Διακήρυξη. Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη. Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Παραμετροποίηση ΠΣ Νομαρχιών για την λειτουργία του στις Περιφέρειες & στους Δήμους Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου» του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Παραμετροποίηση ΠΣ Νομαρχιών για την λειτουργία στις Περιφέρειες & στους στους Άξονες Προτεραιότητας 01, 02 και 03 Αναβάθμιση των Δημόσιων Πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της Δημόσιας Διοίκησης για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου αντίστοιχα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση » Κωδικός ΟΠΣ: Κωδικοί CPV: , Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) (χωρίς ΦΠΑ) , ,74 Ημερομηνία Διενέργειας: 01/10/2010 Κριτήριο Ανάθεσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

2 Δήμους Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 6 Συντομογραφίες - γενικά 7 Συντομογραφίες Έργου 7 Ορισμοί διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε. 9 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 11 A.1 Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 11 A.2 Περιβάλλον Έργου 15 A.2.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου 15 A Συνοπτική Παρουσίαση Κυρίου του Έργου 16 A Συνοπτική παρουσίαση της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) 18 A Σχήμα Διοίκησης Έργου 19 A Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε) 19 A Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας (ΕΕΠΣ) 20 A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) 20 A Ομάδα Εργασίας 20 A Ομάδα Διαχείρισης Προγράμματος Έργων ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 20 A Επιθεωρητές (auditors) Έργου 20 A.2.2 Υφιστάμενη Κατάσταση 21 A Οργανωτική δομή των Φορέων 21 A Υφιστάμενες Υποδομές ΤΠΕ 22 A Αρχιτεκτονική ΟΠΣ Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου 23 A.3 Αντικείμενο Έργου 25 A Σκοπός Στόχος 26 A Γενικές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Αναδόχου 26 A.3.2 Φάσεις Υλοποίησης Έργου 36 A ΦΑΣΗ Α: Μελέτη Εφαρμογής/Παραμετροποίηση / Προσαρμογή ΠΣ Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου 37 A ΦΑΣΗ Β: Μετάπτωση Λειτουργίας / Υποστήριξη 41 A.3.3 Ασφάλεια 44 A.4 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 46 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

3 Δήμους Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A.4.1 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 46 A.4.2 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 47 A.4.3 Περίοδος Εγγύησης (ΠΕ) 48 A Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών - Ρήτρες 48 A.4.4 Διαδικασία παρακολούθησης και παραλαβής Έργου 48 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 50 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 50 B.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 50 B.1.2 Προϋπολογισμός Έργου 50 B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 50 B.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 51 B.1.5 Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης 53 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 53 B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 53 B.1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 54 B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 56 B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 56 B.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 58 B.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 61 B Οι Έλληνες Πολίτες 62 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες 64 B Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 67 B Οι συνεταιρισμοί 70 B Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 73 B.2.4 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 76 B.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις 77 B.2.6 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 78 B.2.7 Εγγύηση συμμετοχής 83 B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 85 B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 85 B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 85 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 88 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

4 Δήμους Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 88 B Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 91 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 91 B.3.3 Ισχύς Προσφορών 91 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 91 B.3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα 92 B.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 94 B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 94 B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών 94 B Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 96 B Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών 97 B Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 97 B Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 97 B.4.2 Απόρριψη προσφορών 98 B.4.3 Προσφυγές 99 B.4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 99 B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 101 B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις 101 B.5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 102 B.5.3 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 104 B.5.4 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 104 B.5.5 Υποχρεώσεις Αναδόχου 105 B.5.6 Υπεργολαβίες 109 B.5.7 Εμπιστευτικότητα 109 B.5.8 Πνευματικά δικαιώματα 111 B.5.9 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 112 C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 113 C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 113 C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 113 C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 115 C.1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 116 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

5 Δήμους Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ C.1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 117 C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 118 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 120 C.3.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 120 C Πίνακας υφιστάμενου εξοπλισμού και λογισμικού 121 C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 133 C.4.1 Υπηρεσίες 133 C Υπηρεσίες (ανάλυσης απαιτήσεων, προετοιμασία μετάπτωσης, προσαρμογή εφαρμογών, μετάπτωση, παραγωγική λειτουργία κλπ.) 133 C Άλλες δαπάνες 133 C.4.2 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 134 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

6 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) «Παραμετροποίηση ΠΣ Νομαρχιών για την λειτουργία του στις Περιφέρειες & στους Δήμους Λειτουργική Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου «Παραμετροποίηση ΠΣ Νομαρχιών για την λειτουργία του στις Περιφέρειες & στους Δήμους Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, Δήμοι, Περιφέρειες Ταξινόμηση κατά CPV : Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών (Κύριο Λεξιλόγιο), Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των «εκατό είκοσι πέντε χιλιάδες και τετρακόσια σαράντα Ευρώ, ( ,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,74- ΦΠΑ : ,26) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 315/8 του ΥΠΕΣ. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 15/9/2010 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

7 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23/09/ /10/2010 και ώρα 11:00 Η έδρα της ΚτΠ Α.Ε. 01/10/2010 και ώρα 11:00 Συντομογραφίες - γενικά ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ ΕΠ ΔΜ ΕΣΠΑ ΕΥΔ ΔΜ ΚτΠ Α.Ε. ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Συντομογραφίες Έργου Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

8 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΕΣΑΗΔ Γ.Γ ΥΠΕΣΑΗΔ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γενική Γραμματεία Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Η Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που θεσπίστηκε με το Ν. 3852/2010 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

9 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ορισμοί διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε. Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Αριθμός Διακήρυξης Αρμόδια Επιτροπή Διακήρυξη ΕΕΠΣ ΕΠΠΕ Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Η ΚτΠ Α.Ε. η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισμού του Έργου Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΚτΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού Προμηθειών. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΚτΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού Προμηθειών. Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Έργο Κανονισμός Προμηθειών Κύριος του Έργου Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Ο Κανονισμός Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης, Έργων Υπηρεσιών και Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 528/Β/ ) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

10 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Προϋπολογισμός Έργου Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατικό Τίμημα Φορέας Λειτουργίας Φορέας Υλοποίησης Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της ΚτΠ Α.Ε. ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. τον Κανονισμό Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε., γ. την Προσφορά του Αναδόχου, δ. τη Διακήρυξη. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). ΥΠΕΣΑΗΔ ΚτΠ Α.Ε. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

11 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Με τον Ν3852/2010 (ΦΕΚΑ/87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» επιχειρείται ο συνολικός επανασχεδιασμός των επιπέδων διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Μια Νέα Αρχιτεκτονική, η οποία: κινείται εντός του πλαισίου που ορίζει το Σύνταγμα: επιτελικό κράτος με αποκεντρωμένα όργανα εξοπλισμένα με αποφασιστικές αρμοδιότητες και δύο λειτουργικούς βαθμούς αυτοδιοίκησης, ικανούς να ανταποκριθούν στις ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, συνδυάζοντας τη δημοκρατική συμμετοχή με την αποτελεσματική διευθέτηση των τοπικών υποθέσεων και την εξυπηρέτηση του πολίτη, αφήνει πίσω τον παραδοσιακό συγκεντρωτισμό, αποκεντρώνει τη διοίκηση και της προσδίδει χαρακτηριστικά όπως ευελιξία, αποτελεσματικότητα, αξιοποίηση τοπικών και περιφερειακών πλεονεκτημάτων που συναντώνται σε όλα τα προηγμένα κράτη. Εκτός από αναπτυξιακό εφαλτήριο, η Νέα Αρχιτεκτονική αναμένεται να επηρεάσει θετικά τα δημοσιονομικά μεγέθη, μέσω της αύξησης της αποτελεσματικότητας των ΟΤΑ και του κράτους γενικότερα, όπως επίσης να συμβάλλει θετικά στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και τον περιορισμό φαινόμενων αδιαφάνειας και αθέμιτου ανταγωνισμού. οργανώνει την άσκηση της εξουσίας με όρους διεύρυνσης της συμμετοχής του πολίτη και εμβάθυνσης της δημοκρατίας, αλλά και ανάδειξης του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών οργανώσεων και του εθελοντισμού, αξιοποιεί νέα εργαλεία και τις νέες μεθόδους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της αυτόματης εξυπηρέτησης, με διαδραστικές υπηρεσίες, γίνεται το θεσμικό «κλειδί» για την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, προσανατολίζοντας τις κρατικές δομές και λειτουργίες στις ανάγκες της πράσινης ανάπτυξης, ενσωματώνει τις αρχές της διαφάνειας, της ανοιχτής διακυβέρνησης, της αξιολόγησης και της λογοδοσίας στη διοικητική λειτουργία αλλά και της αξιοκρατίας στην πρόσληψη του προσωπικού, που απαλλάσσει πλέον την τοπική αυτοδιοίκηση από μια διαρκή κριτική. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

12 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποσκοπεί στην εξοικονόμηση πόρων των φορολογούμενων πολιτών μέσω του περιορισμού του αριθμού των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων και στην εξορθολογισμένη διαχείριση. Ταυτόχρονα, το σημαντικότερο πλεονέκτημα της Νέας Αρχιτεκτονικής είναι η αναπτυξιακή της προοπτική. Η συγκρότηση και λειτουργική αυτοδυναμία των νέων ΟΤΑ τους καθιστά ικανούς να διευκολύνουν, να ενθαρρύνουν και να στηρίζουν την ανάληψη τοπικών πρωτοβουλιών, να καταστούν, δηλαδή, βασικός συντελεστής της τοπικής ανάπτυξης. Θα πρόκειται για μια ανάπτυξη νέου τύπου που τα κύρια χαρακτηριστικά της θα βασίζονται στην αξιοποίηση των τοπικών και περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, στο σεβασμό στο περιβάλλον και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» στόχο έχει να προσδώσει στη χώρα μια σταθερή και σύγχρονη διοικητική και αυτοδιοικητική δομή μόνιμου χαρακτήρα που θα τεθεί σε λειτουργία την 1/1/2011 Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική : Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους και Κοινότητες Ανασυγκροτείται ο β βαθμός Αυτοδιοίκησης σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες και συγκεκριμένα σε 13 Περιφέρειες (με κατάργηση των 54 Νομαρχιών) και αναδιαρθρώνεται ριζικά ως προς την εσωτερική του οργάνωση. Θεμελιώνεται η αποκεντρωμένη Διοίκηση συγκεκριμένα στην θέση των 13 Διοικητικών Περιφερειών συγκροτούνται 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Επιπρόσθετα, η εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτη αποτελεί και βασική συνιστώσα του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», αναφορικά τόσο με τις δημοσιονομικές όσο και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στο σχετικό μνημόνιο συνεργασίας με την Ε.Ε και το Δ.Ν.Τ. Η νέα αρχιτεκτονική επιφέρει αλλαγές στην αυτοδιοίκηση και αποκεντρωμένη διοίκηση τόσο σε επίπεδο οργάνωσης και επιχειρησιακής λειτουργίας όσο και στο επίπεδο των υποδομών πληροφορικής. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

13 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» την απαιτείται η προσαρμογή των υφιστάμενων υποδομών πληροφορικής στην νέα αρχιτεκτονική ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της νέας οργανωτικής δομής της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους καθώς και την ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών, από την έναρξη εφαρμογής ήτοι την Σύμφωνα, με τις διατάξεις των άρθρων 95, 186, 187, 204 και 205 του Ν. 3852/2010, προβλέπεται κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα δύο επίπεδα αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες) η άσκηση των οποίων θα αρχίσει από Από την ίδια δε ημερομηνία, επέρχεται η κατάργηση των συγχωνευομένων προϋφιστάμενων Καποδιστριακών Δήμων και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Η σκοπιμότητα υλοποίησης του Έργου έγκειται στο γεγονός ότι η μετάβαση από τις υφιστάμενες αυτοδιοικητικές μονάδες (Καποδιστριακοί Δήμοι, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) στις νέες (Καλλικράτειοι Δήμοι, αιρετές Περιφέρειες) και η άσκηση των νέων αρμοδιοτήτων των τελευταίων κρίνεται εξαιρετικά δυσχερής, εάν δεν προηγηθεί η λειτουργική προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων των καταργούμενων φορέων και η μετάπτωση / ενοποίηση / split των δεδομένων που περιέχονται σε αυτά, σε ένα ανάλογα προσαρμοσμένο σύστημα. Η μετάβαση από τους καταργούμενους ΟΤΑ στους νέους και η άσκηση των αρμοδιοτήτων των τελευταίων κρίνεται εξαιρετικά δυσχερής, εάν δεν προηγηθεί η Προσαρμογή υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων βάσει της ανακατανομής αρμοδιοτήτων, διαδικασιών και υπηρεσιών των καταργούμενων ΟΤΑ που προβλέπει το πρόγραμμα Καλλικράτης. Ειδικότερα, η άσκηση των αρμοδιοτήτων των νέων ΟΤΑ, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους και η άσκηση των δικαιωμάτων τους, και ειδικότερα στο επιχειρησιακό πεδίο εφαρμογής που αφορά στο παρόν Έργο, δεν μπορεί να διεξαχθεί με τη επιχειρησιακή λειτουργία του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος, καθώς αυτό εξυπηρετούσε αποκλειστικά τις διοικητικές δομές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ενώ τώρα απαιτείται να αναπροσαρμοστεί η λειτουργία του ώστε να εξυπηρετεί τόσο τις Αιρετές Περιφέρεις όσο και τους Καλλικράτειους Δήμους, λόγω της σχετικής ανακατανομής αρμοδιοτήτων των καταργούμενων Ν.Α, που προέκυψε από το Ν. 3852/2010. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες οι οποίες ασκούνται σήμερα από τις υφιστάμενες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της λειτουργικής περιοχής - Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου, η οποία υποστηρίζεται από κατάλληλο πληροφοριακό υπόβαθρο, μεταφέρονται και διαμοιράζονται σε (α) Καλλικράτειους Δήμους και (β) Περιφέρειες. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

14 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι αρμοδιότητες που εκχωρούνται για κάθε ένα από τους ως άνω αναφερόμενους Τομείς καθώς και τα ορόσημα έναρξης άσκησης αυτών απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα: Τομέας Αρμοδιότητες Αρμοδιότητες Αρμοδιότητες Έναρ Δήμων Περιφερειών Γενικών ξη Διευθύνσεων Ανάπτυξης Αδειοδοτήσεις Επαγγελματιών Αδειοδότηση Ανελκυστήρων Διαχείριση Βιομηχανιών Διαχείριση Ορυκτού Πλούτου Διαχείριση Διαχείριση Ορυκτού Πλούτου Περιβαλλοντικών Όρων Γενικότερα, η προσαρμογή του υφιστάμενου συστήματος θα πρέπει κατ ελάχιστο να διασφαλίσει ότι οι νέοι φορείς (Καλλικράτειοι Δήμοι, Περιφέρειες) θα μπορούν να προσφέρουν ίδιου επιπέδου υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις την όπως αυτές προσφέρονται σήμερα και αφετέρου έως τις να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η προσαρμογή των πληροφοριακών υποδομών που αναφέρθηκαν παραπάνω στα δεδομένα που τίθενται από το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Ειδικότερα και για κάθε Επίπεδο νέας Αυτοδιοικητικής βαθμίδας θα πρέπει να διασφαλισθούν κατ ελάχιστο τα κάτωθι : Σε επίπεδο Περιφερειών, η κάθε νέα αιρετή Περιφέρεια θα μπορεί με την ολοκλήρωση του έργου να διαχειρίζεται κάθε υπόθεση που εμπίπτει εντός των αρμοδιοτήτων της όπως να τηρεί και διαχειρίζεται μητρώα, να εκδίδει πιστοποιητικά, να διενεργεί ενδεχόμενους ελέγχους και να καταχωρεί τα στοιχεία αυτών, να πρωτοκολλεί και να διαχειρίζεται κάθε επιμέρους αίτημα πολιτών ή επιχειρήσεων. Η παροχή των υπηρεσιών αυτών για πολίτες και επιχειρήσεις θα εξασφαλίζεται τόσο σε επίπεδο έδρας Περιφέρειας όσο και από τα επιμέρους περιφερειακά διαμερίσματα αυτής εντός του χωρικού της εύρους. Σε επίπεδο Δήμων, θα εξασφαλισθεί η μεταφορά αρμοδιοτήτων με την δημιουργία νέων συστημικών φορέων με ότι αυτό συνεπάγεται κατανομή ή και ενοποίηση στοιχείων μητρώων, η διενέργεια κάθε είδους πληρωμών που αφορούν στις μεταφερόμενες αρμοδιότητες, η διαχείριση / τήρηση αρχείων μητρώων, η έκδοση πιστοποιητικών όπου προβλέπεται, η διενέργεια και καταχώρηση στοιχείων ελέγχων, η πρωτοκόλληση και διαχείριση πάσης φύσεως αιτημάτων πολιτών και επιχειρήσεων που εμπίπτουν εντός των αρμοδιοτήτων τους. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

15 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες που άπτονται του Τομέα Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου θα παρέχονται από τους Καλλικράτειους Δήμους που βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα υφιστάμενα σημεία λειτουργίας του έργου. Οποιαδήποτε διεύρυνση ως προς τον αριθμό των σημείων αυτών δύναται να πραγματοποιηθεί αφού ληφθούν υπόψη γεωγραφικά κριτήρια (πχ ενσωμάτωση νέων νησιωτικών Δήμων, κάλυψη Νομών με μεγάλο εύρος). Στην περίπτωση απαιτηθεί διεύρυνση των σημείων, ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει όλες τις ενέργειες για την ενσωμάτωση των νέων φορέων/χρηστών στην εφαρμογή στο πλαίσιο του παρόντος έργου. Το τελικό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του έργου θα είναι η προσαρμογή του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος με γνώμονα την εξυπηρέτηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων και επιχειρησιακών διαδικασιών και υπηρεσιών όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα Καλλικράτης. A.2 Περιβάλλον Έργου A.2.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι φορείς και υπηρεσίες: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΔΜ ΕΥΔ ΔΜ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚτΠ Α.Ε. - Βλ. παρ. A ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Γενική Γραμματεία Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειες, Καλλικράτειοι Δήμοι, - Βλ. παρ. A Βλ. παρ. A ΕΕΠΣ - Βλ. παρ. A ΕΠΠΕ - Βλ. παρ. A Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

16 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θεματικές Ομάδες εργασίας - Βλ. παρ. A Επιθεωρητές Έργου - Βλ. παρ. A A Συνοπτική Παρουσίαση Κυρίου του Έργου Το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει ως αποστολή: 1. Την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού του δημόσιου τομέα και ιδίως την ορθολογική οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση των υπηρεσιών, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, τη βελτίωση των μεθόδων και διαδικασιών, την αύξηση της παραγωγικότητας, την αναβάθμιση και υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς του δημοσίου τομέα, καθώς και την κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγράμματος διοικητικών μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα. 2. Τον επιτελικό συντονισμό των φορέων του δημόσιου τομέα σε θέματα όπως ο εκδημοκρατισμός και εκσυγχρονισμός της οργανωτικής δομής και λειτουργίας τους, η αναβάθμιση του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, η γενική προγραμματική πολιτική για τη στέγαση των υπηρεσιών το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων σε συναρμοδιότητα με το Υπουργείο Οικονομικών, την ευθύνη για το σύστημα των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων. 3. Την εισήγηση μέτρων και τη βελτίωση και προαγωγή των θεσμών της διοικητικής αποκέντρωσης και της Αυτοδιοίκησης Α και Β' βαθμού. Κυρίως μεριμνά για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων για την αποκέντρωση της δημόσιας διοίκησης και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τις κεντρικές στις περιφερειακές αρχές σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. 4. Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Γενικών Γραμματέων Περιφερειών. 5. Την ευθύνη σε θέματα αστικής και δημοτικής κατάστασης των πολιτών (κτήση, απώλεια και ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, μητρώα αρρένων, δημοτολόγια, ληξιαρχικά γεγονότα, διαβατήρια, δελτία ταυτοτήτων). Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

17 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 6. Την υλοποίηση, εποπτεία και έλεγχο της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με την υποδοχή, φιλοξενία, ομαλή προσαρμογή και κοινωνική ένταξη των παλλινοστούντων ομογενών. 7. Την υλοποίηση, εποπτεία και έλεγχο εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με τη μετανάστευση και την παραμονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια. 8. Τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και οικονομικής διοίκησης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τη συμμετοχή στην κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων, εκτέλεσης έργων και εκπόνησης μελετών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 9. Την προπαρασκευή και ενέργεια των εκλογών και δημοψηφισμάτων, καθώς και τη σύνταξη, αναθεώρηση και κωδικοποίηση των εκλογικών καταλόγων. 10. Την ευθύνη για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την ανάπτυξη της πληροφορικής και της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο δημόσιο τομέα και το συντονισμό των δραστηριοτήτων των φορέων του δημοσίου τομέα. 11. Την ευθύνη για την εφαρμογή της Κυβερνητικής Πολιτικής για την ορθολογική χρήση των κρατικών αυτοκινήτων και των τηλεπικοινωνιακών μέσων. 12. Τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό της πολιτικής της χώρας σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών και γενικά το συντονισμό των ενεργειών του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού για την εξασφάλιση της απαραίτητης ετοιμότητας της χώρας για την αντιμετώπιση των καταστροφών αυτών. 13. Την προώθηση και την πραγματοποίηση της νομικής και ουσιαστικής εξίσωσης των δύο φύλων. 14. Tη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση ", με εποπτεύουσα αρχή την Ειδική Γραμματεία για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση και εκτελεστικό βραχίονα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

18 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A (ΚτΠ Α.Ε.) Συνοπτική παρουσίαση της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.» Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», είναι εταιρεία η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή την ανάπτυξη δράσεων και την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και την εκτέλεση και διαχείριση έργων στον τομέα της πληροφορικής, επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών για τη Δημόσια Διοίκηση. Η Εταιρεία λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας του Ν. 3429/2005 στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), και του καταστατικού της όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2042/Β/2008) και εποπτεύεται από το ΥΠ.ΕΣ. Βασικός σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η εκτέλεση δράσεων και έργων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και η υποστήριξή της για την εκτέλεση όμοιων δράσεων και έργων με στόχο την ενδυνάμωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης β) Η εκτέλεση έργων στον τομέα της πληροφορικής, της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και η υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης για την εκτέλεση των σχετικών έργων γ) Η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών φορέων του Δημόσιου Τομέα, όπως προβλέπεται στο Ν. 3614/2007 (άρθρο 32) δ) Η ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, που χρηματοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» ε) Η συστηματική τεκμηρίωση και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των προβλημάτων και της εξέλιξης της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της και τη διευκόλυνση της μεταφοράς και προσαρμογής ξένης εμπειρίας και καλών πρακτικών στο Ελληνικό Διοικητικό περιβάλλον Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

19 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A Σχήμα Διοίκησης Έργου Η πορεία εκτέλεσης του Έργου παρακολουθείται και συντονίζεται από πέντε (5) επιμέρους επιτροπές/ομάδες που θα δρουν σε διαφορετικά επίπεδα. 1. Την Ομάδα Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση και το συντονισμό της εφαρμογής του Προγράμματος Καλλικράτης, η οποία είναι υπεύθυνη για τον επιχειρησιακό συντονισμό της εφαρμογής αυτού σε στρατηγικό επίπεδο για την νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης. 2. Την Επιτροπή Εποπτείας της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του ΥΠΕΣΑ&ΗΔ και της ΚτΠ Α.Ε, η οποία και θα έχει το ρόλο του steering committee του Έργου που αναλαμβάνει η ΚτΠ. Α.Ε να υλοποιήσει. 3. Την Ομάδα Διαχείρισης Προγράμματος Έργων ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ της ΚτΠ Α.Ε. η οποία είναι υπεύθυνη για τον καθολικό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων μερών του προγράμματος,ως προς την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των επιμέρους δράσεων μέσω των οποίων υλοποιείται το έργο. 4. Την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου στο πλαίσιο της κάθε σύμβασης και των αποφάσεων της ΕΕΠΣ. 5. Την Ομάδα Εργασίας ΤΠΕ του Φορέα Λειτουργίας η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των εργασιών και των παραδοτέων του Αναδόχου σε τοπικό επίπεδο καθώς και για την καθημερινή παρακολούθηση της εκτέλεσης του Έργου και την επίλυση των διοικητικών και επιχειρησιακών θεμάτων που προκύπτουν. A Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε) Η ΟΔΕ αποτελεί το κατεξοχήν στρατηγικό όργανο, το οποίο βασικό στόχο έχει να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμαμτος Καλλικράτης. Η ΟΔΕ φέρει την ευθύνη για την παροχή στρατηγικής καθοδήγησης στο Έργο και για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί (η Ο.Δ.Ε συστάθηκε με το ΦΕΚ Τεύχος υπαλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων Διοίκησης φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα» Αρ. φύλλου 207/ ). Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

20 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας (ΕΕΠΣ) Ο Κύριος του Έργου και η ΚτΠ Α.Ε. έχουν συνάψει «Προγραμματική Συμφωνία». Στην εν λόγω συμφωνία περιγράφεται το αντικείμενό της, το πλαίσιο συνεργασίας καθώς και οι κύριες φάσεις υλοποίησης του Έργου. Η Προγραμματική Συμφωνία προβλέπει τη λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας της Προγραμματικής Συμφωνίας η οποία απαρτίζεται από στελέχη του Κυρίου του Έργου και της ΚτΠ Α.Ε. και αποτελεί τη στρατηγική Επιτροπή διοίκησης του Έργου. A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. παρ.«διαδικασία Παραλαβής Έργου»). A Ομάδα Εργασίας Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται με τη λειτουργία Ομάδας Εργασίας, η οποία θα στελεχωθεί από εκπροσώπους των υφιστάμενων ΟΤΑ που συγχωνεύονται στην νέα αιρετή Περιφέρεια, ή/και του Κύριου του Έργου (ΥΠΕΣΑΗΔ) ή/και από άλλους εκπροσώπους οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο συντονισμός της Ομάδας Εργασίας γίνεται από Υπεύθυνο Έργου που θα οριστεί από την ΚτΠ Α.Ε. με τη σύμφωνη γνώμη του Κυρίου του Έργου. A Ομάδα Διαχείρισης Προγράμματος Έργων ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Η ομάδα διαχείρισης Προγράμματος Έργων ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ της ΚτΠ Α.Ε. παρακολoυθεί και διαχειρίζεται τα έργα σε καθημερινό επίπεδο και αποτελεί τον κεντρικό επικοινωνιακό κόμβο μεταξύ των πολυάριθμων εμπλεκόμενων μερών. A Επιθεωρητές (auditors) Έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ανάθεση Έργου, η ΚτΠ Α.Ε. δύναται να αναθέσει σε στελέχη της ή τρίτο ανεξάρτητο όργανο τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων Έργου (project Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

21 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συμπερασμάτων και περιοχών παρέμβασης ή βελτίωσης. Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιoδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου, κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου από την ΚτΠ Α.Ε. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις κατόπιν σχετικής έγκρισης που θα επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο της ΚτΠ Α.Ε. Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στους οριζόμενους από την ΚτΠ Α.Ε. επιθεωρητές κάθε σχετικό τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου αυτοί να διενεργήσουν τους ελέγχους. A.2.2 Υφιστάμενη Κατάσταση A Οργανωτική δομή των Φορέων Η οργάνωση των υπηρεσιών κάθε αυτοδιοικητικής βαθμίδας (Καλλικράτειοι Δήμοι, Περιφέρειες,) περιγράφεται στον Εσωτερικό Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της (Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας). Ο Οργανισμός αυτός θα προκύψει ως προϊόν προτυποποίησης για όλες τις νέες αυτοδιοικητικές οντότητες της Χώρας με ισχύ τουλάχιστον για το πρώτο έτος λειτουργίας τους μέσω παράλληλων δράσεων θεσμικού χαρακτήρα του προγράμματος Καλλικράτης. Μία τυπική οργανωτική δομή, η οποία καταρχήν προκύπτει (α) βάσει του Νόμου 3852/2010, (β) ως κληροδότημα της δομής των καταργούμενων Ν.Α. οι αρμοδιότητες των οποίων εκχωρούνται σε κάθε νέο αυτοδιοικητικό επίπεδο και (γ) βάσει της αρχής διατήρησης της επιχειρησιακής διασποράς με την κατανομή της εσωτερικής διοικητικής διάρθρωσης σε επίπεδο έδρας και επίπεδο διαμερίσματος υπαγόμενο σε αυτή, είναι η κάτωθι : Διεύθυνση Χωροταξίας Περιβάλλοντος Διεύθυνση Γεωργίας Κτηνοτροφίας Διεύθυνση Αλιείας Διεύθυνση Υγείας Διεύθυνση Πολιτισμού Διεύθυνση Παιδείας & Αθλητισμού Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

22 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Διεύθυνση Απασχόλησης Διεύθυνση Εμπορίου & Τουρισμού Διεύθυνση Ανάπτυξης Μεταφορών & Επικοινωνιών A Υφιστάμενες Υποδομές ΤΠΕ Στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, υλοποιήθηκε Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) που αφορούσε στην μηχανογράφηση κρίσιμων διαδικασιών της Λειτουργικής Περιοχής Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία στις υφιστάμενες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας. Η υφιστάμενη υποδομή περιλαμβάνει : Εξοπλισμό και λογισμικό συστήματος Ο εξοπλισμός και το λογισμικό που έχουν παραληφθεί και λειτουργούν στο πλαίσιο του έργου είναι εγκατεστημένα κεντρικά στο Datacenter της ΚτΠ ΑΕ και αποτυπώνονται στο παράρτημα «Πίνακας υφιστάμενου εξοπλισμού και λογισμικού» της παρούσας. 7 τύπους λειτουργιών εφαρμογών Αυτές είναι : Λειτουργίες Αυθεντικοποίησης και Ελέγχου Πρόσβασης Υποσύστημα Πρωτοκόλλου Υποσυστήματα Εφαρμογών Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου: o Υποσύστημα Αδειοδοτήσεων o Υποσύστημα Μητρώου Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων o Υποσύστημα Διαχείρισης Επαγγελματικών Αδειών o Υποσύστημα Μητρώου Ανελκυστήρων o Υποσύστημα Υποστήριξης Διενέργειας Ελέγχων o Υποσύστημα Παρακολούθησης Επιβαλλόμενων Κυρώσεων Υποσύστημα Σχεδίασης και Παραγωγής Εγγράφων και Αναφορών Υποσύστημα Πληροφόρησης Διοίκησης (MIS) Υπηρεσίες Διαδικτυακής Πύλης (Portal) Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

23 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Υποσύστημα Διαχείρισης Ροής Εργασιών Όλο το τεκμηριωτικό υλικό της υφιστάμενης κατάστασης (ενδεικτικά αναφέρονται: Μελέτη Διαλειτουργικότητας, σχεδιασμός και ομογενοποίηση επιλεγμένων διαδικασιών και εντύπων των Ν.Α., πηγαίος κώδικας, τεκμηρίωση εφαρμογών τεχνική και λειτουργική, φυσική και λογική αρχιτεκτονική συστημάτων, Σύμβαση Εγγύησης & Συντήρησης των υφιστάμενων συστημάτων κλπ) θα παραδοθεί στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. A Αρχιτεκτονική ΟΠΣ Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου Για την τεχνική ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος έχουν εγκατασταθεί κεντρικοί εξυπηρετητές σε χώρους της ΚΤΠ Α.Ε. το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο με δικτυακή υποδομή (firewalls, switches κλπ). Το μοντέλο λειτουργίας που έχει εφαρμοστεί είναι το Web n-tier και ανοικτής (modular) αρχιτεκτονικής. Οι διαφορετικές ομάδες χρηστών διαθέτουν διαφορετικά δικαιώματα όσον αφορά την πρόσβαση στο ΟΠΣ και την πληροφορία. Η πρόσβαση από τους χρήστες γίνεται μέσω ενός web browser. Στους σταθμούς εργασίας λειτουργεί μόνο η γραφική διεπαφή του χρήστη καθώς και τοπικά applets (εφαρμογές που λειτουργούν στον σταθμό εργασίας στο περιβάλλον και υπό τον έλεγχο του web browser) όπου απαιτείται, για τη λειτουργία των εφαρμογών. Το σύστημα που λειτουργεί βασίζεται σε αρχιτεκτονική 3 επιπέδων διαχωρίζοντας τις εφαρμογές σε επίπεδο παρουσίασης (presentation interface), εφαρμογής (application interface) και επίπεδο δεδομένων (database). Στο πλαίσιο του παρόντος έργου προβλέπεται η διατήρηση της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής, όπως αυτή παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

24 Web Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Παραμετροποίηση ΠΣ Νομαρχιών για την λειτουργία του στις Περιφέρειες & στους Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Web Σχήμα 1: Αρχιτεκτονική κεντρικού συστήματος Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

25 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A.3 Αντικείμενο Έργου Η κατάργηση των υφιστάμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και η ενσωμάτωση/ εκχώρηση συνόλου ή μέρους των αρμοδιοτήτων τους θεσμικά, λειτουργικά και επιχειρησιακά στα νέα αυτοδιοικητικά σχήματα, όπως αυτά αναφέρθηκαν ανωτέρω, έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη προσαρμογής του υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου στις απαιτήσεις του προγράμματος Καλλικράτης. Ειδικότερα αντικείμενο του έργου είναι : 1. Αποτύπωση και οριστικοποίηση της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου. 2. Η εξειδίκευση των απαιτήσεων και η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. 3. Η προετοιμασία της μετάπτωσης δεδομένων από το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα και η αντιστοίχιση τους με τους νέους φορείς που θα δημιουργηθούν στο σύστημα καθώς και η προσαρμογή του στις νέες συνθήκες λειτουργίας. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενέργειας ο ανάδοχος υποχρεούται να αναπτύξει όλα τα απαιτούμενα εργαλεία για την μετάπτωση. 4. Η παραμετροποίηση του πληροφοριακού συστήματος και των υποσυστημάτων αυτού μέσω της προσαρμογής των λειτουργιών τους και εφόσον απαιτηθεί μέσω της προσθήκης νέων λειτουργιών ή/και της αναδιαμόρφωσης κρίσιμων διαδικασιών εντός του ΟΠΣ. 5. Η μετάπτωση δεδομένων του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος και των υποσυστημάτων αυτού και η αντιστοίχιση τους με τους νέους φορείς που θα οριστούν στο σύστημα, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις. 6. Η παροχή υπηρεσιών Εκπαίδευσης καθώς και η δημιουργία προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης. Τα προγράμματα που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να παρουσιάζουν πλήρη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα προβολής εκπαιδευτικού υλικού (κατ ελάχιστο SCORM 1.2). 7. Η υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας στο πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνονται κατ ελάχιστο, υπηρεσίες τηλεφωνικής, απομακρυσμένης και επιτόπιας (on site) υποστήριξης. Οι ανωτέρω υπηρεσίες αφορούν στο σύνολο των λειτουργικών χαρακτηριστικών του υφιστάμενου συστήματος και συγκεκριμένα : Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

26 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Λειτουργίες Αυθεντικοποίησης και Ελέγχου Πρόσβασης Υποσύστημα Πρωτοκόλλου Υποσυστήματα Εφαρμογών Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου: o Υποσύστημα Αδειοδοτήσεων o Υποσύστημα Μητρώου Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων o Υποσύστημα Διαχείρισης Επαγγελματικών Αδειών o Υποσύστημα Μητρώου Ανελκυστήρων o Υποσύστημα Υποστήριξης Διενέργειας Ελέγχων o Υποσύστημα Παρακολούθησης Επιβαλλόμενων Κυρώσεων Υποσύστημα Σχεδίασης και Παραγωγής Εγγράφων και Αναφορών Υποσύστημα Πληροφόρησης Διοίκησης (MIS) Υπηρεσίες Διαδικτυακής Πύλης (Portal) Υποσύστημα Διαχείρισης Ροής Εργασιών Σημειώνεται ότι, οι επιχειρησιακές διαδικασίες οι οποίες θα διαμοιρασθούν στα νέα αυτοδιοικητικά σχήματα και καλύπτονται από το υφιστάμενο σύστημα, θα προσδιοριστούν επακριβώς στο πλαίσιο της φάσης Εξειδίκευσης απαιτήσεων και θα εγκριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. A Σκοπός Στόχος Σκοπός του έργου είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης επιχειρησιακής λειτουργίας των Καλλικρατικών Δήμων και των Περιφερειών μέσω της λειτουργικής προσαρμογής / παραμετροποίησης και αναβάθμισης των υφιστάμενων εφαρμογών που αναφέρονται στην παρούσα, με γνώμονα την κατανομή των αρμοδιοτήτων, των επιχειρησιακών διαδικασιών και των υπηρεσιών που έχουν ως αποδέκτες πολίτες και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος «Καλλικράτης». A Γενικές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Αναδόχου Οι ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, είναι οι εξής: 1. Αποτύπωση και οριστικοποίηση Μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

27 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2. Εξειδίκευση των απαιτήσεων του έργου και αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης (Μελέτη Εφαρμογής). 3. Παραμετροποίηση του Υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου βάσει της ανακατανομής αρμοδιοτήτων, διαδικασιών και υπηρεσιών προς τον πολίτη. 4. Ανάπτυξη επιπλέον λειτουργιών στις υφιστάμενες εφαρμογές λογισμικού για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών των Φορέων βάσει της ανακατανομής αρμοδιοτήτων, διαδικασιών και υπηρεσιών προς τον πολίτη Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου 5. Μετάπτωση των δεδομένων του Υφιστάμενου Συστήματος. Οι υπηρεσίες μετάπτωσης που θα πρέπει να παρασχεθούν από τον ανάδοχο του έργου αφορούν την Ηλεκτρονική εύρεση των ελλιπών δεδομένων και τη συμπλήρωση αυτών (στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό), τον διαχωρισμό των δεδομένων στις περιπτώσεις των Δήμων και την ενοποίηση των δεδομένων στις περιπτώσεις των Περιφερειών και θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις. 6. Εκπαίδευση του προσωπικού στις τροποποιημένες εφαρμογές Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου. 7. Δημιουργία Προγραμμάτων Τηλεκπαίδευσης. 8. Εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των παραμετροποιημένων εφαρμογών και των επιπλέον λειτουργιών (διασύνδεση με τρίτα συστήματα) σε σχέση με τις παρεμβάσεις που θα κάνει ο ανάδοχος στο πλαίσιο του παρόντος Έργου. 9. Παροχή υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας του έργου (τόσο τοπικά όσο και κεντρικά). Στο πλαίσιο των υπηρεσιών αυτών ο Ανάδοχος θα παρέχει μηχανισμούς υποστήριξης χρηστών μέσω: a. Τηλεφωνικής υποστήριξης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, όπως αυτή θα εξειδικευτεί στο Παραδοτέο ΠΑ6 b. Επί τόπου on site υποστήριξη και εκπαίδευση εν ώρα εργασίας, όπως αυτή θα εξειδικευτεί στο Παραδοτέο ΠΑ6. Κατ ελάχιστον θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο 2 ανθρωπομήνες. οn site υποστήριξης. A έργου Αποτύπωση και οριστικοποίηση Μεθοδολογίας υλοποίησης του Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

28 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του σταδίου αυτού ο Ανάδοχος οφείλει να : Αποτυπώσει το διοικητικό σχήμα μέσω του οποίου θα γίνεται η διαχείριση του έργου Επικαιροποιήσει την Ομάδα Έργου Καταγράψει την μεθοδολογία διαχείρισης του έργου Αποτυπώσει ενδεχόμενους κινδύνους που διατρέχει το έργο Διατυπώσει προτάσεις αντιμετώπισης κινδύνων και θεμάτων Προτείνει μεθοδολογία διαχείρισης ποιότητας του έργου Προτείνει μετρικές εισόδου και εξόδου κάθε Φάσης / σταδίου φάσης του έργου Αναγνωρίσει και να καταγράψει όλες τις φάσεις του Έργου και τα επιμέρους στάδια αυτών. Αναγνωρίσει και καταγράψει τους χρόνους υλοποίησης της κάθε φάσης. Καθορίσει με ακρίβεια τις ενέργειες που απαιτούνται και θα εκτελεστούν στο πλαίσιο της κάθε φάσης. Εκπονήσει λεπτομερές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου Παραδώσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου στην Αναθέτουσα Αρχή Παραδώσει τη μεθοδολογία διαχείρισης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου στην Αναθέτουσα αρχή (Παραδοτέο ΠΑ1) Σημείωση : Η παραλαβή των παραδοτέων του σταδίου αυτού είναι προαπαιτούμενο για την έναρξη των υπόλοιπων σταδίων της Φάσης. Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή το ίδιο διάστημα υλοποίησης του παρόντος έργου, θα υλοποιεί παράλληλα ανάλογα έργα και σε άλλους Φορείς σε όλη τη χώρα, που θα ανατεθούν μέσω ανάλογων σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Για το λόγο αυτό ο υποψήφιος θα πρέπει, εφόσον συμμετάσχει στις διαγωνιστικές διαδικασίες και διεκδικεί την ανάληψη και άλλων ανάλογων έργων για άλλους Φορείς, να προβλέψει εκ των προτέρων το ενδεχόμενο να συνάψει σύμβαση για την υλοποίηση και κάποιων άλλων αντίστοιχων έργων σε άλλους Φορείς, και να δώσει ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στην επιλογή των στελεχών που θα χρησιμοποιήσει και θα υποβάλει με την προσφορά του, ώστε να μην παρατηρηθούν Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

29 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ υπερβάσεις προσπάθειας και απασχόλησης σε στελέχη που θα δηλώσει στην προσφορά του για το έργο αυτό και παράλληλα και σε άλλες προσφορές για την υλοποίηση έργων σε άλλους Φορείς. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν υπερβάσεις στην φάση αυτή, η ΕΠΠΕ ή η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει, την αλλαγή του προσωπικού που έχει δηλώσει στην προσφορά του ο Ανάδοχος. Οποιαδήποτε αλλαγή του προσωπικού, θα γίνεται με αίτημα του Αναδόχου προς την ΕΠΠΕ και θα τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής μετά από σχετική εισήγηση της ΕΠΠΕ. Ο Ανάδοχος στην περίπτωση τέτοιου αιτήματος θα πρέπει να προτείνει προσωπικό ανάλογων ή καλύτερων προσόντων και εμπειρίας, σε σχέση με αυτό που είχε δηλώσει στην προσφορά του. Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης και υλοποίησης του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την έχει ο Ανάδοχος. A κατάστασης Εξειδίκευση απαιτήσεων και καταγραφή υφιστάμενης Στο πλαίσιο του σταδίου της εξειδίκευσης απαιτήσεων και καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης ο Ανάδοχος θα πρέπει : o o Να καταρτίσει τεύχος ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την παραμετροποίηση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος ενδεικτικά αναφέρονται: χρήστες, εξοπλισμός πληροφορικής, άδειες λογισμικού, δεδομένα κ.λπ - προκειμένου να προσδιοριστεί λεπτομερώς το περιβάλλον υλοποίησης του Έργου και να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση του. Να συντάξει τεύχος εξειδίκευσης απαιτήσεων στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το πλαίσιο υλοποίησης τόσο του συνολικού Έργου όσο και των επιμέρους φάσεων. Στο τεύχος αυτό θα περιγράφονται αναλυτικά οι τροποποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα, οι επιπλέον λειτουργίες που θα πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών του φορέα όπως π.χ. είναι η διαλειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος με τρίτα συστήματα. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

30 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ o o Να συντάξει Τεύχος Μετάπτωσης στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά οι μεθοδολογίες και τα μέσα που χρησιμοποιηθούν για την μεθοδολογία μετάπτωσης από την υφιστάμενη σύνθεση στη νέα (προετοιμασία και διενέργεια της μετάπτωσης) και να παραδώσει αναλυτικό σχήμα δεδομένων όλων των εφαρμογών, των οποίων τα δεδομένα θα ενοποιηθούν/διαμοιρασθούν, κωδικοποιημένο σε XML μορφή. Επίσης θα περιλαμβάνει διεξοδική περιγραφή ενοποίησης/ διαχωρισμού των επιμέρους κύριων μητρώων και την αναγωγή τους στα νέα σε αντιστοιχία με τους κατά περίπτωση Φορείς Να συντάξει πλήρη οδηγό για τη διαδικασία και τις δοκιμές ελέγχου που θα γίνουν στο πλαίσιο των παραλαβών του Έργου. Κατ ελάχιστο θα πρέπει να προβλέπεται η εκτέλεση: αυτοματοποιημένων δοκιμών μονάδων (unit tests) δοκιμών σε επίπεδο εφαρμογών (system tests) δοκιμών αποδοχής χρηστών (user acceptance tests) δοκιμών υψηλού φόρτου (stress tests). o Να συντάξει σχέδιο για την παραγωγική λειτουργία του Έργου το οποίο θα περιλαμβάνει : ανάλυση των επιμέρους απαιτήσεων της φάσης και μεθοδολογία υλοποίησης των δράσεων της φάσης σχέδιο υποστήριξης (υπηρεσίες τηλεφωνικής, απομακρυσμένης και on site υποστήριξης) Να συντάξει σχέδιο εναλλακτικής επιχειρησιακής λειτουργίας των νέων Περιφερειών και Δήμων σε σχέση με τη Λειτουργική περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου, σε περίπτωση αδυναμίας έγκαιρης ολοκλήρωσης της Φάσης Α του Έργου έως τις 10/1/2010. Στο σχέδιο εναλλακτικής επιχειρησιακής λειτουργίας θα πρέπει να προσδιοριστούν οι πλέον κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες των νέων Περιφερειών και Δήμων σε σχέση με τη Λειτουργική περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου σε συνάρτηση με την αποτελεσματική εσωτερική λειτουργία τους και την εξυπηρέτηση των πολιτών και επιχειρήσεων. Το σχέδιο θα εγκριθεί από τη Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με το Φορέα Λειτουργίας του Έργου. Να προτείνει και να καταρτίσει σχέδιο εργασιών και υποχρεώσεων που θα πρέπει να καλύπτονται κατά το διάστημα συντήρησης υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

31 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ από τον ίδιο τον Ανάδοχο, κατά την περίοδο παραγωγικής λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή του παρόντος έργου. Το σχέδιο εργασιών και υποχρεώσεων θα πρέπει να καλύπτει κατ ελάχιστο τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο A.4.3 Περίοδος Εγγύησης (ΠΕ) και θα αφορά μόνο σε υπηρεσίες εγγύησης/συντήρησης που θα παρέχονται από τον Ανάδοχο σε σχέση με τις παρεμβάσεις που θα κάνει ο ίδιος στο πλαίσιο του παρόντος Έργου. Το κόστος Συντήρησης αυτών μετά το τέλος της Περιόδου Εγγύησης, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνάει το 8% του συμβατικού προϋπολογισμού του παρόντος έργου κατά έτος, και δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του. Να προτείνει σχέδιο με τις εργασίες και τις υποχρεώσεις που πρέπει να καλύπτουν συνολικά τη νέα διαμόρφωση του Πληροφοριακού Συστήματος κατά την περίοδο συντήρησης, ως πρόταση αξιοποίησης των εν ισχύ συμβολαίων συντήρησης εγγύησης του Πληροφοριακού Συστήματος. Το σχέδιο θα αφορά το σύνολο του Πληροφοριακού Συστήματος, στο οποίο περιλαμβάνονται ο υφιστάμενος εξοπλισμός και το υφιστάμενο λογισμικό συστήματος και εφαρμογών. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο σκοπός της κατάρτισης αυτού του σχεδίου εργασιών και υποχρεώσεων που θα πρέπει να καλύπτονται κατά το διάστημα συντήρησης υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος, είναι να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο οδηγό και ένα χρήσιμο εργαλείο για την Αναθέτουσα Αρχή και τον Κύριο του Έργου, προκειμένου να μπορεί να προχωρήσει στη συνέχεια στη σύναψη των απαραίτητων συμβολαίων συντήρησης για την κάλυψη των απαιτήσεων υποστήριξης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος. Στο πλαίσιο της περιόδου συντήρησης θα προσφέρονται κατ ελάχιστο οι υπηρεσίες που αναφέρονται αναλυτικά στο Παραδοτέο «Σύμβαση Εγγύησης & Συντήρησης» που θα δοθεί στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή, την ημέρα υπογραφής της σύμβασης A Παραμετροποίηση και ανάπτυξη επιπλέον λειτουργικότητας στο Υφιστάμενο Πληροφοριακό Σύστημα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου Οι υπηρεσίες παραμετροποίησης που θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο του έργου θα καθοριστούν επακριβώς κατά τη διάρκεια της μελέτης εφαρμογής και αφορούν κυρίως την τροποποίηση του Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε