SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH."

Transcript

1 SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH. Pašerbová Elena, Zimnikovalová Oľga Septembrom 1996, t.j. po delimitácii rozhodujúcej časti Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému do správy Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. od bývalého správcu Rudné Bane š.p. Banská Bystrica, začal sa v podmienkach SVP š.p. OZ Banská Bystrica formovať návrh orientačného monitoringu kvality vody v 19-tich nádržiach s mottom: keď spravuješ poznaj. Z prvého obdobia výstavby vodných nádrží v okolí Banskej Štiavnice, t.j. zo storočia sa nezachovala dodnes ani jedna v pôvodnom stave. Všetky boli, najmä v priebehu 18. storočia, buď prestavané, alebo zanikli, keď stratili svoj význam. Banský vodohospodársky systém bol v nasledujúcom období už len doplňovaný a slúžil až do začiatku 20. storočia. Súčasné využitie nádrží sa významne posúva do polohy rekreačného využitia, čomu nemalou mierou napomáha výnimočné prírodné prostredie a tiež vyhlásenie vybraných piatich nádrží podľa 8 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách za vody vhodné na kúpanie. Problematikou sledovania a hodnotenia kvality vôd v prírodných (a umelých) kúpaliskách sa v súlade so zákonom zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, a súvisiacich vyhlášok a nariadení zaoberajú miestne príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva. Spracovaný príspevok preto prioritne nehodnotí kvalitu vody z uvedeného pohľadu, podáva však obraz o prevádzkovom monitoringu SVP š.p. OZ Banská Bystrica zameranom na sústavu bansko-štiavnických nádrží a následne o zhodnotení zistených hodnôt podľa NV SR č. 296/2005 Z.z., ale tiež aj podľa NV SR č. 87/2008 Z.z., o požiadavkách na prírodné kúpaliská, s ohľadom na zameranie tohto príspevku však s výnimkou nádrže Rozgrund využívanej ako zdroj pitnej vody pre mesto Banská Štiavnica a VN Banská Belá na toku Jasenica, vybudovanej za iným účelom. Povinnosti správcu vodného toku týkajúce sa sledovania kvality vôd, odberov vôd, vypúšťania odpadových vôd a iných nakladaní s vodami upravuje zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a tiež Vyhláška MŽP SR č. 221/2005 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii. Podľa citovanej vyhlášky sa správca vodohospodársky významných vodných tokov podieľa v súlade s 2 na zabezpečovaní činností v rámci zisťovania výskytu a hodnotenia stavu vôd nasledovnými činnosťami, keď o. i. vykonáva: odbery a analýzy vzoriek povrchovej a odpadovej vody na monitorovanie stavu vôd, hodnotenie stavu povrchovej vody a faktorov vplývajúcich na stav vôd, merania obsahu škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok a prioritných látok podľa prílohy č. 1 vodného zákona, merania vybraných biologických prvkov kvality povrchovej vody, kontrolné analýzy vody. NV SR č. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitných vôd, zas vytvára rámec imisno-emisného princípu, ktorým je potrebné sa riadiť, pri povoľovaní vypúšťania odpadových a osobitných vôd do povrchových vôd a do podzemných vôd. Do uvedených právnych predpisov sú prebraté súvisiace právne akty Európskych spoločenstiev 35

2 TÉMA 1 XXXII. PRIEHRADNÉ DNI a Európskej únie, s dôrazom na Smernicu 2000/60/ES Európskeho parlamentu a rady z Výsledky laboratórnych skúšok získané zo sledovania kvality povrchových vôd, odpadových vôd a ich následné vyhodnotenie sú pravidelne využívané nielen pre vlastný podnik, ale aj napr. pri spracovávaní koncepčných materiálov ako boli doteraz hydroekologické plány, vodohospodárske plány, v nadchádzajúcom období pre hodnotenie stavu vôd pre účely plánov manažmentu povodí, Vodného plánu Slovenska a v procese hodnotenia environmentálnych cieľov. Hodnotenie výsledkov z monitorovania kvality vôd sa v podmienkach SVP š.p. OZ Banská Bystrica do doby platnosti STN Kvalita vody, Klasifikácia kvality povrchovej vody (t.j. do ) vykonávalo podľa tejto normy, v súčasnosti sa výsledky štatistického súboru hodnôt konfrontujú s Prílohami k NV SR č. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitných vôd. V nasledujúcej tabuľke č.1 uvádzame zoznam hodnotených nádrží Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému, vrátane charakteristík, vybraných z podkladov SVP š.p. OZ Banská Bystrica. por.č. NEC názov podľa geografickej skupiny kóta koruny hrádze v m n.m.. hĺbka v m n.m. Tab. 1 celkový objem nádrže v m 3 1 I231000D Bakomi 713,95 14, I231010D 689,80 14, I231020D Evičkino 665,85 10, I246100D piargske 680,10 10, R229000D Veľké Richňavské 728,25 20, R229010D Malé Richňavské 728,70 14, I233010D Veľká vodárenská 708,60 14, I233020D Malá vodárenská 733,49 5, banskoštiavnické 9 I233030D Klinger 685,51 21, I233040D Otergrundské 801,28 8, R159000D Malé Kolpašské 600,60 6, kolpašské 12 R159010D Veľké Kolpašské 600,60 13, R224000D 530,23 20, hodrušské 14 R229020D Moderštôlnianske 63 9, R210020D Bančianske vyhnianske 665,95 9, R161010D Halčianske 474,40 13, belianske 17 R161020D Belianske 559,30 18, V tabuľke č.2 uvádzame tie nádrže, ktoré boli Všeobecne záväznou vyhláškou KÚŽP v Banskej Bystrici č.6/2008, ktorou sa vyhlasujú vody vhodné na kúpanie a určujú povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, vyhlásené za vody na kúpanie. Vo všetkých prípadoch sa jedná o prírodné kúpaliská s neorganizovanou rekreáciou. 36

3 Tab. 2 por.č. NEC por.č. NEC 2 I231010D Vindšachtské 11 R159010D Veľké Kolpašské 4 I246100D 13 R224000D 5 R229000D Veľké Richňavské Prevádzkové monitorovanie kvality vôd v nádržiach Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému je založené na odbere vzoriek vôd z vyššie uvedených nádrží s početnosťou prevažne 1x ročne spravidla v niektorom z mesiacov jún september. Hodnoty kvality vody v jednotlivých ukazovateľoch získané rozborom odobratých vzoriek sú preto týmto časovým vymedzením ovplyvnené. Sledovaný bol pomerne široký rozsah ukazovateľov, pričom pre tento účel boli hodnotené vybrané ukazovatele zo všeobecných fyzikálno-chemických prvkov kvality a biologických prvkov kvality. Ďalšie ukazovatele, ako napr. ťažké kovy, nie sú predmetom prezentovaného hodnotenia, nakoľko v prevažnej miere boli vo vodách nádrží zistené hodnoty pod limitnými hodnotami citovaných právnych predpisov. V nádržiach určených ako prírodné kúpaliská boli navyše sledované aj Escherichia coli a črevné enterokoky, pričom hodnotenie a grafické zobrazenie bolo vykonané aj z pohľadu Smernice Európskeho parlamentu a Rady2006/7/ES z 15. februára 2006, o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje Smernica 75/160/EHS. V tab.č.3 uvádzame prehľadne odporúčané hodnoty podľa Prílohy č.1 aktuálneho NV SR č. 296/2005 Z.z. medzné hodnoty podľa Prílohy č.1 k NV 87/2008 Z.z. a tiež hodnoty zo Smernice 2006/7/ES, ku ktorým je vztiahnuté hodnotenie. Nakoľko sa jedná o legislatívne predpisy čiastočne odlišného zamerania, rozsah limitovaných ukazovateľov je rôzny, aj keď v niektorých ukazovateľoch zhodný, rôznia sa pritom aj hraničné hodnoty. ukazovateľ symbol jednotka Príloha č.1 k NV SR č. 296/2005 Z.z. Príloha č.1 k NV SR č. 87/2008 Z.z. rozpustený kyslík O 2 mg/l > 5 nasýtenie kyslíkom nas. O 2 % > 80 reakcia vody ph 6,0 8,5 6,0 9,0 amoniakálny dusík + N-NH 4 mg/l 1,0 celkový dusík N celkový mg/l 9,0 5,0 celkový fosfor P celkový mg/l 0,4 0,05 sapróbny index Si-bios 2,4 2,2 1) biosestónu chlorofyl-a chl-a μg/l ) 75 3) Tab. 3 Smernica 2006/7/ES koliformné baktérie KOLI KTJ/ml 100 črevné enterokoky EK KTJ/ml 10 koliformné baktérie KOLI KTJ/100 ml črevné enterokoky EK KTJ/100ml * 400 ** Escherichia coli KTJ/100ml 500 * 1000 ** 1) 2) 3) * podľa predchádzajúceho NV SR č. 252/2006 Z.z. o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu chlorofyl-a pri prevahe siníc v planktóne chlorofyl-a pri prevahe rias v planktóne výborná kvalita, ** dobrá kvalita 37

4 TÉMA 1 XXXII. PRIEHRADNÉ DNI Pre účely tohto príspevku je do hodnotenia zahrnuté obdobie rokov , pričom súbor hodnôt v jednotlivých ukazovateľoch bol podrobený štatistickému hodnoteniu v rozsahu:,, 90-percentil, 10-percentil. Vypočítané údaje vo vybraných ukazovateľoch sú graficky zobrazené ho vzťahu vyššie uvedeným : 1. odporúčaným hodnotám podľa Prílohy č.1 k NV SR č. 296/2005 Z.z, 2. medzným hodnotám podľa Prílohy č.1 k NV 87/2008 Z.z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská, 3. kritériám kvality vody určenej na kúpanie podľa Prílohy č.1 Smernice 2006/7/ES Číslovanie nádrží v grafickej prezentácii zodpovedá číslovaniu v tab. č.1. Potrebné je tiež podotknúť, že monitorovanie a hodnotenie kvality vôd v nádržiach banskoštiavnického vodohospodárskeho systému nie je prioritne orientované na vhodnosť vôd na kúpanie. Grafická časť je však upravená tým spôsobom, že v druhej sérii grafov sú pre názornosť prezentované len výsledky hodnotenia kvality vôd tých nádrží, ktoré boli Všeobecne záväznou vyhláškou KÚŽP v Banskej Bystrici č.6/2008, ktorou sa vyhlasujú vody vhodné na kúpanie a určujú povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, vyhlásené za vody vhodné na kúpanie. Problematikou sledovania kvality vôd v prírodných (a umelých) kúpaliskách sa v súlade so zákonom zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, a súvisiacich vyhlášok a nariadení zaoberajú miestne príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva (pre riešenú lokalitu RÚVZ v Žiari nad Hronom). Na základe údajov týchto regionálnych úradov bývajú každoročne vypracované: Správa o pripravenosti prírodných a umelých kúpalísk na letnú turistickú sezónu a Správa o sledovaní hygienickej situácie na prírodných a umelých kúpaliskách. Pre sezónu 2009 (ďalej len "LTS") bola správa o pripravenosti spracovaná ku dňu , a na základe sledovaní za obdobie počas turistickej sezóny, t.j. od 15. júna do 15. septembra, následne aj správa o sledovaní. Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpaliskách na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR (Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Záverom je potrebné poukázať na skutočnosť, že aj keď databáza údajov SVP š.p. OZ Banská Bystrica nie je s ohľadom na doterajšiu početnosť sledovania postačujúca pre akékoľvek zodpovedné zhodnotenie kvality vôd, z predkladaného hodnotenia a poznatkov zo sledovania RÚVZ Žiar nad Hronom je možné konštatovať pomerne vyhovujúcu kvalitu vôd hodnotených jazier. S ohľadom na skutočnosť, že neevidujeme žiadne priame vyústenia odpadových vôd priamo do predmetných nádrží a nie sú k dispozícii ani údaje o vplyve difúznych zdrojov znečistenia na kvalitu vôd, nie možné pri hodnotení kvality vody tento aspekt vziať do úvahy. 38

5 Grafická prezentácia výsledkov hodnotenia vo vybraných nádržiach Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému Hodnoty rozpusteného kyslíka v sledov aných nádržiach Hodnoty nasýtenia kyslíkom v sledov aných nádržiach hodnoty (mg/l) ty percentil % nasýtenia 220,0 170,0 120,0 10-ty percentil 70,0 20,0 1 Hodnoty ph v sledov aných nádržiach 1,200 Hodnoty N-NH4+ v sledov aných nádržiach 10-ty-percentil a 1 0,900 ph hodnoty (mg)l) 0,600 0 Hodnoty N celk. v sledov aných nádržiach za obdobie r Hodnoty P celk. v sledov aných nádržiach 1 0,500 N celk. (mg/l) P celk. (mg/l) 0,400 0,200 0,100 0 Hodnoty Si.bios. v sledov aných nádržiach za obdobie r Hodnoty chl-a v sledov aných nádržiach 240,0 3,00 200,0 Si-bios. ug/l 160,0 120,0 N V 87/08 1,00 80,0 40,0 0,0 39

6 TÉMA 1 XXXII. PRIEHRADNÉ DNI Grafická prezentácia výsledkov hodnotenia v nádržiach Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému vyhlásených za vody vhodné na kúpanie Hodnoty Escherichia coli v sledov aných nádržiach za obdobie r Hodnoty črev ných enterokokov v sledov aných nádržiach za obdobie r P95 P95 P90 KTJ/100 ml 600 P /7/ES - výborná kvalita a NV 87/ /7/ES - dobrá kvalita KTJ/100 ml /7/ES - výborná kvalita a NV 87/ /7/ES - dobrá kvalita Veľké Richňavské Veľké Kolpašské 0 Veľké Richňavské Veľké Kolpašské 1 Hodnoty ph v sledov aných nádržiach Hodnoty N-NH4 + v sledov aných nádržiach 1,200 9,00 ph 7,00 10-ty-percentil a hodnoty (mg)l) 0,900 0,600 5,00 Veľké Richňavské Veľké Kolpašské 0 Veľké Richňavské Veľké Kolpašské Hodnoty N celk. v sledov aných nádržiach za obdobie r Hodnoty P celk. v sledov aných nádržiach 1 0,500 0,400 N celk. (mg/l) P celk. (mg/l) 0,200 0,100 Veľké Richňavské Veľké Kolpašské 0 Veľké Richňavské Veľké Kolpašské Hodnoty Si.bios. v sledov aných nádržiach za obdobie r Hodnoty chl-a v sledov aných nádržiach 3,00 100,0 80,0 60,0 N V 87/08 Si-bios. ug/l 40,0 1,00 20,0 Veľké Richňavské Veľké Kolpašské 0,0 Veľké Richňavské Veľké Kolpašské 40

7 Literatúra [1] ZÁKON č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) [2] NARIADENIE VLÁDY SR č. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitných vôd [3] NARIADENIE VLÁDY SR č. 87/2008 Z.z., o požiadavkách na prírodné kúpaliská [4] SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006//7/ES z 15.februára 2006 a riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS [5] TIMKO J., PAŠERBOVÁ E., BAKALJAROVÁ M., (2009): Stav nádrží Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému. SVP š.p. OZ Banská Bystrica, 2009 [6] Internet : Ing. Elena Pašerbová Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica Partizánska cesta 69, Banská Bystrica 048/ Ing. Oľga Zimnikovalová Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica Partizánska cesta 69, Banská Bystrica 048/ /

Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2013

Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2013 Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2013 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou

Διαβάστε περισσότερα

Ivanka pri Dunaji. Internetový profil vody určenej na kúpanie

Ivanka pri Dunaji. Internetový profil vody určenej na kúpanie Ivanka pri Dunaji Internetový profil vody určenej na kúpanie - vypracovaný na základe požiadavky čl. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou

Διαβάστε περισσότερα

Internetový profil vody vhodnej na kúpanie

Internetový profil vody vhodnej na kúpanie Šulianske jazero Internetový profil vody vhodnej na kúpanie - vypracovaný na základe požiadavky čl. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Ministerstvo životného prostredia SR Implementácia Rámcovej smernice o vode v SR. Pracovná podskupina 3.1. Kvalita (povrchových vôd)

Ministerstvo životného prostredia SR Implementácia Rámcovej smernice o vode v SR. Pracovná podskupina 3.1. Kvalita (povrchových vôd) Ministerstvo životného prostredia SR Implementácia Rámcovej smernice o vode v SR Pracovná podskupina 3.1. Kvalita (povrchových vôd) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenský hydrometeorologický

Διαβάστε περισσότερα

Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z.

Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z. Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z. Nariadene vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

1. VODNÉ ZDROJE, ICH KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE

1. VODNÉ ZDROJE, ICH KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE 1. VODNÉ ZDROJE, ICH KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE Texty obsahujú vybrané state z: Dzubák: Vodné hospodárstvo (1985), www.enviro.gov.sk, Metodiky vodohospodárskych bilancií a Monitoringu vôd SHMÚ (www.enviro.gov.sk,

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č.../2010 Z. z.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č.../2010 Z. z. Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č.../2010 Z. z. LIMITNÉ HODNOTY UKAZOVATEĽOV ZNEČISTENIA VYPÚŠŤANÝCH ODPADOVÝCH VÔD A OSOBITNÝCH VÔD ČASŤ A.1 Splaškové odpadové vody a komunálne odpadové vody vypúšťané

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Štandardy a kontrolné mechanizmy v metrológii v jedálňach

Štandardy a kontrolné mechanizmy v metrológii v jedálňach Štandardy a kontrolné mechanizmy v metrológii v jedálňach Ing. Tomáš ŠVANTNER Poprad, 28.10.2011 Platné právne predpisy v oblasti metrológie Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

MPV PO 16/2013 Stanovenie kovov v rastlinnom materiáli ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

MPV PO 16/2013 Stanovenie kovov v rastlinnom materiáli ZÁVEREČNÁ SPRÁVA REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Prešove Národné referenčné centrum pre organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok v oblasti potravín Hollého 5, 080 0 Prešov MEDZILABORATÓRNE

Διαβάστε περισσότερα

Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu

Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu Projekt Prechodného fondu UIBF č. 2006/018-175.06.01 realizovaný v zmysle

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, PSČ

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, PSČ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, PSČ 975 56 Číslo spisu: A/2014/ V Banskej Bystrici dňa 28.1.2014 Vec: Správa o činnosti NRC za rok 2013 Názov

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Stavebná fakulta Ing. Katarína Kováčová, PhD., Ing. Martin Kováč, PhD. Táto publikácia vznikla

Διαβάστε περισσότερα

13. VODA V BIOSFÉRE. Tab. 13. Rozdelenie vôd na Zemi.

13. VODA V BIOSFÉRE. Tab. 13. Rozdelenie vôd na Zemi. 13. VODA V BIOSFÉRE 13. 1. Voda, jej význam, výskyt a rozdelenie Voda má na Zemi výnimočné postavenie. "Sine aqua deest vita" čiže, "Bez vody niet života". To je myšlienka, ktorá výstižne vyjadruje význam

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXIII

MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXIII MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Čiastka 3 2015 Ročník XXIII Obsah 1. Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupine produktov: Okná a vonkajšie dvere 2. Oznámenie

Διαβάστε περισσότερα

Základy metodológie vedy I. 9. prednáška

Základy metodológie vedy I. 9. prednáška Základy metodológie vedy I. 9. prednáška Triedenie dát: Triedny znak - x i Absolútna početnosť n i (súčet všetkých absolútnych početností sa rovná rozsahu súboru n) ni fi = Relatívna početnosť fi n (relatívna

Διαβάστε περισσότερα

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA: 1.ÚLOHA: MOSTÍKOVÁ METÓDA a, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Wheastonovho mostíka. b, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Mostíka ICOMET. c, Odmerajte odpory predložených

Διαβάστε περισσότερα

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1664/2006. zo 6. novembra 2006, so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1664/2006. zo 6. novembra 2006, so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, 18.11.2006 SK Úradný vestník Európskej únie L 320/13 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1664/2006 zo 6. novembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o vykonávacie opatrenia pre

Διαβάστε περισσότερα

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. zo 16. augusta 2007,

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. zo 16. augusta 2007, Strana 3752 Zbierka zákonov č. 524/2007 Čiastka 221 524 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti Ministerstvo

Διαβάστε περισσότερα

(Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné) NARIADENIA

(Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné) NARIADENIA 1.9.2009 Úradný vestník Európskej únie L 229/1 I (Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné) NARIADENIA NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 767/2009 z

Διαβάστε περισσότερα

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy lovenská poľnohospodárska unverzta v Ntre Fakulta záhradníctva a krajnného nžnerstva Katedra krajnného nžnerstva Odvodňovane a úprava tokov prevodná správa, úhrnná techncká správa, Dokumentáca a stavebné

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI

SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 14/2013 TECHNICKÉ PODMIENKY SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI účinnosť od: 15.12.2013 August 2013

Διαβάστε περισσότερα

Cyanobaktérie (sinice) a riasy v kontaminovanom prostredí

Cyanobaktérie (sinice) a riasy v kontaminovanom prostredí 5. Cyanobaktérie (sinice) a riasy v kontaminovanom prostredí Eutrofizácia v sumárnom zhrnutí znamená nadmerné obohatenie vody živinami, najmä zlúčeninami dusíka a fosforu, ktoré má za následok zvýšený

Διαβάστε περισσότερα

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ( CLP )

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ( CLP ) Dátum vydania : 01.09.2014 Dátum revízie Názov výrobku: Kremičitý piesok 1. Identifikácia látky / zmesi a spoločnosti / podniku 1.1 Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku

Διαβάστε περισσότερα

VÝPOČET AKTIVÁCIE ODSTRAŇOVANIE ORGANICKÉHO ZNEČISTENIA BEZ NITRIFIKÁCIE A DENITRIFIKÁCIE

VÝPOČET AKTIVÁCIE ODSTRAŇOVANIE ORGANICKÉHO ZNEČISTENIA BEZ NITRIFIKÁCIE A DENITRIFIKÁCIE VÝPOČET AKTIVÁCIE ODSTRAŇOVANIE ORGANICKÉHO ZNEČISTENIA BEZ NITRIFIKÁCIE A DENITRIFIKÁCIE Cieľom biologického čistenia v tomto type aktivácie je odstránenie organického znečistenia vyjadreného v ukazovateľoch

Διαβάστε περισσότερα

VEC: ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA VYPÚŠŤANIE PRIEMYSELNÝCH ODPADOVÝCH VÔD DO POVRCHOVÝCH VÔD ALEBO DO PODZEMNÝCH VÔD

VEC: ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA VYPÚŠŤANIE PRIEMYSELNÝCH ODPADOVÝCH VÔD DO POVRCHOVÝCH VÔD ALEBO DO PODZEMNÝCH VÔD Príloha 1 ADRESÁT Príslušný Obvodný úrad životného prostredia resp. Krajský úrad životného prostredia VEC: ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA VYPÚŠŤANIE PRIEMYSELNÝCH ODPADOVÝCH VÔD DO POVRCHOVÝCH VÔD ALEBO

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

PROGRAMY A PROJEKTY ÚRADOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE NA ROK 2015 A NA ĎALŠIE ROKY

PROGRAMY A PROJEKTY ÚRADOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE NA ROK 2015 A NA ĎALŠIE ROKY PROGRAMY A PROJEKTY ÚRADOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE NA ROK 2015 A NA ĎALŠIE ROKY JANUÁR 2015 VYPRACOVAL ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY OBSAH 1 Odbor hygieny životného

Διαβάστε περισσότερα

Nové predpisy pre osvetlenie

Nové predpisy pre osvetlenie Nové predpisy pre osvetlenie Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. ZSR 2009 Najdôležitejšie hygienické predpisy Dôležitosť hygienických predpisov vyplýva z ich charakteru sú záväzné Zákon č. 355 z roku 2007 o

Διαβάστε περισσότερα

Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia prevádzky. Zmena č. 6 LAKOVŇA

Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia prevádzky. Zmena č. 6 LAKOVŇA Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia prevádzky Zmena č. 6 LAKOVŇA vypracovaná podľa zákona NR SR č.39/2013 Z.z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia Máj 2015-1/42

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.7 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Bezpečnosť v chemických podnikoch z pohľadu inšpektora práce

Bezpečnosť v chemických podnikoch z pohľadu inšpektora práce Bezpečnosť v chemických podnikoch z pohľadu inšpektora práce Rozsah inšpekcie práce V zmysle zákona 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov je: Inšpekcia práce dozor nad dodržiavaním

Διαβάστε περισσότερα

Stratégia nakladania s odpadmi. s obsahom azbestu

Stratégia nakladania s odpadmi. s obsahom azbestu Projekt č. 24140110157 Operačný program životné prostredie Stratégia nakladania s nebezpečnými odpadmi vrátane realizačných plánov Stratégia nakladania s odpadmi s obsahom azbestu Investícia do Vašej budúcnosti

Διαβάστε περισσότερα

ZMLUVA O DODÁVKE VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU A ODVÁDZANÍ ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU Č. 1641/2015

ZMLUVA O DODÁVKE VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU A ODVÁDZANÍ ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU Č. 1641/2015 ZMLUVA O DODÁVKE VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU A ODVÁDZANÍ ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU Č. 1641/2015 Uzatvorená medzi zmluvnými stranami: Dodávateľom: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Sídlo:

Διαβάστε περισσότερα

Cenník laboratórnych a odborných služieb

Cenník laboratórnych a odborných služieb REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v ŽILINE PSČ 011 71 ul. V. Spanyola 27 Pošt. priečinok B-81 tel. číslo: 041/72 338 43-45 fax: 041/72 35465 Cenník laboratórnych a odborných služieb MUDr.

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

L 268/14 Úradný vestník Európskej únie

L 268/14 Úradný vestník Európskej únie L 268/14 Úradný vestník Európskej únie 9.10.2008 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 987/2008 z 8. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii,

Διαβάστε περισσότερα

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z.

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. Metodická príručka určená pre prevádzkovateľov a štátnu správu Zadávateľ: Slovenská agentúra životného

Διαβάστε περισσότερα

Základná škola s materskou školou v...

Základná škola s materskou školou v... Základná škola s materskou školou v... Pozn. Údaje o kotli, druhu paliva, limitoch, odčítanej účinnosti a výpočty sú uvedené ako príklad. ObÚŽP......... Váš list zn./zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V...

Διαβάστε περισσότερα

prírodné rádionuklidy v ľudskom tele gamažiarenie zo Zeme 17,0% ostatné 0,13% (z toho výpuste jadrových elektrární 0,04%)

prírodné rádionuklidy v ľudskom tele gamažiarenie zo Zeme 17,0% ostatné 0,13% (z toho výpuste jadrových elektrární 0,04%) 2.5. MONITOROVANIE OBJEMOVEJ AKTIVITY RADÓNU V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ Monitoring objemovej aktivity radónu v geologickom prostredí na území SR v období 2002 2005 bol realizovaný ako podsystém 13 Čiastkového

Διαβάστε περισσότερα

SADZOBNÍK PRE POSKYTOVANIE ODBORNÝCH, LABORATÓRNYCH EXPERTÍZ A INÝCH SLUŽIEB

SADZOBNÍK PRE POSKYTOVANIE ODBORNÝCH, LABORATÓRNYCH EXPERTÍZ A INÝCH SLUŽIEB REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA PRIEVIDZA SO SÍDLOM V BOJNICIACH SADZOBNÍK PRE POSKYTOVANIE ODBORNÝCH, LABORATÓRNYCH EXPERTÍZ 1 Obsah číslo kapitoly názov kapitoly počet strán 1 Obsah 1 2 Všeobecné

Διαβάστε περισσότερα

(Text s významom pre EHP)

(Text s významom pre EHP) 1.5.2015 L 113/29 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/705, z 30. apríla 2015, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a kritériá účinnosti metód analýzy na účely úradnej kontroly obsahu kyseliny erukovej v

Διαβάστε περισσότερα

PROGRAMY A PROJEKTY ÚRADOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE NA ROK 2016 A NA ĎALŠIE ROKY DECEMBER Odbor organizačno - dokumentačný

PROGRAMY A PROJEKTY ÚRADOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE NA ROK 2016 A NA ĎALŠIE ROKY DECEMBER Odbor organizačno - dokumentačný PROGRAMY A PROJEKTY ÚRADOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE NA ROK 2016 A NA ĎALŠIE ROKY DECEMBER 2015 VYPRACOVAL ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Odbor organizačno - dokumentačný

Διαβάστε περισσότερα

YTONG U-profil. YTONG U-profil

YTONG U-profil. YTONG U-profil Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť

Διαβάστε περισσότερα

SK Podpora z fondov politiky súdržnosti na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov dosiahli sa ňou dobré výsledky?

SK Podpora z fondov politiky súdržnosti na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov dosiahli sa ňou dobré výsledky? SK 2014 Č. 06 Osobitná správa Podpora z fondov politiky súdržnosti na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov dosiahli sa ňou dobré výsledky? EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV 12, rue Alcide

Διαβάστε περισσότερα

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. z 10. mája 2006,

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. z 10. mája 2006, Strana 2524 Zbierka zákonov č. 354/26 Čiastka 124 354 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 1. mája 26, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej

Διαβάστε περισσότερα

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4 Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie menových kurzov V4 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave Cieľ a motivácia Východiská Cieľ a motivácia Cieľ Kvantifikovať

Διαβάστε περισσότερα

(Ú. v. EÚ L 161, , s. 1)

(Ú. v. EÚ L 161, , s. 1) 2006R0842 SK 11.12.2008 001.001 1 Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah B NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 842/2006 zo

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Ročník XLII 8. október 2010 Čiastka 20 V Ý N O S

Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Ročník XLII 8. október 2010 Čiastka 20 V Ý N O S VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ročník XLII 8. október 10 Čiastka O b s a h: 52. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

IS Environmentálnych záťaží

IS Environmentálnych záťaží Návrh V Y H L Á Š K A Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z..., ktorou sa vykonáva zákon č..../2008 Z.z. o environmentálnych záťažiach a o doplnení niektorých zákonov Ministerstvo životného

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Verzia zo dňa 6. 9. 008. Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej odpovede sa môže v kontrolnom teste meniť. Takisto aj znenie nesprávnych odpovedí. Uvedomte si

Διαβάστε περισσότερα

Ako vypracovať správu následného užívateľa o chemickej bezpečnosti Praktická príručka č. 17

Ako vypracovať správu následného užívateľa o chemickej bezpečnosti Praktická príručka č. 17 Ako vypracovať správu následného užívateľa o chemickej Praktická príručka č. 17 2 Ako vypracovať hodnotenie a správu následného užívateľa o chemickej PRÁVNE UPOZORNENIE Tento dokument obsahuje usmernenie

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση.

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση. (, ) =,, = : = = ( ) = = = ( ) = = = ( ) ( ) = = ( ) = = = = (, ) =, = = =,,...,, N, (... ) ( + ) =,, ( + ) (... ) =,. ( ) = ( ) = (, ) = = { } = { } = ( ) = \ = { = } = { = }. \ = \ \ \ \ \ = = = = R

Διαβάστε περισσότερα

PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE

PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE MERAČE SPOTREBY ENERGIE MONITORY ENERGIE ANALYZÁTORY KVALITY ENERGIE PRÚDOVÉ TRANSFORMÁTORY BOČNÍKY ANALÓGOVÉ PANELOVÉ MERAČE DIGITÁLNE PANELOVÉ MERAČE MICRONIX spol. s r.o. -

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE,

TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE, TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE, ktoré určujú technické podmienky prístupu, Pripojenia do Prepravnej siete a prevádzkovania Prepravnej siete ktoré boli

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

VESTNÍK V Ý N O S. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky. z 19. októbra 2009 č. 1482/ ,

VESTNÍK V Ý N O S. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky. z 19. októbra 2009 č. 1482/ , VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ročník XLI 26. október 2009 Čiastka 22 O b s a h: 60. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 19. októbra 2009 č. 1482/2009-100,

Διαβάστε περισσότερα

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor

Διαβάστε περισσότερα

(Legislatívne akty) NARIADENIA

(Legislatívne akty) NARIADENIA 28.2.2014 Úradný vestník Európskej únie L 60/1 I (Legislatívne akty) NARIADENIA NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa

Διαβάστε περισσότερα

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní

Διαβάστε περισσότερα

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV vypracovaná podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č. 453/2010 BROS Insect spray

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV vypracovaná podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č. 453/2010 BROS Insect spray 1. Identifikácia látky (prípravku) a spoločnosti (podniku) 1.1. Identifikácia látky alebo prípravku: 1.2. Použitie látky alebo prípravku: používajte na likvidáciu lietajúceho hmyzu (muchy, komáre, mole,

Διαβάστε περισσότερα

Dávky v nezamestnanosti v Slovenskej republike posudzované v rámci koordinačných nariadení

Dávky v nezamestnanosti v Slovenskej republike posudzované v rámci koordinačných nariadení Dávky v nezamestnanosti v Slovenskej republike posudzované v rámci koordinačných nariadení Legislatíva Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ PODMIENKY INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM PRE TUNELY

TECHNICKÉ PODMIENKY INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM PRE TUNELY Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 03/2015 TECHNICKÉ PODMIENKY INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM PRE TUNELY účinnosť od: 01.05.2015

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a

Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN 73 0540 (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie Výpočet tepelného odporu

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK. * poplatok nemá vplyv na dofakturovanie ostatných zistených odberov pitnej vody či sluţieb za odvedenie a čistenie odpadovej vody

CENNÍK. * poplatok nemá vplyv na dofakturovanie ostatných zistených odberov pitnej vody či sluţieb za odvedenie a čistenie odpadovej vody Bratislavská Bratislavská vodárenská vodárenská spoločnosť, spoločnosť, a. s. a. s. Prešovská Prešovská 48, 826 48, 46 826 Bratislava 46 Bratislava 29 29 zapísaná zapísaná vobchodnom vobchodnom registri

Διαβάστε περισσότερα

Úradný vestník Európskej únie L 373/1. (Akty, ktorých uverejnenie je povinné)

Úradný vestník Európskej únie L 373/1. (Akty, ktorých uverejnenie je povinné) 21.12.2004 Úradný vestník Európskej únie L 373/1 I (Akty, ktorých uverejnenie je povinné) NARIADENIE RADY (ES) č. 2182/2004 zo 6. decembra 2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam RADA EURÓPSKEJ

Διαβάστε περισσότερα

Cenník Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. za dodávku plynu v roku 2016 pre odberateľov kategórie Maloodber

Cenník Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. za dodávku plynu v roku 2016 pre odberateľov kategórie Maloodber Cenník Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. za dodávku plynu v roku 2016 pre odberateľov kategórie Maloodber (Platnosť od 1.1.2016 do 31.12.2016 vydaný v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových

Διαβάστε περισσότερα

επικινδυνότητας του ρυπαντικού φορτίου των

επικινδυνότητας του ρυπαντικού φορτίου των ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 2013 - ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙΙ Υποέργο 15 Μοντέλο πολυπαραμετρικής εκτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Určite vybrané antropometrické parametre vašej skupiny so základným (*úplným) štatistickým vyhodnotením.

Určite vybrané antropometrické parametre vašej skupiny so základným (*úplným) štatistickým vyhodnotením. Priezvisko a meno študenta: 216_Antropometria.xlsx/Pracovný postup Študijná skupina: Ročník štúdia: Antropometria Cieľ: Určite vybrané antropometrické parametre vašej skupiny so základným (*úplným) štatistickým

Διαβάστε περισσότερα

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD Strana: - 1 - E-Cu ELEKTROLYTICKÁ MEĎ (STN 423001) 3 4 5 6 8 10 12 15 TYČE KRUHOVÉ 16 20 25 30 36 40 50 60 (priemer mm) 70 80 90 100 110 130 Dĺžka: Nadelíme podľa Vašej požiadavky.

Διαβάστε περισσότερα

Úradný vestník Európskej únie L 109/47

Úradný vestník Európskej únie L 109/47 30.4.2009 Úradný vestník Európskej únie L 109/47 ROZHODNUTIE KOMISIE z 28. apríla 2009, ktorým sa povoľuje umiestnenie lykopénového oleorezínu z rajčiakov ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2012 Platnosť od 1.1. 2012 Podmienky uplatňovania

Διαβάστε περισσότερα

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava R O Z H O D N U T I E Číslo: 0037/2013/P Bratislava 06. 12. 2012 Číslo spisu: 6240-2012-BA Predseda Úradu pre reguláciu

Διαβάστε περισσότερα

CHÉMIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

CHÉMIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE CHÉMIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Mária Orolínová Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta 2009 Mária Orolínová Recenzenti: Vydala: doc. Ing. Maroš Soldán, CSc. Ing. Viera Peterková, PhD. Trnavská univerzita

Διαβάστε περισσότερα

Problémy ochrany podzemných vôd

Problémy ochrany podzemných vôd Problémy ochrany podzemných vôd Ochrana vodných zdrojov v poľnohospod nohospodárskej krajine Štefan Rehák,, VUVH Bratislava, 12.12.2012 Každé poľnohospodárske výrobné územie sa realizuje na ploche povodia.

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spoločnosti ZSE Energia, a.s., za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou účinný od 1. 1. 2017 (ďalej len cenník

Διαβάστε περισσότερα

20% VÍŤAZÍ HOSPODÁRNOSŤ. Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia

20% VÍŤAZÍ HOSPODÁRNOSŤ. Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia HOSPODÁRNOSŤ VÍŤZÍ Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia 20%... viac obnoviteľných energií... nižšia spotreba primárnych energií... nižšia produkcia CO 2 Európska únia stavia vysoké

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Χηµεία εκπαιδευτικών στη Σλοβακία

Εκπαίδευση Χηµεία εκπαιδευτικών στη Σλοβακία Εκπαίδευση Χηµεία εκπαιδευτικών στη Σλοβακία Katarína Javorová Τµήµα ιδακτικής της Επιστήµης, Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής, Σχολή Θετικών Επιστηµών, του Πανεπιστηµίου Comenius της Μπρατισλάβας (Σλοβακία)

Διαβάστε περισσότερα

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE. Fakulta špeciálneho inžinierstva. Ing. Ľubica Šovčíková. a kolektív. Závažné priemyselné havárie.

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE. Fakulta špeciálneho inžinierstva. Ing. Ľubica Šovčíková. a kolektív. Závažné priemyselné havárie. ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Ing. Ľubica Šovčíková a kolektív Závažné priemyselné havárie a ich následky Žilina 2005 Skriptá obsahujú základné informácie o vzniku a následkoch

Διαβάστε περισσότερα