ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑ ΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑ ΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ"

Transcript

1 ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑ ΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

2 Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 15/2014 Με ηελ Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 15/2014 (ΦΔΚ 3145 Β / ) Καζνξίζζεθαλ σο εθαξκνζηέα ζην ζρεδηαζκφ ππξνζβεζηηθψλ δηθηχσλ κηα ζεηξά επξσπατθψλ πξνηχπσλ ΔΝ θαζψο θαη ακεξηθαληθψλ ηεο NFPA

3 Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 15/2014 Σίηινο: Πξνδηαγξαθέο κειέηεο, ζρεδίαζεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ θνξεηψλ, κφληκσλ θαη ινηπψλ πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ θαη κέζσλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ππξνπξνζηαζίαο

4 Πεξηερφκελα Απφ ηα πεξηερφκελα ηεο Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο 15/2014 ζα αζρνιεζνχκε ζήκεξα κε ηα Μφληκα ζπζηήκαηα ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο θαη κάιηζηα φρη κε φια

5 Πεξηερφκελα Η Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 15/2014 θαιχπηεη 3.1. Απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο ΔΛΟΣ EN 54: πζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ 3.2. Υεηξνθίλεην ζχζηεκα αλαγγειίαο ππξθαγηάο ΔΛΟΣ EN 54-11: Δθθηλεηέο ζπλαγεξκνχ ρεηξφο θαη ΔΛΟΣ EN 54-23: Γηαηάμεηο ζπλαγεξκνχ Οπηηθέο δηαηάμεηο ζπλαγεξκνχ 3.3 Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο αέξησλ θαπζίκσλ Τπάξρνπλ ΔΝ αιιά δελ αλαθέξνληαη Οξίδεηαη ην ΔΛΟΣ ΔΝ 54 γηα ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα

6 23 Πξφηππα EN 54: fire detection & alarm systems EN 54-1: Introduction EN 54-2: Control and Indicating Equipment EN 54-3: Fire alarm devices: sounders EN 54-4: Power supply equipment EN 54-5: Heat detectors: Point detectors EN 54-7: Smoke detectors: point detectors using scattered light, transmitted light or ionization EN 54-10: Flame detectors: point detectors EN 54-11: Manual call points EN 54-12: Smoke detectors: line detectors using an optical light beam EN 54-13: Compatibility assessment of system components EN 54-16: Voice alarm control and indicating equipment EN 54-17: Short-circuit isolators

7 EN 54: fire detection & alarm systems EN 54-18: Input/output devices EN 54-20: Aspirating smoke detectors EN 54-21: Alarm transmission and fault warning routing equipment EN 54-22: Resettable line-type heat detectors EN 54-23: Fire alarm devices. Visual alarm devices EN 54-24: Components of voice alarm systems: Loudspeakers EN 54-25: Components using radio links EN 54-26: Point fire detectors using carbon monoxide sensors EN 54-29: Multi-sensor fire detectors Point detectors using a combination of smoke and heat sensors EN 54-30: Multi-sensor fire detectors Point detectors using a combination of carbon monoxide and optionally heat detectors

8 Πεξηερφκελα 3.4. Απηφκαηα πζηήκαηα Ππξφζβεζεο 3.5. Μφληκν πδξνδνηηθφ ππξνζβεζηηθφ δίθηπν Σερληθή Οδεγία ΣΟΣΔΔ 2451/1986: Δγθαηαζηάζεηο ζε θηήξηα : Μφληκα ππξνζβεζηηθά δίθηπα κε λεξφ 3.6. πζηήκαηα Σνπηθήο Καηάζβεζεο

9 Απηφκαηα πζηήκαηα Ππξφζβεζεο 3.4. Απηφκαηα πζηήκαηα Ππξφζβεζεο Απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο κε λεξφ Απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο κε ζθφλε Απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο κε αθξφ Απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο κε αέξηα Απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο κε ζπκππθλσκέλν αεξνδφι

10 Αληηθείκελα παξφληνο ελδηαθέξνληνο Ο ΜΗΒΔ απνθάζηζε λα αζρνιεζεί επηζηεκνληθά κε ηα εμήο ζπζηήκαηα ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο 3.4. Απηφκαηα πζηήκαηα Ππξφζβεζεο 3.6. πζηήκαηα Σνπηθήο Καηάζβεζεο Απνθάζηζε ηελ ελδειερή αλάιπζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ αληίζηνηρσλ πξνηχπσλ

11 Πξφηππα ηνλ πξνκεζεπηήθαηαζθεπαζηή πξντφληνο ΔΛΟΣ ΔΝ 12259: Μφληκα ζχζηεκα ππξφζβεζεο Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα θαηαηνληζκνχ θαη ςεθαζκνχ λεξνχ 12 κέξε ΔΛΟΣ ΔΝ 671: Μφληκα ζχζηεκα ππξφζβεζεο πζηήκαηα κε εχθακπηνπο ζσιήλεο (πζηήκαηα εχθακπησλ ζσιήλσλ) 3 κέξε

12 Πξφηππα γηα ην κειεηεηή ΔΛΟΣ ΔΝ 12845: Μφληκα ζχζηεκα ππξφζβεζεο Απηφκαηα ζπζηήκαηα θαηαηνληζκνχ ρεδίαζε, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ΔΛΟΣ CΔΝ/TS 14972: Μφληκα ζχζηεκα ππξφζβεζεο πζηήκαηα πδξνλέθσζεο ρεδηαζκφο θαη εγθαηάζηαζε ΔΛΟΣ CΔΝ/TS 14816: Μφληκα ζχζηεκα ππξφζβεζεο πζηήκαηα ςεθαζκνχ κε λεξφ ρεδηαζκφο, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε

13 Πξφηππα γηα ην κειεηεηή ΔΛΟΣ ΔΝ : Μφληκα ζχζηεκα ππξφζβεζεο πζηήκαηα ζθφλεο ρεδηαζκφο, θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε (Σν κέξνο 1 αθνξά ηα εμαξηήκαηα) ΔΛΟΣ ΔΝ : Μφληκα ζχζηεκα ππξφζβεζεο πζηήκαηα αθξνχ ρεδηαζκφο, θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε (Σν κέξνο 1 αθνξά ηα εμαξηήκαηα)

14 Πξφηππα γηα ην κειεηεηή ΔΛΟΣ ΔΝ : Μφληκα ζχζηεκα ππξφζβεζεο πζηήκαηα θαηάζβεζεο κε αέξην ρεδηαζκφο, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε (10 κέξε. Σα ππφινηπα αθνξνχλ ηδηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ αεξίσλ) ΔΛΟΣ CEN/TR : Μφληκα ζχζηεκα ππξφζβεζεο πζηήκαηα θαηάζβεζεο κε ζπκππθλσκέλν αεξνδφι (Σν κέξνο 1 αθνξά ηα εμαξηήκαηα)

15 Πξφηππα γηα ην κειεηεηή Ακεξηθαληθά πξφηππα ηνπ NFPA Απηφκαηα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα NFPA 12: Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems πζηήκαηα ηνπηθήο θαηάζβεζεο NFPA 17: Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems NFPA 17A: Standard for Wet Chemical Extinguishing Systems

16 Πξνβιήκαηα Η εθαξκνγή ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζηελ ΠΓ 15/2014 πξνηχπσλ ζπλαληάεη θάπνηα εκπφδηα, ηα νπνία πξέπεη λα ππεξβνχκε Σν πξψην εκπφδην είλαη ην νηθνλνκηθφ Η πξνκήζεηά ηνπο ζεκαίλεη εθαηνληάδεο Δπξψ (Σν ΔΝ θνζηίδεη 245, ην ΔΝ θνθ) Σν δεχηεξν εκπφδην είλαη φηη ηα θείκελα δελ είλαη δηαζέζηκα ζηα ειιεληθά, νπφηε, εθηφο ησλ πξνβιεκάησλ ρξήζεο ηνπο ζε μέλε γιψζζα, πξνθχπηεη πξφβιεκα θνηλήο νξνινγίαο απφ ηνπο κειεηεηέο, θαηαζθεπαζηέο θαη ειεγθηέο

17 Πξνβιήκαηα Σξίην εκπφδην είλαη ε αλάγθε δηεπθξίληζεο νξηζκέλσλ ακθηιεγφκελσλ ζεκείσλ Γηα παξάδεηγκα ζην ΔΝ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Δ: Δηδηθέο ηερληθέο ιχζεηο ππξνπξνζηαζίαο ρξεηάδνληαη γηα πςειά ζπζηήκαηα κε θηλδχλνπο κεγαιχηεξνπο απφ ΟΗ3 θαη πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζπκβνπιή εηδηθνχ. Πνηνο είλαη ν εηδηθφο ; Σέηαξην εκπφδην είλαη ε Δπξσπατθή Ννκνζεζία ελ γέλεη

18 Δπξσπατθή λνκνζεζία Η επξσπατθή λνκνζεζία απνηειείηαη απφ - Δπξσπατθέο Οδεγίεο (ΔU Directives) - Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο (EU Regulations) ΓΔΝ ΤΦΙΣΑΣΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΟΓΗΓΙΑ ή ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΤΡΟΒΔΗ Η εθαρμογή Οδηγίας αναγνωρίζεηαι από ενζωμαηωμένο ζηα πρόησπα Παράρηημα ΖΑ ρεηηθή Οδεγία Directive 89/654/EEC - Workplace requirements ρεηηθφο Καλνληζκφο: Καλνληζκφο 305/2011 γηα ηα πξντφληα δνκηθψλ θαηαζθεπψλ (πξψελ Οδεγία 89/106/ΔΟΚ)

19 Δπξσπατθή λνκνζεζία Δπεηδή ηα πξφηππα δελ είλαη ελαξκνληζκέλα κε Δπξσπατθή Οδεγία ή Καλνληζκφ, ε εθαξκνγή ηνπο επηηξέπεηαη λα γίλεη κε ηζνδχλακεο εζληθέο (ειιεληθέο) πξνδηαγξαθέο Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ είλαη απαηηεηή επεηδή απηφ νξίδεηαη απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 15/2014 Όκσο ε ηπθιή εθαξκνγή ηνπο, φπσο ζα αλαιχζνπκε θαησηέξσ, είλαη πξνβιεκαηηθή. Μπνξνχλ λα ηεξεζνχλ νη ζηφρνη αζθαιείαο ησλ πξνηχπσλ κε θαιχηεξν ηξφπν

20 Δπξσπατθέο Οδεγίεο Δπξσπατθή Οδεγία 97/23/ΔΔ γηα ηνλ εμνπιηζκφ ππφ πίεζε Καιχπηεη ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσιελψζεσλ Δπξσπατθή Οδεγία 2014/35/ΔΔ (2006/95/ΔΔ) γηα ηε ρακειή ηάζε Καιχπηεη ηελ θαηαζθεπή ησλ ειεθηξνινγηθψλ

21 Η Οδεγία 97/23/ΔΔ Η Δπξσπατθή Οδεγία 97/23/ΔΔ γηα ηνλ εμνπιηζκφ ππφ πίεζε θαιχπηεη ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσιελψζεσλ Σν ΔΝ 12845/2009 (γηα παξάδεηγκα) δίλεη αλεπαξθείο νδεγίεο γηα ηελ επηινγή πιηθψλ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζσιελψζεσλ Οι αναθορές προηύπων είναι απαράδεκηες για εσρωπαϊκό πρόησπο! ε θάπνηα ζεκεία παξαβηάδεηαη ε Οδεγία 97/23/ΔΔ! Αληίζηνηρα πξνβιήκαηα κε ηα ακεξηθαληθά πξφηππα Απαηηνχληαη θαιχηεξεο, νξζφηεξεο πξνδηαγξαθέο

22 Πξνβιήκαηα ππνινγηζηηθά Σν ΔΝ (γηα παξάδεηγκα) δεηάεη πδξαπιηθφ ππνινγηζκφ κε ηελ εμίζσζε Hazen-Williams (Ο Hazen πέζαλε ην 1930) Πξνζβάιιεη ηηο ζπνπδέο καο θαη ηηο δπλαηφηεηέο καο ήκεξα κε έλα απιφ excel επηηπγράλνληαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα Να μην απαιηούνηαι μόνον ηα σπολογιζηικά εργαλεία ηων προηύπων!

23 Μεηάθξαζε Η απινχζηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζα ήηαλ ε απιή κεηάθξαζε ησλ πξνηχπσλ Απιή κεηάθξαζε θαη δηαλνκή ησλ πξνηχπσλ ζπλαληάεη ην εκπφδην ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ αθ ελφο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Σππνπνίεζεο CEN θαη ηνπ ΔΛΟΣ θαη αθ εηέξνπ ηεο ακεξηθαληθήο έλσζεο NFPA Πιεξνθνξηαθά: Η κεηάθξαζε έρεη γίλεη

24 Πξνηάζεηο 1) χληαμε αληίζηνηρσλ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΟΓΗΓΙΩΝ ηνπ ΜΗΒΔ Γηα θάζε πξφηππν ΔΝ θαη NFPA ζα ζπληαρζεί αληίζηνηρν θείκελν ζην νπνίν - ζα πεξηέρνληαη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία - ζα παξαιείπνληαη φζα δελ πξνβιέπεηαη λα εθαξκνζζνχλ ζηε ρψξα καο (πδαηφππξγνη) - ζα δνζνχλ ηα ηζρχνληα πξφηππα πιηθψλ θιπ - ζα πξνζηεζνχλ ηζνδχλακα ππνινγηζηηθά εξγαιεία - ζα πξνζηεζνχλ θαιχηεξεο θαηαζθεπαζηηθέο ππνδείμεηο

25 Πξνηάζεηο 2) πλεξγαζία ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζηελ ηειηθή θάζε ηεο ζχληαμεο ησλ θεηκέλσλ εξγαζίαο Η ζπλεξγαζία ζα έρεη θαη αξρή ζηφρν λα ζπκθσλεζεί θνηλή νξνινγία πξνο απνθπγή παξαλνήζεσλ. Θα ηεζνχλ ππ φςε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο νη νξηζκνί ζηα ειιεληθά θαη ζα δεηεζεί ε ζπκθσλία ηνπ επ απηψλ

26 Πξνηάζεηο 3) Έιεγρνο απφ ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ θεηκέλσλ κε ην γξάκκα θαη ην πλεχκα ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζηελ Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 15/2014 πξνηχπσλ

27 Πξνηάζεηο 4) Έθδνζε ησλ Σερληθψλ Οδεγηψλ ηνπ ΜΗΒΔ ζε ηφκν ν νπνίνο ζα πεξηέρεη πεξαηηέξσ βνεζήκαηα, φπσο παξαδείγκαηα, πίλαθεο πιηθψλ θιπ

28 Πξνηάζεηο Οπζηαζηηθά δεηάκε ηελ έγθξηζε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ησλ θεηκέλσλ, ψζηε λα ππάξρνπλ, πιένλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, θείκελα φρη απιψο ζπκβαηά κε ην γξάκκα θαη ην πλεχκα ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζηελ ΠΓ 15/2014 πξνηχπσλ, αιιά θαη βειηησκέλα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαηαβνιή ηνπ πςεινχ θφζηνπο, φρη κφλνλ απφ ηα κέιε ηνπ ΜΗΒΔ, αιιά θαη απφ θάζε ελδηαθεξφκελν

29 Πξνηάζεηο Σα θείκελα ζα ζπληαρζνχλ θαη ζα εθδνζνχλ. Απηφ είλαη δεδνκέλν Όκσο ε ππνζηήξημε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζα δψζεη άιιε βαξχηεηα

30 Πξνηάζεηο Γηθή κνπ πξφηαζε είλαη λα πξνβιεθζνχλ βειηηψζεηο ζηε ζχληαμε ησλ κειεηψλ Π.ρ. ράξαμε ηζνκεηξηθνχ δηαγξάκκαηνο ζσιελψζεσλ εθηφο ησλ θαηφςεσλ

31 Δπζχλεο Με βάζε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο ηελ επζχλε γηα ηελ νξζή θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ελφο πξντφληνο ή κηαο επξχηεξεο θαηαζθεπήο έρεη ν θαηαζθεπαζηήο Ο Οδεγία 97/23/ΔΚ νξίδεη Άρθρο 10 Δθηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζεο Ο θαηαζθεπαζηήο εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πξέπεη λα ππνβάιεη θάζε εμνπιηζκφ, πξηλ απφ ηε δηάζεζή ηνπ ζηελ αγνξά ζε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο εθ ησλ πεξηγξαθνκέλσλ ζην παξάξηεκα III, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν.

32 Δπζχλεο Η επξσπατθή θηινζνθία είλαη : Ο θαηαζθεπαζηήο ακείβεηαη γηα ην έξγν θαη απηφο έρεη ηηο πνηληθέο θαη αζηηθέο επζχλεο Μπνξεί, ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο θαη απνρξσζψλ ελδείμεσλ, λα δηεθδηθήζεη ζηε ζπλέρεηα ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ επζχλεο απφ ην κειεηεηή ή ηνλ επηβιέπνληα

33 Δπζχλεο Σα ππξνζβεζηηθά δίθηπα φπσο θαη φια ηα δίθηπα κε ππεξ(πίεζε) ιεηηνπξγίαο άλσ ηνπ 0,5 bar ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 97/23/ΔΔ Γελ πξέπεη λα απνδίδνληαη απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε νη επζχλεο ακέζσο ζην κειεηεηή ή ηνλ επηβιέπνληα Πξφηαζή κνπ είλαη : Οη ζχιινγνη ησλ κεραληθψλ θαη πξνθαλψο ην ΣΔΔ πξέπεη λα πξνζθχγνπλ θαη αξρή ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη πεξαηηέξσ ζηελ Δπξσπατθή Γηθαηνζχλε γηα ηε κε εθαξκνγή Οδεγηψλ

34 Δπραξηζηίεο Δπραξηζηνχκε ζεξκά ηνπο ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηε κεηάθξαζε ησλ θεηκέλσλ Θα ρξεηαζζνχκε θαη ππνζηήξημε θαη άιισλ έκπεηξσλ ζπλαδέιθσλ ζηνλ έιεγρν ησλ ηειηθψλ θεηκέλσλ, αθφκε θαη ζηελ παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ