2. ANALÓGOVÉ MERACIE PRÍSTROJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ANALÓGOVÉ MERACIE PRÍSTROJE"

Transcript

1 2. ANALÓGOVÉ MERACIE PRÍSTROJE Hlavnou časťou týchto prístrojov je elektromechanický merací systém, ktorý sa obyčajne skladá z pevnej a pohyblivej časti. Princíp merania elektrickej veličiny analógovým prístrojom je založený na odozve reakcii pohyblivej časti na zmenu meranej veličiny a veľkosť odozvy zodpovedá veľkosti meranej veličiny. Vyjadruje sa výchylkou pohyblivej, najčastejšie otočnej časti na stanovenej stupnici. To znamená, že samotný elektromechanický systém slúži priamo na prevod meranej veličiny X 2 na výchylku otočnej časti. Čím väčšia je meraná veličina, tým väčšia je aj výchylka. X 1 X 2 α 1 1

2 2.1 Základné pojmy 1. Analógové meracie prístroje Spojitú zmenu meranej veličiny merajú i udávajú spojitým spôsobom. Patria medzi ne takmer všetky elektromechanické meracie systémy, ako sú ukazovacie (ručičkové, svetelné) a zapisovacie (registračné). Elektromechanické systémy môžu byť taktiež použité v spojení s rôznymi elektronickými obvodmi, ktoré umožňujú zlepšenie metrologických parametrov prístrojov. 2. Rozsah stupnice Vyjadruje sa najčastejšie maximálnym počtom dielikov na stupnici. Prístroj môže mať niekoľko stupníc. Každej stupnici potom prislúcha určitý rozsah stupnice. M Magnetoelektrický voltmeter s rozsahom 1,2 až 600 V DC 2 2

3 M Magnetoelektrický voltmeter s rozsahom 1,2 až 600 V DC 3. Merací rozsah prístroja Vyjadruje interval meranej veličiny, v ktorom prístroj môže merať. Udáva sa maximálnou hodnotou meranej veličiny v jej jednotkách. Rozsah prístroja u niektorých prístrojov možno meniť, a to najčastejšie pomocou otočného prepínača na prístroji, alebo pripojením prístroja na rôzne svorky. 4. Merací rozsah analógového wattmetra Je to súčin jeho napäťového a prúdového rozsahu. Pretože wattmeter indukuje súčin U I cosϕ, nie je možné posúdiť z výchylky wattmetra, či prúdová alebo napäťová cievka wattmetra nie je preťažená. Z tohto dôvodu k wattmetru pripájame ampérmeter pre posúdenie zaťaženia prúdovej cievky a voltmeter pre posúdenie zaťaženia napäťovej cievky. 3 3

4 5. Stupnice analógových prístrojov Sú väčšinou čiarkové s číslami u každého desiateho dielika. Stupnice musia byť prehľadné a ľahko čitateľné i z väčšej vzdialenosti. 4 4

5 6. Citlivosť prístroja Je to veľkosť uhla, o ktorý sa vychýli ručička prístroja, ak sa meraná veličina zmení o jednotku. Udáva sa počtom dielikov výchylky pripadajúcich na jednotku meranej veličiny. Citlivosť je teda pomer počtu dielikov stupnice a rozsahu prístroja. Prístroje s prepínateľným rozsahom majú pre každý rozsah inú citlivosť. Určuje sa zo vzťahu c = α X kde α je počet dielikov výchylky pri jednotkovej zmene veličiny X. Napr. pri rozsahu prístroja 10 A a počte dielikov 100 na stupnici je citlivosť 100 c = = čiže na jeden ampér pripadá výchylka 10 dielikov. 5 5

6 7. Konštanta prístroja Je to pomer rozsahu prístroja a rozsahu stupníc. Je teda prevrátenou hodnotou citlivosti. Aká je konštanta prístroja a hodnota meranej veličiny, ak voltmeter s rozsahom stupnice α max = 120 dielikov a meracím rozsahom prístroja M = 60 V ukazuje výchylku α = 80 dielikov? Konštanta prístroja (voltmetra): k = α M 60 = 120 V V = max 0,5 V/dielik Meraná veličina veľkosť napätia: U = k V α = 0,5 80 = 40 V 6 6

7 8. Spotreba prístroja Väčšina prístrojov odoberá energiu potrebnú pre svoju činnosť z meraného obvodu. Táto spotreba zaťažuje meraný obvod a spôsobí vňom v určité zmeny napätia a prúdu, vzniká chyba metódy. 9. Preťažiteľnosť prístroja Je to násobok nominálneho prúdu alebo napätia, ktoré prístroj znesie po určitú dobu bez poškodenia. Preťažiteľnosť závisí od konštrukcie meracieho prístroja. Presné laboratórne prístroje bývajú menej preťažiteľné ako odolnejšie prevádzkové. 10. Elektrická pevnosť prístroja Je to veľkosť skúšobného napätia pripojeného medzi merací systém a kryt prístroja, ktoré prístroj musí zniesť bez toho, že by došlo k prierazu,, resp. preskoku. Hodnota skúšobného napätia vyjadrená v kv musí byť uvedená vo vnútri hviezdy umiestnenej na stupnici. 500 V 2000 V 7 7

8 Prehľad niektorých analógových meracích prístrojov Podľa účelu, vlastností a vyhotovenia sa analógové meracie prístroje delia na niekoľko skupín: panelové a rozvádzačové prístroje, zapisovacie prístroje, prenosné prevádzkové prístroje, presné laboratórne prístroje (v súčasnosti sú nahradzované číslicovými). Podľa druhu meranej veličiny poznáme: voltmetre na meranie napätia, ampérmetre na meranie prúdu, galvanometre na meranie veľmi malých prúdov, wattmetre na meranie elektrického výkonu, fázomery na meranie fázového posunu, frekventomery na meranie frekvencie, elektromery na meranie elektrickej práce. Podľa meracej sústavy rozoznávame analógové meracie prístroje: elektromechanické, elektronické. 8 8

9 2.2 Elektromechanické prístroje Do šesťdesiatich rokov 20. storočia boli elektromechanické prístroje jediné meracie prístroje používané pre meranie jednosmerných a striedavých prúdov a napätí. Používajú sa i dodnes, aj keď sú postupne nahradzované číslicovými meracími prístrojmi Magnetoelektrické jednosmerné prístroje Princíp činnosti spočíva v silovom pôsobení magnetického poľa permanentného magnetu na otočnú cievku, ktorou preteká meraný prúd. Sú najdokonalejšími analógovými prístrojmi pre meranie jednosmerného prúdu. Pretože systémy s otáčavou cievkou majú malú spotrebu, možno ich použiť nielen pre meranie jednosmerného prúdu, ale aj jednosmerného napätia pomocou predradných rezistorov predradníkov. Magnetoelektrické voltmetre sa vyrábajú pre meracie rozsahy od niekoľko mv do stoviek V, s vonkajšími predradnými rezistormi i pre vyššie napäťové rozsahy. 9 9

10 Princíp činnosti V magnetickom poli permanentného magnetu je otočne uložená cievka. Otočná cievka má jadro z mäkkého železa. Napájacie prívody cievky sú tvorené dvoma protismerne navinutými špirálovými pružinami, ktoré nemajú trenie. Ak preteká prúd cievkou umiestnenou v magnetickom poli, vzniká točivý moment. Cievka sa natočí do polohy, v ktorej sú v rovnováhe točivý moment spôsobený prúdom v cievke a moment špirálových pružín. Ak sa otočí smer prúdu, má prístroj opačnú výchylku. Preto samotná meracia sústava je vhodná len pre meranie jednosmerných prúdov

11 Otočná cievka má podľa citlivosti prístroja 20 až 300 závitov navinutých na hliníkovom rámčeku. Pri otáčaní vznikajú v hliníkovom rámčeku vírivé prúdy, ktoré spôsobujú potrebné tlmenie pohybu otočnej časti systému. Veľmi citlivé magnetoelektrické prístroje nemajú mechanickú ručičku, ale len zrkadlo odrážajúci svetelný lúč, ktorý tvorí svetelnú ručičku prístroja. Čím dlhší je svetelný lúč, tým je citlivejší prístroj (až 10 pa na dielik) Magnetoelektrické prístroje sa vyznačujú týmito prednosťami: veľká citlivosť, dosažiteľná trieda presnosti 0,1 a 0,2, nepatrná spotreba (1 až 100 µw), lineárna stupnica, možnosť indukčného tlmenia mechanických kmitov otočného systému, nepatrný vplyv cudzích polí, nula môže ležať v strede stupnice, lebo otočný moment mení smer so smerom pretekajúceho prúdu (ako galvanometer), možnosť merania striedavých veličín predradeným usmerňovačom 11 11

12 2.2.2 Magnetoelektrické prístroje s usmerňovačom Systém s otočnou cievkou, doplnený usmerňovačom alebo tepelným meničom sa používa aj pre meranie striedavého prúdu. Výchylka magnetoelektrického systému s usmerňovačom je úmerná strednej hodnote usmerneného priebehu meranej veličiny. R p i Meraná striedavá veličina ~ u D 4 D 3 D 1 D 2 I Ms R Ms Magnetoel. systém i I Ms ωt a) magnetoelektrický merací prístroj s usmerňovačom b) časový priebeh meraného prúdu Magnetoelektrický merací prístroj s usmerňovačom v mostíkovom zapojení Pri práci s magnetoelektrickými prístrojmi s usmerňovačmi si treba uvedomiť, že merajú strednú hodnotu usmerneného prúdu, ale kvôli užívateľskej pohode, odčítavať z prístroja efektívnu hodnotu veličiny, je stupnica v efektívnych hodnotách prepočítaných pomocou činiteľa tvaru pre harmonický priebeh (K t = 1,11). Tým tieto prístroje vykazujú značnú nepresnosť, pokiaľ meraná sústava má neharmonický priebeh napätia alebo prúdu

13 Merať možno až do frekvencie 10 khz, avšak ich presnosť je menšia než u samotných magnetoelektrických prístrojov. Obyčajne sa dosahuje trieda presnosti najviac 1, častejšie 1,5 až 2,5. Príčinou sú pracovné vlastnosti usmerňovačov (nelinearita VA charakteristiky diód, tepelná závislosť a iné), a preto sa napríklad voltmetre nehodia pre meranie striedavých napätí menších než 1 V. Magnetoelektrické prístroje s usmerňovačom sa používajú ako striedavé miliampérmetre, ampérmetre a voltmetre. Frekvenčný rozsah voltmetrov pre akceptovateľné chyby môže byť na napäťovom rozsahu 600 V obmedzený len do 1 khz, zatiaľ čo na rozsahu 24 V môže byť prístroj použiteľný do 10 khz

14 2.2.3 Elektrodynamické prístroje 2. Analógové meracie prístroje Elektrodynamické prístroje sa svojou funkciou podobajú prístrojom magnetoelektrickým. Ich princíp činnosti spočíva vo vzájomnom silovom pôsobení pevnej a pohyblivej cievky, ktorými tečú prúdy I 1 a I 2. Otočná cievka C 2, ktorou prechádza prúd I 2 úmerný napätiu, sa nachádza v magnetickom poli pevnej vzduchovej cievky C 1. Tento systém sa v praxi najviac využíva u wattmetrov. Systém má otočnú cievku s riadiacimi pružinami, alebo závesnými napätými vláknami, ktoré súčasne zabezpečujú prívod prúdu. Rozdiel medzi magnetoelektrickým a elektrodynamickým systémom je v tom, že otočná cievka nie je v magnetickom poli permanentného magnetu, ale v magnetickom poli pevnej cievky

15 Elektrodynamické wattmetre 2. Analógové meracie prístroje Prúdová cievka (spravidla pevná) sa pripája k záťaži sériovo a napäťová cievka (otočná) v spojení s predradným odporníkom sa pripojí k záťaži paralelne. Pri pripojovaní wattmetra do obvodu treba dodržať správnu polaritu oboch cievok, inak by výchylka bola záporná. Preto býva na každom wattmetri označená (šípkou alebo bodkou) vstupná svorka prúdovej i napäťovej cievky. Pri malom cosϕ sa prúdové alebo napäťové preťaženie na cievkach wattmetra neprejaví vychýlením ukazovateľa za posledný dielik stupnice, a preto môže dôjsť k zničeniu jednej z cievok. Preto spolu s wattmetrom je nutné do obvodu zapojiť aj ampérmeter a voltmeter. Tieto dva prístroje slúžia ku kontrole prúdového a napäťového zaťaženia wattmetra. A W V ~ U Z Schéma zapojenia prúdovej a napäťovej cievky elektromechanického wattmetra 15 15

16 2.2.4 Elektromagnetické prístroje Elektromagnetické prístroje (nazývané tiež feromagnetické prístroje) sa bežne používajú pre meranie striedavých napätí a prúdov sieťovej frekvencie. Sú robustné a lacné. Tieto prístroje majú pevnú valcovú cievku pretekanú meraným prúdom a v nej pevný a pohyblivý pliešok z mäkkého feromagnetika. Na pohyblivý pliešok pôsobí sila magnetického poľa cievky, ktorá sa ho snaží vtiahnuť do dutiny cievky. V podstate ide o elektromagnet, preto sa tieto prístroje nazývajú elektromagnetické. Elektromagnetické prístroje merajú efektívnu hodnotu napätia alebo prúdu, ich stupnica je nelineárna. Najčastejšie sa používajú ako striedavé voltmetre z rozsahom od 10 do 600 V, alebo ako striedavé ampérmetre s rozsahom od 1 ma do 300 A pri nízkych frekvenciách do 300 Hz

17 Ručička Pevný segment Os Pohyblivý segment Cievka Feromagnetická ihla Ručička Cievka Cievka Vzduchové tlmenie a) b) Os Obvykle sa používa dvojica valcových feromagnetických segmentov umiestnených koaxiálne vnútri cievky, z ktorých jeden je pevný a druhý pohyblivý a spojený s rúčkou (obr.a). Cievka magnetizuje obidva segmenty rovnako, tieto sa odpudzujú, a tým vyvíjajú pohybový moment. Moderné prístroje používajú ako feromagnetické teliesko ihlu spojenú s rúčkou, ktorá sa otáča v dutine cievky (obr.b)

18 2.2.5 Indukčné prístroje Ich princíp činnosti je založený na účinkoch striedavého magnetického poľa na vodivý kotúč alebo bubienok, nachádzajúceho sa v poli jedného alebo viacerých elektromagnetov. Hlavné použitie je v elektromeroch merajúcich spotrebu elektrickej energie a v rozvádzačových wattmetroch. Obr.2.11 Jednofázový elektromer od firmy KŘIŽÍK GBI, a. s. Prešov Výhody: veľká preťažiteľnosť, pomerne dobrá relatívna presnosť, bezúdržbová prevádzka až 15 rokov, sú lacné

19 - využíva hliníkový kotúčik umiestnený otočne vo vzduchovej medzere dvojice elektromagnetov. - vírivé prúdy indukované v otočnom kotúčiku spoločne s magnetickými pólmi elektromagnetov vytvárajú pohybový moment. - prúd indukovaný jedným z elektromagnetov vytvára moment v interakcií s poľom druhého elektromagnetu, obr. Jednosmerné prúdy neindikujú napätie - nie je možné použiť pre jednosmerné napätie, nemeria ani jednosmerné zložky časovo premenných veličín. Nevýhoda: veľké chyby v obvodoch s neharmonickým napätím alebo prúdom (spôsobené frekvenčnou závislosťou prístroja), Riešenie: použitie elektronických (statických) elektromerov 19 19

20 2.2.6 Rezonančné prístroje Princíp činnosti spočíva vo využití mechanickej rezonancie pohyblivej časti meracieho systému s elektrickými kmitmi meranej veličiny. Použitie: meranie frekvencie (jazýčkové frekventomery) na indikáciu striedavého prúdu určitej frekvencie (vibračné galvanometre). Jazýčkové frekventomery: vibračné (rezonančné) prístroje používajú pre meranie frekvencie striedavého napätia alebo prúdu v okolí sieťovej frekvencie (50 Hz). využívajú meracie prvky, ktoré sú schopné mechanickej rezonancie, ktorých rezonančná frekvencia je rovná frekvencií magnetickej sily vyvodené prúdom pretekajúcim cievkou elektromagnetu, v rezonancii podstatne vzrastie amplitúda vibrácií meracieho prvku - tieto vibrácie môžu byť ľahko pozorované

21 V jazýčkovom frekventomere je rad feromagnetických jazýčkov (obr.) umiestnených pred elektromagnetom, na jednom konci upevnených, ktorých druhé konce kmitajú s rôznymi amplitúdami. Voľné konce sú ohnuté a natreté na bielo, takže kmitajúci jazýček sa pozorovateľovi javí ako biely obdĺžnik, ktorého výška odpovedá rozkmitu jazýčka. Neistota merania je asi 0,1 Hz, čo na 50 Hz odpovedá relatívnej chybe 0,2 %. Vlastná spotreba prístroja je asi 0,5 VA. Jazýčkové frekventomery sa používajú najčastejšie pre sledovanie frekvencie sily na rozvádzačoch

22 2.2.7 Ostatné elektromechanické prístroje Tepelné: princíp ich činnosti spočíva v tepelnej rozťažnosti kovov, Predĺženie vodiča je úmerné kvadrátu efektívnej hodnoty meraného prúdu: výchylka tepelného prístroja udáva efektívnu hodnotu meraného prúdu, delenie stupnice je kvadratické. Elektrostatické: princíp ich činnosti spočíva v silových účinkoch elektrostatického poľa. Merací systém tvorí kondenzátor s pevnou a pohyblivou elektródou, ktorej pohyb sa prenáša na ukazovateľ výchylky. Ak je medzi elektródami napätie, vzniká elektrostatické pole, ktoré sa svojím pôsobením snaží zväčšiť kapacitu kondenzátora tým, že priťahuje pohyblivú elektródu. Trieda presnosti závisí od meracieho rozsahu. U prístrojov určených na meranie vysokých napätí sa dá dosiahnuť presnosti až 0,2 %. Pri meraní nižších napätí je presnosť horšia, obvykle býva 1 až 1,5 %

23 Prístroje s otočným magnetom: Ide o jednoduché, robustné a pomerne málo presné prístroje používané najmä v paneloch automobilov. Meraný prúd sa privádza do pevnej cievky, v ktorej magnetickom poli sa otáča permanentný magnet (napr. v tvare kruhu) spojený s rúčkou. Direktívny moment sa vyvodzuje špirálovými pružinami. Pomerové prístroje: (tiež prístroje so skríženými cievkami, logometre) merajú pomer dvoch elektrických veličín toho istého druhu. Každá z týchto veličín vyvodzuje svoj pohybový moment, pôsobený prúdom pretekajúcim jednou z dvojice pevne spojených cievok. Podľa toho, aký typ meracieho ústroja sa použije pre konštrukciu pomerového prístroja, je výchylka úmerná I 1 /I 2 (pri magnetoelektrickom pomerovom prístroji) alebo (I 1 /I 2 ) 2 (napr. pri elektromagnetickom pomerovom prístroji). Tieto prístroje sa používajú ako ohmetre (magnetoelektrické prístroje), merače frekvencie (elektromagnetické prístroje) a merače účiníku (elektrodynamické prístroje)

24 2.3 Elektronické analógové prístroje: Spojenie elektromechanického prístroja s elektronikou (aktívnymi analógovými prevodníkmi). Slúžia na zlepšenie metrologických parametrov prístrojov: zväčšenie odporu voltmetra alebo zmenšenie odporu ampérmetra, rozšírenie meracích rozsahov najmä v milivoltovej oblasti (napr. dosiahnutím lineárnej charakteristiky meracieho usmerňovača), zväčšenie frekvenčného rozsahu nad 10 khz (u magnetoelektrických s usmerňovačom), možnosť merania neelektrických veličín (napr. spojením prevodníka a magnetoelektrického prístroja + snímača), meranie súčtu, rozdielu alebo súčinu dvoch veličín, meranie časového integrálu napätia, meranie strednej alebo maximálnej hodnoty. Nízkofrekvenčný milivoltmeter Good Will GVT 427B 24 24

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY Príklad0: V sieti je frekvencia 50 Hz. Vypočítajte periódu. T = = = 0,02 s = 20 ms f 50 Hz Príklad02: Elektromotor sa otočí 50x za sekundu. Koľko otáčok má za minútu? 50 Hz =

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

1. MERANIE VÝKONOV V STRIEDAVÝCH OBVODOCH

1. MERANIE VÝKONOV V STRIEDAVÝCH OBVODOCH 1. MERIE ÝKOO TRIEDÝCH OBODOCH Teoretické poznatky a) inný výkon - P P = I cosϕ [] (3.41) b) Zdanlivý výkon - úinník obvodu - cosϕ = I [] (3.43) P cos ϕ = (3.45) Úinník môže by v tolerancii . ím je

Διαβάστε περισσότερα

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ P r io r it n á os: 1. Refo rma sy st ém u vzdeláv

Διαβάστε περισσότερα

1 VELIČINY A JEDNOTKY

1 VELIČINY A JEDNOTKY ÚVOD 1 Prirodzená potreba spoločnosti zvyšovať životnú úroveň nevyhnutne vyžaduje zvyšovanie efektívnosti a kvality práce v rôznych oblastiach činnosti, zvlášť vo výrobe a teda zvyšovanie kvality výrobkov.

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies. ELEKTRICKÉ POLE 1. ELEKTRICKÝ NÁBOJ, COULOMBOV ZÁKON Skúmajme napr. trenie celuloidového pravítka látkou, hrebeň suché vlasy, mikrotén slabý prúd vody... Príčinou spomenutých javov je elektrický náboj,

Διαβάστε περισσότερα

3. Meranie indukčnosti

3. Meranie indukčnosti 3. Meranie indukčnosti Vlastná indukčnosť pasívna elektrická veličina charakterizujúca vlastnú indukciu, symbol, jednotka v SI Henry, symbol jednotky H, základná vlastnosť cievok. V cievke, v ktorej sa

Διαβάστε περισσότερα

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje Cenník prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od 01. 01. 2014 Združené revízne prístroje: Revízne meracie prístroje prístroja MINI-SET revízny kufrík s MINI-01 (priech.odpor), MINI-02 (LOOP)

Διαβάστε περισσότερα

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA: 1.ÚLOHA: MOSTÍKOVÁ METÓDA a, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Wheastonovho mostíka. b, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Mostíka ICOMET. c, Odmerajte odpory predložených

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.8. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.8. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.8 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

16 Elektromagnetická indukcia

16 Elektromagnetická indukcia 251 16 Elektromagnetická indukcia Michal Faraday 1 v roku 1831 svojimi experimentmi objavil elektromagnetickú indukciu. Cieľom týchto experimentov bolo nájsť súvislosti medzi elektrickými a magnetickými

Διαβάστε περισσότερα

MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi

MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi STREDNÉ ODBORNÁ ŠKOLA Hviezdoslavova 5 Rožňava Cvičenia z elektrického merania Referát MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi Vypracoval Trieda Skupina Šk rok Teoria Hodnotenie Prax Referát Meranie

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav

Riadenie elektrizačných sústav Riaenie elektrizačných sústav Paralelné spínanie (fázovanie a kruhovanie) Pomienky paralelného spínania 1. Rovnaký sle fáz. 2. Rovnaká veľkosť efektívnych honôt napätí. 3. Rovnaká frekvencia. 4. Rovnaký

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Laboratórna práca č.1. Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu.

Laboratórna práca č.1. Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu. Laboratórna práca č.1 Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu. Zapojenie potenciometra Zapojenie reostatu 1 Zapojenie ampémetra a voltmetra

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE

PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE MERAČE SPOTREBY ENERGIE MONITORY ENERGIE ANALYZÁTORY KVALITY ENERGIE PRÚDOVÉ TRANSFORMÁTORY BOČNÍKY ANALÓGOVÉ PANELOVÉ MERAČE DIGITÁLNE PANELOVÉ MERAČE MICRONIX spol. s r.o. -

Διαβάστε περισσότερα

Úloha č. 4: Meranie základných parametrov striedavého obvodu

Úloha č. 4: Meranie základných parametrov striedavého obvodu Úloha č. 4: Meranie základných parametrov striedavého obvodu Zadanie: 1) Zmerajte parametre U, I, cosφ, f priamoukazujúcim meracím prístrojom. 2) Zmerajte parametre U, I, φ, f osciloskopom. Rozbor úlohy:

Διαβάστε περισσότερα

1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU

1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU ELEKTRICKÝ PRÚD 1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU ELEKTRICKÝ PRÚD - Je usporiadaný pohyb voľných častíc s elektrickým nábojom. Podmienkou vzniku elektrického prúdu v látke je: prítomnosť voľných častíc s elektrickým

Διαβάστε περισσότερα

ETCR - prehľadový katalóg 2014

ETCR - prehľadový katalóg 2014 ETCR - prehľadový katalóg 2014 OBSAH Bezkontaktné testery poradia fáz Kliešťové testery zemného odporu Bezkontaktné on-line testery zemného odporu Prístroje na meranie zemného odporu Inteligentné digitálne

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTECHNIKA zoznam kontrolných otázok na učenie toto nie sú skutočné otázky na skúške

ELEKTROTECHNIKA zoznam kontrolných otázok na učenie toto nie sú skutočné otázky na skúške 1. Definujte elektrický náboj. 2. Definujte elektrický prúd. 3. Aký je to stacionárny prúd? 4. Aký je to jednosmerný prúd? 5. Ako možno vypočítať okamžitú hodnotu elektrického prúdu? 6. Definujte elektrické

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.7 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov. Návod na obsluhu

MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov. Návod na obsluhu MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov Návod na obsluhu MPO-02 je merací prístroj, ktorý slúži na meranie malých odporov a úbytku napätia na ochrannom obvode striedavým prúdom vyšším

Διαβάστε περισσότερα

1. OBVODY JEDNOSMERNÉHO PRÚDU. (Aktualizované )

1. OBVODY JEDNOSMERNÉHO PRÚDU. (Aktualizované ) . OVODY JEDNOSMENÉHO PÚDU. (ktualizované 7..005) Príklad č..: Vypočítajte hodnotu odporu p tak, aby merací systém S ukazoval plnú výchylku pri V. p=? V Ω, V S Príklad č..: ký bude stratový výkon vedenia?

Διαβάστε περισσότερα

Elektrický prúd v kovoch

Elektrický prúd v kovoch Elektrický prúd v kovoch 1. Aký náboj prejde prierezom vodiča za 2 h, ak ním tečie stály prúd 20 ma? [144 C] 2. Prierezom vodorovného vodiča prejde za 1 s usmerneným pohybom 1 000 elektrónov smerom doľava.

Διαβάστε περισσότερα

NAČÍTAJTE KÓD! Analógové panelové. meracie prístroje. Modulárne meracie prístroje upevniteľné na montážnu lištu. Digitálne panelové.

NAČÍTAJTE KÓD! Analógové panelové. meracie prístroje. Modulárne meracie prístroje upevniteľné na montážnu lištu. Digitálne panelové. 26-31 22-25 18-21 16-17 10-15 8-9 2-7 Analógové panelové meracie prístroje Modulárne meracie prístroje upevniteľné na montážnu lištu Digitálne panelové meracie prístroje Elektromery Regulátory jalového

Διαβάστε περισσότερα

Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170

Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170 Charakteristické vlastnosti Technické údaje Napäťové alebo prúdové napájanie snímačov alebo vodičové pripojenie snímačov Pripojenie až snímačov Nastavenie parametrov pomocou DIP prepínačov Prevedenie v

Διαβάστε περισσότερα

Elektrický prúd v kovoch

Elektrický prúd v kovoch Vznik jednosmerného prúdu: Elektrický prúd v kovoch. Usporiadaný pohyb voľných častíc s elektrickým nábojom sa nazýva elektrický prúd. Podmienkou vzniku elektrického prúdu v látke je prítomnosť voľných

Διαβάστε περισσότερα

PRAKTIKUM Z FYZIKY PRE CHEMIKOV I

PRAKTIKUM Z FYZIKY PRE CHEMIKOV I Vysokoškolské skriptá Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Dušan Kováčik, Zsolt Szalay a Anna Zahoranová PRAKTIKUM Z FYZIKY PRE CHEMIKOV I (ELEKTRINA A MAGNETIZMUS) 2013 1 Autori

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

MERACIE PRÍSTROJE W NA PANEL W MODULÁRNE W DIGITÁLNE W TRANSFORMÁTORY PRÚDU W ANALYZÁTORY SIETE

MERACIE PRÍSTROJE W NA PANEL W MODULÁRNE W DIGITÁLNE W TRANSFORMÁTORY PRÚDU W ANALYZÁTORY SIETE W NA PANEL W MODULÁRNE W DIGITÁLNE W TRANSFORMÁTORY PRÚDU W ANALYZÁTORY SIETE W OBSAH MERACIE PRÍSTROJE NA PANEL 48x48, 72x72, 96x96... 3 Ampérmetre AC... 4 Ampérmetre DC... 5 Voltmetre AC... 6 Voltmetre

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Odrušenie motorových vozidiel. Rušenie a jeho príčiny

Odrušenie motorových vozidiel. Rušenie a jeho príčiny Odrušenie motorových vozidiel Každé elektrické zariadenie je prijímačom rušivých vplyvov a taktiež sa môže stať zdrojom rušenia. Stupne odrušenia: Základné odrušenie I. stupňa Základné odrušenie II. stupňa

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Cvičenia z elektrotechniky II

Cvičenia z elektrotechniky II STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Plzenská 1, 080 47 Prešov tel.: 051/7725 567 fax: 051/7732 344 spse@spse-po.sk www.spse-po.sk Cvičenia z elektrotechniky II Ing. Jozef Harangozo Ing. Mária Sláviková

Διαβάστε περισσότερα

1. laboratórne cvičenie

1. laboratórne cvičenie 1. laboratórne cvičenie Téma: Úlohy: Určenie povrchového napätia kvapaliny 1. Určiť povrchové napätie vody pomocou kapilárnej elevácie 2. Určiť povrchové napätie vody porovnávacou metódou 3. Opísať zaujímavý

Διαβάστε περισσότερα

Pasívne prvky. Zadanie:

Pasívne prvky. Zadanie: Pasívne prvky Zadanie:. a) rčte typy predložených rezistorov a kondenzátorov a vypíšte z katalógu ich základné parametre. b) Zmerajte hodnoty odporu rezistorov a hodnotu kapacity kondenzátorov. c) Vypočítajte

Διαβάστε περισσότερα

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod Fyzikálny princíp: Každý reálny zdroj napätia (batéria, akumulátor) môžeme považova za sériovú kombináciu ideálneho zdroja s elektromotorickým napätím U e a vnútorným

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

4. ČÍSLICOVÉ MERACIE PRÍSTROJE

4. ČÍSLICOVÉ MERACIE PRÍSTROJE 4. ČÍSLICOVÉ MERACIE PRÍSTROJE Číslicové (digitálne) meracie prístroje (ČMP) sú elektronické zariadenia, ktoré obvykle menia meranú veličinu na jednosmerné elektrické napätie, v analógovo-číslicovom prevodníku

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania. TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania Miroslav Mojžiš PRIEMYSELNÉ MERANIE Košice 2011 Miroslav Mojžiš PRIEMYSELNÉ

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

1. MERANIE ODPOROV JEDNOSMERNÝM PRÚDOM. 1a Meranie stredných odporov základnými metódami

1. MERANIE ODPOROV JEDNOSMERNÝM PRÚDOM. 1a Meranie stredných odporov základnými metódami . KOLO 1 eranie odporov jednosmerným prúdom 1 1. EE ODPOO JEDOSEÝ PÚDO 1a eranie stredných odporov základnými metódami 1a-1 eranie odporov Ohmovou metódou 1a- eranie odporov porovnávacími a substitunými

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU I. ÚVOD Toto zariadenie je stabilný a bezpečný prenosný multimeter s 3 ½ -miestnym displejom. Multimeter umožňuje merať jednosmerné (DC) a striedavé (AC) napätie,

Διαβάστε περισσότερα

TREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STRÁŢSKE UČEBNÉ MATERIÁLY. k predmetu FYZIKA pre 1. ročník SOŠ v Stráţskom, študijný odbor prevádzka a ekonomika dopravy

TREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STRÁŢSKE UČEBNÉ MATERIÁLY. k predmetu FYZIKA pre 1. ročník SOŠ v Stráţskom, študijný odbor prevádzka a ekonomika dopravy TREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STRÁŢSKE UČEBNÉ MATERIÁLY k predmetu FYZIKA pre 1. ročník SOŠ v Stráţskom, študijný odbor 3760 00 prevádzka a ekonomika dopravy Operačný program: Vzdelávanie Programové obdobie: 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Verzia zo dňa 6. 9. 008. Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej odpovede sa môže v kontrolnom teste meniť. Takisto aj znenie nesprávnych odpovedí. Uvedomte si

Διαβάστε περισσότερα

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie MIDTERM (A) riešenia a bodovanie 1. (7b) Nech vzhl adom na štandardnú karteziánsku sústavu súradníc S 1 := O, e 1, e 2 majú bod P a vektory u, v súradnice P = [0, 1], u = e 1, v = 2 e 2. Aký predpis bude

Διαβάστε περισσότερα

a = PP x = A.sin α vyjadruje okamžitú hodnotu sínusového priebehu

a = PP x = A.sin α vyjadruje okamžitú hodnotu sínusového priebehu Striedavý prúd Viliam Kopecký Použitá literatúra: - štúdijné texty a učebnice uverejnené na webe, - štúdijné texty, videa a vedomostné databázy spoločnosti MARKAB s.r.o., Žilina Vznik a veličiny striedavého

Διαβάστε περισσότερα

Cvičenia z elektrotechniky I

Cvičenia z elektrotechniky I STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Plzenská 1, 080 47 Prešov tel.: 051/7725 567 fax: 051/7732 344 spse@spse-po.sk www.spse-po.sk Cvičenia z elektrotechniky I Ing. Jozef Harangozo Ing. Mária Sláviková

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

Rozdiely vo vnútornej štruktúre údajov = tvarové charakteristiky

Rozdiely vo vnútornej štruktúre údajov = tvarové charakteristiky Veľkosť Varablta Rozdelene 0 00 80 n 60 40 0 0 0 4 6 8 Tredy 0 Rozdely vo vnútornej štruktúre údajov = tvarové charakterstky I CHARAKTERISTIKY PREMELIVOSTI Artmetcký premer Vzťahy pre výpočet artmetckého

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTECHNICKÉ PRAKTIKUM (Návody na cvičenia)

ELEKTROTECHNICKÉ PRAKTIKUM (Návody na cvičenia) TECHNCKÁ NVEZTA V KOŠCACH FAKLTA ELEKTOTECHNKY A NFOMATKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania Miroslav Mojžiš Ján Molnár ELEKTOTECHNCKÉ PAKTKM (Návody na cvičenia) Košice 009 Miroslav

Διαβάστε περισσότερα

Úloha. 7: Meranie výkonu v 1-fázovom obvode

Úloha. 7: Meranie výkonu v 1-fázovom obvode Úloha. 7: Meranie výkonu v 1-fázovom obvode Zadanie: 1) Zmerajte inný výkon impedan nej zá a e v 1-fázovom striedavom obvode. ozbor úlohy: Meranie 1-fázového inného výkonu je meranie výkonu, ktorý vykonáva

Διαβάστε περισσότερα

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky Opakovanie učiva II. ročníka, Téma 1. A. Príprava na maturity z fyziky, 2008 Outline Molekulová fyzika 1 Molekulová fyzika Predmet Molekulovej fyziky

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT

ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, ŽILINA ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT ŠKOLSKÝ ROK TRIEDA MENO A PRIEZVISKO ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT LABORATÓRNY PORIADOK V záujme udržania disciplíny,

Διαβάστε περισσότερα

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. DREVENÉ OKNÁ A DVERE m i r a d o r 783 OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA EXTERIÉROVÁ Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. Je najviac používané drevohliníkové okno, ktoré je

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č. 11. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č. 11. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č. 11

Διαβάστε περισσότερα

Alternatívne metódy merania kapacity a indukčnosti

Alternatívne metódy merania kapacity a indukčnosti 5-15 Alternatívne metódy merania kapacity a indukčnosti Václav Bednář Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky Ilkovičova 3, 81 19 Bratislava, Slovenská republika vaso@email.cz

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť: Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny multimeter METEX M-3890D s automatickou voľbou rozsahu a trojitým displejom

Digitálny multimeter METEX M-3890D s automatickou voľbou rozsahu a trojitým displejom Digitálny multimeter METEX M-3890D s automatickou voľbou rozsahu a trojitým displejom Obr. orginálny návod str. 2 1. LCD displej (3 ¾ miesta, max. 3999) 2. Tlačítko Power - zapínanie 3. Tlačítko Range

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Slovenska poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta

Slovenska poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta Slovenska poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta Katedra elektrotechniky informatika a automatizácie Sieťové napájacie zdroje Zadanie č.1 2009 Zadanie: 1. Pomocou programu MC9 navrhnite

Διαβάστε περισσότερα

2 Kombinacie serioveho a paralelneho zapojenia

2 Kombinacie serioveho a paralelneho zapojenia 2 Kombinacie serioveho a paralelneho zapojenia Priklad 1. Ak dva odpory zapojim seriovo, dostanem odpor 9 Ω, ak paralelne dostnem odpor 2 Ω. Ake su tieto odpory? Priklad 2. Z drotu postavime postavime

Διαβάστε περισσότερα

Meranie, riadenie a regulácia Učebné texty

Meranie, riadenie a regulácia Učebné texty TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Hutnícka fakulta Meranie, riadenie a regulácia Učebné texty doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD. Ing. Ľuboš Popovič, PhD. I ZÁKLADNÉ POJMY... 1 I.1 PRESNOSŤ MERANIA... 2 I.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D Fearless 5000 D Fearless 2200 D Fearless 4000 D Fearless 1000 D FEARLESS SÉRIA D Vlastnosti: do 2 ohmov Class-D, vysoko výkonný digitálny kanálový subwoofer, 5 kanálový

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-588B

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-588B DIGITÁLNY MULTIMETER AX-588B NÁVOD NA POUŽITIE 1. Všeobecné informácie Multimeter umožňuje meranie striedavého a jednosmerného napätia a prúdu, odporu, kapacity, indukčnosti, teploty, kmitočtu, test spojitosti,

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny Multimeter VC 11

Digitálny Multimeter VC 11 Obj. č 12 29 99 www.conrad.sk Digitálny Multimeter VC 11 POUŽITIE - Meranie a zobrazenie elektrických veličín v rozsahu prepäťovej kategórie III (do max. 250 V voči potenciálu zeme, podľa EN61010 1), alebo

Διαβάστε περισσότερα

doc. Ing. Ladislav Varga, PhD. Ing. Daniel Hlubeň, PhD. Meracie metódy v elektroenergetike

doc. Ing. Ladislav Varga, PhD. Ing. Daniel Hlubeň, PhD. Meracie metódy v elektroenergetike doc. Ing. Ladislav Varga, PhD. Ing. Daniel Hlubeň, PhD. Meracie metódy v elektroenergetike Obsah ÚVOD... 9 1. Meranie parametrov elektrických silových vedení... 11 1.1. Rozklad nesymetrickej sústavy na

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH TEMATICKÉHO CELKU

OBSAH TEMATICKÉHO CELKU Ing. Jozef Klus 2012 USMERŇOVAČE A MENIČE OBSAH TEMATICKÉHO CELKU Blokové zapojenie sieťového napájacieho zdroja Jednocestný a dvojcestný usmerňovač, základné zapojenia Mostíkové zapojenie usmerňovačov

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY. Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY. Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania. TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania Miroslav Mojžiš : ČÍSLICOVÉ MERANIE ( Prednášky ) K o š i c e 2 0 1 0 Doc.

Διαβάστε περισσότερα

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium. Teória Magnetické pole Stacionárne magnetické pole

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium. Teória Magnetické pole Stacionárne magnetické pole Meno a priezvisko: Škola: Predmet: Školský rok/blok: / Skupina: Trieda: Dátum: Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Fyzika Teória Magnetické pole Stacionárne magnetické pole 1.1 Základné magnetické

Διαβάστε περισσότερα

d) rozmetávacie 2. Nesínusové a) obdĺžnikové b) ihlové

d) rozmetávacie 2. Nesínusové a) obdĺžnikové b) ihlové 1.polrok otazky Signálne generátory - princíp a rozdelenie LC generátory RC generátory VF generátoy Záznejové generátory Generátory nesínusových priebehov Metódy merania frekvencie - rozdelenie Analógová

Διαβάστε περισσότερα

Virtuálne meracie laboratórium

Virtuálne meracie laboratórium KATEDRA TEORETICKEJ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRICKÉHO MERANIA http://kteem.fei.tuke.sk Virtuálne meracie laboratórium 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 2 2.1. Hardwerové požiadavky... 2 3. Popis programu...

Διαβάστε περισσότερα

ŠPECIÁLNE TRANSFORMÁTORY

ŠPECIÁLNE TRANSFORMÁTORY ŠPECIÁLNE TRANSFORMÁTORY Špeciálne transformátory neslúžia na rozvod elektrickej energie, ale sú jednoúčelové: 1. Transformátory pre oblúkové pece. Sú jedno- alebo trojfázové. Na sekundárnej strane majú

Διαβάστε περισσότερα

Priestorový snímač. V zariadeniach na vetranie a klimatizáciu na snímanie relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti teploty miestnosti

Priestorový snímač. V zariadeniach na vetranie a klimatizáciu na snímanie relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti teploty miestnosti 1 857 1857P01 QFA20 QFA2060D Priestorový snímač relatívnej vlhkosti a teploty QFA20... Napájacie napätie 24 V~, alebo 13,5...35V js Výstupný signál relatívnej vlhkosti 0...10 V js / 4 20 ma Výstupný signál

Διαβάστε περισσότερα

LABORATÓRNE CVIČENIA Z ELEKTROTECHNIKY

LABORATÓRNE CVIČENIA Z ELEKTROTECHNIKY SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZIT Materiálovotechnologická fakulta v Trnave LORTÓRNE CVIČENI Z ELEKTROTECHNIKY Vypracoval: 3.roč. EŠ 25/26 OSH. MERNIE NELINEÁRNYCH ODPOROV 2. MERNIE N JEDNOFÁZOVOM TRNSFORMÁTORE

Διαβάστε περισσότερα

Meranie krútiaceho momentu

Meranie krútiaceho momentu Marios Cassimatis, Peter Herbert Osanna, Ali Af Jehi-Sadat, Jean-Michel Ruiz 20.1 Úvod Krútiaci moment predstavuje silu, ktorá sa snaží spôsobiť otáčanie. Krútiaci moment hrá v priemysle dôležitú úlohu,

Διαβάστε περισσότερα

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP 7 Obsah Analýza poruchových stavov pri skrate na sekundárnej strane transformátora... Nastavenie parametrov prvkov

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Séria LRCD200 Kombinovaný tester vypínacích slučiek a prúdových chráničov NÁVOD NA POUŽITIE

Séria LRCD200 Kombinovaný tester vypínacích slučiek a prúdových chráničov NÁVOD NA POUŽITIE M Séria LRCD200 Kombinovaný tester vypínacích slučiek a prúdových chráničov NÁVOD NA POUŽITIE 1 G BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA Skôr než začnete používať tento prístroj, pozorne si prečítajte nasledujúce bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.9. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.9. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.9 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

4. Presluchy. R l1. Obr. 1. Dva vodiče nad referenčnou rovinou

4. Presluchy. R l1. Obr. 1. Dva vodiče nad referenčnou rovinou 4. Presluchy Ak zdroj a obeť rušenia sa nachádzajú v tesnej blízkosti (na obeť pôsobí blízke pole vytvorené zdrojom rušenia), ich vzájomnú väzbu nazývame presluchom. Z hľadiska fyzikálneho princípu rozlišujeme

Διαβάστε περισσότερα

AMT B0x-SAx. Návod na montáž, obsluhu a údržbu TROJFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA JEDNOSADZBOVÉ PODRUŽNÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE. 1-08/01-MS-slo-2005/05

AMT B0x-SAx. Návod na montáž, obsluhu a údržbu TROJFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA JEDNOSADZBOVÉ PODRUŽNÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE. 1-08/01-MS-slo-2005/05 TROJFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA JEDNOSADZBOVÉ PODRUŽNÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE AMT B0x-SAx David Šlancar Rozprýmova ul. 664 53 Újezd u Brna Tel.: +420-776 254 766 Fax: +420-544 254 766 Web: www.elektromery.com

Διαβάστε περισσότερα