Ochrana životního prostředí. Řecká fauna a flóra Προςταςία του περιβάλλοντοσ. Χλωρίδα και πανίδα τθσ Ελλάδασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ochrana životního prostředí. Řecká fauna a flóra Προςταςία του περιβάλλοντοσ. Χλωρίδα και πανίδα τθσ Ελλάδασ"

Transcript

1 Ochrana životního prostředí. Řecká fauna a flóra Προςταςία του περιβάλλοντοσ. Χλωρίδα και πανίδα τθσ Ελλάδασ Το φαινόμενο του κερμοκθπίου Η κερμοκραςία τθσ Γθσ αυξάνεται για διάφορουσ λόγουσ. Ζνασ λόγοσ είναι το φαινόμενο του κερμοκθπίου. Αζρια που παράγονται ςτθ βιομθχανία ςυγκεντρϊνονται ςτθν ατμόςφαιρα τθσ Γθσ. Αυτά τα αζρια δθμιουργοφν ζνα ςτρϊμα που παγιδεφει όλο και περιςςότερο από τθ κερμότθτα του Ήλιου και δεν τθσ επιτρζπει να διαφφγει ςτο διάςτθμα. Το φαινόμενο αυτό ονομάηεται φαινόμενο του θερμοκηπίου. Κακϊσ θ Γθ γίνεται κερμότερθ, οι ωκεανοί γφρω από τουσ Πόλουσ γίνονται πιο φιλόξενοι. Σιμερα, οι πολικζσ κερμοκραςίεσ φτάνουν μόλισ τουσ 10 ο C (Κελςίου) ςτο μεςοκαλόκαιρο. Αν θ κερμοκραςία ανζβει πάνω από 5% ςτουσ Πόλουσ, οι πάγοι κα λυϊςουν και θ ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ κα ανζβει ςθμαντικά. Οι παρακαλάςςιεσ πόλεισ κακϊσ και οι χϊρεσ που βρίςκονται κάτω από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ, όπωσ θ Ολλανδία και το Μπαγκλαντζσ, κα πλθμμυρίςουν. Στισ κερμοκραςίεσ αυτζσ κα εξαφανιςτοφν επίςθσ πολλά από τα ηϊα και τα φυτά των πολικϊν περιοχϊν. Απαντιςτε: 1. Τι ςθμαίνει θ φράςθ «οι ωκεανοί γφρω από τουσ Πόλουσ γίνονται πιο φιλόξενοι»; 2. Γιατί οι παρακαλάςςιεσ πόλεισ και οι χϊρεσ που βρίςκονται κάτω από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ κινδυνεφουν περιςςότερο από τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ τθσ Γθσ;

2 Το «παιχνίδι» τθσ φώκιασ: Κρυφτό ι κυνθγθτό; του Απόςτολου Στάικου Δθμοςίευςθ: 14/07/2011 Η εξαφάνιςθ τθσ φϊκιασ μπορεί να κεωρθκεί προοίμιο μιασ επικείμενθσ γενικότερθσ υποβάκμιςθσ του καλάςςιου οικοςυςτιματοσ. Μια μικρι φϊκια, θλικίασ 6-7 μθνϊν, πρωτοεμφανίςτθκε ςτα τζλθ Απριλίου ςτο λιμάνι τθσ Αιγιάλθσ, ςτθν Αμοργό. Με τθ φιλικι τθσ ςυμπεριφορά κζρδιςε αμζςωσ τισ καρδιζσ των κατοίκων αλλά και των επιςκεπτϊν του νθςιοφ. H Eταιρεία για τθ Μελζτθ και Προςταςία τθσ Μεςογειακισ Φϊκιασ (MOm) ζδωςε ςαφείσ οδθγίεσ ςτουσ κατοίκουσ να μθν τθν ταΐηουν, ϊςτε να μθ ςυνθκίςει ςτθν ανκρϊπινθ παρουςία. Δυςτυχϊσ, ςτα μζςα Ιουνίου θ μικρι φϊκια βρζκθκε νεκρι. Όπωσ διαπιςτϊκθκε, ζφερε τραφμα ςτθν πλάτθ από αιχμθρό αντικείμενο (πικανϊσ καμάκι). Για τουσ ανκρϊπουσ τθσ MΟm, δυςτυχϊσ θ παραπάνω είδθςθ δεν αποτελεί ζκπλθξθ. Μζχρι και το 2009 χάναμε 17 με 18 φϊκιεσ κάκε χρόνο. Το 2010 βρζκθκαν νεκρζσ 30, ενϊ μόνο ςτο πρϊτο εξάμθνο του 2011 εντοπίςτθκαν 15 φϊκιεσ νεκρζσ, εκ των οποίων 4 αποτελοφν επιβεβαιωμζνα περιςτατικά θκελθμζνθσ κανάτωςθσ, ςθμειϊνει θ υπεφκυνθ τθσ ΜΟm, Μαριάννα Ψαραδζλλθ. Η Monachus monachus ςτα Ελλθνικά νερά Η Μεςογειακι Φϊκια είναι το μόνο είδοσ φϊκιασ που ηει ςτθ Μεςόγειο και αποτελεί ζνα από τα πλζον απειλοφμενα είδθ καλάςςιων κθλαςτικϊν. Πρόκειται για ζνα από τα μεγαλφτερα είδθ φωκιϊν ςτον κόςμο, με μικοσ 2,5 μζτρα και βάροσ 300 κιλά. Παλαιότερα το είδοσ ιταν κοινό ςε ολόκλθρθ τθ Μεςόγειο, όμωσ ςιμερα ςυναντάται κυρίωσ ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο και ςτα Βορειοδυτικά Αφρικανικά παράλια. Ο παγκόςμιοσ πλθκυςμόσ του είδουσ υπολογίηεται ότι δεν ξεπερνά τα 500 άτομα, θ πλειονότθτα των οποίων επιβιϊνει ακόμα ςτο Αιγαίο. Σε πολλζσ χϊρεσ όπωσ θ Ιςπανία, θ Ιταλία, το Μαρόκο, θ Τυνθςία, ο Λίβανοσ και θ Αλβανία, το είδοσ ζχει εξαφανιςτεί. Στα Ελλθνικά νερά φιλοξενείται ο ςθμαντικότεροσ πλθκυςμόσ τθσ, ο οποίοσ όμωσ υπολογίηεται ότι δεν ξεπερνά τα 250 με 300 άτομα.

3 Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ MΟm, οι μεγαλφτεροι πλθκυςμοί του είδουσ βρίςκονται ςτο Εκνικό Θαλάςςιο Πάρκο Αλοννιςου, Βορείων Σποράδων και ςτο νθςιωτικό ςφμπλεγμα Κιμϊλου - Πολυαίγου ςτισ νοτιοδυτικζσ Κυκλάδεσ. Αλιεία Φώκιεσ = 1 0 Οι κφριοι φυςικοί εχκροί τθσ φϊκιασ είναι οι καρχαρίεσ και θ φάλαινα Όρκα. Στθ Μεςόγειο όμωσ οι φάλαινεσ αλλά και οι μεγάλοι καρχαρίεσ είναι ςπάνιοι, οπότε ο μεγάλοσ εχκρόσ όλων των ηϊων είμαςτε εμείσ οι άνκρωποι. Άνκρωποι και φϊκιεσ βρίςκονται ςε μια ιδιότυπθ ναυμαχία. Οι φϊκιεσ αντιμετωπίηουν μεγάλο πρόβλθμα, εξαιτίασ τθσ ελάττωςθσ των πλθκυςμϊν των ψαριϊν κι ζτςι ςτθν προςπάκειά τουσ για εξεφρεςθ τροφισ, προκαλοφν ηθμιζσ ςτουσ ψαράδεσ. Αρκετοί απ αυτοφσ μετά, για να πάρουν εκδίκθςθ για τθν καταςτροφι των διχτυϊν τουσ, ςκοτϊνουν τισ φϊκιεσ. Τρεισ είναι οι βαςικζσ αιτίεσ κανάτου: α) θκελθμζνθ κανάτωςθ: 50% των ενιλικων φωκιϊν ζχουν πζςει κφματα ανκρϊπων β) τυχαία ςφλλθψθ: το 35% των νεαρϊν φωκιϊν που βρίςκονται νεκρζσ, ζχει μπλεχτεί και πνιγεί ςε αλιευτικά εργαλεία γ) υπεραλίευςθ που μειϊνει ςθμαντικά τθ διακζςιμθ τροφι Άλλεσ απειλζσ: καλάςςια ρφπανςθ περιθγιςεισ με καΐκια μζςα ςε καλάςςιεσ ςπθλιζσ, αναγκάηουν τθ φϊκια να εγκαταλείψει τον τόπο κατοικίασ τθσ παράνομθ χριςθ εκρθκτικϊν από τουσ ψαράδεσ ςτο Αιγαίο ςτρατιωτικζσ αςκιςεισ ςε παράκτιεσ περιοχζσ Převzato z zkráceno, upraveno

4 Και ποια είναι θ κατάςταςθ ςιμερα; Εγκλθματικι αδιαφορία για τθν ελλθνικι φφςθ Τετάρτθ 17 Ιουλίου Στο Εκνικό Θαλάςςιο Πάρκο Αλοννιςου Βορείων Σποράδων, μία από τισ ςθμαντικότερεσ περιοχζσ παγκοςμίωσ για τθν απειλοφμενθ με εξαφάνιςθ μεςογειακι φϊκια, θ φφλαξθ είναι ανφπαρκτθ. Παράλλθλα, οι πλθκυςμοί τθσ φϊκιασ Monachus monachus ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα υφίςτανται ανεξζλεγκτεσ πιζςεισ και απειλζσ, παρά το γεγονόσ ότι θ Ελλάδα ζχει τθν ευκφνθ για τθ διατιρθςθ του 90% του ευρωπαϊκοφ πλθκυςμοφ τθσ. Υπεφκυνοι για τθν παραπάνω κατάςταςθ είναι το ΥΠΕΚΑ και οι ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ αλλά δυςτυχϊσ αποδεικνφεται ότι θ ευκφνθ διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ και ο ζλεγχοσ τθσ προςταςίασ τθσ φφςθσ παραμζνουν απλϊσ και μόνο ζνα κεωρθτικό ςχιμα. Τι να κάνουμε όταν ςυναντιςουμε μια φώκια; Κάτω από το νερό: Μθν πανικοβλθκείτε, μθν κάνετε απότομεσ κινιςεισ, μθν προςπακιςετε να πλθςιάςετε το ηϊο. Σεβαςτείτε τον χϊρο του και ςε καμία περίπτωςθ μθν το ςθμαδζψετε με ψαροντοφφεκο. Σε καλάςςια ςπθλιά: Μθν προςπακιςετε να μπείτε μζςα ςτθ ςπθλιά διότι μπορεί να βρίςκεται εκεί θ μθτζρα με το μικρό τθσ. Απομακρυνκείτε κολυμπϊντασ αργά και κοντά ςτα βράχια, ϊςτε να μθν κλείνετε τθν είςοδο τθσ ςπθλιάσ και νιϊςει το ηϊο παγιδευμζνο. Στθ ςτεριά: Οι φϊκιεσ βγαίνουν ςτθ ςτεριά τθν περίοδο που αλλάηουν τρίχωμα ι και για να ξεκουραςτοφν. Μείνετε ςε απόςταςθ 30 μζτρων και παρατθριςτε το ηϊο. Μθν προςπακιςετε να το ταΐςετε ι να το βρζξετε. Κρατιςτε ανκρϊπουσ και κατοικίδια μακριά και επικοινωνιςτε άμεςα με τθ ΜΟm ςτο τθλ , διότι μπορεί να πρόκειται για ηϊο που χρειάηεται βοικεια. Η γραμμι λειτουργεί όλο το εικοςιτετράωρο. Χλωρίδα τθσ Ελλάδασ

5 Με τον όρο χλωρίδα εννοοφμε το ςφνολο των διαφόρων ειδϊν φυτϊν που βρίςκονται ςε μία περιοχι. Η ελλθνικι χλωρίδα περιλαμβάνει περίπου είδθ φυτϊν, από τα οποία περίπου είναι ενδθμικά, δθλαδι δεν υπάρχουν πουκενά αλλοφ ςτθ γθ. Είναι μοναδικι ςτθν Ευρϊπθ για τον πλοφτο τθσ, αλλά και για τθν μεγάλθ αναλογία ενδθμικϊν ςε ςχζςθ με τθν ζκταςι τθσ. Ζτςι, για παράδειγμα θ Γερμανία, με ζκταςθ ςχεδόν τριπλάςια τθσ Ελλάδασ ζχει είδθ και 6 ενδθμικά, θ Αγγλία με διπλάςια ζκταςθ ζχει είδθ και 16 ενδθμικά. Αυτό το γεγονόσ οφείλεται ςτθν μεγάλθ ποικιλία βιοτόπων και οικοςυςτθμάτων, τα οποία είναι ικανά να φιλοξενιςουν όχι μόνο αυτόν τον αρικμό χλωρίδασ αλλά και πολφ ςθμαντικι πανίδα. Ο ςυνδυαςμόσ τθσ γεωγραφικισ κζςθσ τθσ Ελλάδασ μεταξφ τριϊν θπείρων (Ευρϊπθ, Αςία, Αφρικι), το ιδανικό μεςογειακό κλίμα, οι δαντελωτζσ ακρογιαλιζσ, τα χιλιάδεσ νθςιά και θ πλοφςια παλαιογεωγραφικι ιςτορία του ελλθνικοφ χϊρου δθμιοφργθςαν οικότοπουσ ηωτικισ ςθμαςίασ ςτθν Ευρϊπθ και τον κόςμο. Πανίδα τθσ Ελλάδασ Με τον όρο πανίδα εννοοφμε το ςφνολο των διαφόρων ειδϊν ηωικϊν οργανιςμϊν (ςπονδυλωτϊν και αςπόνδυλων) που βρίςκονται ςε μία περιοχι. Η γνϊςθ μασ για τα ηϊα τθσ Ελλάδασ ξεκινά πολφ παλιά, ουςιαςτικά από τον Αριςτοτζλθ που πριν από χρόνια ζγραψε το "Περί ηϊων ιςτορίαι", όπου περιζγραψε με ιδιαίτερθ λεπτομζρεια περίπου 600 είδθ. Σφμφωνα με πρόςφατεσ απογραφζσ (Fauna Europaea 2004), ςτθν Ελλάδα ζχουν καταγραφεί είδθ ηϊων τθσ ξθράσ και των γλυκϊν νερϊν. Σ αυτά μποροφμε να προςκζςουμε και άλλα είδθ τθσ κάλαςςασ. Πιςτεφεται ότι αν μελετθκεί θ ελλθνικι πανίδα πλιρωσ, κα πρζπει να περιλαμβάνει περίπου είδθ!. Από αυτά: 555 είναι ψάρια (447 καλάςςια και 108 είδθ γλυκοφ νεροφ) 22 είναι αμφίβια 61 είναι ερπετά 436 είναι πουλιά 111 είναι κθλαςτικά (98 χερςαία και 13 καλάςςια) περίπου είναι αςπόνδυλα Αυτι θ μεγάλθ ποικιλότθτα τθσ πανίδασ τθσ χϊρασ μασ εξθγείται όπωσ και θ ποικιλότθτα ςτθν χλωρίδα. Από τθ μία πλευρά, ο ελλθνικόσ χϊροσ λειτοφργθςε ωσ καταφφγιο ςτα ηϊα τθσ Βόρειασ Ευρϊπθσ που ικελαν να αποφφγουν τουσ παγετϊνεσ

6 και από τθν άλλθ, θ τεράςτια ποικιλία οικοτόπων τθσ χϊρασ μασ (ς' ζνα μικρό γεωγραφικό χϊρο απαντοφν πολλοί διαφορετικοί τφποι περιβάλλοντοσ) βοικθςε ςτθν ανάπτυξθ διαφορετικϊν πλθκυςμϊν άγριων ηϊων. Převzato z zkráceno, s úpravami Α. Σε ποια κατθγορία αςπόνδυλων ανικουν τα παρακάτω είδθ ηώων; αράχνθ, ςκακάρι, μφγα, γαρίδα, ςαλιγκάρι, μφδι, πεταλοφδα, αςτακόσ αρκρόποδα καρκινοειδι ζντομα μαλάκια Β. Σε ποια κατθγορία ςπονδυλωτών ανικουν τα παρακάτω είδθ ηώων; ελάφι, ςκαντηόχοιροσ, τςιποφρα, ξιφίασ, ςαφρα, ςπουργίτι, κουκουβάγια, φϊκια, φίδι, αετόσ, χελϊνα, κοφκοσ, φρφνοσ, αθδόνι, γφπασ, βάτραχοσ, νυχτερίδα, δράκαινα, ςκίουροσ, κουκουβάγια, τυφλοπόντικασ, κάςτορασ, οχιά, περιςτζρι, κφκνοσ, αλεποφ, ερπετά αμφίβια ψάρια πτθνά κθλαςτικά Γ. Μεταφράςτε ςτα ελλθνικά: jedle, borovice, dub, cypřiš, fíkovník, kaštan (strom), buk Δ. Μεταφράςτε ςτα τςεχικά: βαςιλικόσ, δυόςμοσ, κυμάρι, χαμομιλι, μαργαρίτα, τριαντάφυλλο, κρίνοσ, παπαροφνα, γαρφφαλλο Ε. Απαντιςτε: Ποιο δζντρο ςυναντάμε ςυχνά ςτισ πλατείεσ των ελλθνικϊν χωριϊν; ΣΤ. Εξθγιςτε τισ παροιμίεσ και εκφράςεισ από τθν e-learning άςκθςθ του μακιματοσ. Ζ. Συμπλθρώςτε: Πεινάω ςαν...

7 Το... από το κεφάλι βρωμάει.... που γαβγίηει μθ φοβάςαι. Δουλεφει ςαν το... Λείπει ο..., χορεφουν τα... Η. Εξθγιςτε και ςυγκρίνετε με τςεχικζσ παροιμίεσ (αν υπάρχουν): Κάκε πράμα ςτον καιρό του κι ο κολιόσ τον Αφγουςτο. Δυο γαϊδάροι εμάλωναν ςε ξζνο αχυρϊνα. Και τθν πίτα ολόκλθρθ και το ςκφλο χορτάτο. Θρζψε λφκο το χειμϊνα, να ςε φάει το καλοκαίρι. Θρζφε φίδι το χειμϊνα να ςε φάει το καλοκαίρι. Κάποιου χαρίηαν γάιδαρο και τον κοίταγε ςτα δόντια. Νθςτικό αρκοφδι, δεν χορεφει. Ψάχνει ψφλλουσ ςτ' άχυρα. Ζνασ κοφκοσ (ι χελιδόνι) δε φζρνει τθν άνοιξθ

YPEF Educational material 2014. Young People in European Forests

YPEF Educational material 2014. Young People in European Forests Young People in European Forests YPEF European contest about forests and forestry Educational material Greek edition, 2014 Περιεχόμενα Τα δάςθ ςτθν Ευρϊπθ 3 Τα δάςθ ςτθν/-o Αυςτρία 14 Βζλγιο 17 Κφπρο...20

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ.

Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ. ΤΜΘΜΑ ΕΡΛΣΤΘΜΘΣ ΦΥΤΛΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΑΝΚΟΚΟΜΛΑΣ & ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΤΟΡΛΟΥ Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ. Επιβλζπουςα κακθγιτρια: Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Παπαφωτίου Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ περιεχομζνων Περίλθψθ... 3 Ευχαριςτίεσ... 4 1. Ειςαγωγι... 5

Πίνακασ περιεχομζνων Περίλθψθ... 3 Ευχαριςτίεσ... 4 1. Ειςαγωγι... 5 Πίνακασ περιεχομζνων Περίλθψθ... 3 Ευχαριςτίεσ... 4 1. Ειςαγωγι... 5 1.1. Θ Θαλάςςια Χελϊνα Caretta caretta... 5 1.2. Οι Νεοςςοί τθσ Caretta caretta και ο Εντοπιςμόσ τθσ Θάλαςςασ... 9 1.3. Θ Επίδραςθ των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνζηαζία θαη βηώζηκε δηαρείξηζε ηνπ πγξόηνπνπ Μαιίωλ (Ννκόο Ηξαθιείνπ, Κξήηε) Τειηθή Έθζεζε

Πξνζηαζία θαη βηώζηκε δηαρείξηζε ηνπ πγξόηνπνπ Μαιίωλ (Ννκόο Ηξαθιείνπ, Κξήηε) Τειηθή Έθζεζε Πξνζηαζία θαη βηώζηκε δηαρείξηζε ηνπ πγξόηνπνπ Μαιίωλ (Ννκόο Ηξαθιείνπ, Κξήηε) Τειηθή Έθζεζε WWF Ελλάς, Μάιος 2010 Αναφορά ςτθν παροφςα μελζτθ: Ραραγκαμιάν, Κ., Κ. Γιαννακάκθσ, Δ. Ρουρςανίδθσ, M. Ivovic.

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ

Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ Ρροκαταρκτικι αναςκόπθςθ επιςτθμονικϊν δεδομζνων ςτθν προτεινόμενθ περιοχι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ...

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... Ομαδικι εργαςία Project Α Λυκείου Α Τετραμινου 1 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ Θζμα Project: Κραςί: «Ελλ-οίνων χϊρα» Ομάδα: A Πνομα ομάδασ: Οιππότεσ Τίτλοσ υποκζματοσ: Το

Διαβάστε περισσότερα

DUBAI: ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ ΑΛΙΕΩΝ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΝΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ

DUBAI: ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ ΑΛΙΕΩΝ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΝΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ DUBAI: ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ ΑΛΙΕΩΝ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΝΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ Ρ Ε Λ Ε Ω Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΣΑΓΫΓΘ 1. Θεςμικό πλαίςιο επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2. κοποί των τετραετών επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2.1 Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 4 2.2 Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΠΕΧΣΓΕΛΑΞΩΡ ΔΑΧΛΞΩΡ ΣΛΞΣΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΔΑΧΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ

ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΠΕΧΣΓΕΛΑΞΩΡ ΔΑΧΛΞΩΡ ΣΛΞΣΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΔΑΧΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΠΕΧΣΓΕΛΑΞΩΡ ΔΑΧΛΞΩΡ ΣΛΞΣΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΔΑΧΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΕΟΟΘΡΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΞΣΛΡΩΦΕΟΩΡ ΕΦΓΩΡ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΦΑΜΟΓΘΣ Μζκοδοι και Σχεδιαςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3.1 Φυςική Γεωγραφία Θ Ελλάδα είναι χϊρα τθσ Ευρϊπθσ και μζλοσ τθσ Ε.Ε. και καταλαμβάνει το νοτιότερο τμιμα τθσ Βαλκανικισ Χερςονιςου (ςχιμα 3). Θ ζκταςθ τθσ ανζρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων φντομθ περίλθψθ Σο φμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το φμφωνο, δεςμεφονται

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014 Περιεχόμενα ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΟ ΚΕΦΑΛΑΛΟ... 3 ENOTHTA 1:... 11 Κεφάλαιο 1.1: ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ... 11 1.1.1 Συνοπτικι περιγραφι και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Σ Θ Μ Ε Λ Ω Σ Ε Λ Σ Γ Λ Α Μ Α Κ Θ Μ Α Τ Α Β Λ Β Λ Λ Κ Ω Ν Τ Α Ξ Ε Ω Ν ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Καταςκινωςθ ουνίου 2014 Ε λ ε φ κ ε ρ ε σ Ε υ α γ γ ε λ ι κ ζ σ Ε κ κ λ θ ς ί ε σ Ε λ λ ά δ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Άνοιξθ. Θ νφχτα φωτίςτθκε απότομα τα ςκοτάδια τθσ διαλφκθκαν ςτον απζραντο ουρανό και το φωσ ξεχφκθκε ςε όλθ του τθν ζκταςθ. Το πρωί ιταν γλυκό και απάνεμο. Στα δζντρα ξεπρόβαλλαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ: ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Σ. 1. Α Σ Ε Τ Χ Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Ο Τ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2011

Διαβάστε περισσότερα