Σχέδιο. Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Π.Ι.Ν. για την Περίοδο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο. Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Π.Ι.Ν. για την Περίοδο 2014-2020"

Transcript

1 Σχέδιο Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Π.Ι.Ν. για την Περίοδο (Στο πλαίσιο των απαιτήσεων της 2 ης Εγκυκλίου Αναπτυξιακού Σχεδιασμού) Μάϊος 2013

2 Κείμενο Θέσεων για τις Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Πίνακας περιεχομένων Ε ι σ α γ ω γ ή...iii 1. Η θέση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον και οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης Η θέση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Επιπτώσεις από την οικονομική κρίση Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Γεωγραφία - γεωμορφολογία Πληθυσμός Δημογραφία Παραγωγικό σύστημα Τομείς οικονομικής δραστηριότητας Έρευνα - καινοτομία & Τεχνολογίες Πληροφορικής-Επικοινωνιών Ανθρώπινο δυναμικό & Κοινωνικός ιστός Αγορά εργασίας Κοινωνική ένταξη Εκπαίδευση Περιβάλλον & Υποδομές Περιβάλλον, φυσικοί & πολιτιστικοί πόροι Ενέργεια Κλιματική αλλαγή Επισήμανση ενδοπεριφερειακών διαφοροποιήσεων και επιδράσεων στο πλαίσιο των περιφερειακών προτεραιοτήτων ανάπτυξης Κρίσιμα ζητήματα και βασικές ανάγκες για την Π.Ι.Ν Παραγωγικό σύστημα Ανθρώπινο δυναμικό-κοινωνικός ιστός Περιβάλλον και υποδομές Δημόσια διοίκηση Αναφορά Δυνατών Σημείων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Κινδύνων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων...26 Σελίδα i

3 Κείμενο Θέσεων για τις Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 6. Αποτίμηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων των προηγούμενων Προγραμματικών Περιόδων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ), και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών (για το ΕΤΘΑ) Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων σε όλους τους τομείς Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των Πόρων Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης Βασικές Προτεραιότητες Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (και ιεράρχηση τους) «Ανίχνευση» νέας στρατηγικής Π.Ι.Ν Βασικές Προτεραιότητες Αναγκαίες θεσμικές και οργανωτικές προσαρμογές Κάλυψη προβλεπόμενων από τον Γενικό Κανονισμό «Αιρεσιμοτήτων» (Conditionalities) Χωρική διάσταση Τυπολογία του χώρου Εφαρμογή Οριζόντιων Αρχών και στόχοι πολιτικής για την υλοποίηση των ΕΔΕΤ...75 Σελίδα ii

4 Κείμενο Θέσεων για τις Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ε ι σ α γ ω γ ή Η υφιστάμενη οικονομική κρίση σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο επιτάσσει τον συντονισμό των οικονομικών και κοινωνικών δυνάμεων της χώρας προς την κατεύθυνση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, που αποτελεί και ευρωπαϊκό στόχο. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η παράθεση βασικών κατευθύνσεων της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) για την περίοδο Για τον σκοπό αυτό, η ΠΙΝ έχει λάβει πλήρως υπόψη της τις παρούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, τις ανάγκες σε τοπικό, περιφερειακό, αλλά και εθνικό επίπεδο. Σε απόλυτη σύμπνοια με τους στόχους της Ευρώπης 2020 και των δεσμεύσεων της χώρας, συντάσσει τις παρούσες προτάσεις με στόχο την ποιοτική άνοδο της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας, αλλά και της χώρας. Με τον τρόπο αυτό προσβλέπει σε ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τα υπάρχοντα δυνατά σημεία και με βάση αυτά θα μετατρέψει την οικονομία της σε ένα διαφοροποιημένο, αποτελεσματικό και υγιές παραγωγικό μοντέλο βασισμένο στην εξωστρέφεια, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα, τόσο των δομών, όσο και των προϊόντων και υπηρεσιών σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής. Σε συνέχεια της 2ης εγκυκλίου του ΥΠ.ΑΝ., η Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος της Π.Ι.Ν. (Ο.Σ.Π.) προχώρησε στη διοργάνωση Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου και Ημερίδες ανά Περιφερειακή Ενότητα με σκοπό την ενεργοποίηση της διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς. Επίσης, προέβη στην αποστολή ερωτηματολογίων με βασικά αναπτυξιακά ερωτήματα προς τις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ), τους Δήμους και τους ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς. Με βάση τις γενικές κατευθύνσεις, τα πρώτα αποτελέσματα από τη διαβούλευση και λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από την αποτίμηση παλαιότερων και τρεχόντων παρεμβάσεων, η Ο.Σ.Π. ΠΙΝ παρουσιάζει το παρόν έγγραφο σχεδιασμού του αναπτυξιακού προγραμματισμού για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο , ως ένα ακόμη ενδιάμεσο βήμα στην πορεία προς την τελική κατάρτιση. Σε συνέχεια του παρόντος εγγράφου και παράλληλα με την εξέλιξη του Εθνικού Σχεδιασμού, η Ο.Σ.Π. ΠΙΝ θα προχωρήσει σε περαιτέρω εμβάθυνση, εξειδίκευση και τεκμηρίωση των στρατηγικών επιλογών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Μάϊος 2013 Σελίδα iii

5 Κείμενο Θέσεων για τις Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1. Η θέση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον και οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης Η θέση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Ο ρόλος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον προσδιορίζεται ανάλογα με τη χωρική κλίμακα με την οποία εξετάζει κανείς τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή, Έτσι: --Στο χώρο της Μεσογείου, η θέση των νησιών χαρακτηρίζει μια σχετική κεντρικότητα επί των μεσογειακών και ευρωπαϊκών αξόνων, που επιβεβαιώνεται ιστορικά. Στον ευρύτερο αυτό χώρο προωθείται από το 1995 η «Νέα Μεσογειακή Πολιτική» που θέτει σε νέες βάσεις την Ευρω- Μεσογειακή συνεργασία. Το 2008 θα δοθεί μια νέα ώθηση στη συνεργασία αυτή με τη δημιουργία της «Ένωσης για τη Μεσόγειο»1, στη Διακήρυξη της οποίας προβλέπεται μεταξύ άλλων η προώθηση προγραμμάτων με αναπτυξιακή, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση2, τομείς με άμεσο ενδιαφέρον για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. --Στον ευρωπαϊκό χώρο, καταρχήν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων λόγω του νησιωτικού της χαρακτήρα εντάσσεται στον Ευρωπαϊκό Νησιωτικό Χώρο που συντίθεται από 286 περιοχές με 10 εκατ. κατοίκους περίπου. Ο Χώρος αυτός αντιμετωπίζει ορισμένα ειδικά προβλήματα που έχουν δομικό χαρακτήρα και επομένως μονιμότητα. Η έννοια της νησιωτικότητας περιλαμβάνεται πλέον τόσο στο ελληνικό Σύνταγμα, όσο και στη Συνθήκη της Λισσαβόνας και ειδικότερα στις αναφορές της για την εδαφική συνοχή, καθώς και στην αναγκαιότητα ειδικής πολιτικής για τα ευρωπαϊκά νησιά. Επίσης, τα Ιόνια Νησιά ευρισκόμενα επί του Άξονα «Αδριατικής-Ιονίου», έχουν άμεσο ενδιαφέρον για την «Πρωτοβουλία Αδριατικής-Ιονίου»3 που υπογράφτηκε το 2000 και η οποία το 2008 έθεσε ως προτεραιότητές της τα θέματα Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, τις μεταφορές, τον τουρισμό και τον πολιτισμό, τη διαπανεπιστημιακή συνεργασία, καθώς και το περιβάλλον, θέματα προτεραιότητας για τα Ιόνια Νησιά. Στις αρχές του 2012 υιοθετήθηκε η Διακήρυξη του Βελιγραδίου με την οποία προωθείται προς υλοποίηση η θέσπιση «Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου» εντός του Οι εξελίξεις αυτές στο βαθμό που θα αποκτήσουν πρακτική σημασία στο πλαίσιο των πολιτικών της Ε.Ε., μπορεί να αποβούν επωφελείς και για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. --Τέλος, σε εθνικό επίπεδο, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελεί έναν ισχυρό πόλο τουριστικής ανάπτυξης, ο οποίος «ισορροπεί» με τους άλλους δύο σημαντικούς νησιωτικούς πόλους, το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, ενώ λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με τη λιγότερο ανεπτυγμένη τουριστικά ακτή της Ηπείρου και τη δυτική ακτή της Πελοποννήσου, περιοχές που σχηματοποιούν το «δυτικό ανάπτυγμα» της χώρας. Η διαμόρφωση και λειτουργία του χώρου αυτού ως άξονα ανάπτυξης και όχι απλά ως άξονα μεταφορών, μπορεί να επιδράσει σημαντικά στη βελτίωση των παραγωγικών-οικονομικών δομών της ευρύτερης περιοχής. Η λειτουργία σημαντικών υποδομών όπως της γέφυρας Ρίου-Αντίρριου, της σήραγγας του Ακτίου, της Εγνατίας Οδού, καθώς και η μελλοντική λειτουργία της Ιόνιας Οδού αποτελούν την αρχή μιας 1 Το 2014 η Ελλάδα θα έχει την Προεδρία της Ένωσης 2 Με προτεραιότητα στους τομείς: Απορρύπανση της Μεσογείου, Χερσαίοι και Θαλάσσιοι Διάδρομοι, Πολιτική Προστασία, Ηλιακή Ενέργεια, Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα, Μεσογειακή Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη των ΜΜΕ 3 Το 2014 η Ελλάδα θα έχει την Προεδρία της Πρωτοβουλίας Σελίδα 1

6 Κείμενο Θέσεων για τις Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ τέτοιας προσπάθειας. Γιατί, για μια νησιωτική Περιφέρεια, η λειτουργική ένταξή της στους κύριους άξονες ανάπτυξης συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην άρση της περιφερειακότητας και απομόνωσής της. Όμως η ύπαρξη ή δημιουργία διαπεριφερειακού τύπου ροών και λειτουργιών δεν υποκαθιστά τον πολυ-επίπεδο ρόλο της ίδιας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η οποία θα πρέπει να κατακτήσει τη δική της εσωτερική συνοχή και την αντιμετώπιση ανοικτών εσωτερικών προβλημάτων και διαφορετικών ταχυτήτων, που δρουν περιοριστικά όσον αφορά την ανάπτυξη μια ενιαίας μακροπρόθεσμης στρατηγικής Επιπτώσεις από την οικονομική κρίση Η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια μια εκτεταμένη οικονομική κρίση, με εμφανείς αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα, την απασχόληση (κατακόρυφη αύξηση ανεργίας), την παραγωγικότητα, αλλά και στα δημόσια οικονομικά. Η κρίση αυτή έχει ήδη σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο και συνέπειες που αντανακλώνται εκτός από την ανεργία, στο επίπεδο φτώχειας και τη λειτουργία του κοινωνικού κράτους. Η επιρροή των δυσμενών εξελίξεων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανιχνεύεται σε ορισμένους δείκτες για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, όπως: -το Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν (σε PPS) υπέστη σημαντική μείωση από το 2008 στο 2009 (-7,2% - την μεγαλύτερη μείωση από όλες τις Περιφέρειες της χώρας), συμπαρασύροντας και το κατά κεφαλήν ΑΠΠ (σε PPS) (- 8,3% και -6,0% την επόμενη χρονιά, οι μεγαλύτερες μεταξύ των Περιφερειών της χώρας) - στη σημαντική αύξηση του ποσοστού ανεργίας, στο πλαίσιο μιας πολυετούς κλιμάκωσης, το οποίο εκτινάχθηκε στο 14,8% το 2009 (+52,6% έναντι 2008), κατατάσσοντας την Π.Ι.Ν. στη 2 η χειρότερη θέση ανάμεσα στις Περιφέρειες της χώρας 4. - στη σχετικά περιορισμένη κάμψη του τουριστικού τομέα, όπως αυτή αποτυπώνεται στα ποσοτικά στοιχεία των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων (-2,0% στις διανυκτερεύσεις , αλλά βελτίωση στη συνέχεια), τα οποία όμως δεν αποδίδουν την πλήρη εικόνα των επιπτώσεων 5. Κατά τα λοιπά, η οικονομία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων συνεχίζει να παρουσιάζει σε γενικές γραμμές χαρακτηριστικά «μονοκαλλιέργειας» στον τομέα του τουρισμού και γενικότερα των υπηρεσιών, με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα να εμφανίζουν τάσεις συνεχούς συρρίκνωσης. Αυτό καταδεικνύει αφενός η κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, που χαρακτηρίζεται από στροφή στον τριτογενή τομέα, σε ρυθμούς υψηλότερους της χώρας και σε βάρος της απασχόλησης του πρωτογενή τομέα 6, καθώς και από την τομεακή κατανομή της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, όπου η συνεισφορά του Τριτογενούς Τομέα στην Περιφέρεια υπερβαίνει εκείνη της χώρας (86% έναντι 78,7% στο σύνολο της χώρας) 7. 4 Το ποσοστό παραμένει περίπου σταθερό το 2012, όμως η σχετική θέση της Π.Ι.Ν. έχει «βελτιωθεί» (το χαμηλότερο ποσοστό από όλες τις Περιφέρειες της χώρας) 5 Σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, οι συνολικές διανυκτερεύσεις της ΠΙΝ από 7,5 εκατ. το 2007, με διακυμάνσεις διαμορφώθηκαν σε 7,1 εκατ. το Ειδικότερα, ο τριτογενής τομέας της Περιφέρειας απασχολεί το 2010 το 66,90% των συνολικά απασχολούμενων (έναντι 61,65% το 2000), ποσοστό οριακά χαμηλότερο από το σύνολο της χώρας (67,80%). Αντίστοιχα, ο πρωτογενής τομέας απασχολεί το 2010 το 16,50% των συνολικά απασχολούμενων (έναντι 25,23% το 2000), ποσοστό πάντως υψηλότερο του αντίστοιχου στο σύνολο της χώρας (12,50%). Το ποσοστό απασχόλησης της Περιφέρειας στον δευτερογενή τομέα το 2010 είναι υψηλότερο του επίπεδου του 2000 (16,60% έναντι 13,12%), ενώ στο σύνολο της χώρας παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα (19,57% έναντι 19,70%). 7 Ο δευτερογενής τομέας συμμετέχει με ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό 11,6% (έναντι 18,1% στο σύνολο της χώρας) και ο πρωτογενής τομέας με 2,40% (έναντι 3,1% στο σύνολο της χώρας). Σελίδα 2

7 Κείμενο Θέσεων για τις Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό, το ποσοστό του εργατικού δυναμικού στο σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας την τελευταία δεκαετία, βρίσκεται σταθερά πάνω από το μέσο όρο της χώρας και χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολούμενων 8. Ο δε απασχολούμενος πληθυσμός στην Περιφέρεια το 2010 υπολογίζεται σε 89,5 χιλ. άτομα, που αντιστοιχούν στο 2% των απασχολουμένων της χώρας. Άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι το ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολουμένων. Συγκεκριμένα, το 2010 μόνο το 16,8% των απασχολούμενων της ΠΙΝ είχε ολοκληρώσει Τριτοβάθμια εκπαίδευση (έναντι 27,6% της χώρας), ενώ το 47,8% (έναντι 33,3% της χώρας) είχε ολοκληρώσει έως και τη Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Από την παράθεση των παραπάνω στοιχείων διαπιστώνεται ότι η Περιφέρεια, αν και διατηρεί ορισμένες αντιστάσεις, λόγω της έμφασης της οικονομικής δραστηριότητάς της στον τουρισμό, ακολουθεί σε γενικές γραμμές τις τάσεις οικονομικής ύφεσης της χώρας και των υπολοίπων Περιφερειών. Έτσι, η διατηρούμενη για πέμπτο έτος οικονομική ύφεση έχει επηρεάσει δραστικά τους οικονομικούς και κοινωνικούς της δείκτες ευημερίας. 8 Το δεύτερο τρίμηνο του 2011 αποτελούν το 41,12% της απασχόλησης, έναντι 30,75% της χώρας Σελίδα 3

8 Κείμενο Θέσεων για τις Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Γεωγραφία - γεωμορφολογία Η Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών αποτελεί μια νησιωτική περιφέρεια, η οποία συγκροτήθηκε με βάση κυρίως το κοινό ιστορικό και πολιτισμικό παρελθόν της και τους κοινούς αναπτυξιακούς στόχους. Τα νησιά που την απαρτίζουν έχουν κοινά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, που απορρέουν από την δομή του νησιωτικού χώρου στον οποίο εντάσσονται. Το κοινό παρελθόν με τις πλούσιες πολιτιστικές καταβολές σε συνδυασμό με το αξιόλογο φυσικό περιβάλλον, διαμορφώνουν την ταυτότητα της Περιφέρειας. Τα Ιόνια Νησιά εκτείνονται στο νοτιότερο μέρος του θαλάσσιου χώρου Αδριατικής Ιονίου, σε κεντρικό σημείο της Μεσογείου και κατά μήκος των δυτικών παραλίων της Ελλάδας 9. Σύμφωνα με την πρόσφατη διοικητική αναδιάρθρωση τα Ιόνια Νησιά συγκροτούν περιφερειακή αυτοδιοικητική οντότητα (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφερειακές Ενότητες), που στο αμέσως επόμενο επίπεδο διαρθρώνεται σε 7 Δήμους. Η έδρα της Περιφέρειας βρίσκεται στην πόλη της Κέρκυρας. Η Περιφέρεια έχει συνολική έκταση τ.χλμ, καλύπτει δε το 1,8% της συνολικής έκτασης της χώρας 10 και συνιστά ένα νησιωτικό σύμπλεγμα αποτελούμενο από 32 νησιά (μικρά και μεγάλα) εκ των οποίων κατοικούνται μόνο τα Βασικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των Ιόνιων Νησιών είναι οι ορεινοί όγκοι με σημαντικό για τα νησιωτικά δεδομένα υψόμετρο, οι λοφοσειρές, οι λιμνοθάλασσες, καθώς και οι παράκτιες κυρίως, πεδινές εκτάσεις. Οι αναλογίες μεταξύ ορεινών, ημιορεινών και πεδινών περιοχών διαμορφώνονται περίπου στο 1/3 της συνολικής έκτασης για κάθε μία κατηγορία 12, ενώ η ακτογραμμή των νησιών (με 130 συνολικά παραλίες) παρουσιάζει γενικά μεγάλη ποικιλία στη διαμόρφωσή της 13. Όλα τα νησιά έχουν πλούσια βλάστηση και το καθένα έχει μια ιδιαίτερη φυσικο-γεωγραφική ταυτότητα, με την Κεφαλληνία να διαθέτει το πλέον πολύπλοκο γεω-μορφολογικό ανάγλυφο. Το κλίμα χαρακτηρίζεται από ήπιο χειμώνα, με υψηλές βροχοπτώσεις, υψηλή θερμοκρασία αέρος, μεγάλη ηλιοφάνεια και υψηλά ποσοστά ατμοσφαιρικής υγρασίας. Τέλος, μία σημαντική γεωλογική συνέπεια σχετίζεται με τη σεισμικότητα του χώρου του Ιονίου, ιδιαίτερα δε του κεντρικού και νότιου, φαινόμενο που αφορά ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. 9 Γειτνιάζουν προς βορρά με τη νοτιο-δυτική Βαλκανική και προς δυσμάς με το Mezzogiorno της Ιταλίας και ταυτόχρονα αποτελούν μέρος του ελληνικού νησιωτικού χώρου, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. 10 Αποτελείται από τις Π.Ε. Κερκύρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας & Ιθάκης και Ζακύνθου. Η μεγαλύτερη Π.Ε. είναι αυτή της Κεφαλληνίας-Ιθάκης, που καταλαμβάνει περίπου το 40% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας, και έπονται οι Π.Ε. Κέρκυρας (28%), Ζακύνθου (17%) και Λευκάδας (15%). 11 Περιλαμβάνει δε, από τα βόρεια προς τα νότια, τα νησιά Οθωνοί, Ερρείκουσα, Μαθράκι, Κέρκυρα, Παξοί, Αντίπαξοι, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κάλαμο, Καστό, Ιθάκη, Κεφαλληνία, Ζάκυνθο και Στροφάδες. 12 με το νομό Λευκάδας να έχει την πλέον εκτεταμένη ορεινή ζώνη και την Κέρκυρα να υπερτερεί σε πεδινές εκτάσεις. Τα υψηλότερα όρη είναι ο Παντοκράτορας στην Κέρκυρα, ο Αίνος στην Κεφαλληνία, η Ελάτη στην Λευκάδα, και ο Βραχίωνας στην Ζάκυνθο. Οι πεδινές περιοχές επικεντρώνονται στη βορειοδυτική, τη κεντρική και τη νότια Κέρκυρα, στην ανατολική Ζάκυνθο και σε ορισμένες παραθαλάσσιες περιοχές της ανατολικής Λευκάδας, ενώ η Κεφαλληνία είναι πολύ φτωχή σε πεδινές εκτάσεις. 13 Οι δυτικές ακτές είναι απότομες και βραχώδεις, αλλά παρόλα αυτά διασπώνται και αυτές από αμμώδεις παραλίες, ενώ οι ανατολικές χαρακτηρίζονται από σχετική ομαλότητα. Σελίδα 4

9 Κείμενο Θέσεων για τις Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2.2. Πληθυσμός Δημογραφία Σύμφωνα με την ανάλυση των βασικών πληθυσμιακών μεταβολών μεταξύ των ετών 2001 και 2011 προκύπτει πως: Παρατηρείται αύξηση του μόνιμου πληθυσμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μεταξύ των ετών (+6,9%, στους κατοίκους), έναντι μείωσης του πληθυσμού της χώρας ( έναντι - 1,1%) 14. Το φυσικό ισοζύγιο όμως (γεννήσεις μείον θάνατοι) παραμένει αρνητικό ολόκληρη την περίοδο ). Καθοδική είναι η πορεία του δείκτη γονιμότητας (μετά την άνοδο του 2008 στο 1,5), με κατάληξη τις 1,35 γεννήσεις/γυναίκα (και την 8 η θέση στις Περιφέρειες της χώρας), παράλληλα όμως η Π.Ι.Ν. χαρακτηρίζεται από τον υψηλότερο δείκτη αναμενόμενης διάρκειας ζωής στη χώρα (82,5 έτη) Τη μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού τους εμφανίζουν οι ΠΕ Ζακύνθου (+11,6%) και Λευκάδας (+9,2%). Ακολουθεί η ΠΕ Κέρκυρας με +4,0%ο, ενώ οριακή είναι η αύξηση της ΠΕ Λευκάδας (+0,9%). Πρόκειται για μια από τις πλέον πυκνοκατοικημένες Περιφέρειες της χώρας (περί τους 101 κατ. /km2) Η μετανάστευση στην Περιφέρεια, υπολογιζόμενη από το αλγεβρικό άθροισμα της φυσικής κίνησης και της συνολικής μεταβολής της δεκαετίας («φαινόμενη» μετανάστευση), παρουσιάζει θετικό πρόσημο και σημαντικό μέγεθος («καθαρή» εισροή περί των ατόμων τη δεκαετία ). σύμφωνα με τους τρεις βασικούς δημογραφικούς δείκτες, δηλαδή το "δείκτη γήρανσης", το "δείκτη εξάρτησης" και τ ο "δείκτη αντικατάστασης" η δημογραφική κατάσταση της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων χαρακτηρίζεται δυσμενέστερη από αυτή της χώρας, επί σειρά ετών Παραγωγικό σύστημα Τομείς οικονομικής δραστηριότητας 15 Τις τελευταίες δεκαετίες, βασικό χαρακτηριστικό της περιφερειακής οικονομίας αποτελεί η υψηλή συγκέντρωση δραστηριοτήτων στον τριτογενή τομέα (89,0% της Α.Π.Α.), η φθίνουσα πορεία του πρωτογενή (2,6% της Α.Π.Α.) και μια περίπου σταθεροποιημένη κατάσταση του δευτερογενή (8,4% της Α.Π.Α. ), εικόνα που αντικατοπτρίζεται στο επίπεδο ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όσον αφορά την εξέλιξη του Α.Π.Π. της Π.Ι.Ν. ως απόλυτου μεγέθους, αυτή αντικατοπτρίζει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης: κορύφωση το 2008 και σημαντική πτώση το 2010 στα επίπεδα του Ειδικότερα: 14 Από τους κατ. της Π.Ι.Ν., τους (51,5%) έχει η Κέρκυρα, τους η Ζάκυνθος (19,4%), η Λευκάδα (10,7%) και η Κεφαλληνία-Ιθάκη (18,4%) 15 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ), και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών (για το ΕΤΘΑ) Σελίδα 5

10 Κείμενο Θέσεων για τις Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ο πρωτογενής τομέας, παρότι έχει εμπλουτίσει τις παραδοσιακές μονοκαλλιέργειες (αμπέλι, ελιά) με ορισμένες άλλες καλλιέργειες, υδατοκαλλιέργειες και κτηνοτροφία, διατηρεί τις διαρθρωτικές του αδυναμίες, όπως είναι ο κατατεμαχισμός και το μικρό μέγεθος του κλήρου (κατά μ.ο. 20,9 στρέμματα ανά εκμετάλλευση). Επίσης, η νησιωτικότητα και η τουριστική επέκταση ασκούν σημαντικές πιέσεις και περιορισμούς. Σε ότι δε, αφορά την απασχόληση, τα Ιόνια Νησιά βρίσκονται στην ιδιαίτερα χαμηλή θέση (συμβολή κατά 3,0% το 2011), ενώ η ανοδική πορεία του δείκτη των Ακαθάριστων Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου από το 2007 και μετά, δεν έχει αντίστοιχο αντίκρισμα στην εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθεμένης Αξίας η οποία σημειώνει σημαντική μείωση την ίδια περίοδο. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σειρά τοπικών προϊόντων με Ονομασία Προέλευσης, καθώς και προϊόντα που μπορούν να τύχουν πιστοποίησης 16. Όσον αφορά στον δευτερογενή τομέα, στην Περιφέρεια λειτουργούν περί τις επιχειρήσεις (2007), με ιδιαίτερη συγκέντρωση στους κλάδους των «κατασκευών» και της «μεταποίησης» (στους κλάδους τροφίμων, ποτών, τουριστικών ειδών και οικοδομικών υλικών). Αναφορικά με τα μεγέθη των επιχειρήσεων, αυτές που απασχολούν περισσότερα από 10 άτομα είναι λίγες. Όσον δε, αφορά στις Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου, η ΠΙΝ κατέχει την τελευταία θέση. Στον τριτογενή τομέα δεσπόζουν ο τουρισμός και το εμπόριο. Τις τελευταίες δεκαετίες, ο τουρισμός έγινε η κυρίαρχη μορφή της τριτογενούς δραστηριότητας και τα Ιόνια Νησιά έχουν κατακτήσει μιαν εξέχουσα θέση στην ελληνική τουριστική αγορά, προσελκύοντας το 7% των αφίξεων, το 10% των διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα και προσφέροντας το 11% των ξενοδοχειακών κλινών της χώρας (2010). Παρόλα αυτά, οι δείκτες τουριστικής ανάπτυξης παρουσιάζουν σχετική υστέρηση και επιδείνωση, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους της χώρας 17. Συγκεκριμένα, μεταξύ 2002 και 2010, ενώ οι αφίξεις στην ΠΙΝ αυξάνονται κατά 26,4%, οι διανυκτερεύσεις αυξάνονται μόνο κατά 8,6% και η πληρότητα μειώνεται κατά 30,9%, ενώ σε επίπεδο χώρας τα αντίστοιχα στοιχεία είναι +30,7%, +21,7% και - 22,1%. Στο εσωτερικό της Περιφέρειας, η Λευκάδα εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά αυξήσεων σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις και η Κέρκυρα τη μικρότερη μείωση της πληρότητας. Ενδεικτικό επίσης στοιχείο αποτελεί η μείωση του μέσου εσόδου ανά δωμάτιο κατά 29,73%, σχεδόν διπλάσια από την μέση μείωση που υπέστη το σύνολο της χώρας (-15,39%), την περίοδο , ενώ οι τιμές (Αύγουστος 2011) διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, εφάμιλλα του Άλλοι αξιοσημείωτοι δείκτες (στοιχεία 2008) αφορούν στην μέση δυναμικότητα των ξενοδοχείων, (96 κλίνες στην Π.Ι.Ν. έναντι 76 2 η θέση), τη μέση απασχόληση ανά ξενοδοχείο (10 απασχ. στην ΠΙΝ έναντι 8 στη χώρα), το μερίδιο της απασχόλησης στα καταλύματα ως προς το σύνολο του τριτογενή τομέα (13,9% στην ΠΙΝ έναντι 2,5% για τη χώρα). Αξιοσημείωτη τέλος εξέλιξη αποτελεί η άνοδος τα τελευταία χρόνια της αγοράς των κρουαζιέρων. 16 Υπάρχουν σειρά προϊόντων με Ονομασία Προέλευσης ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (κουμ-κουάτ, κρασιά «Ρομπόλα», «Μοσχάτος», «Μαυροδάφνη» και «Βερντέα», ελαιόλαδο Άγιος Ματθαίος, κλπ.), καθώς και προϊόντα που μπορούν να τύχουν πιστοποίησης (τυροκομικά Κεφαλονιάς, φακές Εγκλουβής, αυγοτάραχο Λευκάδας κ.α. 17 Συγκεκριμένα: μεταξύ 2002 και 2010, ενώ οι αφίξεις στην ΠΙΝ αυξάνονται κατά 26,4%, οι διανυκτερεύσεις αυξάνονται μόνο κατά 8,6% και η πληρότητα μειώνεται κατά 30,9%, ενώ σε επίπεδο χώρας τα αντίστοιχα στοιχεία είναι +30,7%, +21,7% και -22,1%. Η Λευκάδα εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά αυξήσεων σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις και η Κέρκυρα τη μικρότερη μείωση της πληρότητας. Ενδεικτικό επίσης στοιχείο αποτελεί η μείωση του μέσου εσόδου ανά δωμάτιο κατά 29,73%, σχεδόν διπλάσια από την μέση μείωση που υπέστη το σύνολο της χώρας (-15,39%), την περίοδο Σελίδα 6

11 Κείμενο Θέσεων για τις Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για ένα είδος τυποποιημένου τουρισμού (μαζικός τουρισμός), που μειώνει τις ευκαιρίες αποκόμισης ωφελειών από τον τόπο προορισμού Σε ότι δε, αφορά την εμπορική δραστηριότητα, αυτή αντλούσε την σημαντικότητά της από τους σχετικά αυξημένους τζίρους, πολλαπλάσιους των άλλων δραστηριοτήτων. Συνολικά, συγκεντρώνει επιχειρήσεις (2007), τα ¾ των οποίων δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (κυρίως«τροφίμων και ποτών») Έρευνα - καινοτομία 18 & Τεχνολογίες Πληροφορικής-Επικοινωνιών 19 Η καινοτομία, αποτελεί το απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί η βελτίωση ή η παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Ενσωματώνει δε σε σημαντικό βαθμό την ερευνητική προσπάθεια και την τεχνολογική εξέλιξη. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κινείται στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά στις επιδόσεις και στους πόρους που επενδύονται στην Έρευνα και Ανάπτυξη, σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας 20. Στον δε τομέα της καινοτομίας, κατατάσσεται επίσης στην τελευταία θέση, σύμφωνα με όλους τους σύνθετους δείκτες στο σύνολο των 13 ελληνικών Περιφερειών 21. Κοινή λοιπόν διαπίστωση και για τους δύο τομείς («έρευνα» και «καινοτομία») αποτελεί αφενός το σημερινό χαμηλό επίπεδο εκκίνησης και αφετέρου η ασυνέχεια, η ανεπαρκής διάδοση των όποιων αποτελεσμάτων, καθώς και η χαμηλή προστιθέμενη αξία σε περιφερειακό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, το περιφερειακό παραγωγικό σύστημα χαρακτηρίζεται από «εκτατικού τύπου» ανάπτυξη, παραγωγική μονομέρεια (κυριαρχεί ο τομέας των υπηρεσιών) 22 και παραδοσιακότητες, που σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες συντελούν στη μειωμένη ανταγωνιστικότητά του έναντι άλλων, αντίστοιχων περιοχών. Η εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας και των τεχνολογιών στις επικοινωνιών συμβάλουν σημαντικά στην περιφερειακή ανάπτυξη, διευκολύνοντας την προσβασιμότητα και διασύνδεση και συμβάλλοντας στην επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα. 18 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 19 Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 20 (στοιχεία Eurostat 2005). 21 Σύμφωνα με τα στοιχεία του «Ευρωπαϊκού Πίνακα Αποτελεσμάτων για την Καινοτομία». Μάλιστα, βάσει σχετικής έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας του 2009, στην εκτίμηση του Περιφερειακού Συνοπτικού Δείκτη Καινοτομίας (Regional Summary Innovation Index (RRSII) η ΠΙΝ παρουσιάζει την τελευταία και μηδενική επίδοση. Προτελευταία είναι η επίδοση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με 0,01, τη στιγμή που η χώρα έχει δείκτη 0,30 και η Ε.Ε. 0,51. Οι συνολικές επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη ανέρχονταν το 2005 στο 0,13% του Περιφερειακού ΑΕΠ (τρίτη χειρότερη επίδοση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας και σημαντικά χαμηλότερη από το μέσο επίπεδο της χώρας - 0,6%, καθώς και του επιπέδου της ΕΕ-27 το ,92%). 22 ο τουριστικός τομέας και το εμπόριο κυριαρχούν στην οικονομία της περιφέρειας και όλες οι άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες κινούνται γύρω από αυτούς τους δύο κυρίαρχους τομείς προσφέροντας συμπληρωματικές υπηρεσίες. Οι ΜΜΕ είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας της περιφέρειας, αλλά καλύπτουν κυρίως τοπικές ανάγκες και συνεπώς δεν συνδέονται με τις εθνικές και διεθνείς αλυσίδες αξίας, γεγονός που εμποδίζει τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές ανάπτυξής τους. Σελίδα 7

12 Κείμενο Θέσεων για τις Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Έως πρόσφατα, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ακολουθώντας σε γενικές γραμμές τις τάσεις της χώρας, καταλάμβανε μια από τις τελευταίες τέσσερις θέσεις στη κατάταξη των ελληνικών Περιφερειών όσον αφορά στη χρήση ψηφιακών μέσων, εικόνα που βελτιώνεται τελευταία 23. Όμως, ο πολυ-κερματισμός των εφαρμογών ανά αντικείμενο, ειδικά στο δημόσιο χώρο, δημιουργεί την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό, που θα διασφαλίζει ταυτόχρονα και τη συνέχεια. Από την άποψη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής, παρότι έχουν εγκατασταθεί ικανές ψηφιακές υποδομές και σύγχρονα δίκτυα, παραμένουν ορισμένα «κενά» στην κάλυψη του χώρου, ενώ δεν υπάρχει εγκατεστημένο δίκτυο υπερτοπικής εμβέλειας Ανθρώπινο δυναμικό & Κοινωνικός ιστός Αγορά εργασίας 25 Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εξέλιξη και λειτουργία του παραγωγικού συστήματος. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετέχει (με 105 χιλ. άτομα το 2011, δηλ. το 51% του πληθυσμού της) κατά το 2,1% στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της χώρας 26. Την περίοδο έως το 2004 το μέγεθός του ενεργού πληθυσμού παραμένει περίπου σταθερό (96,6 χιλ.), ενώ στη συνέχεια χαρακτηρίζεται από μια αυξητική τάση (με διακυμάνσεις) μέχρι το , όπου και εμφανίζει την μέγιστη τιμή της περιόδου Η συμμετοχή των απασχολουμένων (90,2 χιλ. άτομα το 2011), κυμαίνεται σταθερά πάνω από το μέσο όρο της χώρας την περίοδο Βασικά χαρακτηριστικά της διάρθρωσης της απασχόλησης αποτελούν: ο μεγάλος αριθμός αυτοαπασχολούμενων 29, η σημαντική αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας (διαμορφώνεται πλέον γύρω στο 40,0%) και η έντονη εποχικότητά της απασχόλησης, λόγω του προσανατολισμού της οικονομίας της στην τουριστική δραστηριότητα. Αντίθετα, η συμμετοχή των νέων ηλικίας ετών, μετά το 2004 μειώνεται (με κάποιες διακυμάνσεις) από το 10% στο 6,1%. Η πτώση αυτή είναι ιδιαίτερα αισθητή τη διετία Επιπρόσθετα, η τομεακή κατανομή της απασχόλησης συνεχίζει να 23 Από τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ (2010) για τις Περιφέρειες, το ποσοστό χρήσης διαδικτύου το 2008 στην ΠΙΝ είχε ανέβει από το 21% στο 37% (πρώτη Αττική με 57% και τελευταία η Θεσσαλία με 28,4%, 8η θέση η ΠΙΝ), ενώ το ποσοστό χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είχε αυξηθεί από 38% στο 41,6% (πρώτη Αττική με 57,3% και τελευταία η Θεσσαλία με 29,6%, 8η θέση η ΠΙΝ). Στο ίδιο πλαίσιο, σε σχέση με το 2005, το ποσοστό πρόσβασης των νοικοκυριών στο διαδίκτυο έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε 9 από τις 13 Περιφέρειες. Το ποσοστό στην ΠΙΝ των συνδεδεμένων νοικοκυριών στο διαδίκτυο φθάνει το 35% καταλαμβάνοντας την 6η θέση μεταξύ των Περιφερειών. 24 δηλαδή κάποιο δίκτυο συνδυασμένο με τηλεπικοινωνιακό κόμβο μεγάλων δυνατοτήτων που θα συνδεόταν με άλλες χώρες και θα αποτελούσε μια «πύλη» με τα διεθνή δίκτυα 25 Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων. 26 κατατάσσοντας την στην προτελευταία θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας 27 πιθανόν λόγω των αυξημένων εισροών ενεργού πληθυσμού στα νησιά, ιδιαίτερα μετά το έτος καταλαμβάνοντας, είτε την τρίτη, είτε την τέταρτη θέση, καθ όλη την διάρκεια της περιόδου, μετά τις Περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Αττικής 29 Ειδικότερα, το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων στην ΠΙΝ αποτελεί κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2011 το 41,12% της απασχόλησης στην Περιφέρεια, έναντι 30,75% της χώρας. Η επίδοση αυτή την κατατάσσει στη δεύτερη θέση μεταξύ των Περιφερειών (μετά την Περιφέρεια Πελοποννήσου), με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων. Σελίδα 8

13 Κείμενο Θέσεων για τις Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ χαρακτηρίζεται από τη στροφή στον τριτογενή τομέα (67,0% περίπου), σε ρυθμούς μάλιστα υψηλότερους από εκείνους της χώρας, σε βάρος της απασχόλησης του πρωτογενή τομέα 30. Το ποσοστό ανεργίας του εργατικού δυναμικού κορυφώθηκε το 2010 (14,8%). παρουσιάζοντας αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, ξεπερνώντας μάλιστα μετά το 2006 το μέσο επίπεδο ανεργίας της χώρας. Ωστόσο, στη συνέχεια (2011) φαίνεται να εμφανίζει «σταθεροποίηση» στο 14,2%, σε αντίθεση με την εξέλιξή της στο επίπεδο της χώρας (όπου από 12,6% το 2010, στο 17,7% το 2011). Η εποχικότητα της απασχόλησης εκφράζεται μεταξύ των άλλων με τις ακραίες για τη χώρα τιμές που λαμβάνει ο δείκτης ανεργίας της Περιφέρειας μεταξύ των τριμήνων κάθε έτους (διακύμανση από 11,4% έως 17,2% ) 31. Η ανεργία των γυναικών ακολουθεί ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, φθάνοντας το 21,4% (διπλασιασμός το 2011 έναντι 2001), ενώ η ανεργία των νέων παραμένει σταθερά υψηλή (ανήλθε το 2011 στο 25,8% σε σχέση με 24% το 2004) 32, όμως και στις δύο περιπτώσεις τα μεγέθη είναι αισθητά χαμηλότερα εκείνων της χώρας. Το μέγεθος της μακροχρόνιας ανεργίας αυξάνει από 21,5% του συνολικού αριθμού των ανέργων (2010) σε 29,5% (2011), με τη μέση τιμή της χώρας στο 49,5%. Πέραν των παραπάνω, το σχετικά χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης των απασχολουμένων καταγράφεται ως βασική αδυναμία της Περιφέρειας, ενώ η ελαστικοποίηση των μορφών απασχόλησης εντείνει ένα ούτως ή άλλως, σύνθετο και σημαντικό πρόβλημα ( η «μερική» απασχόληση στην ΠΙΝ καταγράφει υψηλότερα ποσοστά από ότι στη χώρα, από 4,63% το 2000 σε 7,98% το 2011) Κοινωνική ένταξη 33 Σε γενικές γραμμές, η ΠΙΝ υφίσταται τις αρνητικές επιπτώσεις της γενικότερης αδυναμίας συντονισμού και βέλτιστης αξιοποίησης των υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας, που χαρακτηρίζει το σύστημα υγείας στη χώρα. Ειδικότερα. σε ότι αφορά στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας, τα Ιόνια Νησιά κατέχουν μια από τις χαμηλές θέσεις πανελλαδικά, σε σχέση με την αναλογία νοσοκομειακών κλινών ανά κάτοικο (3,65 έναντι 5,0 για τη χώρα ). Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι αναλογίες ιατρών/1.000 κατοίκους (4,3 έναντι 6,4 για τη χώρα 2009) και νοσηλευτικού προσωπικού (2,5 έναντι 3,7 για τη χώρα 2009). Από την άλλη πλευρά, η μέση ετήσια πληρότητα των 30 Ειδικότερα, ο τριτογενής τομέας απασχολεί το 2010 το 66,90% των συνολικά απασχολούμενων της Περιφέρειας (έναντι 61,65% το 2000), ποσοστό οριακά χαμηλότερο της χώρας (67,80%). Αντίστοιχα, ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας απασχολεί το 2010 το 16,50% των συνολικά απασχολούμενων (έναντι 25,23% το 2000), ποσοστό σημαντικά υψηλότερο του αντίστοιχου της χώρας (12,50%). Το ποσοστό απασχόλησης στο δευτερογενή τομέα το 2010 είναι υψηλότερο του επίπεδου του 2000 (16,60% έναντι 13,12%), ενώ στο σύνολο της χώρας παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα (19,70% έναντι 19,75%). Κατά συνέπεια η αύξηση της απασχόλησης στον τριτογενή τομέα στην ΠΙΝ για την περίοδο πραγματοποιείται σε βάρος της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα. 31 Σε επίπεδο χώρας η εποχική διακύμανση είναι μικρότερη: από 22,6% έως 26,0% (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ Περιφερειακοί Λογαριασμοί) 32 Ακόμη πιο έντονο είναι το πρόβλημα στις ηλικίες ετών, όπου η ανεργία παρέμενε κάτω από τον εθνικό μέσο όρο από το 2000 έως το 2005, τον ξεπέρασε έως το 2010 (35,1%), με την τάση να αντιστρέφεται και πάλι το Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας Σελίδα 9

14 Κείμενο Θέσεων για τις Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Νοσοκομείων που χωροθετούνται στα 4 μεγαλύτερα νησιά, διατηρείται σχετικά χαμηλή, με την εξαίρεση της τουριστικής περιόδου, που ο πληθυσμός διπλασιάζεται 34. Όσον αφορά τις υποδομές β θμιας φροντίδας υγείας 35, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μετά τον εκσυγχρονισμό των νοσοκομειακών κλινών στην Κέρκυρα, ολοκληρώνεται αντίστοιχη προσπάθεια στη Ζάκυνθο και εξελίσσεται στη Λευκάδα, ενώ το Ειδικό Νοσοκομείο (Ψυχιατρικό) Νοσοκομείο Κέρκυρας, έχει μετασχηματισθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας από-ασυλοποίησης, με την ανάπτυξη αρκετών μονάδων, καθώς και Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης. Όσον αφορά στην α θμια φροντίδα υγείας, τα δε Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας, εμφανίζουν ελλείψεις, τόσο σε εξοπλισμό, όσο και σε προσωπικό. Η δε παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και ένταξης, πραγματοποιείται με τη λειτουργία περιορισμένων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, που προσφέρουν βοήθεια σε εργαζόμενες μητέρες, με την ανάπτυξη και υποστήριξη δομών φιλοξενίας ατόμων τρίτης ηλικίας, με τις υπηρεσίες από τα Ειδικά Κέντρα που παρέχουν συμβουλευτική και θεραπευτική υποστήριξη σε άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και από Κέντρα Αποθεραπείας - Φυσικής Και Κοινωνικής Αποκατάστασης 36. Όμως, οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης είναι πλέον ορατές στην εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω δομών και έχουν επηρεάσει σημαντικά τον κοινωνικό ιστό, αυξάνοντας το ποσοστό του πληθυσμού που ζει κάτω από το «όριο της φτώχειας», επιβαρύνοντας έτσι ακόμη περισσότερο τα άλλα κοινωνικά προβλήματα. Σύμφωνα με τις χρησιμοποιούμενες προσεγγίσεις για την εκτίμηση της φτώχειας, οι άνεργοι, οι ηλικιωμένοι, οι μερικώς απασχολούμενοι, τα μονογονεϊκά νοικοκυριά και τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο αποτελούν ομάδες υψηλού κινδύνου φτώχειας. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καταγράφοντας αυξημένους (αρνητικούς) δείκτες στην πλειονότητα των κατηγοριών αυτών, επιβεβαιώνει την κατάταξή της στην ομάδα 4 Περιφερειών της χώρας με «υψηλό κίνδυνο φτώχειας» (2008) Επίσης, η Περιφέρεια κατέχει το 3ο χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από καρδιακά νοσήματα και το 1ο χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από τροχαία και λοιπά ατυχήματα και καρκινικές παθήσεις ( ). 35 Στην ΠΙΝ λειτουργούν σήμερα 4 Γενικά Νοσοκομεία με συνολικά 460 κλίνες στην «πρωτεύουσα» κάθε Περιφερειακής Ενότητας και ένα στο Ληξούρι (καλύπτει μόνο παθολογικά περιστατικά με μια κλινική και 35 κλίνες). 36 Σε σχέση με το σύνολο της χώρας, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το 2007 διέθετε μόλις το 1,57% του συνόλου των προνοιακών δομών ανοιχτής και κλειστής φροντίδας, ενώ ο αριθμός προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» ανέρχονταν στο 1,79% του συνολικού ποσοστού της χώρας. Στον αντίποδα διέθετε το 10,53% του συνόλου των κατασκηνώσεων και το 4,35% των γηροκομείων. Σε ότι αφορά την υποστήριξη σε ΑΜΕΑ, αναφέρεται η συμμετοχή με 3,57% των Κέντρων Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης ΑΜΕΑ και 1,89% των Κέντρων Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΑΑΜΕΑ). 37 Μελέτη ΙΝΕ ΓΣΕΕ: «Η φτώχεια στην Ελλάδα» Σελίδα 10

15 Κείμενο Θέσεων για τις Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εκπαίδευση 38 Η διαθεσιμότητα και επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού, η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αλλά και η καταλληλότητα της υλικοτεχνικής υποδομής συνθέτουν τις όψεις ενός υγιούς συστήματος εκπαίδευσης. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εμφανίζει ένα σχετικά χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των κατοίκων της 39. Αυτό αποτυπώνεται σε διάφορα επίπεδα, όπως η υψηλή σχολική διαρροή που ανέρχεται στο 22,5% (στην ηλικιακή ομάδα 18 24), κατατάσσοντας την Περιφέρεια στην τρίτη χειρότερη θέση, σε σχέση με τις άλλες Περιφέρειες, οι χαμηλές επιδόσεις στις εξετάσεις, όπου το ποσοστό αποτυχίας είναι σαφώς μεγαλύτερο από το σύνολο της χώρας 40, η αναλογία «μαθητών και σπουδαστών» στο συνολικό πληθυσμό (15,8%, έναντι 19,2% της χώρας το 2008), το σχετικά χαμηλό ποσοστό αποφοίτων γ βάθμιας εκπαίδευσης (17,0% του πληθυσμού περίπου) 41 κ.ο.κ. Στο φαινόμενο αυτό συντελεί, σε μεγάλο βαθμό, η μαζική αποχώρηση των μαθητών από το εκπαιδευτικό σύστημα, µε στόχο την πρόωρη ένταξη στην τοπική αγορά εργασίας. Το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο οδηγεί και σε ανάλογα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης 42. Στον αντίποδα, οι συνθήκες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κρίνονται σε γενικές γραμμές σχετικά ικανοποιητικές: η Περιφέρεια παρουσιάζει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά συστεγαζόμενων σχολείων σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες, σχετικά χαμηλό δείκτη αναλογίας «μαθητών ανά εκπαιδευτικό» (8,8 για την α θμια και 7,6 για τη β θμια εκπαίδευση), ενώ το επίπεδο υποδομών πληροφορικής και δικτύων επικοινωνιών βρίσκεται στο μέσο όρο της χώρας. Το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο σε συνάρτηση με τη μη διασπορά-αποκέντρωση των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, οδηγεί και σε ανάλογα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης. Στο επίπεδο της γ θμιας εκπαίδευσης, στην Περιφέρεια λειτουργούν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, με φοιτητών (και 600 μεταπτυχιακούς) το πρώτο και με σπουδαστές το δεύτερο ( ). Εκτός από τα παραπάνω, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων λειτουργεί μικρός αριθμός δημοσίων ΙΕΚ και Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 38 Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση. 39 Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, η ΠΙΝ σημειώνει το 2008 τη δεύτερη χειρότερη επίδοση, μετά την Πελοπόννησο, μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, ως προς τον δείκτη ποσοστό μαθητών και σπουδαστών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης προς το συνολικό πληθυσμό (15,8%, έναντι 19,2% της χώρας). Το μέσο ποσοστό των ετών του πληθυσμού ηλικίας ετών που έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή κατώτερης βαθμίδας και δεν συμμετέχουν στην εκπαίδευση ή κατάρτιση ανήλθε στο 22,5%, έναντι 14,5% των μελών της ΕΕ-27 (τρίτη χειρότερη επίδοση μεταξύ των Περιφερειών, για τη χώρα ήταν 13,7%), ενώ ο στόχος για την χώρα για το 2020 ανέρχεται στο 9,7%. Το μέσο ποσοστό των ετών του πληθυσμού ηλικίας ετών της Περιφέρειας που είχαν αποφοιτήσει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (δείκτης στόχος της Ευρώπης 2020 ) ανήλθε στο 14,7%, έναντι 31,8% των μελών της ΕΕ-27 (δεύτερη χειρότερη επίδοση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας και σημαντικά χαμηλότερη από το επίπεδο της χώρας ο αντίστοιχος δείκτης της οποίας το 2010 ανήλθε στο 28,4%, ενώ ο στόχος για την χώρα για το 2020 ανέρχεται στο 32,0%). Ανάλογη είναι η κατάσταση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου ο σχολικός πληθυσμός της Περιφέρειας έχει το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας στις εξετάσεις μετά την Κρήτη και τη Θράκη. 40 Στο σύνολο της ΠΙΝ το ποσοστό αποτυχίας στις εξετάσεις 2008/2009 ανέρχεται στο 4,54% και είναι σαφώς μεγαλύτερο από το σύνολο της χώρας (2,54%) για την ίδια χρονιά. 41 Ακόμη, ο πληθυσμός ηλικίας ετών με τριτοβάθμια εκπαίδευση ανέρχεται στο 14,7% έναντι 28,4% για τη χώρα. 42 Αναφορικά με τη δια βίου μάθηση, στην Ελλάδα, γενικότερα, διαπιστώνεται υψηλή συσχέτιση μεταξύ εκπαιδευτικού επιπέδου και δια βίου μάθησης, καθώς άτομα με υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο τείνουν να συμμετέχουν περισσότερο σε αντίστοιχα προγράμματα. Το γεγονός αυτό οδηγεί Περιφέρειες με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (όπως είναι τα Ιόνια Νησιά, το Νότιο Αιγαίο και η Στερεά Ελλάδα) σε υστέρηση. Σελίδα 11

16 Κείμενο Θέσεων για τις Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2.5. Περιβάλλον & Υποδομές Περιβάλλον, φυσικοί & πολιτιστικοί πόροι 43 Οι ελλείψεις στο χωρικό σχεδιασμό (παρά το αναμορφούμενο περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο και τα ειδικά χωροταξικά) δεν βοηθούν στην λελογισμένη επέκταση και στην αντιμετώπιση των πιέσεων του ανθρωπογενούς επί του φυσικού περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, η διάσπαρτη δόμηση δεν συνάδει με τη διαφύλαξη του τοπίου, ενώ αυξάνει τις ανάγκες σε δημόσιες υποδομές και υπηρεσίες. Το περιβάλλον (φυσικό περιβάλλον, εδαφικοί, υδατικοί, γενετικοί πόροι, ατμόσφαιρα, ορυκτοί πόροι, δομημένο περιβάλλον-μνημεία κλπ)- πέραν του αναντικατάστατου οικολογικού αποθέματος έχει τη διάσταση του κοινωνικού - οικονομικού «αποθέματος» με βάση και τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων χαρακτηρίζεται από συγκριτικά υψηλό απόθεμα περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων, που αποτελούν συγκριτικό της πλεονέκτημα. Ειδικότερα, χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα βιοποικιλότητας, τόσο στα επίπεδα ειδών και οικοσυστημάτων, όσο στη χωρική συνέχεια που αυτά παρουσιάζουν, καθώς και από την ύπαρξη εξαιρετικά σημαντικών ειδών και ενδιαιτημάτων που αποτελούν "σήματα κατατεθέντα" της περιοχής. Διαθέτει δε, 19 περιοχές εγγεγραμμένες στον κατάλογο των περιοχών «Natura» 44, 38 μικρο-νησιωτικούς υγροτόπους και σημαντικούς γεωμορφολογικούς σχηματισμούς και μοναδικά τοπία. Οι έντονες βροχοπτώσεις, η ποικιλία της ακτογραμμής, τα όρη και οι λιμνοθάλασσες, αλλά και ορισμένα φυσικά φαινόμενα45, συμβάλουν εξίσου στη διαμόρφωση των αξιόλογων φυσικών πόρων. Επίσης, υδατικοί πόροι ιδιαίτερης κοινωνικοοικονομικής αξίας λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα είναι εν γένει οι θαλάσσιοι πόροι (αλιευτικοί κλπ) οι οποίοι υποβαθμίζονται λόγω της μη ορθολογικής άσκησης των δραστηριοτήτων και της έλλειψης θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Εκτός από την βιοποικιλότητα και τον φυσικό πλούτο εν γένει, σημαντικό είναι το κοινό ιστορικό και πολιτιστικό παρελθόν των νησιών, που συγκροτεί την ταυτότητα της Περιφέρειας και αντικατοπτρίζεται στο μεγάλο αριθμό μνημείων και δομημάτων της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και στα πλούσια αρχειακά και μουσειακά εκθέματα 46. Μεταξύ των πιο 43 Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των Πόρων 44 Από αυτές, οι 11 περιοχές έχουν χαρακτηρισθεί ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ), λόγω της παρουσίας σημαντικών οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας (εκτός ορνιθοπανίδας), 4 περιοχές ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την ορνιθοπανίδα και 4 έχουν χαρακτηρισθεί ταυτόχρονα ως ΕΖΔ και ΖΕΠ λόγω της παρουσίας όλων των στοιχείων βιοποικιλότητας σε επίπεδο οικοτόπων και ειδών. Οι περιοχές αυτές μεταξύ άλλων φιλοξενούν σπάνιους οικοτόπους και οικοτόπους προτεραιότητας (δάσος κεφαλληνιακής ελάτης, υποθαλάσσιοι λειμώνες Ποσειδωνίας, παράκτιες λιμνοθάλασσες, κ.ά.) καθώς και είδη προτεραιότητας (θαλάσσια χελώνα Caretta caretta, μεσογειακή φώκια Monachus monachus, το δελφίνι Trusiops truncatus, κ.ά.). Σύστημα διαχείρισης των περιοχών αυτών έχει θεσπισθεί μόνο για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και τον Εθνικό Δρυμό Αίνου Κεφαλληνίας με τη μορφή αντίστοιχων Φορέων Διαχείρισης. Για τις υπόλοιπες περιοχές δεν έχει προχωρήσει ακόμη κανένα σύστημα διαχείρισης, ούτε έχουν υλοποιηθεί τα αντίστοιχα διαχειριστικά εργαλεία (Εδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Σχέδια διαχείρσης, κ.λπ.). 45 Πρόκειται ειδικότερα για τα Ωκεανογραφικά φαινόμενα του Ιονίου (μεταξύ 1987 και 2000 περίπου καταγράφηκε για πρώτη φορά, αντιστροφή της γενικής του κυκλοφορίας, όπως και του Αιγαίου Πελάγους), τα ιδιαίτερα Μετεωρολογικά του φαινόμενα (κομβική περιοχή διέλευσης μεγάλου αριθμού Μεσογειακών κυκλωνικών συστημάτων, ανεμοστρόβιλοι και μεταφοράς Αφρικανικής Σκόνης προς τον Ευρωπαϊκό χώρο), καθώς και τα Γεωδυναμικά και Γεωτεκτονικά του φαινόμενα (αναφορά από ΤΕΙ Ιονίου). 46 Μουσεία, υπάρχουν σε όλα τα νησιά, όπως τα Αρχαιολογικά Μουσεία Κέρκυρας, Παλαιόπολης, Αργοστολίου, Βαθέως και Λευκάδας, τα Μουσεία Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων στη Ζάκυνθο, Καποδίστρια, Σολωμού και Ασιατικής Τέχνης στην Κέρκυρα, η Αρχαιολογική Σελίδα 12

17 Κείμενο Θέσεων για τις Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ αξιόλογων στοιχείων είναι τα κάστρα και τα φρούρια, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι μονές και εκκλησίες, ορισμένα δημόσια κτίρια, καθώς επίσης οι 69 παραδοσιακοί οικισμοί και ιστορικά οικιστικά σύνολα (π.χ. πόλη της Κέρκυρας - μνημείο UNESCO). Επιπλέον, η σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία στις κατηγορίες της μουσικής, των εικαστικών, του θεάτρου κλπ. είναι παρούσα σε όλα τα νησιά και συμπληρώνει τον ξεχωριστό πολιτιστικό πλούτο, μαζί με τα «άϋλα» στοιχεία του επτανησιακού πολιτισμού. Εξέχον στοιχείο του δομημένου περιβάλλοντος αποτελεί το δίκτυο οικισμών της ΠΙΝ, που χαρακτηρίζεται καταρχήν από κατακερματισμό και έλλειψη συνοχής (λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της και των εσωτερικών, χωρικών αποκλίσεων). Πέραν αυτού, πλήττεται σχεδόν στο σύνολό του από το φαινόμενο της διάσπαρτης και παρόδιας δόμησης και σε αρκετές περιπτώσεις από τον κορεσμό, την αλλοίωση των δομικών και αρχιτεκτονικών του χαρακτηριστικών, αλλά και τη σταδιακή αποψίλωση από ανθρώπινο δυναμικό και δραστηριότητες. Οι 9 μεγαλύτερες αστικές συγκεντρώσεις (με πληθυσμό μεγαλύτερο των κατοίκων) αθροίζουν κατοίκους, που αντιστοιχεί στο 34,06% του συνολικού πληθυσμού της ΠΙΝ και σε αυτές περιλαμβάνεται η πόλη της Κέρκυρας, ο μόνος οικισμός που μπορεί να θεωρηθεί ως αστικό κέντρο ( κατ. το 2011) 47. Μια σειρά από άλλα ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, συμβάλουν άμεσα στη διαμόρφωση του επιπέδου και της ποιότητας της διαβίωσης. Πρόκειται κυρίως για ζητήματα που σχετίζονται με την εξασφάλιση επάρκειας και τη διαχείριση του πόσιμου νερού, καθώς και τη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς επίσης και με τις πιέσεις που οφείλονται καθαρά στην οικονομική δραστηριότητα, όπως η απειλή ρύπανσης των ακτών, των εδαφών και των νερών 48. Παρά το γεγονός ότι σε όλα τα νησιά εμφανίζεται πλεονασματικό υδρολογικό ισοζύγιο, η κατάσταση υδροδότησής τους είναι δυσχερής, αφενός λόγω της δυσκολίας στη συγκράτηση των νερών λόγω της γεωμορφολογίας και αφετέρου λόγω προβλημάτων χημισμού του υπόγειου Συλλογή Σταυρού και το Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο στην Κεφαλονιά κ.α. καθώς και πλούσιες βιβλιοθήκες και πινακοθήκες. 47 Ακολουθούν στην ιεραρχία οι οικισμοί-πόλεις της Ζακύνθου (9.772 κατ.), του Αργοστολίου (9.748) και της Λευκάδας (8.673 κάτ.), ενώ άλλοι 5 μικρότεροι οικισμοί διατηρούν ημιαστικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά. Πρόκειται για το Κανάλι (4.086), τον Ποταμό (3.840), το Ληξούρι (3.752), την Αλεπού (3.149) και τη Λευκίμμη (2.935). Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υπάρχουν 5 θεσμοθετημένες ζώνες οικιστικού ελέγχου (από μία σε Κέρκυρα, Λευκάδα και Ζάκυνθο και 2 σε Κεφαλονιά), Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο έχουν όλοι οι οικισμοί 3ου και άνω επιπέδου (σύμφωνα με ΥΧΟΠ 84), ΣΧΟΑΠ έχουν εγκριθεί σε 5 περιπτώσεις «πρώην» Δήμων, ενώ 47 περιοχές διαθέτουν ρυμοτομικό σχέδιο. Συμπερασματικά, είναι ξεκάθαρο όσον αφορά την χωροταξική οργάνωση ότι η ΠΕ Κεφαλονιάς & Ιθάκης φαίνεται να υπερέχει, καθώς διαθέτει τις περισσότερες περιοχές με ΓΠΣ, με ΖΟΕ και ρυμοτομικό σχέδιο. 48 Σε ότι αφορά τα απορρίμματα, οι ΧΥΤΑ που λειτουργούν χρήζουν αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού (εκτός από αυτόν στην Κεφαλονιά), ενώ πολλές περιοχές εξυπηρετούνται ακόμα από ΧΑΔΑ. Η κατάσταση στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων είναι σχετικά καλύτερη, ωστόσο οι υπάρχοντες βιολογικοί καθαρισμοί δεν καλύπτουν το σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας. Η ΠΙΝ περιλαμβάνει πληθώρα θεσμοθετημένων περιοχών ειδικής προστασίας, ωστόσο η περιβαλλοντική νομοθεσία δεν εφαρμόζεται πάντα αποτελεσματικά και δεν υπάρχει συστηματικός έλεγχος των επιβαρυντικών εξωγενών παρεμβάσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, πηγές ρύπανσης αποτελούν τα ελαιοτριβεία, κυρίως στην Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο, που ρυπαίνουν εποχιακά τα θαλάσσια νερά, ενώ το πρόβλημα επιτείνεται και από την μεγάλη διασπορά τους. Ρύπανση, επίσης, προκαλείται από δραστηριότητες όπως, η κτηνοτροφία (σφαγεία, μεταποίηση τροφίμων) που προκαλεί ρύπανση του εδάφους, η λειτουργία των αεροδρομίων και των λιμανιών και η κίνηση των πλοίων, ιδιαίτερα σε κλειστές θάλασσες. Επιπλέον, αρνητικές είναι οι επιπτώσεις από την αυθαίρετη δόμηση, που δημιουργεί σε πλήθος περιπτώσεων αισθητική ρύπανση, καθώς και προβλήματα με τη διάθεση των λυμάτων. Σελίδα 13

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 0

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝ ΚΡΙΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP009 Title Ιόνια Νησιά Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 14 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP009, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα Ενότητα 1: Μεθοδολογία Αναπτυξιακού Στρατηγικού Σχεδιασμού... 1 Ενότητα 2: Αποτύπωση & Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΪΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΚΔΟΣΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Περιγραφή της στρατηγικής του προγράμματος για να συμβάλει στη στρατηγική της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Σ Υ Ν Ο Ρ Ι Α Κ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε Λ Λ Α Δ Α Κ Υ Π Ρ Ο Σ 2 0 0 7 2 0 1 3 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007 2013

Δ Ι Α Σ Υ Ν Ο Ρ Ι Α Κ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε Λ Λ Α Δ Α Κ Υ Π Ρ Ο Σ 2 0 0 7 2 0 1 3 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007 2013 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Περιοχής Συνεργασίας... 3 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά Περιοχής Συνεργασίας...4 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 12 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.3 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP004, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Το έργο αυτό εκπονήθηκε από τον ΕΕΟ GROUP AE στα πλαίσια του έργου «Εκ των προτέρων (ex ante) αξιολόγηση της πρότασης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος περιόδου 2007-2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Ref. Ares(2012)1452556-06/12/2012 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Κωδικός Ε.Π.: 11 CCI: 2007GR16UPO002 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Έκδοση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρησης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Σάκη Καράγιωργα 22, 84100 Ερμούπολη notioaigaio@mou.gr www.pepna.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την προετοιμασία του 2 ου Παραδοτέου (Πρώτο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την προετοιμασία του 2 ου Παραδοτέου (Πρώτο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος) M;era ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα 1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 1 Περιεχόμενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Κωδικός Ε.Π.: 11 CCI: 2007GR16UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ

Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ Α1.1 Σύνοψη Κατάστασης-Προοπτικών Ευρύτερου Χωροταξικού Πλαισίου (Περιφέρειας, Νοµού) Α1.1.1 Ταυτότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Νοµού Κυκλάδων Η Περιφέρεια Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση

Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση 1 2 Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Οκτώβριος 2012 1 Ι. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα