Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity"

Transcript

1 EuroCharity Ελληνικόσ Οδηγόσ Εταιρικόσ Κοινωνικόσ Ευθύνησ Αλεξανδρουπόλεωσ Αθόνα Σηλ.: Fax: ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθόνα, 23 Δεκεμβρύου 2008 Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity το πλαύςιο τησ πολιτικόσ Εταιρικόσ Κοινωνικόσ Ευθύνησ τησ, ςτο τϋλοσ κϊθε οικονομικού ϋτουσ, η EuroCharity προςφϋρει το 25% των ςυνδρομών των Εταιρειών- Μελών τησ για τη χρηματοδότηςη ϋργων και προγραμμϊτων Μη Κυβερνητικών Οργανώςεων (ΜΚΟ). Με την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ επιλογόσ, η EuroCharity με χαρϊ ανακοινώνει ότι οι δύο ΜΚΟ, προγρϊμματα των οπούων θα χρηματοδοτηθούν για το ϋτοσ 2008, εύναι η MΟm - Εταιρεύα για τη μελϋτη και προςταςύα τησ μεςογειακόσ φώκιασ και η Κοινωνικό Αλληλεγγύη ΜΚΟ Ανθρωπιςτικόσ Βοόθειασ. Η επιλογό τησ μύασ ΜΚΟ προκύπτει από τα αποτελϋςματα τησ on-line ψηφοφορύασ διϊρκειασ ενόσ μόνα που διεξϊγεται ςτον διαδικτυακό τόπο τησ EuroCharity (www.eurocharity.org), ενώ η ϊλλη επιλϋγεται από την Επιτροπό ΜΚΟ τησ EuroCharity, βϊςει περιςςότερων κριτηρύων. Η ΜΚΟ που ϋλαβε τισ περιςςότερεσ ψόφουσ κατϊ τη διϊρκεια τησ ψηφοφορύασ φϋτοσ όταν η MOm. Ση φετινό χρονιϊ η EuroCharity παρακολούθηςε με ιδιαύτερη χαρϊ τη ςυμμετοχό του κόςμου ςτην ψηφοφορύα να τετραπλαςιϊζεται, αγγύζοντασ ςχεδόν τισ επιβεβαιωμϋνεσ ψόφουσ. Παρακϊτω θα βρεύτε αναλυτικϋσ πληροφορύεσ για τη διαδικαςύα επιλογόσ, τισ ΜΚΟ και τα προγρϊμματα που θα χρηματοδοτηθούν για το ϋτοσ 2008, τα αποτελϋςματα τησ ηλεκτρονικόσ ψηφοφορύασ κ.τ.λ. 1

2 Λύγα λόγια για τα προγρϊμματα που θα χρηματοδοτηθούν 1) MΟm - ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΥΨΚΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: Η ερευνητικό ομϊδα τησ MOm, που αποτελεύται από ειδικευμϋνουσ θαλϊςςιουσ βιολόγουσ και τεχνικούσ πεδύου ςτο πλαύςιο του χρηματοδοτούμενου προγρϊμματοσ θα πραγματοποιόςει: Οπτικϋσ παρατηρόςεισ ςτο πεδύο και ςυλλογό ϋμμεςων ενδεύξεων παρουςύασ Μεςογειακόσ Φώκιασ (πχ ύχνη ςε ςπηλιϋσ). Σαυτοπούηςη φωκϋων μϋςω ςυλλογόσ και ανϊλυςησ οπτικοαουςτικού υλικού. Εξϋταςη και αξιολόγηςη των βιότοπων ςε ςχϋςη με την καταλληλότητα του ωσ ενδιαύτημα τησ Μεςογειακόσ φώκιασ. Αξιολόγηςη των αποτελεςμϊτων και χρόςη τουσ για την διαμόρφωςη προτϊςεων προςταςύασ του εύδουσ και τησ περιοχόσ ςε τοπικό και διεθνϋσ επύπεδο. Η ϋρευνα των πληθυςμών Μεςογειακόσ φώκιασ και των βιότοπών τησ ςτισ βραχονηςύδεσ των Κυκλϊδων εύναι παγκόςμιασ ςημαςύασ και κρύνεται αναγκαύα τόςο για την επιβύωςη του εύδουσ όςο και για την προςταςύασ τησ παρϊκτιασ και θαλϊςςιασ ζώνησ. 2) ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Μ.Κ.Ο ΑΝΘΡΨΠΙΣΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: Λειτουργύα παιδότοπου ςτο κϋντρο υποδοχόσ προςφύγων τόχοσ τησ οργϊνωςησ εύναι η δημιουργύα μιασ μόνιμησ δομόσ φύλαξησ παιδιών και νηπύων. Με αυτόν τον τρόπο οι γυναύκεσ θα ϋχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τισ υπόλοιπεσ υπηρεςύεσ του κϋντρου που αποςκοπούν ςτην ενδυνϊμωςη και ςτη ςτόριξη ςε θϋματα που αφορούν το ϊςυλό τουσ. Επιπλϋον θα μπορούν να αναζητόςουν εργαςύα και ςταδιακϊ να ενταχθούν ςτο νϋο κοινονικοπολιςτιςμικό περιβϊλλον. 2

3 Κατανομό ψόφων τησ ηλεκτρονικόσ ψηφοφορύασ για το ϋτοσ 2008 MKO ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΨΗΦΟΙ MOm/ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΘ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΜΕΟΓΕΙΑΚΘ ΦΩΚΙΑ 1759 ΑΡΧΕΛΩΝ - ΤΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΘ ΘΑΛΑΙΑ ΧΕΛΩΝΑ 1206 ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΕ ΠΑΘΘΕΙ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΠΑΙΔΩΝ «Θ ΑΓΙΑ 918 ΟΦΙΑ»- Θ ΠΙΣΘ ΑΝΙΜΑ- ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΘ ΑΓΡΙΑ ΗΩΘ ΑΝΙΜΑ 820 ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΟΤ, ΆΛΜΑ ΗΩΘ - ΆΛΜΑ ΗΩΘ 802 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΣΘΡΙΞΘ & ΙΑΣΡΙΚΘ ΤΝΕΡΓΑΙΑ - PRAKSIS 760 ΔΙΚΣΤΟ ΜΕΟΓΕΙΟ SOS 688 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 587 HumanAid 534 MΕΟΓΕΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΓΙΑ ΣΘ ΩΣΘΡΙΑ ΣΩΝ ΘΑΛΑΙΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ -MEDASSET 471 ΠΟΛΙΣΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΦΡΙΚΘ 436 ATHENS NETWORK OF COLLABORATING EXPERTS - ANCE 416 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕ ΜΘ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟ ΩΜΑΣΕΙΟ ΣΘΛΕΕΙΔΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΒΟΘΘΕΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ - ΓΡΑΜΜΘ ΗΩΘ 415 ΕΛΙΞ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 401 ΙΔΡΤΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «Χατζηπατέρειο» 399 ΚΑΝΕ-ΜΙΑ-ΕΤΧΘ ΕΛΛΑΔΟ 381 ΑΝΣΙΓΟΝΘ - ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ & ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ ΓΙΑ ΣΟ ΡΑΣΙΜΟ, ΣΘΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΣΘΝ ΕΙΡΘΝΘ ΚΑΙ ΣΘ ΜΘ-ΒΙΑ 345 ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ Μ.Κ.Ο ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΘ ΒΟΘΘΕΙΑ 318 AIESEC Ελλάς - ΖΝΩΘ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΕΕΩΝ ΦΟΙΣΘΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 292 ΑΣΙΚΘ ΜΘ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΘ ΕΣΑΙΡΙΑ Tact Hellas 284 Κ..Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΤΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 281 Nosmoke.gr - ΜΘΝΤΜΑΣΑ ΗΩΘ 254 ΑΣΙΚΘ ΜΘ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ «ΙΑΙ» 243 ΕΘ.Ο.Π.Π.Α.Κ.Ε - ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΔΘΜΟΤ ΕΠΑΝΟΜΘ 235 ΤΝΔΕΜΟ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΘ ΙΠΠΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΘΙΕ 227 ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΔΡΑΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΙΡΘΝΘ (ΚΕΔΕ) 193 ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΚΟΜΒΟ ΕΠΑΓΡΤΠΝΘΘ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΦΑΛΕΣΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 187 ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΚΑΙ ΨΤΧΙΚΘ ΤΓΕΙΑ-ΠΟΡΕΙΑ 184 ημ.: την ψηφοφορύα υπόρχε δυνατότητα επιλογόσ περιςςότερων από ϋνα ΜΚΟ, οπότε το ϊθροιςμα των ψόφων του πύνακα δεν αντιςτοιχεύ ςτον αριθμό των ανθρώπων που ψόφιςαν. 3

4 Λύγα λόγια για την πορεύα τησ διαδικαςύασ χρηματοδότηςησ τησ EuroCharity Φϋτοσ εύναι η τρύτη ςυνεχόσ χρονιϊ που η EuroCharity προχωρϊ ςε χρηματοδότηςη ϋργων ΜΚΟ και η δεύτερη χρονιϊ που η επιλογό των ΜΚΟ γύνεται μϋςα από μύα ςυγκεκριμϋνη, δομημϋνη διαδικαςύα επιλογόσ ςτην οπούα ςυμμετϋχει τόςο το κοινό, όςο και η ειδικϊ ςυςτημϋνη επιτροπό αξιολόγηςησ. Με ιδιαύτερη χαρϊ η EuroCharity παρατόρηςε τη ςυμμετοχό του κοινού ςτην on-line ψηφοφορύα που πραγματοποιεύται ςτον διαδικτυακό τησ τόπο να τριπλαςιϊζεται από 1345 επιβεβαιωμϋνεσ ψόφουσ το 2007 ςε 4356 ψόφουσ το Μϋςα ςτα τρύα αυτϊ χρόνια η EuroCharity ϋχει εξαπλαςιϊςει τον αριθμό των εταιρειώνμελών του Ελληνικού Οδηγού Εταιρικόσ Κοινωνικόσ Ευθύνησ EuroCharity.org, και ϋχει ςχεδόν οχταπλαςιϊςει το ποςό που διαθϋτει για την ετόςια χρηματοδότηςη προγραμμϊτων ΜΚΟ. 24 4

5 Λύγα λόγια για την ετόςια διαδικαςύα επιλογόσ ΜΚΟ Η τελικό επιλογό για την ετόςια χρηματοδότηςη ΜΚΟ τησ EuroCharity βαςύζεται: τα αποτελϋςματα τησ ηλεκτρονικόσ ψηφοφορύασ, διϊρκειασ ενόσ μόνα που διεξϊγεται ςτο EuroCharity.org. τα αποτελϋςματα του Κοινωνικού Βαρόμετρου A.S.B.I. τησ MEDA Communication Α.Ε., το οπούο ερευνϊ και καταγρϊφει τη γνώμη του κοινού ςτην Ελλϊδα και το πωσ εκεύνο κρύνει το ϋργο των εθελοντικών οργανιςμών και των ΜΚΟ. τη γνώμη τησ Ειδικόσ Επιτροπόσ, που ςυςτϊθηκε ςυγκεκριμϋνα για αυτό τον ςκοπό, η οπούα αποτελεύται από δύο εκπροςώπουσ τησ EuroCharity, ϋναν εκπρόςωπο τησ MEDA Communication (κ. Γιώργοσ Γαλϊνησ), ϋνα δημοςιογρϊφο εξειδικευμϋνο ςε θϋματα ΕΚΕ (κ. Λϊμπροσ Ρόδησ, «Επιςτημονικό Μϊρκετινγκ») και τη δικηγόρο κ. Ελϋνη Γκλεγκλϋ. Περιςςότερεσ πληροφορύεσ για τη διαδικαςύα επιλογόσ αλλϊ και την επιτροπό ΜΚΟ μπορεύτε να βρεύτε ςτην ιςτοςελύδα τησ EuroCharity. Φρηματοδότηςη προηγούμενων ετών 2007 Οι «Γιατρού του Κόςμου» και το «Αρχιπϋλαγοσ, Ινςτιτούτο Θαλϊςςιασ και Περιβαλλοντικόσ Έρευνασ Αιγαύου» όταν οι δύο ΜΚΟ ςτισ οπούεσ αποδόθηκε το 25% των ςυνδρομών του Ελληνικού Οδηγού ΕΚΕ τησ EuroCharity για το ϋτοσ Σο Δεκϋμβριο του 2006, η EuroCharity διϋθεςε το 25% των ςυνδρομών του ϋτουσ 2006 ςτο «Χαμόγελο του Παιδιού», και βοόθηςε επιπλϋον ςτην ενεργό προώθηςη των δραςτηριοτότων και των εκδηλώςεων του υλλόγου ςτην Ελλϊδα και ςτην Κύπρο. 5

6 Οι Εταιρεύεσ-Μϋλη τησ EuroCharity 25% των ςυνδρομών των οπούων χρηματοδοτούν και φϋτοσ τα προγρϊμματα των επιλεγμϋνων ΜΚΟ ΓΕΥΤΡΑ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ Σ.Ε.Ι. ΦΑΛΚΙΔΑ (ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ) ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΙΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. (ΔΕΗ) ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΨ Α.Ε. Ε.Τ.Δ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΡΨΠΑΪΚΗ ΠΙΣΗ Α.Ε.Γ.Α. MEDA Α.Ε. ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ FINITSI IMS JOHNSON DIVERSEY ΕΛΛΑ Α.Ε. COCA-COLA HELLAS ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. (ΟΣΕ) INTERAMERICAN Ε.Α.Ε.Ζ. Α.Ε. ΦΑΛΤΧ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Ε. ADELF WIND Ε.Π.Ε. LIFE LTD (ΛΙΜΠΑΝΣΖΗ ΕΙΑΓΨΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε) GENESIS PHARMA( ΓΕΝΕΙ ΥΑΡΜΑ Α.Ε.) CARTIDGE WORLD GREECE Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕ Α.Ε. IONIAN ECO ΤΛΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ BP HELLAS Α.Ε. ΑΛΥΑ ΒΗΣΑ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ Α.Ε. ALDEMAR HOTELS & SPA 6

7 Προφίλ EuroCharity Η ΕuroCharity λειτουργεύ ςε ελληνικό και αγγλικό ϋκδοςη τον πρώτο ηλεκτρονικό Ελληνικό Οδηγό Εταιρικόσ Κοινωνικόσ Ευθύνησ (www.eurocharity.org), ο οπούοσ απευθύνεται ςε ϋνα ευρύ κοινό ςτην Ελλϊδα και το εξωτερικό που μεταξύ ϊλλων περιλαμβϊνει επενδυτϋσ, μετόχουσ, αναλυτϋσ, καταναλωτϋσ, ΜΚΟ, υλλογικούσ Φορεύσ και ΜΜΕ. Οι εταιρεύεσ-μϋλη του Οδηγού ΕΚΕ, μπορούν να καταχωρούν δελτύα τύπου ΕΚΕ, βιώςιμησ ανϊπτυξησ, πρϊςινησ επιχειρηματικότητασ, εταιρικό και κοινωνικό προφύλ, κοινωνικούσ απολογιςμούσ, ςυνεντεύξεισ, βραβεύα και διακρύςεισ. Η ΕuroCharity ϋχει καταφϋρει να αναδεύξει το ωσ την πλόρη, αξιόπιςτη και δύγλωςςη πηγό ενημϋρωςησ ΕΚΕ ςτην Ελλϊδα, ενώ εύναι δεςμευμϋνη να ςυνειςφϋρει ετόςια το 25% των ςυνδρομών των Εταιρειών-μελών τησ ςτην υποςτόριξη Μη-Κυβερνητικών Οργανώςεων (ΜΚΟ). Μϋςα από δύγλωςςο δεκαπενθόμερο e-newsletter, η EuroCharity ενημερώνει και πλϋον ηλεκτρονικούσ ςυνδρομητϋσ για τισ τελευταύεσ εξελύξεισ ςτο χώρο τησ εταιρικόσ κοινωνικόσ ευθύνησ και τησ βιώςιμησ ανϊπτυξησ, ενώ μϋςω των ςυνεργαςιών τησ και τη διοργϊνωςη ό την υποςτόριξη ςυνεδρύων επιτυγχϊνει την όςο το δυνατό μεγαλύτερη επικοινωνύα και προβολό των δρϊςεων των Εταιρειών-μελών τησ ςε ϋνα εκτεταμϋνο δύκτυο stakeholders, ενδυναμώνοντασ και προωθώντασ ταυτόχρονα την ϋννοια τησ ΕΚΕ και τησ βιώςιμησ ανϊπτυξησ. Ανϊμεςα ςτισ δραςτηριότητεσ τησ εταιρεύασ περιλαμβϊνεται και η ετόςια ϋκδοςη EuroCharity Yearbook, η οπούα μϋςα από την παρουςύαςη ςημαντικών θεμϊτων που αφορούν ςτην ΕΚΕ, ςτοχεύει ςτο να αποτελϋςει ϋνα αξιόλογο μϋςο για εποικοδομητικό διϊλογο και τον καταλύτη για ουςιαςτικό αλλαγό. MOm Κεντρικϊ γραφεύα: ολωμού 18, , Αθόνα Η προςταςύα των Ελληνικών θαλαςςών μϋςω τησ προςταςύασ τησ απειλούμενησ με εξαφϊνιςη Μεςογειακόσ φώκιασ. τόχοσ τησ MOm εύναι η επιβύωςη τησ Monachus monahus και ϋνα υγιϋσ θαλϊςςιο περιβϊλλον για το ςόμερα και το αύριο. Η MOm πραγματοποιεύ δρϊςεισ ςε 5 βαςικούσ τομεύσ: Έρευνα τόςο τησ Μεςογειακόσ φώκιασ όςο και του Θαλϊςςιου περιβϊλλοντοσ. Διϊςωςη και Περύθαλψη τραυματιςμϋνων, ϊρρωςτων και ορφανών φωκϋων ώςτε να επιςτρϋψουν υγιεύσ και ικανϋσ να επιβιώςουν ςτο φυςικό τουσ περιβϊλλον. Προςταςύα του θαλϊςςιου και παρϊκτιου περιβϊλλοντοσ καθώσ και τησ Μεςογειακόσ φώκιασ και των βιοτόπων τησ. Ενημϋρωςη και Ευαιςθητοπούηςη του κοινού ςχετικϊ με τη ςημαντικότητα τησ προςταςύασ του θαλϊςςιου περιβϊλλοντοσ αλλϊ και τησ Μεςογειακόσ φώκιασ για όλουσ μασ. Εκπαύδευςη των παιδιών όλων των ηλικιών ςχετικϊ με την προςταςύα του Θαλϊςςιου περιβϊλλοντοσ και τησ Μεςογειακόσ φώκιασ πραγματοποιώντασ δρϊςεισ περιβαλλοντικόσ εκπαύδευςησ ςε όλη την Ελλϊδα. 7

8 Η MOm μετϊ από πολυετό παρουςύα ςτην ευρύτερη περιοχό των Κυκλϊδων, ϋχει ςυλλϋξει ςτοιχεύα που φανερώνουν ότι: τα 850 χλμ. ακτογραμμόσ των βραχονηςύδων των Κυκλϊδων φιλοξενούν ϋναν από τουσ μεγαλύτερουσ και πιο ςημαντικούσ πληθυςμούσ φωκϋων ςτην Ελλϊδα. Η Μεςογειακό φώκια εύναι ϋνα από τα πιο ςπϊνια εύδη του πλανότη, και οι Ελληνικϋσ θϊλαςςεσ αποτελούν το ςημαντικότερο βιότοπο τησ ςτην Ευρώπη. ςτη θαλϊςςια περιοχό των Κυκλϊδων, ξεχωριςτό ςημαςύα ϋχει η παρουςύα υποθαλϊςςιων λιβαδιών Ποςειδωνύασ, Posidonia oceanica, που την εμπλουτύζουν με οξυγόνο και αποτελούν ιδανικό βιότοπο για μεγϊλο αριθμό ψαριών και αςπόνδυλων. Καθώσ οι βραχονηςύδεσ των Κυκλϊδων εύναι μια περιοχό πολύ ςημαντικό για τη Μεςογειακό φώκια και παρουςιϊζει ευρύτερο οικολογικό ενδιαφϋρον, η MOm ςχεδιϊζει να πραγματοποιόςει το 2009 ερευνητικϋσ αποςτολϋσ ςτην περιοχό. Κοινωνικό Αλληλεγγύη ΜΚΟ Ανθρωπιςτικόσ Βοόθειασ Κεντρικϊ γραφεύα: ιατύςτησ 12 & Φιλύππου, , Θεςςαλονύκη τόχοι τησ οργϊνωςησ Η υλοπούηςη προγραμμϊτων ανθρωπιςτικόσ βοόθειασ όπωσ αυτό ορύζεται από τα Ηνωμϋνα Έθνη και τουσ ϊλλουσ διεθνεύσ οργανιςμούσ. Η ενύςχυςη των ανθρώπων που δεν ϋχουν ικανότητα αυτοβοόθειασ και αυτοςυντόρηςησ, ώςτε να μπορούν να ζουν όςο το δυνατό αυτοδύναμα ςτο οικογενειακό ό κατϊλληλο κοινωνικό περιβϊλλον. Η ανϊπτυξη του εθελοντιςμού, η προαγωγό των δομών και η διαμόρφωςη κουλτούρασ κοινωνικόσ αλληλεγγύησ και ανθρωπιςμού. Ο ςυντονιςμόσ και η ςυνεργαςύα των ΜΚΟ με θεςμικούσ δημόςιουσ φορεύσ, κοινωνικούσ φορεύσ και οργανιςμούσ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ για τη διαχεύριςη κρύςεων και υλοπούηςη ςυνολικόσ ςτρατηγικόσ για την επύλυςη κοινωνικών προβλημϊτων. 8

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά Ρξύλα Νάμμξς Υπξυήσια Δήμαρτξο Κξμρά πρξ Δημόρη πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά με εςθύμη για ρξ πήμερα, με όραμα για ρξ αύριξ Αγαπητού υνδημότεσ και υνδημότιςςεσ, Μϋςα ςε μύα περύοδο πρωτόγνωρησ οικονομικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΡΑΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ)

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) πουδαςτήσ: Κρομμύδασ Δημότριοσ (Κ.Α..:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα»

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη Μελϋτεσ 2009 «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Δρ. Κατερύνα Πϊςτρα Ειρόνη Μπαλτϊ Παναγιώτησ Δημητρϊκησ Εύη Μπανταβϊνου Μαρύα Λαδϊ Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book

Διαβάστε περισσότερα