Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ"

Transcript

1 EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1979L /05/2004 Αριθµός σελίδων: 26 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

2 1979L0409 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (79/409/ΕΟΚ) (ΕΕ L 103 της , σ. 1) Τροποποιείται από: Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. σελίδα ηµεροµηνία M1 Οδηγία 81/854/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1981 L M2 Οδηγία 85/411/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Ιουλίου 1985 L M3 Οδηγία 86/122/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 8ης Απριλίου 1986 L M4 Οδηγία 91/244/ΕΟΚ της Επιτροπής της 6ης Μαρτίου 1991 L M5 Οδηγία 94/24/ΕΚ του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 1994 L M6 Οδηγία 97/49/ΕΚ της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1997 L M7 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 807/2003 του Συµβουλίου της 14ης Απριλίου 2003 L Τροποποιείται από: A1 Πράξη προσχώρησης της Ελλάδας L A2 Πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας L A3 Πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας C (όπως προσαρµόστηκε από την απόφαση 95/1/ΕΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ L του Συµβουλίου) A4 Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση L

3 1979L0409 EL B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (79/409/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 235, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώµη της Συνελεύσεως ( 2 ), τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 3 ), Εκτιµώντας: ότι η δήλωση του Συµβουλίου της 22ας Νοεµβρίου 1973 περί προγράµµατος δράσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τοµέα του περιβάλλοντος ( 4 ) προβλέπει ειδικές ενέργειες για την προστασία των πτηνών, που συµπληρώνονται από το ψήφισµα της 17ης Μαΐου 1977 του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των Κρατών µελών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια του Συµβουλίου σχετικά µε τη συνέχιση και την πραγµατοποίηση µιας πολιτικής και ενός προγράµµατος δράσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τοµέα του περιβάλλοντος ( 5 ) ότι στο ευρωπαϊκό έδαφος των Κρατών µελών, ένας µεγάλος αριθµός ειδών πτηνών που ζούν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση υφίσταται µείωση του πληθυσµού του, η οποία είναι ταχύτατη σε ορισµένες περιπτώσεις και ότι η µείωση αυτή αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, ιδίως εξαιτίας των απειλητικών συνεπειών της στη βιολογική ισορροπία ότι τα είδη των πτηνών που ζούν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των Κρατών µελών είναι κατά µεγάλο µέρος είδη αποδηµητικά ότι τέτοια είδη αποτελούν µια κοινή κληρονοµιά και ότι η αποτελεσµατική προστασία των πτηνών είναι πρόβληµα περιβάλλοντος τυπικά διασυνοριακό που συνεπάγεται κοινές ευθύνες ότι οι συνθήκες διαβιώσεως των πτηνών στη Γροιλανδία διαφέρουν θεµελιωδώς από τις συνθήκες που αντιµετωπίζουν τα πτηνά στις άλλες περιοχές του ευρωπαϊκού εδάφους των Κρατών µελών λόγω των γενικών συνθηκών, και ιδίως του κλίµατος, της µικρής πυκνότητος πληθυσµού καθώς επίσης και της εξαιρετικής εκτάσεως και γεωγραφικής θέσεως αυτής της νήσου ότι ως εκ τούτου είναι σκόπιµο να µην εφαρµοσθεί στη Γροιλανδία η παρούσα οδηγία ότι η διατήρηση των πτηνών που ζούν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των Κρατών µελών είναι αναγκαία για την πραγµάτωση, στα πλαίσια της λειτουργίας της κοινής αγοράς των στόχων της Κοινότητος στους τοµείς της βελτιώσεως των συνθηκών ζωής, µιάς αρµονικής αναπτύξεως των οικονοµικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της Κοινότητος και µιας εκτάσεως συνεχούς και ισόρροπης, άλλα ότι οι ειδικές ( 1 ) ΕΕ αριθ. Α 24 της , σ. 3 και ΕΕ αριθ. Α 201 της , σ. 2. ( 2 ) ΕΕ αριθ. Α 163 της , σ. 28. ( 3 ) ΕΕ αριθ. Α 152 της , σ. 3. ( 4 ) ΕΕ αριθ. Α 112 της , σ. 40. ( 5 ) ΕΕ αριθ. Α 139 της , σ. 1.

4 1979L0409 EL B εξουσίες που απαιτούνται γι' αυτό το σκοπό δεν έχουν προβλεφθεί από την συνθήκη ότι τα προς λήψη µέτρα πρέπει να εφαρµόζονται στους διαφόρους παράγοντες που µπορούν να επιδράσουν στο επίπεδο πληθυσµού των πτηνών, δηλαδή τις επιπτώσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και κυρίως την καταστροφή και τη ρύπανση του οικοτόπων τους, τη σύλληψη και τη θανάτωση από τον άνθρωπο καθώς και το εµπόριο που δηµιουργούν οι δραστηριότητες αυτές και ότι είναι σκόπιµο να προσαρµοσθεί ο βαθµός αυτών των µέτρων στην κατάσταση των διαφόρων ειδών στα πλαίσια µιας πολιτικής διατηρήσεως ότι η διατήρηση αυτή έχει ως αντικείµενο τη µακροπρόθεσµη προστασία και τη διαχείριση φυσικών πόρων ως αναπόσπαστο µέρος της κληρονοµιάς των ευρωπαϊκών λαών ότι επιτρέπει τη ρύθµιση αυτών των πόρων και ρυθµίζει την εκµετάλλευσή τους µε βάση τα αναγκαία µέτρα για τη διατήρηση και την προσαρ- µογή των φυσικών ισορροπιών των ειδών στα όρια του λογικά δυνατού ότι η διαφύλαξη, η διατήρηση ή η αποκατάσταση µιας επαρκούς ποικιλίας και εκτάσεως οικοτόπων είναι απαραίτητες για τη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών ότι ορισµένα είδη πτηνών πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο µέτρων ειδικής διατηρήσεως σχετικά µε τον οικότοπό τους, ώστε να εξασφαλισθεί η επιβίωση και η αναπαραγωγή τους στην περιοχή εξαπλώσεώς τους ότι αυτά τα µέτρα πρέπει οµοίως να λάβουν υπόψη τα αποδηµητικά είδη και να συντονισθούν µε σκοπό τη δηµιουργία ενός συναφούς δικτύου ότι, για να µην ασκούν ενδεχοµένως τα εµπορικά συµφέροντα βλαπτική πίεση στα επίπεδα απολήψεως, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί µια γενική απαγόρευση εµπορίας και να περιορισθούν οι εξαιρέσεις µόνο στα είδη των οποίων η βιολογική κατάσταση το επιτρέπει, αφού ληφθούν υπόψη οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν στις διάφορες περιοχές ότι, λόγω του επιπέδου του πληθυσµού τους, της γεωγραφικής κατανοµής τους και του ρυθµού αναπαραγωγής τους στο σύνολο της Κοινότητος, ορισµένα είδη µπορούν να αποτελέσουν αντικεί- µενο θήρας, πράγµα που αποτελεί µια αποδεκτή εκµετάλλευση, εφ' όσον θεσπισθούν και γίνουν σεβαστά ορισµένα όρια η δε θήρα αυτή πρέπει να συµβιβάζεται µε τη διατήρηση του πληθυσµού αυτών των ειδών σε ικανοποιητικό επίπεδο ότι τα µέσα, οι εγκαταστάσεις ή οι µέθοδοι συλλήψεως ή θανατώσεως µαζικής και όχι επιλεκτικής, καθώς και η καταδίωξη µε ορισµένα µέσα µεταφοράς, πρέπει να απαγορευθούν εξαιτίας της υπερβολικής πιέσεως που ασκούν ή µπορούν να ασκήσουν στο επίπεδο του πληθυσµού των σχετικών ειδών ότι λόγω της σηµασίας που έχουν ορισµένες ειδικές καταστάσεις είναι σκόπιµο να προβλεφθεί, υπό ορισµένες συνθήκες, η δυνατότητα παρεκκλίσεως η οποία θα υπόκειται στην επίβλεψη της Επιτροπής ότι η διατήρηση των πτηνών και ειδικότερα η διατήρηση των αποδηµητικών πτηνών, θέτει ακόµα προβλήµατα για τα οποία πρέπει να αναληφθούν επιστηµονικές εργασίες και ότι οι εργασίες αυτές θα επιτρέψουν εκτός των άλλων την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων που λαµβάνονται ότι πρέπει να υπάρχει µέριµνα, σε συνεννόηση µε την Επιτροπή, ώστε η ενδεχόµενη εισαγωγή ειδών πτηνών τα οποία δεν ζούν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των Κρατών µελών να µην προκαλεί βλάβη στην τοπική χλωρίδα και πανίδα ότι η Επιτροπή θα ετοιµάζει και θα κοινοποιεί κάθε τρία χρόνια στα Κράτη µέλη µια έκθεση συνθέσεως βασισµένη στις πληροφορίες τις οποίες θα της διαβιβάζουν τα Κράτη µέλη σχετικά µε την εφαρµογή των εθνικών διατάξεων που θα ληφθούν µε βάση την παρούσα οδηγία

5 1979L0409 EL B ότι η τεχνική και επιστηµονική πρόοδος απαιτεί την ταχεία προσαρµογή ορισµένων παραρτηµάτων ότι, για να διευκολυνθεί η εφαρµογή των µέτρων που είναι αναγκαία γι' αυτόν το σκοπό, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί µια διαδικασία, η οποία θα καθιερώνει µια στενή συνεργασία µεταξύ των Κρατών µελών και της Επιτροπής στα πλαίσια µιας επιτροπής για την προσαρµογή στην τεχνική και επιστηµονική πρόοδο, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία αφορά στη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που ζούν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των Κρατών µελών στο οποίο εφαρµόζεται η συνθήκη. Έχει αντικείµενο την προστασία, τη διαχείριση και τη ρύθµιση των ειδών αυτών και κανονίζει την εκµετάλλευσή τους. 2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα πτηνά, τα αυγά τις φωλιές και τους οικοτόπους τους. 3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στη Γροιλανδία. Άρθρο 2 Τα Κράτη µέλη υιοθετούν όλα τα αναγκαία µέτρα µε σκοπό να διατηρηθεί ή να προσαρµοσθεί ο πληθυσµός όλων των ειδών των πτηνών που αναφέρονται στο άρθρο 1 σ' ένα επίπεδο που να ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στις οικολογικές, επιστηµονικές και µορφωτικές απαιτήσεις, λαµβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τις οικονο- µικές και ψυχαγωγικές απαιτήσεις. Άρθρο 3 1. Λαµβάνοντας υπόψη τις αναφερόµενες στο άρθρο 2 απαιτήσεις τα Κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα µε σκοπό να διαφυλαχθεί, διατηρηθεί ή αποκατασταθεί για όλα τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 είδη πτηνών µία επαρκής ποικιλία και επιφάνεια οικοτόπων. 2. Η διαφύλαξη, η συντήρηση και η αποκατάσταση των βιοπόπων και των οικοτόπων περιλαµβάνουν προπάντων τα ακόλουθα µέτρα α) δηµιουργία ζωνών προστασίας β) συντήρηση και διευθέτηση σύµφωνα µε τις οικολογικές απαιτήσεις των οικοτόπων που βρίσκονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των ζωνών προστασίας γ) αποκατάσταση των κατεστραµµένων βιοτόπων δ) δηµιουργία βιοτόπων Άρθρο 4 1. Για τα είδη που αναφέρονται στο παράρτηµα I προβλέπονται µέτρα ειδικής διατηρήσεως, που αφορούν τον οικότοπό τους, για να εξασφαλισθεί η επιβίωση και η αναπαραγωγή των ειδών αυτών στη ζώνη εξαπλώσεώς τους. Για το σκοπό αυτό λαµβάνονται υπόψη: α) τα είδη που απειλούνται µε εξαφάνιση β) τα είδη που είναι ευπαθή σε ορισµένες µεταβολές των οικοτόπων τους γ) Τα είδη που θεωρούνται απάνια διότι οι πληθυσµοί τους είναι µικροί ή η τοπική τους εξάπλωση περιορισµένη δ) άλλα είδη που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής, λόγω ιδιοτυπίας του οικοτόπου τους.

6 1979L0409 EL B Για να πραγµατοποιηθούν οι εκτιµήσεις θα ληφθούν υπόψη οι τάσεις και οι µεταβολές των επιπέδων του πληθυσµού. Τα Κράτη µέλη κατατάσσουν κυρίως σε ζώνες ειδικής προστασίας τα εδάφη τα πιο κατάλληλα, σε αριθµό και επιφάνεια, για τη διατήρηση των ειδών αυτών στη γεωγραφική θαλάσσια και χερσαία ζώνη στην οποία έχει εφαρµογή η παρούσα οδηγία. 2. Ανάλογα µέτρα υιοθετούνται από τα Κράτη µέλη για τα αποδηµητικά είδη που δεν µνηµονεύονται στο παράρτηµα I, των οποίων η έλευση είναι τακτική, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες προστασίας στη γεωγραφική θαλάσσια και χερσαία ζώνη στην οποία εφαρµόζεται η παρούσα οδηγία, όσον αφορά τις περιοχές αναπαραγωγής, αλλαγής φτερώµατος και διαχειµάσεως, και τις ζώνες όπου βρίσκονται οι σταθµοί κατά µήκος των οδών αποδη- µίας. Για το σκοπό αυτό τα Κράτη µέλη αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στην προστασία των υγροτόπων, και ιδίως όσων έχουν διεθνή σπουδαιότητα. 3. Τα Κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για να µπορεί αυτή να παίρνει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για τον αναγκαίο συντονισµό ώστε οι αναφερόµενες στις παραγράφους 1, αφ' ενός, και 2, αφ' ετέρου, του παρόντος άρθρου ζώνες να αποτελούν ένα συναφές δίκτυο, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις προστασίας των ειδών στη γεωγραφική θαλάσσια και χερσαία ζώνη στην οποία εφαρµόζεται η παρούσα οδηγία. 4. Τα Κράτη µέλη υιοθετούν κατάλληλα µέτρα για να αποφύγουν στις ζώνες προστασίας που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 τη ρύπανση ή τη φθορά των οικοτόπων, καθώς και τις επιζήµιες για τα πτηνά διαταράξεις, όταν αυτές έχουν σηµαντικές συνέπειες σε σχέση µε τους αντικειµενικούς στόχους του παρόντος άρθρου. Τα Κράτη µέλη θα προσπαθήσουν επίσης, να αποφύγουν τη ρύπανση ή τη φθορά των οικοτόπων και έξω από τις ζώνες προστασίας. Άρθρο 5 Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 9, τα Κράτη µέλη υιοθετούν τα αναγκαία µέτρα για να εγκαθιδρύσουν ένα γενικό καθεστώς προστασίας όλων των ειδών πτηνών που αναφέρονται στο άρθρο 1 και περιλαµβάνουν ειδικότερα την απαγόρευση: α) του εκ προθέσεως φόνου ή συλλήψεως πτηνών µε οιονδήποτε τρόπο β) την εκ προθέσεως καταστροφής ή βλάβης των φωλιών και των αυγών και της αφαιρέσεως των φωλιών γ) της συλλογής των αυγών στη φύση και της κατοχής του έστω και κενών δ) της σκόπιµης ενοχλήσεως των πτηνών, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξαρτήσεως, όταν αυτή έχει σηµαντικές συνέπειες σε σχέση µε τους αντικειµενικούς σκοπούς της παρούσας οδηγίας ε) της κατοχής των ειδών πτηνών, των οποίων απαγορεύεται η θήρα και η σύλληψη. Άρθρο 6 1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, τα Κράτη µέλη απαγορεύουν για όλα τα είδη των πτηνών που αναφέρονται στο άρθρο 1, την πώληση, τη µεταφορά για πώληση, την κατοχή για πώληση καθώς και τη διάθεση για πώληση των ζωντανών και νεκρών πτηνών καθώς και οιουδήποτε µέρους ή προϊόντος που προέρχεται από το πτηνό και που αναγνωρίζεται εύκολα. 2. Για τα είδη που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα III µέρος 1, δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν απαγορεύονται εφ' όσον τα πτηνά έχουν φονευθεί ή συλληφθεί νόµιµα ή έχουν µε άλλο νόµιµο τρόπο αποκτηθεί.

7 1979L0409 EL B 3. Τα Κράτη µέλη µπορούν να επιτρέψουν στο εδαφός τους, για τα είδη που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα III µέρος 2, τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και να προβλέψουν γι' αυτόν το σκοπό περιορισµούς, εφ' όσον τα πτηνά έχουν φονευθεί ή συλληφθεί νόµιµα ή έχουν µε άλλο νόµιµο τρόπο αποκτηθεί. Τα Κράτη µέλη που επιθυµούν να παραχωρήσουν αυτή την άδεια συµβουλεύονται προηγουµένως την Επιτροπή µε την οποία εξετάζουν αν η εµπορία των ατόµων του εν λόγω είδους οδηγεί ή απειλεί, σύµφωνα µε λογικές προβλέψεις, να οδηγήσει σε κίνδυνο το επίπεδο του πληθυσµού, τη γεωγραφική κατανοµή ή το ρυθµό αναπαραγωγής του στο σύνολο της Κοινότητος. Αν η εξέταση αυτή δείξει ότι σύµφωνα µε τη γνώµη της Επιτροπής η υπό συζήτηση άδεια οδηγεί ή απειλεί να οδηγήσει σε κάποιον από τους κινδύνους που απαριθµούνται παραπάνω, η Επιτροπή απευθύνει στο Κράτος µέλος µια σύσταση δεόντως αιτιολογη- µένη, αποδοκιµάζοντας την εµπορία του εν λόγω είδους. Αν η Επιτροπή εκτιµά ότι δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, πληροφορεί σχετικά το Κράτος µέλος. Η σύσταση της Επιτροπής δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το Κράτος µέλος που παραχωρεί µια άδεια µε βάση την παρούσα παράγραφο ελέγχει σε κανονικά διαστήµατα αν πληρούνται ακόµη οι απαιτούµενοι όροι για τη χορήγηση της άδειας αυτής. 4. Για είδη που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα III µέρος 3, η Επιτροπή προβαίνει σε µελέτες για το βιολογικό καθεστώς τους και τις επιπτώσεις της εµπορίας, σ' αυτό. Υποβάλλει, το αργότερο τέσσερις µήνες πριν από τη λήξη της προθεσµίας του άρθρου 18 παράγραφος 1, µία έκθεση και τις προτάσεις της στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 16, εν όψει αποφάσεως για την εγγραφή των ειδών αυτών στο παράρτηµα III µέρος 2. Περιµένοντας αυτή την απόφαση τα Κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν γι' αυτά τα είδη τις υπάρχουσες εθνικές διατάξεις µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3. Άρθρο 7 1. Ανάλογα µε το επίπεδο του πληθυσµού τους, τη γεωγραφική κατανοµή και το ρυθµό ανπαραγωγής τους σ' όλη την Κοινότητα, τα αναφερόµενα στο παράρτηµα II είδη είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείµενο θηρευτικών πράξεων στα πλαίσια της εθνικής νοµοθεσίας. Τα Κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η θήρα αυτών των ειδών να µην υπονοµεύει τις προσπάθειες διατηρήσεως που αναλαµβάνονται στη ζώνη εξαπλώσεώς τους. 2. Τα είδη που απαριθµούνται στο παράρτηµα II µέρος 1 είναι δυνατόν να θηρεύονται στη γεωγραφική θαλάσσια και χερσαία ζώνη εφαρµογής της παρούσης οδηγίας. 3. Τα είδη που απαριθµούνται στο παράρτηµα II µέρος 2, είναι δυνατόν να θηρεύονται µόνο στα Κράτη µέλη, για τα οποία έχουν σηµειωθεί. 4. Τα Κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η θηρευτική δραστηριότητα στην οποία συµπεριλαµβάνονται και η ιερακοθηρία, όπως προκύπτει από την εφαρµογή των ισχυουσών εθνικών διατάξεων, σέβεται τις αρχές µιας ορθολογικής χρησιµοποιήσεως και µιας οικολογικά ισορροπηµένης ρυθµίσεως για τα είδη πτηνών που αφορά, και ότι η πρακτική αυτή είναι συµβιβάσιµη, ως προς τον πληθυσµό των ειδών αυτών, και ιδιαίτερα των αποδηµητικών, µε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το άρθρο 2. Τα Κράτη µέλη µεριµνούν ιδιαίτερα ώστε τα είδη στα οποία εφαρµόζεται η θηρευτική νοµοθεσία να µη θηρεύονται κατά την περίοδο φωλεοποιήσεως, ούτε κατά τις διάφορες φάσεις της αναπαραγωγής και εξαρτήσεως. Όταν πρόκειται για αποδηµητικά είδη µεριµνούν ιδιαίτερα ώστε τα είδη που

8 1979L0409 EL B υπόκεινται στη θηρευτική νοµοθεσία να µη θηρεύονται κατά την περίοδο αναπαραγωγής και κατά την επιστροφή τους στον τόπο φωλεοποιήσεως. Τα Κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλες τις χρήσιµες πληροφορίες για την πρακτική εφαρµογή της θηρευτικής νοµοθεσίας τους. Άρθρο 8 1. Όσον αφορά τη θήρα, τη σύλληψη ή τη θανάτωση πτηνών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, τα Κράτη µέλη απαγορεύουν τη χρήση οιουδήποτε µέσου, εγκαταστάσεων ή µεθόδων µαζικής ή όχι επιλεκτικής συλλήψεως ή θανατώσεως, ή που µπορεί να προκαλέσει τοπικά την εξαφάνιση ενός είδους, ιδιαίτερα εκείνων των µέσων που αναφέρονται στο παράρτηµα IV υπό α). 2. Τα Κράτη µέλη απαγορεύουν επίσης την καταδίωξη µε τα µεταφορικά µέσα και υπό τους όρους που σηµειώνονται στο παράρτηµα IV υπό β). Άρθρο 9 1. Εφ' όσον δεν υπάρχουν άλλες ικανοποιητικές λύσεις τα Κράτη µέλη µπορούν να µην εφαρµόσουν τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 και 8 για τους εξής λόγους: α) για λόγους υγείας και δηµόσιας ασφάλειας, για λόγους αεροπορικής ασφάλειας, για να προληφθούν σοβαρές ζηµιές στις καλλιέργειες, στα οικιακά ζώα, στα δάση, στην αλιεία και στα ύδατα, για την προστασία της χλωρίδας και πανίδας β) για ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς, για σκοπούς εµπλουτισµού πληθυσµών και επανεισαγωγής, καθώς και για εκτροφή σχετική µε αυτές τις ενέργειες γ) για να επιτραπεί µε αυστηρά ελεγχόµενους όρους και τρόπο επιλεκτικό η σύλληψη, η κράτηση και η ορθολογική εκµετάλλευση ορισµένων πτηνών σε µικρές ποσότητες. 2. Οι εξαιρέσεις πρέπει να µνηµονεύουν: τα είδη που αποτελούν αντικείµενο εξαιρέσεων, τα επιτρεπόµενα µέσα, εγκαταστάσεις ή µεθόδους συλλήψεως ή θανατώσεως, τις συνθήκες κινδύνου και τις χρονικές και τοπικές περιστάσεις στις οποίες οι εξαιρέσεις µπορούν να εφαρµοσθούν, την αρχή η οποία είναι αρµόδια να δηλώσει ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις και να αποφασίσει ποια µέσα, εγκαταστάσεις ή µέθοδοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν, σε ποια όρια και από ποια πρόσωπα, τους ελέγχους που θα πραγµατοποιηθούν. 3. Τα Κράτη µέλη απευθύνουν κάθε χρόνο στην Επιτροπή έκθεση για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 4. Βάσει των πληροφοριών που διαθέτει και ιδιαίτερα αυτών που της έχουν κοινοποιηθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 3, η Επιτροπή µεριµνά συνεχώς ώστε οι συνέπειες αυτών των εξαιρέσεων να µην είναι ασυµβίβαστες µε την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή παίρνει τις κατάλληλες για το σκοπό αυτόν πρωτοβουλίες. Άρθρο Τα Κράτη µέλη ενθαρρύνουν τις αναγκαίες έρευνες και εργασίες µε σκοπό την προστασία, τη διαχείριση και την εκµετάλλευση των πληθυσµών όλων των ειδών πτηνών που αναφέρονται στο άρθρο Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στις έρευνες και τις εργασίες για τα θέµατα που απαριθµούνται στο παράρτηµα V. Τα Κράτη

9 1979L0409 EL B µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες που της είναι αναγκαίες για να µπορεί να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα µε σκοπό το συντονισµό των ερευνών και εργασιών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Άρθρο 11 Τα Κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η τυχόν εισαγωγή ειδών πτηνών που δεν ζούν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των Κρατών µελών να µην προξενεί καµιά βλάβη στην τοπική χλωρίδα και πανίδα. Συµβουλεύονται και σχετικά την Επιτροπή. Άρθρο Τα Κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κάθε τριετία, από τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, µία έκθεση για την εφαρµογή των εθνικών διατάξεων που έχουν ληφθεί δυνάµει της παρούσας οδηγίας. 2. Η Επιτροπή ετοιµάζει κάθε τριετία µία έκθεση συνθέσεως βασισµένη στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Το µέρος του σχεδίου της εκθέσεως το σχετικό µε τις πληροφορίες, που παρέχονται από ένα Κράτος µέλος, διαβιβάζεται για επαλήθευση στις αρχές του εν λόγω Κράτους µέλους. Το οριστικό κείµενο της εκθέσεως κοινοποιείται στα Κράτη µέλη. Άρθρο 13 Η εφαρµογή των µέτρων που λαµβάνονται δυνάµει της παρούσας οδηγίας δεν µπορεί να οδηγήσει σε υποβάθµιση της σηµερινής καταστάσεως σε ό,τι αφορά τη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που αναφέρονται στο άρθρο 1. Άρθρο 14 Τα Κράτη µέλη µπορούν να πάρουν αυστηρότερα µέτρα προστασίας από αυτά που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 15 Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρµογή των παραρτηµάτων I και V στις επιστηµονικές και τεχνικές προόδους, καθώς και οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 εδάφιο 2 θεσπίζονται σύµφωνα µε την αναφερόµενη στο άρθρο 17 διαδικασία. Άρθρο Για τις ανάγκες των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 15 ιδρύεται µία Επιτροπή για την Προσαρµογή στην Επιστηµονική και Τεχνική Πρόοδο της παρούσας οδηγίας η οποία εφεξής ονοµάζεται «επιτροπή» και απαρτίζεται από αντιπροσώπους των Κρατών µελών υπό την προεδρία ενός εκπροσώπου της Επιτροπής. M7 Άρθρο Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την προσαρ- µογή στην τεχνική και επιστηµονική πρόοδο της παρούσας οδηγίας. 2. Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ( 1 ). ( 1 ) EE L 184 της , σ. 23.

10 1979L0409 EL M7 B Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες. 3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της. Άρθρο Τα Κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία εντός δύο ετών από την κοινοποίησή τους. Πληροφορούν, σχετικά, αµέσως την Επιτροπή. 2. Τα Κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου, που υιοθετούν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 19 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη µέλη.

11 1979L0409 EL ANEXO I - PŘÍLOHA I -BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I- ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I. MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LITTLE I - BILAGA I GAVIIFORMES Gaviidae Gavia stellata Gavia arctica Gavia immer PODICIPEDIFORMES Podicipedidae Podiceps auritus PROCELLARIIFORMES Procellariidae Pterodroma madeira Pterodroma feae Bulweria bulwerii Calonectris diomedea Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus) Puffinus yelkouan Puffinus assimilis Hydrobatidae Pelagodroma marina Hydrobates pelagicus Oceanodroma leucorhoa Oceanodroma castro PELECANIFORMES Pelecanidae Pelecanus onocrotalus Pelecanus crispus Phalacrocoracidae Phalacrocorax aristotelis desmarestii Phalacrocorax pygmeus CICONIIFORMES Ardeidae Botaurus stellaris Ixobrychus minutus Nycticorax nycticorax Ardeola ralloides Egretta garzetta Egretta alba (Ardea alba) Ardea purpurea Ciconiidae Ciconia nigra Ciconia ciconia Threskiornithidae Plegadis falcinellus Platalea leucorodia

12 1979L0409 EL PHOENICOPTERIFORMES Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber ANSERIFORMES Anatidae Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii) Cygnus cygnus Anser albifrons flavirostris Anser erythropus Branta leucopsis Branta ruficollis Tadorna ferruginea Marmaronetta angustirostris Aythya nyroca Polysticta stelleri Mergus albellus (Mergellus albellus) Oxyura leucocephala FALCONIFORMES Pandionidae Pandion haliaetus Accipitridae Pernis apivorus Elanus caeruleus Milvus migrans Milvus milvus Haliaeetus albicilla Gypaetus barbatus Neophron percnopterus Gyps fulvus Aegypius monachus Circaetus gallicus Circus aeruginosus Circus cyaneus Circus macrourus Circus pygargus Accipiter gentilis arrigonii Accipiter nisus granti Accipiter brevipes Buteo rufinus Aquila pomarina Aquila clanga Aquila heliaca Aquila adalberti Aquila chrysaetos Hieraaetus pennatus Hieraaetus fasciatus Falconidae Falco naumanni Falco vespertinus Falco columbarius Falco eleonorae

13 1979L0409 EL Falco biarmicus Falco cherrug Falco rusticolus Falco peregrinus GALLIFORMES Tetraonidae Bonasa bonasia Lagopus mutus pyrenaicus Lagopus mutus helveticus Tetrao tetrix tetrix Tetrao urogallus Phasianidae Alectoris graeca saxatilis Alectoris graeca whitakeri Alectoris barbara Perdix perdix italica Perdix perdix hispaniensis GRUIFORMES Turnicidae Turnix sylvatica Gruidae Grus grus Rallidae Porzana porzana Porzana parva Porzana pusilla Crex crex Porphyrio porphyrio Fulica cristata Otididae Tetrax tetrax Chlamydotis undulata Otis tarda CHARADRIIFORMES Recurvirostridae Himantopus himantopus Recurvirostra avosetta Burhinidae Burhinus oedicnemus Glareolidae Cursorius cursor Glareola pratincola Charadriidae Charadrius alexandrinus Charadrius morinellus (Eudromias morinellus) Pluvialis apricaria Hoplopterus spinosus

14 1979L0409 EL Scolopacidae Calidris alpina schinzii Philomachus pugnax Gallinago media Limosa lapponica Numenius tenuirostris Tringa glareola Xenus cinereus (Tringa cinerea) Phalaropus lobatus Laridae Larus melanocephalus Larus genei Larus audouinii Larus minutus Sternidae Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica) Sterna caspia Sterna sandvicensis Sterna dougallii Sterna hirundo Sterna paradisaea Sterna albifrons Chlidonias hybridus Chlidonias niger Alcidae Uria aalge ibericus PTEROCLIFORMES Pteroclididae Pterocles orientalis Pterocles alchata COLUMBIFORMES Columbidae Columba palumbus azorica Columba trocaz Columba bollii Columba junoniae STRIGIFORMES Strigidae Bubo bubo Nyctea scandiaca Surnia ulula Glaucidium passerinum Strix nebulosa Strix uralensis Asio flammeus Aegolius funereus CAPRIMULGIFORMES Caprimulgidae Caprimulgus europaeus

15 1979L0409 EL APODIFORMES Apodidae Apus caffer CORACIIFORMES Alcedinidae Alcedo atthis Coraciidae Coracias garrulus PICIFORMES Picidae Picus canus Dryocopus martius Dendrocopos major canariensis Dendrocopos major thanneri Dendrocopos syriacus Dendrocopos medius Dendrocopos leucotos Picoides tridactylus PASSERIFORMES Alaudidae Chersophilus duponti Melanocorypha calandra Calandrella brachydactyla Galerida theklae Lullula arborea Motacillidae Anthus campestris Troglodytidae Troglodytes troglodytes fridariensis Muscicapidae (Turdinae) Luscinia svecica Saxicola dacotiae Oenanthe leucura Oenanthe cypriaca Oenanthe pleschanka Muscicapidae (Sylviinae) Acrocephalus melanopogon Acrocephalus paludicola Hippolais olivetorum Sylvia sarda Sylvia undata Sylvia melanothorax Sylvia rueppelli Sylvia nisoria Muscicapidae (Muscicapinae) Ficedula parva Ficedula semitorquata Ficedula albicollis

16 1979L0409 EL Paridae Parus ater cypriotes Sittidae Sitta krueperi Sitta whiteheadi Certhiidae Certhia brachydactyla dorotheae Laniidae Lanius collurio Lanius minor Lanius nubicus Corvidae Pyrrhocorax pyrrhocorax Fringillidae (Fringillinae) Fringilla coelebs ombriosa Fringilla teydea Fringillidae (Carduelinae) Loxia scotica Bucanetes githagineus Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina) Emberizidae (Emberizinae) Emberiza cineracea Emberiza hortulana Emberiza caesia

17 1979L0409 EL ANEXO II/1 - PŘÍLOHA II/1 - BILAG II/1 - ANHANG II/1 - II/1 LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/1 - ANNEX II/1 - ANNEXE II/1 - ALLEGATO II/1 - II/1. PIELIKUMS - II/1 PRIEDAS - II/1. MELLÉKLET - ANNESS II/1 - BIJLAGE II/1 - ZAŁĄCZNIK II/1 - ANEXO II/1 - PRÍLOHA II/1 - PRILOGA II/1 - LITTLE II/1 - BILAGA II/1 ANSERIFORMES Anatidae Anser fabalis Anser anser Branta canadensis Anas penelope Anas strepera Anas crecca Anas platyrhynchos Anas acuta Anas querquedula Anas clypeata Aythya ferina Aythya fuligula GALLIFORMES Tetraonidae Lagopus lagopus scoticus et hibernicus Lagopus mutus Phasianidae Alectoris graeca Alectoris rufa Perdix perdix Phasianus colchicus GRUIFORMES Rallidae Fulica atra CHARADRIIFORMES Scolopacidae Lymnocryptes minimus Gallinago gallinago Scolopax rusticola COLUMBIFORMES Columbidae Columba livia Columba palumbus

18 1979L0409 EL ANEXO II/2 - PŘÍLOHA II/2 - BILAG II/2 - ANHANG II/2 - II/2 LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/2 - ANNEX II/2 - ANNEXE II/2 - ALLEGATO II/2 - II/2. PIELIKUMS - II/2 PRIEDAS - II/2. MELLÉKLET - ANNESS II/2 - BIJLAGE II/2 - ZAŁĄCZNIK II/2 - ANEXO II/2 - PRÍLOHA II/2 - PRILOGA II/2 - LITTLE II/2 - BILAGA II/2 ANSERIFORMES Anatidae Cygnus olor Anser brachyrhynchus Anser albifrons Branta bernicla Netta rufina Aythya marila Somateria mollissima Clangula hyemalis Melanitta nigra Melanita fusca Bucephala clangula Mergus serrator Mergus merganser GALLIFORMES Meleagridae Meleagris gallopavo Tetraonidae Bonasa bonasia Lagopus lagopus lagopus Tetrao tetrix Tetrao urogallus Phasianidae Francolinus francolinus Alectoris barbara Alectoris chukar Coturnix coturnix GRUIFORMES Rallidae Rallus aquaticus Gallinula chloropus CHARADRIIFORMES Haematopodidae Haematopus ostralegus Charadriidae Pluvialis apricaria Pluvialis squatarola Vanellus vanellus Scolopacidae Calidris canutus Philomachus pugnax Limosa limosa Limosa lapponica

19 1979L0409 EL Numenius phaeopus Numenius arquata Tringa erythropus Tringa totanus Tringa nebularia Laridae Larus ridibundus Larus canus Larus fuscus Larus argentatus Larus cachinnans Larus marinus COLUMBIFORMES Columbidae Columba oenas Streptopelia decaocto Streptopelia turtur PASSERIFORMES Alaudidae Alauda arvensis Muscicapidae Turdus merula Turdus pilaris Turdus philomelos Turdus iliacus Turdus viscivorus Sturnidae Sturnus vulgaris Corvidae Garrulus glandarius Pica pica Corvus monedula Corvus frugilegus Corvus corone

20 1979L0409 EL BE CZ DK DE EE GR ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK Cygnus olor + + Anser brachyrhynchus Anser albifrons Branta bernicla + + Netta rufina + + Aythya marila Somateria mollissima Clangula hyemalis Melanitta nigra Melanitta fusca Bucephala clangula Mergus serrator Mergus merganser Bonasa bonasia Lagopus lagopus lagopus + + Tetrao tetrix Tetrao urogallus Francolinus francolinus + Alectoris barbara + + Alectoris chukar + +

21 1979L0409 EL BE CZ DK DE EE GR ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK Coturnix coturnix Meleagris gallopavo Rallus aquaticus Gallinula chloropus Haematopus ostralegus + + Pluvialis apricaria Pluvialis squatarola Vanellus vanellus Calidris canutus + + Philomachus pugnax Limosa limosa + + Limosa lapponica Numenius phaeopus Numenius arquata Tringa erythropus + + Tringa totanus Tringa nebularia + + Larus ridibundus Larus canus Larus fuscus + +

22 1979L0409 EL BE CZ DK DE EE GR ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK Larus argentatus Larus cachinnans + + Larus marinus Columba oenas Streptopelia decaocto Streptopelia turtur Alauda arvensis Turdus merula Turdus pilaris Turdus philomelos Turdus iliacus Turdus viscivorus Sturnus vulgaris Garrulus glandarius Pica pica Corvus monedula Corvus frugilegus Corvus corone AT = Österreich, BE = Belgique/België, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, GR = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom + = Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas. + = Členské státy, které mohou podle čl. 7 odst. 3 povolit lov uvedených druhů.

23 1979L0409 EL = Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anfoerte arter. + = Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können. + = Liikmesriigid, kes võivad artikli 7 lõike 3 alusel lubada loetelus nimetatud liikidele jahipidamist. + = Κράτη Μέλη που δύνανται να επιτρέψουν, σύµφωνα µε το Άρθρο 7 παρ. 3, το κυνήγι των ειδών που αριθµούνται. + = Member States which under Article 7(3) may authorize hunting of the species listed. + = États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées. + = Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articulo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate. + = Dalībvalstis, kurās saskaņā ar 7. panta 3. punktu ir atļautas sarakstā minēto sugu medības. + = Šalys narės, kurios pagal 7 straipsnio 3 punktą gali leisti medžioti išvardintas rūšis. + = Tagállamok, melyek a 7. cikkének (3) bekezdése alapján engedélyezhetik a listán szereplő fajok vadászatát. + = Stati Membri li bis-saħħa ta' l-artikolu 7(3) jistgħu jawtorizzaw kaċċa ta' l-ispeċi indikati. + = Lid-Staten die overeenkonstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten. + = Państwa członkowskie, które na mocy art. 7 ust. 3 mogą udzielić zezwolenia na polowanie na wyliczone gatunki. + = Estados-membros que podem autorizar, conforme o no 3 do artigo 7o, acaça das espécies enumeradas. + = Členské štáty, ktoré podľa článku 7 odseku 3 môžu povoliť poľovanie na uvedené druhy. + = Države članice, ki po členu 7(3) lahko dovolijo lov na navedene vrste. + = Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivt sallia luettelossa mainittujen lajien metsästyksen. + = Medlemsstater, som enligt artikel 7.3, får tillåta jakt på de angivna artena.

24 1979L0409 EL ANEXO III/1 - PŘÍLOHA III/1 - BILAG III/1 - ANHANG III/1 - III/1 LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/1 - ANNEX III/1 - ANNEXE III/1 - ALLEGATO III/1 - III/ 1. PIELIKUMS - III/1 PRIEDAS - III/1. MELLÉKLET - ANNESS III/1 - BIJLAGE III/1 - ZAŁĄCZNIK III/1 - ANEXO III/1 - PRÍLOHA III/1 - PRILOGA III/1 - LITTLE III/1 - BILAGA III/1 ANSERIFORMES Anatidae Anas platyrhynchos GALLIFORMES Tetraonidae Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus Phasianidae Alectoris rufa Alectoris barbara Perdix perdix Phasianus colchicus COLUMBIFORMES Columbidae Columba palumbus

25 1979L0409 EL ANEXO III/2 - PŘÍLOHA III/2 - BILAG III/2 - ANHANG III/2 - III/2 LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/2 - ANNEX III/2 - ANNEXE III/2 - ALLEGATO III/2 - III/ 2. PIELIKUMS - III/2 PRIEDAS - III/2. MELLÉKLET - ANNESS III/2 - BIJLAGE III/2 - ZAŁĄCZNIK III/2 - ANEXO III/2 - PRÍLOHA III/2 - PRILOGA III/2 - LITTLE III/2 - BILAGA III/2 ANSERIFORMES Anatidae Anser albifrons albifrons Anser anser Anas penelope Anas crecca Anas acuta Anas clypeata Aythya ferina Aythya fuligula Aythya marila Somateria mollissima Melanitta nigra GALLIFORMES Tetraonidae Lagopus mutus Tetrao tetrix britannicus Tetrao urogallus GRUIFORMES Rallidae Fulica atra CHARADRIIFORMES Charadriidae Pluvialis apricaria Scolopacidae Lymnocryptes minimus Gallinago gallinago Scolopax rusticola

26 1979L0409 EL B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV α) Βρόχοι A3 (µε την εξαίρεση της Φινλανδίας και της Σουηδίας για τη σύλληψη του Lagopus lagopus lagopus και Lagopus mutus βορείως του γεωγραφικού πλάτους 58º Β), ξώβεργες, αγκίστρια, ζωντανά πτηνά τυφλωµένα ή ακρωτηριασµένα που χρησιµοποιούνται σαν κράχτες, µαγνητόφωνα, µηχανήµατα ηλεκτροπληξίας Τεχνητές φωτεινές πηγές, καθρέπτες, µηχανισµοί που φωτίζουν το στόχο, µηχανισµοί σκοπεύσεως που περιλαµβάνουν µετατροπέα εικόνας ή ηλεκτρονικό ενισχυτή εικόνας για νυχτερινή σκόπευση. Εκρηκτικά. ίχτυα, παγίδες, δηλητηριώδη ή ηρεµιστικά δολώµατα. Ηµιαυτόµατα ή αυτόµατα όπλα των οποίων ο γεµιστήρας µπορεί να χωρέσει περισσότερα από δύο φυσίγγια. β) Αεροπλάνα, αυτοκίνητα. Πλωτά µέσα που µετακινούνται µε ταχύτητα µεγαλύτερη από 5 χιλιόµετρα την ώρα. Στην ανοικτή θάλασσα τα Κράτη µέλη µπορούν για λόγους ασφαλείας, να επιτρέψουν τη χρήση µηχανοκινήτων πλωτών µέσων που έχουν µεγίστη ταχύτητα 18 χιλιοµέτρων την ώρα. Τα Κράτη µέλη πληροφορούν την Επιτροπή για τις άδειες που έχουν δοθεί.

27 1979L0409 EL B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V α) Κατάρτιση εθνικού καταλόγου µε τα είδη που απειλούνται µε αφανισµό ή κινδυνεύουν ιδιαίτερα, λαµβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική ζώνη εξαπλώσεώς τους. β) Απογραφή και οικολογική περιγραφή των ζωνών που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα αποδηµητικά είδη στη διάρκεια της µεταναστεύσεως, της διαχειµάσεως και της φωλεοποιήσεώς τους. γ) Απογραφή των δεδοµένων σχετικά µε το επίπεδο πληθυσµού των αποδηµητικών πτηνών χρησιµοποιώντας αποτελέσµατα δακτυλιώσεως. δ) Προσδιορισµός της επιδράσεως των τρόπων απολήψεως πάνω στο επίπεδο των πληθυσµών. ε) Τελειοποίηση και ανάπτυξη οικολογικών µεθόδων για την πρόληψη των βλαβών που προκαλούνται από τα πτηνά. στ) Προσδιορισµός του ρόλου ορισµένων ειδών ως δεικτών ρυπάνσεως. ζ) Μελέτη των επιβλαβών αποτελεσµάτων της χηµικής ρυπάνσεως πάνω στο επίπεδο του πληθυσµού των ειδών πτηνών.

(Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ)

(Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) 26.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 20/7 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΟΔΗΓΙΑ 2009/147/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1495 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR1310002 Βάλια Κάλντα και τεχνητή λίμνη Αώου. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων

Φάκελος περιοχής: GR1310002 Βάλια Κάλντα και τεχνητή λίμνη Αώου. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ Ηλιάδου Ευδοκία Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Καβάλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η περιοχή του Δέλτα των ποταμών Αξιού, Λουδία, Γαλλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ Γιώργος Χανδρινός. 1. Εισαγωγή

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ Γιώργος Χανδρινός. 1. Εισαγωγή ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ Γιώργος Χανδρινός 214 1. Εισαγωγή Η Ελλάδα διαθέτει μια πλούσια σε είδη ορνιθοπανίδα, αν και οι πληθυσμοί της συντριπτικής πλειονότητας των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CY3000008 ΛΙΜΝΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CY3000008 ΛΙΜΝΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 14 ο χιλ. Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας 57001 Θέρμη Τηλ. : 2310 473 320, Fax: 2310 471 795 E-mail: ekby@ekby.gr ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ: «CY3000008 ΛΙΜΝΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ Τελική αναφορά Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τη Γεν.

Διαβάστε περισσότερα

«Η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα: Πανίδα της Άνδρου»

«Η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα: Πανίδα της Άνδρου» ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΟΥ Εργασία στα πλαίσια Περιβαλλοντικού Προγράμματος, από την ομάδα της Γ τάξης Γυμνασίου, με θέμα: «Η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα: Πανίδα της Άνδρου» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΕΤΚΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013 Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3 Έκδοση: 3η Ημ/νια

Διαβάστε περισσότερα

6.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 288/27 ΟΔΗΓΙΕΣ

6.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 288/27 ΟΔΗΓΙΕΣ 6.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 288/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013 Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3 Έκδοση: 3η Ημ/νια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ GR1430007

Διαβάστε περισσότερα

ENVIFOR ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε.

ENVIFOR ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε. ENVIFOR ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1698/05 (ΑΡΘΡΟ 46) ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΙΣΘ. ΔΑΣΩΝ, ΔΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα 2001L0082 EL 30.04.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1991R2092 06/08/2003 Αριθµός σελίδων: 102 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Σχ. Έτος 2014-15 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ομάδα: «Οι Ταχυδρόμοι του Περιβάλλοντος» Θέμα: «Με τα φτερά των υδρόβιων πουλιών» Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση των παιδιών της

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185 31989L0106 Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 224 5 Φεβρουαρίου 2013 Αριθμ. 12594/346 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «CY4000002 ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ»

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «CY4000002 ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» 14 ο χιλ. Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας 57001 Θέρμη Τηλ. : 2310 473 320, Fax: 2310 471 795 E-mail: ekby@ekby.gr ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ: «CY4000002 ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας

ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας 1992L0043 EL 01.01.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 1994L0062 EL 20.04.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008 6.6.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: diaxeirisi.dason@gmail.com FAX : 210 5242408

e-mail: diaxeirisi.dason@gmail.com FAX : 210 5242408 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 07/8/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 127568/2533 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0854 EL 01.11.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 29ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα