ΤΔ7-4 β Πενζμπή αυνεζα ημο Κυηνςκα έςξ κυηζα ημο Γοεείμο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΔ7-4 β Πενζμπή αυνεζα ημο Κυηνςκα έςξ κυηζα ημο Γοεείμο"

Transcript

1 ΤΔ7-4 β Πενζμπή αυνεζα ημο Κυηνςκα έςξ κυηζα ημο Γοεείμο Φαναηηδνίγεηαζ απυ μιαθέξ πεδζκέξ γχκεξ ιε ηαθθζένβεζεξ εηήζζεξ, εθαζχκεξ ηαζ μπςνχκεξ. Τμ ακάβθοθμ είκαζ μιαθυ ηαζ πενζαάθθεηαζ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή απυ πζμ έκημκμ ακάβθοθμ. Η παναθζαηή γχκδ δεκ είκαζ ακεπηοβιέκδ μζηζζηζηά ηαζ δζαεέηεζ εηηεηαιέκεξ παναθίεξ, υπμο ζοννέμοκ ηάημζημζ ηαζ επζζηέπηεξ ηδ εενζκή πενίμδμ. Πνυηεζηαζ βζα ηοπζηή εθθδκζηή παναθζαηή γχκδ δ μπμία δεκ έπεζ υιςξ αλζμπμζδεεί εκηαηζηά. Οζ ηαηαζηεοέξ ζηδ γχκδ αοηή είκαζ ιεζηημφ παναηηήνα, οπάνπμοκ ηηίζιαηα ζφβπνμκδξ ανπζηεηημκζηήξ ηαζ άθθα πμο πνμζπαεμφκ κα εκζςιαηχζμοκ παναδμζζαημφξ ιμνθυηοπμοξ. Σηδκ εκδμπχνα ημ ημπίμ παναηηδνίγεηαζ απυ πζμ έκημκμ ακάβθοθμ, υπζ υιςξ ηυζμ ηναπφ υζμ δ οπυθμζπδ Μάκδ, ηαθφπηεηαζ απυ θοζζηή αθάζηδζδ ηαζ ηαθθζένβεζεξ (ηονίςξ εθαζχκεξ). Κάπμζμζ μζηζζιμί έπμοκ παναδμζζαηυ παναηηήνα εκχ άθθμζ εκζςιαηχκμοκ ηυζμ ζφβπνμκα υζμ ηαζ παναδμζζαηά ζημζπεία. ΤΔ 7 -ζεθ 10

2 ΤΕ 7 Κεπςγμένα ηοπία ιδιαίηεπος θςζικού κάλλοςρ (ΤΙΦΚ) Κφνζμξ Φαναηηήναξ : Δομεμένο ηοπίο Ανευπμθδ Κςδζηυξ ηυπμο: AT Φηζζιέκδ ζε λενυ ηαζ βοικυ ημπίμ, ηεθείςξ απνμζηάηεοηδ απυ ηδ ιακία ηςκ ακέιςκ, ζηέηεζ ζηδκ είζμδμ ηδξ Μάκδξ. Ο μζηζζιυξ δδιζμονβήεδηε ζε εέζδ ιε κεοναθβζηή ζδιαζία, πάκς ζημ αναπχδεξ φρςια πμο απθχκεηαζ ζηα πυδζα ημο αμοκμφ Πνμθήηδξ Ηθίαξ ημο Σαββζά, βζα κα εθέβπεζ ημ ααζζηυ μδζηυ άλμκα ηδξ Ν - ΝΓ Μάκδξ. Γζάθμνα ζημζπεία (π.π. ημ ηςδςκμζηάζζμ ηςκ Ταλζανπχκ ηαζ μζ πονβμηαημζηίεξ ηςκ Μαονμιζπάθδ, Καπεηακάημο ηαζ Μπανεθάημο) ημκίγμοκ ζδζαίηενα ηδκ ηαηαηυνοθδ δζάζηαζδ. Τμ ανπμκηζηυ πονβυζπζημ ημο Καπεηακάημο (πηζζιέκμ ιεηά ημ 1830) επεηηάεδηε ζηαδζαηά πνμξ ακαημθάξ ηαζ ηαηά ιήημξ ημο ακαπηφπεδηε αβμνά, ζδιακηζηή βζα υθδ ηδ Μάκδ. Αοηή ηδκ πενίμδμ πηίζηδηακ ηαζ κέα ιεβαθφηενα δζχνμθα ή ηνζχνμθα ηηήνζα ιε ζζυβεζα ιαβαγζά ηαζ ηαημζηίεξ ηαζ μ μζηζζιυξ απέηηδζε παναηηήνα ιζηνήξ πυθδξ. Η ακμζημδυιδζδ ζοκεπίζηδηε ιέπνζ ημ 1940, υηακ ηαζ άνπζζε κα ιεζχκεηαζ. Μίκα Μάκδξ Κςδζηυξ ηυπμο: AT , Παναδμζζαηυξ Οζηζζιυξ Κίηηα Κςδζηυξ ηυπμο: AT Η ηεκηνζηή νμφβα ηδξ Κίηηαξ (βκςζηή ιε ημ υκμια "Φμοθζά") ελεθίπεδηε ανβυηενα ζε ειπμνζηυ ηέκηνμ. Μεηά ηδ δδιζμονβία ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ πηίγεηαζ δ εηηθδζία ηςκ Αβ. Απμζηυθςκ, πςνίξ κα ηεθεζχζεζ, ημκηά ζηδ νμφβα ηαζ δ μδυξ "Αβ. Απμζηυθςκ" ιεηαηνέπεηαζ ζε ειπμνζηυ δνυιμ. Όθα ηα ηαθεκεία ζοβηεκηνχκμκηαζ εηεί. Μεηαπμθειζηά μ ειπμνζηυξ δνυιμξ εβηαηαθείπεηαζ ηαζ μζ δναζηδνζυηδηέξ ημο ιεηαηίεεκηαζ ζημκ αιαλζηυ δνυιμ. Τμ μδζηυ δίηηομ είκαζ αηακυκζζημ ηαζ ηα πθαηχιαηα είκαζ πονήκεξ ζηα ακηίζημζπα ζοβηνμηήιαηα ηςκ βεκεχκ. Η Κίηηα είκαζ πςνζυ ιε πμθθμφξ πφνβμοξ Βάεεζα Κςδζηυξ ηυπμο: AT Η Βάεεζα είπε ηαηά ηδκ ελέθζλή ηδξ ηνεζξ εέζεζξ. Ανπζηά ήηακ ηηζζιέκδ ακάιεζα ζηα παιδθά αμοκά ζ έκα ίζζςια βειάημ ιάκηνεξ. Ανβυηενα ιεηαηζκείηαζ ζηδκ πθαβζά ημο θυθμο, ζημ Γμοθά. Αοηυξ είκαζ μ πονήκαξ απυ ημκ μπμίμ εα ακαπηοπεεί (ημκ 18μ αζ.) δ Βάεεζα ζηδκ ημνοθή ημο θυθμο, υπμο ανίζηεηαζ ηαζ ζήιενα ζε εέζδ αηνυπμθδξ, δεζπυγμκηαξ ζηδ βφνς πενζμπή. Τμκ ηηζνζαηυ πονήκα ημο Γμοθά απμηεθμφκ μηηχ ζπίηζα ηαζ μ πμθειζηυξ πφνβμξ. Η Βάεεζα ζε εέζδ ζηναηδβζηή (ημνοθέξ, θυθμζ) είκαζ έκα ποηκμηηζζιέκμ ηαζ εκηοπςζζαηυ ηηζνζαηυ ζφκμθμ απμηεθμφιεκμ απυ 70 πενίπμο ηαημζηίεξ, 4 εηηθδζίεξ, 2 πμθειζημφξ πφνβμοξ ηαζ 5 θζμηνίαζα. Πονήκαξ ημο πςνζμφ εεςνείηαζ μ Μζπαθζηζάκζημξ πφνβμξ. Γζαιμνθχεδηε ιε δζαδμπζηέξ εβηαηαζηάζεζξ βεκζχκ πμο ιε ζοκεπή ηαημίηδζδ πφηκςζακ ηζξ ζδζαίηενεξ βεζημκζέξ ημο. Η αζθάθεζα ηαζ δ άιοκα είπακ γςηζηή ζδιαζία βζα ηδ ζφκεεζδ ηαζ ηδκ ανπζηεηημκζηή ημο πςνζμφ. Τα πενζζζυηενα ηηίνζα ηηίζηδηακ ιεηαλφ 1840 ηαζ Γζαηνίκμκηαζ ζε ιμκχνμθα ηαζ δζχνμθα παθζά Μακζάηζηα ζπίηζα, ζε δζχνμθα, ηνζχνμθα ηαζ ηεηναχνμθα πονβυζπζηα ηαζ ζε κεχηενα ιμκχνμθα ηαζ δζχνμθα αμδεδηζηά πνμζηηίζιαηα. Ο μζηζζιυξ πενζαάθθεηαζ απυ πνάζζκμ, δέκηνα ηαζ εάικμοξ ηδξ Μάκδξ εκχ ηδκ άκμζλδ πνμζηίεεκηαζ ηαζ ηα αβνζμθμφθμοδα πμο θοηνχκμοκ ζημοξ ηήπμοξ ηαζ ημοξ δνυιμοξ ημο πςνζμφ. ΤΕ 7 Τοπία ςτελήρ οικολογικήρ αξίαρ 1. Πεπιοσέρ ενηαγμένερ ζηο δίκηςο Φύζε 2000 Πύπγορ Δςπού 2. Άλλοι βιόηοποι Καηδβμνία: Άθθμξ Βζυημπμξ Κςδζηυξ ηυπμο: AB Κφνζμξ Φαναηηήναξ Βζυημπμξ, NOTIA MANΗ Καηδβμνία: Βζυημπμξ NATURA Κςδζηυξ ηυπμο: GR Πενζμπή ζδιακηζηή βζα ιεηακαζηεοηζηά πμοθζά, ιεβάθα ανπαηηζηά, ηθπ Ονιμξ Παναεαθάζζζμ Τμπίμ ΤΔ 7 -ζεθ 11

3 ΤΔ 7 -ζεθ 12

4 ΤΔ 7 -ζεθ 13

5 ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΔ-8 : ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ, ΔΛΑΦΟΝΖΟ, ΑΚΡΩΣΖΡΗΟ ΜΑΛΔΑ Ζ ελόηεηα ΣE8 κπνξεί λα ππνδηαηξεζεί ζε δχν ππνελφηεηεο, ηελ ΣΔ8-1 Υεξζφλεζνο Μαιέα θαη ηελ ΣΔ8-2 Διαθφλεζνο. Δηδηθφηεξα: ΣΔ8-1: Ζ Υεξζόλεζνο Μαιέα, νξηνζεηείηαη λφηηα απφ ηελ πεδηάδα ησλ Μνιάσλ, μεθηλάεη ζηελ πεξηνρή πνπ ην αλάγιπθν αξρίδεη λα γίλεηαη πην έληνλν θαη εθηείλεηαη έσο ην αθξσηήξην Μαιέαο, φπνπ θαηαιήγεη πξνο λφην ν νξεηλφο φγθνο ηνπ Πάξλσλα, κε πην βξαρψδεηο θαη γπκλνχο φγθνπο. Οη αλαηνιηθέο αθηέο έρνπλ πην «άγξην» θαη γπκλφ αλάγιπθν απφ ηηο δπηηθέο. Δθηάζεηο κε πεδηλφ αλάγιπθν παξεκβάιινληαη ζηηο απνιήμεηο ηνπ έληνλνπ αλάγιπθνπ ζηε ζάιαζζα. ηελ ελδνρψξα ζην βφξεην θπξίσο ηκήκα, ζε κε βξαρψδεηο εθηάζεηο, παξά ην ζρεηηθφ έληνλν αλάγιπθν, εκθαλίδνληαη θαιιηέξγεηεο θπξίσο ζε αλαβαζκνχο. Κάπνηεο απφ ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο εκθαλίδνληαη λα εηζβάινπλ ζε εθηάζεηο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (ελδερφκελα ζα κπνξνχζε λα ππνζέζεη θάπνηνο φηη θάπνηεο γεσξγηθέο εθηάζεηο εθηφπηζαλ / απνςίισζαλ πεξηνρέο κε θπζηθή βιάζηεζε). Οηθηζκνί αλαπηχζζνληαη θπξίσο ζηηο πεδηλνχ αλάγιπθνπ εθηάζεηο ζηελ παξαιηαθή δψλε. Πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο νηθηζκψλ εκθαλίδεηαη ζε πςειφηεξα πςφκεηξα ζε ζέζεηο κε ζρεηηθά ήπην αλάγιπθν ζηηο δπηηθέο πιεπξέο ηεο ρεξζνλήζνπ. Λίγνη νηθηζκνί εκθαλίδνληαη ζηα πςειφηεξα πςφκεηξα ησλ αλαηνιηθψλ πιεπξψλ, ζε ζέζεηο πνπ θαίλεηαη είλαη ζρεηηθά πξνζηαηεπκέλνη απφ ην πεξηβάιινλ αλάγιπθν. Οηθηζκνί πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ παξάθηηα δψλε είλαη ήπηαο θιίκαθαο κε απμεκέλε γξαθηθφηεηα θαη ήπηα ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Οηθηζκνί ζηα αλάληε έρνπλ αμηφινγε ζέα, έρνπλ ελδηαθέξνπζα δνκή θαη αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία. Ζ δηαζπνξά ηνπο ζηε ρεξζφλεζν επηηξέπεη λα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο αμηφινγα ζχλνια ζπλδπαζκέλα κε ην θπζηθφ θαη αγξνηηθφ ηνπίν πνπ ηνπο πεξηβάιιεη. εκαληηθφ νηθηζηηθφ κλεκεηαθφ ζχλνιν δηεζλνχο εκβέιεηαο είλαη ν νηθηζκφο ηεο Μνλεκβαζηάο. Γεζπφδεη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο ρεξζνλήζνπ. Έρεη αμηφινγν θηεξηαθφ ζχλνιν & δνκή. Ζ ηζηνξία ηεο θνξηίδεη ηελ αληηιεπηηθή εηθφλα ηνπ ηνπίνπ. Σν ζπλαξπαζηηθφ ηνπίν, ζαιάζζην / ρεξζαίν ζπκπιεξψλνπλ έλα ζεκαληηθφ ηνπίν, δηεζλνχο εκβέιεηαο, ζε θαιή θαηάζηαζε κε θπζηθφηεηα φζνλ αθνξά ηελ πεξηβάιινπζα πεξηνρή. Οη αθηέο είλαη θπζηθέο, ζε θαιή θαηάζηαζε, ρσξίο ππνβαζκίζεηο, δπηηθά είλαη ακκψδεηο θαη κε απμεκέλν ή/θαη κεγάιν κήθνο, αλαηνιηθά είλαη πην πνιπζρηδείο, κε δηαδνρή κηθξψλ ή κεγαιχηεξσλ παξαιίσλ κε βξαρψδεηο αθηέο. Καηά ηφπνπο κε ην άγξην βξαρψδεο ηνπίν ηεο αθηήο κε ηηο ππεξθείκελεο εκβιεκαηηθέο βξαρψδεηο νξζνπιαγηέο, δηακνξθψλεηαη έλα ζπλαξπαζηηθφ θπζηθφ ηνπίν κε δπλακηζκφ θαη κεηαβιεηφηεηα πνπ αθνινπζεί ηελ έληαζε ή ηε γαιήλε ηνπ πειάγνπο πνπ ην πεξηβάιιεη. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη αμηφινγν, παξνπζηάδεη ζεκαληηθή βηνπνηθηιφηεηα παξά ηνλ «ηξαρχ» ραξαθηήξα ηεο ρεξζνλήζνπ, θηινμελεί ελδεκηθά είδε ρισξίδαο, δηέξρνληαη απφ απηή κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πνπιηψλ, δηαβηνχλ ζε επξεία κεγάια αξπαθηηθά. Μεγάια ηκήκαηα ηεο έρνπλ εληαρζεί ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (ΦΤΖ 2000), θαζψο θαη αμηφινγνο πδξνβηφηνπνο (Ληκλνζάιαζζα «ηξνγγχιε»). Ζ πεξηνρή έρεη πινχην κλεκείσλ, αξραηνινγηθψλ θηηζκάησλ, νηθηζκψλ κε ελδηαθέξνπζα δνκή θαη αμηφινγν θηεξηαθφ απφζεκα. ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ ζεκαληηθά κλεκεηαθά ζχλνια (Μνλεβαζία), ραξαθηεξηζηηθά ηνπφζεκα (θάξνη, εθθιεζάθηα, αθξσηήξηα, θιπ), ελαιίεο αξραηφηεηεο (Παπινπέηξη), γεσηνπία, θιπ. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηα επηκέξνπο ηνπία, ηα κλεκεία, ηα ηνπφζεκα, ην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, ζπλδπάδνληαη κε ην πνηθίιν ηνπίν, αμηφινγν, ζεκαληηθφ, κε δηεζλή εκβέιεηα πνπ μεπεξλά ηελ ηνπηθή ζεκαζία, πνπ ελζσκαηψλεη ηζηνξία θαη πνιηηηζκφ. ΣΔ8-2 Ζ Διαθόλεζνο απνηειεί ηδηαίηεξε & ζεκαληηθή ηνπηαθή ελφηεηα. Ζ πεξηνρή έρεη πξνηαζεί σο Πεξηθεξεηαθφ ή Δζληθφ Πάξθν ζην νπνίν πξνβιέπνληαη πεξηνρέο Πξνζηαηεπφκελσλ Σνπίσλ, Πνιηηηζηηθψλ Γηαδξνκψλ, θιπ. Παξάιιεια ε θαζηξνπνιηηεία ηεο Μνλεκβαζηάο πξνηείλεηαη σο Μλεκείν ηεο Οπλέζθν (Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο). Οη βαζηθνί κνξθφηππνη ηνπίσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πεξηνρή θαη νη ζρεηηθέο πεξηνρέο είλαη νη αθφινπζεο : TE 8 - σελ 1

6 (ΣΔ8-1 α) Πεδηλέο πεξηνρέο, κε νκαιό αλάγιπθν, φπνπ θπξηαξρνχλ νη θαιιηέξγεηεο κε θχξην είδνο ηνπο ειαηψλεο. (α-η) Πεδηλή πεξηνρή ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο ρεξζνλήζνπ, βόξεηα ηεο Νεάπνιεο: Πεξηνρή ζηελ ελδνρώξα : Οκαιφ αλάγιπθν, κε γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο. Πξφθεηηαη γηα έλα ήξεκν αγξνηηθφ ηνπίν κε ειαηψλεο, κνλνεηείο θαιιηέξγεηεο, θιπ. Οη νηθηζκνί / δόκεζε πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην εζσηεξηθφ ηεο ελδνρψξαο είλαη πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο θαη αγξνηηθνχ ραξαθηήξα. Ζ Νεάπνιε, είλαη παξαιηαθή θσκφπνιε, κε ζρεηηθά θαιή ξπκνηνκία, ήπηα δφκεζε, κε εθαξκνγή θεξακνζθεπήο ζηα πεξηζζφηεξα ζπίηηα. Υσξίο λα είλαη ηδηαίηεξα αμηφινγνο νηθηζκφο, ζπγθεληξψλεη ελδηαθέξνληα ζηνηρεία ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αμηφινγν πεξηβάιισλ ρψξν. Παξαιηαθή δώλε Ζ αθηή ζηελ παξαιηαθή δψλε είλαη ακκψδεο, κε θαηά ηφπνπο απμεκέλν εχξνο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηε κεγάιε θπζηθφηεηα ηεο, δελ έρεη ππνζηεί επεκβάζεηο θαη ε αλζξσπνγελήο παξνπζία είλαη πεξηνξηζκέλε, ζπληζηάηαη θπξίσο ζε αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο, ελψ ε δφκεζε είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. Ηδηαίηεξε ππν-πεξηνρή είλαη αθηή ζηελ Πνχληα, απέλαληη απφ ην Διαθνλήζη. Πξφθεηηαη γηα πεξηνρή ηδηαίηεξα αμηφινγν θπζηθφ ηνπίν, αμηφινγε αθηή, θαιή πνηφηεηα λεξψλ, θιπ. Πεξηνρή κε πεξηβαιινληηθό / νηθνινγηθό ελδηαθέξνλ είλαη ν κηθξφο πδξνβηφηνπνο ζηα αλαηνιηθά ηεο αλσηέξσ αθηήο. Υδροβιότοπος εκαληηθέο ελάιηεο αξραηόηεηεο : «Παπινπέηξη». Μία απφ ηηο αξραηφηεξεο βπζηζκέλεο πφιεηο, ζηα Νφηηα ηεο Λαθσλίαο. Δίλαη κηα πφιε κε ιηκάλη, κε άξηζηε ξπκνηνκία, θαινζρεδηαζκέλνπο δξφκνπο, ζπίηηα δηψξνθα πεξηηξηγπξηζκέλα απφ θήπνπο θαη έλα πνιχπινθν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ, φπσο δείρλνπλ ηα θαλάιηα θαη νη πδξνξξνέο. ζπλζέηνπλ κία πφιε κε ζηνηρεία απφ ηνλ αζηηθφ ηξφπν δσήο. Μφλν πνπ εδψ κηιάκε γηα ηελ επνρή ηνπ Υαιθνχ. Πξφθεηηαη γηα κία βπζηζκέλε αξραία ειιεληθή πφιε, πνπ έξρεηαη θαη επζείαλ απφ ηελ εξσηθή επνρή ηεο Ηιηάδαο ηνπ Οκήξνπ, πφζν κάιινλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Πεινπφλλεζν ζηηο λφηηεο αθηέο ηεο Λαθσλίαο θνληά -ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο- ζηα παιάηηα ηνπ Μελειάνπ. Δίλαη ζεκαληηθφο, αμηφινγνο, αξραηνινγηθφο ηφπνο, ζπάληνο ιφγσ ηνπ ελάιηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Παυλοπέτρι (α- ηη) Πεδηλή πεξηνρή ζηε αλαηνιηθή πιεπξά ηεο ρεξζνλήζνπ, λόηηα ηεο Μνλεκβαζηάο (α-η\ηη) Πεδηλή πεξηνρή ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο ρεξζνλήζνπ, (επξύηεξε πεξηνρή Αξράγγεινπ) Πξφθεηηαη γηα πεξηνρή κε ήπηα αλάπηπμε, ήξεκν αγξνηηθφ ηνπίν, γξαθηθφ νηθηζκφ θαη αμηφινγεο παξαιίεο, Πεξηνρή ζηελ ελδνρώξα : Οκαιφ αλάγιπθν, κε γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, πάλσ απφ ην νπνίν δεζπφδνπλ νη ζρεηηθά απφηνκεο αλαηνιηθέο πιαγηέο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα ήξεκν αγξνηηθφ ηνπίν κε ειαηψλεο, κνλνεηείο θαιιηέξγεηεο, πνπ αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ αλάγιπθν. Οηθηζκνί / δόκεζε : είλαη πεξαζκέλνπ κεγέζνπο, ήπηαο δφκεζεο, ρσξίο ηδηαίηεξε αμία, φζνλ αθνξά ην ηνπίν ηνπο. Ζ πεξηβάιινπζα πεξηνρή θαη ε ζέα, ηφζν ην αλάληε αλάγιπθνπ, ηεο παξαιηαθήο δψλεο θαη ηεο Μνλεκβαζίαο ζπλζέηνπλ έλα ελδηαθέξνλ ηνπίν. Αθηέο : έρνπλ πνιπζρηδή κνξθνινγία, δεκηνπξγνχληαη κηθξέο παξαιίεο ακκψδεηο ή κε βφηζαια πνπ δηαθφπηνληαη απφ βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνχο. Πξφθεηηαη γηα ηφπνπο κε αμηφινγν θπζηθφ ηνπίν, αμηφινγε αθηή, θαιή πνηφηεηα λεξψλ, θιπ. TE 8 - σελ 2

7 (ΣΔ8-1 β) Πεξηνρέο κε ζρεηηθά έληνλν αλάγιπθν θαη «πβξηδηθά» ηνπία κε θαιιηέξγεηεο θαη θπζηθή βιάζηεζε. ρεηηθέο πεξηνρέο κε ηνλ κνξθφηππν απηφ εκθαλίδνληαη ηφζν ζηελ ελδνρψξα φζν θαη ζηηο θιηηείο πξνο ηηο αλαηνιηθέο θαη δπηηθέο αθηέο. Ο κνξθφηππνο πνπ επηθξαηεί είλαη θπζηθή βιάζηεζε ζε αλάκεημε κε γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, θπξίσο ειαηψλεο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαίλεηαη φηη νη θαιιηέξγεηεο επεθηάζεθαλ ζε βάξνο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. ηηο θιηηείο κε πην έληνλε θιίζε, θαίλεηαη λα έρνπλ δηακνξθσζεί αλαβαζκνί ζηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο. (ΣΔ8-1 γ) Πεξηνρέο κε έληνλν αλάγιπθν - βξαρώδεηο ζρκεκαηηζκνύο Ζ πνηφηεηα ηνπ ηνπίνπ είλαη θαηά ηφπνπο ελδηαθέξνπζα, αιινχ θαίλεηαη ππνβαζκηζκέλν απφ αιινηψζεηο ιφγσ επεθηάζεσλ θαιιηεξγεηψλ ζε πεξηνρέο κε έληνλν αλάγιπθν. Δπίζεο ππάξρνπλ πεξηνρέο κε ελδηαθέξνπζα ζέα. Υαξαθηεξηζηηθά ζρεηηθά ηνπία βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ αθξσηεξίνπ Μαιέα, ζε πεξηνρέο κε βξαρψδε δηακφξθσζε θαη κλεκεία (π.ρ. κνλαζηήξη ζηελ παξάθηηα πεξηνρή ηεο Βειαληδηάο) θαη βέβαηα ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μνλεκβαζηάο. TE 8 - σελ 3

8 (ΣΔ8-1 δ) Γεωηνπία / ζπειηέο / κνλνπάηηα /κλεκεία (α) Απνιηζωκέλν δάζνο Μνλνπάηηα Γίθηπν πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ δηακνξθψζεθε κε ζθνπφ λα πξνζθέξεη ζηνλ επηζθέπηε κηα πην άκεζε θαη νπζηαζηηθή επαθή κε ηε θχζε, ηνπο θαηνίθνπο θαη ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο, έρεη ραξαθηεξα πεξηζζφηεξν πεξηεγεηηθφ θαη φρη νξεηβαηηθφ, σζηε λα αλαδεηθλπνληαη ηα ελδηαθέξνληα ζεκεία ηεο: ηζηνξηθά, αξρηηεθηνληθα, ζξεζθεπηηθα, πεξηβαιινληηθα. Βαζίδεηαη θπξίσο ζε παιία κνλνπάηηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ρσξηψλ, πνπ ζπκπιεξψλνληαη κε ηε ρξήζε αγξνηηθψλ θαη πνιχ ιηγφηεξν αζθάιηηλσλ δξφκσλ. Ο επηζθέπηεο κπνξεη λα επηιέμεη αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, ηε θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν ηνπ, δηαδξνκέο θπθιηθέο ή δηάζρηζεο. Ζ πεξηνρή έρεη ζρεηηθά εχθνιεο δηαδξνκέο, κε ζεκεία εμαηξεηηθήο ζέαο, πνπ κπνξεί λα ηηο δηαζρίζεη θαλείο φιεο ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ. πλδπάδεη ηδαληθά ην βνπλφ κε ηε ζάιαζζα, ηηο πνξείεο δειαδή ζε εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο κε ηηο παξαζαιάζζηεο πιαη ζην θχκα Ο Λαθσληθφο Νφηνο ηζνθαξίδεη ηελ θιεξνλνκηά ηεο δσξηθήο ιηηφηεηαο κε ηνπο ακχζεηνπο θπζηθνχο ζεζαπξνχο ηεο γεο. Ζ γεσινγηθή δσληάληα ησλ Βνηψλ απφθαιχπηεηαη, αλαπάληερα μαθληαζηηθή, κε έλα αθφκα ζπάλην θπζηθφ κλεκείν. Σν απφιηζσκέλν Φνηληθφδαζνο ηεο παξάιηαο δψλεο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ Άηιαληα ηωλ Γεωινγηθώλ Μλεκείωλ ηνπ Αηγαίνπ θαη αμηώλεη ζήκεξα κε ηζρπξά εξείζκαηα κηα ζέζε ζην Γίθηπν ηωλ Γεωπάξθωλ ηεο Δπξώπεο. ηηο παξάθηηεο ηνπνζεζίεο Αγία Μαξίλα, Κφξαθαο θαη πίζα, νη απνιηζσκέλνη κάξηπξεο ελφο καθξηλνχ παξειζφληνο θξαηνχλ θπιαγκέλα ηα κπζηηθά θαη ηνπο θσδηθέο ηεο επνρήο ηνπο. χκθσλα κε κειέηε ηνπ Καζεγεηή Δπαγγέινπ Βειηηδέινπ, Γηεπζπληή ηνπ ηνκέα Ηζηνξηθήο Γεσινγίαο - Παιαηνληνινγίαο ηνπ ΔΚ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζηηο απνιηζσκαηνθφξεο ζέζεηο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ηα επξήκαηα είλαη κνλαδηθά ζηνλ επξσπατθφ ρψξν θαη αλεθηίκεηεο επηζηεκνληθήο ζπνπδαηφηεηαο. Ο Γήκνο Βνηψλ έρεη ήδε δξνκνινγήζεη ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηνπο θνξείο ηεο πνιηηείαο. Γεωπάξθν ζηελ Αγηα-Μαξίλα πειηέο ζην ρεξζαίν ρώξν : πήιαην Καζηαληάο (ραξηνγξαθεκέλν). Πινχζην ζε ππθλφηεηα θαη πνηθηιία ζρεκάησλ, ρξσκάησλ θαη κνξθψλ, θαηαηάζζεηαη δεχηεξν ζην είδνο ηνπ ζε φιε ηελ Δπξψπε, ρξφληα ρξεηάζηεθε ε θχζε γηα λα δεκηνπξγήζεη ηνλ απαξάκηιιν ιηζσκαηηθφ δηάθνζκν. Δπίζεο ηα ζπήιαηα Μεγάινπ Πεξηζηεξηά, θιάβνπ, Βάξαζξν Μετκέηε (πξνο ην παξφλ κε αμηνπνηήζηκα). πειηέο ζην ζαιάζζην ρώξν : πήιαην ρνηλάην (Βαξθφ) Διαδρομή Δ1 Νεάπολη - Παραδειζι Δ7 Άνω Καζηανέα - Κάηω Καζηανέα Δ2 Νεάπολη - Μεζοχώρι Δ8 Κάηω Καζηανέα - Άγιος Νικόλαος Δ3 Νεάπολη - Προθήηης Ηλίας Δ9 Κάηω Καζηανέα - Βελανίδια Δ4 Μεζοχώρι - Φαρακλό Δ10 Βελανίδια - Φάρος Κάβο Μαλέα Δ5 Παραδείζι - Φαρακλό Δ11 Βελανίδια - Άγια Μαρίνα Δ5α Σύνδεζη διαδρομής Δ5 με διαδρομή Δ8 Δ12 Άγιος Νικόλαος - Προθήηης Ηλίας Δ5β Σύνδεζη διαδρομής Δ5 με ηις διαδρομές Δ8 και Δ9 Δ13 Άγια Μαρίνα - Προθήηης Ηλίας Δ6 Κάμπος Βοιών - Άνω Καζηανέα Δ14 Άγια Μαρίνα - Άγια Ειρήνη Μλεκεία εκαληηθφο είλαη ν αξηζκφο ησλ πέηξηλσλ κχισλ, ησλ αμηφινγσλ εθθιεζηψλ, κνλαζηεξηψλ, θιπ, ππάξρνπο ππνιείκαηα θάζηξσλ, θιπ. Σα αλσηέξσ είλαη ζπαξκέλα ζηε ρεξζφλεζν, φκσο απνηεινχλ έλα ηφπν κε εληαία αμηφινγν πνιηηηζηηθφ & ηζηνξηθφ ηνπίν, πνπ απνηειείεηαη απφ ηνπία δηαζπλδεδέκελα αληιηπηεθά αιιά θαη θπζηθά (κνλνπάηηα & ινηπέο δηαδνξκέο) TE 8 - σελ 4

9 (ΣΔ8-1 ε ) Δμέρνληα ηνπία δηεζλνύο ζεκαζίαο Μνλεκβάζηα δηεζλέο, ζεκαληηθό ηνπίν, ηδηαίηεξεο θπζηθήο νκνξθηάο, ζεκαληηθόο ηζηνξηθόο ηόπνο, θαιά δηαηεξεκέλνο. Ζ Μνλεκβάζηα, ή Μνλεκβαζία, ή Μνλεκβαζηά, ή Μνλνβάζηα, γλσζηή ζηνπο Φξάγθνπο σο Μαιβαζία, είλαη κηα κηθξή ηζηνξηθή πφιε, πεξηζζφηεξν γλσζηή απφ ην κεζαησληθφ θξνχξην, επί ηνπ νκψλπκνπ "Βξάρνπ ηεο Μνλεκβαζηάο", πνπ απνηειεί ζηελ θπξηνιεμία κηθξή λεζίδα πνπ ζπλδέεηαη κε γέθπξα ζε ζρεκαηηδφκελν ιαηκφ ζπλνιηθνχ κήθνπο 400 κέηξσλ κε ηε ζεκεξηλή παξάιηα θαη έλαληη πφιε επί ηεο ιαθσληθήο αθηήο. ηα δηαζσζέληα θηήξηα θαη ηηο δνκέο ζην θάζηξν πεξηιακβάλνληαη ακπληηθέο θαηαζθεπέο ηνπ εμσηεξηθνχ θάζηξνπ θαη αξθεηέο κηθξέο βπδαληηλέο εθθιεζίεο. Σν φλνκά ηεο είλαη ζχλζεηε ιέμε, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο δχν ειιεληθέο ιέμεηο Μόλε θαη Έκβαζηο. Πνιιέο απφ ηηο νδνχο είλαη ζηελέο θαη θαηάιιειεο κφλν γηα ηνπο πεδνχο. Ο θφιπνο ηεο Παιαηάο Μνλεκβαζηάο βξίζθεηαη ζην Βνξξά. Σν παξσλχκην ηεο Μνλεκβαζηάο είλαη «Γηβξαιηάξ ηεο αλαηνιήο», επεηδή ηπγράλεη λα είλαη ζε ζκίθξπλζε παλνκνηφηππε κε ηνλ βξάρν ηνπ Γηβξαιηάξ. (ΣΗΦΚ, ΑΣ ) Σ8-1 ζη Σνπία δηεζλνύο αμίαο Ο Καβνκαιηάο (θαη ελ γέλεη ε ρεξζφλεζνο Μαιέα) παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηιφηεηα ηνπίσλ, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά γηα ηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη ηελ ηζηνξηθή ηνπ ηαπηφηεηα. Απηά είλαη απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ φπσο ηεο ηδηαίηεξεο γεσγξαθηθήο ηνπ ζέζεο (θφκβνο ηξηψλ ζαιαζζψλ θαη πέξαζκα ζην Αηγαίν), ηεο γεσκνξθνινγίαο ηνπ ηφπνπ (π.ρ. εθαηνληάδεο κηθξά θαη κεγάια ζπήιαηα, δνιίλεο θαη θαξζηηθέο δηακνξθψζεηο), ηνπ κηθξνθιίκαηφο ηνπ (δπλαηνί άλεκνη κε απφηνκεο ελαιιαγέο, δπλαηά ζαιάζζηα ξεχκαηα), ηεο ζεκαληηθήο ηνπ παλίδαο (π.ρ. ηζαθάιη, θψθηα m. monachus) θαη ελδεκηθήο ρισξίδαο ηνπ (π.ρ. ηνπιίπα γνπιηκή, ζαιαζζφθεδξνο, linaria hellenica), ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ (κε ξίδεο ζηα απψηεξα πξντζηνξηθά ρξφληα) θαη ησλ αλζξψπσλ ηνπ ζήκεξα πνπ δνπλ θαη λνηάδνληαη γηα ηνλ ηφπν εηνχην. εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ηζηνξηθήο ηαπηφηεηαο ηδηαίηεξα ηνπ ζξπιηθνχ Καβνκαιηά απνηεινχλ νη πεξηγξαθέο ηνπ αγξίνπ θαη απαξάκηιινπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, μεξάο θαη ζάιαζζαο, απφ ηνλ Όκεξν θαη κεηαγελέζηεξνπο αξραίνπο ζπγγξαθείο θαη λεψηεξνπο Έιιελεο θαη μέλνπο, αιιά θαη ε βίσζε αλά ηνπο αηψλεο ηνπ δχζθνινπ πεξίπινπ ηνπ απφ ηνπο ζαιαζζνπφξνπο θαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο ζαιαζζηλνχο ηεο θνληηλήο ηνπ πεξηνρήο ησλ Βνηψλ θαη ηεο Λαθσλίαο. Σα ηνπία απηά, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ην πνιηηηζηηθφ απφζεκα ηνπ Καβνκαιηά (θαη ελ γέλεη ηεο Υεξζνλήζνπ Μαιέα), απεηινχληαη απφ ηε ζχγρξνλε επεκβαηηθή καλία ηνπ αλζξψπνπ, ηελ θεξδνζθνπία θαη ηελ απεξηζθεςία ηνπ. Κηλδπλεχνπλ απφ ηελ αιφγηζηε δξάζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαη ηελ έιιεηςε ζπγθξνηεκέλεο πνιηηηθήο γηα βηψζηκε, αξκνληθή θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε, ζηεξηδφκελε ζε ρωξνηαμηθό ζρεδηαζκό θαη ήπηα αμηνπνίεζε ηωλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάηωλ ηνπ ρώξνπ, κε βαζηθέο αξρέο ηνλ ζεβαζκό θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ αλζξωπνγελνύο θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. TE 8 - σελ 5

10 (ΣΔ8-2) Διαθόλεζνο, Πξφθεηηαη γηα ηδηαηηέξνπ θπζηθνύ θάιινπο πεξηνρή, κε ζεκαληηθή νηθνινγηθή αμία κε ηνπίν κεγάιεο θπζηθόηεηαο, εληαγκέλε ζηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000 (GR ). Ζ Διαθφλεζνο παξνπζηάδεη ηεξάζηην νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ κε ηνπο ζπάληνπο θπηηθνχο θαη δσηθνχο νξγαληζκνχο. Ζ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πνηθηιία ηχπσλ νηθνηφπσλ, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη αξθεηά θαιά δηαηεξεκέλνη (ηππηθή ακκφθηιε θαη αινθπηηθή ρισξίδα, ζπζηάζεηο θέδξσλ ζηηο ακκνζίλεο, δελδξψδεηο δηαπιάζεηο κε Juniperus oxvcedrus, πςεινί ζακλψλεο, βξάρνη) πνπ απαληνχλ θπηνθνηλσλίεο απφ ηηο πην πινχζηεο ζε πνηθηιφηεηα, θαζψο θαη ππνζαιάζζηεο θπηνθνηλσλίεο, ηηο γλσζηέο πνζεηδσλίεο, θνιπίζθνπο, θφιπνπο θ.α. Ζ ρισξίδα ηεο πεξηνρήο είλαη πινχζηα ζε θνηλά είδε, ελψ πεξηιακβάλεη ελδεκηθά θαη ηνπηθά ελδεκηθά είδε. Ζ πεξηνρή είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά πηελά ηφζν σο ηφπνο αλαπαξαγσγήο, φζν θαη σο ελδηάκεζνο ζηαζκφο αλάπαπζεο. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε παξνπζία ζπάλησλ εηδψλ ακθίβησλ, εξπεηψλ θαη πνπιηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ Διαθφλεζν, ζηελ πεξηνρή ηνπ Μαιέα θαη ζηελ επξχηεξε Λαθσλία. Υαξαθηεξηζηηθά επηκέξνπο ηνπία είλαη παξαιίεο ηδηαίηεξα αμηφινγεο, γηα ηελ αθηή, ηελ πνηφηεηα λεξψλ, ηε θπζηθφηεηα, θιπ, πνπ θάπνηεο απφ απηέο έρνπλ επαλεηιεκκέλσο πεξηιεθζεί ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ζε ιίζηεο ησλ θαιχηεξσλ παξαιηψλ. TE 8 - σελ 6

11 Πξωηνβνπιίεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο, ηνπίωλ θαη ηωλ αμηώλ ηεο (ζηνηρεία από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ θ.σ. Πεηξνιέθα, βαζηθνύ κειεηεηή ηεο κειέηεο αθνινύζσο) ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΑ Με πξσηνβνπιία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ζε αληαπφθξηζε ζε επηζπκία θαη αληίιεςε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο βξίζθνληαη ζε εμέιημε 2 ζεκαληηθέο κειέηεο : «Φπζηθφ Πεξηθεξεηαθφ Πάξθν Υεξζνλήζνπ Μαιέα» (βάζεη Ν.3937/2011) κε πξφηαζε γηα ραξαθηεξηζκφ κεγάισλ εθηάζεσλ σο Πξνζηαηεπόκελα Σνπία θ.α., «Έληαμε Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Μνλεκβάζηαο ζηνλ Καηάινγν Μλεκείσλ Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO» κε δψλε επηξξνήο πξνζηαζίαο ηνλ απέλαληη νξεηλφ φγθν, σο ζπλέπεηα ηεο κεγάιεο αμίαο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (Δηδηθέο Εψλεο Γηαηήξεζεο, Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο, Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο θ.α.) θαη ηνπ πινχζηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο (Καζηξνπνιηηεία Μνλεκβαζηάο, αξραηνινγηθνί ρψξνη, βπδαληηλά κλεκεία, ζπήιαηα θ.α.) ηεο πεξηνρήο, πνπ θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηελ πξνζηαζίαο ηεο κέζσ ξπζκίζεσλ θαη δηαηάμεσλ ηνπ ππφ εθπφλεζε Πεξηθεξεηαθνχ ρεδηαζκνχ. Χαξαθηεξίδεηαη από ηελ απζεληηθόηεηά ηεο, πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζε έλα πςειήο νηθνινγηθήο αμίαο θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ζε έλα ζπάληαο πνηόηεηαο πνιηηηζηηθό απόζεκα Επηπξόζζεηα, ηα βαζηθά ηεο πξντόληα (ειηά, νίλνο θ.ά.) πξσηαγσληζηνύλ ζηε Μεζνγεηαθή Δηαηξνθή, πνπ πξόζθαηα αλαθεξύρζεθε από ηελ UNESCO σο άπιν, πνιηηηζηηθό αγαζό ηεο αλζξσπόηεηαο. Η πεξηνρή νξηνζεηείηαη ζην ηξίην «πνδάξη» ηεο Πεινπνλλήζνπ, ζηε λνηηόηεξε απόιεμε ηεο επεηξσηηθήο Επξώπεο, ζηε Χεξζόλεζν ηνπ Μαιέα, πνπ εθηείλεηαη από ηελ πεξηνρή ηνπ Ζάξαθα σο ηνλ «Καβνκαιηά». Βόξεηά ηεο ε «Τζαθσληά», κε ην Οηθνινγηθό Πάξθν ηνπ Πάξλσλα, λόηηα ε ζάιαζζα ησλ Κπζήξσλ, αλαηνιηθά ην Μπξηών Πέιαγνο θαη ζηελ θαξδηά ηεο ε Καζηξνπνιηηεία. ΠΡΟΣΑΖ Πξνζηαηεπόκελα Σνπία: πκπιεξσκαηηθά κε ην ραξαθηεξηζκφ ηεο Υεξζνλήζνπ ηνπ Μαιέα σο θπζηθφ Πεξηθεξεηαθφ Πάξθν, πξνηάζεθε ραξαθηεξηζκφο 4 ππνπεξηνρψλ εληφο ηεο έθηαζήο ηνπ σο Πξνζηαηεπφκελα Σνπία πνπ ζπλζέηνπλ ην παξάθηην, αλαηνιηθφ κέησπν ηεο Υεξζνλήζνπ θαη ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ άγξηα θχζε ηνπο θαη απφ έλα πεξηβάιινλ πςειήο νηθνινγηθήο, πνιηηηζκηθήο θαη αηζζεηηθήο αμίαο (θαξάγγηα, ζπήιαηα, κνλνπάηηα, βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί, αξραηφηεηεο θ.ά.): «Καβνκαιηά», «Κνύλνπ», «Μνλεκβάζηαο» θαη «Εάξαθα». Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή: Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ελνπνίεζε δηθηχσζε ησλ ζέζεσλ πνιηηηζηηθήο ζεκαζίαο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, πξνηείλεηαη ε ράξαμε ηεο πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο «Παπζαλίαο» (βι. ζπλ. Υάξηε), πνπ ζα μεθηλά απφ ηε ζέζε «Όλνπ Γλάζνο» ζηελ Διαθφλεζν, ζα ζπλερίδεηαη πεξλψληαο απφ ηνλ αξραίν νηθηζκφ ησλ Βνηψλ θαη ηηο αξραίεο ζέζεηο «Νπκθαίνλ», «Δπηδήιηνλ», «Μηλψα», «Δπίδαπξνο Ληκεξά», αθξφπνιε Εάξαθα, γηα λα θαηαιήμεη ζηελ παξαιηαθή ζέζε «Κχθαληα» ζην Εάξαθα. Ζ ελ ιφγσ δηαδξνκή βαζίδεηαη ζηα «ρλάξηα» ηνπ αξραίνπ πεξηεγεηή Παπζαλία, «αγθαιηάδεη» φιν ην παξάθηην ηκήκα ηνπ πξνηεηλφκελνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πάξθνπ θαη ζεσξνχκε φηη «θσηίδεη» κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηε ζπάληα αξραηνινγηθή ηζηνξηθή πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Μαιέα. Παξαδνζηαθνί Οηθηζκνί: Γέθα νηθηζκνί ζηελ πεξηνρή ηνπ Εάξαθα (Κππαξίζζη, Παξαιία Κππαξηζζηνχ, Υάξαθαο, Πηζηάκαηα, Λακπφθακπνο, Ρερηά, Γέξαθαο, Ληκάλη Γέξαθα, Αξηάλα, Άγηνο Ησάλλεο) πξφθεηηαη λα ραξαθηεξηζηνχλ παξαδνζηαθνί, ελψ ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πάξθνπ ζπλαληψληαη πνιινί νηθηζκνί, θαηά θχξην ιφγν νξεηλνί, πνπ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζζνχλ (ελ ζπλφισ ή ελ ηκήκαηη) παξαδνζηαθνί. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη ν Άγηνο Νηθφιανο, ην Διιεληθφ (Κνπιέληηα), ηα Βειαλίδηα, ην Φαξαθιφ, ε Καζηαληά, ην Παξαδείζη θαη ην Λάρη. Αξραηνινγηθνί Υώξνη: ηελ πεξηνρή ηνπ πξνηεηλφκελνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πάξθνπ ηνπνζεηείηαη έλα πνιχ κεγάιν πιήζνο αξραηνηήησλ πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηα πξντζηνξηθά, ηα ηζηνξηθά, ηα βπδαληηλά κεηαβπδαληηλά θαη ηα λεφηεξα ρξφληα. (Δλδεηθηηθά : ην Κάζηξν ηεο Μνλεκβάζηαο, ε Αθξφπνιε Δπηδαχξνπ Ληκεξάο, ε Αθξφπνιε ηνπ Εάξαθα, ην Ηεξφ Αζθιεπηείν ζην Κππαξίζζη, ην Κάζηξν ησλ Βαηίθσλ, ν αξραίνο νηθηζκφο ησλ Βνηψλ, ν νηθηζκφο ηεο Παιαηφρσξαο ζην Υάξαθα, ε Μνλή Δπαγγειίζηξηαο, ν Κνπιεληηαλφο Πχξγνο θαη ν Πχξγνο ηνπ Φνληά ζηηο Βνηέο, ην Γεσπάξθν ζηελ Αγία-Μαξίλα). ηε ρεξζφλεζν ηνπ Μαιέα απαληάηαη έλα ηδηαίηεξα επξχ ζχλνιν ζπειαίσλ, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζπνπδαίν θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ελδηαθέξνλ (θπξηφηεξν ην πήιαην ηεο Καζηαληάο ζηα Βάηηθα). Σέινο, εηδηθή κλεία πξέπεη λα γίλεη γηα ηε ζέζε «Παπινπέηξη» (νκψλπκε λεζίδα θαη παξαιία βφξεηα ηεο Διαθνλήζνπ, πιεζίνλ πγξφηνπνπ «ηξνγγχιεο»), φπνπ παξαηεξνχληαη ηαθηθά, αξραηνινγηθά επξήκαηα, αιιά θαη αξραία νηθηζηηθά ππνιείκκαηα, ιίγα κέηξα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Πεξηνρέο Οηθναλάπηπμεο: χκθσλα κε ηα ππφ ζεζκνζέηεζε ΓΠ θαη ΥΟΟΑΠ ηεο ππφ εμέηαζε πεξηνρήο, πξνηείλεηαη ν ραξαθηεξηζκφο Πεξηνρψλ Οηθναλάπηπμεο γηα ηελ ππνδνρή αγξνηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα θέξλνπλ ζε επαθή ηνλ επηζθέπηε ηφζν κε ηελ ηνπηθή, αγξνηηθή παξαγσγή, φζν θαη κε ην ηνπηθφ, θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ. Οη πξνηάζεηο απηέο ηνπνζεηνχληαη: ηελ πεξηνρή «Μαιέα» κε θέληξν ηνλ Άγην Νηθφιαν, ζηελ πεξηνρή ηνπ «Κνχλνπ» κε θέληξν ην Διιεληθφ (Κνπιέληηα) θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Εάξαθα κε θέληξν ηε Ρερηά. Δηδηθέο Εώλεο Γηαηήξεζεο: (α) «ΟΡΖ ΓΗΓΟΒΟΤΝΗ, ΥΗΟΝΟΒΟΤΝΗ, ΓΑΪΓΟΤΡΟΒΟΤΝΗ, ΚΟΡΑΚΗΑ, ΚΑΛΟΓΔΡΟΒΟΤΝΗ, ΚΟΤΛΟΥΔΡΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ», (β) «ΠΔΡΗΟΥΖ ΝΔΑΠΟΛΖ ΚΑΗ ΝΖΟ ΔΛΑΦΟΝΖΟ» : Πεξηνρέο κε πνιχ ζεκαληηθή αμία γηα ηελ αλάπαπζε θαη θσιενπνίεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνπιηψλ, ζπάληα, απφ ρισξηθή άπνςε, θπηά θαη πνιχ ζπάληα ηνπηθά ελδεκηθά θπηά taxa. Ζ παλίδα απηνχ ηνπ ηφπνπ είλαη εθπιεθηηθά πνηθίιε (πνιιά είδε πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ). Δίλαη ζεκαληηθφο ηφπνο απφ πιεπξάο νξληζνπαλίδαο θαζψο απνηειεί κία απφ ηηο δχν λνηηφηαηεο πεξηνρέο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο πνπ απνηεινχλ πνιχηηκνπο ζηαζκνχο γηα ηα πνπιηά, ακέζσο πξηλ θαη κεηά ην εμαληιεηηθφ ηνπο ηαμίδη πάλσ απφ ηε Μεζφγεην. Ζ ιηκλνζάιαζζα «ηξνγγχιε είλαη παξάθηηνο πγξφηνπνο κε ακκψδε ισξίδα θαη ακκφινθνπο, εληαγκέλν ζηνλ θαηάινγν βηφηνπσλ CORINE, κε κεγάιε αηζζεηηθή θαη νηθνινγηθή αμία, θαη πξνηείλεηαη ε ρσξνζέηεζε Πάξθνπ Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο, Εώλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (Ε.Δ.Π.) «ΟΡΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΛΑΚΩΝΗΑ» : Πεξηνρή ηνπ θαηαιφγνπ Natura 2000 (θσδηθφο: GR , Έθηαζε: ,61 ha), πνπ επξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Εάξαθα. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ίδηα κε απηά πνπ έρνπλ αλαθεξζεί γηα ηελ ΔΕΓ GR , θαζψο κεηαμχ ηνπο παξνπζηάδνπλ επηθάιπςε ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ. Πξφθεηηαη, κεηαμχ άιισλ, γηα κηα πνιχ ζεκαληηθή πεξηνρή γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά. Καηαθύγηα Άγξηαο Εωήο: (α) «ΓΑΪΓΟΤΡΟΒΟΤΝΗ», (β) «ΠΡΑΣΑΓΟ ΚΟΤΚΟΤΒΑΓΗΑ ΑΔΣΟΦΩΛΗΑ ΒΟΤΝΟ ΑΓ. ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΣΟΜΑΚΑ ΛΤΚΟΒΟΤΝΗ ΛΔΚΑΝΔ» (γ) «ΠΡΑΣΑΓΟ ΥΔΡΩΜΑΣΑ ΛΟΣΕΑ». Σα αλσηέξσ θαηαθύγηα είλαη απαξαίηεηα γηα θωιενπνίεζε, κεηαλάζηεπζε, δηαρείκαζε, δηαηξνθή, αλαπαξαγωγή θαη δηαβίωζε ηεο άγξηαο παλίδαο.ζ πεξηνρή έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ηελ Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξία ζε ζπλεξγαζία κε ηελ BirdLife International (Αλαζεψξεζε ησλ εκαληηθψλ Πεξηνρψλ γηα ηα πνπιηά ηεο Διιάδαο, ) σο εκαληηθή Πεξηνρή Πνπιηψλ κε ηελ νλνκαζία «Όξε Αλαηνιηθήο Λαθσλίαο» κε ηνλ θσδηθφ 123. TE 8 - σελ 7

12 ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΑ Με πξσηνβνπιία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη κε θαζνιηθή απνδνρή, έρεη γίλεη πξφηαζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ δηαθήξπμε (έρεη πξνζππνγξαθεί κεηαμχ ησλ άιισλ απφ ηελ Παλιαθσληθή Οκνζπνδία Διιάδαο, απφ ην αξκφδην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ζεκαληηθνχο θνξείο θαη εμέρνληα πξφζσπα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, θιπ) γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ ηεο ρεξζνλήζνπ Μαιέα θαη εηδηθφηεξα ηελ αλάδεημε θαη θαζηέξωζε ηνπ Αθξωηεξίνπ Μαιέα ωο ηνπίνπ Γηεζλνύο Αμίαο. Πξαγκαηνπνηήζεθε Γηεζλέο πκπφζην Πνιηηηζηηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Κιεξνλνκηάο θαη Σνπίνπ κε ηίηιν «Ο Καβνκαιηάο απφ ην Οκεξηθφ ζην ζχγρξνλν Σνπίν», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ κε δηνξγαλσηέο ηνλ χλδεζκν Βειαληδησηψλ «Ζ Μπξηηδηψηηζζα», ην Κέληξν παξηηαηηθψλ θαη Πεινπνλλεζηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Nottingham θαη ηνλ Γήκν Μνλεκβαζίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Μεζνγεηαθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ θχζε θαη ηνλ άλζξσπν θαη ην Ίδξπκα Αηθαηεξίλεο Λαζθαξίδε ην άββαην 30 Απξηιίνπ 2011 ζην πλεδξηαθφ Κέληξν «Πέηξα» ζηε Μνλεκβαζία. (www.capemalea.eu) ΠΡΟΣΑΖ Με βάζε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο θαη εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάζζεθαλ ζην ζπλέδξην, νη θύξηεο δηαπηζηώζεηο ήηαλ : Ο Καβνκαιηάο (θαη ελ γέλεη ε ρεξζφλεζνο Μαιέα) παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηιφηεηα ηνπίσλ, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά γηα ηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη ηελ ηζηνξηθή ηνπ ηαπηφηεηα. Απηά είλαη απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ φπσο ηεο ηδηαίηεξεο γεσγξαθηθήο ηνπ ζέζεο (θφκβνο ηξηψλ ζαιαζζψλ θαη πέξαζκα ζην Αηγαίν), ηεο γεσκνξθνινγίαο ηνπ ηφπνπ (π.ρ. εθαηνληάδεο κηθξά θαη κεγάια ζπήιαηα, δνιίλεο θαη θαξζηηθέο δηακνξθψζεηο), ηνπ κηθξνθιίκαηφο ηνπ (δπλαηνί άλεκνη κε απφηνκεο ελαιιαγέο, δπλαηά ζαιάζζηα ξεχκαηα), ηεο ζεκαληηθήο ηνπ παλίδαο (π.ρ. ηζαθάιη, θψθηα m. monachus) θαη ελδεκηθήο ρισξίδαο ηνπ (π.ρ. ηνπιίπα γνπιηκή, ζαιαζζφθεδξνο, linaria hellenica), ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ (κε ξίδεο ζηα απψηεξα πξντζηνξηθά ρξφληα) θαη ησλ αλζξψπσλ ηνπ ζήκεξα πνπ δνπλ θαη λνηάδνληαη γηα ηνλ ηφπν εηνχην. εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ηζηνξηθήο ηαπηφηεηαο ηδηαίηεξα ηνπ ζξπιηθνχ Καβνκαιηά απνηεινχλ νη πεξηγξαθέο ηνπ αγξίνπ θαη απαξάκηιινπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, μεξάο θαη ζάιαζζαο, απφ ηνλ Όκεξν θαη κεηαγελέζηεξνπο αξραίνπο ζπγγξαθείο θαη λεψηεξνπο Έιιελεο θαη μέλνπο, αιιά θαη ε βίσζε αλά ηνπο αηψλεο ηνπ δχζθνινπ πεξίπινπ ηνπ απφ ηνπο ζαιαζζνπφξνπο θαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο ζαιαζζηλνχο ηεο θνληηλήο ηνπ πεξηνρήο ησλ Βνηψλ θαη ηεο Λαθσλίαο. Σα ηνπία απηά, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ην πνιηηηζηηθφ απφζεκα ηνπ Καβνκαιηά (θαη ελ γέλεη ηεο Υεξζνλήζνπ Μαιέα), απεηινχληαη απφ ηε ζχγρξνλε επεκβαηηθή καλία ηνπ αλζξψπνπ, ηελ θεξδνζθνπία θαη ηελ απεξηζθεςία ηνπ. Κηλδπλεχνπλ απφ ηελ αιφγηζηε δξάζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαη ηελ έιιεηςε ζπγθξνηεκέλεο πνιηηηθήο γηα βηψζηκε, αξκνληθή θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε, ζηεξηδφκελε ζε ρωξνηαμηθό ζρεδηαζκό θαη ήπηα αμηνπνίεζε ηωλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάηωλ ηνπ ρώξνπ, κε βαζηθέο αξρέο ηνλ ζεβαζκό θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ αλζξωπνγελνύο θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Ζ Πξόηαζε εζηηάδεη ζηα αθόινπζα : Καιείηαη ε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ καδί κε νπνηαδήπνηε άιιε αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή λα πξνρσξήζεη ζην πιαίζην επαλεμέηαζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ ιακβάλνληαο ππφςε ηεο ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία θαη πνξίζκαηα πνπ αλαιχζεθαλ θαη ηεθκεξηψζεθαλ εθηελψο ζην πξναλαθεξφκελν πκπφζην, σο ηελ θαζνιηθή ζέιεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλία. Δηδηθφηεξα, θαιείηαη λα θεξύμεη ηνλ Καβνκαιηά θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ ζε Σνπίν Γηεζλνύο Αμίαο. Ζ ζρεηηθή πξφηαζε δεηείηαη ηεθκεξησκέλα λα απνηειέζεη πξφηαζε πξνο ζεζκνζέηεζε απφ ην ΠΠΥΑΑ Πεινπνλλήζνπ, θαζψο ν «ηφπνο ηνπίν» ζπγθεληξψλεη πςειήο αηζζεηηθήο θαη νηθνινγηθήο αμίαο θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζπνπδαίν πνιηηηζηηθφ απφζεκα θαη λα ππνβάιεη θαη ππνζηεξίμεη αίηεζε (κε βάζε ηα γλσζηά ζρεηηθά θξηηήξηα ηεο UNESCO) γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο πεξηνρήο ηνπ Καβνκαιηά σο κλεκείνπ Παγθφζκηαο Φπζηθήο θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. TE 8 - σελ 8

13 ΔΝΟΣΗΣΑ TE 9 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΠΔΓΙΑΓΑ, ΔΚΒΟΛΔ ΔΤΡΩΣΑ, ΛΑΚΩΝΙΚΟ ΚΟΛΠΟ Ζ εκόηδηα 9, ανέπεηαζ από ημκ Λαηςκζηό ηόθπμ, μνζμεεηείηαζ αμνεζμδοηζηά από ημκ Ταΰβεημ, κμηζμδοηζηά από ηδκ πενζόκδζμ ηδξ Μάκδξ, αμνεζμακαημθζηά από ημκ Πάνκςκα, κμηζμακαημθζηά από ηδκ πενζόκδζμ ηςκ Βμζώκ ηαζ αόνεζα από ηδκ πενζμπή ηςκ Κνμηεώκ ηαζ ημο Γεναηίμο. Μπμνεί κα δζαζνεεεί ζε ηέζζενζξ οπμεκόηδηεξ. ΤΔ9-1 Ζ πνώηδ δοηζηά, ιε ηέκηνμ ημ Γύεεζμ, μνζμεεηείηαζ από ημοξ μνεζκμύξ όβημοξ ημο Ταϋβέημο πμο θηάκμοκ ιέπνζ ηδκ παναθζαηή γώκδ, όπμο δεκ οπάνπμοκ ζδιακηζηέξ πεδζκέξ εηηάζεζξ, ιε ζημζπεία ημο ηθαζζζημύ ημπίμο ηδξ Μάκδξ ηαζ ηδξ ζπεηζηήξ ανπζηεηημκζηήξ. ΤΔ9-2 Ζ δεύηενδ ηεκηνζηά ιε άλμκα ημκ Δονώηα ηαζ ηέκηνμ ηδκ Σηάθα. Πνόηεζηαζ βζα ηδκ εύθμνδ πεδζκή γώκδ πμο δζαιμνθώκεηαζ από ηζξ εηαμθέξ ημο Δονώηα ηαζ παναηηδνίγεηαζ από ημκ πμνημηαθεώκα ημο ηαζ ημ ημπίμ ηςκ εηαμθώκ. ΤΔ9-3 Ζ ηνίηδ ακαημθζηά ιε ηέκηνμ ημοξ Μμθάμοξ. Ζ πενζμπή μνζμεεηείηαζ από μνεζκμύξ ηαζ διζμνεζκμύξ όβημοξ πμο πενζαάθμοκ ηδκ πεδζάδα ηςκ Μμθάςκ. ΤΔ9-4 Ζ ηέηανηδ αμνεζμακαημθζηά ιε ηέκηνμ ημκ Άβζμ Γδιήηνζμ, πνόηεζηαζ βζα μνεζκή ηαζ διζμνεζκή πενζμπή ζηδκ εκδμπώνα. TE 9 - σελ 1

14 ΣΔ9-1 Γςηικά, με κένηπο ηο Γύθειο Σο αγποηικό ηοπίο, είκαζ εκδζαθένμκ, παναηηδνίγεηαζ από ημοξ εθαζώκεξ ηαζ δεκ έπεζ οπμζηεί ζμαανέξ αθθμζώζεζξ, θόβς ηδξ ζπεηζηά ήπζαξ μζηζζηζηήξ ακάπηολδξ. Φςζικό ηοπίο : Ονεζκέξ πενζμπέξ ιε έκημκμ ακάβθοθμ ηαζ δπζόηενεξ διζμνεζκέξ πενζμπέξ, ηαθύπημκηαζ ιε δαζζηέξ εηηάζεζξ ζε ακάιεζλδ ιε εθαζώκεξ. Αθθμζώζεζξ ηαζ οπμαάειζζδ έπεζ οπμζηεί από δαζζηέξ πονηαβζέξ ηαζ επέηηαζδ ηαθθζενβεζώκ. Τμ ημπίμ είκαζ εκδζαθένμκ ιε πενζμπέξ ιε αλζόθμβδ εέα. Ακηέρ : Σηδκ πενζμπή Μαονμαμύκζ, κμηίςξ ημο Γοεείμο, ζηδκ παναθζαηή γώκδ έπμοκ ακαπηοπεεί ημονζζηζηέξ δναζηδνζόηδηεξ (λεκμδμπεία, ηάιπζκβη η.θπ.) ηαζ δναζηδνζόηδηεξ ακαροπήξ. Οζ παναθίεξ είκαζ ιεβάθμο ιήημοξ ηαζ ζδιακηζημύ πθάημοξ αιιώδεζξ αηηέξ ηαζ πενζαάθθμκηαζ από εθαζώκεξ ηαζ θοζζηή αθάζηδζδ. Ακαθμνέξ ηαζ επζζδιάκεζξ ζημ πεδίμ μζημθμβζηώκ μνβακώζεςκ πμο αζπμθμύκηαζ ιε ηδκ πεθώκα caretta caretta, απμδίδμοκ ζηδκ πενζμπή μζημθμβζηή αλία. Οζ αηηέξ ζηδκ οπμεκόηδηα αοηή ζοκζζημύκ έκα αλζόθμβμ ημπίμ, πμο δεκ έπεζ οπμζηεί ζδιακηζηέξ αθθμζώζεζξ, ιε ιεβάθδ θοζζηόηδηα ηαζ μζημθμβζηή αλία, ημ μπμίμ απεζθείηαζ από ηδκ ημονζζηζηή ακάπηολδ. Οικιζμοί : Γοηζηά ηαζ αμνεζμδοηζηά ημο Γοεείμο οπάνπμοκ μζηζζιμί ηδξ Μάκδξ, μζ μπμίμζ έπμοκ ιμκαδζηά ικδιεία ιακζάηζηδξ ανπζηεηημκζηήξ (πονβόζπζηα η.θπ.) εη ηςκ μπμίςκ ηάπμζμζ έπμοκ ηδνοπεεί παναδμζζαημί (Αζηένζμ, Μαθθζανή Σοηζά). Οζ παναδμζζαημί μζηζζιμί ιε ημκ πενζαάθθμκηα πώνμ ημοξ ζοκζζημύκ έκα εκδζαθένμκ ημπίμ. Ναοάβζμ ζηδκ παναθία Σεθζκίηζα Γύεεζμ Νδζάηζ Κνακάδξ & θζιάκζ Γύεεζμ : είκαζ μ ζδιακηζηόηενμξ μζηζζιόξ ηδξ οπμεκόηδηαξ, είκαζ παναηηδνζζιέκμξ παναδμζζαηόξ μζηζζιόξ, είκαζ πηζζιέκμξ ηονίςξ ζηδ πθαβζά εκόξ θόθμο δίπθα ζηδ εάθαζζα ηαζ πενζαάθθεηαζ από δέκηνα ηαζ εάικμοξ έπεζ αλζόθμβδ ανπζηεηημκζηή, αλζόβμβμ εαθάζζζμ ιέηςπμ πμο ζοιπθδνώκεηαζ από ημ Νδζάηζ ηδξ Κνακάδξ, ημ μπμίμ ζοκδέεηαζ ιε θζιεκμαναπίμκα ιε ηδκ λδνά ηαζ εηεί ανίζηεηαζ μ πύνβμξ ηςκ Τγακεηάηδδςκ. Πζέζεζξ ζηδκ πενζμπή, αζημύκηαζ ηονίςξ από απμννίρεζξ ζημοπζδζώκ ηαζ ιπαγώκ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ. TE 9 - σελ 2

15 Δκδεπόιεκδ ζδιακηζηή ημονζζηζηή ακάπηολδ ζε ζπέζδ ιε ζήιενα, ακ δεκ ζοκμδεοηεί ιε ηαηάθθδθμ ζπεδζαζιό, εκδέπεηαζ κα αζηήζεζ πζέζεζξ ζημ ημπίμ ηαζ ημ παναηηήνα ηδξ πενζμπήξ. Ο μζηζζιόξ ηαζ δ πενζαάθθμοζα πενζμπή ημο έπμοκ παναηηδνζζηεί ςξ ΤΗΦΚ ιε ηςδζηό AT Απμηεθεί ζζημνζηό μζηζζιό πμο απμηέθεζε δζαπνμκζηά ημ ηύνζμ θζιάκζ ηδξ Λαηςκίαξ. Πνόηεζηαζ βζα ζδιακηζηό, ζδζαίηενμ, αλζόθμβμ, παναηηδνζζηζηό ημπίμ ηδξ Λαηςκίαξ (μζηζζηζηό ζύκμθμ, πενζαάθθςκ πώνμξ, ζζημνζηόηδηα ηόπμο). Λοιπά μνημεία ιζηοπικοί σώποι : Σηδκ εονύηενδ πενζμπή ημο Γοεείμο, οπάνπμοκ ανηεηά δζαηδνδηέα ηηίνζα, ανπαζμθμβζημί πώνμζ, καμί, πύνβμζ ηαζ ηάζηνα πμο δδιζμονβμύκ έκα εκδζαθένμκ ζδζαίηενμ πμθζηζζηζηό ηαζ ζζημνζηό ημπίμ πμο παναηηδνίγεζ ηδκ εονύηενδ πενζμπή, πμο ζοκδοάγεζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ηδξ πενζμπήξ πμο ζοκδέεζ ημ πανόκ ιε ημ πανεθεόκ. ΣΔ9-2 Κενηπική πεπιοσή ηηρ ενόηηηαρ με άξονα ηον Δςπώηα και κένηπο ηην κάλα. Πνόηεζηαζ βζα ηδκ εύθμνδ πεδζκή γώκδ πμο δζαιμνθώκεηαζ από ηζξ εηαμθέξ ημο Δονώηα ηαζ παναηηδνίγεηαζ από ημκ πμνημηαθεώκα ημο ηαζ ημ ημπίμ ηςκ εηαμθώκ. Πορτοκαλεώνασ Μεικτό αγροτικό τοπίο : Πορτοκαλεώνασ & παρουςία ελιών Αγποηικό ηοπίο Σηδκ ηεκηνζηή πενζμπή, ηαεμνζζηζηόξ πανάβμκηαξ ηδξ δζαιόνθςζδξ ημο ημπίμο είκαζ δ δζέθεοζδ ημο πμηαιμύ Δονώηα ηαζ ημ δέθηα ηδξ εηαμθήξ ημο πμο ζπδιαηίγεηαζ. Με ηα κενά ημο πμηαιμύ ανδεύεηαζ ιεβάθμ ιένμξ ηδξ βεςνβζηήξ βδξ ηδξ πενζμπήξ, δ μπμία απμηεθείηαζ ηονίςξ από μπςνώκεξ, εθαζώκεξ ηαζ ηδπεοηζηά. Δίκαζ παναηηδνζζηζηό ηδξ πενζμπήξ μ εηηεηαιέκμξ ηαζ ζπεδόκ ζοιπαβήξ πμνημηαθεώκαξ πμο απμηεθεί παναδμζζαηή ηαθθζένβεζα βζα ηδκ πενζμπή. Πνόηεζηαζ βζα ηοπζηό, παναδμζζαηό, παναηηδνζζηζηό βζα ηδκ πενζμπή αβνμηζηό ημπίμ πμνημηαθεώκα. Δπζζδιαίκεηαζ όηζ ζηδκ πενζμπή, εηαηένςεεκ ηδξ όπεδξ ημο Δονώηα, ανίζημκηαζ εενιμηήπζα πμο όιςξ δεκ παναηηδνίγμοκ ημ ζοκμθζηό αβνμηζηό ημπίμ. Φςζικό ηοπίο : Πενζμνίγεηαζ ζηζξ όπεεξ, ηδ ημίηδ ηαζ ηζξ εηαμθέξ ημο Δονώηα. Πνόηεζηαζ βζα έκα από ημοξ ζδιακηζηόηενμοξ πμηαιμύξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο. Σηδκ πανμύζα οπμεκόηδηα δεκ πανμοζζάγεζ ιαζακδνζζιμύξ, έπεζ πανόπεζα αθάζηδζδ, δύμ αβνμηζημί δνόιμζ εηαηένςεεκ ηςκ TE 9 - σελ 3

16 μπεώκ ημο θηάκμοκ έςξ ηδκ εηαμθή ημο ηαζ από ηα κενά ημο ανδεύεηαζ όθμξ μ ηάιπμξ. Σηζξ εηαμθέξ ημο ζπδιαηίγεηαζ δέθηα πμο απμηεθεί ηόπμ ορδθήξ μζημθμβζηήξ αλίαξ. Τόπμζ ορδθήξ μζημθμβζηήξ αλίαξ: Οζ εηαμθέξ ημο Δονώηα έπμοκ εκηαπεεί ζημ δίηηομ Natura 2000 ηαζ έπμοκ παναηηδνζζηεί ςξ ΔΕΓ (GR «Δηαμθέξ Δονώηα») ηαζ ςξ ΕΔΠ (GR «Υβνόημπμζ εηαμθώκ Δονώηα»). Σηδκ πενζμπή ζπδιαηίγεηαζ ημ δέθηα ηδξ εηαμθήξ ημο πμηαιμύ Δονώηα, ημ μπμίμ απμηεθεί ζδιακηζηό οβνμαζόημπμ, βζα έκα ιεβάθμ ανζειό ιεηακαζηεοηζηώκ πηδκώκ. Οζ παναθίεξ ημο Λαηςκζημύ ηόθπμο απμηεθμύκ ζδιακηζηό αζόημπμ ηδξ εαθάζζζαξ πεθώκαξ caretta-caretta ηαζ δζαθόνςκ εζδώκ ρανζώκ. Απεζθέξ οπμαάειζζδξ πνμένπμκηαζ από πενζααθθμκηζηή νύπακζδ, (έπμοκ παναηδνδεεί επεζζόδζα νύπακζδξ ηςκ οδάηςκ ημο Δονώηα ιε απμηέθεζια ημκ εάκαημ πμθθώκ ρανζώκ, ςξ απμηέθεζια ηδξ ακελέθεβηηδξ νίρδξ ζημκ πμηαιό ζημοπζδζώκ, ιπαγώκ ηαζ απμαθήηςκ από αζμηεπκίεξ ηαζ εθαζμηνζαεία). Δπίζδξ, ζηδκ πενζμπή ημο Έθμοξ έπμοκ παναηδνδεεί θαζκόιεκα οθαθιύνζκζδξ. Τέθμξ παναηδνμύκηαζ αοεαίνεηεξ δναζηδνζόηδηεξ παναεενζζιμύ εκηόξ ηδ πενζμπήξ πνμζηαζίαξ (αοεαίνεηα ηηίζιαηα, ηονίςξ πνόπεζνα, ηθπ). Δηαμθή πμηαιμύ Δονώηα Αοεαίνεηεξ ηαηαζηεοέξ ζηδκ πενζμπή εηαμθήξ Δονώηα Από ζζημνζηέξ ακαθμνέξ, μζ ανπαίμζ ηάημζημζ ημο Έθμοξ ιεηά ηδκ οπμδμύθςζδ ζημοξ Γςνζείξ απμηέθεζακ ημοξ είθςηεξ ηδξ ανπαίαξ Σπάνηδξ. Τμ ημπίμ ηδξ πενζμπήξ είκαζ θοζζηό, ιε ορδθή μζημθμβζηή αλία, ζζημνζηόηδηα, ιε θοζζμθαηνζηό εκδζαθένμκ, ιε οπμααειζζηζηέξ πζέζεζξ από αβνμηζηέξ, παναεενζζηζηέξ πνήζεζξ ηαζ νύπακζδ. TE 9 - σελ 4

17 Οικιζμοί: Οζ ηύνζμζ πεδζκμί μζηζζιμί είκαζ δ Σηάθα, μ Βθαπζώηδξ, ημ Έθμξ ηαζ μ Λέδιμκαξ, μζ μπμίμζ έπμοκ «κλαζική δομή» αγποηικών οικιζμών, με ήπια σαπακηηπιζηικά. Σηδκ πενζμπή οπάνπμοκ ηάπμζμζ ανπαζμθμβζημί πώνμζ ηαζ ικδιεία. Ακηέρ: Δηηεηαιέκδ ζοκεπήξ παναθία, αιιώδδξ ζημ ιεβαθύηενμ ιήημξ ηδξ. ΣΔ9-3 Αναηολικά με κένηπο ηοςρ Μολάοςρ. Ζ πενζμπή μνζμεεηείηαζ από μνεζκμύξ ηαζ διζμνεζκμύξ όβημοξ πμο πενζαάθμοκ ηδκ πεδζάδα ηςκ Μμθάςκ. Αγποηικό ηοπίο : ζοκίζηαηαζ από ηδκ πεδζάδα ηςκ Μμθάςκ. Πνόηεζηαζ βζα ηοπζηό αβνμηζηό ημπίμ ιε εθαζώκεξ, ημ μπμίμ έπεζ οπμζηεί οπμααειζζηζηέξ πζέζεζξ. Θέα από ημοξ Μμθάμοξ πνμξ ηδκ μιώκοιδ πεδζάδα Οπεινό ημιοπεινό ηοπίο: Πνόηεζηαζ βζα πενζμπή ιε πενζμνζζιέκδ εαικώδδ αθάζηδζδ. Ζ ακενςπμβεκήξ πανμοζία (ηαθθζένβεζεξ, μζηζζιμί, ηθπ) είκαζ πενζμνζζιέκδ. Οζ «βοικμί» όβημζ δεζπόγμοκ ζηδκ πεδζκή πενζμπή. Υπμααειζζηζηέξ πζέζεζξ απεζθέξ αζημύκηαζ από δαζζηέξ απεζθέξ ηαζ ζδιακηζηά ηεπκζηά ένβα (δνόιμζ, αζμθζηά πάνηα, ηθπ). Θέζεζξ οπμδμιώκ αζμθζηώκ πάνηςκ ζημκ μνεζκό πεδζκή γώκδ όβημ πάκς από ηδ TE 9 - σελ 5

18 Σόπορ ςτηλήρ οικολογικήρ αξίαρ Γοηζηά ηαζ ακαημθζηά ηςκ Μμθάςκ ανίζημκηαζ ηα όνδ ηδξ ακαημθζηήξ Λαηςκίαξ Κμονημύθα ηαζ Κμοθμπένα ακηίζημζπα, ηα μπμία έπμοκ εκηαπεεί ζημ δίηηομ Natura 2000 ηαζ έπμοκ παναηηδνζζηεί ςξ ΕΔΠ (GR «Όνδ ακαημθζηήξ Λαηςκίαξ»). Σηα όνδ ακαημθζηά ηςκ Μμθάςκ, εκηόξ ηαζ εηηόξ ηδξ πενζμπήξ Natura, έπμοκ εβηαηαζηαεεί ακειμβεκκήηνζεξ. Πνόηεζηαζ βζα θοζζηό ημπίμ, ορδθήξ μζημθμβζηήξ αλίαξ, πμο δέπεηαζ οπμααειζζηζηέξ πζέζεζξ. Ακηέρ : Πνόηεζηαζ βζα πμζηζθόιμνθμ ημπίμ, ιε εκαθθαβέξ αναπώδμοξ αηηήξ ηαζ παναθίςκ ιε άιιμ ή αόηζαθμ. Παναθζαηά ζηδκ ακαημθζηή πθεονά ημο Λαηςκζημύ ηόθπμο, ζηδκ Δθζά ηαζ ζηδκ Πθύηνα, όπμο οπάνπμοκ ηαζ βναθζηά θζιακάηζα, έπμοκ ακαπηοπεεί δναζηδνζόηδηεξ ακαροπήξ ηαζ ημονζζιμύ. Πνόηεζηαζ βζα ζπεηζηά αλζόθμβεξ αηηέξ ιε εκδζαθένμκ ημπίμ, πςνίξ ζδιακηζηή οπμαάειζζδ ηαζ ιε ηύνζεξ απεζθέξ οπμαάειζζδξ από ημονζζηζηέξ ηαζ βεςνβζηέξ δναζηδνζόηδηεξ. Οικιζμοί : Οζ ηονζόηενμζ πεδζκμί μζηζζιμί ηδξ πενζμπήξ είκαζ μ Αζςπόξ, ηα Παπαδζάκζηα, δ Μεηαιόνθςζδ ηαζ δ Σοηζά πμο είκαζ ηηζζιέκδ ζε θόθμ μζ μπμίμζ είκαζ «ηθαζζηήξ δμιήξ». Γαζζηέξ εηηάζεζξ οπάνπμοκ ζηα όνδ πμο πενζαάθθμοκ ηδκ πεδζάδα. Σηδκ πενζμπή δεκ έπμοκ παναηηδνζζηεί πενζμπέξ ςξ ΤΗΦΚ, οπάνπμοκ δζάζπανημζ ανπαζμθμβζημί πώνμζ, καμί, ζζημνζημί ηόπμζ, η.θπ. ΣΔ9-4 Πεπιοσή βοπειοαναηολικά με κένηπο ηον Άγιο Γημήηπιο ζηην οπεινή και ημιοπεινή πεπιοσή ζηην ενδοσώπα Ζ αμνεζμακαημθζηή πενζμπή, πμο ανίζηεηαζ κόηζα ημο Πάνκςκα, πενζθαιαάκεζ ηδκ εονύηενδ πενζμπή ηςκ Νζάηςκ, ηδξ Απζδζάξ, ημο Αβίμο Γδιδηνίμο ηαζ ηδκ μνεζκή πενζμπή ηδξ Κνειαζηήξ. Σε μθόηθδνδ ηδκ πενζμπή αζηείηαζ αλζόθμβδ ηηδκμηνμθζηή δναζηδνζόηδηα αζβμπνμαάηςκ ηαζ ηαθθζένβεζα εθζάξ. Σο αγποηικό ηοπίο, ειθακίγεηαζ ζηζξ πενζμπέξ ιε μιαθό ακάβθοθμ, παναηηδνίγεηαζ από εθαζώκεξ ζε ακάιεζλδ ιε αμζημηόπζα ηαζ θοζζηή αθάζηδζδ ηαζ δεκ έπεζ οπμζηεί ζμαανέξ αθθμζώζεζξ. Πνόηεζηαζ βζα ηοπζηό αβνμηζηό ημπίμ διζμνεζκώκ πενζμπώκ. Φςζικό ηοπίο - βοζκόηοποι : Ονεζκέξ πενζμπέξ ιε έκημκμ ακάβθοθμ ηαζ δπζόηενεξ διζμνεζκέξ πενζμπέξ, ηαθύπημκηαζ ιε δαζζηέξ εηηάζεζξ ηαζ αμζημηόπμοξ. Καηά ηόπμοξ ηαθθζένβεζεξ, ηονίςξ εθαζώκεξ εηημπίγμοκ ηδ θοζζηή αθάζηδζδ. Αθθμζώζεζξ ηαζ οπμαάειζζδ έπεζ οπμζηεί από δαζζηέξ πονηαβζέξ, επέηηαζδ ηαθθζενβεζώκ ηαζ ηηδκμηνμθία. Πνόηεζηαζ βζα ηοπζηό ημπίμ μνεζκώκ ηαζ διζμνεζκώκ πενζμπώκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, TE 9 - σελ 6

19 Οικιζμοί : Οζ μζηζζιμί ηδξ οπμεκόηδηαξ είκαζ «ηθαζζηήξ δμιήξ». Ο Άβζμξ Γδιήηνζμξ είκαζ ημ κεόηενμ ηαζ ιεβαθύηενμ πςνζό ηαζ πηίζηδηε ημ 1850 από ηαημίημοξ ημο μνεζκμύ πςνζμύ Γηζόηζαθζ. Ο πνμακαθενόιεκμξ μζηζζιόξ Γηζόηζαθζ, έπεζ εβηαηαθεζθεεί, αθθά έπμοκ παναιείκεζ μζ ζηεθεημί ηςκ παθζώκ ανπμκηζηώκ. Λόβς ηδξ εβηαηάθεζρδξ, δ δμιή ημο μζηζζιμύ ηαζ όζα ζημζπεία από ηα ηηίνζα οπάνπμοκ αηόια, απμδίδμοκ ηδκ δμιή ηαζ ημ παναηηήνα ημο παθζμύ πεηνόπηζζημο μζηζζιμύ Άνπζζε κα ηαημζηείηαζ από ημ 1500ι.Φ. Σδιακηζηή αθθαβή ζηδ δμιή ηαζ ηδκ ανπζηεηημκζηή ημο επήθεε ιεηά ηδκ ημονημηναηία, ιε ηδ ζοιαμθή ηαζ Μαηεδόκςκ ιαζηόνςκ. Από ημ 1960 έςξ ηαζ ζήιενα είκαζ εκηεθώξ εβηαηαθεθεζιιέκμξ ηαζ έπμοκ λεηζκήζεζ πνμζπάεεζεξ ακαζηήθςζδξ. Δίκαζ ζδιακηζηό, αλζόθμβμ ανπζηεηημκζηό ημπίμ, οπμααειζζιέκμ (θόβς εβηαηάθεζρδξ), ιε ζδιακηζηή εέα ζημ Λαηςκζηό ηόθπμ. Σημ πςνζό ηςκ Νζάηςκ είκαζ αλζμπνόζεηημζ μζ παθζμί ακειόιοθμζ ζημ θόθμ ηαζ ηα δεηάδεξ πέηνζκα πδβάδζα βύνς από ημ πςνζό βζα ηδ ζοθθμβή ανόπζκμο κενμύ ηαζ ζοκζζημύκ εκδζαθένμκ ηόπμ θόβς ηςκ ζημζπείςκ ηςκ πνμακαθενόιεκςκ παναδμζζαηώκ οπμδμιώκ Σηδκ Απζδζά πμο είκαζ ημ παθαζόηενμ πςνζό ιε γςή πνόκςκ, εονήιαηα ανέεδηακ ζημ θόθμ Κνίηζμαα ηαζ μ καόξ Κμίιδζδξ ηδξ Θεμηόημο είκαζ ιμκαδζηήξ ανπζηεηημκζηήξ. Ζ Κνειαζηή είκαζ όιμνθμ ηαζ βναθζηό πςνζό ιε πδβέξ ηαζ εθαημδάζμξ, ζηα 800ι. ορόιεηνμ ζηζξ πθαβζέξ ημο Πάνκςκα. TE 9 - σελ 7

20 ΕΝΟΣΗΣΕ TE 10 ΔΤΣΙΚΗ ΠΕΔΙΑΔΑ ΕΤΡΩΣΑ, ΣΑΤΓΕΣΟ & TE 11 ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΠΕΔΙΑΔΑ ΕΤΡΩΣΑ, ΠΑΡΝΩΝΑ Οζ εκυηδηεξ ημπίμο Τ10 & Τ11, ανίζημκηαζ ζημ ηεκηνζηυ ηιήια ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ ημο Δονχηα (GR33). Ζ πενζμπή μνζμεεηείηαζ δοηζηά ηαζ ακαημθζηά απυ ημοξ μνεζκμφξ υβημοξ ημο Τατβέημο ηαζ ημο Πάνκςκα ακηίζημζπα, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ανίζηεηαζ δ ημζθάδα ημο Δονχηα. Ζ ηάεε εκυηδηα ιπμνεί κα δζαζνεεεί ζε δφμ ηφνζεξ οπμεκυηδηεξ. Δζδζηυηενα : ΔΝΟΤΖΤΑ 10 ΔΝΟΤΖΤΑ α Πεδζκή πενζμπή, δοηζηά π. Δονχηα 11-α Πεδζκή πενζμπή, ακαημθζηά π. Δονχηα 10-α Ακαημθζηυξ Ονεζκυξ υβημξ Τατβέημο, απυ ημοξ πνυπμδεξ έςξ ημ ορυιεηνμ ηςκ 1000ι. 11-α Γοηζηυξ Ονεζκυξ Πάνκςκαξ απυ ημοξ πνυπμδεξ έςξ ημ ορυιεηνμ ηςκ 1000ι. ΣΕ 10 ΔΤΣΙΚΗ ΠΕΔΙΑΔΑ ΕΤΡΩΣΑ, ΣΑΤΓΕΣΟ Δηηείκεηαζ δοηζηά ημο πμηαιμφ Δονχηα ηαζ πενζθαιαάκεζ ηδκ πυθδ ηαζ ηδκ ημζθάδα ηδξ Σπάνηδξ, ημοξ πνυπμδεξ ημο Τατβέημο ηαζ ημκ ακαημθζηυ μνεζκυ υβημ ιέπνζ ημ ορυιεηνμ ηςκ 1000ι. Ζ ημζθάδα ηδξ Σπάνηδξ είκαζ ήπζμ, αλζυθμβμ αβνμηζηό ημπίμ, ιε επζηνάηδζδ παναδμζζαηχκ βζα ηδκ πενζμπή ηαθθζενβεζχκ (εθαζχκεξ, πμνημηαθεχκεξ). Οζ μπςνχκεξ (πμνημηαθζέξ) επζηναημφκ ζηα πεδζκά ηαζ μζ εθζέξ ζηα πεδζκά ηαζ ζημοξ πνυπμδεξ ηςκ μνεζκχκ υβηςκ. Τμ αβνμηζηυ ημπίμ δεκ έπεζ οπμζηεί ζδιακηζηέξ οπμααειζζηζηέξ πζέζεζξ. Με ηζξ πμζυηδηεξ κενμφ πμο ιεηαθένεζ μ πμηαιυξ Δονχηαξ ηαζ μζ ανηεημί παναπυηαιμί ημο, ανδεφμκηαζ ζδιακηζηέξ εηηάζεζξ βεςνβζηήξ βδξ ζηδ Λαηςκία. Αζημφκηαζ πενζααθθμκηζηέξ πζέζεζξ απυ νίρεζξ ζημοπζδζχκ, ιπαγχκ ηαζ απμαθήηςκ. Οζηζζηζηή ακάπηολδ, εηηυξ ηδξ Σπάνηδξ, πανμοζζάγεηαζ ζε μζηζζιμφξ αβνμηζημφ ηονίςξ παναηηήνα πμο ακαπηφζζμκηαζ ηονίςξ ζηδκ ημζθάδα Δονχηα, εκχ ιζηνυξ ανζειυξ μζηζζιχκ έπεζ ακαπηοπεεί ζημκ μνεζκυ υβημ ημο Τατβέημο. Πνυηεζηαζ βζα μζηζζιμφξ πενζμνζζιέκμο ιεβέεμοξ, «ηθαζζζηήξ δμιήξ» (παιδθή δυιδζδ, πακηαπυεεκ εθεφεενδ, ακάπηολδ βφνς απυ ηεκηνζηή πθαηεία ή/ηαζ ηεκηνζηή δνυιμ, ζοκήεςξ ιε ηεναιμζηεπέξ, ιε ηήπμοξ ιζηνμφξ ή ιεβαθφηενμοξ). Γεκ έπμοκ ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ έκημκα ηα παναδμζζαηά ζημζπεία πεηνυπηζζηα, ηθπ-. Οζ πεδζκμί μζηζζιμί έπμοκ ήπζμ ημπίμ πςνίξ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ αθθά ηαζ πςνίξ οπμααειζζιέκα ημπία. Μζηνυξ ανζειυξ ιμκάδςκ ημο δεοηενμβεκή ημιέα έπεζ ακαπηοπεεί ηαηά ιήημξ ηδξ Δ.Ο. Σπάνηδξ Γοεείμο. Υπάνπμοκ ηαζ αλζυθμβμζ μζηζζιμί, πμο έπμοκ εκηαπεεί ζε πενζμπέξ ΤΗΦΚ ηαζ ακαθένμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα. Τα μνεζκά ηαζ διζμνεζκά πςνζά ημο Τατβέημο έςξ ημ ορυιεηνμ ηςκ 1000ι. είκαζ πμθφ βναθζηά ηαζ ζοκδοάγμοκ πθμφζζα αθάζηδζδ, άθεμκα κενά ηαζ ηδκ μιμνθζά ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ. Ωξ παναδμζζαηυξ μζηζζιυξ έπεζ παναηηδνζζηεί έκαξ ιυκμ μζηζζιυξ. Οζ μζηζζιμί αοημί, πανά ημ βεβμκυξ υηζ δεκ έπμοκ ζδζαίηενα αλζυθμβμ ηηζνζαηυ πθμφημ, ζοκδοάγμοκ αλζυθμβμ θοζζηυ πενζαάθθμκ, εκδζαθένμοζα αθάζηδζδ, εέα ηαζ ακάβθοθμ πμο ημοξ ηαεζζημφκ εκδζαθένμκηα ηαζ ηαηά πενίπηςζδ αλζυθμβα μζηζζηζηά ζφκμθα, υζμκ αθμνά ημ ημπίμ ημοξ. Κφνζμ μζηζζηζηυ ηέκηνμ είκαζ δ Σπάνηδ, δ μπμία είκαζ πνςηεφμοζα ηδξ πενζθενεζαηήξ εκυηδηαξ Λαηςκίαξ. Έπεζ ηαθυ νοιμημιζηυ ζπεδζαζιυ ηαζ έςξ πνυζθαηα παιδθμφξ ζοκηεθεζηέξ δυιδζδξ, ιε απμηέθεζια κα πμο ακαδεζηκφμκηαζ ηα εκαπμιείκακηα κεμηθαζζηά ηηίνζα ηαζ επζηνέπεηαζ δ εέα ηςκ μνεζκχκ υβηςκ πμο ηδκ πενζαάθθμοκ. Πζέζεζξ δέπεηαζ ζήιενα ημ αζηζηυ ημπίμ, ιε ηδκ πνυαθερδ πθέμκ ζημοξ υνμοξ δυιδζδξ αολδιέκςκ ζοκηεθεζηχκ (ηάθορδ, δυιδζδ), ιε απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία έκημκα αζηζημπμζδιέκμο πενζαάθθμκημξ, ιε μβηχδδ ηηίνζα πμο απμηνφπημοκ ηδ εέα πνμξ ηδκ εονφηενδ πενζμπή ηαζ αβηαθζάγμοκ αζθοηηζηά παιδθά ηηίνζα ηαζ κεμηθαζζηά. Πανάθθδθα δ εκηαηζηή εηιεηάθθεοζδ ακά ιμκάδα επζθάκεζαξ επζθένεζ πενζααθθμκηζηέξ πζέζεζξ, ιε ηδκ αφλδζδ ηςκ μπδιάηςκ ηαζ ηςκ ιεηαηζκήζεςκ, ηδκ αφλδζδ / πφηκςζδ ηδξ γήηδζδξ οπδνεζζχκ, ηδ ιείςζδ ημο πναζίκμο, αφλδζδ ημο εμνφαμο, επζπηχζεζξ ζημ αζηζηυ ημπίμ, ηθπ. Τμ αζηζηυ ημπίμ ηδξ Σπάνηδξ παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ έςξ ζήιενα ήπζα ηαζ μνβακςιέκδ ακάπηολδ ιε εκδζαθένμκηα ζημζπεία ηαηά ηυπμοξ. Δκδζαθένμκ & «ζοκανπαζηζηυ» ημπζμθμβζηά ζημζπείμ, απμηεθεί δ άιεζδ επαθή ηδξ κέα πυθδξ ιε ηδκ ανπαία πυθδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, αυνεζα ημο οθζζηάιεκμο αζηζημφ ζζημφ, ζε απυζηαζδ ζφκημιδξ ιεηαηίκδζδξ πεγή, ανίζημκηαζ ηα ενείπζα ηδξ ανπαίαξ Σπάνηδξ, απυ υπμο, ζηνέθμκηαξ ημ αθέιια δοηζηά, μ επζζηέπηδξ ένπεηαζ ζε μπηζηή επαθή (ιαηνζκή εέα) ιε ηδ κεχηενδ ζζημνία ημο ηυπμο ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ηδκ ηαζηνμπμθζηεία ημο Μοζηνά. TE 10 & 11 - σελ 1

21 Πενζμπέξ ιε ορδθή μζημθμβζηή αλία Οζ πθαβζέξ ημο Τατβέημο έπμοκ έκημκμ ακάβθοθμ, έκημκεξ ηθίζεζξ ηαζ παναδνχζεζξ. Γεκ ζηενμφκηαζ αθάζηδζδξ, αθθά οπάνπμοκ ηαζ ιεβάθεξ αναπχδεζξ επζθάκεζεξ. Γεκ έπεζ οπμζηεί ζδιακηζηέξ αθθμζχζεζξ. Γαζζηέξ πονηαβζέξ έπμοκ ηαηαζηνέρεζ ηιήια ηδξ αθάζηδζδξ ημο. Σδιακηζηά ηεπκζηά ένβα δεκ οπάνπμοκ. Σηζξ πενζμπέξ ιε πενζμνζζιέκδ αθάζηδζδ θυβς ημο έκημκμο ακάβθοθμο, ένβα υπςξ δνυιμζ, ελμνφλεζξ, ηθπ., βίκμκηαζ μναηά ηαζ ακηζθδπηά απυ απυζηαζδ. Αλζυθμβα ημπία οπάνπμοκ ζημκ μνεζκυ υβημ ημο Τατβέημο, πμο ηαηά πενίπηςζδ ζοκδοάγμοκ πθμφζζα δαζζηή αθάζηδζδ, εκδζαθένμκηεξ αναπχδεζξ ζπδιαηζζιμφξ ηαζ νμέξ επζθακεζαηχκ κενχκ, εέζεζξ ιε αλζυθμβδ εέα, η.θπ. Δπίζδξ ζοκδοάγμοκ πενζμπέξ ιε μζημθμβζηυ εκδζαθένμκ. Οζ δαζζηέξ εηηάζεζξ ημο Τατβέημο είκαζ ορδθήξ πενζααθθμκηζηήξ ζδιαζίαξ ηαζ έπμοκ εκηαπεεί ζημ δίηηομ Natura 2000 ηαζ έπμοκ παναηηδνζζηεί ςξ ΔΕΓ (GR «Λαβηάδα Τνφπδξ», GR «Όνμξ Ταΰβεημξ») ηαζ ςξ ΕΔΠ (GR «Όνμξ Ταΰβεημξ Λαβηάδα Τνφπδξ»). Υπάνπεζ αλζυθμβμ δίηηομ ιμκμπαηζχκ, πμο λεηζκά απυ παιδθυηενμ ορυιεηνμ ηαζ ζοκδέεζ εκδζαθένμοζεξ πενζμπέξ, ικδιεία η.θπ. ηαζ θηάκμοκ έςξ ηδκ ημνοθή ημο Τατβέημο. Τμ δίηηομ πανμοζζάγεηαζ ζηδκ εκυηδηα ΤΔ 30. Σμπία ζδζαίηενμο θοζζημύ ηάθμοξ (ΣΙΦΚ) AT Λαβηάδα Σαϋβέημο Μία αζφθθδπηδξ μιμνθζάξ πανάδνα, ιέζα απυ ηδκ μπμία πενκά μ δνυιμξ Σπάνηδξ-Καθαιάηαξ. Ζ πανάδνα ανπίγεζ μοζζαζηζηά ιεηά ημ πςνζυ Τνφπδ ηαηεοεφκεηαζ δοηζηά ηαζ ηεθεζχκεζ ζηδκ ακχηενδ γχκδ ημο αμοκμφ, ζε εοεεία βναιιή 8 πθι. Καηά ιήημξ ηδξ πανάδναξ οπάνπμοκ πθαβζέξ ζηεπαζιέκεξ ιε ιεζμβεζαημφξ εάικμοξ ζηα παιδθά, ιε έθαηα ηαζ ιαονυπεοηα ρδθυηενα. Υπάνπμοκ επίζδξ άβνζμζ βηνειμί ηαζ ζάνεξ εκχ ζηδκ ημίηδ θοηνχκμοκ πθαηάκζα. Ζ πανάδνα ηδξ Λαβηάδαξ ανζζηυηακ ζε πανεέκα ηαηάζηαζδ ιέπνζ ημ 1949 πμο δζακμίπεδηε μ δνυιμξ Σπάνηδξ-Καθαιάηαξ. Ζ δζάκμζλδ ημο δνυιμο δεκ επέθενε ζμαανή αθθμίςζδ ζημ ημπίμ αθμφ ηαηαζηεοάζηδηε ιε ζεααζιυ ζημ πενζαάθθμκ. Τιήιαηα ημο δάζμοξ ηάδηακ πνζκ ιενζηά πνυκζα ηαζ ακαβεκκχκηαζ θοζζηά. Κμζκςκζημμζημκμιζηή/πμθζηζζηζηή Αλία : Γεςθμβζηυ Δκδζαθένμκ /Παναηήνδζδ πακίδαξ/παναηήνδζδ πθςνίδαξ /Φοζζμθαηνζηυ εκδζαθένμκ. Αζζεδηζηή Αλία : Δκδζαθένμκηα Φοζζηά, Οζημθμβζηά, Γεςιμνθμθμβζηά Σημζπεία /Ηδζαίηενδ Φοζζηή Οιμνθζά/Πακμναιζηή εέα /Σπάκζμξ Τφπμξ Τμπίμο AT Κεκηνζηόξ Σαΰβεημξ Γναθζηά πςνζά ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ δδιζμονβμφκ έκα επζαθδηζηυ ημπίμ ημ μπμίμ δεζπυγεζ, υπςξ θαίκεηαζ απυ ημ δνυιμ, πνμξ ημ Γφεεζμ. Δπζαθδηζηυ ημπίμ, πνμπάκηςκ υπςξ θαίκεηαζ απυ ημ δνυιμ κυηζα ηδξ Σπάνηδξ. Μεβάθδ νειαηζά πμο ακεααίκεζ πνμξ ηδκ ημνοθή ημο Τατβέημο. Γίπθα ζημ πςνζυ Ξδνμηάιπζ οπάνπεζ πέηνζκδ βέθονα πμο πνμκμθμβείηαζ απυ ηδκ νςιασηή επμπή. Τμ πμηάιζ αοηυ πδβάγεζ απυ πδβέξ (Πεκηαοθμί) ηαζ έπεζ κενυ ζπεδυκ υθμ ημ πνυκμ. Σε πθαβζά ημο αμοκμφ ημ υιμνθμ πέηνζκμ πςνζυ Κμοιμοζηά (Πεκηαοθμί) είκαζ ζπεδυκ αηαημίηδημ ζήιενα. Σηδκ πενζμπή ημο Καηαθοβίμο Τατβέημο (εέζδ Βαναάνα) ορχκμκηαζ ηαηαπθδηηζηά βένζηα άημια ιαφνδξ πεφηδξ, δθζηίαξ άκς ηςκ ηνζαημζίςκ εηχκ. Τιήιαηα ημο δάζμοξ ηάδηακ πνζκ ιενζηά πνυκζα ηαζ ηχνα οπάνπεζ θοζζηή ακαβέκκδζδ. Πνυηεζηαζ βζα Βζυημπμ CORINE, πενζμπή πνμζηαζίαξ μνκζεμπακίδαξ (δ πενζμπή θζθμλεκεί ηαζ ιεβάθα ανπαηηζηά πηδκά),ια αλζυθμβα είδδ πθςνίδαξ. Κμζκςκζημμζημκμιζηή/πμθζηζζηζηή Αλία : Ανπαζμθμβζηυ Δκδζαθένμκ /Δηπαζδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ/λαμβναθζηυ Δκδζαθένμκ/ Οζημημονζζιυξ /Παναηήνδζδ πθςνίδαξ /Σδιακηζηυξ πχνμξ ακαροπήξ κηυπζμο πθδεοζιμφ / Σφκδεζδ ιε Λασηή Πανάδμζδ/Φοζζμθαηνζηυ εκδζαθένμκ. Αζζεδηζηή Αλία : Δκδζαθένμκηα Φοζζηά, Οζημθμβζηά, Γεςιμνθμθμβζηά Σημζπεία /Καθαίζεδηα Ακενςπμβεκή Σημζπεία /Πακμναιζηή εέα /Σπάκζμξ Τφπμξ Τμπίμο. AT Πενζμπή Μοζηνά-Πανμνίμο-Αβίμο Ιςάκκμο Σπάκζμ είδμξ ημπίμο, ελαζνεηζηήξ μιμνθζάξ. Έκα ελαζνεηζηήξ μιμνθζάξ ημπίμ, ιε ηζξ απυηνδικεξ πθαβζέξ ημο Τατβέημο κα πέθημοκ απυημια πνμξ ημκ ηάιπμ ηδξ Σπάνηδξ ζηεπαζιέκεξ ιε εάικμοξ, εθζέξ, ηοπανίζζζα ηαζ αβνζμθμφθμοδα. Σημ ΒΓ. άηνμ δεζπυγεζ μ θυθμξ ηαζ ημ ηάζηνμ ημο Μοζηνά, ιε ηα ενείπζα ηςκ αογακηζκχκ ηηζνίςκ ηαζ ηζξ πακέιμνθεξ αογακηζκέξ εηηθδζίεξ. Πάκς απυ ημ Πανυνζ έκα ιζηνυ θανάββζ ιε απυημιεξ μνεμπθαβζέξ ελαζνεηζηήξ μιμνθζάξ. Σηα πςνζά Πανυνζ ηαζ Άβζμξ Ηςάκκδξ πδβάγμοκ άθεμκα κενά ηαζ οπάνπμοκ εευναηα πθαηάκζα. Τμ ηάζηνμ ημο Μοζηνά πηίζηδηε απυ ημοξ Φνάβημοξ ηαζ ηαηαθήθεδηε ανβυηενα απυ ημοξ Βογακηζκμφξ. Σηδκ Τμονημηναηία ηαημζηήεδηε ηαζ απυ Τμφνημοξ εκχ ιεηά ηδκ εθθδκζηή επακάζηαζδ εβηαηαθείθηδηε ηαζ μζ ηάημζημζ ιεημίηδζακ παιδθυηενα ζημ Νέμ Μοζηνά. Όθδ δ πενζμπή είκαζ έκα απένακημ ιπαθηυκζ ιε εέα πνμξ ημκ ηάιπμ ηδξ Σπάνηδξ. Ωναίμ ιμκμπάηζ ακεααίκεζ ιέζα απυ ημ θανάββζ πενκχκηαξ απυ έκα βναθζηυ εηηθδζάηζ ιε ανφζδ. Κμζκςκζημμζημκμιζηή/πμθζηζζηζηή Αλία: Θνδζηεοηζηυ εκδζαθένμκ /Ηζημνζηυ Δκδζαθένμκ/Ηζημνζηυξ / Πμθζηζζιζηυξ Τμονζζιυξ /Παναδμζζαηή Ανπζηεηημκζηή /Παναηήνδζδ πακίδαξ /Παναηήνδζδ πθςνίδαξ /Τμονζζηζηυ εκδζαθένμκ / Φοζζμθαηνζηυ εκδζαθένμκ. Αζζεδηζηή Αλία : Δκδζαθένμκηα Φοζζηά, Οζημθμβζηά, Γεςιμνθμθμβζηά Σημζπεία /Ηδζαίηενδ Φοζζηή Οιμνθζά Καθαίζεδηα Ακενςπμβεκή Σημζπεία /Πακμναιζηή εέα /Σπάκζμξ Τφπμξ Τμπίμο. TE 10 & 11 - σελ 2

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

Οικιζμοί. Απσαιολογικοί σώποι / Μνημεία

Οικιζμοί. Απσαιολογικοί σώποι / Μνημεία Οικιζμοί ε όιε ηελ ελόηεηα ππάξρνπλ δηάζπαξηνη γξαθηθνί νηθηζκνί αγξνηηθνύ θπξίσο ραξαθηήξα, κηθξνύ κεγέζνπο θαη ήπηαο δόκεζεο, όπσο ε Λαύθα, νη Καιιηαλνί, ην Καίζαξη, ε θνηεηλή θ.α. Αξθεηνί νηθηζκνί έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

TE 18 ΚΟΛΠΟ ΤΓΡΑ, ΟΡΜΟ ΚΡΑΝΙΓΙΟΤ

TE 18 ΚΟΛΠΟ ΤΓΡΑ, ΟΡΜΟ ΚΡΑΝΙΓΙΟΤ TE 18 ΚΟΛΠΟ ΤΓΡΑ, ΟΡΜΟ ΚΡΑΝΙΓΙΟΤ Η ελφηεηα ΣΔ18, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνιπζρηδή αθηνγξακκή, ηελ γεηηλίαζε θαη επηθνηλσλία κε ζεκαληηθά λεζηά ηνπ αξσληθνχ (πέηζεο, Όδξα), ηηο εληαηηθέο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π.

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π. Δθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο, τολή Υημικών Μητανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκησης & Σετνολογίας ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ»

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΡΟ Α σζκεσές σνηήρηζη Σμ Νμζμημιείμ δζαεέηεζ ζοκμθζηά 7 ακαθοηέξ (Οζ 6 είκαζ ζεζνάξ 700 ηαζ

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ Φαξκαθνδπλακηθή κειέηε ζπλζεηηθνύ αληηθαξθηληθνύ πεπηηδίνπ θαη βειηίωζε ηεο in vivo ζηαζεξόηεηαο κε ζύλδεζε κε πνιπαηζπιελνγιπθόιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΡΑΚΑ ΒΗΟΛΟΓΟ Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Αλνζνινγίαο (ΔΜΒΗΑ) Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Παλεπηζηήκην Παηξώλ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέια: Δθανιμβή πναηηζηχκ Απθμφζηεοζδξ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ απυ ηδκ Δθθδκζηή Γδιυζζα Γζμίηδζδ βζα ημκ εηζοβπνμκζζιυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου]

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου] ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΗΗΗ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ «Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα «Υερζαία και θαλάζζια οικοζσζηήμαηα ηης Λασρεωηικής: Ποιοηικά ταρακηηριζηικά, ανθρωπογενείς επιδράζεις, πολιηιζμικά ζηοιτεία». ΚΔΡΑΣΔΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΥΖΜΔΗΑ ΓΠΜ «ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ Ενόργανη ανάλσζη και βιοδραζηικόηηηα εκτσλιζμάηων ηων θσηών δίκηαμο (Origanum

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EKONOMOU G. 1*, CASTRITSI-CATHARIOS J. 1, TSIROPOULOS Ν.G. 2,

Διαβάστε περισσότερα

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ 0 hυgeίa εργασiα SCIENTIFIC EDITION OF HELLENIC SOCIETY OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE IN ASSOCIATION WITH PROGRAM OF POSTGRADUATE STUDIES HEALTH AND SAFETY IN WORKPLACES VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ - ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΟΤ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΤΣΗΚH ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ-ΟΞΔΗΓΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα

Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Ζιίαο Πνιέκεο Μπθεηνιόγνο PhD Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο θαη Γεσξγηθήο Μηθξνβηνινγίαο ηνπ ΓΠΑ ΜΤΚΖΣΔ Σα ιακζηάνζα εεςνείηαζ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ & Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ Πηπρηαθή δηαηξηβή ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΜΟΝΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΕΧΣΟΤ ΣΟΝ ΑΝΣΗΟΞΔΗΓΧΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΦΤΣΧΝ ΜΖΓΗΚΖ (Medicago truncatula

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

δήηεζε κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο, ψζηε λα θαηαζηεί ζαθήο ε ζέζε ηεο δηνίθεζεο. Πεξαηηέξσ, έγηλε πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ νη

δήηεζε κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο, ψζηε λα θαηαζηεί ζαθήο ε ζέζε ηεο δηνίθεζεο. Πεξαηηέξσ, έγηλε πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ νη ΠΔΡΗΛΖΦΖ ην πιαίζην ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδεηαη ηφζν ζε Γηεζλέο φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε παξνχζα κειέηε δηεξεπλά ηηο ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece

1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece 1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece SPERM QUALITY CHARACTERISTICS OF WILD THICK LIPPED GREY MULLET Chelon labrosus Kokokiris L.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

Δκβνιηαζκνί ζην Υγεηνλνκηθό Πξνζσπηθό Γεκήηξηνο Φαηδεγεσξγίνπ

Δκβνιηαζκνί ζην Υγεηνλνκηθό Πξνζσπηθό Γεκήηξηνο Φαηδεγεσξγίνπ Δκβνιηαζκνί ζην Υγεηνλνκηθό Πξνζσπηθό Γεκήηξηνο Φαηδεγεσξγίνπ Παεμθόβμξ Ιμζιςλζμθόβμξ 251 Γεκζηό Λμζμημιείμ Αενμπμνίαξ Γεηέιανζμξ 2010 Η γέλλεζε ησλ εκβνιίσλ Απνηειεζκαηηθόηεηα εκβνιίσλ MMWR, 1999;48(12):245

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Άγιος Γερμανός, 19/6/2014

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Άγιος Γερμανός, 19/6/2014 Άγιος Γερμανός, 19/6/2014 ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κε αθνξκή ηελ Ξαγθφζκηα Ζκέξα Ξεξηβάιινληνο νη Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπόκελωλ Πεξηνρώλ ηεο Διιάδνο δηνξγάλσζαλ πιεζψξα δξάζεσλ & εθδειψζεσλ κε ζηφρν ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Aπό ηον «Άηλανηα ηων Γεωλογικών Μνημείων ηου Αιγαίου». Έκδοζη: Υπουργείο Αιγαίου, 2002 - ISBN: 960-7859-41-3) ΑΓΗΝ ΝΟΝΠ (Οήγκα λνηίνπ αθξσηεξίνπ - Ρεθηνληθό

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπίλητη Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε δηεζλέο, θνηλνηηθφ

Πεπίλητη Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε δηεζλέο, θνηλνηηθφ Πεπίλητη Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε δηεζλέο, θνηλνηηθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Ζ αλάιπζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΗΧΗΜΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΝΖΟ ΊΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΔΞΔΛΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα