ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελ ματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντή ρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθο ρισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέ σεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 16 του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμα τικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχει ρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α 143), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 228 παρ. 1 6 του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Με σίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων, αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α 86), ιδίως δε το άρθρο 3 παρ. 2, το άρθρο 4 παρ. 4 και το άρθρο 13 παρ. 3 του νόμου αυτού. 2. Το ν.3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομο θεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά» (Α 63). 3. Το ν. 6422/1934 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανο λόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού» (Α 412) και κυρίως τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του νόμου αυτού, όπως το άρθρο 3 τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 1150/1949 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ αριθ. 6422/1934 Νόμου περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου κ.λπ. και του υπ αριθ. 878/1946 Αναγκ. Νόμου περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών μηχανικών κ.λπ. ως και δια τάξεων τινών αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφο ρών» (Α 249) και με το άρθρο 14 παρ. 3 του ν.3982/2011, το δε άρθρο 5 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 3982/ Το β.δ. της 16/ «Περί διαιρέσεως, κατατάξε ως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκα ταστάσεων, επιβλέψεως, εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» (Α 82), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α 163). 6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 7. Το π.δ. 229/1986 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α 96), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 396/89 «Οργανισμός της ΓΓΒ» (Α 172) και το π.δ 189/95 «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 396/1989» (Α 99). 8. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141). 9. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 141). 10. Την αριθ /Δ106721/2012 απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνι στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθα νάσιο Σκορδά» (Β 2094). 11. Την αριθμ /Η/ απόφαση των Υπουρ γών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)», «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)» και «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προ σόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (Β 2351). 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 13. Την αριθ. 150/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο μών, Μεταφορών και Δικτύων, αποφασίζουμε:

2 5044 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο 1. Αντικείμενο του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αποτελεί για τις κατηγορίες επαγγελματικών δραστηρι οτήτων, που αναφέρονται στην κατωτέρω παράγραφο 2, ο καθορισμός των ειδικοτήτων, των βαθμίδων επαγ γελματικών προσόντων, των ασκούμενων κατά βαθμίδα επαγγελματικών δραστηριοτήτων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την επέκταση της άδειας άσκησης των ως άνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων καθώς και για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων, όταν συντρέ χουν αντικειμενικώς διαπιστούμενες προϋποθέσεις. 2. Αντικείμενο του παρόντος διατάγματος αποτελούν οι εξής κατηγορίες επαγγελματικών δραστηριοτήτων: 2.1 Συντήρηση, επισκευή και επιτήρηση της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων: α) σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες, β) σε εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευμάτων, γ) σε εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, δ) σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και ατμού, ε) σε ηλεκτρολογικές ή μηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης βιομηχανιών και κτηρί ων, και ειδικότερα πάσης φύσεως ατμολέβητες, στ) σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών, και ζ) σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών. 2.2 Εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπη ρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγο νοκόλλησης. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας 1. Για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτή των του παρόντος απαιτείται άδεια ή βεβαίωση αναγγε λίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα. 2. Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της βεβαίωσης αναγγελίας ή της άδειας, όπως εξειδικεύονται στα επό μενα άρθρα, είναι: (α) Τα κατωτέρω δικαιολογητικά: (αα) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών. (ββ) Τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011, και (β) Επιτυχής εξέταση, όπου απαιτείται κατά τα οριζό μενα στο παρόν διάταγμα. 3. Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά ως αντικειμενικώς διαπιστούμενα χαρακτηρίζονται ο τίτλος σπουδών και το πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμ μάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011. Άρθρο 3 Διενέργεια εξετάσεων 1. Οι προβλεπόμενες στα επόμενα άρθρα εξετάσεις διενεργούνται, μετά την υποβολή των απαραίτητων δι καιολογητικών, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3982/ Α. Εφόσον έχει αδειοδοτηθεί κατάλληλος φορέας διενέργειας εξετάσεων και ο ενδιαφερόμενος επιλέ ξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3982/2011, μετά την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών που καθορίζονται στα επόμενα άρθρα του παρόντος, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, την οποία ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στον ως άνω φορέα, προκειμένου να συμμετάσχει στις προβλεπό μενες εξετάσεις. Ο ενδιαφερόμενος, αφού εφοδιαστεί με την αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης, την υποβάλλει στην ανωτέρω υπηρεσία, η οποία εκδίδει την αιτηθείσα άδεια εντός μηνός από την υποβολή της βεβαίωσης εξέτασης. B. Εάν στην Περιφέρεια στην οποία υπεβλήθησαν η αίτηση και τα ως άνω προβλεπόμενα δικαιολογητικά, δεν υπάρχει εξεταστική επιτροπή, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας διενεργεί έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και εκδίδει βεβαίωση υποβολής δικαι ολογητικών, την οποία κοινοποιεί στην υπηρεσία της Περιφέρειας, η οποία έχει οριστεί σύμφωνα με την πα ράγραφο 9 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011, προκειμένου να εξεταστεί ο ενδιαφερόμενος από την εξεταστική επιτροπή της τελευταίας. Μετά από επιτυχή εξέταση, εκδίδεται βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης, η οποία κοι νοποιείται στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας υπηρεσία της Περιφέρειας. 3. Εάν υποψήφιος αποτύχει στις εξετάσεις, που διε νεργούνται από την οικεία Περιφέρεια, έχει το δικαίωμα επανεξέτασης, υποβάλλοντας αίτηση και καταβάλλο ντας το αντίστοιχο παράβολο. 4. Η άδεια εκδίδεται με απόφαση της αρμόδιας υπηρε σίας της Περιφέρειας, η οποία αναρτάται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α 112), μετά την υποβολή του αντίστοιχου πρακτικού της εξεταστικής επιτροπής ή της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης. Η διαδικασία έκδοσης της άδειας είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 του ν. 3982/2011. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται συμπληρωματικά η κοινή υπουργική απόφαση 158/25/ΦΓ9.1/2011 «Παροχή πληρο φοριών αναφορικά με τις άδειες παροχής υπηρεσιών στους παρόχους, που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και προτίθενται να ασκήσουν σε αυτή τις εν λόγω υπηρεσίες, τις προθεσμίες απάντησης της αρ μόδιας αρχής στον αιτούντα πάροχο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, καθώς και της ανάκλησής της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010» (Β 49). Άρθρο 4 Ισοτίμηση τίτλων σπουδών για την απόκτηση άδειας Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας του πα ρόντος, οι οποίοι κατέχουν τίτλο σπουδών επαγγελ ματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης, που αντιστοιχεί στην ειδικότητα για την οποία αιτούνται άδεια, προσκομίζουν απόφαση ισοτιμίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5045 σης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού [Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.], ο οποίος συστάθηκε με την κ.υ.α / Η/2011 (Β 2351). Άρθρο 5 Χορήγηση άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας σε υπήκοο κράτους μέλους Οι προβλεπόμενες στο παρόν διάταγμα άδειες ή βε βαιώσεις αναγγελίας χορηγούνται και σε υπήκοο κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει στην Ελλάδα τις επαγγελματικές δραστηρι ότητες που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα, έχοντας αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, που συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατη ρίου. (β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011. (γ) Αντίστοιχη απόφαση αναγνώρισης επαγγελματι κών προσόντων (αα) από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ βουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την ανα γνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (Α 78) ή (ββ) από το καταργηθέν με το άρθρο 60 παρ. 1 του π.δ. 38/2010 Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισο τιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελλη νικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστο ποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Α 149) ή (γγ) από το καταργηθέν με το άρθρο 60 παρ. 1 του π.δ. 38/2010 Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστη μα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Α 178). Άρθρο 6 Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας 1. Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται σε επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου, η προϋπηρεσία του αποδεικνύεται με βεβαίωση προϋπη ρεσίας που χορηγείται από την επιχείρηση στην οποία απασχολείται και συνυπογράφεται από τον εποπτεύο ντα, κάτοχο σχετικής αδείας ή βεβαίωσης αναγγελίας, υπό τις οδηγίες ή / και τη συνεχή καθοδήγηση του οποί ου εργάστηκε ο ενδιαφερόμενος. Ο εποπτεύων μπορεί να είναι, είτε ιδιοκτήτης ή μέτοχος της επιχείρησης, είτε να απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου. Η ως άνω επιχείρηση οφείλει να διαθέτει δικαιολο γητικά που τεκμηριώνουν, τόσο την απασχόληση του ενδιαφερομένου, όσο και την απασχόληση του επο πτεύοντος. Ειδικότερα πρέπει να είναι διαθέσιμα τα εξής στοιχεία: 1.1. Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στην επιχεί ρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις καταστάσεις εργαζομένων, θεωρημένες από την οικεία επιθεώρηση εργασίας, από τις οποίες θα προκύπτει το είδος και η διάρκεια της προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στην επι χείρηση με σύμβαση έργου (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος του ενδιαφερομένου και (β) θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμβαση, από την οποία θα προκύπτει ο ημερήσιος χρόνος απασχόλησης καθώς και το συνολικό χρονικό διάστημα που απασχο λήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση Όταν ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας, οι αναφερόμενες στην ανωτέρω παράγραφο 1.1 καταστάσεις εργαζομένων, αντιστοίχως για τον εποπτεύοντα Όταν ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με σύμβαση έργου (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος του εποπτεύοντος και (β) αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε τον εποπτεύοντα με σύμβαση έργου, θε ωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφερομένου Όταν ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης / μέτοχος της επιχείρησης: (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον εποπτεύοντα και (β) νομιμοποι ητικά έγγραφα της επιχείρησης από τα οποία προκύ πτει ότι ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης / μέτοχος της επιχείρησης Η βεβαίωση αναγγελίας ή η άδεια του εποπτεύο ντος σε κάθε περίπτωση. 2. Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται ως ελεύθε ρος επαγγελματίας, για την απόδειξη της προϋπηρεσίας του υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 με την οποία δηλώνει: (α) τη διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας, με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλη σής του, (β) ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα, με αναφορά στο ονοματεπώ νυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας του εποπτεύοντος και (γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60 % του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή της πε ριόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1., 2.2 και 2.3 του παρόντος. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να διαθέτει δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν, τόσο την απασχόληση του, όσο και την απασχόληση του εποπτεύοντος. Ειδικότερα πρέπει να είναι διαθέσιμα τα εξής: 2.1 Στοιχεία για την έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον ενδιαφερόμενο.

4 5046 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2.2 Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύ πτει ότι ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση άδειας, απασχόλησε, με σύμβαση έργου ή εργασίας, αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή πρόσωπο που έχει αντίστοιχο δικαίωμα, υπό την εποπτεία του οποίου απέκτησε την απαραίτητη προϋπηρεσία, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφερόμενου. 2.3 Αντίγραφα δηλώσεων καλής εκτέλεσης των έργων, καθώς και αντίγραφα αντίστοιχων εκκαθαριστικών φο ρολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης, τον αριθμό και την αξία του τιμολογίου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 60% του ΜΕΑΔΕ της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας. 3. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ελέγχει αυ τεπάγγελτα με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδι κασία, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Ε του παρόντος, το αληθές του περιεχομένου των ανωτέρω βεβαιώσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων. Ειδικότερα, προ βαίνει σε έλεγχο: (α) κατ ελάχιστον του 20% των αιτήσεων χορήγη σης άδειας εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων 1ης, 2ης, 3ης και 4ης ειδικότητας και αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας, (β) κατ ελάχιστον του 20% των αιτήσεων χορήγησης άδειας αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων 1ης, 2ης, 3ης ειδικότητας, (γ) κατ ελάχιστον του 20% των αιτήσεων χορήγησης άδειας αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολ λητή Α τάξης, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων επέ κτασης της άδειας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20, (δ) κατ ελάχιστον του 10% των αιτήσεων χορήγησης άδειας αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολ λητή Β τάξης, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων επέ κτασης της άδειας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20. Η στρογγυλοποίηση γίνεται στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό. Τα ως άνω ποσοστά καθώς και η στρογγυλοποίηση εφαρμόζονται ανά διακριτή βαθμίδα της κάθε ειδικό τητας. Επιπρόσθετα, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει σε ελέγχους για την επαλήθευση του περιεχομένου των ανωτέρω βεβαιώσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων ύστε ρα από καταγγελία. Η υπηρεσία κατά την άσκηση της ανωτέρω αρμοδιότητάς της, επαληθεύει το αληθές του περιεχομένου των βεβαιώσεων/υπεύθυνων δηλώσεων χρησιμοποιώντας κατά προτεραιότητα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της ή τα οποία μπορούν να αναζητηθούν υπηρεσιακά εντός της οικείας περιφε ρειακής ενότητας. Ο ελεγχόμενος οφείλει να παρέχει στην αρμόδια αρχή που διενεργεί τον έλεγχο τα δικαι ολογητικά / έγγραφα που αναφέρονται στις παρ. 1 ή 2 και τα οποία βεβαιώνουν το αληθές του περιεχομένου των ως άνω εγγράφων. Στην περίπτωση αναγραφής ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή μη προσκομίσεως στην άνω αρχή των ανωτέρω δικαιολογητικών επιβάλλονται κυρώσεις σύμ φωνα με την υπουργική απόφαση του άρθρου 12 του ν. 3982/ Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του επο πτεύοντος αδειούχου ή του κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του εν διαφερομένου προσώπου, η διάρκεια της απασχόλη σης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. Τα ως άνω στοιχεία της βεβαίωσης προϋπηρεσίας κα ταχωρούνται στην μερίδα του ενδιαφερομένου προ σώπου στο Ενιαίο Μητρώο Τεχνικών Επαγγελμάτων. Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στο παράρτημα Δ. 5. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που εκδίδονται από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς και από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, αναγράφουν την ειδικότητα απασχόλησης του ενδιαφερομένου και δεν χρήζουν θεωρήσεως από άλλη δημόσια αρχή. Οι βεβαιώ σεις αυτές συνοδεύονται είτε από απόφαση πρόσληψης από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, εργοδηγός, είτε από απόφαση του αρμόδιου οργάνου περί αναθέσεως στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη, αρχιτεχνίτη, εργοδηγού, εφόσον διαθέτει αντίστοιχα άδεια αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού ή, για την περίπτωση τεχνίτη, βεβαίωση αναγγελίας. 6. Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από τους έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη διάρκεια της εκπλήρω σης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, δύναται να αναγνωριστεί με την υποβολή βεβαίωσης της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής, στην οποία θα βεβαιώνεται με την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής. 7. Με επιφύλαξη των διατάξεων του προεδρικού δια τάγματος 38/2010 πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπη ρεσίας από κράτος μέλος της Ε.Ε. θεωρούνται για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους. 8. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια, ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανά γεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης. 9. Η προβλεπόμενη στα άρθρα 12, 18 και 20 προϋπη ρεσία δύναται να αντικατασταθεί με κατάλληλα βε βαιωμένη ειδική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση ή/και κατάρτιση ή/και επιμόρφωση, που παρέχεται από εγκεκριμένους, για το σκοπό αυτό, φορείς ή σχολές εκ παίδευσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3982/ Οι αιτήσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι και οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιον δημόσιας αρχής και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, οι παραβά τες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του ν.3982/ Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ως άνω αναφερόμενων δικαιολογητικών, που μπορεί να προέρχεται είτε από καταστροφή αρχείων ή καταστά σεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία, για τον προσδιο ρισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως αποδεικτικά στοιχεία, τα βιβλιάρια

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5047 ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφα λίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφε ρόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντι κείμενο. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, στην οποία αναφέρει τεκμηριωμένα για ποιους λόγους αδυνατεί να προσκομίσει τα απα ραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση συνοδεύεται από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία εξετάζονται από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή που συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό προϋπηρεσίας. Άρθρο 7 Θεώρηση αδειών 1. Οι εκδιδόμενες σύμφωνα με το άρθρα 12, 18 και 20 άδειες είναι αόριστης διάρκειας και, με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2, θεωρούνται κάθε οκτώ (8) έτη. Ως ημερομηνία έναρξης της οκταε τίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη χορήγηση της άδειας. Η ως άνω θεώρηση των αδειών αποσκοπεί στην εξασφάλιση ότι ο επαγγελ ματίας ασκεί για το ελάχιστο απαιτούμενο όριο την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα. 2. Η άδεια των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 4 δεν υπόκειται σε θεώρηση. Για τους λοιπούς επαγγελματίες, η θεώρηση των αδειών, προκειμένου να αποδείξουν ότι ασκούν για το ελάχιστο απαιτούμε νο όριο την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα, μπορεί να γίνει, κατ επιλογή τους, (α) με απλή ενημέ ρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων, κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο, ή (β) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 6. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία για τον τρόπο που επιλέγει. 3. Η ενημέρωση, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων γίνεται χωρίς χρηματική επιβά ρυνση και συνίσταται: (α) στην παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσε ων καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60% του ΜΕΑΔΕ ή (γ) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β). Η διαδικασία και οι λεπτομέ ρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατά εξουσιο δότηση του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Η υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία και εάν ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τον ενημερώνει σχετικά. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις του, εφαρ μόζονται οι επόμενες παράγραφοι 5 και 6. Η υπηρεσία ελέγχει επίσης αυτεπάγγελτα, με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Ε του παρόντος, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται, καθώς και ύστερα από καταγγελία. Ο πάροχος οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία τα αντί γραφα των δηλώσεων καλής εκτέλεσης που καταχωρή θηκαν ή/ και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για την τεκμηρίωση της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε. Σε περίπτωση καταχώρησης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή μη προσκόμισης των στοιχείων αυτών στην αρμόδια υπηρεσία, επιβάλλονται στον πά ροχο κυρώσεις σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του άρθρου 12 του ν. 3982/ Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν επιλέξει την ενημέρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων, κατά τα οριζόμενα στην προηγού μενη παράγραφο, υποβάλλει αίτηση για τη θεώρηση της άδειας και καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011. Ο ενδιαφερόμενος μαζί με την αίτησή του οφείλει: (α) να παράσχει στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή (β) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60% του ΜΕΑΔΕ ή (γ) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β). Η τεκ μηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνο νται σύμφωνα με το άρθρο 6, δηλαδή με την υποβολή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας για τον μισθωτό ή της υπεύθυνης δήλωσης για τον ελεύθερο επαγγελματία, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα. 5. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 θεώρηση γί νεται εντός έξη (6) μηνών από τη λήξη της οκταετίας και η επόμενη οκταετία αρχίζει από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης οκταετίας. Μετά την πα ρέλευση απράκτου του εξαμήνου από τη λήξης της ως άνω οκταετίας, λόγω μη προσκόμισης στην αρχή αδειοδότησης των απαραίτητων δικαιολογητικών της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η άδεια θεωρεί ται με την υποβολή αίτησης, που συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία: (α) Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 δικαιολο γητικά, σχετικά με τη διάρκεια της υπηρεσίας ή με τον κύκλο εργασιών, τα οποία πρέπει να αφορούν και τον χρόνο που μεσολάβησε από τη λήξη της ημερομηνίας θεώρησης, μέχρι την υποβολή των ως άνω δικαιολο γητικών. (β) Παράβολο, το οποίο είναι διπλάσιο από το προ βλεπόμενο στην παράγραφο 4, εάν η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει το ένα έτος, και τετραπλάσιο, εάν η καθυ στέρηση υπερβαίνει το ένα έτος, αλλά είναι μικρότερη των πέντε ετών. Στις ως άνω περιπτώσεις, η οκταετία για την επόμενη θεώρηση υπολογίζεται με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία της θεώρησης. 6. Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας υπερβαί νει τα πέντε έτη ή εάν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο ενδιαφε ρόμενος μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση κατάλληλης εκπαίδευσης που παρέχεται από εγκεκριμένους, για το σκοπό αυτό, φορείς ή σχολές εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3982/2011. Σε αντίθετη περίπτωση, η άδεια ανακα

6 5048 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) λείται και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται μετά από υποβολή σχετικής αίτη σης και ύστερα από επιτυχή εξέταση. Για τον σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει της του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/ Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων, χωρίς να έχει θεωρηθεί η αντίστοιχη άδεια επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του ν.3982/ Εάν, μετά τη λήψη της προβλεπόμενης στο άρθρο 12, 18 και 20 αδείας, μεσολαβήσει ουσιώδης αλλαγή της εξεταστέας ύλης, με την έκδοση αντίστοιχης υπουργικής απόφασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 7 του ν. 3982/2011, οι κάτοχοι άδειας, που εκδόθηκε ύστερα από εξετάσεις που διενεργήθηκαν σύμφωνα με προγε νέστερη, κατά τα προηγούμενα, υπουργική απόφαση, οφείλουν σε διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης, είτε να προσκομίσουν βεβαί ωση επιτυχούς παρακολούθησης κατάλληλου σεμιναρί ου που παρέχεται από φορέα επαγγελματικής κατάρτι σης, ο οποίος εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν.3982/2011, είτε να υποβληθούν σε συμπληρωματική εξέταση, υποβάλλοντας αντίστοιχη αίτηση και παράβολα. Σε αντίθετη περίπτωση η άδεια ανακαλείται και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα μετά από υποβολή σχετικής αίτησης και ύστερα από επιτυχή εξέταση. Για τον σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/ Οι υπηρεσίες των Περιφερειών ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερόμενους για κάθε αλλαγή της εξεταστέας ύλης η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Άρθρο 8 Λοιπές διατάξεις 1. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος υποβολή αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν, γίνεται και ηλε κτρονικά. 2. Τα ειδικότερα τεχνικά ζητήματα για την κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική υποβολή ρυθμίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 4 του ν.3982/ Η προσωρινή ή περιστασιακή άσκηση των επαγ γελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα: (α) από πρόσωπο που είναι μόνιμα εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω σης γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης 12570/1106/Φ9.1/2010 «Διαδικασία έγκρισης προσωρινής παροχής υπηρεσιών, τήρηση μητρώου και εποπτεία παροχών» (Β 1830), όπως αυτή εκάστοτε ισχύ ει, (β) από υπήκοο τρίτης χώρας, που απασχολείται ως εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε επιχείρηση η οποία είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα και ο οποίος, όπως προβλέπεται από σχετική σύμβαση, την οποία η επιχεί ρηση, όπου απασχολείται, έχει συνάψει με επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οφείλει να παρέχει συγκεκριμένη υπηρεσία προς επιχείρηση που ασκεί τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού μεταξύ της τελευταίας και της εγκατεστημένης σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομι κού Χώρου επιχείρησης, γίνεται σύμφωνα με τις προ βλέψεις της Κοινής υπουργικής απόφασης 5205/11/2011 «Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, με σκοπό την παροχή υπηρεσίας, στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας μεταξύ επιχείρησης εγκατεστημένης σε κράτος μέλος της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ ρου και αντίστοιχης που ασκεί τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα» (Β 434), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. 4. Στην περίπτωση που κάτοχος αδείας του παρόντος διατάγματος απασχολείται με εξαρτημένη σχέση ερ γασίας στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, με αίτηση καταθέτει τις προαναφερθείσες επαγγελματικές άδειες στην αρμόδια αρχή της οικείας περιφέρειας, η οποία του χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας και δεν υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης της αντίστοιχης άδειας. 5. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4, μετά τη λήξη της σχέσης εργασίας τους, επανακτούν την κατατεθείσα άδεια με την υποβολή σχετικής αίτη σης και την καταβολή και των αντίστοιχων παραβόλων. Η άδεια υπόκειται σε θεώρηση, σύμφωνα με τα οριζό μενα στο άρθρο 7. Ως αφετηρία για τον υπολογισμό της οκταετίας της επόμενης θεώρησης, λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του έτους μετά τη λήξη της σχέσης ερ γασίας. ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 9 Ορισμοί Πεδίο Εφαρμογής Ειδικότητες και Βαθμίδες 1. Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί και καθορίζονται οι εξής ειδικότητες: (α) «Ειδικότητα»: εξειδίκευση αυτοτελούς τεχνικού αντικειμένου και αντίστοιχων απαιτήσεων επαγγελμα τικών προσόντων, εντός της ρυθμιζόμενης κατηγορίας επαγγελματικών δραστηριοτήτων. (β) «Βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων»: διαβάθμιση επαγγελματικών προσόντων εντός μιας κατηγορίας ή ειδικότητας. (γ) «Επιτήρηση λειτουργίας»: ο έλεγχος προκειμένου η εγκατάσταση να διατηρείται σε ετοιμότητα και να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία της, καθώς και ο εντο πισμός αναγκών για τεχνική επέμβαση. (δ) «Επισκευή Συντήρηση»: σύνολο συστηματικών ενεργειών που αποσκοπούν στην επιδιόρθωση εξοπλι σμού ή στη δημιουργία κατάλληλων τεχνικών συνθηκών, προκειμένου να επιβραδυνθεί ο ρυθμός φθοράς του και να διασφαλιστεί η προβλεπόμενη λειτουργία του. (ε) «Τεχνικός Μηχανικός Εγκαταστάσεων (ΤΜΕ)»: ο εργαζόμενος ο οποίος έχει ως κύριο αντικείμενο, την τεχνική επιτήρηση της λειτουργίας, την τεχνική υπο

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5049 στήριξη/επισκευή/συντήρηση και την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού των αναφερόμενων εγκα ταστάσεων στο άρθρο 1 παρ Οι επαγγελματικές δραστηριότητες του άρθρου 1 παρ. 2.1 διακρίνονται σε τέσσερις (4) ειδικότητες: 1η Ειδικότητα: Οι εγκαταστάσεις της πρώτης ειδι κότητας αντιστοιχούν στους εξής Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, όπως αυτοί ορίζονται στην υπουργι κή απόφαση /1954/ΔΜ/2008 «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β 2149), εφόσον διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ που ξεπερνά τα 60 KW. ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊ όντων 2η Ειδικότητα: Οι εγκαταστάσεις της δεύτερης ειδι κότητας αντιστοιχούν στους εξής Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, όπως αυτοί ορίζονται στην υπουργική απόφαση /1954/ΔΜ/2008, εφόσον διαθέτουν μη χανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ που ξεπερνά τα 60 KW. ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 10 Βιομηχανία τροφίμων 11 Ποτοποιία 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊό ντων 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμέ νων μέσων 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρο νικών και οπτικών προϊόντων 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλ κούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 31 Κατασκευή επίπλων 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμά των ανάκτηση υλικών 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσί ες για τη διαχείριση αποβλήτων 3η Ειδικότητα: Οι εγκαταστάσεις της τρίτης ειδικό τητας περιλαμβάνουν την παραγωγή και παροχή ηλε κτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, καθώς και τις αντίστοιχες μηχανές εσωτερικής καύσης, εφόσον δια θέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ που ξεπερνά τα 60 KW. 4η Ειδικότητα: Οι εγκαταστάσεις της τέταρτης ειδι κότητας περιλαμβάνουν ατμολέβητες σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κτηρίων. 3. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις επαγγελματι κές δραστηριότητες του τεχνικού μηχανικού εγκατα στάσεων κατατάσσονται, με επιφύλαξη των προβλέψε ων του άρθρου 12 παρ. 5, στις κάτωθι τρεις βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων: α) Τεχνίτης μηχανικός εγκαταστάσεων που ανήκει στην 1η Βαθμίδα β) Αρχιτεχνίτης μηχανικός εγκαταστάσεων που ανήκει στην 2η Βαθμίδα γ) Εργοδηγός μηχανικός εγκαταστάσεων που ανήκει στην 3η Βαθμίδα. Άρθρο 10 Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα 1. Ο τεχνίτης μηχανικός εγκαταστάσεων έχει την δυνα τότητα εκτέλεσης εργασιών καθορισμένων καθηκόντων στα όρια της ευθύνης του και αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη μηχανικού. Ειδικότερα: Α. Έχει φυσική και συνεχή παρουσία στον χώρο της εγκατάστασης και επιτηρεί την μηχανολογική εγκα τάσταση, τον εξοπλισμό και τα όργανα ελέγχου της ειδικότητάς του. Β. Ενημερώνει τον αρχιτεχνίτη μηχανικό ή τον εργο δηγό μηχανικό της βάρδιάς του ή πρόσωπο που έχει αντίστοιχα δικαιώματα για τυχόν προβλήματα ή εκτελεί αυτόνομα προκαθορισμένες τεχνικές επεμβάσεις στα όρια ευθύνης του.

8 5050 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Γ. Εκτελεί προκαθορισμένη προληπτική συντήρηση με βάση τις τεχνικές οδηγίες στα όρια της ευθύνης του ή συμμετέχει σε διαδικασίες συντήρησης της εγκατάστα σης υπό τις οδηγίες προσώπου που έχει το προς τούτο δικαίωμα για την εκάστοτε εγκατάσταση. Δ. Ενημερώνεται και μελετά την τεχνική τεκμηρίωση του εξοπλισμού (εγχειρίδια, οδηγίες, σχέδια) προς από κτηση γνώσεων για την επαγγελματική του εξέλιξη. Ε. Συμπληρώνει τα απαραίτητα έντυπα παρακολούθη σης των παραμέτρων και συμβάντων της εγκατάστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τα συστήματα πιστοποίησης. 2. Ο αρχιτεχνίτης μηχανικός έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών του τεχνίτη καθώς και εργασι ών καθορισμένων καθηκόντων στα όρια ευθύνης του, εκτελεί την επισκευή και συντήρηση της εγκατάστασης της ειδικότητας του, αυτοτελώς σε εγκαταστάσεις με κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνουν τα 100KW ή, εφό σον πρόκειται για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, υπό τις οδηγίες του εργοδηγού μηχανικού ή του έχοντος προς τούτο το δικαίωμα. Ειδικότερα: Α. Επιτηρεί τη λειτουργία της εγκατάστασης και του εξοπλισμού που είναι στην ευθύνη του. Β. Εκτελεί τις αναγκαίες πρακτικές χειρισμού για την ορθή λειτουργία της εγκατάστασης. Γ. Εκτελεί τεχνικές επεμβάσεις. Δ. Εκτελεί δοκιμαστικές λειτουργίες μετά το πέρας της επέμβασης. Ε. Εκτελεί πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης. ΣΤ. Μελετά την τεχνική τεκμηρίωση (εγχειρίδια, οδη γίες, σχέδια) του εξοπλισμού για τον οποίο είναι υπεύ θυνος και μεριμνά για την ενημέρωση του συστήματος συντήρησης και για την τήρηση των προβλεπομένων. Ζ. Ενημερώνει γραπτώς τους ανωτέρους του ή την επιχείρηση για τυχόν καινοτόμες προτάσεις βελτίωσης ή κατασκευές οι οποίες θα μπορούσαν να αυξήσουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της εγκατάστα σης και του εξοπλισμού. 3. Ο εργοδηγός μηχανικός έχει τη δυνατότητα εκτέλε σης, αυτοτελώς, των εργασιών του αρχιτεχνίτη καθώς και εργασιών με απαιτήσεις αυξημένων ικανοτήτων, οι οποίες εμπεριέχουν τα καθήκοντα της επιτήρησης και του συντονισμού. Ειδικότερα: Α. Επιτηρεί την λειτουργία της εγκατάστασης, προκει μένου να διατηρείται σε ετοιμότητα, τον μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και τον εφεδρικό αυτού και εντοπίζει πότε υπάρχει ανάγκη για τεχνική επέμβαση, επιθεωρεί τον μηχανολογικό εξοπλισμό, ασκεί φυσική και τεχνική εποπτεία και πραγματοποιεί μετρήσεις, ενημερώνεται για τα προβλήματα, συστηματοποιεί τις πληροφορίες και συντάσσει ειδικές οδηγίες και υποδείξεις. Β. Πραγματοποιεί εργασίες επισκευής του εξοπλισμού στα όρια της ευθύνης του, καθώς και συντήρησης και βελτίωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενημερώ νει την τεχνική τεκμηρίωση του εξοπλισμού, εντοπίζει τα σημεία που χρειάζονται επέμβαση, προγραμματίζει και ιεραρχεί τις προς εκτέλεση επεμβάσεις για τη δι αγνωστική, προληπτική και κατασταλτική συντήρηση της μηχανολογικής εγκατάστασης και του εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης ή τις οδηγίες του έχοντος προς τούτο δικαίωμα, πραγματοποιεί επεμ βάσεις πρωτοβάθμιας επισκευής, εκτελεί δοκιμαστική λειτουργία και ελέγχει την εγκατάσταση και τον εξο πλισμό μετά από επισκευή ή συντήρηση. Γ. Φροντίζει για την απόκτηση και διαφύλαξη της ρη τής και άρρητης γνώσης και εκπαιδεύει τεχνικό προσω πικό, συμμετέχει σε σεμινάρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως αυτά που οργανώνονται με πρω τοβουλία της εργοδοσίας ή του επαγγελματικού του σωματείου, και εκπαιδεύει τεχνικό προσωπικό. Δ. Μεριμνά για την υλοποίηση του προγράμματος ασφάλειας και υγείας στο επίπεδο ευθύνης του, υπο βάλλει γραπτές προτάσεις στον τεχνικό ασφαλείας για πρόσθετα μέτρα με σκοπό την πληρέστερη ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του ανθρώπινου δυναμικού. 4. Για τους τεχνικούς μηχανικούς εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας, με επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 14, οι αναφερόμενες στις προηγούμενες παραγράφους εγκαταστάσεις και εξοπλισμός αφορούν στους ατμολέ βητες της μονάδας, καθώς και στον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την ομαλή λειτουργία τους και στον εξοπλισμό που εξυπηρετείται από τον ατμολέβητα. Άρθρο 11 Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας 1. Για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριο τήτων του παρόντος από τον τεχνίτη, τον αρχιτεχνίτη μηχανικό εγκαταστάσεων ή τον εργοδηγό μηχανικό εγκαταστάσεων, ο τεχνίτης οφείλει να έχει βεβαίωση αναγγελίας, ενώ ο αρχιτεχνίτης και ο εργοδηγός οφεί λουν να έχουν αντίστοιχη άδεια. 2. Για τις επαγγελματικές δραστηριότητες του παρό ντος χορηγούνται οι παρακάτω άδειες: (α) Άδεια αρχιτεχνίτη μηχανικού 1ης Ειδικότητας. (β) Άδεια αρχιτεχνίτη μηχανικού 2ης Ειδικότητας. (γ) Άδεια αρχιτεχνίτη μηχανικού 3ης Ειδικότητας. (δ) Άδεια αρχιτεχνίτη μηχανικού 4ης Ειδικότητας. (ε) Άδεια εργοδηγού μηχανικού 1ης Ειδικότητας. (στ) Άδεια εργοδηγού μηχανικού 2ης Ειδικότητας. (ζ) Άδεια εργοδηγού μηχανικού 3ης Ειδικότητας. (η) Άδεια εργοδηγού μηχανικού 4ης Ειδικότητας. Άρθρο 12 Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας 1. Οι κάτοχοι: (Ι) πτυχίου Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) τομέα μηχανολογίας ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστά σεων και Κατασκευών, πτυχίου Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας Εργαλειομηχανών, Τεχνιτών Ναυ πηγικής Βιομηχανίας, Τεχνιτών Εργαλειοσυστημάτων, Τεχνιτών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης και πτυχίου των Ναυτικών Λυκείων ειδικότητας Μηχανικών, ή (ΙΙ) πτυχίου σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα Β, καθώς και άλλων σχολών οι οποίες, μετά την έκδοση του παρόντος, καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες των σχολών της ανωτέρω περίπτωσης (Ι) ή (ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδι κότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τίτλους της περίπτωσης (Ι), μετά την κτήση του τίτλου σπουδών τους αναγγέλ λουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων με σχετική αίτη ση/υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρατήματος Α, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5051 επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη μηχανι κού εγκαταστάσεων για όλες τις ειδικότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέ ρειας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: (α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, (β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011, (γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπου δών. Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας. 2. Οι ανωτέρω τεχνίτες μηχανικοί εγκαταστάσεων μετά από δύο (2) έτη προϋπηρεσία, υποβάλλουν αίτη ση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του αρχιτεχνί τη μηχανικού εγκαταστάσεων για την ειδικότητα που αντιστοιχεί στην εγκατάσταση στην οποία ασκήθηκε η προϋπηρεσία. Ως αφετηρία για τον υπολογισμό της διετίας λαμβάνεται η ημερομηνία υποβολής της αίτη σης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας. Η αίτηση για την απόκτηση της άδειας συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: (α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, (β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011, (γ) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋ πηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011. Ο τεχνίτης μηχανικός εγκαταστάσεων αποκτά την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων για τη συγκεκριμένη ειδικότητα μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/ Οι κάτοχοι άδειας αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκατα στάσεων, μετά από προϋπηρεσία δύο ετών, από την έκ δοση της άδειας του αρχιτεχνίτη, στην ειδικότητά τους, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: (α) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011 και (β) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προ ϋπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011. Ο αρχιτεχνίτης μηχανικός εγκαταστάσεων αποκτά την άδεια του εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων για την ειδικότητα που αντιστοιχεί στην εγκατάσταση στην οποία αποκτήθηκε η προϋπηρεσία του, μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/ Οι απόφοιτοι της σχολής μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατά ξεις» (Α 204), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευ σης και άλλες διατάξεις» (Α 64), με διετή προϋπηρεσία στο Ναυτικό, με την ιδιότητα του μηχανικού εμπορικού ναυτικού, και μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα ορι ζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011, αποκτούν την άδεια του εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων για όλες τις ειδικότητες. Για την απόκτηση της άδειας αυτής υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: (α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες. (β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011. (γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπου δών. (δ) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προ ϋπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/ Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας σε διπλωματού χους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και του Τε χνολογικού Τομέα. (α) Οι μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 6422/1934, με την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος [Τ.Ε.Ε.], (β) Οι πτυχιούχοι των τμημάτων του Τεχνολογικού Τομέα που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ, με την κτήση του πτυχίου τους, (γ) Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αντί στοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τους τίτλους των περιπτώσεων (α) και (β) (δ) Οι απόφοιτοι της σχολής μηχανικών της Ακαδη μίας Εμπορικού Ναυτικού, του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (Α 204). υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οι κείας Περιφέρειας. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: (α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, (β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011, (γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπου δών, (δ) Επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας επαγγελμα τικής άδειας, όπου απαιτείται. Με την υποβολή της αίτησης, οι ανωτέρω πτυχιούχοι αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματι κών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται στο Μέρος Β του παρόντος διατάγματος και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης του συνόλου ή μέρους των επαγγελματικών αυτών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 11, ως εξής: Οι αναφερόμενοι στην περίπτωση (α) αποκτούν το δικαίωμα άσκησης του συνόλου των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται στο Μέρος Β του πα ρόντος, οι αναφερόμενοι στην περίπτωση (β) αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του εργο δηγού μηχανικού εγκαταστάσεων για τις ειδικότητες

10 5052 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) που ορίζονται στο Παράρτημα Γ, οι δε αναφερόμενοι στην περίπτωση (δ) αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκα ταστάσεων για όλες τις ειδικότητες. Στην ως άνω αίτηση ο ενδιαφερόμενος δύναται να αναγγείλει την έναρξη του συνόλου ή μέρους των επαγ γελματικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 4 του ν.3982/2011, οπότε και στη βεβαίωση αναγγελίας που εκδίδεται προσδιορίζονται αντίστοιχα οι αναγγελθείσες επαγ γελματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/ Αρχιτεχνίτης μηχανικός εγκαταστάσεων οιασδή ποτε ειδικότητας που επιθυμεί να αποκτήσει την άδεια αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων άλλης ειδικό τητας οφείλει να προσκομίσει δικαιολογητικά οκτάμη νης προϋπηρεσίας τεχνίτη μηχανικού στην αιτούμενη ειδικότητα. Η άδεια χορηγείται με την καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου, μετά από υποβολή αίτησης, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, στην αρμόδια αρχή και ύστερα από επι τυχή εξέταση. 7. Εργοδηγός μηχανικός οιασδήποτε ειδικότητας έχει το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηρι οτήτων του αρχιτεχνίτη μηχανικού της ίδιας ή άλλης ειδικότητας. 8. Εργοδηγός μηχανικός συγκεκριμένης ειδικότητας που επιθυμεί να αποκτήσει την άδεια εργοδηγού μη χανικού άλλης ειδικότητας, οφείλει να προσκομίσει δικαιολογητικά οκτάμηνης προϋπηρεσίας αρχιτεχνίτη μηχανικού στην αιτούμενη ειδικότητα. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά προϋ πηρεσίας, καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου, καθώς και επιτυχής εξέταση από την αρμόδια αρχή. Άρθρο 13 Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών πρακτικών μηχανικών 1. Οι υφιστάμενες άδειες, διπλώματα ή πτυχία που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το β.δ. 16/17 Μαρτίου 1950, το β.δ «Περί ασκήσεως επαγγέλματος Μηχα νοδηγού και Πρακτικού Μηχανικού κινητηρίων μηχανών, ως και θερμαστών» (Α 73), το β.δ. 30 Ιανουαρίου 1937 «Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων μηχανών και ατμολεβήτων» (Α 37) ή το β.δ. 11 Μαρτίου /4 Απριλίου 1955 «Περί επιβλέψεως της λει τουργίας και χειρισμού ατμολεβήτων» (Α 82), όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω παραγράφου 2, με την υπο βολή αίτησης και παραβόλων, όπως αυτά καθορίζονται με την κ.υ.α. που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011, με τις άδειες ή βεβαιώσεις του παρόντος σε διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευσή του. Η άδεια του βοηθού θερμαστή καθώς και η εγγρα φή στα μητρώα μέσων τεχνικών σχολών ειδικότητας μηχανολόγου αντικαθίσταται, σε κάθε περίπτωση, με βεβαίωση αναγγελίας χωρίς καμία επιβάρυνση. Η επόμενη ημερομηνία θεώρησης, για τις άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι η Η προβλεπόμενη ανωτέρω αντικατάσταση γίνεται ως ακολούθως: (α) Το δίπλωμα του πρακτικού μηχανικού Α τάξεως του β.δ αντικαθίσταται με την άδεια του ερ γοδηγού μηχανικού 3ης ειδικότητας. (β) Το δίπλωμα του πρακτικού μηχανικού Β και Γ τάξεως και το πτυχίο του μηχανοδηγού του β.δ αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού 3ης ειδικότητας. (γ)το πτυχίο του πρακτικού μηχανικού Α τάξεως του β.δ αντικαθίσταται με την άδεια του εργο δηγού μηχανικού 3ης ειδικότητας. (δ) Το πτυχίο του πρακτικού μηχανικού Β και Γ τάξε ως και το πτυχίο του μηχανοδηγού του β.δ αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού 3ης ειδικότητας. (ε) Η άδεια του πρακτικού μηχανικού συντηρητή Α τάξεως και του εργοδηγού μηχανολόγου των ειδικο τήτων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, του β.δ. 16 Μαρτίου 1950, αντικαθίσταται με την άδεια του εργοδηγού μηχανικού 2ης Ειδικότητας. (στ) Η άδεια του πρακτικού μηχανικού Συντηρητή Α τάξεως και του εργοδηγού μηχανολόγου της Ι ειδικό τητας του β.δ. 16 Μαρτίου 1950, αντικαθίσταται με την άδεια του εργοδηγού μηχανικού 1ης ειδικότητας. (ζ) Η άδεια του πρακτικού μηχανικού συντηρητή Β Γ Τάξεως, και του σχεδιαστή μηχανουργού των ειδικο τήτων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, του β.δ. 16 Μαρτίου 1950 αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού 2ης ειδικότητας. (η) Η άδεια του πρακτικού μηχανικού συντηρητή Β, Γ τάξεως, και του σχεδιαστή μηχανουργού της Ι ειδικό τητας του β.δ. 16 Μαρτίου 1950, αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού 1ης Ειδικότητας. (θ) Όσοι έχουν κάνει εγγραφή στα μητρώα μέσων τεχνικών σχολών ειδικότητας μηχανολόγου και εργάζο νται ως πρακτικοί μηχανικοί Γ Τάξεως κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγματος απο κτούν βεβαίωση αναγγελίας για τεχνίτη μηχανικό και η προϋπηρεσία τους προσμετράται για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη αντίστοιχης ειδικότητας. (ι) Η άδεια του αρχιθερμαστή αντικαθίσταται με την άδεια του εργοδηγού μηχανικού 4ης ειδικότητας. (κ) Η άδεια του θερμαστή αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού 4ης ειδικότητας. (λ) Οι εργαζόμενοι κατά την έκδοση του παρόντος ως βοηθοί θερμαστή αποκτούν βεβαίωση αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού 4ης ειδικότητας και η προϋπηρεσία τους προσμετράται για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη 4ης ειδικότητας. Στην περίπτωση που δεν διαθέτουν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 5 τίτλους σπουδών η απαιτούμενη προϋπηρεσία προσαυξάνεται κατά 2 έτη. Άρθρο 14 Απαιτήσεις για το χειρισμό των Ατμολεβήτων 1. Οι ατμολέβητες και οι ομάδες ατμολεβήτων, όσον αφορά τις απαιτήσεις για το χειρισμό και την επιτήρηση της λειτουργίας, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες. 2. Η κατάταξη αυτή βασίζεται στο γινόμενο PS*V, σύμ φωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Οικ 16289/330/99 «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβου λίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση» (B 987), και

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5053 της υπουργικής απόφασης 10735/651/ «Εγκατά σταση, Λειτουργία και Έλεγχος Ατμολεβήτων» (Β 2656), όπου PS η μέγιστη πίεση λειτουργίας για την οποία έχει σχεδιαστεί ο εξοπλισμός και V ο εσωτερικός όγκος κάθε διαμερίσματος, περιλαμβανομένου του όγκου των στομίων έως την πρώτη σύνδεση, αφαιρουμένου του όγκου των μόνιμων εσωτερικών στοιχείων. 3. Σε περίπτωση ομάδας ατμολεβήτων, η κατάταξη της εγκατάστασης σε κατηγορία προκύπτει από τον ατμολέβητα με το μεγαλύτερο γινόμενο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. 4. Στην πρώτη (Α) κατηγορία υπάγονται ατμολέβητες και ομάδες ατμολεβήτων, όταν το παραπάνω γινόμε νο PS*V υπερβαίνει τον αριθμό bar.lt και στην τρίτη (Γ) κατηγορία όταν το γινόμενο δεν υπερβαίνει τον αριθμό bar.lt και ο όγκος δεν υπερβαίνει τα 1.000lt. Όλες οι ενδιάμεσες περιπτώσεις υπάγονται στη δεύτερη (Β) κατηγορία. 5. Οι προθερμαντήρες ύδατος και οι υπερθερμαντήρες θεωρούνται ενιαία μέρη του ατμολέβητα, ακολουθούν την αντίστοιχη κατάταξη και υπόκεινται στις διατά ξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Οικ.16289/330/99 (Β 987) και της υπουργικής απόφασης 10735/651/ Για τους ατμολέβητες που ανήκουν στην κατηγορία Γ, δεν απαιτείται συνεχής επιτήρηση της λειτουργίας του ατμολέβητα και για το χειρισμό τους δεν απαιτείται αδειοδοτημένο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρόσωπο. 7. Για τους ατμολέβητες που ανήκουν στην κατηγο ρία Α ή Β είναι αναγκαία η συνεχής επιτήρηση της λειτουργίας του ατμολέβητα, καθώς και ο χειρισμός του από αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό μηχανικό 4ης ειδικότητας. 8. Στους ατμολέβητες της Κατηγορίας Β, εφόσον ο κοινοποιημένος σύμφωνα με την οδηγία 97/23/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με την κοινή υπουργική απόφαση Οικ /330/99, φορέας πιστοποιεί ότι ο ατμολέβητας πληροί τις απαιτήσεις των Εναρμονισμένων Προτύπων της Σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 12953, ο εργοδηγός ή ο αρχιτεχνίτης μηχανικός 4ης ειδικό τητας, πέραν των κύριων καθηκόντων του εργοδηγού ή αρχιτεχνίτη, επιτρέπεται να ασκεί και την τεχνική επιτήρηση της λειτουργίας, την τεχνική υποστήριξη / επισκευή /συντήρηση, του μηχανολογικού εξοπλισμού που εξυπηρετείται από τον ατμολέβητα, εφόσον, για την εγκατάσταση έχει οριστεί επιβλέπων μηχανικός και οι δραστηριότητες αυτές, κατά την κρίση του επιβλέ ποντος μηχανικού, δεν εμποδίζουν τη συνεπή άσκηση των κύριων καθηκόντων του και υπό την προϋπόθεση ότι στο ημερολόγιο λειτουργίας του ατμολέβητα, ο εν λόγω μηχανικός καταγράφει τις επιπλέον δραστηριό τητες του τεχνικού. Ο ιδιοκτήτης του ατμολέβητα προσκομίζει στον φορέα το φάκελο σχεδιασμού υπογεγραμμένο από μηχανολόγο μηχανικό ή κατάλληλο κατασκευαστή ατμολεβήτων. Ο φάκελος σχεδιασμού περιλαμβάνει τουλάχιστο τα εξής: (α) τα σχέδια κατασκευής, (β) τις συνθήκες λειτουργίας, (γ) τη μελέτη αντοχής, (δ) στοιχεία των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί, πιστοποιητικά κατασκευαστή, πιστοποιητικά μη καταστρεπτικών ελέγχων και πιστο ποιητικά δοκιμών, (ε) τις οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω είναι υποχρεωτική η αντίστροφη σχεδίαση από αντί στοιχης κατηγορίας κατασκευαστή ατμολεβήτων. 9. Ο αρχιτεχνίτης και ο εργοδηγός μηχανικός 4ης ειδικότητας έχουν το δικαίωμα να επιτηρούν πέραν του ενός ατμολεβήτων, οι οποίοι ευρίσκονται στον ίδιο χώρο, εφόσον διατηρείται οπτική επαφή και δεν εμποδίζεται η συνεπής άσκηση των κύριων καθηκόντων τους. ΜΕΡΟΣ Γ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ Άρθρο 15 Ορισμοί Πεδίο Εφαρμογής Ειδικότητες και Βαθμίδες 1. Ως οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής ορίζε ται ο εργαζόμενος ο οποίος έχει ως κύριο αντικείμενο την εκτέλεση των εργασιών οξυγονοκόλλησης ή ηλε κτροσυγκόλλησης, αντίστοιχα, οιασδήποτε σοβαρότη τας, όπως οι επαγγελματικές δραστηριότητες αυτές αναλύονται στη συνέχεια του παρόντος. 2. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες του οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολ λητή κατατάσσονται, με επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 18 παρ. 6, σε τρεις βαθμίδες επαγγελμα τικών προσόντων: α) Τεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής που ανήκει στη 1η Βαθμίδα. β) Αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολ λητής Β τάξης που ανήκει στη 2η Βαθμίδα. γ) Αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολ λητής Α τάξης που ανήκει στη 3η Βαθμίδα. Άρθρο 16 Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα 1. Ο τεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλη τής έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών οξυγονο κόλλησης ή ηλεκτροσυγκόλλησης αντίστοιχα, υπό τις οδηγίες του αρχιτεχνίτη Α ή Β τάξης οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή και αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή, αντίστοιχα. 2. Ο αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολ λητής Β τάξης έχει το δικαίωμα εκτέλεσης εργασιών οξυγονοκόλλησης ή ηλεκτροσυγκόλλησης αντίστοιχα, εξαρτημάτων από σίδηρο, χαλκό ή πλαστικό, μη υποκει μένων σε σοβαρές καταπονήσεις. Για συγκολλήσεις που υπόκεινται σε σοβαρές καταπονήσεις ή εξαρτημάτων που δεν είναι από σίδηρο, χαλκό ή πλαστικό, εργάζεται υπό τις οδηγίες του αρχιτεχνίτη Α τάξης οξυγονοκολ λητή ή ηλεκτροσυγκολλητή και αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη οξυγονο κολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α τάξης αντίστοιχα. 3. Συγκολλήσεις που υπόκεινται σε σοβαρές καταπο νήσεις θεωρούνται οι εκτελούμενες στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο Ο αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολ λητής Α τάξης έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών οξυγονοκόλλησης ή ηλεκτροσυγκόλλησης αντίστοιχα, εξαρτημάτων από οποιοδήποτε υλικό, οιασδήποτε σο βαρότητας, σε σχέση με τις καταπονήσεις στις οποίες υπόκεινται οι συγκολλήσεις.

12 5054 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 17 Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας 1. Για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριο τήτων του παρόντος από τον τεχνίτη, τον αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Β Τάξης, ή τον αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α Τάξης, ο τεχνίτης οφείλει να έχει βεβαίωση αναγγελίας, ενώ ο αρχιτεχνίτης Β τάξης και ο αρχιτεχνίτης Α τάξης οφείλουν να έχουν αντίστοιχη άδεια. 2. Για τις επαγγελματικές δραστηριότητες του παρό ντος χορηγούνται οι παρακάτω άδειες: (α) Άδεια αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β τάξης. (β) Άδεια αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β τάξης. (γ) Άδεια αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Α τάξης. (δ) Άδεια αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α τάξης. Άρθρο 18 Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας 1. Οι κάτοχοι: (Ι) πτυχίου (α) ΕΠΑ.Σ. ειδικότητας Αμαξωμάτων, ειδι κότητας Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών και Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας, (β) Τ.Ε.Λ., τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Β Κύκλου Τομέα Μηχανολογικού, ΕΠΑ.Λ. Τομέα Μηχανολογίας, ειδικό τητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευ ών (γ) Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών ομάδας Μηχανολογικών ειδικοτήτων, Τ.Ε.Ε. Α κύκλου τομέα Μηχανολογικού, δ) απολυτηρίου γυμνασίου που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ή (ΙΙ) πτυχίου σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες, μετά την έκδοση του παρόντος, καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες των σχολών της ανωτέρω περίπτωσης (Ι) ή (ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδι κότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τίτλους της περίπτωσης (Ι), μετά την κτήση του τίτλου σπουδών τους αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη οξυγονοκολλητή ή/ και ηλεκτροσυγκολλητή με σχετική αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρατήματος Α, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη οξυ γονοκολλητή ή/και ηλεκτροσυγκολλητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: (α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011. (γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπου δών. Η ως άνω Υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας. 2. Α. Οι ανωτέρω τεχνίτες, εφόσον είναι κάτοχοι των κατωτέρω τίτλων σπουδών και διαθέτουν τη σχετική προϋπηρεσία σε οξυγονοκολλήσεις ή ηλεκτροσυγκολ λήσεις, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β τάξης ή του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β τάξης, αντιστοίχως. Ως αφετηρία για τον υπολογισμό της απαιτούμενης προϋπηρεσίας λαμβάνεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας. Ειδικό τερα, η προϋπηρεσία που απαιτείται είναι η ακόλουθη: (α) για τους κατόχους πτυχίου ΕΠΑ.Σ ειδικότητας Αμα ξωμάτων, ειδικότητας Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών και Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιο μηχανίας απαιτείται προϋπηρεσία δύο (2) μηνών, (β) για τους κατόχους πτυχίου Τ.Ε.Λ., τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Β Κύκλου Τομέα Μηχανολογικού, ΕΠΑ.Λ. Τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκατα στάσεων & Κατασκευών απαιτείται προϋπηρεσία έξι (6) μηνών, (γ) για τους κατόχους πτυχίου Τεχνικών Σχολών τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Α κύκλου τομέα Μηχανο λογικού απαιτείται προϋπηρεσία δέκα (10) μηνών, δ) για τους κατόχους απολυτηρίου γυμνασίου απαιτείται με προϋπηρεσία δεκαοκτώ (18) μηνών. Η αίτηση για την απόκτηση της άδειας συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: (α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, (β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011, (γ) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προ ϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011. Ο τεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής αποκτά την άδεια του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β τάξης ή του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β τάξης, αντιστοίχως, μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα ορι ζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/ Β. Η προϋπηρεσία όσων εργάζονται, κατά τη δη μοσίευση του παρόντος, ως τεχνίτες σε ηλεκτρο/οξυ γονοκολλήσεις, προσμετράται, αναλόγως του τίτλου σπουδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 2.Α., για την απόκτηση της άδειας του αρ χιτεχνίτη Β τάξης. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει τίτλο σπουδών, η απαιτούμενη προϋπηρεσία είναι δε καοκτώ (18) μήνες. 3. Οι κάτωθι επαγγελματίες, εφόσον διαθέτουν τη σχετική προϋπηρεσία σε οξυγονοκολλήσεις ή ηλεκτρο συγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Α τάξης ή του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α τάξης, αντιστοίχως. Ειδικότερα, η προϋπηρεσία που απαιτείται είναι η ακόλουθη: Α. Για τους αρχιτεχνίτες Β Τάξης, η προϋπηρεσία υπολογίζεται από την απόκτηση της άδειας του αρχι τεχνίτη Β τάξης, ως εξής: (α) για διπλωματούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα, κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, απαιτείται προϋπηρεσία τριών (3) μηνών, (β) για τους κατόχους πτυχίου ΕΠΑ.Σ ειδικότητας Αμαξωμάτων, ει δικότητας Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Τεχνιτών Μεταλλι κών Κατασκευών και Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας απαιτείται προϋπηρεσία δέκα (10) μηνών, γ) για τους κατόχους πτυχίου Τ.Ε.Λ., τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Β Κύκλου Τομέα Μηχανολογικού,

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5055 ΕΠΑ.Λ. Τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανο λογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών απαιτείται προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών, δ) για τους κατόχους πτυχίων Τεχνικών Σχολών τομέα Μηχανολογικού, ΤΕΕ Α κύκλου τομέα Μηχανολογικού απαιτείται προϋπηρεσία δεκατεσσάρων (14) μηνών, ε) για τους κατόχους απο λυτηρίου γυμνασίου απαιτείται προϋπηρεσία δεκαοκτώ (18) μηνών. Β. Για τους τεχνίτες που διαθέτουν προϋπηρεσία σε οξυγονοκολλήσεις ή ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις, η προϋπηρεσία υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας, ως εξής: (α) για τους κατόχους πτυχίου ΕΠΑ.Σ ειδικότητας Αμαξωμάτων, ειδικότητας Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευ ών και Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας απαιτείται προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών, β) για τους κατόχους πτυχίου Τ.Ε.Λ., τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Β Κύκλου Τομέα Μηχανολογικού, ΕΠΑ.Λ. Τομέα Μηχανολογίας, ειδι κότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών, απαιτείται προϋπηρεσία δεκαοκτώ (18) μηνών. Γ. Για τους τεχνίτες που είναι κάτοχοι πτυχίου Τε χνικών Σχολών τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Α κύκλου τομέα Μηχανολογικού απαιτείται συνολική προϋπηρεσία εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, από τους οποίους τουλάχι στον δώδεκα (12) μήνες σε συγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορή γηση βεβαίωσης αναγγελίας. Δ. Για τους τεχνίτες που είναι κάτοχοι απολυτηρί ου γυμνασίου απαιτείται προϋπηρεσία τριανταέξι (36) μηνών, από τους οποίους τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) μήνες σε συγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση βε βαίωσης αναγγελίας. Η αίτηση για την απόκτηση της άδειας συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: (α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, (β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011, (γ) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προ ϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011. Η άδεια του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Α τάξης ή του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α Τάξης, αντι στοίχως, αποκτάται μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011. Η προϋπηρεσία όσων εργάζονται, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ως τεχνίτες σε ηλεκτρο/οξυγονοκολλήσεις, προσμετράται, αναλόγως του τίτλου σπουδών σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, για την απόκτηση της άδειας αρχιτεχνίτη Α τάξης. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν δια θέτει τίτλο σπουδών, η απαιτούμενη προϋπηρεσία είναι τριανταέξι (36) μήνες, από τους οποίους τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) μήνες σε συγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις. 4. Πρόσβαση στις αναφερόμενες στις ανωτέρω πα ραγράφους 2 και 3 άδειες έχουν επίσης αντίστοιχα οι κάτοχοι: (Ι) πτυχίου σχολών με ισότιμο τίτλο και αντί στοιχη ειδικότητα οι οποίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται με τις σχο λές που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 ή (ΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οι οποίοι ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται σύμφωνα με τις προ βλέψεις του άρθρου 4 με τις σχολές που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 2 και Για την απόκτηση των ανωτέρω αδειών οξυγονοκολ λητή ή ηλεκτροσυγκολλητή, επιτρέπεται το ένα τρίτο (1/3) της κατά περίπτωση απαιτούμενης προϋπηρεσίας να έχει διανυθεί αντιστοίχως επί ηλεκτροσυγκολλήσεων ή οξυγονοκολλήσεων. 6. Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας σε διπλωματού χους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και του Τε χνολογικού Τομέα. (α) Οι μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 6422/1934, με την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος [ΤΕΕ], (β) Οι κάτοχοι δι πλώματος/πτυχίου χημικού μηχανικού, μεταλλειολόγου μηχανικού, μεταλλουργού μηχανικού, μηχανικού μεταλ λείων, με την εγγραφή τους στο ΤΕΕ (γ) οι πτυχιούχοι ΤΕΙ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνολογίας και Ναυπηγοί Μη χανικοί με την κτήση του πτυχίου τους, (δ) οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότη τας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τους τίτλους των περιπτώσεων (α), (β) και (γ), υποβάλλουν αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Α, στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: (α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασίας και παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, (β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011, (γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπου δών, (δ) Επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας επαγγελμα τικής άδειας, όπου απαιτείται. Με την υποβολή της αίτησης, οι ανωτέρω πτυχιούχοι αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται στο Μέρος Γ του πα ρόντος διατάγματος και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του αρχιτεχνίτη συγκολλητή Β τάξης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Στη βεβαίωση αναγγελίας που εκδίδεται προσδιορίζο νται όλες οι επαγγελματικές δραστηριότητες τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί ο ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Άρθρο 19 Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων 1. Οι διενεργούντες συγκολλήσεις σε εγκαταστά σεις: (α) ναυπήγησης και επισκευής πλοίων, (β) κατασκευής και επισκευής λεβήτων, δεξαμενών, σωλήνων και λοιπών εξοπλισμών υπό πίεση, (γ) κατασκευής μεταλλικών κτηρίων και λοιπών έργων πολιτικού μηχανικού,

14 5056 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) πρέπει να διαθέτουν την προβλεπόμενη από το παρόν διάταγμα άδεια οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α Τάξεως και να εκτελούν τις συγκολλήσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2. Για διάστημα τριών (3) ετών από την έκδοση του παρόντος, για τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις (α) και (γ), επιτρέπεται οι διενεργούντες συγκολλήσεις να κατέχουν άδεια Β τάξης. Άρθρο 20 Επέκταση Άδειας Τεχνικών Οξυγονοκολλητών ή Ηλεκτροσυγκολλητών 1. Αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολ λητής Β τάξης που επιθυμεί να αποκτήσει την άδεια αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή ή οξυγονοκολλητή Β Τάξης αντίστοιχα, οφείλει να προσκομίσει δικαιολογητι κά εξάμηνης προϋπηρεσίας με την ιδιότητα του τεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή ή οξυγονοκολλητή, αντιστοίχως. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται υποβολή αίτη σης στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, καταβολή του παραβόλου που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011, καθώς και επιτυχής εξέταση του ενδιαφερομένου. 2. Αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολ λητής Α τάξης που επιθυμεί να αποκτήσει την άδεια αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή ή οξυγονοκολλητή Α τάξης αντίστοιχα, οφείλει να προσκομίσει δικαιολογη τικά εξάμηνης προϋπηρεσίας σε συγκολλήσεις υποκεί μενες σε σοβαρές καταπονήσεις με την ιδιότητα του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή ή οξυγονοκολλητή Β τάξης, αντιστοίχως. Για τη χορήγηση της άδειας απαι τείται υποβολή αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, καταβολή του παραβόλου που καθορίζε ται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011, καθώς και επιτυχής εξέταση του ενδιαφερομένου. Άρθρο 21 Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών συγκολλητών 1. Οι υφιστάμενες άδειες, που έχουν εκδοθεί σύμφω να με το β.δ 16 Μαρτίου 1950, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, με τις άδειες του παρόντος, εντός δύο ετών από τη δημοσίευσή του. Για την αντικατάσταση απαιτείται υποβολή αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας και καταβολή του παραβόλου που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011. Για τις άδειες που εκδίδονται σύμφω να με τα ανωτέρω, ως επόμενη ημερομηνία θεώρησης ορίζεται η Η άδεια οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α τάξης, κατά το β.δ. της 16 Μαρτίου 1950, αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλε κτροσυγκολλητή Α τάξης, αντιστοίχως. 3. Η άδεια οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Β τάξης, κατά το β.δ. της 16 Μαρτίου 1950, αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλε κτροσυγκολλητή Β τάξης, αντιστοίχως. Η προϋπηρεσία που διαθέτει ο οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολ λητής Β τάξης, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, προσμετράται για την απόκτηση της άδειας του αρχι τεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α τάξης, αντιστοίχως. ΜΕΡΟΣ Δ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 22 Τροποποιούμενες, Μεταβατικές και Καταργούμενες Διατάξεις 1. Αιτήσεις για την απόκτηση άδειας σύμφωνα με το β.δ. της 16/17 Μαρτίου 1950, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίες, κατά την έκδοση του παρόντος δια τάγματος, έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, εφόσον συνοδεύονται με πλήρη, σύμ φωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις, δικαιολογητικά, θεωρούνται ως αιτήσεις του παρόντος διατάγματος, με πλήρη δικαιολογητικά και οι ενδιαφερόμενοι ακολου θούν αναλόγως την προβλεπόμενη στα άρθρα 12 ή 18 διαδικασία, για την απόκτηση αντίστοιχης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 13 παρ. 2 ή του άρθρου 21, άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας. 2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του π.δ. 38/91 «Εκτέ λεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκα ταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπη ρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες» (Α 21), με την οποία αντικαταστάθηκε η περίπτωση Θ του άρθρου 1 του β.δ της (Α 82), εξακολου θεί να ισχύει. 3. Με τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος κα ταργούνται: (α) το β.δ. 8 Μαρτίου 1935, (β) το β.δ. 30 Ιανουαρίου 1937, (γ) τα άρθρα 6 παρ. 3, και 23 του β.δ. της , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (δ) Από το β.δ. του 11 Μαρτίου/4 Απριλίου 1955: (δα) από το άρθρο 1 παρ. 1 η φράση «και χειρισμού» και από την παράγραφο 2 η φράση «και τον χειρισμόν αυτού», (δβ) από το άρθρο 2 παρ. 1 η φράση «και να χειρί ζεται» και από την παράγραφο 3 η φράση «και τον χειρισμόν», (δγ) τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 αυτού. Άρθρο 23 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος διατάγματος τα κάτωθι παραρτήματα:

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5057 ( ) ( ).. ( )... : / : 1. / ( ) ( / ).. 3. /.. ( ) : ) -,, /2011 ) :.. : 1. (..,,, ) / ( ). 2. :.. 3..

16 5058 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ). ( ).... : / / ( )

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5059 Παράρτημα Β Πτυχιούχοι που αναφέρονται στην παρ. 1.ΙΙ του άρθρου 12 (α) Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ε. Α κύκλου ειδικότητας «Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων» και «Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών». (β) Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β κύκλου ειδικότητας «Εργαλειομηχανών CNC», «Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών» και οι κάτοχοι πτυχίου ειδικότητας «Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού». (γ) Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Σ. ειδικότητας «Εργαλειομηχανών», «Μηχανών Εσωτερικής Καύσης» και «Μηχανοσυν θετών Αεροσκαφών». (δ) Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Λ. ειδικότητας «Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων & Βιομηχανικής Παραγωγής». (ε) Οι κάτοχοι πτυχίου Μέσων Τεχνικών Σχολών ν.δ. 580/1970 «Περί του εποπτικού, εκπαιδευτικού, βοηθητικού εργαστηριακού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού των Κατωτέρων και Μέσων Επαγγελματικών Σχολών και τινων οργανωτικών διατάξεων» (Α` 139) και ισοτίμων σχολών τμήματος «Μηχανολόγου», «Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού», «Ναυπηγού» και «Μηχανικού Αεροσκαφών». (στ) Οι κάτοχοι πτυχίου Κατώτερων Τεχνικών Σχολών ν.δ. 580/1970 και ισοτίμων σχολών ειδικότητας «Μηχα νοτεχνίτη» και οι κάτοχοι πτυχίου Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του β.δ. 3/52 «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών τεχνιτών» (Α 157) και του ν.δ. 212/69 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (Α 112) (κατώτερες) ειδικότητας «Μηχανοτεχνίτη», «Τεχνίτη Ναυπηγικής Βιομηχανίας», «Τεχνίτη Χυτη ρίων», «Τεχνίτη Μηχανών Εσωτερικής Καύσης», «Τεχνίτη Στροβίλων Λεβήτων» και «Μηχανικών Αεροσκαφών». (ζ) Οι κάτοχοι πτυχίου Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων» (Α 46) ειδικότητας «Μηχανοτεχνίτη», «Τεχνίτη Μη χανών Εσωτερικής Καύσης», «Τεχνίτη Ναυπηγικής Βιομηχανίας», «Μηχανικοί Κατασκευής Εργαλειοσυστημάτων», «Μηχανικοί Συντήρησης Χειρισμού Εργαλειομηχανών». Παράρτημα Γ Πτυχιούχοι που αναφέρονται στην παρ. 5Β του άρθρου 12 Τμήματα Τεχνολογικού Τομέα Μηχανολογίας Ενεργειακής Τεχνολογίας (Κατεύθυνση Μηχανολογίας) Ηλεκτρολογίας Ενεργειακής Τεχνολογίας (Κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας) Αυτοματισμού Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων Μηχανικής Βιοσυστημάτων Κλωστοϋφαντουργίας Βιομηχανικού Σχεδιασμού Ναυπηγικής Τεχνολογίας Αντιρρύπανσης Τμήμα Οχημάτων Ειδικότητα 1 η, 2 η, 3 η, 4 η 1 η, 2 η, 3 η, 4 η 1 η, 2 η, 3 η 1 η, 2 η, 3 η 2 η 1 η, 2 η, 3 η 1 η, 2 η, 3 η 1 η, 2 η, 3 η 1 η, 2 η, 3 η 1 η, 2 η, 3 η 2 η 2 η 1 η, 2 η, 3 η, 4 η 1 η, 2 η 2 η

18 5060 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ( ) : ( ) / 6. ( ) ( ) ( ) 7 8..

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5061 Παράρτημα Ε Διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων 1. Οι προς έλεγχο πάροχοι καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό σε ειδικό κατάλογο που ετοιμάζει η αδειοδο τούσα αρχή. 2. Στο τέλος κάθε μήνα επιλέγεται με τυχαίο τρόπο ο αύξων αριθμός των παρόχων στους οποίους θα διε νεργηθεί έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων τον επόμενο μήνα, με ελάχιστο αριθμό έναν πάροχο. Η τυχαία επιλογή μπορεί να γίνεται με τη βοήθεια υπολογιστικού φύλου, π.χ. Excel, όπως περιγράφεται στην κατωτέρω παράγραφο Η ως άνω επιλογή διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περι φερειάρχη και η οποία συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό. 4. Σε περίπτωση που επιλεγεί για έλεγχο πάροχος που ήδη έχει ελεγχθεί, η επιλογή επαναλαμβάνεται. 5. Για παράδειγμα, εάν στον ειδικό κατάλογο έχουν καταχωρηθεί 500 πάροχοι, η επιλογή 5 τυχαίων αριθμών από το 1 έως το 500, γίνεται ως εξής: 5.1 Σε ένα κενό φύλλο π.χ. Excel, ορίζεται ως μορφή των κελιών της στήλης Α: αριθμός με μηδέν δεκαδικά ψηφία. 5.2 Η τιμή του κελιού Α1 ορίζεται ως: =RAND()* Η ως άνω συνάρτηση, με τη βοήθεια του: Επεξεργασία / Συμπλήρωση προς τα κάτω, αντιγράφεται στα κελιά Α2 έως Α Οι τιμές των κελιών Α1 έως Α5 παρέχουν τους ζητούμενους 5 τυχαίους αριθμούς από το 1 έως το 500.

20 5062 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 24 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας µηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιοµηχανίες και άλλες µονάδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έκδοση Π.Δ/των για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έκδοση Π.Δ/των για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες Αθήνα, 24-10-2012 Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τέσσερα Π.Δ που αφορούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες αρκετών ειδικοτήτων Πτυχιούχων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 24 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της δι αδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Β 141/2013)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Β 141/2013) Έ δρ α : Π λ. Ε λευθ ε ρ ί α ς 2, Τ.Κ : 1 0 5 5 3, Α θ ή ν α, Τ η λ. : 2 1 0 3 2 4 8 4 5 5, F a x : 2 1 0 3 2 1 1 6 3 0 Web Site: h t t p : / / w w w. p o s e h. g r, E m a i l : info@poseh.gr, posei@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 114 17-10-2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Π.Δ. 114 17-10-2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ. 114 17-10-2012 ΑΔΑ: Β43ΦΦ-ΜΤ3 Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 24.4.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός enhme ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός Οικ. 1473 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ πρωτοκόλλου: Ταχ. /νση : Α. Μάτεση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ5 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 197 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 112 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματι κών προσόντων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 197 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 112 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματι κών προσόντων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 199 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 114 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-9Τ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-9Τ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143/Α Α /17-06-2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις 1. Βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113 Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δρα στηριότητα του χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 3

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 3 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 3 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 3 8 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Η-ΧΖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Η-ΧΖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού 2. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α Τάξης - 1ης Ειδικότητας 3. Άδεια Τεχνίτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/13331/08.09.2014 Έχοντας υπόψη: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας :101 92 Αθήνα ΑΘΗΝΑ, 10.01.2011 Αριθμ. πρωτ. Οικ. 158/25/ΦΓ9.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6413 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 434 17 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσε ων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Η μεταρρύθμιση απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης Με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΝ: Καταργούνται άδειες που δεν προσέφεραν τίποτα στο κοινωνικό σύνολο, αντίθετα αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

«Αναλυτικοί Πίνακες Επαγγελματικών Αδειών Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας»

«Αναλυτικοί Πίνακες Επαγγελματικών Αδειών Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας» Έ δρ α : Π λ. Ε λευθ ε ρ ί α ς 2, Τ.Κ : 1 0 5 5 3, Α θ ή ν α, Τ η λ. : 2 1 0 3 2 4 8 4 5 5, F a x : 2 1 0 3 2 1 1 6 3 0 Web Site: h t t p : / / w w w. p o s e h. g r, E m a i l : info@poseh.gr, posei@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. Αθήνα. Μέρος Α

Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. Αθήνα. Μέρος Α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 5/2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 5/2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Δ/νση Λιγνιτικού ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24-10-2014 Αριθμ. Πρωτ. : 14009 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/Η 5/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Λιγνιτωρυχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 12 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 108 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κ.Υ.Α. αριθ. 16368/17.7.2013 Καθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού Μητρώο Ξεναγών Ένταξη της διαδικασίας υποβολής αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015 Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2015 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 3 8 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:7139 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ταχ.Δ/νση:Ελευθερίου Βενιζέλου 8 Τ.Κ. 46300 Πληροφορίες: Αμαλία Μάνου Τηλέφωνο: 2664-3-60164 Φαχ:2664-0-22989 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1808 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 16368 Κ αθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγε λίας άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 4/2015

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 4/2015 απασχολούμενους και μη απασχολούμενους στη Η ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ Δ/νση Λιγνιτικού ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 Έχοντας υπόψη: Αριθμ. Πρωτ. : 9961 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/Η 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935).

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935). 2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.1. Βασικό νομοθέτημα Ο Ν6422/34 καθόρισε την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανολόγου μηχανικού, του ηλεκτρολόγου μηχανικού και του ναυπηγού. Διαίρεσε τις μηχανολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος,11-08- 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 76892 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ειρήνης 131 ΤΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 196 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 122 Καθορισμός προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγ γελματικής εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση : Βιθυνίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ, 10181 ΑΘΗΝΑ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Παραρτήματα. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν:

Παραρτήματα. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν: Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν: 0 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης και απαιτούμενη εμπειρία των Πιστοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Aρ.Πρ.: 398 Αθήνα 27/6/2016. Δελτίο Τύπου

Aρ.Πρ.: 398 Αθήνα 27/6/2016. Δελτίο Τύπου Aρ.Πρ.: 398 Αθήνα 27/6/2016 Δελτίο Τύπου Θέμα: Οι θέσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Η προς την Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων, για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 835

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 835 6. Το Νοµικό Πρόσωπο υποχρεούται να καταθέτει στην Αρµόδια Αρχή τις εκάστοτε συµβάσεις εργασίας ή έρ γου, ή το απόσπασµα του βιβλίου των µετόχων από το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 21 Οκτωβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου Α 1-546 40 Αριθ. Πρωτ: 82857 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά, 6 Αυγούστου 2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αρ.Πρωτ/λου: 29396 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/1436/01.12.2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 6/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005 Αθήνα 30 Απριλίου 2010 ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Γιαλούρη Μαργαρίτα Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεταμόρφωση, 4/2/205 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 25036 ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/ 4487/21-04-2015 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/ 4487/21-04-2015 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/ 4487/21-04-2015 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 4/2015 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ: Ταχ.Δ/νση: Πληροφ. : Τηλέφωνο: Φαξ : Διοικητικό Προσωπικού Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τόπος, Νέα Φιλαδέλφεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3332.2/03/13 Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλω σης δρομολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2009 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Ιανουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Ιανουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής μειώθηκε κατά 2,5%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 1435/01.12.2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 1435/01.12.2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 1435/01.12.2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 5/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 07 12-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Πληροφορίες κ. Κουτσονικόλας Αθ. Τηλ. (23743) 50 122 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/ 13332/08-09-2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/ 13332/08-09-2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/ 13332/08-09-2014 Έχοντας υπόψη: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 4/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)».

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6230 Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ TMHMA Δ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣHΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 02/08/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. 834 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : 210 6180515 Fax : 210 6180516 E-Mail : transport@maroussi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Φύλο Άνδρας Γυναίκα ΑΦΜ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (ολογράφως) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Οδός/Αριθμός. Κινητό: Σταθερό: Περιφέρεια: Τηλέφωνα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Φύλο Άνδρας Γυναίκα ΑΦΜ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (ολογράφως) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Οδός/Αριθμός. Κινητό: Σταθερό: Περιφέρεια: Τηλέφωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. Φ5γ/ 5111

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. Φ5γ/ 5111 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 21-04-2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. Φ5γ/ 5111 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας Αμαλιάδα 27.07.2016 Αριθμ. Πρωτ. : 18576 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας Ο Δήμος Ήλιδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ:10091 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Δ/νση: Ηρώων 1940 αρ.1 Τ.Κ:42 032 Τηλ: 2434350126 Fax: 2434350171 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 2/ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 2/ 2016 ΝΕΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ απασχολούμενους μη απασχολούμενους στη Η ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ (βλ. παρ. 3 της ενότητας «ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ» της παρούσας Ανακοίνωσης) Δ/νση Λιγνιτικού

Διαβάστε περισσότερα