Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων"

Transcript

1 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής. Όµως, σήµερα έχουν επικρατήσει πλέον τα ηλεκτρικά και µάλιστα τα ηλεκτρονικά συστήµατα µετρήσεων που στηρίζονται στις αρχές του ηλεκτροµαγνητισµού και της ηλεκτρονικής φυσικής. Προφανώς τα ηλεκτρονικά συστήµατα µετρήσεων παρουσιάζουν πλήθος από πλεονεκτήµατα. Μερικά από αυτά τα πλεονεκτήµατα είναι η ευαισθησία του ηλεκτρικού σήµατος στη διακύµανση του µετρούµενου µεγέθους, η πολύ µικρή κατανάλωση ισχύος των ενισχυτικών διατάξεων, καθώς και η χρήση διατάξεων µε µικρή αντίσταση εξόδου. Το πιο βασικό όµως πλεονέκτηµα µπορεί να θεωρηθεί η µεγάλη ταχύτητα των σύγχρονων ηλεκτρονικών συσκευών. Αυτή είναι απαραίτητη για αυτοµατοποιηµένες µετρήσεις και κάνει τα ηλεκτρονικά όργανα κατάλληλα για µετρήσεις τόσο της σταθερής κατάστασης λειτουργίας, όσο και των µεταβατικών φαινόµενων. Ακόµη, οι ηλεκτρονικές µέθοδοι παρέχουν στις περισσότερες βιοµηχανικές εφαρµογές µέσα κατάλληλης µετάδοσης από απόσταση. Τέλος στην κυριαρχία των ηλεκτρονικών µεθόδων στο χώρο µέτρησης συµβάλλουν η µεγάλη αξιοπιστία και η µεγάλη ποικιλία µεθόδων προσέγγισης ενός προβλήµατος µέτρησης. 1.2 Ψηφιακές ιατάξεις Μετρήσεων Σαν µέτρηση του φυσικού µεγέθους θεωρούµε τη σύγκριση του µεγέθους αυτού µε ένα άλλο οµοειδές το οποίο λαµβάνουµε σαν µονάδα. Στόχος των µετρήσεων είναι η ακριβής γνώση των µεγεθών που σχετίζονται µε ένα φυσικό µέγεθος και σε ορισµένες περιπτώσεις η εξέλιξη των φυσικών µεγεθών µε το χρόνο. Αυτό επιτυγχάνεται µε ειδικές µετρητικές διατάξεις, τα αισθητήρια, τα οποία συνδυασµένα µε κατάλληλες βαθµίδες ρύθµισης, µετατροπής και επεξεργασίας των δεδοµένων εκτελούν τις επιθυµητές µετρήσεις. Σκοπός ενός τέτοιου συστήµατος µετρήσεων είναι να παρουσιάζει στον παρατηρητή την αριθµητική τιµή που ανταποκρίνεται στη µεταβλητή που µελετάται. Στο σχήµα 1.1 βλέπουµε την δοµή ενός τέτοιου συστήµατος την οποία και θα αναλύσουµε. 5

2 Είσοδος Πραγµατική Τιµή Αισθητήριο Βαθµίδα Ρύθµισης και Μετατροπής Έξοδος Μετρούµενη Τιµή Βαθµίδα Παρουσίασης µέτρησης Βαθµίδα Επεξεργασίας Σχήµα 1.1 οµή Τυπικού Συστήµατος Μέτρησης Στην πρώτη βαθµίδα συναντάµε το αισθητήριο, που είναι το βασικό στοιχείο σε µια µετρητική αλυσίδα και το οποίο µετατρέπει πραγµατικές φυσικές παραµέτρους, όπως π.χ. πίεση, θερµοκρασία και ροή σε ισοδύναµα ηλεκτρικά σήµατα. Στην συνέχεια έχουµε την βαθµίδα µετατροπής η οποία λαµβάνει την έξοδο του αισθητηρίου τη ενισχύει και την µετατρέπει σε µορφή κατάλληλη προς επεξεργασία µέσω του µετατροπέα αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό (ADC). Έπειτα η έξοδος της βαθµίδας µετατροπής του σήµατος σε ψηφιακή µορφή εισέρχεται στην βαθµίδα επεξεργασίας όπου το σήµα υφίσταται την απαραίτητη µαθηµατική επεξεργασία. Αν χρειάζεται η βαθµίδα του µετατροπέα DAC επαναφέρει το σήµα σε αναλογική µορφή. Στο παρακάτω κεφαλαίο θα αναφερθούµε αναλυτικότερα στους µετατροπείς ADC και DAC. Η επόµενη και τελευταία βαθµίδα είναι η βαθµίδα παρουσίασης µέτρησης και διανοµής δεδοµένων η οποία απεικονίζει την µετρούµενη τιµή σε µορφή αναγνωρίσιµη από τον παρατηρητή. Στο σχήµα 1.2 βλέπουµε πιο αναλυτικά την διάταξη της ψηφιακής µέτρησης. Ο ρυθµιστής σηµάτων ενισχύει και φιλτράρει το σήµα. Στην συνέχεια το αναλογικό σήµα που εξέρχεται από τον ρυθµιστή εισέρχεται σε ένα κύκλωµα δειγµατοληψίας και συγκράτησης, λαµβάνει την τιµή του σήµατος και την διατηρεί σταθερή στην είσοδο το αναλογικού ψηφιακού µετατροπέα (ADC) έως ότου γίνει η µετατροπή. Οι δυο αυτές διατάξεις οδηγούνται από έναν µικροεπεξεργαστή ο οποίος δίνει τις εντολές δειγµατοληψίας. Η ψηφιακή έξοδος του ADC µπορεί είτε να απεικονιστεί σε ψηφιακή οθόνη ή RT είτε να τοποθετηθεί στη µνήµη ενός υπολογιστή για µεταγενέστερη ανάλυση του µετρούµενου µεγέθους, µπορεί επίσης να ανασυσταθεί µε την αναλογική του µορφή από έναν µετατροπέα ψηφιακό σε αναλογικό (DAC). 6

3 Προς Παρατήρηση Φαινόµενο Μελετούµενο Σύστηµα Αισθητήρας Ρυθµιστής Σήµατος S/H ADC Λογικό Κύκλωµα Ελέγχου DAC ιάταξη Ελέγχου Μικροεπεξεργαστής Λογισµικό Απεικόνιση Εκτύπωση Σχήµα 1.2 ιάταξη Ψηφιακής Μέτρησης 7

4 1.3 Κατηγορίες Σηµάτων Το σήµα εξόδου από ένα σύστηµα µετρήσεων αποτελεί µορφή τάσης που µεταβάλλεται µε το χρόνο (µεταβαλλόµενη τάση) εξαρτάται από τις διάφορες συνιστώσες του συστήµατος. Τα είδη σηµάτων διακρίνονται στα εξής : ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Σχ. 1.3 Αναλογικό σήµα τάσης Αναλογικά ονοµάζονται τα σήµατα που είναι συνεχή ως προς το χρόνο και ως προς το πλάτος τους. Για παράδειγµα, το µεταβαλλόµενο σήµα της τάσης που παράγει στην έξοδό του ένα µικρόφωνο, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του ήχου που το διεγείρει, είναι αναλογικό σήµα. Όλες οι φυσικές ποσότητες (θερµοκρασία, πίεση, ένταση ήχου κ.λπ.) µεταβάλλονται µε αναλογικό τρόπο. Ένα παράδειγµα Σχ. 1.4 ιακριτό Σήµα αναλογικού σήµατος βλέπουµε στο Σχήµα 1.3. Τα κυκλώµατα που επεξεργάζονται τέτοια µικρά σήµατα και παράγουν µια τάση στην έξοδο ανάλογη της διέγερσης στην είσοδο (έχουν, µε άλλα λόγια, γραµµική λειτουργία), λέγονται αναλογικά κυκλώµατα. Τυπικό αναλογικό κύκλωµα είναι ο τελεστικός ενισχυτής (Op Amp). Τα όρια των τιµών της τάσης εισόδου, που επεξεργάζονται τα αναλογικά κυκλώµατα, ορίζονται από το κατώφλι του θορύβου και από το κατώφλι της παραµόρφωσης. Έτσι, εάν ένα αναλογικό σήµα είναι πολύ µικρό στην είσοδο, τότε το αναλογικό σύστηµα δεν µπορεί να το διακρίνει από τον θόρυβο. Εάν πάλι είναι µεγαλύτερο από κάποιο όριο, τότε είναι πιθανό ότι η επεξεργασία του σήµατος από το κύκλωµα θα παραµορφώνει το σήµα. Ένα αναλογικό κύκλωµα µπορεί να έχει παραπάνω από µία εισόδους, οπότε το σήµα εξόδου προκύπτει ως το αποτέλεσµα µαθηµατικών πράξεων επάνω στα σήµατα εισόδου. Για 5

5 παράδειγµα, τέτοιο κύκλωµα είναι ένας αθροιστής φτιαγµένος µε τελεστικούς ενισχυτές, που διαθέτει δύο εισόδους και µία έξοδο. ΙΑΚΡΙΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ιακριτά ονοµάζονται τα σήµατα που είναι διακριτά στο χρόνο και στο πλάτος τους. Αυτά προκύπτουν µε δειγµατοληψία του αναλογικού σήµατος. Περισσότερα για τη δειγµατοληψία θα αναφέρουµε στην επόµενη παράγραφο. Παράδειγµα σήµατος, διακριτού στο χρόνο και στο πλάτος, που έχει υποστεί δειγµατοληψία σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές, φαίνεται στο σχ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ψηφιακά ονοµάζονται τα σήµατα που είναι διακριτά στο χρόνο, σύµφωνα µε τη δειγµατοληψία που έχουν υποστεί, έχουν πλάτος που παίρνει τιµές σύµφωνα µε διακριτές κβαντικές στάθµες και έχουν κωδικοποιηθεί στο δυαδικό αριθµητικό σύστηµα µε τη βοήθεια δύο λογικών καταστάσεων (0 και 1). Η έξοδος των περισσοτέρων αισθητηρίων είναι συνήθως σε Σχήµα 1.5 Ψηφιακό Σήµα αναλογική µορφή. Επειδή όµως η επεξεργασία των αναλογικών σηµάτων είναι αβέβαιη διαδικασία χρησιµοποιούµε ψηφιοποιηµένες µορφές σηµάτων. Έτσι λοιπόν το σήµα εισόδου σε ένα σύστηµα µετρήσεων είναι αναλογικό και µέσω ενός ψηφιακού µετατροπέα το µετατρέπουµε σε ψηφιακό. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούµε να παραστήσουµε µια συνεχή αναλογική τάση µε µια οµάδα διακριτών ψηφιακών αριθµών. Εν γένει, ένα σύστηµα που µπορεί να παράγει και να κωδικοποιήσει κατάλληλα έναν πεπερασµένο αριθµό από διακριτές στάθµες, ανάµεσα σε δύο δεδοµένα όρια, ονοµάζεται ψηφιακό σύστηµα. Για παράδειγµα, σε ένα σύστηµα πέντε ψηφίων (5 bits) αναπαριστούµε 2 5 = 32 στάθµες, ανάµεσα στο και στο (=31) και τις κωδικοποιούµε µε τη βοήθεια του δυαδικού συστήµατος. Τα ψηφιακά συστήµατα µπορούν γενικά να επεξεργαστούν µεγάλα σήµατα, και η λειτουργία τους χαρακτηρίζεται ως µη γραµµική. Στηρίζονται στη λογική 6

6 των διακοπτών και η έξοδός τους παροµοιάζεται µε µια σειρά από καταστάσεις ON-OFF. Στα παρακάτω θα αναφερθούµε σύντοµα στη διαδικασία ψηφιοποίησης ενός αναλογικού σήµατος, ώστε να καλύψουµε τυχόν κενά κατανόησης. 1.4 Μετατροπή αναλογικών σηµάτων σε ψηφιακά Για να παράγουµε ένα ψηφιακό σήµα από ένα αναλογικό σήµα, θα πρέπει να υποβάλλουµε το τελευταίο σε επεξεργασία. Πρώτη φάση επεξεργασίας είναι η δειγµατοληψία (sampling). Το συνεχές αναλογικό σήµα µετατρέπεται σε ένα πλήθος διακριτών τιµών, ανάµεσα στα δεδοµένα όρια της συνολικής µεταβολής. Ένα παράδειγµα δειγµατοληψίας ψηφιακού σήµατος εικονίζεται στο Σχήµα 1.6. Το σήµα αυτό δειγµατοληπτείται ανά χρονικό διάστηµα Τ, που ονοµάζεται περίοδος δειγµατοληψίας, και σηµειώνεται η εκάστοτε τιµή του, που αντιπροσωπεύεται µε τις µαύρες τελείες στο σχήµα. Τ Σχήµα 1.6 ειγµατοληψία και στάθµες κβάντισης ψηφιακού σήµατος Για να καταλάβουµε πώς ολοκληρώνεται η µετατροπή του αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό, θα πρέπει να επεκταθούµε λίγο σε δύο κεντρικές έννοιες: α) Στάθµες κβάντισης Στα ψηφιακά συστήµατα υπάρχει ένα µέγιστο πλήθος από στάθµες ανάµεσα στα δεδοµένα όρια, τις οποίες µπορεί να διακρίνει το σύστηµα. Το µέγιστο αυτό πλήθος προκύπτει πάντα από την ύψωση του αριθµού 2 σε κάποια δύναµη, ανάλογα µε την πολυπλοκότητα του συστήµατος. Για παράδειγµα, έστω ότι µία τάση µπορεί να µεταβάλλεται ανάµεσα στα 0 Volts και στα 10 Volts. Για να προσδιορίσουµε τον αριθµό των διακριτών 7

7 καταστάσεων που θα χρησιµοποιούµε για να περιγράψουµε αυτήν την τάση, πρέπει να υψώσουµε τον αριθµό 2 σε κάποια δύναµη. Έστω ότι η δύναµη αυτή είναι το 4. Προκύπτουν, τότε 2 4 δυνατές καταστάσεις, δηλαδή 16 δυνατές καταστάσεις ανάµεσα στα όρια. Άρα το ψηφιακό σήµα θα µπορεί κάθε φορά να παίρνει σαν τιµή του µία από αυτές τις 16 στάθµες µεταξύ των 0 και 10 Volts, που θα απέχουν µεταξύ τους V (= 10V 16). Ανάµεσα σε αυτές τις στάθµες δεν υπάρχει επιτρεπτή τιµή. Οι διακριτές αυτές καταστάσεις ονοµάζονται στάθµες κβάντισης (quantization levels). Κάθε τιµή της αναλογικής τάσης που έχει προκύψει από τη δειγµατοληψία του αρχικού αναλογικού σήµατος αντιστοιχίζεται στην πλησιέστερη στάθµη κβάντισης. Στο Σχήµα 1.6 εικονίζεται ένα παράδειγµα κβάντισης ενός ψηφιακού σήµατος µε τη βοήθεια ενός συνόλου σταθµών κβάντισης, οι οποίες παριστάνονται ως οριζόντιες γραµµές. β) ύο δυνατές καταστάσεις τάσης υαδική κωδικοποίηση Κάθε τιµή αναλογικής τάσης που προκύπτει από τη δειγµατοληψία του αρχικού σήµατος, αφού κβαντιστεί ώστε να αντιστοιχεί σε µία από τις διακριτές στάθµες του συστήµατος, κωδικοποιείται κατάλληλα στο δυαδικό σύστηµα και µετατρέπεται σε µία ακολουθία από τάσεις που αντιστοιχούν στο λογικό 0 ή στο λογικό 1. Η κωδικοποίηση της στάθµης κβάντισης στο δυαδικό σύστηµα και η µετατροπή της σε αντίστοιχες καταστάσεις τάσης αποτελεί το τελευταίο βήµα στη µετατροπή ενός αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό. Οι τάσεις µηδέν και πέντε Volts ισχύουν επακριβώς µόνον σε ένα ιδανικό ψηφιακό κύκλωµα. Σε όλες τις πραγµατικές περιπτώσεις, οι τιµές της τάσης στις εισόδους και τις εξόδους των ψηφιακών κυκλωµάτων εξαρτώνται από την ικανότητα των κυκλωµάτων να παρέχουν ή να απάγουν ρεύµα και µπορούν να κυµαίνονται µέσα σε κάποια αποδεκτά όρια. ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Οι λόγοι, για τους οποίους χρησιµοποιούνται σήµερα τα ψηφιακά συστήµατα, µπορούν να συνοψιστούν στην αξιοπιστία που εξασφαλίζεται κατά τη µετάδοση και αναπαραγωγή, στη δυνατότητα επεξεργασίας και αποθήκευσης του σήµατος καθώς και στις διάφορες ευκολίες και δυνατότητες που προκύπτουν από τα παραπάνω. Η αναπαράσταση της πληροφορίας µε τη βοήθεια δύο τάσεων, 0 και 5 Volts ή 10 και +10 Volts, έχει ως αποτέλεσµα να µην αλλάζει η µεταδιδόµενη πληροφορία, ακόµη και αν το σήµα εξασθενίσει ή παραµορφωθεί. Αυτό συµβαίνει επειδή τα ψηφιακά συστήµατα είναι κατασκευασµένα για να διακρίνουν µεταξύ τους δύο εξαιρετικά διαφορετικές τιµές τάσης, οι οποίες αντιστοιχίζονται εκ των υστέρων στις λογικές καταστάσεις µηδέν και ένα. Το περιθώριο θορύβου, λοιπόν, στα ψηφιακά συστήµατα είναι µεγάλο σε σχέση µε τα αναλογικά. Η µετάδοση και αναπαραγωγή του σήµατος σε δυαδική µορφή εξασφαλίζει τη δυνατότητα της επεξεργασίας του σήµατος, ακόµη και σε πραγµατικό χρόνο. Αυτό 8

8 έχει σαν αποτέλεσµα σηµαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα του σήµατος ή στη δηµιουργία ειδικών εφέ. Εξάλλου, µε τη βοήθεια µόνιµων ή προσωρινών µνηµών είναι δυνατό να αποθηκευτεί ένα σήµα για παραπέρα επεξεργασία και αναµετάδοση. Ως επακόλουθο, τα ψηφιακά συστήµατα επικρατούν σήµερα σε όλες τις µορφές µετάδοσης πληροφορίας, καθώς εξασφαλίζουν ανώτερη ποιότητα και ευκολίες σε συνδυασµό µε σχετικά χαµηλό κόστος υλοποίησης. 1.5 Χαρακτηριστικά Συστηµάτων Μετρήσεων και Σφάλµατα Στην συνέχεια θα παρουσιάσουµε τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήµατος µετρήσεων. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής : Ανάλυση ή διακριτική ικανότητα η οποία είναι η ελάχιστη ποσότητα µε την οποία µια παράµετρος µπορεί να µετρηθεί. Περιοχή µέτρησης που είναι η περιοχή µεταξύ της ελάχιστης και της µέγιστης τιµής που µπορεί να λάβει ένα µέγεθος. υναµική περιοχή που είναι ο λόγος της µέγιστης προς την ελάχιστη τιµή που µπορεί να διεγείρει το σύστηµα και να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία. Εκφράζεται και σε db. Μια µέτρηση µπορεί να χαρακτηρίζεται από σφάλµατα, εξαιτίας διαφορών, ανάµεσα στην πραγµατική και την µετρούµενη τιµή. Το σφάλµα της µέτρησης µπορεί να χαρακτηρίζεται ως απόλυτο ή σχετικό: Απόλυτο σφάλµα το οποίο είναι η διαφορά ανάµεσα στην µετρούµενη τιµή και στην πραγµατική τιµή του µετρούµενου µεγέθους. Σχετικό σφάλµα ή ακρίβεια το οποίο είναι ο λόγος του απόλυτου σφάλµατος προς την πραγµατική τιµή. Ο λόγος αυτός εκφράζεται επί τις εκατό. Τέλος, τα σφάλµατα µετρήσεων, ανάλογα µε την προέλευσή τους χαρακτηρίζονται ως εξής: Συστηµατικό Σφάλµα το οποίο ορίζεται ως η σταθερή απόκλιση που παρουσιάζει η µετρούµενη τιµή από την πραγµατική τιµή της φυσικής µεταβλητής. Είναι σταθερό καθ όλη την διάρκεια των µετρήσεων και δεν παρουσιάζει µεταβολές. Ένα συστηµατικό σφάλµα µπορεί να οδηγήσει την µέτρηση µακριά από την εκτίµηση της πραγµατικής τιµής. Στατιστικό Σφάλµα το οποίο µπορούµε να το ορίσουµε ως τις µεταβολές των µετρούµενων τιµών γύρω από µια µέση τιµή. Αυτό το σφάλµα είναι µεταβλητό και αλλάζει τιµές µε κάθε δειγµατική πληροφορία σήµατος. 9

9 Συνολικό Σφάλµα το οποίο είναι το άθροισµα του Συστηµατικού Σφάλµατος και του Στατιστικού Σφάλµατος. 1.6 Συστήµατα µετρήσεων βασισµένα σε υπολογιστή Τα σηµερινά συστήµατα ψηφιακών µετρήσεων στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό στην παρουσία ενός υπολογιστή, συνήθως PC, ο οποίος αναλαµβάνει το έργο της επεξεργασίας, της αποθήκευσης και της απεικόνισης των δεδοµένων. Τα συστήµατα αυτά έχουν δηµιουργήσει νέα πρότυπα στον χώρο των µετρήσεων και το υλικό τους εξελίσσεται ταχύτατα. Στο σχ. 1.7 βλέπουµε µια τυπική διάταξη συλλογής δεδοµένων µετρήσεων, που στηρίζεται σε µικροϋπολογιστή. Σχ. 1.7 Τυπική διάταξη συλλογής δεδοµένων µετρήσεων βασισµένη σε υπολογιστή Κεντρικό ρόλο στην παραπάνω διάταξη µετρήσεων παίζει το υλικό που εµφανίζεται στο κέντρο. Πρόκειται για µια κάρτα DAQ (Data Acquisition), που συνδέεται σε έναν από τους διαύλους του υπολογιστή, συνήθως τον δίαυλο PCI, και αναλαµβάνει τη ρύθµιση και την µετατροπή του σήµατος που προέρχεται από τον αισθητήρα. Ο βασικός του ρόλος είναι η µετατροπή των αναλογικών σηµάτων σε ψηφιακά, µέσω αναλογικών καναλιών εισόδου. Το ίδιο υλικό παρέχει συχνά τη δυνατότητα για έξοδο αναλογικών σηµάτων µέσω µετατροπέων ψηφιακών σηµάτων σε αναλογικά. Παρέχει επίσης, εισόδους και εξόδους ψηφιακών σηµάτων, καθώς και εισόδους ή εξόδους παλµών χρονισµού. Σε πολλές περιπτώσεις τη ρύθµιση του σήµατος αναλαµβάνει υλικό που συνδέεται µε τα αισθητήρια και προηγείται της κάρτας DAQ. Το υλικό αυτό 10

10 αναφέρεται ως Σύστηµα Ρύθµισης (Conditioning System) και αναλαµβάνει λειτουργίες όπως ενίσχυση, εξασθένηση, φιλτράρισµα και προσαρµογή των σηµάτων. Στις παραπάνω βαθµίδες ενός σύγχρονου ψηφιακού συστήµατος συλλογής δεδοµένων µετρήσεων θα αναφερθούµε αναλυτικά στα επόµενα κεφάλαια. 11

3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 3.1 Τι είναι ήχος;

3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 3.1 Τι είναι ήχος; 3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 3.1 Τι είναι ήχος; Από φυσική άποψη ένας ήχος παράγεται από µεταβολές της πίεσης που µεταδίδονται σε ένα µέσο που µπορεί να συµπιεστεί. Παρόλο που ο ακριβής µηχανισµός διαφέρει από περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW

ΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW ΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW Η έννοια της µέτρησης καθώς και η µέτρηση καθαυτή είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την επιστηµονική µεθοδολογία. Επίσης ο κάθε άνθρωπος αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ. Α.

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ. Α. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ. Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΑΝΙΑ 29/6/2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM. TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) 0. Εισαγωγή Τα αποτελέσµατα πεπερασµένης ακρίβειας οφείλονται στα λάθη που προέρχονται από την παράσταση των αριθµών µε µια πεπερασµένη ακρίβεια. Τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στα επικοινωνιακά συστήµατα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σε αυτό το κεφάλαιο και γενικότερα στο βιβλίο αυτό γίνεται µια εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους»

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM)

Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM) Κεφάλαιο 2 ο Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM) 1 Εισαγωγή στα συστήματα μετάδοσης ψηφιακής πληροφορίας Ο σκοπός των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών είναι να μεταφέρουν υψηλής ποιότητας σήματα πολυμέσων (φωνής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Για πολλά χρόνια, ο μόνος τρόπος μετάδοσης ενός σήματος ήταν σε αναλογική μορφή. Αυτό σημαίνει πως το σήμα έχει άπειρες τιμές τάσης. Επίσης ένα σήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ποµπός Κανάλι έκτης Προορισµός. Θόρυβος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πηγή Ποµπός Κανάλι έκτης Προορισµός. Θόρυβος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως επικοινωνία ορίζεται η µετάδοση πληροφορίας από ένα σηµείο του χωροχρόνου σε κάποιο άλλο. I.. Είδη Επικοινωνίας Ανάλογα µε την κατεύθυνση προς την οποία µετακινούνται οι πληροφορίες, οι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Αριθμός Μητρώου Κατεύθυνση Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Προγραμματισμού Πραγματικού Χρόνου

Αρχές Προγραμματισμού Πραγματικού Χρόνου ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αρχές Προγραμματισμού Πραγματικού Χρόνου Εφαρμογές σε μικρά ενσωματωμένα συστήματα (Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές υπέρηχων

Βασικές αρχές υπέρηχων HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις III: Βασικές αρχές υπέρηχων Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ακουστική, Κυματική και Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2011 Προλογικό σημείωμα Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μελέτη της τεχνικής ψαλιδισμού (clipping) του λόγου μέγιστης τιμής ισχύος προς μέση τιμή ισχύος σημάτων με ψηφιακή διαμόρφωση QPSK

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων Α. Η στατιστική περιγραφή της µέτρησης φυσικών µεγεθών. Ο στοχαστικός χαρακτήρας της µέτρησης Στη διαδικασία µέτρησης ενός φυσικού µεγέθους η πραγµατική του τιµή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ QPSK

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ QPSK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργών αναρτήσεων με συστήματα ελέγχου ασαφούς λογικής

Μελέτη ενεργών αναρτήσεων με συστήματα ελέγχου ασαφούς λογικής 9 ` Μελέτη ενεργών αναρτήσεων με συστήματα ελέγχου ασαφούς λογικής Μαρακάκης Κων/νος Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης 4//8 Επιβλέπων : Σταυρουλάκης Γιώργος Πίνακας περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων για το μάθημα Κώδικες και Θεωρία Πληροφορίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μπαμπάνη Ελένη Επιβλέπων : κ. Χαϊκάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ MIDI

ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ MIDI ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ MIDI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΧΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΥΚΟΒΙΚΑΣ 1 2 Θέλουμε να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας τον

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61 Πρόλογος Ο άνθρωπος είναι ένα ον που πάντοτε είχε την επιθυμία να ελέγχει καταστάσεις και εξελίξεις γύρω του. Στη σημερινή εποχή η επιθυμία αυτή έχει μετατραπεί σε ανάγκη. Ανάγκη για έλεγχο σε πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

(Ε) ΨΗΦΙΑΚΟΠΟΙΗΣΗ HDTV σελ. 12

(Ε) ΨΗΦΙΑΚΟΠΟΙΗΣΗ HDTV σελ. 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Α) Η ΑΠΑΡΧΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ σελ. 2 (Β) Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ σελ. 3 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ UNICODE (Γ)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ηλεκτρονικά ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ηλεκτρονικά ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακή πλατφόρµα για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος

ιαδικτυακή πλατφόρµα για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος ιαδικτυακή πλατφόρµα για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος Ι. K. Κοµπούγιας, Α. Χ. Νανάκος, Ν. Π. Φίλιππας, Ε. K. Τατάκης Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα