Ελληνικό Πρότυπο Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 3: Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικό Πρότυπο Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 3: Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης"

Transcript

1 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 1 από 21 : Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης Ιατρουδάκης, Παντελής, Α.Μ., Συντονιστής Ιακωβίδης, Κωνσταντίνος, Η.Μ. Κυριαζόπουλος, Κωνσταντίνος, Α.Μ. Τσιώνης, Ηλίας, Π.Μ. Ελλάδας Διεύθυνση Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας Τμήμα Τυποποίησης Αθήνα, Ιούνιος 2011

2 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 2 από 21 1 Πρόλογος Το Ελλάδας ιδρύθηκε το 1923 και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. Κατά τους κανόνες της Ελληνικής Πολιτείας ως νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτεύεται τυπικώς από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το Ελλάδας έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίηση τους για την οικονομική, κοινωνική, και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Το παρόν κείμενο, : Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης, εκπονήθηκε από τη για τη σύνταξη του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας. Κάτω από τον γενικό τίτλο Ψηφιακής Σχεδίασης υπάγονται τα ακόλουθα μέρη: Μέρος 1: Επισκόπηση και Γενικές Αρχές Μέρος 2: Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 3: Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης Τα Παραρτήματα Γ, Δ, Ε και Ζ είναι τυποποιητικά, ενώ τα Παραρτήματα Α, Β, ΣΤ και Η είναι μόνον πληροφοριακά. 2 Εισαγωγή Το ασχολείται με την οργάνωση και την ονοματολογία αρχείων ψηφιακής σχεδίασης και εφαρμόζεται σε κατασκευαστικά έργα. Σκοπός αυτού του μέρους του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης είναι να καθιερώσει μια κοινή εθνική βάση για την οργάνωση δεδομένων ψηφιακής σχεδίασης σε συστήματα αρχείων που να καλύπτει τη συγκρότηση των δεδομένων σε φακέλους και αρχεία. 3 Αντικείμενο Το παρόν μέρος του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης καλύπτει την οργάνωση και τον προσδιορισμό των φακέλων και των αρχείων ψηφιακής σχεδίασης σε κατασκευαστικά έργα για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της διαχείρισης. Η οργάνωση αυτή ενσωματώνει έννοιες από τη διοίκηση έργου και τη διαχείριση εγγράφων, αφορά τα αρχεία ενός έργου και γίνεται σε επίπεδο συστήματος αρχείων. Οι φάκελοι χρησιμοποιούνται για να οργανώνουν άλλους φακέλους και αρχεία σε μια ιεραρχική δομή, και για τη διαχείριση και διακίνηση των αρχείων ψηφιακής σχεδίασης. Τα ονόματα φακέλων και αρχείων χρησιμοποιούνται για να ταυτοποιούν τους φακέλους και τα αρχεία, και για να περιγράφουν τα περιεχόμενά τους. Τα ονόματα φακέλων και αρχείων αποτελούν από τη φύση τους μεταδεδομένα. Το παρόν μέρος του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης παρέχει σε έναν οργανισμό ή ομάδα έργου τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μεταδεδομένα για τη διαχείριση αρχείων ακόμα και όταν οι τυπικές συστάσεις για μεταδεδομένα των προτύπων ISO και ISO δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω απουσίας συμμορφούμενου και κοινού αποθετηρίου εγγράφων. Η οργάνωση των φακέλων και των αρχείων ενός έργου σε ένα σύστημα αρχείων ή σε μια εφαρμογή διαχείρισης αρχείων ακολουθεί τις γενικές αρχές που καθορίζει το Μέρος 2 του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης (7).

3 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 3 από 21 4 Τυποποιητικές Παραπομπές Τα ακόλουθα τυποποιητικά έγγραφα περιλαμβάνουν διατάξεις οι οποίες, μέσω της αναφοράς σε αυτό το κείμενο, αποτελούν διατάξεις του παρόντος μέρους του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης. Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, οι εκδόσεις που αναφέρονται ήταν έγκυρες. Όλα τα τυποποιητικά έγγραφα υπόκεινται σε αναθεώρηση, και τα μέρη των συμφωνιών που βασίζονται στο παρόν μέρος του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης ενθαρρύνονται να διερευνήσουν τη δυνατότητα εφαρμογής της πιο πρόσφατης έκδοσης των τυποποιητικών εγγράφων που αναφέρονται παρακάτω. Τα μέλη των IEC και ISO διατηρούν μητρώα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, 2005, Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων, Ε38/2005, Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα. <http:www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=197> Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης, 2009, Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 2: Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης, Ελλάδας, Αθήνα. <http:library.tee.gr/digital/m2496/m2496_part2.pdf> Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, 2006, Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο Μέρος 2: Πληροφορικές εφαρμογές, ΕΛΟΤ 561-2, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, Αθήνα. International Organization for Standardization, 1998, Construction drawings Designation systems Part 1: Buildings and parts of buildings, ISO :1998, International Organization for Standardization, Geneva. International Organization for Standardization, 2001, Building construction Organization of information about construction works Part 2: Framework for classification of information, ISO :2001, International Organization for Standardization, Geneva. International Organization for Standardization, 2005, Document management Part 5: Application of metadata for the construction and facility management sector, ISO :2005, International Organization for Standardization, Geneva. International Organization for Standardization, 2006, Technical product documentation Document management, ISO 11442:2006, International Organization for Standardization, Geneva. International Project Management Association, 2006, ICB - IPMA Competence Baseline, Version 3.0, International Project Management Association, Nijkerk, The Netherlands. <http:www.ipma.ch/downloads/pages/certification.aspx>

4 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 4 από 21 5 Όροι και Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης, ισχύουν οι όροι και ορισμοί για τη ψηφιακή σχεδίαση που δίδονται στο Μέρος 2 του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης καθώς και οι ακόλουθοι. Το Παράρτημα Α περιλαμβάνει τους αντίστοιχους όρους στην Αγγλική γλώσσα. 5.1 Έργο Δραστηριότητα περιορισμένου χρόνου και κόστους για την πραγματοποίηση μιας σειράς προσδιορισμένων παραδοτέων σύμφωνα με πρότυπα ποιότητας και απαιτήσεις. (ICB v3.0, 2.7.1) 5.2 Κατασκευαστική Οντότητα Ανεξάρτητο υλικό κατασκευαστικό αποτέλεσμα ικανής κλίμακας που εξυπηρετεί τουλάχιστον μια χρηστική δραστηριότητα ή λειτουργία. (ISO , 2.4) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Κτίριο, γέφυρα, οδός, φράγμα, πύργος, στάδιο. 5.3 Κατασκευαστική Διεργασία Διεργασία που μετατρέπει κατασκευαστικούς πόρους σε κατασκευαστικά αποτελέσματα. (ISO , 2.11) 5.4 Φάση Κύκλου Ζωής Κατασκευαστικής Οντότητας Χρονική περίοδος στον κύκλο ζωής μιας κατασκευαστικής οντότητας που προσδιορίζεται από τον γενικό χαρακτήρα των κατασκευαστικών διεργασιών που συμβαίνουν στη διάρκειά της. (ISO , 2.14) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Έναρξη/μελέτη, κατασκευή, χρήση/συντήρηση/μετατροπή, καθαίρεση. 5.5 Αρχείο Ονοματοδοτημένο σύνολο εγγραφών που αντιμετωπίζεται ως μία μονάδα. (ΕΛΟΤ 561-2) ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Το όνομα αρχείου αποτελείται συνήθως από ένα κυρίως μέρος και μια επέκταση που χωρίζονται από μία τελεία. Στο παρόν μέρος του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης η επέκταση δεν αποτελεί τυποποιητικό αντικείμενο και συμβολίζεται με τους χαρακτήρες «.ext». ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Ο παρεμφερής όρος «έγγραφο», σταθερή και δομημένη ποσότητα πληροφορίας που επιδέχεται διαχείριση και ανταλλαγή ως μονάδα μεταξύ χρηστών και συστημάτων (ISO , 3.2.3), θεωρείται εδώ ως ισοδύναμος. 5.6 Φάκελος Αρχείο αποτελούμενο μόνο από άλλα αρχεία (που μπορεί τα ίδια να είναι φάκελοι). (<http:oxforddictionaries.com/definition/directory>) 5.7 Σύστημα Αρχείων Σύστημα για την οργάνωση φακέλων και αρχείων. (<http:foldoc.org/file+system>) 5.8 Διαδρομή Περιγραφή για το που βρίσκεται ένα αρχείο ή άλλο στοιχείο σε μια ιεραρχία φακέλων. (<http:oxforddictionaries.com/definition/pathname>) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μια διαδρομή αποτελείται από μία αλληλοδιαδοχή ονομάτων φακέλων και ενός χαρακτήρα οριοθέτη και καταλήγει σε ένα όνομα φακέλου ή αρχείου. 5.9 Μεταδεδομένα Δεδομένα για την περιγραφή δεδομένων και σχετικών πτυχών που αφορούν τη χρήση τους. (ISO , 3.1.6) 5.10 Αριθμός Σχεδίου Αναγνωριστικό που εκδίδεται από τον οργανισμό όπου παράγεται το σχέδιο. Θα πρέπει να είναι μοναδικό μέσα στο ορισμένο πεδίο τιμών της διαχείρισης εγγράφων. (ISO , 6, Owner Document ID)

5 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 5 από 21 6 Αρχεία Ψηφιακής Σχεδίασης, Έντυπα Σχέδια, Αριθμός Σχεδίου Τα αρχεία ψηφιακής σχεδίασης ενός έργου διακρίνονται σε μοντέλα ψηφιακής σχεδίασης και σχέδια ψηφιακής σχεδίασης ( Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 2, 5.2 και 5.3). Τα πρώτα περιγράφουν ένα υποσύνολο της γεωμετρίας και των φυσικών μερών του αντικειμένου του έργου και συνήθως σχεδιάζονται σε κλίμακα 1:1. Τα δεύτερα αντιπροσωπεύουν έντυπα σχέδια ( Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 2, 5.4) και συνήθως περιέχουν, υπό κλίμακα και διατεταγμένες μέσα σε πλαίσιο με πινακάκι, μια ή περισσότερες απόψεις ενός ή περισσότερων μοντέλων ψηφιακής σχεδίασης. Η διάταξη της ομάδας έντυπων σχεδίων έχει άμεση επίδραση στην κατανόηση και στην αναζήτησή τους και η σημασία της είναι ευθέως ανάλογη με το μέγεθος του έργου. Στόχος μιας καλής διάταξης είναι η διαίρεση των έντυπων σχεδίων σε εύκολα αναγνωρίσιμες ενότητες με μια δομή που είναι απλή και εύληπτη. Η αρίθμηση των έντυπων σχεδίων αποτυπώνει τη δομή αυτή και ταυτοποιεί με μοναδικό τρόπο κάθε έντυπο σχέδιο μέσα στην ομάδα. Τα σχέδια ψηφιακής σχεδίασης είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των μοντέλων ψηφιακής σχεδίασης και των έντυπων σχεδίων. Ο αριθμός σχεδίου ενός έντυπου σχεδίου αποτελεί μέρος του ονόματος αρχείου του αντίστοιχου σχεδίου ψηφιακής σχεδίασης. 7 Υποδιαίρεση Ονόματος Φακέλων και Αρχείων Στο όνομα φακέλων και αρχείων ψηφιακής σχεδίασης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες έννοιες. Κάθε έννοια παραλαμβάνει μία ανεξάρτητη ταξινόμηση και αποτελεί στοιχείο μεταδεδομένων. 7.1 Κωδικός Έργου Κωδικός κατασκευαστικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο πλαίσιο ενός οργανισμού, συνήθως της εταιρείας στην οποία δημιουργούνται τα αρχεία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο κωδικός έργου αναφέρεται σε έργο που ορίζεται από σχετική σύμβαση έργου, έγγραφη ή προφορική. 7.2 Κατάσταση Βήμα ή στάδιο στον κύκλο ζωής ενός αρχείου. 7.3 Φάση Έργου Χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια ενός κατασκευαστικού έργου που προσδιορίζεται από τον γενικό χαρακτήρα των κατασκευαστικών διεργασιών που εκτυλίσσονται σε αυτήν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Φάσεις έργου είναι τα στάδια που απαρτίζουν τις φάσεις του κύκλου ζωής μιας κατασκευαστικής οντότητας. Ένα κατασκευαστικό έργο μπορεί να εκκινήσει σε οποιαδήποτε φάση του κύκλου ζωής μιας κατασκευαστικής οντότητας, επομένως η φάση μελέτης ενός έργου δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει κατά τη φάση μελέτης της κατασκευαστικής οντότητας. 7.4 Συντελεστής Ο μελετητής/φορέας υπεύθυνος για την πληροφορία. Συνήθως είναι άμεσα συσχετισμένος με έναν οργανισμό που συμμετέχει στο έργο. 7.5 Ζώνη Υποδιαίρεση ενός κατασκευαστικού έργου σε φυσικές τοποθεσίες όπως οικοδομικό τετράγωνο ή κτίριο. Μία ζώνη απαρτίζεται από μία ή περισσότερες κατασκευαστικές οντότητες. 7.6 Είδος Ο τύπος του αρχείου όπως ορίζεται σχετικά με την περιεχόμενη πληροφορία του. 7.7 Εκδοχή Εκδοχή είναι μια ταυτοποιημένη άτυπη κατάσταση ενός αρχείου κατά τον κύκλο ζωής του, καταγεγραμμένη έτσι ώστε να μπορεί να ανακληθεί ως ιστορικό ή διεργασία διανομής. Αναθεώρηση είναι μια επισήμως εγκεκριμένη εκδοχή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στα κατασκευαστικά έργα η αναθεώρηση αφορά τα έντυπα σχέδια.

6 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 6 από Ελεύθερη Χρήση Πρόσθετη πληροφορία που ο χρήστης ενδέχεται να επιθυμεί να προσαρτήσει στη διαδρομή για υποδιαίρεση που δεν αναφέρεται παραπάνω. 7.9 Περιγραφή Επανάληψη πληροφορίας από τις παραπάνω έννοιες με περιφραστικότερο τρόπο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ως επαναλαμβανόμενη πληροφορία, η Περιγραφή δεν παραλαμβάνει ανεξάρτητη ταξινόμηση. 8 Μορφότυπο Ονόματος Φακέλων και Αρχείων και Κωδικοί 8.1 Αρχές Οι ακόλουθες έννοιες, κατηγορίες, μορφότυπα και κωδικοί πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό φακέλων και αρχείων σε κατασκευαστικά έργα για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της διαχείρισης. Οι συμμετέχοντες σε κάθε έργο θα πρέπει να συμφωνούν στην επιλογή των φακέλων και αρχείων και των κωδικών που θα χρησιμοποιούνται και στον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα θα διακινούνται μεταξύ των συστημάτων αρχείων. Το Παράρτημα Β περιλαμβάνει συστάσεις για τη διακίνηση δεδομένων. Κωδικοί που χρησιμοποιούνται στο όνομα φακέλων και αρχείων για να ορίσουν φακέλους και αρχεία θα πρέπει να είναι και ανθρωπίνως και μηχανικώς αναγνώσιμοι, όπου αυτό είναι δυνατόν. Στο όνομα φακέλων και αρχείων χρησιμοποιείται ένα μορφότυπο με μεταβλητό αριθμό χαρακτήρων για να επιτρέπει την επιλογή των αρχείων με χρήση μπαλαντέρ και το σχηματισμό σύντομων ονομάτων. Όπου δίνονται δεσμευμένοι κωδικοί πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον για τον καθορισμένο σκοπό. Άλλοι κωδικοί επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως τιμές σε συγκεκριμένα έργα. Η διαδρομή διαιρείται σε ονόματα (φακέλων και αρχείων) και κάθε όνομα διαιρείται σε πεδία. Κάθε πεδίο παραλαμβάνει μία έννοια. Τα πεδία είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά στα ονόματα ή/και στη συνολική διαδρομή. Στα ονόματα φακέλων τα πεδία είναι προαιρετικά. Στα ονόματα αρχείων ή/και στη συνολική διαδρομή τα πεδία είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά. Τα υποχρεωτικά πεδία πρέπει να περιλαμβάνονται στα ονόματα αρχείων ή/και στη συνολική διαδρομή. Τα προαιρετικά πεδία μπορεί να χρησιμοποιούνται στα ονόματα φακέλων και αρχείων ή/και στη συνολική διαδρομή ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου. Η σειρά των υποχρεωτικών πεδίων στα ονόματα αρχείων και στη συνολική διαδρομή και ο αριθμός χαρακτήρων όλων των πεδίων πρέπει να διατηρούνται όπως ορίζονται στο παρόν μέρος του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ένα πεδίο μπορεί να είναι προαιρετικό στο όνομα φακέλων και στο όνομα αρχείων, αλλά υποχρεωτικό στη συνολική διαδρομή, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιείται σε όνομα φακέλου, σε όνομα αρχείου, ή και στα δύο, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου. 8.2 Συμβάσεις Κωδικοποίησης.1 Αχρησιμοποίητα πεδία στα προαιρετικά μέρη των ονομάτων πρέπει να παραλείπονται..2 Όλα τα πεδία στοιχίζονται αριστερά..3 Αχρησιμοποίητοι υπολειπόμενοι χαρακτήρες σε ένα πεδίο πρέπει να παραλείπονται. Το χρησιμοποιούμενο μέρος του πεδίου μπορεί να ερμηνευθεί ως σχετικό με όλες τις δυνατές υποδιαιρέσεις του, εφόσον αυτό έχει νόημα..4 Οι επιτρεπτοί αλφαριθμητικοί χαρακτήρες είναι τα λατινικά γράμματα Α Z, πεζά και κεφαλαία, τα ψηφία 0 9 και οι χαρακτήρες ενωτικό «-» και υπογράμμιση «_»..5 Ο χαρακτήρας ενωτικό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον εφόσον ο αμέσως επόμενος χαρακτήρας ανήκει σε άλλο πεδίο.

7 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 7 από 21 9 Πεδία 9.1 Κωδικός Έργου Ένας έως πέντε αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συν ενωτικό όταν πρέπει. Υποχρεωτικό στη συνολική διαδρομή. Όταν χρησιμοποιείται σε όνομα φακέλου πρέπει να είναι το μοναδικό ανεξάρτητο πεδίο του ονόματος. Ο φάκελος έργου που προκύπτει περιλαμβάνει εκείνα τα αρχεία που απαιτούνται για την παραγωγή των προσδιορισμένων παραδοτέων του έργου. Οι τιμές πρέπει να αποφασίζονται ανά έργο και πρέπει να τεκμηριώνονται σύμφωνα με το Παράρτημα Γ. Δεν υπάρχουν δεσμευμένοι κωδικοί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Όταν υπάρχει φάκελος έργου, η χρήση του κωδικού έργου στο όνομα αρχείων μπορεί να εξετάζεται ανά έργο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αρχεία ψηφιακής σχεδίασης ενδέχεται να υπάρχουν και εκτός των φακέλων έργου με σημαντικότερα τα αρχεία βιβλιοθήκης. Αυτά δημιουργούνται ανεξάρτητα από ένα έργο και χρησιμεύουν ως πρότυπα αρχεία για πολλά έργα, π.χ. τυπικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Τα ονόματα φακέλων και αρχείων βιβλιοθήκης επιτρέπεται να ακολουθούν το ίδιο μορφότυπο, αλλά το πεδίο Κωδικός Έργου δεν είναι υποχρεωτικό στη συνολική διαδρομή τους. 9.2 Κατάσταση Τρεις αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συν ενωτικό όταν πρέπει. Υποχρεωτικό στη συνολική διαδρομή εφόσον προηγείται φάκελος με Κωδικό Έργου ή δεν υπάρχουν φάκελοι. Όταν χρησιμοποιείται σε όνομα φακέλου πρέπει να είναι το μοναδικό ανεξάρτητο πεδίο του ονόματος. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δεσμευμένοι κωδικοί. Σε προετοιμασία το αρχείο υπάρχει αλλά δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει επισήμως για την τελική του χρήση Σε ανασκόπηση το αρχείο έχει ετοιμαστεί και υπόκειται σε ανασκόπηση, προσυπογραφή, έλεγχο και έγκριση Εγκρίθηκε το αρχείο είναι κατάλληλο για να δοθεί σε κυκλοφορία αλλά δεν έχει ακόμα κυκλοφορήσει επισήμως για την προοριζόμενη χρήση του Κυκλοφόρησε το αρχείο έχει προετοιμαστεί, ανασκοπηθεί, ελεγχθεί και εγκριθεί. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για την προοριζόμενη χρήση του. Αντικαταστάθηκε το αρχείο είναι ακόμη διαθέσιμο αλλά έχει αντικατασταθεί ή καταργηθεί από άλλο Αποσύρθηκε το αρχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο ως ενεργό αρχείο DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 DS6 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Δεσμευμένοι κωδικοί περιγραφής δίνονται στο Παράρτημα Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Σε μικρότερα έργα μπορεί να επαρκούν οι κωδικοί DS1 και DS4 που αντιστοιχούν σε αρχεία εργασίας και παραδοτέα. Η χρήση των υπόλοιπων κωδικών υποδηλώνει συνθετότερη διαχείριση εγγράφων, τυπικές συστάσεις για την οποία δίνονται στο ISO Αυτή η διαχείριση εγγράφων ενδέχεται να αποτελεί μέρος ευρύτερης διαχείρισης ποιότητας, π.χ. σύμφωνα με τη σειρά ISO 9000.

8 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 8 από Φάση Έργου Μηδέν έως τέσσερις αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συν ενωτικό όταν πρέπει. Προαιρετικό στη συνολική διαδρομή. Ο πρώτος χαρακτήρας προσδιορίζει τη φάση του κύκλου ζωής μιας κατασκευαστικής οντότητας. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δεσμευμένοι κωδικοί: έναρξη/μελέτη 1 κατασκευή 2 χρήση/συντήρηση/μετατροπή 3 καθαίρεση 4 Οι επόμενοι δύο χαρακτήρες προσδιορίζουν την κατηγορία του έργου. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δεσμευμένοι κωδικοί: οδικά έργα Rd λιμενικά έργα Pt υδραυλικά έργα Hc κτιριακά έργα Bg Ο τέταρτος χαρακτήρας προσδιορίζει τη φάση έργου, είναι αριθμητικός και παίρνει δεσμευμένους κωδικούς σύμφωνα με το Παράρτημα Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το πεδίο αυτό χρησιμοποιείται όταν η σύμβαση περιγράφει πολυφασικό έργο. Η κατηγορία έργου και ο αριθμός φάσης έργου ορίζονται στα Παραρτήματα Ι IV της Εγκυκλίου ΥΠΕΧΩΔΕ Ε38/2005. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Μελέτη εφαρμογής κτιριακού έργου κατά την έναρξη/μελέτη: 1Βg Συντελεστής Ένας έως δύο αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συν ενωτικό όταν πρέπει. Υποχρεωτικό στο όνομα αρχείων. Μέρος του αριθμού σχεδίου. Χρησιμοποιούνται οι δεσμευμένοι κωδικοί από το Μέρος 2 του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης (10.1). Για τον δεύτερο χαρακτήρα χρησιμοποιούνται επιπλέον οι τιμές A Z. Ο δεύτερος χαρακτήρας θα πρέπει να αποφασίζεται ανά έργο και πρέπει να τεκμηριώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Γ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι αλφαβητικές τιμές του δεύτερου χαρακτήρα μπορεί να διακρίνουν ειδικές σειρές αρχείων, ή ειδικές μελέτες, του Συντελεστή, π.χ. ΑΑ για τα αρχεία αρχιτεκτονικής αποτύπωσης, EA για την ηλεκτρολογική μελέτη ισχυρών ρευμάτων, EB για την ηλεκτρολογική μελέτη ασθενών ρευμάτων, κλπ. 9.5 Ζώνη Μηδέν έως τρεις αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συν ενωτικό όταν πρέπει. Υποχρεωτικό στο όνομα αρχείων. Μέρος του αριθμού σχεδίου. Για τον πρώτο χαρακτήρα χρησιμοποιείται ο δεσμευμένος κωδικός Z. Για τους επόμενους χαρακτήρες πρέπει να χρησιμοποιείται ένας αύξων αριθμός, π.χ. Z2 για τη δεύτερη ζώνη ενός έργου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Το πεδίο αυτό συμμορφώνεται με τις συστάσεις του ISO ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Σε όσα πεδία χρησιμοποιούνται αύξοντες αριθμοί και εκτιμάται ότι θα είναι πολυψήφιοι, θα πρέπει χάριν ταξινόμησης να έχουν το ίδιο πλήθος ψηφίων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση προπορευόμενων μηδέν για τους μικρότερους αριθμούς, π.χ. 09, 10.

9 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 9 από Είδος Ένας έως οκτώ αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συν ενωτικό όταν πρέπει. Υποχρεωτικό στο όνομα αρχείων. Μέρος του αριθμού σχεδίου. Ο πρώτος χαρακτήρας προσδιορίζει το είδος της πληροφορίας. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δεσμευμένοι κωδικοί: Τοπογραφικά, διαγράμματα κάλυψης, κλπ 0 Κατόψεις, ανόψεις 1 Όψεις 2 Τομές 3 Γενικές λεπτομέρειες (π.χ. 1:20) 4 Ειδικές λεπτομέρειες 5 Πίνακες, διαγράμματα (σχέδια χωρίς κλίμακα) 6 Κωδικός ελεύθερος 7 Κωδικός ελεύθερος 8 Τρισδιάστατα 9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Οι κωδικοί αυτοί δεν αποκλείουν τη συνύπαρξη δύο ή περισσότερων ειδών πληροφορίας σε μοντέλα ή σχέδια ψηφιακής σχεδίασης. Σε τέτοιες συνυπάρξεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός του πρωτεύοντος είδους ή ένας από τους ελεύθερους κωδικούς. Η χρήση των ελεύθερων κωδικών θα πρέπει να αποφασίζεται ανά έργο και πρέπει να τεκμηριώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Γ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Στο Παράρτημα ΣΤ δίνονται πληροφορίες για τη χρήση κωδικών που δεν αφορούν αρχεία ψηφιακής σχεδίασης. Οι επόμενοι χαρακτήρες προσδιορίζουν το αντικείμενο της πληροφορίας. Στο όνομα σχεδίων ψηφιακής σχεδίασης πρέπει να χρησιμοποιείται ένας αύξων αριθμός τουλάχιστον δύο ψηφίων, με αφετηρία το 01, π.χ. Α--101.ext για την κάτοψη (1) ισογείου (01) σε κτίριο χωρίς υπόγειους χώρους. Στον αύξοντα αριθμό επιτρέπεται να προστεθεί ένας πεζός αλφαβητικός χαρακτήρας όταν ένα σχέδιο χρειάζεται να ενταχθεί στη σειρά εκ των υστέρων, π.χ. Α--101a.ext. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 Με κατάλληλο συντονισμό των συντελεστών η αύξουσα αρίθμηση είναι δυνατόν να αναφέρεται στο ίδιο αντικείμενο για όλους, π.χ. Α--101.ext, M--101.ext, S--101.ext, όπου 101 είναι η κάτοψη του ίδιου πατώματος για όλους τους συντελεστές. Αντί του αύξοντος αριθμού, στο όνομα μοντέλων ψηφιακής σχεδίασης πρέπει να χρησιμοποιείται ο χαρακτήρας της υπογράμμισης «_» ακολουθούμενος από τους παρακάτω δεσμευμένους κωδικούς. Στο όνομα φακέλων η υπογράμμιση παραλείπεται. Πίνακας 1: Κωδικοί Είδους για Μοντέλα Ψηφιακής Σχεδίασης Είδος Κωδικός Παράδειγμα Κάτοψη υπογείου B και αύξων αριθμός _B2 δεύτερο υπόγειο Κάτοψη πατώματος F και αύξων αριθμός _F0 ισόγειο, _F3 τρίτο πάτωμα Κάτοψη στέγης R _R στέγη ή δώμα Κάτοψη ορόφου S και αύξων αριθμός _S1 πρώτος όροφος, _S4 τέταρτος όροφος Κάτοψη μεσοπατώματος ή ημιορόφου κωδικός κάτοψης υπογείου, πατώματος ή ορόφου και m _F3m μεσοπάτωμα μεταξύ τρίτου και τέταρτου πατώματος Άνοψη X και κωδικός κάτοψης _XB2, _XF3, _XS4 Λεπτομέρεια κωδικός Στοιχείου _F53 λεπτομέρεια ψευδοροφής Πολλαπλές κατόψεις, ή ανόψεις, ή Z και αύξων αριθμός _Z1, _Z2 όψεις, κλπ Λοιπά είδη αρχείου Οι κωδικοί θα πρέπει να αποφασίζονται ανά έργο και πρέπει να τεκμηριώνονται σύμφωνα με το Παράρτημα Γ.

10 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 10 από 21 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 Ο κωδικός S δηλώνει όροφο και μπορεί να χρησιμοποιείται στις κατόψεις αντί των κωδικών B, F, και R. Σύμφωνα με το ISO (7.2), ένας όροφος είναι ο χώρος μεταξύ δύο διαδοχικών επιπέδων πατώματος ή ο χώρος μεταξύ ενός επιπέδου πατώματος και της στέγης, που οριοθετείται από φυσικά όρια (δάπεδα, οροφή και τοίχοι), συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών τοίχων του και άλλων συναφών μερών του κτιρίου. Κάθε όροφος αριθμείται διαδοχικά από κάτω προς τα πάνω, αρχίζοντας από το 1 για τον χαμηλότερο όροφο που χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε σκοπό. Το 0 προσδιορίζει το χώρο που βρίσκεται αμέσως κάτω από τον χαμηλότερο όροφο που χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε σκοπό. Η ανώτερη επιφάνεια του φέροντος δομικού στοιχείου σηματοδοτεί τη μετάβαση από έναν όροφο στον επόμενο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 Οι κωδικοί Στοιχείου στις λεπτομέρειες προέρχονται από το Μέρος 2 του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης (10.2, Παραρτήματα Α και Β). ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Είδος αρχείου Σχέδιο ψηφιακής σχεδίασης Μοντέλο ψηφιακής σχεδίασης Κάτοψη χαμηλότερου υπογείου: A--101.ext Α--1_Β4.ext Άνοψη πέμπτου ορόφου: Α--105.ext Α--1_XS5.ext Ανατολική όψη, έστω η δεύτερη σε σειρά όψη: Α--202.ext Α--2_Ε.ext ή Α--2_2.ext Λεπτομέρεια εξωτερικού τοίχου, έστω η 17η σε σειρά λεπτομέρεια: Α--517.ext Α--5_F31.ext 9.7 Εκδοχή Μηδέν έως τρεις αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συν ενωτικό όταν πρέπει. Προαιρετικό στη συνολική διαδρομή. Για τον πρώτο χαρακτήρα χρησιμοποιούνται οι παρακάτω δεσμευμένοι κωδικοί. Εκδοχή v Αναθεώρηση R Για τους επόμενους χαρακτήρες πρέπει να χρησιμοποιείται ένας αύξων αριθμός, π.χ. v09, R3. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στο όνομα αρχείων η εκδοχή αφορά τα μοντέλα ψηφιακής σχεδίασης ενώ η αναθεώρηση τα σχέδια ψηφιακής σχεδίασης. 9.8 Ελεύθερη Χρήση Μηδέν έως έξι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συν ενωτικό όταν πρέπει. Προαιρετικό στη συνολική διαδρομή. Στο όνομα φακέλου ή αρχείου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μέχρι δύο φορές. Οι τιμές θα πρέπει να αποφασίζονται ανά έργο και πρέπει να τεκμηριώνονται σύμφωνα με το Παράρτημα Γ. Δεν υπάρχουν δεσμευμένοι κωδικοί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το πεδίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παραλάβει πρόσθετες ανεξάρτητες έννοιες όπως κλίμακα (σύμφωνα με ISO , 7.5), υποδιαίρεση κατασκευαστικής οντότητας (σύμφωνα με ISO , 7.1), μέγεθος χαρτιού (βλ. ISO 216), δημιουργός οργανισμός (βλ. ISO , 6), κλπ. 9.9 Περιγραφή Μηδέν έως είκοσι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συν ενωτικό όταν πρέπει. Προαιρετικό στη συνολική διαδρομή. Δεσμευμένοι κωδικοί δίνονται στο Παράρτημα Δ και στο Παράρτημα Ζ. Επιπλέον τιμές θα πρέπει να αποφασίζονται ανά έργο και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να διαχωρίσουν περαιτέρω δύο κατά τα άλλα ίδια ονόματα φακέλων ή αρχείων. Όταν οι τιμές είναι λεκτικές και η χρήση ολόκληρων Αγγλικών λέξεων οδηγεί σε μεγάλο όνομα προτιμούνται συντμήσεις τους: ο πρώτος χαρακτήρας κάθε σύντμησης είναι κεφαλαίος, οι υπόλοιποι χαρακτήρες είναι πεζοί και ανάμεσα σε δύο συντμήσεις δεν παρεμβάλλεται κανένας χαρακτήρας.

11 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 11 από Παραδείγματα Εφαρμογής Στα ακόλουθα παραδείγματα η αρχή της διαδρομής συμβολίζεται με δύο καθέτους, ριζικός φάκελος των έργων θεωρείται ο φάκελος Projects, και ο οριοθέτης της διαδρομής συμβολίζεται με τον χαρακτήρα της καθέτου «/». ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1, Διαδρομή χωρίς φακέλους και με χρήση μόνον υποχρεωτικών πεδίων: Κωδικός Έργου Κατάσταση Φάση Έργου Ζώνη Είδος Εκδοχή Συντελεστής Ελεύθερη Χρήση Περιγραφή Όνομα Μοντέλου DS1- S- Z2-1_B3 123-DS1-S-Z2-1_B3.ext Στατικός Ζώνη 2 Κάτοψη 3ου υπογείου Διαδρομή: Projects/123-DS1-S-Z2-1_B3.ext ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2, Το ίδιο αρχείο σε διαδρομή με υποχρεωτικούς φακέλους: Κωδικός Έργου Κατάσταση Φάση Έργου Ζώνη Είδος Εκδοχή Προετοιμασία Συντελεστής Ελεύθερη Χρήση Περιγραφή Όνομα Φακέλου Όνομα Μοντέλου Museum 123-Museum DS1- Preparation DS1-Preparation S- Z2-1_B3 S-Z2-1_B3 Προετοιμασία Στατικός Ζώνη 2 Κάτοψη 3ου υπογείου Διαδρομή: Projects/123-Museum/DS1-Preparation/S-Z2-1_B3.ext ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Δεν είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιούνται φάκελοι στη διαδρομή, βλ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Όταν όμως χρησιμοποιούνται πρώτος πρέπει να είναι ο φάκελος Κωδικού Έργου και δεύτερος ο φάκελος της Κατάστασης. Η διαδρομή των δύο πρώτων φακέλων που δίνεται εδώ, 123-Museum/DS1-Preparation/, χρησιμοποιείται παρακάτω χωρίς να ορίζεται ξανά. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3, Ενδεικτικές υποδιαιρέσεις υποχρεωτικών φακέλων: Κωδικός Έργου Κατάσταση Φάση Έργου Ζώνη Είδος Εκδοχή Συντελεστής Ελεύθερη Χρήση Περιγραφή Όνομα Φακέλου Bg3 1Bg3 A A Z1 Z1 v _11_23 v _11_23 Οριστική μελέτη κτιρίου Αρχιτέκτονας Ζώνη 1 Εκδοχή 9 Ημερομηνία εκδοχής Διαδρομή: Projects/123-Museum/DS1-Preparation/1Bg3/Α/Z1/v _11_23/ A- Z1-2- Elev A-Z1-2-Elev Όψεις Διαδρομή: Projects/123-Museum/DS1-Preparation/Α-Ζ1-2-Elev/

12 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 12 από 21 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4, Διαδρομή με υποχρεωτικούς φακέλους και με χρήση μόνον υποχρεωτικών πεδίων στα ονόματα αρχείων και στον αριθμό σχεδίου: Κωδικός Έργου Κατάσταση Φάση Έργου Ζώνη Είδος Εκδοχή Συντελεστής Ελεύθερη Χρήση Περιγραφή Όνομα Αριθμός Σχεδίου A- Z4-3_CC A-Z4-3_CC.ext Αρχιτέκτονας Ζώνη 4 Τομή CC Διαδρομή: Projects/123-Museum/DS1-Preparation/A-Z4-3_CC.ext Όνομα Μοντέλου ψηφιακής σχεδίασης A- Z4-303 A-Ζ4-303.ext 3ο σχέδιο τομών Διαδρομή: Projects/123-Museum/DS1-Preparation/A-Ζ4-303.ext Όνομα Σχεδίου ψηφιακής σχεδίασης A- Z4-303 A-Ζ4-303 Αριθμός Σχεδίου ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Όταν ένα έργο δε χωρίζεται σε ζώνες τα παραπάνω παραδείγματα παίρνουν αντίστοιχα τις μορφές A--3_CC.ext, A--303.ext, και A ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5, Διαδρομή με υποχρεωτικούς φακέλους και με χρήση υποχρεωτικών και επιλεγμένων προαιρετικών πεδίων στα ονόματα μοντέλων ψηφιακής σχεδίασης: Κωδικός Έργου Κατάσταση Φάση Έργου Ζώνη Είδος Εκδοχή Συντελεστής Ελεύθερη Χρήση Περιγραφή Όνομα Μοντέλου EA- - 1_S7 PlanStorey7 123-EA--1_S7-PlanStorey7.ext Ηλεκτρολόγος, Γειώσεις Κάτοψη 7ου ορόφου Διαδρομή: Projects/123-Museum/DS1-Preparation/123-EA--1_S7-PlanStorey7.ext A- - 5_F231- v03 StairMetal- A--5_F231-StairMetal-v03.ext Αρχιτέκτονας Λεπτομέρεια μεταλλικής σκάλας Εκδοχή 3 Διαδρομή: Projects/123-Museum/DS1-Preparation/A--5_F231-StairMetal-v03.ext S- - 1_F2- P2- PlanFloor2 S--1_F2-P2-PlanFloor2.ext Στατικός Κάτοψη 2ου Μέρος πατώματος 2 Διαδρομή: Projects/123-Museum/DS1-Preparation/S--1_F2-P2-PlanFloor2.ext ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 Στο όνομα μοντέλου ψηφιακής σχεδίασης 123-EA--1_S7-PlanStorey7.ext του πρώτου παραδείγματος αντιστοιχεί το όνομα σχεδίου ψηφιακής σχεδίασης 123-EA--107.ext και ο αριθμός σχεδίου EA ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 Στο όνομα μοντέλου ψηφιακής σχεδίασης A--5_F231-StairMetal-v03.ext του δεύτερου παραδείγματος, ο κωδικός για τη σκάλα (F23) προέρχεται από το Μέρος 2 του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης (Παράρτημα Β). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί κωδικός χώρου από το Παράρτημα Α του Μέρους 2, π.χ. A--4_00073-Toilet.ext για το ανάπτυγμα WC. Στο παράδειγμα αυτό με τη θέση της Εκδοχής αποτυπώνεται η ελευθερία των προαιρετικών πεδίων να χρησιμοποιηθούν εκτός της ορισμένης σειράς. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 Στο όνομα μοντέλου ψηφιακής σχεδίασης S--1_F2-P2-PlanFloor2.ext του τρίτου παραδείγματος, χρησιμοποιείται το ελεύθερο πεδίο για να δηλώσει υποδιαίρεση κτιρίου (Part, P), συνήθως λόγω αρμού διαστολής.

13 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 13 από Παράρτημα Α (πληροφοριακό) 11.1 Γλωσσάριο Όρων Πίνακας 2: Γλωσσάριο Όρων Ελληνικός Όρος αριθμός σχεδίου αρχείο γενική λεπτομέρεια διαδρομή έγγραφο ειδική λεπτομέρεια είδος αρχείου εκδοχή αρχείου έργο ζώνη κατασκευαστική διεργασία κατασκευαστική οντότητα κατάσταση αρχείου κτιριακά έργα κωδικός έργου λιμενικά έργα μεταδεδομένα μοντέλο ψηφιακής σχεδίασης οδικά έργα όνομα αρχείου πρότυπο αρχείο συντελεστής σύστημα αρχείων σχέδιο ψηφιακής σχεδίασης υδραυλικά έργα φάκελος φάση έργου φάση κύκλου ζωής κατασκευαστικής οντότητας Αγγλικός Όρος document identification number/owner document ID file assembly drawing pathname document component drawing document kind document version project zone construction process construction entity document lifecycle status building projects project ID port projects metadata CAD model road works filename template file agent responsible filesystem CAD drawing hydraulic works folder/directory project stage construction entity lifecycle stage

14 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 14 από Παράρτημα Β (πληροφοριακό) 12.1 Πολιτική Ποιότητας Η πολιτική ποιότητας θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα μοντέλα ψηφιακής σχεδίασης συντηρούνται σε όλον τον κύκλο ζωής τους. Στην αρχή κάθε έργου όλες οι πτυχές της οργάνωσης της γραφικής βάσης δεδομένων του έργου θα πρέπει να διατυπώνονται από τους δημιουργούς των δεδομένων με σκοπό να ικανοποιούν τους τελικούς χρήστες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Οι διατυπώσεις αυτές αποτελούν μέρος των εταιρικών προτύπων. Έγκαιρος στρατηγικός σχεδιασμός βοηθά να εξασφαλιστεί ότι τα μοντέλα ψηφιακής σχεδίασης θα ανταποκριθούν αποτελεσματικά και ρεαλιστικά σε όλες τις απαιτήσεις που θα συναντήσουν στον κύκλο ζωής τους. Μοντέλα ψηφιακής σχεδίασης που χρειάζονται συντήρηση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να υποστούν μεγάλες όσο και μικρές ενημερώσεις και αυτές θα πρέπει να γίνονται βάσει των ίδιων εταιρικών προτύπων ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ακεραιότητας των μοντέλων. Τα εταιρικά πρότυπα θα πρέπει να εκδίδονται και τακτικά να αναθεωρούνται, για παράδειγμα όταν αλλάζει η έκδοση του λογισμικού. Όταν μοντέλα ψηφιακής σχεδίασης πρόκειται να επεκταθούν για να καλύψουν νέα αντικείμενα, θα πρέπει να δίνεται προσοχή στην τακτική που θα ακολουθηθεί για τη δόμηση των νέων πληροφοριών και τον τρόπο που αυτές θα ενταχθούν στις υπάρχουσες. Η διαρκής ποιότητα δεδομένων προϋποθέτει μεθοδικό έλεγχο κατά το χρόνο εισαγωγής και επίμονη πειθαρχία όταν γίνονται αλλαγές. Η ποιότητα των δεδομένων θα πρέπει να ελέγχεται συστηματικά. Ο έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει: 1. διαγραφή περιττών δεδομένων έξω από τα κανονικά όρια του αρχείου 2. έλεγχο των παραμέτρων ρύθμισης του αρχείου 3. έλεγχο της κατανομής αντικειμένων με εναλλαγή της ορατότητας των επιπέδων 4. χρήση των αρχείων ορισμού επιπέδων, φακέλων και αρχείων 5. διαγραφή πληροφορίας που δε βρίσκεται στη σωστή κλίμακα 6. εκκαθάριση όλων των αχρείαστων δεδομένων 7. διαγραφή αναφορών σε μη ελεγχόμενα αρχεία 8. αποφυγή χρήσης τύπων αρχείου που δε διατηρούν διαστασιακή ακεραιότητα 9. άλλους ελέγχους περιεχομένου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Όταν ένας οργανισμός είναι πιστοποιημένος με ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, όπως το ISO 9001, η πολιτική ποιότητας που ακολουθεί είναι με σαφήνεια διατυπωμένη σε ένα εγχειρίδιο ποιότητας Ανταλλαγή Δεδομένων Για να αποφεύγονται προβλήματα κατά την ανταλλαγή δεδομένων οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της ανταλλαγής θα πρέπει: 1. να ακολουθούν τις συστάσεις του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης 2. να συμφωνήσουν, το νωρίτερο δυνατόν, ποια δεδομένα θα πρέπει ανταλλάσσονται, πότε και με τι τύπο αρχείου 3. να συμφωνήσουν την εκδοχή του τύπου αρχείου που θα χρησιμοποιείται στην ανταλλαγή 4. να θεσπίσουν διαδικασίες για τη δοκιμή, παρακολούθηση και αναφορά της μεταφοράς δεδομένων, και να διεξάγουν αρχικές δοκιμές μεταφοράς δεδομένων και 5. να συμφωνήσουν μια μέθοδο καταγραφής κάθε αποστολής και παραλαβής ψηφιακών δεδομένων, και τι αποτελεί αποδεκτή μεταφορά δεδομένων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Συχνές πηγές προβλημάτων είναι 1. η αναντιστοιχία οντοτήτων ανάμεσα στο αποστέλλον σύστημα, στον ουδέτερο τύπο αρχείου, και στο παραλαμβάνον σύστημα, 2. οι τύποι γραμμής και κειμένου, συμπεριλαμβανομένων και των γραμματοσειρών, 3. οι διαφορές στον τρόπο ορισμού μη γεωμετρικών δεδομένων, και 4. οι διαφορές στον τρόπο ορισμού των γεωμετρικών συντεταγμένων.

15 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 15 από Παράρτημα Γ (τυποποιητικό) 13.1 Ελάχιστες Απαιτήσεις Τεκμηρίωσης Για να τεκμηριωθεί επαρκώς η δομή και η ονοματολογία φακέλων και αρχείων ψηφιακής σχεδίασης είναι απαραίτητο να δοθούν οι ακόλουθες πληροφορίες: 1. Παραπομπή στον αριθμό άρθρου του παρόντος μέρους του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης για κάθε πεδίο ονόματος. 2. Η σειρά με την οποία εμφανίζονται τα πεδία στο όνομα φακέλων ή αρχείων και η θέση κάθε φακέλου στη διαδρομή. 3. Οι έγκυρες τιμές για τους κωδικούς κάθε πεδίου ονόματος που δεν υπάρχουν στο παρόν μέρος του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης, και οι περιγραφές τους Αρχεία Ορισμού Για να είναι δυνατή η χωρίς ασάφειες τεκμηρίωση και κατανόηση της ονοματολογίας φακέλων και αρχείων ενός έργου είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμφωνημένες γραμμογραφήσεις για το Αρχείο Ορισμού Φακέλων και το Αρχείο Ορισμού Αρχείων. Οι παρακάτω γραμμογραφήσεις ικανοποιούν όλες τις παραπάνω απαιτήσεις, μπορεί να δημιουργηθούν με έναν απλό κειμενογράφο (όχι επεξεργαστή κειμένου) και είναι άμεσα αναγνώσιμες χωρίς να απαιτείται λογισμικό Ορισμού Φακέλων, Γραμμογράφηση Ισχύει η γραμμογράφηση που ορίζεται στο Μέρος 2 του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης (16.3), με κατάλληλες τροποποιήσεις για τις ανάγκες του παρόντος μέρους του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης (-3). Τεκμηριώνεται όλη η δενδρική δομή των φακέλων του έργου. 1. Κάθε εγγραφή είναι μια γραμμή κειμένου. 2. Τα πεδία δεδομένων σε μια εγγραφή χωρίζονται με χαρακτήρες στηλοθέτη. 3. Δύο διαδοχικές κάθετες στην αρχή οποιουδήποτε πεδίου δεδομένων σημαίνει ότι το υπόλοιπο της εγγραφής αποτελεί σχόλιο και δεν πρέπει να ερμηνεύεται. Τα σχόλια μπορεί να είναι ολόκληρες εγγραφές ή μπορεί να έπονται των πεδίων δεδομένων σε ερμηνευόμενες εγγραφές. 4. Το τέλος των πληροφοριών ορισμού φακέλων στο αρχείο σηματοδοτείται από την πρώτη κενή ή άδεια εγγραφή ή από το φυσικό τέλος του αρχείου. 5. Το πρώτο πεδίο δεδομένων, σε κάθε εγγραφή που δεν είναι σχόλιο, ερμηνεύεται ως ο αντίστοιχος αριθμός άρθρου του -3. Η εγγραφή αναγνωρίζεται τότε ως Εγγραφή άρθρου ονόματος φακέλου. Εάν το κείμενο σε αυτό το πρώτο πεδίο δεδομένων δεν αντιστοιχεί σε έναν από τους αριθμούς άρθρων του προτύπου ερμηνεύεται ως ένα πεδίο ονόματος φακέλου που ορίστηκε από τον χρήστη. Διαδοχικές Εγγραφές άρθρου ονόματος φακέλου χρησιμοποιούνται για ονόματα φακέλων με περισσότερα πεδία. 6. Η σειρά με την οποία ομάδες από μία ή περισσότερες διαδοχικές Εγγραφές άρθρου ονόματος φακέλου εμφανίζονται στο αρχείο ορισμού φακέλων ακολουθεί τη σειρά των φακέλων στη δενδρική τους δομή. Η σειρά με την οποία οι Εγγραφές άρθρου ονόματος φακέλου εμφανίζονται σε κάθε ομάδα διαδοχικών Εγγραφών είναι ίδια με τη σειρά που εμφανίζονται τα πεδία ονόματος φακέλου στο πλήρες όνομα του φακέλου. 7. Το δεύτερο πεδίο δεδομένων μιας Εγγραφής άρθρου ονόματος φακέλου είναι ο τίτλος του συγκεκριμένου άρθρου. 8. Όλες οι εγγραφές από τον τελευταίο ορισμό πεδίου ονόματος φακέλου μιας ομάδας και μέχρι τον αμέσως επόμενο ορισμό πεδίου ονόματος φακέλου, ή το τέλος των πληροφοριών ορισμού φακέλων, ερμηνεύονται ως εγγραφές κωδικοποίησης για το όνομα φακέλου. 9. Οι εγγραφές κωδικοποίησης θα έχουν πάντα έναν χαρακτήρα στυλοθέτη σε ένα ή περισσότερα προπορευόμενα πεδία δεδομένων, και αυτοί θα πρέπει να ακολουθούνται από έναν ή περισσότερους έγκυρους κωδικούς πεδίων ονόματος φακέλου για το συγκεκριμένο όνομα φακέλου, οι οποίοι με τη σειρά τους ακολουθούνται από ένα προαιρετικό πεδίο δεδομένων για την περιγραφή αυτών των κωδικών. 10. Οι εγγραφές κωδικοποίησης πρώτου επιπέδου έχουν πάντα το όνομα φακέλου στο δεύτερο πεδίο της εγγραφής (μετά από έναν χαρακτήρα στηλοθέτη στο πρώτο πεδίο της εγγραφής). Πρώτο επίπεδο θεωρείται το αμέσως επόμενο από τον ριζικό φάκελο έργων. 11. Η ιεράρχηση των εγγραφών κωδικοποίησης αποδίδεται ενθέτοντας τα ονόματα φακέλων που υπάγονται

16 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 16 από 21 σε μια συγκεκριμένη ομάδα διαδοχικών Εγγραφών άρθρου ονόματος φακέλου στις αμέσως μετά την ομάδα εγγραφές. Η ένθεση γίνεται με τη μετατόπιση των υπαγόμενων ονομάτων φακέλων και των περιγραφών τους κατά τόσα πεδία προς τα δεξιά σε σχέση με την ομάδα διαδοχικών Εγγραφών άρθρου ονόματος φακέλου στην οποία εντάσσονται όσο είναι το πλήθος των φακέλων στο συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής. Όταν σε ένα έργο δεν χρησιμοποιούνται φάκελοι το Αρχείο Ορισμού Φακέλων πρέπει να περιλαμβάνει σχετική σημείωση υπό μορφή σχολίου Αρχείο Ορισμού Φακέλων, Παράδειγμα Το ακόλουθο αρχείο ενσωματώνει τις οδηγίες γραμμογράφησης όπως αναπτύσσονται παραπάνω (13.3). Τεκμηριώνεται όλη η δενδρική δομή των φακέλων του έργου. Προπορευόμενοι στηλοθέτες σε μια γραμμή του αρχείου υποδηλώνονται με τον χαρακτήρα Παράδειγμα αρχείου ορισμού ΦΑΚΕΛΩΝ. Για τους κωδικούς ονόματος αρχείων βλέπε συνοδευτικό αρχείο ορισμού αρχείων. Οι διπλές κάθετες στην αρχή μιας γραμμής δηλώνουν ότι ολόκληρη η γραμμή είναι σχόλιο. Μπορεί επίσης να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε γραμμή μετά από τα απαιτούμενα στοιχεία του ορισμού. Κάθε κείμενο μετά από αυτές ερμηνεύεται ως σχόλιο. Όλα τα παρακάτω ορίζονται *μετά* τον ριζικό φάκελο έργων. Ενδεικτική διαδρομή: 123-OmegaTiles/DS1-Preparation/A-Architect/5F51-IntDoor/ Για τα ονόματα φακέλων του παρόντος έργου χρησιμοποιούνται τα παρακάτω πεδία του -3 με τη δομή και τους πρόσθετους κωδικούς που καταγράφονται: 9.1 Κωδικός Έργου 9.9 Περιγραφή Ο Κωδικός Έργου ορίζεται για κάθε έργο και η εξήγησή του δίνεται με τον τίτλο και τη φάση του έργου. Η Περιγραφή δίνεται με συντμήσεις σύμφωνα με το OmegaTiles Κεραμοποιεία Ωμέγα, μελέτη εφαρμογής 9.2 Κατάσταση 9.9 Περιγραφή Η Κατάσταση και η Περιγραφή της χρησιμοποιούν μόνον κωδικούς του -3. DS1-Preparation Σε προετοιμασία 9.4 Συντελεστής 9.9 Περιγραφή Ο Συντελεστής χρησιμοποιεί τους κωδικούς του -3. Οι ελεύθεροι κωδικοί J, N, U και κάθε υποδιαίρεση των δεσμευμένων πρέπει να τεκμηριώνονται. Για κάθε Συντελεστή δίνεται και η Περιγραφή του. A-Architect Αρχιτέκτονας 9.6 Είδος 9.9 Περιγραφή Το Είδος χρησιμοποιεί τους δεσμευμένους κωδικούς που ορίζει το -3 για να ομαδοποιήσει τα αρχεία σε κατηγορίες. Η Περιγραφή χρησιμοποιεί τους αντίστοιχους κωδικούς από το -3, ή το -2, και τεκμηριώνει τυχόν νέους. 1-Plan Κατόψεις, Ανόψεις 2-Elev Όψεις 3-Sect Τομές 4-Assy Γενικές Λεπτομέρειες 5D-SiteBuild Περιβάλλων Χώρος 5F31-ExtWall Εξωτερικοί Τοίχοι 5F32-ExtWind Παράθυρα 5F33-ExtDoor Εξωτερικές Πόρτες 5F51-IntDoor Εσωτερικές Πόρτες 5F53-SuspCeil Ψευδοροφές 5F81-Lift Ανελκυστήρες 7-Var Πολλαπλά είδη σχεδίων 9.4 Συντελεστής 9.9 Περιγραφή Ο Συντελεστής χρησιμοποιεί τους κωδικούς του -3. Οι ελεύθεροι κωδικοί J, N, U και κάθε υποδιαίρεση των δεσμευμένων πρέπει να τεκμηριώνονται. Για κάθε Συντελεστή δίνεται και η Περιγραφή του. AA-Existing Αρχιτέκτονας, σχέδια αποτύπωσης EA-Earthing Ηλεκτρολόγος, μελέτη γειώσεων

17 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 17 από 21 J-ProjectMgmt Διοίκηση Έργου S-Structural Πολιτικός Μηχανικός, στατικά W-Client Εργοδότης, αρχεία έργου (υπόβαθρα) 9.2 Κατάσταση 9.9 Περιγραφή Η Κατάσταση και η Περιγραφή της χρησιμοποιούν μόνον κωδικούς του -3. DS4-Released Κυκλοφόρησε 9.4 Συντελεστής 9.9 Περιγραφή Ο Συντελεστής χρησιμοποιεί τους κωδικούς του -3. Οι ελεύθεροι κωδικοί J, N, U και κάθε υποδιαίρεση των δεσμευμένων πρέπει να τεκμηριώνονται. Για κάθε Συντελεστή δίνεται και η Περιγραφή του. A-Architect Αρχιτέκτονας 9.7 Εκδοχή 9.9 Περιγραφή Η Εκδοχή χρησιμοποιείται εδώ για να ομαδοποιήσει τα παραδοτέα. Η πρώτη παράδοση έχει κωδικό R0 και μετέπειτα αναθεωρήσεις R1, R2, κλπ. Η Περιγραφή δίνει την ημερομηνία της παράδοσης. R0-2015_03_29 Αρχική Παράδοση R1-2015_09_13 Πρώτη Αναθεώρηση 13.5 Αρχείο Ορισμού Αρχείων, Γραμμογράφηση Ισχύει η γραμμογράφηση που ορίζεται στο Μέρος 2 του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης (16.3), αντικαθιστώντας τη λέξη «επίπεδο» με τη λέξη «αρχείο» Αρχείο Ορισμού Αρχείων, Παράδειγμα Το ακόλουθο αρχείο ενσωματώνει τις οδηγίες γραμμογράφησης όπως αναπτύσσονται παραπάνω (13.5). Τεκμηριώνονται μόνον οι πρόσθετοι κωδικοί που δεν υπάρχουν στο παρόν μέρος του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης. Προπορευόμενοι στηλοθέτες σε μια γραμμή του αρχείου υποδηλώνονται με τον χαρακτήρα Παράδειγμα αρχείου ορισμού ΑΡΧΕΙΩΝ. Για τους κωδικούς ονόματος φακέλων βλέπε συνοδευτικό αρχείο ορισμού φακέλων. Οι διπλές κάθετες στην αρχή μιας γραμμής δηλώνουν ότι ολόκληρη η γραμμή είναι σχόλιο. Μπορεί επίσης να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε γραμμή μετά από τα απαιτούμενα στοιχεία του ορισμού. Κάθε κείμενο μετά από αυτές ερμηνεύεται ως σχόλιο. Παραδείγματα ονόματος αρχείων του έργου και αριθμού σχεδίου: - όνομα μοντέλου: 123-A--1_F2-PlanFloor2-v03.ext - όνομα σχεδίου: 123-A--104.ext - αριθμός σχεδίου: A--104 Για τα ονόματα αρχείων του παρόντος έργου χρησιμοποιούνται τα παρακάτω πεδία του -3 με τους πρόσθετους κωδικούς που καταγράφονται: 9.1 Κωδικός Έργου Ο Κωδικός Έργου δηλώνεται με τους χαρακτήρες του ονόματος από την αρχή μέχρι και το πρώτο ενωτικό. Χρησιμοποιείται κωδικός που ορίζεται για κάθε έργο. Για την περιγραφή του χρησιμο- ποιείται ο τίτλος και η φάση του έργου Κεραμοποιεία Ωμέγα, μελέτη εφαρμογής 9.4 Συντελεστής Ο Συντελεστής δηλώνεται με τους χαρακτήρες του ονόματος μετά από το πρώτο ενωτικό μέχρι και το δεύτερο. Χρησιμοποιούνται κωδικοί του -3 και η χρήση των ελεύθερων κωδικών J, N, U πρέπει να τεκμηριώνεται. Επιπλέον χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι πρόσθετοι κωδικοί: J- Διοίκηση έργου ΑΑ- Αρχιτέκτονας, μελέτη πυροπροστασίας EA- Ηλεκτρολόγος, μελέτη γειώσεων EB- Ηλεκτρολόγος, μελέτη ισχυρών ρευμάτων 9.5 Ζώνη Η Ζώνη δηλώνεται με τους χαρακτήρες του ονόματος μετά από το δεύτερο ενωτικό μέχρι και το τρίτο. Το παρόν έργο δεν υποδιαιρείται σε ζώνες. 9.6 Είδος Το Είδος δηλώνεται με τους χαρακτήρες του ονόματος μετά από το τρίτο ενωτικό μέχρι και το τέταρτο. Χρησιμοποιούνται κωδικοί του -3 και η χρήση των ελεύθερων κωδικών 7, 8 πρέπει να τεκμηριώνεται. Επιπλέον χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι πρόσθετοι κωδικοί: 7 Μοντέλα και σχέδια με κατόψεις και όψεις.

18 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 18 από 21 Στις όψεις χρησιμοποιούνται οι κωδικοί: NE- Όψη βορειοανατολική SE- Όψη νοτιοανατολική SW- Όψη νοτιοδυτική Στις τομές χρησιμοποιούνται οι κωδικοί: AA- Τομή ΑΑ BB- Τομή BB CC- Τομή CC Στις ειδικές λεπτομέρειες χρησιμοποιούνται οι κωδικοί: _F262- Δοκοί μεταλλικές 9.9 Περιγραφή Η Περιγραφή δηλώνεται με τους χαρακτήρες του ονόματος μετά από το τέταρτο ενωτικό μέχρι - και το πέμπτο ενωτικό, όταν ακολουθεί η Εκδοχή, ή - την τελεία της επέκτασης, όταν δεν ακολουθεί. Χρησιμοποιούνται κωδικοί του -3 και οι ακόλουθοι πρόσθετοι: OmegaTiles Κεραμοποιεία Ωμέγα, μελέτη εφαρμογής Architect Αρχιτέκτονας Structural Πολιτικός Μηχανικός, Στατικά BeamMetal Δοκοί μεταλλικές 9.7 Εκδοχή Η Εκδοχή, όταν χρησιμοποιείται, δηλώνεται με τους χαρακτήρες του ονόματος μετά από το πέμπτο ενωτικό μέχρι την τελεία της επέκτασης. Χρησιμοποιούνται οι κωδικοί του Παράρτημα Δ (τυποποιητικό) 14.1 Κωδικοί Κατάστασης και Περιγραφής Ο Πίνακας 3 συγκεντρώνει τους κωδικούς κατάστασης αρχείου για το πεδίο Κατάσταση (9.2), τους αντιστοιχίζει με κωδικούς για το πεδίο Περιγραφή (9.9) και τους εξηγεί. Κωδικός Κατάστασης Πίνακας 3: Κωδικοί Κατάστασης και Περιγραφής Κωδικός Περιγραφής Κατάσταση DS1 Preparation Σε προετοιμασία In preparation DS2 Review Σε ανασκόπηση In review DS3 Approved Εγκρίθηκε Approved DS4 Released Κυκλοφόρησε Released DS5 Replaced Αντικαταστάθηκε Replaced DS6 Withdrawn Αποσύρθηκε Withdrawn

19 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 19 από Παράρτημα Ε (τυποποιητικό) 15.1 Φάσεις Έργου Ο Πίνακας 4 συγκεντρώνει τους αριθμούς φάσης έργων, για τον τελευταίο χαρακτήρα του πεδίου Φάση Έργου (9.3), από την Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ Ε38/2005 (Παραρτήματα I IV) και τους εξηγεί. Όσοι αριθμοί δε χρησιμοποιούνται θεωρούνται ελεύθεροι και η χρήση τους πρέπει να τεκμηριώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Γ. Πίνακας 4: Φάσεις Έργου Αριθμός Φάσης Οδικά Έργα Λιμενικά Έργα Υδραυλικά Έργα Κτιριακά Έργα Προγραμματισμός και προετοιμασία του έργου Λειτουργικός σχεδιασμός του έργου Γεωμετρικός σχεδιασμός του έργου Κατασκευαστικός σχεδιασμός του έργου Κατασκευαστικός σχεδιασμός εφαρμογής του έργου Προγραμματισμός και προετοιμασία του έργου Λειτουργικός σχεδιασμός του έργου Γεωμετρικός σχεδιασμός του έργου Κατασκευαστικός σχεδιασμός του έργου Προγραμματισμός και προετοιμασία του έργου Λειτουργικός σχεδιασμός του έργου Γενική διάταξη των έργων Μελέτες κατασκευαστικού σχεδιασμού Προγραμματισμός και προετοιμασία του έργου Προμελέτη Οριστική μελέτη Μελέτη εφαρμογής Μελέτες εφαρμογής 16 Παράρτημα ΣΤ (πληροφοριακό) 16.1 Κωδικοί Λοιπών Αρχείων Έργου Το παρόν μέρος του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης εξετάζει μόνον φακέλους και αρχεία ψηφιακής σχεδίασης και για το λόγο αυτό οι κωδικοί του πεδίου Είδος (9.6) αφορούν μόνον τα αρχεία ψηφιακής σχεδίασης. Σε ένα έργο όμως περιλαμβάνονται και άλλα είδη πληροφορίας εκτός από τα παραπάνω. Για τα αρχεία που ενσωματώνουν τέτοιες πληροφορίες ο πρώτος κωδικός του πεδίου Είδος επιτρέπεται να αντικατασταθεί με τιμές από τη βάση δεδομένων IEC DB. Η βάση δεδομένων είναι ελεύθερα διαθέσιμη στη διεύθυνση <http:std.iec.ch/iec61355> και συστήνονται οι κωδικοί κατηγοριών του πίνακα Document kinds by presentation form <http:std.iec.ch/iec61355/iec61355.nsf/$enshape?openform>. Ο υπόλοιπος κωδικός του πεδίου Είδος θα πρέπει να αποφασίζεται ανά έργο και πρέπει να τεκμηριώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Γ.

20 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 20 από Παράρτημα Ζ (τυποποιητικό) 17.1 Κωδικοί Είδους και Περιγραφής Ο Πίνακας 5 συγκεντρώνει τους κωδικούς είδους αρχείου για το πεδίο Είδος (9.6), τους αντιστοιχίζει με κωδικούς για το πεδίο Περιγραφή (9.9) και τους εξηγεί. Κωδικός Είδους Κωδικός Περιγραφής Πίνακας 5: Κωδικοί Είδους και Περιγραφής Είδος 0 Gen Γενικά General 1 Plan Κάτοψη Plan 2 Elev Όψη Elevation 3 Sect Τομή Section 4 Assy Γενική λεπτομέρεια Assembly 5 Detl Ειδική λεπτομέρεια Detail 6 Table Πίνακας Table D Τρισδιάστατα Three dimensional B Bsmt Υπόγειο Basement F Floor Πάτωμα Floor m Mezz Μεσοπάτωμα/ημιόροφος Mezzanine R Roof Στέγη Roof S Storey Όροφος Storey X Ceil Άνοψη Reflected ceiling plan Z Multi Πολλαπλές κατόψεις, κλπ Multiple plans, etc Κωδικός Στοιχείου βλ. Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 2 (Παραρτήματα Α, Β) 18 Παράρτημα Η (πληροφοριακό) 18.1 Βιβλιογραφία 1. AEC (UK) CAD Standards Initiative, 2005, AEC (UK) CAD Standard for Model File Naming, Version BS 1192:2007, Collaborative production of architectural, engineering and construction information. Code of practice. 3. Construction Project Information Committee, 2003, Production Information 4. ΕΛΟΤ 561-2:2006, Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο Μέρος 2: Πληροφορικές εφαρμογές 5. IEC :2008, Classification and designation of documents for plants, systems and equipment Part 1: Rules and classification tables 6. IEC DB, Collection of standardized and established document kinds 7. International Project Management Association, 2006, ICB - IPMA Competence Baseline, Version ISO 216:2007, Writing paper and certain classes of printed matter Trimmed sizes A and B series, and indication of machine direction

21 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 21 από ISO :1998, Construction drawings Designation systems Part 1: Buildings and parts of buildings 10. ISO 7200:2004, Technical product documentation Data fields in title blocks and document headers 11. ISO 11442:2006, Technical product documentation Document management 12. ISO :2001, Building construction Organization of information about construction works Part 2: Framework for classification of information 13. ISO :1998, Technical product documentation Organization and naming of layers for CAD Part 2: Concepts, format and codes used in construction documentation 14. ISO/TR :1999, Technical product documentation Organization and naming of layers for CAD Part 3: Application of ISO and ISO ISO :2001, Document management Part 1: Principles and methods 16. ISO :2005, Document management Part 5: Application of metadata for the construction and facility management sector 17. National Institute of Building Sciences, 2007, United States National CAD Standard - Version ΤΕΕ -1:2009, Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 1: Επισκόπηση και Γενικές Αρχές 19. ΤΕΕ -2:2009, Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 2: Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 20. ΥΠΕΧΩΔΕ Ε38/2005, Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οι Ευρωκώδικες στις Κατασκευές Ευθύμιος Γαλανός, PhD Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 Τι είναι οι Ευρωκώδικες; Οι Ευρωκώδικες είναι μια σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων. Εκπονήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνης Λουλάκης Νέος Οδηγός Εκμάθησης του AutoCAD Architecture

Χρόνης Λουλάκης Νέος Οδηγός Εκμάθησης του AutoCAD Architecture 10 Περιεχόμενα: Πρόλογος από το Συγγραφέα... 3 Βιογραφικό... 5 Γενικά... 5 Σχετικά με τις εφαρμογές Autodesk... 7 Περιεχόμενα:... 10 Γενικά: Γρήγορη περιγραφή δυνατοτήτων... 15 Κτηριακό μοντέλο... 16 Τεκμηρίωση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Code Line ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε.Τ. - 03

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Code Line ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε.Τ. - 03 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (.Ε.Τ.Τ.) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Code Line ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε.Τ. - 03 ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ 1. Εισαγωγή Μετά τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014. ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την. άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014. ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την. άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης Από: ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014 ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης (Δ/χοι Μηχανικοί ΑΕΙ και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) Κωνσταντίνος Α. Νέδας, Ph.D. Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ Εκπρόσωπος στην Επιτροπή INSPIRE της Ε.Ε. ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ Τεράστια δυσκολία πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Έργο είναι μια ακολουθία μοναδικών, σύνθετων και αλληλοσυσχετιζόμενων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 Θέμα εισήγησης: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι Εαρινό Εξάμηνο 2007 Τρίτη/Παρασκευή 3:00 μμ 4:30 μμ Ολοκληρωμένη και ενοποιημένη εργασία σχεδιασμού έργου (διαρκείας δύο εξαμήνων) που σκοπό έχει να παράσχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια και εμπειρίες

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής του νεοκλασικισμού 1. Το δομικό σύστημα που χρησιμοποιείται είναι αυτό της «δοκού επί στύλου», δηλ. κατακόρυφοι φέροντες

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΓΕΝΙΚΑ Το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου συμπληρώνεται και υποβάλλεται μετά τη σύναψη της νομικής δέσμευσης, δηλαδή μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 -

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4.1 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ Όπως και τα υπόλοιπα, έτσι και το πρώην σχολείο του Αγίου Σώστη είναι ένα πέτρινο κτίριο µε κεραµοσκεπή και βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Tο κτίριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η μεθοδολογία ανάπτυξης μιας εμπορικής εφαρμογής δίνει την δυνατότητα στην ομάδα εργασίας να έχει τον πλήρη έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ -

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ 1 ΑΡΧ-000 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 00 2 ΑΡΧ-001α ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 1 00,50, 0 3 ΑΡΧ-001β ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 2 00, 0 4 ΑΡΧ-001γ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 3 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013 Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013 1. Γενικά Το σύστημα που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο προσφέρει την δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Y1 - ιεθνή πρότυπα ασφάλειας Το εκπαιδευτικό υλικό υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η ιατρός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική. Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Πληροφορική. Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Πληροφορική Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ, Τεύχος 258, Οκτώβριος 2009 Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.) 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες Του πίνακα διανομής

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες Του πίνακα διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9-9- 2014 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Σαραφίδης Δημήτριος Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός sarafid@topo.auth.gr WikiMapia.org Google Maps / Google Earth Bing Maps / Virtual Earth ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ openstreetma

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ

Ο ΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ Π.Σ 4 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ 3.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0)

Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) ΑΝΑΔΟΧΟΣ : SPACE COM A.E. INTRACOM IT SERVICES - QUALITY & RELIABILITY A.E. ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2008 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΥΠΟ 3 Α (1/2) Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ. 96) : Μέρος Α Δήλωση Μελετητή Αρχιτεκτονικής Εργασίας και Εργασίας Πολιτικού Μηχανικού. Εγώ ο Μελετητής Αρχιτεκτ. Εργασίας... και εγώ ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι βάσει Νόμου (άρθρο 70, παρ. 15 του Ν. 1566/1985) ο υπεύθυνος φορέας για τη δημιουργία και τήρηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 I. ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ PROJECT MANAGER... 17 Συχνά προβλήματα των project... 17 Παγίδες στα project... 18 Οι συνέπειες της κακής διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση & Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ι (Εργαστήριο) Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριακού υλικού της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ»

Ανάλυση & Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ι (Εργαστήριο) Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριακού υλικού της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ» Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια της εργασίας για το εργαστήριο «Ανάλυσης και Σχεδιασµού Πληροφοριακών Συστημάτων I» θα σχεδιαστεί το ακόλουθο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστηµα (ΟΠΣ): Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 27 Μαρτίου 2013 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξοικείωσή σας με τις θεμελιώδεις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση 1.0 2

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ρ. Ε.Ε. Τζιρτζιλάκης Υπεύθυνος Τομέα Πιστοποίησης ΕΕΥΕΜ 1 Εκπαιδευτικό υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό (ΕΥ) διακρίνεται σε: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (ΕΕΥ) Ψηφιακό εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος Πριν την έξοδο στο πεδίο Προετοιμασία σκαριφήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη και την επιστημονική μέθοδο

Εισαγωγή στην επιστήμη και την επιστημονική μέθοδο Εισαγωγή στην επιστήμη και την επιστημονική μέθοδο I. Τι είναι η επιστήμη; A. Ο στόχος της επιστήμης είναι να διερευνήσει και να κατανοήσει τον φυσικό κόσμο, για να εξηγήσει τα γεγονότα στο φυσικό κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχέδιο. Ενότητα 2: Μηχανολογικό Σχέδιο - Σχεδίαση όψεων

Τεχνικό Σχέδιο. Ενότητα 2: Μηχανολογικό Σχέδιο - Σχεδίαση όψεων Τεχνικό Σχέδιο Ενότητα 2: Μηχανολογικό Σχέδιο - Σχεδίαση όψεων Διάλεξη 2η Παναγής Βοβός Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1) Όλα τα Υπουργεία Πληροφορίες: Δ. Πολυκράτης. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την πρώτη εφαρμογή του έργου «Σχεδιασμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας»

Προς: 1) Όλα τα Υπουργεία Πληροφορίες: Δ. Πολυκράτης. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την πρώτη εφαρμογή του έργου «Σχεδιασμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας» ΑΔΑ: ΒΕ56Χ-ΠΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

watering - sewerage design software

watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων ΦΡΗΗ Το WaterNet-CAD είναι λογισμικό μελέτης και σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων 3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επιλογή τύπου δεδομένων και ιδιότητες πεδίων Δημιουργία πινάκων Συσχετισμός πινάκων ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ.Καρτάλη 8 Βόλος Τηλ. 43598 ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ... 5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο

Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο Ενότητα 4.7.1: Κτίρια κατοικιών με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα Δρ Σταματίνα Γ. Μαλικούτη Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Η νοσηλευτική διεργασία : Αποτελεί συστηματική μέθοδο που κατευθύνει τον νοσηλευτή και τον ασθενή στον αμοιβαίο: Προσδιορισμό των αναγκών για νοσηλευτική φροντίδα σχεδιασμό και εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μοσχάτο, 25/07/2014-11:11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1182 Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e-εφαρμογές)

Διαβάστε περισσότερα