Δ ξ Π ( ί ) Δ ύ Υ έ 6: «Π θ ξ ύ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ ξ Π ( ί ) Δ ύ Υ έ 6: «Π θ ξ ύ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί»"

Transcript

1 Δ ξ Π ( ί ) Δ ύ Υ έ 6: «Π θ ξ ύ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί» Κ. ΟΠΣ: Π : Ψ φ Σύ Π ϋ : CPV: ,00 ( β έ ΦΠΑ) ,76 ( ί ΦΠΑ) Π θ ώ ώ Σ έ έ φ. Κ Α θ : Η έ φέ ψ φ Η ί Δ έ : ΗΗ Η ί Α Ι ί. ΗΗ Η ί Α ύ ΗΗ Α θ Α φ Δ ξ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π ΡΙ ΧΟ ΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 7 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 7 Συντομογραφίες - Γενικά 9 Συντομογραφίες Έργου 9 Ορισμοί διακηρύξεων της Αναθέτουσας Αρχής: 9 Παραδοτέα που θα χρησιμοποιηθούν στο Έργο 10 A ΡΟΣ : Π ΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚ Ι ΝΟ ΡΓΟΥ 12 A.1 Περιβάλλον Έργου 12 A.1.1 Προκήρυξη 12 A.1.2 Νομικό Πλαίσιο και Γενικές Αρχές 12 A Ισχύουσα Νομοθεσία 12 A.1.3 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου 14 A Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. 14 A Φορέας Λειτουργίας 16 A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) 17 A Επιθεωρητές (auditors) Έργου 17 A.1.4 Υφιστάμενη κατάσταση 17 A Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα 17 A Πληροφοριακό σύστημα της Αρχαιολογικής Εταιρείας. 20 A.2 Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 23 A.2.1 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου της Πράξης. 23 A.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη 23 A.2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου 25 Α.2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου. 26 A.3 Αντικείμενο Έργου 26 A.3.1 Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου του Έργου 26 A.3.2 Τεχνολογικές κατευθύνσεις 29 A Εξοπλισμός Υποδομής Απαιτήσεις 29 A Λογισμικό Συστήματος (Απαιτούμενες Άδειες Λογισμικού) 30 Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 2 από 145

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A Περιβάλλον υλοποίησης 30 A Περιβάλλον εργασίας των χρηστών 32 A Ασφάλεια 33 A Διαλειτουργικότητα 35 A Επεκτασιμότητα 36 A.3.3 Αρμοδιότητες Αναδόχου 36 A.3.4 Πακέτα Εργασίας, Ενέργειες Παραδοτέα 37 A.3.5 Περίοδος Εγγύησης 41 A Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης 41 A Αναλυτική Περιγραφή Υπηρεσιών Περιόδου Εγγύησης 42 A Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών - Ρήτρες 43 A Προγραμματισμένες Διακοπές Υπηρεσίας 44 A Ανάλυση Απαιτήσεων 45 A Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης 45 A.3.6 Συμβατότητα και Ομαλή Ολοκλήρωση. 45 A.3.7 Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) 46 A.3.8 Προγραμματισμένες Διακοπές Υπηρεσίας 47 A.4 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 48 A.4.1 Χρονοδιάγραμμα του Έργου - Φάσεις Υλοποίησης. 48 A.4.2 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου 49 A Αναλυτική Παρουσίαση της Μεθοδολογίας Υλοποίησης Έργου. 49 A Μεθοδολογία Διαχείρισης Έργου και Διασφάλισης Ποιότητας 50 A.4.3 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 53 A.4.4 Οργανωτικό σχήμα και απαιτούμενα προσόντα. 53 A.4.5 Διαδικασία παραλαβής Έργου 54 B ΡΟΣ : Γ ΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣ ΟΥ 56 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 56 B.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 56 B.1.2 Προϋπολογισμός Έργου 56 B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 56 B.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 56 B.1.5 Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης 57 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 57 Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 3 από 145

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 57 B.1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 58 B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 59 B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 59 B.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 59 B.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 63 B Οι Έλληνες Πολίτες 63 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες 64 B Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 66 B Οι συνεταιρισμοί 68 B Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 69 B.2.4 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 71 B.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 71 B.2.6 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 72 B.2.7 Εγγύηση συμμετοχής 77 B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 78 B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 78 B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 78 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 80 B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 80 B Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 82 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 82 B.3.3 Ισχύς Προσφορών 82 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 82 B.3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα 83 B.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 84 B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 84 B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών 84 B Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 86 B Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 87 B Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 88 B Διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους Προσφοράς 90 B Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 91 Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 4 από 145

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B.4.2 Απόρριψη προσφορών 91 B.4.3 Προσφυγές 92 B.4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 93 B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 94 B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις 94 B.5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 95 B.5.3 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 95 B.5.4 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης 96 B.5.5 Υποχρεώσεις Αναδόχου 97 B.5.6 Υπεργολαβίες 99 B.5.7 Εμπιστευτικότητα 99 B.5.8 Πνευματικά δικαιώματα 100 B.5.9 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 101 C ΠΑΡΑΡΤΗ ΑΤΑ 102 C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 102 C.1.1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 102 C.1.2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 103 C.1.3 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 104 C.1.4 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 105 C.1.5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 106 C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 107 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 109 C.3.1 Λειτουργικά χαρακτηριστικά ΠΣ 109 C.3.2 Τεχνολογικά χαρακτηριστικά ΠΣ 109 C.3.3 Μεθοδολογία χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 109 C.3.4 Σχέδιο Τήρησης Εγγυημένων Υπηρεσιών 110 C.3.5 Υπηρεσίες μετά τη λήξη της Σύμβασης 110 C.3.6 Ομάδα Έργου & Σχήμα Διοίκησης 110 C.3.7 Εξυπηρετητές 111 C.3.8 Σαρωτές 116 Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 5 από 145

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ C.3.9 Σταθμοί Εργασίας 119 C.3.10 Εκτυπωτές 127 C.3.11 Λογισμικό 128 C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 129 C.4.1 Πληροφοριακό Σύστημα 129 C Εξυπηρετητές 129 C Εφαρμογές Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης Δράσεων 129 C Λογισμικό Συστήματος 129 C Υπηρεσίες (εγκατάσταση, υποστήριξη, εκπαίδευση κλπ.) 129 C Άλλες δαπάνες 130 C.4.2 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 130 C Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 131 C.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 132 Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 6 από 145

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ ΝΙΚ Σ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ Σ Σ ί ΤΙΤΛΟΣ ΡΓΟΥ ΑΝΑΘ ΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡ ΑΣ Λ ΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΡΓΟΥ ΦΟΡ ΑΣ ΧΡΗ ΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ ΣΙΩΝ ΙΔΟΣ ΣΥ ΒΑΣΗΣ ΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΟΣ «Π «Η εν Αθ «Η εν Αθ «Η εν Αθ Το Έργο Έργου θ Ενάριθμ Η έδρα τ Παροχή Ταξινόμ Πρόχειρ κριτηρίω Ο προϋπ συμπερι (προϋπο ΧΡΗ ΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΡΓΟΥ Το Έργο το ΕΤΠΑ Οι δαπά ενάριθμο ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τ (3 ΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚ ΙΑ ΣΥ ΒΑΣΗΣ ΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚ Ι ΝΟ ΤΟΥ ΡΓΟΥ Η πράξη «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί» αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Κέντρου Παροχής Ψηφιακών Αρχαιολογικών Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη παράλληλα ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το σύνολο των αρχαιολόγων, των αρχαιολογικών υπηρεσιών και Σχολών, της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, και γενικά του ανθρώπινου δυναμικού Δημόσιων και Ιδιωτικών Πολιτιστικών Φορέων, κα. Οι ψηφιακές υπηρεσίες στηρίζονται σε Α) Τεκμηρίωση και διάχυση των αποτελεσμάτων των ερευνών που έχει υλοποιήσει αλλά και υλοποιεί η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 7 από 145 Η Μέγισ θα απαι επανυπο υπογραφ ΑΝΤΙΚ

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ ί Εταιρεία, και άλλων συναφών πηγών σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο (ερευνητικών, βιβλιογραφικών) σε θέματα Αρχαιολογίας και Ιστορίας, Β) Ενσωμάτωση της Ιστορικής Μνήμης και ανασκαφικών δεδομένων, μέσα από την τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη των αρχειακών πόρων της Ε.Α.Ε., η οποία στα 172 χρόνια λειτουργίας της κατέχει ένα μοναδικό αρχείο ανασκαφικών δεδομένων και ερευνών το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε αρχαιολόγο, σπουδαστή, ερευνητή, δημόσιο φορέα, κα. Το Φυσικό Αντικείμενο της πράξης συνίσταται στις ακόλουθες ενότητες εργασίας: 1. Συλλογή, οργάνωση των αρχαιολογικών πηγών, καταγραφή, επιστημονική τεκμηρίωση και κωδικοποίηση του αρχειακού υλικού και του περιεχομένου 2. Ψηφιοποίηση και επεξεργασία του περιεχομένου που διαθέτει η ΑΕ 3. Υλοποίηση του Κέντρου Παροχής Ψηφιακών Αρχαιολογικών Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών 4. Ανοικτά δεδομένα και διαχείριση δικαιωμάτων 5. Δράσεις Δημοσιότητας των αποτελεσμάτων της πράξης και την ανάδειξη της συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6. Προμήθεια εξοπλισμού Μέσω του παρόντος έργου θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια του εξοπλισμού που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου. Ο εξοπλισμός αφορά σταθμούς εργασίας, φορητούς Η/Υ και εκτυπωτές για την εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης και σαρωτές (book scanners ρομποτικούς και συμβατικούς) για την υποστήριξη της άμεσης παραγωγικής χρήσης και λειτουργίας των ψηφιακών υπηρεσιών. Η ΡΟ ΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ / /_ ΠΡΟΘ Σ ΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙ ΥΚΡΙΝΙΣ ΩΝ ΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ / /_ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ Η ΡΟ ΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / /_ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘ ΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η έδρα τ Η ΡΟ ΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / /_ Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 8 από 145

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ φί - Γ ΟΧ Π ΨΣ ΣΠΑ ΥΔ ΨΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΙΡ ΙΑ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑ ΤΠ ΟΠΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ., που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Σ φί Π Σ Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου (βλ.a.3.7) Ο ί ύξ Α θέ Α : Α Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Α θέ Α Η Αθ Α ί, η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Α ί Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Α θ Δ ξ Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισμού του Έργου. Α Η Επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα την υπ' αρ. 9 της 19 ης Ιουλίου 2012 Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχαιολογικής Εταιρείας περί Ορισμού για την έγκριση και υποβολή του τεύχους αυτεπιστασίας της εγκεκριμένης Πράξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 31 του Ε.Π. «Ψηφιακή Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 9 από 145

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ί ύξ Α θέ Α : Σύγκλιση». Δ ξ Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. ί Δ Σύ β ΠΠ ώ ύ Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αρχαιολογικής Εταιρείας σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Κ Π θ ώ Το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας του της Αρχαιολογικής Εταιρείας, και ο αντίστοιχος Κανονισμός Προμηθειών. Ο έ Π φ Σύ (ΟΠΣ) Π ϋ Πmin Σύ β Ένα πλήρες και ενοποιημένο Σύστημα παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το συγκριτικό κόστος της χαμηλότερης αποδεκτής Οικονομικής Προσφοράς που υπερβαίνει το όριο του 80% της διαμέσου (median) του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών. Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της Αθ Α ί ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Σ β ύ Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. τον Κανονισμό Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής, γ. την Προσφορά του Αναδόχου, δ. τη Διακήρυξη. Σ β Τί Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Π έ θ θ ύ Προέλευση παραδοτέου Π7.1 Π θ ξ ύ Συνοπτική περιγραφή παραδοτέου Δημιουργία του απαραίτητου υπόβαθρου για την εφαρμογή των Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 10 από 145

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ψηφιακών υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής. Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 11 από 145

12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A ΡΟΣ : Π ΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚ Ι ΝΟ ΡΓΟΥ A.1 Π β A.1.1 Π ξ Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από τα ακόλουθα: Μέρος A: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Μέρος B: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μέρος C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Η προκήρυξη δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και στον έντυπο τύπο. A.1.2 Ν Π ί Γ έ Α έ A Ι ύ Ν θ ί Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Κοινωφελές Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με πλήρη διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το κείμενο ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις και ιδιαίτερα σύμφωνα με: 1. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ". 2. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις". 3. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου", όπου αναλογικά δύναται να εφαρμοστεί.. 4. Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 5. Το Ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α , Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις. 6. Τον Κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1971 περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες. 7. Το Ν. 2472/1997, Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Ν. 3471/2006, Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/ Το N. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) για τη «Διαχείριση, έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει τροποποιηθείς. Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 12 από 145

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9. Την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής (2006/C 179/02) σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις «δημόσιες συμβάσεις». 10. Το Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Έργων και Προμηθειών της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, όπως δύναται να εφαρμοστεί συμπληρωματικά και ερμηνευτικά στο Π.Δ. 118/ Το Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του κοινοτικού πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/ ), όπως ισχύει. 13. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/ ) και ισχύει. 14. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.» (ΦΕΚ 64/Α/ ). 15. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ", όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/00 (ΦΕΚ 251/Α) "Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις" 16. Το άρθρο 13 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" 17. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α) "περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" 18. Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας το οποίο καθορίζεται από τον οργανισμό του οργανισμού, και τον οδηγό χρηματοδότησης και διαχείρισης έργων όπως αυτός έχει εγκριθεί με βάση την με αριθ. απόφασης διαχειριστικής επάρκειας /ΨΣ967-Γ της ΕΥΔ. «Ψηφιακή Σύγκλιση». 19. Το υπ αρ. πρωτ /ΨΣ967-Γ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΥΠΑΑΝ περί επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων ΕΣΠΑ κατά τη μεταβατική περίοδο και το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας του της Αρχαιολογικής Εταιρείας, όπως ισχύει. 20. Την Πρόσκληση Πολιτισμός για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΥΠΑΑΝ (Κωδικός Πρόσκλησης 31). 21. Την με αριθμ /ΨΣ6778-Α2/ , Απόφαση Ένταξης του έργου «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» στο Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" 22. Το Τεχνικό Δελτίο της Εγκεκριμένης Πράξης. 23. Την υπ' αρ. 9 της 19ης Ιουλίου 2012 Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχαιολογικής Εταιρείας Ορισμού για τον ορισμό του Υπεύθυνου του Υ έ 6: «Π θ ξ ύ» της πράξης «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» με κωδικό ΟΠΣ Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 13 από 145

14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 24. Την υπ' αρ. 9 της 19ης Ιουλίου 2012 Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχαιολογικής Εταιρείας Ορισμού για την έγκριση και υποβολή του τεύχους του παρόντος διαγωνισμού για έγκριση από την ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση». 25. Την ανάγκη υλοποίησης του Υ έ 6: «Π θ ξ ύ» με προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο. 26. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Πράξης και ότι το κόστος της συνολικής δαπάνης στο πλαίσιο της Πράξης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 27. Το υπ αριθ. χχχχ (με αρ. πρωτ. χχ της ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση») έγγραφο με θέμα «Έγκριση τεύχους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού του Υποέργου 6 της πράξης «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» με κωδικό ΟΠΣ ». 28. Την Απόφαση της υπ' αρ. χχ της χχχχ 2012 Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχαιολογικής Εταιρείας Ορισμού για την έγκριση και προκήρυξη του παρόντος διαγωνισμού A.1.3 ί Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΨΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία Βλ. παρ. A ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό έργου ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία Βλ. παρ. A ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία - Βλ. παρ. A ΕΠΠΕ - Βλ. παρ. A Επιθεωρητές Έργου - Βλ. παρ. A A Η Αθ Α ί. Ευθύς μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, το 1830, που ακολούθησε τον μεγάλο Αγώνα του 1821, τέθηκαν στις πρώτες κυβερνήσεις τα μεγάλα προβλήματα της οικονομίας, της διοίκησης και της εκπαίδευσης. To τελευταίο αυτό πρόβλημα περιλάμβανε και τις αρχαιότητες τις οποίες επί αιώνες λεηλατούσαν και κατέστρεφαν οι αρχαιοκάπηλοι. Επειδή η φροντίδα της ολιγομελούς Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 14 από 145

15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ κρατικής αρχαιολογικής Υπηρεσίας για τα αρχαία δεν ήταν επαρκής, μια ομάδα λογίων και πολιτικών ίδρυσε, στις 6 Ιανουαρίου 1837, με την πρωτοβουλία του πλουσίου εμπόρου Κωνσταντίνου Mπέλιου την εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, η οποία είχε ως σκοπό την ανεύρεση, αναστήλωση και συμπλήρωση των αρχαίων της Ελλάδας. Πρώτοι πρόεδροι και γραμματείς ήταν πολιτικοί και διπλωμάτες. Mε ενθουσιασμό και χωρίς καμιά βοήθεια από το Κράτος προσπαθούν με τις μικρές προσφορές των μελών της Εταιρείας και με δωρεές να φέρουν σε πέρας μεγαλεπήβολα έργα, την ανασκαφή της Ακροπόλεως και την αναστήλωση του Παρθενώνος, την ανασκαφή του θεάτρου του Διονύσου, του Ωδείου Hρώδου του Αττικού, του Πύργου των Ανέμων, όλα στην Αθήνα. Έως το 1859 η Εταιρεία αντιμετώπισε μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που έβαλαν σε κίνδυνο την ύπαρξή της. Από τη χρονιά αυτή γραμματεύς της γίνεται ο επιφανής λόγιος και επιγραφικός Στέφανος Kουμανούδης ο οποίος θα διατηρήσει το αξίωμα αυτό έως το Mε τις γνώσεις του, τη μεθοδικότητα και την ενεργητικότητά του έδωσε νέα πνοή στην Εταιρεία και με την πρωτοβουλία του έγιναν μεγάλης έκτασης ανασκαφές στην Αθήνα (Κεραμεικός, Aκρόπολη, βιβλιοθήκη του Aδριανού, στοά του Aττάλου, Θέατρο του Διονύσου, ρωμαϊκή Aγορά), στην Aττική (Pαμνούς, Θορικός, Mαραθών, Eλευσίνα, Aμφιάρειον, Πειραιάς), στη Bοιωτία (Xαιρώνεια, Tανάγρα, Θεσπιές), στην Πελοπόννησο (Mυκήνες, Eπίδαυρος, Λακωνία) και στις Kυκλάδες. Παράλληλα προς τις ανασκαφές συγκροτούνται στην Aθήνα μεγάλα μουσεία της Eταιρείας τα οποία αργότερα θα αποτελέσουν το Eθνικό Aρχαιολογικό Mουσείο. Tον Kουμανούδη διαδέχτηκε ο Παναγιώτης Kαββαδίας, Γενικός Έφορος των Aρχαιοτήτων ( , ), ο οποίος με την ίδια δραστηριότητα συνέχισε το έργο του προκατόχου του με ανασκαφές σε νέες περιοχές της Eλλάδας, Θεσσαλία, Ήπειρο, Mακεδονία, στα νησιά (Eύβοια, Kέρκυρα, Kεφαλληνία, Λέσβο, Σάμο, Kυκλάδες) και την ίδρυση πολλών μουσείων σε επαρχιακές πόλεις. Tον Kαββαδία διαδέχτηκαν ως γραμματείς οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Γεώργιος Oικονόμος ( ), Aναστάσιος Oρλάνδος ( ), και Γεώργιος Mυλωνάς ( ). Kατά τη διάρκεια της γραμματείας τους η Eταιρεία μπόρεσε να συνεχίσει το επιστημονικό έργο της παρά τις δυσκολίες που δημιουργήθηκαν για σημαντικό χρονικό διάστημα εξαιτίας του B Παγκοσμίου πολέμου και των όσων ακολούθησαν. H Aρχαιολογική Eταιρεία ως ανεξάρτητο Eπιστημονικό Ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να επικουρεί και σήμερα το Eλληνικό Kράτος στο έργο του της προστασίας, της ανάδειξης και της μελέτης των ελληνικών αρχαιοτήτων και όταν χρειασθεί αναλαμβάνει τη διαχείριση και εκτέλεση μεγάλων έργων, όπως έγινε τα τελευταία χρόνια με τις ανασκαφές της Mακεδονίας και της Θράκης ή παλαιότερα με μεγάλης έκτασης αναστηλώσεις. Σημαντικό τομέα του έργου της Eταιρείας αποτελούν τα δημοσιεύματά της. Eκδίδει τρία ετήσια περιοδικά: τα Πρακτικά της Aρχαιολογικής Eταιρείας (από του 1837) στα οποία δημοσιεύονται οι αναλυτικές εκθέσεις των ανασκαφών και ερευνών που διεξάγει σ ολόκληρη την Eλλάδα την Aρχαιολογική Eφημερίδα (από του 1837) στην οποία δημοσιεύονται συνθετικές μελέτες για τις ελληνικές αρχαιότητες και δημοσιεύσεις ανασκαφών το Έργον της Aρχαιολογικής Eταιρείας (από Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 15 από 145

16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ του 1955) στο οποίο δημοσιεύονται κάθε Mάιο σύντομες εκθέσεις των ανασκαφών της. Aπό του 1988 εκδίδεται, με την επιμέλεια του Γενικού Γραμματέως, όπως και τα τρία άλλα περιοδικά, O Mέντωρ, τριμηνιαίο περιοδικό, που περιέχει ειδήσεις για το έργο της Aρχαιολογικής Eταιρείας και κυρίως μικρά άρθρα σχετικά με την ιστορία της Eλληνικής Aρχαιολογίας και την Eλληνική Aρχαιότητα. Eκτός των περιοδικών εκδίδονται στη σειρά «Bιβλιοθήκη της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας» μονογραφίες για αρχαιολογικά θέματα και δημοσιεύσεις ανασκαφών, κυρίως της Eταιρείας. H Aρχαιολογική Eταιρεία διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων της. Kάθε χρόνο, περί τον Mάιο, ο Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου ανακοινώνει σε ειδική Δημόσια Συνεδρία το ετήσιο έργο του Iδρύματος. A Σ Ο σκοπός της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας είναι εκπαιδευτικός, μελετητικός και ερευνητικός. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Οργανισμού της η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία «σκοπό έχει να συνεργεί: α) εις την ανεύρεσιν, συλλογήν, συντήρησιν, διαφύλαξιν, αναστήλωσιν, επισκευήν και επιστημονικήν έρευναν των εν Ελλάδι και ταις Ελληνικαίς χώραις μνημείων της αρχαιότητος, συμπεριλαμβανομένων και των χριστιανικών, βυζαντινών και λοιπών μνημείων των μέχρι της Ελληνικής Επαναστάσεως. β) Εις την μελέτην του βίου των αρχαίων και την εξερεύνησιν της βυζαντινής και μεσαιωνικής αρχαιολογίας και τέχνης και γ) εις διέγερσιν εν γένει παρ ημίν διαφέροντος υπέρ των καλών τεχνών και διάδοσιν γνώσεων περί της ιστορίας της αρχαίας και της νεωτέρας τέχνης». A Φ έ Λ ί Φορέας Λειτουργίας του έργου θα είναι η Αναθέτουσα Αρχή. Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 16 από 145

17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A Π ύθ Π β ( ΠΠ ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό της Αναθέτουσας Αρχής, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. παρ.«διαδικασία Παραλαβής Έργου»). A θ έ (auditors) Στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ανάθεση Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναθέσει σε στελέχη της ή τρίτο ανεξάρτητο όργανο τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων Έργου (project audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συμπερασμάτων και περιοχών παρέμβασης ή βελτίωσης. Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου, κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις κατόπιν σχετικής έγκρισης που θα επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στους οριζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή επιθεωρητές κάθε σχετικό τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου αυτοί να διενεργήσουν τους ελέγχους. A.1.4 Υφ A Σ Π φ ώ ί Φ έ Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία ιδρύει τομείς και αναπτύσσει προγράμματα για την λειτουργίας τους. Στη συνέχεια αναλύονται οι τομείς παρέμβασης με τις αντίστοιχες δομές που λειτουργούν στην εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. A H Β β θ Αθ Α ί Bιβλία χαρίζονταν στην εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία εξ αρχής, πολλές φορές μάλιστα άσχετα προς τους σκοπούς της, τα οποία με τη σειρά της εφρόντιζε να δωρίζει ώστε να μη φθείρονται άχρηστα στην αποθήκη. Aπό τη γραμματεία του Στ. Kουμανούδη και κυρίως από τον διορισμό τού γιου του Aθανασίου ως βοηθού γραμματέως και ως επιμελητού των Mουσείων, άρχισαν να Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 17 από 145

18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ αγοράζονται βιβλία χρήσιμα για τις εργασίες της υπηρεσίας των Mουσείων και των εφόρων. Oι έφοροι και οι καθηγητές μέλη του Συμβουλίου δανείζονταν βιβλία για επιστημονική χρήση. Mε τον Oργανισμό του 1894 η βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας απόκτησε νομική υπόσταση. Tο άρθρο 17 προβλέπει ότι ο γραμματεύς εφορεύει την βιβλιοθήκη και συντάσσει τον κατάλογό της κλπ., και το άρθρο 30 ότι είναι σε κοινή χρήση αλλά απαγορεύει την εξαγωγή και τον δανεισμό βιβλίων. Mε τη δωρεά του προέδρου Δ. Tσιβανόπουλου μέρους της βιβλιοθήκης του (κηρύχθηκε ευεργέτης γι αυτό) πλουτίζεται η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία με σημαντικά βιβλία, τα οποία θα της έλειπαν οπωσδήποτε. Eυθύς νέο έργο σχεδιάζεται και αναγγέλλεται, που θα ήταν πολύτιμο αν δεν έμενε μόνο στην αρχή, η δημοσίευση του καταλόγου της βιβλιοθήκης. O πρώτος τόμος, που εκδόθηκε το 1897, περιείχε τα βιβλία που είχαν εισαχθεί στη βιβλιοθήκη κατά το διάστημα και είχε συνταχθεί, όπως λέγεται σε εισαγωγικό σημείωμα, από τον Xαρ. Πυλαρινό, βοηθό του γραμματέως κάποιο χρονικό διάστημα. Πρώτος επιμελητής της βιβλιοθήκης το 1899 με ειδικώς καθορισμένα καθήκοντα ήταν ο Aλέξανδρος Φιλαδελφεύς, υφηγητής της αρχαιολογίας. Tο 1902 τον διαδέχεται ο Στέφανος Ξενόπουλος, ο οποίος είχε την ειδική εντολή να συντάξει κατάλογο της βιβλιοθήκης για δημοσίευση. O κατάλογος, δεύτερο τεύχος, εκδόθηκε το 1906 και περιλαμβάνει τα βιβλία που απέκτησε η βιβλιοθήκη κατά το χρονικό διάστημα Ως υπάλληλος της βιβλιοθήκης υπηρέτησε και ο κατόπιν πρόεδρος της Eταιρείας Γεώργιος Bέλτσος ( ), τον οποίο διαδέχτηκε ο Δημήτριος Πελεκίδης ( ) και αυτόν η Pέα Kοτιώνη ( ). H βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας είναι μία από τις καλύτερες αρχαιολογικές των Aθηνών (οι άλλες είναι των Ξένων Aρχαιολογικών Σχολών) και περιέχει πλήθος πολυτίμων βιβλίων πέραν των αναγκαίων για τη μελέτη των αρχαιολόγων. A T Α ί Αθ Α ί Tο αρχείο πήρε συστηματική μορφή από το 1957, όταν χάρη στο ενδιαφέρον τού άριστου γνώστη της ιστορίας της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αντιπροέδρου Γεωργίου Bέλτσου ανατέθηκε στον Λέανδρο Bρανούση, τον Mενέλαο Tουρτόγλου και τον Bασίλειο Πετράκο η κατάταξη των εγγράφων του ιδρύματος. Tότε για πρώτη φορά το πολύτιμο αυτό υλικό απόκτησε μόνιμη θέση και η χρήση του έγινε εύκολη. Tο αρχείο των εγγράφων συμπληρώνεται με τα χειρόγραφα βιβλία των πρακτικών της Eφορείας και του Συμβουλίου (ευρετήριο των χειρόγραφων πρακτικών έχει γίνει από τον Bασίλειο Σφυρόερα), του Aρχαιολογικού Συλλόγου, το Mητρώο των εταίρων, τους καταλόγους των Mουσείων της Eταιρείας, έργα του Στεφάνου και του Aθανασίου Kουμανούδη, τα βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία λογιστηρίου, ταμείου κλπ. Yπάρχουν ακόμη ειδικά αρχεία, όπως του λαχείου, το αρχείο Π. Eυστρατιάδη, τα κατάλοιπα του Bασιλείου Λεονάρδου και άλλα μικρότερα Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 18 από 145

19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ που προέρχονται από δωρεές κληρονόμων αρχαιολόγων. Tο αρχείο των σχεδίων επίσης είναι πολύτιμο, γιατί σώζει τα περισσότερα από τα σχέδια που δημοσιεύτηκαν στα δημοσιεύματα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και πολλά αδημοσίευτα, όπως είναι τα αντίγραφα των στηλών των Παγασών και το αρχείο των σχεδίων του A. Oρλάνδου. Πολύτιμο επίσης είναι το αρχείο των φωτογραφιών και των αρνητικών, ιδίως των παλαιοτέρων ανασκαφών, των οποίων οι φωτογραφίες δεν διασώζουν μόνο τη μορφή των μνημείων αλλά και των τόπων που έμελλαν σε λίγες δεκαετίες να υποστούν, οι περισσότεροι, καταστρεπτική μεταβολή. A έ, Τ ί Για την υποστήριξη του έργου που έχει αναλάβει αλλά και για τη συστηματοποίηση της καταγραφής, αποτύπωσης και ανάλυσης ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων που αφορούν θέματα Αρχαιολογίας και Ιστορίας, η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία αναπτύσσει στρατηγική έρευνας και τεκμηρίωσης, με στόχους: Την πρωτογενή έρευνα για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τις τάσεις στην επιστήμη της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας. Τη μελέτη, έρευνα και τον καθορισμό δεικτών για την διαχρονική παρακολούθηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Τη συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των δεδομένων που σχετίζονται με την εξέλιξη της συστηματικής καταγραφής των ανασκαφικών δεδομένων. Την ανάπτυξη δομών τεκμηρίωσης που θα διασφαλίζουν τη έγκαιρη και με σύγχρονα μέσα συλλογή και διάχυση της γνώσης και πληροφορίας προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς, φορείς χάραξης πολιτικής). Τη συστηματική συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού των Δημόσιων και Ιδιωτικών Πολιτιστικών Φορέων και την ανάπτυξη κόμβων συντονισμού των ενεργειών. Επιπλέον επειδή οι περιοχές του μελετητικού και ερευνητικού μας ενδιαφέροντος άπτονται σημαντικών πλευρών του διοικητικού, οικονομικού, κοινωνικού άρα και πολιτικού περιβάλλοντος στο σχεδιασμό μας άμεσης προτεραιότητας είναι η συνεργασία με αντίστοιχα ινστιτούτα στη χώρα μας και στον ευρωπαϊκό χώρο, με συναφείς Σχολές Ανωτάτων Ιδρυμάτων και βέβαια με το Υπουργείο Πολιτισμού σαν εποπτεύων Φορέας. A Η φ Δ. Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 19 από 145

20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία υλοποιεί με συστηματικό πλέον τρόπο μια σειρά μορφωτικές παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν διπλό χαρακτήρα και μπορούν πλέον με την βοήθεια των ΤΠΕ να απευθύνονται σε ένα γενικότερο κοινό. Οι ψηφιακές δράσεις βασίζονται στα αποτελέσματα του προγράμματος ψηφιοποίησης που υλοποιήθηκε το στο πλαίσιο της πρόσκλησης 65 και πρόσκλησης 172 του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας, χρησιμοποιώντας νέες καινοτόμες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Το έργο της ηλεκτρονικής παρουσίασης του έργου της Εταιρείας «Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση τμήματος του φωτογραφικού και ανασκαφικού αρχείου της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας» το οποίο ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2008 και για την οποία τιμήθηκε από την Γραμματεία της «Κοινωνίας της Πληροφορίας». Η «Σχολή Διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης», το 2009, λειτούργησε για δέκατη ένατη χρονιά. Τα 17 δίωρα μαθήματα της περιόδου είχαν το γενικό τίτλο «Από το παλάτι του Κάδμου στο Ιερό της Αφαίας» και διδάχθηκαν από μέλη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Έλληνες και Ξένους καθηγητές του Πανεπιστημίου και διακεκριμένους αρχαιολόγους. A Π φ ύ Α ί. A Υ ί. A Αποθετήριο (Repository) Περιέχει σε ψηφιακή μορφή το τμήμα του φωτογραφικού αρχείου της Αρχ. Εταιρείας που ψηφιοποιήθηκε στο πλαίσιο των έργων του Γ ΚΠΣ. Έχει υλοποιηθεί με λογισμικό ανοιχτου κώδικα (Open Source) Vital Fedora και με σύστημα διαχειρισης Βάσης Δεδομένων Oracle και παρέχει διαδικτυακή διεπαφή (web based interface) για την διαχειριση των δεδομένων A Δικτυακή Πύλη (Portal) (http://portal.archetai.gr) Είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει την πρόσβαση στα δεδομένα του αποθετηρίου μέσω του διαδικτύου. Είναι ανεπτυγμενη με τεχνολογία CMS (Content Management System) χρήση γλώσσας PHP και σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων MySQL. A Δικτυακός Τόπος (Site) (http://www.archetai.gr) Στον δικτυακό τόπο της Αρχ. Εταιρείας περιγράφονται μεταξύ άλλων η δομή, η ιστορία, οι παρεχόμενες υπηρεσίες (βιβλιοθήκη, αρχείο, βιβλιοπωλείο κλπ), το επιστημονικό, ανασκαφικό και εκδοτικό έργο της Αρχ. Εταιρείας. Είναι ανεπτυγμένος με τεχνολογία CMS (Content Management System) χρήση γλώσσας PHP και σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων MySQL. Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 20 από 145

21 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A Κατάλογος Βιβλιοθήκης (http://catalog.library.archetai.gr) Ο κατάλογος των βιβλίων της Βιβλιοθήκης της Αρχ. Εταιρείας έχει ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ και είναι διαθέσιμος στο κοινό μέσω του διαδικτύου. Είναι ανεπτυγμένος με λογισμικό ανοιχτου κώδικα (Open Source) Zebra/Pazpar2/Metaproxy και σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων MySQL. A Εξοπλισμός Οι ανωτέρω περιγραφόμενες υπηρεσίες υλοποιούνται σε τρείς εξυπηρετητες με λειτουργικό σύστημα Linux (Red Hat Enterprise για το Αποθετήριο, την δικτυακή Πύλη και τον δικτυακό τόπο της Αρχ. Εταιρείας και Debian για τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης) και με αποθηκευτικές διατάξεις σκληρών δίσκων σε διαμόρφωση Raid0 και Raid5. Οι εξυπηρετητές συνδέονται σε σύστημα UPS για προστασία από υπερτάσεις και διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και βρίσκονται σε διαρκώς κλιματιζόμενο χώρο. A Δικτυακός Εξοπλισμός Οι εξυπηρετητές πλαισιώνονται από δικτυακό εξοπλισμό που τους εξασφαλίζει την ασφαλή σύνδεση με το διαδίκτυο. Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει Fast Ethernet Μεταγωγέα 24 θυρών Δρομολογητή με υποστήριξη φίλτρων (access lists) Ο ανωτέρω δικτυακός εξοπλισμός συνδέεται σε σύστημα UPS για προστασία από υπερτάσεις και διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και βρίσκεται σε διαρκώς κλιματιζόμενο χώρο. A Σύνδεση με το Διαδίκτυο Η Αρχαιολογική Εταιρεία συνδέεται με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) με 10Mbps MetroEthernet σύνδεση οπτικής ίνας μέσω ΟΤΕ. Ο τύπος της σύνδεσης (οπτική metroethernet) εξασφαλίζει εύκολη αναβάθμιση της ταχύτητας πρόσβασης στο Διαδίκτυο ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχ. Εταιρείας. A Σχηματική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 21 από 145

22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 22 από 145

23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A.2 Σ - - ί ί A.2.1 Σ Π φ Α έ Π ξ. Το παρόν Έργο εντάσσεται στη συνολική πράξη με τίτλο «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» με κωδικό ΟΠΣ , η οποία στοχεύει στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Κέντρου Παροχής Ψηφιακών Αρχαιολογικών Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη παράλληλα ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Το Φυσικό Αντικείμενο της πράξης συνίσταται στις ακόλουθες ενότητες εργασίας: 1. Συλλογή, οργάνωση των αρχαιολογικών πηγών, καταγραφή, επιστημονική τεκμηρίωση και κωδικοποίηση του αρχειακού υλικού και του περιεχομένου 2. Ψηφιοποίηση και επεξεργασία του περιεχομένου που διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. 3. Μετάφραση του περιεχομένου σε τρεις γλώσσες. 4. Υλοποίηση του Κέντρου Παροχής Ψηφιακών Αρχαιολογικών Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών 5. Ανοικτά δεδομένα και διαχείριση δικαιωμάτων 6. Δράσεις Δημοσιότητας των αποτελεσμάτων της πράξης και την ανάδειξη της συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7. Προμήθεια εξοπλισμού A.2.2 Σ φέ Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία διαθέτει πλήθος ερευνών και λοιπών πηγών πληροφόρησης (ερευνητικών, βιβλιογραφικών, νομικών),. Επίσης, διαχειρίζεται το εξαιρετικής σημασίας Ιστορικό Αρχείο της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και το Ιστορικό Αρχείο της, αν και αποτελούν κρίσιμες πηγές πληροφόρησης και ενημέρωσης, έχουν μειωμένα χαρακτηριστικά εξωστρέφειας και διάχυσης. Επιπλέον, η ύπαρξη πληθώρας ερευνών, μελετών, που αφορούν σε θέματα αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, καθώς και η διασπορά τους σε μεγάλο αριθμό φορέων και οργανισμών, δυσκολεύει ιδιαίτερα την αποτελεσματική διαθεσιμότητά τους τόσο στον απλό πολίτη όσο και στον εξειδικευμένο ερευνητή. Είναι επιτακτική η ψηφιακή ολοκλήρωση (integration), η οργάνωση και ο εμπλουτισμός όλου αυτού του υλικού ώστε να καταστεί δυνατή η ενιαία αναζήτηση και η εύκολη πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενου. Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 23 από 145

24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σήμερα, στις περισσότερες των περιπτώσεων η ανεύρεση υλικού σχετικού απαιτεί πολλά βήματα: για κάθε κατηγορία υλικού πρέπει κανείς να ξεκινήσει μια ξεχωριστή αναζήτηση στη πηγή του εφόσον τη γνωρίζει και να εντοπίσει το υλικό. Η διαδικασία αυτή είναι επίπονη και χρονοβόρα για τους εξειδικευμένους ερευνητές, ενώ είναι εντελώς αποθαρρυντική για τους απλούς πολίτες. Ως αποτέλεσμα, το υλικό αυτό, παρ ότι σε μεγάλο ποσοστό είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά, δεν αξιοποιείται στο βαθμό που επιτρέπει η σύγχρονη τεχνολογία. Κατά συνέπεια, υπάρχει σαφής ανάγκη για αναδιάρθρωση του τρόπου πρόσβασης στο υλικό που αφορά σε θέματα αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Θα πρέπει να επιτευχθεί η διάχυση των ανωτέρων πηγών πληροφόρησης και ενημέρωσης της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, η υποστήριξη στη διαδικασία διαχείρισης και ενημέρωσής τους, καθώς και η παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών αναζήτησης και διαχείρισης πληροφόρησης από κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη. Η ψηφιακή ολοκλήρωση του υλικού των πηγών συνιστά επένδυση σε μια υποδομή που θα επιτρέψει μια σειρά από πρόσθετες υπηρεσίες για την περαιτέρω αξιοποίηση της πληροφορίας και διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία αποτελεί τον φυσικό φορέα μιας τέτοιας υποδομής. Φιλοδοξεί να φιλοξενήσει τη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και το Ιστορικό Αρχείο για το ευρύ κοινό αλλά και για τον ειδικό μελετητή, ως πηγή προς κάθε είδος πληροφορίας σχετικής με θέματα αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Βασικοί ωφελούμενοι τις παρούσας πράξης αποτελούν οι πολίτες και οι επιστήμονες καθώς θα παρέχει ψηφιακές αρχαιολογικές υπηρεσίες με στόχο την ανάδειξη του Πολιτισμού της Χώρα μας. Η κοινότητα των χρηστών των υπηρεσιών περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ομάδων που ασχολούνται ή εμπλέκονται με την Αρχαιολογία, όπως: η κοινότητα των αρχαιολόγων, η ευρύτερη ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, η «Commercial Archaeology», η εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων, οι οργανισμοί πολιτιστικής κληρονομιάς, μουσεία και άλλοι πολιτιστικοί οργανισμοί, Δημόσιοι Φορείς, Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο τουριστικός τομέας, πολίτες που ενδιαφέρονται ή και εντρυφούν ερασιτεχνικά στην αρχαιολογία. Τα βασικά οφέλη της πράξης για τους ανωτέρω αποδέκτες είναι τα ακόλουθα: 1. Α,, φ ί, ί : Πρόσβαση σε ένα σύστημα διαχείρισης ψηφιακών αρχαιολογικών συλλογών και δεδομένων προσανατολισμένων σε διαφορετικού υπόβαθρου αρχεία ανασκαφών και συσχετιζόμενων μελετών, που καλύπτουν γεωγραφικά όλη την χώρα και χρονολογικά όλες τις ιστορικές περιόδους και προσφέρουν σύνθετες αναζητήσεις Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 24 από 145

25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Α, ί φ ί ί, Τ Π φ Α ί, ί : Καλύτερη γνώση του αρχαιολογικού περιβάλλοντος, των ανασκαφικών θέσεων, της στρωματογραφίας, του χώρου, της ιστορίας μιας περιοχής 3. Δ φ ί, : Διαδραστικές εφαρμογές που επιτρέπουν την παρακολούθηση από τον υπολογιστή της εξέλιξης των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, βελτιώνοντας την οργάνωση και διαχείριση τους 4. Δ ί φ ί : Αναζήτηση αρχαιολογικών δεδομένων για τις ανάγκες που προκύπτουν από την εκτέλεση δημοσίων έργων 5. Δ ί φ ί, ί : Σχεδιασμός τουριστικών θεματικών διαδρομών σε συνδυασμό με αρχαιολογικά δρώμενα 6. : Παιδαγωγικές διαδραστικές εφαρμογές, πχ εικονικές επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, για μαθητές 7. Α, φ έ, έ : On line επιστημονική και επιχειρησιακή εκπαίδευση αρχαιολόγων και επιστημόνων, καθώς και θεματικά σεμινάρια για σπουδαστές και φοιτητές, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς 8., φ ί, ί ί, ί : Αμφίδρομη επικοινωνία φορέων, αρχαιολογικής και επιστημονικής κοινότητας με την δημιουργία του πρώτου κοινωνικού δικτύου στην αρχαιολογία 9. ύ : εμβάθυνση γνώσεων, προοδευτική ανακάλυψη με ελκυστικό τρόπο του έργου της αρχαιολογίας με εργαλεία ανάγνωσης, γλωσσάρια, χάρτες, σύνδεση χρονικών περιόδων με αρχαιολογικούς τόπους και ευρήματα. A.2.3 Σ Στο παρόν έργο θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια του εξοπλισμού που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου. Ο εξοπλισμός αφορά σταθμούς εργασίας, φορητούς Η/Υ και εκτυπωτές για την εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης και σαρωτές (book scanners ρομποτικούς και συμβατικούς) για την υποστήριξη της άμεσης παραγωγικής χρήσης και λειτουργίας των ψηφιακών υπηρεσιών που περιγράφεται στην ενότητα A.3.1 Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου του Έργου. Η προμήθεια στοχεύει επίσης στην υποστήριξη του Υποέργου 1: «Συλλογή, οργάνωση πηγών και αρχειακού υλικού, τεκμηρίωση, μετάφραση» της πράξης «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες». Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 25 από 145

26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.2.4 Κ ί ί. Ως κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για το εν λόγω έργο κρίνονται οι ακόλουθοι: Η ορθή και χωρίς λάθη ψηφιοποίηση του πολιτισμικού υλικού της Αναθέτουσας Αρχής. Η πλήρης (όπου είναι δυνατόν) τυποποίηση - αυτοματοποίηση των διαδικασιών υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής προς τους ενδιαφερόμενους ώστε να είναι πλήρως αποτελεσματική η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση τους και η διάθεση του ηλεκτρονικού πολιτισμικού υλικού που θα ψηφιοποιηθεί σε αυτούς. Η συστηματική καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων (και διαλειτουργικότητας) των νέων συστημάτων και η δημιουργία ενός μηχανισμού που να καλύπτει κατά το δυνατόν το σύνολο ή σημαντικό ποσοστό των διαφόρων περιπτώσεων. Η εξασφάλιση του ότι οι επιλεγόμενες λύσεις και το σύνολο των εφαρμογών & ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν, μπορούν εύκολα να επεκταθούν αλλά και να προσαρμοστούν σε ειδικές απαιτήσεις έτσι ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν μελλοντικές ανάγκες ή αλλαγές του περιβάλλοντος. Η άρτια εκπαίδευση των χρηστών και διαχειριστών του συνολικού συστήματος, των οποίων ο ρόλος θα είναι καθοριστικός για τη μελλοντική επιτυχή λειτουργία του συστήματος. Η αποδοχή των συστημάτων από τους τελικούς εσωτερικούς χρήστες και η αποτελεσματική χρήση αυτών καθ όλη τη διάρκεια του έργου και κατόπιν αυτής. Η αποτελεσματική προώθηση των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις ομάδες στόχους της Αναθέτουσας Αρχής, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως όλες οι παρεχόμενες λειτουργίες, και να αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο πληροφόρησης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η παροχή ολοκληρωμένης & ποιοτικής τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με το πλαίσιο που οριοθετείται από τις τεχνικές προδιαγραφές που παρέχονται στην παρούσα προκήρυξη. A.3 Α ί A.3.1 Α Π φ Α έ Για τις εργασίες των υποέργων 1 και 2 - της τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης (εργασίες της Μονάδας Τεκμηρίωσης / Ψηφιοποίησης Υλικού)-, αλλά και για την περαιτέρω χρήση των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου και κυρίως του Υποέργου 3 με την διάθεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, ο υποψήφιος ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να προτείνει και να προμηθεύσει την Αναθέτουσα Αρχή κατ ελάχιστον με τον εξοπλισμό που περιγράφεται στη συνέχεια. Κ έ ξ ί έ ί ί Νέ Π φ ύ Σ (ΠΣ) ί θ Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 26 από 145

27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ θ ί ί Υ έ Π ξ ί έ ώ ώ Α θέ Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Τ Κ ΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟ ΗΘ ΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟ ΩΝ ί Π Α Π ξ Σταθμοί Εργασίας (workstations) τύπου Α 10 Η προμήθεια του υπολογιστικού εξοπλισμού είναι αναγκαία για την υλοποίηση της επιστημονικής τεκμηρίωσης και μετάφρασης. Οι εργασίες αυτές υλοποιούνται στο ΥΠ 1 (ίδια μέσα- αυτεπιστασία). Ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί από τους τεκμηριωτές για τη σύνταξη και επεξεργασία των κειμένων και των λημμάτων, καθώς και τη μετάφραση τους, και αφορά κυρίως τα έντυπα αρχαιολογικά αρχεία. Σταθμοί Εργασίας (workstations) τύπου Β Φορητοί Σταθμοί Εργασίας (portable workstations) τύπου Γ 5 2 Η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού κρίνεται απαραίτητη για την επεξεργασία, τεκμηρίωση και μετάφραση σε τρεις γλώσσες, των φωτογραφιών, των διαφανειών και των σχεδίων. Εκτυπωτής Laser Α3 2 Σαρωτής (Scanner) 2 BookScanner (manual) 1 BookScanner (robot) 1 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (επαγγελματική) με 1 φακούς mm Εξυπηρετητής (server) Δικτυακό Σύστημα ασφαλούς αποθήκευσης δεδομένων μεγάλης χωρητικότητας Μεταγωγός δικτύου υψηλής ταχύτητας τουλάχιστον 48 θυρών (Fast Ethernet Gigabit 48-port switch) Απαιτούμενος εξοπλισμός για την συνεχή υποστήριξη του έργου της ψηφιοποίησης, τον ποιοτικό έλεγχο και τις διορθώσεις των ψηφιακών πόρων, καθώς και τη δυνατότητα εμπλουτισμού της γνωσιακής βάσης που δημιουργείται στο πλαίσιο του έργου. Απαιτείται για την λειτουργική υποστήριξη των ψηφιακών υπηρεσιών, όπως για την διάθεση του ψηφιακού υλικού και για e-learning λειτουργία. Η προμήθεια του είναι απαραίτητη για την ασφαλή αποθήκευση των ψηφιακών δεδομένων του έργου. Το μέγεθος της απαιτούμενης χωρητικότητας θα καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με τον Ανάδοχο. Η υλοποίηση του έργου απαιτεί αναβάθμιση της δικτυακής υποδομής, για να ανταποκριθεί σε ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών. Λ Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 27 από 145

28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Απαιτείται ανάλογη προμήθεια λογισμικού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία των δεδομένων, την ανάπτυξη των εφαρμογών και την άμεση λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την ανάπτυξη και διάθεση υλικού για e-learning, κ.α.. Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει την απαιτούμενη δικτυακή υποδομή. Επιπλέον, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να προμηθεύσει την Αναθέτουσα Αρχή με τα ακόλουθα έτοιμα λογισμικά: 1. Λειτουργικό Σύστημα O/S (για τους Servers και τα Workstations) 2. Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου Office Automation (για τα Workstations) Οι αναλυτικές προδιαγραφές του σχετικού εξοπλισμού και του έτοιμου λογισμικού περιγράφονται σε Παράρτημα, στους Πίνακες Συμμόρφωσης της παρούσας διακήρυξης. Το παρόν έργο θα εκπληρώσει τις απαιτήσεις ψηφιακής υποστήριξης της Πράξης επεκτείνοντας, αναβαθμίζοντας και παραμετροποιώντας το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα της Αναθέτουσας Αρχής. Τα «νέο» πληροφοριακό σύστημα που θα προκύψει μέσα από το παρόν έργο σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να είναι σε θέση να ικανοποιήσουν στο σύνολο τους τις απαιτήσεις υποστήριξης της Πράξης μέσα από ένα ολοκληρωμένο και ομοιογενές σύνολο εξοπλισμού και λογισμικού. Σε αυτό το πλαίσιο και με την έναρξη της παρούσας ανάθεσης, η Αναθέτουσα αρχή θα διαθέσει στον ανάδοχο την απαιτούμενη πληροφόρηση του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος προκειμένου να διερευνηθεί ως προς την φύση των εφαρμογών του. Κατά την υλοποίηση του παρόντος έργου θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το «νέο» πληροφοριακό σύστημα να ολοκληρώνεται με τα προ-υπάρχοντα σε βαθμό που να μην επηρεάζεται η ροή και ο ρυθμός εργασίας των στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής και κυρίως με το τμήμα Βιβλιοθήκης. Η ολοκλήρωση αυτή αναμένεται να γίνει σε 2 επίπεδα: Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 28 από 145

29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α. διοικητικής ροής, ώστε να συνάδει με τις τρέχουσες διαδικασίες που υλοποιούνται από τα τμήματα Αρχείων και Βιβλιοθήκης, και β. δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων καθώς και η επεκτασιμότητα τους. Για την διευκόλυνση του αναδόχου, επισημαίνεται πως το πληροφοριακό σύστημα, πάνω στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες εργασίες επέκτασης, παραμετροποίησης και αναβάθμισης του παρόντος έργου, διέπεται από τις παρακάτω προδιαγραφές, και οι οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν αλλά και να προσαρμοστούν σε νεότερα πρότυπα, όπως προστάζουν οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι απαιτήσεις υποστήριξης: Ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης δεδομένων και εφαρμογών. Το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα έχει βασιστεί, ως προς τους Σταθμούς Εργασίας, στην αρχιτεκτονική Apple-Intel και το λειτουργικό σύστημα Mac OS.. Ανοιχτή αρχιτεκτονική. Δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων με τρίτες εφαρμογές (είτε της Αναθέτουσας Αρχής / είτε τρίτων φορέων). Ασφάλεια δεδομένων (όσον αφορά την αρχιτεκτονική και τον προγραμματισμό των εφαρμογών). Δυνατότητες για επίπεδα ασφάλειας ανάλογα με τους ρόλους χρηστών. Δυνατότητες τήρησης ιστορικότητας στοιχείων (ιχνηλασιμότητα δεδομένων). Δυνατότητα εξυπηρέτησης αιτημάτων χρηστών του τελικού συστήματος που σχετίζονται με την ενεργοποίηση/ξεκλείδωμα λογαριασμών τους, αλλαγή , αλλαγή κωδικών. Δυνατότητα διασυνδεσιμότητας με άλλα πληροφοριακά συστήματα, μέσω XML και Web Services. A.3.2 Τ έ θύ A ξ Υ Α Η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος θα γίνει στον υπό προμήθεια εξυπηρετητή (βλ. πίνακας συμμόρφωσης C.3), ο οποίος θα φιλοξενηθεί στις υποδομές της Αναθέτουσας Αρχής. Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP6_P31_AE.doc) Σελίδα 29 από 145

Δ ξ Π Δ ύ Υ έ 5: «Δ Δ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί»

Δ ξ Π Δ ύ Υ έ 5: «Δ Δ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί» Δ ξ Π Δ ύ Υ έ 5: «Δ Δ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί» Κ. ΟΠΣ: 374135 Π : Ψ φ Σύ Π ϋ : 26.000,00 ( β έ ΦΠΑ) 21.138,21 ( ί ΦΠΑ) CPV: 79341100, 79341400, 79342000, 79342200, 79341000. Κ Α θ : Η έ φέ ψ φ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες»

Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών αρχαιολογικών Υπηρεσιών και ανάπτυξη εφαρμογών» της Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διαβάστε περισσότερα

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» Και Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο. «Εικονικό Εκπαιδευτικό Μουσείο Όπερας & Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Όπερα με χρήση ΤΠΕ»

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο. «Εικονικό Εκπαιδευτικό Μουσείο Όπερας & Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Όπερα με χρήση ΤΠΕ» Σελ.1 / 170 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (80%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (20%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ)

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας», Υποέργο 2: «Ανάπτυξη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο της Τουριστικής Νομοθεσίας» και Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τα χ.δ/νση : Πανεπιστημίου 254 (Β' κτίριο Intracom) Ταχ.Κώδικας : 261 10 Πληροφορίες : Ν. Νταλαχάνης Τηλέφωνο : 2613-613.136

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Ψ φ ί έ» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Ψ φ ί έ» Π ξ : Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση Περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» με κωδικό ΟΠΣ: 374043. Δ ξ Δ ύ : «Ψ φ ί έ» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) Αναθέτουσα Αρχή: Ένωσις Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

10/2014 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο

10/2014 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Το Ψηφιακό Θεμέλιο του Παντείου Πανεπιστήμιου Ηλεκτρονική διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μίας στάσης προς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ανάδειξη & Προβολή Πολιτιστικού Ψηφιακού Περιεχομένου με τη Χρήση Σύγχρονων Εφαρμογών και Εργαλείων ΤΠΕ» Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Αναθέτουσα Αρχή: Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού. για το Έργο

Διακήρυξη. Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού. για το Έργο Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)» Κωδικός ΟΠΣ: Κωδικοί CPV: Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο «Επέκταση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων» στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός: 180.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Κωδ. ΟΠΣ: 296678 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Ψηφιακή Σύγκλιση 3.955.750,00 (περιλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Κωδ. ΟΠΣ: 374616 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού. για το Έργο. «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού. για το Έργο. «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Κριτήριο ανάθεσης: Διάρκεια: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα