1.Έννοια- Φιλοσοφία- Σκοποθεσία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.Έννοια- Φιλοσοφία- Σκοποθεσία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης"

Transcript

1 Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ: Χτίζοντας γέφυρες ανάµεσα στη θεωρία και την πράξη Σακοβέλη Πηνελόπη*-Παπασωτηροπούλου Κωνσταντίνα /νση Α/θµιας Εκπ/σης Αχαίας-Τµήµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης * /νση Α/θµιας Εκπ/σης-Τµήµα Π.Ε, Γούναρη τηλ.: , ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η καινούργια πολιτισµική και περιβαλλοντική πραγµατικότητα δηµιούργησε την ανάγκη ενός νέου ήθους και ύφους απέναντι στο περιβάλλον. Το πλέον σύγχρονο κοινωνικό αίτηµα είναι η δηµιουργία περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένων επαγγελµατιών, κριτικά σκεπτόµενων πολιτών που αντιλαµβάνονται τη σηµασία της ορθής διαχείρισης του περιβάλλοντος και συµµετέχουν ενεργά στην δράση για την υλοποίηση της. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι ένας νέος θεσµός για το Ελληνικό εκπ/κό σύστηµα, που εφαρµόζεται στα σχολεία από το Η εργασία αφορά στην παρουσίαση της φιλοσοφίας σκοποθεσίας και εφαρµογής του µοντέλου λειτουργίας του Τµήµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της /νσης Α/θµιας Αχαίας, διαχρονικά, µέσα από στατιστικούς περιγραφικούς πίνακες. SUMMARY The new cultural and environmental reality created the need for a new moral and attitude towards the environment. the most contemporary social demand is the development of environmentally sensitive professionals, critically thinking citizens who conceive the importance of proper management of the environment and participate actively into its effectuation. Environmental education is a new institution for the Greek educational system applied to schools since This paper presents, through statistical descriptive tables, the philosophy, the objectives and the implementation of the model of operation of the environmental education department of the primary education division of Achaia prefecture, diachronically. 1.Έννοια- Φιλοσοφία- Σκοποθεσία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Οι γνώσεις και οι αντιλήψεις για τη φύση και το περιβάλλον οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισµού, επηρεάζονται και είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε τις επικρατούσες ιδεολογικές, οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες των πολιτισµών. Αρχικά και κατά την διάρκεια πολλών αιώνων η Περιβαλλοντική Αγωγή, ήταν συνδεδεµένη µε την επιβίωση του ανθρώπου σ ένα φυσικό περιβάλλον πολύ ισχυρότερο από αυτόν, υπό το πρίσµα της εξάρτισής του για επιβίωση από και µέσα σε αυτό. Στη συνέχεια, η εξέλιξη της επιστήµης σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη κυρίως του δυτικού πολιτισµού επέδρασαν στις σχέσεις των ανθρώπων µε τη φύση και διαµόρφωσαν ένα άλλο πλαίσιο, στο οποίο άνθρωπος και φύση διαχωρίζονται, και διαµορφώνονται σχέσεις κυριαρχίας του ατόµου στο φυσικό περιβάλλον. Η εκπαίδευση εποµένως, η σχετική µε τη φύση και το περιβάλλον, αφορούσε κυρίως στην κατανόηση των φυσικών µηχανισµών, µε στόχο την αύξηση της απόδοσης των εκµεταλλεύσιµων φυσικών πόρων. 1

2 Πολύ πρόσφατα το περιβάλλον έπαψε να θεωρείται ως αντικείµενο µάθησης. Θεωρήθηκε ως πηγή γνώσης και πλαίσιο κοινωνικοψυχολογικής ανάπτυξης και εξέλιξης του ατόµου. Η εκπαίδευση µέσα σ αυτό το φιλοσοφικό πλαίσιο αναδεικνύει το περιβάλλον ως παιδαγωγικό µέσο για την ανάπτυξη γνώσης αλλά και την πραγµάτωση του ανθρώπου. Η Περιβαλλοντική Αγωγή όπως σήµερα την εννοούµε, παρουσιάζει πολλές διαφορές ως προς τη φιλοσοφία, τους στόχους και τους σκοπούς όπως αυτοί τέθηκαν σε προηγούµενες χρονικές και πολιτιστικές περιόδους. Σταδιακά έγινε κατανοητό ότι ο προσανατολισµός της σε κεντρικά φυσιοκρατικά και τεχνικά µαθήµατα πρέπει να αλλάξει και η Π.Α να εµπεριέχει και να υποστηρίζεται και από το χώρο των κοινωνικών επιστηµών προκειµένου να αντιµετωπισθεί πιο σύνθετα και πιο κριτικά η σύγχρονη περιβαλλοντική πραγµατικότητα. Η διαφοροποίησή της βεβαίως, συνδέεται άµεσα µε τη νεώτερη άποψη της συστηµικής θεωρίας για το περιβάλλον, σύµφωνα µε την οποία, το περιβάλλον δε διαµορφώνεται από διαχωρισµένες βιοφυσικές λειτουργίες και δεν δοµείται από σαφώς διαχωρισµένους τοµείς, αλλά αποτελεί το ίδιο, ένα συνδυασµό κοινωνικών, βιολογικών, πολιτικών και οικονοµικών παραµέτρων και υποοσυστηµάτων. Τα υποσυστήµατα αυτά που το αποτελούν δεν είναι σαφώς διακριτά µεταξύ τους. Η δυναµική την οποία εµπεριέχουν, δε λειτουργεί αθροιστικά στο όλο σύστηµα, αλλά µέσα από την αλληλεπίδραση προκύπτει µια ισχυρότερη, περισσότερο πολύπλοκη και διαφοροποιηµένη δυναµική από αυτή των µερών. Ένας από τους πλέον έγκυρους και γνωστούς ορισµούς για την Περιβαλλοντική Αγωγή ( ιακυβερνητική Συνδιάσκεψη Τυφλίδας 1977), την παρουσιάζει «ως την ανοικτή διαδικασία µάθησης, η οποία θα βοηθήσει τους πολίτες ν αποκτήσουν γνώση του περιβάλλοντος και κυρίως να γίνουν ικανοί και αποφασισµένοι να εργαστούν ατοµικά και συλλογικά για την επίτευξη και τη διατήρηση µιας δυναµικής ισορροπίας µεταξύ ποιότητας ζωής και ποιότητας περιβάλλοντος». Στη συνέχεια αναπροσανατολίζεται το 1997 στη ιεθνή ιάσκεψη "Περιβάλλον και Κοινωνία: Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για την Αειφορία" που οργανώθηκε από την UNESCO και την Ελληνική Κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη. Σηµασιοδοτείται εκ νέου µε την υιοθέτηση του ευρύτερου όρου "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία" ενώ αναγνωρίζεται ο µεγάλος ρόλος που µπορούν να παίξουν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Από την ανάλυση των ορισµών και τη µελέτη των κειµένων προκύπτουν και οι στόχοι σύµφωνα µε τους οποίους η Περιβαλλοντική Αγωγή καλείται να συµβάλλει: στην απόκτηση γνώσεων για την κατανόηση της πολυπλοκότητας των περιβαλλοντικών προβληµάτων στην ανάδειξη της σφαιρικής αντίληψης για το περιβάλλον στην ανάδειξη της αλληλεξάρτησης κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών και πολιτικών επιλογών που αφορούν τη χρήση της τεχνολογίας στην ανάδειξη της παγκοσµιότητας των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών προβληµάτων στη συνειδητοποίηση των ατοµικών, κοινωνικών και πολιτικών ευθυνών για τις επιλογές οι οποίες εµποδίζουν ή διευκολύνουν την προστασία του περιβάλλοντος στη συνειδητοποίηση της ανάγκης για αλλαγές αξιών σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο, ώστε να υπάρξει διέξοδος και λύση στα σύγχρονα περιβαλλοντικά αδιέξοδα στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης στα άτοµα ώστε να γίνουν ικανά να αντιληφθούν τους µηχανισµούς οι οποίοι εµπλέκονται στη δηµιουργία των περιβαλλοντικών προβληµάτων στην αλλαγή στάσης για θέµατα που αφορούν τη σηµασία των προσωπικών και συλλογικών ευθυνών, που οδηγούν στην υποβάθµιση της ποιότητας ζωής στην ανάληψη δράσης από άτοµα-οµάδες σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα ώστε να προωθηθούν και να εφαρµοστούν λύσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Έννοιες όπως περιβαλλοντικά υπεύθυνοι πολίτες, κριτικά σκεπτόµενα άτοµα, ενεργός και συµµέτοχος πολίτης, δρον υποκείµενο, εκπαίδευση στις ευθύνες είναι όροι οι οποίοι αναφέρονται στα κείµενα που διατυπώθηκαν σε παγκόσµιες διασκέψεις και διακηρύξεις. Επιγραµµατικά αναφέρουµε µερικές από τις βασικές και κυρίαρχες αρχές της Π.Ε είναι :η 2

3 Ολιστική αντίληψη, η ιεπιστηµονικότητα, η ιαχρονικότητα, η Συνέχεια, ο ιαρκής χαρακτήρας, η Ποικιλία µεθόδων, η Σύνδεση τοπικού µε παγκόσµιο περιβάλλον (Thinking global - acting local), η Στροφή προς τη δράση, η Ανάπτυξη κριτικού πνεύµατος και η αναζήτηση αιτιών Με όσα προηγούµενα αναφέρθηκαν, διαφαίνεται ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ο οποίος επηρεάζει το οργανωτικό της πλαίσιο και τη µεθοδολογία της. Καταγράφεται η αναγκαιότητα αλλαγών, εξωτερικών και εσωτερικών διαφοροποιήσεων στο εκπαιδευτικό σύστηµα, προκειµένου να είναι δυνατή η διεπιστηµονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων αλλά και η µεταβολή του παιδαγωγικού κλίµατος προκειµένου να καλλιεργηθεί η οικολογική συνείδηση των µαθητών. 2. Εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα Στην Ελλάδα η Π.Ε. αναπτύχθηκε κυρίως για λόγους εναρµονισµού µε τις διακηρύξεις και δραστηριότητες διεθνών οργανισµών. Συγκεκριµένα το ΥΠΕΠΘ κινήθηκε προς την κατεύθυνση της ιακήρυξης του Παγκοσµίου συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκε στη Στοκχόλµη το 1972 και προέβλεπε τη διαµόρφωση ενός ιεθνούς Προγράµµατος Ανάπτυξης της Π.Ε. υπό την αιγίδα της UNESCO-UNEP. Σύµφωνα µε το διεθνές αυτό πρόγραµµα η Π.Ε. σε πρώτη φάση έπρεπε να προωθηθεί στα πλαίσια των αναλυτικών και ωρολογίων προγραµµάτων που ίσχυαν στα εκπαιδευτικά συστήµατα της κάθε χώρας και σε δεύτερη φάση να ενσωµατωθεί σε αυτά. Οι στρατηγικές ανάπτυξης του προγράµµατος καθώς και τα ειδικότερα θέµατα φιλοσοφίας και στοχοθεσίας τέθηκαν στο ιεθνές εργαστήρι του Βελιγραδίου το 1975 και στη ιακυβερνητική διάσκεψη που προκάλεσαν οι UNESCO-UNEP το 1977 στην Ε.Σ.Σ.. Την προώθηση του θεσµού στην Ελλάδα ανέλαβε το Κ.Ε.Μ.Ε, σηµερινό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και διακρίνονται 2 περίοδοι: Α: που αφορά στη συγκρότηση από το Κ.Ε.Μ.Ε. ενός πρώτου αρχείου για την Π.Ε. στην κατάρτιση στελεχών (εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων) από επιµορφωτές του Συµβουλίου της Ευρώπης στην έκδοση εγχειριδίου, στην πειραµατική εφαρµογή προγραµµάτων σε 4 Γυµνάσια µε θέµα: «Προστασία των ακτών» και στην ένταξη στα διδακτικά βιβλία βασικών εννοιών της οικολογίας και θεµάτων κατάλληλων για περιβαλλοντικά προγράµµατα. Β: που αφορά στη συγκρότηση οµάδας εργασίας στο Κ.Ε.Μ.Ε από εκπαιδευτικούς επιµορφωµένους στην Π.Ε., που είχε την ευθύνη της προώθησης του θεσµού, στην ίδρυση και λειτουργία γραφείων Π.Ε στις /νσεις Σπουδών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης, στη διαµόρφωση πλαισίου συνεργασιών ΥΠΕΠΘ µε άλλα υπουργεία και φορείς σχετικούς µε το περιβάλλον, στην υλοποίηση επιµορφωτικών συναντήσεων, στην υλοποίηση των πρώτων Περιβαλλοντικών Προγραµµάτων (1000 προγράµµατα Β/θµιας και Α/θµιας Εκπ/σης) και στην εφαρµογή του θεσµού του Υπευθύνου Π.Ε. στους νοµούς όλης της χώρας 3. Ίδρυση και λειτουργία του θεσµού Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων βασισµένο στον Νόµο Πλαίσιο 1566/85 που ρυθµίζει τα εκπαιδευτικά θέµατα και τον Ν. 1892/90 ένταξε µε την Γ2/4867/92Υπουργική απόφαση την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις σχολικές δραστηριότητες. Για το σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων Π.Ε στην Α/θµια και Β/θµια Εκπ/ση ισχύουν οι παρακάτω οι νόµοι και υπουργικές αποφάσεις: 1946/91& Γ1377/965/ και 1892/1990 &Γ2/4867/ αντίστοιχα. Σε ότι αφορά τη συνεργασία Υπευθύνων Π.Ε και Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) µε τις σχολικές µονάδες καθώς και µεταξύ τους, ισχύει η Υπουργική απόφαση 57905/Γ2/ Σε ότι αφορά τις συνεργασίες µε ΑΕΙ και µη κυβερνητικές οργανώσεις ισχύει η Υ. Α 47587/Γ7. 3

4 Σύµφωνα µε τα παραπάνω σε κάθε /νση Νοµού έχει θεσµοθετηθεί η θέση ενός Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ανά βαθµίδα (Α/θµια και Β/θµιας Εκπ/ση), µε εξαίρεση τις /νσεις Αχαΐας, Αν. Αττικής, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Κυκλάδων, ωδεκανήσων, όπου υπάρχουν δυο υπεύθυνοι Π.Ε ανά /νση λόγω του µεγάλου αριθµού σχολείων, προγραµµάτων Π.Ε και της γεωγραφικής ιδιοµορφίας. Σταδιακά έχουν ιδρυθεί από το µε πρωτοπόρο το ΚΠΕ Κλειτορίας (Αχαΐα) και στη συνέχεια το1996 το ΚΠΕ Ακράτας (Αχαΐα) 32 ΚΠΕ σε όλη την Ελλάδα αστικού και περιφερειακού τύπου. Έργο των Υπευθύνων Π.Ε είναι η στήριξη του έργου των εκπ/κών στο σχολείο στα θέµατα Π.Ε. Ενηµερώνουν τους εκπ/κούς για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραµµάτων Π.Ε, οργανώνουν συναντήσεις οµάδων εκπ/κών, οργανώνουν και υλοποιούν σχετικά σεµινάρια, επισκέπτονται σχολικές µονάδες και αξιολογούν τα προγράµµατα Π.Ε µε το τέλος της σχολικής χρονιάς. Οργανώνουν εκδηλώσεις παρουσίασης εργασιών σχολείων και συνεργάζονται µε τα ΚΠΕ. Μέσα από την οργανωτική, συµβουλευτική και επιµορφωτική στηρίζεται ο διαρκής χαρακτήρας που πρέπει να έχει η Π. Ε στο σχολείο, προκειµένου σύµφωνα µε τις αρχές της και τις διεθνείς συµβάσεις να έχει αποτελεσµατικότητα ως προς την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης. Τα ΚΠΕ από την πλευρά τους παρέχουν εκπαιδευτικά προγράµµατα 1-4 ηµερών σε µαθητικές οµάδες, συνεργάζονται µε τους Υπεύθυνους Π.Ε, οργανώνουν επιµορφωτικά σεµινάρια για εκπαιδευτικούς, παράγουν εκπαιδευτικό υλικό, αναπτύσσουν θεµατικά δίκτυα, τοπικές και διεθνείς συνεργασίες. 4. Εφαρµογή του θεσµού της Π.Ε στην /νση Α/θµιας Αχαΐας 4.1 Βασικοί άξονες σχεδιασµού έργου Το Τµήµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Νοµού Αχαΐας άρχισε τη λειτουργία του το 1991 χωρίς καµία υποδοµή. Πολύ σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη και στήριξη του θεσµού έχει διατελέσει το Παιδαγωγικό Τµήµα ασκάλων του Παν/µίου Πατρών, το οποίο πρωτοπόρησε σε όλη την Ελλάδα και για περίπου 10 έτη είχε συσταθεί και λειτούργησε εθελοντικά ειδική ερευνητική οµάδα για την Οικολογική Παιδαγωγική. Σήµερα πλέον ο Νοµός Αχαΐας θεωρείται από τους πρωτοπόρους Νοµούς στο χώρο και για την Α/θµια και για την Β/θµια Εκπαίδευση, λόγω του µεγάλου αριθµού προγραµµάτων στα σχολεία, της µεγάλης επιµορφωτικής δραστηριότητας που αναπτύσσει, την ύπαρξη 2 Περιβαλλοντικών Κέντρων (Ακράτας- Κλειτορίας) και των πολλών και εποικοδοµητικών συνεργασιών µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχοντας υπόψη τις ανάγκες εκπ/κών και µαθητών που καταγράφονται ετησίως, τις δυνατότητες που παρουσιάζονται από τις κοινωνικές και πολιτικές, την ευελιξία που µας παρέχει το θεσµικό πλαίσιο, διατυπώνουµε τους στόχους µας και επιλέγουµε τις δραστηριότητές µας. ίνουµε µεγάλη προτεραιότητα στην : Προώθηση της συνεργασίας όλων των φορέων της τοπικής κοινωνίας για την δηµιουργία και υποστήριξη του τοπικού προγραµµατισµού και των προτεραιοτήτων για την Αειφόρο Ανάπτυξη της περιοχής. Σύνδεση µε τα επιστηµονικά ιδρύµατα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο µε σκοπό την επιστηµονική ενηµέρωση και έρευνα αλλά και την συνεργασία για την παραγωγή εκπαιδευτικών προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Συνειδητοποίηση από τους εκπ/κούς και τους µαθητές της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης των βιολογικών κύκλων και διαδικασιών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Σύµφωνα µε ετήσιους σχεδιασµούς, οι οποίοι σχετίζονται µε βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους έγινε κατορθωτό να αντιστραφεί το αρχικά επιφυλακτικό κλίµα και να οδηγηθούµε σε : 4

5 ηµιουργία ενός οργανωµένου Τµήµατος Υποστήριξης όλων των προγραµµάτων µε εκπαιδευτικό υλικό, µεθόδους, νέες τεχνολογίες και δικτυώσεις Οργάνωση και υλοποίηση επιµορφωτικού έργου, που σχεδόν καλύπτει όλες τις ανάγκες εκπαιδευτικών και ευρύτερων κοινωνικών οµάδων και φορέων. Αύξηση της συµµετοχής µαθητών και εκπαιδευτικών σε προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ανάπτυξη συνεργασιών για δηµιουργία και συντονισµό θεµατικών τοπικών και Εθνικών ικτύων Εγκαθίδρυση συνεργασιών µε πολλούς φορείς Κυβερνητικούς, µη Κυβερνητικούς και Τοπική Αυτοδιοίκηση Στο σχεδιάγραµµα 1 που παρατίθεται, παρουσιάζεται και καταγράφεται η άποψή µας και η εµπειρία µας σχετικά µε τις δυνατότητες λειτουργίας του συστήµατος σε τοπικό επίπεδο. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΕΠΘ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ /ΝΣΗ Α/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΙΚΤΥΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΙ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ - ΜΑΘΗΤΕΣ ιευκολύνσεις-μέθοδοι Συντονισµός-Συνεργασίες Επιµόρφωση- ηµοσιοποίηση Αξιολόγηση ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ ΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 4.2 Υποδοµή Σχεδιάγραµµα 1 Το Τµήµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σήµερα και µέσα από µεγάλες προσπάθειες είναι εξοπλισµένο σε ικανοποιητικό βαθµό και διαθέτει 2 Η/Υ, δανειστική βιβλιοθήκη για εκπαιδευτικούς µε 300 τίτλους βιβλίων, πλήθος περιοδικών σε θέµατα περιβάλλοντος, και 30 5

6 διαφορετικά εκπαιδευτικά πακέτα για την υποστήριξη των προγραµµάτων Π.Ε στα σχολεία, αρχειοθήκη 50 βιντεοταινιών και αρχείο εκπαιδευτικών και µουσικών cd-rom. Επίσης φωτογραφικές µηχανές, κασετόφωνα, κυάλια, βίντεο, τηλεόραση, βιντεοκάµερα και αρχειακό φωτογραφικού υλικού και slides από τις δραστηριότητές του, ειδικό εξοπλισµό για την εργασία στο πεδίο, 4.3 Χρηµατοδοτήσεις Οι χρηµατοδοτήσεις µέσα από τις οποίες υποστηρίζονται τα σχολικά προγράµµατα είναι : 1. Οι νοµαρχιακοί πόροι από τους οποίους περίπου αναλογούν ευρώ για κάθε πρόγραµµα. Η αναλογία παραµένει σχεδόν η ίδια εδώ και 10 χρόνια παρόλη την αύξηση των προγραµµάτων και των αναγκών. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει για άλλη µια φορά ότι ο εκπαιδευτικός σχεδιασµός από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας που υπάρχει, δεν αφορά το βάθος του χρόνου και συνεχίζει να στηρίζεται στη «φιλοπατρία» εκπ/κών και γονέων. 2. Το Γ ΚΠΣ στα πλαίσια του οποίου υλοποιείται ΕΠΕΑΚ µε ανάδοχο το Παν/µίου Αιγαίου και το οποίο κυλά τα δυο τελευταία χρόνια. Με την υποβολή τεχνικών δελτίων και µετά από αξιολόγηση µπορεί να υποστηριχθεί οικονοµικά το πρόγραµµα µε 2400 ευρώ. Το γεγονός αυτό έδωσε σηµαντική αλλά πρόσκαιρη λύση στο υπάρχον πρόβληµα και σε µερικά προγράµµατα, τα ερωτήµατα όµως παραµένουν για τη συνέχεια. 3. Τρίτες πηγές τις οποίες το Τµήµα Π.Ε µέσα από τη δραστηριότητά του και τις συνεργασίες του εξασφαλίζει από την τοπική αυτοδιοίκηση, και άλλους φορείς. 5. Τοµείς δραστηριοτήτων Σχολικά προγράµµατα Εξέλιξη αριθµού προγραµµάτων-εκπαιδευτικών- µαθητών Μέχρι και σύµφωνα µε τα στοιχεία του Τµήµατος Π.Ε η ποσοτική εξέλιξη προγραµµάτων-µαθητών-εκπ/κών ανά έτος από το 1991 έχει ως εξής: Σχολικό έτος Αρ Προγρ. Π.Ε. Αρ. Συµ. Εκπ/ών Αρ Συµ Μαθ * * * * Πίνακας 1 Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Πίνακα 1 στο διάστηµα των ετών 1991*-1995* παρατηρείται ανισοκατανοµή ανάµεσα στον αριθµό προγραµµάτων συµµετεχόντων εκπ/κών και µαθητών, γιατί µέχρι τότε υποβαλλόταν ένα πρόγραµµα από το σχολείο και δηλώνονταν όλοι οι εκπ/κοί και οι µαθητές του σχολείου. Το πρόγραµµα αφορούσε κυρίως την ανάληψη µιας δραστηριότητας και δεν ακολουθούσε τις φάσεις υλοποίησης ενός project. Μετά το 1995, µέσα από συγκεκριµένα σεµινάρια έγινε σαφές το τι, το πώς, το ποιος σχετικά µε την υλοποίηση ενός 6

7 προγράµµατος Π.Ε. Ο κάθε εκπ/κός µε την τάξη του µπορούσε να υποβάλλει συγκεκριµένο σχέδιο και έτσι η αναλογία προγραµµάτων εκπ/κών µαθητών αφορά την πραγµατική εικόνα στα σχολεία της /νσής µας Εξέλιξη θεµατολογίας προγραµµάτων Π.Ε Μελετώντας τη διαχρονική εξέλιξη της θεµατολογίας που επιλέγουν για το πρόγραµµά τους εκπ/κοί και µαθητές παρατηρούµε ότι από το 1991 µέχρι σήµερα υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση ως προς τις θεµατικές ενότητες. Το γεγονός συνδέεται µε την ύπαρξη εκπαιδευτικού υλικού και βιβλιογραφίας που υπάρχει πλέον διαθέσιµο στο τµήµα Π.Ε για όλες τις ενότητες, στα εξειδικευµένα θεµατικά σεµινάρια που οργανώνονται, όπως φαίνεται και από κατά την αναφορά µας στην επιµορφωτική µας δραστηριότητα, στην επιθυµία του µαθητικού κόσµου να ασχολείται µε διαφορετικά κάθε φορά ζητήµατα, στην ικανότητα των εµπλεκοµένων εκπ/κών να διαχειρίζονται τις καινοτοµίες, στην επίδραση των κοινωνικών ζητηµάτων στο χώρο του σχολείου. Τα δύο σχεδιαγράµµατα (2,3) που παρατίθενται αφορούν τη θεµατολογία στην αρχική της φάση ( ) και σε αυτήν 14 χρόνια µετά ( ). Σύµφωνα µε τα στοιχεία που διαθέτουµε η πολυθεµατικότητα ως διάσταση της εξέλιξης του θεσµού στην Αχαΐα, αρχίζει να διαφαίνεται από το 1996 και να σταθεροποιείται µε τη πάροδο των ετών. Θεµατικοί άξον ες προγραµµάτων Π.Ε % 2 7% 7% 59% διατροφ ή-nutrition θάλασσα-sea τοπ.ιστ.-local history αποβλ-waste διάφ ορα-v arious Σχεδιάγραµµα 2 7

8 Θεµατικοί άξονες προγραµµάτων Π.Ε % 16% 14% 2% 16% 19% 1 5% 4% 3% ενέργεια-energy µεταφορές-transports θάλασσα-sea πόλη-city τοπ.ιστορία-local hostory απειλούµεναείδη-animals in danger δασικά οικοσυστηµ -forests ποτάµι-river διαχ.αποβλ.-waste management διάφορα-various Σχεδιάγραµµα Επιµορφωτικό έργο Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στην οργάνωση υλοποίηση και ανάπτυξη του επιµορφωτικού έργου του Τµήµατος Π.Ε. Στόχος είναι η διασύνδεση θεωρίας και πράξης, η αξιοποίηση της εµπειρίας και της δηµιουργικής δυνατότητας των εκπαιδευτικών, η ενηµέρωσή τους για όσο το δυνατό πιο επίκαιρα ζητήµατα περιβάλλοντος αλλά και η ταυτόχρονη επιµόρφωσή τους σε σύγχρονες εκπαιδευτικές µεθοδολογίες και προσεγγίσεις. Αναπτύσσεται πολυεπίπεδη συνεργασία µε φορείς για την οργάνωση και υλοποίηση τους. Πολύ σηµαντική χαρακτηρίζουµε την εθελοντική προσφορά εξωτερικών συνεργατών από διαφορετικούς φορείς, οι οποίοι καλύπτουν κυρίως ζητήµατα εφαρµοσµένης τεχνολογίας περιβάλλοντος. ιαστάσεις επιµόρφωσης Εισαγωγική Λειτουργία οµάδων Συµβόλαιο Θεµατικές ενότητες σεµιναρίων Μεθοδολογία µεγάλων τάξεων Μεθοδολογία µικρών τάξεων -νηπιαγωγείου ιευρυµένη Μελέτη πεδίου Περιβαλλοντικό µονοπάτι Εξειδικευµένη Προσεγγίσεις Παιδαγωγικά εφαρµοσµένης θέµατα Τεχνολογίας Καινοτόµα Τέχνες και Π.Ε Οικολογικό Ενδοσχολική In door educ Εξωσχολική Out door educ Συναντήσεις εργασίας Πολυήµερα σεµινάρια σε ΚΠΕ παραµύθι Λειτουργία θεµατικών δικτύων Πίνακας 2 Παιχνίδι ρόλων Κοινωνιολογικά θέµατα Υπολογιστές και Π.Ε Ανατροφοδότηση Ανάγνωση τοπίου Εκπαιδευτικά πακέτα Τα σεµινάρια έχουν πάντα µεγάλο βιωµατικό µέρος ώστε να είναι σε θέση να έχουν άµεση εµπειρία των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσουν στη συνέχεια µε τους µαθητές. Οι ανάγκες των εκπ/κών όπως αυτές καταγράφονται από την διαµορφωτική και τελική αξιολόγηση τύποι των 8

9 σεµιναρίων χωρίζονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα το γνωστικό επίπεδο των εκπ/κών, τις θεµατικές ενότητες µε τις οποίες ασχολούνται, τα επιστηµονικά και κοινωνικά ζητήµατα που προκύπτουν, τις συνεργασίες που αναπτύσσονται. Στο σχεδιάγραµµα 4 απεικονίζεται η εξέλιξη σε επίπεδο ποικιλότητας και ποσότητας των της επιµορφωτικής δραστηριότητας από το Εξέλιξη επιµορφωτικής δραστηριότητας Τµήµατος Π.Ε Αχαϊας Αριθµός σεµιναρίων Σχολικά έτη σεµιν.sem σεµ.παν.semuni συν.εργ.forum δικτ.net ηµερίδες εκδηλ-pres δρασ.activ συνεδρια εκπδ επισκ-exc 5.3. Λειτουργία δικτύων (τοπικά εθνικά) Σχεδιάγραµµα 4 Η πολυπλοκότητα των κοινωνικών εξελίξεων συνεπάγεται και την αναγκαιότητα εκσυγχρονισµού του σχολείου µε το άνοιγµά του στην κοινωνία. Η δηµιουργία δικτύων σχολείων και δικτύων εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράµµατα Π.Ε. στοχεύει στη δηµιουργία µιας νέας δυναµικής σχέσης που θα διαµορφώσει ένα νέο πρότυπο σχολείου άµεσα συνδεδεµένο µε τις κοινωνικές επιταγές της εποχής. Με τη λειτουργία των δικτύων επιτυγχάνεται: ηµιουργία συναδελφικής αλληλεγγύης και συνεργατικότητας µεταξύ των εκπαιδευτικών ηµιουργία οµαδικοσυνεργατικού πνεύµατος µεταξύ των µαθητών των διαφόρων σχολείων Ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών Βιωµατική προσέγγιση της γνώσης Σύνδεση του τοπικού µε το γενικό Το Τµήµα Π.Ε Αχαΐας έχει από πολύ νωρίς στηρίξει την δηµιουργία δικτύων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές τοπίο. Για το λόγο αυτό συνεργάζεται µε την τοπική αυτοδιοίκηση, το Παν/µιο, υπευθύνους άλλων νοµών, τα ΚΠΕ, µη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο του περιβάλλοντος. Παρακάτω αναφέρονται τα κυριότερα δίκτυα: 5.4. Συνεργασία µε φορείς ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ-Τµήµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νοµών: Αχαΐας, Ηλείας, Φωκίδας, Κυκλάδων, Α Αθηνών, Αθηνών, Ζακύνθου, Χίου, Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας για 9

10 σχεδιασµό κοινών δράσεων, επιµορφωτικών δραστηριοτήτων και ανταλλαγή εµπειριών. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ Τοµέας Περιβάλλοντος - Χωροταξίας & Ποιότητας Ζωής Τοµέας Παιδείας - Αθλητισµού Πολιτισµού για στήριξη εκδηλώσεων ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ: Α ΕΠ, Τοµέας περιβάλλοντος και πρασίνου. Λειτουργία και στήριξη τοπικών δικτύων: ιαχείριση απορριµµάτων Ενέργεια Αστικό πράσινο σε όλη τη διάρκεια του έτους-εκδηλώσεις Αναπτυξιακή Επιχείρηση (Α ΕΠ), Περιφερειακό Ενεργειακό Γραφείο υτ. Ελλάδας, Πολιτιστικός Τοµέας, Κοινωνικός Τοµέας, ηµοτική Επιτροπή Παιδείας, Τοµέα καθαριότητας ΤΕ ΚΕ Αχαΐας: Συνεργασία για την στήριξη των σχολείων που υλοποιούν προγράµµατα Π.Ε ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Επιµορφωτικές ηµερίδες : Σχέδια εργασίας: σχεδιασµός και ανάπτυξη ΠΕΚ: Εισαγωγική επιµόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΤΕΙ: Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας των Τ.Ε.Ι. Πάτρας για την εκπαίδευση των φοιτητών και τη στήριξη προγραµµάτων στα σχολεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ- Τµήµατα: Παιδαγωγικό, Βιολογικό-Χηµικών Μηχανικών για τη στήριξη προγραµµάτων Π.Ε. στα σχολεία Κ.Π.Ε.(Κλειτορίας, Ακράτας, Λιθακιάς Ζακύνθου, Θέρµου, Καλαµάτας ) για την επιµόρφωση εκπαιδευτικών, συµµετοχή ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων στα προγράµµατα τους και υποστήριξη δικτύων. ΑΣΑΡΧΕΙΟ: Καθαρισµός άσους Στροφυλιάς ΚΕΠΕΚ: για τη στήριξη του προγράµµατος «Ασφάλεια των µαθητών στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον» ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ: διοργάνωση εκδηλώσεων Μη Κυβερνητικοί φορείς: Κέντρο Πληροφόρησης Λ/Θ Κοτυχίου άσους Στροφυλιάς- ήµος Λαρισσού για τη στήριξη προγραµµάτων και δράσεων Φιλοδασικός Όµιλος Φτέρης-Κέντρο Πληροφόρησης Μπαρµπάς-Κλωκός για τη στήριξη προγραµµάτων και δράσεων Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για το δίκτυο των Οικολογικών Σχολείων ιατηρητέο Υδροκίνητο Συγκρότηµα Εφταπίτας Αιγίου: Εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και εκπαιδευτικών-κατάστρωση προγραµµάτων Π.Ε ΦΑΟΣ Υλοποίηση προγράµµατος για την «Ασφάλεια των µαθητών στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον» ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ (Οικολογική Κίνηση Πάτρας) Σύλλογος Αρχέλων: Συνεργασία για την οργάνωση και υλοποίηση ενηµερωτικών επισκέψεων στα σχολεία Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Πελοποννήσου και υτ.ελλάδας-βιοµηχανία ΤΙΤΑΝ για τη στήριξη του προγράµµατος «Ασφάλεια των µαθητών στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον» Σύλλογος ασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας για τη στήριξη των εκδηλώσεων και δράσεων Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Πολιτιστικής κληρονοµιάς για την στήριξη των δικτύων 10

11 Εταιρεία Superfast Ferries: οργάνωση και υλοποίηση προγράµµατος ενηµερωτικών επισκέψεων των µαθητών στα πλοία της εταιρείας, στήριξη εκδηλώσεων Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας: ενηµερωτικές συναντήσεις σχολείων περιοχής, στήριξη εκδηλώσεων Κέντρο Πρόληψης των εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Αχαΐας - Κίνηση «Πρόταση»:επιµόρφωση εκπ/κών, υλοποίηση προγραµµάτων στα σχολεία Κέντρο ΓΑΙΑ Μουσείου Γουλανδρή: επιµόρφωση εκπ/κών 5.5. Παραγωγή υλικού α:ετήσια έκδοση περιοδικού του Τµήµατος (από το 1996 και µετά), το οποίο περιέχει προγράµµατα και δραστηριότητες, που υλοποιήθηκαν στα ηµοτικά σχολεία και του Νοµού β: ηµιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας η οποία περιέχει πληροφοριακό υλικό σχετικά µε το Τµήµα Π.Ε., συνδέσεις µε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και άλλους φορείς και οργανώσεις σχετικούς µε το περιβάλλον. γ:παραγωγή αφισών και φυλλαδίων δ:παραγωγή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τη στήριξη των προγραµµάτων µε συνεργασία φορέων 6. ηµοσιοποίηση Το Τµήµα Π.Ε έχοντας σα στόχο: την προβολή της ετήσιας προσπάθειας εκπ/κών και µαθητών για την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και συµπεριφοράς και του πρωτότυπου παραγόµενου έργου την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για θέµατα περιβάλλοντος την ηθική ανταµοιβή των συντελεστών των προγραµµάτων προβαίνει κάθε χρόνο σε δηµοσιοποίηση των δράσεών. Επιλέγει κάθε φορά τις πιο ενδεδειγµένες τεχνικές δηµοσιοποίησης ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες, τις παρεχόµενες υποδοµές, τις αναπτυσσόµενες συνεργασίες, 11

12 Εκδηλώσεις Τµήµατος Π.Ε ανά έτος ιαγ. Καλλιτ. ηµ παρουσ. ΜΜΕ Βιβλιοπ Οµαδικά παιχν Τελ παρ προγρ Τοπικ. ρασ Εναλ.δραστ θεατρικ παραστ Βραβευσ Εκθέσεις 6. Αξιολόγηση Σχεδιάγραµµα 5 Η αξιολόγηση αφορά τα προγράµµατα και την στήριξη που παρέχει το Τµήµα Π.Ε και όχι τους εκπ/κούς. Για το σκοπό αυτό γίνεται: 1. ιαµορφωτική αξιολόγηση σε 3 χρονικά στάδια και κατά τις συναντήσεις των δικτύων ώστε να υπάρχει επανατροφοδότηση. 2. Τελική αξιολόγηση που αφορά α. στη συµπλήρωση ειδικού δελτίου από τους εκπ/κούς, το οποίο το Τµήµα το επεξεργάζεται στατιστικά. β. στην κατάθεση του ηµερολογίου των εκπ/κών ή της τάξης το οποίο µέσα από ανάλυση κειµένου αναδεικνύει ποιοτικά χαρακτηριστικά των εργασιών. 7. Βιβλιογραφία Ερευνητική οµάδα για την οικολογική παιδαγωγική: «Περιβαλλοντική Αγωγή, εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς» Παν/µιο Πατρών (1998) ΥΠΕΠΘ/ ΕΠΕΑΕΚ Ιστοσελίδα ΥΠΕΠΘ Ιστοσελίδα UNESCO Κρίβας Σπ.: Οικολογικοποίηση των σχολικών εγχειριδίων και της σχολικής πρακτικής Αχαϊκές Εκδ.,1996 Κρίβας Σπ & άλλοι.: «Η Περιβαλλοντική Αγωγή στο ηµοτικό Σχολείο», Παν/κές παραδόσεις, ΠΤ Ε Παν/µίου Πατρών 1996 Λυµπεράτος Γ. Σακοβέλη Π. Σταµατελάτου Κ. «Προστασία περιβάλοντος µέσω της ιαχείρισης αποβλήτων», εγχειρίδιο εκπ/κών. Παν/µιο Πατρών ΥΠΕΠΘ/ΕΠΕΑΕΚ (2000) Μεσσάρης ιονύσης: «Κέντρα περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Εξέλιξη- Κριτική αποτίµηση» Ερευνητική µεταπτυχιακή εργασία. ιατµηµατικό Περιβάλλοντος Παν/µιο Πατρών (2000) Παπαδηµητρίου, Β.: «Περιβαλλοντική εκπαίδευση και σχολείο»τυπωθήτω, 1998 Παπούλια-Τζελέπη, Π.: «Στοχαστικοκριτική διδασκαλία: θεωρία και πράξη» Παν/κές εκδόσεις, ΠΤ Ε Παν/µίου Πατρών

13 Τσαµπούκου-Σκαναβή Κ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, µια σχέση σε αδιάκοπη εξέλιξη» (Αθήνα 2004) ΥΠΕΠΘ: Εγχειρίδιο για την Π.Ε, Αθήνα 1992 ΥΠΕΠΘ-ΓΓΝΓ-ΥΠΕΧΩ Ε:Οικολογία-κοινωνία-Εκπαίδευση, πρακ.συµποσίου Φλογαΐτη, Ε.: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», εκδ. Ελ.Γραµ,2001 Χρυσαφίδης, Κ.: «Βιωµατική-Επικοινωνιακή ιδασκαλία», Gutenberg

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ Θεόδωρος Γούπος 1, Κωνσταντίνος Βρυώνης 2 1. Προϊστάµενος Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γεώργιος Κ. Κούσουλας Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 6-7 ΡΧ.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 6-7 ΡΧ. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 6-7 ΡΧ. 500 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Λίγα Λόγια (σελ. 3) Πού πάµε (σελ 3-4) Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, υποστήριξη, υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - 1 -

Σχεδιασμός, υποστήριξη, υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - 1 - - 1 - σ χ ε δ ι α σ μ ό ς υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η υ λ ο π ο ί η σ η Π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς - 3 - Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας (Γραφείο Π.Ε.), ΚΠΕ Ανατολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο ΕΣΠΑ 2007-13 \ Ε.Π. Ε& ΒΜ \ Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 91 Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Βασίλειος Παπαβασιλείου psemper04004@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 995 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05 5 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 5 th INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

HELECO 05 5 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 5 th INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 HELECO 05 5 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 th INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία Πρόλογος... 3 Μήνυμα Γενέθλιου Μαυρίκιου, Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β' Αθήνας... 4 Ευχαριστήριο Γεωργίου Κούσουλα, Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης... 5 Ευχαριστήριο Χριστίνας Παπαζήση, Υπεύθυνης

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21)

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 4 Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές

Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές Δήμητρα Σπυροπούλου 1,Θοδωρής Μαρδίρης 2, Νίκος Στεφανόπουλος 3 1. Επίτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ανθεκτικότητα και ευελιξία, εκτιµά την ποικιλοµορφία των απόψεων και αυτό επειδή τα άτοµα µαθαίνουν από όλους και η εµπειρία µοιράζεται για χάρη της

ανθεκτικότητα και ευελιξία, εκτιµά την ποικιλοµορφία των απόψεων και αυτό επειδή τα άτοµα µαθαίνουν από όλους και η εµπειρία µοιράζεται για χάρη της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΖΑΜΠΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Στην Εισαγωγική Επιμόρφωση

1 Στην Εισαγωγική Επιμόρφωση Συνοπτική παρουσίαση πρότασης για τον Σχεδιασμό ενός Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Επιμόρφωσης, η οποία προτείνεται να ενταχθεί στην πράξη με τίτλο «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Β Φάση», προς ένταξη στο ΕΠ «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ρ. Ειρήνη Μπαγιάτη Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών, email: mail@kpe-archan.ira.sch.gr Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Page 1 of 197 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακά συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ Μελετητική Οµάδα: Μιχάλης Μεταξάς Γιάννης Τόλιας Θόδωρος Τσαµουρτζής Μάιος 2004 Το παρόν κείµενο αποτελεί µια συνοπτική έκδοση του ολοκληρωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα