1.Έννοια- Φιλοσοφία- Σκοποθεσία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.Έννοια- Φιλοσοφία- Σκοποθεσία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης"

Transcript

1 Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ: Χτίζοντας γέφυρες ανάµεσα στη θεωρία και την πράξη Σακοβέλη Πηνελόπη*-Παπασωτηροπούλου Κωνσταντίνα /νση Α/θµιας Εκπ/σης Αχαίας-Τµήµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης * /νση Α/θµιας Εκπ/σης-Τµήµα Π.Ε, Γούναρη τηλ.: , ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η καινούργια πολιτισµική και περιβαλλοντική πραγµατικότητα δηµιούργησε την ανάγκη ενός νέου ήθους και ύφους απέναντι στο περιβάλλον. Το πλέον σύγχρονο κοινωνικό αίτηµα είναι η δηµιουργία περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένων επαγγελµατιών, κριτικά σκεπτόµενων πολιτών που αντιλαµβάνονται τη σηµασία της ορθής διαχείρισης του περιβάλλοντος και συµµετέχουν ενεργά στην δράση για την υλοποίηση της. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι ένας νέος θεσµός για το Ελληνικό εκπ/κό σύστηµα, που εφαρµόζεται στα σχολεία από το Η εργασία αφορά στην παρουσίαση της φιλοσοφίας σκοποθεσίας και εφαρµογής του µοντέλου λειτουργίας του Τµήµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της /νσης Α/θµιας Αχαίας, διαχρονικά, µέσα από στατιστικούς περιγραφικούς πίνακες. SUMMARY The new cultural and environmental reality created the need for a new moral and attitude towards the environment. the most contemporary social demand is the development of environmentally sensitive professionals, critically thinking citizens who conceive the importance of proper management of the environment and participate actively into its effectuation. Environmental education is a new institution for the Greek educational system applied to schools since This paper presents, through statistical descriptive tables, the philosophy, the objectives and the implementation of the model of operation of the environmental education department of the primary education division of Achaia prefecture, diachronically. 1.Έννοια- Φιλοσοφία- Σκοποθεσία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Οι γνώσεις και οι αντιλήψεις για τη φύση και το περιβάλλον οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισµού, επηρεάζονται και είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε τις επικρατούσες ιδεολογικές, οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες των πολιτισµών. Αρχικά και κατά την διάρκεια πολλών αιώνων η Περιβαλλοντική Αγωγή, ήταν συνδεδεµένη µε την επιβίωση του ανθρώπου σ ένα φυσικό περιβάλλον πολύ ισχυρότερο από αυτόν, υπό το πρίσµα της εξάρτισής του για επιβίωση από και µέσα σε αυτό. Στη συνέχεια, η εξέλιξη της επιστήµης σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη κυρίως του δυτικού πολιτισµού επέδρασαν στις σχέσεις των ανθρώπων µε τη φύση και διαµόρφωσαν ένα άλλο πλαίσιο, στο οποίο άνθρωπος και φύση διαχωρίζονται, και διαµορφώνονται σχέσεις κυριαρχίας του ατόµου στο φυσικό περιβάλλον. Η εκπαίδευση εποµένως, η σχετική µε τη φύση και το περιβάλλον, αφορούσε κυρίως στην κατανόηση των φυσικών µηχανισµών, µε στόχο την αύξηση της απόδοσης των εκµεταλλεύσιµων φυσικών πόρων. 1

2 Πολύ πρόσφατα το περιβάλλον έπαψε να θεωρείται ως αντικείµενο µάθησης. Θεωρήθηκε ως πηγή γνώσης και πλαίσιο κοινωνικοψυχολογικής ανάπτυξης και εξέλιξης του ατόµου. Η εκπαίδευση µέσα σ αυτό το φιλοσοφικό πλαίσιο αναδεικνύει το περιβάλλον ως παιδαγωγικό µέσο για την ανάπτυξη γνώσης αλλά και την πραγµάτωση του ανθρώπου. Η Περιβαλλοντική Αγωγή όπως σήµερα την εννοούµε, παρουσιάζει πολλές διαφορές ως προς τη φιλοσοφία, τους στόχους και τους σκοπούς όπως αυτοί τέθηκαν σε προηγούµενες χρονικές και πολιτιστικές περιόδους. Σταδιακά έγινε κατανοητό ότι ο προσανατολισµός της σε κεντρικά φυσιοκρατικά και τεχνικά µαθήµατα πρέπει να αλλάξει και η Π.Α να εµπεριέχει και να υποστηρίζεται και από το χώρο των κοινωνικών επιστηµών προκειµένου να αντιµετωπισθεί πιο σύνθετα και πιο κριτικά η σύγχρονη περιβαλλοντική πραγµατικότητα. Η διαφοροποίησή της βεβαίως, συνδέεται άµεσα µε τη νεώτερη άποψη της συστηµικής θεωρίας για το περιβάλλον, σύµφωνα µε την οποία, το περιβάλλον δε διαµορφώνεται από διαχωρισµένες βιοφυσικές λειτουργίες και δεν δοµείται από σαφώς διαχωρισµένους τοµείς, αλλά αποτελεί το ίδιο, ένα συνδυασµό κοινωνικών, βιολογικών, πολιτικών και οικονοµικών παραµέτρων και υποοσυστηµάτων. Τα υποσυστήµατα αυτά που το αποτελούν δεν είναι σαφώς διακριτά µεταξύ τους. Η δυναµική την οποία εµπεριέχουν, δε λειτουργεί αθροιστικά στο όλο σύστηµα, αλλά µέσα από την αλληλεπίδραση προκύπτει µια ισχυρότερη, περισσότερο πολύπλοκη και διαφοροποιηµένη δυναµική από αυτή των µερών. Ένας από τους πλέον έγκυρους και γνωστούς ορισµούς για την Περιβαλλοντική Αγωγή ( ιακυβερνητική Συνδιάσκεψη Τυφλίδας 1977), την παρουσιάζει «ως την ανοικτή διαδικασία µάθησης, η οποία θα βοηθήσει τους πολίτες ν αποκτήσουν γνώση του περιβάλλοντος και κυρίως να γίνουν ικανοί και αποφασισµένοι να εργαστούν ατοµικά και συλλογικά για την επίτευξη και τη διατήρηση µιας δυναµικής ισορροπίας µεταξύ ποιότητας ζωής και ποιότητας περιβάλλοντος». Στη συνέχεια αναπροσανατολίζεται το 1997 στη ιεθνή ιάσκεψη "Περιβάλλον και Κοινωνία: Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για την Αειφορία" που οργανώθηκε από την UNESCO και την Ελληνική Κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη. Σηµασιοδοτείται εκ νέου µε την υιοθέτηση του ευρύτερου όρου "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία" ενώ αναγνωρίζεται ο µεγάλος ρόλος που µπορούν να παίξουν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Από την ανάλυση των ορισµών και τη µελέτη των κειµένων προκύπτουν και οι στόχοι σύµφωνα µε τους οποίους η Περιβαλλοντική Αγωγή καλείται να συµβάλλει: στην απόκτηση γνώσεων για την κατανόηση της πολυπλοκότητας των περιβαλλοντικών προβληµάτων στην ανάδειξη της σφαιρικής αντίληψης για το περιβάλλον στην ανάδειξη της αλληλεξάρτησης κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών και πολιτικών επιλογών που αφορούν τη χρήση της τεχνολογίας στην ανάδειξη της παγκοσµιότητας των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών προβληµάτων στη συνειδητοποίηση των ατοµικών, κοινωνικών και πολιτικών ευθυνών για τις επιλογές οι οποίες εµποδίζουν ή διευκολύνουν την προστασία του περιβάλλοντος στη συνειδητοποίηση της ανάγκης για αλλαγές αξιών σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο, ώστε να υπάρξει διέξοδος και λύση στα σύγχρονα περιβαλλοντικά αδιέξοδα στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης στα άτοµα ώστε να γίνουν ικανά να αντιληφθούν τους µηχανισµούς οι οποίοι εµπλέκονται στη δηµιουργία των περιβαλλοντικών προβληµάτων στην αλλαγή στάσης για θέµατα που αφορούν τη σηµασία των προσωπικών και συλλογικών ευθυνών, που οδηγούν στην υποβάθµιση της ποιότητας ζωής στην ανάληψη δράσης από άτοµα-οµάδες σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα ώστε να προωθηθούν και να εφαρµοστούν λύσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Έννοιες όπως περιβαλλοντικά υπεύθυνοι πολίτες, κριτικά σκεπτόµενα άτοµα, ενεργός και συµµέτοχος πολίτης, δρον υποκείµενο, εκπαίδευση στις ευθύνες είναι όροι οι οποίοι αναφέρονται στα κείµενα που διατυπώθηκαν σε παγκόσµιες διασκέψεις και διακηρύξεις. Επιγραµµατικά αναφέρουµε µερικές από τις βασικές και κυρίαρχες αρχές της Π.Ε είναι :η 2

3 Ολιστική αντίληψη, η ιεπιστηµονικότητα, η ιαχρονικότητα, η Συνέχεια, ο ιαρκής χαρακτήρας, η Ποικιλία µεθόδων, η Σύνδεση τοπικού µε παγκόσµιο περιβάλλον (Thinking global - acting local), η Στροφή προς τη δράση, η Ανάπτυξη κριτικού πνεύµατος και η αναζήτηση αιτιών Με όσα προηγούµενα αναφέρθηκαν, διαφαίνεται ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ο οποίος επηρεάζει το οργανωτικό της πλαίσιο και τη µεθοδολογία της. Καταγράφεται η αναγκαιότητα αλλαγών, εξωτερικών και εσωτερικών διαφοροποιήσεων στο εκπαιδευτικό σύστηµα, προκειµένου να είναι δυνατή η διεπιστηµονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων αλλά και η µεταβολή του παιδαγωγικού κλίµατος προκειµένου να καλλιεργηθεί η οικολογική συνείδηση των µαθητών. 2. Εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα Στην Ελλάδα η Π.Ε. αναπτύχθηκε κυρίως για λόγους εναρµονισµού µε τις διακηρύξεις και δραστηριότητες διεθνών οργανισµών. Συγκεκριµένα το ΥΠΕΠΘ κινήθηκε προς την κατεύθυνση της ιακήρυξης του Παγκοσµίου συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκε στη Στοκχόλµη το 1972 και προέβλεπε τη διαµόρφωση ενός ιεθνούς Προγράµµατος Ανάπτυξης της Π.Ε. υπό την αιγίδα της UNESCO-UNEP. Σύµφωνα µε το διεθνές αυτό πρόγραµµα η Π.Ε. σε πρώτη φάση έπρεπε να προωθηθεί στα πλαίσια των αναλυτικών και ωρολογίων προγραµµάτων που ίσχυαν στα εκπαιδευτικά συστήµατα της κάθε χώρας και σε δεύτερη φάση να ενσωµατωθεί σε αυτά. Οι στρατηγικές ανάπτυξης του προγράµµατος καθώς και τα ειδικότερα θέµατα φιλοσοφίας και στοχοθεσίας τέθηκαν στο ιεθνές εργαστήρι του Βελιγραδίου το 1975 και στη ιακυβερνητική διάσκεψη που προκάλεσαν οι UNESCO-UNEP το 1977 στην Ε.Σ.Σ.. Την προώθηση του θεσµού στην Ελλάδα ανέλαβε το Κ.Ε.Μ.Ε, σηµερινό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και διακρίνονται 2 περίοδοι: Α: που αφορά στη συγκρότηση από το Κ.Ε.Μ.Ε. ενός πρώτου αρχείου για την Π.Ε. στην κατάρτιση στελεχών (εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων) από επιµορφωτές του Συµβουλίου της Ευρώπης στην έκδοση εγχειριδίου, στην πειραµατική εφαρµογή προγραµµάτων σε 4 Γυµνάσια µε θέµα: «Προστασία των ακτών» και στην ένταξη στα διδακτικά βιβλία βασικών εννοιών της οικολογίας και θεµάτων κατάλληλων για περιβαλλοντικά προγράµµατα. Β: που αφορά στη συγκρότηση οµάδας εργασίας στο Κ.Ε.Μ.Ε από εκπαιδευτικούς επιµορφωµένους στην Π.Ε., που είχε την ευθύνη της προώθησης του θεσµού, στην ίδρυση και λειτουργία γραφείων Π.Ε στις /νσεις Σπουδών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης, στη διαµόρφωση πλαισίου συνεργασιών ΥΠΕΠΘ µε άλλα υπουργεία και φορείς σχετικούς µε το περιβάλλον, στην υλοποίηση επιµορφωτικών συναντήσεων, στην υλοποίηση των πρώτων Περιβαλλοντικών Προγραµµάτων (1000 προγράµµατα Β/θµιας και Α/θµιας Εκπ/σης) και στην εφαρµογή του θεσµού του Υπευθύνου Π.Ε. στους νοµούς όλης της χώρας 3. Ίδρυση και λειτουργία του θεσµού Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων βασισµένο στον Νόµο Πλαίσιο 1566/85 που ρυθµίζει τα εκπαιδευτικά θέµατα και τον Ν. 1892/90 ένταξε µε την Γ2/4867/92Υπουργική απόφαση την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις σχολικές δραστηριότητες. Για το σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων Π.Ε στην Α/θµια και Β/θµια Εκπ/ση ισχύουν οι παρακάτω οι νόµοι και υπουργικές αποφάσεις: 1946/91& Γ1377/965/ και 1892/1990 &Γ2/4867/ αντίστοιχα. Σε ότι αφορά τη συνεργασία Υπευθύνων Π.Ε και Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) µε τις σχολικές µονάδες καθώς και µεταξύ τους, ισχύει η Υπουργική απόφαση 57905/Γ2/ Σε ότι αφορά τις συνεργασίες µε ΑΕΙ και µη κυβερνητικές οργανώσεις ισχύει η Υ. Α 47587/Γ7. 3

4 Σύµφωνα µε τα παραπάνω σε κάθε /νση Νοµού έχει θεσµοθετηθεί η θέση ενός Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ανά βαθµίδα (Α/θµια και Β/θµιας Εκπ/ση), µε εξαίρεση τις /νσεις Αχαΐας, Αν. Αττικής, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Κυκλάδων, ωδεκανήσων, όπου υπάρχουν δυο υπεύθυνοι Π.Ε ανά /νση λόγω του µεγάλου αριθµού σχολείων, προγραµµάτων Π.Ε και της γεωγραφικής ιδιοµορφίας. Σταδιακά έχουν ιδρυθεί από το µε πρωτοπόρο το ΚΠΕ Κλειτορίας (Αχαΐα) και στη συνέχεια το1996 το ΚΠΕ Ακράτας (Αχαΐα) 32 ΚΠΕ σε όλη την Ελλάδα αστικού και περιφερειακού τύπου. Έργο των Υπευθύνων Π.Ε είναι η στήριξη του έργου των εκπ/κών στο σχολείο στα θέµατα Π.Ε. Ενηµερώνουν τους εκπ/κούς για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραµµάτων Π.Ε, οργανώνουν συναντήσεις οµάδων εκπ/κών, οργανώνουν και υλοποιούν σχετικά σεµινάρια, επισκέπτονται σχολικές µονάδες και αξιολογούν τα προγράµµατα Π.Ε µε το τέλος της σχολικής χρονιάς. Οργανώνουν εκδηλώσεις παρουσίασης εργασιών σχολείων και συνεργάζονται µε τα ΚΠΕ. Μέσα από την οργανωτική, συµβουλευτική και επιµορφωτική στηρίζεται ο διαρκής χαρακτήρας που πρέπει να έχει η Π. Ε στο σχολείο, προκειµένου σύµφωνα µε τις αρχές της και τις διεθνείς συµβάσεις να έχει αποτελεσµατικότητα ως προς την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης. Τα ΚΠΕ από την πλευρά τους παρέχουν εκπαιδευτικά προγράµµατα 1-4 ηµερών σε µαθητικές οµάδες, συνεργάζονται µε τους Υπεύθυνους Π.Ε, οργανώνουν επιµορφωτικά σεµινάρια για εκπαιδευτικούς, παράγουν εκπαιδευτικό υλικό, αναπτύσσουν θεµατικά δίκτυα, τοπικές και διεθνείς συνεργασίες. 4. Εφαρµογή του θεσµού της Π.Ε στην /νση Α/θµιας Αχαΐας 4.1 Βασικοί άξονες σχεδιασµού έργου Το Τµήµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Νοµού Αχαΐας άρχισε τη λειτουργία του το 1991 χωρίς καµία υποδοµή. Πολύ σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη και στήριξη του θεσµού έχει διατελέσει το Παιδαγωγικό Τµήµα ασκάλων του Παν/µίου Πατρών, το οποίο πρωτοπόρησε σε όλη την Ελλάδα και για περίπου 10 έτη είχε συσταθεί και λειτούργησε εθελοντικά ειδική ερευνητική οµάδα για την Οικολογική Παιδαγωγική. Σήµερα πλέον ο Νοµός Αχαΐας θεωρείται από τους πρωτοπόρους Νοµούς στο χώρο και για την Α/θµια και για την Β/θµια Εκπαίδευση, λόγω του µεγάλου αριθµού προγραµµάτων στα σχολεία, της µεγάλης επιµορφωτικής δραστηριότητας που αναπτύσσει, την ύπαρξη 2 Περιβαλλοντικών Κέντρων (Ακράτας- Κλειτορίας) και των πολλών και εποικοδοµητικών συνεργασιών µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχοντας υπόψη τις ανάγκες εκπ/κών και µαθητών που καταγράφονται ετησίως, τις δυνατότητες που παρουσιάζονται από τις κοινωνικές και πολιτικές, την ευελιξία που µας παρέχει το θεσµικό πλαίσιο, διατυπώνουµε τους στόχους µας και επιλέγουµε τις δραστηριότητές µας. ίνουµε µεγάλη προτεραιότητα στην : Προώθηση της συνεργασίας όλων των φορέων της τοπικής κοινωνίας για την δηµιουργία και υποστήριξη του τοπικού προγραµµατισµού και των προτεραιοτήτων για την Αειφόρο Ανάπτυξη της περιοχής. Σύνδεση µε τα επιστηµονικά ιδρύµατα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο µε σκοπό την επιστηµονική ενηµέρωση και έρευνα αλλά και την συνεργασία για την παραγωγή εκπαιδευτικών προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Συνειδητοποίηση από τους εκπ/κούς και τους µαθητές της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης των βιολογικών κύκλων και διαδικασιών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Σύµφωνα µε ετήσιους σχεδιασµούς, οι οποίοι σχετίζονται µε βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους έγινε κατορθωτό να αντιστραφεί το αρχικά επιφυλακτικό κλίµα και να οδηγηθούµε σε : 4

5 ηµιουργία ενός οργανωµένου Τµήµατος Υποστήριξης όλων των προγραµµάτων µε εκπαιδευτικό υλικό, µεθόδους, νέες τεχνολογίες και δικτυώσεις Οργάνωση και υλοποίηση επιµορφωτικού έργου, που σχεδόν καλύπτει όλες τις ανάγκες εκπαιδευτικών και ευρύτερων κοινωνικών οµάδων και φορέων. Αύξηση της συµµετοχής µαθητών και εκπαιδευτικών σε προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ανάπτυξη συνεργασιών για δηµιουργία και συντονισµό θεµατικών τοπικών και Εθνικών ικτύων Εγκαθίδρυση συνεργασιών µε πολλούς φορείς Κυβερνητικούς, µη Κυβερνητικούς και Τοπική Αυτοδιοίκηση Στο σχεδιάγραµµα 1 που παρατίθεται, παρουσιάζεται και καταγράφεται η άποψή µας και η εµπειρία µας σχετικά µε τις δυνατότητες λειτουργίας του συστήµατος σε τοπικό επίπεδο. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΕΠΘ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ /ΝΣΗ Α/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΙΚΤΥΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΙ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ - ΜΑΘΗΤΕΣ ιευκολύνσεις-μέθοδοι Συντονισµός-Συνεργασίες Επιµόρφωση- ηµοσιοποίηση Αξιολόγηση ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ ΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 4.2 Υποδοµή Σχεδιάγραµµα 1 Το Τµήµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σήµερα και µέσα από µεγάλες προσπάθειες είναι εξοπλισµένο σε ικανοποιητικό βαθµό και διαθέτει 2 Η/Υ, δανειστική βιβλιοθήκη για εκπαιδευτικούς µε 300 τίτλους βιβλίων, πλήθος περιοδικών σε θέµατα περιβάλλοντος, και 30 5

6 διαφορετικά εκπαιδευτικά πακέτα για την υποστήριξη των προγραµµάτων Π.Ε στα σχολεία, αρχειοθήκη 50 βιντεοταινιών και αρχείο εκπαιδευτικών και µουσικών cd-rom. Επίσης φωτογραφικές µηχανές, κασετόφωνα, κυάλια, βίντεο, τηλεόραση, βιντεοκάµερα και αρχειακό φωτογραφικού υλικού και slides από τις δραστηριότητές του, ειδικό εξοπλισµό για την εργασία στο πεδίο, 4.3 Χρηµατοδοτήσεις Οι χρηµατοδοτήσεις µέσα από τις οποίες υποστηρίζονται τα σχολικά προγράµµατα είναι : 1. Οι νοµαρχιακοί πόροι από τους οποίους περίπου αναλογούν ευρώ για κάθε πρόγραµµα. Η αναλογία παραµένει σχεδόν η ίδια εδώ και 10 χρόνια παρόλη την αύξηση των προγραµµάτων και των αναγκών. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει για άλλη µια φορά ότι ο εκπαιδευτικός σχεδιασµός από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας που υπάρχει, δεν αφορά το βάθος του χρόνου και συνεχίζει να στηρίζεται στη «φιλοπατρία» εκπ/κών και γονέων. 2. Το Γ ΚΠΣ στα πλαίσια του οποίου υλοποιείται ΕΠΕΑΚ µε ανάδοχο το Παν/µίου Αιγαίου και το οποίο κυλά τα δυο τελευταία χρόνια. Με την υποβολή τεχνικών δελτίων και µετά από αξιολόγηση µπορεί να υποστηριχθεί οικονοµικά το πρόγραµµα µε 2400 ευρώ. Το γεγονός αυτό έδωσε σηµαντική αλλά πρόσκαιρη λύση στο υπάρχον πρόβληµα και σε µερικά προγράµµατα, τα ερωτήµατα όµως παραµένουν για τη συνέχεια. 3. Τρίτες πηγές τις οποίες το Τµήµα Π.Ε µέσα από τη δραστηριότητά του και τις συνεργασίες του εξασφαλίζει από την τοπική αυτοδιοίκηση, και άλλους φορείς. 5. Τοµείς δραστηριοτήτων Σχολικά προγράµµατα Εξέλιξη αριθµού προγραµµάτων-εκπαιδευτικών- µαθητών Μέχρι και σύµφωνα µε τα στοιχεία του Τµήµατος Π.Ε η ποσοτική εξέλιξη προγραµµάτων-µαθητών-εκπ/κών ανά έτος από το 1991 έχει ως εξής: Σχολικό έτος Αρ Προγρ. Π.Ε. Αρ. Συµ. Εκπ/ών Αρ Συµ Μαθ * * * * Πίνακας 1 Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Πίνακα 1 στο διάστηµα των ετών 1991*-1995* παρατηρείται ανισοκατανοµή ανάµεσα στον αριθµό προγραµµάτων συµµετεχόντων εκπ/κών και µαθητών, γιατί µέχρι τότε υποβαλλόταν ένα πρόγραµµα από το σχολείο και δηλώνονταν όλοι οι εκπ/κοί και οι µαθητές του σχολείου. Το πρόγραµµα αφορούσε κυρίως την ανάληψη µιας δραστηριότητας και δεν ακολουθούσε τις φάσεις υλοποίησης ενός project. Μετά το 1995, µέσα από συγκεκριµένα σεµινάρια έγινε σαφές το τι, το πώς, το ποιος σχετικά µε την υλοποίηση ενός 6

7 προγράµµατος Π.Ε. Ο κάθε εκπ/κός µε την τάξη του µπορούσε να υποβάλλει συγκεκριµένο σχέδιο και έτσι η αναλογία προγραµµάτων εκπ/κών µαθητών αφορά την πραγµατική εικόνα στα σχολεία της /νσής µας Εξέλιξη θεµατολογίας προγραµµάτων Π.Ε Μελετώντας τη διαχρονική εξέλιξη της θεµατολογίας που επιλέγουν για το πρόγραµµά τους εκπ/κοί και µαθητές παρατηρούµε ότι από το 1991 µέχρι σήµερα υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση ως προς τις θεµατικές ενότητες. Το γεγονός συνδέεται µε την ύπαρξη εκπαιδευτικού υλικού και βιβλιογραφίας που υπάρχει πλέον διαθέσιµο στο τµήµα Π.Ε για όλες τις ενότητες, στα εξειδικευµένα θεµατικά σεµινάρια που οργανώνονται, όπως φαίνεται και από κατά την αναφορά µας στην επιµορφωτική µας δραστηριότητα, στην επιθυµία του µαθητικού κόσµου να ασχολείται µε διαφορετικά κάθε φορά ζητήµατα, στην ικανότητα των εµπλεκοµένων εκπ/κών να διαχειρίζονται τις καινοτοµίες, στην επίδραση των κοινωνικών ζητηµάτων στο χώρο του σχολείου. Τα δύο σχεδιαγράµµατα (2,3) που παρατίθενται αφορούν τη θεµατολογία στην αρχική της φάση ( ) και σε αυτήν 14 χρόνια µετά ( ). Σύµφωνα µε τα στοιχεία που διαθέτουµε η πολυθεµατικότητα ως διάσταση της εξέλιξης του θεσµού στην Αχαΐα, αρχίζει να διαφαίνεται από το 1996 και να σταθεροποιείται µε τη πάροδο των ετών. Θεµατικοί άξον ες προγραµµάτων Π.Ε % 2 7% 7% 59% διατροφ ή-nutrition θάλασσα-sea τοπ.ιστ.-local history αποβλ-waste διάφ ορα-v arious Σχεδιάγραµµα 2 7

8 Θεµατικοί άξονες προγραµµάτων Π.Ε % 16% 14% 2% 16% 19% 1 5% 4% 3% ενέργεια-energy µεταφορές-transports θάλασσα-sea πόλη-city τοπ.ιστορία-local hostory απειλούµεναείδη-animals in danger δασικά οικοσυστηµ -forests ποτάµι-river διαχ.αποβλ.-waste management διάφορα-various Σχεδιάγραµµα Επιµορφωτικό έργο Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στην οργάνωση υλοποίηση και ανάπτυξη του επιµορφωτικού έργου του Τµήµατος Π.Ε. Στόχος είναι η διασύνδεση θεωρίας και πράξης, η αξιοποίηση της εµπειρίας και της δηµιουργικής δυνατότητας των εκπαιδευτικών, η ενηµέρωσή τους για όσο το δυνατό πιο επίκαιρα ζητήµατα περιβάλλοντος αλλά και η ταυτόχρονη επιµόρφωσή τους σε σύγχρονες εκπαιδευτικές µεθοδολογίες και προσεγγίσεις. Αναπτύσσεται πολυεπίπεδη συνεργασία µε φορείς για την οργάνωση και υλοποίηση τους. Πολύ σηµαντική χαρακτηρίζουµε την εθελοντική προσφορά εξωτερικών συνεργατών από διαφορετικούς φορείς, οι οποίοι καλύπτουν κυρίως ζητήµατα εφαρµοσµένης τεχνολογίας περιβάλλοντος. ιαστάσεις επιµόρφωσης Εισαγωγική Λειτουργία οµάδων Συµβόλαιο Θεµατικές ενότητες σεµιναρίων Μεθοδολογία µεγάλων τάξεων Μεθοδολογία µικρών τάξεων -νηπιαγωγείου ιευρυµένη Μελέτη πεδίου Περιβαλλοντικό µονοπάτι Εξειδικευµένη Προσεγγίσεις Παιδαγωγικά εφαρµοσµένης θέµατα Τεχνολογίας Καινοτόµα Τέχνες και Π.Ε Οικολογικό Ενδοσχολική In door educ Εξωσχολική Out door educ Συναντήσεις εργασίας Πολυήµερα σεµινάρια σε ΚΠΕ παραµύθι Λειτουργία θεµατικών δικτύων Πίνακας 2 Παιχνίδι ρόλων Κοινωνιολογικά θέµατα Υπολογιστές και Π.Ε Ανατροφοδότηση Ανάγνωση τοπίου Εκπαιδευτικά πακέτα Τα σεµινάρια έχουν πάντα µεγάλο βιωµατικό µέρος ώστε να είναι σε θέση να έχουν άµεση εµπειρία των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσουν στη συνέχεια µε τους µαθητές. Οι ανάγκες των εκπ/κών όπως αυτές καταγράφονται από την διαµορφωτική και τελική αξιολόγηση τύποι των 8

9 σεµιναρίων χωρίζονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα το γνωστικό επίπεδο των εκπ/κών, τις θεµατικές ενότητες µε τις οποίες ασχολούνται, τα επιστηµονικά και κοινωνικά ζητήµατα που προκύπτουν, τις συνεργασίες που αναπτύσσονται. Στο σχεδιάγραµµα 4 απεικονίζεται η εξέλιξη σε επίπεδο ποικιλότητας και ποσότητας των της επιµορφωτικής δραστηριότητας από το Εξέλιξη επιµορφωτικής δραστηριότητας Τµήµατος Π.Ε Αχαϊας Αριθµός σεµιναρίων Σχολικά έτη σεµιν.sem σεµ.παν.semuni συν.εργ.forum δικτ.net ηµερίδες εκδηλ-pres δρασ.activ συνεδρια εκπδ επισκ-exc 5.3. Λειτουργία δικτύων (τοπικά εθνικά) Σχεδιάγραµµα 4 Η πολυπλοκότητα των κοινωνικών εξελίξεων συνεπάγεται και την αναγκαιότητα εκσυγχρονισµού του σχολείου µε το άνοιγµά του στην κοινωνία. Η δηµιουργία δικτύων σχολείων και δικτύων εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράµµατα Π.Ε. στοχεύει στη δηµιουργία µιας νέας δυναµικής σχέσης που θα διαµορφώσει ένα νέο πρότυπο σχολείου άµεσα συνδεδεµένο µε τις κοινωνικές επιταγές της εποχής. Με τη λειτουργία των δικτύων επιτυγχάνεται: ηµιουργία συναδελφικής αλληλεγγύης και συνεργατικότητας µεταξύ των εκπαιδευτικών ηµιουργία οµαδικοσυνεργατικού πνεύµατος µεταξύ των µαθητών των διαφόρων σχολείων Ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών Βιωµατική προσέγγιση της γνώσης Σύνδεση του τοπικού µε το γενικό Το Τµήµα Π.Ε Αχαΐας έχει από πολύ νωρίς στηρίξει την δηµιουργία δικτύων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές τοπίο. Για το λόγο αυτό συνεργάζεται µε την τοπική αυτοδιοίκηση, το Παν/µιο, υπευθύνους άλλων νοµών, τα ΚΠΕ, µη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο του περιβάλλοντος. Παρακάτω αναφέρονται τα κυριότερα δίκτυα: 5.4. Συνεργασία µε φορείς ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ-Τµήµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νοµών: Αχαΐας, Ηλείας, Φωκίδας, Κυκλάδων, Α Αθηνών, Αθηνών, Ζακύνθου, Χίου, Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας για 9

10 σχεδιασµό κοινών δράσεων, επιµορφωτικών δραστηριοτήτων και ανταλλαγή εµπειριών. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ Τοµέας Περιβάλλοντος - Χωροταξίας & Ποιότητας Ζωής Τοµέας Παιδείας - Αθλητισµού Πολιτισµού για στήριξη εκδηλώσεων ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ: Α ΕΠ, Τοµέας περιβάλλοντος και πρασίνου. Λειτουργία και στήριξη τοπικών δικτύων: ιαχείριση απορριµµάτων Ενέργεια Αστικό πράσινο σε όλη τη διάρκεια του έτους-εκδηλώσεις Αναπτυξιακή Επιχείρηση (Α ΕΠ), Περιφερειακό Ενεργειακό Γραφείο υτ. Ελλάδας, Πολιτιστικός Τοµέας, Κοινωνικός Τοµέας, ηµοτική Επιτροπή Παιδείας, Τοµέα καθαριότητας ΤΕ ΚΕ Αχαΐας: Συνεργασία για την στήριξη των σχολείων που υλοποιούν προγράµµατα Π.Ε ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Επιµορφωτικές ηµερίδες : Σχέδια εργασίας: σχεδιασµός και ανάπτυξη ΠΕΚ: Εισαγωγική επιµόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΤΕΙ: Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας των Τ.Ε.Ι. Πάτρας για την εκπαίδευση των φοιτητών και τη στήριξη προγραµµάτων στα σχολεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ- Τµήµατα: Παιδαγωγικό, Βιολογικό-Χηµικών Μηχανικών για τη στήριξη προγραµµάτων Π.Ε. στα σχολεία Κ.Π.Ε.(Κλειτορίας, Ακράτας, Λιθακιάς Ζακύνθου, Θέρµου, Καλαµάτας ) για την επιµόρφωση εκπαιδευτικών, συµµετοχή ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων στα προγράµµατα τους και υποστήριξη δικτύων. ΑΣΑΡΧΕΙΟ: Καθαρισµός άσους Στροφυλιάς ΚΕΠΕΚ: για τη στήριξη του προγράµµατος «Ασφάλεια των µαθητών στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον» ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ: διοργάνωση εκδηλώσεων Μη Κυβερνητικοί φορείς: Κέντρο Πληροφόρησης Λ/Θ Κοτυχίου άσους Στροφυλιάς- ήµος Λαρισσού για τη στήριξη προγραµµάτων και δράσεων Φιλοδασικός Όµιλος Φτέρης-Κέντρο Πληροφόρησης Μπαρµπάς-Κλωκός για τη στήριξη προγραµµάτων και δράσεων Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για το δίκτυο των Οικολογικών Σχολείων ιατηρητέο Υδροκίνητο Συγκρότηµα Εφταπίτας Αιγίου: Εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και εκπαιδευτικών-κατάστρωση προγραµµάτων Π.Ε ΦΑΟΣ Υλοποίηση προγράµµατος για την «Ασφάλεια των µαθητών στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον» ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ (Οικολογική Κίνηση Πάτρας) Σύλλογος Αρχέλων: Συνεργασία για την οργάνωση και υλοποίηση ενηµερωτικών επισκέψεων στα σχολεία Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Πελοποννήσου και υτ.ελλάδας-βιοµηχανία ΤΙΤΑΝ για τη στήριξη του προγράµµατος «Ασφάλεια των µαθητών στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον» Σύλλογος ασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας για τη στήριξη των εκδηλώσεων και δράσεων Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Πολιτιστικής κληρονοµιάς για την στήριξη των δικτύων 10

11 Εταιρεία Superfast Ferries: οργάνωση και υλοποίηση προγράµµατος ενηµερωτικών επισκέψεων των µαθητών στα πλοία της εταιρείας, στήριξη εκδηλώσεων Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας: ενηµερωτικές συναντήσεις σχολείων περιοχής, στήριξη εκδηλώσεων Κέντρο Πρόληψης των εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Αχαΐας - Κίνηση «Πρόταση»:επιµόρφωση εκπ/κών, υλοποίηση προγραµµάτων στα σχολεία Κέντρο ΓΑΙΑ Μουσείου Γουλανδρή: επιµόρφωση εκπ/κών 5.5. Παραγωγή υλικού α:ετήσια έκδοση περιοδικού του Τµήµατος (από το 1996 και µετά), το οποίο περιέχει προγράµµατα και δραστηριότητες, που υλοποιήθηκαν στα ηµοτικά σχολεία και του Νοµού β: ηµιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας η οποία περιέχει πληροφοριακό υλικό σχετικά µε το Τµήµα Π.Ε., συνδέσεις µε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και άλλους φορείς και οργανώσεις σχετικούς µε το περιβάλλον. γ:παραγωγή αφισών και φυλλαδίων δ:παραγωγή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τη στήριξη των προγραµµάτων µε συνεργασία φορέων 6. ηµοσιοποίηση Το Τµήµα Π.Ε έχοντας σα στόχο: την προβολή της ετήσιας προσπάθειας εκπ/κών και µαθητών για την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και συµπεριφοράς και του πρωτότυπου παραγόµενου έργου την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για θέµατα περιβάλλοντος την ηθική ανταµοιβή των συντελεστών των προγραµµάτων προβαίνει κάθε χρόνο σε δηµοσιοποίηση των δράσεών. Επιλέγει κάθε φορά τις πιο ενδεδειγµένες τεχνικές δηµοσιοποίησης ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες, τις παρεχόµενες υποδοµές, τις αναπτυσσόµενες συνεργασίες, 11

12 Εκδηλώσεις Τµήµατος Π.Ε ανά έτος ιαγ. Καλλιτ. ηµ παρουσ. ΜΜΕ Βιβλιοπ Οµαδικά παιχν Τελ παρ προγρ Τοπικ. ρασ Εναλ.δραστ θεατρικ παραστ Βραβευσ Εκθέσεις 6. Αξιολόγηση Σχεδιάγραµµα 5 Η αξιολόγηση αφορά τα προγράµµατα και την στήριξη που παρέχει το Τµήµα Π.Ε και όχι τους εκπ/κούς. Για το σκοπό αυτό γίνεται: 1. ιαµορφωτική αξιολόγηση σε 3 χρονικά στάδια και κατά τις συναντήσεις των δικτύων ώστε να υπάρχει επανατροφοδότηση. 2. Τελική αξιολόγηση που αφορά α. στη συµπλήρωση ειδικού δελτίου από τους εκπ/κούς, το οποίο το Τµήµα το επεξεργάζεται στατιστικά. β. στην κατάθεση του ηµερολογίου των εκπ/κών ή της τάξης το οποίο µέσα από ανάλυση κειµένου αναδεικνύει ποιοτικά χαρακτηριστικά των εργασιών. 7. Βιβλιογραφία Ερευνητική οµάδα για την οικολογική παιδαγωγική: «Περιβαλλοντική Αγωγή, εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς» Παν/µιο Πατρών (1998) ΥΠΕΠΘ/ ΕΠΕΑΕΚ Ιστοσελίδα ΥΠΕΠΘ Ιστοσελίδα UNESCO Κρίβας Σπ.: Οικολογικοποίηση των σχολικών εγχειριδίων και της σχολικής πρακτικής Αχαϊκές Εκδ.,1996 Κρίβας Σπ & άλλοι.: «Η Περιβαλλοντική Αγωγή στο ηµοτικό Σχολείο», Παν/κές παραδόσεις, ΠΤ Ε Παν/µίου Πατρών 1996 Λυµπεράτος Γ. Σακοβέλη Π. Σταµατελάτου Κ. «Προστασία περιβάλοντος µέσω της ιαχείρισης αποβλήτων», εγχειρίδιο εκπ/κών. Παν/µιο Πατρών ΥΠΕΠΘ/ΕΠΕΑΕΚ (2000) Μεσσάρης ιονύσης: «Κέντρα περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Εξέλιξη- Κριτική αποτίµηση» Ερευνητική µεταπτυχιακή εργασία. ιατµηµατικό Περιβάλλοντος Παν/µιο Πατρών (2000) Παπαδηµητρίου, Β.: «Περιβαλλοντική εκπαίδευση και σχολείο»τυπωθήτω, 1998 Παπούλια-Τζελέπη, Π.: «Στοχαστικοκριτική διδασκαλία: θεωρία και πράξη» Παν/κές εκδόσεις, ΠΤ Ε Παν/µίου Πατρών

13 Τσαµπούκου-Σκαναβή Κ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, µια σχέση σε αδιάκοπη εξέλιξη» (Αθήνα 2004) ΥΠΕΠΘ: Εγχειρίδιο για την Π.Ε, Αθήνα 1992 ΥΠΕΠΘ-ΓΓΝΓ-ΥΠΕΧΩ Ε:Οικολογία-κοινωνία-Εκπαίδευση, πρακ.συµποσίου Φλογαΐτη, Ε.: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», εκδ. Ελ.Γραµ,2001 Χρυσαφίδης, Κ.: «Βιωµατική-Επικοινωνιακή ιδασκαλία», Gutenberg

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα

ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα Σχέδιο Λειτουργίας και ράσεων ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα Με πρωτοβουλία του ήµου Καρδίτσας Υπό την Αιγίδα της Περιφερειακής /νσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Συντονιστές ικτύου: Παρατηρητήριο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος)

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) 1. Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι: να αναδείξει τη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πειραιάς, 27/7/2012 Αρ. Πρωτ. 544 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχ. /νση: Ασκληπιού & Παπαστράτου

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».

ΘΕΜΑ: «Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον»

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Ίδρυση Δικτύου «Τουρισμός και περιβάλλον» Με την απόφαση 3927/17/17-4-2006

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Σεμινάριο στο ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου στις 1,2 και 3 Ιουλίου 2014»

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Σεμινάριο στο ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου στις 1,2 και 3 Ιουλίου 2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α1β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Τα ποσοτικά στοιχεία που ακολουθούν δίνουν µια συγκεντρωτική εικόνα των αλλοδαπών και παλιννοστούντων που φοιτούσαν στα δηµόσια σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ίδρυση και λειτουργία Συντονιστικού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

ΘΕΜΑ : «Ίδρυση και λειτουργία Συντονιστικού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣH ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Αξιολόγησης 7.1: Επίτευξη των στόχων του σχολείου

Δείκτης Αξιολόγησης 7.1: Επίτευξη των στόχων του σχολείου Δείκτης Αξιολόγησης 7.1: Επίτευξη των στόχων του σχολείου ΤΟΜΕΑΣ 7: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή - Σκοπός: Η συνολική αποτίμηση της επίτευξης των στόχων του σχολείου σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΕΕΚΠΕ ΥΠ ΒΜΘ, ΑΘΗΝΑ 15& ΑΝΑΦΟΡΑ: Μάγδα Σπανού Υπεύθυνη Π.Ε.

ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΕΕΚΠΕ ΥΠ ΒΜΘ, ΑΘΗΝΑ 15& ΑΝΑΦΟΡΑ: Μάγδα Σπανού Υπεύθυνη Π.Ε. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΕΕΚΠΕ ΥΠ ΒΜΘ, ΑΘΗΝΑ 15&16-4-2011 ΑΝΑΦΟΡΑ: Μάγδα Σπανού Υπεύθυνη Π.Ε. Πειραιά Κατά τη διάρκεια του συμποσίου αναρτήθηκαν 23 ανακοινώσεις ( οι 2 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Αριθ. Πρωτ.: /Γ7

Αθήνα Αριθ. Πρωτ.: /Γ7 Ε Λ Λ ΗΝΙ Κ Η Δ ΗΜΟΚΡ ΑΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Υ. Α /Γ7/ περί Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Υ. Α /Γ7/ περί Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ;

ΓΙΑΤΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ; Συμπόσιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αθήνα 15/16 Απριλίου 2011-04-28 Τριανταφύλλου Ελένη Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β/θμιας Ν. Χαλκιδικής ΓΙΑΤΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Το.Σ. του συλλόγου Αποφοίτων Κοινωνιολογίας έχοντας υπόψη: 1. Την δηµοσίευση του Προεδρικού ιατάγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση»,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ9-ΖΩΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ9-ΖΩΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ιεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενότητα 02: Ιστορική Εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ι Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών: ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, εκπαιδευτική κοινότητα, τοπική κοινωνία Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών Ο εορτασµός µιας παγκόσµιας

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου ΤΟΜΕΑΣ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΠΠΕ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΠΠΕ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΠΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΣΑΚΟΒΕΛΗ Π. 1, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ι. 2, ΜΕΣΣΑΡΗΣ Δ. 3. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 1 και ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Γ. 1 1 Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας,Tμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προσωπικά στοιχεία: 1. Όνομα: Χρήστος 2. Επώνυμο: Δημητρίου 3. Ημερομηνία Γέννησης: 9/7/1960 4. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Αθήνα, Αρ. πρωτ.: 6098 ΠΡΟΣ: 1. Περ/κές /νσεις Εκπαίδευσης 3. /νσεις Π/θµιας Εκπαίδευσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Αθήνα, Αρ. πρωτ.: 6098 ΠΡΟΣ: 1. Περ/κές /νσεις Εκπαίδευσης 3. /νσεις Π/θµιας Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α1β Ταx. /νση : Α. Παπανδρέου 37 ΤΚ 15180, Μαρούσι Πληροφορίες e-mail : epim_eye_b@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

για την Προώθηση της

για την Προώθηση της 1 η Ανακοίνωση Πρόσκληση υποβολής εργασιών Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) διοργανώνει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Π.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ /νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 Τ.Κ : 26441 Τηλ. 2610-430300

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Eίναι μη κερδοσκοπική μη Κυβερνητική Ένωση εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Eίναι μη κερδοσκοπική μη Κυβερνητική Ένωση εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992) www.peekpe.gr H Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση(ΠΕΕΚΠΕ) ιδρύθηκετο1992μεέδρατηναθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε θεματικό Δίκτυο για το Ν. Καζαντζάκη

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε θεματικό Δίκτυο για το Ν. Καζαντζάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 09-11-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ: 140 & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 1 ης, 5 ης, 6

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε.: «Φύση Χωρίς Σκουπίδια»

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε.: «Φύση Χωρίς Σκουπίδια» Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε.: «Φύση Χωρίς Σκουπίδια» Θεματικές ενότητες: Προστατεύω Αναβαθμίζω Αναδεικνύω ένα χώρο καθαρό από σκουπίδια. Σκοπός του Δικτύου είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών και των ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική αίδευση

Περιβαλλοντική αίδευση Περιβαλλοντική Εκ π αίδευση «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» Διεθνής Διάσκεψη «Περιβάλλον και κοινωνία: εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αειφορία» UNESCO, Θεσσαλονίκη 1997

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Υπευθύνου Π.Ε. Πώς εφαρμόστηκε στην πράξη;»

«Ο ρόλος του Υπευθύνου Π.Ε. Πώς εφαρμόστηκε στην πράξη;» «Ο ρόλος του Υπευθύνου Π.Ε. Πώς εφαρμόστηκε στην πράξη;» Παπαϊωάννου Ιωάννα Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας Εισαγωγή Το κλειδί της εφαρμογής, της βιωσιμότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία (ΕΠΑ):

Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία (ΕΠΑ): Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία (ΕΠΑ): στόχοι, μέθοδοι, προοπτικές Αναγνωστάκης Σπύρος, Υπεύθυνος - Οικονόμου Κων., Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κισσάβου Ελασσόνας Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού.

Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ.. Αποδέκτες ~ 400 γονείίς = 800 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε θέµατα «Επικοινωνία στην οικογένεια» ή «Γονέας και Έφηβος»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΛΟΥ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ Α.Π.Θ. Ε-mail: isotita-comm@auth.gr Θεσσαλονίκη 23 /3/2015 Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-95Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-95Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Το πρόγραμμα «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για μύστες της αειφορίας»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Το πρόγραμμα «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για μύστες της αειφορίας» ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Το πρόγραμμα «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για μύστες της αειφορίας» Δημιουργία: Ιωάννα Παπαλεξίου, ΠΕ06, MEd, Νάντια Γαλανοπούλου, ΠΕ12, MSc Παρουσίαση: Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~300 γονείίςς = 600 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 7-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις).

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι.

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι. «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ Αισώπου Β., Αλαµπάνου Ε., Κυρίτση Ι., Τσιώτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

1. Γένεση, καταβολές καιεξέλιξητηςπε

1. Γένεση, καταβολές καιεξέλιξητηςπε 1. Γένεση, καταβολές καιεξέλιξητηςπε Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση γεννιέται. Πότε; Η ΠΕ γεννιέται και διαµορφώνεται σε αυτόνοµο πεδίο στις δεκαετίες 1960 1970 Πώς; Προέρχεται από τη συνειδητοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Πιστοποιημένη επιμόρφωση Επιπέδου 1:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Πιστοποιημένη επιμόρφωση Επιπέδου 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία υπαλλήλου: 1. Όνομα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. Επώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 3. Ημερομηνία Γέννησης: 30/05/1961 4. Τόπος Γέννησης: Δ.Δ. Τριγωνικού Δήμου Σερβίων Π. Κοζάνης 5. Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης

Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Τομέας/Δείκτης: Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών Δείκτης 3.1 Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ"

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου Διευθύντρια Π.Ι. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 9 Μαΐου 2013 Δομή της παρουσίασης Ρόλος και Δράση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ) Εμφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση»,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για. την Αειφορία. μέσα από Τοπικά Σχολικά Δίκτυα σε συνεργασία με Δήμους

Εκπαίδευση για. την Αειφορία. μέσα από Τοπικά Σχολικά Δίκτυα σε συνεργασία με Δήμους Εκπαίδευση για Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου www.kpe-thess.gr Χ. Αθανασίου, Ε. Παπαδημητρίου, Ν. Ριφάκη, Γ. Σλαυκίδης, Π. Τσολακίδου, Γ. Υφαντής την Αειφορία μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ---------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε.

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. στην Ελλάδα σχετίζεται καθαρά με τις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ. Τεχνική Βοήθεια TEXNIKH BOHΘΕΙΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ. Τεχνική Βοήθεια TEXNIKH BOHΘΕΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 TEXNIKH BOHΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνική Βοήθεια Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠΣ 3 ΚΠΣ 2000-2006 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑ 6 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Τεχνική Βοήθεια 6.1

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΣΜΕΑΕ)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΣΜΕΑΕ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΣΜΕΑΕ) (Ειδικά Νηπιαγωγεία, Ειδικά ηµοτικά, ΕΕΕΕΚ, Ειδικά Γυµνάσια, Ειδικό Επαγγελµατικό Λύκειο) Σχολικό έτος: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Υδρο οικολογικά σχολεία»

Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Υδρο οικολογικά σχολεία» Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Υδρο οικολογικά σχολεία» Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3α, Αθήνα 10440 τηλ/φαξ:210 8228795 email: schools@medsos.gr www.medsos.gr Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS εγκαινιάζει μια

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 10.04.7 Αρ. Τηλ.: 22 402303 Αρ. Φαξ: 22 480505 e-mail: info@cyearn.pi.ac.cy 14 Σεπτεµβρίου 2009 ιευθυντές/τριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία Τι είναι περιβάλλον; Το περιβάλλον προσεγγίζεται... ως «πρόβλημα»... ως φυσικός πόρος... ως φύση... ως ο χώρος της καθημερινής μας ζωής... ως ο χώρος της συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository COMENIUS Regio Φλώρινα, 2013 COMENIUS Regio - Σκοπός Ενισχύουν την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω με επιτυχία την Επαγγελματική μου Σταδιοδρομία! Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Σχεδιάζω με επιτυχία την Επαγγελματική μου Σταδιοδρομία! Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣ/ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.& Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΣΥ.Π)

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΘΕ 1.2. Ένταξη και Ισότιμη Εκπαίδευση

ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΘΕ 1.2. Ένταξη και Ισότιμη Εκπαίδευση ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΘΕ 1.2. Ένταξη και Ισότιμη Εκπαίδευση Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Ειδική Παιδαγωγός Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6ης Περιφέρειας ν. Λάρισας Ενσωμάτωση Κοινωνική ενσωμάτωση, μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning για τα συνεργατικά προγράμματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα