1.Έννοια- Φιλοσοφία- Σκοποθεσία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.Έννοια- Φιλοσοφία- Σκοποθεσία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης"

Transcript

1 Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ: Χτίζοντας γέφυρες ανάµεσα στη θεωρία και την πράξη Σακοβέλη Πηνελόπη*-Παπασωτηροπούλου Κωνσταντίνα /νση Α/θµιας Εκπ/σης Αχαίας-Τµήµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης * /νση Α/θµιας Εκπ/σης-Τµήµα Π.Ε, Γούναρη τηλ.: , ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η καινούργια πολιτισµική και περιβαλλοντική πραγµατικότητα δηµιούργησε την ανάγκη ενός νέου ήθους και ύφους απέναντι στο περιβάλλον. Το πλέον σύγχρονο κοινωνικό αίτηµα είναι η δηµιουργία περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένων επαγγελµατιών, κριτικά σκεπτόµενων πολιτών που αντιλαµβάνονται τη σηµασία της ορθής διαχείρισης του περιβάλλοντος και συµµετέχουν ενεργά στην δράση για την υλοποίηση της. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι ένας νέος θεσµός για το Ελληνικό εκπ/κό σύστηµα, που εφαρµόζεται στα σχολεία από το Η εργασία αφορά στην παρουσίαση της φιλοσοφίας σκοποθεσίας και εφαρµογής του µοντέλου λειτουργίας του Τµήµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της /νσης Α/θµιας Αχαίας, διαχρονικά, µέσα από στατιστικούς περιγραφικούς πίνακες. SUMMARY The new cultural and environmental reality created the need for a new moral and attitude towards the environment. the most contemporary social demand is the development of environmentally sensitive professionals, critically thinking citizens who conceive the importance of proper management of the environment and participate actively into its effectuation. Environmental education is a new institution for the Greek educational system applied to schools since This paper presents, through statistical descriptive tables, the philosophy, the objectives and the implementation of the model of operation of the environmental education department of the primary education division of Achaia prefecture, diachronically. 1.Έννοια- Φιλοσοφία- Σκοποθεσία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Οι γνώσεις και οι αντιλήψεις για τη φύση και το περιβάλλον οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισµού, επηρεάζονται και είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε τις επικρατούσες ιδεολογικές, οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες των πολιτισµών. Αρχικά και κατά την διάρκεια πολλών αιώνων η Περιβαλλοντική Αγωγή, ήταν συνδεδεµένη µε την επιβίωση του ανθρώπου σ ένα φυσικό περιβάλλον πολύ ισχυρότερο από αυτόν, υπό το πρίσµα της εξάρτισής του για επιβίωση από και µέσα σε αυτό. Στη συνέχεια, η εξέλιξη της επιστήµης σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη κυρίως του δυτικού πολιτισµού επέδρασαν στις σχέσεις των ανθρώπων µε τη φύση και διαµόρφωσαν ένα άλλο πλαίσιο, στο οποίο άνθρωπος και φύση διαχωρίζονται, και διαµορφώνονται σχέσεις κυριαρχίας του ατόµου στο φυσικό περιβάλλον. Η εκπαίδευση εποµένως, η σχετική µε τη φύση και το περιβάλλον, αφορούσε κυρίως στην κατανόηση των φυσικών µηχανισµών, µε στόχο την αύξηση της απόδοσης των εκµεταλλεύσιµων φυσικών πόρων. 1

2 Πολύ πρόσφατα το περιβάλλον έπαψε να θεωρείται ως αντικείµενο µάθησης. Θεωρήθηκε ως πηγή γνώσης και πλαίσιο κοινωνικοψυχολογικής ανάπτυξης και εξέλιξης του ατόµου. Η εκπαίδευση µέσα σ αυτό το φιλοσοφικό πλαίσιο αναδεικνύει το περιβάλλον ως παιδαγωγικό µέσο για την ανάπτυξη γνώσης αλλά και την πραγµάτωση του ανθρώπου. Η Περιβαλλοντική Αγωγή όπως σήµερα την εννοούµε, παρουσιάζει πολλές διαφορές ως προς τη φιλοσοφία, τους στόχους και τους σκοπούς όπως αυτοί τέθηκαν σε προηγούµενες χρονικές και πολιτιστικές περιόδους. Σταδιακά έγινε κατανοητό ότι ο προσανατολισµός της σε κεντρικά φυσιοκρατικά και τεχνικά µαθήµατα πρέπει να αλλάξει και η Π.Α να εµπεριέχει και να υποστηρίζεται και από το χώρο των κοινωνικών επιστηµών προκειµένου να αντιµετωπισθεί πιο σύνθετα και πιο κριτικά η σύγχρονη περιβαλλοντική πραγµατικότητα. Η διαφοροποίησή της βεβαίως, συνδέεται άµεσα µε τη νεώτερη άποψη της συστηµικής θεωρίας για το περιβάλλον, σύµφωνα µε την οποία, το περιβάλλον δε διαµορφώνεται από διαχωρισµένες βιοφυσικές λειτουργίες και δεν δοµείται από σαφώς διαχωρισµένους τοµείς, αλλά αποτελεί το ίδιο, ένα συνδυασµό κοινωνικών, βιολογικών, πολιτικών και οικονοµικών παραµέτρων και υποοσυστηµάτων. Τα υποσυστήµατα αυτά που το αποτελούν δεν είναι σαφώς διακριτά µεταξύ τους. Η δυναµική την οποία εµπεριέχουν, δε λειτουργεί αθροιστικά στο όλο σύστηµα, αλλά µέσα από την αλληλεπίδραση προκύπτει µια ισχυρότερη, περισσότερο πολύπλοκη και διαφοροποιηµένη δυναµική από αυτή των µερών. Ένας από τους πλέον έγκυρους και γνωστούς ορισµούς για την Περιβαλλοντική Αγωγή ( ιακυβερνητική Συνδιάσκεψη Τυφλίδας 1977), την παρουσιάζει «ως την ανοικτή διαδικασία µάθησης, η οποία θα βοηθήσει τους πολίτες ν αποκτήσουν γνώση του περιβάλλοντος και κυρίως να γίνουν ικανοί και αποφασισµένοι να εργαστούν ατοµικά και συλλογικά για την επίτευξη και τη διατήρηση µιας δυναµικής ισορροπίας µεταξύ ποιότητας ζωής και ποιότητας περιβάλλοντος». Στη συνέχεια αναπροσανατολίζεται το 1997 στη ιεθνή ιάσκεψη "Περιβάλλον και Κοινωνία: Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για την Αειφορία" που οργανώθηκε από την UNESCO και την Ελληνική Κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη. Σηµασιοδοτείται εκ νέου µε την υιοθέτηση του ευρύτερου όρου "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία" ενώ αναγνωρίζεται ο µεγάλος ρόλος που µπορούν να παίξουν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Από την ανάλυση των ορισµών και τη µελέτη των κειµένων προκύπτουν και οι στόχοι σύµφωνα µε τους οποίους η Περιβαλλοντική Αγωγή καλείται να συµβάλλει: στην απόκτηση γνώσεων για την κατανόηση της πολυπλοκότητας των περιβαλλοντικών προβληµάτων στην ανάδειξη της σφαιρικής αντίληψης για το περιβάλλον στην ανάδειξη της αλληλεξάρτησης κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών και πολιτικών επιλογών που αφορούν τη χρήση της τεχνολογίας στην ανάδειξη της παγκοσµιότητας των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών προβληµάτων στη συνειδητοποίηση των ατοµικών, κοινωνικών και πολιτικών ευθυνών για τις επιλογές οι οποίες εµποδίζουν ή διευκολύνουν την προστασία του περιβάλλοντος στη συνειδητοποίηση της ανάγκης για αλλαγές αξιών σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο, ώστε να υπάρξει διέξοδος και λύση στα σύγχρονα περιβαλλοντικά αδιέξοδα στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης στα άτοµα ώστε να γίνουν ικανά να αντιληφθούν τους µηχανισµούς οι οποίοι εµπλέκονται στη δηµιουργία των περιβαλλοντικών προβληµάτων στην αλλαγή στάσης για θέµατα που αφορούν τη σηµασία των προσωπικών και συλλογικών ευθυνών, που οδηγούν στην υποβάθµιση της ποιότητας ζωής στην ανάληψη δράσης από άτοµα-οµάδες σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα ώστε να προωθηθούν και να εφαρµοστούν λύσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Έννοιες όπως περιβαλλοντικά υπεύθυνοι πολίτες, κριτικά σκεπτόµενα άτοµα, ενεργός και συµµέτοχος πολίτης, δρον υποκείµενο, εκπαίδευση στις ευθύνες είναι όροι οι οποίοι αναφέρονται στα κείµενα που διατυπώθηκαν σε παγκόσµιες διασκέψεις και διακηρύξεις. Επιγραµµατικά αναφέρουµε µερικές από τις βασικές και κυρίαρχες αρχές της Π.Ε είναι :η 2

3 Ολιστική αντίληψη, η ιεπιστηµονικότητα, η ιαχρονικότητα, η Συνέχεια, ο ιαρκής χαρακτήρας, η Ποικιλία µεθόδων, η Σύνδεση τοπικού µε παγκόσµιο περιβάλλον (Thinking global - acting local), η Στροφή προς τη δράση, η Ανάπτυξη κριτικού πνεύµατος και η αναζήτηση αιτιών Με όσα προηγούµενα αναφέρθηκαν, διαφαίνεται ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ο οποίος επηρεάζει το οργανωτικό της πλαίσιο και τη µεθοδολογία της. Καταγράφεται η αναγκαιότητα αλλαγών, εξωτερικών και εσωτερικών διαφοροποιήσεων στο εκπαιδευτικό σύστηµα, προκειµένου να είναι δυνατή η διεπιστηµονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων αλλά και η µεταβολή του παιδαγωγικού κλίµατος προκειµένου να καλλιεργηθεί η οικολογική συνείδηση των µαθητών. 2. Εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα Στην Ελλάδα η Π.Ε. αναπτύχθηκε κυρίως για λόγους εναρµονισµού µε τις διακηρύξεις και δραστηριότητες διεθνών οργανισµών. Συγκεκριµένα το ΥΠΕΠΘ κινήθηκε προς την κατεύθυνση της ιακήρυξης του Παγκοσµίου συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκε στη Στοκχόλµη το 1972 και προέβλεπε τη διαµόρφωση ενός ιεθνούς Προγράµµατος Ανάπτυξης της Π.Ε. υπό την αιγίδα της UNESCO-UNEP. Σύµφωνα µε το διεθνές αυτό πρόγραµµα η Π.Ε. σε πρώτη φάση έπρεπε να προωθηθεί στα πλαίσια των αναλυτικών και ωρολογίων προγραµµάτων που ίσχυαν στα εκπαιδευτικά συστήµατα της κάθε χώρας και σε δεύτερη φάση να ενσωµατωθεί σε αυτά. Οι στρατηγικές ανάπτυξης του προγράµµατος καθώς και τα ειδικότερα θέµατα φιλοσοφίας και στοχοθεσίας τέθηκαν στο ιεθνές εργαστήρι του Βελιγραδίου το 1975 και στη ιακυβερνητική διάσκεψη που προκάλεσαν οι UNESCO-UNEP το 1977 στην Ε.Σ.Σ.. Την προώθηση του θεσµού στην Ελλάδα ανέλαβε το Κ.Ε.Μ.Ε, σηµερινό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και διακρίνονται 2 περίοδοι: Α: που αφορά στη συγκρότηση από το Κ.Ε.Μ.Ε. ενός πρώτου αρχείου για την Π.Ε. στην κατάρτιση στελεχών (εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων) από επιµορφωτές του Συµβουλίου της Ευρώπης στην έκδοση εγχειριδίου, στην πειραµατική εφαρµογή προγραµµάτων σε 4 Γυµνάσια µε θέµα: «Προστασία των ακτών» και στην ένταξη στα διδακτικά βιβλία βασικών εννοιών της οικολογίας και θεµάτων κατάλληλων για περιβαλλοντικά προγράµµατα. Β: που αφορά στη συγκρότηση οµάδας εργασίας στο Κ.Ε.Μ.Ε από εκπαιδευτικούς επιµορφωµένους στην Π.Ε., που είχε την ευθύνη της προώθησης του θεσµού, στην ίδρυση και λειτουργία γραφείων Π.Ε στις /νσεις Σπουδών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης, στη διαµόρφωση πλαισίου συνεργασιών ΥΠΕΠΘ µε άλλα υπουργεία και φορείς σχετικούς µε το περιβάλλον, στην υλοποίηση επιµορφωτικών συναντήσεων, στην υλοποίηση των πρώτων Περιβαλλοντικών Προγραµµάτων (1000 προγράµµατα Β/θµιας και Α/θµιας Εκπ/σης) και στην εφαρµογή του θεσµού του Υπευθύνου Π.Ε. στους νοµούς όλης της χώρας 3. Ίδρυση και λειτουργία του θεσµού Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων βασισµένο στον Νόµο Πλαίσιο 1566/85 που ρυθµίζει τα εκπαιδευτικά θέµατα και τον Ν. 1892/90 ένταξε µε την Γ2/4867/92Υπουργική απόφαση την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις σχολικές δραστηριότητες. Για το σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων Π.Ε στην Α/θµια και Β/θµια Εκπ/ση ισχύουν οι παρακάτω οι νόµοι και υπουργικές αποφάσεις: 1946/91& Γ1377/965/ και 1892/1990 &Γ2/4867/ αντίστοιχα. Σε ότι αφορά τη συνεργασία Υπευθύνων Π.Ε και Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) µε τις σχολικές µονάδες καθώς και µεταξύ τους, ισχύει η Υπουργική απόφαση 57905/Γ2/ Σε ότι αφορά τις συνεργασίες µε ΑΕΙ και µη κυβερνητικές οργανώσεις ισχύει η Υ. Α 47587/Γ7. 3

4 Σύµφωνα µε τα παραπάνω σε κάθε /νση Νοµού έχει θεσµοθετηθεί η θέση ενός Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ανά βαθµίδα (Α/θµια και Β/θµιας Εκπ/ση), µε εξαίρεση τις /νσεις Αχαΐας, Αν. Αττικής, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Κυκλάδων, ωδεκανήσων, όπου υπάρχουν δυο υπεύθυνοι Π.Ε ανά /νση λόγω του µεγάλου αριθµού σχολείων, προγραµµάτων Π.Ε και της γεωγραφικής ιδιοµορφίας. Σταδιακά έχουν ιδρυθεί από το µε πρωτοπόρο το ΚΠΕ Κλειτορίας (Αχαΐα) και στη συνέχεια το1996 το ΚΠΕ Ακράτας (Αχαΐα) 32 ΚΠΕ σε όλη την Ελλάδα αστικού και περιφερειακού τύπου. Έργο των Υπευθύνων Π.Ε είναι η στήριξη του έργου των εκπ/κών στο σχολείο στα θέµατα Π.Ε. Ενηµερώνουν τους εκπ/κούς για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραµµάτων Π.Ε, οργανώνουν συναντήσεις οµάδων εκπ/κών, οργανώνουν και υλοποιούν σχετικά σεµινάρια, επισκέπτονται σχολικές µονάδες και αξιολογούν τα προγράµµατα Π.Ε µε το τέλος της σχολικής χρονιάς. Οργανώνουν εκδηλώσεις παρουσίασης εργασιών σχολείων και συνεργάζονται µε τα ΚΠΕ. Μέσα από την οργανωτική, συµβουλευτική και επιµορφωτική στηρίζεται ο διαρκής χαρακτήρας που πρέπει να έχει η Π. Ε στο σχολείο, προκειµένου σύµφωνα µε τις αρχές της και τις διεθνείς συµβάσεις να έχει αποτελεσµατικότητα ως προς την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης. Τα ΚΠΕ από την πλευρά τους παρέχουν εκπαιδευτικά προγράµµατα 1-4 ηµερών σε µαθητικές οµάδες, συνεργάζονται µε τους Υπεύθυνους Π.Ε, οργανώνουν επιµορφωτικά σεµινάρια για εκπαιδευτικούς, παράγουν εκπαιδευτικό υλικό, αναπτύσσουν θεµατικά δίκτυα, τοπικές και διεθνείς συνεργασίες. 4. Εφαρµογή του θεσµού της Π.Ε στην /νση Α/θµιας Αχαΐας 4.1 Βασικοί άξονες σχεδιασµού έργου Το Τµήµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Νοµού Αχαΐας άρχισε τη λειτουργία του το 1991 χωρίς καµία υποδοµή. Πολύ σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη και στήριξη του θεσµού έχει διατελέσει το Παιδαγωγικό Τµήµα ασκάλων του Παν/µίου Πατρών, το οποίο πρωτοπόρησε σε όλη την Ελλάδα και για περίπου 10 έτη είχε συσταθεί και λειτούργησε εθελοντικά ειδική ερευνητική οµάδα για την Οικολογική Παιδαγωγική. Σήµερα πλέον ο Νοµός Αχαΐας θεωρείται από τους πρωτοπόρους Νοµούς στο χώρο και για την Α/θµια και για την Β/θµια Εκπαίδευση, λόγω του µεγάλου αριθµού προγραµµάτων στα σχολεία, της µεγάλης επιµορφωτικής δραστηριότητας που αναπτύσσει, την ύπαρξη 2 Περιβαλλοντικών Κέντρων (Ακράτας- Κλειτορίας) και των πολλών και εποικοδοµητικών συνεργασιών µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχοντας υπόψη τις ανάγκες εκπ/κών και µαθητών που καταγράφονται ετησίως, τις δυνατότητες που παρουσιάζονται από τις κοινωνικές και πολιτικές, την ευελιξία που µας παρέχει το θεσµικό πλαίσιο, διατυπώνουµε τους στόχους µας και επιλέγουµε τις δραστηριότητές µας. ίνουµε µεγάλη προτεραιότητα στην : Προώθηση της συνεργασίας όλων των φορέων της τοπικής κοινωνίας για την δηµιουργία και υποστήριξη του τοπικού προγραµµατισµού και των προτεραιοτήτων για την Αειφόρο Ανάπτυξη της περιοχής. Σύνδεση µε τα επιστηµονικά ιδρύµατα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο µε σκοπό την επιστηµονική ενηµέρωση και έρευνα αλλά και την συνεργασία για την παραγωγή εκπαιδευτικών προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Συνειδητοποίηση από τους εκπ/κούς και τους µαθητές της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης των βιολογικών κύκλων και διαδικασιών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Σύµφωνα µε ετήσιους σχεδιασµούς, οι οποίοι σχετίζονται µε βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους έγινε κατορθωτό να αντιστραφεί το αρχικά επιφυλακτικό κλίµα και να οδηγηθούµε σε : 4

5 ηµιουργία ενός οργανωµένου Τµήµατος Υποστήριξης όλων των προγραµµάτων µε εκπαιδευτικό υλικό, µεθόδους, νέες τεχνολογίες και δικτυώσεις Οργάνωση και υλοποίηση επιµορφωτικού έργου, που σχεδόν καλύπτει όλες τις ανάγκες εκπαιδευτικών και ευρύτερων κοινωνικών οµάδων και φορέων. Αύξηση της συµµετοχής µαθητών και εκπαιδευτικών σε προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ανάπτυξη συνεργασιών για δηµιουργία και συντονισµό θεµατικών τοπικών και Εθνικών ικτύων Εγκαθίδρυση συνεργασιών µε πολλούς φορείς Κυβερνητικούς, µη Κυβερνητικούς και Τοπική Αυτοδιοίκηση Στο σχεδιάγραµµα 1 που παρατίθεται, παρουσιάζεται και καταγράφεται η άποψή µας και η εµπειρία µας σχετικά µε τις δυνατότητες λειτουργίας του συστήµατος σε τοπικό επίπεδο. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΕΠΘ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ /ΝΣΗ Α/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΙΚΤΥΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΙ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ - ΜΑΘΗΤΕΣ ιευκολύνσεις-μέθοδοι Συντονισµός-Συνεργασίες Επιµόρφωση- ηµοσιοποίηση Αξιολόγηση ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ ΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 4.2 Υποδοµή Σχεδιάγραµµα 1 Το Τµήµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σήµερα και µέσα από µεγάλες προσπάθειες είναι εξοπλισµένο σε ικανοποιητικό βαθµό και διαθέτει 2 Η/Υ, δανειστική βιβλιοθήκη για εκπαιδευτικούς µε 300 τίτλους βιβλίων, πλήθος περιοδικών σε θέµατα περιβάλλοντος, και 30 5

6 διαφορετικά εκπαιδευτικά πακέτα για την υποστήριξη των προγραµµάτων Π.Ε στα σχολεία, αρχειοθήκη 50 βιντεοταινιών και αρχείο εκπαιδευτικών και µουσικών cd-rom. Επίσης φωτογραφικές µηχανές, κασετόφωνα, κυάλια, βίντεο, τηλεόραση, βιντεοκάµερα και αρχειακό φωτογραφικού υλικού και slides από τις δραστηριότητές του, ειδικό εξοπλισµό για την εργασία στο πεδίο, 4.3 Χρηµατοδοτήσεις Οι χρηµατοδοτήσεις µέσα από τις οποίες υποστηρίζονται τα σχολικά προγράµµατα είναι : 1. Οι νοµαρχιακοί πόροι από τους οποίους περίπου αναλογούν ευρώ για κάθε πρόγραµµα. Η αναλογία παραµένει σχεδόν η ίδια εδώ και 10 χρόνια παρόλη την αύξηση των προγραµµάτων και των αναγκών. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει για άλλη µια φορά ότι ο εκπαιδευτικός σχεδιασµός από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας που υπάρχει, δεν αφορά το βάθος του χρόνου και συνεχίζει να στηρίζεται στη «φιλοπατρία» εκπ/κών και γονέων. 2. Το Γ ΚΠΣ στα πλαίσια του οποίου υλοποιείται ΕΠΕΑΚ µε ανάδοχο το Παν/µίου Αιγαίου και το οποίο κυλά τα δυο τελευταία χρόνια. Με την υποβολή τεχνικών δελτίων και µετά από αξιολόγηση µπορεί να υποστηριχθεί οικονοµικά το πρόγραµµα µε 2400 ευρώ. Το γεγονός αυτό έδωσε σηµαντική αλλά πρόσκαιρη λύση στο υπάρχον πρόβληµα και σε µερικά προγράµµατα, τα ερωτήµατα όµως παραµένουν για τη συνέχεια. 3. Τρίτες πηγές τις οποίες το Τµήµα Π.Ε µέσα από τη δραστηριότητά του και τις συνεργασίες του εξασφαλίζει από την τοπική αυτοδιοίκηση, και άλλους φορείς. 5. Τοµείς δραστηριοτήτων Σχολικά προγράµµατα Εξέλιξη αριθµού προγραµµάτων-εκπαιδευτικών- µαθητών Μέχρι και σύµφωνα µε τα στοιχεία του Τµήµατος Π.Ε η ποσοτική εξέλιξη προγραµµάτων-µαθητών-εκπ/κών ανά έτος από το 1991 έχει ως εξής: Σχολικό έτος Αρ Προγρ. Π.Ε. Αρ. Συµ. Εκπ/ών Αρ Συµ Μαθ * * * * Πίνακας 1 Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Πίνακα 1 στο διάστηµα των ετών 1991*-1995* παρατηρείται ανισοκατανοµή ανάµεσα στον αριθµό προγραµµάτων συµµετεχόντων εκπ/κών και µαθητών, γιατί µέχρι τότε υποβαλλόταν ένα πρόγραµµα από το σχολείο και δηλώνονταν όλοι οι εκπ/κοί και οι µαθητές του σχολείου. Το πρόγραµµα αφορούσε κυρίως την ανάληψη µιας δραστηριότητας και δεν ακολουθούσε τις φάσεις υλοποίησης ενός project. Μετά το 1995, µέσα από συγκεκριµένα σεµινάρια έγινε σαφές το τι, το πώς, το ποιος σχετικά µε την υλοποίηση ενός 6

7 προγράµµατος Π.Ε. Ο κάθε εκπ/κός µε την τάξη του µπορούσε να υποβάλλει συγκεκριµένο σχέδιο και έτσι η αναλογία προγραµµάτων εκπ/κών µαθητών αφορά την πραγµατική εικόνα στα σχολεία της /νσής µας Εξέλιξη θεµατολογίας προγραµµάτων Π.Ε Μελετώντας τη διαχρονική εξέλιξη της θεµατολογίας που επιλέγουν για το πρόγραµµά τους εκπ/κοί και µαθητές παρατηρούµε ότι από το 1991 µέχρι σήµερα υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση ως προς τις θεµατικές ενότητες. Το γεγονός συνδέεται µε την ύπαρξη εκπαιδευτικού υλικού και βιβλιογραφίας που υπάρχει πλέον διαθέσιµο στο τµήµα Π.Ε για όλες τις ενότητες, στα εξειδικευµένα θεµατικά σεµινάρια που οργανώνονται, όπως φαίνεται και από κατά την αναφορά µας στην επιµορφωτική µας δραστηριότητα, στην επιθυµία του µαθητικού κόσµου να ασχολείται µε διαφορετικά κάθε φορά ζητήµατα, στην ικανότητα των εµπλεκοµένων εκπ/κών να διαχειρίζονται τις καινοτοµίες, στην επίδραση των κοινωνικών ζητηµάτων στο χώρο του σχολείου. Τα δύο σχεδιαγράµµατα (2,3) που παρατίθενται αφορούν τη θεµατολογία στην αρχική της φάση ( ) και σε αυτήν 14 χρόνια µετά ( ). Σύµφωνα µε τα στοιχεία που διαθέτουµε η πολυθεµατικότητα ως διάσταση της εξέλιξης του θεσµού στην Αχαΐα, αρχίζει να διαφαίνεται από το 1996 και να σταθεροποιείται µε τη πάροδο των ετών. Θεµατικοί άξον ες προγραµµάτων Π.Ε % 2 7% 7% 59% διατροφ ή-nutrition θάλασσα-sea τοπ.ιστ.-local history αποβλ-waste διάφ ορα-v arious Σχεδιάγραµµα 2 7

8 Θεµατικοί άξονες προγραµµάτων Π.Ε % 16% 14% 2% 16% 19% 1 5% 4% 3% ενέργεια-energy µεταφορές-transports θάλασσα-sea πόλη-city τοπ.ιστορία-local hostory απειλούµεναείδη-animals in danger δασικά οικοσυστηµ -forests ποτάµι-river διαχ.αποβλ.-waste management διάφορα-various Σχεδιάγραµµα Επιµορφωτικό έργο Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στην οργάνωση υλοποίηση και ανάπτυξη του επιµορφωτικού έργου του Τµήµατος Π.Ε. Στόχος είναι η διασύνδεση θεωρίας και πράξης, η αξιοποίηση της εµπειρίας και της δηµιουργικής δυνατότητας των εκπαιδευτικών, η ενηµέρωσή τους για όσο το δυνατό πιο επίκαιρα ζητήµατα περιβάλλοντος αλλά και η ταυτόχρονη επιµόρφωσή τους σε σύγχρονες εκπαιδευτικές µεθοδολογίες και προσεγγίσεις. Αναπτύσσεται πολυεπίπεδη συνεργασία µε φορείς για την οργάνωση και υλοποίηση τους. Πολύ σηµαντική χαρακτηρίζουµε την εθελοντική προσφορά εξωτερικών συνεργατών από διαφορετικούς φορείς, οι οποίοι καλύπτουν κυρίως ζητήµατα εφαρµοσµένης τεχνολογίας περιβάλλοντος. ιαστάσεις επιµόρφωσης Εισαγωγική Λειτουργία οµάδων Συµβόλαιο Θεµατικές ενότητες σεµιναρίων Μεθοδολογία µεγάλων τάξεων Μεθοδολογία µικρών τάξεων -νηπιαγωγείου ιευρυµένη Μελέτη πεδίου Περιβαλλοντικό µονοπάτι Εξειδικευµένη Προσεγγίσεις Παιδαγωγικά εφαρµοσµένης θέµατα Τεχνολογίας Καινοτόµα Τέχνες και Π.Ε Οικολογικό Ενδοσχολική In door educ Εξωσχολική Out door educ Συναντήσεις εργασίας Πολυήµερα σεµινάρια σε ΚΠΕ παραµύθι Λειτουργία θεµατικών δικτύων Πίνακας 2 Παιχνίδι ρόλων Κοινωνιολογικά θέµατα Υπολογιστές και Π.Ε Ανατροφοδότηση Ανάγνωση τοπίου Εκπαιδευτικά πακέτα Τα σεµινάρια έχουν πάντα µεγάλο βιωµατικό µέρος ώστε να είναι σε θέση να έχουν άµεση εµπειρία των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσουν στη συνέχεια µε τους µαθητές. Οι ανάγκες των εκπ/κών όπως αυτές καταγράφονται από την διαµορφωτική και τελική αξιολόγηση τύποι των 8

9 σεµιναρίων χωρίζονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα το γνωστικό επίπεδο των εκπ/κών, τις θεµατικές ενότητες µε τις οποίες ασχολούνται, τα επιστηµονικά και κοινωνικά ζητήµατα που προκύπτουν, τις συνεργασίες που αναπτύσσονται. Στο σχεδιάγραµµα 4 απεικονίζεται η εξέλιξη σε επίπεδο ποικιλότητας και ποσότητας των της επιµορφωτικής δραστηριότητας από το Εξέλιξη επιµορφωτικής δραστηριότητας Τµήµατος Π.Ε Αχαϊας Αριθµός σεµιναρίων Σχολικά έτη σεµιν.sem σεµ.παν.semuni συν.εργ.forum δικτ.net ηµερίδες εκδηλ-pres δρασ.activ συνεδρια εκπδ επισκ-exc 5.3. Λειτουργία δικτύων (τοπικά εθνικά) Σχεδιάγραµµα 4 Η πολυπλοκότητα των κοινωνικών εξελίξεων συνεπάγεται και την αναγκαιότητα εκσυγχρονισµού του σχολείου µε το άνοιγµά του στην κοινωνία. Η δηµιουργία δικτύων σχολείων και δικτύων εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράµµατα Π.Ε. στοχεύει στη δηµιουργία µιας νέας δυναµικής σχέσης που θα διαµορφώσει ένα νέο πρότυπο σχολείου άµεσα συνδεδεµένο µε τις κοινωνικές επιταγές της εποχής. Με τη λειτουργία των δικτύων επιτυγχάνεται: ηµιουργία συναδελφικής αλληλεγγύης και συνεργατικότητας µεταξύ των εκπαιδευτικών ηµιουργία οµαδικοσυνεργατικού πνεύµατος µεταξύ των µαθητών των διαφόρων σχολείων Ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών Βιωµατική προσέγγιση της γνώσης Σύνδεση του τοπικού µε το γενικό Το Τµήµα Π.Ε Αχαΐας έχει από πολύ νωρίς στηρίξει την δηµιουργία δικτύων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές τοπίο. Για το λόγο αυτό συνεργάζεται µε την τοπική αυτοδιοίκηση, το Παν/µιο, υπευθύνους άλλων νοµών, τα ΚΠΕ, µη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο του περιβάλλοντος. Παρακάτω αναφέρονται τα κυριότερα δίκτυα: 5.4. Συνεργασία µε φορείς ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ-Τµήµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νοµών: Αχαΐας, Ηλείας, Φωκίδας, Κυκλάδων, Α Αθηνών, Αθηνών, Ζακύνθου, Χίου, Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας για 9

10 σχεδιασµό κοινών δράσεων, επιµορφωτικών δραστηριοτήτων και ανταλλαγή εµπειριών. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ Τοµέας Περιβάλλοντος - Χωροταξίας & Ποιότητας Ζωής Τοµέας Παιδείας - Αθλητισµού Πολιτισµού για στήριξη εκδηλώσεων ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ: Α ΕΠ, Τοµέας περιβάλλοντος και πρασίνου. Λειτουργία και στήριξη τοπικών δικτύων: ιαχείριση απορριµµάτων Ενέργεια Αστικό πράσινο σε όλη τη διάρκεια του έτους-εκδηλώσεις Αναπτυξιακή Επιχείρηση (Α ΕΠ), Περιφερειακό Ενεργειακό Γραφείο υτ. Ελλάδας, Πολιτιστικός Τοµέας, Κοινωνικός Τοµέας, ηµοτική Επιτροπή Παιδείας, Τοµέα καθαριότητας ΤΕ ΚΕ Αχαΐας: Συνεργασία για την στήριξη των σχολείων που υλοποιούν προγράµµατα Π.Ε ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Επιµορφωτικές ηµερίδες : Σχέδια εργασίας: σχεδιασµός και ανάπτυξη ΠΕΚ: Εισαγωγική επιµόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΤΕΙ: Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας των Τ.Ε.Ι. Πάτρας για την εκπαίδευση των φοιτητών και τη στήριξη προγραµµάτων στα σχολεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ- Τµήµατα: Παιδαγωγικό, Βιολογικό-Χηµικών Μηχανικών για τη στήριξη προγραµµάτων Π.Ε. στα σχολεία Κ.Π.Ε.(Κλειτορίας, Ακράτας, Λιθακιάς Ζακύνθου, Θέρµου, Καλαµάτας ) για την επιµόρφωση εκπαιδευτικών, συµµετοχή ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων στα προγράµµατα τους και υποστήριξη δικτύων. ΑΣΑΡΧΕΙΟ: Καθαρισµός άσους Στροφυλιάς ΚΕΠΕΚ: για τη στήριξη του προγράµµατος «Ασφάλεια των µαθητών στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον» ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ: διοργάνωση εκδηλώσεων Μη Κυβερνητικοί φορείς: Κέντρο Πληροφόρησης Λ/Θ Κοτυχίου άσους Στροφυλιάς- ήµος Λαρισσού για τη στήριξη προγραµµάτων και δράσεων Φιλοδασικός Όµιλος Φτέρης-Κέντρο Πληροφόρησης Μπαρµπάς-Κλωκός για τη στήριξη προγραµµάτων και δράσεων Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για το δίκτυο των Οικολογικών Σχολείων ιατηρητέο Υδροκίνητο Συγκρότηµα Εφταπίτας Αιγίου: Εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και εκπαιδευτικών-κατάστρωση προγραµµάτων Π.Ε ΦΑΟΣ Υλοποίηση προγράµµατος για την «Ασφάλεια των µαθητών στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον» ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ (Οικολογική Κίνηση Πάτρας) Σύλλογος Αρχέλων: Συνεργασία για την οργάνωση και υλοποίηση ενηµερωτικών επισκέψεων στα σχολεία Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Πελοποννήσου και υτ.ελλάδας-βιοµηχανία ΤΙΤΑΝ για τη στήριξη του προγράµµατος «Ασφάλεια των µαθητών στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον» Σύλλογος ασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας για τη στήριξη των εκδηλώσεων και δράσεων Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Πολιτιστικής κληρονοµιάς για την στήριξη των δικτύων 10

11 Εταιρεία Superfast Ferries: οργάνωση και υλοποίηση προγράµµατος ενηµερωτικών επισκέψεων των µαθητών στα πλοία της εταιρείας, στήριξη εκδηλώσεων Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας: ενηµερωτικές συναντήσεις σχολείων περιοχής, στήριξη εκδηλώσεων Κέντρο Πρόληψης των εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Αχαΐας - Κίνηση «Πρόταση»:επιµόρφωση εκπ/κών, υλοποίηση προγραµµάτων στα σχολεία Κέντρο ΓΑΙΑ Μουσείου Γουλανδρή: επιµόρφωση εκπ/κών 5.5. Παραγωγή υλικού α:ετήσια έκδοση περιοδικού του Τµήµατος (από το 1996 και µετά), το οποίο περιέχει προγράµµατα και δραστηριότητες, που υλοποιήθηκαν στα ηµοτικά σχολεία και του Νοµού β: ηµιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας η οποία περιέχει πληροφοριακό υλικό σχετικά µε το Τµήµα Π.Ε., συνδέσεις µε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και άλλους φορείς και οργανώσεις σχετικούς µε το περιβάλλον. γ:παραγωγή αφισών και φυλλαδίων δ:παραγωγή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τη στήριξη των προγραµµάτων µε συνεργασία φορέων 6. ηµοσιοποίηση Το Τµήµα Π.Ε έχοντας σα στόχο: την προβολή της ετήσιας προσπάθειας εκπ/κών και µαθητών για την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και συµπεριφοράς και του πρωτότυπου παραγόµενου έργου την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για θέµατα περιβάλλοντος την ηθική ανταµοιβή των συντελεστών των προγραµµάτων προβαίνει κάθε χρόνο σε δηµοσιοποίηση των δράσεών. Επιλέγει κάθε φορά τις πιο ενδεδειγµένες τεχνικές δηµοσιοποίησης ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες, τις παρεχόµενες υποδοµές, τις αναπτυσσόµενες συνεργασίες, 11

12 Εκδηλώσεις Τµήµατος Π.Ε ανά έτος ιαγ. Καλλιτ. ηµ παρουσ. ΜΜΕ Βιβλιοπ Οµαδικά παιχν Τελ παρ προγρ Τοπικ. ρασ Εναλ.δραστ θεατρικ παραστ Βραβευσ Εκθέσεις 6. Αξιολόγηση Σχεδιάγραµµα 5 Η αξιολόγηση αφορά τα προγράµµατα και την στήριξη που παρέχει το Τµήµα Π.Ε και όχι τους εκπ/κούς. Για το σκοπό αυτό γίνεται: 1. ιαµορφωτική αξιολόγηση σε 3 χρονικά στάδια και κατά τις συναντήσεις των δικτύων ώστε να υπάρχει επανατροφοδότηση. 2. Τελική αξιολόγηση που αφορά α. στη συµπλήρωση ειδικού δελτίου από τους εκπ/κούς, το οποίο το Τµήµα το επεξεργάζεται στατιστικά. β. στην κατάθεση του ηµερολογίου των εκπ/κών ή της τάξης το οποίο µέσα από ανάλυση κειµένου αναδεικνύει ποιοτικά χαρακτηριστικά των εργασιών. 7. Βιβλιογραφία Ερευνητική οµάδα για την οικολογική παιδαγωγική: «Περιβαλλοντική Αγωγή, εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς» Παν/µιο Πατρών (1998) ΥΠΕΠΘ/ ΕΠΕΑΕΚ Ιστοσελίδα ΥΠΕΠΘ Ιστοσελίδα UNESCO Κρίβας Σπ.: Οικολογικοποίηση των σχολικών εγχειριδίων και της σχολικής πρακτικής Αχαϊκές Εκδ.,1996 Κρίβας Σπ & άλλοι.: «Η Περιβαλλοντική Αγωγή στο ηµοτικό Σχολείο», Παν/κές παραδόσεις, ΠΤ Ε Παν/µίου Πατρών 1996 Λυµπεράτος Γ. Σακοβέλη Π. Σταµατελάτου Κ. «Προστασία περιβάλοντος µέσω της ιαχείρισης αποβλήτων», εγχειρίδιο εκπ/κών. Παν/µιο Πατρών ΥΠΕΠΘ/ΕΠΕΑΕΚ (2000) Μεσσάρης ιονύσης: «Κέντρα περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Εξέλιξη- Κριτική αποτίµηση» Ερευνητική µεταπτυχιακή εργασία. ιατµηµατικό Περιβάλλοντος Παν/µιο Πατρών (2000) Παπαδηµητρίου, Β.: «Περιβαλλοντική εκπαίδευση και σχολείο»τυπωθήτω, 1998 Παπούλια-Τζελέπη, Π.: «Στοχαστικοκριτική διδασκαλία: θεωρία και πράξη» Παν/κές εκδόσεις, ΠΤ Ε Παν/µίου Πατρών

13 Τσαµπούκου-Σκαναβή Κ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, µια σχέση σε αδιάκοπη εξέλιξη» (Αθήνα 2004) ΥΠΕΠΘ: Εγχειρίδιο για την Π.Ε, Αθήνα 1992 ΥΠΕΠΘ-ΓΓΝΓ-ΥΠΕΧΩ Ε:Οικολογία-κοινωνία-Εκπαίδευση, πρακ.συµποσίου Φλογαΐτη, Ε.: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», εκδ. Ελ.Γραµ,2001 Χρυσαφίδης, Κ.: «Βιωµατική-Επικοινωνιακή ιδασκαλία», Gutenberg

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον»

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Ίδρυση Δικτύου «Τουρισμός και περιβάλλον» Με την απόφαση 3927/17/17-4-2006

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: 210 6741619, 6970886134 milionis@sch.gr

e-mail: 210 6741619, 6970886134 milionis@sch.gr ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2007 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατέρα: Ειδικότητα Ιδιότητα: Έτος, τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Το e-επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (EΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου Διευθύντρια Π.Ι. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 9 Μαΐου 2013 Δομή της παρουσίασης Ρόλος και Δράση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ) Εμφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Βιογραφικού

Απόσπασμα Βιογραφικού Απόσπασμα Βιογραφικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο. ΣΚΟΥΦΗ- KAΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗ Όνομα.. ΔΗΜΗΤΡΑ Όνομα Πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έτος Γέννησης 1952 Τόπος Γέννησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΚΟΠΟΣ και ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟ και ΔΡΑΣΕΙΣ > Η εμπειρία της Πάτρας ΕΡΓΟ και ΔΡΑΣΕΙΣ > Η εμπειρία της Θεσσαλονίκης ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre ΕΙΣΑΓΩΓΗ ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η σύγχρονη εποχή παρά την πρόοδο που τη χαρακτηρίζει στον τοµέα της τεχνολογίας και της επιστήµης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου,

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. & 1996 2002 2004

1. 2. & 1996 2002 2004 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επίθετο: Ευαγγέλου Όνοµα: Φίλιππος Χρόνος/ Τόπος γέννησης: 06.05.1978, Κατσικά Ιωαννίνων ιεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 160, 45500 Κατσικά Τηλέφωνο οικίας: 2651091285

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

( ) 1 0 , 5 6 6 2 5 , 2 3 1 0 6 2 1 1 4 6, 6 9 3 2 1 7 0 5 9 6 e m a i l s t j i b i l @ g m a i l. c o m 2008 1993 2003 - 2005-2006

(   ) 1 0 , 5 6 6 2 5 , 2 3 1 0 6 2 1 1 4 6, 6 9 3 2 1 7 0 5 9 6 e m a i l s t j i b i l @ g m a i l. c o m 2008 1993 2003 -  2005-2006 Σωκράτους (πρώην πάροδος Φιλίππου) 10 Α, 56625 Συκιές, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο2310 621146, 6932 170596 e mail stjibil@gma il.com ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΖΙΜΠΙΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµη µε 1 παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε αυτή την ενότητα θα συνοψίσουµε τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω και θα δοθούν κάποιες προτάσεις. 5.1 Συζήτηση Αντιµετωπίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Η κοινωνία εµπιστεύεται το σχολείο ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Η πολιτεία εµπιστεύεται τον εκπαιδευτικό ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ 1/2 ΤΟΜΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 73 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε: Μέθοδος Διεξαγωγής

Απευθύνεται σε: Μέθοδος Διεξαγωγής Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

INFOIL Προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης με παράδειγμα το ελαιόλαδο

INFOIL Προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης με παράδειγμα το ελαιόλαδο LIFE08 INF/GR/000581 INFOIL Προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης με παράδειγμα το ελαιόλαδο Ευάγγελος Βαγγέλογλου Πολυτεχνείο Κρήτης Τμ. Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Ημερίδα PROSODOL,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακα Αποδεκτών ΠΡΟΣ : ΘΕΜΑ: Οργάνωση Εκδηλώσεων με θέμα «Ημέρες Σταδιοδρομίας» στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πίνακα Αποδεκτών ΠΡΟΣ : ΘΕΜΑ: Οργάνωση Εκδηλώσεων με θέμα «Ημέρες Σταδιοδρομίας» στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΓΡΑΦΕΙO ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ( ΣΕΠ ) Ερμού 15 101 85 Αθήνα Tηλέφωνο : 3230332

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή Το έργο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Κοινωνικός Στρυµώνας"

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 5. PERIEXOMENA/2012:4. TEXNIKHS 8/2/12 11:03 PM Page 120 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.................................................................................. 5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει να ακολουθήσει το προτεινόµενο πρόγραµµα, ή να το διαµορφώσει ανάλογα µε το πώς επιθυµεί και ταιριάζει στις ανάγκες και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 1 ) Διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού 1.1 Χρονικό διάστημα υλοποίησης : Από - Έως (2 ημερομηνίες της μορφής (ηη/μμ/εεεε) χωρισμένες με (-) πχ: 01/09/2013-10/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαίδευση Επιµόρφωση Ενηλίκων και Τουρισµός Κωνσταντίνος Τσαµαδιάς Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: επιστηµονική ηµερίδα: ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: Τρόποι Συνεργασίας Σχολείου & Οικογένειας Εγκαταστάσεις New York College 27 Φεβρουαρίου 2010 - ΑΘΗΝΑ ρ Τσιµπιδάκη Ασηµίνα ιδάσκουσα Ειδικής Αγωγής ΠΤ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 6972038117, 6932078466 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 6972038117, 6932078466 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) (www.eepek.gr) Τηλ.: 6972038117, 6932078466 Λάρισα Λάρισα, 10 Φεβρουαρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: «Ανοιχτή Ημερίδα ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Εταίρων Κοινωνικής Πολιτικής Σύµπραξη Κοιν.Σ.Επ. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.)

ίκτυο Εταίρων Κοινωνικής Πολιτικής Σύµπραξη Κοιν.Σ.Επ. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.) ίκτυο Εταίρων Κοινωνικής Πολιτικής Σύµπραξη Κοιν.Σ.Επ. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.) Κοιν.Σ.Επ «Άνθρωπος και Πολιτισµός» Κοιν.Σ.Επ «Νέοι Ορίζοντες» Κοιν.Σ.Επ «Αµβρακία» Κοιν.Σ.Επ «Music View»

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης. του ήµου Τανάγρας

Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης. του ήµου Τανάγρας ΑΝΙΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης του ήµου Τανάγρας Α) Γενικά στοιχεία για το / τη ηµότη ηµοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο : Γυναίκα Άνδρας Ηλικία : Εθνικότητα : Ανήκετε

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Ιωάννης Ψυχογιός (Υπεύθυνος Γραφείου Υποστήριξης Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών Προγραµµάτων, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος (Ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Μάμαη Δίκτυο 3α, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Αθήνα // τηλ.-φαξ: SOS // Μάμαη 210 8228795 3α, Αθήνα // e-mail: // τηλ.-φαξ: schools@medsos.gr 210 8228795

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΓΟΥΒΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Προ του 2010 2010-2011

Διαβάστε περισσότερα

MIO-ECSDE, MEdIES Ποιοι είμαστε, Δράσεις & Πρωτοβουλίες

MIO-ECSDE, MEdIES Ποιοι είμαστε, Δράσεις & Πρωτοβουλίες ΚΠΕ Ελευσίνας Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Δυτικής Αττικής Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (ΜΙΟ-ECSDE) Διεθνές Δίκτυο Εκπαιδευτικών «MEdIES» Δήμος Ελευσίνας MIO-ECSDE, MEdIES

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη www.kpe-thess.gr www.facebook.com/kpethess Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Χ. Αθανασίου - Ε. Παπαδημητρίου - Ν. Ριφάκη - Γ. Σλαυκίδης Π. Τσολακίδου - Γ. Υφαντής

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π. Ηµερ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟ Άνδρας Γυναίκα ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 8-9 -2011 Αριθ. Πρωτ. :101837 /Γ2 Βαθµός Προτερ.: ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης H ActionAid είναι ένας διεθνής αναπτυξιακός οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Μάιος 2010 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικά 4-5 Ξάνθη 6 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 7 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Σέλινο, 30/10/2013. Αρ.Πρ. Φ. 12.3/134 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης. ΚΟΙΝ 1:

Σέλινο, 30/10/2013. Αρ.Πρ. Φ. 12.3/134 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης. ΚΟΙΝ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ----------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον ΠΡΟΦΙΛ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Μη Κερδοσκοπικός - Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Κεντρική δομή: Ιουστινιανού 3, 41222 Λάρισα, Τηλ./ Fax: 2410626943

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΦΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-7-1963

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης: E-Mail: dgeorgopoulos@tee.gr α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11 ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 2004-2005»

ΘΕΜΑ «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 2004-2005» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ταχ /νση: Κριεζή 16, 34100Χαλκίδα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Η μέθοδος «Project» σε δώδεκα βήματα

Η μέθοδος «Project» σε δώδεκα βήματα Η μέθοδος «Project» σε δώδεκα βήματα Βήμα 1 ο : Επιλογή θέματος - ευαισθητοποίηση μαθητών/τριων Το θέμα πρέπει να: ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα στις ανησυχίες και στις εμπειρίες των μαθητών/τριών. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική Επιμορφωτικό σεμινάριο υποψηφίων ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Metropolitan Hotel Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Προσκεκλημένη εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

1.1 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο γίνεται λόγος για την οικολογική κρίση και τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο πλανήτης µας. Το περιβάλλον ζωτικός χώρος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά εδοµένα. mtk@ekdd.gr ΜΟΝΑ Α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ. Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr

Ανοικτά εδοµένα. mtk@ekdd.gr ΜΟΝΑ Α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ. Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr Ανοικτά εδοµένα Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr Συντονίστρια Μονάδας Τεκµηρίωσης και Καινοτοµιών Εθνικό Κέντρο ηµόσια ιοίκησης Λόγοι Εφαρµογής; Πολιτική ΕΕ Ανάγκη προσαρµογής στις απαιτήσεις των

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Υ ΔΗΜΟΤ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛ ΑΔΩΝ Νάξος,

Διαβάστε περισσότερα