Υλικοηεσνική ςποδομή επγαζηηπίυν πληποθοπικήρ ΕΑΕΠ: Η πεπίπηυζη ηηρ Γ Αθήναρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υλικοηεσνική ςποδομή επγαζηηπίυν πληποθοπικήρ ΕΑΕΠ: Η πεπίπηυζη ηηρ Γ Αθήναρ"

Transcript

1 Υλικοηεσνική ςποδομή επγαζηηπίυν πληποθοπικήρ ΕΑΕΠ: Η πεπίπηυζη ηηρ Γ Αθήναρ Αναζηόποςλορ Ιυάννηρ 1, Ανδπινοπούλος Παναγιώηα 2, Δποζούλη Ιθιγένεια 3, Καπογιαννόποςλορ Γεώπγιορ 4, Κονηογιάννηρ Γεώπγιορ 5, Οικονόμος Δημήηπηρ 6, Παπαφυάννος Ιυάννηρ 7, Παπακλεοβούλος Ανδπέαρ 8 1 Τπεχζπλνο ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ. Γ Αζήλαο 2 Σερληθφο Τπεχζπλνο ΚΔ.ΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο 3 Σερληθφο Τπεχζπλνο ΚΔ.ΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο 4 Σερληθφο Τπεχζπλνο ΚΔ.ΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο 5 Σερληθφο Τπεχζπλνο ΚΔ.ΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο 6 Δθπαηδεπηηθφο Κιάδνπ ΠΔ20 7 Σερληθφο Τπεχζπλνο ΚΔ.ΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο 8 Σερληθφο Τπεχζπλνο ΚΔ.ΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο Πεπίλητη Λακβάλνληαο ηελ πεξίπησζε ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ ηεο εθπαίδεπζεο Γ Αζήλαο, ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε απνηίκεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο ησλ ΔΑΔΠ θαη ε δηεξεχλεζε ηεο απνδνηηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο ζηε δηδαζθαιία. Η θαηαγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο ησλ 78 ΔΑΔΠ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε δηεχζπλζε πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Γ' Αζήλαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ειεθηξνληθά κε εξγαιεία αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ. Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα πηνζέηεζε ιχζεσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα αθνκνηψλνπλ απνθιίζεηο ζηελ νκνηνγέλεηα ηφζν ηνπ πιηθνχ, φζν θαη ηνπ ινγηζκηθνχ. Λέξειρ κλειδιά: ΚΔΠΛΗΝΔΣ, Πξσηνβάζκηα, Πιεξνθνξηθή, ΔΑΔΠ, Δξγαζηήξην Ειζαγυγή Η εμέιημε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) θαη ε ρξήζε ηνπο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο ζχγρξνλεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αμηνπνίεζή ηνπο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Καη απηφ γηαηί, εθφζνλ νη λένη ζα πεξάζνπλ απφ ην ζηάδην ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ην ζρνιείν είλαη ην θαηάιιειν κέξνο γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζηνλ θξίζηκν ηνκέα ησλ ΣΠΔ (Tondeur et al., 2007). Παξάιιεια, νη λέεο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο, δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, βειηηψλνπλ ηε κάζεζε, αλαβαζκίδνπλ ηε δηδαζθαιία, πξνάγνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη πάλσ απφ φια δηαπαηδαγσγνχλ (Παπαδφπνπινο, 2001; ηάλνπ-κχξγηνπ, 2010). Δπηπξφζζεηα, απμάλεηαη ε απηελέξγεηα θαη ε πξσηνβνπιία, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηφζν νη καζεηέο, φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ δεκηνπξγηθνί θαη φρη παζεηηθνί απνδέθηεο ή κεηαδφηεο ηεο γλψζεο (Tinio, 2002). Μάιηζηα, φπσο αλαθέξεη ν Παπαδφπνπινο (2001), νη ΣΠΔ δελ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζε έλα ξφιν θαζνξηζκέλν εθ ησλ πξνηέξσλ απνηειψληαο απιψο έλα δηδαθηηθφ βνήζεκα, αιιά λα ιεηηνπξγνχλ σο έλα λέν επηθνηλσληαθφ εξγαιείν θαη κέζν δηαπαηδαγψγεζεο κε επίθεληξν ηνλ άλζξσπν. Ο ειιεληθφο θνξέαο παηδείαο αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνρψξεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, ζηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ ηηο ΣΠΔ φρη κφλν σο απηφλνκν γλσζηηθφ αληηθείκελν, αιιά θαη σο δηαζεκαηηθφ εξγαιείν (Τπ.Δ.Π.Θ./Π.Ι., 2003). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο επηηπρίαο ηεο παξαπάλσ πξνζαξκνγήο είλαη ε ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη ε Ππακηικά Δπγαζιών 8 ος Πανελλήνιος Σςνεδπίος Καθηγηηών Πληποθοπικήρ, Βόλορ, Μαπηίος 2014

2 2 8 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Καθηγηηών Πληποθοπικήρ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, ηφζν ζε πιηθφ φζν θαη ζε ινγηζκηθφ (I-Curriculum Project, 2003; Κνηζηθάθνο, 2008). Παξάιιεια, ζεκαληηθή είλαη θαη ε παξνρή βέιηηζησλ ηερληθψλ ιχζεσλ γηα ηελ απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ γηα ηηο ΣΠΔ (Παπαγεσξγάθεο, 2011) αιιά θαη ε ελεξγή ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε (ΤΠ.ΑΙ.Θ.ΠΑ., 2012). Με απηφ ηνλ ηξφπν νη εθπαηδεπηηθνί ζα αθνζησζνχλ πεξηζζφηεξν ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο θαη ιηγφηεξν ζηελ ηερληθή δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ (νινκσλίδνπ, 2002). Όια ηα παξαπάλσ δηακφξθσζαλ ην πιαίζην έληαμεο θαη ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηελ ζηαδηαθή εθαξκνγή ζε αξθεηέο απφ απηέο ηνπ ΔΑΔΠ, θαζνξίδνληαο κάζεκα πιεξνθνξηθήο σο κέξνο ηνπ ππνρξεσηηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ ηε δεκηνπξγία εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο (Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ., 2010α; 2010β; 2010γ; 2010δ; 2011). θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε απνηίκεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κε ΔΑΔΠ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε Γ Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Αζήλαο θαη ε δηεξεχλεζε ηεο απνδνηηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο ζηε δηδαζθαιία, κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ζρεηηθή θαηαγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο. Η θαηαγξαθή πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην ΚΔΠΛΗΝΔΣ ηεο Γ Αζήλαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ησλ εξγαζηεξίσλ. Μεθοδολογία Διαδικαζία επγαλείο ζςλλογήρ δεδομένων Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο παξνχζαο έξεπλαο πηνζεηήζεθαλ πξαθηηθέο δηεμαγσγήο πνζνηηθψλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ζε ζπιινγή θαηαγξαθή αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπο κε εθαξκνγή αξρψλ πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (Robson, 2007; Cohen et al, 2008). Η θαηαγξαθή αθνξνχζε ζηνπο Η/Τ ησλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο ησλ 78 δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κε ΔΑΔΠ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε Γ Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Αζήλαο. Χο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ΔΛΛΑΚ εθαξκνγή OCSInventoryNG. Σν ζχζηεκα ηεο θαηαγξαθήο θηινμελήζεθε ζε εμππεξεηεηή ηνπ ΚΔΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο ν νπνίνο ιεηηνπξγεί κε ηελ πιαηθφξκα εηθνληθνπνίεζεο PROXMOX VE ΔΛΛΑΚ ινγηζκηθφ βαζηζκέλν ζε DEBIAN Linux (Proxmox VE, 2013) ην νπνίν παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εηθνληθψλ κεραλψλ (linux containers) κε ινγηζκηθφ OpenVZ (Open Virtuozzo ΔΛΛΑΚ ινγηζκηθφ). Γεκηνπξγήζεθε κηα εηθνληθή κεραλή βαζηζκέλε ζε LinuxUbuntu LTS ζηελ νπνία θαη εγθαηαζηάζεθε ην ινγηζκηθφ θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο OCS Inventory NG 2.1 (OCS Inventory NG, 2013b ). Σν ζχζηεκα πειάηεο, πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ θαηαγξαθή OCS Inventory Agent 2.1 (OCS Inventory NG, 2013a) θαη αλαθέξεηαη ζε φια ηα γλσζηά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Windows, Linux, Mac), παξακεηξνπνηήζεθε θαηάιιεια θαη δηακνηξάζηεθε ζηνπο ππεπζχλνπο ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ ζπλνδεπφκελν απφ αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ. Σν ζχζηεκα πειάηεο ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία SOAP γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ εμππεξεηεηή θαη λα κεηαθνξηψζεη ζε απηφ ηηο ζπιιεγκέλεο πιεξνθνξίεο βαζηζκέλεο ζην πξφηππν αληαιιαγήο XML. Γηα ππνινγηζηέο νη νπνίνη δελ ήηαλ δπλαηφ λα θαηαγξαθνχλ απεπζείαο ζην ζχζηεκα, θπξίσο ιφγσ πξνβιεκάησλ ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν, ρξεζηκνπνηήζεθε ε δπλαηφηεηα ηνπ πειάηε γηα παξαγσγή αξρείνπ XML ην νπνίν θαη απεζηάιε ειεθηξνληθά ζην ΚΔΠΛΗΝΔΣ γηα εηζαγσγή ζην ζχζηεκα. Σςμμεηέσονηερ διαζθάλιζη εγκςπόηηηαρ και αξιοπιζηίαρ Όπσο αλαθέξνπλ δηάθνξνη θνηλσληθνί εξεπλεηέο (Robson, 2007; Cohen et al, 2008), ηφζν ε αθξίβεηα εγθπξφηεηα ησλ ζπιιεγκέλσλ δεδνκέλσλ, φζν θαη ε αληαπφθξηζε ζε δηαδηθαζίεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ εξγαιείνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ. Η επηινγή θαη ε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο εμππεξεηεηή πειάηε δηαζθάιηζε ηε κέγηζηε δπλαηή ακεξνιεςία ζηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ δεδνκέλσλ γηαηί απνθεχρζεθε ε ρεηξφγξαθε εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ θάζε θαηαγξαθφκελνπ ππνινγηζηή, πξάγκα ην νπνίν δελ εμαζθαιίδεη ηε κνλνζήκαληε πεξηγξαθή ησλ πιηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο. Δπηπξφζζεηα, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο

3 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 3 θαηαγξαθήο, ην ζχζηεκα πεξηήιζε ζε πεξίνδν δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη απαξαίηεηεο δνθηκέο, ξπζκίζεηο θαη βειηηψζεηο θαη επηβεβαηψζεθε ε απφδνζή ηνπ. Παξάιιεια, επηηεχρζεθε κηα ηδηαίηεξα θηιηθή πξνο ην ρξήζηε αιιειεπίδξαζε κε ην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ πιεξνθνξηψλ αθνχ: Η φιε δηαδηθαζία πεξηειάκβαλε ηελ εθηέιεζε κηαο εθαξκνγήο πνπ έθαλε απηνκαηνπνηεκέλα ηε ζπιινγή θαη απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ εμππεξεηεηή ηνπ ΚΔΠΛΗΝΔΣ. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο ζηνπο ππνινγηζηέο ήηαλ κηθξφο. Οη ππεχζπλνη ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ, αθνινπζψληαο ζρεηηθέο νδεγίεο απφ ην ΚΔΠΛΗΝΔΣ, νινθιήξσζαλ ηελ ειεθηξνληθή απνγξαθή ησλ Η/Τ ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπο ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο, κε θαηάιιεια εξσηήκαηα (sql queries), πξνο ηελ βάζε δεδνκέλσλ MYSQL ηνπ ζπζηήκαηνο εμππεξεηεηή, εμήρζεζαλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο ησλ ΔΑΔΠ δεκνηηθψλ, φπσο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ειηθία ηνπ εμνπιηζκνχ, ηνλ επεμεξγαζηή, ηε κλήκε, ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν θαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Παποςζίαζη αποηελεζμάηυν Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ 78 εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Γ Αζήλαο κε αλακνξθσκέλν πξφγξακκα. ην πιεζπζκφ απηφ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα δψδεθα (12) δεκνηηθά πνπ νξίζηεθαλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο Σα ζηνηρεία ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνινγηζηψλ αλά εξγαζηήξην, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1 δείρλνπλ ηελ κεγάιε δηαθνξνπνίεζε πνπ ππάξρεη αλά ζρνιηθή κνλάδα. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ην 21,79% ησλ εξγαζηεξίσλ έρεη ιηγφηεξνπο απφ 10 ππνινγηζηέο αιιά θαη έλα πνζνζηφ 23,08% δηαζέηεη πεξηζζφηεξνπο απφ 14 ππνινγηζηέο, κε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ 20 ππνινγηζηέο ζην εξγαζηήξην. Πίνακαρ 1. Απιθμόρ Η/Υ ανά επγαζηήπιο Απιθμόρ Σηαθμών Επγαζίαρ Σςσνόηηηα Ποζοζηό % Μέρξη θαη >=10 θαη <= >= Σύνολο ην ρήκα 1 εκθαλίδεηαη ε θαηαλνκή ησλ ππνινγηζηψλ βάζε ειηθίαο. πγθεθξηκέλα, απνηππψλεηαη ε θαηαγεγξακκέλε ειηθία ησλ 908 ππνινγηζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζε έλα εχξνο 15 εηψλ, απφ ην 1998 έσο θαη ην Η ειηθία ηνπ θάζε ππνινγηζηή πξνζδηνξίζηεθε κε βάζε ην έηνο θπθινθνξίαο ηνπ επεμεξγαζηή ηνπ, ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ ξφινπ ηνπ ζηελ ιεηηνπξγία θάζε ζηαζκνχ εξγαζίαο. Η παξνπζία 428 (47.14%) ππνινγηζηψλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα , πξηλ απφ ηελ πηινηηθή δξάζε γηα ηα ΔΑΔΠ (Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ, 2010δ), νθείιεηαη θχξηα ζε πξνζσπηθέο πξσηνβνπιίεο εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ αιιά θαη δσξεέο πξνο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο απφ πνηθίιεο πεγέο (νινκσλίδνπ, 2002).

4 4 8 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Καθηγηηών Πληποθοπικήρ Σσήμα 1. Καηανομή Υπολογιζηών βάζη ηλικίαρ Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην εχξνο θαηαλνκήο ησλ ειηθηψλ ησλ ππνινγηζηψλ εληφο ηνπ ηδίνπ εξγαζηεξίνπ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ηνπο, φπσο απηφ θαίλεηαη ζην ρήκα 2. ην ίδην ζρήκα απνηππψλεηαη θαη ε δηάκεζνο ησλ ειηθηψλ αλά εξγαζηήξην. Η δηάκεζνο, σο έλα κέηξν θεληξηθήο ηάζεο πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ειηθία ηνπ 50% ηνπ πιεζπζκνχ, δείρλεη φηη 34,62% ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη απφιπηα νκνηνγελή ειηθηαθά. Αληίζεηα, ζην ππφινηπν 65,38% ησλ εξγαζηεξίσλ ππάξρνπλ δηαθνξέο απφ 1 κέρξη θαη 15 έηε ειηθίαο ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο. ηα εξγαζηήξηα κε πνιχ κεγάιε δηαθνξά ειηθίαο, φπνπ ην θξηηήξην ηεο δηακέζνπ δελ απνκαθξχλεηαη εκθαλψο απφ ην θάησ φξην ειηθίαο, ν θχξηνο φγθνο ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο παξακέλεη πεπαιαησκέλνο παξά ηηο πξνζζήθεο ζχγρξνλσλ ζρεηηθά ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ φπνπ απηφ ήηαλ εθηθηφ. Οη απφθηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζχγρξνλσλ ζηαζκψλ εξγαζίαο, νθείιεηαη θπξίσο ζε πξσηνβνπιίεο ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή θαη ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ εξγαζηεξίσλ φπνπ ε δηάκεζνο πιεζηάδεη ηε κέγηζηε ειηθία, έρνπλ πξνζηεζεί ππνινγηζηέο απφ δσξεέο νη νπνίνη θαηά θαλφλα είλαη παιαηφηεξεο ηερλνινγίαο.

5 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 5 Σσήμα 2. Καηανομή Υπολογιζηών βάζη ηλικίαρ, διάμεζος ηλικίαρ και απιθμού ανά επγαζηήπιο ηνλ Πίλαθα 2 απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ εξγαζηεξίσλ κε βάζε ηελ δηαθνξά ειηθίαο ησλ ππνινγηζηψλ αλά εξγαζηήξην. ε 24 (30,77%) εξγαζηήξηα ε δηαθνξά ειηθίαο είλαη κέρξη θαη 3 έηε, ελψ ζε 21 (26,92%) ε δηαθνξά είλαη κέρξη θαη 7 έηε. ηα ππφινηπα 33 (42,31%) ε δηαθνξά απηή ππεξβαίλεη ηα 8 θηάλνληαο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κέρξη θαη ηα 15 έηε. Πίνακαρ 2. Διαθοπέρ ηλικιών ςπολογιζηών ανά επγαζηήπιο Διαθοπά Ηλικίαρ (έηη) Σςσνόηηηα Ποζοζηό % [0-1] [2-3] [4-5] [6-7] [8-9] [10-11] [12-13] [14-15] Σύνολο Η κεγάιε πνηθηιία αλά εξγαζηήξην δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο ειηθίεο, αιιά αθνξά θαη ζηα εγθαηεζηεκέλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, κε απνηέιεζκα κφλν ην 32,05% ησλ εξγαζηεξίσλ λα δηαζέηεη ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο πνπ φινη έρνπλ εγθαηεζηεκέλν ην ίδην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Δξγαζηήξηα κε 3 θαη άλσ δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πθίζηαληαη ζε πνζνζηφ 28,21% φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 3. Σσήμα 3. Καηάηαξη επγαζηηπίυν με βάζη ηο πλήθορ ηυν Λειηοςπγικών Σςζηημάηυν Σςμπεπάζμαηα - Πποηάζειρ Σν ζχλνιν ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ εξγαζηεξίσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεκηνπξγεί έλα ζχλζεην πξφβιεκα ην νπνίν δελ επηδέρεηαη κηα κνλνζήκαληε θαη θαζνιηθή ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ, ιφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιφηεηαο ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο απφ πιεπξάο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ. Η απηνλφεηε αλαγθαηφηεηα γηα εληαίν πεξηβάιινλ κάζεζεο εληφο ηνπ ίδηνπ

6 6 8 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Καθηγηηών Πληποθοπικήρ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε γηα εληαίν κνληέιν ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί πηνζεηψληαο ηελ αξρηηεθηνληθή Δμππεξεηεηή Πειάηε (Client-Server) ε νπνία ζα κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε κηθξέο παξεκβάζεηο ζην επίπεδν πιηθνχ ή θαη ινγηζκηθνχ. Δπηπξφζζεηα, αληιψληαο εκπεηξία απφ ηελ πξαθηηθή πνπ εθαξκφζηεθε επί καθξφλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε ηε ρξήζε ηνπ εμππεξεηεηή σο ζηαζκνχ εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε απνηέιεζκα ηελ αρξεζηία ηνπ πιηθνχ (Αλαζηφπνπινο θ.α., 2013; ΚΔΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο, 2013), ζα πξέπεη ζην κνληέιν ησλ εξγαζηεξίσλ λα ζπκπεξηιεθζεί ζηαζκφο εξγαζίαο πνπ ζα πξννξίδεηαη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε απφ ηνλ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, ηα εξγαζηήξηα κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηελ πιηθνηερληθή ηνπο ππνδνκή ζε: Οκνηνγελή κε παιαηφ πιηθφ Οκνηνγελή κε λέν πιηθφ Δηεξνγελή κε πεξηζζφηεξνπο λένπο ζηαζκνχο εξγαζίαο Δηεξνγελή κε πεξηζζφηεξνπο παιαηνχο ζηαζκνχο εξγαζίαο Με βάζε απηή ηε θαηεγνξηνπνίεζε πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο ιχζεηο, πάληα κε γλψκνλα ηελ πξνεγνχκελε θαηεχζπλζε. Ομοιογενή με παλαιό ςλικό ηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ην 20,51 % ησλ εξγαζηεξίσλ, δειαδή 16 απφ ηα 78 εξγαζηήξηα. Ο ππνινγηζκφο έγηλε ιακβάλνληαο ηνπο Η/Τ ηνπ ίδηνπ εξγαζηεξίνπ κε ρξνλνινγία θαηαζθεπήο επεμεξγαζηή απφ ην 2005 θαη θάησ αιιά θαη κεδεληθή δηαθνξά ζην έηνο θαηαζθεπήο. ε απηά ηα εξγαζηήξηα ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί πιηθφ ζην νπνίν ζα βαζηζηνχλ ιχζεηο server based computing φπσο LTSP (ltsp.org, 2014) θαη Thin Linc (cendio.com, 2014 ). Ομοιογενή με νέο ςλικό ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλήθεη ην 14,11 % ησλ εξγαζηεξίσλ, πνπ ζεκαίλεη 11 εξγαζηήξηα απφ ην ζχλνιν ησλ 78. Ο ππνινγηζκφο έγηλε ιακβάλνληαο ηνπο Η/Τ ηνπ ίδηνπ εξγαζηεξίνπ κε ρξνλνινγία θαηαζθεπήο επεμεξγαζηή άλσ ηνπ 2006 αιιά θαη κεδεληθή δηαθνξά ζην έηνο θαηαζθεπήο. ε απηά ηα εξγαζηήξηα πξνηείλεηαη λα εθαξκνζηεί εληαίν Desktop θαηάιιειν γηα εξγαζηαθνχο ρψξνπο θαη πεξηβάιινληα δηθηχνπ. Εηεπογενή με πεπιζζόηεποςρ νέοςρ Η/Υ ε απηήλ ηελ νκάδα αλήθεη ην 39,74% ησλ εξγαζηεξίσλ, ήηνη 31 εξγαζηήξηα εθ ηνπ ζπλφινπ ησλ 78. Ο ππνινγηζκφο έρεη πξνθχςεη ιακβάλνληαο ηε κεγαιχηεξε ηνπ 2005 έηνπο θαηαζθεπήο δηάκεζν (ρήκα 2). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ νη αθφινπζεο ιχζεηο: Μεηαηξνπή ελφο εθ ησλ λέσλ Η/Τ ζε LTSP Server, κε επαχμεζε ησλ πφξσλ ηνπ αλ είλαη απαξαίηεην, θαη εθαξκνγή κηθηνχ κνληέινπ thin fat clients. Δθαξκνγή ηεο Thin Linc ιχζεο ζηνπο λένπο Η/Τ θαη δηακνηξαζκφ ησλ πφξσλ ηνπο ζηνπο παιαηνχο ζηαζκνχο εξγαζίαο. Δθαξκνγή multiseat ιχζεο (Userful, 2014; Xorg Foundation-multiseatX, 2014) ζηνπο λεψηεξνπο Η/Τ κε απφζπξζε ησλ παιαηψλ ζηαζκψλ εξγαζίαο θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε κνλάδεο εηζφδνπ εμφδνπ (νζφλε, πιεθηξνιφγην, πνληίθη).

7 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 7 Εηεπογενή με πεπιζζόηεποςρ παλαιούρ Η/Υ ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα ππφινηπα 20 εξγαζηήξηα εθ ησλ 78 (25,64%). Ο ππνινγηζκφο έρεη πξνθχςεη ιακβάλνληαο ηε κηθξφηεξε ηνπ 2005 έηνπο θαηαζθεπήο δηάκεζν (ρήκα 2). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ νη ίδηεο ιχζεηο κε απηέο ηεο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο, κε πηζαλφηεξε ηελ αλάγθε γηα πξνκήζεηα επηπιένλ πιηθνχ θαη πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ θφζηνπο: Μεηαηξνπή ελφο εθ ησλ λέσλ Η/Τ ζε LTSP Server, κε επαχμεζε ησλ πφξσλ Αναθοπέρ ηνπ αλ είλαη απαξαίηεην, θαη εθαξκνγή κηθηνχ κνληέινπ thin fat clients. Δθαξκνγή ηεο Thin Linc ιχζεο ζηνπο λένπο Η/Τ θαη δηακνηξαζκφ ησλ πφξσλ ηνπο ζηνπο παιαηνχο ζηαζκνχο εξγαζίαο. Δθαξκνγή multiseat ιχζεο (Userful, 2014; Xorg Foundation-multiseatX, 2014) ζηνπο λεψηεξνπο Η/Τ κε απφζπξζε ησλ παιαηψλ ζηαζκψλ εξγαζίαο θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε κνλάδεο εηζφδνπ εμφδνπ (νζφλε, πιεθηξνιφγην, πνληίθη). Cendio. (2014). Retrieved March 10, 2014 from Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία Δκπαιδεςηικήρ Έπεςναρ. Αθήνα, Διιάδα: Μεηαίρκην. I-Curriculum Project (2003).Greek Educational System: The implementation of the ICT in the Greek Curriculum in Compulsory Education. Retrieved January 25, 2014 from LTSP. (2014). Retrieved March 10, 2014 from OCS Inventory NG. (2013a). OCS Inventory Agents. Retrieved March 10, 2014 from OCS Inventory NG. (2013b). OCS Inventory Server Setup. Retrieved March 10, 2014 from ocs ubuntu server Proxmox VE (2013). Proxmox VE installation. Retrieved March 10, 2014 from Robson, C. (2007). Η Έπεςνα ηος ππαγμαηικού κόζμος. Αζήλα, Διιάδα: Gutemberg. Tinio, V. (2002).ICT in education.united Nations Development Programme e-primers.retrieved January 20, 2014 from Tondeur, J., Braak, J., &Valcke, M. (2007).Curricula and the use of ICT in education: Two worlds apart? BritishJournalofEducationalTechnology, 38(6), Userful. (2014). Retrieved March 10, 2014 from Xorg Foundation-multiseatX. (2014). Retrieved March 10, 2014 from Αλαζηφπνπινο, Ι., Αλδξηλνπνχινπ, Π., Γξνζνχιε, Ι., Καπνγηαλλφπνπινο, Γ., Κνληνγηάλλεο, Γ., Οηθνλφκνπ, Γ., Παπατσάλλνπ, Ι., & Παπαθιενβνχινπ, Α. (2013). Αμηνιφγεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο γηα ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο: Η πεξίπησζε ηεο Γ' Αζήλαο. Ππακηικά Δπγαζιών 7ος Πανελλήνιος Σςνεδπίος Καθηγηηών Πληποθοπικήρ. Θεζζαινλίθε: Παλειιήληα Έλσζε Καζεγεηψλ Πιεξνθνξηθήο (ΠΔΚΑΠ). ΓΔΠΠ (2003). Γιαθεμαηικό Δνιαίο Πλαίζιο Ππογπαμμάηων Σποςδώλ. Αζήλα: Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, Αλαθηήζεθε ζηηο 20 Ιαλνπαξίνπ 2014 απφ ΚΔΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο (2013). Δηήζηα απνινγηζηηθή έθζεζε. Γηαζέζηκν ζην Κνηζηθάθνο, Δ. (2008). Δκπαιδεςηική Δνόηηηα: Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηων Τεσνολογιών ηηρ Πληποθοπίαρ και Δπικοινωνιών. Αζήλα: ΤΠ.Δ.Π.Θ. Παπαδφπνπινο, Γ. (2001). Σν ζρνιείν ζηελ θνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. ην Κ. Σζνιαθίδεο (επηκ.), Ππακηικά ζςνεδπίος: «Η πληποθοπική ζηην Δκπαίδεςζη, Τεσνολογίερ, Δθαπμογέρ Καηάπηιζη Δκπαιδεςηικών», (ζ ). Ρφδνο, Διιάδα: Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. ηάλνπ-κχξγηνπ, Δ. (2010). Σερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη «Φεθηαθφ Υάζκα». ην Α. Σδηκνγηάλλεο (επηκ.), Ππακηικά Δπγαζιών 7ος Πανελλήνιος Σςνεδπίος με Γιεθνή Σςμμεηοσή: «Οι ΤΠΔ ζηην Δκπαίδεςζη», ηφκνο ΙΙ, (ζ ). Κφξηλζνο, Διιάδα: Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ.

8 8 8 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Καθηγηηών Πληποθοπικήρ νινκσλίδνπ, Υ. (2002). Δθαπμογή Σύγσπονων Πεπιβαλλόνηων Μάθηζηρ με ηη σπήζη ηων ΤΠΔ ζηην ππωηοβάθμια εκπαίδεςζη. Γηαζέζηκν ζην ΤΠ.ΑΙ.Θ.ΠΑ. (2012). Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ (ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ.), ησλ νξγάλσλ, ησλ θξηηεξίσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ Τπεπζχλσλ θαη ησλ Σερληθψλ Τπεπζχλσλ ηνπο θαζψο θαη ησλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπο. ην ΦΔΚ 2316/2012, Απόθαζη Απιθμ /Γ7. Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. (2010α). Οξηζκφο 800 Γεκνηηθψλ ρνιείσλ κε εληαίν αλακνξθσκέλν πξφγξακκα. Δγκύκλιορ Απιθ. Ππωη. Φ.3/609/60745 /Γ1/ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. (2010β). Χξνιφγηα Πξνγξάκκαηα Γεκνηηθψλ ρνιείσλ κε εληαίν αλακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Δγκύκλιορ με Απιθ. Ππωη. Φ.12/620/61531/Γ1/ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. (2010γ). Γηδαζθαιία πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα εηζαρζνχλ ζηα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα (ΔΑΔΠ) - επαλεμέηαζε & επηθαηξνπνίεζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη νδεγηψλ γηα ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο. Δγκύκλιορ Απιθ. Ππωη. Φ.12/879/88413/Γ1/ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. (2010δ). Πξφγξακκα πηινηηθήο εηζαγσγήο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ ζε δεκνηηθά ζρνιεία κε εληαίν αλακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα κία ςεθηαθά ππνζηεξηδφκελε δηδαζθαιία. Δγκύκλιορ Απιθ. Ππωη /Γ1/ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. (2011). πγθξφηεζε Δπηηξνπήο γηα ηε ζηήξημε ηνπ Μαζήκαηνο Σ.Π.Δ γηα ηα Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα. Δγκύκλιορ Απιθ. Ππωη. Φ. 12/668/74560/Γ1/ Τπ.Δ.Π.Θ./Π.Ι. (2003). ιαθεμαηικό Δνιαίο Πλαίζιο Ππογπαμμάηων Σποςδών ΔΠΠΣ - Αναλςηικά Ππογπάμμαηα Σποςδών ΑΠΣ για ηην Υποσπεωηική Δκπαίδεςζη. ηόμορ B. Αζήλα: Τπ.Δ.Π.Θ. - Π.Ι..

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Σεσνολογίαρ και Ψηθιακών ςζηημάηων ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «Γιδακηικήρ ηηρ Σεσνολογίαρ & Φηθιακών ςζηημάηυν» Καηεύθςνζη: Ηλεκηπονική Μάθηζη Μεηαπηςσιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ

Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ Δ. Κπάββαπηρ 1, Ε. Θάνος 2, Δ. Μαςπογιώπγορ 3 1 Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε jkravv@gmail.com 2 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε elenithanou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής για την χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Γ' Αθήνας

Αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής για την χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Γ' Αθήνας Αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής για την χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Γ' Αθήνας Αναστόπουλος Ιωάννης 1, Ανδρινοπούλου Παναγιώτα 2, Δροσούλη Ιφιγένεια 3,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα