Υλικοηεσνική ςποδομή επγαζηηπίυν πληποθοπικήρ ΕΑΕΠ: Η πεπίπηυζη ηηρ Γ Αθήναρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υλικοηεσνική ςποδομή επγαζηηπίυν πληποθοπικήρ ΕΑΕΠ: Η πεπίπηυζη ηηρ Γ Αθήναρ"

Transcript

1 Υλικοηεσνική ςποδομή επγαζηηπίυν πληποθοπικήρ ΕΑΕΠ: Η πεπίπηυζη ηηρ Γ Αθήναρ Αναζηόποςλορ Ιυάννηρ 1, Ανδπινοπούλος Παναγιώηα 2, Δποζούλη Ιθιγένεια 3, Καπογιαννόποςλορ Γεώπγιορ 4, Κονηογιάννηρ Γεώπγιορ 5, Οικονόμος Δημήηπηρ 6, Παπαφυάννος Ιυάννηρ 7, Παπακλεοβούλος Ανδπέαρ 8 1 Τπεχζπλνο ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ. Γ Αζήλαο 2 Σερληθφο Τπεχζπλνο ΚΔ.ΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο 3 Σερληθφο Τπεχζπλνο ΚΔ.ΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο 4 Σερληθφο Τπεχζπλνο ΚΔ.ΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο 5 Σερληθφο Τπεχζπλνο ΚΔ.ΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο 6 Δθπαηδεπηηθφο Κιάδνπ ΠΔ20 7 Σερληθφο Τπεχζπλνο ΚΔ.ΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο 8 Σερληθφο Τπεχζπλνο ΚΔ.ΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο Πεπίλητη Λακβάλνληαο ηελ πεξίπησζε ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ ηεο εθπαίδεπζεο Γ Αζήλαο, ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε απνηίκεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο ησλ ΔΑΔΠ θαη ε δηεξεχλεζε ηεο απνδνηηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο ζηε δηδαζθαιία. Η θαηαγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο ησλ 78 ΔΑΔΠ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε δηεχζπλζε πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Γ' Αζήλαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ειεθηξνληθά κε εξγαιεία αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ. Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα πηνζέηεζε ιχζεσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα αθνκνηψλνπλ απνθιίζεηο ζηελ νκνηνγέλεηα ηφζν ηνπ πιηθνχ, φζν θαη ηνπ ινγηζκηθνχ. Λέξειρ κλειδιά: ΚΔΠΛΗΝΔΣ, Πξσηνβάζκηα, Πιεξνθνξηθή, ΔΑΔΠ, Δξγαζηήξην Ειζαγυγή Η εμέιημε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) θαη ε ρξήζε ηνπο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο ζχγρξνλεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αμηνπνίεζή ηνπο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Καη απηφ γηαηί, εθφζνλ νη λένη ζα πεξάζνπλ απφ ην ζηάδην ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ην ζρνιείν είλαη ην θαηάιιειν κέξνο γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζηνλ θξίζηκν ηνκέα ησλ ΣΠΔ (Tondeur et al., 2007). Παξάιιεια, νη λέεο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο, δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, βειηηψλνπλ ηε κάζεζε, αλαβαζκίδνπλ ηε δηδαζθαιία, πξνάγνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη πάλσ απφ φια δηαπαηδαγσγνχλ (Παπαδφπνπινο, 2001; ηάλνπ-κχξγηνπ, 2010). Δπηπξφζζεηα, απμάλεηαη ε απηελέξγεηα θαη ε πξσηνβνπιία, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηφζν νη καζεηέο, φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ δεκηνπξγηθνί θαη φρη παζεηηθνί απνδέθηεο ή κεηαδφηεο ηεο γλψζεο (Tinio, 2002). Μάιηζηα, φπσο αλαθέξεη ν Παπαδφπνπινο (2001), νη ΣΠΔ δελ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζε έλα ξφιν θαζνξηζκέλν εθ ησλ πξνηέξσλ απνηειψληαο απιψο έλα δηδαθηηθφ βνήζεκα, αιιά λα ιεηηνπξγνχλ σο έλα λέν επηθνηλσληαθφ εξγαιείν θαη κέζν δηαπαηδαγψγεζεο κε επίθεληξν ηνλ άλζξσπν. Ο ειιεληθφο θνξέαο παηδείαο αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνρψξεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, ζηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ ηηο ΣΠΔ φρη κφλν σο απηφλνκν γλσζηηθφ αληηθείκελν, αιιά θαη σο δηαζεκαηηθφ εξγαιείν (Τπ.Δ.Π.Θ./Π.Ι., 2003). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο επηηπρίαο ηεο παξαπάλσ πξνζαξκνγήο είλαη ε ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη ε Ππακηικά Δπγαζιών 8 ος Πανελλήνιος Σςνεδπίος Καθηγηηών Πληποθοπικήρ, Βόλορ, Μαπηίος 2014

2 2 8 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Καθηγηηών Πληποθοπικήρ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, ηφζν ζε πιηθφ φζν θαη ζε ινγηζκηθφ (I-Curriculum Project, 2003; Κνηζηθάθνο, 2008). Παξάιιεια, ζεκαληηθή είλαη θαη ε παξνρή βέιηηζησλ ηερληθψλ ιχζεσλ γηα ηελ απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ γηα ηηο ΣΠΔ (Παπαγεσξγάθεο, 2011) αιιά θαη ε ελεξγή ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε (ΤΠ.ΑΙ.Θ.ΠΑ., 2012). Με απηφ ηνλ ηξφπν νη εθπαηδεπηηθνί ζα αθνζησζνχλ πεξηζζφηεξν ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο θαη ιηγφηεξν ζηελ ηερληθή δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ (νινκσλίδνπ, 2002). Όια ηα παξαπάλσ δηακφξθσζαλ ην πιαίζην έληαμεο θαη ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηελ ζηαδηαθή εθαξκνγή ζε αξθεηέο απφ απηέο ηνπ ΔΑΔΠ, θαζνξίδνληαο κάζεκα πιεξνθνξηθήο σο κέξνο ηνπ ππνρξεσηηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ ηε δεκηνπξγία εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο (Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ., 2010α; 2010β; 2010γ; 2010δ; 2011). θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε απνηίκεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κε ΔΑΔΠ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε Γ Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Αζήλαο θαη ε δηεξεχλεζε ηεο απνδνηηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο ζηε δηδαζθαιία, κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ζρεηηθή θαηαγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο. Η θαηαγξαθή πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην ΚΔΠΛΗΝΔΣ ηεο Γ Αζήλαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ησλ εξγαζηεξίσλ. Μεθοδολογία Διαδικαζία επγαλείο ζςλλογήρ δεδομένων Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο παξνχζαο έξεπλαο πηνζεηήζεθαλ πξαθηηθέο δηεμαγσγήο πνζνηηθψλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ζε ζπιινγή θαηαγξαθή αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπο κε εθαξκνγή αξρψλ πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (Robson, 2007; Cohen et al, 2008). Η θαηαγξαθή αθνξνχζε ζηνπο Η/Τ ησλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο ησλ 78 δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κε ΔΑΔΠ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε Γ Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Αζήλαο. Χο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ΔΛΛΑΚ εθαξκνγή OCSInventoryNG. Σν ζχζηεκα ηεο θαηαγξαθήο θηινμελήζεθε ζε εμππεξεηεηή ηνπ ΚΔΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο ν νπνίνο ιεηηνπξγεί κε ηελ πιαηθφξκα εηθνληθνπνίεζεο PROXMOX VE ΔΛΛΑΚ ινγηζκηθφ βαζηζκέλν ζε DEBIAN Linux (Proxmox VE, 2013) ην νπνίν παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εηθνληθψλ κεραλψλ (linux containers) κε ινγηζκηθφ OpenVZ (Open Virtuozzo ΔΛΛΑΚ ινγηζκηθφ). Γεκηνπξγήζεθε κηα εηθνληθή κεραλή βαζηζκέλε ζε LinuxUbuntu LTS ζηελ νπνία θαη εγθαηαζηάζεθε ην ινγηζκηθφ θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο OCS Inventory NG 2.1 (OCS Inventory NG, 2013b ). Σν ζχζηεκα πειάηεο, πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ θαηαγξαθή OCS Inventory Agent 2.1 (OCS Inventory NG, 2013a) θαη αλαθέξεηαη ζε φια ηα γλσζηά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Windows, Linux, Mac), παξακεηξνπνηήζεθε θαηάιιεια θαη δηακνηξάζηεθε ζηνπο ππεπζχλνπο ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ ζπλνδεπφκελν απφ αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ. Σν ζχζηεκα πειάηεο ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία SOAP γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ εμππεξεηεηή θαη λα κεηαθνξηψζεη ζε απηφ ηηο ζπιιεγκέλεο πιεξνθνξίεο βαζηζκέλεο ζην πξφηππν αληαιιαγήο XML. Γηα ππνινγηζηέο νη νπνίνη δελ ήηαλ δπλαηφ λα θαηαγξαθνχλ απεπζείαο ζην ζχζηεκα, θπξίσο ιφγσ πξνβιεκάησλ ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν, ρξεζηκνπνηήζεθε ε δπλαηφηεηα ηνπ πειάηε γηα παξαγσγή αξρείνπ XML ην νπνίν θαη απεζηάιε ειεθηξνληθά ζην ΚΔΠΛΗΝΔΣ γηα εηζαγσγή ζην ζχζηεκα. Σςμμεηέσονηερ διαζθάλιζη εγκςπόηηηαρ και αξιοπιζηίαρ Όπσο αλαθέξνπλ δηάθνξνη θνηλσληθνί εξεπλεηέο (Robson, 2007; Cohen et al, 2008), ηφζν ε αθξίβεηα εγθπξφηεηα ησλ ζπιιεγκέλσλ δεδνκέλσλ, φζν θαη ε αληαπφθξηζε ζε δηαδηθαζίεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ εξγαιείνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ. Η επηινγή θαη ε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο εμππεξεηεηή πειάηε δηαζθάιηζε ηε κέγηζηε δπλαηή ακεξνιεςία ζηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ δεδνκέλσλ γηαηί απνθεχρζεθε ε ρεηξφγξαθε εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ θάζε θαηαγξαθφκελνπ ππνινγηζηή, πξάγκα ην νπνίν δελ εμαζθαιίδεη ηε κνλνζήκαληε πεξηγξαθή ησλ πιηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο. Δπηπξφζζεηα, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο

3 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 3 θαηαγξαθήο, ην ζχζηεκα πεξηήιζε ζε πεξίνδν δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη απαξαίηεηεο δνθηκέο, ξπζκίζεηο θαη βειηηψζεηο θαη επηβεβαηψζεθε ε απφδνζή ηνπ. Παξάιιεια, επηηεχρζεθε κηα ηδηαίηεξα θηιηθή πξνο ην ρξήζηε αιιειεπίδξαζε κε ην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ πιεξνθνξηψλ αθνχ: Η φιε δηαδηθαζία πεξηειάκβαλε ηελ εθηέιεζε κηαο εθαξκνγήο πνπ έθαλε απηνκαηνπνηεκέλα ηε ζπιινγή θαη απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ εμππεξεηεηή ηνπ ΚΔΠΛΗΝΔΣ. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο ζηνπο ππνινγηζηέο ήηαλ κηθξφο. Οη ππεχζπλνη ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ, αθνινπζψληαο ζρεηηθέο νδεγίεο απφ ην ΚΔΠΛΗΝΔΣ, νινθιήξσζαλ ηελ ειεθηξνληθή απνγξαθή ησλ Η/Τ ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπο ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο, κε θαηάιιεια εξσηήκαηα (sql queries), πξνο ηελ βάζε δεδνκέλσλ MYSQL ηνπ ζπζηήκαηνο εμππεξεηεηή, εμήρζεζαλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο ησλ ΔΑΔΠ δεκνηηθψλ, φπσο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ειηθία ηνπ εμνπιηζκνχ, ηνλ επεμεξγαζηή, ηε κλήκε, ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν θαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Παποςζίαζη αποηελεζμάηυν Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ 78 εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Γ Αζήλαο κε αλακνξθσκέλν πξφγξακκα. ην πιεζπζκφ απηφ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα δψδεθα (12) δεκνηηθά πνπ νξίζηεθαλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο Σα ζηνηρεία ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνινγηζηψλ αλά εξγαζηήξην, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1 δείρλνπλ ηελ κεγάιε δηαθνξνπνίεζε πνπ ππάξρεη αλά ζρνιηθή κνλάδα. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ην 21,79% ησλ εξγαζηεξίσλ έρεη ιηγφηεξνπο απφ 10 ππνινγηζηέο αιιά θαη έλα πνζνζηφ 23,08% δηαζέηεη πεξηζζφηεξνπο απφ 14 ππνινγηζηέο, κε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ 20 ππνινγηζηέο ζην εξγαζηήξην. Πίνακαρ 1. Απιθμόρ Η/Υ ανά επγαζηήπιο Απιθμόρ Σηαθμών Επγαζίαρ Σςσνόηηηα Ποζοζηό % Μέρξη θαη >=10 θαη <= >= Σύνολο ην ρήκα 1 εκθαλίδεηαη ε θαηαλνκή ησλ ππνινγηζηψλ βάζε ειηθίαο. πγθεθξηκέλα, απνηππψλεηαη ε θαηαγεγξακκέλε ειηθία ησλ 908 ππνινγηζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζε έλα εχξνο 15 εηψλ, απφ ην 1998 έσο θαη ην Η ειηθία ηνπ θάζε ππνινγηζηή πξνζδηνξίζηεθε κε βάζε ην έηνο θπθινθνξίαο ηνπ επεμεξγαζηή ηνπ, ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ ξφινπ ηνπ ζηελ ιεηηνπξγία θάζε ζηαζκνχ εξγαζίαο. Η παξνπζία 428 (47.14%) ππνινγηζηψλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα , πξηλ απφ ηελ πηινηηθή δξάζε γηα ηα ΔΑΔΠ (Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ, 2010δ), νθείιεηαη θχξηα ζε πξνζσπηθέο πξσηνβνπιίεο εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ αιιά θαη δσξεέο πξνο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο απφ πνηθίιεο πεγέο (νινκσλίδνπ, 2002).

4 4 8 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Καθηγηηών Πληποθοπικήρ Σσήμα 1. Καηανομή Υπολογιζηών βάζη ηλικίαρ Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην εχξνο θαηαλνκήο ησλ ειηθηψλ ησλ ππνινγηζηψλ εληφο ηνπ ηδίνπ εξγαζηεξίνπ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ηνπο, φπσο απηφ θαίλεηαη ζην ρήκα 2. ην ίδην ζρήκα απνηππψλεηαη θαη ε δηάκεζνο ησλ ειηθηψλ αλά εξγαζηήξην. Η δηάκεζνο, σο έλα κέηξν θεληξηθήο ηάζεο πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ειηθία ηνπ 50% ηνπ πιεζπζκνχ, δείρλεη φηη 34,62% ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη απφιπηα νκνηνγελή ειηθηαθά. Αληίζεηα, ζην ππφινηπν 65,38% ησλ εξγαζηεξίσλ ππάξρνπλ δηαθνξέο απφ 1 κέρξη θαη 15 έηε ειηθίαο ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο. ηα εξγαζηήξηα κε πνιχ κεγάιε δηαθνξά ειηθίαο, φπνπ ην θξηηήξην ηεο δηακέζνπ δελ απνκαθξχλεηαη εκθαλψο απφ ην θάησ φξην ειηθίαο, ν θχξηνο φγθνο ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο παξακέλεη πεπαιαησκέλνο παξά ηηο πξνζζήθεο ζχγρξνλσλ ζρεηηθά ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ φπνπ απηφ ήηαλ εθηθηφ. Οη απφθηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζχγρξνλσλ ζηαζκψλ εξγαζίαο, νθείιεηαη θπξίσο ζε πξσηνβνπιίεο ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή θαη ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ εξγαζηεξίσλ φπνπ ε δηάκεζνο πιεζηάδεη ηε κέγηζηε ειηθία, έρνπλ πξνζηεζεί ππνινγηζηέο απφ δσξεέο νη νπνίνη θαηά θαλφλα είλαη παιαηφηεξεο ηερλνινγίαο.

5 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 5 Σσήμα 2. Καηανομή Υπολογιζηών βάζη ηλικίαρ, διάμεζος ηλικίαρ και απιθμού ανά επγαζηήπιο ηνλ Πίλαθα 2 απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ εξγαζηεξίσλ κε βάζε ηελ δηαθνξά ειηθίαο ησλ ππνινγηζηψλ αλά εξγαζηήξην. ε 24 (30,77%) εξγαζηήξηα ε δηαθνξά ειηθίαο είλαη κέρξη θαη 3 έηε, ελψ ζε 21 (26,92%) ε δηαθνξά είλαη κέρξη θαη 7 έηε. ηα ππφινηπα 33 (42,31%) ε δηαθνξά απηή ππεξβαίλεη ηα 8 θηάλνληαο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κέρξη θαη ηα 15 έηε. Πίνακαρ 2. Διαθοπέρ ηλικιών ςπολογιζηών ανά επγαζηήπιο Διαθοπά Ηλικίαρ (έηη) Σςσνόηηηα Ποζοζηό % [0-1] [2-3] [4-5] [6-7] [8-9] [10-11] [12-13] [14-15] Σύνολο Η κεγάιε πνηθηιία αλά εξγαζηήξην δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο ειηθίεο, αιιά αθνξά θαη ζηα εγθαηεζηεκέλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, κε απνηέιεζκα κφλν ην 32,05% ησλ εξγαζηεξίσλ λα δηαζέηεη ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο πνπ φινη έρνπλ εγθαηεζηεκέλν ην ίδην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Δξγαζηήξηα κε 3 θαη άλσ δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πθίζηαληαη ζε πνζνζηφ 28,21% φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 3. Σσήμα 3. Καηάηαξη επγαζηηπίυν με βάζη ηο πλήθορ ηυν Λειηοςπγικών Σςζηημάηυν Σςμπεπάζμαηα - Πποηάζειρ Σν ζχλνιν ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ εξγαζηεξίσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεκηνπξγεί έλα ζχλζεην πξφβιεκα ην νπνίν δελ επηδέρεηαη κηα κνλνζήκαληε θαη θαζνιηθή ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ, ιφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιφηεηαο ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο απφ πιεπξάο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ. Η απηνλφεηε αλαγθαηφηεηα γηα εληαίν πεξηβάιινλ κάζεζεο εληφο ηνπ ίδηνπ

6 6 8 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Καθηγηηών Πληποθοπικήρ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε γηα εληαίν κνληέιν ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί πηνζεηψληαο ηελ αξρηηεθηνληθή Δμππεξεηεηή Πειάηε (Client-Server) ε νπνία ζα κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε κηθξέο παξεκβάζεηο ζην επίπεδν πιηθνχ ή θαη ινγηζκηθνχ. Δπηπξφζζεηα, αληιψληαο εκπεηξία απφ ηελ πξαθηηθή πνπ εθαξκφζηεθε επί καθξφλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε ηε ρξήζε ηνπ εμππεξεηεηή σο ζηαζκνχ εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε απνηέιεζκα ηελ αρξεζηία ηνπ πιηθνχ (Αλαζηφπνπινο θ.α., 2013; ΚΔΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο, 2013), ζα πξέπεη ζην κνληέιν ησλ εξγαζηεξίσλ λα ζπκπεξηιεθζεί ζηαζκφο εξγαζίαο πνπ ζα πξννξίδεηαη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε απφ ηνλ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, ηα εξγαζηήξηα κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηελ πιηθνηερληθή ηνπο ππνδνκή ζε: Οκνηνγελή κε παιαηφ πιηθφ Οκνηνγελή κε λέν πιηθφ Δηεξνγελή κε πεξηζζφηεξνπο λένπο ζηαζκνχο εξγαζίαο Δηεξνγελή κε πεξηζζφηεξνπο παιαηνχο ζηαζκνχο εξγαζίαο Με βάζε απηή ηε θαηεγνξηνπνίεζε πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο ιχζεηο, πάληα κε γλψκνλα ηελ πξνεγνχκελε θαηεχζπλζε. Ομοιογενή με παλαιό ςλικό ηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ην 20,51 % ησλ εξγαζηεξίσλ, δειαδή 16 απφ ηα 78 εξγαζηήξηα. Ο ππνινγηζκφο έγηλε ιακβάλνληαο ηνπο Η/Τ ηνπ ίδηνπ εξγαζηεξίνπ κε ρξνλνινγία θαηαζθεπήο επεμεξγαζηή απφ ην 2005 θαη θάησ αιιά θαη κεδεληθή δηαθνξά ζην έηνο θαηαζθεπήο. ε απηά ηα εξγαζηήξηα ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί πιηθφ ζην νπνίν ζα βαζηζηνχλ ιχζεηο server based computing φπσο LTSP (ltsp.org, 2014) θαη Thin Linc (cendio.com, 2014 ). Ομοιογενή με νέο ςλικό ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλήθεη ην 14,11 % ησλ εξγαζηεξίσλ, πνπ ζεκαίλεη 11 εξγαζηήξηα απφ ην ζχλνιν ησλ 78. Ο ππνινγηζκφο έγηλε ιακβάλνληαο ηνπο Η/Τ ηνπ ίδηνπ εξγαζηεξίνπ κε ρξνλνινγία θαηαζθεπήο επεμεξγαζηή άλσ ηνπ 2006 αιιά θαη κεδεληθή δηαθνξά ζην έηνο θαηαζθεπήο. ε απηά ηα εξγαζηήξηα πξνηείλεηαη λα εθαξκνζηεί εληαίν Desktop θαηάιιειν γηα εξγαζηαθνχο ρψξνπο θαη πεξηβάιινληα δηθηχνπ. Εηεπογενή με πεπιζζόηεποςρ νέοςρ Η/Υ ε απηήλ ηελ νκάδα αλήθεη ην 39,74% ησλ εξγαζηεξίσλ, ήηνη 31 εξγαζηήξηα εθ ηνπ ζπλφινπ ησλ 78. Ο ππνινγηζκφο έρεη πξνθχςεη ιακβάλνληαο ηε κεγαιχηεξε ηνπ 2005 έηνπο θαηαζθεπήο δηάκεζν (ρήκα 2). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ νη αθφινπζεο ιχζεηο: Μεηαηξνπή ελφο εθ ησλ λέσλ Η/Τ ζε LTSP Server, κε επαχμεζε ησλ πφξσλ ηνπ αλ είλαη απαξαίηεην, θαη εθαξκνγή κηθηνχ κνληέινπ thin fat clients. Δθαξκνγή ηεο Thin Linc ιχζεο ζηνπο λένπο Η/Τ θαη δηακνηξαζκφ ησλ πφξσλ ηνπο ζηνπο παιαηνχο ζηαζκνχο εξγαζίαο. Δθαξκνγή multiseat ιχζεο (Userful, 2014; Xorg Foundation-multiseatX, 2014) ζηνπο λεψηεξνπο Η/Τ κε απφζπξζε ησλ παιαηψλ ζηαζκψλ εξγαζίαο θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε κνλάδεο εηζφδνπ εμφδνπ (νζφλε, πιεθηξνιφγην, πνληίθη).

7 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 7 Εηεπογενή με πεπιζζόηεποςρ παλαιούρ Η/Υ ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα ππφινηπα 20 εξγαζηήξηα εθ ησλ 78 (25,64%). Ο ππνινγηζκφο έρεη πξνθχςεη ιακβάλνληαο ηε κηθξφηεξε ηνπ 2005 έηνπο θαηαζθεπήο δηάκεζν (ρήκα 2). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ νη ίδηεο ιχζεηο κε απηέο ηεο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο, κε πηζαλφηεξε ηελ αλάγθε γηα πξνκήζεηα επηπιένλ πιηθνχ θαη πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ θφζηνπο: Μεηαηξνπή ελφο εθ ησλ λέσλ Η/Τ ζε LTSP Server, κε επαχμεζε ησλ πφξσλ Αναθοπέρ ηνπ αλ είλαη απαξαίηεην, θαη εθαξκνγή κηθηνχ κνληέινπ thin fat clients. Δθαξκνγή ηεο Thin Linc ιχζεο ζηνπο λένπο Η/Τ θαη δηακνηξαζκφ ησλ πφξσλ ηνπο ζηνπο παιαηνχο ζηαζκνχο εξγαζίαο. Δθαξκνγή multiseat ιχζεο (Userful, 2014; Xorg Foundation-multiseatX, 2014) ζηνπο λεψηεξνπο Η/Τ κε απφζπξζε ησλ παιαηψλ ζηαζκψλ εξγαζίαο θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε κνλάδεο εηζφδνπ εμφδνπ (νζφλε, πιεθηξνιφγην, πνληίθη). Cendio. (2014). Retrieved March 10, 2014 from Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία Δκπαιδεςηικήρ Έπεςναρ. Αθήνα, Διιάδα: Μεηαίρκην. I-Curriculum Project (2003).Greek Educational System: The implementation of the ICT in the Greek Curriculum in Compulsory Education. Retrieved January 25, 2014 from LTSP. (2014). Retrieved March 10, 2014 from OCS Inventory NG. (2013a). OCS Inventory Agents. Retrieved March 10, 2014 from OCS Inventory NG. (2013b). OCS Inventory Server Setup. Retrieved March 10, 2014 from ocs ubuntu server Proxmox VE (2013). Proxmox VE installation. Retrieved March 10, 2014 from Robson, C. (2007). Η Έπεςνα ηος ππαγμαηικού κόζμος. Αζήλα, Διιάδα: Gutemberg. Tinio, V. (2002).ICT in education.united Nations Development Programme e-primers.retrieved January 20, 2014 from Tondeur, J., Braak, J., &Valcke, M. (2007).Curricula and the use of ICT in education: Two worlds apart? BritishJournalofEducationalTechnology, 38(6), Userful. (2014). Retrieved March 10, 2014 from Xorg Foundation-multiseatX. (2014). Retrieved March 10, 2014 from Αλαζηφπνπινο, Ι., Αλδξηλνπνχινπ, Π., Γξνζνχιε, Ι., Καπνγηαλλφπνπινο, Γ., Κνληνγηάλλεο, Γ., Οηθνλφκνπ, Γ., Παπατσάλλνπ, Ι., & Παπαθιενβνχινπ, Α. (2013). Αμηνιφγεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο γηα ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο: Η πεξίπησζε ηεο Γ' Αζήλαο. Ππακηικά Δπγαζιών 7ος Πανελλήνιος Σςνεδπίος Καθηγηηών Πληποθοπικήρ. Θεζζαινλίθε: Παλειιήληα Έλσζε Καζεγεηψλ Πιεξνθνξηθήο (ΠΔΚΑΠ). ΓΔΠΠ (2003). Γιαθεμαηικό Δνιαίο Πλαίζιο Ππογπαμμάηων Σποςδώλ. Αζήλα: Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, Αλαθηήζεθε ζηηο 20 Ιαλνπαξίνπ 2014 απφ ΚΔΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο (2013). Δηήζηα απνινγηζηηθή έθζεζε. Γηαζέζηκν ζην Κνηζηθάθνο, Δ. (2008). Δκπαιδεςηική Δνόηηηα: Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηων Τεσνολογιών ηηρ Πληποθοπίαρ και Δπικοινωνιών. Αζήλα: ΤΠ.Δ.Π.Θ. Παπαδφπνπινο, Γ. (2001). Σν ζρνιείν ζηελ θνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. ην Κ. Σζνιαθίδεο (επηκ.), Ππακηικά ζςνεδπίος: «Η πληποθοπική ζηην Δκπαίδεςζη, Τεσνολογίερ, Δθαπμογέρ Καηάπηιζη Δκπαιδεςηικών», (ζ ). Ρφδνο, Διιάδα: Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. ηάλνπ-κχξγηνπ, Δ. (2010). Σερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη «Φεθηαθφ Υάζκα». ην Α. Σδηκνγηάλλεο (επηκ.), Ππακηικά Δπγαζιών 7ος Πανελλήνιος Σςνεδπίος με Γιεθνή Σςμμεηοσή: «Οι ΤΠΔ ζηην Δκπαίδεςζη», ηφκνο ΙΙ, (ζ ). Κφξηλζνο, Διιάδα: Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ.

8 8 8 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Καθηγηηών Πληποθοπικήρ νινκσλίδνπ, Υ. (2002). Δθαπμογή Σύγσπονων Πεπιβαλλόνηων Μάθηζηρ με ηη σπήζη ηων ΤΠΔ ζηην ππωηοβάθμια εκπαίδεςζη. Γηαζέζηκν ζην ΤΠ.ΑΙ.Θ.ΠΑ. (2012). Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ (ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ.), ησλ νξγάλσλ, ησλ θξηηεξίσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ Τπεπζχλσλ θαη ησλ Σερληθψλ Τπεπζχλσλ ηνπο θαζψο θαη ησλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπο. ην ΦΔΚ 2316/2012, Απόθαζη Απιθμ /Γ7. Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. (2010α). Οξηζκφο 800 Γεκνηηθψλ ρνιείσλ κε εληαίν αλακνξθσκέλν πξφγξακκα. Δγκύκλιορ Απιθ. Ππωη. Φ.3/609/60745 /Γ1/ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. (2010β). Χξνιφγηα Πξνγξάκκαηα Γεκνηηθψλ ρνιείσλ κε εληαίν αλακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Δγκύκλιορ με Απιθ. Ππωη. Φ.12/620/61531/Γ1/ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. (2010γ). Γηδαζθαιία πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα εηζαρζνχλ ζηα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα (ΔΑΔΠ) - επαλεμέηαζε & επηθαηξνπνίεζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη νδεγηψλ γηα ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο. Δγκύκλιορ Απιθ. Ππωη. Φ.12/879/88413/Γ1/ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. (2010δ). Πξφγξακκα πηινηηθήο εηζαγσγήο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ ζε δεκνηηθά ζρνιεία κε εληαίν αλακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα κία ςεθηαθά ππνζηεξηδφκελε δηδαζθαιία. Δγκύκλιορ Απιθ. Ππωη /Γ1/ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. (2011). πγθξφηεζε Δπηηξνπήο γηα ηε ζηήξημε ηνπ Μαζήκαηνο Σ.Π.Δ γηα ηα Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα. Δγκύκλιορ Απιθ. Ππωη. Φ. 12/668/74560/Γ1/ Τπ.Δ.Π.Θ./Π.Ι. (2003). ιαθεμαηικό Δνιαίο Πλαίζιο Ππογπαμμάηων Σποςδών ΔΠΠΣ - Αναλςηικά Ππογπάμμαηα Σποςδών ΑΠΣ για ηην Υποσπεωηική Δκπαίδεςζη. ηόμορ B. Αζήλα: Τπ.Δ.Π.Θ. - Π.Ι..

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής για την χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Γ' Αθήνας

Αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής για την χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Γ' Αθήνας Αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής για την χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Γ' Αθήνας Αναστόπουλος Ιωάννης 1, Ανδρινοπούλου Παναγιώτα 2, Δροσούλη Ιφιγένεια 3,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηςσιακή Γιαηπιβή Τίηινο Γηαηξηβήο Κατασκευή ιστοσελίδας χολικής Μονάδας και Εκπαιδευτικού Λογισμικού για φορητές

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ με θέμα: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια.

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Γήκεηξα Μπία 1, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο 2, Δηξήλε Βαιιηαλάηνπ 3 1. Νεπηαγσγφο Αλ. Τπεχζπλε ΚΠΔ Λαπξίνπ dimibi@sch.gr 2. Γεσπφλνο-Πιεξνθνξηθφο,

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ Ενόηηηα: Υποενόηηηα: Ubuntu Linux Τ1. Ση είλαη ην Linux θαη ην Ubuntu πξνυπνζέζεηο θαη εγθαηάζηαζε ύνηομη Περιγραθή Θα θάλνπκε γεληθφηεξε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Linux. Πψο

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ WIKI ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» (Use of Wikis in Education)

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

University of Piraeus Department of Digital Systems Post graduate program in Digital Systems Security

University of Piraeus Department of Digital Systems Post graduate program in Digital Systems Security University of Piraeus Department of Digital Systems Post graduate program in Digital Systems Security Supervisor: Dr. Konstantinos Labrinoudakis, Ass. Professor Course Student: Nikolaos Yfantopoulos, MTE/0932

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα