Υλικοηεσνική ςποδομή επγαζηηπίυν πληποθοπικήρ ΕΑΕΠ: Η πεπίπηυζη ηηρ Γ Αθήναρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υλικοηεσνική ςποδομή επγαζηηπίυν πληποθοπικήρ ΕΑΕΠ: Η πεπίπηυζη ηηρ Γ Αθήναρ"

Transcript

1 Υλικοηεσνική ςποδομή επγαζηηπίυν πληποθοπικήρ ΕΑΕΠ: Η πεπίπηυζη ηηρ Γ Αθήναρ Αναζηόποςλορ Ιυάννηρ 1, Ανδπινοπούλος Παναγιώηα 2, Δποζούλη Ιθιγένεια 3, Καπογιαννόποςλορ Γεώπγιορ 4, Κονηογιάννηρ Γεώπγιορ 5, Οικονόμος Δημήηπηρ 6, Παπαφυάννος Ιυάννηρ 7, Παπακλεοβούλος Ανδπέαρ 8 1 Τπεχζπλνο ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ. Γ Αζήλαο 2 Σερληθφο Τπεχζπλνο ΚΔ.ΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο 3 Σερληθφο Τπεχζπλνο ΚΔ.ΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο 4 Σερληθφο Τπεχζπλνο ΚΔ.ΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο 5 Σερληθφο Τπεχζπλνο ΚΔ.ΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο 6 Δθπαηδεπηηθφο Κιάδνπ ΠΔ20 7 Σερληθφο Τπεχζπλνο ΚΔ.ΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο 8 Σερληθφο Τπεχζπλνο ΚΔ.ΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο Πεπίλητη Λακβάλνληαο ηελ πεξίπησζε ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ ηεο εθπαίδεπζεο Γ Αζήλαο, ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε απνηίκεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο ησλ ΔΑΔΠ θαη ε δηεξεχλεζε ηεο απνδνηηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο ζηε δηδαζθαιία. Η θαηαγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο ησλ 78 ΔΑΔΠ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε δηεχζπλζε πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Γ' Αζήλαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ειεθηξνληθά κε εξγαιεία αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ. Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα πηνζέηεζε ιχζεσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα αθνκνηψλνπλ απνθιίζεηο ζηελ νκνηνγέλεηα ηφζν ηνπ πιηθνχ, φζν θαη ηνπ ινγηζκηθνχ. Λέξειρ κλειδιά: ΚΔΠΛΗΝΔΣ, Πξσηνβάζκηα, Πιεξνθνξηθή, ΔΑΔΠ, Δξγαζηήξην Ειζαγυγή Η εμέιημε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) θαη ε ρξήζε ηνπο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο ζχγρξνλεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αμηνπνίεζή ηνπο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Καη απηφ γηαηί, εθφζνλ νη λένη ζα πεξάζνπλ απφ ην ζηάδην ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ην ζρνιείν είλαη ην θαηάιιειν κέξνο γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζηνλ θξίζηκν ηνκέα ησλ ΣΠΔ (Tondeur et al., 2007). Παξάιιεια, νη λέεο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο, δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, βειηηψλνπλ ηε κάζεζε, αλαβαζκίδνπλ ηε δηδαζθαιία, πξνάγνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη πάλσ απφ φια δηαπαηδαγσγνχλ (Παπαδφπνπινο, 2001; ηάλνπ-κχξγηνπ, 2010). Δπηπξφζζεηα, απμάλεηαη ε απηελέξγεηα θαη ε πξσηνβνπιία, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηφζν νη καζεηέο, φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ δεκηνπξγηθνί θαη φρη παζεηηθνί απνδέθηεο ή κεηαδφηεο ηεο γλψζεο (Tinio, 2002). Μάιηζηα, φπσο αλαθέξεη ν Παπαδφπνπινο (2001), νη ΣΠΔ δελ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζε έλα ξφιν θαζνξηζκέλν εθ ησλ πξνηέξσλ απνηειψληαο απιψο έλα δηδαθηηθφ βνήζεκα, αιιά λα ιεηηνπξγνχλ σο έλα λέν επηθνηλσληαθφ εξγαιείν θαη κέζν δηαπαηδαγψγεζεο κε επίθεληξν ηνλ άλζξσπν. Ο ειιεληθφο θνξέαο παηδείαο αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνρψξεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, ζηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ ηηο ΣΠΔ φρη κφλν σο απηφλνκν γλσζηηθφ αληηθείκελν, αιιά θαη σο δηαζεκαηηθφ εξγαιείν (Τπ.Δ.Π.Θ./Π.Ι., 2003). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο επηηπρίαο ηεο παξαπάλσ πξνζαξκνγήο είλαη ε ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη ε Ππακηικά Δπγαζιών 8 ος Πανελλήνιος Σςνεδπίος Καθηγηηών Πληποθοπικήρ, Βόλορ, Μαπηίος 2014

2 2 8 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Καθηγηηών Πληποθοπικήρ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, ηφζν ζε πιηθφ φζν θαη ζε ινγηζκηθφ (I-Curriculum Project, 2003; Κνηζηθάθνο, 2008). Παξάιιεια, ζεκαληηθή είλαη θαη ε παξνρή βέιηηζησλ ηερληθψλ ιχζεσλ γηα ηελ απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ γηα ηηο ΣΠΔ (Παπαγεσξγάθεο, 2011) αιιά θαη ε ελεξγή ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε (ΤΠ.ΑΙ.Θ.ΠΑ., 2012). Με απηφ ηνλ ηξφπν νη εθπαηδεπηηθνί ζα αθνζησζνχλ πεξηζζφηεξν ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο θαη ιηγφηεξν ζηελ ηερληθή δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ (νινκσλίδνπ, 2002). Όια ηα παξαπάλσ δηακφξθσζαλ ην πιαίζην έληαμεο θαη ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηελ ζηαδηαθή εθαξκνγή ζε αξθεηέο απφ απηέο ηνπ ΔΑΔΠ, θαζνξίδνληαο κάζεκα πιεξνθνξηθήο σο κέξνο ηνπ ππνρξεσηηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ ηε δεκηνπξγία εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο (Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ., 2010α; 2010β; 2010γ; 2010δ; 2011). θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε απνηίκεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κε ΔΑΔΠ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε Γ Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Αζήλαο θαη ε δηεξεχλεζε ηεο απνδνηηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο ζηε δηδαζθαιία, κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ζρεηηθή θαηαγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο. Η θαηαγξαθή πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην ΚΔΠΛΗΝΔΣ ηεο Γ Αζήλαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ησλ εξγαζηεξίσλ. Μεθοδολογία Διαδικαζία επγαλείο ζςλλογήρ δεδομένων Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο παξνχζαο έξεπλαο πηνζεηήζεθαλ πξαθηηθέο δηεμαγσγήο πνζνηηθψλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ζε ζπιινγή θαηαγξαθή αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπο κε εθαξκνγή αξρψλ πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (Robson, 2007; Cohen et al, 2008). Η θαηαγξαθή αθνξνχζε ζηνπο Η/Τ ησλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο ησλ 78 δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κε ΔΑΔΠ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε Γ Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Αζήλαο. Χο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ΔΛΛΑΚ εθαξκνγή OCSInventoryNG. Σν ζχζηεκα ηεο θαηαγξαθήο θηινμελήζεθε ζε εμππεξεηεηή ηνπ ΚΔΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο ν νπνίνο ιεηηνπξγεί κε ηελ πιαηθφξκα εηθνληθνπνίεζεο PROXMOX VE ΔΛΛΑΚ ινγηζκηθφ βαζηζκέλν ζε DEBIAN Linux (Proxmox VE, 2013) ην νπνίν παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εηθνληθψλ κεραλψλ (linux containers) κε ινγηζκηθφ OpenVZ (Open Virtuozzo ΔΛΛΑΚ ινγηζκηθφ). Γεκηνπξγήζεθε κηα εηθνληθή κεραλή βαζηζκέλε ζε LinuxUbuntu LTS ζηελ νπνία θαη εγθαηαζηάζεθε ην ινγηζκηθφ θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο OCS Inventory NG 2.1 (OCS Inventory NG, 2013b ). Σν ζχζηεκα πειάηεο, πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ θαηαγξαθή OCS Inventory Agent 2.1 (OCS Inventory NG, 2013a) θαη αλαθέξεηαη ζε φια ηα γλσζηά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Windows, Linux, Mac), παξακεηξνπνηήζεθε θαηάιιεια θαη δηακνηξάζηεθε ζηνπο ππεπζχλνπο ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ ζπλνδεπφκελν απφ αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ. Σν ζχζηεκα πειάηεο ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία SOAP γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ εμππεξεηεηή θαη λα κεηαθνξηψζεη ζε απηφ ηηο ζπιιεγκέλεο πιεξνθνξίεο βαζηζκέλεο ζην πξφηππν αληαιιαγήο XML. Γηα ππνινγηζηέο νη νπνίνη δελ ήηαλ δπλαηφ λα θαηαγξαθνχλ απεπζείαο ζην ζχζηεκα, θπξίσο ιφγσ πξνβιεκάησλ ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν, ρξεζηκνπνηήζεθε ε δπλαηφηεηα ηνπ πειάηε γηα παξαγσγή αξρείνπ XML ην νπνίν θαη απεζηάιε ειεθηξνληθά ζην ΚΔΠΛΗΝΔΣ γηα εηζαγσγή ζην ζχζηεκα. Σςμμεηέσονηερ διαζθάλιζη εγκςπόηηηαρ και αξιοπιζηίαρ Όπσο αλαθέξνπλ δηάθνξνη θνηλσληθνί εξεπλεηέο (Robson, 2007; Cohen et al, 2008), ηφζν ε αθξίβεηα εγθπξφηεηα ησλ ζπιιεγκέλσλ δεδνκέλσλ, φζν θαη ε αληαπφθξηζε ζε δηαδηθαζίεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ εξγαιείνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ. Η επηινγή θαη ε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο εμππεξεηεηή πειάηε δηαζθάιηζε ηε κέγηζηε δπλαηή ακεξνιεςία ζηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ δεδνκέλσλ γηαηί απνθεχρζεθε ε ρεηξφγξαθε εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ θάζε θαηαγξαθφκελνπ ππνινγηζηή, πξάγκα ην νπνίν δελ εμαζθαιίδεη ηε κνλνζήκαληε πεξηγξαθή ησλ πιηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο. Δπηπξφζζεηα, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο

3 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 3 θαηαγξαθήο, ην ζχζηεκα πεξηήιζε ζε πεξίνδν δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη απαξαίηεηεο δνθηκέο, ξπζκίζεηο θαη βειηηψζεηο θαη επηβεβαηψζεθε ε απφδνζή ηνπ. Παξάιιεια, επηηεχρζεθε κηα ηδηαίηεξα θηιηθή πξνο ην ρξήζηε αιιειεπίδξαζε κε ην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ πιεξνθνξηψλ αθνχ: Η φιε δηαδηθαζία πεξηειάκβαλε ηελ εθηέιεζε κηαο εθαξκνγήο πνπ έθαλε απηνκαηνπνηεκέλα ηε ζπιινγή θαη απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ εμππεξεηεηή ηνπ ΚΔΠΛΗΝΔΣ. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο ζηνπο ππνινγηζηέο ήηαλ κηθξφο. Οη ππεχζπλνη ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ, αθνινπζψληαο ζρεηηθέο νδεγίεο απφ ην ΚΔΠΛΗΝΔΣ, νινθιήξσζαλ ηελ ειεθηξνληθή απνγξαθή ησλ Η/Τ ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπο ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο, κε θαηάιιεια εξσηήκαηα (sql queries), πξνο ηελ βάζε δεδνκέλσλ MYSQL ηνπ ζπζηήκαηνο εμππεξεηεηή, εμήρζεζαλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο ησλ ΔΑΔΠ δεκνηηθψλ, φπσο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ειηθία ηνπ εμνπιηζκνχ, ηνλ επεμεξγαζηή, ηε κλήκε, ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν θαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Παποςζίαζη αποηελεζμάηυν Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ 78 εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Γ Αζήλαο κε αλακνξθσκέλν πξφγξακκα. ην πιεζπζκφ απηφ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα δψδεθα (12) δεκνηηθά πνπ νξίζηεθαλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο Σα ζηνηρεία ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνινγηζηψλ αλά εξγαζηήξην, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1 δείρλνπλ ηελ κεγάιε δηαθνξνπνίεζε πνπ ππάξρεη αλά ζρνιηθή κνλάδα. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ην 21,79% ησλ εξγαζηεξίσλ έρεη ιηγφηεξνπο απφ 10 ππνινγηζηέο αιιά θαη έλα πνζνζηφ 23,08% δηαζέηεη πεξηζζφηεξνπο απφ 14 ππνινγηζηέο, κε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ 20 ππνινγηζηέο ζην εξγαζηήξην. Πίνακαρ 1. Απιθμόρ Η/Υ ανά επγαζηήπιο Απιθμόρ Σηαθμών Επγαζίαρ Σςσνόηηηα Ποζοζηό % Μέρξη θαη >=10 θαη <= >= Σύνολο ην ρήκα 1 εκθαλίδεηαη ε θαηαλνκή ησλ ππνινγηζηψλ βάζε ειηθίαο. πγθεθξηκέλα, απνηππψλεηαη ε θαηαγεγξακκέλε ειηθία ησλ 908 ππνινγηζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζε έλα εχξνο 15 εηψλ, απφ ην 1998 έσο θαη ην Η ειηθία ηνπ θάζε ππνινγηζηή πξνζδηνξίζηεθε κε βάζε ην έηνο θπθινθνξίαο ηνπ επεμεξγαζηή ηνπ, ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ ξφινπ ηνπ ζηελ ιεηηνπξγία θάζε ζηαζκνχ εξγαζίαο. Η παξνπζία 428 (47.14%) ππνινγηζηψλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα , πξηλ απφ ηελ πηινηηθή δξάζε γηα ηα ΔΑΔΠ (Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ, 2010δ), νθείιεηαη θχξηα ζε πξνζσπηθέο πξσηνβνπιίεο εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ αιιά θαη δσξεέο πξνο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο απφ πνηθίιεο πεγέο (νινκσλίδνπ, 2002).

4 4 8 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Καθηγηηών Πληποθοπικήρ Σσήμα 1. Καηανομή Υπολογιζηών βάζη ηλικίαρ Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην εχξνο θαηαλνκήο ησλ ειηθηψλ ησλ ππνινγηζηψλ εληφο ηνπ ηδίνπ εξγαζηεξίνπ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ηνπο, φπσο απηφ θαίλεηαη ζην ρήκα 2. ην ίδην ζρήκα απνηππψλεηαη θαη ε δηάκεζνο ησλ ειηθηψλ αλά εξγαζηήξην. Η δηάκεζνο, σο έλα κέηξν θεληξηθήο ηάζεο πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ειηθία ηνπ 50% ηνπ πιεζπζκνχ, δείρλεη φηη 34,62% ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη απφιπηα νκνηνγελή ειηθηαθά. Αληίζεηα, ζην ππφινηπν 65,38% ησλ εξγαζηεξίσλ ππάξρνπλ δηαθνξέο απφ 1 κέρξη θαη 15 έηε ειηθίαο ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο. ηα εξγαζηήξηα κε πνιχ κεγάιε δηαθνξά ειηθίαο, φπνπ ην θξηηήξην ηεο δηακέζνπ δελ απνκαθξχλεηαη εκθαλψο απφ ην θάησ φξην ειηθίαο, ν θχξηνο φγθνο ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο παξακέλεη πεπαιαησκέλνο παξά ηηο πξνζζήθεο ζχγρξνλσλ ζρεηηθά ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ φπνπ απηφ ήηαλ εθηθηφ. Οη απφθηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζχγρξνλσλ ζηαζκψλ εξγαζίαο, νθείιεηαη θπξίσο ζε πξσηνβνπιίεο ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή θαη ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ εξγαζηεξίσλ φπνπ ε δηάκεζνο πιεζηάδεη ηε κέγηζηε ειηθία, έρνπλ πξνζηεζεί ππνινγηζηέο απφ δσξεέο νη νπνίνη θαηά θαλφλα είλαη παιαηφηεξεο ηερλνινγίαο.

5 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 5 Σσήμα 2. Καηανομή Υπολογιζηών βάζη ηλικίαρ, διάμεζος ηλικίαρ και απιθμού ανά επγαζηήπιο ηνλ Πίλαθα 2 απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ εξγαζηεξίσλ κε βάζε ηελ δηαθνξά ειηθίαο ησλ ππνινγηζηψλ αλά εξγαζηήξην. ε 24 (30,77%) εξγαζηήξηα ε δηαθνξά ειηθίαο είλαη κέρξη θαη 3 έηε, ελψ ζε 21 (26,92%) ε δηαθνξά είλαη κέρξη θαη 7 έηε. ηα ππφινηπα 33 (42,31%) ε δηαθνξά απηή ππεξβαίλεη ηα 8 θηάλνληαο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κέρξη θαη ηα 15 έηε. Πίνακαρ 2. Διαθοπέρ ηλικιών ςπολογιζηών ανά επγαζηήπιο Διαθοπά Ηλικίαρ (έηη) Σςσνόηηηα Ποζοζηό % [0-1] [2-3] [4-5] [6-7] [8-9] [10-11] [12-13] [14-15] Σύνολο Η κεγάιε πνηθηιία αλά εξγαζηήξην δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο ειηθίεο, αιιά αθνξά θαη ζηα εγθαηεζηεκέλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, κε απνηέιεζκα κφλν ην 32,05% ησλ εξγαζηεξίσλ λα δηαζέηεη ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο πνπ φινη έρνπλ εγθαηεζηεκέλν ην ίδην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Δξγαζηήξηα κε 3 θαη άλσ δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πθίζηαληαη ζε πνζνζηφ 28,21% φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 3. Σσήμα 3. Καηάηαξη επγαζηηπίυν με βάζη ηο πλήθορ ηυν Λειηοςπγικών Σςζηημάηυν Σςμπεπάζμαηα - Πποηάζειρ Σν ζχλνιν ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ εξγαζηεξίσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεκηνπξγεί έλα ζχλζεην πξφβιεκα ην νπνίν δελ επηδέρεηαη κηα κνλνζήκαληε θαη θαζνιηθή ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ, ιφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιφηεηαο ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο απφ πιεπξάο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ. Η απηνλφεηε αλαγθαηφηεηα γηα εληαίν πεξηβάιινλ κάζεζεο εληφο ηνπ ίδηνπ

6 6 8 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Καθηγηηών Πληποθοπικήρ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε γηα εληαίν κνληέιν ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί πηνζεηψληαο ηελ αξρηηεθηνληθή Δμππεξεηεηή Πειάηε (Client-Server) ε νπνία ζα κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε κηθξέο παξεκβάζεηο ζην επίπεδν πιηθνχ ή θαη ινγηζκηθνχ. Δπηπξφζζεηα, αληιψληαο εκπεηξία απφ ηελ πξαθηηθή πνπ εθαξκφζηεθε επί καθξφλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε ηε ρξήζε ηνπ εμππεξεηεηή σο ζηαζκνχ εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε απνηέιεζκα ηελ αρξεζηία ηνπ πιηθνχ (Αλαζηφπνπινο θ.α., 2013; ΚΔΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο, 2013), ζα πξέπεη ζην κνληέιν ησλ εξγαζηεξίσλ λα ζπκπεξηιεθζεί ζηαζκφο εξγαζίαο πνπ ζα πξννξίδεηαη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε απφ ηνλ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, ηα εξγαζηήξηα κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηελ πιηθνηερληθή ηνπο ππνδνκή ζε: Οκνηνγελή κε παιαηφ πιηθφ Οκνηνγελή κε λέν πιηθφ Δηεξνγελή κε πεξηζζφηεξνπο λένπο ζηαζκνχο εξγαζίαο Δηεξνγελή κε πεξηζζφηεξνπο παιαηνχο ζηαζκνχο εξγαζίαο Με βάζε απηή ηε θαηεγνξηνπνίεζε πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο ιχζεηο, πάληα κε γλψκνλα ηελ πξνεγνχκελε θαηεχζπλζε. Ομοιογενή με παλαιό ςλικό ηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ην 20,51 % ησλ εξγαζηεξίσλ, δειαδή 16 απφ ηα 78 εξγαζηήξηα. Ο ππνινγηζκφο έγηλε ιακβάλνληαο ηνπο Η/Τ ηνπ ίδηνπ εξγαζηεξίνπ κε ρξνλνινγία θαηαζθεπήο επεμεξγαζηή απφ ην 2005 θαη θάησ αιιά θαη κεδεληθή δηαθνξά ζην έηνο θαηαζθεπήο. ε απηά ηα εξγαζηήξηα ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί πιηθφ ζην νπνίν ζα βαζηζηνχλ ιχζεηο server based computing φπσο LTSP (ltsp.org, 2014) θαη Thin Linc (cendio.com, 2014 ). Ομοιογενή με νέο ςλικό ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλήθεη ην 14,11 % ησλ εξγαζηεξίσλ, πνπ ζεκαίλεη 11 εξγαζηήξηα απφ ην ζχλνιν ησλ 78. Ο ππνινγηζκφο έγηλε ιακβάλνληαο ηνπο Η/Τ ηνπ ίδηνπ εξγαζηεξίνπ κε ρξνλνινγία θαηαζθεπήο επεμεξγαζηή άλσ ηνπ 2006 αιιά θαη κεδεληθή δηαθνξά ζην έηνο θαηαζθεπήο. ε απηά ηα εξγαζηήξηα πξνηείλεηαη λα εθαξκνζηεί εληαίν Desktop θαηάιιειν γηα εξγαζηαθνχο ρψξνπο θαη πεξηβάιινληα δηθηχνπ. Εηεπογενή με πεπιζζόηεποςρ νέοςρ Η/Υ ε απηήλ ηελ νκάδα αλήθεη ην 39,74% ησλ εξγαζηεξίσλ, ήηνη 31 εξγαζηήξηα εθ ηνπ ζπλφινπ ησλ 78. Ο ππνινγηζκφο έρεη πξνθχςεη ιακβάλνληαο ηε κεγαιχηεξε ηνπ 2005 έηνπο θαηαζθεπήο δηάκεζν (ρήκα 2). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ νη αθφινπζεο ιχζεηο: Μεηαηξνπή ελφο εθ ησλ λέσλ Η/Τ ζε LTSP Server, κε επαχμεζε ησλ πφξσλ ηνπ αλ είλαη απαξαίηεην, θαη εθαξκνγή κηθηνχ κνληέινπ thin fat clients. Δθαξκνγή ηεο Thin Linc ιχζεο ζηνπο λένπο Η/Τ θαη δηακνηξαζκφ ησλ πφξσλ ηνπο ζηνπο παιαηνχο ζηαζκνχο εξγαζίαο. Δθαξκνγή multiseat ιχζεο (Userful, 2014; Xorg Foundation-multiseatX, 2014) ζηνπο λεψηεξνπο Η/Τ κε απφζπξζε ησλ παιαηψλ ζηαζκψλ εξγαζίαο θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε κνλάδεο εηζφδνπ εμφδνπ (νζφλε, πιεθηξνιφγην, πνληίθη).

7 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 7 Εηεπογενή με πεπιζζόηεποςρ παλαιούρ Η/Υ ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα ππφινηπα 20 εξγαζηήξηα εθ ησλ 78 (25,64%). Ο ππνινγηζκφο έρεη πξνθχςεη ιακβάλνληαο ηε κηθξφηεξε ηνπ 2005 έηνπο θαηαζθεπήο δηάκεζν (ρήκα 2). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ νη ίδηεο ιχζεηο κε απηέο ηεο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο, κε πηζαλφηεξε ηελ αλάγθε γηα πξνκήζεηα επηπιένλ πιηθνχ θαη πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ θφζηνπο: Μεηαηξνπή ελφο εθ ησλ λέσλ Η/Τ ζε LTSP Server, κε επαχμεζε ησλ πφξσλ Αναθοπέρ ηνπ αλ είλαη απαξαίηεην, θαη εθαξκνγή κηθηνχ κνληέινπ thin fat clients. Δθαξκνγή ηεο Thin Linc ιχζεο ζηνπο λένπο Η/Τ θαη δηακνηξαζκφ ησλ πφξσλ ηνπο ζηνπο παιαηνχο ζηαζκνχο εξγαζίαο. Δθαξκνγή multiseat ιχζεο (Userful, 2014; Xorg Foundation-multiseatX, 2014) ζηνπο λεψηεξνπο Η/Τ κε απφζπξζε ησλ παιαηψλ ζηαζκψλ εξγαζίαο θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε κνλάδεο εηζφδνπ εμφδνπ (νζφλε, πιεθηξνιφγην, πνληίθη). Cendio. (2014). Retrieved March 10, 2014 from Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία Δκπαιδεςηικήρ Έπεςναρ. Αθήνα, Διιάδα: Μεηαίρκην. I-Curriculum Project (2003).Greek Educational System: The implementation of the ICT in the Greek Curriculum in Compulsory Education. Retrieved January 25, 2014 from LTSP. (2014). Retrieved March 10, 2014 from OCS Inventory NG. (2013a). OCS Inventory Agents. Retrieved March 10, 2014 from OCS Inventory NG. (2013b). OCS Inventory Server Setup. Retrieved March 10, 2014 from ocs ubuntu server Proxmox VE (2013). Proxmox VE installation. Retrieved March 10, 2014 from Robson, C. (2007). Η Έπεςνα ηος ππαγμαηικού κόζμος. Αζήλα, Διιάδα: Gutemberg. Tinio, V. (2002).ICT in education.united Nations Development Programme e-primers.retrieved January 20, 2014 from Tondeur, J., Braak, J., &Valcke, M. (2007).Curricula and the use of ICT in education: Two worlds apart? BritishJournalofEducationalTechnology, 38(6), Userful. (2014). Retrieved March 10, 2014 from Xorg Foundation-multiseatX. (2014). Retrieved March 10, 2014 from Αλαζηφπνπινο, Ι., Αλδξηλνπνχινπ, Π., Γξνζνχιε, Ι., Καπνγηαλλφπνπινο, Γ., Κνληνγηάλλεο, Γ., Οηθνλφκνπ, Γ., Παπατσάλλνπ, Ι., & Παπαθιενβνχινπ, Α. (2013). Αμηνιφγεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο γηα ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο: Η πεξίπησζε ηεο Γ' Αζήλαο. Ππακηικά Δπγαζιών 7ος Πανελλήνιος Σςνεδπίος Καθηγηηών Πληποθοπικήρ. Θεζζαινλίθε: Παλειιήληα Έλσζε Καζεγεηψλ Πιεξνθνξηθήο (ΠΔΚΑΠ). ΓΔΠΠ (2003). Γιαθεμαηικό Δνιαίο Πλαίζιο Ππογπαμμάηων Σποςδώλ. Αζήλα: Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, Αλαθηήζεθε ζηηο 20 Ιαλνπαξίνπ 2014 απφ ΚΔΠΛΗΝΔΣ Γ Αζήλαο (2013). Δηήζηα απνινγηζηηθή έθζεζε. Γηαζέζηκν ζην Κνηζηθάθνο, Δ. (2008). Δκπαιδεςηική Δνόηηηα: Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηων Τεσνολογιών ηηρ Πληποθοπίαρ και Δπικοινωνιών. Αζήλα: ΤΠ.Δ.Π.Θ. Παπαδφπνπινο, Γ. (2001). Σν ζρνιείν ζηελ θνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. ην Κ. Σζνιαθίδεο (επηκ.), Ππακηικά ζςνεδπίος: «Η πληποθοπική ζηην Δκπαίδεςζη, Τεσνολογίερ, Δθαπμογέρ Καηάπηιζη Δκπαιδεςηικών», (ζ ). Ρφδνο, Διιάδα: Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. ηάλνπ-κχξγηνπ, Δ. (2010). Σερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη «Φεθηαθφ Υάζκα». ην Α. Σδηκνγηάλλεο (επηκ.), Ππακηικά Δπγαζιών 7ος Πανελλήνιος Σςνεδπίος με Γιεθνή Σςμμεηοσή: «Οι ΤΠΔ ζηην Δκπαίδεςζη», ηφκνο ΙΙ, (ζ ). Κφξηλζνο, Διιάδα: Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ.

8 8 8 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Καθηγηηών Πληποθοπικήρ νινκσλίδνπ, Υ. (2002). Δθαπμογή Σύγσπονων Πεπιβαλλόνηων Μάθηζηρ με ηη σπήζη ηων ΤΠΔ ζηην ππωηοβάθμια εκπαίδεςζη. Γηαζέζηκν ζην ΤΠ.ΑΙ.Θ.ΠΑ. (2012). Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ (ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ.), ησλ νξγάλσλ, ησλ θξηηεξίσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ Τπεπζχλσλ θαη ησλ Σερληθψλ Τπεπζχλσλ ηνπο θαζψο θαη ησλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπο. ην ΦΔΚ 2316/2012, Απόθαζη Απιθμ /Γ7. Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. (2010α). Οξηζκφο 800 Γεκνηηθψλ ρνιείσλ κε εληαίν αλακνξθσκέλν πξφγξακκα. Δγκύκλιορ Απιθ. Ππωη. Φ.3/609/60745 /Γ1/ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. (2010β). Χξνιφγηα Πξνγξάκκαηα Γεκνηηθψλ ρνιείσλ κε εληαίν αλακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Δγκύκλιορ με Απιθ. Ππωη. Φ.12/620/61531/Γ1/ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. (2010γ). Γηδαζθαιία πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα εηζαρζνχλ ζηα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα (ΔΑΔΠ) - επαλεμέηαζε & επηθαηξνπνίεζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη νδεγηψλ γηα ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο. Δγκύκλιορ Απιθ. Ππωη. Φ.12/879/88413/Γ1/ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. (2010δ). Πξφγξακκα πηινηηθήο εηζαγσγήο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ ζε δεκνηηθά ζρνιεία κε εληαίν αλακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα κία ςεθηαθά ππνζηεξηδφκελε δηδαζθαιία. Δγκύκλιορ Απιθ. Ππωη /Γ1/ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. (2011). πγθξφηεζε Δπηηξνπήο γηα ηε ζηήξημε ηνπ Μαζήκαηνο Σ.Π.Δ γηα ηα Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα. Δγκύκλιορ Απιθ. Ππωη. Φ. 12/668/74560/Γ1/ Τπ.Δ.Π.Θ./Π.Ι. (2003). ιαθεμαηικό Δνιαίο Πλαίζιο Ππογπαμμάηων Σποςδών ΔΠΠΣ - Αναλςηικά Ππογπάμμαηα Σποςδών ΑΠΣ για ηην Υποσπεωηική Δκπαίδεςζη. ηόμορ B. Αζήλα: Τπ.Δ.Π.Θ. - Π.Ι..

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηςσιακή Γιαηπιβή Τίηινο Γηαηξηβήο Κατασκευή ιστοσελίδας χολικής Μονάδας και Εκπαιδευτικού Λογισμικού για φορητές

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ «ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ «ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΑΝΘΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ «ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΔΓΙΑΜΟ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ: ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σκήκα Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Δι Υφκζη Διέλε(ΜΔ0670) ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο Ρεηάιεο πκεψλ Σξηκειήο Δπηηξνπή Ρεηάιεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα

Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 Δξγαζηήξην: Αμηνπνίεζε ζπλεξγαηηθώλ πεξηβαιιόλησλ ζηελ Δθπαίδεπζε. Πεξηβάιινλ MOODLE.

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΤΥΡΖΣΗΑ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ ΜΔΑ Δ ΑΤΘΔΝΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ΑΜΔA

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΤΥΡΖΣΗΑ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ ΜΔΑ Δ ΑΤΘΔΝΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ΑΜΔA ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΤΥΡΖΣΗΑ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ ΜΔΑ Δ ΑΤΘΔΝΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ΑΜΔA Απφζηνινο Εήβειδεο Ζ εξγαζία ππνβάιιεηαη γηα ηελ κεξηθή θάιπςε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ

Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ A proposal for the use of Learning Activity Management System

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ με θέμα: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα