ιαφορές στα Επίπεδα Επαγγελµατικής Εξουθένωσης, Ασάφειας Ρόλων και Σύγκρουσης Ρόλων, σε Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαφορές στα Επίπεδα Επαγγελµατικής Εξουθένωσης, Ασάφειας Ρόλων και Σύγκρουσης Ρόλων, σε Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής"

Transcript

1 Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 6(2), ιοίκησης Αθλητισµού ιαφορές στα Επίπεδα Επαγγελµατικής Εξουθένωσης, Ασάφειας Ρόλων και Σύγκρουσης Ρόλων, σε Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Σταυρούλα Αµαραντίδου και Αθανάσιος Κουστέλιος Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περίληψη Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν α) να εξετάσει τα επίπεδα της επαγγελµατικής εξουθένωσης, της ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής, και β) να εξετάσει εάν υπάρχουν διαφορές στην εξουθένωση, ασάφεια και σύγκρουση ρόλων που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (αρχή και τέλος). Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 112 εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (75 άντρες και 37 γυναίκες) (N=112) µε µέσο όρο ηλικίας Μ.Ο. =41.70 έτη (Τ.Α. = 6.49), για τους άντρες Μ.Ο.= έτη (Τ.Α.= 6.82) και για τις γυναίκες Μ.Ο.= έτη (Τ.Α.= 5.56). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν χαµηλά επίπεδα εξουθένωσης, η συναισθηµατική εξάντληση είχε Μ.Ο.= 14.1 (9.9), η αποπροσωποποίηση Μ.Ο.= 3.2 (4.6) και τα επίπεδα προσωπικής επίτευξης ήταν πολύ υψηλά Μ.Ο.=52.3 (6.2), γεγονός που δείχνει πως οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται πολύ ικανοί, ενώ τα επίπεδα της σύγκρουσης ρόλων βρέθηκαν µέτρια Μ.Ο.=3.26 (1.31), ενώ τα αντίστοιχα της ασάφειας ρόλου ήταν χαµηλά (Μ.Ο. =1.99 (.92). Η ανάλυση paired samples t test έδειξε σταθερά τα επίπεδα ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων και την αποπροσωποποίηση ως τη µόνη διάσταση της εξουθένωσης, που οι µέσοι όροι της διέφεραν σηµαντικά κατά τις δυο µετρήσεις στην αρχή και στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Λέξεις κλειδιά: επαγγελµατική εξουθένωση, σύγκρουση ρόλων, ασάφεια ρόλων, εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής 20

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επαγγελµατική εξουθένωση έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τους ψυχολόγους, τους κοινωνιολόγους, αλλά και τους ειδικούς σε θέµατα διοίκησης και οργάνωσης, καθώς έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο άτοµο, στον οργανισµό και γενικότερα στην οικονοµία και την παραγωγή. Ως ψυχολογικός όρος, η επαγγελµατική εξουθένωση χρησιµοποιήθηκε πρώτη φορά από τον Bradley (1969) για να περιγράψει ένα φαινόµενο που συµβαίνει σε επαγγέλµατα που σχετίζονται µε παροχή βοήθειας. Παρ όλα αυτά, Freudenberger (1974) είναι αυτός που ανέδειξε πρώτος το σύνδροµο. Για να περιγράψει το φαινόµενο αυτό διάλεξε τη λέξη burnout, η οποία συχνά χρησιµοποιούνταν στην άτυπη καθηµερινή γλώσσα από τους ειδικούς για να περιγράψουν τα αποτελέσµατα της µακρόχρονης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Όπως είπε χαρακτηριστικά η κατάσταση αυτή, η αποτυχία, η φθορά, ή η εξάντληση, είναι αποτέλεσµα των υπέρµετρων απαιτήσεων της δουλειάς σε ενέργεια, προσπάθεια και προσόντα. Αργότερα ο Freudenberger (1980) την περιέγραψε ως µια κατάσταση κόπωσης ή απογοήτευσης που επέρχεται µε την αφοσίωση σε ένα σκοπό, στον τρόπο ζωής, ή µε την αποτυχία να αποκτηθεί η αναµενόµενη ανταµοιβή. Το όνοµα που είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε τη διερεύνηση του όρου της επαγγελµατικής εξουθένωσης, είναι της Maslach (1976). H Maslach (1976;1982) έδωσε ίσως τον περιεκτικότερο ορισµό για την εξουθένωση, ως την απώλεια ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους µε τους οποίους κάποιος εργάζεται, συµπεριλαµβανοµένης της σωµατικής εξάντλησης και χαρακτηρίζεται από συναισθηµατική εξάντληση όπου ο επαγγελµατίας δεν έχει πλέον καθόλου θετικά αισθήµατα συµπάθειας ή σεβασµού για τους πελάτες ή ασθενείς. Η ίδια ως κοινωνική ψυχολόγος, µελετούσε τα συναισθήµατα και το στρες στον εργασιακό χώρο και µετά από πολλές συνεντεύξεις ατόµων µε ανθρωπιστικά επαγγέλµατα, κατέληξε σε κάποια σταθερά χαρακτηριστικά της επαγγελµατικής εξουθένωσης. H εµπειρική ή ερευνητική φάση ξεκινά το 1980, µε τις Maslach και Pines να τοποθετούν την επαγγελµατική εξουθένωση σε περίοπτη θέση στην επιστηµονική ατζέντα (Schaufeli & Enzmann, 1998). Η δουλειά γίνεται περισσότερο ποσοτική και αρχίζουν να χρησιµοποιούν ερωτηµατολόγια, µεθοδολογία έρευνας και µεγαλύτερα δείγµατα. Η Maslach αρχικά χαρακτήρισε τις τρεις διαστάσεις της επαγγελµατικής εξάντλησης ως: α) τη συναισθηµατική εξάντληση (emotional exhaustion), που αναφέρεται στο αίσθηµα ψυχικής κόπωσης και καθιστά τον επαγγελµατία ανίκανο να συγκεντρωθεί στα εργασιακά του καθήκοντα, β) την αποπροσωποποίηση (depersonalization), που αναφέρεται στην ανάπτυξη ουδέτερων ή ακόµη και αρνητικών αισθηµάτων και την αποµάκρυνση του επαγγελµατία από τους αποδέκτες των υπηρεσιών του, οι οποίοι συχνά χαρακτηρίζονται και αντιµετωπίζονται υποτιµητικά, γ) το αίσθηµα µειωµένης προσωπικής επίτευξης (loss of personal accomplishment), που αναφέρεται στο µειωµένο επιθυµητό και επιδιωκόµενο αίσθηµα ικανοποίησης του επαγγελµατία από την εργασία του και µια τάση να αξιολογεί αρνητικά ότι αφορά την εργασία του και συνοδεύεται από αισθήµατα ανεπάρκειας και µειωµένη αυτοεκτίµηση (Maslach & Jackson 1986). Παρόλο που η εξουθένωση έχει παρατηρηθεί και µελετηθεί σε επαγγέλµατα κυρίως ανθρώπινων υπηρεσιών και άλλων επαγγελµάτων «βοήθειας» όπου εµπλέκεται η εκτενής και άµεση επαφή µε τους αποδέκτες των υπηρεσιών, µπορεί να παρατηρηθεί και σε οποιαδήποτε µορφή εργασίας (Maslach, Jackson, & Leiter, 1996). Υψηλά επίπεδα εξουθένωσης έχουν παρατηρηθεί µεταξύ πολλών επαγγελµατικών 21

3 οµάδων (Schutte, Toppinen, Kalimo, & Schaufeli, 2000; Toppinen-Tanner, Kalimo, & Mutanen, 2002). Σηµαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν δυσµενώς την ψυχική υγεία του εργαζόµενου είναι και η ασάφεια και η σύγκρουση ρόλων που καλείται να εκπληρώσει µέσα από την άσκηση των επαγγελµατικών του καθηκόντων. Η ασάφεια και η σύγκρουση ρόλων είναι δυο από τα συνηθισµένα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος που επηρεάζουν αρνητικά και την επαγγελµατική ικανοποίηση (Αργυράκης, Κουστέλιος, ιγγελίδης & Χρόνη, 2005; Koustelios & Kousteliou, 1998; Koustelios, Theodorakis & Goulimaris, 2004; Wood, Wallace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt, & Osborn, 1998) και οδηγούν τους εργαζόµενους στην αποφυγή της εργασίας τους ή την περιορισµένη επαγγελµατική τους απόδοση (Jackson & Schuler, 1985; Rizzo, House & Lirtzman, 1970) Η ασάφεια ρόλου (role ambiguity) σχετίζεται µε την αβεβαιότητα που βιώνει ο εργαζόµενος όταν δε γνωρίζει ποιες είναι οι απαιτήσεις της εργασίας του, µε ποιο τρόπο θα τις επιτύχει και πως αναµένουν οι άλλοι να συµπεριφερθεί στην εργασία του (Κάντας, 1995; Koustelios & Kousteliou, 1998; Koustelios, et al. 2004). Πολλοί ερευνητές επιβεβαιώνουν την άποψη ότι η ασάφεια ρόλου παρουσιάζει την υψηλότερη επίδραση στην επαγγελµατική ικανοποίηση και εξουθένωση των εργαζοµένων, επισηµαίνοντας ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να εξετάζονται και οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται µεταξύ των διαφόρων επαγγελµάτων (Chang & Hancock, 2003; Shen, 2005). Η σύγκρουση ρόλων (role conflict) υφίσταται όταν διαφορετικά άτοµα ή διαφορετικές οµάδες ατόµων µε τα οποία αλληλεπιδρά ο εργαζόµενος (π.χ. οικογένεια, συνάδελφοι, φίλοι, γονείς) έχουν συγκρουόµενες προσδοκίες για τη συµπεριφορά του (Koustelios & Kousteliou, 1998; Pettinger, 1996). Ο εργαζόµενος βιώνει σύγκρουση ρόλων όταν οι συµπεριφορές που αναµένονται από αυτόν παραβαίνουν τις προσωπικές του αξίες ή όταν ο ίδιος έχει δύο ή περισσότερες αλληλοσυγκρουόµενες απαιτήσεις (Brewer & Clippard, 2002; Κάντας, 1995; Steers & Black, 1994). Πλήθος ερευνητών συµφωνούν ότι η σύγκρουση ρόλων (Cordes & Dougherty,1993; Low, Cravens, Grant, & Moncrief, 2001; Sethi, Barrier, & King,1999; Singh, Goolsby, & Rhoads, 1994) όπως και η ασάφεια ρόλων (Burke & Greenglass, 1995a; Low, Cravens, Grant, & Moncrief, (2001); Sethi, et al.1999; Starnaman & Miller,1992) είναι εξίσου σηµαντικοί παράγοντες που οδηγούν στην εξουθένωση. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί ασκώντας ένα κατεξοχήν ανθρωπιστικό επάγγελµα, υπόκεινται σε συνθήκες έντονου στρες και συχνά οδηγούνται σε επαγγελµατική εξουθένωση. Η έγκαιρη αναγνώριση και πρόληψη του συνδρόµου είναι υψίστης σπουδαιότητας γιατί το σύνδροµο «burnout» είναι δυνατό να επηρεάσει σηµαντικά τη υγεία του εργαζοµένου και την ποιότητα ζωής του. Η µείωση των πηγών έντασης, η διαχείριση της επαγγελµατικής εξουθένωσης, και η προαγωγή της υγείας, µε τη δηµιουργία ειδικής υποστηρικτικής οµάδας στο εργασιακό χώρο του σχολείου και την εφαρµογή ενός προγράµµατος συµβουλευτικής βοήθειας και αντιµετώπισης του συνδρόµου θα έχει ευεργετικά αποτελέσµατα όχι µόνο για τον εκπαιδευτικό αλλά και στον µαθητή. Ο Farber (1984) υποστηρίζει ότι η εξουθένωση δεν είναι µια αντίδραση των εκπαιδευτικών στις συνθήκες εργασίας τους, αλλά ένα ευρύτερο κοινωνικό πρόβληµα: µια έλλειψη αίσθησης ότι έχουν µια αποστολή, ότι ανήκουν σε µια "κοινότητα", ένα συναίσθηµα αποµόνωσης. Οι κυριότεροι παράγοντες που ευθύνονται για την επαγγελµατική εξουθένωση των εκπαιδευτικών ήταν κυρίως οι σχέσεις τους µε τη διεύθυνση και η αντίληψη τους για την ψυχολογική στήριξη από την πολιτεία. Από την άλλη, η διοίκηση των σχολείων οφείλει να ενδιαφερθεί, εξασφαλίζοντας αποτελεσµατικούς τρόπους χειρισµού, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα στις υπηρεσίες που παρέχονται προς τους µαθητές. 22

4 Άλλοι προσωπικοί παράγοντες που εντείνουν την εξουθένωση των καθηγητών είναι οι παράλογες πεποιθήσεις ή οι προσδοκίες (Oro & Ursua, 2005; Pines, 2002), η έλλειψη της σηµαντικότητας της διδασκαλίας (Pines, 2002), χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους όπως ο έντονος συναισθηµατισµός, που κάνει το άτοµο ευάλωτο (Cano-Garcia, Padilla- Muṅoz, & Carrasco-Ortiz, 2005). ιαπιστώθηκε ακόµη, ότι ο κίνδυνος εξουθένωσης είναι ιδιαίτερα αυξηµένος, όταν οι καθηγητές έχουν αντιλήψεις ανικανοποίητων ή εξωπραγµατικών στόχων και ελλιπή ανάπτυξη της επαγγελµατική τους επίτευξης (Evers, Brouwers, & Tomic, 2002). Μάλιστα, σε διεθνείς έρευνες διαπιστώνεται ότι περίπου 60-70% των καθηγητών επανειληµµένα δείχνουν σηµάδια εξουθένωσης, και ένα ποσοστό 30% περίπου όλων των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθµίδες έδειξαν ευδιάκριτα συµπτώµατα εξουθένωσης (Antoniou, Polychroni & Walters, 2000; Capel, 1992; Kyriacou, 1987; Kytaev- Smyk,1983). Στη βιβλιογραφία διαπιστώνεται ακόµη, πως οι εκπαιδευτικοί µε συµπτώµατα εξουθένωσης εκδηλώνουν µειωµένη ποιότητα διδασκαλίας καθώς και συνεχή ενασχόληση µε την προοπτική εγκατάλειψης της εργασίας τους. Μπορεί ακόµη να οδηγηθούν σε χαµηλή αυτοαντίληψη, σωµατική κόπωση και χαµηλές προσδοκίες τους εργασιακού τους ρόλου (Kyriacou & Sutcliffe, 1978). Για το λόγο αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια µία περισσότερο οργανωµένη επιστηµονικά προσπάθεια διερεύνησης των αιτίων της εξουθένωσης των εκπαιδευτικών και µελέτης των οργανωσιακών παραγόντων όπως της ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων. Οι εκπαιδευτικοί κάτω από την πίεση που δηµιουργείται εξ αιτίας των καθηµερινών απαιτήσεων της τάξης και του σχολείου, βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση για να πραγµατοποιήσουν τους στόχους του οργανισµού αλλά και τους δικούς τους. Το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση µε τον κοινωνικό και παιδαγωγικό ρόλο των εκπαιδευτικών, οδηγεί στο συµπέρασµα πως η επαγγελµατική τους εξουθένωση µπορεί να έχει επιπτώσεις σε ολόκληρο το περιβάλλον του σχολείου όπως και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Παρά την ύπαρξη πλήθους εργασιών τα τελευταία χρόνια, σχετικών µε την εξουθένωση και τους οργανωσιακούς παράγοντες που αναφέρθηκαν στο χώρο της εκπαίδευσης, λίγες είναι οι έρευνες που έχουν µελετήσει τους παράγοντες αυτούς στους καθηγητές φυσικής αγωγής (Koustelios & Kousteliou, 1998; Koustelios, et al. 2004; Koustelios & Tsigilis, 2005). Ωστόσο όπως έχει επισηµανθεί στην έρευνα των Ζουρνατζή, Τσιγγίλη, Κουστέλιου και Πιντζοπούλου (2006), η ειδική θέση που κατέχει η φυσική αγωγή στο σχολείο, οι διαφορετικές συνθήκες εργασίας σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, οι ποικίλες προσδοκίες του ρόλου και των καθηκόντων των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής και η ειδική δοµή της τάξης διαφοροποιούν τη συγκεκριµένη ειδικότητα από τις υπόλοιπες και καθιστούν αναγκαία τη µελέτη για την επαγγελµατική εξουθένωση, την ασάφεια και σύγκρουση ρόλων για τη συγκεκριµένη ειδικότητα. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τα επίπεδα επαγγελµατικής εξουθένωσης, ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων σε καθηγητές φυσικής αγωγής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και να διερευνήσει εάν υπάρχουν αλλαγές σ αυτά τα επίπεδα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (αρχή και τέλος). 23

5 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ είγµα Στην έρευνα συµµετείχαν 112 εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, από τους νοµούς ράµας και Καβάλας. Από το σύνολο του δείγµατος οι 75 ήταν άνδρες (67%) και οι 37 γυναίκες (33%). Ο µέσος όρος ηλικίας του δείγµατος ήταν έτη (Τ.Α.= 6.487). Η µεγάλη πλειοψηφία 95 ήταν παντρεµένοι-ες (86 %), οι 12 ήταν ανύπανδροι-ες (10%) και οι 5 ήταν διαζευγµένοι-ες (4%). Το 80.4 % (90) του δείγµατος ήταν µόνιµοι και το 19.6 % (22) ήταν αναπληρωτές. Οι µόνιµοι είχαν Μ.Ο.=14.50 έτη εµπειρίας (Τ.Α. = 8.26) και οι αναπληρωτές Μ.Ο.= 2.82 έτη εµπειρίας (Τ.Α. = 1.89) Όργανα µέτρησης Για τη διερεύνηση της επαγγελµατικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής χρησιµοποιήθηκε το Ερωτηµατολόγιο Καταγραφής της Επαγγελµατικής Εξουθένωσης, Maslach Burnout Inventory (MBI) (Maslach & Jackson, 1981; 1986). Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 22 θέµατα τα οποία αξιολογούν της τρεις διαστάσεις της επαγγελµατικής εξουθένωσης: τη «συναισθηµατική εξάντληση», την «αποπροσωποποίηση» και την «προσωπική επίτευξη». Η «συναισθηµατική εξάντληση» αναφέρεται στο αίσθηµα της εξάντλησης όπως και την αδικαιολόγητη κούραση που αισθάνεται ο εκπαιδευτικός (9 θέµατα, π.χ., νιώθω συναισθηµατικά εξαντληµένος/η από τη δουλειά µου ), η «αποπροσωποποίηση» αναφέρεται στην αρνητική και συχνά κυνική στάση απέναντι µαθητές (5 θέµατα, π.χ., ανησυχώ ότι η δουλειά αυτή µε σκληραίνει συναισθηµατικά ) και την «προσωπική επίτευξη» που αφορά τα συναισθήµατα ικανότητας και επίτευξης σε σχέση µε την εργασία (8 θέµατα, π.χ., έχω πετύχει πολλά αξιοσηµείωτα πράγµατα στη δουλειά αυτή ). Οι απαντήσεις δίνονταν σε επταβάθµια κλίµακα από το 0 (καθόλου) έως το 6 (κάθε µέρα), και αφορούν τη συχνότητα του πως νιώθει ο εκπαιδευτικός στην εργασία του. Υψηλά επίπεδα επαγγελµατικής εξουθένωσης διαπιστώνονται όταν καταγράφονται υψηλές τιµές στις κλίµακες των διαστάσεων «συναισθηµατική εξάντληση» και «αποπροσωποποίηση» και χαµηλές τιµές στην κλίµακα της διάστασης «προσωπική επίτευξη». Μεγάλος αριθµός ερευνών έχει εξετάσει την παραγοντική δοµή καθώς και την εσωτερική συνοχή του ερωτηµατολογίου σε διάφορους επαγγελµατικούς χώρους, συµπεριλαµβανοµένης και της εκπαίδευσης (Kantas & Vassilaki, 1997; Koustelios, 2001; Koustelios, & Kousteliou, 2001). Για τη διερεύνηση της σύγκρουσης και της ασάφειας ρόλων χρησιµοποιήθηκαν οι κλίµακες µέτρησης της σύγκρουσης και ασάφειας ρόλων (Rizzo, House & Lirtzman,1970). Χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων (role conflict and role ambiguity) (Rizzo, et al. 1970), σε προσαρµογή των Koustelios και Kousteliou (1998). Η κατασκευή των δύο κλιµάκων βασίστηκε στη θεωρία των ρόλων και στην άποψη της κλασικής οργανωσιακής θεωρίας, ότι κάθε εργασιακή θέση σε µια οργανωτική δοµή πρέπει να έχει ξεκάθαρες εργασιακές απαιτήσεις. Η κλίµακα που µετρά την ασάφεια ρόλου αποτελείται από έξι προτάσεις (π.χ. γνωρίζω επακριβώς τι περιµένουν οι άλλοι από εµένα), που µελετούν την ασάφεια των οδηγιών, των ευθυνών και των στόχων του εκπαιδευτικού στην εργασία του, ενώ η κλίµακα σύγκρουσης ρόλων αποτελείται από οκτώ προτάσεις(π.χ. στη δουλειά, µου ζητούν να κάνω αντιφατικά πράγµατα), για τη σύγκρουση των ρόλων στο χώρο εργασίας. Η βαθµολόγηση γίνεται σε µια κλίµακα τύπου Likert επτά διαβαθµίσεων για 24

6 κάθε πρόταση (1=απόλυτα αληθές έως 7=απόλυτα ψευδές) για την ασάφεια ρόλων, και για τη σύγκρουση ρόλων (1=απόλυτα ψευδές έως 7=απόλυτα αληθές). Για την κλίµακα ασάφειας ρόλου υπολογίστηκε ο µέσος όρος των απαντήσεων στις έξι ερωτήσεις ο οποίος ονοµάστηκε βαθµός σαφήνειας ρόλου (1=απόλυτη σαφήνεια 7=απόλυτη ασάφεια,), ενώ για την κλίµακα σύγκρουσης ρόλου υπολογίστηκε ο µέσος όρος των απαντήσεων στις οκτώ ερωτήσεις, ο οποίος ονοµάστηκε βαθµός σύγκρουσης ρόλου (1=απόλυτη µη σύγκρουση ρόλων, 7=απόλυτη σύγκρουση ρόλων). Η µόνη διαφορά έγκειται στη λέξη αποδέκτης, η οποία µετεβλήθη στη συγκεκριµένη περίπτωση και έγινε µαθητής. ιαδικασία Η διακίνηση του ερωτηµατολογίου έγινε διαµέσου των Γραφείων Φυσικής Αγωγής των δυο νοµών. ιανεµήθηκαν στα σχολεία και ζητήθηκε η επιστροφή τους από τους εκπαιδευτικούς πάλι στο αντίστοιχο Γραφείο Φυσικής Αγωγής. Η µέτρηση έγινε σε δύο στάδια, κατά τη διάρκεια µιας σχολικής χρονιάς (αρχή και τέλος). ιανεµήθηκαν 290 ερωτηµατολόγια (140 ερωτηµατολόγια στο νοµό ράµας και 150 ερωτηµατολόγια στο νοµό Καβάλας), στην πρώτη µέτρηση επεστράφησαν 195 ερωτηµατολόγια (67,24%) (96 στο Ν. ράµας και 99 στο Ν. Καβάλας) και στη δεύτερη µέτρηση επεστράφησαν 173 ερωτηµατολόγια (59,65%) (87 στο Ν. ράµας και 86 στο Ν. Καβάλας). Από αυτά ταυτοποιήθηκαν τα 112 ερωτηµατολόγια και αποτέλεσαν το δείγµα της έρευνας. Η ταυτοποίηση έγινε µε τα δηµογραφικά στοιχεία που συµπληρώθηκαν στο ερωτηµατολόγιο, όπως φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, ηµεροµηνία γέννησης, ειδικότητα, χρόνια προϋπηρεσίας, βαθµίδα εκπαίδευσης. Τονίστηκε ότι τα ερωτηµατολόγια είναι ανώνυµα, ότι η συµµετοχή τους στην έρευνα είναι εθελοντική, ότι δεν πρόκειται να συσχετιστεί µε τη υπηρεσιακή τους εξέλιξη, ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις και ότι τα αποτελέσµατα θα χρησιµοποιηθούν για καθαρά επιστηµονικούς σκοπούς. Οι ερωτήσεις ήταν σαφείς, σύντοµες και όπου χρειαζόταν υπήρχαν οδηγίες για την πλήρη κατανόηση και αποφυγή λάθους. Η ταυτοποίηση τους διασφαλίσθηκε από τη συµπλήρωση δηµογραφικών στοιχείων που υπήρχαν µέσα σε κάθε ερωτηµατολόγιο. Ζητήθηκε να συµπληρωθούν από τους καθηγητές φυσικής αγωγής σε κατάλληλο περιβάλλον, σε όποιο χώρο επιθυµούσαν είτε στο χώρο του σχολείου είτε στο σπίτι τους, χωρίς καµία συζήτηση της θεµατολογίας κατά τη συµπλήρωση και µε απόλυτη ειλικρίνεια σε όλα τα ζητούµενα στοιχεία. Στατιστική ανάλυση Στην παρούσα έρευνα όλες οι αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν µε το στατιστικό πρόγραµµα S.P.S.S. V.16. for Windows. Αρχικά, χρησιµοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση συχνοτήτων και ακολούθησε ο έλεγχος της δοµικής εγκυρότητας των ερωτηµατολογίων που χρησιµοποιήθηκαν. Την εφαρµογή της παραγοντικής ανάλυσης ακολούθησε ανάλυση αξιοπιστίας (reliability analysis) στις ερωτήσεις που συνθέτουν κάθε παράγοντα, ώστε να διαπιστωθεί ο βαθµός αξιοπιστίας συνοχής κάθε παράγοντα. Οι µέσοι όροι έδειξαν τα επίπεδα επαγγελµατικής εξουθένωσης, ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής. Για τον έλεγχο της υπόθεσης, εάν υπάρχουν αλλαγές σ αυτά τα επίπεδα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, χρησιµοποιήθηκε το paired samples t-test µε επίπεδο σηµαντικότητας.05, σε δυο χρονικές στιγµές, κατά την έναρξη και τη λήξη του σχολικού έτους. 25

7 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η εσωτερική συνοχή των παραγόντων του ερωτηµατολογίου της επαγγελµατικής εξουθένωσης, της ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων εξετάστηκε µε βάση το συντελεστή α του Cronbach για τον κάθε παράγοντα χωριστά. Οι αντίστοιχοι συντελεστές α είναι.73 για τη διάσταση «συναισθηµατική εξάντληση»,.70 για τη διάσταση «προσωπική επίτευξη» και.67 για τη διάσταση «αποπροσωποποίηση». Αντίστοιχα οι συντελεστές α για την «ασάφεια ρόλων» ήταν.77 και για τη «σύγκρουση ρόλων».78. Σε έρευνα τους οι Koustelios και Kousteliou (1998) ανέφεραν.71 δείκτη για τη σύγκρουση ρόλων και.73 για την ασάφεια ρόλων. Σε άλλες έρευνες το εύρος για τους συντελεστές αξιοπιστίας για τη σύγκρουση ρόλων ήταν από.56 έως.94 και από.63 έως.90 για την ασάφεια ρόλων (Cook, Hepworth, Wall, & Warr, 1981; Koustelios, 2001). Tα αποτελέσµατα αξιοπιστίας είναι ικανοποιητικά και δηλώνουν την αξιοπιστία της κλίµακας. Ανάλογες τιµές για την εξουθένωση παρατηρήθηκαν σε έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα, αναφέρεται για τον παράγοντα «αποπροσωποποίηση» εύρος αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας (Cronbach s alpha).55 έως.68, για τον παράγοντα «συναισθηµατική εξάντληση».74 έως.84 και για τον παράγοντα «προσωπική επίτευξη».62 έως.77 (Αναγνωστόπουλος & Παπαδάτου, 1992; Κάντας, 1996; Kousteliou, 1996; Παπαδηµητρίου, Κουστέλιος, Κρητικός & Πολλάτου, 2008; Togia, Koustelios &Tsigilis, 2004). Ο Kokkinos (2006) αναφέρει για τις τρεις διαστάσεις της εξουθένωσης ότι οι δείκτες κυµαίνονται από.63 (αποπροσωποποίηση),.79 (προσωπική επίτευξη) και.85 (συναισθηµατική εξάντληση). Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης paired samples t test οι τιµές των µέσων όρων τις συναισθηµατικής εξάντλησης ήταν σε χαµηλά επίπεδα και στην πρώτη µέτρηση Μ.Ο.=14.1(SD=9.9) και στη δεύτερη µέτρηση αντίστοιχα Μ.Ο.=13.9 (SD=9.8), ενώ ο βαθµός συνάφειας των µετρήσεων ήταν χαµηλός r =.285, p<0.05. Για την προσωπική επίτευξη οι τιµές των µέσων όρων ήταν υψηλές στην πρώτη µέτρηση Μ.Ο.=52.3 (SD=6.2) και στη δεύτερη µέτρηση αντίστοιχα Μ.Ο.=52.0 (SD=6.9), ο βαθµός συνάφειας των µετρήσεων ήταν µέτριος r =.451, p< Για την αποπροσωποποίηση οι τιµές των µέσων όρων ήταν χαµηλές στην πρώτη µέτρηση Μ.Ο.=3.2 (SD=4.6) και στη δεύτερη µέτρηση αντίστοιχα Μ.Ο.=6.0 (SD=8.9), ο βαθµός συνάφειας των µετρήσεων ήταν χαµηλός r =.252, p<0.05. Ανάλογα για την ασάφεια ρόλων ήταν χαµηλές οι τιµές των µέσων όρων στην πρώτη µέτρηση Μ.Ο.=1.99 (SD=.92) και στη δεύτερη µέτρηση αντίστοιχα Μ.Ο.=2.03(SD=.83), ο βαθµός συνάφειας των µετρήσεων ήταν µέτριος r =.425, p<0.001, ενώ για τη σύγκρουση ρόλων οι τιµές των µέσων όρων ήταν σε µέτρια επίπεδα στην πρώτη µέτρηση Μ.Ο.=3.26 (SD=1.31) και στη δεύτερη µέτρηση αντίστοιχα Μ.Ο.=3.07 (SD=1.18), ο βαθµός συνάφειας των µετρήσεων ήταν µέτριος r =.387, p< Από την ανάλυση paired samples t test των δυο µετρήσεων, φάνηκε ότι µόνο για τη διάσταση της αποπροσωποποίησης ήταν στατιστικά σηµαντική η διαφορά των µέσων όρων t (111)= για p=.001. Τα αποτελέσµατα από την ανάλυση paired samples t test φαίνονται στον πίνακα 1. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Σύµφωνα µε τους Maslach και Leiter (1999), η εξουθένωση είναι ένα σοβαρό πρόβληµα στους σύγχρονους χώρους εργασίας, σε µια εποχή όπου τα δηµόσια σχολεία είναι κάτω από το µικροσκόπιο και απειλούνται στο να είναι υπεύθυνα για αυτό που συµβαίνει στην 26

8 κοινωνία και µε ένα αυξανόµενο επίπεδο προσδοκίας. Στο χώρο της εκπαίδευσης η εξουθένωση των εκπαιδευτικών έχει επιπτώσεις στην απόδοση εργασίας τους, µε αποτέλεσµα µειώνοντας την ποιότητα στη διδασκαλία να επηρεάζεται άµεσα η ακαδηµαϊκή επίδοση των παιδιών (Blandford, 2000). Στην παρούσα έρευνα οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής δε φάνηκε να εµφανίζουν υψηλά επίπεδα εξουθένωσης, ενώ δε δήλωσαν περισσότερο κουρασµένοι ή εξαντληµένοι κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, µια και στις δυο µετρήσεις οι τιµές των µέσων όρων ήταν χαµηλές, επιβεβαιώνοντας τα γενικότερα συµπεράσµατα ότι οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής στην Ελλάδα όπως και οι εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων είναι ικανοποιηµένοι και δεν βιώνουν υψηλά επίπεδα εξουθένωσης (Kantas & Vassilaki, 1997; Koustelios, 2001α; Koustelios & Tsigilis, 2005; Παπαστυλιανού & Πολυχρονόπουλου, 2007; Τσιγγίλης, 2005). Με βάση τα πρότυπα των εκπαιδευτικών όπως παρουσιάστηκαν από τους Maslach και Jackson (1986), οι Έλληνες εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής φάνηκε να βιώνουν σχετικά χαµηλά επίπεδα εξουθένωσης. Πίνακας 1. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της επαγγελµατικής εξουθένωσης, ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων και η διαφορά των µέσων όρων τους στην αρχή και στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 1 η µέτρηση Μ.Ο (Τ.Α.) 2 η µέτρηση Μ.Ο (Τ.Α.) t df (111) Sig. ασάφεια ρόλων 1.99 (.92) 2.03 (.83) (ΜΣ) σύγκρουση ρόλων 3.26 (1.31) 3.07 (1.18) (ΜΣ) συναισθηµατική (9.9) 13.9 (9.8).106 εξάντληση (ΜΣ) προσωπική (6.2) 52.0 (6.9).390 επίτευξη (ΜΣ) αποπροσωποποίησ η 3.2 (4.6) 6.0 (8.9) Σηµ.: ΜΣ= µη σηµαντικό µε p<.05 Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα το µάθηµα της φυσικής αγωγής είναι ένα µάθηµα που ιεραρχικά µε τα άλλα µαθήµατα αντιµετωπίζεται ως υποδεέστερο. Πολλές φορές ανάλογες απόψεις εκφράζονται σε µελέτες και άλλων χωρών µε διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον (Fejgin, Ephraty, & Ben-Sira, 1995; Smith & Leng, 2003). Αυτό πολλές φορές οδηγεί τους µαθητές, τους γονείς και κάποιες φορές και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής να έχουν µειωµένες απαιτήσεις και προσδοκίες. Πέραν τούτου, υπάρχει και η αντίληψη πως το µάθηµα της φυσικής αγωγής είναι εξαιρετικά εξαρτηµένο από τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό. Σε περίπτωση απουσίας των παροχών, 27

9 ο εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής θα πρέπει να αυτοσχεδιάσει, κάτι που πολλές φορές οδηγεί στο αίσθηµα µιας αυξηµένης αυτονοµίας. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες µπορούν να συµβάλλουν στην καλύτερη ερµηνεία των χαµηλών επιπέδων εξουθένωσης που διαπιστώθηκε στους Έλληνες εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής (Koustelios & Tsigilis, 2005). Στον Ελληνικό χώρο επίσης, έχουν διαπιστωθεί από τους Kantas και Vassilaki (1997) χαµηλά επίπεδα εξουθένωσης εκπαιδευτικών έναντι συναδέλφων τους σε άλλες χώρες. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εξέφρασαν λιγότερη προσωπική επίτευξη και περισσότερη αποπροσωποποίηση έναντι των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στην παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής αντιλαµβάνονται χαµηλή ασάφεια ρόλου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο σχολείο. Παρόµοια ήταν και τα αποτελέσµατα της έρευνας των Παπαστυλιανού και Πολυχρονόπουλου, (2007) ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί βιώνουν χαµηλό επίπεδο ασάφειας ρόλων, όπως και οι Koustelios και Kousteliou (1998) ανέφεραν χαµηλά επίπεδα και για την ασάφεια και για τη σύγκρουση ρόλων σε έρευνα τους σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η συµφωνία των παραπάνω ερευνών σε χαµηλά επίπεδα ασάφειας ρόλων δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα αντιλαµβάνονται σε µεγάλο βαθµό σαφείς, διακριτούς και ξεκάθαρους τους ρόλους µέσα στο σχολικό περιβάλλον. Μια και η ασάφεια ρόλων µπορεί να οφείλεται είτε σε ασαφείς οδηγίες είτε σε αναποτελεσµατική επικοινωνία, ενώ σχετίζεται όχι µόνο µε την αβεβαιότητα των εργαζοµένων αναφορικά µε τις εργασιακές απαιτήσεις αλλά και µε τον τρόπο που αναµένουν οι άλλοι (π.χ. συνάδελφοι, γονείς) να συµπεριφερθούν κατά την εργασίας τους (Αργυράκης κ.ά., 2005; Baron, 1986; Koustelios et al., 2004; Παπαστυλιανού, Πολυχρονόπουλος, 2007). Ανάλογα µε την παρούσα έρευνα και στην έρευνα των Παπαστυλιανού και Πολυχρονόπουλου, (2007) φάνηκε ότι οι ο βαθµός σύγκρουσης ρόλων στους εκπαιδευτικούς κυµάνθηκε σε µέτρια, κατά µέσο όρο, επίπεδα. Τα µέτρια επίπεδα σύγκρουσης ρόλων που αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής του δείγµατος πιθανότατα να σχετίζονται µε την υπερφόρτωση ρόλου, η οποία αποτελεί µια συνηθισµένη µορφή σύγκρουσης ρόλων, όπου πολλές προσδοκίες απευθύνονται σε έναν εργαζόµενο ταυτόχρονα (Wood et al., 1998). Αλλά και σε άλλους παράγοντες όπως η διάψευση των προσδοκιών από το επάγγελµα, το χαµηλό σύστηµα αµοιβών, οι συµπεριφορές που αναµένονται από αυτούς και πιθανώς να αντιστρατεύονται προσωπικές τους αξίες, απόψεις και εκτιµήσεις, ενώ µπορεί να οφείλεται και στις αλληλοσυγκρουόµενες απαιτήσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών (Παπαστυλιανού & Πολυχρονόπουλου, 2007). Αντίθετα οι Koustelios, et al. (2004) σε έρευνα τους σε καθηγητές φυσικής αγωγής σε προγράµµατα «Άθληση για όλους» διαπίστωσαν υψηλά επίπεδα για την ασάφεια ρόλων και µέτρια επίπεδα σύγκρουσης ρόλων. Σε έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν σε χώρους άθλησης στην Ελλάδα φάνηκε ότι οι εργαζόµενοι βίωναν χαµηλά επίπεδα ασάφειας ρόλων, ενώ ανέφεραν σχετικά υψηλά επίπεδα σύγκρουσης ρόλων (Αργυράκης, κ.ά. 2005). Αυτό πιθανότατα να οφειλόταν στην ύπαρξη πολλών διαφορετικών λειτουργικών τοµέων (20) εντός της εγκατάστασης, των οποίων οι αρµοδιότητες αλληλοκαλυπτόταν και η διεκπεραίωση των εργασιών ενός τοµέα, ενδεχόµενα, να απαιτούσε αντικρουόµενες ενέργειες σε σχέση µε τα λειτουργικά δεδοµένα κάποιου άλλου τοµέα. Σε αντίθεση, µε τα ευρήµατα της έρευνας των Θεοδωράκη, Κούλη και Κουστέλιου (2003), οι οποίοι διαπίστωσαν σε δείγµα εργαζοµένων σε γυµναστήρια, υψηλά επίπεδα ασάφειας ρόλων και µέτρια επίπεδα σύγκρουσης ρόλων. 28

10 Παρόµοια µε την παρούσα έρευνα ήταν τα συµπεράσµατα των Schuller, Aldag, και Brief, (1977) στο χώρο της υγείας. Στα ευρήµατα άλλων ερευνών σε διαφορετικά επαγγέλµατα όπως των Szilargyi, Sims, και Keller, (1976) διαπιστώθηκε ότι οι µέσοι όροι για την ασάφεια ρόλων κυµαίνονται σε τιµές 2.37 (Τ.Α.=.77) έως 3.53 (Τ.Α.=1.38) και για τη σύγκρουση ρόλων ήταν από 3.84 (Τ.Α.=.54) έως 4.13 (Τ.Α.=.35). Ανάλογα οι Morris και Koch (1979), σε έρευνα µε υπαλλήλους του πανεπιστηµίου διαπίστωσαν για την ασάφεια ρόλων Μ.Ο.= 2.79 (Τ.Α.= 1.35) έως Μ.Ο. =3.24 (Τ.Α.=1.41) και για τη σύγκρουση ρόλων από Μ.Ο.=3.02(Τ.Α.= 1.36) έως Μ.Ο.= 3.87 (Τ.Α.=1.37). Στην παρούσα έρευνα και στις δυο µετρήσεις (στην αρχή και το τέλος σχολικής χρονιάς), δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές στα επίπεδα της ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων καθώς και στην εξουθένωση εκτός από την διάσταση της αποπροσωποποίησης. Βέβαια οι τιµές των µέσων όρων της αποπροσωποποίησης ήταν εξαιρετικά µικρές, γεγονός που δηλώνει πως είναι µικρά τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που βιώνουν το αίσθηµα της αποπροσωποποίησης. εν πρέπει να παραβλεφθεί όµως το γεγονός ότι παρατηρήθηκε διπλασιασµός σχεδόν της τιµής του µέσου όρου κατά το τέλος της σχολικής περιόδου. Φάνηκε πως εάν δεν υπάρξει καµία παρέµβαση και παρακίνηση των εκπαιδευτικών που βιώνουν την αποπροσωποποίηση, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αποξενώνονται όλο και περισσότερο από τους µαθητές και συναδέλφους τους. Ανάλογα στη διαχρονική µελέτη των Wade, Cooley και Savicki, (1986) µελετώντας τα επίπεδα αλλαγής της εξουθένωσης κατά την διάρκεια ενός έτους, διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα ήταν αρκετά σταθερά αλλά και ότι στις ανθρώπινες υπηρεσίες οι επαγγελµατίες, είναι πιθανόν να αυξήσουν το επίπεδο της συνολικής εξουθένωσης όσο και να τη µειώσουν. Με τα στοιχεία αυτά διέλυσαν το µύθο ότι στα επαγγέλµατα ανθρώπινων υπηρεσιών, οι επαγγελµατίες βιώνουν µια διαδικασία φθοράς, η οποία τελικά θα τους οδηγήσει σε εξουθένωση. Μάλιστα, οι εργαζόµενοι οι οποίοι ανέφεραν σχέσεις υποστήριξης, εµφάνισαν µείωση ή πολύ χαµηλά επίπεδα εξουθένωσης (Berkeley Planning Associates, 1977; Jayaratne & Chess, 1984; Shinn, Rosario, March, & Chestnut, 1984). Μελλοντικά πρέπει να γίνουν περισσότερες έρευνες στην Ελλάδα στο χώρο του σχολείου, για την καταγραφή της έκτασης και του βαθµού της υπάρχουσας επαγγελµατικής εξουθένωσης και την εξακρίβωση των αιτιών της σε όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών, γεγονός που υστερεί αισθητά. Το επάγγελµα που ασκούν οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζεται πολλές φορές ως λειτούργηµα, προσδίδοντας ιδιαίτερη σπουδαιότητα στο έργο τους. Το στρες και συχνά η επαγγελµατική εξουθένωση που βιώνουν, παρεµποδίζει την άσκηση του τόσο σηµαντικού τους ρόλου και γι αυτό θα πρέπει να βοηθηθούν και να τους δοθούν όσο το δυνατόν περισσότερες δηµιουργικές και ουσιαστικές διέξοδοι. 29

11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αναγνωστόπουλος, Φ. & Παπαδάτου,. (1992). Παραγοντική σύνθεση και εσωτερική συνοχή του Ερωτηµατολογίου Καταγραφής Επαγγελµατικής Εξουθένωσης σε δείγµα νοσηλευτριών. Ψυχολογικά θέµατα, 5, Antoniou, A.S., Polychroni, F., Walters, B. (2000). Sources of stress and professional burnout of teachers of special educational needs in Greece. Proceedings of the International Conference of Special Education, ISEC 2000.Manchester: University of Manchester,UK. Αργυράκης, Π., Κουστέλιος, Α., ιγγελίδης, Ν., & Χρόνη, Σ. (2005). Σύγκρουση ρόλων, ασάφεια ρόλων και επαγγελµατική ικανοποίηση σε δείγµα εργαζοµένων στην ΟΕΟΑ «ΑΘΗΝΑ 2004». Περιοδικό ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής, 2, Baron R (1986). Behavior in organizations. Newton, MA: Allyn and Bacon. Blandford, S. (2000) Managing Professional Development in Schools. London: Routledge. Berkeley Planning Associates. (1977). Evaluation of child abuse and neglect demonstration projects , Volume IX. Project management and worker burnout. Washington, D.C.: U.S. Department of Commerce, (NTIS No. PB ). Blandford, S. (2000). Managing Professional Development in Schools. London: Routledge. Bradley, H.B. (1969).Community-based treatment for young adult offenders. Crime and Delinquency, 15, Brewer, E. W. & Clippard, L. F. (2002). Burnout and job satisfaction among student support services personnel. Human Resource Development Quarterly, 13, Burke, R. J., & Greenglass, E. R. (1995a). A longitudinal study of psychological burnout in teachers. Human Relations, 48, Cano-Garcia F.J., Padilla-Muṅoz E.M., & Carrasco-Ortiz M.A. (2005). Personality and contextual variables in teacher burnout. Personality and Individual Differences, 38(4), Capel, S.A. (1992). Stress and burnout in teachers. European Journal of Teacher Education, 15(3), Chang, Ε. & Hancock, K. (2003). Role stress and role ambiguity in new nursing graduates in Australia. Nursing and Health Sciences, 5, Cook, S., Hepworth, S., Wall, T. & Warr, P. (1981).The Experience of Work. London: Academic Press. Cordes, C.L. & Dougherty, T.W. (1993). A review of an integration of research on job burnout. Academy of Management Review, 18, Evers, W. J. G., Brouwers, A. & Tomic, W. (2002). Burnout and Self-Efficacy: A Study on Teachers Beliefs when Implementing an Innovative Educational System in the Netherlands. British Journal of Educational Psychology, 72, Evers, W., Tomic, W., & Brouwers, A. (2004). Burnout among Teachers: Students and Teachers Perceptions Compared. School Psychology International, 25(2), Farber, B.A. (1984). Teacher burnout: Assumptions, myths and issues. Teachers College Record, 86, Fejgin, N., Ephraty, N., & Ben-Sira, D. (1995). Work Environment and Burnout of Physical Education Teachers. Journal of Teaching in Physical Education, 15(1), Freudenberger,H.J., (1974). Staff burnout. Journal of Social Issues, 30 (1), Freudenberger, H. J. (1980) Burnout. New York: Doubleday. Jackson, S.,& Schuler, R. S. (1985).A meta-analysis and conceptual critique of research on role ambiguity and role conflict in work settings. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 36,

12 Jayaratne. S., & Chess, W. (1984). The effects of emotional support on perceived job stress and strain. Journal of Applied Behavioral Science, 20, Θεοδωράκης, Ν., Κούλη, Ο., Κουστέλιος, Α. (2003). Ο ρόλος των οργανωσιακών παραγόντων στην επαγγελµατική ικανοποίηση των εργαζοµένων σε γυµναστήρια. Φυσική Αγωγή και Αθλητισµός, 50, Κάντας Α. (1995). Οργανωτική - Βιοµηχανική Ψυχολογία. Μέρος 3ο. ιεργασίες οµάδας, Σύγκρουση, Ανάπτυξη και αλλαγή Κουλτούρα, Επαγγελµατικό άγχος. Αθήνα: Eκδ. Ελληνικά Γράµµατα. Κάντας, Α., (1996). Το σύνδροµο της επαγγελµατικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς και στους εργαζοµένους σε επαγγέλµατα υγείας και πρόνοιας. Ψυχολογία, 3(2), Kantas, A., & Vassilaki, E. (1997). Burnout in Greek teachers: main findings and validity of the Maslach burnout inventory. Work and Stress, 11, Kokkinos C.M. (2006). Factor structure and psychometric properties of the Maslach Burnout Inventory Educators Survey among elementary and secondary school teachers in Cyprus. Stress Health, 22(1), Koustelios, A. (2001). Personal characteristics and job satisfaction of Greek teachers. TheInternational Journal of Educational Management, 15(7), Koustelios, A., & Kousteliou, I., (1998). Relations among measures of job satisfaction, role conflict, and role ambiguity for a sample of Greek teachers. Psychological Reports, 82, Koustelios, A.,& Kousteliou, I. (2001). Epaggelmatiki ikanopoiisi kai epaggelmatiki exouthenosi stin ekpedefsi. [Job Satisfaction and Burnout in Education]. Psychologia, 8, Koustelios, A.,Theodorakis, N., & Goulimaris, D., (2004). Role ambiguity, role conflict and job satisfaction among physical education teachers in Greece. The International Journal of Educational Management, 18 (2), Koustelios. A., & Tsigilis. N. (2005). The relationship between burnout and job satisfaction among physical education teachers: a multivariate approach. European Physical Education Review, 11(2), Kousteliou, U. (1996). The relationship between burnout and Job satisfaction among Greek teachers. Unpublished master s thesis. University of Manchester. Manchester, U.K. Kyriacou, C. (1987). Teacher stress and burnout: an international review. Educational Research, 29(2), Kyriacou, C., & Sutcliffe, J. (1978). A model of teacher stress. Educational Studies, 4, 1-6. Kytaev-Smyk, I. A. (1983). Psychology of stress (Russian). Moskow, USSR: Science. Low, G. S., Cravens, D.W., Grant, K., & Moncrief,W. C. (2001). Antecedents and consequences of salesperson burnout. European Journal of Marketing, 35, Maslach, C. (1976). Burn-out. Human Behavior, 5, Maslach,C. (1982). Burnout: The cost of caring. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 2(2), Maslach C., & Jackson, S.E., (1986). Manual Maslach Burnout Inventory, 2 nd ed. Consulting Psychologists Press, Palo Alto, California. Maslach, C., & Leiter M.P. (1999). Teacher burnout: A research agenda. In: Vandenberghe R, Huberman AM (eds). Understanding and preventing teacher burnout: A sourcebook of international research and practice. (pp ).Cambridge University Press: Cambridge UK. Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter,M. P. (1996). Maslach Burnout Inventory manual (3rd ed.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. 31

13 Morris, J., & Koch, J., (1979). Impacts of role perceptions on organizational commitment, job involvement, and psychoanalytic illness among three vocational grouping. Journal of Vocational Behavior, 14, Oro, L.B., & Ursua, M.P. (2005). Teacher irrational beliefs and their relation with educational uneasiness. Clinica-y-Salud, 16(1), Παπαδηµητρίου, Χ., Κουστέλιος, Α., Κρητικός, Α. & Πολλάτου, Ε., (2008). Επαγγελµατική εξουθένωση και φυσική δραστηριότητα εργαζοµένων στον τοµέα της ψυχικής υγείας. ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 5(1), Παπαστυλιανού Α., & Πολυχρονόπουλος Μ. (2007). Επαγγελµατική εξουθένωση, κατάθλιψη, ασάφεια και σύγκρουση ρόλων στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ψυχολογία, 14(4), Pettinger, R. (1996). Introduction to Organizational Behavior. Macmillan Business. Pines, A.M. (2002). Teacher burnout: A psychodynamic existential perspective. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 8(2), Rizzo, J., House, R., & Lirtzman, S. (1970). Role conflict and ambiguity in complex organizations. Administrative Science Quarterly, 15, Schaufeli, W., & Enzmann, D. (1998). The burn out companion to study & practice: A critical analysis. Rotterdam: A.D. Donker-Rotterdam. Schutte, N., Toppinen, S., Kalimo, R., & Schaufeli, W. B. (2000). The factorial validity of the Maslach Burnout Inventory General Survey across occupational groups and nations. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73, Schuller, R., Aldag, R. & Brief, A.P. (1977). Role conflict and ambiguity a scale analysis. Organizational Behavior and Human Performance,20, Sethi, V., Barrier, T., & King, R. C. (1999). An examination of the correlates of burnout in information systems professionals. Information Resources Management Journal, 12(3), Singh, J., Goolsby, J. R., & Rhoads, G. K. (1994). Behavioral and psychological consequences of boundary spanning burnout for customer service representatives. Journal of Marketing Research, 31, Shen, Y. (2005). A Meta-Analysis of Role Ambiguity and Role Conflict on IS Professional Job Satisfaction. Proceedings of the 38th Hawaii International Conference on System Sciences. Shinn, M., Rosario, M., March, H., & Chestnut, D. (1984). Coping with job stress and burnout in the human services. Journal of Personality and Social Psychology, 46, Smith, D. & Leng, G.W. (2003). The Prevalence and Sources of Burnout in Singapore Secondary School Physical Education Teachers. Journal of Teaching in Physical Education, 22(2), Starnaman, S. M., & Miller, K. I. (1992). A test of a causal model of communication and burnout in the teaching profession. Communication Education, 41(1), Steers, M. R., & Black, J. S. (1994). Organizational Behavior. Harper Collins College Publishers. Szilargyi, A., Sims, H. & Keller, R. (1976). Role dynamics, locus of control, and employee attitudes and behavior. Academy of Management Journal, 19, Togia, A., Koustelios, A., & Tsigilis, N. (2004). Job satisfaction among Greek librarians. Library and Information Science Research, 26, Toppinen-Tanner, S., Kalimo, R., & Mutanen, P. (2002). The process of burnout in whitecollar and blue-collar jobs: Eight-year prospective study of exhaustion. Journal of Organizational Behavior, 23,

14 Τσιγγίλης, Ν. (2005). Το µοντέλο των χαρακτηριστικών της εργασίας και ο ρόλος της αυτόαποτελεσµατικότητας σε καθηγητές φυσικής αγωγής. Μη ηµοσιευµένη ιδακτορική ιατριβή, ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Τρίκαλα, Ελλάδα. Wade, D.C., Cooley, E. & Savicki, V. (1986). A Longitudinal Study of Burnout. Children and Youth Services Review, 8, Wood, J., Wallace, J., Zeffane, R., Schermerhorn, J.R., Hunt, J. G. & Osborn, R. N. (1998). Organisational behaviour: An Asia-Pacific perspective. Jacaranda: Wiley Ltd. Ζουρνατζή Ε., Τσιγγίλης Ν., Κουστέλιος Α. & Πιντζοπούλου Ε.(2006). Επαγγελµατική ικανοποίηση καθηγητών φυσικής αγωγής πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(2),

15 Differences in levels of job burnout, role ambiguity and role conflict in physical education teachers Stavroula Amarandidou & Athanasios Koustelios Department of Physical Education & Sport Sceinces University of Thessaly Abstract The purpose of this investigation was a) to examine the levels of job burnout, role conflict and role ambiguity of the physical education teachers, and b) examine whether there are differences in burnout, role conflict and ambiguity experienced by teachers during the school year (beginning and end). The sample consisted of 112 physical education teachers of secondary education (75 men and 37 women) (N = 112) with an average age Mean = years (SD = 6.49), for males Mean = years (SD = 6.82) and women Mean = years (SD = 5.56). The results showed that teachers had low levels of burnout, emotional exhaustion had Mean = 14.1 (SD =9.9), the depersonalization had Mean = 3.2 (SD =4.6) and levels of personal achievement was very high Mean =52.3 (SD =6.2), suggesting that teachers feel very capable. The levels of role conflict found moderate Mean = 3.26 (SD =.1.31), while that of role ambiguity was low Mean = 1.99 (SD =.92). The paired samples t test analysis showed constant levels of role ambiguity, role conflict and depersonalization as the only dimension of burnout, which averages differed significantly in both measurements at the beginning and end of the school year. Keywords: job burnout, role conflict, role ambiguity, physical education teachers Στοιχεία Επικοινωνίας Σταυρούλα Αµαραντίδου Αντιγόνου 14, 66100, ράµα 34

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Επαγγελµατική Εξουθένωση σε Εκπαιδευτικούς ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κ. Μ. Κόκκινος, Α. αβάζογλου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 3(2), 18-28 Διοίκησης Αθλητισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ελένη Ζουρνατζή, Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού SPORT MARKETING Short papers presented during the 18 th International Congress of Physical

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακό στρες και Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης λειτουργών υγείας Κωνσταντινος Ν Φουντουλάκης

Εργασιακό στρες και Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης λειτουργών υγείας Κωνσταντινος Ν Φουντουλάκης Εργασιακό στρες και Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης λειτουργών υγείας Κωνσταντινος Ν Φουντουλάκης Επικουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Γ Παν Ψυχιατρική Κλινική ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Το στρες των εκπαιδευτικών και οι παράγοντες που συµβάλλουν στην επαγγελµατική εξουθένωση

Το στρες των εκπαιδευτικών και οι παράγοντες που συµβάλλουν στην επαγγελµατική εξουθένωση Το στρες των εκπαιδευτικών και οι παράγοντες που συµβάλλουν στην επαγγελµατική εξουθένωση Βασιλική Σ. Παππά, Πανελλήνιος Σύνδεσµος Σχολών Γονέων Περίληψη Οι εκπαιδευτικοί, ασκώντας ένα κατεξοχήν ανθρωπιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κουστέλιος Αθανάσιος Καθηγητής

Κουστέλιος Αθανάσιος Καθηγητής Κουστέλιος Αθανάσιος Καθηγητής Ο Αθανάσιος Κουστέλιος είναι Καθηγητής Οργάνωσης - Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διετέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε τάξεις όπου φοιτούν μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες

Επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε τάξεις όπου φοιτούν μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες Επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε τάξεις όπου φοιτούν μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες Παπαγιάννη Αικατερίνη Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος «Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος Λέκτορας Μάρκετινγκ Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών 3ο Συμπόσιο Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Ξενοδοχείο Intercontinental, 17-18 18 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Επιμέλεια : Αγαγιώτου Σμαρώ Επιβλέποντες καθηγητές : Μ. Πλατσίδου

Διαβάστε περισσότερα

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa. Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.gr Περίληψη Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τροποποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελµατική εξουθένωση σε συνοδούς κατασκηνώσεων ατόµων µε αναπηρία.

Η επαγγελµατική εξουθένωση σε συνοδούς κατασκηνώσεων ατόµων µε αναπηρία. ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας (2011) Τόµος 3, Τεύχος 4, 158-164 Η επαγγελµατική εξουθένωση σε συνοδούς κατασκηνώσεων ατόµων µε αναπηρία. Γιαννιά Ν. 2, Κοκαρίδας. 1, Αµπατζίδου Α. 2, Πασλαµούσκα Μ. 2, Πατσιαούρας

Διαβάστε περισσότερα

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας SYLLABUS Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. Robin DiMatteo

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ στην ΕΡΓΑΣΙΑ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ στην ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ στην ΕΡΓΑΣΙΑ Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) Μιλτιάδης Δεληχάς μέλος Ομάδας Εργασίας της SLIC Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Ακτινοφυσικός MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους»

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 26-34 Διοίκησης Αθλητισμού Περίληψη Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Μαγδαληνή Ρουσσέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέταση ενός μοντέλου προσωπικών-περιβαλλοντικών παραγόντων άγχους και εξουθένωσης σε προπονητές κλασικού αθλητισμού

Η εξέταση ενός μοντέλου προσωπικών-περιβαλλοντικών παραγόντων άγχους και εξουθένωσης σε προπονητές κλασικού αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 21, 3-13 2010 Ε.Α.Ψ. Η εξέταση ενός μοντέλου προσωπικών-περιβαλλοντικών παραγόντων άγχους και εξουθένωσης σε προπονητές κλασικού αθλητισμού Γεώργιος Π. Καραμπάτσος, Νεκτάριος A. Σταύρου,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Αλεξιάς*, Φώτης Αναγνωστόπουλος**, Ιωάννης Πιλάτης***

Γεώργιος Αλεξιάς*, Φώτης Αναγνωστόπουλος**, Ιωάννης Πιλάτης*** Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 109-136 Γεώργιος Αλεξιάς*, Φώτης Αναγνωστόπουλος**, Ιωάννης Πιλάτης*** ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ BURN OUT

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ BURN OUT ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ BURN OUT ΥΠΕΡΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΥΠΑΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΣΚΛΑΒΟΥ ΜΕΛΑΧΡΙΝΗ ΣΚΟΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 2011 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 8 (1), 10 18 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), 10-18 Released: September 30, 2011

τόμος 8 (1), 10 18 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), 10-18 Released: September 30, 2011 Ηλεκτρονικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (1), 10-18 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 8 (1), 10

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D.

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 2007-2008 Ορισμοί Υπερπροπόνηση: (overtraining) Μη φυσιολογική επιβάρυνση (σε διάρκεια ή ένταση) του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα αναπτυχθούν Άσκηση και κατάθλιψη Άσκηση και σχιζοφρένεια Άσκηση και αλκοόλ Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και

Διαβάστε περισσότερα

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Ευάγγελος Χ. Καραδήµας & Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Τοµέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ένα οµαδικό παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Παρουσίαση στη ιηµερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding.

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Ονοματεπώνυμο: ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. Δεκέμβριος 2014 BRAND ΚΑΙ BRANDING Kotler and Armstrong

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία Διεύθυνση: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Επιστημών Αγωγής Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία Partnership: AIAS Bol1gna onlus (I) Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Κουστέλιος

Αθανάσιος Κουστέλιος Αθανάσιος Κουστέλιος Είδος Αριθμός Βιβλία 2 Κεφάλαια σε βιβλία 4 Άρθρα σε Διεθνή Περιοδικά με Σύστημα Κριτών Ενταγμένα σε 88 Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων (Π.Χ. SPORTDISCUS) Άρθρα σε Περιοδικά μη Ενταγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Προαγωγή της υγείας Αρχικός ορισμός: Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία. Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί. Διάλεξη 3 Ψυχομετρία - Ερευνητικές Εφαρμογές. Ερευνητικές Εφαρμογές

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία. Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί. Διάλεξη 3 Ψυχομετρία - Ερευνητικές Εφαρμογές. Ερευνητικές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί Ερευνητικές Εφαρμογές είδη - μέθοδοι αξιολόγησης - παραδείγματα είδη - μέθοδοι αξιολόγησης Εφαρμογές ερωτηματολογίων Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece + Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece Πρόγραµµα σεµιναρίου ü Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ; Αικατερίνη Παρασκευαΐδου Ιατρός -Επιθεωρήτρια Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ΣΕΠΕ ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ; Αικατερίνη Παρασκευαΐδου Ιατρός -Επιθεωρήτρια Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ΣΕΠΕ ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ; Αικατερίνη Παρασκευαΐδου Ιατρός -Επιθεωρήτρια Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ΣΕΠΕ ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Τι είναι υγεία; Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise for people with disabilities Poster Presentations of the 18

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Γιαβρίμης Παναγιώτης

Βιογραφικό Σημείωμα Γιαβρίμης Παναγιώτης Βιογραφικό Σημείωμα Γιαβρίμης Παναγιώτης Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Θάλασσας (Γρ. 2.21),

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι

Διαβάστε περισσότερα

Στρεσογόνοι παράγοντες σε Ελληνίδες εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα.

Στρεσογόνοι παράγοντες σε Ελληνίδες εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα. Στρεσογόνοι παράγοντες σε Ελληνίδες εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα. Σκοπός της εργασίας: Να δώσει στον τεχνικό ασφάλειας ένα πρακτικό και αποτελεσματικό εργαλείο προκειμένου να εκτιμήσει ευκολότερα τον

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2014-2015 Hilton Park, Λευκωσία,10/09/2015 Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Η έρευνα διεξήχθη από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα κατανοηθεί η έννοια του οργανισµού Θα κατανοηθεί η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογικό-πολιτισμικό πλαίσιο, συνιστώσες επιπολιτισμοποίησης και προσαρμογή:

Οικολογικό-πολιτισμικό πλαίσιο, συνιστώσες επιπολιτισμοποίησης και προσαρμογή: Οικολογικό-πολιτισμικό πλαίσιο, συνιστώσες επιπολιτισμοποίησης και προσαρμογή: Μελέτη περίπτωσης οικισμού Δροσερού Ξάνθης Διδώ Παπαθεοδώρου, Βασίλης Παυλόπουλος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς ONOMA: Kιοσέογλου Γρηγόριος, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής στη Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύντομο Βιογραφικό:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Κασσώτη Όλγα, Κλιάπης Πέτρος Δασκάλα M.Ed, Σχολ. Σύμβουλος Π.Ε. kassoti@sch.gr kliapis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Γεωργίου Σοφία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Χρόνου Το πιο σημαντικό σε θέματα αποτελεσματικότητας είναι όχι μόνο να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα αλλά και τι επίδραση είχε στους

Διαχείριση Χρόνου Το πιο σημαντικό σε θέματα αποτελεσματικότητας είναι όχι μόνο να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα αλλά και τι επίδραση είχε στους Η σωστή διαχείριση του χρόνου είναι πολύ σημαντική γιατί μας βοηθά στο να γίνουμε αποτελεσματικοί. Πράγματι από τις βασικές δραστηριότητες του management είναι ο χρόνος. Συγκεκριμένα οι βασικές συνιστώσες

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Αλέξανδρος Ζησόπουλος Ουρολόγος ΕΦΗΒΕΙΑ Η εξελικτική διεργασία στη ζωή του ανθρώπου που αρχίζει ''βιολογικά'' µε τις µεταβολές της φυσιολογίας της ήβης και τελειώνει ''ψυχολογικά''

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ Ακαδημαϊκή Θέση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. email: fbonoti@uth.gr Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΤΟΡΙΝΟ, ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΖΩΗ ΧΑΝΟΣ ΖΑΝΝΗΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ??? Η χορηγία ή αλλιώς sponsoring είναι μια λέξη η οποία έχει τις ρίζες

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της επαγγελματικής εξουθένωσης και επαγγελματικής ικανοποίησης στην απόδοση των εργαζομένων

Η σημασία της επαγγελματικής εξουθένωσης και επαγγελματικής ικανοποίησης στην απόδοση των εργαζομένων Η σημασία της επαγγελματικής εξουθένωσης και επαγγελματικής ικανοποίησης στην απόδοση των εργαζομένων Δρ. Αναστασίου Σοφία Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας anastasiou@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: Στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Α. Τζιµογιάννης ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ 1. Priporas, C., Vasiliadis, C., Bellou, V., and Andronikidis, A., Exploring the constraint profile of winter sports resort tourist segments. Journal

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα