ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391"

Transcript

1 ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال ملوک ترابی 1 حمیدرضا پور اسالمی 2 اله یار سجادی 3 مرضیه کریمی افشار 4* مهرناز کریمی افشار پذیرش مقاله: 94/9/23 دریافت مقاله اصالح شده: 94 9/5/ دریافت مقاله: 94/5/21 چکیده مقدمه: پوسیدگی دندان یک بیماری چند عاملی بوده و رژیم غذایی نقش مهمیی در پیشیییری از بیمیاریهیای دهیان و دنیدان از جملیه پوسیدگی دندانی دارد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی و نوع مصرف میان وعدههای غذایی کودکان 3-6 ساله شهرستانهای رابر و بافت در سال 1391 بود. روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی- توصیفی بود که بر روی 240 کودک 3-6 ساله در شهرستانهای رابیر و بافیت کیه بیه روش خوشهای منظم سیستماتیک از میان کودکان مهد کودک انتخاب شده بودند انجام شد. جمعآوری اطالعات با اسیتفاده از ییک پرسشینامه اطالعات دموگرافیک )جنس شغل و سطح سواد والدین تعداد فرزندان خانواده( و دو چک لیست حاوی نوع و تعداد دفعات میان وعیدههای غذایی که توسط کودکان در مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک و در منازل مصرف میشد انجام شد و دادهها توسط نیرم افیزار آمیاری SPSS نسخه 20 و تستهای آماری t و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتهها: در این پژوهش 125 نفر )%52/1( پسر و بقیه دختر بودند. فراوانی نسبی میان وعدههای غذایی پوسیدگیزا 45/42 درصد میانیین مصرف هفتیی میان وعدههای غذایی توسط پسران 45/68±18/98 و توسط دختران 46/05±18/10 بود. بین این دو میانیین اختالف معنیداری وجود نداشت )0/879= P(. میانیین مصرف میان وعده در منازل به طور معنی داری بیشتر از مهد کودک بود )0/000 =P(. دفعات مصرف میان وعده در رابر بیشتر از بافت بود ولی این اختالف معنیدار نبود )0/493 =P(. بین تحصیالت پدران و مادران با دفعات مصرف میان وعده ارتباط آماری معنیدار مشاهده نشد )0/643 =P( و )0/762 =P(. بحث و نتیجهگیری: نتایج مطالعه کنونی بیانیر مصرف دفعات زیاد میان وعده در کودکان مهد کودکهای شهرستانهیای بافیت و رابیر بود. با توجه به این که بخشی از انرژی الزم برای رشد و نمو کودک از میان وعده حاصل میشود لذا توجه به استفاده از مییان وعیدههیای سالم جهت سالمت دندانهای کودکان ضروری به نظر میرسد. واژگان کلیدی: مصرف میان وعده کودکان 3-6 ساله رابر بافت ارجاع: ترابی ملوک پور اسالمی حمیدرضا سجادی اله یار کریمی افشار مرضیه کریمی افشار مهرناز. ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال مجله پژوهشهای سالمت محور )2(: دانشیار گروه آسیب شناسی فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان ایران. 2. استاد گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان ایران. 3. دندانپزشک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان ایران. 4. استادیار گروه ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان ایران. * نویسنده مسؤول: کرمان خیابان شفاء دانشکده دندانپزشکی بخش ارتودنسی. تلفن: فاکس: فصلناهم علم ی- ژپو هش ی ژپو

2 نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله ملوک ترابی و همکاران مقدمه پوسیدگی دندانی بیماری عفونی باکتریایی مسری و قابل پیشگیری است که در ایجاد آن عوامل متعددی نقش دارند )1( به عالوه پوسیدگی دندانی یک مشکل عمده سالمت جامعه است که تعداد زیادی کودک در سرتاسر جهان به آن مبتال هستند )3 2(. نشان داده شده که پره واالنس پوسیدگی در کودکان در سالهای اخیر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه افزایش یافته است )4(. رژیم غذایی از عوامل مهم ایجاد پوسیدگی دندانی است )5( و تکرر مصرف مواد غذایی و مواد قندی بیش از مقدار آنها در ایجاد پوسیدگی دندان از اهمیت برخوردار است )6(. نتایج حاصل از مطالعهای که توسط Kalsbeek و Verrips در مورد مصرف میان وعدههای شیرین و پوسیدگی در کودکان دبستانی انجام شد نشان داد که در کودکان 5 و 8 سالهای که بیش از 5 بار در روز از میان وعدههای شیرین استفاده میکردند به طور معنیداری شاخص پوسیدگی کشیدن دندان و ترمیم دندان )dmft( بیشتر از کودکانی بود که دفعات کمتری میان وعده شیرین استفاده میکردند )7(. نتایج حاصل از پژوهشی که به منظور بررسی نقش وعدههای غذایی و میان وعدهها روی پوسیدگی دندانی کودکان انجام شد نشان داد که مصرف بیشتر آب میوه در میان وعدهها و نوشابههای گازدار با غذا با افزایش پوسیدگی همراه بود )8(. بین مصرف نوشابههای شیرین شده با قند و پوسیدگی دندانی در کودکان 5-16 ساله استرالیایی ارتباط معنیداری وجود داشت )9(. در بررسی اهمیت بهداشت دهان و غذا و نوشیدنیها در ایجاد پوسیدگی که در یک منطقه فلوریدا در ایلینویز آمریکا انجام شد مصرف نوشیدنیهای شیرین تأثیر قویتری در ایجاد پوسیدگی داشت )10(. با توجه به این که بیشتر تمرکز دست اندرکاران امر بهداشت در دندانپزشکی آموزش بهداشت دهان و دندان و تشویق افراد به انجام معیارهای بهداشتی است و تاکنون تحقیقی در مورد وضعیت استفاده و نوع میان وعدهها انجام نشده است و با در نظر گرفتن این که بهبود عادات تغذیهای در کودکان منجر به انجام رفتار مناسب در بزرگسالی میشود این تحقیق به منظور آگاهی از فراوانی میزان و نوع میان وعدههای مصرفی در مهد کودکهای شهرستانهای بافت و رابر در استان کرمان انجام شد. روش بررسی این مطالعه از نوع مقطعی- توصیفی بود کهه بهر روی 240 کههودک )3-6( سههاله در مهههد کههودکهههای شهرستانهای رابر و بافت که به روش نمونهه گیهری خوشهای سیسهتماتیک انتاهاب شهده بودنهد انجهام گرفهت. حجهم نمونهه بها اسهتفاده از یهک بههررسی مقهدماتی study) (Pilot و بها در نظهر گهرفتن پارامترهای = α 0/05 و =β 0/20 و فرمهول مربهوط به حجم نمونه مجموعا 240 کهودک )120 کهودک از هر شهر( محاسبه گردید. ابهزار جمه آوری دادههها شهامل سهه باهش )یهک پرسشههنامه و دو چههک لیسههت( بههود باههش اول پرسشنامهای شامل اطالعات دموگرافیک )تحصهیالت و شغل والدین کودک و جنس کودک و تعداد فرزنهد خانوادههها( و باهش دوم چهک لیسهتی شهامل میهان وعدههای غذایی مصرف شده در مهدکودک و باهش سوم چک لیست مشابهای که میهان وعهدههای مهورد مصرف کودک را در منزل شامل میشد. 146

3 ملوک ترابی و همکاران نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله بهرای جمه آوری دادههها پهس از کسهب مجهوز از بهزستی و آمهوزش و پهرورش و انتهااب مهدهههای کودک با حضور در مههد بها همکهاری مربیهان مههد توسط مربیان چک لیست اول تکمیل گردید و سهپس پرسشنامه و چک لیست دوم توسهط مربهی و کهودک جهت تکمیهل بهه خهانواده کهودک ارسهال و پهس از تکمیل آن توسط والدین بعد از یک هفتهه برگشهت و دریافت میشد. الزم به توضیح اسهت کهه ههر چهک لیست )یکی جهت تکمیهل در مههدکودک و دیگهری جهت تکمیل در منزل( شامل سه قسمت بود. قسمت اول: میان وعدههای غذایی پوسیدگیزا عبارت بودند از: بیسههکویت کیههک و کلوچههه انههواع آبمیههوه شیرینیجات چیپس پفهک آدامهس معمهولی انهواع نوشابهها بستنیها و انواع شکالت و پاستیل. قسهمت دوم: میان وعدههای غذایی کمتر پوسهیدگیزا شهامل: انواع شیر پنیر میوههای سهاندوی لواشهک و تمبهر هندی و سبزیجات و باالخره باش سوم شامل: میهان وعهدههای سهالم از نظهر ایجهاد پوسهیدگی از قبیهل: مغزها آجیل آدامس بدون قند و حبوبات پاتهه بهود.)12 11( پس از جم آوری پرسشنامهها دادههها وارد کهامپیوتر شههده و در نههرم افههزار SPSS نسههاه 20 و توسههط تستهای t و آنالیز واریانس مورد تجزیهه و تحلیهل قرار گرفتند. سطح معنیداری %5 در نظر گرفته شد. یافتهها از 240 کودک مورد مطالعه 125 نفر )%52/1( پسهر و )%47/9( 115 دختهر بودنهد. از نظهر شهغل والهدین بیشترین شغل پهدران آزاد )%47/5( و مهادران بیشهتر )%61/6( خانهدار بودند. جدول 1 توزی فراوانی افراد را برحسب متغیرهای دموگرافیک نشان میدهد. متغیر جنس شغل پدر شغل مادر تحصیالت پدر تحصیالت مادر تعداد فرزندان خانواده جدول 1: توزیع فراوانی افراد بر حسب متغیرهای دموگرافیک پسر دختر کارمند کارگر آزاد خانهدار کارمند سایر ابتدایی زیر دیپلم دیپلم دانشگاهی ابتدایی زیردیپلم دیپلم دانشگاهی یک دو سه چهار پنح و بیشتر تعداد درصد %52/1 %47/9 %40/0 %12/5 %47/5 %61/6 %35/1 %3/3 %0/8 %14/2 %42/1 %42/9 %0/8 %6/2 %49/2 %43/8 %23/3 %53/4 %14/6 %5/8 %2/

4 نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله ملوک ترابی و همکاران % جمع فراوانی نسهبی میهان وعهدههای سهالم از نظهر ایجهاد پوسههیدگی 16/23 درصههد فراوانههی نسههبی میههان وعدههای کمتر پوسیدگیزا 38/35 درصهد و فراوانهی نسبی میان وعدههای پوسیدگیزا 45/42 درصد بود. جدول 2 میانگین و انحراف معیار مصرف هفتگی ههر یک از انواع میان وعده را نشان میدههد. همهان طهور که مشاهده میشود بیشترین مقدار مربوط به مصهرف انواع بیسکویت و کلوچهها و کمترین مقهدار مربهوط به مصرف شیر میباشد. میانگین میان وعدههای مصرف شده در منازل توسهط پسه هران و دخته هران بههه ترتیه هب 33/85±19/07 و 30/40±16/44 و بههین ایههن دو میههانگین اخههتالف معنیداری نبود )0/145 =P(. متغیر میان وعدههای پوسیدگی زا جدول 2: میانگین و انحراف معیار مصرف هفتگی میان وعدهها برحسب نوع آن انواع بیسکویت و کلوچه آبمیوه شیرینیجات چیپس پفک آدامس معمولی انواع نوشابه انواع خشکبار انواع بستنی انواع شکالت و پاستیل میانگین 3/55 جمع انحراف معیار 2/04 1/90 0/58 1/10 0/89 1/32 1/76 2/11 1/24 2/02 1/60 0/99 0/58 0/49 0/82 1/73 2/40 0/62 2/06 کمتر پوسیدگی زا انواع شیر نان و پنیر انواع میوه جات ساندویچ لواشک سبزیجات 2/47 2/25 2/72 1/22 1/48 1/72 0/08 2/42 3/25 0/65 0/90 1/15 سالم از نظر پوسیدگی زایی مغزها )پسته بادام گردو( آجیل آدامس بدون قند حبوبات پخته 2/30 2/48 0/69 1/82 2/32 1/50 0/20 2/03 میانگین میان وعدهها در مهدهای کودک در پسران 11/83±4/37 و در دختران 15/65±6/47 بوده بین میانگین میان وعدههای مصرف شده در مهدهای کودک در دو جنس اختالف معنیدار بود )0/000=P(. میانگین میان وعدههای غذایی مصرف شههده تهوسه طه پهسران 45/68±18/98 و دخههتهران 46/05±18/10 بود بین این دو میانگین اختالف معنیداری مشاهده نشد )0/879=P(. 148

5 ملوک ترابی و همکاران نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله بین میانگین مصرف میهان وعهدههای غهذایی توسهط کودکان و تحصیالت پدر و مهادر ارتبهاط معنهیداری وجههود نداشههت )0/643=P و )0/762=P(. بههین میانگین مصرف میان وعدههای غذایی توسط کودکهان و شغل پدر ارتباط معنیداری ولی با شغل مادر معنهی دار نبههود )0/009=P و )0/165=P(. بههین میههانگین دفعات مصرف و نوع میان وعهده بها تعهداد فرزنهدان خانواده تفاوت آماری معنیدار مشاهده نشهد. مقایسهه بین مصرف انواع میان وعدهها از نظر پوسهیدگیزایهی نوع میان وعده در مهد کودکها نشان داد کهه بهین شهرسهتان رابهر و بافت از نظر مصرف میان وعهدهههای پوسهیدگی زا و سالم تفهاوت آمهاری معنهیدار وجهود نداشهت. بهین مصرف میان وعدهها در منزل در دو شهرستان بافت و رابر تفاوت آماری معنیدار مشاهده شد )جدول 3(. جدول 3: مقایسه دفعات مصرف انواع میان وعدههای غذایی در منزل و مهد کودک به تفکیک شهر پوسیدگیزا کمتر پوسیدگیزا سالم از نظر پوسیدگیزایی میان وعده مهد کودک به رابر میانگین 15/35 انحراف معیار 8/67 میانگین 9/38 انحراف معیار 6/48 میانگین 5/81 انحراف معیار 3/70 4/73 6/29 7/53 13/51 12/94 14/48 تفکیک شهر بافت 4/24 6/05 7/31 11/45 10/99 جمع 14/92 0/325 *0/000 0/357 سطح معنی داری 3/96 8/23 7/57 15/88 8/83 22/56 میان وعده منزل به تفکیک رابر 4/71 6/64 8/33 19/28 13/20 19/09 شهر بافت 4/41 7/43 8/12 17/57 11/34 جمع 20/83 0/005* *0/001 *0/018 سطح معنی داری در تمامی جداول* معنی دار است. بحث و نتیجه گیری نتیجه مطالعهای نشان داد که رژیهم غهذایی از عوامهل مهم ایجاد پوسیدگی دندانی است )5( و نقهش مهمهی در پیشگیری از بیماریهای دهان از جمله پوسهیدگی و سایشهای دندانی نقائص تکهاملی و بیمهاریههای مااطی دارد. همچنین تکرار مصهرف مهواد غهذایی و مواد قندی بیش از مقهدار آنهها در ایجهاد پوسهیدگی دندان از اهمیت برخوردار است )6(. در پژوهش حاضر مصرف بیسکویت و انهواع کلوچهه ها شای ترین میان وعده بود. مصرف مرتهب شهیرینی جات در %76 کودکان اردنی و مصرف میان وعدههای شیرین در %88 کودکان 4-6 سهاله عربسهتان گهزارش شده است )14 13(. مصرف میان وعدهههای شهیرین در کودکان 12 و 5 ساله منطقهای از هندوسهتان %100 بهوده اسهت )15(. Kiwanuka و همکهاران نشهان دادند که در اوگاندا %55 کودکان سهه بهار در هفتهه از بیسکویت و شکالت استفاده مهیکردنهد )16(. شهاید بتوان راحتی مصرف تبلیغات تنوع محصول و وفور آنها را از عوامل گرایش به مصهرف زیهاد آنهها بهه عنوان میان وعهده دانسهت. قنهد و شهکر در واقه از ساکارز تشکیل شدهاند و ساکارز جزء قندهایی اسهت که بیشترین پوسیدگیزایی را در دندان ایجاد میکنهد زیرا در دهان بهه راحتهی بهه اسهید تبهدیل مهیشهود. شیرینهیجات نیز در واقه قنههد بهه همههراه نشاسهته 149

6 نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله ملوک ترابی و همکاران میباشند. نشاسته به همراه ساکارز پوسهیدگیزایهی را باال میبرد زیرا زمان باقی ماندن غذا و در نتیجهه قنهد را در دهان باال میبرد و همچنین میتواند میزان تولید اسید ناشی از سهاکارز را بهاال ببهرد )17(. Zhang و همکاران نشان دادنهد کهه مصهرف میهان وعهدهههای شیرین با افزایش تعداد دنهدانههای پوسهیده کشهیده شده و ترمیم شهده در کودکهان پهیش دبسهتانی بهوده است )18(. Han و همکاران نشان دادند که مصرف زیاد میان وعده با افزایش پره واالنس پوسهیدگیههای زود هنگهام در کهودکهان زیر 6 سهال در ارتهباط بهود.)19( در این پژوهش مصرف شیر هفتگی نسهبت بهه سهایر اقالم کم بود. شاید علت این موضهوع مصهرف سهایر فرآوردههای لبنهی در منهزل و بهه عنهوان وعهدهههای غذایی باشد. شیر اگرچه حاوی مواد قندی پوسهیدگی زا میباشد اما به نظر میرسد سهایر اجهزای آن ماننهد مواد معدنی کازئین و اجزاء پروتئینی آن از پوسیدگی دندان جلهوگیری مهیکننهد. پهروتئین شهیر در هنگهام مصرف جذب مینای دندان شده و از حهل شهدگی آن جلوگیری میکند )20(. در مطالعه حاضهر همچنهین مصهرف انهواع شهکالت پاستیل و آب نبات باال بوده و در تحقیقات نشان داده شهده کهه مصهرف ایهن اقهالم عامهل مه ثر در ایجهاد پوسهیدگی دنهدانی مهیباشهند )22 21(. در مطالعهه Johansson و همکاران خطر ایجهاد پوسهیدگی در افرادی که روزی 3 بار میان وعدههای شیرین اسهتفاده میکردند افزایش یافته بود )23(. تنوع شکل و رنگ و نوع بستهبندی شکالت و پاسهتیل و انهواع آب نبهات که برای کودکان دارای جذابیت میباشد مهیتوانهد از علل گرایش کودکان به مصرف آنها باشهد. بها توجهه به نقش ثابت شده پوسیدگی زایی شکالت آبنبهات و پاستیلها بایستی بر مصهرف آنهها نظهارت و مهواد سالم از نظر ایجاد پوسیدگی را جایگزین نمود. در این مطالعه مصرف آدامسههای بهدون قنهد بسهیار پایین بود. با توجه به ایهن کهه کودکهان عالقمنهد بهه مصرف آدامهس مهی باشهند لهذا بایسهتی والهدین را تشهویق بهه خریهد آدامهسههای بهدون قنهد بهرای فرزندانشان نمود. زایلیتول و سوربیتول موجود در این آدامسها ریسک پوسیدگی دندانی را کاهش میدهنهد.)24( میانگین مصرف میان وعدههایی نظیر چیهپس و پفک در این پژوهش نسبتا کم بود که بیهانگر آگهاهی والدین و مربیان مهدهای کودک به خطهرات مصهرف آنها میباشد. مصهاحب و همکهاران نشهان دادنهد در کودکانی که میان وعدههای شور و محصوالت قنهادی اسهتفاده مهیکردنهد پوسهیدگی بیشهتر بهود )22(. از آنجایی که یکی از محصوالت ایهن دو شههر گهردو و بادام میباشد میانگین مصرف مغزها در ایهن تحقیهق مناسب بود. بنابراین این دو ماده غذایی خوب و سالم از نظر پوسیدگیزایی موجب مصرف شده است. در پژوهش حاضر فراوانی نسبی مصرف میهان وعهده های پوسیدگیزا در کودکان 3-6 سال 45/42 درصد بود. به این معنی که تقریبا نیمهی از میهان وعهدهههای مصرف شده در کودکان از نظر ایجاد پوسهیدگیزایهی سالم نبودند. این درصد باال میتواند بیانگر عدم توجه به نقش میان وعدهها در سهالمت دنهدانههای کهودک باشد. میانگین دفعات مصرف میان وعهده در منهزل در ایهن تحقیق بیشتر از مهد کودک بود. علت این امر را به دو دلیل میتوان دانست: ناست این که میان وعهدهههای مصرفی در منزل در روزهای تعطیل هم در نظر گرفته 150

7 ملوک ترابی و همکاران نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شد و دوم این کهه سهاعات حضهور کهودک در مههد کودک کمتر از منزل بوده است. در ایهن پهژوهش بهین میهزان تحصهیالت والهدین بها میانگین مصرف میان وعهده ارتبهاط آمهاری معنهیدار مشاهده نشد. علت این موضوع میتواند تهأثیر برنامهه غذایی ارائه شده از سوی مهدهای کودک بهه والهدین باشد که والدین نیز به منظور همراهی با این برنامه و احتماال هماهنگی فرزند خود بها سهایر کودکهان از آن پیروی کردهاند. در این تحقیق بین دختهران و پسهران از نظهر دفعهات مصرف میان وعده تفهاوت آمهاری معنهیدار مشهاهده نشههد. Kiwanuka و همکههاران نشههان دادنههد کههه مصهرف شهکر در بهین دختهران و همچنهین کودکهان بزرگتر بیشتر بود )25(. شاید علهت تفهاوت در دامنهه سنی افراد در این تحقیهق باشهد. در مطالعهه حاضهر دفعات مصهرف میهان وعهدههها زیهاد بهود. نتهایج مطالعات نشان داده شده است که تعداد مصرف میهان وعده در روز با افهزایش تعهداد دنهدانههای پوسهیده ارتباط مستقیم دارد ) (. بزاق دهان ph این مسئله به این علت است که بعهد از مصرف مواد غذایی به خصوص مواد قنهدی پهایین میآید که یک عامل م ثر در ایجاد پوسهیدگی دنهدانی است )28(. حال اگر مواد غذایی بها تکهرر زیهاد وارد دهان شوند بزاق دهان فرصت نمییابهد کهه بهه ph نرمال بازگردد و در نتیجهه احتمهال ایجهاد پوسهیدگی دندان افزایش مییابد بنابراین تکرار زیاد مصهرف کهه به میان وعهدههها مهیتوانهد عامهل مه ثری در ایجهاد پوسیدگی دندانی باشد. نتایج مطالعه حاضر بیانگر دفعات زیاد مصهرف میهان وعده در کودکان مهدکودکهای شهرستانههای بافهت و رابر بود. با توجه به این کهه باشهی از انهرژی الزم برای رشد و نمو کودک از میان وعده حاصل میشود لذا توجه به استفاده از میان وعهدهههای سهالم جههت حفظ سالمت دندانهای کودکهان ضهروری بهه نههظر میرسد. پیشنهادها 1- در خصوص اهمیهت و نقهش تغذیهه در سهالمت دهان و دنهدان کودکهان کهال ههای آموزشهی بهرای مربیان مهد کودکها و مراکز پهیش دبسهتانی گذاشهته شود. -2 والدین به ویژه مادران در مورد انتااب میان وعده و تعداد دفعات مصرف آن توجیه شوند. 3- برنامه غذایی مهدههای کهودک بهازنگهری و میهان وعدههای سالم جایگزین شود. 4- مطالعات مداخلهای جهت بررسی نقهش آمهوزش در انتااب نوع میان وعده انجام شود. سپاسگزاری بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برای تصویب طرح و تقبهل باشهی از هزینهها سپاسگزاری میشود. References 1. Lagana G, Fabi F, Abazi Y, Kerci A, Jokici M, Nastasi EB, et al. Caries prevalence in a 7- to 15- year-old Albanian school children population. Ann Stomatol (Roma). 2012;3(2): Petersen PE. The World Oral Health Report 2003: continuous improvement of oral health in the 21st century--the approach of the WHO Global Oral Health Programme. Community Dent Oral Epidemiol. 2003;31: Petersen PE, Lennon MA. Effective use of fluorides for the prevention of dental caries in the 21st century: the WHO approach. Community Dent Oral Epidemiol. 2004;32(5):

8 نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله ملوک ترابی و همکاران 4. Bagramian RA, Garcia-Godoy F, Volpe AR. The global increase in dental caries. a pending public health crisis. Am J Dent. 2009;22(1): Sudha P, Bhasin S, Anegundi RT. Prevalence of dental caries among 5-13-year-old children of Mangalore city. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2005;23(2): Moynihan P, Petersen PE. Diet, nutrition and the prevention of dental diseases. Public Health Nutr Feb;7(1A): Kalsbeek H, Verrips GH. Consumption of sweet snacks and caries experience of primary school children. Caries Res. 1994;28(6): Marshall TA, Broffitt B, Eichenberger-Gilmore J, Warren JJ, Cunningham MA, Levy SM. The roles of meal, snack, and daily total food and beverage exposures on caries experience in young children. J Public Health Dent. 2005;65(3): Armfield JM, Spencer AJ, Roberts-Thomson KF, Plastow K. Water fluoridation and the association of sugar-sweetened beverage consumption and dental caries in Australian children. Am J Public Health. 2013;103(3): Jain P, Gary JJ. Which is a stronger indicator of dental caries: oral hygiene, food, or beverage? A clinical study. Gen Dent. 2014;62(3): Casamassimo PS, Fields HW, Tigue DJ, Nowak A. Pediateric dentistry: infancy through adolescence. 5th ed. Philadelphia: Saunders Company; Sroda R. Nutrition for a healthy mouth. 2th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; Sayegh A, Din EL, Holt RD, Bedi R. Food and drink consumption,sociodemographic factors and dental caries in 4-5 years old children in Amman, Jordan. Br Dent J. 2002;193: Persian. 14. Wyne AH, Khan N.Use of sweet snacks, soft drinks and fruit juices, tooth brushing and first dental visit in high DMFT 4-6 years old of Riyadh region. Indian J Dent Res. 1995;6: Singh A, Bharathi MP, Sequeira P, Acharya S, Bhat M. Oral health status and practices of 5 and 12 year old Indian tribal children. J Clin Pediatr Dent. 2011;35(3): Kiwanuka SN, Astrom AN, Trovik TA. Sugar snack consumption in Ugandan school children: Validity and reliability of a food frequency questionnaire. Community Dent Oral Epidemiol. 2006;34(5): Garcia-Closas R, Garcia-Closas M, Serra- Majem L. A cross-sectional study of dental caries, intake of confectionery and foods rich in starch and sugars, and salivary counts of Streptococcus mutans in children in Spain. Am J Clin Nutr. 1997;66(5): Zhang S, Liu J, Lo EC, Chu C-H. Dental caries status of Bulang preschool children in Southwest China. BMC Oral Health. 2014;14: Han DH, Kim DH, Kim MJ, Kim JB, Jung- Choi K, Bae KH. Regular dental checkup and snack-soda drink consumption of preschool children are associated with early childhood caries in Korean caregiver/preschool children dyads. Community Dent Oral Epidemiol. 2014;42(1): Arcella D, Ottolenghi L, Polimeni A, Leclercq C. The relationship between frequency of carbohydrates intake and dental caries: a crosssectional study in Italian teenagers. Public Health Nutr. 2002;5(4): Amin TT, Al-Abad BM. Oral hygiene practices, dental knowledge, dietary habits and their relation to caries among male primary school children in Al Hassa, Saudi Arabia. Int J Dent Hyg. 2008;6(4): Mosaheb P,Kargar Novin Z, Malek afzali B, Amini M. The relationship between Food Intake and Dental Caries in a group of Iranian Children in J Res Dent Sci. 2011;7(4): Persion 23. Johansson I, Holgerson PL, Kressin NR, Nunn ME, Tanner AC. Snacking habits and caries in young children. Caries Res. 2010;44(5): Jensen ME, Donly K, Wefel JS. Assessment of the effect of selected snack foods on the remineralization/demineralization of enamel and dentin. J Contemp Dent Pract. 2000;1(3): Kiwanuka SN, Astrom AN, Trovik TA. Sugar snack consumption in Ugandan school children: Validity and reliability of a food frequency questionnaire. Community Dent Oral Epidemiol. 2006;34(5): Beighton D, Adamson A, Rugg-Gunn A. Associations between dietary intake, dental caries experience and salivary bacterial levels in 12-yearold English schoolchildren. Arch Oral Biol. 1996;41(3): Mariri BP, Levy SM, Warren JJ, Bergus GR, Marshall TA, Broffitt B. Medically administered antibiotics, dietary habits, fluoride intake and dental caries experience in the primary dentition. Community Dent Oral Epidemiol. 2003;31(1): Amaral MA, Nakama L, Conrado CA, Matsuo T. Dental caries in young male adults: prevalence, severity and associated factors. Braz Oral Res. 2005;19(4): سال اول/ شماره 2 /پا یی ز 1394 ه شاهی سالمت مح ور 152

9 Evaluation of Type and Frequency of Snacks Consumption in 3-6-Year-Old Children in Rabor and Baft Cities (2011) Torabi Molok 1, PourEslami HamidReza 2, Sajadi Alahyar 3, Karimi Afshar Marziyeh 4 *, Karimi Afshar Mehrnaz 3 Received: Revised: Accepted: Abstract Introduction: Dental caries is a multifactorial disease. Diet has a major role in prevention of oral diseases as well as dental caries. The aim of the study was to evaluate the frequency and type of snack consumption among 3-6 year-old-children in Rbor and Baft in Method: This cross-sectional study was conducted on 240 kindergarten children aged 3-6 years old in Baft and Rabor cities through multiple stratified systematic sampling methods. Data were collected by a demographic questionnaire (sex, parents education and their job, and number of children) and 2 checklists consist of daily type and frequency of snack consumption in kindergarten and at home. Data were analyzed in SPSS version 20 software using T and χ 2 tests. Results: In the present study, 125(52.1%) kids were boysand the rest were girls % of snacks were cariogenic. The mean of weekly snack consumption by boys and girls were 45.68±18.98 and 46.05±18.10 respectively, and there were not any significant differences between them (P=0.879). The mean of snack consumption at home was meaningfully higher than that at kindergarten (P=0.000). Frequency of snack consumption in Rbor was higher than that in Baft, but the difference was not significant (P=0.493).There were not any meaningful statistical differences between fathers and mothers educational level and the mean of weekly snack consumption (P=0.643 and P=0.762). Conclusion: Based on the findings of the present study the mean of snack consumption at kindergartens in Baft and Rabor was high. However snacks provide a part of energy for children's growth, choosing healthy snack is necessary for dental health. Keywords: Snack Consumption, 3-6 Years, Children, Baft, Rabor Citation: Torabi M, PourEslami HR, Sajadi A, Karimi Afshar M, Karimi Afshar M. Evaluation of Type and Frequency of Snacks Consumption in 3-6-Year-Old Children in Rabor and Baft Cities(2011). Journal of Health Based Research 2015; 1(2): Associate Professor, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran. 2. Professor, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran. 3. Assistant Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Kerman University of Medical Science, Kerman, Iran. 4. Dentist, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran. 153

10 نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله ملوک ترابی و همکاران *Correspondence: Kerman, Shafa St, School of Dentistry, Department of Orthodontics. Tel: Fax: سال اول/ شماره 2 /پا یی ز 1394 ه شاهی سالمت مح ور 152

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چکیده.

Archive of SID چکیده. بررسی چگونگی آموزش مهارتهای برقراری ارتباط پزشک و بیمار از دیدگاه فراگیران پزشکی(کارآموز-) و اساتید در دانشگاه علوم پزشکی ایران و کرمانشاه *دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی I دکتر آزیتا عجمی II دکتر ثریا

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

دوره اول شماره سوم زمستان 1389 صفحات 57 تا 66.

دوره اول شماره سوم زمستان 1389 صفحات 57 تا 66. مجله سلامت و بهداشت اردبیل دوره اول شماره سوم زمستان 1389 صفحات 57 تا 66. بررسی تا ثیر آموزش بر آگاهی نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر خلخال در مورد کم خونی فقر آهن در سال 1388 4 4 3 2

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد 31 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386 جلد 31 شماره 1 و 2 مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید دکتر زهرا خاموردی*# دکتر شاهین کسرایی*

Διαβάστε περισσότερα

سالمت اجتماعی مجله مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت مقاله اصیل چکیده دختران انجام شد. مقدمه تحصیلی عزت نفس پایین و خطر خودکشي را به

سالمت اجتماعی مجله مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت مقاله اصیل چکیده دختران انجام شد. مقدمه تحصیلی عزت نفس پایین و خطر خودکشي را به مقاله اصیل سالمت اجتماعی مجله مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت دوره سوم شماره 4 پاییز 1395 صفحات 319 تا 329 http://ch.sbmu.ac.ir نقش رضایت از زندگی و شاغل بودن مادر در پیشبینی افسردگی دانشآموزان

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر چهار نوع سمان روی استحکام گیر روکشهای استیل زنگ نزن مولر دوم شیری

تاثیر چهار نوع سمان روی استحکام گیر روکشهای استیل زنگ نزن مولر دوم شیری 15 مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد / سال / 9314 دوره / 31 شماره 9 تاثیر چهار نوع سمان روی استحکام گیر روکشهای استیل زنگ نزن مولر دوم شیری ساناز طهمورث پور*# داوود قاسمی** مهرداد برکتین*** * دستیار تخصصی گروه

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی دانا امینی بانه 1 * بهروز گتمیری 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - دانشگاه تهران 2- استاد دانشکده مهندسی عمران

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب« »عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«چکیده بحران آب و کمآبی در کشور کشاورزان را ناچار ساخته است تا با استفاده از سازوکارهای مدیریتی به شکل پایدارتری

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21 دارایی گردش در تغییرات از استفاده با سود مدیریت تشخیص سود حاشیه و 721/9/32 دریافت: تاریخ 721/77/32 پذیرش: تاریخ 1 حجازی رضوان 2 پیرا

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931 صفحه 701 تا 771 سهام صاحبان حقوق هزينه و محصول رقابتي توان 1231/31/23 دریافت: تاریخ 1231/32/21 پذیرش: تاریخ 1 بنیمهد بهمن 2 نژاد یعقوب احمد 3

Διαβάστε περισσότερα

ارزش پیشگویی اندازه گیری همزمان سطح فریتین سرم ونمونه سرویکووواژینال در هفته های 22 تا 24 بارداری در وقوع زایمان زودرس خود به خودی

ارزش پیشگویی اندازه گیری همزمان سطح فریتین سرم ونمونه سرویکووواژینال در هفته های 22 تا 24 بارداری در وقوع زایمان زودرس خود به خودی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین دانشکده پزشکی پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری تخصصی پزشکی در جراحی زنان موضوع : ارزش پیشگویی اندازه گیری همزمان سطح فریتین سرم ونمونه سرویکووواژینال در

Διαβάστε περισσότερα

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب بهینهسازی عملکردآشکارسازهای نور فلز نیمه هادی- فلز MSM با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب مهسا نقیپور گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی Mnaghipoor.elec@yahoo.com نام ارائه دهنده

Διαβάστε περισσότερα

دندان در زنان یاي سه

دندان در زنان یاي سه IJOGI, Vol. 5, No. 0, pp. -7, July 0 دوره پانزدهم شماره دهم صفحه: -7 هفته چهارم تیر 39 بررسی ارتباط با از دست دادن دندان در زنان یاي سه استاد *3 دکتر منیره پورجواد دکتر امیر معین تقوي دکتر سپیده دادگر

Διαβάστε περισσότερα

اثر ورزش صبحگاهی بر عوامل وابسته به مهارت آمادگی جسمانی دختران 55 تا 59 سال

اثر ورزش صبحگاهی بر عوامل وابسته به مهارت آمادگی جسمانی دختران 55 تا 59 سال سید DOI: 0.2859/jpen-02047 نشریه پرستاری کودکان مقاله پژوهشی تابستان 593 دوره 2 شماره 4 اثر ورزش صبحگاهی بر عوامل وابسته به مهارت آمادگی جسمانی دختران 55 تا 59 سال شیده ناظم شیرازی ع یل حسینی * * گروه

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند.

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی:

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری

شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری دوره 8 شماره بهار 95 صفحه 7 تا 0 Vol. 8, No., Spring 06, pp. 7-0 نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک AmirKabir Jounrnal of Science & Research Mechanical Engineering (ASJR-ME) بررسی تجربی پایداری

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران

بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی تاریخ دریافت: 92/05/22 تاریخ پذیرش: 93/02/22 بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران

Διαβάστε περισσότερα

افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده

افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده 4 9 8 محمد جواد حسنی امیر جعفرقلی محمد تندرو 1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 2 پژوهشکده علوم و فناوری

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول محسن شفیعی نیک آبادی محمدعلی بهشتی نیا و رضا رفیعی پور اطالعات مقاله چکیده واژگان كلیدی: فرایند توسعه محصول مدل ریاضی مزدوج همپوشانی ها وابستگی متقابل.

Διαβάστε περισσότερα

2. β Factor. 1. Redundant

2. β Factor. 1. Redundant دوم قسمت نگارش مرتضوی محمد سید مهندس آباد نجف واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه ایران آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه افزونه سامانههای اطمینان قابلیت کليدي: واژههاي فاکتور بتا روش خرابی مشترک علت علت نرخ

Διαβάστε περισσότερα

الگوي غذایی مصرفی و ارتباط آن با اختلال بیش فعالی و کمبود توجه و تمرکز در بین کودکان ایرانی

الگوي غذایی مصرفی و ارتباط آن با اختلال بیش فعالی و کمبود توجه و تمرکز در بین کودکان ایرانی مقاله پژوهشی الگوهاي غذایی و اختلال بیش فعالی الگوي غذایی مصرفی و ارتباط آن با اختلال بیش فعالی و کمبود توجه و تمرکز در بین کودکان ایرانی لیلا آزاد بخت سید محمد حسین روحانی احمد اسماعیلزاده. دانشیار علوم

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم 2 1 فرهاد مصری نژاد ناصر محمد رحیم پناه 1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اصفهان ایرانnaserrahimpanah@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان شهابالدین یزدانی * محمدعلی فرقانی 2 مسعود رشیدینژاد 3 دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ دریافت مقاله: 303/90/ تاریخ پذیرش مقاله: 303//22

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ].

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ]. آنالیز کامپیوتری مسیر حرکت اسپرم و استخراج بعد فرکتال نویسندگان : ٣ ٢ ١ مریم پنجه فولادگران محمدحسن مرادی وحیدرضا نفیسی ٤ روشنک ابوترابی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مهندسی پزشکی

Διαβάστε περισσότερα

رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها

رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال یازدهم شماره 39 پائیز 9392 صص 966 974 رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها چکیده مونا عابدنظری ایرج نوروش ابراهیم ابراهیمی ارزش ذاتی هر شرکتی

Διαβάστε περισσότερα

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی 9 فریده حقیقی شیما کریمی 2 9 زهرا سجادی زهرا طالب پور 3 1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا تهران میدان شیخ بهایی 2

Διαβάστε περισσότερα

.Bias دراین برنامه ميتوان از اندازه گيری های تکی و یا

.Bias دراین برنامه ميتوان از اندازه گيری های تکی و یا تخمین تورش Bias و قابلیت تکرار با استفاده از نمونه های بیماران Spreadsheet,B version 3 خالصه این برنامه طراحی اوليه ای است برای تخمين تورش بين دو روش دوتائی measurements( )single or duplicate استفاده نمود..Bias

Διαβάστε περισσότερα

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین )مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر( * داود فیض ** محمدعلی نعمتی *** اشکان جبلی جوان **** سمیه زنگیان * دانشیار دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

مدیریت بهینهی انرژی برای یک ریزشبکهی مسکونی حاوی یک سیستمV2G از دید مصرفکننده

مدیریت بهینهی انرژی برای یک ریزشبکهی مسکونی حاوی یک سیستمV2G از دید مصرفکننده کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر National Conference of echnology, Energy and Data on Electrical & Computer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

نقش معاشرت های پیش از ازدواج در مشکالت عاطفی بعد از ازدواج

نقش معاشرت های پیش از ازدواج در مشکالت عاطفی بعد از ازدواج مقاله اصیل سالمت اجتماعی مجله مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دوره سوم شماره 4 پاییز 1395 صفحات 99 تا 6 http://ch.sbmu.ac.ir نقش معاشرت های پیش از ازدواج در مشکالت عاطفی بعد از ازدواج *3 1 الهه

Διαβάστε περισσότερα

است. نتایج حاصل از پژوهش حاڪی از آن است ڪه 73/2 درصد تأثیر را بر ایجاد انگیزۀ مطالعه در بین ڪودڪان و نوجوانان دارد.

است. نتایج حاصل از پژوهش حاڪی از آن است ڪه 73/2 درصد تأثیر را بر ایجاد انگیزۀ مطالعه در بین ڪودڪان و نوجوانان دارد. چڪیده پژوهش حارض با هدف تعیین»فعالیتهای انگیزشی مطالعه در مراڪز فرهنگی هرنی ڪانون پرورش فڪری ڪودڪان و نوجوانان«از طریق بررسی نظرات مربیان در سطح مراڪز ڪانون پرورش فڪری ڪودڪان و نوجوانان شهرتهران از فروردین

Διαβάστε περισσότερα

پاییز 34 شماره سب عبدالرحیم زابل. عبدالرحیم مسئول: هی نویسند رایانامه: 94/05/19 پذیرش: 93/7/19 دریافت: 53

پاییز 34 شماره سب عبدالرحیم زابل. عبدالرحیم مسئول: هی نویسند رایانامه: 94/05/19 پذیرش: 93/7/19 دریافت: 53 94 پاییز 34 شماره سب و عزتنفس هی رابط و کشاورزی دانشجویان خودکارآمدی باورهای با مساله حل کهای زابل دانشگاه طبیعی منابع غیاثی عبدالرحیم زابل دانشگاه کشاورزی آموزش و ترویج گروه مربی چکیده کشاورزی دانشجویان

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عبدالمهدی انصاری مصطفی دری * سده مسعود نرگسی چکیده در ادبیات حسابداری متداولترین روشها برای مدیریت

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

تا 33 صفحه 1394 زمستان 2 شماره 47 دوره Vol. 47, No. 2, Winter 2015, pp (Mechanical Engineering) (ASJR-ME)

تا 33 صفحه 1394 زمستان 2 شماره 47 دوره Vol. 47, No. 2, Winter 2015, pp (Mechanical Engineering) (ASJR-ME) 42 تا 33 صفحه 394 زمستان 2 شماره 47 دوره Vol. 47, No. 2, Winter 20, pp. 33-42 مکانیک( )مهندسی امیرکبیر پژوهشی علمی نشریه AmirKabir Jounrnal of Science & Research (Mechanical Engineering) (ASJR-ME) انحنای

Διαβάστε περισσότερα

میزان همخوانی یافته هاي سی تی اسکن شکم با یافته هاي آزمایش ادرار در کودکان دچار هماچوري در اثر ضربه غیرنافذ شکمی

میزان همخوانی یافته هاي سی تی اسکن شکم با یافته هاي آزمایش ادرار در کودکان دچار هماچوري در اثر ضربه غیرنافذ شکمی مقاله اصیل میزان همخوانی یافته هاي سی تی اسکن شکم با یافته هاي آزمایش ادرار در کودکان دچار هماچوري در اثر ضربه غیرنافذ شکمی محمد مهدي فروزانفر 2 بهروز هاشمی کامران حیدري علیرضا. دپارتمان اورژانس بیمارستان

Διαβάστε περισσότερα

چکیده مقدمه میشود. PERT

چکیده مقدمه میشود. PERT 5 نشریه دانشکده فنی جلد 40 شماره 4 مهرماه 85 از صفحه 5 تا 5 روشی جدید برای تخمین میانگین و واریانس زمان فعالیت در شبکه پرت چکیده مسعود ربانی دانشیار گروه مهندسی صنایع پردیس دانشکده های فنی - دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM 1 2 1 و 2 احمد شریعتی جواد ساده شرکت نفت و گاز پارس (POGC) ahmad@shariati.ir 2 دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir چکیده - عملکرد نابجا و ناخواسته

Διαβάστε περισσότερα

روایی پایایی ساختار عاملی و توان تمایزی مقیاس مانیای یانگ بین بیماران افسرده تک قطبی و دوقطبی و جمعیت عمومی

روایی پایایی ساختار عاملی و توان تمایزی مقیاس مانیای یانگ بین بیماران افسرده تک قطبی و دوقطبی و جمعیت عمومی روایی پایایی ساختار عاملی و توان تمایزی مقیاس مانیای یانگ بین بیماران افسرده تک قطبی و دوقطبی و جمعیت عمومی 4 3 2 *1 امراله ابراهیمی زهرا خی ر حمید نصیری علیرضا برنامنش 0- دانشیار گروه روانپزشکی. 2- دانشجوی

Διαβάστε περισσότερα

چکیده مقدمه: نگرش مثبت ایمنی کارکنان در ارتباط مستقیم با افزایش سطح ایمنی در محیط کار بوده و از طریق

چکیده مقدمه: نگرش مثبت ایمنی کارکنان در ارتباط مستقیم با افزایش سطح ایمنی در محیط کار بوده و از طریق فصلنامه بهداشت و بررسی ایمنی کار نگرش ایمنی در تعدادی از جلد 6/ شرکتهای شماره 4 تولیدی / زمستان شهرستان 1395 اروميه 41 بررسی نگرش ایمنی در تعدادی از شرکتهای تولیدی شهرستان اروميه *2 ابوالفضل قهرماني -

Διαβάστε περισσότερα

بررسی آزمایشگاهی سرعت آستانهی حرکت رسوبات غیرچسبندهی غیریکنواخت در فلومهای مستطیلی تحت شیبهای مثبت و معکوس

بررسی آزمایشگاهی سرعت آستانهی حرکت رسوبات غیرچسبندهی غیریکنواخت در فلومهای مستطیلی تحت شیبهای مثبت و معکوس 94 بررسی آزمایشگاهی سرعت آستانهی حرکت رسوبات غیرچسبندهی غیریکنواخت در فلومهای مستطیلی تحت شیبهای مثبت و معکوس 3 2 1 حسین خزیمهنژاد محمد حسین نجفی مود رسول مظلوم شهرکی چکیده تاریخ دریافت: 1393/99/22 تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر بسته بندی محصوالت آرایشی و بهداشتی بر رفتار خرید مصرف کنندگان مطالعه موردی عطر و ادکلن در شهر تهران )منطقه 1 تا 5 شهرداری(

بررسی تاثیر بسته بندی محصوالت آرایشی و بهداشتی بر رفتار خرید مصرف کنندگان مطالعه موردی عطر و ادکلن در شهر تهران )منطقه 1 تا 5 شهرداری( فصلنامه پژوهشهای جدید در مدیریت و حسابداری Journal of Research in Management and Accounting شماره هفتم پاییز 5931 صص 092-062 Vol 3. No 7. 2016, p 237-260 ISSN:(2433-3919) شماره شاپا) 0399-9353 ( بررسی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان

بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان ارزیابی تأثیر کیفیت ادرا کشده از خدمات بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان )مطالعه موردی بر مشتریان شعب بانک ملت شهر اصفهان( شماره دوم بهار 1393 5 علی صنایعی استاد گروه مدیریت دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct

مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct معدنی منابع مهندسی نشزیه Journal of Mineral Resources Engineering (JMRE) 6 تا 9 صفحه 96 بهار شماره دوم دوره Vol., No., Spring 07, pp. 9-6 واقعی محوری سه تنشهای تحت سنگ غیرخطی و خطی جدید شکست معیارهای ارایه

Διαβάστε περισσότερα

نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید آزمون زنجیره تغییرات مشخصههای کلیدی کیفیت به منظور تشخیص منبع بروز خطا در فرآیندهای تولیدی چندمرحلهای

نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید آزمون زنجیره تغییرات مشخصههای کلیدی کیفیت به منظور تشخیص منبع بروز خطا در فرآیندهای تولیدی چندمرحلهای IERPS نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید ISSN: 2345-2269 سال پنجم شماره دهم بهار و تابستان 9316 صفحه 19-61 www.ier.basu.ac.ir DOI: 10.22084/ier.2017.10192.1478 آزمون زنجیره تغییرات مشخصههای

Διαβάστε περισσότερα

اضافه شار پادپروتونهای ثانویه با فرض محیط بین ستارهای

اضافه شار پادپروتونهای ثانویه با فرض محیط بین ستارهای 27 مجلة پژوهش سیستمهای بس ذرهای دورة 4 شمارة 7 تابستان 393 اضافه شار ثانویه با فرض محیط بین ستارهای چکیده سعید دوستمحمدی سید جلیلالدین فاطمی * حمید ارجمندکرمانی مریم مهدیزاده سمیه سومندر دانشکده فیزیک

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

عبدالرحیم زابل. عبدالرحیم مسئول: هی نویسند رایانامه: 93/7/23 پذیرش: 93/2/23 دریافت: 29

عبدالرحیم زابل. عبدالرحیم مسئول: هی نویسند رایانامه: 93/7/23 پذیرش: 93/2/23 دریافت: 29 93 زمستان 31 شماره طبیعی منابع و كشاورزی دانشجویان تحصیلی پیشرفت یادگیری سبکهای تهران دانشگاه غیاثی عبدالرحیم زابل دانشگاه کشاورزی آموزش و ترویج گروه هیاتعلمی عضو چکیده طبیعی منابع و كشاورزی دانشجویان

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

شرکت نفت یا عدم احتساب آن بر وصولی درآمدهای این سازمان دارد. محمدرضا منجذب سید ابراهیم موسوی

شرکت نفت یا عدم احتساب آن بر وصولی درآمدهای این سازمان دارد. محمدرضا منجذب سید ابراهیم موسوی مالیات بر عملکرد شرکت نفت و کارایی سازمان امور مالیاتی کشور)رویکرد تحلیل پوششی دادهها( محمدرضا منجذب 2 سید ابراهیم موسوی تاریخ دریافت: 394/2/9 تاریخ پذیرش: 394/6/4 چکیده دولتها همواره در تالشند تا با اجرای

Διαβάστε περισσότερα

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور فرانک معتمدی * دکترفرید شیخ االسالم 2 -دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد واحد نجفآباد Fa_motamedi@yahoo.com 2 -استاد گروه برق

Διαβάστε περισσότερα

صنعتی استان فارس محبوبه جعفری فصلنامه علمی - پژوهشی شاخص مزیت نسبی آشکار شده صادراتی شاخص پراکندگی نسبی و میانگین شاخص

صنعتی استان فارس محبوبه جعفری فصلنامه علمی - پژوهشی شاخص مزیت نسبی آشکار شده صادراتی شاخص پراکندگی نسبی و میانگین شاخص بررسی رقابتپذیری محصوالت عمده صادرات صنعتی استان فارس mahbobe.jafari@gmail.com محبوبه جعفری دانشجوی دکتری بخش اقتصاد دانشگاه شیراز پذیرش: 1390/11/1 دریافت: 1390/9/12 شاپا )چاپی( 2251-9092 سال هجدهم شماره

Διαβάστε περισσότερα

توسعه روشهاي پایش ماتریس واریانس-کوواریانس چندمتغیره در فاز 2

توسعه روشهاي پایش ماتریس واریانس-کوواریانس چندمتغیره در فاز 2 توسعه روشهاي پایش ماتریس واریانس-کوواریانس چندمتغیره در فاز * ثمینه کابلی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران رسول نورالسناء استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

Διαβάστε περισσότερα

زهراالسادات مدنی* اعظم حدادی**# عباس مسگرانی* امراله مصطفی زاده*** مریم سید مجیدی**** علی بیژنی***** منوچهر اشرف پور******

زهراالسادات مدنی* اعظم حدادی**# عباس مسگرانی* امراله مصطفی زاده*** مریم سید مجیدی**** علی بیژنی***** منوچهر اشرف پور****** 54 مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد / سال / 3131 دره 13/ شماره 3 بررسی میزان القاء اینترلکین- 1 بتا )IL-1β( فاکتر نکرزدهنده تمری )( مایلپراکسیداز )MPO( پالپ دندان رت هایپرگلیسمیک تسط مینرال تری اکساید اگریگیت

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر روانشناختی جراحی حفظ پستان در مقایسه با جراحی ماستکتومی رادیکال مدیفیه در زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر مشهد

تاثیر روانشناختی جراحی حفظ پستان در مقایسه با جراحی ماستکتومی رادیکال مدیفیه در زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر مشهد - مجله دانشکده مقایسه اثر پزشکی روانی دانشگاه جراحی علومحفظ پزشکی پستان مشهد و ماستکتومی سال 57 شماره 6 احمد نژاد رحیم و همکاران www.mums.ac.ir Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences

Διαβάστε περισσότερα

نکته و تست شیمی سال دوم فصل 1 شماره 3( ) کنکور 69 دکتر رضا بابایی برنامه این جلسه: 1( ادامه ی جزوه ی شماره 2 )استوکیومتری(

نکته و تست شیمی سال دوم فصل 1 شماره 3( ) کنکور 69 دکتر رضا بابایی برنامه این جلسه: 1( ادامه ی جزوه ی شماره 2 )استوکیومتری( نکته و تست 2 شیمی سال دوم فصل 1 و شماره 3( ) برنامه این جلسه: 1( ادامه ی جزوه ی شماره 2 )استوکیومتری( 2( فصل 1 و 2 دوم کنکور 69 دکتر رضا بابایی 1 متن کتاب 1- نخستین بار دالتون ادعا کرد عنصر را به گونه

Διαβάστε περισσότερα

HPLC GC/MS/MS UV/O3 UV/O3 hr PH (15,10,15,20 ppm) ppm T-Test Two ANOVA One-way ANOVA spss UV/O3 PH

HPLC GC/MS/MS UV/O3 UV/O3 hr PH (15,10,15,20 ppm) ppm T-Test Two ANOVA One-way ANOVA spss UV/O3 PH T HPLC GC/MS/MS UV/O3 UV/O3 hr PH (15,10,15,20 ppm) ppm T-Test Two ANOVA One-way ANOVA spss UV/O3 PH T-Test شهر همدان طرح : تجزيه كامل فيزيكي شيميايي ميكروبي و بيولوژي چشمههاي اطراف SPSS SWAT. SWAT..

Διαβάστε περισσότερα

واحد رساله در دوره دندانپزشكي چه نقشي دارد بررسي ديدگاه دانشجويان فارغ التحصيالن و اساتيد دانشكده دندانپزشكي مشهد در سال 8811

واحد رساله در دوره دندانپزشكي چه نقشي دارد بررسي ديدگاه دانشجويان فارغ التحصيالن و اساتيد دانشكده دندانپزشكي مشهد در سال 8811 58 مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد / سال / 2931 دوره 93/ شماره 1 واحد رساله در دوره دندانپزشكي چه نقشي دارد بررسي ديدگاه يان فارغ التحصيالن و اساتيد دانشكده دندانپزشكي مشهد در سال 8811 مجيد اکبری* سمانه حبيبي**#

Διαβάστε περισσότερα

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO (

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( نجمه خانیان استاد راهنما: دکتر عباس گلمکانی تابستان 9 I II شکر شایان نثار ایزدمنان که توقیق

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

بررسی و بهینه یابی خشک کردن تمشک و انرژي مصرفی آن در روش خشک کردن ترکیبی بسترسیال- مایکروویو با کمک روش سطح پاسخ

بررسی و بهینه یابی خشک کردن تمشک و انرژي مصرفی آن در روش خشک کردن ترکیبی بسترسیال- مایکروویو با کمک روش سطح پاسخ Iranian Food Science and Technology Research Journal Vol. 10, No. 4, Winter 2015, p. 327-336 پژوهشهاي علوم و صنایع غذایی ایران نشریه 1393 ص. 327-336 زمستان شماره 4 10 جلد بررسی و بهینه یابی خشک کردن تمشک

Διαβάστε περισσότερα

چشماندازمديريتمالي بررسيتاثیرحاکمیتشرکتيبرسرعتتعديلساختارسرمايه بااستفادهازروشگشتاورتعمیميافته

چشماندازمديريتمالي بررسيتاثیرحاکمیتشرکتيبرسرعتتعديلساختارسرمايه بااستفادهازروشگشتاورتعمیميافته چشماندازمديريتمالي 1395 پاییز 15 شماره 59 43 صص بررسيتاثیرحاکمیتشرکتيبرسرعتتعديلساختارسرمايه بااستفادهازروشگشتاورتعمیميافته ** * 1 امیرحسینزارع مهدیناظمياردکاني چکیده تمرکز نهادی سهامدارن شامل: شرکتی حاکمیت

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر شمعهاي فدا شونده طوق و شکاف بهصورت

بررسی اثر شمعهاي فدا شونده طوق و شکاف بهصورت مجله علمی- پژوهشی دوره 11 شماره تابستان 1395 «یادداشت تحقیقاتی» بررسی اثر شمعهاي فدا شونده طوق و شکاف صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان موضعی پایه پل *1 سید محمدعلی زمردیان حمیده غفاري زهرا قاسمی 1- دانشیار

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه خصوصیات مورفولوژی امواج فولیکولی در چرخه فحلی طبیعی با یک برنامه همزمانی در گاوهای شیری هلشتاین

مقایسه خصوصیات مورفولوژی امواج فولیکولی در چرخه فحلی طبیعی با یک برنامه همزمانی در گاوهای شیری هلشتاین نشریه پژوهشهاي علوم دامی/ جلد 42 شماره 3/ سال 3333 مقایسه خصوصیات مورفولوژی امواج فولیکولی در چرخه فحلی طبیعی با یک برنامه همزمانی در گاوهای شیری هلشتاین 3 2 احمد زارع شحنه و علی صادقی سفیدمزگی مهدی پورحمداله

Διαβάστε περισσότερα

مقاله Original Article تا 53 صفحات 1393 بهار 84 شماره 24 دوره 1392/12/14

مقاله Original Article تا 53 صفحات 1393 بهار 84 شماره 24 دوره 1392/12/14 پژوهشی مقاله Original Article مامایی و پرستاری دانشکده پژوهشی علمی نشریه بهشتی شهید درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 59 تا 53 صفحات 1393 بهار 84 شماره 24 دوره 1392/12/14 پذیرش: تاریخ 1392/7/4

Διαβάστε περισσότερα

1395/02/14 واژگان افسردگی اضطراب

1395/02/14 واژگان افسردگی اضطراب همدان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله پژوهشی مقاله 95 پاییز 3 شماره 23 دوره نوسانات با اضطراب و افسردگی نشانههای در همزمان تغییرات جوان متأهل زنان در جنسی عملکرد 2 نسب حیدری لیال 2

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

ارتباط دریافت ویتامین D با خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان ایرانی: یک مطالعه مورد- شاهدي

ارتباط دریافت ویتامین D با خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان ایرانی: یک مطالعه مورد- شاهدي مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سال دهم شماره 1 بهار 1394 صفحات 31-40 ارتباط دریافت ویتامین D با خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان ایرانی: یک مطالعه مورد- شاهدي 5 4 3 2 1 یاسمن جمشیدي ناي ینی محمد اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

یک روش نوین جهت محاسبه اندازه مخروط وابستگی در فضای سه بعدی برای مترجمهای موازیساز

یک روش نوین جهت محاسبه اندازه مخروط وابستگی در فضای سه بعدی برای مترجمهای موازیساز یک رش نین جهت محاسبه اندازه مخرط ابستگی در فضای سه بعدی برای مترجمهای مازیساز شبنم محجب فاطمه حقدست کیشاهی گره کامپیتر دانشگاه آزاداسالمی احد لنگرد shabam. mahjoub@ahoo.com گره ریاضی دانشگاه آزاداسالمی

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی خودرو و کاهش سر و صداها و لرزشهای داخل اتاق موتور و...

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل رفتار کوتاهمدت و بلندمدت مصرفی گوشت مرغ در ایران رویکرد تکنیکه یا

تحلیل رفتار کوتاهمدت و بلندمدت مصرفی گوشت مرغ در ایران رویکرد تکنیکه یا ات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 44 شماره 4 زمستان 93 ص )545-559( تحلیل رفتار کوتاهمدت و بلندمدت مصرفی گوشت مرغ در ایران رویکرد تکنیکه یا سری زمانی حبیباهلل سالمی حلیمه جهانگرد *. استاد دانشکدة اقتصاد

Διαβάστε περισσότερα

سامانهه یا بازیابی تصویر

سامانهه یا بازیابی تصویر مجله ماشینبینایی و پردازشتصویر سال یکم شماره یک تابستان ۱۳۹۲ یک روش بهبود یافته یادگیریکوتاه مدت مبتنی بر گرادیان نزولی در سامانهه یا بازیابی تصویر عصمت راشدی حسین نظام آبادی پور و سعید سریزدی چکیده ه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

مجله دانش حسابداری/ سال ششم/ ش / 12 تابستان 2931 ص/ 213 تا 213

مجله دانش حسابداری/ سال ششم/ ش / 12 تابستان 2931 ص/ 213 تا 213 مجله دانش حسابداری/ سال ششم/ ش / 12 تابستان 213 2931/ مجله دانش حسابداری/ سال ششم/ ش / 12 تابستان 2931 ص/ 213 تا 213 تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود با بهرهگیری از تکنیک تحلیل عاملی دکتر سید علی

Διαβάστε περισσότερα