Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α"

Transcript

1 Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Πραγματοποιόθηκε ςτισ 19/09/2011, με τη ςυμμετοχό 200 και πλϋον εκπαιδευτικών, ςτη φιλϐξενη αύθουςα του βιβλιοπωλεύου ΙΑΝΟ ςτην Αθόνα, η ενημερωτική ςυνάντηςη του περιοδικοϑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ και των εκδϐςεων ΖΗΣΗ για τισ αλλαγέσ ςτην Α Λυκείου. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε ςε κλύμα γϐνιμου προβληματιςμοϑ και ουςιαςτικοϑ διαλϐγου. Αναλϑθηκε ιδιαύτερα το θϋμα των ερευνητικών εργασιών ςτο Λϑκειο και απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ τϋθηκαν ςοβαρϊ ερωτόματα παιδαγωγικοϑ και επιςτημολογικοϑ χαρακτόρα. Καταγρϊψαμε τισ πρώτεσ διαπιςτώςεισ του περιοδικοϑ μετϊ το τϋλοσ τησ ςυνϊντηςησ και τισ αποςτεύλαμε ςτο Τπουργεύο Παιδεύασ, υπϐψη τησ υπουργοϑ. Δεύτε τα ςχετικϊ ϊρθρα ςτην Ελευθεροτυπύα και ςτην Καθημερινό και ακοϑςτε το απϐςπαςμα απϐ την εκπομπό ςτον «Αθόνα 9.84» ( ) ΣΟ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΕΡ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Πραγματοποιόθηκε ςτισ 22 και 23 επτεμβρύου 2011 η επιςτημονικό διημερύδα ςεμινϊριο Εκπαιδευτικών του Εκπαιδευτικοϑ Ινςτιτοϑτου Ντοκιμαντϋρ StoryDoc ςε ςυνεργαςύα με το Goethe-Institut Athen και το περιοδικϐ Νϋα Παιδεύα, με τύτλο «Σο ντοκιμαντέρ ωσ εκπαιδευτικβ εργαλείο». υμμετεύχαν ειςηγητϋσ απϐ την Ελλϊδα και τη Γερμανύα. Μϋςα ςτον Οκτώβριο θα αναρτηθοϑν ςτην ιςτοςελύδα του Story Doc οι ειςηγόςεισ. Θα ςασ κρατϊμε ενόμερουσ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΣΕΤΦΟ 139 Μϋςα ςτον Οκτώβριο, θα κυκλοφορόςει το τεγχοσ 139 τησ Νϋασ Παιδεύασ. ασ επιςυνϊπτουμε ςε χωριςτϐ αρχεύο τα περιεχϐμενα. Αποςπϊςματα κϊποιων απϐ τα κεύμενα θα βρεύτε ςτην ιςτοςελύδα του περιοδικοϑ ΤΝΕΔΡΙΑ Σο Εργαςτόριο Ιςτορικοϑ Αρχεύου Νεοελληνικόσ και Διεθνοϑσ Εκπαύδευςησ διοργανώνει το 6 ο Διεθνϋσ Επιςτημονικϐ υνϋδριο Ιςτορύασ Εκπαύδευςησ, με θϋμα: «Ελληνική γλώςςα και εκπαίδευςη». Σο ςυνϋδριο θα πραγματοποιηθεύ ςτισ 30 επτεμβρίου και 1, 2 Οκτωβρίου 2011, υνεδριακϐ και Πολιτιςτικϐ Κϋντρο Πανεπιςτημύου Πατρών. Δηλώςεισ ςυμμετοχόσ ϋωσ 8 Ιανουαρύου 2011 ςτην υπερςϑνδεςη. Πληρ. (γραμματεύα) Σηλ. και fax: η ςυνάντηςη του TedX Academy τη Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011, ςτο Μουςεύο Μπενϊκη-Κτόριο τησ οδοϑ Πειραιώσ. Ϊχουν επιβεβαιώςει τη ςυμμετοχό τουσ οι ομιλητϋσ Μεταξϑ αυτών, ϋχουν επιβεβαιώςει όδη τη ςυμμετοχό τουσ ωσ ομιλητϋσ οι: Larry Keeley, Γιϊννησ Βαρουφϊκησ, Πϊςχοσ Μανδραβϋλησ, Κώςτασ Αποςτολύδησ, τϊθησ Καλϑβασ, ταϑροσ Μπϋνοσ. Οι ενδιαφερϐμενοι μποροϑν να δηλώςουν τη ςυμμετοχό τουσ ςτο Ο Σομϋασ Μεςαιωνικών και Νϋων Ελληνικών πουδών του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Α.Π.Θ., με τη ςυνεργαςύα τησ Εταιρεύασ υγγραφϋων και του «Υιλολϐγου» διοργανώνει ημερύδα με θϋμα «Η διδαςκαλία τησ Λογοτεχνίασ και τησ Δημιουργικήσ Γραφήσ ςτη δευτεροβάθμια εκπαίδευςη: Για ένα ςχολείο αφοςιωμένων ποιητών», το άββατο, 15 Οκτωβρίου 2011, ςτην αύθουςα τελετών του Α.Π.Θ. Πληροφορύεσ για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 1 τηλ ,

2 Σο Ινςτιτοϑτο Νεοελληνικών πουδών, ςε ςυνεργαςύα με το Εργαςτόριο Γλώςςασ και Προγραμμϊτων Γλωςςικόσ Διδαςκαλύασ (Παιδαγωγικϐ Νηπιαγωγών, Πανεπιςτόμιο Δυτικόσ Μακεδονύασ), το Σμόμα Επιςτημών Προςχολικόσ Αγωγόσ και Εκπαύδευςησ (Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ), το Εργαςτόριο Εφαρμοςμϋνησ Γλωςςολογύασ και Διδακτικόσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ (Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ, Πανεπιςτόμιο Αθηνών) και το Κϋντρο Ελληνικόσ Γλώςςασ, ςυμμετϋχει ςτη διοργϊνωςη ςυνεδρύου με τύτλο: « : 35 χρβνια απβ τη Γλωςςοεκπαιδευτική Μεταρργθμιςη», το οπούο θα διεξαχθεύ ςτο Δύον τησ Πιερύασ, 4-6 Νοεμβρίου Τποβολό περιλόψεων: 5 Οκτωβρίου Μείωςη κβςτουσ ςυμμετοχήσ: Εγγραφϋσ: 60 ευρώ (μϋχρι 20 Οκτωβρύου 2011), 80 ευρώ (κατϊ τη διϊρκεια του υνεδρύου). Υοιτητϋσ: 40 & 60 ευρώ αντύςτοιχα. Δεύτε τη ςχετικό ΙΣΟΕΛΙΔΑ. Ετόςιο υνϋδριο τησ Πανελλόνιασ Ϊνωςησ Υιλολϐγων με θϋμα «Αιςχγλοσ, ο δημιουργβσ τησ τραγωδίασ και η διαχρονική του επίδραςη ςτην ελληνική και ευρωπαΰκή γραμματεία», Νοϋμβριοσ Πληρ. τηλ.: , fax: , Σο Κϋντρο Διαπολιτιςμικόσ Εκπαύδευςησ του Πανεπιςτημύου Πατρών, ϋχοντασ ωσ ςτϐχο να ςυμβϊλει ςτην αναβϊθμιςη τησ διούκηςησ ςτο χώρο τησ Εκπαύδευςησ ςε ςχϋςη με τη διαπολιτιςμικό πραγματικϐτητα, διοργανώνει το 3ο Διεθνϋσ υνϋδριο με θϋμα «Διοίκηςη τησ Εκπαίδευςησ και Διαπολιτιςμική Πραγματικβτητα», ςτην Πϊτρα, απϐ 25 έωσ 27 Νοεμβρίου Πληροφορύεσ ςτην υπερςϑνδεςη και ςτα Η Παιδαγωγικό Εταιρεύα Ελλϊδοσ, το Παρϊρτημα Μακεδονύασ τησ Παιδαγωγικόσ Εταιρεύασ Ελλϊδοσ, το Σμόμα Υιλοςοφύασ και Παιδαγωγικόσ του Α.Π.Θ., το Σμόμα Εκπαιδευτικόσ και Κοινωνικόσ Πολιτικόσ του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ, το Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ του Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Μακεδονύασ και το Παρϊρτημα τησ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ςτη Θεςςαλονύκη ςυνδιοργανώνουν διεθνϋσ ςυνϋδριο με θϋμα «Εκπαίδευςη ατβμων με ειδικέσ ανάγκεσ: μια πρβκληςη για το ςχολείο και την κοινωνία», 1-3 Δεκεμβρίου 2011 ςτη Θεςςαλονύκη, ςτο Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ. Πληρ τηλϋφωνα: , Fax: Ο Πανελλόνιοσ ϑλλογοσ Μεταπτυχιακών Καθηγητών Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ διοργανώνει το 2 ο Πανελλόνιο υνϋδριο με θϋμα «Οι προκλήςεισ για τον εκπαιδευτικβ ςτο ςγγχρονο Γυμνάςιο και Λγκειο» ςτον Πειραιϊ, Μαρτίου Οκτωβρύου 2011: Ανακούνωςη πρώτησ αποδοχόσ εργαςιών, 26 Οκτωβρίου 2011: Κατϊθεςη ολοκληρωμϋνων εργαςιών. Πληροφορύεσ για το ςυνϋδριο, τισ θεματικϋσ, το κϐςτοσ ςτα: , Σο Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ του Πανεπιςτημύου Αθηνών ανακοινώνει την οργϊνωςη Πανελληνίου υνεδρίου με διεθνή ςυμμετοχή με θϋμα: «Η ποιβτητα ςτην εκπαίδευςη: Σάςεισ και Προοπτικέσ», κατϊ το διϊςτημα 4 έωσ 6 Μααου 2012 ςτην Αθόνα (Αύθουςα Σελετών του Πανεπιςτημύου Αθηνών και ςτη Υιλοςοφικό χολό). Όςεσ και ϐςοι ενδιαφϋρεςτε να λϊβετε μϋροσ ςτο υνϋδριο με Προφορικό ό Αναρτημϋνη Ανακούνωςη ό Θεματικϐ υμπϐςιο, θα πρϋπει να ςτεύλετε το τελικϐ κεύμενο τησ ανακούνωςόσ ςασ, το αργβτερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2011 ςε τρύα εκτυπωμϋνα αντύγραφα και ςε ηλεκτρονικό μορφό ( ), για να προωθηθεύ εγκαύρωσ ςτουσ αρμϐδιουσ κριτϋσ και, εφϐςον εγκριθεύ, να ςυμπεριληφθεύ ςτα Πρακτικϊ (απαραύτητη εύναι και η τηλεφωνικό επιβεβαύωςη τησ παραλαβόσ του χειρογρϊφου ςτο τηλ και ςτη διεϑθυνςη: Καθηγητόσ Α. Σριλιανϐσ, Ιπποκρϊτουσ 33, 1 οσ ϐροφοσ, Αθόνα, Πληρ. Σο 30ο παγκϐςμιο υνϋδριο τησ ISME (International Society for Music Education) με θϋμα: «Music Paedeia: from ancient Greek philosophers towards global music communities» (Μουςικό Παιδεύα: Απϐ τουσ Αρχαύουσ Ϊλληνεσ Υιλοςϐφουσ προσ τισ Παγκϐςμιεσ Μουςικϋσ 2 τηλ ,

3 Κοινϐτητεσ) θα πραγματοποιηθεύ ςτο Μϋγαρο Μουςικόσ Θεςςαλονύκησ ςτισ Ιουλίου του Ση διοργϊνωςη ϋχει αναλϊβει η Ελληνικό Ϊνωςη για τη Μουςικό Εκπαύδευςη. Πληροφορύεσ ςτην υπερςϑνδεςη και ςτα τηλ , fax ΕΜΙΝΑΡΙΑ Η ΕΡΣ και το StoryDoc οργανώνουν 5ήμερο εμινάριο-εργαςτήριο παραγωγήσ Ντοκιμαντέρ ςτην Αθήνα, ςτο Ινςτιτοϑτο Γκαύτε και το Γαλλικϐ Ινςτιτοϑτο απϐ 28 Νοεμβρίου έωσ 2 Δεκεμβρίου 2011 και ώρεσ τισ τρεiσ πρώτεσ ημϋρεσ (28,29,30 Νοεμβρύου) διεξϊγεται διεθνέσ ςεμινάριο με διαλϋξεισ, παρουςιϊςεισ, ςυζητόςεισ ςτρογγυλόσ τρϊπεζασ, αφιερώματα και προβολϋσ. τισ δϑο τελευταύεσ ημϋρεσ, 1 και 2 Δεκεμβρύου, διεξϊγεται εργαςτήριο, ςτη διϊρκεια του οπούου οι ςυμμετϋχοντεσ παρουςιϊζουν και αναπτϑςςουν την ιδϋα τουσ για ντοκιμαντϋρ ςε μικρϋσ ομϊδεσ. Γύνεται επεξεργαςύα για την τελικό διατϑπωςη τησ ιδϋασ, τεχνικϋσ παρουςύαςησ, ςχολιαςμϐσ και επεξεργαςύα του οπτικοϑ υλικοϑ και του τρϋιλερ (εϊν υπϊρχει). Δηλώςεισ ςυμμετοχόσ με έωσ 10 Νοεμβρίου Όροι ςυμμετοχόσ, προγρϊμματα, διδϊςκοντεσ ςτη ςχετικό ιςτοςελύδα. Σο Ίδρυμα «Μιχάλησ Κακογιάννησ» θα φιλοξενόςει και φϋτοσ τον κϑκλο βιωματικών εργαςτηρύων 4ωρησ, 6ωρησ και 8ωρησ διϊρκειασ «τουσ καθρέφτεσ τησ Ελένησ». Σα εργαςτόρια (ςκηνοθεςύασ, υποκριτικόσ, ςκηνογραφύασ, κινηςιολογύασ, μουςικόσ διδαςκαλύασ του Φοροϑ και καταςκευόσ προςωπεύου) απευθϑνονται ςε εκπαιδευτικοϑσ αλλϊ και ςε οποιονδόποτε δουλεϑει με νεανικϋσ θεατρικϋσ ομϊδεσ και ενδιαφϋρεται για το αρχαύο δρϊμα. Σα εργαςτόρια θα διεξϊγονται άββατο πρωί κατϊ την περύοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου Πληροφορύεσ ςτο Σο 13 ο Διεθνέσ Υεςτιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμασ Κιλκίσ διοργανώνει ςτη Θεςςαλονύκη και ςτο Κιλκύσ βιωματικά εργαςτήρια-ςεμινάρια απϐ τισ 30 επτεμβρύου ϋωσ τισ 13 Οκτωβρύου Πλόρεσ πρϐγραμμα θα βρεύτε ςτην ιςτοςελύδα του Υεςτιβϊλ. Πληροφορύεσ ςτο Η τοά του Βιβλίου διοργανώνει τον 15 ο κϑκλο μαθημϊτων (Οκτώβριοσ-Δεκϋμβριοσ 2011). Πρϐγραμμα και δηλώςεισ ςυμμετοχόσ ςτη ςχετικό ιςτοςελύδα. Ση Δευτϋρα, 24 Οκτωβρύου ξεκινϊ η νϋα ακαδημαΰκή χρονιά ςτο ΕΚΕΜΕΛ, Παπαδιαμαντοποϑλου 4, τϊςη Μετρϐ: Μϋγαρο Μουςικόσ. Θα λειτουργόςουν τμόματα λογοτεχνικόσ μετϊφραςησ, εκπαύδευςησ εξ αποςτϊςεωσ και ϋκτακτα ςεμινϊρια επιμϋλειασ κειμϋνων και δημιουργικόσ γραφόσ. Για πληροφορύεσ μπορεύτε να απευθυνθεύτε ςτα τηλϋφωνα , , καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα του ΕΚΕΜΕΛ Σο Book Press (ταδύου 43, Αθόνα) οργανώνει εργαςτήρια γραφήσ και επιμέλειασ κειμένων, καθώσ και εργαςτόρια με θϋμα «Μετϊ την επανϊςταςη: υντηρητιςμϐσ, Υιλελευθεριςμϐσ, οςιαλιςμϐσ, Αναρχιςμϐσ μϋςα απϐ το ϋργο των πρωταγωνιςτών τουσ» και «υζητώντασ με τουσ κλαςικοϑσ πολιτικοϑσ ςτοχαςτϋσ: Απϐ τον Πλϊτωνα ςτον Ρουςςώ». Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςτην υπερςϑνδεςη, ςτο τηλ και ςτο Σο Εργαςτόριο Νϋων Σεχνολογιών ςτην Επικοινωνύα, την Εκπαύδευςη και τα ΜΜΕ, με την υποςτόριξη του Ερευνητικοϑ Πανεπιςτημιακοϑ Ινςτιτοϑτου Εφηρμοςμϋνησ Επικοινωνύασ (ΕΠΙΕΕ) και τη ςυνεργαςύα τησ Ελληνοαμερικανικόσ Ϊνωςησ, διοργανώνουν εκπαιδευτικβ ςεμινάριο με θϋμα Μάθηςη Βαςιςμένη ςτο Παιχνίδι, την Αφήγηςη και την Σεχνολογία, ςε ςϑνδεςη με το 5ο Ευρωπαώκϐ Επιςτημονικϐ υνϋδριο για Μϊθηςη Βαςιζϐμενη ςε Χηφιακϊ Παιχνύδια - 5th European Conference on Games-Based Learning (ECGBL 2011). Σετϊρτη, 19 Οκτωβρύου 2011, ςτην Ελληνοαμερικανικό Ϊνωςη. Πληρ. ΕΠΙΕΕ, τηλ , fax , 3 τηλ ,

4 Επιμορφωτικβ εμινάριο Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ: Η Μονϊδα Αναπτυξιακόσ Παιδιατρικόσ τησ Β' Παιδιατρικόσ Κλινικόσ του Πανεπιςτημύου Αθηνών, διοργανώνει ςεμινϊριο το οπούο απευθϑνεται ςε εκπαιδευτικοϑσ πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ και Ειδικϐ εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ, ψυχολϐγουσ, λογοθεραπευτϋσ καθώσ και ϊλλουσ ειδικοϑσ που εμπλϋκονται ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Οι αιτόςεισ και τα δικαιολογητικϊ θα γύνουν δεκτϊ μϋχρι τισ 24 Οκτωβρύου Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςτην υπερςϑνδεςη. Σο Κϋντρο Ελληνικοϑ Πολιτιςμοϑ οργανώνει ςτη Λϊρνακα τησ Κϑπρου, ςεμινϊριο με τύτλο «Διδάςκοντασ ελληνικά ςε ενηλίκουσ» απϐ τισ 7 έωσ τισ 11 Ιανουαρίου Σο ςεμινϊριο απευθϑνεται ςε ϋμπειρουσ καθηγητϋσ τησ νϋασ ελληνικόσ οι οπούοι διδϊςκουν ςε μη φυςικοϑσ ομιλητϋσ, και ςε εκπαιδευτικοϑσ (φιλολϐγουσ ελληνικόσ και ξϋνων φιλολογιών, δϊςκαλουσ, νηπιαγωγοϑσ) που δεν ϋχουν διδακτικό εμπειρύα ςτο αντικεύμενο. Προθεςμία υποβολήσ αιτήςεων εγγραφήσ: 20/12/2011. Πληρ. Σηλ: (9:30-16:30), Fax: , Σηλϋφωνο επικοινωνύασ για τισ απογευματινϋσ ώρεσ: εμινάρια δημιουργικήσ γραφήσ εξ αποςτάςεωσ εγκαινιϊζονται εφϋτοσ απϐ το Εθνικϐ Κϋντρο Βιβλύου. Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςτο ϊρθρο, ςτο ό ςτο τηλϋφωνο ΑΠΟΣΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΤ ΤΠ. ΠΑΙΔΕΙΑ το πλαύςιο του προγρϊμματοσ «ΓΕΥΤΡΕ», η Γενικό Γραμματεύα Νϋασ Γενιϊσ ςε ςυνεργαςύα με το Δόμο Αθηναύων και την ομϊδα τοιχογρϊφων Carpe Diem, αναλαμβϊνει πρωτοβουλύα εικαςτικήσ παρέμβαςησ, με δημβςια τοιχογραφία ζωγραφική, ςτα τοιχύα τησ γϋφυρασ που ςυνδϋει την Πατηςύων με την Αχαρνών ςτο ϑψοσ του ςταθμοϑ ΗΑΠ Αγ. Ελευθϋριοσ. Η εικαςτικό παρϋμβαςη ςτην γϋφυρα αρανταπϐρου θα πραγματοποιηθεύ αυτό την Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2011 (10:00-22:00), με τη ςυμμετοχό πολιτών ϐλων των ηλικιών, ομϊδων νϋων καλλιτεχνών και μεμονωμϋνων νϋων καλλιτεχνών. Η τοιχογραφύα θα ϋχει ωσ θϋμα το "Ποδήλατο". Πρϐςκληςη ςυμμετοχόσ του κοινοϑ και πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα. Νέα «ηλεκτρονική πγλη» (portal) για τη ςτήριξη των διαδικαςιών προςαρμογήσ ςτο Ευρωπαΰκβ Πλαίςιο Προςβντων: Η πϑλη χρηςιμεϑει ωσ ςημεύο αναφορϊσ για την απϐκτηςη πρϐςβαςησ ςε διϊφορεσ πληροφορύεσ ςχετικϋσ με το ΕΠΕΠ και την εφαρμογό του ςε ϐλη την Ευρώπη. Παρϋχει παραδεύγματα και βϋλτιςτεσ πρακτικϋσ βαςικών εκπαιδευτικών ςτοιχεύων, προςαρμοςμϋνων ςτο ΕΠΕΠ, τα οπούα αναπτϑχτηκαν και ςυλλϋχθηκαν ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ «EQF Predict». Παρϊλληλα, η ηλεκτρονικό πϑλη ςτη διεϑθυνςη μϋςω των υπηρεςιών που παρϋχει, (φϐρουμ ςτόριξησ διαδικαςιών προςαρμογόσ) αποτελεύ ϋνα δύαυλο επικοινωνύασ, ςε ευρωπαώκϐ και εθνικϐ επύπεδο, μεταξϑ των εκπαιδευτών, των παρϐχων και γενικϐτερα των ςτελεχών τησ επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ καθώσ και των δημοςύων φορϋων και ευρϑτερα των ςχετικών κϋντρων λόψησ αποφϊςεων. Επύςησ, παρϋχονται πληροφορύεσ απϐ ευρωπαώκϋσ και εθνικϋσ πηγϋσ, ςχετικϋσ με το Ευρωπαώκϐ Πλαύςιο Προςϐντων και με τα Εθνικϊ και Κλαδικϊ Πλαύςια Προςϐντων που αναπτϑςςονται. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Σο Ίδρυμα Λαςκαρύδου οργανώνει ςειρϊ προγραμμϊτων για μαθητϋσ πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ με ποικύλα θϋματα, π.χ. α) η καθημερινό ζωό ςτο Βυζϊντιο, η περιπϋτεια τησ γραφόσ, το δωδεκϊθεο, γνωριμύα με τα μουςικϊ ϐργανα, η περιβαλλοντικό εκπαύδευςη και τα δϊςη, μικρού δημοςιογρϊφοι κ.λπ. για την πρωτοβϊθμια, β) το τραγοϑδι των ϊςτρων, η γεωμετρύα ςτην τϋχνη και την επιςτόμη, παραγωγό προφορικοϑ και γραπτοϑ κειμϋνου, το θϋατρο ςτην παραβατικό κοινωνύα, οι αρχαύεσ τραγωδύεσ: εργαλεύο ςκϋψησ και προβληματιςμοϑ για το ςϑγχρονο ϊνθρωπο, απϐ τον Μπετϐβεν ςτον Μϊικλ Σζϊκςον, εργαςτόριο δημιουργικόσ γραφόσ κ.λπ. για τη δευτεροβϊθμια. Σισ δρϊςεισ ςυντονύζουν 4 τηλ ,

5 πανεπιςτημιακού καθηγητϋσ, ςυγγραφεύσ, καλλιτϋχνεσ, εκπαιδευτικού, θεατροπαιδαγωγού. Αιτόςεισ ςυμμετοχόσ: απϐ τισ 21 Οκτωβρίου Πληρ. Κ. Κυπαρύςςη Πλόρεσ πρϐγραμμα των προγραμμϊτων ςτην υπερςϑνδεςη. Σο πρϐγραμμα τησ Βιβλιοθόκησ του «Ιδρϑματοσ Αικατερύνησ Λαςκαρύδου» «Δημιουργικά Πρωινά του αββάτου», το δωδϋκατο χρϐνο τησ πετυχημϋνησ πορεύασ του, υπϐςχεται ςτα παιδιϊ που θα το παρακολουθόςουν ϋνα ταξύδι γεμϊτο χρώμα και φωσ (Οκτώβριοσ 2011-Μϊιοσ 2012). το πρϐγραμμα θα ςυμμετϊςχουν μαθητϋσ τησ πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, χωριςμϋνα ςε ομϊδεσ ανϊλογα με την ηλικύα τουσ. Πληρ και ςτην υπερςϑνδεςη. Σο Ίδρυμα Θεοχαρϊκη, ςτο πλαύςιο των εκπαιδευτικών του προγραμμϊτων, οργανώνει θεατρικϐ βιωματικβ εργαςτήριο με τύτλο «υλλογικβ Θέατρο και Πολιτειβτητα», απϐ τισ 3 Οκτωβρύου 2011 ϋωσ τισ 4 Ιουνύου 2012, με τη θεατροπαιδαγωγϐ Μυρτώ Πύγκου-Ρεποϑςη. Σο πρϐγραμμα αυτϐ απευθϑνεται ςε μαθητϋσ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ (ηλικύεσ ετών) και μπορεύ να ενταχθεύ ςτο επύςημο αναλυτικϐ πρϐγραμμα. τϐχοσ του ςυγκεκριμϋνου θεατρικοϑ εργαςτηρύου εύναι να ςυμβϊλει ςε μύα αναβαθμιςμϋνη διδαςκαλύα τησ Αντιγόνης του οφοκλό. Σο πρϐγραμμα διεξϊγεται κϊθε Δευτϋρα (10:00-12:00) και το κϐςτοσ ςυμμετοχόσ εύναι 6 για κϊθε μαθητό. Για πληροφορύεσ και κρατόςεισ, καθημερινϊ, εκτϐσ αββϊτου και Κυριακόσ, ςτο τηλϋφωνο: (εςωτ. 1042) τισ ακϐλουθεσ ώρεσ: 10:00-14:00. Σο άββατο, 15 Οκτωβρίου 2011, η Βιβλιοθόκη του Ιδρϑματοσ Ευγενύδου προτεύνει ειδικϊ ςτουσ μικροϑσ τησ φύλουσ Α, Β, και Γ Δημοτικοϑ ϋνα εκπαιδευτικβ πρβγραμμα αφιερωμένο ςτη γραφή. ημειώνεται ϐτι η εύςοδοσ εύναι ελεϑθερη, απαραύτητη εύναι ϐμωσ η δόλωςη ςυμμετοχόσ και ϋωσ εξαντλόςεωσ των διαθϋςιμων θϋςεων ςτα τηλϋφωνα τησ Βιβλιοθόκησ και 632. Οι ςχολικϋσ ομϊδεσ θα μποροϑν να επιλϋξουν να παρακολουθόςουν, ϋνα ό και τα δϑο προγρϊμματα μαζύ, ανϊλογα με το διαθϋςιμο χρϐνο τουσ. Πληροφορύεσ ςτην υπερςϑνδεςη. τουσ χώρουσ του νεοκλαςικοϑ κτιρύου, που ςτεγϊζει το Ίδρυμα Λεντάκη, πραγματοποιοϑνται εκπαιδευτικά προγράμματα με ποικύλη θεματολογύα και απευθϑνονται ςε μαθητϋσ απϐ την Α Δημοτικοϑ μϋχρι και την Γ Γυμναςύου. Σα προγρϊμματα εκπονοϑνται και εφαρμϐζονται απϐ ειδικογσ μουςειοπαιδαγωγογσ, με γνώμονα πϊντα την ηλικύα, τισ γνώςεισ και τα ενδιαφϋροντα των παιδιών, καθώσ και τισ οδηγύεσ και κατευθϑνςεισ του αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ για κϊθε τϊξη. Σο κϊθε πρϐγραμμα διαρκεύ 90 λεπτϊ με ενδιϊμεςο διϊλειμμα 5-10 λεπτών και δωρεϊν αναψυκτικϐ και ςυμμετοχό παιδιών (2 ομϊδεσ των μαθητών). Πληροφορύεσ Σηλϋφωνο: Fax: Οι «Υίλοι του Μουςείου Γουλανδρή Υυςικήσ Ιςτορίασ» οργανώνουν ςειρϊ προγραμμϊτων και δραςτηριοτότων για παιδιϊ και ενηλύκουσ. Επύςησ, προςφϋρουν φορητϊ εκπαιδευτικϊ πακϋτα-μουςειοςκευϋσ. Για ϐλεσ τισ εκδηλώςεισ απαιτεύται δόλωςη ςυμμετοχόσ, ϋςτω και αν προςφϋρονται δωρεϊν, ςτα τηλϋφωνα και Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα των «Υύλων». Εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα ςτο Μουςεύο Ηρακλειδών: Σέχνη και Μαθηματικά. Σο εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα θα πραγματοποιεύται για μεν τουσ μαθητϋσ ςτο πλαύςιο των μορφωτικών επιςκϋψεων των ςχολεύων, για δε τουσ εκπαιδευτικοϑσ, τουσ φοιτητϋσ και το ευρϑ κοινϐ ςε τακτϋσ προκαθοριςμϋνεσ ςυναντόςεισ. Κρατόςεισ-πληροφορύεσ κα Ελϋνη Μ. Νομικοϑ (Δευτ. - Παρ. 09:00-13:00), τηλ.: (εςωτ. 201) Εκπαιδευτικά προγράμματα του Τπουργεύου Πολιτιςμοϑ και Σουριςμοϑ (ανϊ γεωγραφικϐ διαμϋριςμα). Πληροφορύεσ ςτη ςχετικό ιςτοςελύδα. Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα και εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ ςτο Βυζαντινϐ και Φριςτιανικϐ Μουςεύο για την περύοδο επτεμβρύου - Δεκεμβρύου Οι δηλώςεισ ςυμμετοχόσ ςτα 5 τηλ ,

6 εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα και οι κρατόςεισ για εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ τησ περιϐδου Οκτωβρύου - Δεκεμβρύου 2011, θα ξεκινόςουν τη Δευτέρα 5 επτεμβρίου 2011 (καθημερινϊ και ώρεσ 09:00 ϋωσ 15:00). Θα τηρηθεύ ςειρϊ προτεραιϐτητασ. Σηλ Με ςτϐχο την προαγωγό τησ θεατρικόσ παιδεύασ ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ, η Εταιρεύα Θεϊτρου Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΤΡΑ, η οπούα όδη απϐ το 2001 αςχολεύται με τη μελϋτη, την ϋρευνα και τη ςκηνικό πραγμϊτωςη των διδαςκϐμενων ϋργων του αρχαύου δρϊματοσ, απευθϑνεται ςτουσ μαθητϋσ του Γυμναςύου και τουσ παρουςιϊζει την Ελένη του Ευριπύδη, ςε ςκηνοθεςύα Ωρη Μιχϐπουλου, ςτο Ίδρυμα «Μιχϊλησ Κακογιϊννησ», Πειραιώσ 206 Σαϑροσ. Ημϋρεσ παραςτϊςεων: Δευτϋρα ϋωσ και Παραςκευό, ώρα ϋναρξησ: 10:00π.μ. Κρατόςεισ ςτα τηλ.: (πρωινϋσ ώρεσ), Η αςτικό μη κερδοςκοπικό εταιρεύα ΛΤΚΟΥΩ, για τϋταρτη θεατρικό ςεζϐν, παρουςιϊζει το ςπουδαύο κλαςικϐ κεύμενο Ρωμαίος και Ιουλιέτα ςε ςκηνοθεςύα Νϊντιασ Υώςκολου, ιδωμϋνο με τη ματιϊ των εφόβων, ροκ, νεανικϐ, ςϑγχρονο, με ϐπλο τη ςπουδαύα γλώςςα του μεγαλϑτερου των κλαςικών και τη διαχρονικό θεματικό του. Κϊθε Κυριακό ςτισ και πρωινέσ παραςτάςεισ για ςχολεύα κατϐπιν ςυνεννϐηςησ. Σιμό ειςιτηρύου: 8 ευρώ. Θϋατρο Θηςεύο, Σουρναβύτου 7, Χυρρό. Τπεϑθυνη επικοινωνύασ: Αθηνϊ Μπερδϋκα , , Υτωχοί και Άγιοι: Πϋντε διηγόματα του Αλ. Παπαδιαμάντη παρουςιϊζονται διαςκευαςμϋνα για το θϋατρο. Ο κεντρικϐσ ϊξονασ που τα διατρϋχει εύναι το μητριαρχικϐ ςτοιχεύο ςε ϐλεσ του τισ εκφϊνςεισ. Πληροφορύεσ και κρατόςεισ , Σο Εθνικϐ Θϋατρο παρουςιϊζει, με μια ευϋλικτη θεατρικό παρϊςταςη, τη Αντιγόνη του οφοκλό για εφόβουσ. Ϊναρξη: 27 επτεμβρίου. Για πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ ςυντελεςτϋσ και τισ διαθϋςιμεσ ημϋρεσ παραςτϊςεων, μπορεύτε να επικοινωνεύτε με την κ. Γκϋλυ Καλαμπϊκα ςτο τηλϋφωνο κϊθε Δευτϋρα απϐ τισ 10:00 το πρωύ ϋωσ τισ 13:00. Η 4Frontal, ςε ςυνεργαςύα με καλλιτεχνικοϑσ και εκπαιδευτικοϑσ φορεύσ, παρουςιϊζει την παρϊςταςη Όρνιθες του Αριςτοφϊνη για μαθητϋσ β βϊθμιασ εκπαύδευςησ, ςτο Θϋατρο του Νϋου Κϐςμου, Αντιςθϋνουσ 7 και Θαρϑπου. Σην παρϊςταςη ςυνοδεϑει εκπαιδευτικϐ υλικϐ. Ϊναρξη: 22 Οκτωβρίου. Πληροφορύεσ: Νϋοσ κγκλοσ υποτροφιών του Ιδρϑματοσ Fulbright για το ακαδημαώκϐ ϋτοσ : προκόρυξη για τα νέα προγράμματα υποτροφιών για Ϊλληνεσ πολύτεσ, καθηγητϋσ/ ερευνητϋσ, μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ, εκπαιδευτικοϑσ και καλλιτϋχνεσ που αφοροϑν ςπουδϋσ, διαλϋξεισ, επιμορφωτικϊ προγρϊμματα και ϋρευνα ςτισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ τησ Αμερικόσ. Πληροφορύεσ ςτην υπερςϑνδεςη και ςτο (Σατιϊνα Φατζηεμμανουόλ). ΠΑΡΑΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΥΙΕ-ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ-ΕΚΘΕΕΙ Σο Ίδρυμα Λαςκαρύδου προκηρϑςςει το λογοτεχνικβ διαγωνιςμβ πρωτβλειου διηγήματοσ «Καύτη Λαςκαρύδου 2012». Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν οι μαθητϋσ των ςχολεύων τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ που ανόκουν ςτισ Νομαρχύεσ Πειραιϊ, Κυκλϊδων, Δωδεκανόςου, Ιωαννύνων, Αρκαδύασ, Αργολύδοσ, Κορινθύασ, Λακωνύασ, Μεςςηνύασ, ΑχαϏασ, Ηλεύασ, Ευρυτανύασ και Υωκύδασ. Ημερομηνύα υποβολόσ των κειμϋνων: 25 ΜαϏου Πληροφορύεσ για τουσ ϐρουσ ςυμμετοχόσ ςτο τηλ , φαξ και και ςτην υπερςϑνδεςη. 6 τηλ ,

7 Σο Dynamo Project-Space, ςτο πλαύςιο τησ 15ησ Biennale Νϋων Δημιουργών τησ Ευρώπησ και τησ Μεςογεύου - ΤΜΒΙΨΗ;/SYMBIOSIS?, που θα πραγματοποιηθεύ ςτη Θεςςαλονύκη, 7 Οκτωβρύου - 6 Νοεμβρύου και ςτη Ρώμη, Νοεμβρύου του 2011, οργανώνει και επιμελεύται την έκθεςη με τίτλο teenage angst που θα περιλαμβϊνει έργα νέων δημιουργών ηλικίασ ετών απϐ ϐλη την Ελλϊδα. Κατηγορίεσ: ζωγραφικό, ςχϋδιο, κολϊζ, γλυπτικό, ςκηνοθετημϋνη φωτογραφύα, βύντεο, κινοϑμενο ςχϋδιο (animation), street art, κϐμικσ, zines (αυτοςχϋδια περιοδικϊ), ςχϋδια και ζωγραφιϋσ ςε ςημειωματϊρια, τετρϊδια ό ςχολικϊ βιβλύα, γραφιςτικό / illustration (εικονογρϊφηςη), ροϑχο / styling. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ έχουν οι νέοι ηλικίασ χρονών (ημερομηνύα γϋννηςησ απϐ το 1993 ϋωσ το 1996) απϐ ϐλη την Ελλϊδα. Προθεςμύα υποβολόσ αιτόςεων: 7 Οκτωβρίου Πληροφορύεσ ΕΚΔΗΛΩΕΙ Σο Μουςεύο Επιςτημών και Σεχνολογύασ και το Σμόμα Γεωλογύασ του Πανεπιςτημύου Πατρών ςε ςυνεργαςύα με τα Σμόματα Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ και Πολιτιςτικών Θεμϊτων τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ του Νομοϑ Αχαώασ, ςυμμετϋχει ςτην επικοινωνιακό δρϊςη του Yπουργεύου Πολιτιςμοϑ και Σουριςμοϑ «Πολιτιςμβσ και Περιβάλλον». Η δρϊςη με τύτλο «Πολιτιςμβσ και Περιβάλλον 2011: το νερβ», 3-7 Οκτωβρίου 2011, απευθϑνεται ςε μαθητϋσ Γ Γυμναςύου και Λυκεύου, φοιτητϋσ, αλλϊ και ςε κϊθε ενδιαφερϐμενο. Περιλαμβϊνει δϑο διαφορετικϋσ ομιλύεσ κϊθε μϋρα με θϋμα το νερϐ και ξεναγόςεισ (πριν ό μετϊ τισ ομιλύεσ) ςτην περιοδικό ϋκθεςη γεωλογικόσ φωτογραφύασ «Γεωτεχνόματα2», που φιλοξενεύται ςτο μουςεύο, με την υποςτόριξη φοιτητών του Σμόματοσ Γεωλογύασ του Παν/μιου Πατρών. Πληρ. ςτα τηλ: , , , , και ςτη ςχετικό ιςτοςελύδα. Ο ϑλλογοσ Ελλόνων Αρχαιολϐγων, ο Ενιαύοσ ϑλλογοσ Τπαλλόλων ΤΠΠΟΣ Αττικόσ, τερεϊσ και Νόςων, με τη ςυμμετοχό του Πολιτιςτικοϑ Οργανιςμοϑ του Δόμου Αθηναύων, του Εθνικοϑ Θεϊτρου, τησ Εθνικόσ Λυρικόσ κηνόσ, τησ Αρχιτεκτονικόσ χολόσ του ΕΜΠ, διοργανώνουν «Επτά μέρεσ ζωήσ ςτην Σοςίτςα», 1-7 Οκτωβρύου Η δρϊςη περιλαμβϊνει εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα, ομιλύεσ, προβολϋσ, παραςτϊςεισ, μουςικϊ δρώμενα, ςυζητόςεισ. Καθημερινά απβ θα λειτουργοϑν: καφενεύο, ενημερωτικϐ υλικϐ απϐ δομϋσ απεξϊρτηςησ για τα ναρκωτικϊ, ϋκθεςη φωτογραφύασ, εκθϋςεισ ϋργων τϋχνησ. Θα υπϊρχουν δωρεάν ξεναγήςεισ ςτισ ςυλλογϋσ του Εθνικοϑ Αρχαιολογικοϑ Μουςεύου απϐ τισ διαπιςτευμϋνεσ ξεναγοϑσ του Μουςεύου. το Εθνικϐ Αρχαιολογικϐ Μουςεύο λειτουργεύ επύςησ η μικρό περιοδικό ϋκθεςη «Μεταβατικϋσ περύοδοι ςτην ιςτορύα και αρχαιολογύα». Για ςυμμετοχό ςτα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα: τηλ , Δεύτε το ϊρθρο. Μια βραδιά για τον Κ. Καρυωτάκη: την εκδόλωςη, που θα πραγματοποιηθεύ ςτην Πινακοθόκη Γρηγοριϊδη (Μαρύνου Αντϑπα 18, Νϋο Ηρϊκλειο) τη Δευτϋρα, 3 Οκτωβρίου 2011 (ώρα 8 μ.μ.), θα μιλόςει η Φρ. Ντουνιϊ, αναπληρώτρια καθηγότρια Νϋασ Ελληνικόσ Υιλολογύασ ςτο Πανεπιςτόμιο Kρότησ: Πληροφορύεσ. το πλαύςιο τησ απϐκτηςησ πρϐςβαςησ ςτο Shoah Foundation Institute Visual History Archive, το Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ ςε ςυνεργαςύα με το Freie Universitaet Berlin, ςασ προςκαλεύ ςτην τελετή εγκαινίων πρϐςβαςησ του Αριςτοτϋλειου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ ςτο Οπτικοακουςτικβ Ιςτορικβ Αρχείο του USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education την Δευτϋρα, 3 Οκτωβρίου 2011 και ώρα ςτην Κεντρικό Βιβλιοθόκη του Αριςτοτϋλειου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ. Επύςησ, την Σρύτη, 4 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 8:45, θα πραγματοποιηθεύ ςτο Κεντρικϐ Αμφιθϋατρο τησ Βιβλιοθόκησ, επιςτημονικβ εργαςτήριο, το οπούο απευθϑνεται ςε μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ 7 τηλ ,

8 και υποψόφιουσ διδϊκτορεσ ςτουσ τομεύσ τησ Ιςτορύασ, Υιλολογύασ, Παιδαγωγικών, Πολιτικόσ Επιςτόμησ, Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ, Νομικόσ και Δημοςιογραφύασ και αποςκοπεύ ςτο να εξοικειώςει τουσ φοιτητϋσ με το αρχεύο και τουσ τρϐπουσ χρόςησ του για την ϋρευνα. Ο τρατήσ Σςίρκασ ςήμερα: Η ςημαςία τησ μετεμφυλιακήσ λογοτεχνίασ για τισ μετά το Πολυτεχνείο γενιέσ. Ο επύκουροσ καθηγητόσ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων Γ. Παπαθεοδώρου, ο καθηγητόσ ςτο Freie Universitat του Βερολύνου Μ. Πεχλιβϊνοσ και η ποιότρια M. Σοπϊλη ςυζητοϑν με το κοινϐ τον αντύκτυπο που ϋχει ςτισ μϋρεσ μασ το ϋργο του τρατό Σςύρκα. Η εκδόλωςη θα πραγματοποιηθεύ ςτη τϋγη Γραμμϊτων και Σεχνών του Ιδρϑματοσ Ψνϊςη, Λεωφ. υγγροϑ , την Σετϊρτη 5 Οκτωβρύου 2011 (ώρα 19.00). Πληρ. ςτην ιςτοςελύδα. Η Ελληνοαμερικανικό Ϊνωςη παρουςιϊζει ςε ςυνεργαςύα με το Μουςεύο τησ Ελληνικόσ υλλογόσ Νϐμπελ έκθεςη-αφιέρωμα ςτον ςημαντικβ αμερικανβ ςυγγραφέα Ernest Hemingway με αφορμό τη ςυμπλόρωςη 50 χρϐνων απϐ τον θϊνατϐ του. το πλαύςιο τησ ϋκθεςησ θα πραγματοποιηθοϑν επύςησ παρϊλληλεσ εκδηλώςεισ: κινηματογραφικϋσ προβολϋσ, ανοιχτό ςυζότηςη και εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα, 19 επτεμβρίου - 18 Οκτωβρίου Πληροφορύεσ και κρατόςεισ θϋςεων για το εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα: & Έκθεςη Ελγτη ςτο Ίδρυμα Θεοχαρϊκη (22/09-27/11/2011). Αφιϋρωμα ςτο Ίδρυμα Εικαςτικών Σεχνών και Μουςικόσ Β. & Μ. Θεοχαρϊκη (Βαςιλύςςησ οφύασ 9 και Μϋρλιν 1) απϐ 22 επτεμβρύου ϋωσ 27 Νοεμβρύου, με αφορμό τα 100 χρϐνια απϐ τη γϋννηςό του. Πληροφορύεσ ςτο ϊρθρο. Σο ΕΚΕΜΕΛ διοργανώνει ςειρά δίωρων ςυναντήςεων, κϊθε Σετϊρτη ( ). τισ "υναντόςεισ τησ Σετϊρτησ" ϋνασ ϋμπειροσ μεταφραςτόσ θα παρουςιϊζει ϋναν ςυγγραφϋα και το ϋργο του, ενώ παρϊλληλα θα αναφϋρεται ςτην ιδιαύτερη ςχϋςη που ϋχει διαμορφώςει μαζύ του μεταφρϊζοντϊσ τον: πληροφορύεσ. το πλαύςιο τησ ϋκθεςησ με τύτλο «Μέςα / Πέρα απβ τα ςγνορα. Η ςυλλογή τησ Ευρωπαΰκήσ Σράπεζασ Επενδγςεων», το Βυζαντινϐ και Φριςτιανικϐ Μουςεύο διοργανώνει τϋςςερισ διαλϋξεισ, 19 επτεμβρίου 30 Οκτωβρίου 2011, με θϋματα, τα οπούα πραγματεϑονται με πολλοϑσ και διαφορετικοϑσ τρϐπουσ την ϋννοια του ορύου. Πληρ , , ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ Βιβλιοθήκη του Ιδργματοσ Λαςκαρίδου: Η Βιβλιοθόκη «Καύτη Λαςκαρύδου» ιδρϑθηκε το Δεκϋμβριο του 1993 απϐ τον Κωνςταντύνο Λαςκαρύδη. Απϐ τον Ιοϑνιο του 2006 λειτουργεύ ςε δικϐ τησ κτόριο ςτην οδϐ Πραξιτϋλουσ 169 και Μπουμπουλύνασ, ςτον Πειραιϊ. Αυτό τη ςτιγμό, περιϋχει περιςςϐτερουσ απϐ τύτλουσ βιβλύων και η ςυλλογό τησ εμπλουτύζεται ςυνεχώσ. Η βιβλιοθόκη διοργανώνει εκδηλώςεισ, ςεμινϊρια, προγρϊμματα, εκθϋςεισ και ςυνϋδρια, ςυνεργϊζεται τακτικϊ με εκδοτικοϑσ ούκουσ και ϊλλουσ πολιτιςτικοϑσ φορεύσ, προκηρϑςςει ετόςιο λογοτεχνικϐ διαγωνιςμϐ, δραςτηριοποιεύται με εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα ςτο χώρο τησ παιδεύασ, ςυςτόνει επιτροπϋσ για την ϋρευνα και μελϋτη θεμϊτων ςχετικών με τον πολιτιςμϐ, παρύςταται δυναμικϊ ςτο χώρο των εντϑπων και του Διαδικτϑου, και φυςικϊ διατηρεύ την ιδιϐτητα τησ δανειςτικόσ Βιβλιοθόκησ. Μπορεύτε να γύνετε μϋλοσ ςυμπληρώνοντασ τη ςχετικό φϐρμα. Τλικϐ για την ενδογλωςςικό μετϊφραςη (ςτον ΚΟΜΒΟ) Η Λογοτεχνύα ςτο διαδίκτυο 8 τηλ ,

9 Μουςείο Νύκου Καζαντζϊκη Μουςείο Βυζαντινοϑ Πολιτιςμοϑ (Θεςςαλονύκη) Εϊν ενδιαφϋρεςτε να γύνετε ςυνδρομητόσ/-τρια ςτο περιοδικϐ, επιςκεφτεύτε τη ςχετικό ΙΣΟΕΛΙΔΑ και ακολουθόςτε τισ οδηγύεσ. 9 τηλ ,

Οι ςχολικϋσ βιβλιοθόκεσ δεν εύναι κτόμα ςασ. Ανόκουν ςτουσ μαθητϋσ. Ανούξτε τισ τώρα!

Οι ςχολικϋσ βιβλιοθόκεσ δεν εύναι κτόμα ςασ. Ανόκουν ςτουσ μαθητϋσ. Ανούξτε τισ τώρα! Από την Αθηναΰκή Ομαδική δράςη: Τα Μάτια τησ Αλήθειασ Φωτογραφία: Γιάννησ Χιωτόπουλοσ Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο 2 0 1 1 Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ απαιτεύ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφιςτικά: Φαίδων Αρβανιτάκησ

Γραφιςτικά: Φαίδων Αρβανιτάκησ Γραφιςτικά: Φαίδων Αρβανιτάκησ 1 Η Νϋα Παιδεύα ςτο Facebook: Μασ αρϋςει! Υύλοι του Facebook, μπορεύτε να βρεύτε το περιοδικϐ Νϋα Παιδεύα ςτη ςελύδα του Facebook. Πληκτρολογόςτε ςτην αναζότηςη Περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν.

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν. Η επϋμβαςισ των γεγονϐτων των όχων των παρατϊξεων η επϋμβαςισ των πλούων απϐ το ϊγριο πϋλαγοσ οι λαώκού ρότορεσ το ςτόθοσ μου οι φωνϋσ οι φϊμπρικεσ ο Οχτώβρησ του 17 το 1936 ο Δεκϋμβρησ του 44 Για τοϑτο

Διαβάστε περισσότερα

Xοιροςτάςιο - Σϊςοσ Λειβαδύτησ

Xοιροςτάςιο - Σϊςοσ Λειβαδύτησ Pablo Picasso, Guernica Μουσείο Reina Sofía, Μαδρίτη Xοιροςτάςιο - Σϊςοσ Λειβαδύτησ Εύχαν αλλϊξει οι καιρού, τώρα δε ςκϐτωναν, ς' ϋδειχναν μϐνο με το δϊχτυλο, κι αυτϐ αρκοϑςε. Ύςτερα, κϊνοντασ ϋναν κϑκλο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

«Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ»

«Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ» «Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ» Xαρύκλεια Σερζητϊνου Δαςκϊλα, Τπεύθυνη Πολιτιςτικών Θεμϊτων 1 ΣΙ ΙΦΤΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΚΕΧΕΙ ΣΑ ΝΗΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμού Διεύθυνςη Μέςησ Εκπαίδευςησ Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο εμινάρια Υιλολόγων επτέμβριοσ 2014 Η Ομάδα Γλώςςασ: Γεωργία Κούμα, ΕΜΕ, Ειρήνη Ροδοςθένουσ,

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 ΦΟΛΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 Ζώντασ ϐλη τουσ τη ζωό με παγιωμϋνη την αντύληψη πωσ η ϑπαρξη και ςυνδρομό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ε.Ε.) εύναι δεδομϋνη, οι μαθητϋσ/-τριεσ τησ χώρασ μασ εύδαν πρϐςφατα την Ϊνωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα»

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : ΕΤΘΤΜΙΑ ΣΑΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΤ υνεργαζόμενη εκπαιδευτικόσ: ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΔΕΡΗ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ τμόμα ολοόμερο ςχολ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ. - Θέςη υπεύθυνου προςώπου για την ςυμπλήρωςη του ερωτηματολογίου: Ερωτηματολόγιο

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ. - Θέςη υπεύθυνου προςώπου για την ςυμπλήρωςη του ερωτηματολογίου: Ερωτηματολόγιο ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ Γενικέσ Πληροφορίεσ για το ςχολείο/τον οργανιςμό - Όνομα του ςχολείου: - Διεύθυνςη: - Είδοσ Σχολείου: - Δημοτικό Σχολεύο - Δημοτικό Σχολεύο Ειδικόσ Εκπαύδευςησ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ Ιατρική και νζεσ προοπτικζσ Ιατρικό : ϋνα από τα πιο δημοφιλό και αγαπητϊ επαγγϋλματα ςτη χώρα μασ Η εικόνα του γιατρού όμωσ ϋχει αλλϊξει από αυτόν Σε αυτήν τα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου.

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου pchatzila@gmail.com Τι είναι αξιολόγηςη; Η διαδικαςύα αποτύμηςησ τησ αξύασ ενόσ προςώπου, πρϊγματοσ, θεςμού, ςυςτόματοσ. Η εφαρμογό τησ Αξιολόγηςησ ςτην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αύτηςη ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδϋσ Ακαδημαώκό Έτοσ Α. Ατομικϊ ςτοιχεύα Επώνυμο: Ονοματεπώνυμο με λατινικούσ χαρακτόρεσ: Αριθμόσ Δελτύου Ταυτότητασ ό Διαβατηρύου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑ ΙΑ Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑ ΙΑ  Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015 Πρωτόκολλο υνεργαςίασ τησ Εφορείασ Αρχαιοτήτων Λέςβου με τουσ καθηγητέσ Ιςτορίασ τησ αρχαίασ αρχιτεκτονικήσ Δρ Giorgio Rocco και Δρ Monica Livadiotti τησ Πολυτεχνικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας

Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας εμινϊρια επτεμβρύου 2015 ΕΜΕ Υιλολογικών Μαθημϊτων χολικό χρονιϊ 2015 2016 Μαύρη Κουτςελύνη (διαςκευό) Οι Δεύκτεσ ωσ απόρροια τησ Αξιολόγηςησ των ΑΠ τη βϊςη τησ Αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ (19) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ (19) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη, -11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Νηπιαγωγόσ ςτο 2/ι Νηπιαγωγείο Ν.Ποτίδαιασ Χαλκιδικθσ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ Τίτλος: «Βιβλίο, ένασ παντοτινόσ φίλοσ» ΓΝΩΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΛΑΟΓΡΑΥΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΛΑΟΓΡΑΥΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΛΑΟΓΡΑΥΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΓΕΝΕΤΗ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΤΗ ΕΔΡΑ- ΕΠΩΝΤΜΙΑ 1. Ιδρύεται μη κερδοςκοπικόσ ςύλλογοσ με ϋδρα την Γενεύη : Case postale 1833 1227 Carouge 2.

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων Βραβείο Μεταφορών Δημητρίου Τςαμποφλα Πανελλήνιοσ Διαγωνιςμόσ φοιτητών και νζων αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιςτημίων που διαθζτουν ςε Σχολζσ ή Τμήματά τουσ Τομζα ή Κατεφθυνςη Σπουδών Μεταφορών 1 οσ Ετήςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός MIS ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗ: «ΘΑΛΗΣ»

Κωδικός MIS ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗ: «ΘΑΛΗΣ» ΠΡΑΞΗ: «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- Το ανθρώπινο δυναμικό ως βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής δυναμικής και διαφοροποίησης των περιοχών: Η περίπτωση της Ελλάδας» Κωδικός MIS 380421 ΤΠΟΕΡΓΟ: «Το ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

Σου κόπου η πόρτα εύχε μεύνει ξεκλεύδωτη. Κι ακόμα πιό περύεργο, Ούτε κι υπόρχαν ςκυλιϊ ϋνα γύρω. Αυτό με ηςύχαςε κι όμουν ϋτοιμοσ να μπω

Σου κόπου η πόρτα εύχε μεύνει ξεκλεύδωτη. Κι ακόμα πιό περύεργο, Ούτε κι υπόρχαν ςκυλιϊ ϋνα γύρω. Αυτό με ηςύχαςε κι όμουν ϋτοιμοσ να μπω Σου κόπου η πόρτα εύχε μεύνει ξεκλεύδωτη Κι ακόμα πιό περύεργο, Ούτε κι υπόρχαν ςκυλιϊ ϋνα γύρω. Αυτό με ηςύχαςε κι όμουν ϋτοιμοσ να μπω Ξαφνικϊ όμωσ αν κατϊλαβα πωσ και οι ϊλλοι, από τισ ϊλλεσ πόλεισ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα

Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 8 ο Διαφοροποιημένη διδαςκαλία Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα βαςύζεται ςτην (προ)υπόθεςη ότι οι δϊςκαλοι πρϋπει να προςαρμόςουν την διδαςκαλύα τουσ ςτη διαφορετικότητα των

Διαβάστε περισσότερα

κύτςο: Γιϊννησ Κοςμϊσ

κύτςο: Γιϊννησ Κοςμϊσ κύτςο: Γιϊννησ Κοςμϊσ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 Αγαπητού φύλοι, Σο επϐμενο τεϑχοσ τησ Νϋασ Παιδεύασ (τεύχοσ 141) θα κυκλοφορόςει μϋςα ςτον Απρύλιο. Επιςυνϊπτουμε τα περιεχϐμενα. Όταν μϋροσ των κειμϋνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη

Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 Εύναι ιδιαύτερη χαρϊ και τιμό για μϋνα να παρουςιϊςω ςτο πλαύςιο τησ εκδόλωςησ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Δρ Ελευθερία Καρίνου www.eeae.gr www.eeae.gr Δομή π.δ. Κεφϊλαια: Α. Αντικεύμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ Σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Πανεπιστημιόπολης, στο τέρμα Ιλισίων, βρίσκεται το Αρχαιολογικό Πάρκο. Εδώ έχουν μεταφερθεί από το 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ςχετικϋσ υπηρεςύεσ για την Πρωτοβϊθμια και Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη

ΘΕΜΑ: Χηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ςχετικϋσ υπηρεςύεσ για την Πρωτοβϊθμια και Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ [1] ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ςτο 2/θ Νηπιαγωγείο Ν. Ποτίδαιασ Χαλκιδικήσ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ Τίτλοσ: «Σα μέςα μεταφοράσ» ΓΝΩΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα του Δικτύου ΜΕΟΓΕΙΟ SOS τελλίνα Κουλουζάκη

Εκπαιδευτικά προγράμματα του Δικτύου ΜΕΟΓΕΙΟ SOS τελλίνα Κουλουζάκη Εκπαιδευτικά προγράμματα του Δικτύου ΜΕΟΓΕΙΟ SOS τελλίνα Κουλουζάκη Το Δίκτυο ΜΕΟΓΕΙΟ S.O.S. εύναι μια περιβαλλοντικό μη-κυβερνητική οργάνωςη, μη-κερδοςκοπικού χαρακτήρα (ΜΚΟ), που δραςτηριοποιεύται από

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία. Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό.

Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία. Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό. Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό. Μόνιμο ςυμβόλαιο μετϊ από δοκιμαςτικό περύοδο 6 μηνών Ώρεσ εργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010. Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010. Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010 Θέμα Α Απαντήςεισ Θεμάτων (Οι Απαντήςεισ είναι Ενδεικτικέσ) Α1. Ωσ αρχό ςτην

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Αποτελεύ νϋα ςχετικϊ κλινικό οντότητα με ςυχνότητα 1/5000 ςτο γενικό πληθυςμό και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity EuroCharity Ελληνικόσ Οδηγόσ Εταιρικόσ Κοινωνικόσ Ευθύνησ Αλεξανδρουπόλεωσ 25 115 27 Αθόνα Σηλ.: 210 747 5845-8 Fax: 210 747 5849 E-mail: info@eurocharity.org ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθόνα, 23 Δεκεμβρύου 2008 Ετόςια

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση, Μετακίνηση & Διαπολιτισμικότητα

Εκπαίδευση, Μετακίνηση & Διαπολιτισμικότητα Επιμορφωτική Ημερίδα Εκπαίδευση, Μετακίνηση & Διαπολιτισμικότητα http://www.enl.auth.gr/conferences.html Η Ελληνική Εταιρία Αγγλικών πουδών/ Ηellenic Association for the Study of English (ΕΕΑ/ HASE) ςε

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΚΕΩΝ Δράςθ 1.4/13 «Προαγωγι τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ωσ κεμελιϊδουσ μθχανιςμοφ ζνταξθσ των νομίμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Δ: ΒΙΗΦ7Λ6-6Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΙ Πϊτρα, 02/04/2014 ΠΕΡΙΕΡΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΔ ρ. πρωτ.: 89756/2607 ΠΕΡΙΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣ ΦΪ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΝΟΜΙΤ ΣΜΗΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙ Δ/νςη: Πανεπιςτημύου 254

Διαβάστε περισσότερα

Σο FACEBOOK ό απλώσ και Fb,όπωσ αλλιώσ χαρακτηρύζεται, γύνεται όλο και πιο διαδεδομϋνο ανϊμεςα ςτουσ νϋουσ και, ευτυχώσ ό δυςτυχώσ, αποτελεύ ςτην

Σο FACEBOOK ό απλώσ και Fb,όπωσ αλλιώσ χαρακτηρύζεται, γύνεται όλο και πιο διαδεδομϋνο ανϊμεςα ςτουσ νϋουσ και, ευτυχώσ ό δυςτυχώσ, αποτελεύ ςτην 1 Σο FACEBOOK ό απλώσ και Fb,όπωσ αλλιώσ χαρακτηρύζεται, γύνεται όλο και πιο διαδεδομϋνο ανϊμεςα ςτουσ νϋουσ και, ευτυχώσ ό δυςτυχώσ, αποτελεύ ςτην ςύγχρονη κοινωνύα μασ ςτοιχεύο τησ καθημερινόσ ζωόσ πολλών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Ειςαγωγό Να μην περιμϋνουμε απϐ το κρϊτοσ ό απϐ ϊλλουσ να πρϊξουν αυτϐ που οφεύλουμε αλλϊ και μποροϑμε να πρϊξουμε εμεύσ για τον εαυτϐ μασ, τον

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Χρήσης. Ειδικά Θέματα Μαθηματικών. Περί δημιουργικότητας (συνέχεια) Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Κ. Τάτσης

Άδειες Χρήσης. Ειδικά Θέματα Μαθηματικών. Περί δημιουργικότητας (συνέχεια) Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Κ. Τάτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Περί δημιουργικότητας (συνέχεια) Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Κ. Τάτσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Χρήσης. Ειδικά Θέματα Μαθηματικών. Μαθηματικά στην εκπαίδευση: Επίλυση προβλήματος - Ρεαλιστικά Μαθηματικά

Άδειες Χρήσης. Ειδικά Θέματα Μαθηματικών. Μαθηματικά στην εκπαίδευση: Επίλυση προβλήματος - Ρεαλιστικά Μαθηματικά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Μαθηματικά στην εκπαίδευση: Επίλυση προβλήματος - Ρεαλιστικά Μαθηματικά Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Κ. Τάτσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 Δομό τησ παρουςύαςησ Ανακοινώςεισ Όψη Υπηρεςιών και Υποδομών ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθόνασ Προγρϊμματα ΔΒΕ Εθνικϋσ και Διεθνεύσ Συνϋργειεσ Υπηρεςύεσ Πιςτοπούηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ~ ~ ~ ~

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ~ ~ ~ ~ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ΣΑΛΚΑΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΙΣΟΕΛΙΔΑ: www.dimitsal.com ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΦΤΔΡΟΜΕΙΟ: dimitsal@gmail.com τρατιωτικϋσ υποχρεώςεισ: Εκπληρωμϋνεσ. ~ ~ ~ ~ ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ: 1. Κινηματογρϊφοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Χημείας Σο Σμόμα Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων πουδϊζοντασ ςτο τμόμα Φημεύασ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ ςτα πεδύα: Ανόργανη

Διαβάστε περισσότερα

Πότε και πωσ νηςτεύουμε;

Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Η λϋξη νηςτεύα εύναι ςύνθετη και προϋρχεται από το αρνητικό μόριο νη και το ρόμα εςθίω, που εύναι ϊλλοσ τρόποσ του έςθω και του έδω και που ςημαύνει τρώγω. Νόςτισ η πρώτη λϋξη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2015

Έλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2015 Έλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2015 Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα Η Ελληνικό Επιτροπό Ατομικόσ Ενϋργειασ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ [1] ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών, ενταγμϋνη ςτουσ γενικότερουσ ςκοπούσ τησ Εκπαύδευςησ, ςτοχεύει ςτην ολοκλόρωςη του μαθητό ςε επύπεδο προςωπικότητασ και κοινωνικόσ του ϋνταξησ.

Διαβάστε περισσότερα

Σα Επτϊνηςα! Κϋρκυρα Έχει ςχόμα μακρόςτενο, πλατύτερο ςτο βόρειο τμόμα τησ, ενώ ςτενεύει προσ το νότο. Σα παρϊλιϊ τησ ϋχουν ςυνολικό μόκοσ 217 χιλιόμετρα και ςχηματύζουν αρκετούσ όρμουσ και ακρωτόρια.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Ξανθό Κωνςταντινύδου χολικό ύμβουλοσ Υυςικόσ Αγωγόσ Θρϊκησ

Ξανθό Κωνςταντινύδου χολικό ύμβουλοσ Υυςικόσ Αγωγόσ Θρϊκησ Ξανθό Κωνςταντινύδου χολικό ύμβουλοσ Υυςικόσ Αγωγόσ Θρϊκησ Βιωματικζς δράσεις Β Γυμνασίου Τλοποιούνται εντόσ του ωρολογύου προγρϊμματοσ 1 ώρα την εβδομϊδα Επιλογό θϋματοσ από τα διδακτικϊ αντικεύμενα «Υύςη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2015 ΕΜΕ ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2015 ΕΜΕ ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ 2015 2016 ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2015 ΕΜΕ ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 2015-2016 Μαθήματα Α Γυμναςίου Β Γυμναςίου Γ Γυμναςίου Α Λυκείου Νέα Ελληνικά 5 5 6 (αντύ 5) 5

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Ειςαγωγό Στόχοι Περιεχόμενο Δεύκτεσ επιτυχύασ Διδακτικό Μεθοδολογύα Αξιολόγηςη 1 Ειςαγωγό Σκοπόσ του μαθόματοσ: Να γνωρύςουν οι μαθητϋσ/τριεσ: την

Διαβάστε περισσότερα