Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α"

Transcript

1 Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Πραγματοποιόθηκε ςτισ 19/09/2011, με τη ςυμμετοχό 200 και πλϋον εκπαιδευτικών, ςτη φιλϐξενη αύθουςα του βιβλιοπωλεύου ΙΑΝΟ ςτην Αθόνα, η ενημερωτική ςυνάντηςη του περιοδικοϑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ και των εκδϐςεων ΖΗΣΗ για τισ αλλαγέσ ςτην Α Λυκείου. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε ςε κλύμα γϐνιμου προβληματιςμοϑ και ουςιαςτικοϑ διαλϐγου. Αναλϑθηκε ιδιαύτερα το θϋμα των ερευνητικών εργασιών ςτο Λϑκειο και απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ τϋθηκαν ςοβαρϊ ερωτόματα παιδαγωγικοϑ και επιςτημολογικοϑ χαρακτόρα. Καταγρϊψαμε τισ πρώτεσ διαπιςτώςεισ του περιοδικοϑ μετϊ το τϋλοσ τησ ςυνϊντηςησ και τισ αποςτεύλαμε ςτο Τπουργεύο Παιδεύασ, υπϐψη τησ υπουργοϑ. Δεύτε τα ςχετικϊ ϊρθρα ςτην Ελευθεροτυπύα και ςτην Καθημερινό και ακοϑςτε το απϐςπαςμα απϐ την εκπομπό ςτον «Αθόνα 9.84» ( ) ΣΟ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΕΡ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Πραγματοποιόθηκε ςτισ 22 και 23 επτεμβρύου 2011 η επιςτημονικό διημερύδα ςεμινϊριο Εκπαιδευτικών του Εκπαιδευτικοϑ Ινςτιτοϑτου Ντοκιμαντϋρ StoryDoc ςε ςυνεργαςύα με το Goethe-Institut Athen και το περιοδικϐ Νϋα Παιδεύα, με τύτλο «Σο ντοκιμαντέρ ωσ εκπαιδευτικβ εργαλείο». υμμετεύχαν ειςηγητϋσ απϐ την Ελλϊδα και τη Γερμανύα. Μϋςα ςτον Οκτώβριο θα αναρτηθοϑν ςτην ιςτοςελύδα του Story Doc οι ειςηγόςεισ. Θα ςασ κρατϊμε ενόμερουσ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΣΕΤΦΟ 139 Μϋςα ςτον Οκτώβριο, θα κυκλοφορόςει το τεγχοσ 139 τησ Νϋασ Παιδεύασ. ασ επιςυνϊπτουμε ςε χωριςτϐ αρχεύο τα περιεχϐμενα. Αποςπϊςματα κϊποιων απϐ τα κεύμενα θα βρεύτε ςτην ιςτοςελύδα του περιοδικοϑ ΤΝΕΔΡΙΑ Σο Εργαςτόριο Ιςτορικοϑ Αρχεύου Νεοελληνικόσ και Διεθνοϑσ Εκπαύδευςησ διοργανώνει το 6 ο Διεθνϋσ Επιςτημονικϐ υνϋδριο Ιςτορύασ Εκπαύδευςησ, με θϋμα: «Ελληνική γλώςςα και εκπαίδευςη». Σο ςυνϋδριο θα πραγματοποιηθεύ ςτισ 30 επτεμβρίου και 1, 2 Οκτωβρίου 2011, υνεδριακϐ και Πολιτιςτικϐ Κϋντρο Πανεπιςτημύου Πατρών. Δηλώςεισ ςυμμετοχόσ ϋωσ 8 Ιανουαρύου 2011 ςτην υπερςϑνδεςη. Πληρ. (γραμματεύα) Σηλ. και fax: η ςυνάντηςη του TedX Academy τη Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011, ςτο Μουςεύο Μπενϊκη-Κτόριο τησ οδοϑ Πειραιώσ. Ϊχουν επιβεβαιώςει τη ςυμμετοχό τουσ οι ομιλητϋσ Μεταξϑ αυτών, ϋχουν επιβεβαιώςει όδη τη ςυμμετοχό τουσ ωσ ομιλητϋσ οι: Larry Keeley, Γιϊννησ Βαρουφϊκησ, Πϊςχοσ Μανδραβϋλησ, Κώςτασ Αποςτολύδησ, τϊθησ Καλϑβασ, ταϑροσ Μπϋνοσ. Οι ενδιαφερϐμενοι μποροϑν να δηλώςουν τη ςυμμετοχό τουσ ςτο Ο Σομϋασ Μεςαιωνικών και Νϋων Ελληνικών πουδών του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Α.Π.Θ., με τη ςυνεργαςύα τησ Εταιρεύασ υγγραφϋων και του «Υιλολϐγου» διοργανώνει ημερύδα με θϋμα «Η διδαςκαλία τησ Λογοτεχνίασ και τησ Δημιουργικήσ Γραφήσ ςτη δευτεροβάθμια εκπαίδευςη: Για ένα ςχολείο αφοςιωμένων ποιητών», το άββατο, 15 Οκτωβρίου 2011, ςτην αύθουςα τελετών του Α.Π.Θ. Πληροφορύεσ για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 1 τηλ ,

2 Σο Ινςτιτοϑτο Νεοελληνικών πουδών, ςε ςυνεργαςύα με το Εργαςτόριο Γλώςςασ και Προγραμμϊτων Γλωςςικόσ Διδαςκαλύασ (Παιδαγωγικϐ Νηπιαγωγών, Πανεπιςτόμιο Δυτικόσ Μακεδονύασ), το Σμόμα Επιςτημών Προςχολικόσ Αγωγόσ και Εκπαύδευςησ (Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ), το Εργαςτόριο Εφαρμοςμϋνησ Γλωςςολογύασ και Διδακτικόσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ (Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ, Πανεπιςτόμιο Αθηνών) και το Κϋντρο Ελληνικόσ Γλώςςασ, ςυμμετϋχει ςτη διοργϊνωςη ςυνεδρύου με τύτλο: « : 35 χρβνια απβ τη Γλωςςοεκπαιδευτική Μεταρργθμιςη», το οπούο θα διεξαχθεύ ςτο Δύον τησ Πιερύασ, 4-6 Νοεμβρίου Τποβολό περιλόψεων: 5 Οκτωβρίου Μείωςη κβςτουσ ςυμμετοχήσ: Εγγραφϋσ: 60 ευρώ (μϋχρι 20 Οκτωβρύου 2011), 80 ευρώ (κατϊ τη διϊρκεια του υνεδρύου). Υοιτητϋσ: 40 & 60 ευρώ αντύςτοιχα. Δεύτε τη ςχετικό ΙΣΟΕΛΙΔΑ. Ετόςιο υνϋδριο τησ Πανελλόνιασ Ϊνωςησ Υιλολϐγων με θϋμα «Αιςχγλοσ, ο δημιουργβσ τησ τραγωδίασ και η διαχρονική του επίδραςη ςτην ελληνική και ευρωπαΰκή γραμματεία», Νοϋμβριοσ Πληρ. τηλ.: , fax: , Σο Κϋντρο Διαπολιτιςμικόσ Εκπαύδευςησ του Πανεπιςτημύου Πατρών, ϋχοντασ ωσ ςτϐχο να ςυμβϊλει ςτην αναβϊθμιςη τησ διούκηςησ ςτο χώρο τησ Εκπαύδευςησ ςε ςχϋςη με τη διαπολιτιςμικό πραγματικϐτητα, διοργανώνει το 3ο Διεθνϋσ υνϋδριο με θϋμα «Διοίκηςη τησ Εκπαίδευςησ και Διαπολιτιςμική Πραγματικβτητα», ςτην Πϊτρα, απϐ 25 έωσ 27 Νοεμβρίου Πληροφορύεσ ςτην υπερςϑνδεςη και ςτα Η Παιδαγωγικό Εταιρεύα Ελλϊδοσ, το Παρϊρτημα Μακεδονύασ τησ Παιδαγωγικόσ Εταιρεύασ Ελλϊδοσ, το Σμόμα Υιλοςοφύασ και Παιδαγωγικόσ του Α.Π.Θ., το Σμόμα Εκπαιδευτικόσ και Κοινωνικόσ Πολιτικόσ του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ, το Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ του Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Μακεδονύασ και το Παρϊρτημα τησ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ςτη Θεςςαλονύκη ςυνδιοργανώνουν διεθνϋσ ςυνϋδριο με θϋμα «Εκπαίδευςη ατβμων με ειδικέσ ανάγκεσ: μια πρβκληςη για το ςχολείο και την κοινωνία», 1-3 Δεκεμβρίου 2011 ςτη Θεςςαλονύκη, ςτο Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ. Πληρ τηλϋφωνα: , Fax: Ο Πανελλόνιοσ ϑλλογοσ Μεταπτυχιακών Καθηγητών Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ διοργανώνει το 2 ο Πανελλόνιο υνϋδριο με θϋμα «Οι προκλήςεισ για τον εκπαιδευτικβ ςτο ςγγχρονο Γυμνάςιο και Λγκειο» ςτον Πειραιϊ, Μαρτίου Οκτωβρύου 2011: Ανακούνωςη πρώτησ αποδοχόσ εργαςιών, 26 Οκτωβρίου 2011: Κατϊθεςη ολοκληρωμϋνων εργαςιών. Πληροφορύεσ για το ςυνϋδριο, τισ θεματικϋσ, το κϐςτοσ ςτα: , Σο Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ του Πανεπιςτημύου Αθηνών ανακοινώνει την οργϊνωςη Πανελληνίου υνεδρίου με διεθνή ςυμμετοχή με θϋμα: «Η ποιβτητα ςτην εκπαίδευςη: Σάςεισ και Προοπτικέσ», κατϊ το διϊςτημα 4 έωσ 6 Μααου 2012 ςτην Αθόνα (Αύθουςα Σελετών του Πανεπιςτημύου Αθηνών και ςτη Υιλοςοφικό χολό). Όςεσ και ϐςοι ενδιαφϋρεςτε να λϊβετε μϋροσ ςτο υνϋδριο με Προφορικό ό Αναρτημϋνη Ανακούνωςη ό Θεματικϐ υμπϐςιο, θα πρϋπει να ςτεύλετε το τελικϐ κεύμενο τησ ανακούνωςόσ ςασ, το αργβτερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2011 ςε τρύα εκτυπωμϋνα αντύγραφα και ςε ηλεκτρονικό μορφό ( ), για να προωθηθεύ εγκαύρωσ ςτουσ αρμϐδιουσ κριτϋσ και, εφϐςον εγκριθεύ, να ςυμπεριληφθεύ ςτα Πρακτικϊ (απαραύτητη εύναι και η τηλεφωνικό επιβεβαύωςη τησ παραλαβόσ του χειρογρϊφου ςτο τηλ και ςτη διεϑθυνςη: Καθηγητόσ Α. Σριλιανϐσ, Ιπποκρϊτουσ 33, 1 οσ ϐροφοσ, Αθόνα, Πληρ. Σο 30ο παγκϐςμιο υνϋδριο τησ ISME (International Society for Music Education) με θϋμα: «Music Paedeia: from ancient Greek philosophers towards global music communities» (Μουςικό Παιδεύα: Απϐ τουσ Αρχαύουσ Ϊλληνεσ Υιλοςϐφουσ προσ τισ Παγκϐςμιεσ Μουςικϋσ 2 τηλ ,

3 Κοινϐτητεσ) θα πραγματοποιηθεύ ςτο Μϋγαρο Μουςικόσ Θεςςαλονύκησ ςτισ Ιουλίου του Ση διοργϊνωςη ϋχει αναλϊβει η Ελληνικό Ϊνωςη για τη Μουςικό Εκπαύδευςη. Πληροφορύεσ ςτην υπερςϑνδεςη και ςτα τηλ , fax ΕΜΙΝΑΡΙΑ Η ΕΡΣ και το StoryDoc οργανώνουν 5ήμερο εμινάριο-εργαςτήριο παραγωγήσ Ντοκιμαντέρ ςτην Αθήνα, ςτο Ινςτιτοϑτο Γκαύτε και το Γαλλικϐ Ινςτιτοϑτο απϐ 28 Νοεμβρίου έωσ 2 Δεκεμβρίου 2011 και ώρεσ τισ τρεiσ πρώτεσ ημϋρεσ (28,29,30 Νοεμβρύου) διεξϊγεται διεθνέσ ςεμινάριο με διαλϋξεισ, παρουςιϊςεισ, ςυζητόςεισ ςτρογγυλόσ τρϊπεζασ, αφιερώματα και προβολϋσ. τισ δϑο τελευταύεσ ημϋρεσ, 1 και 2 Δεκεμβρύου, διεξϊγεται εργαςτήριο, ςτη διϊρκεια του οπούου οι ςυμμετϋχοντεσ παρουςιϊζουν και αναπτϑςςουν την ιδϋα τουσ για ντοκιμαντϋρ ςε μικρϋσ ομϊδεσ. Γύνεται επεξεργαςύα για την τελικό διατϑπωςη τησ ιδϋασ, τεχνικϋσ παρουςύαςησ, ςχολιαςμϐσ και επεξεργαςύα του οπτικοϑ υλικοϑ και του τρϋιλερ (εϊν υπϊρχει). Δηλώςεισ ςυμμετοχόσ με έωσ 10 Νοεμβρίου Όροι ςυμμετοχόσ, προγρϊμματα, διδϊςκοντεσ ςτη ςχετικό ιςτοςελύδα. Σο Ίδρυμα «Μιχάλησ Κακογιάννησ» θα φιλοξενόςει και φϋτοσ τον κϑκλο βιωματικών εργαςτηρύων 4ωρησ, 6ωρησ και 8ωρησ διϊρκειασ «τουσ καθρέφτεσ τησ Ελένησ». Σα εργαςτόρια (ςκηνοθεςύασ, υποκριτικόσ, ςκηνογραφύασ, κινηςιολογύασ, μουςικόσ διδαςκαλύασ του Φοροϑ και καταςκευόσ προςωπεύου) απευθϑνονται ςε εκπαιδευτικοϑσ αλλϊ και ςε οποιονδόποτε δουλεϑει με νεανικϋσ θεατρικϋσ ομϊδεσ και ενδιαφϋρεται για το αρχαύο δρϊμα. Σα εργαςτόρια θα διεξϊγονται άββατο πρωί κατϊ την περύοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου Πληροφορύεσ ςτο Σο 13 ο Διεθνέσ Υεςτιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμασ Κιλκίσ διοργανώνει ςτη Θεςςαλονύκη και ςτο Κιλκύσ βιωματικά εργαςτήρια-ςεμινάρια απϐ τισ 30 επτεμβρύου ϋωσ τισ 13 Οκτωβρύου Πλόρεσ πρϐγραμμα θα βρεύτε ςτην ιςτοςελύδα του Υεςτιβϊλ. Πληροφορύεσ ςτο Η τοά του Βιβλίου διοργανώνει τον 15 ο κϑκλο μαθημϊτων (Οκτώβριοσ-Δεκϋμβριοσ 2011). Πρϐγραμμα και δηλώςεισ ςυμμετοχόσ ςτη ςχετικό ιςτοςελύδα. Ση Δευτϋρα, 24 Οκτωβρύου ξεκινϊ η νϋα ακαδημαΰκή χρονιά ςτο ΕΚΕΜΕΛ, Παπαδιαμαντοποϑλου 4, τϊςη Μετρϐ: Μϋγαρο Μουςικόσ. Θα λειτουργόςουν τμόματα λογοτεχνικόσ μετϊφραςησ, εκπαύδευςησ εξ αποςτϊςεωσ και ϋκτακτα ςεμινϊρια επιμϋλειασ κειμϋνων και δημιουργικόσ γραφόσ. Για πληροφορύεσ μπορεύτε να απευθυνθεύτε ςτα τηλϋφωνα , , καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα του ΕΚΕΜΕΛ Σο Book Press (ταδύου 43, Αθόνα) οργανώνει εργαςτήρια γραφήσ και επιμέλειασ κειμένων, καθώσ και εργαςτόρια με θϋμα «Μετϊ την επανϊςταςη: υντηρητιςμϐσ, Υιλελευθεριςμϐσ, οςιαλιςμϐσ, Αναρχιςμϐσ μϋςα απϐ το ϋργο των πρωταγωνιςτών τουσ» και «υζητώντασ με τουσ κλαςικοϑσ πολιτικοϑσ ςτοχαςτϋσ: Απϐ τον Πλϊτωνα ςτον Ρουςςώ». Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςτην υπερςϑνδεςη, ςτο τηλ και ςτο Σο Εργαςτόριο Νϋων Σεχνολογιών ςτην Επικοινωνύα, την Εκπαύδευςη και τα ΜΜΕ, με την υποςτόριξη του Ερευνητικοϑ Πανεπιςτημιακοϑ Ινςτιτοϑτου Εφηρμοςμϋνησ Επικοινωνύασ (ΕΠΙΕΕ) και τη ςυνεργαςύα τησ Ελληνοαμερικανικόσ Ϊνωςησ, διοργανώνουν εκπαιδευτικβ ςεμινάριο με θϋμα Μάθηςη Βαςιςμένη ςτο Παιχνίδι, την Αφήγηςη και την Σεχνολογία, ςε ςϑνδεςη με το 5ο Ευρωπαώκϐ Επιςτημονικϐ υνϋδριο για Μϊθηςη Βαςιζϐμενη ςε Χηφιακϊ Παιχνύδια - 5th European Conference on Games-Based Learning (ECGBL 2011). Σετϊρτη, 19 Οκτωβρύου 2011, ςτην Ελληνοαμερικανικό Ϊνωςη. Πληρ. ΕΠΙΕΕ, τηλ , fax , 3 τηλ ,

4 Επιμορφωτικβ εμινάριο Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ: Η Μονϊδα Αναπτυξιακόσ Παιδιατρικόσ τησ Β' Παιδιατρικόσ Κλινικόσ του Πανεπιςτημύου Αθηνών, διοργανώνει ςεμινϊριο το οπούο απευθϑνεται ςε εκπαιδευτικοϑσ πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ και Ειδικϐ εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ, ψυχολϐγουσ, λογοθεραπευτϋσ καθώσ και ϊλλουσ ειδικοϑσ που εμπλϋκονται ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Οι αιτόςεισ και τα δικαιολογητικϊ θα γύνουν δεκτϊ μϋχρι τισ 24 Οκτωβρύου Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςτην υπερςϑνδεςη. Σο Κϋντρο Ελληνικοϑ Πολιτιςμοϑ οργανώνει ςτη Λϊρνακα τησ Κϑπρου, ςεμινϊριο με τύτλο «Διδάςκοντασ ελληνικά ςε ενηλίκουσ» απϐ τισ 7 έωσ τισ 11 Ιανουαρίου Σο ςεμινϊριο απευθϑνεται ςε ϋμπειρουσ καθηγητϋσ τησ νϋασ ελληνικόσ οι οπούοι διδϊςκουν ςε μη φυςικοϑσ ομιλητϋσ, και ςε εκπαιδευτικοϑσ (φιλολϐγουσ ελληνικόσ και ξϋνων φιλολογιών, δϊςκαλουσ, νηπιαγωγοϑσ) που δεν ϋχουν διδακτικό εμπειρύα ςτο αντικεύμενο. Προθεςμία υποβολήσ αιτήςεων εγγραφήσ: 20/12/2011. Πληρ. Σηλ: (9:30-16:30), Fax: , Σηλϋφωνο επικοινωνύασ για τισ απογευματινϋσ ώρεσ: εμινάρια δημιουργικήσ γραφήσ εξ αποςτάςεωσ εγκαινιϊζονται εφϋτοσ απϐ το Εθνικϐ Κϋντρο Βιβλύου. Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςτο ϊρθρο, ςτο ό ςτο τηλϋφωνο ΑΠΟΣΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΤ ΤΠ. ΠΑΙΔΕΙΑ το πλαύςιο του προγρϊμματοσ «ΓΕΥΤΡΕ», η Γενικό Γραμματεύα Νϋασ Γενιϊσ ςε ςυνεργαςύα με το Δόμο Αθηναύων και την ομϊδα τοιχογρϊφων Carpe Diem, αναλαμβϊνει πρωτοβουλύα εικαςτικήσ παρέμβαςησ, με δημβςια τοιχογραφία ζωγραφική, ςτα τοιχύα τησ γϋφυρασ που ςυνδϋει την Πατηςύων με την Αχαρνών ςτο ϑψοσ του ςταθμοϑ ΗΑΠ Αγ. Ελευθϋριοσ. Η εικαςτικό παρϋμβαςη ςτην γϋφυρα αρανταπϐρου θα πραγματοποιηθεύ αυτό την Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2011 (10:00-22:00), με τη ςυμμετοχό πολιτών ϐλων των ηλικιών, ομϊδων νϋων καλλιτεχνών και μεμονωμϋνων νϋων καλλιτεχνών. Η τοιχογραφύα θα ϋχει ωσ θϋμα το "Ποδήλατο". Πρϐςκληςη ςυμμετοχόσ του κοινοϑ και πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα. Νέα «ηλεκτρονική πγλη» (portal) για τη ςτήριξη των διαδικαςιών προςαρμογήσ ςτο Ευρωπαΰκβ Πλαίςιο Προςβντων: Η πϑλη χρηςιμεϑει ωσ ςημεύο αναφορϊσ για την απϐκτηςη πρϐςβαςησ ςε διϊφορεσ πληροφορύεσ ςχετικϋσ με το ΕΠΕΠ και την εφαρμογό του ςε ϐλη την Ευρώπη. Παρϋχει παραδεύγματα και βϋλτιςτεσ πρακτικϋσ βαςικών εκπαιδευτικών ςτοιχεύων, προςαρμοςμϋνων ςτο ΕΠΕΠ, τα οπούα αναπτϑχτηκαν και ςυλλϋχθηκαν ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ «EQF Predict». Παρϊλληλα, η ηλεκτρονικό πϑλη ςτη διεϑθυνςη μϋςω των υπηρεςιών που παρϋχει, (φϐρουμ ςτόριξησ διαδικαςιών προςαρμογόσ) αποτελεύ ϋνα δύαυλο επικοινωνύασ, ςε ευρωπαώκϐ και εθνικϐ επύπεδο, μεταξϑ των εκπαιδευτών, των παρϐχων και γενικϐτερα των ςτελεχών τησ επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ καθώσ και των δημοςύων φορϋων και ευρϑτερα των ςχετικών κϋντρων λόψησ αποφϊςεων. Επύςησ, παρϋχονται πληροφορύεσ απϐ ευρωπαώκϋσ και εθνικϋσ πηγϋσ, ςχετικϋσ με το Ευρωπαώκϐ Πλαύςιο Προςϐντων και με τα Εθνικϊ και Κλαδικϊ Πλαύςια Προςϐντων που αναπτϑςςονται. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Σο Ίδρυμα Λαςκαρύδου οργανώνει ςειρϊ προγραμμϊτων για μαθητϋσ πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ με ποικύλα θϋματα, π.χ. α) η καθημερινό ζωό ςτο Βυζϊντιο, η περιπϋτεια τησ γραφόσ, το δωδεκϊθεο, γνωριμύα με τα μουςικϊ ϐργανα, η περιβαλλοντικό εκπαύδευςη και τα δϊςη, μικρού δημοςιογρϊφοι κ.λπ. για την πρωτοβϊθμια, β) το τραγοϑδι των ϊςτρων, η γεωμετρύα ςτην τϋχνη και την επιςτόμη, παραγωγό προφορικοϑ και γραπτοϑ κειμϋνου, το θϋατρο ςτην παραβατικό κοινωνύα, οι αρχαύεσ τραγωδύεσ: εργαλεύο ςκϋψησ και προβληματιςμοϑ για το ςϑγχρονο ϊνθρωπο, απϐ τον Μπετϐβεν ςτον Μϊικλ Σζϊκςον, εργαςτόριο δημιουργικόσ γραφόσ κ.λπ. για τη δευτεροβϊθμια. Σισ δρϊςεισ ςυντονύζουν 4 τηλ ,

5 πανεπιςτημιακού καθηγητϋσ, ςυγγραφεύσ, καλλιτϋχνεσ, εκπαιδευτικού, θεατροπαιδαγωγού. Αιτόςεισ ςυμμετοχόσ: απϐ τισ 21 Οκτωβρίου Πληρ. Κ. Κυπαρύςςη Πλόρεσ πρϐγραμμα των προγραμμϊτων ςτην υπερςϑνδεςη. Σο πρϐγραμμα τησ Βιβλιοθόκησ του «Ιδρϑματοσ Αικατερύνησ Λαςκαρύδου» «Δημιουργικά Πρωινά του αββάτου», το δωδϋκατο χρϐνο τησ πετυχημϋνησ πορεύασ του, υπϐςχεται ςτα παιδιϊ που θα το παρακολουθόςουν ϋνα ταξύδι γεμϊτο χρώμα και φωσ (Οκτώβριοσ 2011-Μϊιοσ 2012). το πρϐγραμμα θα ςυμμετϊςχουν μαθητϋσ τησ πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, χωριςμϋνα ςε ομϊδεσ ανϊλογα με την ηλικύα τουσ. Πληρ και ςτην υπερςϑνδεςη. Σο Ίδρυμα Θεοχαρϊκη, ςτο πλαύςιο των εκπαιδευτικών του προγραμμϊτων, οργανώνει θεατρικϐ βιωματικβ εργαςτήριο με τύτλο «υλλογικβ Θέατρο και Πολιτειβτητα», απϐ τισ 3 Οκτωβρύου 2011 ϋωσ τισ 4 Ιουνύου 2012, με τη θεατροπαιδαγωγϐ Μυρτώ Πύγκου-Ρεποϑςη. Σο πρϐγραμμα αυτϐ απευθϑνεται ςε μαθητϋσ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ (ηλικύεσ ετών) και μπορεύ να ενταχθεύ ςτο επύςημο αναλυτικϐ πρϐγραμμα. τϐχοσ του ςυγκεκριμϋνου θεατρικοϑ εργαςτηρύου εύναι να ςυμβϊλει ςε μύα αναβαθμιςμϋνη διδαςκαλύα τησ Αντιγόνης του οφοκλό. Σο πρϐγραμμα διεξϊγεται κϊθε Δευτϋρα (10:00-12:00) και το κϐςτοσ ςυμμετοχόσ εύναι 6 για κϊθε μαθητό. Για πληροφορύεσ και κρατόςεισ, καθημερινϊ, εκτϐσ αββϊτου και Κυριακόσ, ςτο τηλϋφωνο: (εςωτ. 1042) τισ ακϐλουθεσ ώρεσ: 10:00-14:00. Σο άββατο, 15 Οκτωβρίου 2011, η Βιβλιοθόκη του Ιδρϑματοσ Ευγενύδου προτεύνει ειδικϊ ςτουσ μικροϑσ τησ φύλουσ Α, Β, και Γ Δημοτικοϑ ϋνα εκπαιδευτικβ πρβγραμμα αφιερωμένο ςτη γραφή. ημειώνεται ϐτι η εύςοδοσ εύναι ελεϑθερη, απαραύτητη εύναι ϐμωσ η δόλωςη ςυμμετοχόσ και ϋωσ εξαντλόςεωσ των διαθϋςιμων θϋςεων ςτα τηλϋφωνα τησ Βιβλιοθόκησ και 632. Οι ςχολικϋσ ομϊδεσ θα μποροϑν να επιλϋξουν να παρακολουθόςουν, ϋνα ό και τα δϑο προγρϊμματα μαζύ, ανϊλογα με το διαθϋςιμο χρϐνο τουσ. Πληροφορύεσ ςτην υπερςϑνδεςη. τουσ χώρουσ του νεοκλαςικοϑ κτιρύου, που ςτεγϊζει το Ίδρυμα Λεντάκη, πραγματοποιοϑνται εκπαιδευτικά προγράμματα με ποικύλη θεματολογύα και απευθϑνονται ςε μαθητϋσ απϐ την Α Δημοτικοϑ μϋχρι και την Γ Γυμναςύου. Σα προγρϊμματα εκπονοϑνται και εφαρμϐζονται απϐ ειδικογσ μουςειοπαιδαγωγογσ, με γνώμονα πϊντα την ηλικύα, τισ γνώςεισ και τα ενδιαφϋροντα των παιδιών, καθώσ και τισ οδηγύεσ και κατευθϑνςεισ του αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ για κϊθε τϊξη. Σο κϊθε πρϐγραμμα διαρκεύ 90 λεπτϊ με ενδιϊμεςο διϊλειμμα 5-10 λεπτών και δωρεϊν αναψυκτικϐ και ςυμμετοχό παιδιών (2 ομϊδεσ των μαθητών). Πληροφορύεσ Σηλϋφωνο: Fax: Οι «Υίλοι του Μουςείου Γουλανδρή Υυςικήσ Ιςτορίασ» οργανώνουν ςειρϊ προγραμμϊτων και δραςτηριοτότων για παιδιϊ και ενηλύκουσ. Επύςησ, προςφϋρουν φορητϊ εκπαιδευτικϊ πακϋτα-μουςειοςκευϋσ. Για ϐλεσ τισ εκδηλώςεισ απαιτεύται δόλωςη ςυμμετοχόσ, ϋςτω και αν προςφϋρονται δωρεϊν, ςτα τηλϋφωνα και Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα των «Υύλων». Εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα ςτο Μουςεύο Ηρακλειδών: Σέχνη και Μαθηματικά. Σο εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα θα πραγματοποιεύται για μεν τουσ μαθητϋσ ςτο πλαύςιο των μορφωτικών επιςκϋψεων των ςχολεύων, για δε τουσ εκπαιδευτικοϑσ, τουσ φοιτητϋσ και το ευρϑ κοινϐ ςε τακτϋσ προκαθοριςμϋνεσ ςυναντόςεισ. Κρατόςεισ-πληροφορύεσ κα Ελϋνη Μ. Νομικοϑ (Δευτ. - Παρ. 09:00-13:00), τηλ.: (εςωτ. 201) Εκπαιδευτικά προγράμματα του Τπουργεύου Πολιτιςμοϑ και Σουριςμοϑ (ανϊ γεωγραφικϐ διαμϋριςμα). Πληροφορύεσ ςτη ςχετικό ιςτοςελύδα. Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα και εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ ςτο Βυζαντινϐ και Φριςτιανικϐ Μουςεύο για την περύοδο επτεμβρύου - Δεκεμβρύου Οι δηλώςεισ ςυμμετοχόσ ςτα 5 τηλ ,

6 εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα και οι κρατόςεισ για εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ τησ περιϐδου Οκτωβρύου - Δεκεμβρύου 2011, θα ξεκινόςουν τη Δευτέρα 5 επτεμβρίου 2011 (καθημερινϊ και ώρεσ 09:00 ϋωσ 15:00). Θα τηρηθεύ ςειρϊ προτεραιϐτητασ. Σηλ Με ςτϐχο την προαγωγό τησ θεατρικόσ παιδεύασ ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ, η Εταιρεύα Θεϊτρου Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΤΡΑ, η οπούα όδη απϐ το 2001 αςχολεύται με τη μελϋτη, την ϋρευνα και τη ςκηνικό πραγμϊτωςη των διδαςκϐμενων ϋργων του αρχαύου δρϊματοσ, απευθϑνεται ςτουσ μαθητϋσ του Γυμναςύου και τουσ παρουςιϊζει την Ελένη του Ευριπύδη, ςε ςκηνοθεςύα Ωρη Μιχϐπουλου, ςτο Ίδρυμα «Μιχϊλησ Κακογιϊννησ», Πειραιώσ 206 Σαϑροσ. Ημϋρεσ παραςτϊςεων: Δευτϋρα ϋωσ και Παραςκευό, ώρα ϋναρξησ: 10:00π.μ. Κρατόςεισ ςτα τηλ.: (πρωινϋσ ώρεσ), Η αςτικό μη κερδοςκοπικό εταιρεύα ΛΤΚΟΥΩ, για τϋταρτη θεατρικό ςεζϐν, παρουςιϊζει το ςπουδαύο κλαςικϐ κεύμενο Ρωμαίος και Ιουλιέτα ςε ςκηνοθεςύα Νϊντιασ Υώςκολου, ιδωμϋνο με τη ματιϊ των εφόβων, ροκ, νεανικϐ, ςϑγχρονο, με ϐπλο τη ςπουδαύα γλώςςα του μεγαλϑτερου των κλαςικών και τη διαχρονικό θεματικό του. Κϊθε Κυριακό ςτισ και πρωινέσ παραςτάςεισ για ςχολεύα κατϐπιν ςυνεννϐηςησ. Σιμό ειςιτηρύου: 8 ευρώ. Θϋατρο Θηςεύο, Σουρναβύτου 7, Χυρρό. Τπεϑθυνη επικοινωνύασ: Αθηνϊ Μπερδϋκα , , Υτωχοί και Άγιοι: Πϋντε διηγόματα του Αλ. Παπαδιαμάντη παρουςιϊζονται διαςκευαςμϋνα για το θϋατρο. Ο κεντρικϐσ ϊξονασ που τα διατρϋχει εύναι το μητριαρχικϐ ςτοιχεύο ςε ϐλεσ του τισ εκφϊνςεισ. Πληροφορύεσ και κρατόςεισ , Σο Εθνικϐ Θϋατρο παρουςιϊζει, με μια ευϋλικτη θεατρικό παρϊςταςη, τη Αντιγόνη του οφοκλό για εφόβουσ. Ϊναρξη: 27 επτεμβρίου. Για πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ ςυντελεςτϋσ και τισ διαθϋςιμεσ ημϋρεσ παραςτϊςεων, μπορεύτε να επικοινωνεύτε με την κ. Γκϋλυ Καλαμπϊκα ςτο τηλϋφωνο κϊθε Δευτϋρα απϐ τισ 10:00 το πρωύ ϋωσ τισ 13:00. Η 4Frontal, ςε ςυνεργαςύα με καλλιτεχνικοϑσ και εκπαιδευτικοϑσ φορεύσ, παρουςιϊζει την παρϊςταςη Όρνιθες του Αριςτοφϊνη για μαθητϋσ β βϊθμιασ εκπαύδευςησ, ςτο Θϋατρο του Νϋου Κϐςμου, Αντιςθϋνουσ 7 και Θαρϑπου. Σην παρϊςταςη ςυνοδεϑει εκπαιδευτικϐ υλικϐ. Ϊναρξη: 22 Οκτωβρίου. Πληροφορύεσ: Νϋοσ κγκλοσ υποτροφιών του Ιδρϑματοσ Fulbright για το ακαδημαώκϐ ϋτοσ : προκόρυξη για τα νέα προγράμματα υποτροφιών για Ϊλληνεσ πολύτεσ, καθηγητϋσ/ ερευνητϋσ, μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ, εκπαιδευτικοϑσ και καλλιτϋχνεσ που αφοροϑν ςπουδϋσ, διαλϋξεισ, επιμορφωτικϊ προγρϊμματα και ϋρευνα ςτισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ τησ Αμερικόσ. Πληροφορύεσ ςτην υπερςϑνδεςη και ςτο (Σατιϊνα Φατζηεμμανουόλ). ΠΑΡΑΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΥΙΕ-ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ-ΕΚΘΕΕΙ Σο Ίδρυμα Λαςκαρύδου προκηρϑςςει το λογοτεχνικβ διαγωνιςμβ πρωτβλειου διηγήματοσ «Καύτη Λαςκαρύδου 2012». Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν οι μαθητϋσ των ςχολεύων τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ που ανόκουν ςτισ Νομαρχύεσ Πειραιϊ, Κυκλϊδων, Δωδεκανόςου, Ιωαννύνων, Αρκαδύασ, Αργολύδοσ, Κορινθύασ, Λακωνύασ, Μεςςηνύασ, ΑχαϏασ, Ηλεύασ, Ευρυτανύασ και Υωκύδασ. Ημερομηνύα υποβολόσ των κειμϋνων: 25 ΜαϏου Πληροφορύεσ για τουσ ϐρουσ ςυμμετοχόσ ςτο τηλ , φαξ και και ςτην υπερςϑνδεςη. 6 τηλ ,

7 Σο Dynamo Project-Space, ςτο πλαύςιο τησ 15ησ Biennale Νϋων Δημιουργών τησ Ευρώπησ και τησ Μεςογεύου - ΤΜΒΙΨΗ;/SYMBIOSIS?, που θα πραγματοποιηθεύ ςτη Θεςςαλονύκη, 7 Οκτωβρύου - 6 Νοεμβρύου και ςτη Ρώμη, Νοεμβρύου του 2011, οργανώνει και επιμελεύται την έκθεςη με τίτλο teenage angst που θα περιλαμβϊνει έργα νέων δημιουργών ηλικίασ ετών απϐ ϐλη την Ελλϊδα. Κατηγορίεσ: ζωγραφικό, ςχϋδιο, κολϊζ, γλυπτικό, ςκηνοθετημϋνη φωτογραφύα, βύντεο, κινοϑμενο ςχϋδιο (animation), street art, κϐμικσ, zines (αυτοςχϋδια περιοδικϊ), ςχϋδια και ζωγραφιϋσ ςε ςημειωματϊρια, τετρϊδια ό ςχολικϊ βιβλύα, γραφιςτικό / illustration (εικονογρϊφηςη), ροϑχο / styling. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ έχουν οι νέοι ηλικίασ χρονών (ημερομηνύα γϋννηςησ απϐ το 1993 ϋωσ το 1996) απϐ ϐλη την Ελλϊδα. Προθεςμύα υποβολόσ αιτόςεων: 7 Οκτωβρίου Πληροφορύεσ ΕΚΔΗΛΩΕΙ Σο Μουςεύο Επιςτημών και Σεχνολογύασ και το Σμόμα Γεωλογύασ του Πανεπιςτημύου Πατρών ςε ςυνεργαςύα με τα Σμόματα Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ και Πολιτιςτικών Θεμϊτων τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ του Νομοϑ Αχαώασ, ςυμμετϋχει ςτην επικοινωνιακό δρϊςη του Yπουργεύου Πολιτιςμοϑ και Σουριςμοϑ «Πολιτιςμβσ και Περιβάλλον». Η δρϊςη με τύτλο «Πολιτιςμβσ και Περιβάλλον 2011: το νερβ», 3-7 Οκτωβρίου 2011, απευθϑνεται ςε μαθητϋσ Γ Γυμναςύου και Λυκεύου, φοιτητϋσ, αλλϊ και ςε κϊθε ενδιαφερϐμενο. Περιλαμβϊνει δϑο διαφορετικϋσ ομιλύεσ κϊθε μϋρα με θϋμα το νερϐ και ξεναγόςεισ (πριν ό μετϊ τισ ομιλύεσ) ςτην περιοδικό ϋκθεςη γεωλογικόσ φωτογραφύασ «Γεωτεχνόματα2», που φιλοξενεύται ςτο μουςεύο, με την υποςτόριξη φοιτητών του Σμόματοσ Γεωλογύασ του Παν/μιου Πατρών. Πληρ. ςτα τηλ: , , , , και ςτη ςχετικό ιςτοςελύδα. Ο ϑλλογοσ Ελλόνων Αρχαιολϐγων, ο Ενιαύοσ ϑλλογοσ Τπαλλόλων ΤΠΠΟΣ Αττικόσ, τερεϊσ και Νόςων, με τη ςυμμετοχό του Πολιτιςτικοϑ Οργανιςμοϑ του Δόμου Αθηναύων, του Εθνικοϑ Θεϊτρου, τησ Εθνικόσ Λυρικόσ κηνόσ, τησ Αρχιτεκτονικόσ χολόσ του ΕΜΠ, διοργανώνουν «Επτά μέρεσ ζωήσ ςτην Σοςίτςα», 1-7 Οκτωβρύου Η δρϊςη περιλαμβϊνει εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα, ομιλύεσ, προβολϋσ, παραςτϊςεισ, μουςικϊ δρώμενα, ςυζητόςεισ. Καθημερινά απβ θα λειτουργοϑν: καφενεύο, ενημερωτικϐ υλικϐ απϐ δομϋσ απεξϊρτηςησ για τα ναρκωτικϊ, ϋκθεςη φωτογραφύασ, εκθϋςεισ ϋργων τϋχνησ. Θα υπϊρχουν δωρεάν ξεναγήςεισ ςτισ ςυλλογϋσ του Εθνικοϑ Αρχαιολογικοϑ Μουςεύου απϐ τισ διαπιςτευμϋνεσ ξεναγοϑσ του Μουςεύου. το Εθνικϐ Αρχαιολογικϐ Μουςεύο λειτουργεύ επύςησ η μικρό περιοδικό ϋκθεςη «Μεταβατικϋσ περύοδοι ςτην ιςτορύα και αρχαιολογύα». Για ςυμμετοχό ςτα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα: τηλ , Δεύτε το ϊρθρο. Μια βραδιά για τον Κ. Καρυωτάκη: την εκδόλωςη, που θα πραγματοποιηθεύ ςτην Πινακοθόκη Γρηγοριϊδη (Μαρύνου Αντϑπα 18, Νϋο Ηρϊκλειο) τη Δευτϋρα, 3 Οκτωβρίου 2011 (ώρα 8 μ.μ.), θα μιλόςει η Φρ. Ντουνιϊ, αναπληρώτρια καθηγότρια Νϋασ Ελληνικόσ Υιλολογύασ ςτο Πανεπιςτόμιο Kρότησ: Πληροφορύεσ. το πλαύςιο τησ απϐκτηςησ πρϐςβαςησ ςτο Shoah Foundation Institute Visual History Archive, το Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ ςε ςυνεργαςύα με το Freie Universitaet Berlin, ςασ προςκαλεύ ςτην τελετή εγκαινίων πρϐςβαςησ του Αριςτοτϋλειου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ ςτο Οπτικοακουςτικβ Ιςτορικβ Αρχείο του USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education την Δευτϋρα, 3 Οκτωβρίου 2011 και ώρα ςτην Κεντρικό Βιβλιοθόκη του Αριςτοτϋλειου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ. Επύςησ, την Σρύτη, 4 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 8:45, θα πραγματοποιηθεύ ςτο Κεντρικϐ Αμφιθϋατρο τησ Βιβλιοθόκησ, επιςτημονικβ εργαςτήριο, το οπούο απευθϑνεται ςε μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ 7 τηλ ,

8 και υποψόφιουσ διδϊκτορεσ ςτουσ τομεύσ τησ Ιςτορύασ, Υιλολογύασ, Παιδαγωγικών, Πολιτικόσ Επιςτόμησ, Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ, Νομικόσ και Δημοςιογραφύασ και αποςκοπεύ ςτο να εξοικειώςει τουσ φοιτητϋσ με το αρχεύο και τουσ τρϐπουσ χρόςησ του για την ϋρευνα. Ο τρατήσ Σςίρκασ ςήμερα: Η ςημαςία τησ μετεμφυλιακήσ λογοτεχνίασ για τισ μετά το Πολυτεχνείο γενιέσ. Ο επύκουροσ καθηγητόσ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων Γ. Παπαθεοδώρου, ο καθηγητόσ ςτο Freie Universitat του Βερολύνου Μ. Πεχλιβϊνοσ και η ποιότρια M. Σοπϊλη ςυζητοϑν με το κοινϐ τον αντύκτυπο που ϋχει ςτισ μϋρεσ μασ το ϋργο του τρατό Σςύρκα. Η εκδόλωςη θα πραγματοποιηθεύ ςτη τϋγη Γραμμϊτων και Σεχνών του Ιδρϑματοσ Ψνϊςη, Λεωφ. υγγροϑ , την Σετϊρτη 5 Οκτωβρύου 2011 (ώρα 19.00). Πληρ. ςτην ιςτοςελύδα. Η Ελληνοαμερικανικό Ϊνωςη παρουςιϊζει ςε ςυνεργαςύα με το Μουςεύο τησ Ελληνικόσ υλλογόσ Νϐμπελ έκθεςη-αφιέρωμα ςτον ςημαντικβ αμερικανβ ςυγγραφέα Ernest Hemingway με αφορμό τη ςυμπλόρωςη 50 χρϐνων απϐ τον θϊνατϐ του. το πλαύςιο τησ ϋκθεςησ θα πραγματοποιηθοϑν επύςησ παρϊλληλεσ εκδηλώςεισ: κινηματογραφικϋσ προβολϋσ, ανοιχτό ςυζότηςη και εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα, 19 επτεμβρίου - 18 Οκτωβρίου Πληροφορύεσ και κρατόςεισ θϋςεων για το εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα: & Έκθεςη Ελγτη ςτο Ίδρυμα Θεοχαρϊκη (22/09-27/11/2011). Αφιϋρωμα ςτο Ίδρυμα Εικαςτικών Σεχνών και Μουςικόσ Β. & Μ. Θεοχαρϊκη (Βαςιλύςςησ οφύασ 9 και Μϋρλιν 1) απϐ 22 επτεμβρύου ϋωσ 27 Νοεμβρύου, με αφορμό τα 100 χρϐνια απϐ τη γϋννηςό του. Πληροφορύεσ ςτο ϊρθρο. Σο ΕΚΕΜΕΛ διοργανώνει ςειρά δίωρων ςυναντήςεων, κϊθε Σετϊρτη ( ). τισ "υναντόςεισ τησ Σετϊρτησ" ϋνασ ϋμπειροσ μεταφραςτόσ θα παρουςιϊζει ϋναν ςυγγραφϋα και το ϋργο του, ενώ παρϊλληλα θα αναφϋρεται ςτην ιδιαύτερη ςχϋςη που ϋχει διαμορφώςει μαζύ του μεταφρϊζοντϊσ τον: πληροφορύεσ. το πλαύςιο τησ ϋκθεςησ με τύτλο «Μέςα / Πέρα απβ τα ςγνορα. Η ςυλλογή τησ Ευρωπαΰκήσ Σράπεζασ Επενδγςεων», το Βυζαντινϐ και Φριςτιανικϐ Μουςεύο διοργανώνει τϋςςερισ διαλϋξεισ, 19 επτεμβρίου 30 Οκτωβρίου 2011, με θϋματα, τα οπούα πραγματεϑονται με πολλοϑσ και διαφορετικοϑσ τρϐπουσ την ϋννοια του ορύου. Πληρ , , ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ Βιβλιοθήκη του Ιδργματοσ Λαςκαρίδου: Η Βιβλιοθόκη «Καύτη Λαςκαρύδου» ιδρϑθηκε το Δεκϋμβριο του 1993 απϐ τον Κωνςταντύνο Λαςκαρύδη. Απϐ τον Ιοϑνιο του 2006 λειτουργεύ ςε δικϐ τησ κτόριο ςτην οδϐ Πραξιτϋλουσ 169 και Μπουμπουλύνασ, ςτον Πειραιϊ. Αυτό τη ςτιγμό, περιϋχει περιςςϐτερουσ απϐ τύτλουσ βιβλύων και η ςυλλογό τησ εμπλουτύζεται ςυνεχώσ. Η βιβλιοθόκη διοργανώνει εκδηλώςεισ, ςεμινϊρια, προγρϊμματα, εκθϋςεισ και ςυνϋδρια, ςυνεργϊζεται τακτικϊ με εκδοτικοϑσ ούκουσ και ϊλλουσ πολιτιςτικοϑσ φορεύσ, προκηρϑςςει ετόςιο λογοτεχνικϐ διαγωνιςμϐ, δραςτηριοποιεύται με εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα ςτο χώρο τησ παιδεύασ, ςυςτόνει επιτροπϋσ για την ϋρευνα και μελϋτη θεμϊτων ςχετικών με τον πολιτιςμϐ, παρύςταται δυναμικϊ ςτο χώρο των εντϑπων και του Διαδικτϑου, και φυςικϊ διατηρεύ την ιδιϐτητα τησ δανειςτικόσ Βιβλιοθόκησ. Μπορεύτε να γύνετε μϋλοσ ςυμπληρώνοντασ τη ςχετικό φϐρμα. Τλικϐ για την ενδογλωςςικό μετϊφραςη (ςτον ΚΟΜΒΟ) Η Λογοτεχνύα ςτο διαδίκτυο 8 τηλ ,

9 Μουςείο Νύκου Καζαντζϊκη Μουςείο Βυζαντινοϑ Πολιτιςμοϑ (Θεςςαλονύκη) Εϊν ενδιαφϋρεςτε να γύνετε ςυνδρομητόσ/-τρια ςτο περιοδικϐ, επιςκεφτεύτε τη ςχετικό ΙΣΟΕΛΙΔΑ και ακολουθόςτε τισ οδηγύεσ. 9 τηλ ,

Οι ςχολικϋσ βιβλιοθόκεσ δεν εύναι κτόμα ςασ. Ανόκουν ςτουσ μαθητϋσ. Ανούξτε τισ τώρα!

Οι ςχολικϋσ βιβλιοθόκεσ δεν εύναι κτόμα ςασ. Ανόκουν ςτουσ μαθητϋσ. Ανούξτε τισ τώρα! Από την Αθηναΰκή Ομαδική δράςη: Τα Μάτια τησ Αλήθειασ Φωτογραφία: Γιάννησ Χιωτόπουλοσ Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο 2 0 1 1 Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ απαιτεύ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφιςτικά: Φαίδων Αρβανιτάκησ

Γραφιςτικά: Φαίδων Αρβανιτάκησ Γραφιςτικά: Φαίδων Αρβανιτάκησ 1 Η Νϋα Παιδεύα ςτο Facebook: Μασ αρϋςει! Υύλοι του Facebook, μπορεύτε να βρεύτε το περιοδικϐ Νϋα Παιδεύα ςτη ςελύδα του Facebook. Πληκτρολογόςτε ςτην αναζότηςη Περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν.

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν. Η επϋμβαςισ των γεγονϐτων των όχων των παρατϊξεων η επϋμβαςισ των πλούων απϐ το ϊγριο πϋλαγοσ οι λαώκού ρότορεσ το ςτόθοσ μου οι φωνϋσ οι φϊμπρικεσ ο Οχτώβρησ του 17 το 1936 ο Δεκϋμβρησ του 44 Για τοϑτο

Διαβάστε περισσότερα

Xοιροςτάςιο - Σϊςοσ Λειβαδύτησ

Xοιροςτάςιο - Σϊςοσ Λειβαδύτησ Pablo Picasso, Guernica Μουσείο Reina Sofía, Μαδρίτη Xοιροςτάςιο - Σϊςοσ Λειβαδύτησ Εύχαν αλλϊξει οι καιρού, τώρα δε ςκϐτωναν, ς' ϋδειχναν μϐνο με το δϊχτυλο, κι αυτϐ αρκοϑςε. Ύςτερα, κϊνοντασ ϋναν κϑκλο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 ΦΟΛΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 Ζώντασ ϐλη τουσ τη ζωό με παγιωμϋνη την αντύληψη πωσ η ϑπαρξη και ςυνδρομό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ε.Ε.) εύναι δεδομϋνη, οι μαθητϋσ/-τριεσ τησ χώρασ μασ εύδαν πρϐςφατα την Ϊνωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα»

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : ΕΤΘΤΜΙΑ ΣΑΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΤ υνεργαζόμενη εκπαιδευτικόσ: ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΔΕΡΗ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ τμόμα ολοόμερο ςχολ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αύτηςη ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδϋσ Ακαδημαώκό Έτοσ Α. Ατομικϊ ςτοιχεύα Επώνυμο: Ονοματεπώνυμο με λατινικούσ χαρακτόρεσ: Αριθμόσ Δελτύου Ταυτότητασ ό Διαβατηρύου:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Σου κόπου η πόρτα εύχε μεύνει ξεκλεύδωτη. Κι ακόμα πιό περύεργο, Ούτε κι υπόρχαν ςκυλιϊ ϋνα γύρω. Αυτό με ηςύχαςε κι όμουν ϋτοιμοσ να μπω

Σου κόπου η πόρτα εύχε μεύνει ξεκλεύδωτη. Κι ακόμα πιό περύεργο, Ούτε κι υπόρχαν ςκυλιϊ ϋνα γύρω. Αυτό με ηςύχαςε κι όμουν ϋτοιμοσ να μπω Σου κόπου η πόρτα εύχε μεύνει ξεκλεύδωτη Κι ακόμα πιό περύεργο, Ούτε κι υπόρχαν ςκυλιϊ ϋνα γύρω. Αυτό με ηςύχαςε κι όμουν ϋτοιμοσ να μπω Ξαφνικϊ όμωσ αν κατϊλαβα πωσ και οι ϊλλοι, από τισ ϊλλεσ πόλεισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων Βραβείο Μεταφορών Δημητρίου Τςαμποφλα Πανελλήνιοσ Διαγωνιςμόσ φοιτητών και νζων αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιςτημίων που διαθζτουν ςε Σχολζσ ή Τμήματά τουσ Τομζα ή Κατεφθυνςη Σπουδών Μεταφορών 1 οσ Ετήςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα

Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 8 ο Διαφοροποιημένη διδαςκαλία Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα βαςύζεται ςτην (προ)υπόθεςη ότι οι δϊςκαλοι πρϋπει να προςαρμόςουν την διδαςκαλύα τουσ ςτη διαφορετικότητα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ Σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Πανεπιστημιόπολης, στο τέρμα Ιλισίων, βρίσκεται το Αρχαιολογικό Πάρκο. Εδώ έχουν μεταφερθεί από το 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity EuroCharity Ελληνικόσ Οδηγόσ Εταιρικόσ Κοινωνικόσ Ευθύνησ Αλεξανδρουπόλεωσ 25 115 27 Αθόνα Σηλ.: 210 747 5845-8 Fax: 210 747 5849 E-mail: info@eurocharity.org ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθόνα, 23 Δεκεμβρύου 2008 Ετόςια

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία. Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό.

Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία. Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό. Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό. Μόνιμο ςυμβόλαιο μετϊ από δοκιμαςτικό περύοδο 6 μηνών Ώρεσ εργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα του Δικτύου ΜΕΟΓΕΙΟ SOS τελλίνα Κουλουζάκη

Εκπαιδευτικά προγράμματα του Δικτύου ΜΕΟΓΕΙΟ SOS τελλίνα Κουλουζάκη Εκπαιδευτικά προγράμματα του Δικτύου ΜΕΟΓΕΙΟ SOS τελλίνα Κουλουζάκη Το Δίκτυο ΜΕΟΓΕΙΟ S.O.S. εύναι μια περιβαλλοντικό μη-κυβερνητική οργάνωςη, μη-κερδοςκοπικού χαρακτήρα (ΜΚΟ), που δραςτηριοποιεύται από

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση, Μετακίνηση & Διαπολιτισμικότητα

Εκπαίδευση, Μετακίνηση & Διαπολιτισμικότητα Επιμορφωτική Ημερίδα Εκπαίδευση, Μετακίνηση & Διαπολιτισμικότητα http://www.enl.auth.gr/conferences.html Η Ελληνική Εταιρία Αγγλικών πουδών/ Ηellenic Association for the Study of English (ΕΕΑ/ HASE) ςε

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010. Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010. Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010 Θέμα Α Απαντήςεισ Θεμάτων (Οι Απαντήςεισ είναι Ενδεικτικέσ) Α1. Ωσ αρχό ςτην

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Αποτελεύ νϋα ςχετικϊ κλινικό οντότητα με ςυχνότητα 1/5000 ςτο γενικό πληθυςμό και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Δ: ΒΙΗΦ7Λ6-6Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΙ Πϊτρα, 02/04/2014 ΠΕΡΙΕΡΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΔ ρ. πρωτ.: 89756/2607 ΠΕΡΙΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣ ΦΪ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΝΟΜΙΤ ΣΜΗΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙ Δ/νςη: Πανεπιςτημύου 254

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Χημείας Σο Σμόμα Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων πουδϊζοντασ ςτο τμόμα Φημεύασ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ ςτα πεδύα: Ανόργανη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Ειςαγωγό Να μην περιμϋνουμε απϐ το κρϊτοσ ό απϐ ϊλλουσ να πρϊξουν αυτϐ που οφεύλουμε αλλϊ και μποροϑμε να πρϊξουμε εμεύσ για τον εαυτϐ μασ, τον

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΚΕΩΝ Δράςθ 1.4/13 «Προαγωγι τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ωσ κεμελιϊδουσ μθχανιςμοφ ζνταξθσ των νομίμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 Δομό τησ παρουςύαςησ Ανακοινώςεισ Όψη Υπηρεςιών και Υποδομών ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθόνασ Προγρϊμματα ΔΒΕ Εθνικϋσ και Διεθνεύσ Συνϋργειεσ Υπηρεςύεσ Πιςτοπούηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ~ ~ ~ ~

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ~ ~ ~ ~ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ΣΑΛΚΑΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΙΣΟΕΛΙΔΑ: www.dimitsal.com ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΦΤΔΡΟΜΕΙΟ: dimitsal@gmail.com τρατιωτικϋσ υποχρεώςεισ: Εκπληρωμϋνεσ. ~ ~ ~ ~ ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ: 1. Κινηματογρϊφοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πότε και πωσ νηςτεύουμε;

Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Η λϋξη νηςτεύα εύναι ςύνθετη και προϋρχεται από το αρνητικό μόριο νη και το ρόμα εςθίω, που εύναι ϊλλοσ τρόποσ του έςθω και του έδω και που ςημαύνει τρώγω. Νόςτισ η πρώτη λϋξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ [1] ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών, ενταγμϋνη ςτουσ γενικότερουσ ςκοπούσ τησ Εκπαύδευςησ, ςτοχεύει ςτην ολοκλόρωςη του μαθητό ςε επύπεδο προςωπικότητασ και κοινωνικόσ του ϋνταξησ.

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 54Λ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 54Λ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Κ.Ε.Κ.) Leonardo da Vinci

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Κ.Ε.Κ.) Leonardo da Vinci ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Κ.Ε.Κ.) Leonardo da Vinci «Διαςφϊλιςη Ποιότητασ ςτην Οργϊνωςη Κινητικότητασ Leonardo Da Vinci, PLM: Η περύπτωςη των προγραμμϊτων του Κ.Ε.Κ. του Πανεπιςτημύου

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

Σα Επτϊνηςα! Κϋρκυρα Έχει ςχόμα μακρόςτενο, πλατύτερο ςτο βόρειο τμόμα τησ, ενώ ςτενεύει προσ το νότο. Σα παρϊλιϊ τησ ϋχουν ςυνολικό μόκοσ 217 χιλιόμετρα και ςχηματύζουν αρκετούσ όρμουσ και ακρωτόρια.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Ξανθό Κωνςταντινύδου χολικό ύμβουλοσ Υυςικόσ Αγωγόσ Θρϊκησ

Ξανθό Κωνςταντινύδου χολικό ύμβουλοσ Υυςικόσ Αγωγόσ Θρϊκησ Ξανθό Κωνςταντινύδου χολικό ύμβουλοσ Υυςικόσ Αγωγόσ Θρϊκησ Βιωματικζς δράσεις Β Γυμνασίου Τλοποιούνται εντόσ του ωρολογύου προγρϊμματοσ 1 ώρα την εβδομϊδα Επιλογό θϋματοσ από τα διδακτικϊ αντικεύμενα «Υύςη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Ειςαγωγό Στόχοι Περιεχόμενο Δεύκτεσ επιτυχύασ Διδακτικό Μεθοδολογύα Αξιολόγηςη 1 Ειςαγωγό Σκοπόσ του μαθόματοσ: Να γνωρύςουν οι μαθητϋσ/τριεσ: την

Διαβάστε περισσότερα

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2 1 Κσπρηαθή τιωρίδα 2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο 145 θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 20 είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη ύνδεςη ςτο Διαδύκτυο Εφαρμογϋσ περιόγηςησ και ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Σφνδεςη ςτο Διαδίκτυο Διαθϋςιμεσ δικτυακϋσ τεχνολογύεσ για ςύνδεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 Περιεχόμενα ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ... 4 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ... 6 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 1.1 ΟΙΣΜΟΙ... 11 1.2 ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3.1 Αντικείμενο τησ δράςησ... 14 1.3.2 Αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ τησ κυκλοφορύασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτών για τισ ςυνθόκεσ Αναθϋτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ

Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Γενικό Νοςοκομείο Αττικήσ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοςη Τεύχοσ 2 Απρίλιοσ Ιούνιοσ 2015 Αντί προλόγου Νοσηλευτική φροντίδα: αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19.

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ. 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ. 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ 04 06 Υεβρουαρύου 2011 Πϊφοσ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 28 Χρόνια Προςφοράσ και Δημιουργίασ ςτη Μαθηματική Παιδεία και Επιςτήμη τησ Κφπρου 1983-2011 ε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: ΜΑΡΣΙΟ 2014 ΣΑΞΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: ΠΡΟΝΗΠΙΑ & ΝΗΠΙΑ

ΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: ΜΑΡΣΙΟ 2014 ΣΑΞΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: ΠΡΟΝΗΠΙΑ & ΝΗΠΙΑ ΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: ΜΑΡΣΙΟ 2014 ΣΑΞΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: ΠΡΟΝΗΠΙΑ & ΝΗΠΙΑ Λίγα λόγια για το ςχολείο μασ Από το 1974, ϋτοσ κατϊ το οπούο ιδρύθηκε το ςχολεύο, μϋχρι ςόμερα, η Σχολό

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)»

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Αναθϋτουςα Αρχό: Τπουργεύο Οικονομικών Προώπολογιςμόσ: 134.146 (χωρύσ Υ.Π.Α.) Πλϋον Δικαιώματα Προαύρεςησ: 32.353

Διαβάστε περισσότερα