Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α"

Transcript

1 Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Πραγματοποιόθηκε ςτισ 19/09/2011, με τη ςυμμετοχό 200 και πλϋον εκπαιδευτικών, ςτη φιλϐξενη αύθουςα του βιβλιοπωλεύου ΙΑΝΟ ςτην Αθόνα, η ενημερωτική ςυνάντηςη του περιοδικοϑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ και των εκδϐςεων ΖΗΣΗ για τισ αλλαγέσ ςτην Α Λυκείου. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε ςε κλύμα γϐνιμου προβληματιςμοϑ και ουςιαςτικοϑ διαλϐγου. Αναλϑθηκε ιδιαύτερα το θϋμα των ερευνητικών εργασιών ςτο Λϑκειο και απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ τϋθηκαν ςοβαρϊ ερωτόματα παιδαγωγικοϑ και επιςτημολογικοϑ χαρακτόρα. Καταγρϊψαμε τισ πρώτεσ διαπιςτώςεισ του περιοδικοϑ μετϊ το τϋλοσ τησ ςυνϊντηςησ και τισ αποςτεύλαμε ςτο Τπουργεύο Παιδεύασ, υπϐψη τησ υπουργοϑ. Δεύτε τα ςχετικϊ ϊρθρα ςτην Ελευθεροτυπύα και ςτην Καθημερινό και ακοϑςτε το απϐςπαςμα απϐ την εκπομπό ςτον «Αθόνα 9.84» ( ) ΣΟ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΕΡ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Πραγματοποιόθηκε ςτισ 22 και 23 επτεμβρύου 2011 η επιςτημονικό διημερύδα ςεμινϊριο Εκπαιδευτικών του Εκπαιδευτικοϑ Ινςτιτοϑτου Ντοκιμαντϋρ StoryDoc ςε ςυνεργαςύα με το Goethe-Institut Athen και το περιοδικϐ Νϋα Παιδεύα, με τύτλο «Σο ντοκιμαντέρ ωσ εκπαιδευτικβ εργαλείο». υμμετεύχαν ειςηγητϋσ απϐ την Ελλϊδα και τη Γερμανύα. Μϋςα ςτον Οκτώβριο θα αναρτηθοϑν ςτην ιςτοςελύδα του Story Doc οι ειςηγόςεισ. Θα ςασ κρατϊμε ενόμερουσ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΣΕΤΦΟ 139 Μϋςα ςτον Οκτώβριο, θα κυκλοφορόςει το τεγχοσ 139 τησ Νϋασ Παιδεύασ. ασ επιςυνϊπτουμε ςε χωριςτϐ αρχεύο τα περιεχϐμενα. Αποςπϊςματα κϊποιων απϐ τα κεύμενα θα βρεύτε ςτην ιςτοςελύδα του περιοδικοϑ ΤΝΕΔΡΙΑ Σο Εργαςτόριο Ιςτορικοϑ Αρχεύου Νεοελληνικόσ και Διεθνοϑσ Εκπαύδευςησ διοργανώνει το 6 ο Διεθνϋσ Επιςτημονικϐ υνϋδριο Ιςτορύασ Εκπαύδευςησ, με θϋμα: «Ελληνική γλώςςα και εκπαίδευςη». Σο ςυνϋδριο θα πραγματοποιηθεύ ςτισ 30 επτεμβρίου και 1, 2 Οκτωβρίου 2011, υνεδριακϐ και Πολιτιςτικϐ Κϋντρο Πανεπιςτημύου Πατρών. Δηλώςεισ ςυμμετοχόσ ϋωσ 8 Ιανουαρύου 2011 ςτην υπερςϑνδεςη. Πληρ. (γραμματεύα) Σηλ. και fax: η ςυνάντηςη του TedX Academy τη Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011, ςτο Μουςεύο Μπενϊκη-Κτόριο τησ οδοϑ Πειραιώσ. Ϊχουν επιβεβαιώςει τη ςυμμετοχό τουσ οι ομιλητϋσ Μεταξϑ αυτών, ϋχουν επιβεβαιώςει όδη τη ςυμμετοχό τουσ ωσ ομιλητϋσ οι: Larry Keeley, Γιϊννησ Βαρουφϊκησ, Πϊςχοσ Μανδραβϋλησ, Κώςτασ Αποςτολύδησ, τϊθησ Καλϑβασ, ταϑροσ Μπϋνοσ. Οι ενδιαφερϐμενοι μποροϑν να δηλώςουν τη ςυμμετοχό τουσ ςτο Ο Σομϋασ Μεςαιωνικών και Νϋων Ελληνικών πουδών του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Α.Π.Θ., με τη ςυνεργαςύα τησ Εταιρεύασ υγγραφϋων και του «Υιλολϐγου» διοργανώνει ημερύδα με θϋμα «Η διδαςκαλία τησ Λογοτεχνίασ και τησ Δημιουργικήσ Γραφήσ ςτη δευτεροβάθμια εκπαίδευςη: Για ένα ςχολείο αφοςιωμένων ποιητών», το άββατο, 15 Οκτωβρίου 2011, ςτην αύθουςα τελετών του Α.Π.Θ. Πληροφορύεσ για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 1 τηλ ,

2 Σο Ινςτιτοϑτο Νεοελληνικών πουδών, ςε ςυνεργαςύα με το Εργαςτόριο Γλώςςασ και Προγραμμϊτων Γλωςςικόσ Διδαςκαλύασ (Παιδαγωγικϐ Νηπιαγωγών, Πανεπιςτόμιο Δυτικόσ Μακεδονύασ), το Σμόμα Επιςτημών Προςχολικόσ Αγωγόσ και Εκπαύδευςησ (Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ), το Εργαςτόριο Εφαρμοςμϋνησ Γλωςςολογύασ και Διδακτικόσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ (Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ, Πανεπιςτόμιο Αθηνών) και το Κϋντρο Ελληνικόσ Γλώςςασ, ςυμμετϋχει ςτη διοργϊνωςη ςυνεδρύου με τύτλο: « : 35 χρβνια απβ τη Γλωςςοεκπαιδευτική Μεταρργθμιςη», το οπούο θα διεξαχθεύ ςτο Δύον τησ Πιερύασ, 4-6 Νοεμβρίου Τποβολό περιλόψεων: 5 Οκτωβρίου Μείωςη κβςτουσ ςυμμετοχήσ: Εγγραφϋσ: 60 ευρώ (μϋχρι 20 Οκτωβρύου 2011), 80 ευρώ (κατϊ τη διϊρκεια του υνεδρύου). Υοιτητϋσ: 40 & 60 ευρώ αντύςτοιχα. Δεύτε τη ςχετικό ΙΣΟΕΛΙΔΑ. Ετόςιο υνϋδριο τησ Πανελλόνιασ Ϊνωςησ Υιλολϐγων με θϋμα «Αιςχγλοσ, ο δημιουργβσ τησ τραγωδίασ και η διαχρονική του επίδραςη ςτην ελληνική και ευρωπαΰκή γραμματεία», Νοϋμβριοσ Πληρ. τηλ.: , fax: , Σο Κϋντρο Διαπολιτιςμικόσ Εκπαύδευςησ του Πανεπιςτημύου Πατρών, ϋχοντασ ωσ ςτϐχο να ςυμβϊλει ςτην αναβϊθμιςη τησ διούκηςησ ςτο χώρο τησ Εκπαύδευςησ ςε ςχϋςη με τη διαπολιτιςμικό πραγματικϐτητα, διοργανώνει το 3ο Διεθνϋσ υνϋδριο με θϋμα «Διοίκηςη τησ Εκπαίδευςησ και Διαπολιτιςμική Πραγματικβτητα», ςτην Πϊτρα, απϐ 25 έωσ 27 Νοεμβρίου Πληροφορύεσ ςτην υπερςϑνδεςη και ςτα Η Παιδαγωγικό Εταιρεύα Ελλϊδοσ, το Παρϊρτημα Μακεδονύασ τησ Παιδαγωγικόσ Εταιρεύασ Ελλϊδοσ, το Σμόμα Υιλοςοφύασ και Παιδαγωγικόσ του Α.Π.Θ., το Σμόμα Εκπαιδευτικόσ και Κοινωνικόσ Πολιτικόσ του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ, το Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ του Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Μακεδονύασ και το Παρϊρτημα τησ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ςτη Θεςςαλονύκη ςυνδιοργανώνουν διεθνϋσ ςυνϋδριο με θϋμα «Εκπαίδευςη ατβμων με ειδικέσ ανάγκεσ: μια πρβκληςη για το ςχολείο και την κοινωνία», 1-3 Δεκεμβρίου 2011 ςτη Θεςςαλονύκη, ςτο Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ. Πληρ τηλϋφωνα: , Fax: Ο Πανελλόνιοσ ϑλλογοσ Μεταπτυχιακών Καθηγητών Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ διοργανώνει το 2 ο Πανελλόνιο υνϋδριο με θϋμα «Οι προκλήςεισ για τον εκπαιδευτικβ ςτο ςγγχρονο Γυμνάςιο και Λγκειο» ςτον Πειραιϊ, Μαρτίου Οκτωβρύου 2011: Ανακούνωςη πρώτησ αποδοχόσ εργαςιών, 26 Οκτωβρίου 2011: Κατϊθεςη ολοκληρωμϋνων εργαςιών. Πληροφορύεσ για το ςυνϋδριο, τισ θεματικϋσ, το κϐςτοσ ςτα: , Σο Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ του Πανεπιςτημύου Αθηνών ανακοινώνει την οργϊνωςη Πανελληνίου υνεδρίου με διεθνή ςυμμετοχή με θϋμα: «Η ποιβτητα ςτην εκπαίδευςη: Σάςεισ και Προοπτικέσ», κατϊ το διϊςτημα 4 έωσ 6 Μααου 2012 ςτην Αθόνα (Αύθουςα Σελετών του Πανεπιςτημύου Αθηνών και ςτη Υιλοςοφικό χολό). Όςεσ και ϐςοι ενδιαφϋρεςτε να λϊβετε μϋροσ ςτο υνϋδριο με Προφορικό ό Αναρτημϋνη Ανακούνωςη ό Θεματικϐ υμπϐςιο, θα πρϋπει να ςτεύλετε το τελικϐ κεύμενο τησ ανακούνωςόσ ςασ, το αργβτερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2011 ςε τρύα εκτυπωμϋνα αντύγραφα και ςε ηλεκτρονικό μορφό ( ), για να προωθηθεύ εγκαύρωσ ςτουσ αρμϐδιουσ κριτϋσ και, εφϐςον εγκριθεύ, να ςυμπεριληφθεύ ςτα Πρακτικϊ (απαραύτητη εύναι και η τηλεφωνικό επιβεβαύωςη τησ παραλαβόσ του χειρογρϊφου ςτο τηλ και ςτη διεϑθυνςη: Καθηγητόσ Α. Σριλιανϐσ, Ιπποκρϊτουσ 33, 1 οσ ϐροφοσ, Αθόνα, Πληρ. Σο 30ο παγκϐςμιο υνϋδριο τησ ISME (International Society for Music Education) με θϋμα: «Music Paedeia: from ancient Greek philosophers towards global music communities» (Μουςικό Παιδεύα: Απϐ τουσ Αρχαύουσ Ϊλληνεσ Υιλοςϐφουσ προσ τισ Παγκϐςμιεσ Μουςικϋσ 2 τηλ ,

3 Κοινϐτητεσ) θα πραγματοποιηθεύ ςτο Μϋγαρο Μουςικόσ Θεςςαλονύκησ ςτισ Ιουλίου του Ση διοργϊνωςη ϋχει αναλϊβει η Ελληνικό Ϊνωςη για τη Μουςικό Εκπαύδευςη. Πληροφορύεσ ςτην υπερςϑνδεςη και ςτα τηλ , fax ΕΜΙΝΑΡΙΑ Η ΕΡΣ και το StoryDoc οργανώνουν 5ήμερο εμινάριο-εργαςτήριο παραγωγήσ Ντοκιμαντέρ ςτην Αθήνα, ςτο Ινςτιτοϑτο Γκαύτε και το Γαλλικϐ Ινςτιτοϑτο απϐ 28 Νοεμβρίου έωσ 2 Δεκεμβρίου 2011 και ώρεσ τισ τρεiσ πρώτεσ ημϋρεσ (28,29,30 Νοεμβρύου) διεξϊγεται διεθνέσ ςεμινάριο με διαλϋξεισ, παρουςιϊςεισ, ςυζητόςεισ ςτρογγυλόσ τρϊπεζασ, αφιερώματα και προβολϋσ. τισ δϑο τελευταύεσ ημϋρεσ, 1 και 2 Δεκεμβρύου, διεξϊγεται εργαςτήριο, ςτη διϊρκεια του οπούου οι ςυμμετϋχοντεσ παρουςιϊζουν και αναπτϑςςουν την ιδϋα τουσ για ντοκιμαντϋρ ςε μικρϋσ ομϊδεσ. Γύνεται επεξεργαςύα για την τελικό διατϑπωςη τησ ιδϋασ, τεχνικϋσ παρουςύαςησ, ςχολιαςμϐσ και επεξεργαςύα του οπτικοϑ υλικοϑ και του τρϋιλερ (εϊν υπϊρχει). Δηλώςεισ ςυμμετοχόσ με έωσ 10 Νοεμβρίου Όροι ςυμμετοχόσ, προγρϊμματα, διδϊςκοντεσ ςτη ςχετικό ιςτοςελύδα. Σο Ίδρυμα «Μιχάλησ Κακογιάννησ» θα φιλοξενόςει και φϋτοσ τον κϑκλο βιωματικών εργαςτηρύων 4ωρησ, 6ωρησ και 8ωρησ διϊρκειασ «τουσ καθρέφτεσ τησ Ελένησ». Σα εργαςτόρια (ςκηνοθεςύασ, υποκριτικόσ, ςκηνογραφύασ, κινηςιολογύασ, μουςικόσ διδαςκαλύασ του Φοροϑ και καταςκευόσ προςωπεύου) απευθϑνονται ςε εκπαιδευτικοϑσ αλλϊ και ςε οποιονδόποτε δουλεϑει με νεανικϋσ θεατρικϋσ ομϊδεσ και ενδιαφϋρεται για το αρχαύο δρϊμα. Σα εργαςτόρια θα διεξϊγονται άββατο πρωί κατϊ την περύοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου Πληροφορύεσ ςτο Σο 13 ο Διεθνέσ Υεςτιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμασ Κιλκίσ διοργανώνει ςτη Θεςςαλονύκη και ςτο Κιλκύσ βιωματικά εργαςτήρια-ςεμινάρια απϐ τισ 30 επτεμβρύου ϋωσ τισ 13 Οκτωβρύου Πλόρεσ πρϐγραμμα θα βρεύτε ςτην ιςτοςελύδα του Υεςτιβϊλ. Πληροφορύεσ ςτο Η τοά του Βιβλίου διοργανώνει τον 15 ο κϑκλο μαθημϊτων (Οκτώβριοσ-Δεκϋμβριοσ 2011). Πρϐγραμμα και δηλώςεισ ςυμμετοχόσ ςτη ςχετικό ιςτοςελύδα. Ση Δευτϋρα, 24 Οκτωβρύου ξεκινϊ η νϋα ακαδημαΰκή χρονιά ςτο ΕΚΕΜΕΛ, Παπαδιαμαντοποϑλου 4, τϊςη Μετρϐ: Μϋγαρο Μουςικόσ. Θα λειτουργόςουν τμόματα λογοτεχνικόσ μετϊφραςησ, εκπαύδευςησ εξ αποςτϊςεωσ και ϋκτακτα ςεμινϊρια επιμϋλειασ κειμϋνων και δημιουργικόσ γραφόσ. Για πληροφορύεσ μπορεύτε να απευθυνθεύτε ςτα τηλϋφωνα , , καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα του ΕΚΕΜΕΛ Σο Book Press (ταδύου 43, Αθόνα) οργανώνει εργαςτήρια γραφήσ και επιμέλειασ κειμένων, καθώσ και εργαςτόρια με θϋμα «Μετϊ την επανϊςταςη: υντηρητιςμϐσ, Υιλελευθεριςμϐσ, οςιαλιςμϐσ, Αναρχιςμϐσ μϋςα απϐ το ϋργο των πρωταγωνιςτών τουσ» και «υζητώντασ με τουσ κλαςικοϑσ πολιτικοϑσ ςτοχαςτϋσ: Απϐ τον Πλϊτωνα ςτον Ρουςςώ». Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςτην υπερςϑνδεςη, ςτο τηλ και ςτο Σο Εργαςτόριο Νϋων Σεχνολογιών ςτην Επικοινωνύα, την Εκπαύδευςη και τα ΜΜΕ, με την υποςτόριξη του Ερευνητικοϑ Πανεπιςτημιακοϑ Ινςτιτοϑτου Εφηρμοςμϋνησ Επικοινωνύασ (ΕΠΙΕΕ) και τη ςυνεργαςύα τησ Ελληνοαμερικανικόσ Ϊνωςησ, διοργανώνουν εκπαιδευτικβ ςεμινάριο με θϋμα Μάθηςη Βαςιςμένη ςτο Παιχνίδι, την Αφήγηςη και την Σεχνολογία, ςε ςϑνδεςη με το 5ο Ευρωπαώκϐ Επιςτημονικϐ υνϋδριο για Μϊθηςη Βαςιζϐμενη ςε Χηφιακϊ Παιχνύδια - 5th European Conference on Games-Based Learning (ECGBL 2011). Σετϊρτη, 19 Οκτωβρύου 2011, ςτην Ελληνοαμερικανικό Ϊνωςη. Πληρ. ΕΠΙΕΕ, τηλ , fax , 3 τηλ ,

4 Επιμορφωτικβ εμινάριο Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ: Η Μονϊδα Αναπτυξιακόσ Παιδιατρικόσ τησ Β' Παιδιατρικόσ Κλινικόσ του Πανεπιςτημύου Αθηνών, διοργανώνει ςεμινϊριο το οπούο απευθϑνεται ςε εκπαιδευτικοϑσ πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ και Ειδικϐ εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ, ψυχολϐγουσ, λογοθεραπευτϋσ καθώσ και ϊλλουσ ειδικοϑσ που εμπλϋκονται ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Οι αιτόςεισ και τα δικαιολογητικϊ θα γύνουν δεκτϊ μϋχρι τισ 24 Οκτωβρύου Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςτην υπερςϑνδεςη. Σο Κϋντρο Ελληνικοϑ Πολιτιςμοϑ οργανώνει ςτη Λϊρνακα τησ Κϑπρου, ςεμινϊριο με τύτλο «Διδάςκοντασ ελληνικά ςε ενηλίκουσ» απϐ τισ 7 έωσ τισ 11 Ιανουαρίου Σο ςεμινϊριο απευθϑνεται ςε ϋμπειρουσ καθηγητϋσ τησ νϋασ ελληνικόσ οι οπούοι διδϊςκουν ςε μη φυςικοϑσ ομιλητϋσ, και ςε εκπαιδευτικοϑσ (φιλολϐγουσ ελληνικόσ και ξϋνων φιλολογιών, δϊςκαλουσ, νηπιαγωγοϑσ) που δεν ϋχουν διδακτικό εμπειρύα ςτο αντικεύμενο. Προθεςμία υποβολήσ αιτήςεων εγγραφήσ: 20/12/2011. Πληρ. Σηλ: (9:30-16:30), Fax: , Σηλϋφωνο επικοινωνύασ για τισ απογευματινϋσ ώρεσ: εμινάρια δημιουργικήσ γραφήσ εξ αποςτάςεωσ εγκαινιϊζονται εφϋτοσ απϐ το Εθνικϐ Κϋντρο Βιβλύου. Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςτο ϊρθρο, ςτο ό ςτο τηλϋφωνο ΑΠΟΣΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΤ ΤΠ. ΠΑΙΔΕΙΑ το πλαύςιο του προγρϊμματοσ «ΓΕΥΤΡΕ», η Γενικό Γραμματεύα Νϋασ Γενιϊσ ςε ςυνεργαςύα με το Δόμο Αθηναύων και την ομϊδα τοιχογρϊφων Carpe Diem, αναλαμβϊνει πρωτοβουλύα εικαςτικήσ παρέμβαςησ, με δημβςια τοιχογραφία ζωγραφική, ςτα τοιχύα τησ γϋφυρασ που ςυνδϋει την Πατηςύων με την Αχαρνών ςτο ϑψοσ του ςταθμοϑ ΗΑΠ Αγ. Ελευθϋριοσ. Η εικαςτικό παρϋμβαςη ςτην γϋφυρα αρανταπϐρου θα πραγματοποιηθεύ αυτό την Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2011 (10:00-22:00), με τη ςυμμετοχό πολιτών ϐλων των ηλικιών, ομϊδων νϋων καλλιτεχνών και μεμονωμϋνων νϋων καλλιτεχνών. Η τοιχογραφύα θα ϋχει ωσ θϋμα το "Ποδήλατο". Πρϐςκληςη ςυμμετοχόσ του κοινοϑ και πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα. Νέα «ηλεκτρονική πγλη» (portal) για τη ςτήριξη των διαδικαςιών προςαρμογήσ ςτο Ευρωπαΰκβ Πλαίςιο Προςβντων: Η πϑλη χρηςιμεϑει ωσ ςημεύο αναφορϊσ για την απϐκτηςη πρϐςβαςησ ςε διϊφορεσ πληροφορύεσ ςχετικϋσ με το ΕΠΕΠ και την εφαρμογό του ςε ϐλη την Ευρώπη. Παρϋχει παραδεύγματα και βϋλτιςτεσ πρακτικϋσ βαςικών εκπαιδευτικών ςτοιχεύων, προςαρμοςμϋνων ςτο ΕΠΕΠ, τα οπούα αναπτϑχτηκαν και ςυλλϋχθηκαν ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ «EQF Predict». Παρϊλληλα, η ηλεκτρονικό πϑλη ςτη διεϑθυνςη μϋςω των υπηρεςιών που παρϋχει, (φϐρουμ ςτόριξησ διαδικαςιών προςαρμογόσ) αποτελεύ ϋνα δύαυλο επικοινωνύασ, ςε ευρωπαώκϐ και εθνικϐ επύπεδο, μεταξϑ των εκπαιδευτών, των παρϐχων και γενικϐτερα των ςτελεχών τησ επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ καθώσ και των δημοςύων φορϋων και ευρϑτερα των ςχετικών κϋντρων λόψησ αποφϊςεων. Επύςησ, παρϋχονται πληροφορύεσ απϐ ευρωπαώκϋσ και εθνικϋσ πηγϋσ, ςχετικϋσ με το Ευρωπαώκϐ Πλαύςιο Προςϐντων και με τα Εθνικϊ και Κλαδικϊ Πλαύςια Προςϐντων που αναπτϑςςονται. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Σο Ίδρυμα Λαςκαρύδου οργανώνει ςειρϊ προγραμμϊτων για μαθητϋσ πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ με ποικύλα θϋματα, π.χ. α) η καθημερινό ζωό ςτο Βυζϊντιο, η περιπϋτεια τησ γραφόσ, το δωδεκϊθεο, γνωριμύα με τα μουςικϊ ϐργανα, η περιβαλλοντικό εκπαύδευςη και τα δϊςη, μικρού δημοςιογρϊφοι κ.λπ. για την πρωτοβϊθμια, β) το τραγοϑδι των ϊςτρων, η γεωμετρύα ςτην τϋχνη και την επιςτόμη, παραγωγό προφορικοϑ και γραπτοϑ κειμϋνου, το θϋατρο ςτην παραβατικό κοινωνύα, οι αρχαύεσ τραγωδύεσ: εργαλεύο ςκϋψησ και προβληματιςμοϑ για το ςϑγχρονο ϊνθρωπο, απϐ τον Μπετϐβεν ςτον Μϊικλ Σζϊκςον, εργαςτόριο δημιουργικόσ γραφόσ κ.λπ. για τη δευτεροβϊθμια. Σισ δρϊςεισ ςυντονύζουν 4 τηλ ,

5 πανεπιςτημιακού καθηγητϋσ, ςυγγραφεύσ, καλλιτϋχνεσ, εκπαιδευτικού, θεατροπαιδαγωγού. Αιτόςεισ ςυμμετοχόσ: απϐ τισ 21 Οκτωβρίου Πληρ. Κ. Κυπαρύςςη Πλόρεσ πρϐγραμμα των προγραμμϊτων ςτην υπερςϑνδεςη. Σο πρϐγραμμα τησ Βιβλιοθόκησ του «Ιδρϑματοσ Αικατερύνησ Λαςκαρύδου» «Δημιουργικά Πρωινά του αββάτου», το δωδϋκατο χρϐνο τησ πετυχημϋνησ πορεύασ του, υπϐςχεται ςτα παιδιϊ που θα το παρακολουθόςουν ϋνα ταξύδι γεμϊτο χρώμα και φωσ (Οκτώβριοσ 2011-Μϊιοσ 2012). το πρϐγραμμα θα ςυμμετϊςχουν μαθητϋσ τησ πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, χωριςμϋνα ςε ομϊδεσ ανϊλογα με την ηλικύα τουσ. Πληρ και ςτην υπερςϑνδεςη. Σο Ίδρυμα Θεοχαρϊκη, ςτο πλαύςιο των εκπαιδευτικών του προγραμμϊτων, οργανώνει θεατρικϐ βιωματικβ εργαςτήριο με τύτλο «υλλογικβ Θέατρο και Πολιτειβτητα», απϐ τισ 3 Οκτωβρύου 2011 ϋωσ τισ 4 Ιουνύου 2012, με τη θεατροπαιδαγωγϐ Μυρτώ Πύγκου-Ρεποϑςη. Σο πρϐγραμμα αυτϐ απευθϑνεται ςε μαθητϋσ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ (ηλικύεσ ετών) και μπορεύ να ενταχθεύ ςτο επύςημο αναλυτικϐ πρϐγραμμα. τϐχοσ του ςυγκεκριμϋνου θεατρικοϑ εργαςτηρύου εύναι να ςυμβϊλει ςε μύα αναβαθμιςμϋνη διδαςκαλύα τησ Αντιγόνης του οφοκλό. Σο πρϐγραμμα διεξϊγεται κϊθε Δευτϋρα (10:00-12:00) και το κϐςτοσ ςυμμετοχόσ εύναι 6 για κϊθε μαθητό. Για πληροφορύεσ και κρατόςεισ, καθημερινϊ, εκτϐσ αββϊτου και Κυριακόσ, ςτο τηλϋφωνο: (εςωτ. 1042) τισ ακϐλουθεσ ώρεσ: 10:00-14:00. Σο άββατο, 15 Οκτωβρίου 2011, η Βιβλιοθόκη του Ιδρϑματοσ Ευγενύδου προτεύνει ειδικϊ ςτουσ μικροϑσ τησ φύλουσ Α, Β, και Γ Δημοτικοϑ ϋνα εκπαιδευτικβ πρβγραμμα αφιερωμένο ςτη γραφή. ημειώνεται ϐτι η εύςοδοσ εύναι ελεϑθερη, απαραύτητη εύναι ϐμωσ η δόλωςη ςυμμετοχόσ και ϋωσ εξαντλόςεωσ των διαθϋςιμων θϋςεων ςτα τηλϋφωνα τησ Βιβλιοθόκησ και 632. Οι ςχολικϋσ ομϊδεσ θα μποροϑν να επιλϋξουν να παρακολουθόςουν, ϋνα ό και τα δϑο προγρϊμματα μαζύ, ανϊλογα με το διαθϋςιμο χρϐνο τουσ. Πληροφορύεσ ςτην υπερςϑνδεςη. τουσ χώρουσ του νεοκλαςικοϑ κτιρύου, που ςτεγϊζει το Ίδρυμα Λεντάκη, πραγματοποιοϑνται εκπαιδευτικά προγράμματα με ποικύλη θεματολογύα και απευθϑνονται ςε μαθητϋσ απϐ την Α Δημοτικοϑ μϋχρι και την Γ Γυμναςύου. Σα προγρϊμματα εκπονοϑνται και εφαρμϐζονται απϐ ειδικογσ μουςειοπαιδαγωγογσ, με γνώμονα πϊντα την ηλικύα, τισ γνώςεισ και τα ενδιαφϋροντα των παιδιών, καθώσ και τισ οδηγύεσ και κατευθϑνςεισ του αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ για κϊθε τϊξη. Σο κϊθε πρϐγραμμα διαρκεύ 90 λεπτϊ με ενδιϊμεςο διϊλειμμα 5-10 λεπτών και δωρεϊν αναψυκτικϐ και ςυμμετοχό παιδιών (2 ομϊδεσ των μαθητών). Πληροφορύεσ Σηλϋφωνο: Fax: Οι «Υίλοι του Μουςείου Γουλανδρή Υυςικήσ Ιςτορίασ» οργανώνουν ςειρϊ προγραμμϊτων και δραςτηριοτότων για παιδιϊ και ενηλύκουσ. Επύςησ, προςφϋρουν φορητϊ εκπαιδευτικϊ πακϋτα-μουςειοςκευϋσ. Για ϐλεσ τισ εκδηλώςεισ απαιτεύται δόλωςη ςυμμετοχόσ, ϋςτω και αν προςφϋρονται δωρεϊν, ςτα τηλϋφωνα και Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα των «Υύλων». Εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα ςτο Μουςεύο Ηρακλειδών: Σέχνη και Μαθηματικά. Σο εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα θα πραγματοποιεύται για μεν τουσ μαθητϋσ ςτο πλαύςιο των μορφωτικών επιςκϋψεων των ςχολεύων, για δε τουσ εκπαιδευτικοϑσ, τουσ φοιτητϋσ και το ευρϑ κοινϐ ςε τακτϋσ προκαθοριςμϋνεσ ςυναντόςεισ. Κρατόςεισ-πληροφορύεσ κα Ελϋνη Μ. Νομικοϑ (Δευτ. - Παρ. 09:00-13:00), τηλ.: (εςωτ. 201) Εκπαιδευτικά προγράμματα του Τπουργεύου Πολιτιςμοϑ και Σουριςμοϑ (ανϊ γεωγραφικϐ διαμϋριςμα). Πληροφορύεσ ςτη ςχετικό ιςτοςελύδα. Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα και εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ ςτο Βυζαντινϐ και Φριςτιανικϐ Μουςεύο για την περύοδο επτεμβρύου - Δεκεμβρύου Οι δηλώςεισ ςυμμετοχόσ ςτα 5 τηλ ,

6 εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα και οι κρατόςεισ για εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ τησ περιϐδου Οκτωβρύου - Δεκεμβρύου 2011, θα ξεκινόςουν τη Δευτέρα 5 επτεμβρίου 2011 (καθημερινϊ και ώρεσ 09:00 ϋωσ 15:00). Θα τηρηθεύ ςειρϊ προτεραιϐτητασ. Σηλ Με ςτϐχο την προαγωγό τησ θεατρικόσ παιδεύασ ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ, η Εταιρεύα Θεϊτρου Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΤΡΑ, η οπούα όδη απϐ το 2001 αςχολεύται με τη μελϋτη, την ϋρευνα και τη ςκηνικό πραγμϊτωςη των διδαςκϐμενων ϋργων του αρχαύου δρϊματοσ, απευθϑνεται ςτουσ μαθητϋσ του Γυμναςύου και τουσ παρουςιϊζει την Ελένη του Ευριπύδη, ςε ςκηνοθεςύα Ωρη Μιχϐπουλου, ςτο Ίδρυμα «Μιχϊλησ Κακογιϊννησ», Πειραιώσ 206 Σαϑροσ. Ημϋρεσ παραςτϊςεων: Δευτϋρα ϋωσ και Παραςκευό, ώρα ϋναρξησ: 10:00π.μ. Κρατόςεισ ςτα τηλ.: (πρωινϋσ ώρεσ), Η αςτικό μη κερδοςκοπικό εταιρεύα ΛΤΚΟΥΩ, για τϋταρτη θεατρικό ςεζϐν, παρουςιϊζει το ςπουδαύο κλαςικϐ κεύμενο Ρωμαίος και Ιουλιέτα ςε ςκηνοθεςύα Νϊντιασ Υώςκολου, ιδωμϋνο με τη ματιϊ των εφόβων, ροκ, νεανικϐ, ςϑγχρονο, με ϐπλο τη ςπουδαύα γλώςςα του μεγαλϑτερου των κλαςικών και τη διαχρονικό θεματικό του. Κϊθε Κυριακό ςτισ και πρωινέσ παραςτάςεισ για ςχολεύα κατϐπιν ςυνεννϐηςησ. Σιμό ειςιτηρύου: 8 ευρώ. Θϋατρο Θηςεύο, Σουρναβύτου 7, Χυρρό. Τπεϑθυνη επικοινωνύασ: Αθηνϊ Μπερδϋκα , , Υτωχοί και Άγιοι: Πϋντε διηγόματα του Αλ. Παπαδιαμάντη παρουςιϊζονται διαςκευαςμϋνα για το θϋατρο. Ο κεντρικϐσ ϊξονασ που τα διατρϋχει εύναι το μητριαρχικϐ ςτοιχεύο ςε ϐλεσ του τισ εκφϊνςεισ. Πληροφορύεσ και κρατόςεισ , Σο Εθνικϐ Θϋατρο παρουςιϊζει, με μια ευϋλικτη θεατρικό παρϊςταςη, τη Αντιγόνη του οφοκλό για εφόβουσ. Ϊναρξη: 27 επτεμβρίου. Για πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ ςυντελεςτϋσ και τισ διαθϋςιμεσ ημϋρεσ παραςτϊςεων, μπορεύτε να επικοινωνεύτε με την κ. Γκϋλυ Καλαμπϊκα ςτο τηλϋφωνο κϊθε Δευτϋρα απϐ τισ 10:00 το πρωύ ϋωσ τισ 13:00. Η 4Frontal, ςε ςυνεργαςύα με καλλιτεχνικοϑσ και εκπαιδευτικοϑσ φορεύσ, παρουςιϊζει την παρϊςταςη Όρνιθες του Αριςτοφϊνη για μαθητϋσ β βϊθμιασ εκπαύδευςησ, ςτο Θϋατρο του Νϋου Κϐςμου, Αντιςθϋνουσ 7 και Θαρϑπου. Σην παρϊςταςη ςυνοδεϑει εκπαιδευτικϐ υλικϐ. Ϊναρξη: 22 Οκτωβρίου. Πληροφορύεσ: Νϋοσ κγκλοσ υποτροφιών του Ιδρϑματοσ Fulbright για το ακαδημαώκϐ ϋτοσ : προκόρυξη για τα νέα προγράμματα υποτροφιών για Ϊλληνεσ πολύτεσ, καθηγητϋσ/ ερευνητϋσ, μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ, εκπαιδευτικοϑσ και καλλιτϋχνεσ που αφοροϑν ςπουδϋσ, διαλϋξεισ, επιμορφωτικϊ προγρϊμματα και ϋρευνα ςτισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ τησ Αμερικόσ. Πληροφορύεσ ςτην υπερςϑνδεςη και ςτο (Σατιϊνα Φατζηεμμανουόλ). ΠΑΡΑΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΥΙΕ-ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ-ΕΚΘΕΕΙ Σο Ίδρυμα Λαςκαρύδου προκηρϑςςει το λογοτεχνικβ διαγωνιςμβ πρωτβλειου διηγήματοσ «Καύτη Λαςκαρύδου 2012». Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν οι μαθητϋσ των ςχολεύων τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ που ανόκουν ςτισ Νομαρχύεσ Πειραιϊ, Κυκλϊδων, Δωδεκανόςου, Ιωαννύνων, Αρκαδύασ, Αργολύδοσ, Κορινθύασ, Λακωνύασ, Μεςςηνύασ, ΑχαϏασ, Ηλεύασ, Ευρυτανύασ και Υωκύδασ. Ημερομηνύα υποβολόσ των κειμϋνων: 25 ΜαϏου Πληροφορύεσ για τουσ ϐρουσ ςυμμετοχόσ ςτο τηλ , φαξ και και ςτην υπερςϑνδεςη. 6 τηλ ,

7 Σο Dynamo Project-Space, ςτο πλαύςιο τησ 15ησ Biennale Νϋων Δημιουργών τησ Ευρώπησ και τησ Μεςογεύου - ΤΜΒΙΨΗ;/SYMBIOSIS?, που θα πραγματοποιηθεύ ςτη Θεςςαλονύκη, 7 Οκτωβρύου - 6 Νοεμβρύου και ςτη Ρώμη, Νοεμβρύου του 2011, οργανώνει και επιμελεύται την έκθεςη με τίτλο teenage angst που θα περιλαμβϊνει έργα νέων δημιουργών ηλικίασ ετών απϐ ϐλη την Ελλϊδα. Κατηγορίεσ: ζωγραφικό, ςχϋδιο, κολϊζ, γλυπτικό, ςκηνοθετημϋνη φωτογραφύα, βύντεο, κινοϑμενο ςχϋδιο (animation), street art, κϐμικσ, zines (αυτοςχϋδια περιοδικϊ), ςχϋδια και ζωγραφιϋσ ςε ςημειωματϊρια, τετρϊδια ό ςχολικϊ βιβλύα, γραφιςτικό / illustration (εικονογρϊφηςη), ροϑχο / styling. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ έχουν οι νέοι ηλικίασ χρονών (ημερομηνύα γϋννηςησ απϐ το 1993 ϋωσ το 1996) απϐ ϐλη την Ελλϊδα. Προθεςμύα υποβολόσ αιτόςεων: 7 Οκτωβρίου Πληροφορύεσ ΕΚΔΗΛΩΕΙ Σο Μουςεύο Επιςτημών και Σεχνολογύασ και το Σμόμα Γεωλογύασ του Πανεπιςτημύου Πατρών ςε ςυνεργαςύα με τα Σμόματα Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ και Πολιτιςτικών Θεμϊτων τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ του Νομοϑ Αχαώασ, ςυμμετϋχει ςτην επικοινωνιακό δρϊςη του Yπουργεύου Πολιτιςμοϑ και Σουριςμοϑ «Πολιτιςμβσ και Περιβάλλον». Η δρϊςη με τύτλο «Πολιτιςμβσ και Περιβάλλον 2011: το νερβ», 3-7 Οκτωβρίου 2011, απευθϑνεται ςε μαθητϋσ Γ Γυμναςύου και Λυκεύου, φοιτητϋσ, αλλϊ και ςε κϊθε ενδιαφερϐμενο. Περιλαμβϊνει δϑο διαφορετικϋσ ομιλύεσ κϊθε μϋρα με θϋμα το νερϐ και ξεναγόςεισ (πριν ό μετϊ τισ ομιλύεσ) ςτην περιοδικό ϋκθεςη γεωλογικόσ φωτογραφύασ «Γεωτεχνόματα2», που φιλοξενεύται ςτο μουςεύο, με την υποςτόριξη φοιτητών του Σμόματοσ Γεωλογύασ του Παν/μιου Πατρών. Πληρ. ςτα τηλ: , , , , και ςτη ςχετικό ιςτοςελύδα. Ο ϑλλογοσ Ελλόνων Αρχαιολϐγων, ο Ενιαύοσ ϑλλογοσ Τπαλλόλων ΤΠΠΟΣ Αττικόσ, τερεϊσ και Νόςων, με τη ςυμμετοχό του Πολιτιςτικοϑ Οργανιςμοϑ του Δόμου Αθηναύων, του Εθνικοϑ Θεϊτρου, τησ Εθνικόσ Λυρικόσ κηνόσ, τησ Αρχιτεκτονικόσ χολόσ του ΕΜΠ, διοργανώνουν «Επτά μέρεσ ζωήσ ςτην Σοςίτςα», 1-7 Οκτωβρύου Η δρϊςη περιλαμβϊνει εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα, ομιλύεσ, προβολϋσ, παραςτϊςεισ, μουςικϊ δρώμενα, ςυζητόςεισ. Καθημερινά απβ θα λειτουργοϑν: καφενεύο, ενημερωτικϐ υλικϐ απϐ δομϋσ απεξϊρτηςησ για τα ναρκωτικϊ, ϋκθεςη φωτογραφύασ, εκθϋςεισ ϋργων τϋχνησ. Θα υπϊρχουν δωρεάν ξεναγήςεισ ςτισ ςυλλογϋσ του Εθνικοϑ Αρχαιολογικοϑ Μουςεύου απϐ τισ διαπιςτευμϋνεσ ξεναγοϑσ του Μουςεύου. το Εθνικϐ Αρχαιολογικϐ Μουςεύο λειτουργεύ επύςησ η μικρό περιοδικό ϋκθεςη «Μεταβατικϋσ περύοδοι ςτην ιςτορύα και αρχαιολογύα». Για ςυμμετοχό ςτα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα: τηλ , Δεύτε το ϊρθρο. Μια βραδιά για τον Κ. Καρυωτάκη: την εκδόλωςη, που θα πραγματοποιηθεύ ςτην Πινακοθόκη Γρηγοριϊδη (Μαρύνου Αντϑπα 18, Νϋο Ηρϊκλειο) τη Δευτϋρα, 3 Οκτωβρίου 2011 (ώρα 8 μ.μ.), θα μιλόςει η Φρ. Ντουνιϊ, αναπληρώτρια καθηγότρια Νϋασ Ελληνικόσ Υιλολογύασ ςτο Πανεπιςτόμιο Kρότησ: Πληροφορύεσ. το πλαύςιο τησ απϐκτηςησ πρϐςβαςησ ςτο Shoah Foundation Institute Visual History Archive, το Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ ςε ςυνεργαςύα με το Freie Universitaet Berlin, ςασ προςκαλεύ ςτην τελετή εγκαινίων πρϐςβαςησ του Αριςτοτϋλειου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ ςτο Οπτικοακουςτικβ Ιςτορικβ Αρχείο του USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education την Δευτϋρα, 3 Οκτωβρίου 2011 και ώρα ςτην Κεντρικό Βιβλιοθόκη του Αριςτοτϋλειου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ. Επύςησ, την Σρύτη, 4 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 8:45, θα πραγματοποιηθεύ ςτο Κεντρικϐ Αμφιθϋατρο τησ Βιβλιοθόκησ, επιςτημονικβ εργαςτήριο, το οπούο απευθϑνεται ςε μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ 7 τηλ ,

8 και υποψόφιουσ διδϊκτορεσ ςτουσ τομεύσ τησ Ιςτορύασ, Υιλολογύασ, Παιδαγωγικών, Πολιτικόσ Επιςτόμησ, Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ, Νομικόσ και Δημοςιογραφύασ και αποςκοπεύ ςτο να εξοικειώςει τουσ φοιτητϋσ με το αρχεύο και τουσ τρϐπουσ χρόςησ του για την ϋρευνα. Ο τρατήσ Σςίρκασ ςήμερα: Η ςημαςία τησ μετεμφυλιακήσ λογοτεχνίασ για τισ μετά το Πολυτεχνείο γενιέσ. Ο επύκουροσ καθηγητόσ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων Γ. Παπαθεοδώρου, ο καθηγητόσ ςτο Freie Universitat του Βερολύνου Μ. Πεχλιβϊνοσ και η ποιότρια M. Σοπϊλη ςυζητοϑν με το κοινϐ τον αντύκτυπο που ϋχει ςτισ μϋρεσ μασ το ϋργο του τρατό Σςύρκα. Η εκδόλωςη θα πραγματοποιηθεύ ςτη τϋγη Γραμμϊτων και Σεχνών του Ιδρϑματοσ Ψνϊςη, Λεωφ. υγγροϑ , την Σετϊρτη 5 Οκτωβρύου 2011 (ώρα 19.00). Πληρ. ςτην ιςτοςελύδα. Η Ελληνοαμερικανικό Ϊνωςη παρουςιϊζει ςε ςυνεργαςύα με το Μουςεύο τησ Ελληνικόσ υλλογόσ Νϐμπελ έκθεςη-αφιέρωμα ςτον ςημαντικβ αμερικανβ ςυγγραφέα Ernest Hemingway με αφορμό τη ςυμπλόρωςη 50 χρϐνων απϐ τον θϊνατϐ του. το πλαύςιο τησ ϋκθεςησ θα πραγματοποιηθοϑν επύςησ παρϊλληλεσ εκδηλώςεισ: κινηματογραφικϋσ προβολϋσ, ανοιχτό ςυζότηςη και εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα, 19 επτεμβρίου - 18 Οκτωβρίου Πληροφορύεσ και κρατόςεισ θϋςεων για το εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα: & Έκθεςη Ελγτη ςτο Ίδρυμα Θεοχαρϊκη (22/09-27/11/2011). Αφιϋρωμα ςτο Ίδρυμα Εικαςτικών Σεχνών και Μουςικόσ Β. & Μ. Θεοχαρϊκη (Βαςιλύςςησ οφύασ 9 και Μϋρλιν 1) απϐ 22 επτεμβρύου ϋωσ 27 Νοεμβρύου, με αφορμό τα 100 χρϐνια απϐ τη γϋννηςό του. Πληροφορύεσ ςτο ϊρθρο. Σο ΕΚΕΜΕΛ διοργανώνει ςειρά δίωρων ςυναντήςεων, κϊθε Σετϊρτη ( ). τισ "υναντόςεισ τησ Σετϊρτησ" ϋνασ ϋμπειροσ μεταφραςτόσ θα παρουςιϊζει ϋναν ςυγγραφϋα και το ϋργο του, ενώ παρϊλληλα θα αναφϋρεται ςτην ιδιαύτερη ςχϋςη που ϋχει διαμορφώςει μαζύ του μεταφρϊζοντϊσ τον: πληροφορύεσ. το πλαύςιο τησ ϋκθεςησ με τύτλο «Μέςα / Πέρα απβ τα ςγνορα. Η ςυλλογή τησ Ευρωπαΰκήσ Σράπεζασ Επενδγςεων», το Βυζαντινϐ και Φριςτιανικϐ Μουςεύο διοργανώνει τϋςςερισ διαλϋξεισ, 19 επτεμβρίου 30 Οκτωβρίου 2011, με θϋματα, τα οπούα πραγματεϑονται με πολλοϑσ και διαφορετικοϑσ τρϐπουσ την ϋννοια του ορύου. Πληρ , , ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ Βιβλιοθήκη του Ιδργματοσ Λαςκαρίδου: Η Βιβλιοθόκη «Καύτη Λαςκαρύδου» ιδρϑθηκε το Δεκϋμβριο του 1993 απϐ τον Κωνςταντύνο Λαςκαρύδη. Απϐ τον Ιοϑνιο του 2006 λειτουργεύ ςε δικϐ τησ κτόριο ςτην οδϐ Πραξιτϋλουσ 169 και Μπουμπουλύνασ, ςτον Πειραιϊ. Αυτό τη ςτιγμό, περιϋχει περιςςϐτερουσ απϐ τύτλουσ βιβλύων και η ςυλλογό τησ εμπλουτύζεται ςυνεχώσ. Η βιβλιοθόκη διοργανώνει εκδηλώςεισ, ςεμινϊρια, προγρϊμματα, εκθϋςεισ και ςυνϋδρια, ςυνεργϊζεται τακτικϊ με εκδοτικοϑσ ούκουσ και ϊλλουσ πολιτιςτικοϑσ φορεύσ, προκηρϑςςει ετόςιο λογοτεχνικϐ διαγωνιςμϐ, δραςτηριοποιεύται με εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα ςτο χώρο τησ παιδεύασ, ςυςτόνει επιτροπϋσ για την ϋρευνα και μελϋτη θεμϊτων ςχετικών με τον πολιτιςμϐ, παρύςταται δυναμικϊ ςτο χώρο των εντϑπων και του Διαδικτϑου, και φυςικϊ διατηρεύ την ιδιϐτητα τησ δανειςτικόσ Βιβλιοθόκησ. Μπορεύτε να γύνετε μϋλοσ ςυμπληρώνοντασ τη ςχετικό φϐρμα. Τλικϐ για την ενδογλωςςικό μετϊφραςη (ςτον ΚΟΜΒΟ) Η Λογοτεχνύα ςτο διαδίκτυο 8 τηλ ,

9 Μουςείο Νύκου Καζαντζϊκη Μουςείο Βυζαντινοϑ Πολιτιςμοϑ (Θεςςαλονύκη) Εϊν ενδιαφϋρεςτε να γύνετε ςυνδρομητόσ/-τρια ςτο περιοδικϐ, επιςκεφτεύτε τη ςχετικό ΙΣΟΕΛΙΔΑ και ακολουθόςτε τισ οδηγύεσ. 9 τηλ ,

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν.

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν. Η επϋμβαςισ των γεγονϐτων των όχων των παρατϊξεων η επϋμβαςισ των πλούων απϐ το ϊγριο πϋλαγοσ οι λαώκού ρότορεσ το ςτόθοσ μου οι φωνϋσ οι φϊμπρικεσ ο Οχτώβρησ του 17 το 1936 ο Δεκϋμβρησ του 44 Για τοϑτο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 ΦΟΛΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 Ζώντασ ϐλη τουσ τη ζωό με παγιωμϋνη την αντύληψη πωσ η ϑπαρξη και ςυνδρομό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ε.Ε.) εύναι δεδομϋνη, οι μαθητϋσ/-τριεσ τησ χώρασ μασ εύδαν πρϐςφατα την Ϊνωςη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ Σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Πανεπιστημιόπολης, στο τέρμα Ιλισίων, βρίσκεται το Αρχαιολογικό Πάρκο. Εδώ έχουν μεταφερθεί από το 2004

Διαβάστε περισσότερα

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity EuroCharity Ελληνικόσ Οδηγόσ Εταιρικόσ Κοινωνικόσ Ευθύνησ Αλεξανδρουπόλεωσ 25 115 27 Αθόνα Σηλ.: 210 747 5845-8 Fax: 210 747 5849 E-mail: info@eurocharity.org ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθόνα, 23 Δεκεμβρύου 2008 Ετόςια

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Αποτελεύ νϋα ςχετικϊ κλινικό οντότητα με ςυχνότητα 1/5000 ςτο γενικό πληθυςμό και

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ~ ~ ~ ~

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ~ ~ ~ ~ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ΣΑΛΚΑΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΙΣΟΕΛΙΔΑ: www.dimitsal.com ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΦΤΔΡΟΜΕΙΟ: dimitsal@gmail.com τρατιωτικϋσ υποχρεώςεισ: Εκπληρωμϋνεσ. ~ ~ ~ ~ ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ: 1. Κινηματογρϊφοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 Δομό τησ παρουςύαςησ Ανακοινώςεισ Όψη Υπηρεςιών και Υποδομών ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθόνασ Προγρϊμματα ΔΒΕ Εθνικϋσ και Διεθνεύσ Συνϋργειεσ Υπηρεςύεσ Πιςτοπούηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ τησ κυκλοφορύασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτών για τισ ςυνθόκεσ Αναθϋτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Ειςαγωγό Στόχοι Περιεχόμενο Δεύκτεσ επιτυχύασ Διδακτικό Μεθοδολογύα Αξιολόγηςη 1 Ειςαγωγό Σκοπόσ του μαθόματοσ: Να γνωρύςουν οι μαθητϋσ/τριεσ: την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)»

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Αναθϋτουςα Αρχό: Τπουργεύο Οικονομικών Προώπολογιςμόσ: 134.146 (χωρύσ Υ.Π.Α.) Πλϋον Δικαιώματα Προαύρεςησ: 32.353

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΗ ΠΑΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (UPS) ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΕΥΑ ΣΟ: ΠΑΣΗΜΑ ΕΛΕΤΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Φρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 Γιατί η οικογζνεια αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τισ μεγαλύτερεσ παγκοςμύωσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τυχερών παιχνιδιών εν όψει τησ ειςαγωγόσ και λειτουργύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book

Διαβάστε περισσότερα

Press Release Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches

Press Release Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches GR Press Release Άρτα, Σάββατο 6 Ιουλίου 2013 Curriculum and study plan Τo Σϊββατο, 6 Ιουλύου του 2013 ςτην Άρτα υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

4 th Loutraki Christmas Cup

4 th Loutraki Christmas Cup 4 th Loutraki Christmas Cup Αγαπητού φύλοι, Ο πετυχημϋνοσ ποδοςφαιρικόσ θεςμόσ Loutraki Christmas Cup ςυνεχύζεται και διοργανώνεται για μια ακόμη χρονιϊ ςτο πληρϋςτερο αθλητικό κϋντρο τησ Ελλϊδοσ, το Sport

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ειςαγωγό ςτο Ιnternet χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ιςτορικό Αναδρομό 1962: Ο Paul Baran τησ Rand Corporation ειςϊγει τη μεταγωγό πακϋτων. 1969: Σο DARPA (Department of Defense

Διαβάστε περισσότερα

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS Deliverable 7.6 Products from trainee teachers Demetra Pitta-Pantazi, Constantinos Christou, Maria Kattou, Marios Pittalis, Paraskevi Sophocleous ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα PRESS PACK Μϊρτιοσ 2012 Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα Σε απόλυτη εναρμόνιςη με τη ςτρατηγικό ενύςχυςησ και ανϊπτυξησ τησ γκϊμασ Peugeot, το 4008 θα κυκλοφορόςει αρχικϊ ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ϊββατο 14 Φεβρουαρύου 2015 Πολύ νωρύσ το πρωύ ςυγκεντρωθόκαμε ςτο αεροδρόμιο και δεν μπορούςαμε να ςυγκρατόςουμε τον ενθουςιαςμό μασ που πηγαύναμε πρώτη φορϊ ςτο εξωτερικό όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010 Τόμος VI Τεύχος 1 Ιανοσάριος 2011 υγγραφέασ: Θεόδωροσ ταματίου: Research Economist tstamatiou@eurobank.gr Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Κρεκούκιασ Στοιχεύα τησ υποκειμενικόσ και κλινικόσ αξιολόγηςησ Επεξόγηςη και αναζότηςη του τελικού αιςθόματοσ Αξιολόγηςη ενεργητικού και παθητικού εύρουσ τροχιϊσ Γωνιομϋτρηςη Από τη φόρμα υποκειμενικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Φεστιβάλ Εθελοντισμού & Πολιτισμού Χωρίς Σύνορα-2014

Φεστιβάλ Εθελοντισμού & Πολιτισμού Χωρίς Σύνορα-2014 Φεστιβάλ Εθελοντισμού & Πολιτισμού Χωρίς Σύνορα-2014 Kυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014 ώρα 10.00-22.00 Hilton Athens ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΤΜΜΕΣΟΦΕ 50 εθελοντικέσ οργανώςεισ & φορείσ με περίπτερα από το φάςμα του εθελοντιςμού

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Έκδοςη Τύτλων ποςού EUR5.507.000 Σταθερού και Ανώτατου Κυμαινόμενου Επιτόκιο με λόξη το Σεπτϋμβριο 2016 με την εγγύηςη τησ Citigroup Inc. ςτα πλαύςια του Eνιαύου

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ

ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία παξνπζηάζηεθε ελώπηνλ ηνπ Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ε Μεξηθή Δθπιήξσζε ησλ Απαηηήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα»

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη Μελϋτεσ 2009 «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Δρ. Κατερύνα Πϊςτρα Ειρόνη Μπαλτϊ Παναγιώτησ Δημητρϊκησ Εύη Μπανταβϊνου Μαρύα Λαδϊ Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η Europ Assistance, η οπούα ςτο εξόσ θα καλεύται Αςφαλιςτόσ, αναλαμβϊνει την κϊλυψη Οδικόσ Βοόθειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MyVanto LLC. Michel Kreidi Tel.: +1 514 802 1808 mk@myvanto.com Η Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία ςτην υπηρεςία ςασ Η φωτοβολταϊκή ενζργεια είνα άλλη μία δωρεάν πηγή ενζργειας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ)

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) πουδαςτήσ: Κρομμύδασ Δημότριοσ (Κ.Α..:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014. Γ -Δ εξάμηνο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014. Γ -Δ εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Ημερομηνία 1-9-2014 2-9-2014 3-9-2014 4-9-2014 5-9-2014 Κινητική αγωγή και μάθηση ΠΕΥ 200

Διαβάστε περισσότερα

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά Ρξύλα Νάμμξς Υπξυήσια Δήμαρτξο Κξμρά πρξ Δημόρη πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά με εςθύμη για ρξ πήμερα, με όραμα για ρξ αύριξ Αγαπητού υνδημότεσ και υνδημότιςςεσ, Μϋςα ςε μύα περύοδο πρωτόγνωρησ οικονομικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 2 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 3 4 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Εύναι αξιοθρόνητη, η παρακμό των καλών εθύμων ςτισ χώρεσ που καυχώνται ότι εύναι πολιτιςμϋνεσ.

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

Μουςική και θόρυβοσ. Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη. ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία»

Μουςική και θόρυβοσ. Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη. ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία» ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία» Μουςική και θόρυβοσ Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη Υπεύθυνη καθηγήηρια: Κα Κικεμένη Ξυδέα Μουςική Μουςικό θεωρεύται

Διαβάστε περισσότερα

200 Hours NYSY Yoga Teacher Training & Anusara Immersions 1-3 Tώρα και ςτη Θεςςαλονίκη ςτην Αρμονία! Σεπτέμβριοσ 2011-Ιούνιοσ 2012

200 Hours NYSY Yoga Teacher Training & Anusara Immersions 1-3 Tώρα και ςτη Θεςςαλονίκη ςτην Αρμονία! Σεπτέμβριοσ 2011-Ιούνιοσ 2012 200 Hours NYSY Yoga Teacher Training & Anusara Immersions 1-3 Tώρα και ςτη Θεςςαλονίκη ςτην Αρμονία! Σεπτέμβριοσ 2011-Ιούνιοσ 2012 LEVEL ONE: 170 hours BASIC 1. Anusara Immersions 1-3, 100 ώρεσ Βιβή Λέτςου,

Διαβάστε περισσότερα

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia.

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia. τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Αντρϋασ Ζαντόσ Ζαληεο 1 τηλεπικοινωνύεσ O όροσ τηλεπικοινωνύεσ αναφϋρεται ςτην ανταλλαγό πληροφοριών και μηνυμϊτων μεταξύ δύο τόπων που βρύςκονται ςε απόςταςη, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ ΟΜΑΔΑ : γιατί χρειάηεται; ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ Γενικϊ θϋματα τησ Τ.Α. Ειδικϊ θϋματα (δανεικϊ ωϊρια,απώλεια

Διαβάστε περισσότερα