ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1993-2003"

Transcript

1 ΤΟΜΕΑΣ 2: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Κατηγορία Προβληµάτων Στόχοι Παρεµβάσεων Απαιτούµενες Υποδοµές µέχρι το έτος 1999 Υλοποιηθείσες Υποδοµές µέχρι σήµερα Βαθµός υλοποίησης Σχόλια 1.1 Θεσµοί Νοµοθεσία - ιοίκηση Έλλειψη αυτοδιοίκησης β & γ βαθµού Αλληλοεπικάλυψη Υπουργείων Ανεπαρκής οργάνωση της ηµόσιας ιοίκησης Ανενεργός νοµοθεσία Η ενίσχυση των δυνατοτήτων για ουσιαστική παρέµβαση των φορέων δηµόσιου χαρακτήρα που εµπλέκονται µε την διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Υποµέτρο ιοίκηση Νοµοθεσία Κεντρική ιοίκηση: Λειτουργική Κ.. µε αποσαφηνισµένες ευθύνες και ρόλους (αποσαφήνιση των εθνικών αρµοδιοτήτων και ρόλων µεταξύ των διαφόρων υπουργείων και κύρια ΥΠΕΧΩ Ε, Υπ. Εσωτερικών και Υπ. Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα ζητήµατα διαχείρισης στερεών αποβλήτων) Αναβαθµισµένες υπηρεσίες (αναβάθµιση των εµπλεκοµένων µε το αντικείµενο αντίστοιχων υπηρεσιών) Αυτόνοµη υπηρεσία για τη διαχείριση των Σ.Α. Νοµοθεσία: Ύπαρξη εξειδικευµένου νοµοθετικού έργου και λειτουργικού Α. Bελτίωση του περιεχοµένου της ΚΥΑ 69269/90 για τις ΜΠΕ εν υπήρξαν ουσιαστικές βελτιώσεις ηµιουργία ΕΥΠΕ. Κατά τα άλλα στασιµότητα εν υφίσταται τέτοια υπηρεσία Εκδόθηκαν σχετικά ο Ν. 3010/2002 «Εναρµόνιση του Απαιτούνται σηµαντικές συµπληρώσεις ΤΟΜΕΑΣ 2: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 1 / 16

2 Β. Έκδοση ειδικής Υπουργικής Απόφασης για το περιεχόµενο των ΜΠΕ που αφορούν στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων Γ. Έκδοση του πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων που προβλέπει το άρθρο 15 της ΚΥΑ 49541/86 Ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ και άλλες διατάξεις», η ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/2002 «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002» η ΚΥΑ 25535/3281/2002 «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γ. Γ. της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α κατηγορίας σύµφωνα µε την υπ αριθµ ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ» η ΚΥΑ Η.Π /703 /Φ104 /2003 (ΦΕΚ 332Β) «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων» Εκδόθηκε σχετικά η ΚΥΑ /1997 «Εθνικός σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων)» Εκδόθηκε σχετικά η ΚΥΑ /1997 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» του αναφερόµενου νόµου µε παράλληλα νοµοθετήµατα Οι αναφερόµενες στην εν λόγω ΚΥΑ προδιαγραφές για σύνταξη ΜΠΕ αφορούν µόνο ΧΥΤΑ Η αναφερόµενη ΚΥΑ απαιτεί νοµοτεχνική επεξεργασία. Εκπόνηση του Εθνικού Σχεδιασµού διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπεται από το άρθρο 8 της ΚΥΑ 49541/86 Εκπονήθηκε και εκδόθηκαν σχετικά: Η ΚΥΑ /1997 «Εθνικός σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων «γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων» και Η ΚΥΑ 14312/1302/2000 Επισηµαίνεται η µεγάλη καθυστέρηση ολοκλήρωσης του Εθνικού Σχεδιασµού. Τελεί υπό αναθεώρηση. ΤΟΜΕΑΣ 2: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 2 / 16

3 «Συµπλήρωση και εξειδίκευση της υπ αριθµ /1977 ΚΥΑ µε θέµα: Εθνικός σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων)» ΚΥΑ 26469/1501/Ε103 (ΦΕΚ 864Β/ ) «συµπλήρωση και εξειδίκευση της /1997 ΚΥΑ» Άρση της υφιστάµενης πολυνοµίας, επικαλύψεων και αντιφάσεων µε κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Ζητήµατα που πρέπει να επανεξετασθούν ή αποσαφηνισθούν: Επίσης ως προς το εξειδικευµ ένο νοµοθετικό έργο εκδόθηκαν: η ΚΥΑ 29407/3508/2002 «Υγειονοµική ταφή στερεών αποβλήτων» ο Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228Α) «Σώµα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» που συµπληρώθηκε µε το Π 165 (ΦΕΚ 165Α/ ) i) Έγκριση καταλληλότητας χώρων διάθεσης από Νοµ άρχη - προέγκριση χωροθέτησης από το ΥΠΕΧΩ Ε Η ΠΧ, η οποία αντικαταστάθηκε από την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση, για την πλειοψηφία των περιπτώσεων γίνεται από την οικεία Περιφέρεια (Π 28/1993 και ΚΥΑ 25535/3281/2002) Η εν λόγω ρύθµιση δεν αίρει τη διαπιστούµενη πολυνοµία ii) Αδειοδότηση από το Νοµάρχη έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το ΥΠΕΧΩ Ε Η έγκριση ΠΟ για την πλειοψηφία των περιπτώσεων γίνεται από την οικεία Περιφέρεια Ν.2647/1998 Η εν λόγω ρύθµιση δεν αίρει τη διαπιστούµενη πολυνοµία ΤΟΜΕΑΣ 2: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 3 / 16

4 και ΚΥΑ 25535/3281/2002 ) iii) Ο ρόλος των Οργανισµών Καµία νοµοθετική ρύθµιση Αθήνας και Θεσσαλονίκης iv) Η κατοχύρωση του ρόλου των Ενιαίων Συνδέσµων των ΟΤΑ ως φορέων σχεδιασµού σε περιφερειακό επίπεδο (Νοµός) ΚΥΑ 69728/96 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων» Σύµφωνα µε την εν λόγω ΚΥΑ, ο σύνδεσµος ΟΤΑ µπορεί να είναι φορέας σχεδιασµού µόνο για το Β στάδιο σχεδιασµού και µόνο για τη διαχειριστική ενότητα για την οποία είναι φορέας διαχείρισης v) )Η διαδικασία διαχείρισης των εγκαταλειµµένων οχηµάτων και κύρια ασφαλούς (χωρίς νοµικές συνέπειες) αποκοµιδής τους vi) Ο φορέας αποκοµιδής των αστικών αποβλήτων των λιµανιών ΚΥΑ 69728/96 «Μέτρα και όροι Η διαδικασία διαχείρισης των για τη διαχείριση των στερεών εγκαταλειµµένων οχηµάτων αποβλήτων» αποσαφηνίζεται µε το Ν. 2939/01 και Ν. 2939/01 «Συσκευασίες και το σχετικό Π, το οποίο όµως ακόµη εναλλακτική διαχείριση των δεν έχει δηµοσιευθεί. συσκευασιών και «άλλων προϊόντων» Ίδρυση ΕΟΕ ΣΑΠ» ΚΥΑ 69728/1996 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων» Νοµοθετική κάλυψη του αντικείµενου της ανακύκλωσης Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και «άλλων προϊόντων» Ίδρυση ΕΟΕ ΣΑΠ» Θα ολοκληρωθεί µε τη δηµοσίευση των σχετικών Π.. για τα «άλλα προϊόντα» και των Π.. για την ίδρυση του ΕΟΕ ΣΑΠ. εν έχει εκπονηθεί σχέδιο Π για το έντυπο χαρτί ΤΟΜΕΑΣ 2: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 4 / 16

5 Κατηγορία Προβληµάτων Στόχοι Παρεµβάσεων Απαιτούµενες Υποδοµές µέχρι το έτος 1999 Υποµέτρο Θεσµοί Τοπική Αυτοδιοίκηση: Υλοποιηθείσες Υποδοµές µέχρι σήµερα Βαθµός υλοποίησης Σχόλια Θεσµική αναβάθµιση της ΤΑ Ν.2218/94 «Ίδρυση Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση & την Περιφέρεια κλπ», όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 2240/94 «Συµπλήρωση διατάξεων για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση κλπ». Ν. 2539/97 «Συγκρότηση της πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Η θεσµοθέτηση Τ.Α. β βαθµού συνιστά θεσµική αναβάθµιση της Τ.Α. ανεξάρτητα από τις συγκεκριµένες προβλέψεις της νοµοθεσίας Παραχώρηση αρµοδιοτήτων στην ΤΑ (και κύρια µε την υπαγωγή στις αποκλειστικές της αρµοδιότητες εκείνων που ο δηµοκοινοτικός κώδικας εµφανίζει σήµερα ως συντρέχουσες) ιασφάλιση της διοικητικής αυτοτέλειας της ΤΑ (µε τον περιορισµό της ευθύνης του κράτους στην άσκηση εποπτείας, όπως ορίζει το Σύνταγµα, και την υπαγωγή της ευθύνης για τον έλεγχο των αποφάσεων των οργάνων της Τ.Α. στην δικαστική εξουσία) Συγκρότηση Ενιαίων Συνδέσµων ΟΤΑ σε επίπεδο νοµού (για το σχεδιασµό της διαχείρισης και για τη διάθεση και µεταφόρτωσή τους, όπως προβλέπει η ΚΥΑ 49541/86, µε ειδική αντιµετώπιση για τα υποδεέστερα του νοµού νησιά) Ν. 2218/94 Καταργείται ο διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων σε αποκλειστικές και συντρέχουσες. Οι αρµοδιότητες της ΤΑ είναι πλέον αποκλειστικές. Αναθεώρηση του Συντάγµατος Μετά την αναθεώρηση του Συντάγµατος, το κράτος ασκεί µόνο έλεγχο νοµιµότητας. Στην πράξη όµως παρατηρούνται περιπτώσεις παρέµβασης και σε επίπεδο σκοπιµότητας. Με την αντικατάσταση της ΚΥΑ 49541/86 µε την ΚΥΑ 69728/96 περιορίστηκε η αναγκαιότητα συγκρότησης ενιαίων φορέων των ΟΤΑ σε επίπεδο νοµού ή ευρύτερο ΤΟΜΕΑΣ 2: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 5 / 16

6 1.2 Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός Έλλειψη εθνικού σχεδιασµού Έλλειψη εθνικής πολιτικής στην ανακύκλωση Έλλειψη εθνικών τεχνικών προδιαγραφών Έλλειψη περιφερειακού σχεδιασµού Έλλειψη στοιχείων (ποσοτικών ποιοτικών) Υποµέτρο Εθνικός Σχεδιασµός Η διαµόρφωση εθνικού και περιφερειακού σχεδιασµού στη διαχείριση των Σ.Α. καθώς και εθνικής πολιτικής στην ανακύκλωση, ως απαραίτητων εργαλείων άσκησης πολιτικής στη διαχείριση των Σ.Α. από τους αρµόδιους φορείς Εθνικός Σχεδιασµός Ύπαρξη εθνικού σχεδιασµού Εκδόθηκαν οι σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ /1997 «Εθνικός σχεδιασµ ός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων)» και ΚΥΑ 14312/1302/2000 «Συµ πλήρωση και εξειδίκευση της υπ αριθµ /1977 ΚΥΑ µε θέµα: Εθνικός σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων) 100% Καθυστέρησε σηµαντικά η ολοκλήρωσή του. Τελεί υπό αναθεώρηση. Ύπαρξη εθνικής πολιτικής στην ανακύκλωση των Σ.Α. Ψήφιση Νόµου για τις συσκευασίες και την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ν ΦΕΚ 179Α/ ) Βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας τα Π.. για την εξειδίκευση της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και συγκεκριµένων άλλων προϊόντων ΤΟΜΕΑΣ 2: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 6 / 16

7 Κατηγορία Προβληµάτων Στόχοι Παρεµβάσεων Απαιτούµενες Υποδοµές µέχρι το έτος 1999 Υποµέτρο Περιφερειακός Σχεδιασµός Περιφερειακός Σχεδιασµός Ύπαρξη περιφερειακού σχεδιασµού Υλοποιηθείσες Υποδοµές µέχρι σήµερα Μέχρι σήµερα έχει υλοποιηθεί το Α στάδιο σχεδιασµού για όλους τους νοµούς και το Β στάδιο σχεδιασµού στους περισσότερους νοµούς. εν υπάρχει εικόνα για τον αριθµό των χώρων για τους οποίους έχουν εκπονηθεί περιβαλλοντικές µελέτες. Βαθµός υλοποίησης Σχόλια Οι Νοµαρχιακοί Σχεδιασµοί, που στην πλειονότητά τους προέβλεπαν υπερβολικό πλήθος ΧΥΤΑ ανά νοµό, έχουν παγώσει γιατί επίκειται η ψήφιση νοµοθεσίας που θα προβλέπει σχεδιασµό σε επίπεδο περιφέρειας, µε µικρότερο αριθµό εγκαταστάσεων που είναι και ορθότερο. Επισηµαίνεται, όµως, ότι η παραπάνω παρέµβαση έπρεπε να γίνει νωρίτερα ώστε και χρόνος και κόπος και χρήµατα να εξοικονοµηθούν. Υπάρχουν εγκεκριµένοι (Β φάση) περιφερειακοί σχεδιασµοί (επί συνόλου 13 περιφερειών) στην Αττική, την Αν. Μακεδονία και Θράκη, την Ήπειρο, την υτ. Μακεδονία, τα Ιόνια νησιά, την Κρήτη και τα νησιά του Ν. Αιγαίου. Η Α φάση έχει εγκριθεί στην Κεντρ. Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Αναµένεται η ολοκλήρωσή τους µέχρι το τέλος του έτους. ΤΟΜΕΑΣ 2: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 7 / 16

8 Κατηγορία Προβληµάτων Στόχοι Παρεµβάσεων Απαιτούµενες Υποδοµές µέχρι το έτος Αποκοµιδή Στερεών Αποβλήτων Ανορθολογικός τρόπος αποκοµιδής Ανυπαρξία βέλτιστων διαδροµών συλλογής (routing) Ακαταλληλότητα µέσων προσωρινής αποθήκευσης Οπτική ρύπανση αστικού περιβάλλοντος Πολλαπλασιασµός µικροαπορριµµάτων (litter) Επιδηµιολογικοί κίνδυνοι Ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας 1.4 Μεταφόρτωση Στερεών Αποβλήτων Εκτέλεση αυξηµένου µεταφορικού έργου Επιβάρυνση του κυκλοφοριακού των πόλεων Ρύπανση ατµόσφαιρας Αυξηµένο κόστος απ υσµενείς συνθήκες λειτουργίας των χώρων διάθεσης (υψηλός κυκλοφοριακός φόρτος, φαινόµενα αιχµής) οκοµιδής Η µηχανοποίηση της αποκοµιδής των απορριµµάτων σε ειδικότερους στόχους: Την καλύτερη οικονοµική της απόδοση Τη βελτίωση των όρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας Την προστασία της δηµόσιας υγείας Την προστασία του περιβάλλοντος περιλαµβανοµένης της αισθητικής του προστασίας Η καλύτερη αξιοποίηση του εξοπλισµού συλλογής των απορριµµάτων, η µείωση του µεταφορικού έργου, ο περιορισµός του κυκλοφοριακού φόρτου προς τις εγκαταστάσεις διάθεσης Ύπαρξη πρότυπων κάδων και σύγχρονων απορριµµατοφόρων Ύπαρξη λειτουργικού συστήµατος και υποδοµής (κονταίηνερςαυτοσυµπιεστές-οχήµατα) αποκοµιδής ειδικών Σ.Α. Ύπαρξη λειτουργικού συστήµατος και υποδοµής στον οδοκαθαρισµό Κατασκευή εγκαταστάσεων διαφόρων τύπων υνατότητα µεταφόρτωσης: Υλοποιηθείσες Υποδοµές µέχρι σήµερα Βαθµός υλοποίησης Σχόλια 80% Μικρή προώθηση κάποιων παρεµβάσεων (αδρανή, εµποροβιοµηχανικά, οικιακά νοσηλευτικών µονάδων) Μέτριο επίπεδο υλοποίησης Στην Αττική: τόνων απορριµµάτων Έχουν κατασκευασθεί 12 ΣΜΑ Υπάρχοντες ΣΜΑ Βλ. Πίνακα 1 Στην υπόλοιπη χώρα: τόνων απορριµµάτων Έχουν κατασκευασθεί 3 ΣΜΑ στους οποίους µεταφορτώνονται 61,5 τόνοι απορριµµάτων ηµερησίως 1,1% Υπάρχοντες ΣΜΑ Βλ. Πίνακα 2 ΤΟΜΕΑΣ 2: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 8 / 16

9 1.5 Επανένταξη των ακατάλληλων χώρων απόθεσης απορριµµάτων Πυρκαγιές δασών Ρύπανση υπόγειων νερών και επιφανειακών αποδεκτών Οπτική ρύπανση, αισθητική υποβάθµιση τοπίων Επιπτώσεις στην πανίδα Περιορισµός των χρήσεων γης Επιδηµιολογικές εξάρσεις Κατηγορία Προβληµάτων Στόχοι Παρεµβάσεων Απαιτούµενες Υποδοµές µέχρι το έτος 1999 Η µερική αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων ή ηµιελεγχόµενων χωµατερών και η δηµιουργία προϋποθέσεων για τη φυσική επανένταξη τους στον περιβάλλοντα χώρο, µε παράλληλη ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία Μακροχρόνιες επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία Μορφολογική διαµόρφωση του ανάγλυφου των απορριµµάτων Επικάλυψη µε επιλεγµένο εδαφικό υλικό Κατασκευή δικτύου ελεγχόµενης διαφυγής και απόσµηση ή καύση βιοαερίου ιαχωρισµός οµβρίωνστραγγισµάτων και επανατροπή των στραγγισµάτων στην µάζα των απορριµµάτων Επιπτώσεις στην τοπική Περίφραξη χώρου ανάπτυξη Υλοποιηθείσες Υποδοµές µέχρι σήµερα Βαθµός υλοποίησης Σχόλια Ελάχιστες πιθανές παρεµβάσεις Στις εξακολουθούσαν να λειτουργού 1458 παράνοµες χωµατερές (που καλύπτουν το 47% του πληθυσµού). Η πλήρης εξάλειψή τους έχει προγραµµατιστεί για το τέλος του Οργάνωση των υπαρχόντων κατάλληλων χώρων ταφής απορριµµάτων Προβλήµατα αντίστοιχα µε τα αναφερόµενα στο µέτρο 1.5 Η διαµόρφωση όρων εύρυθµης και περιβαλλοντικά αποδεκτής λειτουργίας εκείνων των χώρων εναπόθεσης που θα κριθούν ότι µπορούν από άποψη καταλληλότητας θέσης, να συνεχίσουν την λειτουργία τους Βελτίωση χρήσης µηχανολογικού εξοπλισµού ιαµόρφωση και επικάλυψη τελικών πρανών Κατασκευή φρεατίων ελεγχόµενης διαφυγής και καύσης βιοαερίου ιαχωρισµός οµβρίων- στραγγισµάτων, επανατροπή Περίφραξη χώρου Στέγαση-υγιεινή προσωπικού Περιορισµένες παρεµβάσεις ΤΟΜΕΑΣ 2: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 9 / 16

10 Κατηγορία Προβληµάτων Στόχοι Παρεµβάσεων Απαιτούµενες Υποδοµές µέχρι το έτος Κατασκευή νέων χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) Προβλήµατα αντίστοιχα µε τα αναφερόµενα στο µέτρο 1.5 Η κατασκευή ΧΥΤΑ σε κατάλληλες θέσεις, µε ολοκληρωµένη υποδοµή, σωστή λειτουργία και αποτελεσµατικό σύστηµα ελέγχου, που θα εξασφαλίζουν την κοινωνική αποδοχή και θα επιτρέψουν την εξάλειψη των ανεξέλεγκτων ή ηµιελεγχόµενων χωµατερών Κατασκευή των έργων υποδοµής των ΧΥΤΑ, προµήθεια του µηχανολογικού εξοπλισµού, εγκατάσταση δικτύου παρακολούθησης και ελέγχου, σταδιακή αποκατάσταση χώρου Υλοποιηθείσες Υποδοµές µέχρι σήµερα Βαθµός υλοποίησης Σχόλια Λειτουργούντες ΧΥΤΑ (α εξάµηνο 2003) Βλ. Πίνακα 4 Αττική 100% Εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ το 93% 93% (93/100) Βλ. Πίνακα 5 (Αναφέρεται το ποσοστό του πληθυσµού που εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ και όχι το ποσοστό των ΧΥΤΑ που έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν) Θεσσαλονίκη: 100% Εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ το 71,2% 71,2% (71,2/100) Βλ. Πίνακα 6 Ηπειρωτική Ελλάδα: 70% Εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ το 27,1% 38,7% (27,1/70) Βλ. Πίνακα 7 Νησιά (& Κρήτη): 80% Εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ το 21,5% 26,9% (21,5/80) Βλ. Πίνακα 8 ΤΟΜΕΑΣ 2: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 10 / 16

11 Κατηγορία Προβληµάτων Στόχοι Παρεµβάσεων Απαιτούµενες Υποδοµές µέχρι το έτος Αποκατάσταση των κορεσµένων και προς κορεσµό χώρων εναπόθεσης απορριµµάτων Προβλήµατα αντίστοιχα µε τα αναφερόµενα στο µέτρο ιαλογή στην πηγή Αποσπασµατικότητα και περιορισµένη εφαρµογή Προχειρότητα εφαρµογής Αναρχία αγοράς ανακτώµενων προϊόντων Έλλειψη ενηµέρωσης κοινού 1.10 Μηχανική ιαλογή Βιοσταθεροποίηση Ανυπαρξία µεθόδου 1.11 Καύση Ανυπαρξία µεθόδου Η πλήρης επανένταξη στο περιβάλλον των κορεσµένων ή προς άµεσο κορεσµό χώρων εναπόθεσης απορριµµάτων, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, λόγω µεγέθους ή γειτνίασης µε ειδικές χρήσεις Η µείωση του όγκου των απορριµµάτων, η προστασία των φυσικών πόρων, ο περιορισµός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διαχείριση των Σ.Α., η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών Μείωση του όγκου των απορριµµάτων προς τελική διάθεση, προστασία των φυσικών πόρων µε την προσφορά εναλλακτικών πρώτων υλών και πηγών ενέργειας, µείωση της χρήσης χηµικών λιπασµ άτων Ελαχιστοποίηση του όγκου των απορριµµάτων προς τελική διάθεση και ασφαλής διάθεση ειδικών απορριµµάτων Μορφολογική διαµόρφωση του ανάγλυφου των απορριµµάτων Επικάλυψη µε στεγανωτικό υλικό Επικάλυψη µε εδαφικό υλικό Έργα διαχείρισης βιοαερίου, στραγγισµάτων και δίαιτας οµβρίων Κατασκευή έργων χρήσης από το κοινό Εγκατάσταση δικτύου παρακολούθησης και ελέγχου ιαµόρφωση σηµείων αναµονής κάδων και κέντρων υποδοχής (dechetteries) Προµήθεια εξοπλισµού διαλογής Κατασκευή-εξοπλισµός κέντρων αναβάθµισης ανακτώµενων προϊόντων Σταθεροποίηση όρων αγοράς Ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση πολίτη Κατασκευή εργοστασίων µηχανικής διαλογής ή/και βιοσταθεροποίησης Κατασκευή εργοστασίου καύσης ειδικών και οικιακών απορριµµάτων µε ή χωρίς ανάκτηση ενέργειας Κατασκευή µονάδων καύσης παθογόνων νοσοκοµειακών Υλοποιηθείσες Υποδοµές µέχρι σήµερα Έχουν ολοκληρωθεί 12 έργα αποκατάστασης ανεξέλεγκτων χωµατερών καθώς και 4 έργα ανάπλασης χώρων διάθεσης µεγάλης δυναµικότητας που εξυπηρετούσαν µεγάλα αστικά κέντρα (Σχιστό, Άνω Λιόσια, Θεσσαλονίκη, Σκαφιδαράς Ηρακλείου) Έως το 2001: Υπάρχοντα Κ ΑΥ 1 Ζάκυνθος (1.200 t/έτος) 1 Λάρισα (0 t/έτος) 1 Αχαΐα (1.850 t/έτος) 1 Μαρούσι (5.250 t/έτος) Σύνολο: t υλικά συσκευασίας χαρτί Λοιπά προγράµµατα διαλογής στην πηγή σε ήµους: t (2000) Έως το 1999: Υπάρχουσες Μονάδες 1 Μεσσηνία ( t/έτος) 1 Αττική ( ιλύς πράσινα t/έτος) 1 Θεσσαλονίκη ( t/έτος) και Βαθµός υλοποίησης Σχόλια Σηµαντικό µέρος ως προς την ποσότητα των απορριφθέντων απορριµµάτων (περίπου 60%). Μικρό µέρος ως προς την έκταση Η ΕΕΑΑ έχει λάβει έγκριση για τη δηµιουργία πανελλαδικού συστήµατος ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασιών. Το Κ ΑΥ της Λάρισας δεν λειτουργεί ακόµη. Το ΕΜΑΚ στα Άνω Λιόσια έχει κατασκευαστεί αλλά δεν λειτουργεί ακόµα. Της Μεσσηνίας έχει σταµατήσει τη λειτουργία του. εν υπάρχει εγκατάσταση καύσης Με βάση τη νοµ οθεσία δίνεται προτεραιότητα στην ανάκτηση υλικών (ανακύκλωση) ΤΟΜΕΑΣ 2: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 11 / 16

12 Πίνακας 1. ΣΜΑ που λειτουργούν στην Αττική ήµος Κάτοικοι Τόνοι απορριµµάτων Γλυφάδας Ηλιούπολης Ραφήνας Ν. Μάκρης Ζωγράφου Ν. Σµύρνη άφνη Π. Φαλήρου Καλλιθέας Σχιστό Βύρωνας Άλιµος ΣΥΝΟΛΟ Περιοχή Ποσότητες απορριµµάτων που παράγονται (τόνοι/έτος) Πίνακας 2. ΣΜΑ που λειτουργούν στην υπόλοιπη χώρα: ήµος Κάτοικοι Τόνοι απορριµµάτων (εκτίµηση) Κοζάνης , Καλλικράτειας Ιθάκης ΣΥΝΟΛΟ , Πίνακας 3 : Ποσότητες και ποσοστά απορριµµάτων που µεταφορτώνονται Ποσότητες απορριµµάτων που µεταφορτώνονται (τόνοι/έτος) Ποσοστό απορριµµάτων που µεταφορτώνονται (%) Ποσοστό υλοποίησης του µέτρου (%)* Αττική ,6 59,5 Υπόλοιπη χώρα ,0 2,0 * υπολογίζεται ως ο λόγος (ποσοστό απορριµµάτων που µεταφορτώνονται / ποσοστό απορριµµάτων που ήταν στόχος να µεταφορτώνονται) ΤΟΜΕΑΣ 2: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 12 / 16

13 Πίνακας 4: ΧΥΤΑ που λειτουργούν στο σύνολο της χώρας (α εξάµηνο 2003) Νοµαρχία Χώρος Ποσότητα διατιθέµενων αποβλήτων (ton/έτος) Εξυπηρετούµενος Πληθυσµός Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 1. Ξάνθης ΧΥΤΑ Ν. Ξάνθης Σύνολο Νοµού Εξυπηρετούµενοι ΟΤΑ 2. Καβάλας ΧΥΤΑ. Καβάλας Καβάλας,.. Ν. Καρβάλης,.. Χαλκερού 3. Ροδόπης ΧΥΤΑ. Κοµοτηνής Σύνολο Νοµού Κεντρική Μακεδονία 4. Κιλκίς ΧΥΤΑ. Κιλκίς Κιλκίς 5. Θεσσαλονίκ ης 6. Πιερίας ΧΥΤΑ. Κατερίνης 7. Πέλλης ΧΥΤΑ. Αριδαίας 8. Σερρών ΧΥΤΑ. Σερρών 9. Χαλκιδικής ΧΥΤΑ. Κασσάνδρας 10. Λάρισας ΧΥΤΑ. Λάρισας 11. Μαγνησίας ΧΥΤΑ. Βόλου 12. Ζακύνθου ΧΥΤΑ Ν. Ζακύνθου 13. Κεφαλληνίας ΧΥΤΑ Ν. Κεφαλληνίας 14. Λευκάδας ΧΥΤΑ Μεγανησίου ΧΥΤΑ Ταγαράδων Θεσσαλονίκης, Καλαµαριάς, Αµπελοκήπων, Νεάπολης, Σταυρούπολης, Συκεών, Ευόσµου, Πολίχνης, Ελευθερίου, Μενεµένης, Τριανδρίας, Πυλαίας, Αγ. Παύλου, Θέρµης, Πανοράµατος, Ν. Μηχανιώνας, Θερµαϊκού, Χορτιάτη, Ευκαρπίας, Πεύκα, Μίκρας, Βασιλικών, Καλλικράτειας 15. Κέρκυρας ΧΥΤΑ Κεντρ. Κέρκυρας 16. Αχαϊας ΧΥΤΑ. Πατραίων Κατερίνης, Κορινού, Πιερίων, Παραλίας, Ελαφίνας Αριδαίας, Εξαπλατάνου ήµος Σερρών Κασσάνδρας, Παλλήνης Θεσσαλία Σύνολο Νοµού Βόλου, Ν. Ιωνίας, Φερών, Ιωλκού, Αγριάς, Αισωνίας, Κάρλας, Αρτέµιδας, Μηλέων, Πορταριάς, Αρµενίου, Μακρινίτσας Ιόνια Νησιά Σύνολο Νοµού Σύνολο Νοµού Μεγανησίου Κερκυραίων, Παλιοκαστρίτσας, Φαιάκων, Παραλίων, Αχιλλείων υτική Ελλάδα Πατραίων ΤΟΜΕΑΣ 2: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 13 / 16

14 Στερεά Ελλάδα 17. Βοιωτίας ΧΥΤΑ. Λεβαδέων Λεβαδέων, Κορωνείας, Χαιρώνειας 18. Φθιώτιδος ΧΥΤΑ. οµοκού οµοκού, Ξυνιάδας, Θεσσαλιώτιδας 19. Φθιώτιδος ΧΥΤΑ. Λαµιέων Λαµίας, Στυλίδας, Πελασγίας, Εχιναίων, Γοργοποτάµου, Υπάτης, Λιανοκλαδίου, Αγ. Γεωργίου Αττική 20. Περιφέρεια ΧΥΤΑ υτ. Αττικής Πελοπόννησος 21. Κορινθίας ΧΥΤΑ. Κιάτου Σικυωνίων, Βέλου, Στυµφαλίας Νότιο Αγαίο 22. Κυκλάδων ΧΥΤΑ Κιµώλου Κιµώλου 23. Κυκλάδων ΧΥΤΑ Ανάφης Ανάφης 24. ωδεκανήσου ΧΥΤΑ Αγαθονησίου Κοινότητα Αγαθονησίου 25. ωδεκανήσου ΧΥΤΑ Μεγίστης Μεγίστης Κρήτη 26. Ηρακλείου ΧΥΤΑ Τεµένους Αρχάνων, Ν. Καζαντζάκη, Τεµένους 27. Ηρακλείου ΧΥΤΑ Χερσονήσου Μαλλίων 28. Λασιθίου ΧΥΤΑ. Σητείας Σητείας 29. Λασιθίου ΧΥΤΑ.Αγ. Νικολάου Αγ. Νικολάου 30. Ρεθύµνης ΧΥΤΑ. Ρεθύµνου Ρεθύµνου, Αρκαδίου,.. Αργυρουπόλεως (. Λαππαίων) 31. Ρεθύµνης ΧΥΤΑ. Αµαρίου Συβρίτου, Κουρητών, Νικ. Φωκά, Λαππαίων, Φοίνικα, Λάµπης, Γεροποτάµου, Αγ. Γαλήνης 32. Χανίων ΧΥΤΑ. Αρµένων Αρµένων, Γεωργούπολης, Βάµου, Κρυονερίδας, Αρµένων, Φρε, Ασηγωνιάς 33. Χανίων ΧΥΤΑ. Πελεκάνου Αν. Σεληνού, Πελεκάνου, Κανδάνου 34. Χανίων ΧΥΤΑ. Σφακίων Σφακίων ΣΥΝΟΛΑ ΤΟΜΕΑΣ 2: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 14 / 16

15 Πίνακας 5. Πληθυσµός που εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ στην Αττική (α εξάµηνο 2003) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ (%) ΒΑΘΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (%) * ,0 93,0 ** Πίνακας 6. Πληθυσµός που εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ στη Θεσσαλονίκη (α εξάµηνο 2003) ΝΟΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ (%) ΒΑΘΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (%) * ,2 71,2 ΤΟΜΕΑΣ 2: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 15 / 16

16 Πίνακας 7. Πληθυσµός που εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ στην ηπειρωτική χώρα (πλην Αττικής και Ν. Θεσσαλονίκης (α εξάµηνο 2003) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αν. Μακεδονίας και Θράκης Κεντρικής Μακεδονίας (πλην Θεσσαλονίκης) υτικής Μακεδονίας ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ (%) ΒΑΘΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (%) ,7 63, ,4 49, Θεσσαλίας ,6 79,4 Ηπείρου υτικής Ελλάδας ,9 29,9 Στερεάς Ελλάδας ,8 35,4 Πελοποννήσου ,0 67,1 ΣΥΝΟΛΟ ,1 38,7 Πίνακας 8. Πληθυσµός που εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ στα νησιά (α εξάµηνο 2003) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Βορείου Αιγαίου Νοτίου Αιγαίου Κρήτης Ιονίων νήσων ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ (%) ΒΑΘΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (%) ,6 15, ,9 31, ,6 77, ,5 26,9 ΤΟΜΕΑΣ 2: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 16 / 16

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων ΔΣΑ μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων ΔΣΑ μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I...60 Π.Ι. Θεσμικό Πλαίσιο, Νομοθεσία Σχετική με την Διαχείριση Αποβλήτων...62 Π.Ι.3 Υγειονομική Ταφή...72 Π..4. Ανακύκλωση...75 Π..5 Σύνθεση ΑΣΑ στην Ελλάδα...76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013 ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση απόφασης για την Αναθεώρηση Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αναθεώρηση - επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Απόβλητων (ΠΕΣ Α) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) είναι τυπικά οι αρμόδιοι φορείς της αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙ. Απολογισμός και Εκτίμηση Αναγκών σε Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παράρτημα ΙΙ. Απολογισμός και Εκτίμηση Αναγκών σε Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιβάλλον Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Παράρτημα ΙΙ Απολογισμός και

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα έργα στον εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Σελίδα i ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου 4042/2012 (Α 24) με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα

Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα 662 ΠερΔικ 4/2009 (ΕΤΟΣ 13ο) Α. ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΔΝ Παρά το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ο τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα έργα στον εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΔΚ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ... 4 3. ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ... 6 3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο φορέας του σχεδιασμού και της διαχείρισης. Β. Το ιστορικό του υφιστάμενου σχεδιασμού

Α. Ο φορέας του σχεδιασμού και της διαχείρισης. Β. Το ιστορικό του υφιστάμενου σχεδιασμού Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ) Προτάσεις για τις βασικές αρχές της αναθεώρησης του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής Α. Ο φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ

Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ Α1.1 Σύνοψη Κατάστασης-Προοπτικών Ευρύτερου Χωροταξικού Πλαισίου (Περιφέρειας, Νοµού) Α1.1.1 Ταυτότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Νοµού Κυκλάδων Η Περιφέρεια Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Μηχανικής Διαλογής και Κομποστοποίησης (EMΔK) αποβλήτων σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης

Εγκαταστάσεις Μηχανικής Διαλογής και Κομποστοποίησης (EMΔK) αποβλήτων σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης Εγκαταστάσεις Μηχανικής Διαλογής και Κομποστοποίησης (EMΔK) αποβλήτων σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης Αξιολόγηση και συγκρίσεις με το σχεδιασμό για τις ΕΜΔΚ στην Ελλάδα!! Βασίλης Στοϊλόπουλος Γεωλόγος Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής

Κύκλος Ποιότητας Ζωής Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», άρθρο 4, παράγραφος 6) ΘΕΜΑ: ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΣΣΙΝΙ» ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα