Η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας στον τουριστικό τοµέα. Η περίπτωση του νοµού Πιερίας και η ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας στον τουριστικό τοµέα. Η περίπτωση του νοµού Πιερίας και η ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού."

Transcript

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Διπλωµατική Εργασία: Η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας στον τουριστικό τοµέα. Η περίπτωση του νοµού Πιερίας και η ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΑΕΜ 228) ΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΑΕΜ 247) Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Παπαδοπούλου Ελένη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή. 6 Περίληψη Abstract 1.Ιστορική Αναδροµή του φαινοµένου: η πορεία του ειδικού-εναλλακτικού τουρισµού από την εµφάνισή του µέχρι σήµερα Προϊστορικός τουρισµός Πρώτη τουριστική περίοδος 1.3.Δεύτερη περίοδος 1.4.Τρίτη τουριστική περίοδος τουριστική 1.5.Τέταρτη τουριστική περίοδος 1.6.Μεταπολεµική τουριστική περίοδος Σύγχρονη περίοδος τουριστική 2.Εννοιλογική προσέγγιση ειδικών-εναλλακτικών µορφών σύγχρονου τουρισµού 2.1.Ο ορισµός των ειδικώνεναλλακτικών µορφών τουρισµού, οι προδιαγραφές ανάπτυξής τους και οι ειδικές-ενναλακτικές µορφές του σύγχρονου τουρισµού Μορφές µε κυρίαρχο κίνητρο τη γνωριµία µε τη φύση Μορφές µε κυρίαρχο κίνητρο τον πολιτισµό, τη θρησκεία, την επιστήµη και την εκπαίδευση

3 2.1.3.Μορφές µε κυρίαρχο κίνητρο τους επαγγελµατικούς λόγους Μορφές µε κυρίαρχο κίνητρο το νερό Μορφές µε κυρίαρχο κίνητρο την υγεία και την ποιότητα ζωής Μορφές µε κυρίαρχο κίνητρο την παραθέριση Άλλες µορφές Οι επιδράσεις των ειδικών-εναλλακτικών µορφών τουρισµού Επιδράσεις οικονοµικό τοµέα Επιδράσεις κοινωνικό τοµέα Επιδράσεις πολιτιστικό τοµέα Επιδράσεις φυσικό περιβάλλον στον στον στον στο 3.Το µοντέλο του ειδικούεναλλακτικού τουρισµού Το µοντέλο ανάπτυξης των ειδικών-εναλλακτικών µορφών τουρισµού σε παγκόσµιο και ευρωπαϊκό επίπεδο 3.3.Το µοντέλο ανάπτυξης των ειδικών-εναλλακτικών µορφών τουρισµού στην Ελλάδα 3.1.Η ανάπτυξη του ειδικούεναλλακτικού τουρισµού- Τάσεις & προοπτικές για το µέλλον 4.Ο νοµός Πιερίας ως προορισµός ειδικώνειδικών εναλλακτικών µορφών τουρισµού

4 4.1. Γενικά χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης 4.2.Γεωγραφικά περιβαλλοντικά κλιµατολογικά χαρακτηριστικά και Πληθυσµιακά χαρακτηριστικά 4.4.Οικονοµικά στοιχεία Παραγωγικοί κλάδοι 4.5.Δηµόσιες υποδοµές και υπηρεσίες 4.6.Η ιστορία του νοµού Πιερίας 4.7.Πολιτιστικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και 4.8.Τουριστικό προϊόν και προοπτικές ανάπτυξης ειδικού-εναλλακτικού τουρισµού στην περιοχή µελέτης 5. Έρευνα τουριστικής ανάπτυξης Σκοπός και υποθέσεις έρευνας 5.2. Αποτελέσµατα έρευνας Μεθοδολογική προσέγγιση & αποτελέσµατα 6.1.S.W.O.T. Ανάλυση και εφαρµογή της στην περιοχή µελέτης Καθορισµός στόχων Περιγραφή & εξέταση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων. 78 3

5 Περιγραφή & εξέταση µειονεκτηµάτων Περιγραφή & εξέταση ευκαιριών Περιγραφή & εξέταση απειλών 6.2. Αποτελέσµατα ανάλυσης S.W.O.T. στην περιοχή µελέτης 7. Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης & διαχείρισης ειδικών-εναλλακτικών µορφών τουρισµού 7.1. Η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας στον τουριστικό τοµέα σήµερα 7.2. Βασικά στοιχεία σχεδιασµού τουριστικής ανάπτυξης 7.3. Σχεδιασµός & διαχείριση ειδικούεναλλακτικού τουριστικού προϊόντος 7.4. Προτάσεις στρατηγικής ανάπτυξης ειδικούεναλλακτικού τουρισµού στο νοµό Πιερίας 7.5. Ανακεφαλαίωση- Συµπεράσµατα-Προοπτικές Βιβλιογραφία. 97 4

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της διπλωµατικής εργασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου του τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης. Η εργασία διαπραγµατεύτηκε την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας στον τουριστικό τοµέα, µελετώντας την περίπτωση του νοµού Πιερίας και ειδικότερα τη δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών-ειδικών µορφών τουρισµού. Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή του θέµατος είναι η σηµασία του τουρισµού στην ελληνική οικονοµία και οι προοπτικές ανάπτυξης εναλλακτικών-ειδικών µορφών τουρισµού. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή µελέτης, καθώς παρουσιάζει έντονη ποικιλοµορφία τόσο στα περιβαλλοντικά, όσο και στα ανθρωπογενή χαρακτηριστικά της. Ως εναλλακτικός-ειδικός τουρισµός ορίζεται η καινοτόµα προσέγγιση του τουριστικού φαινοµένου που προσελκύει τουρίστες που χαρακτηρίζονται από ειδικά ενδιαφέροντα. Τα κύρια χαρακτηριστικά των εναλλακτικών-ειδικών µορφών τουρισµού είναι: η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η διατήρηση των πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων µίας περιοχής και η στήριξη του τοπικού πληθυσµού. Προκειµένου να είναι εφικτή η ανάπτυξη του εναλλακτικού-ειδικού τουρισµού απαιτούνται συγκεκριµένες στρατηγικές λύσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι οικονοµικά και χρονικά συµφέρουσες και να συµβαδίζουν µε τους υπόλοιπους αναπτυξιακούς τοµείς. Για τον προσδιορισµό µίας ολοκληρωµένης τουριστικής πολιτικής είναι αναγκαία η συλλογή των επιµέρους στοιχείων που αφορούν στους φυσικούς πόρους και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης καθώς και τους οικονοµικούς τοµείς ανάπτυξης. Στην παρούσα εργασία τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά αποτέλεσαν τη βάση για την διεξαγωγή συµπερασµάτων και ενός συνόλου προτάσεων για την προοπτική ανάπτυξης εναλλακτικών-ειδικών µορφών τουρισµού στο νοµό Πιερίας. Ένας αποτελεσµατικός σχεδιασµός λαµβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό µελέτη περιοχής. Ο νοµός Πιερίας βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία και έχει πλούσιο ιστορικό, πολιτισµικό παρελθόν, καθώς επίσης και φυσικό περιβάλλον. Σκοπός της εργασίας ήταν να εξάγει συµπεράσµατα και προτάσεις που θα εξασφαλίσουν την τουριστική ανάπτυξη του νοµού ενώ παράλληλα θα υπηρετούν τις αρχές της αειφορίας µε απώτερο στόχο να γίνει κατανοητή και προβλέψιµη η 5

7 ανάπτυξη του εναλλακτικού-ειδικού τουριστικού φαινοµένου για το σύνολο της χώρας. Οι επιµέρους στόχοι της εργασίας ήταν: α) η κατανόηση του ειδικούεναλλακτικού τουριστικού φαινοµένου µέσω της ιστορικής εξέλιξής του, αλλά και της εννοιολογικής του ερµηνείας, των µορφών µε τις οποίες εµφανίζεται και των επιδράσεων του, β) ο προσδιορισµός της περιοχής µελέτης σε γεωγραφικό, κλιµατολογικό, πληθυσµιακό, οικονοµικό, ιστορικό, πολιτιστικό επίπεδο ώστε να γίνουν κατανοητές οι υπάρχουσες και οι δυνητικές συνθήκες και προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης, γ) η ανάλυση των προαναφερθέντων στοιχείων µε µία εµπεριστατωµένη µεθοδολογική προσέγγιση και τέλος δ) η µελέτη των βασικών αρχών στρατηγικού σχεδιασµού, ούτως ώστε να είναι εφικτό ένα στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης ειδικών-εναλλακτικών µορφών τουρισµού στο νοµό Πιερίας. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε γα την διεξαγωγή συµπερασµάτων και προτάσεων περιελάµβανε την έρευνα και συλλογή στοιχειών που αφορούν ιστορικά στοιχεία της περιοχής, τη διοικητική και χωροταξική της φυσιογνωµία, την αναπτυξιακή διάρθρωση, την τουριστική ανάπτυξη και το πολιτιστικό, ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον. Κατόπιν της συλλογής στοιχείων ακολουθεί η ανάλυση S.W.O.T., κατά την οποία παρουσιάζονται και αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης σε συνάρτηση µε τον τουρισµό. Τέλος, καταγράφονται προτάσεις υπό το πλαίσιο ενός στρατηγικού πλαισίου τουριστικής ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού για το νοµό Πιερίας. 6

8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τουριστικό φαινόµενο εµφανίζεται στις απαρχές της ανθρώπινης ιστορίας. Τα τελευταία χρόνια, όµως, παρατηρείται µία ραγδαία ανάπτυξη των ειδικώνεναλλακτικών µορφών τουρισµού, ενώ παράλληλα αναδύονται και νέες µορφές. Ο εναλλακτικός-ειδικός τουρισµός χαρακτηρίζεται από κάποια επιµέρους γνωρίσµατα: την περιορισµένη κλίµακα ανάπτυξης, την ευηµερία των τοπικών κοινωνιών, την ήπια παρέµβαση στο φυσικό περιβάλλον, την ποικιλότητα των δραστηριοτήτων µε ενεργή συµµετοχή των τουριστών, την αειφορική ανάπτυξη, το σεβασµό στον πολιτισµό, τη θετική αλληλεπίδραση οικοδεσποτών και φιλοξενούµενων, το ειδικό, κυρίαρχο κίνητρο, την ελευθερία επιλογής. Οι εναλλακτικές τουριστικές µορφές µπορούν να αντισταθµίσουν πολλές από τις αρνητικές συνέπειες της µαζικής τουριστικής βιοµηχανίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα οριοθετηθούν οι βασικού άξονες που θα εξασφαλίσουν την άνθισή τους. Η περιοχή µελέτης αποτελεί το νότιο τµήµα της Κεντρικής Μακεδονίας µε πρωτεύουσα την Κατερίνη. Η περιοχή παρουσιάζει έντονο ιστορικό ενδιαφέρον, ενώ το φυσικό περιβάλλον αναπτύσσεται ανάµεσα στον Όλυµπο, τα Πιέρια Όρη και τη θάλασσα. Ο πληθυσµός παρουσιάζει αυξητική τάση, ενώ το µεταναστευτικό ρεύµα είναι περιορισµένο. Παρά τα ενδογενή µειονεκτήµατά της υπό µελέτη περιοχής και τις αναδυόµενες απειλές, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης S.W.O.T., τα πλεονεκτήµατα και οι ευκαιρίες του νοµού Πιερίας για την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού είναι κατάλληλα για να διασφαλίσουν µία βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη εναλλακτικών-ειδικών µορφών τουρισµού. 7

9 Abstract The phenomenon of tourism has its roots in the very beginning of the human history. During the past years, though, there has been a rapid development in various special and alternative aspects of tourism, while some new aspects are emerging at the same time. The special-alternative tourism is characterized by some individual traits, such as the limited development scale, the prosperity of local societies, the mild intervention upon the natural environment, the diversity of activities with the tourists active participation, the sustainability in energy, the respect for the civilization, the positive interaction between hosts and guests and last but not least the special and dominant motive which is the freedom of choice. The alternative tourist aspects can compensate many of the negative consequences massive tourist industry can cause, on condition that the fundamental axes ensuring their blooming are limited. The place of study is in the south part of Central Macedonia with Katerini as its capital city. The area is of intense historical interest, while the natural environment is developing between Mt Olympus, the Pieria Mountains and the sea. The population is increasing while the current tendency of immigration is low. Despite the intrinsic disadvantages of the under study area and the emerging threats, the results of the S.W.O.T. analysis show that the advantages and the opportunities the region of Pieria has for the development of the alternative aspects of tourism are suitable to ensure a viable tourist development of the special-alternative aspects of tourism. 8

10 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 1.1. Προϊστορικός τουρισµός Η προϊστόρική περίοδος οριοθετείται από τα µέσα της τρίτης χιλιετηρίδας π.χ. έως τη γέννηση του Χριστού. Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι οι πρώτες µορφές τουρισµού που εµφανίστηκαν στην ιστορία ουσιαστικά αποτελούσαν εναλλακτικές-ειδικές µορφές τουρισµού, έτσι όπως αυτές ορίζονται σήµερα. Οι κυριότερες εναλλακτικές µορφές τουρισµού κατά την π.χ. περίοδο έλαβαν χώρα στην Αρχαία Αίγυπτο, τη Μεσοποταµία, την Αρχαία Ελλάδα, την Περσία και τη Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία. Πιο συγκεκριµένα παρατηρείται τουρισµός αναψυχής, κατά τον οποίο, κυρίως οι Αιγύπτιοι, πραγµατοποιούσαν ηµερήσιες εκδροµές στις όχθες του Νείλου, και εξελίχθηκε εν συνεχεία από τους Ρωµαίους, ενώ δεν λείπουν µαρτυρίες σχετικά µε τον τουρισµό αναψυχής που πραγµατοποιούσαν Κινέζοι και Ιάπωνες (Tsartas 1989). Κατά τα προϊστορικά χρόνια εµφανίζεται επίσης επαγγελµατικός τουρισµός που αφορύσε στις µετακινήσεις Αιγυπτίων και Ασσυρίων. Ο πολιτιστικός τουρισµός περιελάµβανε επισκέψεις σε περιοχές που φιλοξενούσαν τα επτά θαύµατα του κόσµου, καθώς και τα παγκόσµια θεατρικά φεστιβάλ και τους δραµατικούς αγώνες. Αυτή η µορφή τουρισµού εµφανίστηκε στην Αθήνα, Επίδαυρο και την Έφεσο (Συµεωνίδου 2008). Μία άλλη αρκετά διαδεδοµένη µορφή ειδικού-εναλλακτικού τουρισµού κατά την προϊστορική περίοδο αποτελεί ο θρησκευτικός τουρισµός. Αναπτύχθηκε κυρίως στην Αρχαία Ελλάδα µε τη µορφή ταξιδιών µε σκοπό την επιτέλεση εορτών προς τιµήν των θεών. Στη συνέχεια εξελίχθηκε σε οµαδικά ταξίδια προσκυνητών στους Άγιους Τόπους, τη Μέκκα και το Βατικανό (Λογοθέτης 1982). Ένα από τα σηµαντικότερα δρώµενα των προϊστορικών ετών αποτελούσαν οι αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες έδωσαν έναυσµα στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού. Αφορούσε στους µεγάλους πανελλήνιους πανηγυρικούς αγώνες που γίνονταν στην Αρχαία Ελλάδα προς τιµή των Θεών (Συµεωνίδου 2008) (Εικόνα 1.1). 9

11 Εικόνα 1.1. Αρχαίοι ολυµπιακοί αγώνες Δεν θα πρέπει να παραληφθεί ο ιαµατικός τουρισµός ο οποίος βασίστηκε στην ύπαρξη και χρήση των ιαµατικών πηγών για θεραπευτικούς σκοπούς. Η λουτροθεραπεία κατά τους ρωµαϊκούς χρόνους έλαβε µεγάλες διαστάσεις µε την ίδρυση των πρώτων λουτροπόλεων (Thelen & Travers 2007). Στην αρχαία Ελλάδα αναπτύχθηκε επίσης συνεδριακός τουρισµός µέσω του θεσµού των Αµφικτιονικών (συγκεντρώσεις αντιπροσώπων των γειτονικών ελληνικών φύλων και πόλεων - κρατών για επίλυση διαφόρων θεµάτων) (Τσάρτας 1996). Άλλη µορφή ειδικούεναλλακτικού τουρισµού αυτής της περιόδου είναι ο περιηγητικός τουρισµός, ο οποίος παρατηρήθηκε για πρώτη φορά χάρη στη συµβολή του Ηρόδοτου και του Παυσανία του περιηγητή, δηµιουργώντας ουσιαστικά τους πρώτους ταξιδιωτικούς οδηγούς (Σφακιανάκης 2000). Τέλος, η προϊστορική περίοδος περιαλµβάνει και το φιλοσοφικό/εκπαιδευτικό τουρισµό που πραγµατοποιούταν προς την Αίγυπτο, τη Σάµο και τη Μίλητο για µορφωτικούς σκοπούς (Συµεωνίδου 2008) Πρώτη τουριστική περίοδος Η πρώτη τουριστική περίοδος χρονολογείται από τη γέννηση του Χριστού έως το Μεσαίωνα, κατά την οποία δεν εµφανίζονται νέες µορφές εναλλακτικού-ειδικού τουρισµού. Οι πόλεµοι, η κοινωνική αναταραχή, το καθεστώς φεουδαρχίας και θεοκρατισµού, η έλλειψη οδικού δικτύου και συγκοινωνιακών µέσων, καθώς και το χαµηλό διαθέσιµο εισόδηµα δεν ευνοούν την τουριστική ανάπτυξη. Παρόλα αυτά αναπτύσσονται οι υπάρχουσες µορφές τουρισµού, γεγονός που θα συντελέσει στη µελλοντική ανάπτυξη ποικίλων µορφών εναλλακτικού τουρισµού. Κατά την περίοδο της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας παρατηρούνται εξελλιγµένες µορφές ιαµατικού, αθλητικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισµού µε την κατασκευή του 10

12 πρώτου ολοκληρωµένου οδικού δικτύου, θέσεων ανάπαυσης και πανδοχείων (Εικόνα 1.2). Εικόνα 1.2. Τµήµα της λουτρόπολης Τραϊανούπολης που αναπτύχθηκε κατά τη Ρωµαϊκή και Βυζαντινή περίοδο και αποτέλεσε σηµαντικό κέντρο της κοινωνικής και θρησκευτικής ζωής της Θράκης Εν συνεχεία, κατά τη Βυζαντινή περίοδο ευνοείται ιδιαίτερα ο θρησκευτικός τουρισµός, ενώ κατά τα χρόνια του Μεσαίωνα η τουριστική ανάπτυξη µπορεί να θεωρηθεί στάσιµη, µε εναλλακτικές µορφές τουρισµού όπως θρησκευτικός, περιηγητικός, πολιτιστικός, εκπαιδευτικός και επαγγελµατικός τουρισµός να αποτελούν προνόµιο µόνο των εύπορων κοινωνικών στρωµάτων (Gee, Makens & Choy 2001) Η δεύτερη τουριστική περίοδος Αναφέρεται στη χρονική περίοδο από το Μεσαίωνα έως τις αρχές του 19ου αιώνα, όπου η τουριστική δραστηριότητα δεν είναι αξιόλογη, καθώς οι αναταραχές τόσο από την πτώση της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας όσο και η πολιτική αστάθεια, η έλλειψη εµπορικών συναλλαγών και το ελλιπές µεταφορικό σύστηµα δεν προσέφεραν τις κατάλληλες συνθήκες (Gee, Makens & Choy 2001). Η µόνη µορφή ειδικούεναλλακτικού τουρισµού που παρατηρείται την εν λόγω περίοδο είναι ο θρησκευτικός τουρισµός, µε θεσµούς όπως τα τάµατα ή η βάπτιση στον Ιορδάνη ποταµό να είναι ιδιαιτέρως δηµοφιλείς. Επίσης η γαλλική επανάσταση και οι 11

13 ναπολεόντειοι πόλεµοι αποτέλεσαν άλλο ένα εµπόδιο τουριστικής ανάπτυξης. Εντούτοις άρχισε να διαφαίνεται η τουριστική άνθιση που θα επακολουθούσε, αφού αναπτύχθηκαν οι κατάλληλες υποδοµές (οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο, ξενοδοχεία και εστιατόρια, ταξιδιωτικοί οδηγοί και διάθεση των ανθρώπων για ταξίδια) (Συµεωνίδου 2008). Στα πανεπιστήµια της Ευρώπης εµφανίζεται και µία ιδιαίτερη µορφή εκπαιδευτικού τουρισµού που αφορά στην επίσκεψη των σηµαντικότερων πανεπιστηµιακών κέντρων (Παρίσι, Οξφόρδη) ως τµήµα της εκπαίδευσης των ευγενών (Βαρβαρέσος 2000). Οι έµποροι, οι αξιωµατούχοι και οι ρωµαιοκαθολικοί µοναχοί πραγµατοποιούσαν ταξίδια για επαγγελµατικούς λόγους. Κατά την περίοδο της Αναγέννησης επεκτείνεται η ιδέα του εκπαιδευτικού τουρισµού µέσω των ταξιδιών που στόχο είχαν αρχαιολογικές ανασκαφές, παρατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος κ.α. (Βαρβαρέσος 2008). Έτσι, Οι Άγγλοι ευγενείς διευρύνουν τον περιηγητικό/εκπαιδευτικό τουρισµό µε προορισµό τη Γαλλία. Η Μικρή Περιήγηση- Petit Tour, περιελάµβανε το Παρίσι και τη νοτιοδυτική Γαλλία ενώ στη Μακρά Περιήγηση συµπεριλαµβανόταν επίσης η Βουργουνδία, και η νοτιοανατολική Γαλλία. (Gee, Makens & Choy 2001). Ο 18ος αιώνας θα µπορούσε να θεωρηθεί προοίµιο του σύγχρονου τουρισµού, καθώς αυξήθηκε το εισόδηµα και η ασφάλεια των ταξιδιών, επεκτάθηκε το οδικό δίκτυο και εκσυγχρονίστηκαν τα µεταφορικά µέσα, τουλάχιστον για τους προνοµιούχους της κοινωνίας (Συµεωνίδου 2008). Η Γαλλική και Βιοµηχανική Επανάσταση που ακολούθησαν ευνόησαν την τάση των ανθρώπων για τουριστικές δραστηριότητες κι εποµένως συνεισέφεραν σηµαντικά στην επακόλουθη τουριστική ανάπτυξη (Βαγιώνης 2002). Στο τέλος αυτής της τουριστικής περιόδου παρατηρείται η εξέλιξη των λουτροπόλεων, η ανάπτυξη τουριστικών καταφυγίων (Lickorish 2004) και το πρώτο ξενοδοχείο, µε τη µορφή που είναι γνωστό σήµερα (Εικόνα 1.3). 12

14 Εικόνα 1.3. Πίνακας από τον John Wykeham Archer που απεικονίζει το πρώτο σύγχρονο ξενοδοχείο στο Convent που ιδρύθηκε από τον David Low (1774) Η τρίτη τουριστική περίοδος Περιλαµβάνει την τουριστική περίοδο από τις αρχές του 19ου αιώνα έως το έτος Η τρίτη τουριστική περίοδος σηµατοδοτεί την ευρεία χρήση του σιδηροδροµικού δικτύου, που ξεκίνησε αρχικά από την Αγγλία και ύστερα επεκτάθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη - η Αµερική διαθέτει σιδηροδροµικό δίκτυο από το 1829 και ο Καναδάς από το 1837, ενώ στην Ελλάδα η πρώτη σιδηροδροµική γραµµή που συνέδεσε την Αθήνα µε τον Πειραιά εγκαινιάστηκε το και ολοκληρώθηκε µε την έναρξη του Ι Παγκοσµίου Πολέµου. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο ο 19ος αιώνας αποτελεί ορόσηµο κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Υπό αυτό το πλαίσιο και ο τουρισµός ακολουθεί αυτή την τάση, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την εµφάνιση του πρώτου ταξιδιωτικού πράκτορα Thomas Cook, αναδεικνύοντας την πολλά υποσχόµενη εξελικτική πορεία του τουριστικού φαινοµένου. Αυτή η τουριστική περίοδος αποτελεί καίριο ιστορικό σηµείο της τουριστικής εξέλιξης, καθώς ο τουρισµός αρχίζει να παίρνει µία µαζική µορφή και να ξεπερνά τις προηγούµενες ειδικές-εναλλακτικές µορφές που αναφέρθηκαν (Τζένος & Σιταράς 13

15 2007). Τα ταξίδια πραγµατοποιούνται κυρίως µε σιδηρόδροµο στο εσωτερικό και µε ατµόπλοια, τα οποία εµφανίστηκαν λίγο αργότερα, στο εξωτερικό (Κοκκώσης & Τσάρτας 1999). Εικόνα 1.4. Μία από τις διαφηµιστικές καµπάνιες του ταξιδιωτικού γραφείου του Thomas Cook, ο οποίος εγκαινίασε την ιδέα του ολοκληρωµένου τουριστικού πακέτου, που περιελάβανε: τη µεταφορά, το κατάλυµα και τις δραστηριότητες σε ένα νέο επιθυµητό προορισµό. Η εταιρεία του εξελίχθηκε ταχύτατα καθώς το 1851 ανέλαβε τη µεταφορά εκδροµέων από το Yorkshire στη Μεγάλη Βιοµηχανική Έκθεση του Λονδίνου, ενώ το 1856 οργάνωσε την πρώτη εκδροµή στη Ηπειρωτική Ευρώπη και το 1865 την πρώτη εκδροµή στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο Thomas Cook δηµιούργησε µια καινοτόµα τουριστική υπηρεσία, ένα οργανωµένο µαζικό ταξίδι και την πρωτοποριακή ιδέα του υιοθέτησαν άµεσα πάρα πολλές εταιρίες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ακόµα και σήµερα υπάρχει ταξιδιωτικό γραφείο που φέρει το όνοµά του (Lickorish & Jenkins 2004) Η τέταρτη τουριστική περίοδος Ουσιαστικά πρόκειται για το µεσοπολεµικό διάστηµα κατά το οποίο, όπως εύκολα γίνεται κατανοητό, παρατηρείται ύφεση σε όλους του παραγωγικούς τοµείς 14

16 ανάπτυξης. Όσον αφορά στον τουρισµό, η άνθιση που ξεκίνησε κατά την προηγούµενη χρονική περίοδο διακόπηκε βίαια λόγω της έναρξης του Ι Παγκοσµίου Πολέµου και παρέµεινε στάσιµη κατά τη διάρκεια του µεσοπολέµου. Αξίζει ωστόσο να αναφέρουµε την εµφάνιση του µηχανοκίνητου οχήµατος και των αεροµεταφορών (Lickorish 2004), καθώς και τη σηµασία των ταξιδιών κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέµου ως ειρηνευτικό µέσο (Ιωακειµίδου-Παπαπαύλου 2003). Εικόνα 1.5. Ένα από τα πρώτα σύγχρονα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησε το ) Τη δεκαετία του 30 κάποια εργασιακά δικαιώµατα (π.χ. άδειες µετ αποδοχών) κερδίζουν έδαφος µε αποτέλεσµα τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο, οδηγώντας κατά αυτό τον τρόπο στη µαζικοποίηση του τουριστικού φαινοµένου (Τσάρτας 1996, Βαρβαρέσος 2008). Ο ΙΙ Παγκόσµιος Πόλεµος ανακόπτει για άλλη µία φορά την οµαλή εξέλιξη της τουριστικής ανάπτυξης. Εντούτοις αξίζει να σηµειωθεί µία νέα µορφή ειδικούεναλλακτικού τουρισµού, ο εκθεσιακός τουρισµός που προέκυψε από το θεσµό των Διεθνών Εκθέσεων προσελκύοντας µεγάλο αριθµό επισκεπτών, ενώ η ένταξη των ΗΠΑ στην τουριστική ανάπτυξη εισαγάγει την έννοια του διηπειρωτικού τουρισµού (Σφακιανάκης 2000). 15

17 1.6. Η µεταπολεµική τουριστική περίοδος Είναι η χρονική περίοδος που ξεκινά από το τέλος του ΙΙ Παγκοσµίου Πολέµου και διαρκεί έως τη δεκαετία του Οι πολιτικές, κοινωνικές, οικονοµικές, τεχνολογικές και πολιτιστικές συνθήκες της εποχής αυτής έχουν ως αποτέλεσµα τη ραγδαία ανάπτυξη του τουριστικού φαινοµένου. Καταρχήν, οι συγκοινωνίες πάσης φύσεως γνωρίζουν ευρεία ανάπτυξη, µε κυρίαρχα τα αεριωθούµενα αεροσκάφη τα οποία ελαχιστοποιούν την χρονο-απόσταση µεταξύ των τόπων προέλευσης και προορισµού των τουριστών (Gore 1984). Σηµαντικό αίτιο της έκρηξης της τουριστικής κίνησης αποτελεί και η κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωµάτων στις ανεπτυγµένες χώρες δίνοντας στους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους τον απαραίτητο χρόνο, αλλά και την οικονοµική άνεση για την πραγµατοποίηση τουριστικών δραστηριοτήτων, ιδίως µέσω διαφόρων οικονοµικά προσιτών τουριστικών πακέτων (Doswell 1997). Επίσης η εκπαίδευση συµβάλει στη γιγάντωση των τουριστικών δραστηριοτήτων (Fleischer & Pizam 1997). Κατά τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο καθιερώνεται η µέριµνα για µία ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα ανθρώπων, την τρίτη ηλικία παρέχοντας µεταξύ άλλων τις κατάλληλες συνθήκες για διάφορες τουριστικές δραστηριότητες (Douglas & Derrett 2001). Η βιοµηχανοποίηση του τουρισµού είναι πλέον γεγονός, ακολουθώντας τους νόµους και τα µέσα αγοράς - πώλησης του σύγχρονου κοινωνικό-πολιτικού συστήµατος (Copeland 1991). Και ως απόρροια αυτού του σύγχρονου τρόπου ζωής ο άνθρωπος εξέφρασε την ανάγκη απόδρασης, προωθώντας κατά αυτό τον τρόπο την ανάπτυξη ποικίλων τουριστικών δραστηριοτήτων. Η βιοµηχανοποίηση και τυποποίηση του τουρισµού εµπεριέχει το κίνδυνο της υπερβολικής συγκέντρωσης του τουριστικού φορτίου σε συγκεκριµένους προορισµούς, καταλήγοντας σε αυτό που ονοµάζουµε µαζικό τουρισµό. Κατά τη µεταπολεµική περίοδο, ακόµα και στην περίπτωση των ειδικών-εναλλακτικών µορφών τουρισµού (παράκτιος, χιονοδροµικός, θρησκευτικός τουρισµός) εµφανίζονται χαρακτηριστικά µαζικού τουρισµού (Αϊβατζίδου & Κωστοπούλου 2005). Αξίζει ωστόσο να αναφερθούν κάποιες νέες µορφές ειδικού-εναλλακτικού τουρισµού που πρωτοεµφανίστηκαν στην εν λόγω χρονική περίοδο, όπως ο αγροτουρισµός, ο τουρισµός των ορεινών σπορ, ο θαλάσσιος, ο κοινωνικός 1 Υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές ιστορικής αναδροµής της τουριστικής ανάπτυξης που θεωρούν ότι η τέταρτη περίοδος διαρκεί µέχρι και σήµερα (π.χ. Bramwell 2004). 16

18 τουρισµός καθώς και ο τουρισµός παραχείµασης (Middleton 2005, López & Garcia 2006). Εικόνα 1.6 Το φαινόµενο του µαζικού τουρισµού κατά το οποίο µεγάλος αριθµός τουριστών συγκεντρώνονται στον ίδιο τουριστικό προορισµό :http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/dsgym-b106/382/2534,9828/) 1.7. Η σύγχρονη τουριστική περίοδος Σήµερα ο τουρισµός αποτελεί µία από τις πιο επικερδείς αναπτυσσόµενες βιοµηχανίες της παγκόσµιας αγοράς (Πίνακας 1.1). Σηµαντική συµβολή στη ραγδαία ανάπτυξη του τουριστικού φαινοµένου στη σύγχρονη εποχή είχε η συνεχής και εντυπωσιακή εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφόρησης (π.χ. διαδίκτυο), όπως επίσης η µαζική κατανάλωση και διαφήµιση. (Κοκκώσης, κα, 2011). Πίνακας 1.1. Διεθνείς αφίξεις σε παγκόσµιο και ευρωπαϊκό επίπεδο Έτος Παγκόσµιες Μεταβολή από Ευρωπαϊκές Μεταβολή από Διεθνείς Αφίξεις (εκατ.) προηγούµενο έτος (%) Διεθνείς Αφίξεις (εκατ.) προηγούµενο έτος (%) ,0 385, ,1 1,5 390,8 1, ,6 2,7 399,8 2, ,0-1,9 396,2-0, ,0 10,8 424,4 7, ,0 4,3 438,7 3, ,0 5,6 461,6 5, ,0 6,6 482,9 4,6 17

19 ,0 2,0 484,4 0, ,0-3,7 461,0-4, ,3 6,6 475,5 3,1 (πηγή: Παγκόσµιο Τουριστικό Βαρόµετρο 2011) Παρόλο που τα τελευταία χρόνια ο δυτικός κόσµος αντιµετωπίζει συστηµική κρίση, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 1.1, ο τουρισµός φαίνεται να έχει ξεπεράσει τα προκύπτοντα προβλήµατα και να ανακάµπτει µε αρκετά ταχείς ρυθµούς. Φυσικά, και σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν, ο µαζικός τουρισµός συνεχίζει να απολαµβάνει µεγάλη µερίδα της τουριστικής ανάπτυξης, εντούτοις από τη δεκαετία του '70 άρχισαν να καταγράφονται και να διερευνώνται οι συνέπειες του φαινοµένου του µαζικού τουρισµού λόγω κυρίως των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που δηµιουργεί. Αυτή η προβληµατική, που διατυπώθηκε κυρίως από περιβαλλοντικά φιλικές οργανώσεις, είχε ως αποτέλεσµα τη θέσπιση προτάσεων µε στόχο µία τουριστική συµπεριφορά περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον. Κατά αυτό τον τρόπο άρχισε να διαµορφώνεται η σύγχρονη έννοια του ειδικού-εναλλακτικού τουρισµού µε βασικό πρόταγµα τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και των πόρων του τουριστικού προορισµού, την ικανοποίηση των αναγκών του τοπικού πληθυσµού και τη δυνατότητα των χωρών, στις οποίες υπάρχουν σι τουριστικοί προορισµοί, να παίρνουν τις αποφάσεις της τουριστικής ανάπτυξης σύµφωνα µε τις δικές τους τουριστικές πολιτικές, χωρίς να καθοδηγούνται από τουριστικούς πράκτορες και επιχειρηµατίες. Βάσει της φιλοσοφίας του ειδικούεναλλακτικού τουρισµού δίνεται η ευκαιρία σε περιοχές µε χαµηλή τουριστική και οικονοµική ανάπτυξη να ευδοκιµήσουν. Η τάση του ειδικού-εναλλακτικού τουρισµού προωθείται στις µέρες µας από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους εθνικούς αλλά και πολλούς ιδιωτικούς τουριστικούς φορείς (Σφακιανάκης 2000). 18

20 2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2.1. Ο ορισµός των ειδικών-εναλλακτικών µορφών τουρισµού, οι προδιαγραφές ανάπτυξής τους και οι ειδικές-εναλλακτικές µορφές του σύγχρονου τουρισµού Η οικονοµική και κοινωνική σηµασία του τουρισµού τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο, έδωσε έναυσµα στην αναζήτηση νέων εναλλακτικών τρόπων τουριστικής ανάπτυξης µε πιο µακροπρόθεσµη προοπτική. Έτσι άρχισαν να δηµιουργούνται τουριστικές πρωτοβουλίες χωρίς τη συµβολή των παγκόσµιων ταξιδιωτικών πρακτορείων, που πραγµατοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του έτους, προβάλλοντας ένα περιβαλλοντικά φιλικό προφίλ (Λαλούµης & Ρούπας 1998). Όπως έγινε κατανοητό από την ιστορική αναδροµή του φαινοµένου του ειδικούεναλλακτικού τουρισµού, εκτός από την αρχαιότητα, όπου παρατηρούνται οι πρώτες µορφές εναλλακτικού τουρισµού, το πλαίσιο για τη µετέπειτα ανάπτυξη του τέθηκε τη δεκαετία του 50 και 60. Από τη δεκαετία του 70 και µετά άρχισαν να εµφανίζονται µεγάλης κλίµακας οργανωµένες πολλαπλές τουριστικές δραστηριότητες και υποδοµές, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στα πολιτισµικά και φυσικά χαρακτηριστικά µίας τουριστικής περιοχής, προκειµένου να ενσωµατώσει ειδικέςεναλλακτικές µορφές τουρισµού (Ρίγγας 2006). Ο τουρισµός άρχισε να εξειδικεύεται σύµφωνα µε τα προσωπικά ενδιαφέροντα οµάδων τουριστών, κυρίως λόγω της ευρείας διάδοσης του θεσµού των διακοπών για την πλειονότητα του πολιτών. Ένας από τους πρώτους ορισµούς που διατυπώθηκε από τον Eadington και τους συνεργάτες του (1992) αναφέρει ότι «ο εναλλακτικός τουρισµός είναι το είδος τουρισµού που περιλαµβάνει µορφές τουρισµού οι οποίες δεν αντιβαίνουν τις ευρύτερες κοινωνικές και κοινοτικές αξίες, καθώς και τις αξίες που σχετίζονται µε τη φύση, αλλά παρέχουν στους υποδοχείς και τους τουρίστες την ευκαιρία για θετικές αναδράσεις, καθώς και για απόκτηση κοινών εµπειριών». Σύµφωνα µε το Ρίγγα (2006) «ο εναλλακτικός τουρισµός µπορεί να θεωρηθεί οποιαδήποτε άλλη µορφή τουρισµού, εκτός του µαζικού», ενώ οι Μανζτουράνη και Τζιφάκη (2006) επισηµαίνουν ότι «ο εναλλακτικός τουρισµός είναι το σύνολο των ολοκληρωµένων τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται από εξειδίκευση ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιµήσεις των πελατών τους, απευθύνονται σε ένα εξειδικευµένο κοινό, στηρίζονται σε οικολογικά ανεκτές και ήπιες δραστηριότητες, ενώ αναδεικνύουν χωρίς να 19

21 καταστρέφουν τα φυσικά κάλλη µίας περιοχής». Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για την επιτυχή υιοθέτηση ειδικών-εναλλακτικών µορφών τουρισµού είναι απαραίτητη η κατάλληλη υποδοµή, η προσαρµοσµένη οργάνωση, το κίνητρο και ένα συγκεκριµένο τµήµα της αγοράς (Καρασούλα 2010). Παρά τους οριοθετηµένους άξονες ανάπτυξης του ειδικού-εναλλακτικού τουρισµού, γεγονός είναι πως ένας σαφής ορισµός που θα περιλαµβάνει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του, είναι αρκετά δύσκολος. Σίγουρο, εντούτοις είναι ότι ο εναλλακτικός τουρισµός αποτελεί την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων υπό το πρίσµα της αειφόρου πολιτικής προσέγγισης που κυριαρχεί στις σύγχρονες κοινωνίες 2. Πιο συγκεκριµένα, τα βασικά γνωρίσµατα του εναλλακτικού τουρισµού συνοψίζονται ως εξής: v Η µικρή, και συνεπώς διαχειρίσιµη κλίµακα ανάπτυξης v Η ευηµερία των τοπικών κοινωνιών v Η ήπια παρέµβαση στο φυσικό περιβάλλον v Η ποικιλότητα των δραστηριοτήτων µε ενεργή συµµετοχή των τουριστών v Το αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης v Ο σεβασµός στον πολιτισµό v Η θετική αλληλεπίδραση οικοδεσποτών και φιλοξενούµενων v Το ειδικό, κυρίαρχο κίνητρο v Η ελευθερία επιλογής από την πλευρά του τουρίστα (Τσάρτας 1999). Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αποσαφηνιστεί και η ειδοποιός διαφορά ανάµεσα στις ειδικές και εναλλακτικές µορφές τουρισµού. Οι ειδικές µορφές τουρισµού βασίζονται στα επιµέρους κίνητρα που ωθούν τα άτοµα σε τουριστικές δραστηριότητες, ενώ οι εναλλακτικές µορφές εµπεριέχονται στις ειδικές µορφές και σχετίζονται µε τον τρόπο οργάνωσης του ταξιδιού και τον προσανατολισµό της τουριστικής κατανάλωσης σε περιβαλλοντικά φιλικά προϊόντα. (Βαρβαρέσος 2000). Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο αριθµός των τουριστών που πραγµατοποιούν εναλλακτικό τουρισµό ξεπερνά τα 35 εκατοµµύρια και εµφανίζει αύξηση περισσότερο από 20% 2 Η αειφορία βασίζεται στο τρίπτυχο «οικονοµία-κοινωνία-περιβάλλον». Αφορά σε µία συνολικότερη πολιτική προσέγγιση, που όµως βρίσκει εφαρµογή και στον τουρισµό (Κοκκώσης & Τσάρτας 2001; Liburd & Edwards 2010) και βασικό στόχο έχει την ανάπτυξη κερδοφόρων τουριστικών δραστηριοτήτων µέσω της ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας και την προστασία του περιβάλλοντος. 20

22 ανά χρόνο σε παγκόσµιο επίπεδο (Diamantis 1999; Green & Chalip 1998), η υιοθέτηση ειδικών-εναλλακτικών µορφών τουρισµού κρίνεται αναγκαία και ταυτόχρονα σωτήρια στη σύγχρονη, υπό οικονοµική και κοινωνική κρίση, κοινωνία. Οι ειδικές-εναλλακτικές µορφές του σύγχρονου τουρισµού Απόρροια της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου καθώς και της αναζήτησης νέων κοινωνικών προτύπων και κινήτρων στο δυτικό κόσµο, αποτέλεσε η παρουσία των πρώτων σύγχρονων µορφών εναλλακτικών µορφών τουρισµού από τη δεκαετία του 80, υπό το γενικότερο πλαίσιο της αειφορικής ανάπτυξης και της προστασίας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων (Αϊβατζίδου & Κωστοπούλου 2005). Παράλληλα η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη στροφή αυτή της τουριστικής ανάπτυξης προς εναλλακτικές δραστηριότητες (Λαγός 2005). Στις µέρες µας παρατηρείται µία πληθώρα εναλλακτικών µορφών τουρισµού χάρη στο στρατηγικό σχεδιασµό ενός αειφόρου τουρισµού που περιλαµβάνει τη συµµετοχή του τοπικού πληθυσµού και την προσφορά υπηρεσιών αναψυχής (Pastras & Bramwell 2013). Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού αποτελούν τουριστικές δραστηριότητες ήπιας/µικρής κλίµακας (Gartner 2001) Μορφές µε κυρίαρχο κίνητρο τη γνωριµία µε τη φύση Ο βασιζόµενος στη φύση τουρισµός: Βασικό κίνητρο αυτής της εναλλακτικής µορφής τουρισµού αποτελεί η απόλαυση της φύσης και η αποκόµιση εµπειρικών γνώσεων γύρω από το φυσικό περιβάλλον (Γεωργούλη 2007). Π εριλαµβάνει τον τουρισµό «άγριας φύσης-wildlife», τον τουρισµό περιπέτειας και τον περιπατητικό τουρισµό. Μία από τις δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν αυτή τη µορφή εναλλακτικού τουρισµού είναι η περιήγηση σε παλιά λιθόστρωτα µονοπάτια. Υπό το πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Μονοπατιών Μεγάλων Διαδροµών 3 τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα συντηρήθηκε ένα µεγάλο τµήµα τέτοιων µονοπατιών, αλλά και 3 Τα Ευρωπαϊκά Μονοπάτια Μεγάλων Διαδροµών που υπάρχουν στη χώρα είναι: το Μονοπάτι Ε4 (ξεκινά από τα Πυρηναία Όρη και καταλήγει στην Ελλάδα. Διασχίζει τη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, καταλήγει στο Γύθειο και συνεχίζεται στο νησί της Κρήτης) και το Μονοπάτι Ε6 (το πρώτο παρακλάδι ξεκινά από την περιοχή των Πρεσπών και µέσω Καστοριάς, Ιωαννίνων και Δωδώνης φτάνει ως την πόλη της Ηγουµενίτσας ενώ το δεύτερο ξεκινά από την περιοχή της Φλώρινας, διασχίζει τις ορεινές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και φτάνει ως την Αλεξανδρούπολη). 21

23 ένα τµήµα άλλων µονοπατιών υπό ιδιωτικές πρωτοβουλίες (http://www.era-ewvferp.com/?page_id=6). Ο αγροτουρισµός: Και αυτή η µορφή τουρισµού βασίζεται στη φύση µε βασικά στοιχεία την τοπική αγροτική κληρονοµιά, τα ήθη και τα έθιµα του τοπικού πληθυσµού, την παραγωγή και κατανάλωση βιολογικών παραδοσιακών προϊόντων και τη συµµετοχή σε πολιτιστικά τοπικά δρώµενα. Στην Ελλάδα ο αγροτουρισµός έχει αρχίσει πρόσφατα να επιδοτείται τόσο από το κράτος, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειµένου να παραχωρηθούν οι κατάλληλες υποδοµές για την αποτελεσµατική λειτουργία εκθετηρίων αγροτουριστικών προϊόντων, αγροτουριστικών κέντρων εστίασης και αναψυχής, τουριστικών γραφείων τα οποία αναλαµβάνουν τη διοργάνωση προγραµµάτων υπαίθριων δραστηριοτήτων και περιηγήσεων αγροτικού ενδιαφέροντος, αγροκτηµάτων, επιχειρήσεων παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων και εργαστηρίων λαϊκής τέχνης (Μανώλογλου 1993). Ο οικοτουρισµός: Περιλαµβάνει τον τουρισµό περιπέτειας καθώς και την περιήγηση σε προστατευόµενες περιοχές (Εικόνα 2.1). Παρόλο που η Ελλάδα αποτελεί ιδανικό προορισµό για αυτή τη µορφή εναλλακτικού τουρισµού, εντούτοις η έλλειψη γνώσης και οργάνωσης οικοτουριστικών δραστηριοτήτων, κρατούν τον οικοτουρισµό σε χαµηλά επίπεδα. (Ιατρού 2005). Εικόνα 2.1. Ο οικοτουρισµός στην Ελλάδα ως µία πολλά υποσχόµενη εναλλακτική µορφή τουρισµού κυρίως λόγω του φυσικού πλούτου και της βιοποικιλότητας του ελληνικού τοπίου 22

24 Ο γεωτουρισµός: Πρόκειται για µία µορφή εναλλακτικού τουρισµού που συνδυάζει πολιτιστικά και περιβαλλοντικά στοιχεία. Οι τουρίστες επιλέγουν προορισµούς µε γεωλογική ιστορία, πολιτισµικά µνηµεία και παραδοσιακά χαρακτηριστικά. Στην Ελλάδα λειτουργούν τα γεωτουριστικά πάρκα: το απολιθωµένο δάσος Λέσβου, το φαράγγι της Σαµαριάς Κρήτης, τα Μετέωρα και το ηφαίστειο της Σαντορίνης (Hose 1997). Ο δασοτουρισµός: Βασίζεται στη διάθεση για εξερεύνηση του δασικού περιβάλλοντος, και αποτελεί µία µορφή εναλλακτικού τουρισµού που προσφέρει παράλληλα την απαραίτητη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (Tribe 2000) Μορφές µε κυρίαρχο κίνητρο τον πολιτισµό, τη θρησκεία, την επιστήµη και την εκπαίδευση Ο πολιτιστικός τουρισµός: Αφορά την εναλλακτική µορφή τουρισµό µε βασικό κίνητρο την πολιτιστική κληρονοµιά. Στην Ελλάδα, πιο συγκεκριµένα οι αρχαιολογικοί χώροι αποτελούν από τους επικρατέστερους λόγους επίσκεψής της. Σε αυτή τη µορφή εναλλακτικού τουρισµού υπάγονται επίσης τα κάστρα, που στην Ελλάδα χρονολογούνται από τη 5η χιλιετία π.χ., καθώς και τα ενετικά φρούρια. Τέλος, στον πολιτιστικό τουρισµό συµπεριλαµβάνονται οι διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ (Silberberg 1995; Kalogeropoulou & Richards 1996). Ο θρησκευτικός τουρισµός: Βασικά µέσα επίτευξης αυτής της εναλλακτικής µορφής τουρισµού είναι τα µοναστήρια, τα εξωκλήσια και οι εκκλησίες. Δεν απαιτεί κάποια νέα τουριστική υποδοµή, αποτελώντας συνεπώς µία ιδανική µορφή τουριστικής ανάπτυξης για την Ελλάδα, υπό τη σηµερινή οικονοµική κρίση (Λυρουδιά 2010). Τα µοναστήρια του Αγίου Όρους και τα Μετέωρα έχουν ανακηρυχθεί από την UNESCO 4 µνηµεία παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς αποτελώντας πόλο έλξης θρησκευτικού τουρισµού (Εικόνα 2.2) (www.touristorama.com). 4 Η UNESCO αποτελεί εξειδικευµένο διεθνή Οργανισµό του ΟΗΕ. Πρόκειται για τον Εκπαιδευτικό Επιστηµονικό και Πολιτιστικό Οργανισµό των Ηνωµένων Εθνών του οποίου τα αρχικά στην αγγλική αποτελούν και την διεθνή ονοµασία UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) 23

25 Εικόνα 2.2. Το µοναδικής οµορφιάς τοπίο των Μετεώρων, που αποτελεί παγκόσµιο πόλο έλξης θρησκευτικού τουρισµού E%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-huffingtonpost-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%89%CF%81%CE%B1/) Ο συνεδριακός τουρισµός: Αφορά στην οργάνωση εκδηλώσεων σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Το τουριστικό κοινό αυτής της εναλλακτικής µορφής τουρισµού είναι υψηλού µορφωτικού και οικονοµικού επιπέδου, γεγονός που διευρύνει την ανάπτυξή του (H yer & Næss 2001). Ο εκπαιδευτικός τουρισµός: Περιλαµβάνει τα προγράµµατα εκπαιδευτικού χαρακτήρα καθώς και αυτά πολιτιστικού ενδιαφέροντος (Quezada 2004) Μορφές µε κυρίαρχο κίνητρο τους επαγγελµατικούς λόγους O επαγγελµατικός τουρισµός: Αφορά στις µετακινήσεις που εµπεριέχουν ποικίλα οφέλη για τους επαγγελµατίες (Hankinson 2005). Ο εκθεσιακός τουρισµός: Περιλαµβάνει κάθε είδους εκθέσεις που συνήθως οργανώνονται σε µεγάλα αστικά κέντρα και προσελκύει εσωτερικό ή εξωτερικό τουρισµό (Getz 2008). 24

26 Εικόνα 2.3. Ο χώρος που πραγµατοποιείται κάθε χρόνο η διεθνής έκθεση στη Θεσσαλονίκη και αποτελεί τουριστικό προορισµό πολλών επισκεπτών :http://lefobserver.blogspot.gr/2010/09/helexpo.html) Ο τουρισµός ταξιδιών κινήτρων: Πρόκειται για µία νέα µορφή τουριστικής δραστηριότητας, η οποία στηρίζεται στην προσπάθεια πολλών µεγάλων επιχειρήσεων να αυξήσουν την παραγωγικότητα των υπαλλήλων τους (Κλήµη 2010) Μορφές µε κυρίαρχο κίνητρο το νερό Ο θαλάσσιος τουρισµός: Αφορά σε δραστηριότητες όπως κρουαζιέρες, ναύλωση ταχύπλοών σκαφών, θαλαµηγών, ιστιοφόρων κ.α. (Miller 1993). Ο παράκτιος τουρισµός: Βασίζεται σε ένα µοναδικό συνδυασµό πόρων που βρίσκονται στα όρια χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, δηλαδή του ήλιου, των παραλιών και της πλούσιας βιοποικιλότητας (http://www.coastlearn.org/gr/tourismgr/introduction.html). Ο παραλίµνιος τουρισµός: Όπως και στην προηγούµενη περίπτωση εναλλακτικής µορφής τουρισµού, µόνο που εν προκειµένω αναφερόµαστε στα όρια της χέρσου µε τις λίµνες (Miller 1993). Ο παραποτάµιος τουρισµός: Όπως και στη προηγούµενη περίπτωση εναλλακτικής µορφής τουρισµού, µόνο που εν προκειµένω αναφερόµαστε στις δυνατότητες και δραστηριότητες που προσφέρουν οι ποταµοί και οι περιοχές περιφερειακά αυτών (Εικόνα 2.4) (Miller 1993). 25

27 Εικόνα 2.4. Παραποτάµιο µονοπάτι στο Παγγαίο %CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B9%CE%BF- %CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B9- %CE%B3%CE%B9%CE%B1- %CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7- %CF%83%CF%84%CE%BF- %CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF#/photo/ ) Ο ιαµατικός τουρισµός: Η αξιοποίηση των διαφόρων ιαµατικών πηγών. Οι τουρίστες παίρνουν µέρος σε προγράµµατα διατήρησης, πρόληψης, θεραπείας, ανάρρωσης και αποκατάστασης της υγείας µε σύγχρονα µέσα ή φυσικές µεθόδους (Thelen & Travers 2007) Μορφές µε κυρίαρχο κίνητρο την υγεία και την ποιότητα ζωής Ο ιαµατικός τουρισµός: Η αξιοποίηση των διαφόρων ιαµατικών πηγών (Εικόνα 2.5). Οι τουρίστες παίρνουν µέρος σε προγράµµατα διατήρησης, πρόληψης, θεραπείας, ανάρρωσης και αποκατάστασης της υγείας µε σύγχρονα µέσα ή φυσικές µεθόδους (Thelen & Travers 2007). 26

28 Εικόνα 2.5. Τα λουτρά Πόζαρ στην Αριδαία αποτελούν ένα ραγδαία αναπτυσσόµενο πόλο έλξης ιαµατικού τουρισµού :http://www.touristorama.com/%ce%9b%ce%bf%cf%85%cf%84%cf%81%ce%ac- %CE%A0%CF%8C%CE%B6%CE%B1%CF%81) Ο τουρισµός παραχείµασης: Συµβαίνει κατά τη διάρκεια του χειµώνα και πρόκειται για διακοπές µικρής ή µεγάλης διάρκειας σε χώρες µε ήπια κλίµατα, προκειµένου να αποφευχθούν οι αντίξοες καιρικές συνθήκες, και οι συνέπειές τους, που επικρατούν στους τόπους της µόνιµής διαµονής των τουριστών (Παπουτσάκη 2010). Ο επιλεκτικός τουρισµός: Έχει αντίκρισµα µόνο σε άτοµα µε υψηλό εισόδηµα που µπορούν να ξοδέψουν µεγάλα ποσά για την ικανοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων τους και εξασφαλίζει ένα ιδιαιτέρως υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής. Ο κοσµοπολίτικος τουρισµός: Αφορά στα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα που ταξιδεύουν από το ένα κοσµοπολίτικο κέντρο στο άλλο, ξοδεύοντας µεγάλα χρηµατικά ποσά µε πολύ µεγάλες απαιτήσεις (Swain 2001) Μορφές µε κυρίαρχο κίνητρο την παραθέριση Ο ορεινός τουρισµός: Είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων υπαίθριας αναψυχής που εκδηλώνονται σε ορεινές περιοχές (Scott 2005). Ο χειµερινός τουρισµός: Περιλαµβάνει τις µορφές τουρισµού που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του χειµώνα (Εικόνα 2.6) (Holden 2000). 27

29 Εικόνα 2.6. Ένα από τα χιονοδροµικά κέντρα της Ελλάδας στο Περτούλι, τόπος εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων 8D%CE%BB%CE%B9/) Ο χρονοµεριστικός τουρισµός: Πρόκειται για την ταχύτερα αναπτυσσόµενη µορφή τουρισµού σήµερα. Είναι η εξέλιξη των τουριστικών πακέτων της δεκαετίας του 50. Στηρίζεται στην αρχή της πώλησης του δικαιώµατος χρήσης ορισµένων ηµερών ή εβδοµάδων σε ένα ξενοδοχείο ή ένα συγκρότηµα διαµερισµάτων την ίδια χρονική περίοδο κάθε χρόνο (Παπουτσάκη 2010) Άλλες µορφές Ο τουρισµός ατόµων µε ειδικές ανάγκες: Περιλαµβάνει κάθε είδους τουριστικές εγκαταστάσεις, που τηρούν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές προκειµένου να εξυπηρετήσουν τουρίστες µε ειδικές ανάγκες (Εικόνα 2.7) (McKercher et al. 2003). 28

30 Εικόνα 2.7. Εικόνα που αντικατοπτρίζει τον τουρισµό ατόµων µε ειδικές ανάγκες, µία αναδυόµενη µορφή εναλλακτικού τουρισµού που αρχίζει να αναπτύσσεται και στον ελλαδικό χώρο Ο αστικός τουρισµός: Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της µορφής εναλλακτικού τουρισµού είναι ότι τα άτοµα που µετέχουν ταξιδεύουν σε ένα αστικό περιβάλλον και το περιηγούνται προκειµένου να γνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του για µερικές ηµέρες (Paskaleva-Shapira 2007). Ο τουρισµός για νέους: Πρόκειται για προγράµµατα τουρισµού χαµηλού κόστους που σκοπό έχουν την πολιτιστική αναβάθµιση και επικοινωνία των νέων (Horak & Weber 2000). Ο τουρισµός 3ης ηλικίας: Οι τουριστικοί προορισµοί είναι κυρίως στο εσωτερικό της χώρας διαµονής, µε κυρίαρχο µέσο µεταφοράς τα τρένα, τα πούλµαν, τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και τα πλοία για ηλικιωµένα άτοµα (Douglas & Derrett 2001). Ο οικογενειακός τουρισµός: Προέκυψε από την ανάγκη αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες των διακοπών µίας οικογένειας µε παιδιά. Τα ξενοδοχεία παρέχουν ειδικές εκπτώσεις για τα παιδιά καθώς και ποικίλες δραστηριότητες για παιδιά και γονείς (Johns & Gyimóthy 2003). Ο κοινωνικός τουρισµός: Αφορά στις ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις προσφέροντας οικονοµικά πακέτα διακοπών (http://www.koinonikostourismos.gr/kataltoyrgoloys.aspx). 29

31 2.2. Οι επιδράσεις των ειδικών-εναλλακτικών µορφών τουρισµού Επιδράσεις στον οικονοµικό τοµέα Πολλά ξενοδοχεία και καταστήµατα επωφελούνται από τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού, τόσο άµεσα όσο και έµµεσα. Ο εναλλακτικός τουρισµός πραγµατοποιείται καθ όλη τη διάρκεια του έτους µε αποτέλεσµα να εξοµαλύνεται το πρόβληµα της εποχικότητας του συµβατικού τουρισµού στις περιοχές που εφαρµόζονται αυτές οι εναλλακτικές µορφές. Επίσης προωθούνται αναπτυξιακά έργα υγιεινής, επικοινωνίας και συγκοινωνίας, εγκαταστάσεις αθλητισµού και αναψυχής, καθώς και δηµόσιων χώρων (Ηγουµενάκης 1999). Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού προωθούν, επιπλέον θέσεις εργασίας σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες (γυναικείος πληθυσµός, νεολαία, κ.λ.π.). Αποτελούν µία οικονοµική διέξοδο στην περίπτωση των αποµονωµένων αγροτικών περιοχών. Παράλληλα ευαισθητοποιούνται και ενεργοποιούνται οι κάτοικοι των τουριστικών προορισµών σε θέµατα που αφορούν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Τέλος, οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού συνεισφέρουν στις εθνικές συνεισφορές, τόσο άµεσα όσο και έµµεσα, ενώ σηµαντικός είναι ο ρόλος τους στη διατήρηση της παγκόσµιας υγείας (Κοµίλης & Βαγιώνης 1999) Επιδράσεις στον κοινωνικό τοµέα Ο εναλλακτικός τουρισµός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο γυναικείο τοπικό πληθυσµό και στις νεότερες γενιές. Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού προσφέρουν µία οικονοµική ανάταση σε αγροτικές αποµονωµένες περιοχές, συνεισφέροντας στη δηµογραφική και πολιτιστική άνθισή τους. Δηµιουργούνται αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι αναψυχής και δηµόσιοι χώροι, ενώ παράλληλα βελτιώνονται σηµαντικά οι συνθήκες υγιεινής, επικοινωνίας και συγκοινωνίας. Δεν θα πρέπει να παραλείψουµε να αναφέρουµε ότι ο εναλλακτικός τουρισµός αναδεικνύει τα λαογραφικά, αρχιτεκτονικά και εν γένει πολιτιστικά στοιχεία ενός εναλλακτικού τουριστικού προορισµού (Ηγουµενάκης 2000). Τα χαρακτηριστικά αυτά, βέβαια, είναι επιρρεπή εµπρός σε µία ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη. Επίσης παρουσιάζεται ερηµοποίηση των αγροτικών δραστηριοτήτων, ενώ παρατηρούνται µεγάλες επενδύσεις σε αβέβαιες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες. εγκαταλείπονται οι αγροτικές εργασίες και υιοθετούνται τουριστικές δραστηριότητες µε βραχυχρόνιο κέρδος. Χωρίς τον κατάλληλο σχεδιασµό του εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος, είναι 30

32 δεδοµένη η απώλεια των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ενός προορισµού, καθώς και η γενικότερη αποτυχία της εναλλακτικής τουριστικής ανάπτυξης Επιδράσεις στον πολιτιστικό τοµέα Βασική προϋπόθεση για να υπάρξουν οι περισσότερες εναλλακτικές µορφές τουρισµού είναι ο σεβασµός και η διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών του τουριστικού προορισµού. Οι αρχαιολογικοί χώροι, η αρχιτεκτονική, η κουλτούρα και οι τέχνες της τοπικής κοινωνίας αποτελούν πόλους έλξης της εναλλακτικής τουριστικής ανάπτυξης, κι εποµένως η αποτελεσµατική εφαρµογή του εναλλακτικού τουρισµού εξασφαλίζει την προστασία και την ανάπτυξη του πολιτισµού. Σε αντιπαράθεση µε το µαζικό τουρισµό, όπου επικρατεί η εµπορευµατοποίηση διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων και τοπικών µορφών τέχνης, οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού προωθούν την ενασχόληση µε τα τοπικά έθιµα, την ανάπτυξη της τοπικής βιοτεχνικής παραγωγής υλικών µορφών τέχνης, την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσµού αλλά και των επισκεπτών γύρω από πολιτιστικά θέµατα. Εντούτοις, ο κίνδυνος των φθορών των πολιτιστικών στοιχείων, αν και µικρότερος λόγω του σεβασµού που επιδεικνύει σε αυτά ο τουρίστας που πραγµατοποιεί εναλλακτικό τουρισµό, η σκηνοθετηµένη αυθεντικότητα, η οποία είναι απόρροια του κέρδους, καθώς και οι αρνητικές επιπτώσεις στη γλώσσα είναι κάποια από τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στην περίπτωση ανάπτυξης οποιασδήποτε µορφής τουριστικών δραστηριοτήτων. Ένα ακόµα στοιχείο που πρέπει να επισηµανθεί είναι πως οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού, µέσω της προώθησης διατήρησης των πολιτιστικών χαρακτηριστικών, συνεισφέρουν στην κρατική αξιοποίηση των διαφόρων µνηµείων και χώρων πολιτισµού του τουριστικού προορισµού (Ρίγγας 2003) Επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού προωθούν τόσο την προστασία όσο και την αποκατάσταση διαφόρων χώρων πρασίνου, της χλωρίδας και της πανίδας της ευρύτερης περιοχής όπου πραγµατοποιούνται εναλλακτικές µορφές τουρισµού. Καλλιεργούν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση, ανοίγοντας τους ορίζοντες για µια αειφόρο ανάπτυξη. Παρόλα αυτά, η τουριστική ανάπτυξη, ακόµα και στην πιο ήπια εναλλακτική της µορφή µπορεί να επιφέρει την υποβάθµιση των φυσικών πόρων λόγω της 31

33 ανεξέλεγκτης χρήσης των διαθέσιµων οικοσυστηµικών υπηρεσιών. Η εγκατάλειψη των αγροτικών δραστηριοτήτων έχει ως αποτέλεσµα τον κατακερµατισµό του τοπίου και την απώλεια των οικοσυστηµάτων. Τέλος η υπερσυγκέντρωση και υπερδραστηριότητα διαφόρων µορφών εναλλακτικού τουρισµού µπορεί ενδεχοµένως να οδηγήσει σε περιβαλλοντική ρύπανση (Σαµαρά 2008). 32

34 3. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3.1. Η ανάπτυξη του ειδικού-εναλλακτικού τουρισµού-τάσεις & προοπτικές για το µέλλον Οι αρνητικές επιπτώσεις του µαζικού τουρισµού, αλλά και η άνθιση της φιλοσοφίας της αειφόρου ανάπτυξης είχαν ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Οι εµπλεκόµενοι φορείς (επενδυτές, φορείς ανάπτυξης, µελετητές) λαµβάνοντας υπόψη το οικονοµικό συµφέρον, τα κίνητρα και τις επιδράσεις του εναλλακτικού τουρισµού, προωθούν µε διάφορα µέσα την ανάπτυξή του. Η γενικότερη τάση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια σχετικά µε τον εναλλακτικό τουρισµό διαµορφώνει τη σύγχρονη οικονοµική δοµή τόσο των δυτικώνπλουτοπαραγωγικών χωρών όσο και των υποανάπτυκτων χωρών. Σύµφωνα µε διάφορες µελέτες (McIntosh & Goeldner 1987, Khan 1997, Andriotis 2003) οι εναλλακτικές τουριστικές µορφές µπορούν να αντισταθµίσουν πολλές από τις αρνητικές συνέπειες της µαζικής τουριστικής βιοµηχανίας. Υπό το πλαίσιο συγκεκριµένων προϋποθέσεων και αξόνων προτεραιότητας, που αφορούν σε φυσικά, κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά, µπορεί να αναπτυχθεί ένας ολοκληρωµένος σχεδιασµός ειδικού-εναλλακτικού τουρισµού τόσο τοπικής όσο και εθνικής κλίµακας. Μία αποτελεσµατική στρατηγική διαχείρισης του ειδικούεναλλακτικού τουρισµού περιλαµβάνει τους κατάλληλους φυσικούς, ανθρωπογενείς, πολιτισµικούς πόρους, υποδοµές πρόσβασης και υπηρεσίες. Στα σύγχρονα έντονα ανταγωνιστικά δεδοµένα το τουριστικό προϊόν προκειµένου να ευδοκιµήσει θα πρέπει να είναι ικανό να προσφέρει µοναδικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά που αναπτύσσονται µέσω των εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Βασική προϋπόθεση αυτής της επιτυχούς εφαρµογής ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισµού είναι η υψηλή ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, κάτι που µπορεί να εξασφαλιστεί µέσω της αειφορικής προσέγγισης ανάπτυξης (W.T.O. 2000). Αν και είναι ακόµα δύσκολο να διαχωριστούν οι εναλλακτικές από τις συµβατικές µορφές τουρισµού, κι εποµένως να εκτιµηθούν οι µελλοντικές τάσεις του εναλλακτικού τουρισµού, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού θα γνωρίσουν ραγδαία άνθιση τις επόµενες δεκαετίες και θα αποτελέσουν βασικό κλάδο της τουριστικής βιοµηχανίας σε παγκόσµιο επίπεδο. 33

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μας. Δαλακούρα Γεωργία, ΑΕΜ: 235 Τσικούδη Ασημίνα, ΑΕΜ: 245

Στους γονείς μας. Δαλακούρα Γεωργία, ΑΕΜ: 235 Τσικούδη Ασημίνα, ΑΕΜ: 245 Στους γονείς μας 2 Περίληψη Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας διερευνάται η υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα και η δυνατότητα ανάπτυξης αυτής στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Κύριο στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας

Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚAI ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ( Οικονομικό έτος 2007 )

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ( Οικονομικό έτος 2007 ) Επιμέλεια : ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o 1.1 Εισαγωγή 4 5 1.2 Τυπολογία των μορφών τουρισμού... 6 13 1.3 Ιστορική εξέλιξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 14 26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ : ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Μ.13940 ΓΑΛΑΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ Α.Μ. 13782

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ : ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Μ.13940 ΓΑΛΑΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ Α.Μ. 13782 ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : Εναλλακτικός τουρισμός στην Ελλάδα και τις ανταγωνίστριες Μεσογειακές χώρες Εξέλιξη και e Marketing ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 1.1 Χαρακτηριστικά της ανάπτυξης του τουρισμού... 6 1.2 Το τουριστικό προϊόν... 7 1.3 Ανάπτυξη των κύριων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Α.Μ. 4453 ΕΞΑΜ. ΠΤ Δ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Κος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ THE TOURIST DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY XYLOKASTRO-EVROSTINI

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ THE TOURIST DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY XYLOKASTRO-EVROSTINI ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ THE TOURIST DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY XYLOKASTRO-EVROSTINI

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Α.Μ 3220 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ «ΗΛΙΟΣ-ΑΜΜΟΣ-ΘΑΛΑΣΣΑ» ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ «ΗΛΙΟΣ-ΑΜΜΟΣ-ΘΑΛΑΣΣΑ» ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ «ΗΛΙΟΣ-ΑΜΜΟΣ-ΘΑΛΑΣΣΑ» ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. ΣΤΟΧΟΣ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΩΝ:: 11.. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ 226611/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ A.M: 4949 ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ A.M: 4985

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία «Χειμερινός Τουρισμός»

Πτυχιακή Εργασία «Χειμερινός Τουρισμός» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Κατεύθυνση Τουριστικών Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Χειμερινός Τουρισμός» Σπουδάστρια: Παυλίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΒΕΝΑΡΔΟΣ David (Α.Μ. 159/01) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 10 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...10 1.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 10 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...10 1.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.10 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 10 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...10 1.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ελένη Ε. Σαβιολή Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TOURISM «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Πέκκα Οικονόμου Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Επιστημονική περιοχή: Αγροτική οικονομία. Λέξεις Κλειδιά: Αγροτουρισμός, Δήμος Ζακύνθου, Αγροτουριστική Επιχείρηση, SWOT Ανάλυση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Επιστημονική περιοχή: Αγροτική οικονομία. Λέξεις Κλειδιά: Αγροτουρισμός, Δήμος Ζακύνθου, Αγροτουριστική Επιχείρηση, SWOT Ανάλυση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο νησί της Ζακύνθου τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, ένα είδος τουρισμού που πιέζει τους φυσικούς πόρους του νησιού και έχει σοβαρές επιπτώσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>>

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>> Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΤΕΚΤΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική κρίση και Τουρισµός

Οικονοµική κρίση και Τουρισµός Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οικονοµική κρίση και Τουρισµός Συνέπειες οικονοµικής κρίσης. Πιθανοί τρόποι αντιµετώπισης φαινοµένου. Υπεύθυνος καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αρπατζάνη Μελίντα ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα