ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT

2 INTERNO DOORS BY ALUMIL internodoors.com ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION Σκοπός του καταλόγου αυτού είναι η ανάλυση των τεχνικών παραμέτρων των προϊόντων, η παρουσίαση των επιμέρους τμημάτων καθώς και η καθοδήγηση για την διαδικασία της τοποθέτησης. Επίσης, στον κατάλογο αυτόν θα βρείτε πληροφορίες για τις απαραίτητες ρυθμίσεις μετά την τοποθέτηση, τον έλεγχο καλής λειτουργίας αλλά και τη συντήρηση. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή ενημέρωση για τα προϊόντα της Interno, επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο προσωπικό ή επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματά μας. Με εκτίμηση, ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. The purpose of this catalog is the analysis of the technical specifications of the products, the presentation of subsections and a guidance for the installation. Also, in this catalog you will find information about the settings after installation, the proper operation testing and maintenance. For any other information or an update about Interno products, contact our qualified staff or visit one of our stores. Sincerely, ALUMIL MILONAS S.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS Περιεχόμενα συσκευασίας Package contents Τεχνικές προδιαγραφές Product specifications Λεπτομέρειες Product details Εξοπλισμός - Εξαρτήματα Features - Accessories Τύποι τοποθέτησης Types of fitting Τυπολογίες Shapes and solutions Διαστάσεις - Τομές Dimensions - intersections Οδηγίες τοποθέτησης Fitting instructions Έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση Functionality test and maintenance

3 03 ZEN/ ZEN PIVOT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ PACKAGE CONTENTS Οι πόρτες εισόδου παραδίδονται από το εργοστάσιο σε ειδική συσκευασία, μέσα σε ξύλινο κιβώτιο με ενίσχυση στις τέσσερις γωνίες για μεγαλύτερη προστασία. Στο κιβώτιο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: lτο πάνελ της πόρτας και η κάσα, μέσα σε ειδική συσκευασία. lτεχνικός κατάλογος με οδηγίες τοποθέτησης. lσετ κλειδαριάς με κλειδιά. lσετ συντήρησης με προϊόντα καθαρισμού. lσετ εξαρτημάτων τοποθέτησης (ανάλογα με τον τύπο της πόρτας). Entrance doors are delivered from the factory in special package inside a wooden box with extra support in the four corners for greater protection. The box includes the following: lthe door leaf and the frame in special package. ltechnical catalog with fitting instructions. llock kit with keys. lcleaning and maintenance kit. linstallation kit (depending on the type of the door). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ PRODUCT SPECIFICATIONS lκλειστό πλαίσιο από προφίλ αλουμινίου πάχους 1.8 χιλ. με θερμοδιακοπή. lπάχος κάσας-φύλλου 95 χιλ. (ZEN) lπάχος κάσας-φύλλου 115 χιλ. (PIVOT). lδιπλό φύλλο αλουμινίου 3 χιλ. (εξωτερικά-εσωτερικά). lφύλλο ανθρακωνήματος ή κρύσταλλο ασφαλείας 7 χιλ. (εξωτερικά-εσωτερικά). lμηχανική κλειδαριά τριών ή πέντε σημείων με ενιαίο αντίκρυσμα. lαυτόματη κλειδαριά πέντε σημείων με ενιαίο αντίκρυσμα. l3 λάστιχα περιμετρικά της κάσας και φύλλου. lχειρολαβή αλουμινίου ενσωματωμένη στο φύλλο (εξωτερικά). lμόνωση με πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας (70 Kgr/m³ ). lκατωκάσι αλουμινίου με ή χωρίς θερμοδιακοπή (ανάλογα με τον τύπο της πόρτας). lclosed hollow frame from aluminum profile (1.8 mm) with thermal break. lframe and leaf with 95 mm thickness. (ZEN) lframe and leaf with 115 mm thickness(pivot). ldouble aluminum sheet 3 mm (internal-external). lcarbon fiber sheet or safety glass 7 mm (external-internal). lmechanical 3-point or 5-point lock with single strike plate. lautomatic five-point lock with single strike plate. ltriple gasket circumferentially of frame and leaf. laluminum handle integrated in leaf. lhigh density polyurethane insulation (70 Kgr/m³ ) laluminum threshold with or without thermal break (depending on the door type).

4 INTERNO DOORS BY ALUMIL ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ PRODUCT DETAILS 1. Κάσα αλουμινίου με θερμοδιακοπή 2. Φύλλο πόρτας αλουμινίου με θερμοδιακοπή 3. Ενίσχυση φύλλου με οριζόντιες τραβέρσες 4. Μόνωση με πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας 5. Λάστιχα περιμετρικής στεγάνωσης 6. Κλειδαριά 3 ή 5 σημείων με ενιαίο αντίκρυσμα 7. Ενσωματωμένη χειρολαβή αλουμινίου 8. Κατωκάσι αλουμινίου με θερμοδιακοπή 9. Επένδυση με φύλλο αλουμινίου 3 χιλ. 10. Κρυφός φωτισμός LED στην χειρολαβή 24V * 11. Ανιχνευτής δακτυλικού αποτυπώματος * 12. Μεταφορά ρεύματος 24V από κάσα σε φύλλο χωρίς καλώδιο* *προαιρετικά 1. Aluminum frame with thermal break 2. Door leaf with thermal break 3. Door leaf reinforcement with horizontal bars 4. High density polyurethane insulation 5. Triple gasket circumferentially of frame and leaf 6. 3-point or 5-point lock with single strike plate 7. Aluminum handle integrated in leaf 8. Aluminum threshold with thermal break 9. Aluminum metal sheet 3 mm 10. LED Light hidden inside door handle 24V * 11. Fingerprint scanner * 12. Frame to leaf power transfer 24V without cables* *optional ZEN PIVOT

5 05 ZEN/ ZEN PIVOT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ FEATURES ACCESSORIES Βασικός εξοπλισμός ΖΕΝ lμηχανική κλειδαριά τριών σημείων 45 χιλ. με ανοξείδωτο ενιαίο αντίκρυσμα lκύλινδρος 35/65 5Κ με 6 πείρους lκρυφός ρυθμιζόμενος μεντεσές lανοξείδωτη ροζέτα κυλίνδρου εξωτερικά Βασικός εξοπλισμός PIVOT lαυτόματη κλειδαριά πέντε σημείων 45 χιλ. με ανοξείδωτο ενιαίο αντίκρυσμα lκύλινδρος 35/85 5Κ με 6 πείρους lαξονικός ρυθμιζόμενος μεντεσές lανοξείδωτη ροζέτα κυλίνδρου εξωτερικά Πρόσθετος εξοπλισμός ZEN/PIVOT lκύλινδρος με 20 πείρους lkλειδαριά Secure Automatic με ηλεκτρικό μοτέρ lανοξείδωτο χερούλι (εσωτερικά) lσύστημα ελέγχου εισόδου με ανιχνευτή δακτυλικού αποτυπώματος lσύστημα ελέγχου εισόδου με πληκτρολόγιο αφής lσύστημα τροφοδοσίας ρεύματος με ενσωματωμένο μετασχηματιστή χωρίς καλώδιο - 220V σε 24V lκρυφός φωτισμός LED στην χειρολαβή - 24V Standard features ZEN lmechanical three-point lock 45 mm with stainless steel single strike plate lcylinder 35/65 5Κ with 6 pins lconcealed adjustable hinge lstainless steel cylinder cover outside Standard features PIVOT lautomatic five-point lock 45 mm with stainless steel single strike plate lcylinder 35/85 5Κ with 6 pins lαdjustable pivot hinge lstainless steel cylinder cover outside Extra features ZEN/PIVOT lcylinder 35/85 5Κ with 20 pin lsecure automatic electrical lock lstainless steel handle (internal) lfingerscanner locking system lkeypad locking system lpower transformer without cables - 220V to 24V lhidden LED light inside handle - 24V. ΤΥΠΟΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ HANDLE TYPE Η εξωτερική χειρολαβή είναι πάντα χωνευτή προκειμένου να διατηρηθεί η ομοεπιπεδότητα των επιφανειών και μπορεί να τοποθετηθεί είτε οριζόντια, είτε κάθετα. Η λαβή μπορεί προαιρετικά να φωτιστεί με τεχνολογία LED. The external handle is always flushed, in order to maintain co-planarity of surfaces and can be positioned in either vertical or horizontal alignment. The handle can optionally be illuminated by LED technology.

6 INTERNO DOORS BY ALUMIL ΤΥΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ TYPES OF FITTING Εσωτερικά της τοιχοποιίας Internal fitting Επιπεδότητα εσωτερικά/εξωτερικά Flush with internal /external wall Επιπεδότητα εξωτερικά Flush with external wall Επιπεδότητα εσωτερικά Flush with internal wall ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ - ZEN SHAPES & SOLUTIONS - ZEN Α Επένδυση με φύλλο αλουμινίου 3 χιλ. εσωτερικά/εξωτερικά και σταθερά πλαϊνά. Aluminum metal sheet 3 mm internal/external and fixed side leafs.

7 07 ZEN ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ - ZEN SHAPES & SOLUTIONS - ZEN B Επένδυση με φύλλο αλουμινίου 3 χιλ. εσωτερικά / κρύσταλλο ασφαλείας 7 χιλ. (structural) εξωτερικά και σταθερά πλαϊνά. Aluminum metal sheet 3 mm internal / structural glazing with safety glass 7 mm external and fixed side leafs. C Επένδυση με φύλλο αλουμινίου 3 χιλ. εσωτερικά / κρύσταλλο ασφαλείας 7 χιλ. (structural) εξωτερικά, διάφανα πλαϊνά και φεγγίτη. Aluminum metal sheet 3 mm internal / structural glazing with safety glass 7 mm external, transparent fixed side leafs and skylight.

8 INTERNO DOORS BY ALUMIL ZEN Κάσα/φύλλο 95 χιλ. Κατωκάσι 22 χιλ. Frame/leaf 95 mm. Threshold 22 mm ZEN PIVOT Κάσα/φύλλο 115 χιλ. Κατωκάσι 7 χιλ. Frame/leaf 115 mm. Threshold 7 mm

9 09 ZEN ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΣ DIMENSIONS INTERSECTIONS Μονόφυλλη πόρτα Single leaf door W - Πλάτος πόρτας (min max 1300) WN - Καθαρό άνοιγμα εισόδου (min max 1155) WZ - Πάχος κάσας & φύλλου (95) WF - Πλάτος κάσας (72 εξωτερικά - 42 εσωτερικά) Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά W - Frame width (min max 1300) WN - Net opening (min 605- max 1155) WZ - Frame & Leaf thickness (95) WF - Frame width (72 external - 42 internal) All dimensions in millimeters H - Ύψος πόρτας (min max 2500) HN - Καθαρό ύψος εισόδου (min max 2405) ΗΤ - Ύψος κατωκασίου (22) HL - Ύψος κλειδαριάς (955) HF - Ύψος ανιχνευτή δακτ. αποτυπώματος (1400) H HN Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά HF H - Frame height (min max 2500) HN - Net height (min max 2405) HT - Threshold height (22) HL - Lock height (955) HF - Fingerscanner height (1400) HL All dimensions in millimeters * Για μεγαλύτερη διάσταση ζητήστε πληροφορίες * For larger dimensions please consult us HT WF WZ WN W WF

10 INTERNO DOORS BY ALUMIL ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΣ DIMENSIONS INTERSECTIONS Μονόφυλλη πόρτα με ένα σταθερό πλαϊνό φύλλο Single leaf door with one fixed side leaf W - Πλάτος πόρτας (min max 1300) WN - Καθαρό άνοιγμα εισόδου (min max 1155) WZ - Πάχος κάσας & φύλλου (95) WF - Πλάτος κάσας (72 εξωτερικά - 42 εσωτερικά) WS - Πλάτος σταθερού πλαϊνού (min 500) Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά W - Frame width (min max 1300) WN - Net opening (min max 1155) WZ - Frame & Leaf thickness (95) WF - Frame width (72 external - 42 internal) WS - Fixed side leaf width (min 500) All dimensions in millimeters H - Ύψος πόρτας (min max 2450) HN - Καθαρό ύψος εισόδου (min max 2355) ΗΤ - Ύψος κατωκασίου (22) HL - Ύψος κλειδαριάς (955) HF - Ύψος ανιχνευτή δακτ. αποτυπώματος (1400) H HN HF Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά H - Frame height (min max 2450) HN - Net height (min max 2355) HT - Threshold height (22) HL - Lock height (955) HF - Fingerscanner height (1400) HL All dimensions in millimeters * Για μεγαλύτερη διάσταση ζητήστε πληροφορίες * For larger dimensions please consult us HT WS WF WZ W WN WF

11 11 ZEN ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΣ DIMENSIONS INTERSECTIONS Δίφυλλη πόρτα Double leaf door W - Πλάτος πόρτας (min max 2500) WN - Καθαρό άνοιγμα εισόδου (min max 2355) WZ - Πάχος κάσας & φύλλου (95) WF - Πλάτος κάσας (72 εξωτερικά - 42 εσωτερικά) Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά W - Frame width (min max 2500) WN - Net opening (min max 2355) WZ - Frame & Leaf thickness (95) WF - Frame width (72 external - 42 internal) All dimensions in millimeters H - Ύψος πόρτας (min max 2500) HN - Καθαρό ύψος εισόδου (min max 2405) ΗΤ - Ύψος κατωκασίου (22) HL - Ύψος κλειδαριάς (955) HF - Ύψος ανιχνευτή δακτ. αποτυπώματος (1400) H HN Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά H - Frame height (min max 2500) HN - Net height (min max 2405) HT - Threshold height (22) HL - Lock height (955) HF - Fingerscanner height (1400) All dimensions in millimeters HL HF * Για μεγαλύτερη διάσταση ζητήστε πληροφορίες * For larger dimensions please consult us HT WF WZ WN WF W

12 INTERNO DOORS BY ALUMIL ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΣ DIMENSIONS INTERSECTIONS Μονόφυλλη πόρτα με υάλωση εξωτερικά, αλουμίνιο εσωτερικά, δυο διάφανα σταθερά πλαϊνά φύλλα και φεγγίτη Single leaf door with structural glazing outside, aluminum inside, two transparent fixed side leafs and skylight W - Πλάτος πόρτας (min max 1300) WN - Καθαρό άνοιγμα εισόδου (min max 1355) WZ - Πάχος κάσας & φύλλου (99) WS - Πλάτος διάφανων πλαϊνών (min 500) Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά W - Frame width (min max 1300) WN - Net opening (min max 1150) WZ - Frame & Leaf thickness (99) WS - Fixed tranparent side leafs width (min 500) ΗD All dimensions in millimeters H - Ύψος πόρτας (min max 2500) HN - Καθαρό ύψος εισόδου (min max 2405) ΗΤ - Ύψος κατωκασίου (22) HL - Ύψος κλειδαριάς (955) HF - Ύψος ανιχνευτή δακτ. αποτυπώματος (1400) HD - Ύψος φεγγίτη (min 500) H Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά H - Frame height (min max 2500) HN - Net height (min max 2405) HT - Threshold height (22) HL - Lock height (955) HF - Fingerscanner height (1400) HD - Skylight height (min 500) HN HL HF All dimensions in millimeters * Για μεγαλύτερη διάσταση ζητήστε πληροφορίες * For larger dimensions please consult us HT WS WN W WZ

13 13 ZEN ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΣ DIMENSIONS INTERSECTIONS Δίφυλλη πόρτα με υάλωση εξωτερικά, αλουμίνιο εσωτερικά, δυο διάφανα σταθερά πλαϊνά φύλλα και φεγγίτη Double leaf door with structural glazing outside, aluminum inside, two transparent fixes side leafs and skylight W - Πλάτος πόρτας (min max 2500) WN - Καθαρό άνοιγμα εισόδου (min max 2355) WZ - Πάχος κάσας & φύλλου (99) WS - Πλάτος διάφανων πλαϊνών (min 500) Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά W - Frame width (min max 2500) WN - Net opening (min max 2355) WZ - Frame & Leaf thickness (99) WS - Fixed tranparent side leafs width (min 500) ΗD All dimensions in millimeters H - Ύψος πόρτας (min max 2500) HN - Καθαρό ύψος εισόδου (min max 2405) ΗΤ - Ύψος κατωκασίου (22) HL - Ύψος κλειδαριάς (955) HF - Ύψος ανιχνευτή δακτ. αποτυπώματος (1400) HD - Ύψος φεγγίτη (min 500) H Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά H - Frame height (min max 2500) HN - Net height (min max 2405) HT - Threshold height (22) HL - Lock height (955) HF - Fingerscanner height (1400) HD - Skylight height (min 500) HN HL HF All dimensions in millimeters * Για μεγαλύτερη διάσταση ζητήστε πληροφορίες * For larger dimensions please consult us HT WZ WS WN W

14 INTERNO DOORS BY ALUMIL ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΣ DIMENSIONS INTERSECTIONS PIVOT - Μονόφυλλη πόρτα με φύλλο αλουμινίου εξωτερικά/εσωτερικά PIVOT - Single leaf door PIVOT GLASS - Μονόφυλλη πόρτα με υάλωση εξωτερικά/εσωτερικά PIVOT GLASS - Single leaf door with structural glazing outside-inside W - Πλάτος πόρτας (εώς 1400)* WN - Καθαρό άνοιγμα εισόδου (εώς 855) WP - Άνοιγμα Pivot (235) WZ - Πάχος κάσας & φύλλου (115) - Pivot Glass (120.5) WF - Πλάτος κάσας (70) Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά W - Frame width (up to 1400)* WN - Net opening (up to 855) WP - Pivot opening (235) WZ - Frame & Leaf thickness (115) - Pivot Glass (120.5) WF - Frame width (70) All dimensions in millimeters * Για μεγαλύτερη διάσταση ζητήστε πληροφορίες * For larger dimensions please consult us Net 90 Max 145 PIVOT WN WZ WP PIVOT GLASS W WF

15 15 ZEN PIVOT ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΣ DIMENSIONS INTERSECTIONS H - Ύψος πόρτας (εώς 2500)* HN - Καθαρό ύψος εισόδου (εώς 2430) ΗΤ - Ύψος κατωκασίου (7) HP - Βάθος μηχανισμού Pivot (50) HL - Ύψος κλειδαριάς (955) HF - Ύψος ανιχνευτή δακτ. αποτυπώματος (1400) Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά H - Frame height (up to 2500)* HN - Net height (up to 2430) HT - Threshold height (7) HP - Depth of Pivot (50) HL - Lock height (955) HF - Fingerscanner height (1400) All dimensions in millimeters * Για μεγαλύτερη διάσταση ζητήστε πληροφορίες * For larger dimensions please consult us Εξωτερική όψη External view PIVOT PIVOT GLASS HN H HF HL HT HP

16 INTERNO DOORS BY ALUMIL ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS Η διαδικασία τοποθέτησης της πόρτας εισόδου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την βέλτιστη απόδοση της και την μέγιστη δυνατή ασφάλεια. H αγκύρωση στην τοιχοποιία πρέπει να αντέχει ακόμη και στις πιο βίαιες προσπάθειες διάρρηξης. Για το λόγο αυτό πρέπει πάντα να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό και με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Πριν την τοποθέτηση ελέγχουμε την πόρτα για τυχόν φθορές που μπορεί να προκλήθηκαν κατά την μεταφορά της στον χώρο τοποθέτησης. Ελέγχουμε ότι αντιστοιχούν τα μέτρα για το συγκεκριμένο άνοιγμα στην τοιχοποιία καθώς και ότι η φορά της πόρτας είναι αντίστοιχη με το δελτίο παραγγελίας. The installation procedure of the entrance door is very important for optimum performance and maximum safety. The anchorage in masonry shall withstand even the most violent burglary attempts. For this reason should always be done by a qualified technician and according to the manufacturer's specifications. Before installing the door, check for any damage that may have occurred during transport. Check that the dimensions of the door correspond to the opening in the wall and that the direction of the door is matching the order. Άνοιγμα αριστερά μέσα Left hand inside Άνοιγμα δεξιά μέσα Right hand inside L Εξωτερική όψη External view R

17 17 ZEN ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS ΒΗΜΑ 1ο - Κατά την παραλαβή, ελέγξτε ότι η συσκευασία δεν είναι ανοιγμένη ή χτυπημένη. STEP 1 - Upon delivery, check that the packaging is not opened or damaged. ΒΗΜΑ 2ο - Τοποθετήστε τα ξύλινα κιβώτια με το ενδεικτικό σήμα από την πάνω μεριά. STEP 2 - Place the wooden boxes with the labeled side up. ΒΗΜΑ 3ο - Αφαιρέστε τα καπάκια των κιβωτίων και ανασηκώστε το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τους ιμάντες μεταφοράς. STEP 3 - Remove the cover of the boxes and lift the content using the cargo straps. 2 3 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΑΦ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΛΑΪΝΑ TYPE WITH MULLION AND FIXED SIDE LEAFS ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΛΑΪΝΑ TYPE WITH INDEPENDENT FIXED SIDE LEAF Για τυπολογίες με ταφ ακολουθήστε το βήμα 4 για την συναρμολόγηση της κατασκευής. For types with mullion follow step 4 to assemble the structure. Για τυπολογίες με ανεξάρτητα σταθερά τοποθετήστε πρώτα τα σταθερά και αγκυρώστε με την κάσα. Ακολουθήστε τις οδηγίες. For types with independent side leaf place first the side leaf and mount with door frame. Follow instructions.

18 INTERNO DOORS BY ALUMIL ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS ΒΗΜΑ 4 - Χρησιμοποιήστε ένα πάγκο εργασίας (καβαλέτο) για την συναρμολόγηση της πόρτας (για τυπολογίες με σταθερά ή δίφυλλη). STEP 4 - Use a workbench for assembling the door (for types with fixed side leafs or double leafs). ΒΗΜΑ 4B - Μεταφέρετε τα πλαϊνά φύλλα της πόρτας, το πανωκάσι και το κατωκάσι στον πάγκο εργασίας. STEP 4Β - Move the side leafs, the upper frame and the threshold to the workbench. ΒΗΜΑ 4Γ - Συναρμολογήστε τα πλαϊνά σταθερά με το πανωκάσι και το κατωκάσι. Αφαιρέστε τα πηχάκια από τα πλαϊνά σταθερά. STEP 4C - Assemble the side leafs with the upper frame and the threshold. Remove glazing beads from fixed side leafs. Ενώστε το πανωκάσι και βιδώστε τους σύνδεσμους από την εξωτερική πλευρά Assembly the upper frame with the side leafs and screw the connectors from the external side. 4 Ενώστε το κατωκάσι και βιδώστε τις τάπες επάνω στην κάσα Assembly the threshold and screw the caps to the frame ΒΗΜΑ 5ο - Μεταφέρετε την κατασκευή στο σημείο τοποθέτησης. STEP 5 - Move the assembly to the installation site. ΒΗΜΑ 6ο - Συνδέστε τα καλώδια στην παροχή ρεύματος (220V). * μόνο για τα μοντέλα με ηλεκτρικά αξεσουάρ. STEP 6 - Connect the cables to the power supply (220V). *only in models with electrical accessories. ΒΗΜΑ 7ο - Εφαρμόστε στεγανωτικό υλικό στο κατωκάσι. STEP 7 - Apply sealant in threshold V

19 19 ZEN ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS ΒΗΜΑ 8ο - Ασφαλίστε την κατασκευή στην τοιχοποιία (με σφίνες ή τακάκια). STEP 8 - Secure frame in wall (use wedges). ΒΗΜΑ 9ο - Προτρυπήστε την κάσα στα προτεινόμενα σημεία. Αγκυρώστε την κάσα στην τοιχοποιία (9Α/9Β). STEP 9 - Predrill frame to the recommended points. Mount frame to wall with screws (9Α/9Β). ΒΗΜΑ 10ο - Σιγουρευτείτε ότι η κατασκεύη είναι σωστά αλφαδιασμένη. Σφίξτε μέχρι να ασφαλίσει η κάσα. STEP 10 - Make sure the structure is properly aligned. Tighten screws until frame is secure Επιλογή τρόπου αγκύρωσης - Ανάλογα με την τοιχοποιία, η αγκύρωση της κάσας μπορεί να γίνει: α) με βίδες (15-20cm) στις προτεινόμενες αποστάσεις. β) με τζινέτια Choosing type of mounting - Depending on the masonry, the mounting of the frame can be done: a) with screws (15-20cm) to the suggested distances. b) with steel brackets. 9 A 9 B Αγκύρωση με εκτονούμενα βύσματα/βίδες μέσα από την κάσα Mount with expansion screws through frame Αγκύρωση με τζινέτια Mount with steel brackets

20 INTERNO DOORS BY ALUMIL ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS ΒΗΜΑ 11ο - Κάσα σταθερού. Αφαιρέστε τα πηχάκια υάλωσης. Αγκυρώστε την κάσα στην τοιχοποιία με βίδες (για τυπολογίες με διάφανα σταθερά). STEP 11 - Fixed side leaf frame. Remove glazing beads. Mount frame to wall with screws (for types with transparent fixed side leafs). ΒΗΜΑ 12ο - Μεταφέρετε το φύλλο της πόρτας στο σημείο τοποθέτησης. Συνδέστε τους μεντεσέδες του φύλλου με της κάσας. STEP 12 - Move the door leaf to the installation site. Assemble the hinges of the leaf to the frame ΒΗΜΑ 13ο - Ελέγξτε ότι το φύλλο κλείνει σωστά και ότι η γλώσσα της κλειδαριάς εφαρμόζει στο αντίκρυσμα. STEP 13 - Check if the door leaf closes properly and the latch of the lock applies to the striker. ΒΗΜΑ 14ο - Τοποθετήστε την υάλωση. Χρησιμοποιήστε γέφυρες και τακάκια υάλωσης (για τυπολογίες με διάφανα σταθερά). STEP 14 - Place glazings. Use glazing bridges and wedges (for types with transparent fixed side leafs). ΒΗΜΑ 15ο - Ασφαλίστε τοποθετώντας τα πηχάκια και το ελαστικό υάλωσης (για τυπολογίες με διάφανα σταθερά). STEP 15 - Secure by installing the glazing beads and glazing gasket (for types with transparent fixed side leafs) Πάχος υάλωσης χιλ. Glazing width mm

21 21 ZEN ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS ΒΗΜΑ 16ο - Εφαρμόστε στεγανωτικό υλικό περιμετρικά της κάσας. STEP 16 - Apply sealant around frame. ΒΗΜΑ 17ο - Τοποθετήστε το εσωτερικό χερούλι. STEP 17 - Install the internal handle ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ FUNCTIONALITY TEST Για την σωστή λειτουργία της πόρτας ελέγξτε τα παρακάτω: lέλεγχος και ρύθμιση γλώσσας - αντικρύσματος. lέλεγχος και ρύθμιση κλειδαριάς - κλειδιών. lαπόσταση φύλλου από κάσα - Επάνω 5 χιλ., Αριστερά/Δεξιά 5 χιλ.(zen) (σε περίπτωση απόκλισης ρυθμίστε τους μεντεσέδες) For proper operation of the door check the following: lcheck and adjust latch bolt - strike plate. lcheck and adjust lock - keys. ldistance between leaf and frame - Top 5 mm, Left/Right 5 mm (ZEN) (in case of declination adjust the hinges) ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τυπολογίες με κρυφό μεντεσέ είναι απαραίτητη η χρήση στοπ πόρτας στο δάπεδο ώστε να περιορίζεται το άνοιγμα του φύλλου στις 100º μοίρες. CAUTION! For types with hidden hinge it is necessary to use a door stopper, mounted to the floor, to limit the door opening to 100º degrees

22 INTERNO DOORS BY ALUMIL ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS ΒΗΜΑ 1ο - Κατά την παραλαβή, ελέγξτε ότι η συσκευασία δεν είναι ανοιγμένη ή χτυπημένη. STEP 1 - Upon delivery, check that the packaging is not opened or damaged. ΒΗΜΑ 2ο - Τοποθετήστε τα ξύλινα κιβώτια με το ενδεικτικό σήμα από την πάνω μεριά. STEP 2 - Place the wooden boxes with the labeled side up. ΒΗΜΑ 3ο - Αφαιρέστε τα καπάκια των κιβωτίων και ανασηκώστε το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τους ιμάντες μεταφοράς. STEP 3 - Remove the cover of the boxes and lift the content using the cargo straps. 2 3 ΒΗΜΑ 4ο - Μεταφέρετε την κατασκευή στο σημείο τοποθέτησης. STEP 4 - Move the assembly to the installation site. ΒΗΜΑ 5ο - Προετοιμασία δαπέδου - Άνοιγμα οπής στο δάπεδο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Προσοχή στην φορά της πόρτας. STEP 5 - Preparing the floor- Open hole in floor as shown below. Please note the direction of the door ΒΗΜΑ 6ο - Τοποθέτηση βάσης - Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι για να ευθυγραμμίσετε την βάση με το δάπεδο. STEP 6 - Base placement - Use screwdriver to align base with floor ΒΗΜΑ 7ο - Στερέωση βάσης - Εφαρμόστε στεγανωτικό υλικό () για να σταθεροποιήσετε την βάση. STEP 7 - Base placement - Apply sealant () to stabilize base.

23 23 ZEN PIVOT ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS ΒΗΜΑ 8ο - Μεταφέρετε την πόρτα σε οριζόντια θέση στο σημείο τοποθέτησης. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι της βάσης. STEP 8 - Move the door in horizontal pozition next to base. Remove the safety cap of base ΒΗΜΑ 9ο - Ανασηκώστε την πόρτα έτσι ώστε να τοποθετηθεί ο μεντεσές PIVOT μέσα στην βάση. STEP 9 - Lift the door so that the PIVOT hinge is positioned within the base V ΒΗΜΑ 10ο - Σηκώστε μέχρι να έρθει η πόρτα σε κάθετη θέση. Προσοχή στα καλώδια τροφοδοσίας. STEP 10 - Lift up the door to come in vertical position. Mind the power cables. ΒΗΜΑ 11ο - Συνδέστε τα καλώδια στην παροχή ρεύματος (220V) * μόνο για τα μοντέλα με ηλεκτρικά αξεσουάρ. STEP 11 - Connect the cables to the power supply (use converter 110V to 220V) *only in models with electrical accessories. ΒΗΜΑ 12ο - Ασφαλίστε την κάσα στην τοιχοποιία (χρησιμοποιήστε σφίνες ή τακάκια). STEP 12 - Secure frame in wall (use wedges). ΒΗΜΑ 13ο - Ξεκλειδώστε και ανοίξτε το φύλλο της πόρτας. Αγκυρώστε την κάσα στην τοιχοποιία (13Α/13Β). STEP 13 - Unlock and open door leaf. Mount frame to wall (13Α/13Β)

24 INTERNO DOORS BY ALUMIL ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS Επιλογή τρόπου αγκύρωσης - Ανάλογα με την τοιχοποιία, η αγκύρωση της κάσας μπορεί να γίνει: α) με βίδες (15-20cm) στις προτεινόμενες αποστάσεις. β) με τζινέτια. Choosing the type of mounting - Depending on the masonry, the mounting of the frame can be done: a) with screws (15-20cm) to the suggested distances. b) with steel brackets. 13 A Αγκύρωση με εκτονούμενα βύσματα/βίδες μέσα από την κάσα Mount with expansion screws through frame 13 B Αγκύρωση με τζινέτια Mount with steel brackets

25 25 ZEN PIVOT ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS ΒΗΜΑ 14ο - Τοποθετήστε το καπάκι της κάσας για να καλύψετε τα σημεία όπου ανοίχτηκαν τρύπες για την αγκύρωση. Εφαρμόστε στεγανωτικό. STEP 14 - Place the aluminum frame caps to cover the holes opened for mounting. Apply sealant. 14 ΒΗΜΑ 15ο - Εφαρμόστε στεγανωτικό υλικό στο κατωκάσι και περιμετρικά της κάσας. STEP 15 - Apply sealant in threshold and around frame. ΒΗΜΑ 16ο - Εφαρμόστε την γυψοσανίσα στην κάσα (για τις τυπολογίες που απαιτείται). STEP 16 - Apply plasterboard to frame (when is it required)

26 INTERNO DOORS BY ALUMIL ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ FUNCTIONALITY TEST Για την σωστή λειτουργία της πόρτας ελέγξτε τα παρακάτω: lέλεγχος και ρύθμιση γλώσσας - αντικρύσματος. lέλεγχος και ρύθμιση κλειδαριάς - κλειδιών. lαπόσταση φύλλου από κάσα - Επάνω 9 χιλ., Κάτω 12 χιλ., Αριστερά/Δεξιά 5 χιλ. Σε περίπτωση απόκλισης ρυθμίστε τον κάτω μηχανισμό pivot προσθέτοντας ή αφαιρώντας δαχτυλίδια στήριξης. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία. 1. Κατεβάστε τον πείρο περιστρέφοντας αριστερόστροφα. Σταματήστε μόλις συναντήσετε αντίσταση. 2. Ανασηκώστε το φύλλο της πόρτας με την χρήση μοχλού (κουτάλας). 3. Προσθέστε ή αφαιρέστε δαχτυλίδια στήριξης. 4. Ανεβάστε τον πείρο περιστρέφοντας δεξιόστροφα. Σταματήστε μόλις συναντήσετε αντίσταση. 5. Ελευθερώστε το φύλλο. Βεβαιωθείτε ότι o πείρος έχει τοποθετηθεί μέσα στο φύλλο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Eίναι απαραίτητη η χρήση στοπ πόρτας στο δάπεδο ώστε να περιορίζεται το άνοιγμα του φύλλου στις 145º μοίρες. For proper operation of the door check the following: lcheck and adjust latch bolt - strike plate. lcheck and adjust lock - keys. ldistance between leaf and frame - Top 9 mm, Bottom 12 mm, Left/Right 5 mm In case of declination adjust the bottom pivot hinge by adding or removing support rings. Follow the process below. 1. Lower the pin by rotating counterclockwise. Rotate until you feel resistance. 2. Lift the door leaf using a lever. 3. Add or remove support rings. 4. Elevate the pin by rotating clockwise. Rotate until you feel resistance. 5. Release leaf. Make sure that the pin is inserted inside the leaf. CAUTION! It is necessary to use a door stopper, mounted to the floor, to limit the door opening to 145º degrees 1 Δαχτυλίδια Rings 3 Πείρος Pin 4 2 Πείρος Pin 5 Φύλλο Leaf Φύλλο Leaf

27 27 ZEN/ ZEN PIVOT ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ MAINTENANCE Οι πόρτες εισόδου ZEN δεν απαιτούν σύνθετες διαδικασίες συντήρησης. Το σύστημα κλειδώματος λιπαίνεται αυτόματα και έχει απεριόριστη διάρκεια ζωής. Στο συνοδευτικό σετ συντήρησης και καθαρισμού θα βρείτε προϊόντα καθαρισμού, ειδικό πανί καθώς και οδηγίες χρήσης. ZEN entrance doors do not require complex maintenance procedures. The locking system is lubricated automatically and has an indefinite life. Inside the cleaning and care kit you will find cleaning products, special cloth and instructions. ALUMIL SA INTERNO DOORS Πνευματικά δικαιώματα: Πνευματικά δικαιώματα 2014 ALUMIL A.E. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, ολική η μερική αντιγραφή κειμένων, φωτογραφιών και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του εγχειριδίου και δεν αποτελούν αναδημοσίευση από άλλες πηγές. Όλα τα κείμενα, γραφικά, και εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του εγχειριδίου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους. Κάθε αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, περιεχομένων του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, δεν επιτρέπεται. Η μη επιτρεπτή χρήση του υλικού του εγχειριδίου σημαίνει αυτόματα καταλογισμό ευθυνών σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. Αποκήρυξη ευθύνης: Προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το εγχειρίδιο και τα περιεχόμενά του αξιόπιστα, αλλά τυχόν ανακρίβειες μπορεί να προκύψουν. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη, παραλείψεις και ανακρίβειες σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Copyright Notice: Copyright 2012 Alumil S.A. All rights reserved. None of the materials provided on this manual may be used, reproduced or transmitted, in whole or in part, in any form or by any means, manual electronic or mechanical, including photocopying, recording or the use of any information storage and retrieval system without permission in writing from the publisher. Disclaimer of Liability: In preparation of this manual, every effort has been made to offer the most current, correct, and clearly expressed information possible. Nevertheless, inadvertent errors in information may occur. In particular but without limiting anything here, Alumil S.A. disclaims any responsibility for typing errors and inaccuracy of the information that may be contained in this manual. The information in this manual is subject to change without notice to the User. Alumil S.A. and its authorized agents and dealers make no warranties or representations whatsoever regarding the quality, content, completeness, suitability, adequacy, sequence, accuracy, or expiration of information contained in this manual.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT INTERNO DOORS BY ALUMIL internodoors.com ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION Σκοπός του καταλόγου αυτού είναι η ανάλυση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 107 OFFICE PARTITION SYSTEM ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Χωρίσµατα γραφείων που συνθέτουν αρµονικά ένα λειτουργικό και µοντέρνο επαγγελµατικό χώρο. Εξασφαλίζουν ηχοµόνωση, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

AL 590 AL 220 AL 250

AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 Φανταστείτε μια πόρτα..την έχουμε! Σύστημα ALUMINCO 590 Θερμομονωτικό Σύστημα για κύριες εισόδους, υψηλή θερμομόνωση στεγάνωση και ασφάλεια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αδιάρρηκτος ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANELS CENTRE PARTING LANDING DOOR.1. Πόρτα ορόφου χωρίς κάσωμα, για ανακαινίσεις Landing door without frames, for modernization

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ. SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ. SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SWING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ/ PROFILE TYPES Μπάζα πομπέ 125mm / Profile Curved 125mm INAL PATENT INAL PATENT KAΠΑΚΙ ΜΠΑΖΑΣ 125mm

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors Συρόμενeς Πόρτeς Sliding Doors ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ / PROFILE TYPES με μπάζα mini πομπέ 70mm / with mini curved profile 70mm Μέγιστη διάσταση φύλλου (με δύο ράουλα) Max door dimension

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING ÓÅÉÑÁ 9 ÓÕÑÏÌÅÍÁ 69 ΠΟΡΤΑ Ή ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ WINDOW OR DOOR OVERLAPPING 0000090 000007 6 8 8 6 S - S - 00009006 S - 0 φύλλο = ύψος ( φως ) - 0 χιλ. sash = height ( light ) - 0 mm 000090 00090000 00009006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 Σύστημασυρόμενωνκουφωμάτωνμεφύλλα πλάτους 38mm. Δίνει τη δυνατότητα για κατασκευές όλων των τύπων, επάλληλων ή χωνευτών, ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλωνανοιγμάτων. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ηχρήση

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM 109 THERMAL BREAK OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 Η σειρά Albio 109 C ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. ΑUTOMATIC Doors

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. ΑUTOMATIC Doors ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑUTOMATIC Doors αυτοματεσ ΠΟΡΤΕΣ / ΑUTOMATIC DOORS ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / ΑUTOMATIC SLIDING DOOR με μπάζα / with profile Διαστάσεις σε mm / Dimensions mm ME ΜΠΑΖΑ MINI WITH MINI PROFILE

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors Συρόμενeς Πόρτeς Sliding Doors ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ / PROFILE TYPES με μπάζα mini πομπέ 70mm / with mini curved profile 70mm Μέγιστη διάσταση φύλλου (με δύο ράουλα) Max door dimension

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ. SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ. SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SWING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ/ PROFILE TYPES Μπάζα πομπέ 125mm / Profile Curved 125mm INAL PATENT ΤΑΠΑ MΠΑΖΑΣ SIDE END COVER

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 4 ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 69 45 ΣΕΙΡΑ Θ39 - ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ SERIES TH39 - SLIDING THERMAL BREAK ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ WINDOW AND DOOR OVERLAPPING

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

aluset sliding system for doors and windows

aluset sliding system for doors and windows aluset sliding system for doors and windows ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES 4 aluset ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES aluset 5 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΥΑΛΙΝΗ FULL GLASS CENTRAL CABIN DOOR.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑ / CLEAR OPENING CO ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Μ / OPERATOR O 1/2 ΚΑ + 00 / 1/2 CO + 00 220 4 22 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

2014 Patsala Bros S.A. Slide Systems

2014 Patsala Bros S.A. Slide Systems Οι Αφοί ΠΑΤΣΑΛΑ με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές λύσεις βασισμένες στο αλουμίνιο, παρουσιάζουν την εξελιγμένη και πρωτοποριακά σχεδιασμένη σειρά slide system PATSALA BROS S.A. with

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO PR-52 MULTI LOCKING CODE : AA052-016 Corner joint 41/15 Γωνία σύνδεσης 41/15 για 52-319 CODE : AA052-006 Gasket EPDM Λάστιχο κάσας-φύλλου CODE : AA052-070 Press corner joint 41/15 Γωνία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents 1. Εισαγωγή Introduction 3-10 2. Βασικές Τυπολογίες Φ/Β για Ταράτσες και Στέγες Roof / Flat Roof / Industrial Roof Photovoltaic System Basic Typologies 11-16 3. H2200 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ / ΒΑLCONIES

ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ / ΒΑLCONIES ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ / ΒΑLCONIES Σφιγκτήρες Κρυστάλλων Glass Clamps INAL PATENT TEST CERTIFICATE ΣΦIΓΚΤΗΡΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ / GLASS CLAMPS Ρυθμιζόμενο πάχος σύσφιξης 16mm-24mm / Adjustable clamping thickness 16mm-24mm

Διαβάστε περισσότερα

GLASS ACCESSORIES. χειρολαβές πόμολα. handles knobs. www.excel.com.gr

GLASS ACCESSORIES. χειρολαβές πόμολα. handles knobs. www.excel.com.gr GLASS ACCESSORIES χειρολαβές πόμολα handles knobs www.excel.com.gr εταιρεία excel δραστηριοποιείται στον χώρο του γυαλιού µε επιτυχία και Η συνεχώς ανοδική τάση από το 2006. Η πολυετής εµπειρία των ιδρυτών

Διαβάστε περισσότερα

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 ALBIO 109C Super Thermo Η κορυφαία πρόταση της Exalco στα ανοιγόμενα θερμοδιακοπτόμενα συστήματα με περιμετρικό μ

Διαβάστε περισσότερα

www.aluminco.com Σύστημα Αλέ Ρετούρ της ΑL 450 ΑL 450 s Aller Retour System

www.aluminco.com Σύστημα Αλέ Ρετούρ της ΑL 450 ΑL 450 s Aller Retour System www.aluminco.com Σύστημα Αλέ Ρετούρ της ΑL 450 ΑL 450 s Aller Retour System 2 Περιεχόμενα Index Συνοπτικός κατάλογος Catalogue overview 5 Διατομές 1:1 Profiles 1:1 7 Τομές Sections 9 Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

...3 ...15 ...17 ...32 ...38 ...41

...3 ...15 ...17 ...32 ...38 ...41 ...3...15...17...32...38...41 1 2 QUALITY CERTIFICATES ΣΧΗΜΑ DRAWING 3260 gr/m 6m 1673 gr/m 6m 648 gr/m 6m 1430 gr/m 6m 2151 gr/m 6m 828 gr/m 6m 691 gr/m 4,6 m 257 gr/m 6m 2725 gr/m 6m 391 gr/m 6m 2372

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερμομονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόμενες μπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

M300 FALCON V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001

M300 FALCON V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001 V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001 Απαγόρευση Αναδημοσίευσης: Πνευματικά δικαιώματα 2007 Alumil. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Καμία από τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111 8 9 ΚΩΔ / CODE CT-100 ΛΟΥΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (οριζόντια) Ο ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ 5 Κ-STYLE ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 1.00μ 1.50μ 2.00μ2.50μ 3.00μ 3.50μ 4.00μ 4.50μ 5.00μ 5.50μ 6.00μ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 M7 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-24 Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 25-60 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS... 1 Η Albio 127C είναι ένα νέο, ανοιγόμενοανακλινόμενο σύστημα με ειδικά πολυαμίδια, με το οποίο δημιουργούνται ιδιαίτερα καλαίσθητα κουφώματα χώρις ορατά φύλλα. Ησειρά είναι κατάλληλη για μηχανισμούς περιμετρικούπολλαπλού

Διαβάστε περισσότερα

100 110 115 130 160 180 230 240 245 260 602 608 609 615 616 617 618 619 621 624 629 701 702 Θεσσαλονίκη

100 110 115 130 160 180 230 240 245 260 602 608 609 615 616 617 618 619 621 624 629 701 702 Θεσσαλονίκη ALUMINIUM SYSTEMS 100 110 115 130 160 180 230 240 245 260 602 608 609 615 616 617 618 619 621 624 629 701 702 Θεσσαλονίκη 2001 2101 2201 2301 2401 2435 2450 2500 3160 3390 3500 3510 3520 3530 3540 3550

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερµοµονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόµενες µπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES 4.2 x 16 PS-10 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ CORNER JOINT FOR GLASH SASH PS-11 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ CORNER JOINT FOR SHUTTER SASH & DRIVERS

Διαβάστε περισσότερα

AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 AIAI, AIA2, AIA3, AIA4, AIA5, AIA6, AIA7 BI, B2, B3, B4, B5, B6, B7 BIBI, BIB2, BIB3, BIB4, BIB5, BIB6, BIB7

AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 AIAI, AIA2, AIA3, AIA4, AIA5, AIA6, AIA7 BI, B2, B3, B4, B5, B6, B7 BIBI, BIB2, BIB3, BIB4, BIB5, BIB6, BIB7 Δίφυλλη θύρα τηλεσκοπικού ανοίγματος Two panel telescopic door AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 Δίφυλλη θύρα τηλεσκοπικού ανοίγματος - A2 Two panel telescopic door - A2 AAI, AA2, AA3, AA4, AA5, AA6, AA7 Δίφυλλη

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 100% aluminium modular system for indoor and outdoor settings Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 06/2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τοπιο πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

aluset system for folding doors and windows

aluset system for folding doors and windows aluset system for folding doors and windows ΣΕΙΡΑ: F - 450 ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si 0.5 ( F 22 ) ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΕΝ 12020 2, DIN 17 615 ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ: Δέχεται μονούς υαλοπίνακες 5 6 mm και διπλούς από 18

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλές Βιβλιοθήκες Low Cabinets

Χαμηλές Βιβλιοθήκες Low Cabinets Δελτίο Χαρακτηριστικών Είδους Item Data Sheet Χαμηλές Βιβλιοθήκες Low Cabinets Χαμηλές Βιβλιοθήκες (Μπουφέ) από πλαίσια μελαμίνης σε διάφορα χρώματα επιλογής, επενδυμένα με PVC. Ο σκελετός και η πλάτη

Διαβάστε περισσότερα

OPENING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

OPENING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 108 OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων που συνδυάζει χαμηλό βάρος προφίλ και σωστή εφαρμογή, με υψηλές επιδόσεις σε αεροπερατότητα και υδατοστεγανότητα. Η σειρά περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm 4 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm

Διαβάστε περισσότερα

ANOIΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟPENING SYSTEMS

ANOIΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟPENING SYSTEMS 1 ANOIΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟPENING SYSTEMS 2 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ΣΥΡΤΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΕΓΓΙΤΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ - ΚΟΜΠΑΣΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΛΑΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΜΕΣ / SKATES AND CAMS

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΜΕΣ / SKATES AND CAMS ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΜΕΣ / SKATES AND CAMS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΨΑΛΙΔΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΟΡΟΦΟΥ 40/10 VF ΚΑΙ 50/11 VF...15. 5 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΜΕΝΟ ΨΑΛΙΔΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 40/10 VF ΚΑΙ 50/11 VF...15. 6 ΨΑΛΙΔΙ Q ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

sliding system for doors and windows

sliding system for doors and windows I n l I n l sliding system for doors and windows ISO 9001 ISO 9001 t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a 03017000029 ALFA PRESS S.A. t i o n B o d y t e r n a T h e U t

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα 1 Ησειρά Albio 109 Cανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα με τα υψηλά standard κατασκευής. Είναι σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Cutting

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SECURITY STEEL DOORS

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SECURITY STEEL DOORS ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SECURITY STEEL DOORS εταιρεία ιδρύθηκε το 1994, και ασχολείται Η αποκλειστικά µε την κατασκευή θωρακισµένης πόρτας ασφαλείας. Στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 5000 m2. Εξοπλισµένη

Διαβάστε περισσότερα

ALUMINIUM DOOR SYSTEMS

ALUMINIUM DOOR SYSTEMS ALUMINIUM DOOR SYSTEMS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ SCHÜCO ADS 90.SI ADS 75.SI 2 Aluminium Door Systems Η ενεργειακή απόδοση και ο θερμικός συντελεστής διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES 4.2 x 9.5 PG-34 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8520, TH 8550 CONNECTION CORNER - JOINT CORNER FOR: TH 8520, TH 8550 PG-30 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΙΑ: TH 8520 CONNECTION CORNER FOR:

Διαβάστε περισσότερα

περιφράξεις 04-12 προφίλ 13-20 εξαρτήματα 22-29 σκιαστρα 32-40

περιφράξεις 04-12 προφίλ 13-20 εξαρτήματα 22-29 σκιαστρα 32-40 2015 περιφράξεις 04-12 προφίλ 13-20 εξαρτήματα 22-29 σκιαστρα 32-40 Η Εταιρία ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΑΛΑ ΑΕΒΕ, στην συνεχόμενη και επιτυχημένη της προσπάθεια να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στα κάγκελα τύπου inox,

Διαβάστε περισσότερα

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram.

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram. Corner Joints Machining, Frame edge sealing. Page ID: frame01 D D C A, B A C B C A 20 60 Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts

Διαβάστε περισσότερα

ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AUTOMATIC LANDING DOORS

ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AUTOMATIC LANDING DOORS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΟΡΟΦΟΥ ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AUTOMATIC LANDING DOORS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 3 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops tel: 00302109653270 fax: 00302109653180 mail:info@pvmounting.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 ALBIO 109C Super Thermo Η κορυφαία πρόταση της Exalco στα ανοιγόµενα θερµοδιακοπτόµενα συστήµατα µε περιµετρικό µηχανισµό

Διαβάστε περισσότερα

aluset Ôhermobrake Opening System

aluset Ôhermobrake Opening System aluset Ôhermobrake Opening System T680 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N CAMERA EUROPEA MULTILOCK CAMERA ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ASSEMBLYINSTRUCTIONS...48 ΜΕΤΡΑΚΟΠΗΣ /CUTTING DIMENSIONS...53

Διαβάστε περισσότερα

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components 3 γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης discover the anodized world Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL. Κατάλογος - Catalogue. Eνδοδαπέδια Κανάλια & Κουτιά Παροχών - Διακλαδώσεων Underfloor Channels & Boxes and Juction Boxes

ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL. Κατάλογος - Catalogue. Eνδοδαπέδια Κανάλια & Κουτιά Παροχών - Διακλαδώσεων Underfloor Channels & Boxes and Juction Boxes ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL Μήκος 2,5 μέτρα, από λαμαρίνα γαλβανισμένη κατά ΕΝ 10142, 2 χωρισμάτων ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ και 3 χωρισμάτων. Πάχος ελάσματος καλύμματος και βάσης 1,5mm Standard length 2,5 m, sheet steel galvanized

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING CAR DOOR VVVF.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ = ΚΑ / CLEAR OPENING = CO 2 1 220 ΚΑ (CO) + 200 ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

aluset Sliding System

aluset Sliding System aluset Sliding System S280 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά aluset S 280 είναι ένα πλήρες συρόµενο σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILES PARTA... 9 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/ PROFILES PARTB...39 ΤΟΜΕΣ MΕΡΟΣΑ/SECTIONS PARTA...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILES PARTA... 9 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/ PROFILES PARTB...39 ΤΟΜΕΣ MΕΡΟΣΑ/SECTIONS PARTA... Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY 101

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY 101 Σύστημα για ανοιγόμενα κουφώματα, σχεδιασμένο ώστε να ικανοποιεί μεγάλο εύρος τεχνικών και αισθητικών απαιτήσεων. Το σύστημα είναι υψηλών επιδόσεων και καλύπτει πλήρως τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ZEN ALUMINIUM ENTRANCE DOORS

ZEN ALUMINIUM ENTRANCE DOORS ZEN ALUMINIUM ENTRANCE DOORS ZEN GLASS REFLECTIONS Η είσοδος της κατοικίας σας αντανακλά την προσωπική αισθητική σας και αποτελεί την πρώτη εντύπωση. Η σειρά ZEN την καθιστά και παντοτινή. Τα μοντέλα Glass,

Διαβάστε περισσότερα

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2006 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2006 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) Έθδνζε 1.5 PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιζηοποίηζης Ανθρώπινοσ Γσναμικού Κνξαή 3, 105 64 Αζήλα, Τει.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 014 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα Glass supporting system pricelist

Τιμοκατάλογος Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα Glass supporting system pricelist Τιμοκατάλογος Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα Glass supporting system pricelist 1 Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα Glass Supporting System Type Α Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα On-floor glass supporting

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ / CODE CTC-100 ΚΩΔ / CODE CTC-110

ΚΩΔ / CODE CTC-100 ΚΩΔ / CODE CTC-110 22 23 ΚΩΔ / CODE CTC-100 ΛΟΥΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΑ (οριζόντια) Ο ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ 6 HALF-ROUND ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 3.00μ 3.50μ 4.00μ 4.50μ 5.00μ 5.50μ 6.00μ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

BR 501 BR 502. Πόρτα & περίφραξη σε συνδυασμό οριζόντιο ραμποτέ και τζάμι triplex.

BR 501 BR 502. Πόρτα & περίφραξη σε συνδυασμό οριζόντιο ραμποτέ και τζάμι triplex. BR 501 Πόρτα & περίφραξη σε συνδυασμό οριζόντιο ραμποτέ και τζάμι triplex. BR 502 Πόρτα με ανοδιωμένη διάτρητο φύλλο αλουμινίου 2mm και περιστρεφόμενο μεντεσέ & περίφραξη με οριζόντιο προφίλ 20x80 με διάκενο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 23-96. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 97-142

Περιεχόμενα Table of Contents. Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 23-96. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 97-142 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-22 Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system 310104 310100 310103 310001 310013 310040 310006 310004 310003 310001 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (ΜΑΡΚΙΖΑΣ - ΤΟΙΧΟΥ) UNIVERSAL SUPPORT BRACKET 310002 ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Technical Manual. Top Star Pergola 120x70. metaform shading systems

Technical Manual. Top Star Pergola 120x70. metaform shading systems 02 Technical Manual Top Star Pergola 120x70 Exclusively designed by Metaform AVEE, this is an innova on in professional shading, as the pioneering li system allows you to install the pergola on any pre-exis

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 90 90 INTERNAL CORNER SIZES ΟΠΤΙΚΗ PERSPECTIVE ΠΑΝΩ ΟΨΗ TOP VIEW ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙΩΝ SHELF DIMENSIONS T1 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (1) MAXIMUM LOADING CAPACITIES (1) ΤΥΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ...ΣΕΛΙΔΑ MODEL...PAGE. Walk in shower system...2-5. Ημικυκλική καμπίνα / Semi-circular shower cubicle...6-25

ΜΟΝΤΕΛΟ...ΣΕΛΙΔΑ MODEL...PAGE. Walk in shower system...2-5. Ημικυκλική καμπίνα / Semi-circular shower cubicle...6-25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX ΜΟΝΤΕΛΟ...ΣΕΛΙΔΑ MODEL...PAGE Walk in shower system...2-5 Ημικυκλική καμπίνα / Semi-circular shower cubicle...6-25 Τετράγωνη καμπίνα / Corner shower cubicle...26-45 Πόρτα καμπίνας /

Διαβάστε περισσότερα

ΙΤΑΛΙKΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣHΣ ITALIAN FIRE-RATED & MULTIPURPOSE STEEL DOORS

ΙΤΑΛΙKΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣHΣ ITALIAN FIRE-RATED & MULTIPURPOSE STEEL DOORS μεταλλικές πόρτες steel doors ΙΤΑΛΙKΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣHΣ ITALIAN FIRE-RATED & MULTIPURPOSE STEEL DOORS πόρτες πυρασφα fire - rated steel doors ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail SLIM 00 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary ΚΩΔΙΚΟΣ code ΣΧΗΜΑ shape ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description ΣΕΛΙΔΑ page SLIM 00 433 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail 5 SLIM 0 49 ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ single rail 5 SLIM 02 885

Διαβάστε περισσότερα

aluset Thermobrake Sliding System

aluset Thermobrake Sliding System aluset Thermobrake Sliding System T380 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION 6 Η σειρά aluset T380, είναι ένα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

ÓΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ GLASS PANEL SUPPORT SYSTEM. Óύóôηìá για τοποθέτηση σε δάπεδο Top mount system

ÓΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ GLASS PANEL SUPPORT SYSTEM. Óύóôηìá για τοποθέτηση σε δάπεδο Top mount system Version 2/2015 Óύóôηìá για τοποθέτηση σε δάπεδο Top mount system Óύóôηìá για τοποθέτηση πλευρικά σε ημιέτοιμο δάπεδο Sidemount system for semi-finished floor Óύóôηìá για τοποθέτηση πλευρικά σε έτοιμο δάπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

Technical Data for Profiles. α ( C) = 250 N/mm 2 (36,000 lb./in. 2 ) = 200 N/mm 2 (29,000 lb./in 2 ) A 5 = 10% A 10 = 8%

Technical Data for Profiles. α ( C) = 250 N/mm 2 (36,000 lb./in. 2 ) = 200 N/mm 2 (29,000 lb./in 2 ) A 5 = 10% A 10 = 8% 91 500 201 0/11 Aluminum raming Linear Motion and Assembly Technologies 1 Section : Engineering Data and Speciications Technical Data or Proiles Metric U.S. Equivalent Material designation according to

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 101 OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύστηµα για ανοιγόµενα κουφώµατα, σχεδιασµένο ώστε να ικανοποιεί µεγάλο εύρος τεχνικών και αισθητικών απαιτήσεων. Το σύστηµα είναι υψηλών επιδόσεων και καλύπτει πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes.

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes. Η σειρά EUROPA 990 σχεδιάστηκε για να συνδυάζεται τέλεια με όλα τα συστήματα EUROPA και να προσφέρει λειτουργικότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή. Η σειρά δίνει τη δυνατότητα κατασκευής απλών ρολών,

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

M 9760 THERMO SECURITY

M 9760 THERMO SECURITY M 9760 THERMO SECURITY PROFILE Profile NUMBER X mm Weight Gr/m Y mm PROFILE Profile NUMBER Weight Gr/m X mm Y mm M 9760 4243 60 M 9764 3939 90,85 65,30 M 9761 3408 94,50 70 M 9765 5105 90,00 M 9762 4417

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα