ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT

2 INTERNO DOORS BY ALUMIL internodoors.com ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION Σκοπός του καταλόγου αυτού είναι η ανάλυση των τεχνικών παραμέτρων των προϊόντων, η παρουσίαση των επιμέρους τμημάτων καθώς και η καθοδήγηση για την διαδικασία της τοποθέτησης. Επίσης, στον κατάλογο αυτόν θα βρείτε πληροφορίες για τις απαραίτητες ρυθμίσεις μετά την τοποθέτηση, τον έλεγχο καλής λειτουργίας αλλά και τη συντήρηση. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή ενημέρωση για τα προϊόντα της Interno, επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο προσωπικό ή επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματά μας. Με εκτίμηση, ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. The purpose of this catalog is the analysis of the technical specifications of the products, the presentation of subsections and a guidance for the installation. Also, in this catalog you will find information about the settings after installation, the proper operation testing and maintenance. For any other information or an update about Interno products, contact our qualified staff or visit one of our stores. Sincerely, ALUMIL MILONAS S.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS Περιεχόμενα συσκευασίας Package contents Τεχνικές προδιαγραφές Product specifications Λεπτομέρειες Product details Εξοπλισμός - Εξαρτήματα Features - Accessories Τύποι τοποθέτησης Types of fitting Τυπολογίες Shapes and solutions Διαστάσεις - Τομές Dimensions - intersections Οδηγίες τοποθέτησης Fitting instructions Έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση Functionality test and maintenance

3 03 ZEN/ ZEN PIVOT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ PACKAGE CONTENTS Οι πόρτες εισόδου παραδίδονται από το εργοστάσιο σε ειδική συσκευασία, μέσα σε ξύλινο κιβώτιο με ενίσχυση στις τέσσερις γωνίες για μεγαλύτερη προστασία. Στο κιβώτιο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: lτο πάνελ της πόρτας και η κάσα, μέσα σε ειδική συσκευασία. lτεχνικός κατάλογος με οδηγίες τοποθέτησης. lσετ κλειδαριάς με κλειδιά. lσετ συντήρησης με προϊόντα καθαρισμού. lσετ εξαρτημάτων τοποθέτησης (ανάλογα με τον τύπο της πόρτας). Entrance doors are delivered from the factory in special package inside a wooden box with extra support in the four corners for greater protection. The box includes the following: lthe door leaf and the frame in special package. ltechnical catalog with fitting instructions. llock kit with keys. lcleaning and maintenance kit. linstallation kit (depending on the type of the door). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ PRODUCT SPECIFICATIONS lκλειστό πλαίσιο από προφίλ αλουμινίου πάχους 1.8 χιλ. με θερμοδιακοπή. lπάχος κάσας-φύλλου 95 χιλ. (ZEN) lπάχος κάσας-φύλλου 115 χιλ. (PIVOT). lδιπλό φύλλο αλουμινίου 3 χιλ. (εξωτερικά-εσωτερικά). lφύλλο ανθρακωνήματος ή κρύσταλλο ασφαλείας 7 χιλ. (εξωτερικά-εσωτερικά). lμηχανική κλειδαριά τριών ή πέντε σημείων με ενιαίο αντίκρυσμα. lαυτόματη κλειδαριά πέντε σημείων με ενιαίο αντίκρυσμα. l3 λάστιχα περιμετρικά της κάσας και φύλλου. lχειρολαβή αλουμινίου ενσωματωμένη στο φύλλο (εξωτερικά). lμόνωση με πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας (70 Kgr/m³ ). lκατωκάσι αλουμινίου με ή χωρίς θερμοδιακοπή (ανάλογα με τον τύπο της πόρτας). lclosed hollow frame from aluminum profile (1.8 mm) with thermal break. lframe and leaf with 95 mm thickness. (ZEN) lframe and leaf with 115 mm thickness(pivot). ldouble aluminum sheet 3 mm (internal-external). lcarbon fiber sheet or safety glass 7 mm (external-internal). lmechanical 3-point or 5-point lock with single strike plate. lautomatic five-point lock with single strike plate. ltriple gasket circumferentially of frame and leaf. laluminum handle integrated in leaf. lhigh density polyurethane insulation (70 Kgr/m³ ) laluminum threshold with or without thermal break (depending on the door type).

4 INTERNO DOORS BY ALUMIL ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ PRODUCT DETAILS 1. Κάσα αλουμινίου με θερμοδιακοπή 2. Φύλλο πόρτας αλουμινίου με θερμοδιακοπή 3. Ενίσχυση φύλλου με οριζόντιες τραβέρσες 4. Μόνωση με πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας 5. Λάστιχα περιμετρικής στεγάνωσης 6. Κλειδαριά 3 ή 5 σημείων με ενιαίο αντίκρυσμα 7. Ενσωματωμένη χειρολαβή αλουμινίου 8. Κατωκάσι αλουμινίου με θερμοδιακοπή 9. Επένδυση με φύλλο αλουμινίου 3 χιλ. 10. Κρυφός φωτισμός LED στην χειρολαβή 24V * 11. Ανιχνευτής δακτυλικού αποτυπώματος * 12. Μεταφορά ρεύματος 24V από κάσα σε φύλλο χωρίς καλώδιο* *προαιρετικά 1. Aluminum frame with thermal break 2. Door leaf with thermal break 3. Door leaf reinforcement with horizontal bars 4. High density polyurethane insulation 5. Triple gasket circumferentially of frame and leaf 6. 3-point or 5-point lock with single strike plate 7. Aluminum handle integrated in leaf 8. Aluminum threshold with thermal break 9. Aluminum metal sheet 3 mm 10. LED Light hidden inside door handle 24V * 11. Fingerprint scanner * 12. Frame to leaf power transfer 24V without cables* *optional ZEN PIVOT

5 05 ZEN/ ZEN PIVOT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ FEATURES ACCESSORIES Βασικός εξοπλισμός ΖΕΝ lμηχανική κλειδαριά τριών σημείων 45 χιλ. με ανοξείδωτο ενιαίο αντίκρυσμα lκύλινδρος 35/65 5Κ με 6 πείρους lκρυφός ρυθμιζόμενος μεντεσές lανοξείδωτη ροζέτα κυλίνδρου εξωτερικά Βασικός εξοπλισμός PIVOT lαυτόματη κλειδαριά πέντε σημείων 45 χιλ. με ανοξείδωτο ενιαίο αντίκρυσμα lκύλινδρος 35/85 5Κ με 6 πείρους lαξονικός ρυθμιζόμενος μεντεσές lανοξείδωτη ροζέτα κυλίνδρου εξωτερικά Πρόσθετος εξοπλισμός ZEN/PIVOT lκύλινδρος με 20 πείρους lkλειδαριά Secure Automatic με ηλεκτρικό μοτέρ lανοξείδωτο χερούλι (εσωτερικά) lσύστημα ελέγχου εισόδου με ανιχνευτή δακτυλικού αποτυπώματος lσύστημα ελέγχου εισόδου με πληκτρολόγιο αφής lσύστημα τροφοδοσίας ρεύματος με ενσωματωμένο μετασχηματιστή χωρίς καλώδιο - 220V σε 24V lκρυφός φωτισμός LED στην χειρολαβή - 24V Standard features ZEN lmechanical three-point lock 45 mm with stainless steel single strike plate lcylinder 35/65 5Κ with 6 pins lconcealed adjustable hinge lstainless steel cylinder cover outside Standard features PIVOT lautomatic five-point lock 45 mm with stainless steel single strike plate lcylinder 35/85 5Κ with 6 pins lαdjustable pivot hinge lstainless steel cylinder cover outside Extra features ZEN/PIVOT lcylinder 35/85 5Κ with 20 pin lsecure automatic electrical lock lstainless steel handle (internal) lfingerscanner locking system lkeypad locking system lpower transformer without cables - 220V to 24V lhidden LED light inside handle - 24V. ΤΥΠΟΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ HANDLE TYPE Η εξωτερική χειρολαβή είναι πάντα χωνευτή προκειμένου να διατηρηθεί η ομοεπιπεδότητα των επιφανειών και μπορεί να τοποθετηθεί είτε οριζόντια, είτε κάθετα. Η λαβή μπορεί προαιρετικά να φωτιστεί με τεχνολογία LED. The external handle is always flushed, in order to maintain co-planarity of surfaces and can be positioned in either vertical or horizontal alignment. The handle can optionally be illuminated by LED technology.

6 INTERNO DOORS BY ALUMIL ΤΥΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ TYPES OF FITTING Εσωτερικά της τοιχοποιίας Internal fitting Επιπεδότητα εσωτερικά/εξωτερικά Flush with internal /external wall Επιπεδότητα εξωτερικά Flush with external wall Επιπεδότητα εσωτερικά Flush with internal wall ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ - ZEN SHAPES & SOLUTIONS - ZEN Α Επένδυση με φύλλο αλουμινίου 3 χιλ. εσωτερικά/εξωτερικά και σταθερά πλαϊνά. Aluminum metal sheet 3 mm internal/external and fixed side leafs.

7 07 ZEN ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ - ZEN SHAPES & SOLUTIONS - ZEN B Επένδυση με φύλλο αλουμινίου 3 χιλ. εσωτερικά / κρύσταλλο ασφαλείας 7 χιλ. (structural) εξωτερικά και σταθερά πλαϊνά. Aluminum metal sheet 3 mm internal / structural glazing with safety glass 7 mm external and fixed side leafs. C Επένδυση με φύλλο αλουμινίου 3 χιλ. εσωτερικά / κρύσταλλο ασφαλείας 7 χιλ. (structural) εξωτερικά, διάφανα πλαϊνά και φεγγίτη. Aluminum metal sheet 3 mm internal / structural glazing with safety glass 7 mm external, transparent fixed side leafs and skylight.

8 INTERNO DOORS BY ALUMIL ZEN Κάσα/φύλλο 95 χιλ. Κατωκάσι 22 χιλ. Frame/leaf 95 mm. Threshold 22 mm ZEN PIVOT Κάσα/φύλλο 115 χιλ. Κατωκάσι 7 χιλ. Frame/leaf 115 mm. Threshold 7 mm

9 09 ZEN ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΣ DIMENSIONS INTERSECTIONS Μονόφυλλη πόρτα Single leaf door W - Πλάτος πόρτας (min max 1300) WN - Καθαρό άνοιγμα εισόδου (min max 1155) WZ - Πάχος κάσας & φύλλου (95) WF - Πλάτος κάσας (72 εξωτερικά - 42 εσωτερικά) Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά W - Frame width (min max 1300) WN - Net opening (min 605- max 1155) WZ - Frame & Leaf thickness (95) WF - Frame width (72 external - 42 internal) All dimensions in millimeters H - Ύψος πόρτας (min max 2500) HN - Καθαρό ύψος εισόδου (min max 2405) ΗΤ - Ύψος κατωκασίου (22) HL - Ύψος κλειδαριάς (955) HF - Ύψος ανιχνευτή δακτ. αποτυπώματος (1400) H HN Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά HF H - Frame height (min max 2500) HN - Net height (min max 2405) HT - Threshold height (22) HL - Lock height (955) HF - Fingerscanner height (1400) HL All dimensions in millimeters * Για μεγαλύτερη διάσταση ζητήστε πληροφορίες * For larger dimensions please consult us HT WF WZ WN W WF

10 INTERNO DOORS BY ALUMIL ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΣ DIMENSIONS INTERSECTIONS Μονόφυλλη πόρτα με ένα σταθερό πλαϊνό φύλλο Single leaf door with one fixed side leaf W - Πλάτος πόρτας (min max 1300) WN - Καθαρό άνοιγμα εισόδου (min max 1155) WZ - Πάχος κάσας & φύλλου (95) WF - Πλάτος κάσας (72 εξωτερικά - 42 εσωτερικά) WS - Πλάτος σταθερού πλαϊνού (min 500) Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά W - Frame width (min max 1300) WN - Net opening (min max 1155) WZ - Frame & Leaf thickness (95) WF - Frame width (72 external - 42 internal) WS - Fixed side leaf width (min 500) All dimensions in millimeters H - Ύψος πόρτας (min max 2450) HN - Καθαρό ύψος εισόδου (min max 2355) ΗΤ - Ύψος κατωκασίου (22) HL - Ύψος κλειδαριάς (955) HF - Ύψος ανιχνευτή δακτ. αποτυπώματος (1400) H HN HF Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά H - Frame height (min max 2450) HN - Net height (min max 2355) HT - Threshold height (22) HL - Lock height (955) HF - Fingerscanner height (1400) HL All dimensions in millimeters * Για μεγαλύτερη διάσταση ζητήστε πληροφορίες * For larger dimensions please consult us HT WS WF WZ W WN WF

11 11 ZEN ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΣ DIMENSIONS INTERSECTIONS Δίφυλλη πόρτα Double leaf door W - Πλάτος πόρτας (min max 2500) WN - Καθαρό άνοιγμα εισόδου (min max 2355) WZ - Πάχος κάσας & φύλλου (95) WF - Πλάτος κάσας (72 εξωτερικά - 42 εσωτερικά) Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά W - Frame width (min max 2500) WN - Net opening (min max 2355) WZ - Frame & Leaf thickness (95) WF - Frame width (72 external - 42 internal) All dimensions in millimeters H - Ύψος πόρτας (min max 2500) HN - Καθαρό ύψος εισόδου (min max 2405) ΗΤ - Ύψος κατωκασίου (22) HL - Ύψος κλειδαριάς (955) HF - Ύψος ανιχνευτή δακτ. αποτυπώματος (1400) H HN Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά H - Frame height (min max 2500) HN - Net height (min max 2405) HT - Threshold height (22) HL - Lock height (955) HF - Fingerscanner height (1400) All dimensions in millimeters HL HF * Για μεγαλύτερη διάσταση ζητήστε πληροφορίες * For larger dimensions please consult us HT WF WZ WN WF W

12 INTERNO DOORS BY ALUMIL ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΣ DIMENSIONS INTERSECTIONS Μονόφυλλη πόρτα με υάλωση εξωτερικά, αλουμίνιο εσωτερικά, δυο διάφανα σταθερά πλαϊνά φύλλα και φεγγίτη Single leaf door with structural glazing outside, aluminum inside, two transparent fixed side leafs and skylight W - Πλάτος πόρτας (min max 1300) WN - Καθαρό άνοιγμα εισόδου (min max 1355) WZ - Πάχος κάσας & φύλλου (99) WS - Πλάτος διάφανων πλαϊνών (min 500) Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά W - Frame width (min max 1300) WN - Net opening (min max 1150) WZ - Frame & Leaf thickness (99) WS - Fixed tranparent side leafs width (min 500) ΗD All dimensions in millimeters H - Ύψος πόρτας (min max 2500) HN - Καθαρό ύψος εισόδου (min max 2405) ΗΤ - Ύψος κατωκασίου (22) HL - Ύψος κλειδαριάς (955) HF - Ύψος ανιχνευτή δακτ. αποτυπώματος (1400) HD - Ύψος φεγγίτη (min 500) H Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά H - Frame height (min max 2500) HN - Net height (min max 2405) HT - Threshold height (22) HL - Lock height (955) HF - Fingerscanner height (1400) HD - Skylight height (min 500) HN HL HF All dimensions in millimeters * Για μεγαλύτερη διάσταση ζητήστε πληροφορίες * For larger dimensions please consult us HT WS WN W WZ

13 13 ZEN ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΣ DIMENSIONS INTERSECTIONS Δίφυλλη πόρτα με υάλωση εξωτερικά, αλουμίνιο εσωτερικά, δυο διάφανα σταθερά πλαϊνά φύλλα και φεγγίτη Double leaf door with structural glazing outside, aluminum inside, two transparent fixes side leafs and skylight W - Πλάτος πόρτας (min max 2500) WN - Καθαρό άνοιγμα εισόδου (min max 2355) WZ - Πάχος κάσας & φύλλου (99) WS - Πλάτος διάφανων πλαϊνών (min 500) Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά W - Frame width (min max 2500) WN - Net opening (min max 2355) WZ - Frame & Leaf thickness (99) WS - Fixed tranparent side leafs width (min 500) ΗD All dimensions in millimeters H - Ύψος πόρτας (min max 2500) HN - Καθαρό ύψος εισόδου (min max 2405) ΗΤ - Ύψος κατωκασίου (22) HL - Ύψος κλειδαριάς (955) HF - Ύψος ανιχνευτή δακτ. αποτυπώματος (1400) HD - Ύψος φεγγίτη (min 500) H Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά H - Frame height (min max 2500) HN - Net height (min max 2405) HT - Threshold height (22) HL - Lock height (955) HF - Fingerscanner height (1400) HD - Skylight height (min 500) HN HL HF All dimensions in millimeters * Για μεγαλύτερη διάσταση ζητήστε πληροφορίες * For larger dimensions please consult us HT WZ WS WN W

14 INTERNO DOORS BY ALUMIL ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΣ DIMENSIONS INTERSECTIONS PIVOT - Μονόφυλλη πόρτα με φύλλο αλουμινίου εξωτερικά/εσωτερικά PIVOT - Single leaf door PIVOT GLASS - Μονόφυλλη πόρτα με υάλωση εξωτερικά/εσωτερικά PIVOT GLASS - Single leaf door with structural glazing outside-inside W - Πλάτος πόρτας (εώς 1400)* WN - Καθαρό άνοιγμα εισόδου (εώς 855) WP - Άνοιγμα Pivot (235) WZ - Πάχος κάσας & φύλλου (115) - Pivot Glass (120.5) WF - Πλάτος κάσας (70) Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά W - Frame width (up to 1400)* WN - Net opening (up to 855) WP - Pivot opening (235) WZ - Frame & Leaf thickness (115) - Pivot Glass (120.5) WF - Frame width (70) All dimensions in millimeters * Για μεγαλύτερη διάσταση ζητήστε πληροφορίες * For larger dimensions please consult us Net 90 Max 145 PIVOT WN WZ WP PIVOT GLASS W WF

15 15 ZEN PIVOT ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΣ DIMENSIONS INTERSECTIONS H - Ύψος πόρτας (εώς 2500)* HN - Καθαρό ύψος εισόδου (εώς 2430) ΗΤ - Ύψος κατωκασίου (7) HP - Βάθος μηχανισμού Pivot (50) HL - Ύψος κλειδαριάς (955) HF - Ύψος ανιχνευτή δακτ. αποτυπώματος (1400) Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά H - Frame height (up to 2500)* HN - Net height (up to 2430) HT - Threshold height (7) HP - Depth of Pivot (50) HL - Lock height (955) HF - Fingerscanner height (1400) All dimensions in millimeters * Για μεγαλύτερη διάσταση ζητήστε πληροφορίες * For larger dimensions please consult us Εξωτερική όψη External view PIVOT PIVOT GLASS HN H HF HL HT HP

16 INTERNO DOORS BY ALUMIL ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS Η διαδικασία τοποθέτησης της πόρτας εισόδου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την βέλτιστη απόδοση της και την μέγιστη δυνατή ασφάλεια. H αγκύρωση στην τοιχοποιία πρέπει να αντέχει ακόμη και στις πιο βίαιες προσπάθειες διάρρηξης. Για το λόγο αυτό πρέπει πάντα να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό και με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Πριν την τοποθέτηση ελέγχουμε την πόρτα για τυχόν φθορές που μπορεί να προκλήθηκαν κατά την μεταφορά της στον χώρο τοποθέτησης. Ελέγχουμε ότι αντιστοιχούν τα μέτρα για το συγκεκριμένο άνοιγμα στην τοιχοποιία καθώς και ότι η φορά της πόρτας είναι αντίστοιχη με το δελτίο παραγγελίας. The installation procedure of the entrance door is very important for optimum performance and maximum safety. The anchorage in masonry shall withstand even the most violent burglary attempts. For this reason should always be done by a qualified technician and according to the manufacturer's specifications. Before installing the door, check for any damage that may have occurred during transport. Check that the dimensions of the door correspond to the opening in the wall and that the direction of the door is matching the order. Άνοιγμα αριστερά μέσα Left hand inside Άνοιγμα δεξιά μέσα Right hand inside L Εξωτερική όψη External view R

17 17 ZEN ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS ΒΗΜΑ 1ο - Κατά την παραλαβή, ελέγξτε ότι η συσκευασία δεν είναι ανοιγμένη ή χτυπημένη. STEP 1 - Upon delivery, check that the packaging is not opened or damaged. ΒΗΜΑ 2ο - Τοποθετήστε τα ξύλινα κιβώτια με το ενδεικτικό σήμα από την πάνω μεριά. STEP 2 - Place the wooden boxes with the labeled side up. ΒΗΜΑ 3ο - Αφαιρέστε τα καπάκια των κιβωτίων και ανασηκώστε το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τους ιμάντες μεταφοράς. STEP 3 - Remove the cover of the boxes and lift the content using the cargo straps. 2 3 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΑΦ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΛΑΪΝΑ TYPE WITH MULLION AND FIXED SIDE LEAFS ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΛΑΪΝΑ TYPE WITH INDEPENDENT FIXED SIDE LEAF Για τυπολογίες με ταφ ακολουθήστε το βήμα 4 για την συναρμολόγηση της κατασκευής. For types with mullion follow step 4 to assemble the structure. Για τυπολογίες με ανεξάρτητα σταθερά τοποθετήστε πρώτα τα σταθερά και αγκυρώστε με την κάσα. Ακολουθήστε τις οδηγίες. For types with independent side leaf place first the side leaf and mount with door frame. Follow instructions.

18 INTERNO DOORS BY ALUMIL ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS ΒΗΜΑ 4 - Χρησιμοποιήστε ένα πάγκο εργασίας (καβαλέτο) για την συναρμολόγηση της πόρτας (για τυπολογίες με σταθερά ή δίφυλλη). STEP 4 - Use a workbench for assembling the door (for types with fixed side leafs or double leafs). ΒΗΜΑ 4B - Μεταφέρετε τα πλαϊνά φύλλα της πόρτας, το πανωκάσι και το κατωκάσι στον πάγκο εργασίας. STEP 4Β - Move the side leafs, the upper frame and the threshold to the workbench. ΒΗΜΑ 4Γ - Συναρμολογήστε τα πλαϊνά σταθερά με το πανωκάσι και το κατωκάσι. Αφαιρέστε τα πηχάκια από τα πλαϊνά σταθερά. STEP 4C - Assemble the side leafs with the upper frame and the threshold. Remove glazing beads from fixed side leafs. Ενώστε το πανωκάσι και βιδώστε τους σύνδεσμους από την εξωτερική πλευρά Assembly the upper frame with the side leafs and screw the connectors from the external side. 4 Ενώστε το κατωκάσι και βιδώστε τις τάπες επάνω στην κάσα Assembly the threshold and screw the caps to the frame ΒΗΜΑ 5ο - Μεταφέρετε την κατασκευή στο σημείο τοποθέτησης. STEP 5 - Move the assembly to the installation site. ΒΗΜΑ 6ο - Συνδέστε τα καλώδια στην παροχή ρεύματος (220V). * μόνο για τα μοντέλα με ηλεκτρικά αξεσουάρ. STEP 6 - Connect the cables to the power supply (220V). *only in models with electrical accessories. ΒΗΜΑ 7ο - Εφαρμόστε στεγανωτικό υλικό στο κατωκάσι. STEP 7 - Apply sealant in threshold V

19 19 ZEN ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS ΒΗΜΑ 8ο - Ασφαλίστε την κατασκευή στην τοιχοποιία (με σφίνες ή τακάκια). STEP 8 - Secure frame in wall (use wedges). ΒΗΜΑ 9ο - Προτρυπήστε την κάσα στα προτεινόμενα σημεία. Αγκυρώστε την κάσα στην τοιχοποιία (9Α/9Β). STEP 9 - Predrill frame to the recommended points. Mount frame to wall with screws (9Α/9Β). ΒΗΜΑ 10ο - Σιγουρευτείτε ότι η κατασκεύη είναι σωστά αλφαδιασμένη. Σφίξτε μέχρι να ασφαλίσει η κάσα. STEP 10 - Make sure the structure is properly aligned. Tighten screws until frame is secure Επιλογή τρόπου αγκύρωσης - Ανάλογα με την τοιχοποιία, η αγκύρωση της κάσας μπορεί να γίνει: α) με βίδες (15-20cm) στις προτεινόμενες αποστάσεις. β) με τζινέτια Choosing type of mounting - Depending on the masonry, the mounting of the frame can be done: a) with screws (15-20cm) to the suggested distances. b) with steel brackets. 9 A 9 B Αγκύρωση με εκτονούμενα βύσματα/βίδες μέσα από την κάσα Mount with expansion screws through frame Αγκύρωση με τζινέτια Mount with steel brackets

20 INTERNO DOORS BY ALUMIL ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS ΒΗΜΑ 11ο - Κάσα σταθερού. Αφαιρέστε τα πηχάκια υάλωσης. Αγκυρώστε την κάσα στην τοιχοποιία με βίδες (για τυπολογίες με διάφανα σταθερά). STEP 11 - Fixed side leaf frame. Remove glazing beads. Mount frame to wall with screws (for types with transparent fixed side leafs). ΒΗΜΑ 12ο - Μεταφέρετε το φύλλο της πόρτας στο σημείο τοποθέτησης. Συνδέστε τους μεντεσέδες του φύλλου με της κάσας. STEP 12 - Move the door leaf to the installation site. Assemble the hinges of the leaf to the frame ΒΗΜΑ 13ο - Ελέγξτε ότι το φύλλο κλείνει σωστά και ότι η γλώσσα της κλειδαριάς εφαρμόζει στο αντίκρυσμα. STEP 13 - Check if the door leaf closes properly and the latch of the lock applies to the striker. ΒΗΜΑ 14ο - Τοποθετήστε την υάλωση. Χρησιμοποιήστε γέφυρες και τακάκια υάλωσης (για τυπολογίες με διάφανα σταθερά). STEP 14 - Place glazings. Use glazing bridges and wedges (for types with transparent fixed side leafs). ΒΗΜΑ 15ο - Ασφαλίστε τοποθετώντας τα πηχάκια και το ελαστικό υάλωσης (για τυπολογίες με διάφανα σταθερά). STEP 15 - Secure by installing the glazing beads and glazing gasket (for types with transparent fixed side leafs) Πάχος υάλωσης χιλ. Glazing width mm

21 21 ZEN ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS ΒΗΜΑ 16ο - Εφαρμόστε στεγανωτικό υλικό περιμετρικά της κάσας. STEP 16 - Apply sealant around frame. ΒΗΜΑ 17ο - Τοποθετήστε το εσωτερικό χερούλι. STEP 17 - Install the internal handle ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ FUNCTIONALITY TEST Για την σωστή λειτουργία της πόρτας ελέγξτε τα παρακάτω: lέλεγχος και ρύθμιση γλώσσας - αντικρύσματος. lέλεγχος και ρύθμιση κλειδαριάς - κλειδιών. lαπόσταση φύλλου από κάσα - Επάνω 5 χιλ., Αριστερά/Δεξιά 5 χιλ.(zen) (σε περίπτωση απόκλισης ρυθμίστε τους μεντεσέδες) For proper operation of the door check the following: lcheck and adjust latch bolt - strike plate. lcheck and adjust lock - keys. ldistance between leaf and frame - Top 5 mm, Left/Right 5 mm (ZEN) (in case of declination adjust the hinges) ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τυπολογίες με κρυφό μεντεσέ είναι απαραίτητη η χρήση στοπ πόρτας στο δάπεδο ώστε να περιορίζεται το άνοιγμα του φύλλου στις 100º μοίρες. CAUTION! For types with hidden hinge it is necessary to use a door stopper, mounted to the floor, to limit the door opening to 100º degrees

22 INTERNO DOORS BY ALUMIL ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS ΒΗΜΑ 1ο - Κατά την παραλαβή, ελέγξτε ότι η συσκευασία δεν είναι ανοιγμένη ή χτυπημένη. STEP 1 - Upon delivery, check that the packaging is not opened or damaged. ΒΗΜΑ 2ο - Τοποθετήστε τα ξύλινα κιβώτια με το ενδεικτικό σήμα από την πάνω μεριά. STEP 2 - Place the wooden boxes with the labeled side up. ΒΗΜΑ 3ο - Αφαιρέστε τα καπάκια των κιβωτίων και ανασηκώστε το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τους ιμάντες μεταφοράς. STEP 3 - Remove the cover of the boxes and lift the content using the cargo straps. 2 3 ΒΗΜΑ 4ο - Μεταφέρετε την κατασκευή στο σημείο τοποθέτησης. STEP 4 - Move the assembly to the installation site. ΒΗΜΑ 5ο - Προετοιμασία δαπέδου - Άνοιγμα οπής στο δάπεδο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Προσοχή στην φορά της πόρτας. STEP 5 - Preparing the floor- Open hole in floor as shown below. Please note the direction of the door ΒΗΜΑ 6ο - Τοποθέτηση βάσης - Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι για να ευθυγραμμίσετε την βάση με το δάπεδο. STEP 6 - Base placement - Use screwdriver to align base with floor ΒΗΜΑ 7ο - Στερέωση βάσης - Εφαρμόστε στεγανωτικό υλικό () για να σταθεροποιήσετε την βάση. STEP 7 - Base placement - Apply sealant () to stabilize base.

23 23 ZEN PIVOT ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS ΒΗΜΑ 8ο - Μεταφέρετε την πόρτα σε οριζόντια θέση στο σημείο τοποθέτησης. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι της βάσης. STEP 8 - Move the door in horizontal pozition next to base. Remove the safety cap of base ΒΗΜΑ 9ο - Ανασηκώστε την πόρτα έτσι ώστε να τοποθετηθεί ο μεντεσές PIVOT μέσα στην βάση. STEP 9 - Lift the door so that the PIVOT hinge is positioned within the base V ΒΗΜΑ 10ο - Σηκώστε μέχρι να έρθει η πόρτα σε κάθετη θέση. Προσοχή στα καλώδια τροφοδοσίας. STEP 10 - Lift up the door to come in vertical position. Mind the power cables. ΒΗΜΑ 11ο - Συνδέστε τα καλώδια στην παροχή ρεύματος (220V) * μόνο για τα μοντέλα με ηλεκτρικά αξεσουάρ. STEP 11 - Connect the cables to the power supply (use converter 110V to 220V) *only in models with electrical accessories. ΒΗΜΑ 12ο - Ασφαλίστε την κάσα στην τοιχοποιία (χρησιμοποιήστε σφίνες ή τακάκια). STEP 12 - Secure frame in wall (use wedges). ΒΗΜΑ 13ο - Ξεκλειδώστε και ανοίξτε το φύλλο της πόρτας. Αγκυρώστε την κάσα στην τοιχοποιία (13Α/13Β). STEP 13 - Unlock and open door leaf. Mount frame to wall (13Α/13Β)

24 INTERNO DOORS BY ALUMIL ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS Επιλογή τρόπου αγκύρωσης - Ανάλογα με την τοιχοποιία, η αγκύρωση της κάσας μπορεί να γίνει: α) με βίδες (15-20cm) στις προτεινόμενες αποστάσεις. β) με τζινέτια. Choosing the type of mounting - Depending on the masonry, the mounting of the frame can be done: a) with screws (15-20cm) to the suggested distances. b) with steel brackets. 13 A Αγκύρωση με εκτονούμενα βύσματα/βίδες μέσα από την κάσα Mount with expansion screws through frame 13 B Αγκύρωση με τζινέτια Mount with steel brackets

25 25 ZEN PIVOT ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS ΒΗΜΑ 14ο - Τοποθετήστε το καπάκι της κάσας για να καλύψετε τα σημεία όπου ανοίχτηκαν τρύπες για την αγκύρωση. Εφαρμόστε στεγανωτικό. STEP 14 - Place the aluminum frame caps to cover the holes opened for mounting. Apply sealant. 14 ΒΗΜΑ 15ο - Εφαρμόστε στεγανωτικό υλικό στο κατωκάσι και περιμετρικά της κάσας. STEP 15 - Apply sealant in threshold and around frame. ΒΗΜΑ 16ο - Εφαρμόστε την γυψοσανίσα στην κάσα (για τις τυπολογίες που απαιτείται). STEP 16 - Apply plasterboard to frame (when is it required)

26 INTERNO DOORS BY ALUMIL ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ FUNCTIONALITY TEST Για την σωστή λειτουργία της πόρτας ελέγξτε τα παρακάτω: lέλεγχος και ρύθμιση γλώσσας - αντικρύσματος. lέλεγχος και ρύθμιση κλειδαριάς - κλειδιών. lαπόσταση φύλλου από κάσα - Επάνω 9 χιλ., Κάτω 12 χιλ., Αριστερά/Δεξιά 5 χιλ. Σε περίπτωση απόκλισης ρυθμίστε τον κάτω μηχανισμό pivot προσθέτοντας ή αφαιρώντας δαχτυλίδια στήριξης. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία. 1. Κατεβάστε τον πείρο περιστρέφοντας αριστερόστροφα. Σταματήστε μόλις συναντήσετε αντίσταση. 2. Ανασηκώστε το φύλλο της πόρτας με την χρήση μοχλού (κουτάλας). 3. Προσθέστε ή αφαιρέστε δαχτυλίδια στήριξης. 4. Ανεβάστε τον πείρο περιστρέφοντας δεξιόστροφα. Σταματήστε μόλις συναντήσετε αντίσταση. 5. Ελευθερώστε το φύλλο. Βεβαιωθείτε ότι o πείρος έχει τοποθετηθεί μέσα στο φύλλο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Eίναι απαραίτητη η χρήση στοπ πόρτας στο δάπεδο ώστε να περιορίζεται το άνοιγμα του φύλλου στις 145º μοίρες. For proper operation of the door check the following: lcheck and adjust latch bolt - strike plate. lcheck and adjust lock - keys. ldistance between leaf and frame - Top 9 mm, Bottom 12 mm, Left/Right 5 mm In case of declination adjust the bottom pivot hinge by adding or removing support rings. Follow the process below. 1. Lower the pin by rotating counterclockwise. Rotate until you feel resistance. 2. Lift the door leaf using a lever. 3. Add or remove support rings. 4. Elevate the pin by rotating clockwise. Rotate until you feel resistance. 5. Release leaf. Make sure that the pin is inserted inside the leaf. CAUTION! It is necessary to use a door stopper, mounted to the floor, to limit the door opening to 145º degrees 1 Δαχτυλίδια Rings 3 Πείρος Pin 4 2 Πείρος Pin 5 Φύλλο Leaf Φύλλο Leaf

27 27 ZEN/ ZEN PIVOT ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ MAINTENANCE Οι πόρτες εισόδου ZEN δεν απαιτούν σύνθετες διαδικασίες συντήρησης. Το σύστημα κλειδώματος λιπαίνεται αυτόματα και έχει απεριόριστη διάρκεια ζωής. Στο συνοδευτικό σετ συντήρησης και καθαρισμού θα βρείτε προϊόντα καθαρισμού, ειδικό πανί καθώς και οδηγίες χρήσης. ZEN entrance doors do not require complex maintenance procedures. The locking system is lubricated automatically and has an indefinite life. Inside the cleaning and care kit you will find cleaning products, special cloth and instructions. ALUMIL SA INTERNO DOORS Πνευματικά δικαιώματα: Πνευματικά δικαιώματα 2014 ALUMIL A.E. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, ολική η μερική αντιγραφή κειμένων, φωτογραφιών και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του εγχειριδίου και δεν αποτελούν αναδημοσίευση από άλλες πηγές. Όλα τα κείμενα, γραφικά, και εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του εγχειριδίου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους. Κάθε αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, περιεχομένων του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, δεν επιτρέπεται. Η μη επιτρεπτή χρήση του υλικού του εγχειριδίου σημαίνει αυτόματα καταλογισμό ευθυνών σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. Αποκήρυξη ευθύνης: Προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το εγχειρίδιο και τα περιεχόμενά του αξιόπιστα, αλλά τυχόν ανακρίβειες μπορεί να προκύψουν. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη, παραλείψεις και ανακρίβειες σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Copyright Notice: Copyright 2012 Alumil S.A. All rights reserved. None of the materials provided on this manual may be used, reproduced or transmitted, in whole or in part, in any form or by any means, manual electronic or mechanical, including photocopying, recording or the use of any information storage and retrieval system without permission in writing from the publisher. Disclaimer of Liability: In preparation of this manual, every effort has been made to offer the most current, correct, and clearly expressed information possible. Nevertheless, inadvertent errors in information may occur. In particular but without limiting anything here, Alumil S.A. disclaims any responsibility for typing errors and inaccuracy of the information that may be contained in this manual. The information in this manual is subject to change without notice to the User. Alumil S.A. and its authorized agents and dealers make no warranties or representations whatsoever regarding the quality, content, completeness, suitability, adequacy, sequence, accuracy, or expiration of information contained in this manual.

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-12 13-182 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-16 Τομές 1:1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual PRESSURE WASHER PHD 150 C2 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα:

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα: Μοντέλα: RKI-26/RKO-26 Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual 66129901376 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................... 3 2. PRODUCT DESCRIPTION.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SRMH-15 / SRMH-20 Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric Appliance. Please read the

Διαβάστε περισσότερα

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Models / Μοντέλα: TKRMC-15 / TKRMC-20 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8 2 ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD 831 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης

Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης Q1244 (C/S/V) Q1044 (C/S/V) Q844 (C/S/V) Register your product at www.samsung.com/global/register Κωδικός:Q1244-01641K-Ger Αγγλικά Προφυλάξεις Ασφάλειας Συγχαρητήρια για

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-28 Πόρτες Εισόδου Entrance

Διαβάστε περισσότερα

IAN 73868 AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH AIRBRUSH-SET. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 73868 AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH AIRBRUSH-SET. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET Operation and Safety Notes ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας AIRBRUSH-SET Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 73868 73868_par_Airbrush_Set_Cover_GB-IE-CY.indd

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης IWD 7085 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης IWD 7085 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ελληνικά, 1 English,13 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΤ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΚΡΑΒΟΥΡΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Model / Μοντέλο KOR-09 KOR-12 KOR-14 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS Safety

Διαβάστε περισσότερα

Σκαθάρια. Ants Mύγες. Flies

Σκαθάρια. Ants Mύγες. Flies ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ INSECT SCREENS SHADING SYSTEMS Dragonflies Lizards Kάµπ Mosquitoes Mερµήγκ Butterflies Flies Hot Bees Insects Bees onflies Eλικοπτεράκια Eλικοπτεράκια Insects Heat Wave

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16

Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16 Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16 Model / Μοντέλο: FSTC-40 GB GR OWNER S MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Introduction

Εισαγωγή Introduction Doors by Όλα τα σχέδια και χρώματα σε αυτόν τον κατάλογο είναι προϊόν γραφιστικής απεικόνισης και ως εκ τούτου μπορεί να μην αναπαριστούν με ακρίβεια το φυσικό προϊόν. Για την ακριβή αντιστοιχία των χρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES AL US TYL Β ι ο τ ε χ ν ί α κ ο υ φ ω μ ά τ ω ν EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ AUTHORIZED

Διαβάστε περισσότερα

Installation, use and maintenance instructions. Oil burner. One stage operation 3742693 G3X 450 M1 2902604 (1)

Installation, use and maintenance instructions. Oil burner. One stage operation 3742693 G3X 450 M1 2902604 (1) Installation, use and maintenance instructions Oδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης GB GR Oil burner Καυστήρες Πετρελαίου One stage operation Μονοβάθμιοι CODE - Κ ΙΚΟΣ MODEL - ΜΟΝΤΕΛΟ TYPE - ΤΥΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 The chart below is used for a first approach of the appropriate

1 The chart below is used for a first approach of the appropriate Βίντσια Άγκυρας Windlasses LEWMAR Η πιό πλήρης σειρά στα βίντσια άγκυρας The most complete windlass series Πώς γίνεται η επιλογή του κατάλληλου εργάτη? Όσα αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα αποτελούν μία

Διαβάστε περισσότερα

EPΓOΣTAΣIO, KENTPIKA ΓPAΦEIA, ΠΛHPOΦOPIEΣ ΓIA FRANCHISING: Θέση Aγίου Γεωργίου, 193 00 Aσπρόπυργος, Tηλ.: 210 5578067-70,

EPΓOΣTAΣIO, KENTPIKA ΓPAΦEIA, ΠΛHPOΦOPIEΣ ΓIA FRANCHISING: Θέση Aγίου Γεωργίου, 193 00 Aσπρόπυργος, Tηλ.: 210 5578067-70, EPΓOΣTAΣIO, KENTPIKA ΓPAΦEIA, ΠΛHPOΦOPIEΣ ΓIA FRANCHISING: Θέση Aγίου Γεωργίου, 193 00 Aσπρόπυργος, Tηλ.: 210 5578067-70, Fax: 210 5595285, www.eliton.gr Δίκτυο Kαταστημάτων - Aττική: N.KHΦIΣIA: 17ο χλμ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010

Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010 Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010 Περιεχόμενα Contents 1 25 Ελληνικός κατάλογος 2010 1 25 Greek Catalog 2010 PLgr1 PLgr3 Ελληνικός Τιμοκατάλογος 2010 PLgr1 PLgr3 Greek Pricelist 2010 en 1 en

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Index. Σελίδα. Page

Περιεχόμενα. Index. Σελίδα. Page Περιεχόμενα Σελίδα Οδηγίες κάρτας Bonus... 4-5 Για την κουζίνα σας... 6-8 Για το νοικοκυριό σας... 8-9 Για την προσωπική σας φροντίδα...9-10 Για το μωρό... 10-11 Για την επικοινωνία σας... 11-12 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

M A R C O P U M P S F I R E C O M P A C T AYTOMATA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ AUTOMATIC FIRE-FIGHTING SYSTEMS. Fire Safety

M A R C O P U M P S F I R E C O M P A C T AYTOMATA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ AUTOMATIC FIRE-FIGHTING SYSTEMS. Fire Safety M A R C O P U M P S F I R E C O M P A C T ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ M P F Fire Safety AUTOMATIC AYTOMATA C FIRE-FIGHTING SYSTEMS Π. ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕΒΕ Οι ειδικοί στη διακίνηση υγρών ISO 9001 : 2000

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4708-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4708-00 EL NPD4708-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4934-02 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4934-02 EL NPD4934-02 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα