«Η Καινοτοµία στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση µε τις νότιες και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες» Χριστόπουλος Αλέξανδρος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η Καινοτοµία στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση µε τις νότιες και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες» Χριστόπουλος Αλέξανδρος"

Transcript

1 «Η Καινοτοµία στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση µε τις νότιες και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες» Χριστόπουλος Αλέξανδρος Επιβλέπων καθηγητής: κ. Πετράκης Παναγιώτης

2 Πίνακας Περιεχοµένων 1.1. Η καινοτοµική δραστηριότητα των επιχειρήσεων σελ α) Καινοτοµική δραστηριότητα ανά µέγεθος επιχείρησης σελ Οι δραστηριότητες και οι δαπάνες για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑ) σελ Καινοτοµία και δραστηριότητες σελ Συµπεράσµατα σελ. 20 Αναφορές σελ. 23 2

3 1.1 Η καινοτοµική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε το εγχειρίδιο του Όσλο (OECD, edition 1997) η καινοτοµική δραστηριότητα των επιχειρήσεων εκτός από την τεχνολογική καινοτοµία, περιλαµβάνει και τις συνεχιζόµενες και εγκαταλειφθήσες δραστηριότητες καινοτοµίας. Η τεχνολογική καινοτοµία αφορά την εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σηµαντικά βελτιωµένου προϊόντος (καινοτοµία προϊόντος) ή την υιοθέτηση µιας νέας ή σηµαντικά βελτιωµένης διαδικασίας από µια επιχείρηση (καινοτοµία διαδικασίας). (Μελέτη για τη µέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα , Υπουργείο Ανάπτυξης, σελ 2). Από τα αποτελέσµατα της πρόσφατης Κοινοτικής Έρευνας για την Καινοτοµία (Community Innovation Survey - CIS 2006) παρατηρούµε ότι το 40,85% των ελληνικών επιχειρήσεων του πληθυσµού στόχου, επέδειξε καινοτοµική δραστηριότητα κατά την περίοδο , ενώ την περίοδο (CIS 4) το αντίστοιχο ποσοστό ήταν της τάξης του 35,8%, αναδεικνύοντας µια θετική αυξητική τάση. Στο διάγραµµα 1 που ακολουθεί απεικονίζονται τα αποτελέσµατα της CIS 2006 για τις δυο οµάδες χωρών και προκύπτουν κάποια αξιοσηµείωτα συµπεράσµατα, τουλάχιστον για το αρχικό στάδιο της ανάλυσής µας. ιάγραµµα 1: Ποσοστό επιχειρήσεων που επέδειξαν καινοτοµική δραστηριότητα (CIS2006). Φινλανδία ανία Σουηδία Πορτογαλία Ελλάδα Ολλανδία Ιταλία Ισπανία 51,44% 46,89% 44,57% 41,28% 40,85% 35,51% 34,61% 33,60% Πηγή:Eurostat(CIS2006) 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 3

4 (http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=inn_cis5_prod&lan g=en) Παρατηρούµε ότι το ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων που παρουσιάζουν καινοτοµική δραστηριότητα (40,85%) είναι υψηλότερο της Ισπανίας (33,60%), της Ιταλίας (34,61%), της Ολλανδίας (35,51%) και σχεδόν ίσο της Πορτογαλίας (41,28%). Αντίθετα, η Φινλανδία, η ανία και η Σουηδία κατέχουν ποσοστά της τάξεως του 51,44%, 46,89% και 44,57% αντίστοιχα. Σύµφωνα µε τον Κοινοτικό Κανονισµό No 1450 / 2004 ο κύριος πληθυσµός στόχος (Core target population) που προβλέπεται για τις κοινοτικές έρευνες για την καινοτοµία δεν περιλαµβάνει (παρά µόνο προαιρετικά) τις επιχειρήσεις που έχουν µέγεθος µικρότερο από 10 εργαζόµενους, αλλά αυτές µε τις ακόλουθες τάξεις µεγέθους απασχόλησης: εργαζόµενοι, εργαζόµενοι και περισσότεροι από 249 εργαζόµενοι. Ο πίνακας 1 απεικονίζει αναλυτικά τον αριθµό των ελληνικών επιχειρήσεων κατά τάξη µεγέθους απασχόλησης για τα έτη 2002 και Παρατηρείται η κυριαρχία των πολύ µικρών επιχειρήσεων (ΠΜΕ) αφού κατέχουν την συντριπτική πλειοψηφία επί του συνόλου. Ειδικότερα το 98%, περίπου, των ελληνικών επιχειρήσεων έχουν µέγεθος µικρότερο από 10 απασχολούµενους, ενώ µόνο το 0,4% των επιχειρήσεων απασχολεί περισσότερα από 50 άτοµα. Πίνακας 1: Αριθµός επιχειρήσεων κατά τάξη µεγέθους απασχόλησης Μέγεθος απασχόλησης 2002 % 2004 % , , , , , , , , , , ,2 Σύνολο ελληνικών επιχειρήσεων

5 Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα ,σελ. 25. Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ/Μητρώο Επιχειρήσεων έτους (http://observatory.eommex.gr/eommex/takseis_4.pdf) Όµως για την περίπτωση της Ελλάδας και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παραπάνω Κοινοτικό Κανονισµό, σχεδόν το 98% των επιχειρήσεων (µε 0-9 εργαζόµενους) δεν συµµετέχει στην επιλογή της στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας µε βέλτιστο καταµερισµό και συνεπώς τα αποτελέσµατα από τις κοινοτικές έρευνες για την καινοτοµία (C.I.S.) χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής στην ανάλυσή τους, αφού ο υπό εξέταση πληθυσµός-στόχος αφορά δείγµα αποκλειστικά µόνο του 2% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων. Προκειµένου να λάβουµε πιο ολοκληρωµένα συµπεράσµατα στη συγκριτική ανάλυση των χωρών για τη συµβολή των καινοτόµων επιχειρήσεων προς τη µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης, κρίνεται σκόπιµο να εξεταστεί ο αριθµός των επιχειρήσεων κατά τάξη µεγέθους απασχόλησης και στις άλλες δυο οµάδες των χωρών καθώς επίσης να προσδιοριστεί ενδεικτικά και το ποσοστό του πληθυσµού-στόχου για κάθε χώρα σύµφωνα µε τον Κοινοτικό Κανονισµό No 1450 / Ο Πίνακας 2 που ακολουθεί παρουσιάζει τα προαναφερόµενα στοιχεία. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποσοστό των επιχειρήσεων κατά τάξη µεγέθους απασχόλησης και πληθυσµού στόχου κατά την περίοδο χώρα/αρ. εργαζόµενων 0-9 εργαζό- µενοι (%) εργαζό- µενοι (%) εργαζό- µενοι (%) περισσότεροι από 250 εργαζόµενοι (%) Πληθυσµός Στόχος (%) Σουηδία 85,80 10,50 2,90 0,80 14,20 Φινλανδία 84,00 11,30 3,70 1,00 16,00 ανία 72,30 20,50 5,90 1,30 27,70 Ολλανδία 74,50 19,10 5,30 1,10 25,50 Ιταλία 82,60 15,10 2,00 0,30 17,40 Ισπανία 78,00 18,70 2,80 0,50 22,00 Πορτογαλία 80,30 16,00 3,30 0,40 19,70 Μ. Ο. 79,64 15,89 3,70 0,77 20,36 5

6 Πηγή: επεξεργασία. και ιδία Για την παραπάνω ενδεικτική χρονική περίοδο, η Σουηδία και η Φινλανδία (µεταξύ των ηγέτιδων χωρών στην καινοτοµία), κατέχουν 85,80% και 84%, αντίστοιχα, στην ίδια κατηγορία (0-9 εργαζόµενοι). Παρατηρούµε ότι η διάρθρωση των επιχειρήσεων ανά αριθµό απασχολούµενων στις οικονοµίες των χωρών και των δυο οµάδων, παρουσιάζει µια οµοιόµορφη κατάσταση µε σχετικά µικρές αποκλίσεις από τους µέσους. Όµως σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα έχει να επιδείξει µια αποκλίνουσα συµπεριφορά ακόµα και από τις µεσογειακές χώρες, αφού η κυριαρχία των Π.Μ.Ε. στην ελληνική οικονοµία είναι απόλυτη, σε αντίθεση µε τις λοιπές υπό εξέταση χώρες. Στην τελευταία στήλη του Πίνακα 2 (πληθυσµός-στόχος %) παρατηρούµε ότι και οι νότιο - ευρωπαϊκές αλλά και οι βόρειο - ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζουν µια οµοιόµορφη ποσοστιαία αναλογία αφού όπως αναφέρθηκε, δεν επικρατεί σε καµία από αυτές τις χώρες η κυριαρχία των ΠΜΕ όπως στην ελληνική οικονοµία. Η παραπάνω διαπίστωση έχει ως αποτέλεσµα οι λεγόµενοι πληθυσµοί στόχοι να µην περιορίζονται σε µικρά έως ελάχιστα ποσοστά δείγµατος όπως στη χώρα µας (τάξεως 2%) αλλά αντιθέτως να υπάρχει ένας µέσος της τάξεως του 20,36%, που εξασφαλίζει ένα οµοιόµορφο δείγµα-πληθυσµός για ασφαλή συµπεράσµατα και διαπιστώσεις. Εξάλλου, σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα ,σελ. 25 «Έχει υπολογισθεί ότι στην Ελλάδα το µέσο µέγεθος απασχόλησης των επιχειρήσεων είναι δυο εργαζόµενοι, το µικρότερο σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Σηµειωτέον ότι το µέσο µέγεθος απασχόλησης των επιχειρήσεων στην Ε.Ε. είναι έξι άτοµα...» Το γεγονός ότι το 98% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι micro-επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και χρήζει βαθύτερης ανάλυσης, προκειµένου να αποσαφηνιστεί αν λειτουργεί ανασταλτικά στην προώθηση της αναπτυξιακής καινοτοµικής δραστηριότητας και στη µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης, µέσω της στάσιµης ή/και της ελλιπούς ζήτησης για καινοτοµία. 6

7 1.1.α) Καινοτοµική δραστηριότητα ανά µέγεθος επιχείρησης. Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τα ποσοστά των επιχειρήσεων ανά τάξη µεγέθους απασχόλησης για όλες τις χώρες, συµπεριλαµβανοµένης ασφαλώς και της Ελλάδας. Στον Πίνακα 3 αναφέρονται τα διαχρονικά στοιχεία για τη καινοτοµική δραστηριότητα ανά κατηγορία των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης στον Πίνακα 4 και στο διάγραµµα 2 αναφέρονται και απεικονίζονται, αντίστοιχα, τα προαναφερόµενα στοιχεία για όλες τις υπό εξέταση χώρες. Πίνακας 3: ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων κατά τάξη µεγέθους απασχόλησης που επέδειξαν καινοτοµική δραστηριότητα τις χρονικές περιόδους (CIS4) και (CIS 2006). CIS2006 CIS4 Μεταβολή του CIS2006 από το CIS4 Μεταβολή του CIS4 από το CIS3 Σύνολο (%) 40,80 35,80 5,00 7,70 µικρές (%) 37,33 33,90 3,43 7,50 µεσαίες (%) 55,68 43,10 12,58 11,30 µεγάλες 250+ (%) 73,63 66,60 7,03 21,10 Πηγή: Μελέτη για τη µέτρηση της καινοτοµίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ( ), Υπουργείο Ανάπτυξης. Πηγή: Eurostat, (CIS 2006) (http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=inn_cis5_prod&lan g=en) 7

8 Πίνακας 4: ποσοστό των επιχειρήσεων κατά τάξη µεγέθους απασχόλησης που επέδειξαν καινοτοµική δραστηριότητα τη χρονική περίοδο (CIS 2006). χώρα/αρ. εργαζόµενων ανία 42,33% 59,68% 81,24% Ελλάδα 37,33% 55,68% 73,63% Ισπανία 30,04% 48,59% 71,96% Ιταλία 31,31% 54,19% 69,23% Ολλανδία 31,25% 49,19% 65,46% Πορτογαλία 37,28% 56,73% 78,46% Φινλανδία 46,85% 61,19% 82,98% Σουηδία 40,49% 56,87% 74,22% Πηγή: Eurostat, (CIS 2006) (http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=inn_cis5_prod&lan g=en) ιάγραµµα 2: ποσοστό των επιχειρήσεων κατά τάξη µεγέθους απασχόλησης που επέδειξαν καινοτοµική δραστηριότητα τη χρονική περίοδο Σουηδία Φινλανδία Πορτογαλλία Ολλανδία Ιταλία Ισπανία Ελλάδα ανία 31,25% 31,31% 30,04% 40,49% 37,28% 37,33% 61,19% 46,85% 48,59% 42,33% 49,19% 56,87% 56,73% 69,23% 54,19% 55,68% 65,46% 59,68% 74,22% 78,46% 71,96% 73,63% 82,98% 81,24% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Πηγή: Eurostat, (CIS 2006) (http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=inn_cis5_prod&lan g=en) 8

9 Από τον Πίνακα 4 και το διάγραµµα 2, είναι φανερή η επικράτηση των ελληνικών επιχειρήσεων έναντι των ισπανικών και ιταλικών για όλες τις τάξεις µεγέθους απασχόλησης, ενώ µε την Πορτογαλία οι αποκλίσεις είναι ιδιαίτερα µικρές. Επίσης οι επιχειρήσεις στη ανία, στη Σουηδία και στη Φινλανδία παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις καινοτοµικής δραστηριότητας σε σχέση µε τη χώρα µας, όµως η Ολλανδία υπολείπεται της Ελλάδας σε όλες τις κατηγορίες. Από τους Πίνακες 3 και 4 προκύπτουν ακόµα ορισµένα σηµαντικά συµπεράσµατα. Για την ελληνική οικονοµία παρατηρούµε ότι όλες οι επιχειρήσεις (εκτός των µεσαίων) επιδεικνύουν αυξανόµενη τάση για καινοτοµική δραστηριότητα (έστω και µε φθίνοντα ρυθµό), όµως πρέπει να µας προβληµατίσει ιδιαίτερα η δοµή του επιχειρηµατικού τοµέα και συγκεκριµένα η ελάχιστη παρουσία των µεγάλων και καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων (0,4%) στo σύνολο αυτού. Επίσης για όλες τις χώρες επιβεβαιώνεται το γεγονός, ότι όσο µεγαλύτερη (σε αριθµό απασχολούµενων) είναι µια επιχείρηση τόσο περισσότερο δραστηριοποιείται στην καινοτοµία αυξάνοντας ασφαλώς τη ζήτηση για αυτή. Αυτό το γεγονός καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντικό, αφενός µεν γιατί υπάρχουν οι µεσαίες και µεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που καινοτοµούν σε ικανοποιητικό ποσοστιαίο επίπεδο, αφετέρου δε σε όρους απόλυτων µονάδων η ελληνική οικονοµία αντιµετωπίζει µια χαώδη ανισορροπία. Αυτές οι λίγες καινοτοµικά ενεργές επιχειρήσεις δεν φαντάζουν ικανές να δώσουν µια ισχυρή ώθηση µε µεσοµακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα στη ζήτηση για καινοτοµία, µέσω των συνεργασιών και των λοιπών δίαυλων επικοινωνίας και στην ουσία αναφερόµαστε σε επιχειρήσεις δυο ταχυτήτων: την ελάχιστη µειοψηφία των µεσαίων και µεγάλων καινοτόµων επιχειρήσεων που δείχνουν ικανές να αντεπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις µιας συνεχώς µεταβαλλόµενης και απαιτητικής παγκόσµιας αγοράς και από την άλλη πλευρά υπάρχει η συντριπτική πλειοψηφία των ΠΜΕ επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται από µη καινοτόµες δραστηριότητες λόγω κυρίως του µικρού µεγέθους τους. 9

10 Σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα ,σελ. 26 «Το µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων (αυτοαπασχόληση, παραδοσιακή οργανωτική δοµή, µικρός αριθµός απασχολούµενων και χαµηλό αρχικό κεφάλαιο) συνεπάγεται σχετικά χαµηλή παραγωγική δυναµικότητα και δυσχέρεια λειτουργίας στη διευρυµένη εσωτερική αγορά της Ε.Ε. και των Βαλκανίων, περιορισµένη εκµετάλλευση των οικονοµιών κλίµακας στην παραγωγή και στην εµπορία, περιορισµένη δυνατότητα διενέργειας υψηλού όγκου επενδύσεων σε νέο τεχνολογικό εξοπλισµό, αδυναµία παρακολούθησης των εξελίξεων στις εγχώριες και ξένες αγορές και δυσκολία πρόσβασης στο τραπεζικό σύστηµα, που επιτείνεται από τη µη-ανάπτυξη εναλλακτικών χρηµατοδοτικών εργαλείων». Οι Ν. Κοµνηνός Α. Τσάµης στη µελέτη τους µε τίτλο The system of innovation in Greece: structural asymmetries and policy failure, µεταξύ των άλλων, υποστηρίζουν ότι η καινοτοµία αποτελεί µια συστηµική διαδικασία. Η επιτυχία στην καινοτοµία σχετίζεται άµεσα µε τις ροές της γνώσης και τις αλληλεπιδράσεις (αµοιβαιότητα και ανατροφοδοτικοί µηχανισµοί µε τη συνύπαρξη συνεργασίας και ανταγωνισµού µεταξύ των φορέων). 1.2 Οι δραστηριότητες και οι δαπάνες για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑ). Με βάση τα στοιχεία της έρευνας της εταιρείας στατιστικών µελετών και πληροφοριακών συστηµάτων Quantos για το έτος 2003 εκτιµάται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ενδοεπιχειρηµατικών δαπανών των ελληνικών επιχειρήσεων για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στο εσωτερικό τους και ειδικότερα το 80,87%, προέρχεται από τις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις (πίνακας 5). Πίνακας 5: Κατανοµή δαπανών για ΕΤΑ ανά µέγεθος επιχείρησης. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΑΤΟΜΑ) ΕΤΑ (εκ. Ευρώ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΤΑ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ ως 49 άτοµα 59,94 19,13% άτοµα 104,97 33,48% Περισσότερα από 250 άτοµα 148,56 47,39% ΣΥΝΟΛΟ 313,48 100% 10

11 Πηγή: Μέτρηση των δραστηριοτήτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων έτους 2003,σελ. 14, Quantos Παρατηρούµε λοιπόν το άκρως σηµαντικό γεγονός ότι οι µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις που καινοτοµούν στην Ελλάδα, παρότι ανήκουν µόνο στο 0,4% επί του συνόλου των επιχειρήσεων, κυριαρχούν στην κατανοµή δαπανών κατέχοντας το 80,87% των δαπανών για ΕΤΑ προκειµένου να διεξάγουν έρευνα στο εσωτερικό τους. Οι Πίνακες 6,7 και 8 αποσαφηνίζουν ακόµα περισσότερο την ελάχιστη συµβολή των ελληνικών επιχειρήσεων στο ελληνικό σύστηµα καινοτοµίας. Πίνακας 6: Ακαθάριστη εγχώρια δαπάνη για ΕΤΑ-συµµετοχή (%) του ιδιωτικού τοµέα. Έτος/ χώρα E.Ε. 27 ανία Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Ολλανδία Πορτογαλία Φινλανδία Σουηδία ,2 53,4 21,6 44,7-45,6 21,2 62,9 67, , ,8-48,6 21,3 63, , ,2 48,9-49,7 21,3 66,9 67, , ,7-51, , ,9 61, ,2-51,9 31,5 70,8 71, , , ,6 69, ,2 59,9 28,2 48,4-51,1 31, , , ,2 69, ,4 59,5 31,1 46,3 39,7-36,3 66,9 63, , ,1 40, ,6 - Πηγή:Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/download.do?tab=table&plugin=0&lang uage=en&pcode=tsiir030) Πίνακας 7: Ακαθάριστη εγχώρια δαπάνη για ΕΤΑ-συµµετοχή (%) του δηµόσιου τοµέα. Έτος/ χώρα E.Ε. 27 ανία Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Ολλανδία Πορτογαλία Φινλανδία Σουηδία ,8 36,1 54,5 43, ,2 30,9 25, , , , ,5 31,2 48,9 40, ,7 29,2 26, , , ,8 26, ,9 28,2 46,6 39, ,5 22, , , ,5 26, ,1 27,1 46,4 40, ,1 25,7 24,3 11

12 ,5 26, ,3 27,6 46, ,7-55,2 25,7 24, , ,5 48, ,1 - Πηγή:Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshtableaction.do?tab=table&plugin =0&init=1&pcode=tsiir030&language=en) Πίνακας 8: Ακαθάριστη εγχώρια δαπάνη για ΕΤΑ-συµµετοχή (%) από εξωτερικούς πόρους. Έτος/ χώρα E.Ε. 27 ανία Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Ολλανδία Πορτογαλία Φινλανδία Σουηδία , ,1 5,3 3, , ,7 5, ,2 5, ,3 3 3, , ,2 2, , ,1 2,5 3, , , , ,1 7, , ,8 3, ,7 6,3 8, , ,1 - Πηγή:Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshtableaction.do?tab=table&plugin =0&init=1&pcode=tsiir030&language=en Στον Πίνακα 6 παρατηρούµε ότι στη χώρα µας οι επιχειρήσεις κατέχουν το χαµηλότερο από όλες τις χώρες ποσοστό συµµετοχής (31,1% το 2005) για ακαθάριστη εγχώρια δαπάνη για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (ΑΕ ΕΤΑ) και αισθητά µικρότερο από το µέσο της Ε.Ε.27 (54,4% για το ίδιο έτος). Επίσης, είναι εµφανής η οµαδοποίηση των χωρών και συγκεκριµένα οι Βόρειες χώρες επιδεικνύουν πολύ υψηλότερα ποσοστά συµµετοχής των επιχειρήσεών τους για ΑΕ ΕΤΑ, ισχυροποιώντας την εκτίµησή µας για το σηµαντικότατο ρόλο-συµβολή των επιχειρήσεων στα εθνικά συστήµατα καινοτοµίας. Οµοίως και στους Πίνακες 7 και 8 παρατηρείται η ίδια αρνητική εικόνα για τη χώρα µας στη συγκριτική ανάλυση µε τις λοιπές χώρες. Ο ιδιαιτέρως διογκωµένος ελληνικός δηµόσιος τοµέας και οι εξωτερικοί πόροι (κυρίως Ε.Ε.) κατέχουν ποσοστά συµµετοχής 46,8% και 19%,αντίστοιχα, για το έτος

13 για ΑΕ ΕΤΑ. Στη συµµετοχή του δηµόσιου τοµέα για ΑΕ ΕΤΑ ισχύει η οµαδοποίηση των δυο οµάδων των χωρών, αλλά παρατηρείται µια ιδιαιτέρως µεγάλη απόκλιση της χώρας µας όσον αφορά τη συµµετοχή εξωτερικών πόρων για ΑΕ ΕΤΑ. Για το έτος 2005 (όπως και για τα προηγούµενα έτη) η Ελλάδα µε ποσοστό 19% είναι πρωτοπόρα στην αρνητική κατάταξη και αξίζει να σηµειωθεί ότι και οι Νότιες χώρες παρουσιάζουν πολύ χαµηλότερα ποσοστά. Ειδικότερα η Ιταλία κατέχει ποσοστό 8%, η Ισπανία 6% και η Πορτογαλία 4,7%. Η απαραίτητη ώθηση στο ελληνικό σύστηµα καινοτοµίας δεν δίνεται από τον αδύναµο (σε όρους καινοτοµίας) ιδιωτικό τοµέα αλλά ο δηµόσιος τοµέας και κυρίως οι εξωτερικοί πόροι προσπαθούν να τονώσουν τη ζήτηση για καινοτοµία και να συµπαρασύρουν τις επιχειρήσεις, προς το παρόν όµως χωρίς να επέλθουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Ο δηµόσιος τοµέας και οι εξωτερικοί πόροι στις Βόρειες χώρες, όπως βλέπουµε στους Πίνακες 7 και 8, κατέχουν ένα βοηθητικό - δευτερεύον ρόλο µε σκοπό να συµπληρώσουν τη δυναµική και την ώθηση που δίνει στην αναπτυξιακή καινοτοµία κάθε χώρας ο ιδιωτικός τοµέας της. Στη συνέχεια εξετάζουµε σε απόλυτους όρους και συγκεκριµένα σε ανά κάτοικο, τη συµµετοχή του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα στη δαπάνη για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑ), όπως επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ποσοστό επί του ΑΕΠ που δαπανούν οι ευρωπαϊκές χώρες για ΕΤΑ. (Πίνακας 9). Πίνακας 9:Συµµετοχή των δυο βασικών τοµέων και % επί του ΑΕΠ στη δαπάνη για ΕΤΑ. Επιχ. Τοµέας - ΕΤΑ ανά κάτοικο (2005) ηµόσιος Τοµέας - ΕΤΑ ανά κάτοικο (2005) 13 % ΑΕΠ σύνολο ΕΤΑ 2005 Σουηδία 857,20 58,60 3,60 Φινλανδία 740,30 99,90 3,48 ανία 642,50 60,70 2,46 Ολλανδία 317,00 74,60 1,72 Ιταλία 134,40 46,20 1,09 Ισπανία 127,40 40,40 1,12 Ελλάδα 32,20 21,10 0,58 Πορτογαλία 43,90 16,70 0,81 Μ.Ο. 361,86 52,28 1,86

14 Πηγή :Εurostat (http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_e_gerdtot&lang =en) Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα κρίνονται ως ιδιαιτέρως αξιόλογα. Η χώρα µας, σε απόλυτους όρους, υστερεί χαρακτηριστικά µε τις άλλες χώρες στις δαπάνες για εσωτερική ΕΤΑ κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα (αλλά και στο δηµόσιο). Οι επιχειρήσεις στη χώρα µας δαπανούν µόνο 32,20 ευρώ ανά κάτοικο για εσωτερική ΕΤΑ όταν η Σουηδία δαπανά 857,20 ανά κάτοικο και η Ιταλία 134,40 ανά κάτοικο. Μονάχα η Πορτογαλία µε δαπάνες του ιδιωτικού τοµέα 43,90 ανά κάτοικο και του δηµοσίου 16,70 ανά κάτοικο, παρουσιάζει όµοια χαρακτηριστικά µε αυτά της χώρας µας, γεγονός που αντανακλάται και στις κοντινές θέσεις κατάταξης για καινοτοµία που λαµβάνουν αυτές οι χώρες. Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, παρατηρούµε ότι η Ελλάδα δαπανά µόνο το 0,58% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προιόντος όταν οι ηγέτιδες χώρες στην καινοτοµία έχουν ξεπεράσει ή προσεγγίσει το όριο - στόχο 3% της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Η µεγάλη εισροή κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις ελληνικές επιχειρήσεις προκειµένου αυτές να καινοτοµήσουν, αποδεικνύεται και στους Πίνακες 10 και 11 που ακολουθούν. ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Χρηµατοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων για καινοτοµία. [1] CIS2006 [1] CIS4 [2] CIS2006 [2] CIS4 [3] CIS2006 [3] CIS4 Σύνολο (%) 7,07 5,5 17,96 19,9 19,05 19,7 µικρές (%) 8,98 5,9 15,97 17,8 18,47 18,7 µεσαίες (%) 0,31 4,4 23,54 31,2 20,42 25,9 µεγάλες 250+ (%) 4,19 3,2 27,44 11,2 22,33 12,1 [1] Επιχειρήσεις που χρηµατοδοτήθηκαν από τοπικές ή περιφερειακές αρχές [2] Επιχειρήσεις που χρηµατοδοτήθηκαν από την κεντρική κυβέρνηση [3] Επιχειρήσεις που χρηµατοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πηγή: Eurostat (CIS4,CIS2006) 14

15 (http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=inn_cis5_pub&lang =en) Πηγή : Μελέτη για τη µέτρηση της καινοτοµίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ( ), Υπουργείο Ανάπτυξης. ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων για καινοτοµία. [1] CIS2006 [2] CIS2006 [1]+[2] [3] CIS2006 Ελλάδα 7,07% 17,96% 25,03% 19,05% Ισπανία 15,60% 10,10% 25,70% 2,06% Ολλανδία 8,63% 28,36% 36,99% 5,82% Πορτογαλία 1,37% 8,68% 10,05% 4,65% [1] Επιχειρήσεις που χρηµατοδοτήθηκαν από τοπικές ή περιφερειακές αρχές [2] Επιχειρήσεις που χρηµατοδοτήθηκαν από την κεντρική κυβέρνηση [3] Επιχειρήσεις που χρηµατοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πηγή: Eurostat (CIS2006) (http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=inn_cis5_pub&lang =en) Από τον Πίνακα 10 βλέπουµε ότι αυξήθηκε το ποσοστό των µεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων που έλαβαν χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (από 12,1% σε 22,33% ) και από την κεντρική κυβέρνηση (από 11,2% σε 27,44%). Αυτή η αλλαγή σαφώς και δικαιολογείται, αφού όπως είδαµε οι µεγάλες επιχειρήσεις καινοτοµούν περισσότερο και είναι πιο αποδοτικές στην καινοτοµία. Από τον Πίνακα 11 τα αποτελέσµατα είναι ξεκάθαρα όσον αφορά την τεράστια χρηµατοδότηση που έλαβαν οι ελληνικές επιχειρήσεις συγκριτικά µε τις άλλες υπό εξέταση χώρες. Στην τελευταία στήλη του ιδίου Πίνακα βλέπουµε ότι το 19,05% των ελληνικών επιχειρήσεων έλαβαν χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν η Ολλανδία έχει αντίστοιχο ποσοστό ίσο µε 5,82%, η Ισπανία 2,06% και η Πορτογαλία 4,65%. Επίσης παρατηρούµε ότι η Ελλάδα δεν υστερεί σε χρηµατοδότηση από τοπικούς φορείς και από την κεντρική κυβέρνηση έναντι των άλλων χωρών και σε συνδυασµό µε τη χρηµατοδότηση 15

16 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβαιώνουµε το συµπέρασµα ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις που καινοτοµούν δεν δαπανούν µεγάλα χρηµατικά ποσά. 1.3 Καινοτοµία και δραστηριότητες Εµβαθύνοντας περισσότερο την ανάλυσή µας, θα αναφερθούµε στις δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στις υπό εξέταση χώρες και είναι ασφαλώς σχετικές µε την καινοτοµία. «Το σηµαντικότερο παράδειγµα δραστηριοτήτων σχετικών µε την καινοτοµία είναι οι δραστηριότητες ΕΤΑ και ειδικότερα οι δραστηριότητες εσωτερικής ΕΤΑ. Οι ορισµοί της ΕΤΑ και της καινοτοµίας φανερώνουν ότι οι δύο έννοιες σχετίζονται, ενώ η σχέση τους επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα της ελληνικής CIS4»(Μελέτη για τη µέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα , Υπουργείο Ανάπτυξης, σελ 5). Αρχικά θα ασχοληθούµε µε τη διαχρονική εξέλιξη των δραστηριοτήτων στις ελληνικές επιχειρήσεις (Πίνακας 12) και στη συνέχεια µε τη συγκριτική ανάλυση µεταξύ των δυο οµάδων χωρών (Πίνακας 13). Πίνακας 12: ραστηριότητες σχετικές µε την καινοτοµία - ποσοστό καινοτοµικά ενεργών ελληνικών επιχειρήσεων που παρουσίασαν τις ακόλουθες δραστηριότητες καινοτοµίας κατά τις περιόδους [1] CIS2006 των µελετών CIS5 και CIS2006. [1] CIS4 [2] CIS2006 [2] CIS4 [3] CIS2006 [3] CIS4 [4] CIS2006 [4] CIS4 Σύνολο (%) 47,93 51,00 27,10 30,20 23,60 32,00 82,20 92,30 µικρές (%) 48,17 48,50 26,08 26,30 21,14 27,20 79,58 91,20 µεσαίες (%) 46,35 62,30 27,60 44,60 29,27 48,00 91,04 97,60 µεγάλες 250+ (%) 50,23 53,50 42,33 47,30 40,47 63,70 87,91 91,80 [5] CIS2006 [5] CIS4 [6] CIS2006 [6] CIS4 [7] CIS2006 [7] CIS4 [8] CIS2006 [8] CIS4 Σύνολο (%) 21,00 14,70 68,64 72,30 40,07 54,00 35,80 25,80 µικρές (%) 18,39 13,80 63,27 68,10 36,46 49,70 33,87 24,50 µεσαίες (%) 28,96 18,40 83,96 86,80 50,42 70,00 38,33 32,20 µεγάλες 250+ (%) 30,23 16,00 92,09 96,40 55,81 72,70 57,21 24,20 16

17 [1] εσωτερική ΕΤΑ [2] συνεχής εσωτερική ΕΤΑ [3] εξωτερική ΕΤΑ [4] Αγορά µηχανηµάτων, εξοπλισµού & λογισµικού [5] Αγορά άλλων εξωτερικών γνώσεων [6] Κατάρτιση των απασχολούµενων [7] Εισαγωγή καινοτοµιών στην αγορά [8] Άλλες προετοιµασίες Πηγή: Eurostat (CIS2006) (http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=inn_cis5_exp&lang =en) Πηγή: Μελέτη για τη µέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα , Υπουργείο Ανάπτυξης, σελ 5. Από τον Πίνακα 12 παρατηρούµε ότι στην Ελλάδα, διαχρονικά, τα ποσοστά όλων των δραστηριοτήτων έχουν µειωθεί, εκτός από την «αγορά άλλων εξωτερικών γνώσεων» και «Άλλες προετοιµασίες». Επίσης οι κατηγορίες που εµφανίζονται συχνότερα µεταξύ των καινοτοµικά ενεργών ελληνικών επιχειρήσεων είναι η «αγορά µηχανηµάτων, εξοπλισµού και λογισµικού» και η «κατάρτιση των απασχολούµενων». Πίνακας 13: ραστηριότητες σχετικές µε την καινοτοµία - ποσοστό καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων που παρουσίασαν τις ακόλουθες δραστηριότητες καινοτοµίας κατά την περίοδο αναφοράς της CIS2006. χώρες/ Σύνολο επιχειρήσεων [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ανία 48,86% ,86% 61,13% 33,67% 38,97% 39,99% 52,78% Ελλάδα 47,93% 27,10% 23,60% 82,20% 21,00% 68,64% 40,07% 35,80% Ισπανία 31,78% 22,22% 17,29% 36,78% 2,81% 11,25% 14,46% 6,58% Ολλανδία 63,55% 45,69% 29,81% 54,29% 14,53% 44,10% 35,54% 17,10% Πορτογαλία 47,72% 21,14% 28,11% 81,89% 24,46% 71,03% 41,81% 40,35% Σουηδία 64,64% 34,29% 26,84% 62,19% 35,62% 67,42% 36,40% 31,00% [1] εσωτερική ΕΤΑ [2] συνεχής εσωτερική ΕΤΑ [3] εξωτερική ΕΤΑ [4] Αγορά µηχανηµάτων, εξοπλισµού & λογισµικού [5] Αγορά άλλων εξωτερικών γνώσεων [6] Κατάρτιση των απασχολούµενων [7] Εισαγωγή καινοτοµιών στην αγορά [8] Άλλες προετοιµασίες Πηγή: Eurostat (CIS2006) 17

18 (http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=inn_cis5_exp&lang =en) Από τον Πίνακα 13 προκύπτουν αρκετά χρήσιµα συµπεράσµατα. Παρατηρούµε ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις οµαδοποιούνται µε τις επιχειρήσεις της Ισπανίας και της Πορτογαλίας σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες και πως γενικότερα οι επιδόσεις τους είναι ενθαρρυντικές. Όµως δεν πρέπει να παραβλέψουµε το γεγονός που ήδη αναφέρθηκε στην πρώτη ενότητα, ότι δηλαδή το ποσοστό του πληθυσµού στόχου για την µελέτη CIS των ελληνικών επιχειρήσεων καλύπτει µόνο το 2% των ελληνικών επιχειρήσεων (σε αντίθεση µε τις άλλες χώρες) και συνεπώς τα αποτελέσµατα σε ποσοστιαίες µονάδες δεν µπορούν να χαρακτηρισθούν ως απολύτως αξιόπιστα. Παρόλα αυτά και συγκριτικά µε τις επιδόσεις των άλλων χωρών, είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι πρωτοπόρες (αν και παρουσιάζουν φθίνον ρυθµό) στην αγορά µηχανηµάτων, εξοπλισµού και λογισµικού (το 82,20%) και στην κατάρτιση των απασχολούµενων υπαλλήλων τους (το 68,64%). Όσον αφορά την πρωτοπορία στην αγορά µηχανηµάτων, εξοπλισµού και λογισµικού θα πρέπει να τονιστούν οι βραχυπρόθεσµες συνέπειες που επέρχονται στις ελληνικές επιχειρήσεις, αφού δεν υπάρχει κάποιο µακροπρόθεσµο πρόγραµµα και ούτε παρατηρείται κάποια δοµική αλλαγή. Με αυτόν τον τρόπο τα οφέλη είναι προσωρινά, χωρίς συνέχεια και περιορίζονται οι προοπτικές ενός ισχυρού και µακροπρόθεσµου συστήµατος καινοτοµίας. Οι Ν. Κοµνηνός και Α. Τσάµης στη µελέτη τους µε τίτλο The system of innovation in Greece: structural asymmetries and policy failure,σελ , αναφέρουν ότι «στην Ελλάδα οι πιο καινοτόµοι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας κατέχουν πολύ µικρά µερίδια στο σύνολο της οικονοµίας και ότι ο πλέον καινοτόµος κλάδος της ελληνικής οικονοµίας, δηλαδή της Πληροφορικής συµµετέχει µόνο µε 0,3% της συνολικής προστιθέµενης αξίας (σε τρέχουσες τιµές) το 2003 (περισσότερο από έξι φορές λιγότερο από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό µέσο)». Αυτό το γεγονός είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αφού ένας από τους πλέον καινοτόµους κλάδους της χώρας µας όπως αυτός της Πληροφορικής, 18

19 συµµετέχει µε ελάχιστο ποσοστό στη συνολική προστιθέµενη αξία και τα συνολικά οφέλη περιορίζονται σε πολύ µεγάλο βαθµό αφού οι αλληλεπιδράσεις και οι συνεργασίες για τη µεταφορά της γνώσης δεν είναι ικανές να διαχύσουν δυναµικά την καινοτοµία στο σύνολο της οικονοµίας. Στο τέλος αυτής της ενότητας θα εξετάσουµε τα σηµαντικά εµπόδια που συνάντησαν οι καινοτοµικά ενεργές επιχειρήσεις τόσο στη χώρα µας αναλυτικά µε τις τάξεις µεγέθους απασχόλησης (Πίνακας 14) όσο και στις δυο οµάδες των χωρών (Πίνακας 15). Πίνακας 14 : Σηµαντικά εµπόδια στην καινοτοµική δραστηριότητα (%) των καινοτοµικά ενεργών ελληνικών επιχειρήσεων. Σύνολο Έλλειψη χρηµατοδότησης στο εσωτερικό των επιχειρήσεων ή του οµίλου 18,46 19,20 12,60 32,09 Έλλειψη χρηµατοδότησης από πηγές εξωτερικές της επιχείρησης 16,20 14,86 20,31 20,93 Πολύ υψηλό κόστος καινοτοµίας 9,52 6,18 19,38 23,26 Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού 26,16 24,95 27,50 40,47 Έλλειψη πληροφόρησης για την τεχνολογία 30,54 28,96 30,83 56,74 Έλλειψη πληροφόρησης για τις αγορές 35,60 35,57 31,88 52,09 Άλλες επιχειρήσεις δεσπόζουν στην αγορά 24,15 23,81 24,69 27,44 Αβεβαιότητα ζήτησης για καινοτόµα αγαθά ή υπηρεσίες 23,19 23,41 20,00 33,49 Καθόλου ζήτηση για καινοτοµία 28,98 30,66 22,50 28,84 Καθόλου ζήτηση για καινοτοµία λόγω προηγούµενων καινοτοµιών 23,39 23,68 19,17 37,21 Πηγή: Eurostat (CIS2006) =en Πίνακας 15: Σηµαντικά εµπόδια στην καινοτοµική δραστηριότητα (%) για το σύνολο των καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων. Ελλάδα Ισπανία Ολλανδία Πορτογαλία Σουηδία Έλλειψη χρηµατοδότησης στο εσωτερικό των επιχειρήσεων ή του οµίλου 18,46 25,7 8,51 26,82 15,53 Έλλειψη χρηµατοδότησης από πηγές εξωτερικές της επιχείρησης 16,2 23,34 4,71 26,15 Πολύ υψηλό κόστος καινοτοµίας 9,52 34,83 7,56 36,63 11,53 Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού 26,16 16,63 7,01 13,3 15,89 Έλλειψη πληροφόρησης για την τεχνολογία 30,54 11,13 2,62 5,53 Έλλειψη πληροφόρησης για τις αγορές 35,6 8,52 2,71 6,87 Άλλες επιχειρήσεις δεσπόζουν στην αγορά 24,15 18,66 4,8 15,14 14,41 Αβεβαιότητα ζήτησης για καινοτόµα αγαθά ή υπηρεσίες 23,19 18,81 3,95 16,25 Καθόλου ζήτηση για καινοτοµία 28,98 10,04 1,1 5,76 Καθόλου ζήτηση για καινοτοµία λόγω προηγούµενων καινοτοµιών 23,39 6,11 0,9 4,49 19

20 Πηγή: Eurostat (CIS2006) =en Ο Πίνακας 14 αναφέρει ως τα µεγαλύτερα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι καινοτοµικά ενεργές ελληνικές επιχειρήσεις την έλλειψη πληροφόρησης στις αγορές (35,60%), την έλλειψη πληροφόρησης για την τεχνολογία (30,54%), την έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού (26,16%) και τη µηδενική ζήτηση για καινοτοµία (28,98%). Επίσης διαπιστώνουµε ότι οι µεγάλες επιχειρήσεις παρότι καινοτοµούν περισσότερο και πιο αποδοτικά, αντιµετωπίζουν τα περισσότερα εµπόδια το οποίο µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι πιο απαιτητικές και η καινοτοµική δραστηριότητά τους είναι σαφώς πιο περίπλοκη και δαπανηρή συγκριτικά µε αυτή των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Στον Πίνακα 15 γίνονται εµφανείς οι αποκλίσεις που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις της χώρας µας µε αυτές των δυο οµάδων. Στην αβεβαιότητα ζήτησης για καινοτόµα αγαθά ή υπηρεσίες, στη µηδενική ζήτηση για καινοτοµία και στη µηδενική ζήτηση για καινοτοµία λόγω προηγούµενων καινοτοµιών τα ποσοστά των ελληνικών επιχειρήσεων µαρτυρούν το γενικότερο πρόβληµα µε τη χαµηλή ζήτηση για καινοτοµία που υπάρχει στην Ελλάδα. Επίσης, εµφανίζονται αρκετά µεγάλες αποκλίσεις και στην έλλειψη πληροφόρησης για τις αγορές, στην έλλειψη πληροφόρησης για την τεχνολογία και στην έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού που αναδεικνύει την παραδοσιακή οργανωτική δοµή των ελληνικών επιχειρήσεων που όπως θα αναφέρουµε στην τελευταία ενότητα οφείλεται στη χαµηλή ζήτηση για καινοτοµία, η οποία αποτελεί το σηµαντικότερο πρόβληµα του ελληνικού συστήµατος καινοτοµίας. 1.4 Συµπεράσµατα Είναι κοινά αποδεκτό πλέον ότι το ελληνικό σύστηµα καινοτοµίας δεν έχει αποδώσει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και η Ελλάδα εξακολουθεί να παραµένει στις χαµηλότερες θέσεις στον ευρωπαϊκό δείκτη καινοτοµίας. Οι 20

21 κοινοτικές έρευνες για την καινοτοµία που δηµοσιεύονται ανά περιόδους «αποκρύπτουν» την µεγαλύτερη αδυναµία του ελληνικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και κατ επέκταση του εθνικού συστήµατος καινοτοµίας. Η δοµή του ιδιωτικού τοµέα και συγκεκριµένα η κυριαρχία των πολύ µικρών επιχειρήσεων αποτελεί τροχοπέδη για την καινοτοµική ανάπτυξη της χώρας µας. Με δεδοµένο ότι οι µεγάλες επιχειρήσεις καινοτοµούν περισσότερο και είναι πιο αποδοτικές στην καινοτοµία, η Ελλάδα αντιµετωπίζει ένα µεγάλο πρόβληµα δοµικής φύσεως στην οικονοµία της. Οι κοινοτικές έρευνες για την καινοτοµία δεν εµφανίζουν τις επιδόσεις του 98%, περίπου, του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων µε αποτέλεσµα τα συµπεράσµατα για τις ελληνικές επιχειρήσεις να µην είναι αξιόπιστα. Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις στη χώρα µας µπορεί να διακρίνονται από την ευελιξία τους εξαιτίας του µεγέθους τους, αλλά είναι εξαιρετικά αµφίβολο αν καινοτοµούν και αν συµβάλλουν στην τόνωση της ζήτησης για καινοτοµία. Για το έτος 2004 από το 2,2% των µικρών ελληνικών επιχειρήσεων (10-49 απασχολούµενοι βλ. Πίνακα 1) το 37,33% από αυτές παρουσίασαν καινοτοµική δραστηριότητα ενώ για το 97,4% (0-9 απασχολούµενοι) παρότι δεν υπάρχουν επίσηµα στοιχεία θεωρούµε ότι το αντίστοιχο ποσοστό θα είναι αρκετά µικρότερο αφού οι µικρότερες επιχειρήσεις καινοτοµούν και αποδίδουν λιγότερο. Σε απόλυτους όρους ο επιχειρηµατικός τοµέας αποτελείται από επιχειρήσεις δυο ταχυτήτων: τις ελάχιστες µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις που παραµένουν ανταγωνιστικές και καινοτοµούν σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό βαθµό αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους και τη συντριπτική πλειοψηφία των πολύ µικρών επιχειρήσεων µε την παραδοσιακή οργανωτική δοµή που ακόµα και αν καινοτοµούν, οι πόροι που δαπανώνται και τα οφέλη είναι αµελητέα συγκριτικά µε αυτά των µεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων. Οι πλέον καινοτόµες επιχειρήσεις δυστυχώς συµµετέχουν ελάχιστα στη συνολική προστιθέµενη αξία µε φυσικό επακόλουθο τα οφέλη από την καινοτοµική τους δραστηριότητα να περιορίζονται σηµαντικά και η διάχυση της γνώσης µεταξύ των κλάδων της οικονοµικής δραστηριότητας να είναι ελάχιστη έως µηδενική. Επίσης παρατηρούνται τα αρχικά σηµάδια «κορεσµού» αφού τα ποσοστά των επιχειρήσεων για όλες τις δραστηριότητες 21

22 για καινοτοµία παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις, εκτός της αγοράς εξωτερικής γνώσεως και άλλων προετοιµασιών, γεγονός που µαρτυρά την κατεύθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων για υιοθέτηση έτοιµης γνώσης παρά τη δηµιουργία της. Η ζήτηση για καινοτοµία στη χώρα µας συντηρείται κυρίως από τους εξωτερικούς πόρους (κυρίως Ευρωπαϊκή Ένωση) και την κεντρική κυβέρνηση µε ελάχιστη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα. Αντίθετα στις ηγέτιδες χώρες όπως είδαµε στη σχετική ενότητα συµβαίνει η ακριβώς αντίθετη κατάσταση, δηλαδή ο επιχειρηµατικός τοµέας είναι αυτός που κατέχει το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής και οι εξωτερικοί - δηµόσιοι πόροι κατέχουν συµπληρωµατικά ποσοστά υποβοηθώντας ουσιαστικά στη ζήτηση για καινοτοµία. Συνυπολογίζοντας ορισµένους βασικούς δείκτες-οδηγούς για την καινοτοµία όπως τη συµµετοχή στη δια βίου µάθηση, την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος, τις συνεργασίες, τη στάση για την καινοτοµία στους οποίους η Ελλάδα κατέχει εξίσου χαµηλές επιδόσεις, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το τρέχον εθνικό σύστηµα καινοτοµίας είναι αναποτελεσµατικό καθώς δεν έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά του ελληνικού οικονοµικού συστήµατος και κυρίως η κυριαρχία των πολύ µικρών επιχειρήσεων. 22

23 Αναφορές Μελέτη για τη µέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα , Υπουργείο Ανάπτυξης. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα Γ.Γ. ΕΣΥΕ/Μητρώο Επιχειρήσεων έτους Μέτρηση των δραστηριοτήτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων έτους 2003, Quantos N.Komninos A.Tsamis 2008, The system of innovation in Greece: structural asymmetries and policy failure. 23

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004)

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 η Κοινοτική Έρευνα για την Καινοτοµία Συνοπτικά Αποτελέσµατα 4 th Community Innovation Survey (CIS 4) Summary Results Μελέτη για τη Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης «Οι Καινοτομικές Δραστηριότητες στην Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά Στοιχεία Πίνακες για την Ευρώπη

Στατιστικά Στοιχεία Πίνακες για την Ευρώπη Στατιστικά Στοιχεία Πίνακες για την Ευρώπη Με βάση τις έρευνες Eirobserver, «Social Partners sign teleworking accord», Ecat - IST Programme Key ActionII, SIBIS General Population surveys, 2002 EMERGENCE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

1.6.4. Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας με βάση το Ε.Σ.Μ.Α.

1.6.4. Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας με βάση το Ε.Σ.Μ.Α. 18 1.6.4. Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας με βάση το Ε.Σ.Μ.Α. Το δημοφιλέστερο και απλούστερο μέτρο αποτίμησης του βιοτικού επιπέδου είναι το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.).

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη

Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Παναγούλιας Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΦΕΕ Athens Intercontinental 17 Μαρτίου 2016 Η σημασία του κλάδου φαρμάκων στην Εθνική Οικονομία Οι εξαγωγές φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήµατα γενικής παιδείας Ιστορία. Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήµατα γενικής παιδείας Ιστορία. Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 3.1.1 Μαθήµατα γενικής παιδείας. 3.1.1.1 Ιστορία Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας Στο µάθηµα της ιστορίας εξετάσθηκαν 862 µαθητές. Από τα αποτελέσµατα για το σύνολο του νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης». ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης». Το ποσοστό ανεργίας στο Β τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 27,1%,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο - Κατά το B Τρίμηνο του ο αριθμός των Απασχολουμένων ανήλθε σε 3.702.613 άτομα και των Ανέργων σε 1.112.075. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του B τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

Η Καινοτομία στην Ελλάδα Η σημασία της εισαγόμενης καινοτομίας

Η Καινοτομία στην Ελλάδα Η σημασία της εισαγόμενης καινοτομίας Ιούνιος 2009 Εθνική Τράπεζα της ς Η Καινοτομία στην Η σημασία της εισαγόμενης καινοτομίας Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης Πρωτογενής και εισαγόμενη καινοτομία Η υστερεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί δείκτες καινοτομίας. ελληνικών επιχειρήσεων

Βασικοί δείκτες καινοτομίας. ελληνικών επιχειρήσεων Βασικοί δείκτες καινοτομίας Έρευνα & Ανάπτυξη στις ελληνικές επιχειρήσεις ελληνικών επιχειρήσεων 2012-2014 Επίσημα στατιστικά & δείκτες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 8 Ιουλίου 2016 Στατιστικές για την καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Απρίλιος 2014 (περιλαμβάνει τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές) Πηγές Στοιχείων :Ευρωπαϊκή Επιτροπή,Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020 Εισηγητής: Γ. Ζαγκλιβερινός, ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020 ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ιστορικά η Χηµική Βιοµηχανία αποτελεί έναν από τους βασικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα κατ αρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση.

Θα ήθελα κατ αρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Ομιλία προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου, στο συνέδριο The Economist Intelligent Leaders Summit, με θέμα Oxygenating the future through digital strategy Αθήνα, 26 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Απόστ. Παπαδούλης Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΚΟΖΑΝΗ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr UNDER STRICT

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΝΟ ΙΚΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο 2015 - Κατά το Α Τρίμηνο του 2015 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.504.446 άτομα και των ανέργων σε 1.272.541. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α

Διαβάστε περισσότερα

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Προτάσεις για τον Τομέα Δημιουργικών Βιομηχανιών Πρόγραμμα ΜΕDNETA 1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στo ΤΕΙ Κρήτης

Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στo ΤΕΙ Κρήτης Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στo ΤΕΙ Κρήτης Στο πλαίσιο της Πράξης Αρχιμήδης ΙΙΙ του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 1. Αρχιμήδης Ι και ΙΙ μερικά απολογι στικά στοιχεία Το ΤΕΙ Κρήτης τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΑ Στρατηγικοί στόχοι του νέου Προγράμματος είναι: η μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δηµοσιευθεί Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Θέµα: Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2014-15 Η Δυναμική του Επιχειρηματικού Συστήματος στην Ελλάδα της Κρίσης Τα ευρήματα για την Γυναικεία και Νεανική Επιχειρηματικότητα και η τάση τους τα τελευταία χρόνια: Νίκος Βέττας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραµµών... 4 3. Πορεία σύγκλισης µε τη υπόλοιπη Ευρώπη... 4 4. Ανάλυση µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης

Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης Δρ Νένα Μάλλιου Προϊσταμένη Τμήματος Καταγραφής, Μέτρησης & Υπηρεσιών Ερευνητικής & Καινοτομικής Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα OΜΙΛΙΑ του Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής των ιεθνών ράσεων του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών κ. Θανάση Λαβίδα στο Συνέδριο του Υπουργείου Εξωτερικών «Ο Ρόλος των Υπουργείων Εξωτερικών στην Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών

με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών Ιπ/βπ/140410 ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΕ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΣΕΕ με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών Αθήνα, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2010 2 Κυρίες και Κύριοι, Υίλες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕΙΡΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 02

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕΙΡΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 02 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕΙΡΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 02 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟ 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Α Τρίμηνο 2015

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Α Τρίμηνο 2015 ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τα 4η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο - Κατά το Δ Τρίμηνο του ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.641.682 άτομα και των ανέργων σε 1.174.658. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Δ τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Το ΕΒΕΠ αναλύει το Βαρόμετρο του 2ου εξαμήνου του 2013 των ΜΜΕ επιχειρήσεων της Ευρώπης. Μετά την ύφεση, το Ευρωβαρόμετρο των ΜΜΕ δείχνει επιστροφή στη σταθερότητα με το Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8 Σελίδα από Πληροφορίες «Παρατηρητήριο Ποιότητας & Επιχειρηµατικής Αρίστευσης» www.quality-observatory.gr info@quality-observatory.gr marketing@quality-observatory.gr Ινστιτούτο Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 Θεματικοί Στόχοι (ΘΣ) Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 1. «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

«Αποτελέσματα ερευνών του ΙΝΕΜΥ- ΕΣΕΕ για την απελευθέρωση της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές»

«Αποτελέσματα ερευνών του ΙΝΕΜΥ- ΕΣΕΕ για την απελευθέρωση της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές» «Αποτελέσματα ερευνών του ΙΝΕΜΥ- ΕΣΕΕ για την απελευθέρωση της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές» Το ΙΝΕΜΥ διερεύνησε τις επιπτώσεις από την εφαρμογή της πρόσφατης υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης. Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.)

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης. Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο Σεµινάριο Ελλάδας - Τσεχίας Εµπειρία 20 ετών έχει πλέον η Ελλάδα στις προσπάθειες αξιοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013 14 Οκτωβρίου 2013 Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Έντονα, Πλάγια, Ελληνικά Οι προβλέψεις του ΚΕΠΕ για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της

Διαβάστε περισσότερα