«Η Καινοτοµία στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση µε τις νότιες και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες» Χριστόπουλος Αλέξανδρος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η Καινοτοµία στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση µε τις νότιες και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες» Χριστόπουλος Αλέξανδρος"

Transcript

1 «Η Καινοτοµία στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση µε τις νότιες και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες» Χριστόπουλος Αλέξανδρος Επιβλέπων καθηγητής: κ. Πετράκης Παναγιώτης

2 Πίνακας Περιεχοµένων 1.1. Η καινοτοµική δραστηριότητα των επιχειρήσεων σελ α) Καινοτοµική δραστηριότητα ανά µέγεθος επιχείρησης σελ Οι δραστηριότητες και οι δαπάνες για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑ) σελ Καινοτοµία και δραστηριότητες σελ Συµπεράσµατα σελ. 20 Αναφορές σελ. 23 2

3 1.1 Η καινοτοµική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε το εγχειρίδιο του Όσλο (OECD, edition 1997) η καινοτοµική δραστηριότητα των επιχειρήσεων εκτός από την τεχνολογική καινοτοµία, περιλαµβάνει και τις συνεχιζόµενες και εγκαταλειφθήσες δραστηριότητες καινοτοµίας. Η τεχνολογική καινοτοµία αφορά την εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σηµαντικά βελτιωµένου προϊόντος (καινοτοµία προϊόντος) ή την υιοθέτηση µιας νέας ή σηµαντικά βελτιωµένης διαδικασίας από µια επιχείρηση (καινοτοµία διαδικασίας). (Μελέτη για τη µέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα , Υπουργείο Ανάπτυξης, σελ 2). Από τα αποτελέσµατα της πρόσφατης Κοινοτικής Έρευνας για την Καινοτοµία (Community Innovation Survey - CIS 2006) παρατηρούµε ότι το 40,85% των ελληνικών επιχειρήσεων του πληθυσµού στόχου, επέδειξε καινοτοµική δραστηριότητα κατά την περίοδο , ενώ την περίοδο (CIS 4) το αντίστοιχο ποσοστό ήταν της τάξης του 35,8%, αναδεικνύοντας µια θετική αυξητική τάση. Στο διάγραµµα 1 που ακολουθεί απεικονίζονται τα αποτελέσµατα της CIS 2006 για τις δυο οµάδες χωρών και προκύπτουν κάποια αξιοσηµείωτα συµπεράσµατα, τουλάχιστον για το αρχικό στάδιο της ανάλυσής µας. ιάγραµµα 1: Ποσοστό επιχειρήσεων που επέδειξαν καινοτοµική δραστηριότητα (CIS2006). Φινλανδία ανία Σουηδία Πορτογαλία Ελλάδα Ολλανδία Ιταλία Ισπανία 51,44% 46,89% 44,57% 41,28% 40,85% 35,51% 34,61% 33,60% Πηγή:Eurostat(CIS2006) 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 3

4 (http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=inn_cis5_prod&lan g=en) Παρατηρούµε ότι το ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων που παρουσιάζουν καινοτοµική δραστηριότητα (40,85%) είναι υψηλότερο της Ισπανίας (33,60%), της Ιταλίας (34,61%), της Ολλανδίας (35,51%) και σχεδόν ίσο της Πορτογαλίας (41,28%). Αντίθετα, η Φινλανδία, η ανία και η Σουηδία κατέχουν ποσοστά της τάξεως του 51,44%, 46,89% και 44,57% αντίστοιχα. Σύµφωνα µε τον Κοινοτικό Κανονισµό No 1450 / 2004 ο κύριος πληθυσµός στόχος (Core target population) που προβλέπεται για τις κοινοτικές έρευνες για την καινοτοµία δεν περιλαµβάνει (παρά µόνο προαιρετικά) τις επιχειρήσεις που έχουν µέγεθος µικρότερο από 10 εργαζόµενους, αλλά αυτές µε τις ακόλουθες τάξεις µεγέθους απασχόλησης: εργαζόµενοι, εργαζόµενοι και περισσότεροι από 249 εργαζόµενοι. Ο πίνακας 1 απεικονίζει αναλυτικά τον αριθµό των ελληνικών επιχειρήσεων κατά τάξη µεγέθους απασχόλησης για τα έτη 2002 και Παρατηρείται η κυριαρχία των πολύ µικρών επιχειρήσεων (ΠΜΕ) αφού κατέχουν την συντριπτική πλειοψηφία επί του συνόλου. Ειδικότερα το 98%, περίπου, των ελληνικών επιχειρήσεων έχουν µέγεθος µικρότερο από 10 απασχολούµενους, ενώ µόνο το 0,4% των επιχειρήσεων απασχολεί περισσότερα από 50 άτοµα. Πίνακας 1: Αριθµός επιχειρήσεων κατά τάξη µεγέθους απασχόλησης Μέγεθος απασχόλησης 2002 % 2004 % , , , , , , , , , , ,2 Σύνολο ελληνικών επιχειρήσεων

5 Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα ,σελ. 25. Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ/Μητρώο Επιχειρήσεων έτους (http://observatory.eommex.gr/eommex/takseis_4.pdf) Όµως για την περίπτωση της Ελλάδας και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παραπάνω Κοινοτικό Κανονισµό, σχεδόν το 98% των επιχειρήσεων (µε 0-9 εργαζόµενους) δεν συµµετέχει στην επιλογή της στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας µε βέλτιστο καταµερισµό και συνεπώς τα αποτελέσµατα από τις κοινοτικές έρευνες για την καινοτοµία (C.I.S.) χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής στην ανάλυσή τους, αφού ο υπό εξέταση πληθυσµός-στόχος αφορά δείγµα αποκλειστικά µόνο του 2% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων. Προκειµένου να λάβουµε πιο ολοκληρωµένα συµπεράσµατα στη συγκριτική ανάλυση των χωρών για τη συµβολή των καινοτόµων επιχειρήσεων προς τη µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης, κρίνεται σκόπιµο να εξεταστεί ο αριθµός των επιχειρήσεων κατά τάξη µεγέθους απασχόλησης και στις άλλες δυο οµάδες των χωρών καθώς επίσης να προσδιοριστεί ενδεικτικά και το ποσοστό του πληθυσµού-στόχου για κάθε χώρα σύµφωνα µε τον Κοινοτικό Κανονισµό No 1450 / Ο Πίνακας 2 που ακολουθεί παρουσιάζει τα προαναφερόµενα στοιχεία. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποσοστό των επιχειρήσεων κατά τάξη µεγέθους απασχόλησης και πληθυσµού στόχου κατά την περίοδο χώρα/αρ. εργαζόµενων 0-9 εργαζό- µενοι (%) εργαζό- µενοι (%) εργαζό- µενοι (%) περισσότεροι από 250 εργαζόµενοι (%) Πληθυσµός Στόχος (%) Σουηδία 85,80 10,50 2,90 0,80 14,20 Φινλανδία 84,00 11,30 3,70 1,00 16,00 ανία 72,30 20,50 5,90 1,30 27,70 Ολλανδία 74,50 19,10 5,30 1,10 25,50 Ιταλία 82,60 15,10 2,00 0,30 17,40 Ισπανία 78,00 18,70 2,80 0,50 22,00 Πορτογαλία 80,30 16,00 3,30 0,40 19,70 Μ. Ο. 79,64 15,89 3,70 0,77 20,36 5

6 Πηγή: επεξεργασία. και ιδία Για την παραπάνω ενδεικτική χρονική περίοδο, η Σουηδία και η Φινλανδία (µεταξύ των ηγέτιδων χωρών στην καινοτοµία), κατέχουν 85,80% και 84%, αντίστοιχα, στην ίδια κατηγορία (0-9 εργαζόµενοι). Παρατηρούµε ότι η διάρθρωση των επιχειρήσεων ανά αριθµό απασχολούµενων στις οικονοµίες των χωρών και των δυο οµάδων, παρουσιάζει µια οµοιόµορφη κατάσταση µε σχετικά µικρές αποκλίσεις από τους µέσους. Όµως σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα έχει να επιδείξει µια αποκλίνουσα συµπεριφορά ακόµα και από τις µεσογειακές χώρες, αφού η κυριαρχία των Π.Μ.Ε. στην ελληνική οικονοµία είναι απόλυτη, σε αντίθεση µε τις λοιπές υπό εξέταση χώρες. Στην τελευταία στήλη του Πίνακα 2 (πληθυσµός-στόχος %) παρατηρούµε ότι και οι νότιο - ευρωπαϊκές αλλά και οι βόρειο - ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζουν µια οµοιόµορφη ποσοστιαία αναλογία αφού όπως αναφέρθηκε, δεν επικρατεί σε καµία από αυτές τις χώρες η κυριαρχία των ΠΜΕ όπως στην ελληνική οικονοµία. Η παραπάνω διαπίστωση έχει ως αποτέλεσµα οι λεγόµενοι πληθυσµοί στόχοι να µην περιορίζονται σε µικρά έως ελάχιστα ποσοστά δείγµατος όπως στη χώρα µας (τάξεως 2%) αλλά αντιθέτως να υπάρχει ένας µέσος της τάξεως του 20,36%, που εξασφαλίζει ένα οµοιόµορφο δείγµα-πληθυσµός για ασφαλή συµπεράσµατα και διαπιστώσεις. Εξάλλου, σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα ,σελ. 25 «Έχει υπολογισθεί ότι στην Ελλάδα το µέσο µέγεθος απασχόλησης των επιχειρήσεων είναι δυο εργαζόµενοι, το µικρότερο σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Σηµειωτέον ότι το µέσο µέγεθος απασχόλησης των επιχειρήσεων στην Ε.Ε. είναι έξι άτοµα...» Το γεγονός ότι το 98% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι micro-επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και χρήζει βαθύτερης ανάλυσης, προκειµένου να αποσαφηνιστεί αν λειτουργεί ανασταλτικά στην προώθηση της αναπτυξιακής καινοτοµικής δραστηριότητας και στη µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης, µέσω της στάσιµης ή/και της ελλιπούς ζήτησης για καινοτοµία. 6

7 1.1.α) Καινοτοµική δραστηριότητα ανά µέγεθος επιχείρησης. Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τα ποσοστά των επιχειρήσεων ανά τάξη µεγέθους απασχόλησης για όλες τις χώρες, συµπεριλαµβανοµένης ασφαλώς και της Ελλάδας. Στον Πίνακα 3 αναφέρονται τα διαχρονικά στοιχεία για τη καινοτοµική δραστηριότητα ανά κατηγορία των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης στον Πίνακα 4 και στο διάγραµµα 2 αναφέρονται και απεικονίζονται, αντίστοιχα, τα προαναφερόµενα στοιχεία για όλες τις υπό εξέταση χώρες. Πίνακας 3: ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων κατά τάξη µεγέθους απασχόλησης που επέδειξαν καινοτοµική δραστηριότητα τις χρονικές περιόδους (CIS4) και (CIS 2006). CIS2006 CIS4 Μεταβολή του CIS2006 από το CIS4 Μεταβολή του CIS4 από το CIS3 Σύνολο (%) 40,80 35,80 5,00 7,70 µικρές (%) 37,33 33,90 3,43 7,50 µεσαίες (%) 55,68 43,10 12,58 11,30 µεγάλες 250+ (%) 73,63 66,60 7,03 21,10 Πηγή: Μελέτη για τη µέτρηση της καινοτοµίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ( ), Υπουργείο Ανάπτυξης. Πηγή: Eurostat, (CIS 2006) (http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=inn_cis5_prod&lan g=en) 7

8 Πίνακας 4: ποσοστό των επιχειρήσεων κατά τάξη µεγέθους απασχόλησης που επέδειξαν καινοτοµική δραστηριότητα τη χρονική περίοδο (CIS 2006). χώρα/αρ. εργαζόµενων ανία 42,33% 59,68% 81,24% Ελλάδα 37,33% 55,68% 73,63% Ισπανία 30,04% 48,59% 71,96% Ιταλία 31,31% 54,19% 69,23% Ολλανδία 31,25% 49,19% 65,46% Πορτογαλία 37,28% 56,73% 78,46% Φινλανδία 46,85% 61,19% 82,98% Σουηδία 40,49% 56,87% 74,22% Πηγή: Eurostat, (CIS 2006) (http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=inn_cis5_prod&lan g=en) ιάγραµµα 2: ποσοστό των επιχειρήσεων κατά τάξη µεγέθους απασχόλησης που επέδειξαν καινοτοµική δραστηριότητα τη χρονική περίοδο Σουηδία Φινλανδία Πορτογαλλία Ολλανδία Ιταλία Ισπανία Ελλάδα ανία 31,25% 31,31% 30,04% 40,49% 37,28% 37,33% 61,19% 46,85% 48,59% 42,33% 49,19% 56,87% 56,73% 69,23% 54,19% 55,68% 65,46% 59,68% 74,22% 78,46% 71,96% 73,63% 82,98% 81,24% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Πηγή: Eurostat, (CIS 2006) (http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=inn_cis5_prod&lan g=en) 8

9 Από τον Πίνακα 4 και το διάγραµµα 2, είναι φανερή η επικράτηση των ελληνικών επιχειρήσεων έναντι των ισπανικών και ιταλικών για όλες τις τάξεις µεγέθους απασχόλησης, ενώ µε την Πορτογαλία οι αποκλίσεις είναι ιδιαίτερα µικρές. Επίσης οι επιχειρήσεις στη ανία, στη Σουηδία και στη Φινλανδία παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις καινοτοµικής δραστηριότητας σε σχέση µε τη χώρα µας, όµως η Ολλανδία υπολείπεται της Ελλάδας σε όλες τις κατηγορίες. Από τους Πίνακες 3 και 4 προκύπτουν ακόµα ορισµένα σηµαντικά συµπεράσµατα. Για την ελληνική οικονοµία παρατηρούµε ότι όλες οι επιχειρήσεις (εκτός των µεσαίων) επιδεικνύουν αυξανόµενη τάση για καινοτοµική δραστηριότητα (έστω και µε φθίνοντα ρυθµό), όµως πρέπει να µας προβληµατίσει ιδιαίτερα η δοµή του επιχειρηµατικού τοµέα και συγκεκριµένα η ελάχιστη παρουσία των µεγάλων και καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων (0,4%) στo σύνολο αυτού. Επίσης για όλες τις χώρες επιβεβαιώνεται το γεγονός, ότι όσο µεγαλύτερη (σε αριθµό απασχολούµενων) είναι µια επιχείρηση τόσο περισσότερο δραστηριοποιείται στην καινοτοµία αυξάνοντας ασφαλώς τη ζήτηση για αυτή. Αυτό το γεγονός καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντικό, αφενός µεν γιατί υπάρχουν οι µεσαίες και µεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που καινοτοµούν σε ικανοποιητικό ποσοστιαίο επίπεδο, αφετέρου δε σε όρους απόλυτων µονάδων η ελληνική οικονοµία αντιµετωπίζει µια χαώδη ανισορροπία. Αυτές οι λίγες καινοτοµικά ενεργές επιχειρήσεις δεν φαντάζουν ικανές να δώσουν µια ισχυρή ώθηση µε µεσοµακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα στη ζήτηση για καινοτοµία, µέσω των συνεργασιών και των λοιπών δίαυλων επικοινωνίας και στην ουσία αναφερόµαστε σε επιχειρήσεις δυο ταχυτήτων: την ελάχιστη µειοψηφία των µεσαίων και µεγάλων καινοτόµων επιχειρήσεων που δείχνουν ικανές να αντεπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις µιας συνεχώς µεταβαλλόµενης και απαιτητικής παγκόσµιας αγοράς και από την άλλη πλευρά υπάρχει η συντριπτική πλειοψηφία των ΠΜΕ επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται από µη καινοτόµες δραστηριότητες λόγω κυρίως του µικρού µεγέθους τους. 9

10 Σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα ,σελ. 26 «Το µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων (αυτοαπασχόληση, παραδοσιακή οργανωτική δοµή, µικρός αριθµός απασχολούµενων και χαµηλό αρχικό κεφάλαιο) συνεπάγεται σχετικά χαµηλή παραγωγική δυναµικότητα και δυσχέρεια λειτουργίας στη διευρυµένη εσωτερική αγορά της Ε.Ε. και των Βαλκανίων, περιορισµένη εκµετάλλευση των οικονοµιών κλίµακας στην παραγωγή και στην εµπορία, περιορισµένη δυνατότητα διενέργειας υψηλού όγκου επενδύσεων σε νέο τεχνολογικό εξοπλισµό, αδυναµία παρακολούθησης των εξελίξεων στις εγχώριες και ξένες αγορές και δυσκολία πρόσβασης στο τραπεζικό σύστηµα, που επιτείνεται από τη µη-ανάπτυξη εναλλακτικών χρηµατοδοτικών εργαλείων». Οι Ν. Κοµνηνός Α. Τσάµης στη µελέτη τους µε τίτλο The system of innovation in Greece: structural asymmetries and policy failure, µεταξύ των άλλων, υποστηρίζουν ότι η καινοτοµία αποτελεί µια συστηµική διαδικασία. Η επιτυχία στην καινοτοµία σχετίζεται άµεσα µε τις ροές της γνώσης και τις αλληλεπιδράσεις (αµοιβαιότητα και ανατροφοδοτικοί µηχανισµοί µε τη συνύπαρξη συνεργασίας και ανταγωνισµού µεταξύ των φορέων). 1.2 Οι δραστηριότητες και οι δαπάνες για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑ). Με βάση τα στοιχεία της έρευνας της εταιρείας στατιστικών µελετών και πληροφοριακών συστηµάτων Quantos για το έτος 2003 εκτιµάται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ενδοεπιχειρηµατικών δαπανών των ελληνικών επιχειρήσεων για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στο εσωτερικό τους και ειδικότερα το 80,87%, προέρχεται από τις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις (πίνακας 5). Πίνακας 5: Κατανοµή δαπανών για ΕΤΑ ανά µέγεθος επιχείρησης. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΑΤΟΜΑ) ΕΤΑ (εκ. Ευρώ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΤΑ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ ως 49 άτοµα 59,94 19,13% άτοµα 104,97 33,48% Περισσότερα από 250 άτοµα 148,56 47,39% ΣΥΝΟΛΟ 313,48 100% 10

11 Πηγή: Μέτρηση των δραστηριοτήτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων έτους 2003,σελ. 14, Quantos Παρατηρούµε λοιπόν το άκρως σηµαντικό γεγονός ότι οι µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις που καινοτοµούν στην Ελλάδα, παρότι ανήκουν µόνο στο 0,4% επί του συνόλου των επιχειρήσεων, κυριαρχούν στην κατανοµή δαπανών κατέχοντας το 80,87% των δαπανών για ΕΤΑ προκειµένου να διεξάγουν έρευνα στο εσωτερικό τους. Οι Πίνακες 6,7 και 8 αποσαφηνίζουν ακόµα περισσότερο την ελάχιστη συµβολή των ελληνικών επιχειρήσεων στο ελληνικό σύστηµα καινοτοµίας. Πίνακας 6: Ακαθάριστη εγχώρια δαπάνη για ΕΤΑ-συµµετοχή (%) του ιδιωτικού τοµέα. Έτος/ χώρα E.Ε. 27 ανία Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Ολλανδία Πορτογαλία Φινλανδία Σουηδία ,2 53,4 21,6 44,7-45,6 21,2 62,9 67, , ,8-48,6 21,3 63, , ,2 48,9-49,7 21,3 66,9 67, , ,7-51, , ,9 61, ,2-51,9 31,5 70,8 71, , , ,6 69, ,2 59,9 28,2 48,4-51,1 31, , , ,2 69, ,4 59,5 31,1 46,3 39,7-36,3 66,9 63, , ,1 40, ,6 - Πηγή:Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/download.do?tab=table&plugin=0&lang uage=en&pcode=tsiir030) Πίνακας 7: Ακαθάριστη εγχώρια δαπάνη για ΕΤΑ-συµµετοχή (%) του δηµόσιου τοµέα. Έτος/ χώρα E.Ε. 27 ανία Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Ολλανδία Πορτογαλία Φινλανδία Σουηδία ,8 36,1 54,5 43, ,2 30,9 25, , , , ,5 31,2 48,9 40, ,7 29,2 26, , , ,8 26, ,9 28,2 46,6 39, ,5 22, , , ,5 26, ,1 27,1 46,4 40, ,1 25,7 24,3 11

12 ,5 26, ,3 27,6 46, ,7-55,2 25,7 24, , ,5 48, ,1 - Πηγή:Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshtableaction.do?tab=table&plugin =0&init=1&pcode=tsiir030&language=en) Πίνακας 8: Ακαθάριστη εγχώρια δαπάνη για ΕΤΑ-συµµετοχή (%) από εξωτερικούς πόρους. Έτος/ χώρα E.Ε. 27 ανία Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Ολλανδία Πορτογαλία Φινλανδία Σουηδία , ,1 5,3 3, , ,7 5, ,2 5, ,3 3 3, , ,2 2, , ,1 2,5 3, , , , ,1 7, , ,8 3, ,7 6,3 8, , ,1 - Πηγή:Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshtableaction.do?tab=table&plugin =0&init=1&pcode=tsiir030&language=en Στον Πίνακα 6 παρατηρούµε ότι στη χώρα µας οι επιχειρήσεις κατέχουν το χαµηλότερο από όλες τις χώρες ποσοστό συµµετοχής (31,1% το 2005) για ακαθάριστη εγχώρια δαπάνη για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (ΑΕ ΕΤΑ) και αισθητά µικρότερο από το µέσο της Ε.Ε.27 (54,4% για το ίδιο έτος). Επίσης, είναι εµφανής η οµαδοποίηση των χωρών και συγκεκριµένα οι Βόρειες χώρες επιδεικνύουν πολύ υψηλότερα ποσοστά συµµετοχής των επιχειρήσεών τους για ΑΕ ΕΤΑ, ισχυροποιώντας την εκτίµησή µας για το σηµαντικότατο ρόλο-συµβολή των επιχειρήσεων στα εθνικά συστήµατα καινοτοµίας. Οµοίως και στους Πίνακες 7 και 8 παρατηρείται η ίδια αρνητική εικόνα για τη χώρα µας στη συγκριτική ανάλυση µε τις λοιπές χώρες. Ο ιδιαιτέρως διογκωµένος ελληνικός δηµόσιος τοµέας και οι εξωτερικοί πόροι (κυρίως Ε.Ε.) κατέχουν ποσοστά συµµετοχής 46,8% και 19%,αντίστοιχα, για το έτος

13 για ΑΕ ΕΤΑ. Στη συµµετοχή του δηµόσιου τοµέα για ΑΕ ΕΤΑ ισχύει η οµαδοποίηση των δυο οµάδων των χωρών, αλλά παρατηρείται µια ιδιαιτέρως µεγάλη απόκλιση της χώρας µας όσον αφορά τη συµµετοχή εξωτερικών πόρων για ΑΕ ΕΤΑ. Για το έτος 2005 (όπως και για τα προηγούµενα έτη) η Ελλάδα µε ποσοστό 19% είναι πρωτοπόρα στην αρνητική κατάταξη και αξίζει να σηµειωθεί ότι και οι Νότιες χώρες παρουσιάζουν πολύ χαµηλότερα ποσοστά. Ειδικότερα η Ιταλία κατέχει ποσοστό 8%, η Ισπανία 6% και η Πορτογαλία 4,7%. Η απαραίτητη ώθηση στο ελληνικό σύστηµα καινοτοµίας δεν δίνεται από τον αδύναµο (σε όρους καινοτοµίας) ιδιωτικό τοµέα αλλά ο δηµόσιος τοµέας και κυρίως οι εξωτερικοί πόροι προσπαθούν να τονώσουν τη ζήτηση για καινοτοµία και να συµπαρασύρουν τις επιχειρήσεις, προς το παρόν όµως χωρίς να επέλθουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Ο δηµόσιος τοµέας και οι εξωτερικοί πόροι στις Βόρειες χώρες, όπως βλέπουµε στους Πίνακες 7 και 8, κατέχουν ένα βοηθητικό - δευτερεύον ρόλο µε σκοπό να συµπληρώσουν τη δυναµική και την ώθηση που δίνει στην αναπτυξιακή καινοτοµία κάθε χώρας ο ιδιωτικός τοµέας της. Στη συνέχεια εξετάζουµε σε απόλυτους όρους και συγκεκριµένα σε ανά κάτοικο, τη συµµετοχή του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα στη δαπάνη για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑ), όπως επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ποσοστό επί του ΑΕΠ που δαπανούν οι ευρωπαϊκές χώρες για ΕΤΑ. (Πίνακας 9). Πίνακας 9:Συµµετοχή των δυο βασικών τοµέων και % επί του ΑΕΠ στη δαπάνη για ΕΤΑ. Επιχ. Τοµέας - ΕΤΑ ανά κάτοικο (2005) ηµόσιος Τοµέας - ΕΤΑ ανά κάτοικο (2005) 13 % ΑΕΠ σύνολο ΕΤΑ 2005 Σουηδία 857,20 58,60 3,60 Φινλανδία 740,30 99,90 3,48 ανία 642,50 60,70 2,46 Ολλανδία 317,00 74,60 1,72 Ιταλία 134,40 46,20 1,09 Ισπανία 127,40 40,40 1,12 Ελλάδα 32,20 21,10 0,58 Πορτογαλία 43,90 16,70 0,81 Μ.Ο. 361,86 52,28 1,86

14 Πηγή :Εurostat (http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_e_gerdtot&lang =en) Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα κρίνονται ως ιδιαιτέρως αξιόλογα. Η χώρα µας, σε απόλυτους όρους, υστερεί χαρακτηριστικά µε τις άλλες χώρες στις δαπάνες για εσωτερική ΕΤΑ κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα (αλλά και στο δηµόσιο). Οι επιχειρήσεις στη χώρα µας δαπανούν µόνο 32,20 ευρώ ανά κάτοικο για εσωτερική ΕΤΑ όταν η Σουηδία δαπανά 857,20 ανά κάτοικο και η Ιταλία 134,40 ανά κάτοικο. Μονάχα η Πορτογαλία µε δαπάνες του ιδιωτικού τοµέα 43,90 ανά κάτοικο και του δηµοσίου 16,70 ανά κάτοικο, παρουσιάζει όµοια χαρακτηριστικά µε αυτά της χώρας µας, γεγονός που αντανακλάται και στις κοντινές θέσεις κατάταξης για καινοτοµία που λαµβάνουν αυτές οι χώρες. Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, παρατηρούµε ότι η Ελλάδα δαπανά µόνο το 0,58% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προιόντος όταν οι ηγέτιδες χώρες στην καινοτοµία έχουν ξεπεράσει ή προσεγγίσει το όριο - στόχο 3% της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Η µεγάλη εισροή κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις ελληνικές επιχειρήσεις προκειµένου αυτές να καινοτοµήσουν, αποδεικνύεται και στους Πίνακες 10 και 11 που ακολουθούν. ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Χρηµατοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων για καινοτοµία. [1] CIS2006 [1] CIS4 [2] CIS2006 [2] CIS4 [3] CIS2006 [3] CIS4 Σύνολο (%) 7,07 5,5 17,96 19,9 19,05 19,7 µικρές (%) 8,98 5,9 15,97 17,8 18,47 18,7 µεσαίες (%) 0,31 4,4 23,54 31,2 20,42 25,9 µεγάλες 250+ (%) 4,19 3,2 27,44 11,2 22,33 12,1 [1] Επιχειρήσεις που χρηµατοδοτήθηκαν από τοπικές ή περιφερειακές αρχές [2] Επιχειρήσεις που χρηµατοδοτήθηκαν από την κεντρική κυβέρνηση [3] Επιχειρήσεις που χρηµατοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πηγή: Eurostat (CIS4,CIS2006) 14

15 (http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=inn_cis5_pub&lang =en) Πηγή : Μελέτη για τη µέτρηση της καινοτοµίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ( ), Υπουργείο Ανάπτυξης. ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων για καινοτοµία. [1] CIS2006 [2] CIS2006 [1]+[2] [3] CIS2006 Ελλάδα 7,07% 17,96% 25,03% 19,05% Ισπανία 15,60% 10,10% 25,70% 2,06% Ολλανδία 8,63% 28,36% 36,99% 5,82% Πορτογαλία 1,37% 8,68% 10,05% 4,65% [1] Επιχειρήσεις που χρηµατοδοτήθηκαν από τοπικές ή περιφερειακές αρχές [2] Επιχειρήσεις που χρηµατοδοτήθηκαν από την κεντρική κυβέρνηση [3] Επιχειρήσεις που χρηµατοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πηγή: Eurostat (CIS2006) (http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=inn_cis5_pub&lang =en) Από τον Πίνακα 10 βλέπουµε ότι αυξήθηκε το ποσοστό των µεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων που έλαβαν χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (από 12,1% σε 22,33% ) και από την κεντρική κυβέρνηση (από 11,2% σε 27,44%). Αυτή η αλλαγή σαφώς και δικαιολογείται, αφού όπως είδαµε οι µεγάλες επιχειρήσεις καινοτοµούν περισσότερο και είναι πιο αποδοτικές στην καινοτοµία. Από τον Πίνακα 11 τα αποτελέσµατα είναι ξεκάθαρα όσον αφορά την τεράστια χρηµατοδότηση που έλαβαν οι ελληνικές επιχειρήσεις συγκριτικά µε τις άλλες υπό εξέταση χώρες. Στην τελευταία στήλη του ιδίου Πίνακα βλέπουµε ότι το 19,05% των ελληνικών επιχειρήσεων έλαβαν χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν η Ολλανδία έχει αντίστοιχο ποσοστό ίσο µε 5,82%, η Ισπανία 2,06% και η Πορτογαλία 4,65%. Επίσης παρατηρούµε ότι η Ελλάδα δεν υστερεί σε χρηµατοδότηση από τοπικούς φορείς και από την κεντρική κυβέρνηση έναντι των άλλων χωρών και σε συνδυασµό µε τη χρηµατοδότηση 15

16 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβαιώνουµε το συµπέρασµα ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις που καινοτοµούν δεν δαπανούν µεγάλα χρηµατικά ποσά. 1.3 Καινοτοµία και δραστηριότητες Εµβαθύνοντας περισσότερο την ανάλυσή µας, θα αναφερθούµε στις δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στις υπό εξέταση χώρες και είναι ασφαλώς σχετικές µε την καινοτοµία. «Το σηµαντικότερο παράδειγµα δραστηριοτήτων σχετικών µε την καινοτοµία είναι οι δραστηριότητες ΕΤΑ και ειδικότερα οι δραστηριότητες εσωτερικής ΕΤΑ. Οι ορισµοί της ΕΤΑ και της καινοτοµίας φανερώνουν ότι οι δύο έννοιες σχετίζονται, ενώ η σχέση τους επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα της ελληνικής CIS4»(Μελέτη για τη µέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα , Υπουργείο Ανάπτυξης, σελ 5). Αρχικά θα ασχοληθούµε µε τη διαχρονική εξέλιξη των δραστηριοτήτων στις ελληνικές επιχειρήσεις (Πίνακας 12) και στη συνέχεια µε τη συγκριτική ανάλυση µεταξύ των δυο οµάδων χωρών (Πίνακας 13). Πίνακας 12: ραστηριότητες σχετικές µε την καινοτοµία - ποσοστό καινοτοµικά ενεργών ελληνικών επιχειρήσεων που παρουσίασαν τις ακόλουθες δραστηριότητες καινοτοµίας κατά τις περιόδους [1] CIS2006 των µελετών CIS5 και CIS2006. [1] CIS4 [2] CIS2006 [2] CIS4 [3] CIS2006 [3] CIS4 [4] CIS2006 [4] CIS4 Σύνολο (%) 47,93 51,00 27,10 30,20 23,60 32,00 82,20 92,30 µικρές (%) 48,17 48,50 26,08 26,30 21,14 27,20 79,58 91,20 µεσαίες (%) 46,35 62,30 27,60 44,60 29,27 48,00 91,04 97,60 µεγάλες 250+ (%) 50,23 53,50 42,33 47,30 40,47 63,70 87,91 91,80 [5] CIS2006 [5] CIS4 [6] CIS2006 [6] CIS4 [7] CIS2006 [7] CIS4 [8] CIS2006 [8] CIS4 Σύνολο (%) 21,00 14,70 68,64 72,30 40,07 54,00 35,80 25,80 µικρές (%) 18,39 13,80 63,27 68,10 36,46 49,70 33,87 24,50 µεσαίες (%) 28,96 18,40 83,96 86,80 50,42 70,00 38,33 32,20 µεγάλες 250+ (%) 30,23 16,00 92,09 96,40 55,81 72,70 57,21 24,20 16

17 [1] εσωτερική ΕΤΑ [2] συνεχής εσωτερική ΕΤΑ [3] εξωτερική ΕΤΑ [4] Αγορά µηχανηµάτων, εξοπλισµού & λογισµικού [5] Αγορά άλλων εξωτερικών γνώσεων [6] Κατάρτιση των απασχολούµενων [7] Εισαγωγή καινοτοµιών στην αγορά [8] Άλλες προετοιµασίες Πηγή: Eurostat (CIS2006) (http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=inn_cis5_exp&lang =en) Πηγή: Μελέτη για τη µέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα , Υπουργείο Ανάπτυξης, σελ 5. Από τον Πίνακα 12 παρατηρούµε ότι στην Ελλάδα, διαχρονικά, τα ποσοστά όλων των δραστηριοτήτων έχουν µειωθεί, εκτός από την «αγορά άλλων εξωτερικών γνώσεων» και «Άλλες προετοιµασίες». Επίσης οι κατηγορίες που εµφανίζονται συχνότερα µεταξύ των καινοτοµικά ενεργών ελληνικών επιχειρήσεων είναι η «αγορά µηχανηµάτων, εξοπλισµού και λογισµικού» και η «κατάρτιση των απασχολούµενων». Πίνακας 13: ραστηριότητες σχετικές µε την καινοτοµία - ποσοστό καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων που παρουσίασαν τις ακόλουθες δραστηριότητες καινοτοµίας κατά την περίοδο αναφοράς της CIS2006. χώρες/ Σύνολο επιχειρήσεων [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ανία 48,86% ,86% 61,13% 33,67% 38,97% 39,99% 52,78% Ελλάδα 47,93% 27,10% 23,60% 82,20% 21,00% 68,64% 40,07% 35,80% Ισπανία 31,78% 22,22% 17,29% 36,78% 2,81% 11,25% 14,46% 6,58% Ολλανδία 63,55% 45,69% 29,81% 54,29% 14,53% 44,10% 35,54% 17,10% Πορτογαλία 47,72% 21,14% 28,11% 81,89% 24,46% 71,03% 41,81% 40,35% Σουηδία 64,64% 34,29% 26,84% 62,19% 35,62% 67,42% 36,40% 31,00% [1] εσωτερική ΕΤΑ [2] συνεχής εσωτερική ΕΤΑ [3] εξωτερική ΕΤΑ [4] Αγορά µηχανηµάτων, εξοπλισµού & λογισµικού [5] Αγορά άλλων εξωτερικών γνώσεων [6] Κατάρτιση των απασχολούµενων [7] Εισαγωγή καινοτοµιών στην αγορά [8] Άλλες προετοιµασίες Πηγή: Eurostat (CIS2006) 17

18 (http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=inn_cis5_exp&lang =en) Από τον Πίνακα 13 προκύπτουν αρκετά χρήσιµα συµπεράσµατα. Παρατηρούµε ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις οµαδοποιούνται µε τις επιχειρήσεις της Ισπανίας και της Πορτογαλίας σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες και πως γενικότερα οι επιδόσεις τους είναι ενθαρρυντικές. Όµως δεν πρέπει να παραβλέψουµε το γεγονός που ήδη αναφέρθηκε στην πρώτη ενότητα, ότι δηλαδή το ποσοστό του πληθυσµού στόχου για την µελέτη CIS των ελληνικών επιχειρήσεων καλύπτει µόνο το 2% των ελληνικών επιχειρήσεων (σε αντίθεση µε τις άλλες χώρες) και συνεπώς τα αποτελέσµατα σε ποσοστιαίες µονάδες δεν µπορούν να χαρακτηρισθούν ως απολύτως αξιόπιστα. Παρόλα αυτά και συγκριτικά µε τις επιδόσεις των άλλων χωρών, είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι πρωτοπόρες (αν και παρουσιάζουν φθίνον ρυθµό) στην αγορά µηχανηµάτων, εξοπλισµού και λογισµικού (το 82,20%) και στην κατάρτιση των απασχολούµενων υπαλλήλων τους (το 68,64%). Όσον αφορά την πρωτοπορία στην αγορά µηχανηµάτων, εξοπλισµού και λογισµικού θα πρέπει να τονιστούν οι βραχυπρόθεσµες συνέπειες που επέρχονται στις ελληνικές επιχειρήσεις, αφού δεν υπάρχει κάποιο µακροπρόθεσµο πρόγραµµα και ούτε παρατηρείται κάποια δοµική αλλαγή. Με αυτόν τον τρόπο τα οφέλη είναι προσωρινά, χωρίς συνέχεια και περιορίζονται οι προοπτικές ενός ισχυρού και µακροπρόθεσµου συστήµατος καινοτοµίας. Οι Ν. Κοµνηνός και Α. Τσάµης στη µελέτη τους µε τίτλο The system of innovation in Greece: structural asymmetries and policy failure,σελ , αναφέρουν ότι «στην Ελλάδα οι πιο καινοτόµοι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας κατέχουν πολύ µικρά µερίδια στο σύνολο της οικονοµίας και ότι ο πλέον καινοτόµος κλάδος της ελληνικής οικονοµίας, δηλαδή της Πληροφορικής συµµετέχει µόνο µε 0,3% της συνολικής προστιθέµενης αξίας (σε τρέχουσες τιµές) το 2003 (περισσότερο από έξι φορές λιγότερο από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό µέσο)». Αυτό το γεγονός είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αφού ένας από τους πλέον καινοτόµους κλάδους της χώρας µας όπως αυτός της Πληροφορικής, 18

19 συµµετέχει µε ελάχιστο ποσοστό στη συνολική προστιθέµενη αξία και τα συνολικά οφέλη περιορίζονται σε πολύ µεγάλο βαθµό αφού οι αλληλεπιδράσεις και οι συνεργασίες για τη µεταφορά της γνώσης δεν είναι ικανές να διαχύσουν δυναµικά την καινοτοµία στο σύνολο της οικονοµίας. Στο τέλος αυτής της ενότητας θα εξετάσουµε τα σηµαντικά εµπόδια που συνάντησαν οι καινοτοµικά ενεργές επιχειρήσεις τόσο στη χώρα µας αναλυτικά µε τις τάξεις µεγέθους απασχόλησης (Πίνακας 14) όσο και στις δυο οµάδες των χωρών (Πίνακας 15). Πίνακας 14 : Σηµαντικά εµπόδια στην καινοτοµική δραστηριότητα (%) των καινοτοµικά ενεργών ελληνικών επιχειρήσεων. Σύνολο Έλλειψη χρηµατοδότησης στο εσωτερικό των επιχειρήσεων ή του οµίλου 18,46 19,20 12,60 32,09 Έλλειψη χρηµατοδότησης από πηγές εξωτερικές της επιχείρησης 16,20 14,86 20,31 20,93 Πολύ υψηλό κόστος καινοτοµίας 9,52 6,18 19,38 23,26 Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού 26,16 24,95 27,50 40,47 Έλλειψη πληροφόρησης για την τεχνολογία 30,54 28,96 30,83 56,74 Έλλειψη πληροφόρησης για τις αγορές 35,60 35,57 31,88 52,09 Άλλες επιχειρήσεις δεσπόζουν στην αγορά 24,15 23,81 24,69 27,44 Αβεβαιότητα ζήτησης για καινοτόµα αγαθά ή υπηρεσίες 23,19 23,41 20,00 33,49 Καθόλου ζήτηση για καινοτοµία 28,98 30,66 22,50 28,84 Καθόλου ζήτηση για καινοτοµία λόγω προηγούµενων καινοτοµιών 23,39 23,68 19,17 37,21 Πηγή: Eurostat (CIS2006) =en Πίνακας 15: Σηµαντικά εµπόδια στην καινοτοµική δραστηριότητα (%) για το σύνολο των καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων. Ελλάδα Ισπανία Ολλανδία Πορτογαλία Σουηδία Έλλειψη χρηµατοδότησης στο εσωτερικό των επιχειρήσεων ή του οµίλου 18,46 25,7 8,51 26,82 15,53 Έλλειψη χρηµατοδότησης από πηγές εξωτερικές της επιχείρησης 16,2 23,34 4,71 26,15 Πολύ υψηλό κόστος καινοτοµίας 9,52 34,83 7,56 36,63 11,53 Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού 26,16 16,63 7,01 13,3 15,89 Έλλειψη πληροφόρησης για την τεχνολογία 30,54 11,13 2,62 5,53 Έλλειψη πληροφόρησης για τις αγορές 35,6 8,52 2,71 6,87 Άλλες επιχειρήσεις δεσπόζουν στην αγορά 24,15 18,66 4,8 15,14 14,41 Αβεβαιότητα ζήτησης για καινοτόµα αγαθά ή υπηρεσίες 23,19 18,81 3,95 16,25 Καθόλου ζήτηση για καινοτοµία 28,98 10,04 1,1 5,76 Καθόλου ζήτηση για καινοτοµία λόγω προηγούµενων καινοτοµιών 23,39 6,11 0,9 4,49 19

20 Πηγή: Eurostat (CIS2006) =en Ο Πίνακας 14 αναφέρει ως τα µεγαλύτερα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι καινοτοµικά ενεργές ελληνικές επιχειρήσεις την έλλειψη πληροφόρησης στις αγορές (35,60%), την έλλειψη πληροφόρησης για την τεχνολογία (30,54%), την έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού (26,16%) και τη µηδενική ζήτηση για καινοτοµία (28,98%). Επίσης διαπιστώνουµε ότι οι µεγάλες επιχειρήσεις παρότι καινοτοµούν περισσότερο και πιο αποδοτικά, αντιµετωπίζουν τα περισσότερα εµπόδια το οποίο µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι πιο απαιτητικές και η καινοτοµική δραστηριότητά τους είναι σαφώς πιο περίπλοκη και δαπανηρή συγκριτικά µε αυτή των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Στον Πίνακα 15 γίνονται εµφανείς οι αποκλίσεις που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις της χώρας µας µε αυτές των δυο οµάδων. Στην αβεβαιότητα ζήτησης για καινοτόµα αγαθά ή υπηρεσίες, στη µηδενική ζήτηση για καινοτοµία και στη µηδενική ζήτηση για καινοτοµία λόγω προηγούµενων καινοτοµιών τα ποσοστά των ελληνικών επιχειρήσεων µαρτυρούν το γενικότερο πρόβληµα µε τη χαµηλή ζήτηση για καινοτοµία που υπάρχει στην Ελλάδα. Επίσης, εµφανίζονται αρκετά µεγάλες αποκλίσεις και στην έλλειψη πληροφόρησης για τις αγορές, στην έλλειψη πληροφόρησης για την τεχνολογία και στην έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού που αναδεικνύει την παραδοσιακή οργανωτική δοµή των ελληνικών επιχειρήσεων που όπως θα αναφέρουµε στην τελευταία ενότητα οφείλεται στη χαµηλή ζήτηση για καινοτοµία, η οποία αποτελεί το σηµαντικότερο πρόβληµα του ελληνικού συστήµατος καινοτοµίας. 1.4 Συµπεράσµατα Είναι κοινά αποδεκτό πλέον ότι το ελληνικό σύστηµα καινοτοµίας δεν έχει αποδώσει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και η Ελλάδα εξακολουθεί να παραµένει στις χαµηλότερες θέσεις στον ευρωπαϊκό δείκτη καινοτοµίας. Οι 20

21 κοινοτικές έρευνες για την καινοτοµία που δηµοσιεύονται ανά περιόδους «αποκρύπτουν» την µεγαλύτερη αδυναµία του ελληνικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και κατ επέκταση του εθνικού συστήµατος καινοτοµίας. Η δοµή του ιδιωτικού τοµέα και συγκεκριµένα η κυριαρχία των πολύ µικρών επιχειρήσεων αποτελεί τροχοπέδη για την καινοτοµική ανάπτυξη της χώρας µας. Με δεδοµένο ότι οι µεγάλες επιχειρήσεις καινοτοµούν περισσότερο και είναι πιο αποδοτικές στην καινοτοµία, η Ελλάδα αντιµετωπίζει ένα µεγάλο πρόβληµα δοµικής φύσεως στην οικονοµία της. Οι κοινοτικές έρευνες για την καινοτοµία δεν εµφανίζουν τις επιδόσεις του 98%, περίπου, του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων µε αποτέλεσµα τα συµπεράσµατα για τις ελληνικές επιχειρήσεις να µην είναι αξιόπιστα. Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις στη χώρα µας µπορεί να διακρίνονται από την ευελιξία τους εξαιτίας του µεγέθους τους, αλλά είναι εξαιρετικά αµφίβολο αν καινοτοµούν και αν συµβάλλουν στην τόνωση της ζήτησης για καινοτοµία. Για το έτος 2004 από το 2,2% των µικρών ελληνικών επιχειρήσεων (10-49 απασχολούµενοι βλ. Πίνακα 1) το 37,33% από αυτές παρουσίασαν καινοτοµική δραστηριότητα ενώ για το 97,4% (0-9 απασχολούµενοι) παρότι δεν υπάρχουν επίσηµα στοιχεία θεωρούµε ότι το αντίστοιχο ποσοστό θα είναι αρκετά µικρότερο αφού οι µικρότερες επιχειρήσεις καινοτοµούν και αποδίδουν λιγότερο. Σε απόλυτους όρους ο επιχειρηµατικός τοµέας αποτελείται από επιχειρήσεις δυο ταχυτήτων: τις ελάχιστες µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις που παραµένουν ανταγωνιστικές και καινοτοµούν σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό βαθµό αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους και τη συντριπτική πλειοψηφία των πολύ µικρών επιχειρήσεων µε την παραδοσιακή οργανωτική δοµή που ακόµα και αν καινοτοµούν, οι πόροι που δαπανώνται και τα οφέλη είναι αµελητέα συγκριτικά µε αυτά των µεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων. Οι πλέον καινοτόµες επιχειρήσεις δυστυχώς συµµετέχουν ελάχιστα στη συνολική προστιθέµενη αξία µε φυσικό επακόλουθο τα οφέλη από την καινοτοµική τους δραστηριότητα να περιορίζονται σηµαντικά και η διάχυση της γνώσης µεταξύ των κλάδων της οικονοµικής δραστηριότητας να είναι ελάχιστη έως µηδενική. Επίσης παρατηρούνται τα αρχικά σηµάδια «κορεσµού» αφού τα ποσοστά των επιχειρήσεων για όλες τις δραστηριότητες 21

22 για καινοτοµία παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις, εκτός της αγοράς εξωτερικής γνώσεως και άλλων προετοιµασιών, γεγονός που µαρτυρά την κατεύθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων για υιοθέτηση έτοιµης γνώσης παρά τη δηµιουργία της. Η ζήτηση για καινοτοµία στη χώρα µας συντηρείται κυρίως από τους εξωτερικούς πόρους (κυρίως Ευρωπαϊκή Ένωση) και την κεντρική κυβέρνηση µε ελάχιστη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα. Αντίθετα στις ηγέτιδες χώρες όπως είδαµε στη σχετική ενότητα συµβαίνει η ακριβώς αντίθετη κατάσταση, δηλαδή ο επιχειρηµατικός τοµέας είναι αυτός που κατέχει το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής και οι εξωτερικοί - δηµόσιοι πόροι κατέχουν συµπληρωµατικά ποσοστά υποβοηθώντας ουσιαστικά στη ζήτηση για καινοτοµία. Συνυπολογίζοντας ορισµένους βασικούς δείκτες-οδηγούς για την καινοτοµία όπως τη συµµετοχή στη δια βίου µάθηση, την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος, τις συνεργασίες, τη στάση για την καινοτοµία στους οποίους η Ελλάδα κατέχει εξίσου χαµηλές επιδόσεις, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το τρέχον εθνικό σύστηµα καινοτοµίας είναι αναποτελεσµατικό καθώς δεν έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά του ελληνικού οικονοµικού συστήµατος και κυρίως η κυριαρχία των πολύ µικρών επιχειρήσεων. 22

23 Αναφορές Μελέτη για τη µέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα , Υπουργείο Ανάπτυξης. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα Γ.Γ. ΕΣΥΕ/Μητρώο Επιχειρήσεων έτους Μέτρηση των δραστηριοτήτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων έτους 2003, Quantos N.Komninos A.Tsamis 2008, The system of innovation in Greece: structural asymmetries and policy failure. 23

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004)

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 η Κοινοτική Έρευνα για την Καινοτοµία Συνοπτικά Αποτελέσµατα 4 th Community Innovation Survey (CIS 4) Summary Results Μελέτη για τη Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8 Σελίδα από Πληροφορίες «Παρατηρητήριο Ποιότητας & Επιχειρηµατικής Αρίστευσης» www.quality-observatory.gr info@quality-observatory.gr marketing@quality-observatory.gr Ινστιτούτο Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Απόστ. Παπαδούλης Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΚΟΖΑΝΗ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά Εσπεριδοειδών. Εξέλιξη της Αγοράς Εσπεριδοειδών στην Ελλάδα. Παραγωγή Εσπεριδοειδών (σε 1.000Τον.)

Εξελίξεις στην αγορά Εσπεριδοειδών. Εξέλιξη της Αγοράς Εσπεριδοειδών στην Ελλάδα. Παραγωγή Εσπεριδοειδών (σε 1.000Τον.) Εξελίξεις στην αγορά Εσπεριδοειδών. Εξέλιξη της Αγοράς Εσπεριδοειδών στην Ελλάδα Παραγωγή Εσπεριδοειδών Η παραγωγή εσπεριδοειδών στην χώρα µας όπως φαίνεται εξάλλου και στον πίνακα και το γράφηµα που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,2008 1 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Ενηµερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερµανία Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό δελτίο µε ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα ή ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία. στις ελληνικές επιχειρήσεις

Καινοτομία. στις ελληνικές επιχειρήσεις Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012 2 Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Αθήνα 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr UNDER STRICT

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας; Σταύρος Ιωαννίδης Ιωάννης Γιωτόπουλος Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ Στις ανεπτυγμένες τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Α. Βύρων Νικολαΐδης Πρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πληροφορικής(CEPIS) To Όραμα Δημιουργώντας 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 277. Η µέτρηση του συνολικού κόστους των δραστηριοτήτων ΤΚΠ σε επιχειρήσεις και κλάδους αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους στόχους των ερευνών καινοτοµίας.

Διαβάστε περισσότερα

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

young people in agriculture remains stable. Brussels: Eurostat, Statistics in Focus, Theme 5-7/2002.

young people in agriculture remains stable. Brussels: Eurostat, Statistics in Focus, Theme 5-7/2002. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα είναι κατά κύριο λόγο οικογενειακές επιχειρήσεις, 1 με σχεδόν ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών, και μικρό ποσοστό μισθωτής απασχόλησης. Σύμφωνα με στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

InVent Innovative Ventures in Thessaly

InVent Innovative Ventures in Thessaly INNOVATIVE ACTIONS UNDER THE ERDF 2000-06 REGIONAL PROGRAMME OF INNOVATIVE ACTIONS Ετήσια Έκθεση Καινοτοµίας 2002 InVent Innovative Ventures in Thessaly ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Θεόδωρος Μαριόλης * 1. Εισαγωγή Ο λεγόμενος Λόγος Οικονομικής Εξάρτησης (Economic Dependency Ratio),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Σύμβουλος Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Οικονομίας

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Σύμβουλος Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Οικονομίας «Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Σύμβουλος Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Οικονομίας Η πληροφορική σήμερα IT = ICT Τι είναι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Hellastat . (www.hellastat.eu) catering catering www.hellastat.eu

Hellastat . (www.hellastat.eu) catering catering www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ρ Κων. Λυµπερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εργασία για το σεµινάριο «Στατιστική περιγραφική εφαρµοσµένη στην ψυχοπαιδαγωγική(β06σ03)» ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα