Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004)"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 η Κοινοτική Έρευνα για την Καινοτοµία Συνοπτικά Αποτελέσµατα 4 th Community Innovation Survey (CIS 4) Summary Results Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα ( ) Μάρτιος 2007

2 Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα ( ) Εισαγωγικό σηµείωµα Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα της ελληνικής CIS4 που πραγµατοποιήθηκε κατά το 2 ο και 3 ο τρίµηνο του 2006 µε σκοπό τη µελέτη της καινοτοµίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα κατά την περίοδο Τα αποτελέσµατα που περιλαµβάνονται στην έκθεση παρέχουν µια πλήρη περιγραφή της γενικής εικόνας της καινοτοµίας και της καινοτοµικής δραστηριότητας στο ελληνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. ii

3 Περιεχόµενα Εισαγωγή Καινοτοµική δραστηριότητα Τεχνολογική καινοτοµία ραστηριότητες και δαπάνες σχετικές µε την καινοτοµία Χαρακτηριστικά της καινοτοµικής δραστηριότητας Μη τεχνολογική καινοτοµία Περιφερειακή διάσταση Συµπεράσµατα και χάραξη πολιτικών Μεθοδολογικές σηµειώσεις Παράρτηµα Αναφορές iii

4 Εισαγωγή Η καινοτοµική δραστηριότητα των επιχειρήσεων µιας χώρας αποτελεί ένα χαρακτηριστικό µέτρο αξιολόγησης της ανταγωνιστικότητας και του επιπέδου ανάπτυξης της χώρας αυτής. Συνεπώς η µέτρηση της παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον σε κυβερνητικό, και όχι µόνο, επίπεδο για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η µέτρηση της καινοτοµικής δραστηριότητας και των υπόλοιπων στατιστικών καινοτοµίας 1, οι Κοινοτικές Έρευνες για την Καινοτοµία (Community Innovation Surveys - CIS) που διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα από τη Eurostat είναι από τις ελάχιστες έρευνες που επιτρέπεται σε χρήστες / ερευνητές να έχουν πρόσβαση στα µικροδεδοµένα των επιχειρήσεων 2. Οι έρευνες CIS υλοποιούνται µε τη χρήση κοινής (εναρµονισµένης) µεθοδολογίας και ερωτηµατολογίου στις Ευρωπαϊκές χώρες. Οι έννοιες που χρησιµοποιούνται στα πλαίσια των ερευνών περιγράφονται στο OSLO manual (OECD, edition 1997). Η 4 η Κοινοτική Έρευνα για την Καινοτοµία (CIS 4) έχει σαν περίοδο µελέτης την τριετία Υπεύθυνη για την υλοποίηση της και την παραγωγή των στατιστικών καινοτοµίας που απαιτούνται από τον Κ.Κ. Νο 1450/2004 για την Ελλάδα ήταν η Γ.Γ.Ε.Τ. Η CIS 4 υλοποιήθηκε στην Ελλάδα στα πλαίσια του έργου «Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα ( )», το οποίο ανατέθηκε από τη Γ.Γ.Ε.Τ. στην κοινοπραξία των εταιριών Quantos Ε.Π.Ε. και MRB Hellas. Τα τελικά αποτελέσµατα της ελληνικής CIS 4 δηµοσιεύτηκαν στη διαδικτυακή βάση της Eurostat (Newcronos) στα τέλη του 2006, ταυτόχρονα µε τα αποτελέσµατα όλων των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών κρατών που συµµετείχαν στην έρευνα. Στη συνέχεια του κειµένου επιχειρείται η σύνοψη των βασικότερων αποτελεσµάτων της ελληνικής CIS 4 ανά ενότητα. 1 Κοινοτικός Κανονισµός Νο 1450/2004 (Annex) 2 Κοινοτικός Κανονισµός Νο. 831/

5 Καινοτοµική δραστηριότητα Τεχνολογική καινοτοµία Η τεχνολογική καινοτοµία αφορά την εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σηµαντικά βελτιωµένου προϊόντος (καινοτοµία προϊόντος) ή την υιοθέτηση µιας νέας ή σηµαντικά βελτιωµένης διαδικασίας από µια επιχείρησης (καινοτοµία διαδικασίας). Η καινοτοµική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, εκτός από τις παραπάνω ολοκληρωµένες τεχνολογικές καινοτοµίες περιλαµβάνει και τις συνεχιζόµενες και εγκαταλειφθήσες δραστηριότητες καινοτοµίας 3. Τα αποτελέσµατα της ελληνικής CIS4 έδειξαν ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που επέδειξε καινοτοµική δραστηριότητα, ή αλλιώς το επίπεδο καινοτοµικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, κατά την περίοδο ήταν της τάξης του 35.8%. Η καινοτοµική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σηµείωσε αύξηση κατά 7.7% σε σχέση µε την περίοδο µελέτης της CIS3, ενώ το ποσοστό των επιχειρήσεων µε καινοτοµία διαδικασιών ήταν µεγαλύτερο από το ποσοστό των επιχειρήσεων µε καινοτοµία προϊόντων (πίνακας 1). Πίνακας 1: Καινοτοµική δραστηριότητα και Τεχνολογική καινοτοµία κατά την περίοδο Καινοτοµική δραστηριότητα Μεταβολή σε σχέση µε τη CIS3 Τεχνολογική Καινοτοµία Καινοτοµία Προϊόντων Καινοτοµία ιαδικασιών Σύνολο 35.8% 7.7% 35.1% 25.1% 31.8% Μικρές [10-49 Μεσαίες [ Μεγάλες [ % 7.5% 33.1% 23.0% 30.0% 43.1% 11.3% 43.1% 33.3% 39.2% 66.6% 21.1% 66.6% 54.2% 58.8% Βιοµηχανία 35.1% 8.0% 34.3% 24.9% 30.9% Υπηρεσίες 36.7% 4.1% 36.2% 25.3% 33.0% Η µελέτη του επιπέδου καινοτοµικής δραστηριότητας ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, διευκολύνεται µε τη µελέτη του διαγράµµατος που ακολουθεί. Αξιοσηµείωτο είναι ότι το σύνολο των επιχειρήσεων των κλάδων της Πληροφορικής και των Τεχνικών δοκιµών και αναλύσεων επέδειξαν καινοτοµική δραστηριότητα. 3 Λεπτοµερέστεροι ορισµοί για τις βασικές έννοιες τις καινοτοµίας δίνονται στο εγχειρίδιο του ΟΣΛΟ

6 ιάγραµµα 1: Επίπεδο καινοτοµικής δραστηριότητας ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας κατά την περίοδο

7 Η έκταση της καινοτοµίας προϊόντος αναφέρεται στο εύρος της γεωγραφικής περιφέρειας που αντιστοιχεί στην αγορά για την οποία ένα προϊόν είναι καινοτόµο βάση του ορισµού του εγχειριδίου του ΟΣΛΟ. Στα πλαίσια της CIS4 εξετάζεται αν ένα προϊόν είναι καινοτόµο µόνο για την επιχείρηση ή για την (εθνική) αγορά, όχι όµως και για τοπικές ή διεθνείς αγορές. ιάγραµµα 2: Έσοδα από πωλήσεις καινοτόµων προϊόντων κατανοµή των εσόδων ανά µέγεθος επιχείρησης και έκταση καινοτοµίας Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, η καινοτοµία προϊόντος αφορά συχνότερα προϊόντα νέα για την επιχείρηση, παρά προϊόντα νέα για την αγορά. Πίνακας 2: Έκταση της καινοτοµίας προϊόντων κατά την περίοδο Νέα για την αγορά Νέα για την επιχείρηση Σύνολο 15.9% 20.8% Μικρές [10-49 Μεσαίες [ Μεγάλες [ % 18.9% 20.5% 29.0% 36.1% 43.9% ιάγραµµα 3: Έσοδα από πωλήσεις καινοτόµων προϊόντων κατανοµή των εσόδων ανά µέγεθος επιχείρησης και έκταση καινοτοµίας Βιοµηχανία 15.6% 21.2% Υπηρεσίες 16.3% 20.4% Τα συνολικά έσοδα από πωλήσεις καινοτόµων προϊόντων για τις επιχειρήσεις του υπό µελέτη πληθυσµού κατά την περίοδο ανήλθαν σε 9,90 δις ευρώ. Τα µερίδια των συνολικών εσόδων που αντιστοιχούν σε επιχειρήσεις διαφορετικού µεγέθους ή κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας και σε διαφορετικά επίπεδα της έκτασης της καινοτοµίας προϊόντος, παρουσιάζονται στα διαγράµµατα 2 και

8 ραστηριότητες και δαπάνες σχετικές µε την καινοτοµία Η καινοτοµική δραστηριότητα των επιχειρήσεων σχετίζεται µε ένα σύνολο δραστηριοτήτων που αναλαµβάνουν οι επιχειρήσεις και οι οποίες είναι κρίσιµης σηµασίας για την επιτυχή εισαγωγή καινοτοµιών στην αγορά. Το σηµαντικότερο παράδειγµα δραστηριοτήτων σχετικών µε την καινοτοµία είναι οι δραστηριότητες ΕΤΑ 4, και ειδικότερα οι δραστηριότητες εσωτερικής ΕΤΑ. Οι ορισµοί της ΕΤΑ και της καινοτοµίας φανερώνουν ότι οι δύο έννοιες σχετίζονται, ενώ η σχέση τους επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα της ελληνικής CIS4, αφού το 51.0% των επιχειρήσεων µε καινοτοµική δραστηριότητα ανέπτυξαν κατά το ίδιο διάστηµα δραστηριότητες εσωτερικής ΕΤΑ (πίνακας 3). Ωστόσο, οι δραστηριότητες που παρατηρήθηκαν συχνότερα µεταξύ των καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων ήταν η κατάρτιση των απασχολούµενων και η αγορά µηχανηµάτων, εξοπλισµού και λογισµικού. Πίνακας 3: ραστηριότητες σχετικές µε την καινοτοµία ποσοστό καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων που παρουσίασαν τις ακόλουθες δραστηριότητες καινοτοµίας κατά την περίοδο [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Σύνολο 51.0% 30.2% 32.0% 92.3% 14.7% 72.3% 54.0% 25.8% Μικρές [ % 26.3% 27.2% 91.2% 13.8% 68.1% 49.7% 24.5% Μεσαίες [ % 44.6% 48.0% 97.6% 18.4% 86.8% 70.0% 32.2% Μεγάλες [ % 47.3% 63.7% 91.8% 16.0% 96.4% 72.7% 24.2% Βιοµηχανία 48.3% 31.7% 27.2% 92.1% 11.9% 67.6% 55.6% 22.3% Υπηρεσίες 54.2% 28.5% 37.6% 92.5% 18.0% 77.8% 52.1% 30.0% [1]: Εσωτερική ΕΤΑ [2]: Συνεχής Εσωτερική ΕΤΑ [3]: Εξωτερική ΕΤΑ [4]: Αγορά µηχανηµάτων, εξοπλισµού και λογισµικού [5]: Αγορά άλλων εξωτερικών γνώσεων [6]: Κατάρτιση των απασχολούµενων [7]: Εισαγωγή καινοτοµιών στην αγορά [8]: Άλλες προετοιµασίες Τόσο οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε την καινοτοµία, όσο και οι δαπάνες στις οποίες προβαίνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια αυτών (δαπάνες καινοτοµίας), είναι από τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα της CIS4. Στο διάγραµµα που ακολουθεί αποτυπώνεται η συνολική δαπάνη για δραστηριότητες καινοτοµίας ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. 4 Συντοµογραφία που χρησιµοποιείται συχνά για αναφορές στην έννοια της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Ο ορισµός της ΕΤΑ παρέχεται από το εγχειρίδιο Frascati

9 ιάγραµµα 4: Έσοδα από πωλήσεις καινοτόµων προϊόντων κατανοµή των εσόδων ανά µέγεθος επιχείρησης και έκταση καινοτοµίας - 6 -

10 Το σύνολο των δαπανών για δραστηριότητες καινοτοµίας για την περίοδο ανήλθε σε 2,78 εκατ. ευρώ. Το 60% περίπου του ποσού αυτού προέρχεται από τη Βιοµηχανία Πετρελαίου και χηµικών, τη Βιοµηχανία ξύλου, χαρτιού και εκδόσεων, τους Ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και το Χονδρικό εµπόριο. ιάγραµµα 5: Κατανοµή των δαπανών καινοτοµίας ανά είδος δαπάνης Το 65.6% των συνολικών δαπανών καινοτοµίας κατά την περίοδο αντιστοιχεί σε δαπάνες για αγορά µηχανηµάτων, εξοπλισµού και λογισµικού. Αντίθετα, το ποσό που αντιστοιχεί σε δραστηριότητες εσωτερικής ΕΤΑ είναι 27.1% και σε δραστηριότητες εξωτερικής ΕΤΑ 6.1% (διάγραµµα 7). Συνεπώς, κατά την περίοδο που εξετάζεται δαπανήθηκαν εκατ. ευρώ για δραστηριότητες ΕΤΑ. Στη µελέτη των δαπανών καινοτοµίας περιλαµβάνεται και η µελέτη της δηµόσιας χρηµατοδότησης της καινοτοµίας. Η δηµόσια χρηµατοδότηση της καινοτοµίας έχει σαν µακροπρόθεσµο σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχει θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη µέλη της αναφορικά µε την καινοτοµία 5, µέσα από την παροχή οικονοµικών κινήτρων στις επιχειρήσεις. Η αξιολόγηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης και των αποτελεσµάτων που έχει στις επιδόσεις καινοτοµίας των επιχειρήσεων αποτελεί βάση για την ανάληψη πρόσθετων ή εναλλακτικών πρωτοβουλιών για την επίτευξη των τελικών στόχων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι σηµαντικότερες πηγές δηµόσιας χρηµατοδότησης της καινοτοµίας κατά την περίοδο µελέτης ήταν η Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση και η Κεντρική Κυβέρνηση (πίνακας 4). 5 Lisbon Strategy Πίνακας 4: ηµόσια χρηµατοδότηση της καινοτοµίας Τοπικές ή περιφερειακές αρχές Κεντρική Κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση Σύνολο 5.5% 19.9% 19.7% Μικρές [10-49 Μεσαίες [ Μεγάλες [ % 17.8% 18.7% 4.4% 31.2% 25.9% 3.2% 11.2% 12.1% Βιοµηχανία 7.3% 21.5% 22.6% Υπηρεσίες 3.4% 18.0% 16.3%

11 Χαρακτηριστικά της καινοτοµικής δραστηριότητας Τα χαρακτηριστικά της καινοτοµικής δραστηριότητας που εξετάζονται στα πλαίσια της CIS4 περιλαµβάνουν τις πηγές πληροφοριών που αξιοποίησαν οι επιχειρήσεις για τις δραστηριότητες καινοτοµίας τους, τις συνεργασίες που σύναψαν για δραστηριότητες καινοτοµίας (συνεργασίες καινοτοµίας), τα αποτελέσµατα που είχε η τεχνολογική καινοτοµία (αποτελέσµατα καινοτοµίας) και τα εµπόδια που συνάντησαν κατά το σχεδιασµό ή την υλοποίηση δραστηριοτήτων καινοτοµίας (εµπόδια στην καινοτοµική δραστηριότητα ή παράγοντες που παρεµποδίζουν τις δραστηριότητες καινοτοµίας). Τα αποτελέσµατα που σχετίζονται µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν µερικά από τα βασικά στατιστικά καινοτοµίας 6. Στον πίνακα 5 δίνονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της ελληνικής CIS4 που αφορούν τα ποσοστά των επιχειρήσεων που: Αξιοποίησαν µια τουλάχιστον πηγή πληροφοριών σε σηµαντικό βαθµό Σύναψαν τουλάχιστον µια συνεργασία καινοτοµίας Παρατήρησαν τουλάχιστον ένα σηµαντικό αποτέλεσµα της τεχνολογικής καινοτοµίας Συνάντησαν τουλάχιστον ένα εµπόδιο στην καινοτοµική τους δραστηριότητα σε σηµαντικό βαθµό Τα τρία πρώτα αποτελέσµατα αναφέρονται στον πληθυσµό των καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων, ενώ το 4 ο εξετάζεται τόσο για τις καινοτοµικά ενεργές επιχειρήσεις όσο και για τις επιχειρήσεις που δεν επέδειξαν καινοτοµική δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν, το 82.5% των καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων αξιοποίησαν σε σηµαντικό βαθµό τουλάχιστον µια πηγή πληροφοριών για τις δραστηριότητες καινοτοµίας τους, ενώ το ποσοστό εκείνων που σύναψαν µία τουλάχιστον συνεργασία καινοτοµίας ήταν της τάξης του 23.5%. Η τεχνολογική καινοτοµία είχε σηµαντικά αποτελέσµατα για το 79.7% των καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων. Ωστόσο το 69.9% του ίδιων επιχειρήσεων συνάντησε εµπόδια στην υλοποίηση της καινοτοµικής της δραστηριότητας. Ωστόσο, και το 42.1% των µη ενεργών καινοτοµικά επιχειρήσεων συνάντησε εµπόδια που δεν τους επέτρεψαν να αναπτύξουν κάποια καινοτοµική δραστηριότητα. 6 Commission Regulation (EC) No 1450/

12 Πίνακας 5: Χαρακτηριστικά της καινοτοµικής δραστηριότητας κατά την περίοδο Πηγές πληροφοριών Συνεργασίες καινοτοµίας Αποτελέσµατα καινοτοµίας Εµπόδια στην καινοτοµική δραστηριότητα [1] [1] [1] [1] [2] Σύνολο 82.5% 23.5% 79.7% 69.9% 42.1% Μικρές [10-49 Μεσαίες [ Μεγάλες [ % 21.9% 79.6% 71.7% 41.4% 92.0% 29.8% 80.5% 61.6% 43.5% 90.1% 29.0% 79.2% 64.3% 89.5% Βιοµηχανία 85.2% 20.6% 79.2% 77.7% 43.1% Υπηρεσίες 79.3% 26.9% 80.3% 61.4% 40.8% [1]: Ποσοστό στις επιχειρήσεις µε καινοτοµική δραστηριότητα [2]: Ποσοστό στις επιχειρήσεις χωρίς καινοτοµική δραστηριότητα Οι πηγές πληροφόρησης που αξιοποιήθηκαν σε µεγαλύτερο ποσοστό από τις επιχειρήσεις για τις δραστηριότητες καινοτοµίας τους (πίνακας 6) ήταν οι προµηθευτές εξοπλισµού, υλικών, εξαρτηµάτων ή λογισµικού και οι πηγές από το εσωτερικό των επιχειρήσεων ή των οµίλων (εσωτερικές πηγές). Οι εταίροι συνεργασίας στους οποίους αντιστοιχούν τα µεγαλύτερα ποσοστά συνεργασιών καινοτοµίας (πίνακας 7) ήταν οι ανταγωνιστές και οι άλλες επιχειρήσεις του ίδιου τοµέα και οι προµηθευτές εξοπλισµού, υλικών, εξαρτηµάτων ή λογισµικού. Επίσης οι µεγάλες επιχειρήσεις σύναψαν σε σηµαντικό ποσοστό συνεργασίες καινοτοµίας µε άλλες επιχειρήσεις του ίδιου οµίλου και µε πανεπιστήµια ή άλλα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το τελευταίο ποσοστό είναι σηµαντικό και για τις µεσαίες επιχειρήσεις. Τα πιο συχνά παρατηρηθέντα αποτελέσµατα της τεχνολογικής καινοτοµίας (πίνακας 8) αφορούσαν κυρίως τη βελτίωση της ποιότητας των αγαθών ή των υπηρεσιών, αλλά και τη βελτίωση της ευελιξίας της παραγωγής ή της παροχής υπηρεσιών και την αύξηση της ικανότητας παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών. Οι παράγοντες που παρεµπόδισαν στις περισσότερες περιπτώσεις τις δραστηριότητες καινοτοµίας των καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων (πίνακας 9) ήταν παράγοντες που σχετίζονται µε το κόστος της καινοτοµίας, δηλαδή η έλλειψη χρηµατοδότησης στο εσωτερικό της επιχείρησης ή του οµίλου αλλά και από εξωτερικές πηγές, όπως επίσης και το πολύ υψηλό κόστος καινοτοµίας

13 Πίνακας 6: Σηµαντικές πηγές πληροφοριών για δραστηριότητες καινοτοµίας 7 Εσωτερικό της επιχείρησης ή του οµίλου επιχειρήσεων Προµηθευτές εξοπλισµού, υλικών, εξαρτηµάτων ή λογισµικού [1] [2] [3] [4] [5] [6] 46.2% 43.6% 53.3% 71.0% 50.7% 41.0% 42.6% 39.1% 55.8% 57.3% 43.5% 41.5% Πελάτες 25.1% 22.1% 35.5% 42.2% 23.9% 26.5% Ανταγωνιστές ή άλλες επιχειρήσεις του τοµέα σας Σύµβουλοι, Εµπορικά Εργαστήρια ή ιδιωτικά ιδρύµατα Ε&Α Πανεπιστήµια ή άλλα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Κρατικά ή δηµόσια ερευνητικά ιδρύµατα Συνέδρια, εµπορικές εκθέσεις, άλλες εκθέσεις Επιστηµονικά περιοδικά και επαγγελµατικές/τεχνικές εκδόσεις Επαγγελµατικές και βιοµηχανικές εκδόσεις Πίνακας 7: Συνεργασίες καινοτοµίας % 16.1% 23.5% 21.0% 11.8% 24.2% 10.2% 9.2% 12.7% 20.0% 9.2% 11.3% 4.4% 3.5% 6.8% 12.9% 4.8% 3.8% 2.3% 1.9% 4.2% 1.3% 1.7% 3.0% 31.9% 31.7% 35.2% 18.2% 36.6% 26.3% 21.5% 20.8% 25.0% 21.2% 24.7% 17.8% 8.1% 9.4% 0.8% 14.5% 9.8% 6.2% [1] [2] [3] [4] [5] [6] Άλλες επιχειρήσεις του οµίλου 3.5% 3.1% 3.0% 16.9% 2.7% 4.5% Προµηθευτές εξοπλισµού, υλικών, εξαρτηµάτων ή λογισµικού 11.0% 10.4% 12.6% 16.3% 11.3% 10.6% Πελάτες 7.8% 8.0% 6.7% 7.9% 5.8% 10.0% Ανταγωνιστές ή άλλες επιχειρήσεις του τοµέα Σύµβουλοι, Εµπορικά Εργαστήρια ή ιδιωτικά ιδρύµατα Ε&Α Πανεπιστήµια ή άλλα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Κρατικά ή δηµόσια ερευνητικά ιδρύµατα 7 Τα στατιστικά δίνονται για τις παρακάτω κατηγορίες: 11.3% 11.4% 12.4% 3.1% 8.0% 15.2% 6.5% 6.3% 7.4% 7.0% 3.7% 9.7% 6.4% 4.5% 13.9% 11.5% 4.9% 8.1% 2.5% 1.9% 4.8% 5.4% 1.7% 3.4% [1]: Σύνολο [2]: Μικρές [10-49 απασχ.] [3]: Μεσαίες [ απασχ.] [4]: Μεγάλες [250 + απασχ.] [5]: Βιοµηχανία [6]: Υπηρεσίες Πίνακας 8: Σηµαντικά αποτελέσµατα τεχνολογικής καινοτοµίας 7 Αύξηση του φάσµατος αγαθών ή υπηρεσιών Είσοδος σε νέες αγορές ή αύξηση του µεριδίου της αγοράς Βελτίωση της ποιότητας των αγαθών ή των υπηρεσιών Βελτίωση της ευελιξίας της παραγωγής ή της παροχής υπηρεσιών Αύξηση της ικανότητας παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών Μείωση του κόστους εργασίας ανά παραγόµενη µονάδα Μείωση των υλικών και της ενέργειας ανά παραγόµενη µονάδα Μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου ή βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας [1] [2] [3] [4] [5] [6] 37.0% 35.9% 41.7% 38.2% 35.3% 39.1% 29.9% 28.9% 34.4% 31.5% 30.0% 29.8% 59.7% 58.2% 64.5% 69.7% 61.8% 57.3% 43.6% 40.6% 57.8% 39.0% 43.1% 44.1% 40.8% 38.9% 48.0% 46.5% 37.0% 45.2% 14.0% 13.3% 17.4% 11.8% 18.7% 8.5% 9.8% 9.6% 12.0% 3.5% 13.5% 5.6% 21.3% 18.4% 32.7% 28.3% 26.6% 15.2% Κάλυψη κανονιστικών απαιτήσεων 18.6% 15.2% 32.0% 28.7% 19.7% 17.4% Πίνακας 9: Σηµαντικά εµπόδια στην καινοτοµική δραστηριότητα των καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων 7 Έλλειψη χρηµατοδότησης στο εσωτερικό της επιχείρησης ή του οµίλου σας Έλλειψη χρηµατοδότησης από πηγές εξωτερικές της επιχείρησης [1] [2] [3] [4] [5] [6] 26.4% 28.4% 16.1% 24.7% 33.8% 18.2% 26.7% 27.9% 22.2% 17.7% 29.9% 23.1% Πολύ υψηλό κόστος καινοτοµίας 33.9% 36.5% 21.0% 30.0% 39.9% 27.3% Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού 17.6% 19.3% 8.8% 16.3% 20.5% 14.4% Έλλειψη πληροφόρησης για την τεχνολογία 10.8% 11.4% 6.7% 15.8% 10.9% 10.7% Έλλειψη πληροφόρησης για τις αγορές 10.9% 11.8% 6.1% 11.9% 10.1% 11.7% υσκολία εξεύρεσης εταίρων συνεργασίας για την καινοτοµία Άλλες επιχειρήσεις δεσπόζουν στην αγορά Αβεβαιότητα της ζήτησης για καινοτόµα αγαθά ή υπηρεσίες 18.8% 20.3% 12.5% 11.7% 21.1% 16.4% 16.2% 17.1% 12.5% 12.1% 14.8% 17.8% 17.9% 19.3% 10.9% 18.2% 16.1% 20.0%

14 Μη τεχνολογική καινοτοµία Η µη τεχνολογική καινοτοµία περιλαµβάνει τις οργανωτικής ή εµπορικής φύσεως καινοτοµίες στις οποίες προβαίνουν οι επιχειρήσεις. Οι καινοτοµίες που αφορούν σηµαντικές αλλαγές στην οργανωτική δοµή ή τη διοίκηση των επιχειρήσεων συνθέτουν τις καινοτοµίες οργάνωσης, ενώ οι καινοτοµίες που αφορούν σηµαντικές αλλαγές στα σχέδια και τις µεθόδους προώθησης και πώλησης των προϊόντων αποτελούν παραδείγµατα καινοτοµιών εµπορίας. Η τεχνολογική καινοτοµία και η µη τεχνολογική καινοτοµία συσχετίζονται ως έννοιες τόσο από θεωρητική 8, όσο και από πρακτική σκοπιά. Στην πράξη, οι καινοτοµίες οργάνωσης που έχουν σηµαντικό αποτέλεσµα στην παραγωγή ή τις πωλήσεις µιας επιχείρησης περιλαµβάνονται στις καινοτοµίες διαδικασιών της, ενώ οι καινοτοµίες εµπορίας µπορούν να σχετίζονται µε καινοτόµα προϊόντα και εν τέλει µε καινοτοµίες προϊόντων. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ορισµού της καινοτοµίας 9, η µη τεχνολογική καινοτοµία αποτελεί την µη τεχνολογική διάσταση της καινοτοµίας. Τα αποτελέσµατα της ελληνικής CIS4 έδειξαν ότι το επίπεδο της µη τεχνολογικής καινοτοµίας των επιχειρήσεων του υπό µελέτη πληθυσµού ήταν της τάξης του 46.0% (πίνακας 10). Το επίπεδο αυτό διαµορφώνεται σε µεγαλύτερο βαθµό από καινοτοµίες οργάνωσης παρά από καινοτοµίες εµπορίας. Πίνακας 10: Μη τεχνολογική καινοτοµία κατά την περίοδο Μη τεχνολογική καινοτοµία Καινοτοµία Οργάνωσης Καινοτοµία Εµπορίας Σύνολο 46.0% 40.0% 22.4% Μικρές [ % 38.6% 21.1% Μεσαίες [ % 45.3% 28.3% Μεγάλες [ % 60.9% 36.7% Βιοµηχανία 46.3% 38.8% 25.9% Υπηρεσίες 45.5% 41.6% 18.2% Στο διάγραµµα 6 µπορεί να αξιολογηθεί συγκριτικά το επίπεδο της µη τεχνολογικής καινοτοµίας σε κάθε κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. Το επίπεδο της µη τεχνολογικής καινοτοµίας στους κλάδους της πληροφορικής, των τεχνικών δοκιµών και αναλύσεων και των λοιπών βιοµηχανιών ήταν µεγαλύτερο από 75% κατά την περίοδο µελέτης. 8 Εγχειρίδιο του ΟΣΛΟ, έκδοση Εγχειρίδιο του ΟΣΛΟ, έκδοση

15 ιάγραµµα 6: Επίπεδο µη τεχνολογικής καινοτοµίας ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας κατά την περίοδο

16 Περιφερειακή διάσταση Η µελέτη της περιφερειακής διάστασης της καινοτοµίας επικεντρώνεται στον εντοπισµό διαφορών στα χαρακτηριστικά της καινοτοµικής δραστηριότητας µεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών περιφερειών. Τα βασικά αποτελέσµατα της CIS4 ανά περιφέρεια δίνονται στον πίνακα 11. Τα βασικότερα ευρήµατα που αφορούν την περιφερειακή διάσταση της καινοτοµίας είναι τα ακόλουθα: Οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Αττική έχουν το υψηλότερο επίπεδο καινοτοµικής δραστηριότητας, όπως και το υψηλότερο επίπεδο µη τεχνολογικής καινοτοµίας έναντι των επιχειρήσεων που εδρεύουν σε άλλες περιφέρειες. Στην ίδια περιφέρεια παρατηρείται και το µεγαλύτερο ποσοστό συνεργασιών καινοτοµίας. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Κεντρική Μακεδονία έχουν το χαµηλότερο επίπεδο καινοτοµικής δραστηριότητας, αλλά και τις µικρότερες δαπάνες καινοτοµίας ανά µονάδα κύκλου εργασιών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να παρουσιάζουν και τα λιγότερα έσοδα από πωλήσεις καινοτόµων προϊόντων ανά µονάδα κύκλου εργασιών. Στην Υπόλοιπη Ελλάδα εδρεύουν οι επιχειρήσεις µε τις µεγαλύτερες δαπάνες καινοτοµίας ανά µονάδα κύκλου εργασιών, αλλά και τα περισσότερα έσοδα από πωλήσεις καινοτόµων προϊόντων ανά µονάδα κύκλου εργασιών. Στην ίδια περιφέρεια αντιστοιχεί και το µεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων στις οποίες παρατηρήθηκαν σηµαντικά αποτελέσµατα αλλά και σηµαντικά εµπόδια καινοτοµίας. Πίνακας 11: Στατιστικά καινοτοµίας ανά περιφέρεια κατά την περίοδο Σύνολο χώρας Αττική Κεντρική Μακεδονία Υπόλοιπη Ελλάδα Καινοτοµική δραστηριότητα [1] 35.8% 39.6% 30.5% 33.2% Έσοδα από πωλήσεις καινοτόµων προϊόντων [2] 11.0% 12.7% 6.1% 14.2% απάνες καινοτοµίας [2] 3.1% 3.3% 2.3% 3.9% Συνεργασίες καινοτοµίας [3] 23.5% 24.6% 21.4% 22.8% Πηγές πληροφόρησης για δραστηριότητες καινοτοµίας [3] Σηµαντικά αποτελέσµατα καινοτοµίας [3] Σηµαντικά εµπόδια καινοτοµίας [3] 82.5% 79.3% 88.5% 85.1% 79.7% 77.5% 81.1% 83.2% 51.8% 49.9% 52.2% 54.6% Μη τεχνολογική καινοτοµία [1] 46.0% 48.5% 45.8% 42.1% [1]: Ποσοστό στο σύνολο των επιχειρήσεων του υπό µελέτη πληθυσµού [2]: Ποσοστό στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων [3]: Ποσοστό στο σύνολο των καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων

17 Συµπεράσµατα και χάραξη πολιτικών Τα βασικά αποτελέσµατα της CIS 4 που παρουσιάστηκαν στα κεφάλαια που προηγήθηκαν θα πρέπει να συνεξεταστούν µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα της προηγούµενης Κοινοτικής Έρευνας για την Καινοτοµία (CIS 3) ώστε να αξιολογηθούν οι τάσεις που επικράτησαν στην εξέλιξη της καινοτοµικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων από την περίοδο µέχρι την περίοδο και να χαραχτούν πολιτικές που θα αποσκοπούν στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χώρο της Καινοτοµίας στο µέλλον. Η καινοτοµική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε γενικές γραµµές παραµένει µικρότερη από εκείνη των επιχειρήσεων των ανεπτυγµένων ευρωπαϊκών κρατών, ωστόσο η αύξηση που έχει επιτευχθεί σε σχέση µε την περίοδο αποτελεί ένδειξη σύγκλισης, τη στιγµή µάλιστα που στην Ιρλανδία, τη Γαλλία και την Ολλανδία έχει σηµειωθεί ραγδαία ύφεση 10. Η συνέχιση αυτής της προόδου θα πρέπει να επιχειρηθεί µέσα από πολιτικές που θα εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Η διαφορετική εξέλιξη των χαρακτηριστικών της καινοτοµικής δραστηριότητας στους ευρύτερους κλάδους της Βιοµηχανίας και των Υπηρεσιών θα πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για τη λήψη βελτιωτικών µέτρων στο εγγύς µέλλον. Οι πολιτικές που θα αφορούν τις επιχειρήσεις της Βιοµηχανίας θα πρέπει να έχουν σαν βασικό στόχο την επαναφορά της µη τεχνολογικής καινοτοµίας σε επίπεδο συγκρίσιµο µε αυτό της περιόδου Η παροχή κινήτρων και γνώσεων στις επιχειρήσεις σε θέµατα πωλήσεων π.χ. µέσα από ηµερίδες ή έργα που θα έχουν σαν αντικείµενο την ανάπτυξη καινοτόµων µεθόδων πώλησης και διανοµής, θα συµβάλει στην αύξηση της καινοτοµίας εµπορίας και κατ επέκταση της µη τεχνολογικής καινοτοµίας. Προκειµένου να αυξηθεί το ποσοστό των (τεχνολογικών) καινοτοµιών που εισάγονται µε επιτυχία στην αγορά από τις επιχειρήσεις της Βιοµηχανίας θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σχετικές µε τον περιορισµό των παραγόντων που παρεµποδίζουν τις δραστηριότητες καινοτοµίας τους. Αυτό συνεπάγεται τη διαµόρφωση του κατάλληλου νοµοθετικού και θεσµικού πλαισίου, την εντατικοποίηση της χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων και την ανάληψη δράσεων για την επιµόρφωση των απασχολούµενων σε θέµατα που αφορούν την καινοτοµία, την τεχνολογία και την αγορά. Τα µέτρα που θα εφαρµοστούν για τις επιχειρήσεις της Βιοµηχανίας αναφορικά µε την τόνωση της καινοτοµίας εµπορίας, ενδείκνυται να επεκταθούν και στις επιχειρήσεις των Υπηρεσιών, παρ 10 Ενότητα Ι του παραρτήµατος 11 Οι δράσεις που θα πραγµατοποιηθούν για την επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου είναι κρίσιµης σηµασίας ενόψει και της CIS 2008, στα πλαίσια της οποίας για πρώτη φορά η Μη τεχνολογική Καινοτοµία θα εξετάζεται ισότιµα µε την Τεχνολογική Καινοτοµία

18 ότι για αυτές τις επιχειρήσεις το επίπεδο της µη τεχνολογικής καινοτοµίας παρουσίασε αύξηση σε σχέση µε την περίοδο Ειδικά για τις επιχειρήσεις των Υπηρεσιών, θα πρέπει να επιδιωχθεί και να ενθαρρυνθεί η σύναψη περισσότερων συνεργασιών για δραστηριότητες καινοτοµίας, όπως και η στο µέγιστο δυνατό βαθµό αξιοποίηση από αυτές των πηγών πληροφοριών για δραστηριότητες καινοτοµίας. Απαραίτητη δράση για την επίτευξη αυτού του στόχου αποτελεί η ενηµέρωση των υπεύθυνων των επιχειρήσεων για τα οφέλη που αποφέρει στην καινοτοµική δραστηριότητα τους η αξιοποίηση της συνεργασίας και των πληροφοριών που προέρχεται από εξω - εταιρικούς φορείς, ακόµα κι αν αυτοί ανήκουν στον ίδιο όµιλο. Η αύξηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης για τις επιχειρήσεις των Υπηρεσιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να ανταπεξέλθουν σε µεγαλύτερο βαθµό στις δαπάνες που συνεπάγεται η ανάληψη δραστηριοτήτων καινοτοµίας. Ένα τέτοιο µέτρο θα συµβάλλει στην αύξηση της παραγωγής καινοτόµων προϊόντων 13 και των εσόδων από πωλήσεις καινοτόµων προϊόντων. Η ενθάρρυνση των επιχειρήσεων και των δύο κλάδων να αναπτύξουν δραστηριότητες ΕΤΑ στο εσωτερικό τους, αναµένεται να έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση του αποθέµατος γνώσεων των επιχειρήσεων που δυνητικά µπορεί να οδηγήσει στην εισαγωγή περισσότερων καινοτοµιών στην αγορά. Με το µέτρο αυτό θα µειωθεί παράλληλα η ανάγκη των επιχειρήσεων για αγορά γνώσεων από εξωτερική ΕΤΑ. εν πρέπει ωστόσο να υποτιµηθεί η αξία της εξωτερικής ΕΤΑ στην περίπτωση που οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσµατα καινοτοµίας, όπως λ.χ. την υλοποίηση τεχνολογικών καινοτοµιών µε µικρότερο κόστος 14. Στα πλαίσια της ενηµέρωσης των υπευθύνων των επιχειρήσεων σε θέµατα καινοτοµίας, θα πρέπει να δοθεί έµφαση στη µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων της τεχνολογικής καινοτοµίας. Η εισαγωγή καινοτοµιών που θα συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας και των αποτελεσµάτων της παραγωγικής διαδικασίας, τη µείωση του κόστους ανά παραγόµενη µονάδα 15 και την εξάπλωση σε νέες αγορές δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και κατ επέκταση της καινοτοµικής δραστηριότητας. Τα αποτελέσµατα των ερευνών CIS 3 και CIS 4 που θα αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω αξιολόγηση της διαχρονικής εξέλιξης της καινοτοµικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και στη χάραξη των πολιτικών παρουσιάζονται στην ενότητα ΙΙ του παραρτήµατος. 12 Η αύξηση αυτή ωστόσο είναι πλασµατική, αφού τόσο η καινοτοµία οργάνωσης όσο και η καινοτοµία εµπορίας παρουσίασαν ύφεση. Έτσι η αύξηση που παρατηρήθηκε στη µη τεχνολογική καινοτοµία µπορεί να ερµηνευθεί από το γεγονός ότι η καινοτοµία οργάνωσης και η καινοτοµία εµπορίας δεν σχετίζονται στο βαθµό που συνέβαινε κατά την προηγούµενη περίοδο µελέτης 13 και ιδιαίτερα καινοτόµων για την εθνική αγορά προϊόντων 14 Είναι πιθανό η απόκτηση γνώσεων από δραστηριότητες εσωτερικής ΕΤΑ να συνεπάγεται µεγαλύτερο κόστος για την επιχείρηση από το κόστος που απαιτείται για την αγορά των γνώσεων από άλλο φορέα που τις διαθέτει προς πώληση 15 Κόστος εργασίας και κόστος υλικών και ενέργειας

19 Μεθοδολογικές σηµειώσεις και πλαίσιο ορισµών Μεθοδολογικές σηµειώσεις - Ανάλυση µη - απόκρισης - Γενικά Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση της ελληνικής CIS4 περιγράφεται στο κείµενο της Eurostat µε τίτλο The Fourth Community Innovation Survey (CIS 4) Methodological Recommendations 16. Ο πληθυσµός που µελετήθηκε αντιστοιχούσε στον κύριο πληθυσµό στόχο (Core target population) που προβλέπεται από τον Κοινοτικό Κανονισµό No 1450 / Από τον πληθυσµό στόχο εξαιρέθηκαν οι επιχειρήσεις που κατά την περίοδο µελέτης απασχολούσαν λιγότερους από 10 απασχολούµενους. - ειγµατοληπτικός σχεδιασµός Από τις επιχειρήσεις που αντιστοιχούν στον πληθυσµό στόχο της ελληνικής CIS4 επιλέχθηκε µε στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία µε βέλτιστο καταµερισµό δείγµα 2648 επιχειρήσεων. Οι µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν για την στρωµατοποίηση ήταν η οικονοµική δραστηριότητα, το µέγεθος της επιχείρησης και η γεωγραφική θέση της έδρας της επιχείρησης. Για τη στρωµατοποίηση των επιχειρήσεων ως προς τις δύο πρώτες µεταβλητές χρησιµοποιήθηκαν οι κατηγοριοποιήσεις που περιγράφονται στο κείµενο των µεθοδολογικών προτάσεων της Eurostat, αλλά κάτι τέτοιο δεν µπορούσε να γίνει και για τον γεωγραφικό καταµερισµό των επιχειρήσεων. Αντί του γεωγραφικού καταµερισµού κατά Nuts II, τρεις περιφέρειες χρησιµοποιήθηκαν για τη στρωµατοποίηση των επιχειρήσεων µε βάση τη γεωγραφική θέση της έδρας τους: η Αττική, η Κεντρική Μακεδονία και η Υπόλοιπη Ελλάδα. Προκειµένου να αντιµετωπιστούν τυχόν πηγές µεροληψίας στα αποτελέσµατα λόγω της περιορισµένης απόκρισης που παρατηρήθηκε στο 20% περίπου των στρωµάτων, επιλέχθηκε για την εφαρµογή ανάλυσης µη απόκρισης δείγµα 120 επιχειρήσεις από τον πληθυσµό εκείνων που δεν απάντησαν. Το δείγµα της ανάλυσης µη απόκρισης επιλέχθηκε µε στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία µε βέλτιστο καταµερισµό ως προς τον ευρύτερο κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων και του µεγέθους τους. - Υπολογισµός των συντελεστών στάθµισης Για τον υπολογισµό των βαρών ακολουθήθηκαν οι µεθοδολογικές προτάσεις της Eurostat. Αξίζει να σηµειωθεί ότι για τον υπολογισµό στατιστικών για ποσοτικές µεταβλητές (π.χ. τζίρος, αριθµός απασχολούµενων κ.τ.λ.) χρησιµοποιήθηκε ο λόγος του συνολικού τζίρου στον πληθυσµό και στο τελικό δείγµα για κάθε στρώµα, αντί για τον συνολικό αριθµό επιχειρήσεων που χρησιµοποιήθηκε στην περίπτωση των ποιοτικών µεταβλητών. Τα βάρη αυτά αναπροσαρµόστηκαν µετά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της ανάλυσης µη απόκρισης, ώστε να αποφευχθούν σφάλµατα στις εκτιµήσεις των µεγεθών που θα οφείλονταν σε πηγές µεροληψίας. - Αποτελέσµατα και Έννοιες καινοτοµίας Για την καλύτερη µελέτη των αποτελεσµάτων είναι απαραίτητη η γνώση των εννοιών που σχετίζονται µε την καινοτοµία και ο τρόπος που αυτές σχετίζονται µεταξύ τους. Στα σχεδιαγράµµατα που ακολουθούν περιγράφεται το πλαίσιο ορισµών των εννοιών καινοτοµίας που εξετάζονται στα πλαίσια της CIS4. 16 Τελική έκδοση (9/11/2004)

20 Μεθοδολογικές σηµειώσεις και πλαίσιο ορισµών

21 Μεθοδολογικές σηµειώσεις και πλαίσιο ορισµών

22 Λίστα παραρτηµάτων Παράρτηµα Ενότητα Ι: Καινοτοµική δραστηριότητα στα Ευρωπαϊκά Κράτη και διαχρονική εξέλιξη Ενότητα ΙΙ: ιαχρονική εξέλιξη των βασικών στατιστικών καινοτοµίας στην Ελλάδα

23 Ενότητα Ι: Καινοτοµική δραστηριότητα στα Ευρωπαϊκά Κράτη και διαχρονική εξέλιξη ιάγραµµα 7: Συγκριτική ανάλυση του επίπεδου καινοτοµικής δραστηριότητας της Ελλάδας και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών κατά την περίοδο µελέτης της CIS4 ( )

24 Ενότητα Ι: Καινοτοµική δραστηριότητα στα Ευρωπαϊκά Κράτη και διαχρονική εξέλιξη ιάγραµµα 8: Συγκριτική ανάλυση της µεταβολής του επίπεδου καινοτοµικής δραστηριότητας της Ελλάδας και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών µεταξύ των περιόδων µελέτης των ερευνών CIS3 ( ) και CIS4 ( )

25 Ενότητα ΙΙ: ιαχρονική εξέλιξη των βασικών στατιστικών καινοτοµίας στην Ελλάδα Πίνακας 12: Ανάλυση των διαστάσεων της Τεχνολογικής και της Μη - τεχνολογικής Καινοτοµίας (ποσοστό επιχειρήσεων στο σύνολο του υπό µελέτη πληθυσµού) Σύνολο Βιοµηχανία Υπηρεσίες Καινοτοµική δραστηριότητα 28.1% 35.8% 27.1% 35.1% 32.7% 36.7% Τεχνολογική Καινοτοµία 27.3% 35.1% 26.3% 34.3% 31.9% 36.2% Καινοτοµία Προϊόντος 19.1% 25.1% 18.2% 24.9% 22.8% 25.3% Καινοτοµία Προϊόντος - Προϊόντα νέα στην αγορά 11.3% 15.9% 10.3% 15.6% 16.0% 16.3% Καινοτοµία ιαδικασίας 17.9% 31.8% 17.4% 30.9% 20.2% 33.0% Συνεχιζόµενες και Εγκαταληφθείσες ραστηριότητες Καινοτοµίας 15.1% 8.4% 14.1% 7.8% 19.7% 9.0% Μη - τεχνολογική Καινοτοµία [1] 55.5% 46.0% 58.4% 46.3% 42.2% 45.5% Καινοτοµία Οργάνωσης [1] 37.1% 40.0% 35.9% 38.8% 42.7% 41.6% Καινοτοµία Εµπορίας [1] 55.5% 22.4% 58.4% 25.9% 42.2% 18.2% [1]: Στα πλαίσια της CIS3 η Καινοτοµία Οργάνωσης και η Καινοτοµία Εµπορίας αντιπροσωπεύτηκαν από τις «σηµαντικές στρατηγικές και οργανωτικές µεταβολές». Από κοινού οι µεταβολές αυτές συνθέτουν την Μη τεχνολογική καινοτοµία Πίνακας 13: απάνες και Έσοδα καινοτοµίας (δαπάνες για δραστηριότητες καινοτοµίας και έσοδα από πωλήσεις καινοτόµων προϊόντων ανά µονάδα τζίρου των καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων (1) και του συνόλου των επιχειρήσεων του υπό µελέτη πληθυσµού (2)) Συνολικές δαπάνες καινοτοµίας απάνες για δραστηριότητες εσωτερικής Σύνολο Βιοµηχανία Υπηρεσίες [1] 5.3% 6.2% 5.5% 7.9% 4.4% 4.4% [2] 2.1% 3.1% 2.3% 4.8% 1.6% 1.8% [1] 1.4% 1.7% 1.5% 1.0% 1.1% 2.3% ΕΤΑ [2] 0.6% 0.8% 0.6% 0.6% 0.4% 1.0% απάνες για δραστηριότητες εξωτερικής [1] 0.2% 0.4% 0.1% 0.2% 0.4% 0.6% ΕΤΑ [2] 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% Έσοδα από πωλήσεις καινοτόµων προϊόντων [2] 8.8% 11.0% 7.5% 13.5% 13.6% 9.2% [1] 22.1% 22.0% 18.2% 21.9% 37.1% 22.1% Έσοδα από πωλήσεις καινοτόµων προϊόντων νέων στην αγορά [2] 2.9% 4.8% 1.8% 5.5% 6.5% 4.2% [1] 7.2% 9.6% 4.5% 9.0% 17.8% 10.1% Έσοδα από πωλήσεις καινοτόµων προϊόντων νέων στην επιχείρηση [2] 5.6% 6.2% 5.3% 7.9% 6.5% 5.0% [1]: ποσοστό ανά µονάδα τζίρου των καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων [2]: ποσοστό ανά µονάδα τζίρου των επιχειρήσεων του υπό µελέτη πληθυσµού [1] 13.9% 12.4% 12.8% 12.9% 17.8% 12.0%

26 Ενότητα ΙΙ: ιαχρονική εξέλιξη των βασικών στατιστικών καινοτοµίας στην Ελλάδα Πίνακας 14: ιαχρονική εξέλιξη των βασικών στατιστικών καινοτοµίας: ΕΤΑ, ηµόσια χρηµατοδότηση της Καινοτοµίας και Χαρακτηριστικά της Καινοτοµικής δραστηριότητας (ποσοστό επιχειρήσεων στο σύνολο των καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων) Σύνολο Βιοµηχανία Υπηρεσίες Καινοτοµική δραστηριότητα και ΕΤΑ Εσωτερική ΕΤΑ 56.4% 51.0% 53.6% 48.3% 66.7% 54.2% Συνεχής εσωτερική ΕΤΑ 40.8% 30.2% 39.8% 31.7% 44.1% 28.5% Εξωτερική ΕΤΑ 16.4% 32.0% 13.9% 27.2% 25.8% 37.6% ηµόσια χρηµατοδότηση της Καινοτοµίας Χαρακτηριστικά της Καινοτοµικής δραστηριότητας Τοπική Κυβέρνηση 3.5% 5.5% 3.7% 7.3% 2.6% 3.4% Κεντρική Κυβέρνηση 16.8% 19.9% 17.1% 21.5% 15.5% 18.0% Ευρωπαϊκή Ένωση 16.3% 19.7% 16.1% 22.6% 17.0% 16.3% Πηγές Πληροφόρησης για δραστηριότητες καινοτοµίας 86.8% 82.5% 86.0% 85.2% 89.7% 79.3% Συνεργασίες Καινοτοµίας 24.0% 23.5% 19.9% 20.6% 39.7% 26.9% Αποτελέσµατα Τεχνολογικής Καινοτοµίας Εµπόδια στην Καινοτοµική δραστηριότητα 86.6% 79.7% 87.5% 79.2% 83.3% 80.3% 60.9% 69.9% 61.4% 77.7% 59.2% 61.4%

27 Αναφορές Αναφορές The Fourth Community Innovation Survey (CIS 4) Methodological Recommendations, Eurostat (2004) Commission Regulation (EC) No 1450/2004 Annex on Innovation Statistics, European Commission (2004) OSLO manual, 2nd edition, OECD (1997) OSLO manual, 3rd edition, OECD (2005) Frascati manual, OECD (2002)

Βασικοί δείκτες καινοτομίας. ελληνικών επιχειρήσεων

Βασικοί δείκτες καινοτομίας. ελληνικών επιχειρήσεων Βασικοί δείκτες καινοτομίας Έρευνα & Ανάπτυξη στις ελληνικές επιχειρήσεις ελληνικών επιχειρήσεων 2012-2014 Επίσημα στατιστικά & δείκτες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 8 Ιουλίου 2016 Στατιστικές για την καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Ι ΣΧΝΟΛΟΤΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Ι ΣΧΝΟΛΟΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Ι ΣΧΝΟΛΟΤΙΑΣ.R Σχέδιο Δράσης για την Εφαρμογή του Κοινοτικού Κανονισμού (EC) Νο 1450/2004 στις έρευνες CIS 2006 και CIS 2008 Action Plan for the Implementation

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ Ε&Α... 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Καινοτοµία στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση µε τις νότιες και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες» Χριστόπουλος Αλέξανδρος

«Η Καινοτοµία στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση µε τις νότιες και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες» Χριστόπουλος Αλέξανδρος «Η Καινοτοµία στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση µε τις νότιες και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες» Χριστόπουλος Αλέξανδρος Επιβλέπων καθηγητής: κ. Πετράκης Παναγιώτης Πίνακας Περιεχοµένων 1.1. Η καινοτοµική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις Φαρμακευτικός Κλάδος

Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις Φαρμακευτικός Κλάδος Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012 Φαρμακευτικός Κλάδος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Αθήνα 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης / Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών: Δρ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Πληροφόρησης-Ανάπτυξη

Πηγές Πληροφόρησης-Ανάπτυξη Τίτλος Εισήγησης : Διερευνώντας τη σχέση Πηγές Πληροφόρησης-Ανάπτυξη Καινοτομίας: Η Περίπτωση της Ελλάδας Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, ph.d. Επιστημονικός Συνεργάτης, ΤΕΙ Αθήνας Δρ. Ιωάννης Μπουρής, mba,ph ph.d.

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις Κλάδος Τροφίμων & Ποτών

Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις Κλάδος Τροφίμων & Ποτών Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Αθήνα 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης / Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών: Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Λάρισα, 30 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγικά Η έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί µία στρατηγική προσέγγιση, µε στόχο τον οικονοµικό µετασχηµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της έρευνας ήταν η αποτίµηση του περιβάλλοντος

Σκοπός της έρευνας ήταν η αποτίµηση του περιβάλλοντος Σκοπός της έρευνας ήταν η αποτίµηση του περιβάλλοντος καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριµένα, για το περιβάλλον καινοτοµίας µελετήθηκε η επάρκεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 3.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Ειδικότερα η ενότητα περιλαµβάνει:

Μέτρο 3.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Ειδικότερα η ενότητα περιλαµβάνει: Μέτρο 3.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ειδικότερα η ενότητα περιλαµβάνει: Συνοπτική παρουσίαση υπάρχουσας κατάστασης : Οι ενέργειες του µέτρου αυτού αποσκοπούν στην δηµιουργία θετικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012 Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Αθήνα 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της Ελλάδος στην τεχνολογική καινοτοµία

Επιδόσεις της Ελλάδος στην τεχνολογική καινοτοµία Επιδόσεις της Ελλάδος στην τεχνολογική καινοτοµία Νίκος Κοµνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 8 Φεβρουαρίου 2008 1. ιαφοροποίηση επιδόσεων καινοτοµίας στην ΕΕ 2. Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες έκδοσης δεικτών ΕΤΑΚ και καταγραφής και οργάνωσης της ερευνητικής δραστηριότητας

Υπηρεσίες έκδοσης δεικτών ΕΤΑΚ και καταγραφής και οργάνωσης της ερευνητικής δραστηριότητας ΕΠΣΕΤ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΧΡΗΣΤΕΣ Υπηρεσίες έκδοσης δεικτών ΕΤΑΚ και καταγραφής και οργάνωσης της ερευνητικής δραστηριότητας Δρ Νένα Μάλλιου, 31.12.2012 Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας του Μηχανισμού Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Θωμάς Μπαρτζάνας Ερευνητής ΙΕΤΕΘ /ΕΚΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ Διδάσκων Καθηγητής: Δρ. Σακκάς Νικόλαος Εργαστηριακός Συνεργάτης: Σαββάκης Νικόλαος, M.Sc.-Μηχ., υπ. Δρ. E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου 2011

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου 2011 ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2010

Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2010 Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2010 Μονάδες Παραγωγής Γνώσης Χρηματοδότηση Ομάδα Εργασίας Υπηρεσίες Μεταφοράς Τεχνολογίας Εκκόλαψη: Υποδομές-Διαδικασίες Αναδιανο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης «Οι Καινοτομικές Δραστηριότητες στην Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής»

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» ελτίο Τύπου Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» Κυρίες και κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» Σάκης Καραμόσχος Σύμβουλος Διαχείρισης Σκοπός Στόχοι η δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1 Επώνυµη ονοµασία Η επώνυµη ονοµασία είναι αυτή η ονοµασία που ξεχωρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας από αυτές των ανταγωνιστών. Οι σχετικές αποφάσεις θα επηρεαστούν από τις εξής ερωτήσεις: 1. Χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020 Εισηγητής: Γ. Ζαγκλιβερινός, ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020 ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ιστορικά η Χηµική Βιοµηχανία αποτελεί έναν από τους βασικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 6 Φεβρουάριος 2003 Μηνιαίο ελτίο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Σύνοψη Στις 14/1/2003 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ZA5458. Flash Eurobarometer 305 (Innobarometer 2010) Country Specific Questionnaire Cyprus

ZA5458. Flash Eurobarometer 305 (Innobarometer 2010) Country Specific Questionnaire Cyprus ZA5458 Flash Eurobarometer 305 (Innobarometer 2010) Country Specific Questionnaire Cyprus Survey questionnaire "Innobarometer 2010 - Public Services Innovation" Πληροφορίες για τον Οργανισμό Παρακαλώ απαντήστε

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 299/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.10.2012 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 995/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Οκτωβρίου 2012 για τον καθορισμό λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2012

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2012 ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Αξία Ευρωπαικής Αγορας ΤΠΕ 2006 σε δις 300; 44% 164; 24% 76; 11%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2139(INI) 4.12.2008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Σχέδιο έκθεσης (PE414.361v01-00) σχετικά με τις προ-εμπορικές δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index -1- Τέλος 3 ου τριµήνου Τριµηνιαίος είκτης Οικονοµικού Κλίµατος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index -1- Τέλος 3 ου τριµήνου Τριµηνιαίος είκτης Οικονοµικού Κλίµατος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριµήνου Τριµηνιαίος Οικονοµικού Κλίµατος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγµατοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας ΙII Μετασχηµατισµός Συστήµατος ΕΤΑΚ

Πυλώνας ΙII Μετασχηµατισµός Συστήµατος ΕΤΑΚ Πυλώνας ΙII Μετασχηµατισµός Συστήµατος ΕΤΑΚ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Πρόγραµµα «Κουπόνια Καινοτοµίας» Πρόγραµµα «Βιοµηχανική Ιδιοκτησία» Πρόγραµµα «Συµµετοχή σε Εκδηλώσεις ιεθνούς ικτύωσης» Πρόγραµµα «Ενθάρρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Οικονομική κρίση και πολιτικές ανάπτυξης και συνοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Κρήτης: Επιτεύγματα στην Έρευνα & Καινοτομία

Τ.Ε.Ι. Κρήτης: Επιτεύγματα στην Έρευνα & Καινοτομία Τ.Ε.Ι. Κρήτης: Επιτεύγματα στην Έρευνα & Καινοτομία του Δρ. Βασίλη Ζαχαρόπουλου 1. Γενικά Στοιχεία Η Ατζέντα της Λισαβόνας αναγνώρισε την πρωτεύουσα σημασία της έρευνας και της καινοτομίας στη μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας»

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» «Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» Νίκος Γαβαλάκης «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 22 Οκτωβρίου 2013 Υποστήριξη Νέας Επιχειρηματικότητας Προώθηση Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας Ενότητα 5: Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης

Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας Ενότητα 5: Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας Ενότητα 5: Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 19.11.2002 Α. Σύνοψη κυριότερων παρατηρήσεων Το Πανελλήνιο Βιοµηχανικό Συνέδριο του ΣΕΒ το έτος 2000

Διαβάστε περισσότερα

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος στη συνάντηση µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής Η

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Μέλος του ΒΠ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 March 07 Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος Επιλογής ιαδικασιών (Process Decision Program Chart)

Μέθοδος Επιλογής ιαδικασιών (Process Decision Program Chart) Μέθοδος Επιλογής ιαδικασιών (Process Decision Program Chart) Βασίζεται στη µέθοδο του διαγράµµατος συστηµατοποίησης και αναλύσει τις εναλλακτικές περιπτώσεις συµβάντων. Τα βασικά συστατικά είναι τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα λοιπόν µε τις εκτιµήσεις της δεύτερης έρευνας για το ύψος των επενδύσεων του 2010, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της Μεταποίησης καταγράφο

Σύµφωνα λοιπόν µε τις εκτιµήσεις της δεύτερης έρευνας για το ύψος των επενδύσεων του 2010, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της Μεταποίησης καταγράφο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικήέρευνασεεπιχειρήσειςτου ιδιωτικούτοµέα

Ποσοτικήέρευνασεεπιχειρήσειςτου ιδιωτικούτοµέα Ποσοτικήέρευνασεεπιχειρήσειςτου ιδιωτικούτοµέα Μεθοδολογία Ποσοτική έρευνα αγοράς με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Computer Aided Telephone Interviewing - C.A.T.I.). Ερωτηµατολόγιο οµηµένο ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

9. Η εξάρτηση µεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι µεγάλη και αυτή καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης.

9. Η εξάρτηση µεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι µεγάλη και αυτή καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) Να σηµειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Λειτουργικός στόχος του σχολείου είναι η µόρφωση των ανθρώπων. 2. Η επιχείρηση αποτελεί κοινωνική οργάνωση, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία. στις ελληνικές επιχειρήσεις

Καινοτομία. στις ελληνικές επιχειρήσεις Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012 2 Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Αθήνα 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 277. Η µέτρηση του συνολικού κόστους των δραστηριοτήτων ΤΚΠ σε επιχειρήσεις και κλάδους αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους στόχους των ερευνών καινοτοµίας.

Διαβάστε περισσότερα