Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004)"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 η Κοινοτική Έρευνα για την Καινοτοµία Συνοπτικά Αποτελέσµατα 4 th Community Innovation Survey (CIS 4) Summary Results Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα ( ) Μάρτιος 2007

2 Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα ( ) Εισαγωγικό σηµείωµα Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα της ελληνικής CIS4 που πραγµατοποιήθηκε κατά το 2 ο και 3 ο τρίµηνο του 2006 µε σκοπό τη µελέτη της καινοτοµίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα κατά την περίοδο Τα αποτελέσµατα που περιλαµβάνονται στην έκθεση παρέχουν µια πλήρη περιγραφή της γενικής εικόνας της καινοτοµίας και της καινοτοµικής δραστηριότητας στο ελληνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. ii

3 Περιεχόµενα Εισαγωγή Καινοτοµική δραστηριότητα Τεχνολογική καινοτοµία ραστηριότητες και δαπάνες σχετικές µε την καινοτοµία Χαρακτηριστικά της καινοτοµικής δραστηριότητας Μη τεχνολογική καινοτοµία Περιφερειακή διάσταση Συµπεράσµατα και χάραξη πολιτικών Μεθοδολογικές σηµειώσεις Παράρτηµα Αναφορές iii

4 Εισαγωγή Η καινοτοµική δραστηριότητα των επιχειρήσεων µιας χώρας αποτελεί ένα χαρακτηριστικό µέτρο αξιολόγησης της ανταγωνιστικότητας και του επιπέδου ανάπτυξης της χώρας αυτής. Συνεπώς η µέτρηση της παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον σε κυβερνητικό, και όχι µόνο, επίπεδο για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η µέτρηση της καινοτοµικής δραστηριότητας και των υπόλοιπων στατιστικών καινοτοµίας 1, οι Κοινοτικές Έρευνες για την Καινοτοµία (Community Innovation Surveys - CIS) που διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα από τη Eurostat είναι από τις ελάχιστες έρευνες που επιτρέπεται σε χρήστες / ερευνητές να έχουν πρόσβαση στα µικροδεδοµένα των επιχειρήσεων 2. Οι έρευνες CIS υλοποιούνται µε τη χρήση κοινής (εναρµονισµένης) µεθοδολογίας και ερωτηµατολογίου στις Ευρωπαϊκές χώρες. Οι έννοιες που χρησιµοποιούνται στα πλαίσια των ερευνών περιγράφονται στο OSLO manual (OECD, edition 1997). Η 4 η Κοινοτική Έρευνα για την Καινοτοµία (CIS 4) έχει σαν περίοδο µελέτης την τριετία Υπεύθυνη για την υλοποίηση της και την παραγωγή των στατιστικών καινοτοµίας που απαιτούνται από τον Κ.Κ. Νο 1450/2004 για την Ελλάδα ήταν η Γ.Γ.Ε.Τ. Η CIS 4 υλοποιήθηκε στην Ελλάδα στα πλαίσια του έργου «Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα ( )», το οποίο ανατέθηκε από τη Γ.Γ.Ε.Τ. στην κοινοπραξία των εταιριών Quantos Ε.Π.Ε. και MRB Hellas. Τα τελικά αποτελέσµατα της ελληνικής CIS 4 δηµοσιεύτηκαν στη διαδικτυακή βάση της Eurostat (Newcronos) στα τέλη του 2006, ταυτόχρονα µε τα αποτελέσµατα όλων των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών κρατών που συµµετείχαν στην έρευνα. Στη συνέχεια του κειµένου επιχειρείται η σύνοψη των βασικότερων αποτελεσµάτων της ελληνικής CIS 4 ανά ενότητα. 1 Κοινοτικός Κανονισµός Νο 1450/2004 (Annex) 2 Κοινοτικός Κανονισµός Νο. 831/

5 Καινοτοµική δραστηριότητα Τεχνολογική καινοτοµία Η τεχνολογική καινοτοµία αφορά την εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σηµαντικά βελτιωµένου προϊόντος (καινοτοµία προϊόντος) ή την υιοθέτηση µιας νέας ή σηµαντικά βελτιωµένης διαδικασίας από µια επιχείρησης (καινοτοµία διαδικασίας). Η καινοτοµική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, εκτός από τις παραπάνω ολοκληρωµένες τεχνολογικές καινοτοµίες περιλαµβάνει και τις συνεχιζόµενες και εγκαταλειφθήσες δραστηριότητες καινοτοµίας 3. Τα αποτελέσµατα της ελληνικής CIS4 έδειξαν ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που επέδειξε καινοτοµική δραστηριότητα, ή αλλιώς το επίπεδο καινοτοµικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, κατά την περίοδο ήταν της τάξης του 35.8%. Η καινοτοµική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σηµείωσε αύξηση κατά 7.7% σε σχέση µε την περίοδο µελέτης της CIS3, ενώ το ποσοστό των επιχειρήσεων µε καινοτοµία διαδικασιών ήταν µεγαλύτερο από το ποσοστό των επιχειρήσεων µε καινοτοµία προϊόντων (πίνακας 1). Πίνακας 1: Καινοτοµική δραστηριότητα και Τεχνολογική καινοτοµία κατά την περίοδο Καινοτοµική δραστηριότητα Μεταβολή σε σχέση µε τη CIS3 Τεχνολογική Καινοτοµία Καινοτοµία Προϊόντων Καινοτοµία ιαδικασιών Σύνολο 35.8% 7.7% 35.1% 25.1% 31.8% Μικρές [10-49 Μεσαίες [ Μεγάλες [ % 7.5% 33.1% 23.0% 30.0% 43.1% 11.3% 43.1% 33.3% 39.2% 66.6% 21.1% 66.6% 54.2% 58.8% Βιοµηχανία 35.1% 8.0% 34.3% 24.9% 30.9% Υπηρεσίες 36.7% 4.1% 36.2% 25.3% 33.0% Η µελέτη του επιπέδου καινοτοµικής δραστηριότητας ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, διευκολύνεται µε τη µελέτη του διαγράµµατος που ακολουθεί. Αξιοσηµείωτο είναι ότι το σύνολο των επιχειρήσεων των κλάδων της Πληροφορικής και των Τεχνικών δοκιµών και αναλύσεων επέδειξαν καινοτοµική δραστηριότητα. 3 Λεπτοµερέστεροι ορισµοί για τις βασικές έννοιες τις καινοτοµίας δίνονται στο εγχειρίδιο του ΟΣΛΟ

6 ιάγραµµα 1: Επίπεδο καινοτοµικής δραστηριότητας ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας κατά την περίοδο

7 Η έκταση της καινοτοµίας προϊόντος αναφέρεται στο εύρος της γεωγραφικής περιφέρειας που αντιστοιχεί στην αγορά για την οποία ένα προϊόν είναι καινοτόµο βάση του ορισµού του εγχειριδίου του ΟΣΛΟ. Στα πλαίσια της CIS4 εξετάζεται αν ένα προϊόν είναι καινοτόµο µόνο για την επιχείρηση ή για την (εθνική) αγορά, όχι όµως και για τοπικές ή διεθνείς αγορές. ιάγραµµα 2: Έσοδα από πωλήσεις καινοτόµων προϊόντων κατανοµή των εσόδων ανά µέγεθος επιχείρησης και έκταση καινοτοµίας Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, η καινοτοµία προϊόντος αφορά συχνότερα προϊόντα νέα για την επιχείρηση, παρά προϊόντα νέα για την αγορά. Πίνακας 2: Έκταση της καινοτοµίας προϊόντων κατά την περίοδο Νέα για την αγορά Νέα για την επιχείρηση Σύνολο 15.9% 20.8% Μικρές [10-49 Μεσαίες [ Μεγάλες [ % 18.9% 20.5% 29.0% 36.1% 43.9% ιάγραµµα 3: Έσοδα από πωλήσεις καινοτόµων προϊόντων κατανοµή των εσόδων ανά µέγεθος επιχείρησης και έκταση καινοτοµίας Βιοµηχανία 15.6% 21.2% Υπηρεσίες 16.3% 20.4% Τα συνολικά έσοδα από πωλήσεις καινοτόµων προϊόντων για τις επιχειρήσεις του υπό µελέτη πληθυσµού κατά την περίοδο ανήλθαν σε 9,90 δις ευρώ. Τα µερίδια των συνολικών εσόδων που αντιστοιχούν σε επιχειρήσεις διαφορετικού µεγέθους ή κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας και σε διαφορετικά επίπεδα της έκτασης της καινοτοµίας προϊόντος, παρουσιάζονται στα διαγράµµατα 2 και

8 ραστηριότητες και δαπάνες σχετικές µε την καινοτοµία Η καινοτοµική δραστηριότητα των επιχειρήσεων σχετίζεται µε ένα σύνολο δραστηριοτήτων που αναλαµβάνουν οι επιχειρήσεις και οι οποίες είναι κρίσιµης σηµασίας για την επιτυχή εισαγωγή καινοτοµιών στην αγορά. Το σηµαντικότερο παράδειγµα δραστηριοτήτων σχετικών µε την καινοτοµία είναι οι δραστηριότητες ΕΤΑ 4, και ειδικότερα οι δραστηριότητες εσωτερικής ΕΤΑ. Οι ορισµοί της ΕΤΑ και της καινοτοµίας φανερώνουν ότι οι δύο έννοιες σχετίζονται, ενώ η σχέση τους επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα της ελληνικής CIS4, αφού το 51.0% των επιχειρήσεων µε καινοτοµική δραστηριότητα ανέπτυξαν κατά το ίδιο διάστηµα δραστηριότητες εσωτερικής ΕΤΑ (πίνακας 3). Ωστόσο, οι δραστηριότητες που παρατηρήθηκαν συχνότερα µεταξύ των καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων ήταν η κατάρτιση των απασχολούµενων και η αγορά µηχανηµάτων, εξοπλισµού και λογισµικού. Πίνακας 3: ραστηριότητες σχετικές µε την καινοτοµία ποσοστό καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων που παρουσίασαν τις ακόλουθες δραστηριότητες καινοτοµίας κατά την περίοδο [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Σύνολο 51.0% 30.2% 32.0% 92.3% 14.7% 72.3% 54.0% 25.8% Μικρές [ % 26.3% 27.2% 91.2% 13.8% 68.1% 49.7% 24.5% Μεσαίες [ % 44.6% 48.0% 97.6% 18.4% 86.8% 70.0% 32.2% Μεγάλες [ % 47.3% 63.7% 91.8% 16.0% 96.4% 72.7% 24.2% Βιοµηχανία 48.3% 31.7% 27.2% 92.1% 11.9% 67.6% 55.6% 22.3% Υπηρεσίες 54.2% 28.5% 37.6% 92.5% 18.0% 77.8% 52.1% 30.0% [1]: Εσωτερική ΕΤΑ [2]: Συνεχής Εσωτερική ΕΤΑ [3]: Εξωτερική ΕΤΑ [4]: Αγορά µηχανηµάτων, εξοπλισµού και λογισµικού [5]: Αγορά άλλων εξωτερικών γνώσεων [6]: Κατάρτιση των απασχολούµενων [7]: Εισαγωγή καινοτοµιών στην αγορά [8]: Άλλες προετοιµασίες Τόσο οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε την καινοτοµία, όσο και οι δαπάνες στις οποίες προβαίνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια αυτών (δαπάνες καινοτοµίας), είναι από τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα της CIS4. Στο διάγραµµα που ακολουθεί αποτυπώνεται η συνολική δαπάνη για δραστηριότητες καινοτοµίας ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. 4 Συντοµογραφία που χρησιµοποιείται συχνά για αναφορές στην έννοια της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Ο ορισµός της ΕΤΑ παρέχεται από το εγχειρίδιο Frascati

9 ιάγραµµα 4: Έσοδα από πωλήσεις καινοτόµων προϊόντων κατανοµή των εσόδων ανά µέγεθος επιχείρησης και έκταση καινοτοµίας - 6 -

10 Το σύνολο των δαπανών για δραστηριότητες καινοτοµίας για την περίοδο ανήλθε σε 2,78 εκατ. ευρώ. Το 60% περίπου του ποσού αυτού προέρχεται από τη Βιοµηχανία Πετρελαίου και χηµικών, τη Βιοµηχανία ξύλου, χαρτιού και εκδόσεων, τους Ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και το Χονδρικό εµπόριο. ιάγραµµα 5: Κατανοµή των δαπανών καινοτοµίας ανά είδος δαπάνης Το 65.6% των συνολικών δαπανών καινοτοµίας κατά την περίοδο αντιστοιχεί σε δαπάνες για αγορά µηχανηµάτων, εξοπλισµού και λογισµικού. Αντίθετα, το ποσό που αντιστοιχεί σε δραστηριότητες εσωτερικής ΕΤΑ είναι 27.1% και σε δραστηριότητες εξωτερικής ΕΤΑ 6.1% (διάγραµµα 7). Συνεπώς, κατά την περίοδο που εξετάζεται δαπανήθηκαν εκατ. ευρώ για δραστηριότητες ΕΤΑ. Στη µελέτη των δαπανών καινοτοµίας περιλαµβάνεται και η µελέτη της δηµόσιας χρηµατοδότησης της καινοτοµίας. Η δηµόσια χρηµατοδότηση της καινοτοµίας έχει σαν µακροπρόθεσµο σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχει θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη µέλη της αναφορικά µε την καινοτοµία 5, µέσα από την παροχή οικονοµικών κινήτρων στις επιχειρήσεις. Η αξιολόγηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης και των αποτελεσµάτων που έχει στις επιδόσεις καινοτοµίας των επιχειρήσεων αποτελεί βάση για την ανάληψη πρόσθετων ή εναλλακτικών πρωτοβουλιών για την επίτευξη των τελικών στόχων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι σηµαντικότερες πηγές δηµόσιας χρηµατοδότησης της καινοτοµίας κατά την περίοδο µελέτης ήταν η Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση και η Κεντρική Κυβέρνηση (πίνακας 4). 5 Lisbon Strategy Πίνακας 4: ηµόσια χρηµατοδότηση της καινοτοµίας Τοπικές ή περιφερειακές αρχές Κεντρική Κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση Σύνολο 5.5% 19.9% 19.7% Μικρές [10-49 Μεσαίες [ Μεγάλες [ % 17.8% 18.7% 4.4% 31.2% 25.9% 3.2% 11.2% 12.1% Βιοµηχανία 7.3% 21.5% 22.6% Υπηρεσίες 3.4% 18.0% 16.3%

11 Χαρακτηριστικά της καινοτοµικής δραστηριότητας Τα χαρακτηριστικά της καινοτοµικής δραστηριότητας που εξετάζονται στα πλαίσια της CIS4 περιλαµβάνουν τις πηγές πληροφοριών που αξιοποίησαν οι επιχειρήσεις για τις δραστηριότητες καινοτοµίας τους, τις συνεργασίες που σύναψαν για δραστηριότητες καινοτοµίας (συνεργασίες καινοτοµίας), τα αποτελέσµατα που είχε η τεχνολογική καινοτοµία (αποτελέσµατα καινοτοµίας) και τα εµπόδια που συνάντησαν κατά το σχεδιασµό ή την υλοποίηση δραστηριοτήτων καινοτοµίας (εµπόδια στην καινοτοµική δραστηριότητα ή παράγοντες που παρεµποδίζουν τις δραστηριότητες καινοτοµίας). Τα αποτελέσµατα που σχετίζονται µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν µερικά από τα βασικά στατιστικά καινοτοµίας 6. Στον πίνακα 5 δίνονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της ελληνικής CIS4 που αφορούν τα ποσοστά των επιχειρήσεων που: Αξιοποίησαν µια τουλάχιστον πηγή πληροφοριών σε σηµαντικό βαθµό Σύναψαν τουλάχιστον µια συνεργασία καινοτοµίας Παρατήρησαν τουλάχιστον ένα σηµαντικό αποτέλεσµα της τεχνολογικής καινοτοµίας Συνάντησαν τουλάχιστον ένα εµπόδιο στην καινοτοµική τους δραστηριότητα σε σηµαντικό βαθµό Τα τρία πρώτα αποτελέσµατα αναφέρονται στον πληθυσµό των καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων, ενώ το 4 ο εξετάζεται τόσο για τις καινοτοµικά ενεργές επιχειρήσεις όσο και για τις επιχειρήσεις που δεν επέδειξαν καινοτοµική δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν, το 82.5% των καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων αξιοποίησαν σε σηµαντικό βαθµό τουλάχιστον µια πηγή πληροφοριών για τις δραστηριότητες καινοτοµίας τους, ενώ το ποσοστό εκείνων που σύναψαν µία τουλάχιστον συνεργασία καινοτοµίας ήταν της τάξης του 23.5%. Η τεχνολογική καινοτοµία είχε σηµαντικά αποτελέσµατα για το 79.7% των καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων. Ωστόσο το 69.9% του ίδιων επιχειρήσεων συνάντησε εµπόδια στην υλοποίηση της καινοτοµικής της δραστηριότητας. Ωστόσο, και το 42.1% των µη ενεργών καινοτοµικά επιχειρήσεων συνάντησε εµπόδια που δεν τους επέτρεψαν να αναπτύξουν κάποια καινοτοµική δραστηριότητα. 6 Commission Regulation (EC) No 1450/

12 Πίνακας 5: Χαρακτηριστικά της καινοτοµικής δραστηριότητας κατά την περίοδο Πηγές πληροφοριών Συνεργασίες καινοτοµίας Αποτελέσµατα καινοτοµίας Εµπόδια στην καινοτοµική δραστηριότητα [1] [1] [1] [1] [2] Σύνολο 82.5% 23.5% 79.7% 69.9% 42.1% Μικρές [10-49 Μεσαίες [ Μεγάλες [ % 21.9% 79.6% 71.7% 41.4% 92.0% 29.8% 80.5% 61.6% 43.5% 90.1% 29.0% 79.2% 64.3% 89.5% Βιοµηχανία 85.2% 20.6% 79.2% 77.7% 43.1% Υπηρεσίες 79.3% 26.9% 80.3% 61.4% 40.8% [1]: Ποσοστό στις επιχειρήσεις µε καινοτοµική δραστηριότητα [2]: Ποσοστό στις επιχειρήσεις χωρίς καινοτοµική δραστηριότητα Οι πηγές πληροφόρησης που αξιοποιήθηκαν σε µεγαλύτερο ποσοστό από τις επιχειρήσεις για τις δραστηριότητες καινοτοµίας τους (πίνακας 6) ήταν οι προµηθευτές εξοπλισµού, υλικών, εξαρτηµάτων ή λογισµικού και οι πηγές από το εσωτερικό των επιχειρήσεων ή των οµίλων (εσωτερικές πηγές). Οι εταίροι συνεργασίας στους οποίους αντιστοιχούν τα µεγαλύτερα ποσοστά συνεργασιών καινοτοµίας (πίνακας 7) ήταν οι ανταγωνιστές και οι άλλες επιχειρήσεις του ίδιου τοµέα και οι προµηθευτές εξοπλισµού, υλικών, εξαρτηµάτων ή λογισµικού. Επίσης οι µεγάλες επιχειρήσεις σύναψαν σε σηµαντικό ποσοστό συνεργασίες καινοτοµίας µε άλλες επιχειρήσεις του ίδιου οµίλου και µε πανεπιστήµια ή άλλα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το τελευταίο ποσοστό είναι σηµαντικό και για τις µεσαίες επιχειρήσεις. Τα πιο συχνά παρατηρηθέντα αποτελέσµατα της τεχνολογικής καινοτοµίας (πίνακας 8) αφορούσαν κυρίως τη βελτίωση της ποιότητας των αγαθών ή των υπηρεσιών, αλλά και τη βελτίωση της ευελιξίας της παραγωγής ή της παροχής υπηρεσιών και την αύξηση της ικανότητας παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών. Οι παράγοντες που παρεµπόδισαν στις περισσότερες περιπτώσεις τις δραστηριότητες καινοτοµίας των καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων (πίνακας 9) ήταν παράγοντες που σχετίζονται µε το κόστος της καινοτοµίας, δηλαδή η έλλειψη χρηµατοδότησης στο εσωτερικό της επιχείρησης ή του οµίλου αλλά και από εξωτερικές πηγές, όπως επίσης και το πολύ υψηλό κόστος καινοτοµίας

13 Πίνακας 6: Σηµαντικές πηγές πληροφοριών για δραστηριότητες καινοτοµίας 7 Εσωτερικό της επιχείρησης ή του οµίλου επιχειρήσεων Προµηθευτές εξοπλισµού, υλικών, εξαρτηµάτων ή λογισµικού [1] [2] [3] [4] [5] [6] 46.2% 43.6% 53.3% 71.0% 50.7% 41.0% 42.6% 39.1% 55.8% 57.3% 43.5% 41.5% Πελάτες 25.1% 22.1% 35.5% 42.2% 23.9% 26.5% Ανταγωνιστές ή άλλες επιχειρήσεις του τοµέα σας Σύµβουλοι, Εµπορικά Εργαστήρια ή ιδιωτικά ιδρύµατα Ε&Α Πανεπιστήµια ή άλλα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Κρατικά ή δηµόσια ερευνητικά ιδρύµατα Συνέδρια, εµπορικές εκθέσεις, άλλες εκθέσεις Επιστηµονικά περιοδικά και επαγγελµατικές/τεχνικές εκδόσεις Επαγγελµατικές και βιοµηχανικές εκδόσεις Πίνακας 7: Συνεργασίες καινοτοµίας % 16.1% 23.5% 21.0% 11.8% 24.2% 10.2% 9.2% 12.7% 20.0% 9.2% 11.3% 4.4% 3.5% 6.8% 12.9% 4.8% 3.8% 2.3% 1.9% 4.2% 1.3% 1.7% 3.0% 31.9% 31.7% 35.2% 18.2% 36.6% 26.3% 21.5% 20.8% 25.0% 21.2% 24.7% 17.8% 8.1% 9.4% 0.8% 14.5% 9.8% 6.2% [1] [2] [3] [4] [5] [6] Άλλες επιχειρήσεις του οµίλου 3.5% 3.1% 3.0% 16.9% 2.7% 4.5% Προµηθευτές εξοπλισµού, υλικών, εξαρτηµάτων ή λογισµικού 11.0% 10.4% 12.6% 16.3% 11.3% 10.6% Πελάτες 7.8% 8.0% 6.7% 7.9% 5.8% 10.0% Ανταγωνιστές ή άλλες επιχειρήσεις του τοµέα Σύµβουλοι, Εµπορικά Εργαστήρια ή ιδιωτικά ιδρύµατα Ε&Α Πανεπιστήµια ή άλλα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Κρατικά ή δηµόσια ερευνητικά ιδρύµατα 7 Τα στατιστικά δίνονται για τις παρακάτω κατηγορίες: 11.3% 11.4% 12.4% 3.1% 8.0% 15.2% 6.5% 6.3% 7.4% 7.0% 3.7% 9.7% 6.4% 4.5% 13.9% 11.5% 4.9% 8.1% 2.5% 1.9% 4.8% 5.4% 1.7% 3.4% [1]: Σύνολο [2]: Μικρές [10-49 απασχ.] [3]: Μεσαίες [ απασχ.] [4]: Μεγάλες [250 + απασχ.] [5]: Βιοµηχανία [6]: Υπηρεσίες Πίνακας 8: Σηµαντικά αποτελέσµατα τεχνολογικής καινοτοµίας 7 Αύξηση του φάσµατος αγαθών ή υπηρεσιών Είσοδος σε νέες αγορές ή αύξηση του µεριδίου της αγοράς Βελτίωση της ποιότητας των αγαθών ή των υπηρεσιών Βελτίωση της ευελιξίας της παραγωγής ή της παροχής υπηρεσιών Αύξηση της ικανότητας παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών Μείωση του κόστους εργασίας ανά παραγόµενη µονάδα Μείωση των υλικών και της ενέργειας ανά παραγόµενη µονάδα Μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου ή βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας [1] [2] [3] [4] [5] [6] 37.0% 35.9% 41.7% 38.2% 35.3% 39.1% 29.9% 28.9% 34.4% 31.5% 30.0% 29.8% 59.7% 58.2% 64.5% 69.7% 61.8% 57.3% 43.6% 40.6% 57.8% 39.0% 43.1% 44.1% 40.8% 38.9% 48.0% 46.5% 37.0% 45.2% 14.0% 13.3% 17.4% 11.8% 18.7% 8.5% 9.8% 9.6% 12.0% 3.5% 13.5% 5.6% 21.3% 18.4% 32.7% 28.3% 26.6% 15.2% Κάλυψη κανονιστικών απαιτήσεων 18.6% 15.2% 32.0% 28.7% 19.7% 17.4% Πίνακας 9: Σηµαντικά εµπόδια στην καινοτοµική δραστηριότητα των καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων 7 Έλλειψη χρηµατοδότησης στο εσωτερικό της επιχείρησης ή του οµίλου σας Έλλειψη χρηµατοδότησης από πηγές εξωτερικές της επιχείρησης [1] [2] [3] [4] [5] [6] 26.4% 28.4% 16.1% 24.7% 33.8% 18.2% 26.7% 27.9% 22.2% 17.7% 29.9% 23.1% Πολύ υψηλό κόστος καινοτοµίας 33.9% 36.5% 21.0% 30.0% 39.9% 27.3% Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού 17.6% 19.3% 8.8% 16.3% 20.5% 14.4% Έλλειψη πληροφόρησης για την τεχνολογία 10.8% 11.4% 6.7% 15.8% 10.9% 10.7% Έλλειψη πληροφόρησης για τις αγορές 10.9% 11.8% 6.1% 11.9% 10.1% 11.7% υσκολία εξεύρεσης εταίρων συνεργασίας για την καινοτοµία Άλλες επιχειρήσεις δεσπόζουν στην αγορά Αβεβαιότητα της ζήτησης για καινοτόµα αγαθά ή υπηρεσίες 18.8% 20.3% 12.5% 11.7% 21.1% 16.4% 16.2% 17.1% 12.5% 12.1% 14.8% 17.8% 17.9% 19.3% 10.9% 18.2% 16.1% 20.0%

14 Μη τεχνολογική καινοτοµία Η µη τεχνολογική καινοτοµία περιλαµβάνει τις οργανωτικής ή εµπορικής φύσεως καινοτοµίες στις οποίες προβαίνουν οι επιχειρήσεις. Οι καινοτοµίες που αφορούν σηµαντικές αλλαγές στην οργανωτική δοµή ή τη διοίκηση των επιχειρήσεων συνθέτουν τις καινοτοµίες οργάνωσης, ενώ οι καινοτοµίες που αφορούν σηµαντικές αλλαγές στα σχέδια και τις µεθόδους προώθησης και πώλησης των προϊόντων αποτελούν παραδείγµατα καινοτοµιών εµπορίας. Η τεχνολογική καινοτοµία και η µη τεχνολογική καινοτοµία συσχετίζονται ως έννοιες τόσο από θεωρητική 8, όσο και από πρακτική σκοπιά. Στην πράξη, οι καινοτοµίες οργάνωσης που έχουν σηµαντικό αποτέλεσµα στην παραγωγή ή τις πωλήσεις µιας επιχείρησης περιλαµβάνονται στις καινοτοµίες διαδικασιών της, ενώ οι καινοτοµίες εµπορίας µπορούν να σχετίζονται µε καινοτόµα προϊόντα και εν τέλει µε καινοτοµίες προϊόντων. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ορισµού της καινοτοµίας 9, η µη τεχνολογική καινοτοµία αποτελεί την µη τεχνολογική διάσταση της καινοτοµίας. Τα αποτελέσµατα της ελληνικής CIS4 έδειξαν ότι το επίπεδο της µη τεχνολογικής καινοτοµίας των επιχειρήσεων του υπό µελέτη πληθυσµού ήταν της τάξης του 46.0% (πίνακας 10). Το επίπεδο αυτό διαµορφώνεται σε µεγαλύτερο βαθµό από καινοτοµίες οργάνωσης παρά από καινοτοµίες εµπορίας. Πίνακας 10: Μη τεχνολογική καινοτοµία κατά την περίοδο Μη τεχνολογική καινοτοµία Καινοτοµία Οργάνωσης Καινοτοµία Εµπορίας Σύνολο 46.0% 40.0% 22.4% Μικρές [ % 38.6% 21.1% Μεσαίες [ % 45.3% 28.3% Μεγάλες [ % 60.9% 36.7% Βιοµηχανία 46.3% 38.8% 25.9% Υπηρεσίες 45.5% 41.6% 18.2% Στο διάγραµµα 6 µπορεί να αξιολογηθεί συγκριτικά το επίπεδο της µη τεχνολογικής καινοτοµίας σε κάθε κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. Το επίπεδο της µη τεχνολογικής καινοτοµίας στους κλάδους της πληροφορικής, των τεχνικών δοκιµών και αναλύσεων και των λοιπών βιοµηχανιών ήταν µεγαλύτερο από 75% κατά την περίοδο µελέτης. 8 Εγχειρίδιο του ΟΣΛΟ, έκδοση Εγχειρίδιο του ΟΣΛΟ, έκδοση

15 ιάγραµµα 6: Επίπεδο µη τεχνολογικής καινοτοµίας ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας κατά την περίοδο

16 Περιφερειακή διάσταση Η µελέτη της περιφερειακής διάστασης της καινοτοµίας επικεντρώνεται στον εντοπισµό διαφορών στα χαρακτηριστικά της καινοτοµικής δραστηριότητας µεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών περιφερειών. Τα βασικά αποτελέσµατα της CIS4 ανά περιφέρεια δίνονται στον πίνακα 11. Τα βασικότερα ευρήµατα που αφορούν την περιφερειακή διάσταση της καινοτοµίας είναι τα ακόλουθα: Οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Αττική έχουν το υψηλότερο επίπεδο καινοτοµικής δραστηριότητας, όπως και το υψηλότερο επίπεδο µη τεχνολογικής καινοτοµίας έναντι των επιχειρήσεων που εδρεύουν σε άλλες περιφέρειες. Στην ίδια περιφέρεια παρατηρείται και το µεγαλύτερο ποσοστό συνεργασιών καινοτοµίας. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Κεντρική Μακεδονία έχουν το χαµηλότερο επίπεδο καινοτοµικής δραστηριότητας, αλλά και τις µικρότερες δαπάνες καινοτοµίας ανά µονάδα κύκλου εργασιών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να παρουσιάζουν και τα λιγότερα έσοδα από πωλήσεις καινοτόµων προϊόντων ανά µονάδα κύκλου εργασιών. Στην Υπόλοιπη Ελλάδα εδρεύουν οι επιχειρήσεις µε τις µεγαλύτερες δαπάνες καινοτοµίας ανά µονάδα κύκλου εργασιών, αλλά και τα περισσότερα έσοδα από πωλήσεις καινοτόµων προϊόντων ανά µονάδα κύκλου εργασιών. Στην ίδια περιφέρεια αντιστοιχεί και το µεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων στις οποίες παρατηρήθηκαν σηµαντικά αποτελέσµατα αλλά και σηµαντικά εµπόδια καινοτοµίας. Πίνακας 11: Στατιστικά καινοτοµίας ανά περιφέρεια κατά την περίοδο Σύνολο χώρας Αττική Κεντρική Μακεδονία Υπόλοιπη Ελλάδα Καινοτοµική δραστηριότητα [1] 35.8% 39.6% 30.5% 33.2% Έσοδα από πωλήσεις καινοτόµων προϊόντων [2] 11.0% 12.7% 6.1% 14.2% απάνες καινοτοµίας [2] 3.1% 3.3% 2.3% 3.9% Συνεργασίες καινοτοµίας [3] 23.5% 24.6% 21.4% 22.8% Πηγές πληροφόρησης για δραστηριότητες καινοτοµίας [3] Σηµαντικά αποτελέσµατα καινοτοµίας [3] Σηµαντικά εµπόδια καινοτοµίας [3] 82.5% 79.3% 88.5% 85.1% 79.7% 77.5% 81.1% 83.2% 51.8% 49.9% 52.2% 54.6% Μη τεχνολογική καινοτοµία [1] 46.0% 48.5% 45.8% 42.1% [1]: Ποσοστό στο σύνολο των επιχειρήσεων του υπό µελέτη πληθυσµού [2]: Ποσοστό στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων [3]: Ποσοστό στο σύνολο των καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων

17 Συµπεράσµατα και χάραξη πολιτικών Τα βασικά αποτελέσµατα της CIS 4 που παρουσιάστηκαν στα κεφάλαια που προηγήθηκαν θα πρέπει να συνεξεταστούν µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα της προηγούµενης Κοινοτικής Έρευνας για την Καινοτοµία (CIS 3) ώστε να αξιολογηθούν οι τάσεις που επικράτησαν στην εξέλιξη της καινοτοµικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων από την περίοδο µέχρι την περίοδο και να χαραχτούν πολιτικές που θα αποσκοπούν στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χώρο της Καινοτοµίας στο µέλλον. Η καινοτοµική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε γενικές γραµµές παραµένει µικρότερη από εκείνη των επιχειρήσεων των ανεπτυγµένων ευρωπαϊκών κρατών, ωστόσο η αύξηση που έχει επιτευχθεί σε σχέση µε την περίοδο αποτελεί ένδειξη σύγκλισης, τη στιγµή µάλιστα που στην Ιρλανδία, τη Γαλλία και την Ολλανδία έχει σηµειωθεί ραγδαία ύφεση 10. Η συνέχιση αυτής της προόδου θα πρέπει να επιχειρηθεί µέσα από πολιτικές που θα εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Η διαφορετική εξέλιξη των χαρακτηριστικών της καινοτοµικής δραστηριότητας στους ευρύτερους κλάδους της Βιοµηχανίας και των Υπηρεσιών θα πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για τη λήψη βελτιωτικών µέτρων στο εγγύς µέλλον. Οι πολιτικές που θα αφορούν τις επιχειρήσεις της Βιοµηχανίας θα πρέπει να έχουν σαν βασικό στόχο την επαναφορά της µη τεχνολογικής καινοτοµίας σε επίπεδο συγκρίσιµο µε αυτό της περιόδου Η παροχή κινήτρων και γνώσεων στις επιχειρήσεις σε θέµατα πωλήσεων π.χ. µέσα από ηµερίδες ή έργα που θα έχουν σαν αντικείµενο την ανάπτυξη καινοτόµων µεθόδων πώλησης και διανοµής, θα συµβάλει στην αύξηση της καινοτοµίας εµπορίας και κατ επέκταση της µη τεχνολογικής καινοτοµίας. Προκειµένου να αυξηθεί το ποσοστό των (τεχνολογικών) καινοτοµιών που εισάγονται µε επιτυχία στην αγορά από τις επιχειρήσεις της Βιοµηχανίας θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σχετικές µε τον περιορισµό των παραγόντων που παρεµποδίζουν τις δραστηριότητες καινοτοµίας τους. Αυτό συνεπάγεται τη διαµόρφωση του κατάλληλου νοµοθετικού και θεσµικού πλαισίου, την εντατικοποίηση της χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων και την ανάληψη δράσεων για την επιµόρφωση των απασχολούµενων σε θέµατα που αφορούν την καινοτοµία, την τεχνολογία και την αγορά. Τα µέτρα που θα εφαρµοστούν για τις επιχειρήσεις της Βιοµηχανίας αναφορικά µε την τόνωση της καινοτοµίας εµπορίας, ενδείκνυται να επεκταθούν και στις επιχειρήσεις των Υπηρεσιών, παρ 10 Ενότητα Ι του παραρτήµατος 11 Οι δράσεις που θα πραγµατοποιηθούν για την επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου είναι κρίσιµης σηµασίας ενόψει και της CIS 2008, στα πλαίσια της οποίας για πρώτη φορά η Μη τεχνολογική Καινοτοµία θα εξετάζεται ισότιµα µε την Τεχνολογική Καινοτοµία

18 ότι για αυτές τις επιχειρήσεις το επίπεδο της µη τεχνολογικής καινοτοµίας παρουσίασε αύξηση σε σχέση µε την περίοδο Ειδικά για τις επιχειρήσεις των Υπηρεσιών, θα πρέπει να επιδιωχθεί και να ενθαρρυνθεί η σύναψη περισσότερων συνεργασιών για δραστηριότητες καινοτοµίας, όπως και η στο µέγιστο δυνατό βαθµό αξιοποίηση από αυτές των πηγών πληροφοριών για δραστηριότητες καινοτοµίας. Απαραίτητη δράση για την επίτευξη αυτού του στόχου αποτελεί η ενηµέρωση των υπεύθυνων των επιχειρήσεων για τα οφέλη που αποφέρει στην καινοτοµική δραστηριότητα τους η αξιοποίηση της συνεργασίας και των πληροφοριών που προέρχεται από εξω - εταιρικούς φορείς, ακόµα κι αν αυτοί ανήκουν στον ίδιο όµιλο. Η αύξηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης για τις επιχειρήσεις των Υπηρεσιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να ανταπεξέλθουν σε µεγαλύτερο βαθµό στις δαπάνες που συνεπάγεται η ανάληψη δραστηριοτήτων καινοτοµίας. Ένα τέτοιο µέτρο θα συµβάλλει στην αύξηση της παραγωγής καινοτόµων προϊόντων 13 και των εσόδων από πωλήσεις καινοτόµων προϊόντων. Η ενθάρρυνση των επιχειρήσεων και των δύο κλάδων να αναπτύξουν δραστηριότητες ΕΤΑ στο εσωτερικό τους, αναµένεται να έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση του αποθέµατος γνώσεων των επιχειρήσεων που δυνητικά µπορεί να οδηγήσει στην εισαγωγή περισσότερων καινοτοµιών στην αγορά. Με το µέτρο αυτό θα µειωθεί παράλληλα η ανάγκη των επιχειρήσεων για αγορά γνώσεων από εξωτερική ΕΤΑ. εν πρέπει ωστόσο να υποτιµηθεί η αξία της εξωτερικής ΕΤΑ στην περίπτωση που οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσµατα καινοτοµίας, όπως λ.χ. την υλοποίηση τεχνολογικών καινοτοµιών µε µικρότερο κόστος 14. Στα πλαίσια της ενηµέρωσης των υπευθύνων των επιχειρήσεων σε θέµατα καινοτοµίας, θα πρέπει να δοθεί έµφαση στη µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων της τεχνολογικής καινοτοµίας. Η εισαγωγή καινοτοµιών που θα συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας και των αποτελεσµάτων της παραγωγικής διαδικασίας, τη µείωση του κόστους ανά παραγόµενη µονάδα 15 και την εξάπλωση σε νέες αγορές δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και κατ επέκταση της καινοτοµικής δραστηριότητας. Τα αποτελέσµατα των ερευνών CIS 3 και CIS 4 που θα αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω αξιολόγηση της διαχρονικής εξέλιξης της καινοτοµικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και στη χάραξη των πολιτικών παρουσιάζονται στην ενότητα ΙΙ του παραρτήµατος. 12 Η αύξηση αυτή ωστόσο είναι πλασµατική, αφού τόσο η καινοτοµία οργάνωσης όσο και η καινοτοµία εµπορίας παρουσίασαν ύφεση. Έτσι η αύξηση που παρατηρήθηκε στη µη τεχνολογική καινοτοµία µπορεί να ερµηνευθεί από το γεγονός ότι η καινοτοµία οργάνωσης και η καινοτοµία εµπορίας δεν σχετίζονται στο βαθµό που συνέβαινε κατά την προηγούµενη περίοδο µελέτης 13 και ιδιαίτερα καινοτόµων για την εθνική αγορά προϊόντων 14 Είναι πιθανό η απόκτηση γνώσεων από δραστηριότητες εσωτερικής ΕΤΑ να συνεπάγεται µεγαλύτερο κόστος για την επιχείρηση από το κόστος που απαιτείται για την αγορά των γνώσεων από άλλο φορέα που τις διαθέτει προς πώληση 15 Κόστος εργασίας και κόστος υλικών και ενέργειας

19 Μεθοδολογικές σηµειώσεις και πλαίσιο ορισµών Μεθοδολογικές σηµειώσεις - Ανάλυση µη - απόκρισης - Γενικά Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση της ελληνικής CIS4 περιγράφεται στο κείµενο της Eurostat µε τίτλο The Fourth Community Innovation Survey (CIS 4) Methodological Recommendations 16. Ο πληθυσµός που µελετήθηκε αντιστοιχούσε στον κύριο πληθυσµό στόχο (Core target population) που προβλέπεται από τον Κοινοτικό Κανονισµό No 1450 / Από τον πληθυσµό στόχο εξαιρέθηκαν οι επιχειρήσεις που κατά την περίοδο µελέτης απασχολούσαν λιγότερους από 10 απασχολούµενους. - ειγµατοληπτικός σχεδιασµός Από τις επιχειρήσεις που αντιστοιχούν στον πληθυσµό στόχο της ελληνικής CIS4 επιλέχθηκε µε στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία µε βέλτιστο καταµερισµό δείγµα 2648 επιχειρήσεων. Οι µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν για την στρωµατοποίηση ήταν η οικονοµική δραστηριότητα, το µέγεθος της επιχείρησης και η γεωγραφική θέση της έδρας της επιχείρησης. Για τη στρωµατοποίηση των επιχειρήσεων ως προς τις δύο πρώτες µεταβλητές χρησιµοποιήθηκαν οι κατηγοριοποιήσεις που περιγράφονται στο κείµενο των µεθοδολογικών προτάσεων της Eurostat, αλλά κάτι τέτοιο δεν µπορούσε να γίνει και για τον γεωγραφικό καταµερισµό των επιχειρήσεων. Αντί του γεωγραφικού καταµερισµού κατά Nuts II, τρεις περιφέρειες χρησιµοποιήθηκαν για τη στρωµατοποίηση των επιχειρήσεων µε βάση τη γεωγραφική θέση της έδρας τους: η Αττική, η Κεντρική Μακεδονία και η Υπόλοιπη Ελλάδα. Προκειµένου να αντιµετωπιστούν τυχόν πηγές µεροληψίας στα αποτελέσµατα λόγω της περιορισµένης απόκρισης που παρατηρήθηκε στο 20% περίπου των στρωµάτων, επιλέχθηκε για την εφαρµογή ανάλυσης µη απόκρισης δείγµα 120 επιχειρήσεις από τον πληθυσµό εκείνων που δεν απάντησαν. Το δείγµα της ανάλυσης µη απόκρισης επιλέχθηκε µε στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία µε βέλτιστο καταµερισµό ως προς τον ευρύτερο κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων και του µεγέθους τους. - Υπολογισµός των συντελεστών στάθµισης Για τον υπολογισµό των βαρών ακολουθήθηκαν οι µεθοδολογικές προτάσεις της Eurostat. Αξίζει να σηµειωθεί ότι για τον υπολογισµό στατιστικών για ποσοτικές µεταβλητές (π.χ. τζίρος, αριθµός απασχολούµενων κ.τ.λ.) χρησιµοποιήθηκε ο λόγος του συνολικού τζίρου στον πληθυσµό και στο τελικό δείγµα για κάθε στρώµα, αντί για τον συνολικό αριθµό επιχειρήσεων που χρησιµοποιήθηκε στην περίπτωση των ποιοτικών µεταβλητών. Τα βάρη αυτά αναπροσαρµόστηκαν µετά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της ανάλυσης µη απόκρισης, ώστε να αποφευχθούν σφάλµατα στις εκτιµήσεις των µεγεθών που θα οφείλονταν σε πηγές µεροληψίας. - Αποτελέσµατα και Έννοιες καινοτοµίας Για την καλύτερη µελέτη των αποτελεσµάτων είναι απαραίτητη η γνώση των εννοιών που σχετίζονται µε την καινοτοµία και ο τρόπος που αυτές σχετίζονται µεταξύ τους. Στα σχεδιαγράµµατα που ακολουθούν περιγράφεται το πλαίσιο ορισµών των εννοιών καινοτοµίας που εξετάζονται στα πλαίσια της CIS4. 16 Τελική έκδοση (9/11/2004)

20 Μεθοδολογικές σηµειώσεις και πλαίσιο ορισµών

21 Μεθοδολογικές σηµειώσεις και πλαίσιο ορισµών

22 Λίστα παραρτηµάτων Παράρτηµα Ενότητα Ι: Καινοτοµική δραστηριότητα στα Ευρωπαϊκά Κράτη και διαχρονική εξέλιξη Ενότητα ΙΙ: ιαχρονική εξέλιξη των βασικών στατιστικών καινοτοµίας στην Ελλάδα

23 Ενότητα Ι: Καινοτοµική δραστηριότητα στα Ευρωπαϊκά Κράτη και διαχρονική εξέλιξη ιάγραµµα 7: Συγκριτική ανάλυση του επίπεδου καινοτοµικής δραστηριότητας της Ελλάδας και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών κατά την περίοδο µελέτης της CIS4 ( )

24 Ενότητα Ι: Καινοτοµική δραστηριότητα στα Ευρωπαϊκά Κράτη και διαχρονική εξέλιξη ιάγραµµα 8: Συγκριτική ανάλυση της µεταβολής του επίπεδου καινοτοµικής δραστηριότητας της Ελλάδας και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών µεταξύ των περιόδων µελέτης των ερευνών CIS3 ( ) και CIS4 ( )

25 Ενότητα ΙΙ: ιαχρονική εξέλιξη των βασικών στατιστικών καινοτοµίας στην Ελλάδα Πίνακας 12: Ανάλυση των διαστάσεων της Τεχνολογικής και της Μη - τεχνολογικής Καινοτοµίας (ποσοστό επιχειρήσεων στο σύνολο του υπό µελέτη πληθυσµού) Σύνολο Βιοµηχανία Υπηρεσίες Καινοτοµική δραστηριότητα 28.1% 35.8% 27.1% 35.1% 32.7% 36.7% Τεχνολογική Καινοτοµία 27.3% 35.1% 26.3% 34.3% 31.9% 36.2% Καινοτοµία Προϊόντος 19.1% 25.1% 18.2% 24.9% 22.8% 25.3% Καινοτοµία Προϊόντος - Προϊόντα νέα στην αγορά 11.3% 15.9% 10.3% 15.6% 16.0% 16.3% Καινοτοµία ιαδικασίας 17.9% 31.8% 17.4% 30.9% 20.2% 33.0% Συνεχιζόµενες και Εγκαταληφθείσες ραστηριότητες Καινοτοµίας 15.1% 8.4% 14.1% 7.8% 19.7% 9.0% Μη - τεχνολογική Καινοτοµία [1] 55.5% 46.0% 58.4% 46.3% 42.2% 45.5% Καινοτοµία Οργάνωσης [1] 37.1% 40.0% 35.9% 38.8% 42.7% 41.6% Καινοτοµία Εµπορίας [1] 55.5% 22.4% 58.4% 25.9% 42.2% 18.2% [1]: Στα πλαίσια της CIS3 η Καινοτοµία Οργάνωσης και η Καινοτοµία Εµπορίας αντιπροσωπεύτηκαν από τις «σηµαντικές στρατηγικές και οργανωτικές µεταβολές». Από κοινού οι µεταβολές αυτές συνθέτουν την Μη τεχνολογική καινοτοµία Πίνακας 13: απάνες και Έσοδα καινοτοµίας (δαπάνες για δραστηριότητες καινοτοµίας και έσοδα από πωλήσεις καινοτόµων προϊόντων ανά µονάδα τζίρου των καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων (1) και του συνόλου των επιχειρήσεων του υπό µελέτη πληθυσµού (2)) Συνολικές δαπάνες καινοτοµίας απάνες για δραστηριότητες εσωτερικής Σύνολο Βιοµηχανία Υπηρεσίες [1] 5.3% 6.2% 5.5% 7.9% 4.4% 4.4% [2] 2.1% 3.1% 2.3% 4.8% 1.6% 1.8% [1] 1.4% 1.7% 1.5% 1.0% 1.1% 2.3% ΕΤΑ [2] 0.6% 0.8% 0.6% 0.6% 0.4% 1.0% απάνες για δραστηριότητες εξωτερικής [1] 0.2% 0.4% 0.1% 0.2% 0.4% 0.6% ΕΤΑ [2] 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% Έσοδα από πωλήσεις καινοτόµων προϊόντων [2] 8.8% 11.0% 7.5% 13.5% 13.6% 9.2% [1] 22.1% 22.0% 18.2% 21.9% 37.1% 22.1% Έσοδα από πωλήσεις καινοτόµων προϊόντων νέων στην αγορά [2] 2.9% 4.8% 1.8% 5.5% 6.5% 4.2% [1] 7.2% 9.6% 4.5% 9.0% 17.8% 10.1% Έσοδα από πωλήσεις καινοτόµων προϊόντων νέων στην επιχείρηση [2] 5.6% 6.2% 5.3% 7.9% 6.5% 5.0% [1]: ποσοστό ανά µονάδα τζίρου των καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων [2]: ποσοστό ανά µονάδα τζίρου των επιχειρήσεων του υπό µελέτη πληθυσµού [1] 13.9% 12.4% 12.8% 12.9% 17.8% 12.0%

26 Ενότητα ΙΙ: ιαχρονική εξέλιξη των βασικών στατιστικών καινοτοµίας στην Ελλάδα Πίνακας 14: ιαχρονική εξέλιξη των βασικών στατιστικών καινοτοµίας: ΕΤΑ, ηµόσια χρηµατοδότηση της Καινοτοµίας και Χαρακτηριστικά της Καινοτοµικής δραστηριότητας (ποσοστό επιχειρήσεων στο σύνολο των καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων) Σύνολο Βιοµηχανία Υπηρεσίες Καινοτοµική δραστηριότητα και ΕΤΑ Εσωτερική ΕΤΑ 56.4% 51.0% 53.6% 48.3% 66.7% 54.2% Συνεχής εσωτερική ΕΤΑ 40.8% 30.2% 39.8% 31.7% 44.1% 28.5% Εξωτερική ΕΤΑ 16.4% 32.0% 13.9% 27.2% 25.8% 37.6% ηµόσια χρηµατοδότηση της Καινοτοµίας Χαρακτηριστικά της Καινοτοµικής δραστηριότητας Τοπική Κυβέρνηση 3.5% 5.5% 3.7% 7.3% 2.6% 3.4% Κεντρική Κυβέρνηση 16.8% 19.9% 17.1% 21.5% 15.5% 18.0% Ευρωπαϊκή Ένωση 16.3% 19.7% 16.1% 22.6% 17.0% 16.3% Πηγές Πληροφόρησης για δραστηριότητες καινοτοµίας 86.8% 82.5% 86.0% 85.2% 89.7% 79.3% Συνεργασίες Καινοτοµίας 24.0% 23.5% 19.9% 20.6% 39.7% 26.9% Αποτελέσµατα Τεχνολογικής Καινοτοµίας Εµπόδια στην Καινοτοµική δραστηριότητα 86.6% 79.7% 87.5% 79.2% 83.3% 80.3% 60.9% 69.9% 61.4% 77.7% 59.2% 61.4%

27 Αναφορές Αναφορές The Fourth Community Innovation Survey (CIS 4) Methodological Recommendations, Eurostat (2004) Commission Regulation (EC) No 1450/2004 Annex on Innovation Statistics, European Commission (2004) OSLO manual, 2nd edition, OECD (1997) OSLO manual, 3rd edition, OECD (2005) Frascati manual, OECD (2002)

«Η Καινοτοµία στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση µε τις νότιες και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες» Χριστόπουλος Αλέξανδρος

«Η Καινοτοµία στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση µε τις νότιες και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες» Χριστόπουλος Αλέξανδρος «Η Καινοτοµία στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση µε τις νότιες και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες» Χριστόπουλος Αλέξανδρος Επιβλέπων καθηγητής: κ. Πετράκης Παναγιώτης Πίνακας Περιεχοµένων 1.1. Η καινοτοµική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ Ε&Α... 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της Ελλάδος στην τεχνολογική καινοτοµία

Επιδόσεις της Ελλάδος στην τεχνολογική καινοτοµία Επιδόσεις της Ελλάδος στην τεχνολογική καινοτοµία Νίκος Κοµνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 8 Φεβρουαρίου 2008 1. ιαφοροποίηση επιδόσεων καινοτοµίας στην ΕΕ 2. Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Λάρισα, 30 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγικά Η έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί µία στρατηγική προσέγγιση, µε στόχο τον οικονοµικό µετασχηµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 277. Η µέτρηση του συνολικού κόστους των δραστηριοτήτων ΤΚΠ σε επιχειρήσεις και κλάδους αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους στόχους των ερευνών καινοτοµίας.

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία. στις ελληνικές επιχειρήσεις

Καινοτομία. στις ελληνικές επιχειρήσεις Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012 2 Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Αθήνα 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Μέλος του ΒΠ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 March 07 Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» Σάκης Καραμόσχος Σύμβουλος Διαχείρισης Σκοπός Στόχοι η δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ OSLO ΟΡΓAΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓAΣΙΑΣ ΚAΙ AΝAΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικήέρευνασεεπιχειρήσειςτου ιδιωτικούτοµέα

Ποσοτικήέρευνασεεπιχειρήσειςτου ιδιωτικούτοµέα Ποσοτικήέρευνασεεπιχειρήσειςτου ιδιωτικούτοµέα Μεθοδολογία Ποσοτική έρευνα αγοράς με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Computer Aided Telephone Interviewing - C.A.T.I.). Ερωτηµατολόγιο οµηµένο ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις;

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 12ο Greek ICT Forum Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Δημήτρης Γιάντσης, Γενικός Διευθυντής 5 Οκτωβρίου 2010 - Αθήνα Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Νίκος Γαβαλάκης Εμπειρογνώμονας 18 Μαρτίου 2014 Πλαίσιο Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την προσπάθεια προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας»

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» «Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» Νίκος Γαβαλάκης «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 22 Οκτωβρίου 2013 Υποστήριξη Νέας Επιχειρηματικότητας Προώθηση Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Ηµερίδα «Η Ναυπηγική Βιοµηχανία στην Ελλάδα - Παρούσα κατάσταση Προοπτικές» Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος 30 Μαΐου 2005 ΘΕΜΑ: «Ο Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ 330. Κατά τη συλλογή και ανάλυση στοιχείων για την καινοτοµία, είναι απαραίτητη η σωστή εφαρµογή στατιστικών µεθόδων. Ως προς τις βασικές αρχές συλλογής και ανάλυσης στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ηµιουργία Επιχειρηµατικών Συγκλίσεων για την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στον χώρο της Προστασίας του Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2015 Στα πλαίσια της κατάρτισης του Εν ΤΚ µε τη µέθοδο της αλυσωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 217. Στο κεφάλαιο αυτό µελετώνται ορισµένες όψεις της καινοτοµικής διαδικασίας. Η εµπειρία από προηγούµενες καταγραφές µας επιτρέπει να προτείνουµε ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα