Ιο \]μιΐ. <ν^ ΑΠΟΦΑΕΗ ΘΕΜΑ: Κατ' Εξαίρεση Ναυτολόγηση Σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Πρώτης και Δεύτερης Θαλάσσιας Εκπαιδευτικής Περιόδου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιο \]μιΐ. <ν^ ΑΠΟΦΑΕΗ ΘΕΜΑ: Κατ' Εξαίρεση Ναυτολόγηση Σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Πρώτης και Δεύτερης Θαλάσσιας Εκπαιδευτικής Περιόδου."

Transcript

1 Ξ ΡΑΧ Ρ Ν. 0. ΡΕΜΕΝ Π.Ν.Ο. ΕΛΗΦΘΗ ΤΗΝ ΑΡ. ΠΡ ΪΤ, Ιο \]μιΐ <ν^ η Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔίΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Πειραιάς Αριθ.πρωτ: Μ 3615/01/12 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β4Ω2Φ-6Β3 Ταχ. Δ/νση Τ αχ. Κώδικας ΤΕ1ΕΡΑΧ Πληροφορίες Τηλέφωνο : Ακτή Βασιλειάδη Εντός Λιμένα Πύλη ΕΙ : Πειραιάς : : ΚΟΡΟΝΤΖΗΣΚ. : ΠΤΟΕιΑποδέκτες Πίνακα Διανομής ΑΠΟΦΑΕΗ ΘΕΜΑ: Κατ' Εξαίρεση Ναυτολόγηση Σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Πρώτης και Δεύτερης Θαλάσσιας Εκπαιδευτικής Περιόδου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 3 (β) του άρθρου 20 του Ν.2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 204 Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 225 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α). β) Του ΓΤ.Δ 251/1999 «Εκπαίδευση επί πλοίου των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού», (ΦΕΚ, 206 Α), γ) Του ΠΑ 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς «(ΦΕΚ 147 Α). 0) Του Π.Δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 178 Α). ε) Την αριθμ /92/2011/ Απόφασης «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας του ΥΠΑΑΝ» (ΦΕΚ 276 τ.υοδδ/ ).

2 ΡΑΧ Ρ Η Ο- * ΡΕΜΕΝ στ)την αριθμ. 182 αρμοδιότητα της /01/2012/ απόφασης «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 464Β/). ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α). 2. Την ανάγκη ναυτολόγησης των σπουδαστών ΑΕΝ ακαδημαϊκού έτους σε πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σημαία τρίτης χώρας, μη συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) για την εκτέλεση του Α' και Β' θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αποφασίζουμε 1. Σπουδαστές και σπουδάστριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), πρώτης και δεύτερης θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου ακαδημαϊκού έτους που δεν βρίσκουν θέσεις απασχόλησης για την εκτέλεση της πρακτικής εξάσκησης σε πλοία με ελληνική σημαία ή σε πλοία μβ ξένη σημαία συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) μπορεί να ναυτολογηθούν σε πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σημαία^τρίτης χώρας, μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, υπό την προϋπόθεση ότι στα εν λόγω πλοία θα είναι ναυτολογημένος τουλάχιστον ένας έλληνας αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.) αντίστοιχης ειδικότητας, Σε περίπτωση που στα ανωτέρω πλοία δεν υπηρετεί έλληνας αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η ναυτολόγηση εφόσον διασφαλίζεται η επικοινωνία του σπουδαστή με τον αρμόδιο για την εκπαίδευση αξιωματικό Εμπορικού Ναυτικού στην αγγλική γλώσσα. 2. Η ανωτέρω θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος πραγματοποιείται σε πλοία όλων των κατηγοριών (εκτός των πλοίων τοπικών πλόων) πάνω από 1500 ο.χ. (500 κ.ο.χ.χ για την ειδικότητα του εκπαιδευόμενου σπουδαστή καταστρώματος και σε πλοία πάνω από 1500 ο.χ. (500 κ,σ.χ.) που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 Κ\ν (612 ΗΡ), για την ειδικότητα του εκπαιδευόμενου σπουδαστή μηχανής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Π.Δ. 251/ Σε ότι αφορά το πρόγραμμα εκπαίδευσης επί πλοίου καθώς και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των σπουδαστών, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του Π.Δ. 251/ Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζονται οι απαιτήσεις και προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 2 και 3 καθ' όλην την διάρκεια του εκπαιδευτικού ταξιδιού. 5. Για τη χορήγηση του αντίστοιχου Εγχειριδίου Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης επί πλοίου (ΚΕΠ 1 ή ΚΕΠ 2) από το ΥΠΑΑΝ/ΓΓΝ/ΛΕΚΝ Β', ο υπό ναυτολόγηση σπουδαστής, προσκομίζει βεβαίωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα Α, όπου θα αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τα οποία Θα προκύπτει ότι εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις των παραγρ. 1 και 2 της παρούσης. 6,α, Κατά την απόλυση τους οι εκπαιδευόμενοι εφοδιάζονται από τον Πλοίαρχο με πιστοποιητικό Θαλάσσιας υπηρεσίας, (υπόδειγμα Γ).

3 ΡΑΧ ΡΕΜΕΝ 1004/007 6.β. Αμεσα και όχι πέραν του διμήνου ο σπουδαστής οφείλει μα αίτηση του (υπόδειγμα Β) νπ υποβάλει σε απογράφουσα λιμενική αρχή το παραπάνω πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας προς Θεώρηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ό.γ. Αντίγραφο του θεωρημένου πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας κατατίθεται στην ΑΕΝ φοίτησης για την απόδειξη της θαλάσσιας υτυηρεσίας, 7. Η παρούσα απόφαση ισχύει από της εκδόσεως του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α), 8. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εφαρμογή. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Νίκος Λίτινας ΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΣΤ, ΓΡΑΜ. Λ.Ε.Κ.Ν. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ Υποδείγματα Α - Β - Γ (φ.3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι. ΑΠΟΑΕΚΤΕΣ ΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. ΥΓΪΑΑΝ/ΓΤΝ/ΔΕΚΝ Β Π. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΪΙΟΙΗΣΗ 1.ΝΑΤ7Δ/ΝΣΗ ΠΟΡΩΝ 2.Ν.Ε.Ε 3-ΕΕΕ 4ΙΊΝΟ_ 5. ΑΕΝ/Π-Μ III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΙΑΝΟΜΗ 1. ΥΠΑΑΝ Γραφ. κ. Υπουργού 2. ΥΠΑΑΝ Γραφ. κ. Γ.Γ.Ν, 3. ΥΠΑΑΝ Γραφ. κ. Δ.Κ.Γ. ΕιΠίί εργαιτ1ο;ς\ιτΐίπ3\ταχ10ι-αροραβη

4 ΡΑΧ Ρ Η.Ο. * ΡΕΜΕΝ 8 005/ΰυ7 Υπόδειγμα Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΟΥΛΑΣΤΕΖ Ανήκει στην Υ.Α με αριθμ. τφωτ. Μ 3615/ 01 /.../ ΥΠΑΑΝ/ΔΕΚΝΑ'-Β' ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αν ΕΓΤρ4ΐ(Επιι η «ουνϋμΐο της ναυτιλιακή; κβιρβίπς που βιαχεφίΐίτοι το ιώοΐο) ΒΕΒΑΙΩΕΗ (τύπος έκδοσης κρι ημερομηνία) Βεβαιώνουμε ότι: α) ο σπουδαστής/ η σπουδάστρια με αριθμό ναυτικού φυλλαδίου (ΜΕΘ) (ονομοτκιώνυμο- ( και αριθμό διαβατηρίου της Σχολής ΓΕίΟΐάρχων/Μηχανΐκών της ΑΕΝ/ θα να-ατολογηθεί με την ειδικότητα του εκπαιδευόμενου σπουδαστή καταστρώματος /μηχανής [ϊ.^^ κν^ογο) στο πλοίο μας, μη συμβεβλημένο με το ΝΑΤ χωρητΐκότητας(κ.ο.χ) σημαίας β) Στο παρακάνω πλοίο υπηρετεί τουλβ^στον ένας Έλληνας αξιωματικός καταστρώματος /μηχανής (6ιηγράφβ«Η ονίϊλγλ) ο οποίος θα εποπτεύει την εκπαίδεικΐη σε όλη τη ττερίοδο κατά την οποία θα είναι ναυτολογημένος ο σπουδαστής/στρια, ή (Σε περίπτωση κώτώ. την οποία 5εν ιιττηρετεΐέλληνος αξιωματικός) γ) Σε όλη τη περίοδο κατά την οποία θα είναι ναυτολογημένος ο παραπάνω σπουδαστής/ατρια την εκπαίδευση θα εποπτεύει εις την αγγλική γλώσσα αξιωματικός αντίστοιχης ειδικότητας. δ) Οι σχετικοί κανονισμοί εργασίας και οι λοιπές περί πληρώματος διατάξεις των Ελληνικών Εμπορικών πλοίων θα εφαρμόζονται ανάλογα και για τον ανωτέρω σπουδαστή. Ο ΒΕΒΑΙΩΝ Τ.. Υ (Τίτλος-Σφ ριιγίδα-υπογραφή) ΙϊηαΙ (Ιθ6

5 : 10 ΡΑΧ Ρ.Ν.Ο. ΡΕΜΕΝ ΑΡΙ9.ΠΡΩΤ.: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Υπόδειγμα Β ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΜΕΘ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΡΟΣ: (ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ. Παρακαλώ όπως θβωρήθηκε το πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας (ΟβΓΐϊίΙοβίε) για το υπό οημαία πλοίο όπου υπηρέτησα ως από τις έως προκειμένου να το χρησιμοποιήσετε για ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Φωτοαντίγραφο Α&ΤΙΟΙ,Ε5 (σελίδα με στοιχεία πλοίου, σελίδα που να φαίνεται η θεώρηση του επίσημου ιφώτους της σημαίας του πλοίου και σελίδα με τα στοιχεία ναυτικού που να φαίνεται η ημερομηνία ναυτολόγησης - απόλυσης του). 2. Αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα ημερολογίου γέφυρας ταυ πλοίου κάθε ημέρες περίπου, από την ημερομηνία ναυτολόγηση; μέχρι απόλυσης του ναυτικού. 3. Φωτοαντίγραφο Ν.Φ. (σελίδα με στοιχεία-κατόχου και σελίδα άδειας ναυτολόγησης ή αναχώρησης αν έλαβε ο ναυτικός στο Ν.Φ. ή την έξοδο - είσοδο αν σφραγίσθηκε το Διαβατήριο). 4. Βεβαίωση της Ναυτιλιακής εταιρίας που θα βεβαιώνει το χρονικό διάστημα και την ειδικότητα με το χρόνο υπηρεσίας του ναυτικού. 5. Υ.Δ. "Ν,1599/86, όπου ο ναυτικός δηλώνει τα εξής: «Τα προσκομιζόμενα φωτ/φα ΑΕ.Τ101.Ε5 και ημερολόγια γέφυρας είναι ακριβή αντίγραφα από τα γνήσια των πρωτοτύπων του πλοίου (όνομα πλοίου σημαία) που υπηρέτησα ως (ειδικότητα και χρονικό διάστημα), Αναχώρησα από την Ελλάδα την (ακριβή ημερομηνία) και επέστρεψα την (ακριβή ημερομηνία). Το πλοίο ήταν σε ενέργεια και 5εν εκτέλεσε επισκευές στο χρονικό διάστημα της ναυτολόγησης μου». 6. Μισθοδοτικοί λογαριαομοί (ΡΑΥ). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η αναγραφόμενη στο ΠΐΜοποιητικό Υπηρεσίας θαλασσιά Υπηρεσία λαμ }ύνϊτ:αι υπόψη μόνο για ΐην απόκτηση του Πτυχίου απάτηναεν. Για την απόκτηση του διπλώματος Γ' ΤάΕης (Πλοίαρχου ή Μηχανικού) η παραπάνω υπηρεσία θα πρέπει. ίικτίΐν τοιι κν λόνω πιστοηοιτιτικοΰί, να εξαγοραστεί στο ΝΑΤ. Ο/ Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΕΑ 0;\Οθπιΐίηβηΐ3!ΐηαί5«ΙιΙϊη( 3\υ86ΐ 1 \ πιφάν6κιεργα(ΐ1»ς\ΐπδγίί\ταχιοναροραεη Γιηϋΐ (1οο

6 2012 IV 10 ΡΑΧ Ρ Η.Ο. * ΡΕΜΕΝ Υπόβκιγμα Γ ΠΙΓΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠ Η Ρ ΕΠΑΣ ^ΕΚΤIΡϊ^ΑΤΈ ΟΡ Ονοματεπώνυμο ναυτικού... ΑρΘι.Μ.Ε.6... ΡυΙΙ Ν3ΓΠ6 θί56353πί 0!τΙ<:!3ΐ θαδμός ή Ειίικότης υφ ον προσελήφθη ΚΒΛΚ ΟΓ Κ3Είπ9 'Ονομα και είδους πλοίου.,... Σημαία Ν3ΓΠ5 Ζηά 0355 Οΐ 5ΠΪρ ί!39 Λιμήν νηολογήσεως και Αριθμός νηολογίου ΡοΛ οί Κε9ΐΕΕΓγ 3Π<ί Οίϊίσβΐ ΝυπιάεΓ Ολική χωρητικότης... Τύπος και Ιπποούναμις μηχανής ΟΌ55 Ιοππ39ε Τγρε οι ΕΓφπε 3πά Ηοιΐβ Ρον/εΓ Χρόνος υπηρεσίας ναυτικού ΑΠΟ... Έως Ρβπ'Οΰ θί 56ΒΓΠ9Π '5 ΡΐΌΠΊ Τα Κρστηθέν ποσόν εισφορών ναυτικού υπέρ Ν.Α.Τ. και Ταμείου Πρόνοιας. 5υιπ ΓΒΪβίπεα' ίταπ 5ε3ΓΠ3Π '3 νν39β3 ΪΟΓ 5β3ΓΠθπ 'Ξ ΡεπΞίοπ Βεβοιούται υπευθύνως ή ακρίβεια των άνω στοιχείων «αϊ ότι το πλαΐον ετεαεί εν ενεργεία κατό το ως άνω διάστημα, ειδικώς δε ή κράτησις των ανωτέρω εισφορών του ναυτικού προς σπόδοσιν μετά της αναλόγου κρατήσεως πλοιοκτήτου εις Ν.Α.Τ. Ι ΗβΓβΟγ «Γίίπν ΪΠΕ 30θνβ ρ3ρθΐυΐ3γ3 ΪΟ 05 ΰΟΓΓβΓΪ: 3ΐ50 ΪΠ3ΐ 1115 νβ 3β! ννθδ ΙΓ30ΊΠ9 άυγίηο ίήε 8ρβΟΪΓ(«Ι ρβγίοϋ 3Π0 1 ΓΠΟΓ5 65ρεαΐ3!Ιν Ι ΟβΓΕΙ/ν ΐΠβ ΜΓΓ6(ίηε55 Οί (Πβ 5υπΐ Γ6ϊ3ΐΠ3ά ίγοίπ ΐΚΐβ οοονε 5ε3ΐτΐ3ηΈ \Ν3$κ ίογ ΐηβ εοηϊπουΐίοπ ϊο ϊ&ε ΰΓββκ 5β3Γτΐ3η'5 ρεηείοη Γυηα 1 Ια αε ϊπ \ί Εο9βΙΜεΓ ννιεη ϋπε ΟννπεΓ 'δ α«η Εν... τη... ' ΟΑΤΕ Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Υπογρ.) (Σφραγίζ πλοίου) ΤΗΕ ΜΑΪΤΕΚ (Είπα) (5«) Ονοματεπώνυμον πλοιάρχου... ΡυΙΙ πδίτιε οί Μ35ΐ Γ ΕΟΕΪΪΡΗΟΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Το γνήσιον της υπογραφής του πλοιάρχου και το ακριβές του περιεχομένου ως εξάγεται εκ των προκομισθέντων ημίν ναυτιααικων εγγράφων του άνω πλοίου, ως και ότι το πλοίον ήτο εν ενεργεία κατά το ανωτέρω αναφερόμενον χρονικών διάστημα, ήτοι από της...,. μέχρι και της... καθ' ο ο όνω αναφερόμενος ήτο ναυτολογημένος επ'ΰυτού ως... Το όνομα του περί ου το παρόν ευρέθη κατεχωρημένον εις την δέουοαν, ως προς την χρονολογικήν τάξιν, θέσιν εν τω ναυτολογίω. Ι ϊπβ υπάβΐέίθηβα*... αελμγ Ιίιβ βίχινβ 5ϊ9ηβϊυπ3 Θ5 οβίπ9 ΪΠΒΪ οί ϊίιβ οί οίε ννβϋ 35 ϊπ3ΐ ΐΐιβ «πΐ^ίϊ οί Επε ΜΓΐΙίΙοΒΐβ Ιέ Μίτβσΐ ίο *θ επϊρ'δ ρθρβγδ 3Π0 1 ΐπ3ΐ ΐπε νεξ5β! νν3ξ ϊγ3α'ίη9 α!υππ9 Ιήε Βρεαΐίεά ρβγίοα 1 ίγογη... υηιιι... ννηεπ ίήε 3ΐ:ονβ 5ε3ηΊ3η «35 5εΓνϊπ3 οη ΟΟΒΓΟ! ΞΞ... Τηβ ΠΞΓΤΙΕ οί ΐηβ 5β3ηΐ3η νι/!ιοιπ ΓΐΊβ ργβδβηε εοπαεγπδ ΠΒΒ οββη ίουηά βηΐβγβ<ί ίη Επε εηϊρ '5 3[ ϊήε ρπιρβγ απγοηοιοβίαιι 5υκβ55ΐοπ, Εν... τη Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΕ (3ΚΕΕΚ ΡΟΚΤ ΟΚ ΜΝΞυίΑΚ ΑυΤΗΟΒΓΓί (ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΠΣ) (5ΙβΝΑΤυΒ ΑΝΟ 5ΕΑΙ) Ονομστεπώνυμον ΡυΙΙ Ν3ΓΠ6 Βαθμός ή Ιδιότης Κ8ΠΚ ΟΓ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Αρ. πρωτ: 5120.1 / 06 / 13 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009

Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009 Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009 Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ112/A'), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 232 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 141 Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικα νότητας και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 16 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: 3636 / 04 /2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo. syzefxis. gov.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo. syzefxis. gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Γ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΕΣΕΝ) ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 4823853 FAX : 210 4813314 E mail : Kesenpl@yen.gr ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24323 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1671 5 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3522.2/08/2013 Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβα σης Ναυτικής Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014 Ταχ. Κώδικας: 106 81 - Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 28135 Τηλ. Επικοιν: 210 3898005, 022 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (RO/RO) ΔΙΕΘΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (RO/RO) ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΕΣΕΝ) ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 4826270 FAX : 210 4813314 E mail : Kesen_pl@lib.yen.gr ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Κ.Υ.Α. αριθμ. 7350/21.3.2014 Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 102 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4150 Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : Ι (Προσωπικού) ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΦΕΚ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΦΕΚ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/Ε1 ΑΣ ΔΔΜΝ/Ε3 ΔΝΕ- ΚΕΦΝ/ΑΕΠ (3 αντίγραφα) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΝ Τηλ: 210-3484259

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται ΑΙ Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα