ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 22279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8/Β/οικ (1) Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων για την ίδρυση και λει τουργία «Ξενώνων Νοσηλευτικής Φροντίδας και Ανα κουφιστικής Αγωγής Ασθενών» και κάθε άλλης λεπτο μέρειας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των κτιρίων, των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, υδραυ λικών και λοιπών εγκαταστάσεων, του απαραίτητου εξοπλισμού, του αναγκαίου αριθμού ιατρικού και λοι πού εξειδικευμένου προσωπικού κ.λ.π. από κοινωφελή ιδρύματα, καθώς και λοιπά νομικά πρόσωπα και ενώ σεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/ ) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήμα τος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» υπό τον τίτλο «Ξενώνες Νοσηλευτικής Φροντίδας και Ανακουφι στικής Αγωγής Ασθενών». 2. Τις διατάξεις του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνι κού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 236/Α /1998). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχι ακής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 21/τ.Α /1996), όπως ισχύει σήμερα. 4. Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 123/τ. Α / Την υπ αριθμ. Υ1 (ΦΕΚ 513/τ.Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Μεταβολή τίτλων Υπουργεί ων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων». 6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Παρεχόμενες Υπηρεσίες Ξενώνων Νοσηλευτικής Φροντίδας και Ανακουφιστικής Αγωγής Ασθενών (ΞΕ.ΝΟ.Φ.Α.Α.Α.) 1. Σκοπός των Ξενώνων Νοσηλευτικής Φροντίδας και Ανακουφιστικής Αγωγής Ασθενών (εφεξής ΞΕ.ΝΟ. Φ.Α.Α.Α.) που ιδρύονται και λειτουργούν από τους ανα φερόμενους στο άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 3106/2003 φορείς είναι η παροχή ανακουφιστικής αγωγής και νοσηλευ τικής φροντίδας σε ασθενείς προχωρημένης νόσου μη αναστρέψιμης κατάστασης (π.χ. σε ασθενείς με προχω ρημένη κακοήθη νόσο, σε πάσχοντες από το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, από εκφυλιστικά νοσήματα κ.λ.π.), για τους οποίους έχει εξαντληθεί κάθε θεραπευτική αγωγή στο νοσοκομείο. Με την παρού σα ρυθμίζονται όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία ΞΕ.ΝΟ.Φ.Α.Α.Α. που φιλοξενούν ασθενείς μόνο ενήλικες και εφήβους. Για την πραγματοποίηση του ως άνω σκοπoύ ο ΞΕ.ΝΟ. Φ.Α.Α.Α. υποχρεούται μεταξύ άλλων να εξασφαλίζει ιδί ως: Την ανακούφιση των ασθενών από τα συμπτώματα της νόσου και των επικουρικών θεραπειών αυτής, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση ποιότητας ζωής στον ασθενή. Παράλληλα, παρέχεται υποστήριξη στην οικο γένεια και στο περιβάλλον του αρρώστου. Την παροχή ολιστικής φροντίδας σε σωματικό, ψυχο λογικό και πνευματικό επίπεδο, καθώς και την εφαρμογή εναλλακτικών συμπληρωματικών παρεμβάσεων της φυσικής θεραπευτικής ιατρικής, από ειδικευμένο ή εξει δικευμένο, κατά τα κατωτέρω, υγειονομικό προσωπικό και από εκπαιδευμένους εθελοντές υπό την επίβλεψη και τις εντολές του υγιεινομικού προσωπικού. Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών στοιχείων κάθε ασθενούς. Την ύπαρξη εξατομικευμένου διατροφολογίου προ σαρμοσμένου ειδικά στις ανάγκες του κάθε ασθενούς. Τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων για τους ασθενείς και τους οικείους τους για την εφαρμογή δεξιοτήτων και παρεμβάσεων που στόχο έχουν στην διευκόλυνση της καθημερινότητας των ασθενών και των οικείων τους. Την ύπαρξη εξατομικευμένων πλάνων φροντίδας. Το σεβασμό των επιθυμιών του αρρώστου και της οικογένειάς του για τη αναζήτηση συμπληρωματικών καταπραϋντικών προσεγγίσεων ή για απόσυρση από κάποιο πλάνο φροντίδας. Τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και των εθελοντών, καθώς και επιστημονική ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας και τη συνεργασία με συναφείς μονάδες και πανεπιστημιακά κέντρα που ασχολούνται

2 22280 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με το γνωστικό αντικείμενο της ανακουφιστικής φρο ντίδας σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2. Οι παρεχόμενες από το ΞΕΝΟΦΑΑΑ υπηρεσίες είναι: Φροντίδα σε εσωτερικούς αρρώστους. Παρέχεται πάσης είδους ενδεικνυόμενη για κάθε ασθενή νοσηλευ τική φροντίδα και ανακουφιστική αγωγή. Επικεντρώνεται στον έλεγχο και την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων καθώς και στη ψυχολογική, πνευματική και συμβουλευ τική υποστήριξη του ιδίου και των οικείων του. Για την εισαγωγή του ασθενούς στο ΞΕΝΟΦΑΑΑ απαι τείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιατρού βάρδιας και του υπεύθυνου νοσηλευτή βάρδιας, οι οποίοι απο φασίζουν λαμβάνοντας υπόψη τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς και κατόπιν κλινικής εξετάσεως αυτού για τη διακρίβωση ότι πάσχει από προχωρημένη νόσο μη αναστρέψιμη. Σε περίπτωση διαφωνίας τους αποφασίζει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΞΕΝΟΦΑΑΑ. Ο ιατρικός φάκελος προσκομίζεται υποχρεωτικά με την εισαγωγή από τον ίδιο τον ασθενή ή άτομο εξουσιο δοτημένο από αυτόν ή την οικογένειά του (σε περίπτω ση αδυναμίας του), εκτός των επειγουσών περιπτώσεων οπότε και είναι δυνατή η εκ των υστέρων προσκόμιση του φακέλου. Η μέγιστη διάρκεια νοσηλείας ορίζεται στις 30 ημέρες, χρόνος που είναι δυνατόν να παραταθεί αν τούτο κριθεί αναγκαίο με απόφαση του Επιστημονικού Υπευθύνου του ΞΕΝΟΦΑΑΑ και ενός μέλους της διοικήσεως του φορέα. Στα πλαίσια των υποστηρικτικών υπηρεσιών, ο ΞΕΝΟΦΑΑΑ μπορεί να αποδεχτεί τη φιλοξενία ασθενή κατ ανώτατο χρονικό διάστημα 14 ημερών, προκειμένου να εξυπηρετή σει την οικογένεια ή τα πρόσωπα που τον φροντίζουν. Ημερήσια φροντίδα σε εξωτερικούς ασθενείς. Παροχή ημερήσιας νοσηλευτικής φροντίδας και ανακουφιστικής αγωγής των ασθενών που δεν είναι κατά τα ανωτέρω εσωτερικοί ασθενείς. Για την παροχή ημερήσιας φροντί δας απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιατρού βάρδιας και του υπεύθυνου νοσηλευτή βάρδιας, οι οποίοι αποφασίζουν λαμβάνοντας υπόψη τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς και κατόπιν κλινικής εξετάσεως αυτού για τη διακρίβωση ότι πάσχει από προχωρημένη νόσο μη αναστρέψιμη. Σε περίπτωση διαφωνίας τους αποφασίζει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΞΕΝΟΦΑΑΑ. Εκτός της ανωτέρω φροντίδας, μπορεί αυτοτελώς ο εξωτερικός ασθενής που το επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τους χώρους δημιουργικής απασχόλησης κ.λ.π. για τη συμμετοχή τους σε διάφορες δραστηριότητες κοινωνι κές, πολιτιστικές, ψυχαγωγίας κ.λ.π. Στους εξωτερικούς ασθενείς ημερήσιας φροντίδας προσφέρεται δωρεάν αναψυκτικό και ένα ελαφρύ πρόχειρο γεύμα. Η λειτουρ γία της μονάδας ημερήσιας φροντίδας είναι 7 ημέρες την εβδομάδα για 7 ώρες την ημέρα κατ ελάχιστον. Κατ οίκον φροντίδα. Παροχή νοσηλευτικής φρο ντίδας και ανακουφιστικής αγωγής ασθενών στο σπίτι από διεπιστημονική ομάδα που παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες 24 ώρες το 24ωρο. Η κατ οίκον φροντίδα πραγματοποιείται κατ ελά χιστον με δύο (2) άτομα από το προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό ή ειδικό επιστημονικό προσωπικό), ένας εκ των οποίων είναι υποχρεωτικώς νοσηλευτής. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας απαι τείται ο ΞΕΝΟΦΑΑΑ να παρέχει σωρευτικά νοσηλευτική φροντίδα και ανακουφιστική αγωγή σε εσωτερικούς ασθενείς, σε εξωτερικούς ασθενείς (ημερήσια φρο ντίδα) και φροντίδα κατ οίκον. (ΞΕΝΟΦΑΑΑ σε πλήρη ανάπτυξη). Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία από τον ίδιο φορέα περισσότερων του ενός ΞΕΝΟΦΑΑΑ σε πλήρη ανάπτυξη εντός της περιφέρειας της ίδιας Νομαρχίας, εφόσον ο καθένας από αυτούς στεγαστεί σε αυτοτελές και ανεξάρτητο λειτουργικά κτίριο και υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας αναφορικά με την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ΞΕΝΟΦΑΑΑ για καθένα από αυτούς. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να ιδρύονται και λειτουργούν πρόσθετες μονάδες (παραρτήματα), που ανήκουν σε ήδη λειτουργούντες ΞΕΝΟΦΑΑΑ με τις οποίες παρέχεται μόνο ημερήσια φροντίδα ή μόνο φροντίδα κατ οίκον, ή και πρόσθετες μονάδες (παραρτήματα) που συνδυά ζουν τις δύο προηγούμενες λειτουργίες. Για την ίδρυση και λειτουργία των ανωτέρω πρόσθετων μονάδων (πα ραρτημάτων) απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατά τις διατάξεις της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή ορισμός νέου Επιστημονικά Υπευθύνου δεν απαιτείται. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ΞΕ ΝΟΦΑΑΑ είναι οι εξής: 1. Να υπάρχει αίτηση του ενδιαφερόμενου για άδεια ίδρυσης ΞΕΝΟΦΑΑΑ. 2. Να κατατεθεί ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη πρόταση του φορέα στην οποία πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται: α. Οι στόχοι του προτεινόμενου ΞΕΝΟΦΑΑΑ και τα μέσα για την επίτευξη των αναφερομένων στόχων. β. Η εκπλήρωση των οριζομένων στο άρθρο 1 της παρούσας. γ. Αναλυτική τεκμηριωμένη αιτιολογική έκθεση στην οποία αναλύεται η αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουρ γίας του, βάσει των πληθυσμιακών στοιχείων της περι οχή εγκατάστασης του ΞΕΝΟΦΑΑΑ, ο βαθμός κάλυψης των τοπικών και περιφερειακών αναγκών, η μελλοντική βιωσιμότητα του προς ίδρυση ΞΕΝΟΦΑΑΑ. δ. Η σύνθεση του προσωπικού του ΞΕΝΟΦΑΑΑ (αριθ μητικά και κατά ειδικότητα). ε. Ο τρόπος και η διαδικασία παρακολούθησης και αξι ολόγησης του έργου του ΞΕΝΟΦΑΑΑ από το φορέα. στ. Ο Προϋπολογισμός, οι πόροι και οι πηγές χρημα τοδότησης για την ίδρυση και λειτουργία του προτει νόμενου ΞΕΝΟΦΑΑΑ. ζ. Τρόπος λειτουργικής διασύνδεσης του υπό ίδρυση ΞΕΝΟΦΑΑΑ με λοιπές υπηρεσίες και φορείς κοινωνικής φροντίδας (Δήμοι, Νομαρχίες κ.λ.π.). η. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση κατά το χρόνο υποβολής του φακέλου για τη χορήγηση άδειας λει τουργίας να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του Επιστημο νικού Υπευθύνου του ΞΕΝΟΦΑΑΑ, ο οποίος θα διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 6 περιπτ. 2 της παρούσας. Άρθρο 3 Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης α) Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ΞΕΝΟΦΑΑΑ απαι τείται: 1. Υποβολή αίτησης του άρθρου 2 παρ. 1 της παρούσας στην οποία θα αναφέρεται υποχρεωτικώς ο αριθμός

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των κλινών του υπό ίδρυση ΞΕΝΟΦΑΑΑ στην περίπτωση ΞΕΝΟΦΑΑΑ σε πλήρη ανάπτυξη. 2. Κατάθεση ολοκληρωμένης και εμπεριστατωμένης πρότασης στην οποία περιέχονται απαραιτήτως όλα τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας. 3. Επικυρωμένα αντίγραφα καταστατικού του φορέα και των τροποποιήσεών του, καθώς και τελευταία σύν θεση του Διοικητικού Συμβουλίου του. 4. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα ότι κατά το χρόνο υποβολής του φακέλου για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας θα γνωστοποιηθούν τα στοιχεία του Επιστημονικού Υπευθύνου του ΞΕΝΟ ΦΑΑΑ, ο οποίος θα διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 6 περιπτ. 2 της παρούσας. 5. Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου του φορέα και των διαχειριστών από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή οποιαδήποτε ποινή από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, συ κοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή εμπορίας ανθρώπων ή οργάνων ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη, την υγεία και την προσωπική ελευθερία και δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, των πολιτικών τους δικαιωμάτων, καθώς επίσης και πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής περί μη δίωξης για τα ανωτέρω και ότι δεν είναι φυγόδικοι ή φυγόποινοι για τα ως άνω αδικήματα. 6. Βεβαίωση περί μη πτώχευσης και μη λύσης ή θέ σεως σε εκκαθάριση του φορέα. 7. Ακριβή αντίγραφα του εντύπου της σχετικής οικο δομικής άδειας και των μελετών που τη συνοδεύουν (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ κ.λ.π.). 8. Τεχνική περιγραφή του μηχανικού, σε δύο αντίγρα φα, που εκτός των άλλων να περιλαμβάνει: α) Τη λειτουργική περιγραφή του Ξενώνα. β) Την περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικο πέδου, την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκριμένου ρυμοτο μικού σχεδίου. γ) Τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτρο δότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης. δ) Τον πίνακα τελειωμάτων χώρων. 9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπεύθυνου, στο όνομα του οποίου εκδίδεται η οικοδομική άδεια, στην οποία δηλώνει τον αριθμό των κλινών του υπό ίδρυση ΞΕΝΟΦΑΑΑ (στην περίπτωση ΞΕΝΟΦΑΑΑ σε πλήρη ανάπτυξη) και ότι αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. 10. Τίτλο κτήσεως οικοπέδου και κτιρίου ή μισθωτήριο συμ βόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης χρήσης κ.λπ. 11. Κατάσταση ιατρικού προσωπικού (αριθμητικά και κατά ειδικότητες), που θα απασχοληθεί στο ΞΕ.ΝΟ. Φ.Α.Α.Α. 12. Κατάσταση λοιπού προσωπικού (Νοσηλευτικό, Ει δικό Επιστημονικό, Διοικητικό, Βοηθητικό κ.λ.π.). Το πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα, η Αρχιτεκτονική μελέτη και η Τεχνική περιγραφή, πριν από την υποβολή τους στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή, για έκδοση οικο δομικής άδειας, πρέπει να θεωρούνται από λειτουργική άποψη, από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μετά την έγκριση των σχεδίων από λειτουργική άπο ψη, υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομία (ή Πολεο δομικό Γραφείο) ο πλήρης φάκελος για έκδοση της Οικοδομικής Άδειας (μαζί με τα εγκριμένα από πλευράς λειτουργικότητας σχέδια). Για τα υπάρχοντα κτίρια, που έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, αλλά εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Πολεοδομίας, η οικοδομική άδεια νέας χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 5 του ΓΟΚ ν. 1577/1985 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. Πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας και τη συ μπλήρωση του φακέλου με την υποβολή επικυρωμέ νου αντιγράφου της άδειας αυτής και των σχεδίων της εγκεκριμένης πλήρους μελέτης (τα σχέδια υποβάλλο νται σε δύο αντίγραφα) στην Διεύθυνση ή το Τμήμα Υγιεινής, δεν χορηγείται η άδεια ίδρυσης. β) Όλα τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλο νται στη Διεύθυνση ή το Τμήμα Yγιεινής της Νομαρ χιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου εγκατάστασης του υπό ίδρυση ΞΕΝΟΦΑΑΑ (ή στις περιπτώσεις ενιαίων ή διευρυμένων Ν.Α. στην έδρα της Νομαρχίας του τόπου εγκατάστασης του υπό ίδρυση ΞΕΝΟΦΑΑΑ), η οποία δύναται να ζητήσει εντός προθεσμίας 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης διευκρινιστικά στοιχεία για την υποβληθείσα πρόταση ή συμπλήρωση του φακέ λου λόγω έλλειψης των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα οποία οφείλει ο φορέας που υποβάλλει την αίτηση να προσκομίσει εντός τριμήνου. Σε εξαιρετικές περιπτώ σεις όπου προκύπτει δικαιολογημένη αδυναμία άνευ οποιασδήποτε ευθύνης του φορέα να συμπληρώσει το φάκελο με τα ελλείποντα ή διευκρινιστικά στοιχεία, μπορεί να δοθεί παράταση της ανωτέρω προθεσμίας για εύλογο χρόνο. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω τριμήνου ή της τυχόν δοθείσας παράτασης απορρίπτε ται η αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης με απόφαση του Νομάρχη κατόπιν γνώμης της Επιτροπής του άρ θρου 5 της παρούσας. Άρθρο 4 Χορήγηση άδειας ίδρυσης Εντός τριμήνου μετά την παρέλευση της δίμηνης προθεσμίας, εφόσον δεν ζητήθηκε συμπλήρωση του φακέλου από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Υγιεινής της Νομαρχίας ή μετά τη συμπλήρωση αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. β του άρθρου 3 της παρούσης, εκδίδεται με απόφαση του Νομάρχη η άδεια ίδρυσης, κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 5 αναφορικά με την πληρότητα του φακέλου σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της παρούσης. Άρθρο 5 Επιτροπή ΞΕΝΟΦΑΑΑ 1. Στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή στην έδρα κάθε Νομαρχίας για την περίπτωση ενιαίων ή διευρυμένων Ν.Α. συνιστάται, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους πα ρακάτω αναφερομένους: α. ένα γιατρό της Διεύθυνσης ή Τμήματος Υγιεινής β. ένα αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό ή μηχανολόγο ηλεκτρολόγο, που υπηρετεί σε Υπηρεσίες του Υπουργεί ου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

4 22282 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ. ένα εκπρόσωπο του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, τον οποίο ορίζει το Διοικητικό του Συμβούλιο μέσα σε τρι άντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς του σχετικού εγγράφου της Νομαρχίας, άλλως ορίζεται από τον Νομάρχη. 2. Έργο της Επιτροπής είναι: α. Η γνωμοδότηση για τη χορήγηση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ΞΕΝΟΦΑΑΑ κατά τα άρθρα 2, 3, 6 και 7 της παρούσας. β. Η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του άρθρου 8 της παρούσας για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας. γ. Η Εποπτεία και ο πρωτοβάθμιος έλεγχος των ΞΕΝΟ ΦΑΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 12, 13 και 14 της παρούσης. δ. Η εισήγηση για επιβολή ποινών κατά το άρθρο 12 και 13 της παρούσας. Άρθρο 6 Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εντός πέντε (5) ετών από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης ο ενδιαφερόμενος φορέας υποχρεούται να κα ταθέσει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτείται να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 1. Να περιγράφονται αναλυτικά οι στόχοι του υπό λειτουργία ΞΕΝΟΦΑΑΑ, του προγράμματος και τα μέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών, καθώς και το χρο νοδιάγραμμα για την επίτευξή τους. Από την περιγρα φή πρέπει να τεκμηριώνονται οι στόχοι και ο τρόπος υλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών του άρθρου 1 της παρούσης. 2. Να ορίζεται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, ο οποί ος πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη κλινική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών στη γενική ιατρική ή αναισθη σιολογία με τουλάχιστον 3μηνη πιστοποιημένη κλινική εκπαίδευση στο αντικείμενο της ανακουφιστικής πα ρηγορητικής ιατρικής. 3. Να καθορίζεται η σύνθεση του προσωπικού που θα απασχοληθεί στον ΞΕΝΟΦΑΑΑ. 4. Να εξασφαλίζεται η ανάλογη κτιριακή υποδομή για τον υπό λειτουργία ΞΕΝΟΦΑΑΑ καθώς και ο εξοπλισμός του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας. 5. Να προσδιορίζεται ότι ο υπό λειτουργία ΞΕΝΟΦΑΑΑ θα στεγαστεί σε αυτοτελές και ανεξάρτητο λειτουργικά κτίριο. 6. Να προσδιορίζονται αναλυτικά οι οικονομικοί πό ροι και οι πηγές χρηματοδότησης του υπό λειτουργία ΞΕΝΟΦΑΑΑ. Άρθρο 7 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας λειτουργίας Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Υποβολή Αίτησης προς τη Διεύθυνση ή Τμήμα Υγι εινής της Νομαρχίας. 2. Κατάθεση αναλυτικού προγράμματος λειτουργίας του προτεινόμενου ΞΕΝΟΦΑΑΑ από το οποίο να τεκ μηριώνονται οι στόχοι και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του παρόντος άρθρου Βιογραφικό Σημείωμα του Επιστημονικού Υπευθύνου του ΞΕΝΟΦΑΑΑ και κατάθεση κάθε σχετικού εγγράφου από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι διαθέτει τα προσό ντα του άρθρου 6 της παρούσας. 4. Υπεύθυνη δήλωσή του Επιστημονικού Υπευθύνου περί αποδοχής του ορισμού του. 5. Κατάθεση ονομαστικού καταλόγου του προσωπι κού (ιατρικού, νοσηλευτικού, ειδικού επιστημονικού και λοιπού προσωπικού κ.λ.π.), που θα απασχοληθούν στον ΞΕΝΟΦΑΑΑ και ο οποίος συνοδεύεται από τα αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας τους, όπου απαιτείται. Αυτή αποδεικνύεται προκειμένου για προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί σε δημόσιο φορέα με βεβαίωση προϋπηρεσίας, ενώ για προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί σε ιδιωτικό φο ρέα απαιτείται παράλληλα και η υποβολή επικυρωμένου αντιγράφου βιβλιαρίου ασφάλισης ή και κάθε άλλου απο δεικτικού εγγράφου της εργασιακής τους εμπειρίας. 6. Για το ιατρικό προσωπικό απαιτείται επιπλέον πι στοποιητικό εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, άδεια άσκησης επαγγέλματος και άδεια χρησιμοποίη σης τίτλου ιατρικής ειδικότητας. 7. Για το λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό άδεια άσκη σης επαγγέλματος όπου αυτή απαιτείται. 8. Η υποβολή τίτλου κτήσεως ή μισθωτηρίου συμ βολαίου της κτιριακής υποδομής του προτεινόμενου ΞΕΝΟΦΑΑΑ, η οποία να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. 9. Η κατάθεση πλήρους καταλόγου του υπάρχοντος ιατρικού εξοπλισμού, ο οποίος θα πληροί της προδια γραφές της παρούσης. 10. Η κατάθεση οικονομοτεχνικής μελέτης με έμφαση στις πηγές χρηματοδότησης και μελέτης βιωσιμότητας που θα υπογράφονται από επαγγελματία οικονομοτε χνικό σύμβουλο. 11. Δήλωση για τον υπολογιζόμενο χρόνο έναρξης λει τουργίας του προτεινόμενου ΞΕΝΟΦΑΑΑ. 12. Υποβολή καταστατικού του φορέα και της τελευ ταίας σύνθεσης του Διοικητικού του Συμβουλίου. 13. Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου του νομίμου εκ προσώπου του φορέα και των διαχειριστών από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή οποιαδήποτε ποινή από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης και παράβασης των διατάξεων περί ναρ κωτικών ή εμπορίας ανθρώπων ή οργάνων ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη, την υγεία και την προσωπική ελευθερία και δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, των πολιτικών τους δικαι ωμάτων, καθώς επίσης και πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής περί μη δίωξης για τα ανωτέρω και ότι δεν είναι φυγόδικοι ή φυγόποινοι για τα ως άνω αδικήματα. 14. Βεβαίωση μη πτώχευσης, μη λύσης του φορέα ή θέσεως του σε εκκαθάριση. 15. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΞΕΝΟΦΑΑΑ. 16. Πιστοποιητικό της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρε σίας για την ύπαρξη των επιβαλλομένων μέτρων πυ ρασφάλειας. 17. Βεβαίωση Πολεοδομίας σχετικά με την κατά νόμο αποπεράτωση ή ολοκλήρωση της οικοδομικής άδειας (σφραγίδα). Άρθρο 8 Έλεγχος των δικαιολογητικών, των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού 1. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας διενεργείται από τη Διεύθυνση

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ή το Τμήμα Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου εγκατάστασης του προτεινόμενου ΞΕΝΟ ΦΑΑΑ (ή στις περιπτώσεις ενιαίων ή διευρυμένων Ν.Α. στην έδρα της Νομαρχίας του τόπου εγκατάστασης του υπό ίδρυση ΞΕΝΟΦΑΑΑ) εντός τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για την έκδοση της άδειας λει τουργίας και στην περίπτωση που εντός της ανωτέρω προθεσμίας δεν ζητηθεί συμπλήρωση αυτού λόγω ελ λείψεων ή ασαφειών κατά τα κατωτέρω. Στην τελευταία περίπτωση άρχεται εκ νέου η τρίμηνη προθεσμία από τη συμπλήρωση του φακέλου ή μετά τον επανέλεγχο της Επιτροπής του άρθρου 5 της παρούσης σύμφωνα με την παρ.2 και 3 του παρόντος. 2. Ειδικά για τον έλεγχο των κτιριακών εγκαταστάσε ων και του ιατρικού εξοπλισμού επιλαμβάνεται η ανω τέρω Επιτροπή του άρθρου 5 της παρούσας, η οποία οφείλει εντός του ανωτέρω τριμήνου να ελέγξει τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό του ΞΕΝΟΦΑΑΑ και να υποβάλλει αιτιολογημένη γνώμη περί της καταλληλότητας αυτών και ότι είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές της παρούσης. 3. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν ελλείψεις φακέ λου ή αποκλίσεις από τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα, μετά τον έλεγχο της Επιτροπής του άρ θρου 5 της παρούσας, ο φορέας που έχει υποβάλλει την αίτηση, οφείλει, κατόπιν εγγράφου ειδοποιήσεώς του από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Υγιεινής της οικείας Νομαρχί ας εντός της ανωτέρω τρίμηνης προθεσμίας, να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις συμπληρώσεις και να την ενημερώσει εγγράφως εντός προθεσμίας 3 μηνών, άλλως τεκμαίρεται η μη συμμόρφωσή του και απορρίπτεται η αί τησή του για άδεια λειτουργίας με απόφαση του Νομάρχη, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 5 της παρού σας. Σε διαφορετική περίπτωση, διενεργείται εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της έγγραφης ενημέρωσης του φορέα για τυχόν διορθώσεις συμπληρώσεις, επανέλεγχος της Επιτροπής του άρθρου 5 της παρούσης. Άρθρο 9 Χορήγηση της άδειας λειτουργίας Εντός δύο (2) μηνών μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των κτιριακών εγκαταστάσεων ο Νομάρχης εκδίδει την άδεια λειτουργίας του ΞΕΝΟΦΑΑΑ κατόπιν γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 5 της παρού σας, στην οποία ρητώς αναφέρονται τα ακόλουθα: 1. Ο ακριβής αριθμός των κλινών (στην περίπτωση ΞΕΝΟΦΑΑΑ σε πλήρη ανάπτυξη) και του προσωπικού ανά ειδικότητα (ιατρικού, νοσηλευτικού, ειδικού επιστη μονικού, λοιπού κ.λ.π.). 2. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του ΞΕΝΟΦΑΑΑ σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και την υποβληθείσα πρότασή του. 3. Ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του ΞΕΝΟΦΑΑΑ. 4. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΞΕΝΟΦΑΑΑ, άλλως ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της κεντρικής μονάδας ΞΕ ΝΟΦΑΑΑ που θα υποστηρίζει τις πρόσθετες μονάδες (παραρτήματα). Άρθρο 10 Υποχρεώσεις του φορέα μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας 1. Απογορεύεται η διακοπή λειτουργίας του ΞΕΝΟ ΦΑΑΑ χωρίς προηγούμενη απόφαση του Νομάρχη κατό πιν αιτιολογημένης γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 5 της παρούσας. 2. Ο φορέας οφείλει να πληροί καθ όλη την περίοδο λειτουργίας του ΞΕΝΟΦΑΑΑ τις προϋποθέσεις για τη χο ρήγηση άδειας λειτουργίας (άρθρο 6 της παρούσας). Για οποιαδήποτε αλλαγή οφείλει να ενημερώνει τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Υγιεινής της Νομαρχίας εκ των προτέρων ή άμεσα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι τυχόν αλλα γές επικυρώνονται από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εντός μηνός. 3. Για οποιαδήποτε αλλαγή των αναγραφομένων ρη τώς όρων στην άδεια λειτουργίας (άρθρο 7 της πα ρούσας) απαιτείται υποβολή αίτησης στη Διεύθυνση ή Τμήμα Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του ΞΕΝΟΦΑΑΑ. 4. Ο φορέας τηρεί τον κατά δήλωσή του χρόνο έναρ ξης της λειτουργίας του ΞΕΝΟΦΑΑΑ. 5. Τηρεί αρχείο ασθενών (υποχρεωτικώς και ηλεκτρο νικό), κατ εφαρμογή των διατάξεων του νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 6. Καταγράφει στο φάκελο του ασθενή τις προσφε ρόμενες προς αυτόν υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντί δας και ανακουφιστικής αγωγής και σε 6μηνιαία βάση υποβάλλει εκθέσεις δραστηριότητας του ΞΕΝΟΦΑΑΑ προς τη Διεύθυνση ή Τμήμα Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από τις οποίες να προκύπτει η υλοποί ηση του προγράμματος λειτουργίας και η επίτευξη των σκοπών της πρότασής του. 7. Δημιουργείται στον ΞΕΝΟΦΑΑΑ κατάλληλη διοικητική υποδομή για την τήρηση των οικονομικών του στοιχείων. Η οικονομική διαχείριση του ΞΕΝΟΦΑΑΑ καταγράφεται, εγκρίνεται και παρακολουθείται χωριστά στα πλαίσια του δικού του προϋπολογισμού που ενσωματώνεται ως χωριστό παράρτημα στον προϋπολογισμό του φορέα. Άρθρο 11 Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 1. Επιτρέπεται η μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ΞΕΝΟΦΑΑΑ σε άλλο φορέα από τους αναφερόμενους στο άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 3106/2003 εφόσον ο τελευταίος καλύπτει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας που αναφέ ρονται στα άρθρα 2, 3 και 6, 7 της παρούσας. 2. Για τη μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουρ γίας απαιτείται υποβολή αίτησης από το φορέα που τη μεταβιβάζει. Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογη τικά του άρθρου 7 της παρούσας που θα υποβληθούν από το νέο φορέα στον οποίο μεταβιβάζεται η άδεια. Άρθρο 12 Άδεια διακοπής λειτουργίας, προσωρινή οριστική διακοπή λειτουργίας 1. Για την έκδοση της άδειας διακοπής λειτουργίας απαιτείται αιτιολογημένη αίτηση του φορέα. Η άδεια διακοπής της λειτουργίας του ΞΕΝΟΦΑΑΑ δίδεται με απόφαση του Νομάρχη κατόπιν γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 5 της παρούσας εφόσον προηγουμένως εξασφαλιστεί επιμελεία του αιτούντος η συνέχιση της φροντίδας σε αντίστοιχο ΞΕΝΟΦΑΑΑ ή σε άλλο φορέα κοινωνικής φροντίδας. 2. Με απόφαση του Νομάρχη κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 5 της παρούσας δύ ναται να επιβληθεί η προσωρινή ή η μόνιμη διακοπή της

6 22284 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λειτουργίας και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του ΞΕΝΟΦΑΑΑ για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 6, 7, 8, 9 και 10 της παρούσας. 3. Πριν από την επιβολή της διακοπής της λειτουργίας του ΞΕΝΟΦΑΑΑ προηγείται έγγραφη επισήμανση από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Υγιεινής της Νομαρχίας προς το φορέα για τις παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί και τις οποίες καλείται να διορθώσει εντός δίμηνης αποκλειστι κής προθεσμίας. Στην περίπτωση που έχουν ξεκινήσει από το φορέα διορθωτικές παρεμβάσεις σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις και δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του ανωτέρω διμήνου, μπορεί να δοθεί εύλογη παράταση για την ολοκλήρωση αυτών, η οποία όμως δεν δύνα ται να υπερβεί τους 5 μήνες. Η απόφαση διακοπής και αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Νομάρχη εκδίδεται εντός προθεσμίας 2 μηνών από την παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 5 της παρούσης περί των ανω τέρω παραβάσεων και περί μη συμμόρφωσης του φορέα εντός των ανωτέρω προθεσμιών. 4. Οι αποφάσεις αναγκαστικής διακοπής της λειτουρ γίας του ΞΕΝΟΦΑΑΑ εκτελούνται από την αστυνομική αρχή και με επιμέλεια της εισαγγελικής αρχής προς την οποία κοινοποιείται αντίγραφο της απόφασης του Νομάρχη για την αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται ως κύ ρωση αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, απαγορεύεται η χορήγηση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΞΕΝΟΦΑΑΑ από τον ίδιο φορέα και επιβάλ λεται με απόφαση του Νομάρχη μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 5 της παρούσας πρόστιμο ύψους κατ ελάχιστον ευρώ. Το πρόστιμο εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ. Άρθρο 13 Λειτουργία χωρίς άδεια 1. Στις περιπτώσεις που ΞΕΝΟΦΑΑΑ για τον οποίο έχει εκδοθεί άδεια ίδρυσης τεθεί σε λειτουργία χωρίς άδεια λειτουργίας, ανακαλείται με απόφαση του Νομάρ χη κατόπιν γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 5 της παρούσας η άδεια ίδρυσης και επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον Ευρώ. Το πρόστιμο εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ. 2. Η απόφαση παύσης της λειτουργίας εκτελείται από την Αστυνομική Αρχή και με επιμέλεια της Εισαγγελι κής Αρχής προς την οποία κοινοποιείται αντίγραφο της απόφασης της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και παύσης της λειτουργίας. Άρθρο 14 Έλεγχος και Εποπτεία των ΞΕΝΟΦΑΑΑ 1. Οι ΞΕΝΟΦΑΑΑ υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης που ασκείται με τις Κεντρικές ή Περιφερειακές του Υπηρεσίες. 2. Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος πραγματοποιείται από την Επιτροπή του άρθρου 5 της παρούσης, ο οποί ος λαμβάνει χώρα υποχρεωτικώς 1 φορά το χρόνο και εκτάκτως οποτεδήποτε όταν συντρέξουν ειδικοί λόγοι που τον επιβάλλουν. 3. Η εποπτεία και ο έλεγχος των ΞΕΝΟΦΑΑ αφορά κυρίως στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντί δας και ανακουφιστικής αγωγής προς τους ασθενείς, στον τρόπο άσκησης του ιατρικού, νοσηλευτικού, επιστημονικού έργου, στη διασφάλιση των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης και εν γένει στην τήρηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου που αφορούν στους ΞΕΝΟΦΑΑΑ. 4. Για τον έλεγχο, εποπτεία, αξιολόγηση κ.λ.π. σε δευ τεροβάθμιο επίπεδο των λειτουργούντων ΞΕΝΟΦΑΑΑ καθώς και για τη συνολική αξιολόγηση παρακολούθηση του έργου των ΞΕΝΟΦΑΑΑ σε όλη τη χώρα, συγκρο τείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας πενταμελής Επιτροπή με διετή θητεία, έργο της οποίας είναι μεταξύ άλλων να διαπιστώνει, κατόπιν καταγγελι ών ή αυτεπαγγέλτως, τυχόν παραβάσεις της παρούσας. Η ανωτέρω επιτροπή αποτελείται από: Α. Δύο εμπειρογνώμονες σε θέματα ανακουφιστικής παρηγορητικής ιατρικής, που ορίζει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Β. Έναν εκπρόσωπο του Σώματος Λειτουργών Δημό σιας Υγείας και Γ. Δύο υπαλλήλους: ένα αρχιτέκτονα ή πολιτικό μη χανικό ή μηχανολόγο ηλεκτρολόγο ή υγιεινολόγου μη χανικό, που υπηρετούν σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Άρθρο 15 Τεχνικές προδιαγραφές 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑ ΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ή ΓΗΠΕΔΟΥ 1. Επιτρέπεται η ίδρυση ΞΕΝΟΦΑΑΑ σε εντός εγκεκρι μένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχές με χρήση γενικής κατοικίας κατά τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 3 του από π.δ/ματος (ΦΕΚ.166Δ) όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 του ν. 2052/ Οι ΞΕΝΟΦΑΑΑ μπορούν να ιδρύονται και σε περιο χές εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, αρκεί να υπάρ χει το κατάλληλο οδικό δίκτυο για την απρόσκοπτη προσέλευση των τροχοφόρων και να διασφαλίζεται εύκολη και γρήγορη προσβασιμότητα σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Η περιοχή πρέπει να εξυπηρετείται από μέσο μαζικής μεταφοράς. Οι εκτός σχεδίου πόλεως μονάδες, ως προς τους όρους δόμησης υπάγονται στη κατηγορία των Νοσο κομείων Κλινικών (άρθρο 6 του π.δ/ματος 6/ ΦΕΚ.538Δ/1978) Οι εντός ορίων οικισμού μονάδες, ως προς τους όρους δόμησης ακολουθούν τις διατάξεις για τα κτίρια κοινής ωφέλειας του από π.δ/ματος ΦΕΚ 138Δ/1981, για τους οικισμούς προ της και του από π.δ/ματος ΦΕΚ 181Δ/ για τους οικισμούς μέχρι 2000 κατοίκους. 3. Το γήπεδο, στο οποίο θα ανεγερθεί ο ΞΕΝΟΦΑΑΑ, θα πρέπει να εκπληρώνει τους όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας. 4. Δεν είναι αποδεκτή η ύπαρξη άλλης χρήσεως στο οικόπεδο, ασύμβατης με τον σκοπό και τις δραστηριό τητες του ΞΕΝΟΦΑΑΑ. 5. Σε περίπτωση που υπάρχουν κτίσματα στο οικόπε δο θα πρέπει να υφίστανται νομίμως, σύμφωνα και με το άρθρο 23 1 ν. 1577/ Η μέση κλίση του εδάφους κατά οποιαδήποτε κα τεύθυνση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25%. 7. Η προσπέλαση στο οικόπεδο πρέπει να εξασφαλίζε ται από δρόμο ρυμοτομικού σχεδίου ή αναγνωρισμένο (επαρχιακό κοινοτικό) ασφαλτοστρωμένο.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι διαστάσεις, το σχήμα και η επιφάνεια του οικοπέ δου σε συνδυασμό και με τις απαιτούμενες διαμορφώσεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές περιβάλλοντος χώρου της 6 του παρόντος άρθρου, πρέπει να είναι κατάλληλες ώστε να εξασφαλίζονται εντός και εκτός οικοπέδου: Η κεντρική είσοδος διέλευση πεζών και οχημάτων προς το κτίριο του ΞΕΝΟΦΑΑΑ. Η διέλευση οχημάτων τροφοδοσίας. Η διακριτική αποκομιδή νεκρού. Η προσπέλαση των οχημάτων προς και από τους χώρους στάθμευσης, του οικοπέδου. 9. Αν το οικόπεδο έχει προσπέλαση από Εθνικό, επαρ χιακό ή κύριο κοινοτικό δρόμο, θα πρέπει να έχει το απαιτούμενο πρόσωπο, ώστε να μπορεί να κατασκευ ασθεί ο κόμβος κυκλοφοριακής σύνδεσης. 10. Οι χρήσεις του άμεσου και ευρύτερου περιβάλλο ντος του οικοπέδου, καθώς και το είδος της γειτνίασης περιγράφεται στους ακόλουθους πίνακες Ι και ΙΙ. 11. Ο ΞΕΝΟΦΑΑΑ πρέπει να εξυπηρετείται από δίκτυα παροχής πόσιμου νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και τη λεφώνου. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Α/Α ΧΡΗΣΗ Όμορο Οικόπεδο Επιτρε πόμενη απόσταση σε Μ 1 Νεκροταφείο ΟΧΙ >/ Γραφεία Τελετών Φερετροποιεία Οχλούσα Βιομηχανία Οχλούσα Εγκατάσταση Αεροδρόμιο Αεροδιάδρο μος Σιδηροδρομι κές γραμμές Έλος Βιό τοπος Λα τομεία Εγκα ταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού ΟΧΙ >/500 ΟΧΙ >/1000 ΟΧΙ >/700 ΟΧΙ >/2000 ή >/1000* ΟΧΙ >/100 ΟΧΙ >/1000 ΠΑΡΑΤΗΡΗ ΣΕΙΣ Δεν είναι επιθυμητή ούτε και η οπτική επα φή από το πλησιέστε ρο άκρο του κτιρίου Όταν υπάρ χει οπτική επαφή οι αποστάσεις διπλασιάζο νται Σφαγεία, ακάλυπτοι αγωγοί λυ μάτων κ.λπ. * Στα νησιά εκτός Κρή της Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΧΡΗΣΗ Νεκροτα φείο Οχλούσα Εγκατά σταση Οχλούσα Βιομηχα νία Εγκατα στάσεις Πτηνο τροφικές ή Κτηνο τροφικές Αεροδρό μιο Αερο διάδρο μος Σιδηρο δρομικές γραμμές Γραφεία Τελετών Φερετρο ποιεία ή Αποθήκες Φέρετρων Πυλώνες Υψηλής Τάσης Έλος Βι ότοπος Λατο μεία Εγκατα στάσεις Βιολογι κού Κα θαρισμού Όμορο Οικόπεδο Επιτρεπό μενη απόστα ση σε Μ ΟΧΙ >/1000 ΟΧΙ >/1000 ΟΧΙ >/3000 ΟΧΙ >/2000 ή >/1000* ΟΧΙ >/100 ΟΧΙ >/500 ΟΧΙ >/500 ΟΧΙ >/1000 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Δεν είναι επιθυ μητή ούτε και η οπτική επαφή Σφαγεία, ακά λυπτοι αγωγοί λυμάτων κ.λπ. π.δ (ΦΕΚ 341/ ) * Στα νησιά εκτός Κρήτης Όταν υπάρχει οπτική επαφή η απόσταση δι πλασιάζεται 2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Οι ΞΕΝΟΦΑΑΑ υπάγονται στις διατάξεις: 1. Του Κτιριοδομικού Κανονισμού στην κατηγορία χρή σης «Υγεία & Κοινωνική Πρόνοια». 2. Του Κανονισμού Πυροπροστασίας νέων Κτιρίων στην κατηγορία χρήσης Η. 3. Στον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των χώρων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε κανονισμοί άρσης αρχιτεκτονικών εμποδίων από τα κτίρια Υγείας Πρόνοιας, για τη διευκόλυνση της χρήσής τους από αναπήρους και άτομα μειωμένης κινητικότητας.

8 22286 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Απαγορεύεται η εγκατάσταση των ΞΕΝΟΦΑΑΑ σε οικοδομές όταν τμήματα των οικοδομών αυτών χρησιμο ποιούνται για άλλο σκοπό χρήση. 3. ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Δυναμικότητα Η δυναμικότητα του ΞΕΝΟΦΑΑΑ για εσωτερικούς ασθενείς μπορεί να φθάσει το μέγιστο στις 36 και το ελά χιστος στις 12 κλίνες. 2. Κτιριολογικό Πρόγραμμα Στους πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται οι ελάχιστοι απαιτούμενοι χώροι, που θεωρούνται απαραίτητοι για την ίδρυση και την λειτουργία ΞΕΝΟΦΑΑΑ, με τις ελάχιστες απαιτούμενες καθαρές επιφάνειες τους. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΩΡΟΙ ΞΕΝΟΦΑΑΑ Εσωτερικοί, εξωτερικοί ασθενείς, κατ οίκον νοσηλεία. Α/Α Ονομασία Χώρου Ελάχιστη Καθαρή Επιφάνεια μ 2 Είσοδος Α Διοικητική Υπηρεσία 60 1 Είσοδος Αναμονή 40 2 Γραφείο Διευθυντή 15 3 Αίθουσα συσκέψεων Γραφεία Γραμματείας Διοίκη σης Αρχείου κλπ. Χώρος Νοσηλευτικού κλπ. προ σωπικού, κατ οίκον φροντίδας 6 Χώρος Εθελοντών 7 8 Γραφείο Γιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας Γραφείο Τεχνικού Ηλεκτρολό γου Υδραυλικού 1,4μ 2 x ν min Παρατηρήσεις Με πάγκο πληροφοριών, καθιστικό, τηλέφωνο για το κοινό. Για λιγότερες από 18 κλίνες ν= αριθμός κλινών Για λιγότερες από 18 κλίνες Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία 20 Με αποθήκη υλικών 9 Χώρος λοιπού βοηθητικού 1,5μ 2 x ν Προσωπικού min 9 ν= αριθμός ατόμων στη μεγαλύτερη βάρδια 10 Χώρος Υγιεινής Κοινού 10 (ανδρών γυναικών) 11 Χώροι Υγιεινής Προσωπικού 5 Β Γραφεία Επιστημονικά 1 Γραφείο Δ/ντή Ιατρού 15 2 Γραφείο Ιατρών 12 1 Γραφείο/12 κλίνες 3 Γραφείο Ψυχολόγου 10 4 Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας 10 5 Χώρος Κοινωνικής Υποστήριξης 12 6 Γραφείο Διεύθυνσης Νοσηλευ τικής Υπηρεσίας 15 7 Γραφείο Διαιτολόγου 9 8 Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων 35 9 Αμφιθέατρο 0,9 μ² x ν ν = ο αριθμός των ατόμων που θα εξυπηρετεί. Με προθάλαμο και ανάλογους χώρους υγιεινής για το κοινό. Χώρος προαιρετικός.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γ Νοσηλευτική Μονάδα 1 Δωμάτιο μίας κλίνης AMEA 19 Με ιδιαίτερο wc/ds AMEA 2 Δωμάτιο δύο κλινών AMEA 24 Με ιδιαίτερο wc/ds AMEA 3 Δωμάτιο Μόνωσης μίας κλίνης 17 Με ιδιαίτερο wc/ds. Άμεση επίβλεψη από χώρο Νοσηλευτών 4 Γραφείο Προϊστάμενης 12 5 Χώρος Εργασίας Νοσηλευτών 15 Με πάγκο, ερμάρια, νεροχύτη, ψυγείο. 1/18 κλίνες 6 Λινοθήκη 4 1/18 κλίνες, 7 Λουτρό Ασθενών 10 1/18 κλίνες 8 Καθιστικό Ασθενών 20 1/18 κλίνες 9 Χώρος διημέρευσης και φαγητού 15 1/18 κλίνες 10 Μικρή κουζίνα ασθενών Με πάγκο, ερμάρια, νεροχύτη, εστίες, ψυγείο, 10 και office φαγητού 1/18 κλίνες 11 Δωμάτιο φιλοξενίας συγγενούς 17 Με ιδιαίτερο wc/ds, 1/18 κλίνες 12 Χώρος λατρείας 15 Να εξυπηρετεί στοιχειωδώς διαφορετικές θρησκείες (π.χ. με κόγχες) 13 Χώρος προσωπικού Αποθήκη 5 1/18 κλίνες 15 Χώροι υγιεινής Προσωπικού 5 16 Χώρος Στάθμευσης 4 Για φορεία Αναπηρικά Τροχήλατα, 1/18 κλίνες 17 Με νεροχύτη, ερμάρια, μηχάνημα αυτόματης πλύσης Χώρος Συγκέντρωσης 8 απολύμανσης σκωραμίδων. Ακαθάρτων 1/18 κλίνες Δ Υγειονομική Φροντίδα Ασθενών Για εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς 1 Αναμονές εξ. ασθενών Κατανεμημένες ώστε να εξυπηρετούν τους εξ. ασθενείς, όπου απαιτείται 2 Εξεταστήρια 10 Με νιπτήρα. Δύο χώροι 3 Χώρος νοσηλείας εξ. ασθενών 15 Με πάγκο, ερμάρια, νεροχύτη 4 Ιατρείο Πόνου 20 Με προθάλαμο 5 Χώρος ψυχολογικής υποστήριξης 12 6 Χώρος Μικροεπεμβάσεων 20 Με χειρουργική τράπεζα, πάγκο, νιπτήρα, ερμάρια κλπ. 1,10μ 2 x ν ν= αριθμός κλινών min 30 7 Χώρος Φυσικοθεραπείας Με γραφείο φυσιοθεραπευτή και ανάλογο εξοπλισμό min 25 Για λιγότερες από 18 κλίνες 8 Χώρος Εργοθεραπείας 20 Με γραφείο εργοθεραπευτή, κρεβάτι και δύο πάγκους 9 Χώρος φυσικής θεραπευτικής & συμπληρωματι 20 κών παρεμβάσεων 10 Χώρος δημιουργικής απασχόλη 30 σης, μουσικοθεραπείας 20 Για λιγότερες από 18 κλίνες 11 Φαρμακείο Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 12 Οδοντιατρείο 15 Χώρος προαιρετικός

10 22288 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ε Υγειονομική κ.λ.π. Φροντίδα Εξ. Ασθενών Για τους εξωτερικούς ασθενείς 1 Μικρή κουζίνα αναψυκτήριο Με πάγκο, ερμάρια, νεροχύτη, εστίες, ψυγείο 15 εξ. ασθενών και τραπέζια 2 Δωμάτιο ανάπαυσης μίας κλίνης 15 Με ιδιαίτερο wc/ds 3 Χώροι Υγιεινής εξ. ασθενών 10 Εξυπηρετούν τις αναμονές εξ. ασθενών, (ανδρών γυναικών) Ζ Εξυπηρετήσεις Προσωπικού 1 Χώρος Προσωπικού αναψυκτή 14 Με πάγκο, ερμάρια, νεροχύτη, εστία, ψυγείο. ριο τραπεζαρία 12 Για λιγότερες από 18 κλίνες 2 Γραφείο Συλλόγου 10 3 Κοιτώνας Εφημερεύοντος 17 Με ιδιαίτερο wc/ds 4 Αποδυτήρια & wc/ds Προσωπικού 2,5μ² x ν ν=αρ. ατόμων στη μεγαλύτερη βάρδια, με ερμάρια min 4 x 10 (δύο συγκροτήματα ανδρών γυναικών) Η Υπηρεσίες Υποδομής 1 Μαγειρείο *(1) Παραλαβή Αποθήκες Ψυγεία Ανάλογα με το είδος των τροφίμων, αποθήκη ημέρας Λαχανικών, κρεάτων, πουλερικών Χώροι προετοιμασίας Λαχανικών, κρεάτων, πουλερικών, ζυμαρικών Χώρος μαγειρέματος, Εστίες Ζαχαροπλαστείο Γαλακτοκομείο Κρύα κουζίνα Στάθμευση σκευών διανομής Διανομή φαγητού Πλύσιμο σκευών Συγκέντρωση απορριμμά Κοντά στην έξοδο των απορριμμάτων των ψυγείο 2 Υπηρεσία Ιματισμού ασθενών Πλυντήριο, σιδερωτήριο 20 *(2) 3 Αποθήκες Για λιγότερες από 18 κλίνες 4 Με ιδιαίτερο wc/ds, ξεχωριστή είσοδο και χωρίς άμεση 25 Χώρος προετοιμασίας νεκρών επικοινωνία με άλλους κοινόχρηστους χώρους. Με πά νεκροθάλαμος γκο με νεροχύτη, τράπεζα ψυγεία, κλωβό. 20 Για λιγότερες από 18 κλίνες 5 Χώρος ειδών Καθαριότητας 10 6 Χώρος συγκέντρωσης Απορριμμάτων 12 7 Η/Μ εγκαταστάσεις Σύμφωνα με την σχετική μελέτη 8 Ειδικές θέσεις στάθμευσης (Ελαχ. διαστ. 3,50χ5,00μ) Για ένα ασθενοφόρο, δύο οχήματα μεταφοράς ασθενών και ΑΜΕΑ τύπου Βαν και για αυτοκίνητα ΑΜΕΑ *(3) Παρατηρήσεις: *(1) Για το Μαγειρείο θα πρέπει να συντάσσεται η ανάλογη μελέτη διαρρύθμισης χώρου και εξοπλισμού, σύμ φωνα και με τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις, (πχ. προδιαγραφές ΕΦΕΤ κ.λ.π.) η οποία θα τεκμηριώσει το ακριβές απαιτούμενο εμβαδόν. *(2) Δυνατόν ο ΞΕ.ΝΟ.ΦΑ.Α.Α να μη διαθέτει ανεπτυγμένο Πλυντήριο Σιδερωτήριο Ιματισμού Ασθενών. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να έχει συμβληθεί με σχετική επιχείρηση και να διαθέτει την ελάχιστη επιφάνεια,

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) που αναγράφεται στον πίνακα, για την παραλαβή και αποθήκευση του καθαρού ιματισμού και την συγκέντρωση του ακαθάρτου ιματισμού προς παράδοση στην συμβεβλημένη επιχείρηση. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει ένα ηλεκτρικό πλυντήριο και ένα ηλεκτρικό στεγνωτήριο για άμεση χρήση σε περίπτωση ανάγκης. Εφ όσον λειτουργεί ανεπτυγμένο Πλυντήριο Σιδερωτήριο Ιματισμού, θα πρέπει να συντάσσεται και η ανάλογη μελέτη χώρου και εξοπλισμού, η οποία θα τεκμηριώσει το ακριβές απαιτούμενο εμβαδόν. *(3) Κατ ελάχιστο απαιτητές θέσεις. Επί πλέον υπολογίζονται και οι θέσεις που ορίζονται από την σχετική νομοθεσία θέσεων στάθμευσης για χρήση κτιρίων Νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια, κτίρια περίθαλψης. Οι χώροι του ΠΙΝΑΚΑ 2 προβλέπονται κατ ελάχιστον, στην περίπτωση, πρόσθετης μονάδας ΞΕΝΟΦΑΑΑ (πα ράρτημα) που παρέχει Υπηρεσίες Ημερήσιας Νοσηλείας, σε εξωτερικούς ασθενείς, που αναχωρούν την ίδια ημέρα προκειμένου να διανυκτερεύσουν στην οικία τους. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (αυτοτελής λειτουργία) Α/Α Ονομασία Χώρου Ελάχιστη Καθα ρή Επιφάνεια μ 2 Α Είσοδος Διοικητική Υπηρεσία 1 Είσοδος Αναμονή 50 2 Γραφείο Διευθυντή 15 3 Χώρος συσκέψεων 20 4 Γραφεία Γραμματείας Διοίκησης Αρχείο 30 5 Χώρος Εθελοντών 20 6 Γραφείο Προϊσταμένης 10 7 Γραφείο Τεχνικού Υπευ θύνου Συντηρητή Παρατηρήσεις 10 Με αποθηκευτικό χώρο B Υγειονομική Φροντίδα Χώροι Ασθενών 1 Γραφείο/Εξεταστήριο 12 Δύο χώροι, με νιπτήρα 2 Ιατρείο Πόνου 20 Με προθάλαμο 3 Χώρος ψυχολογικής υποστήριξης 12 4 Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας 12 5 Χώρος Νοσηλείας 15 Με πάγκο, ερμάρια, νιπτήρα 6 Χώρος Μικροεπεμβάσεων 20 Με χειρουργική τράπεζα, πάγκο, νιπτήρα, ερμάρια κλπ. 7 Χώρος Φυσικοθεραπείας 25 Με γραφείο φυσιοθεραπευτή και ανάλογο εξοπλισμό 8 Χώρος Εργοθεραπείας, 20 Με γραφείο εργοθεραπευτή, κρεβάτι και δύο πάγκους 9 Χώρος φυσικής θερα πευτικής & συμπληρω ματικών παρεμβάσεων Χώρος δημιουργικής απασχόλησης Χώρος καθιστικού Δωμάτιο ανάπαυσης ασθενούς μίας κλίνης 15 Με ιδιαίτερο wc/ds 13 Μικρή Κουζίνα ασθενών 12 Με πάγκο, ερμάρια, νεροχύτη, εστία, ψυγείο. 14 Φαρμακείο Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 15 Οδοντιατρείο 15 Χώρος προαιρετικός 16 Χώρος λατρείας 15 Εξυπηρετεί στοιχειωδώς διαφορετικές θρησκείες (π.χ. με κόγχες) Χώρος προαιρετικός

12 22290 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17 Γ 1 Χώρος Υγιεινής Ασθενών Χώροι Προσωπικού και βοηθητικοί Αναψυκτήριο Προσωπικού 20 Ανδρών γυναικών ΑΜΕΑ 12 Με πάγκο, ερμάρια, νεροχύτη, εστία, ψυγείο. 2 Αποδυτήρια & wc/ds Προσωπικού 20 Με ερμάρια (ανδρών γυναικών) 3 Χώρος Υγιεινής Κοινού 5 4 Χώρος συγκέντρωσης Ακαθάρτων 8 5 Αποθήκη 10 6 Η/Μ εγκαταστάσεις Σύμφωνα με την σχετική μελέτη 7 Ειδικές θέσεις στάθμευσης Για ένα όχημα μεταφοράς ασθενών, ένα τύπου Βαν * (Ελαχ. διαστ. 3,50χ5,00μ) Παρατήρηση: * Κατ ελάχιστο απαιτητές θέσεις. Επί πλέον αυτών υπολογίζονται και οι θέσεις που ορίζονται από την σχετική νομοθεσία θέσεων στάθμευσης για χρήση κτιρίων γραφεία (μια για αυτοκίνητα ΑΜΕΑ). ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (αυτοτελής λειτουργία) Ελάχιστη Καθαρή Ονομασία Χώρου Α/Α Επιφάνεια μ 2 1 Γραφείο Προϊστάμενης 10 2 Είσοδος Γραμματεία Αρχείο 20 3 Γραφείο ιατρών 10 4 Γραφείο Κοινωνικής Λειτουργού και Ψυχολόγου 10 Παρατηρήσεις 5 Γραφείο Φυσιοθερ/τή, Εργοθεραπευτή 10 6 Χώρος Νοσηλευτών 10 7 Χώρος Εθελοντών 10 8 Χώρος λοιπού Βοηθητικού Προσωπικού 10 9 Αναψυκτήριο Προσωπικού 9 Με πάγκο, ερμάρια, νεροχύτη, εστία, ψυγείο. 10 Αποδυτήρια & wc/ds Προσωπικού 20 Με ερμάρια (ανδρών γυναικών) 11 Αποθήκη Χώρος συγκέντρωσης Ακαθάρτων 5 13 Ειδικές θέσεις στάθμευσης (Ελαχ. διαστ. 3,50χ5,00μ) Για δύο οχήματα μεταφοράς ασθενών και ΑΜΕΑ τύπου Βαν * Παρατήρηση: * Κατ ελάχιστο απαιτητές θέσεις. Επί πλέον αυτών υπολογίζονται και οι θέσεις που ορίζονται από την σχετική νομοθεσία θέσεων στάθμευσης για χρήση κτιρίων γραφεία (μια για αυτοκίνητα ΑΜΕΑ). Παρατηρήσεις για τους Πίνακες 2, 3: Στην περίπτωση πρόσθετης Μονάδας που συνδυάζει Ημερήσια Φροντίδα για Εξωτερικούς Ασθενείς και κατ Οίκον Φροντίδα, οι ομοειδείς χώροι των δύο Μονάδων μπορούν να συνδυάζονται, με ανάλογη αύξηση εμβαδού, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τον αριθμό των ασθενών και το απασχολούμενο προσωπικό. 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Γενικά. Όλα τα δωμάτια/θάλαμοι των ασθενών, τα καθιστικά και γενικά οι χώροι παραμονής ασθενών, πρέπει να έχουν ανοίγματα στη πρόσοψη και όχι σε ακάλυπτους χώρους ή αίθρια. Σε αντίθετη περίπτωση οι ακάλυπτοι ή τα αί θρια θα πρέπει να έχουν επιφάνεια τουλάχιστον 150τμ, η μικρότερη διάσταση τους να είναι τουλάχιστον 13,00μ και το ύψος από τη στάθμη του δαπέδου των δωματίων μέχρι το τυχόν υπάρχον στηθαίο, όχι μεγαλύτερο από 7,00μ συμπεριλαμβανομένου και του στηθαίου.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Είσοδοι Κτιρίου. Η κεντρική είσοδος του κτιρίου θα πρέπει να είναι ορατή από την είσοδο στον περιβάλλοντα χώρο ή να σημαίνεται με σαφήνεια με πινακίδες και να έχει στε γασμένο χώρο. Ειδικές είσοδοι έξοδοι στο κτίριο, που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των αντίστοιχων τμημάτων, είναι η είσοδος τροφοδοσίας, η έξοδος απορριμμάτων και η έξοδος νεκρού. 3. Κυκλοφορία. Βασική αρχή της κυκλοφορίας είναι η διευκόλυνση όλων των ασθενών, ακόμη και των κατάκοιτων, ώστε να συμμετέχουν, κατά το δυνατόν, σε όλες τις δραστη ριότητες και εκδηλώσεις του ΞΕΝΟΦΑΑΑ. Οι διάδρομοι στα τμήματα κεντρικών εξυπηρετήσεων και διοίκησης, όπου κυκλοφορούν φορεία θα πρέπει να είναι 1.80 μ. και όπου δεν κυκλοφορούν φορεία 1.50 μ. Σε κάθε περίπτωση, τα τελικά πλάτη των διαδρόμων, θα πρέπει να συμφωνούν και με τα οριζόμενα από το σχετικό Κανονισμό Πυροπροστασίας. Σε κάθε κόμβο θα υπάρχει κλιμακοστάσιο και ένας τουλάχιστον ασθενοφόρος ανελκυστήρας. Ο κόμβος θα πρέπει να είναι σε κεντροβαρική θέση, άμεσα προσπε λάσιμη με σαφή σήμανση. Διαφορετικές στάθμες δαπέδου στον ίδιο όροφο δεν επιτρέπονται. Αν για τεχνικούς λόγους είναι αναπόφευ κτες, θα συνδέονται με κεκλιμένα επίπεδα, με μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση 7%. Τα κεκλιμένα αυτά επίπεδα θα έχουν αντιολισθητική επικάλυψη. Όλοι οι διάδρομοι και οι κλίμακες που εξυπηρετούν ασθενείς πρέπει να έχουν χειρολισθήρες και από τις δύο πλευρές, σε ύψος μ. από το δάπεδο. 4. Ελάχιστα επιτρεπόμενα ελεύθερα ύψη χώρων. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 8 της υπ αριθμ. 3046/304 της 30.1/ «Κτιριοδομικός Κα νονισμός» (ΦΕΚ 59 Δ ) το ελεύθερο ύψος των χώρων των ασθενών ορίζεται σε 2,80μ. και των βοηθητικών χώρων διαδρόμων σε 2,40μ. 5. Δωμάτια/θάλαμοι ασθενών. Οι ΞΕΝΟΦΑΑΑ μπορούν να διαθέτουν δωμάτια/θα λάμους με μία έως δύο κλίνες και ιδιαίτερο W.C./Ds. σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για Α.Μ.Ε.Α. Προτείνεται η αναλογία 20% για τα δίκλινα δωμάτια. Τα δωμάτια θα έχουν εύκολη πρόσβαση στους υπο στηρικτικούς τους χώρους και στον ελεύθερο χώρο. Καλό είναι να διαθέτουν μπαλκόνι αν είναι εφικτό. Ο κάθε θάλαμος θα διαθέτει: 1) Κρεβάτι με ηλεκτρικό μηχανισμό. 2) Πολυθρόνα με ηλεκτρικό μηχανισμό. 3) Κομοδίνο 4) Ψυγείο 5) Τηλεόραση 6) Τραπεζάκι με δύο ή τρεις καρέκλες 7) Εντοιχισμένη ιματιοθήκη 8) Ράφια για βιβλία ή προσωπικά αντικείμενα 6. Χώρος Λουτρού Ασθενών. Λουτήρας προσπελάσιμος και από τις δυο μακρές πλευρές με γερανό. 7. Χώροι Α.Μ.Ε.Α. Σε κάθε στάθμη του κτιρίου που κυκλοφορούν ασθε νείς και επισκέπτες θα προβλέπεται απαραίτητα ένας χώρος W.C. Α.Μ.Ε.Α., σε θέση εύκολα εντοπιζόμενη και προσπελάσιμη. Η διαμόρφωση και ο εξοπλισμό όλων των χώρων Α.Μ.Ε.Α. θα γίνεται σύμφωνα με τους αντίστοιχους κα νονισμούς. 8. Ελάχιστο καθαρό άνοιγμα Θυρών φορά ανοίγ ματος. Γενικά το καθαρό πλάτος θυρών δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 0.90μ. Διαφοροποιούνται οι: 1. Θύρες θαλάμων νοσηλείας ελάχιστο πλάτος 1.10μ. 2. Θύρες χώρων που διέρχεται φορείο ή τρόλεϋ 1.10μ. 3. Θύρες W.C. Α.Μ.Ε.Α. σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς. 4. Οι θύρες των W.C/ds των θαλάμων πρέπει να ανοί γουν προς τα έξω. 9. Δάπεδα Επιστρώσεις Επικαλύψεις Χρωματι σμοί. Τα δάπεδα των δωματίων, των διαδρόμων και γενικά των χώρων όπου κυκλοφορούν οι ασθενείς, θα πρέπει να είναι επιστρωμένα με υλικά που καθαρίζονται εύκολα και είναι αντιολισθηρά. Οι επιφάνειες των τοίχων πρέπει να είναι βαμμένες με ριπολίνη ή πλαστική βαφή ώστε να καθαρίζονται εύκολα. Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής, ακαθάρτων, μαγειρείου, πλυντηρίου και προετοιμασίας νεκρού θα επενδύονται με πλακίδια πορσελάνης. Τα χρώματα των χώρων (τοίχοι, δάπεδα) καθώς και η επίπλωση διακόσμηση (κουρτίνες κλπ.) θα πρέπει να δη μιουργούν φιλική, οικεία ατμόσφαιρα, δηλαδή να έχουν τον χαρακτήρα κατοικίας. 10. Ηχομόνωση Ηχοπροστασία Οι ΞΕΝΟΦΑΑΑ ως προς την ακουστική άνεση, υπάγο νται στην κατηγορία Α «Υψηλής Ακουστικής Άνεσης» του Κτιριοδομικού Κανονισμού. 11. Φέρων Οργανισμός Επιβάλλεται η χρησιμοποίηση μικτού φορέα (πλάκες, δοκοί, υποστυλώματα, τοιχία, πλαίσια) για τον φέροντα οργανισμό, ο οποίος επιτρέπει καλύτερη προσέγγιση μο ντέλου υπολογισμού, με πιο αξιόπιστα αποτελέσματα και ασφαλέστερη συμπεριφορά κτιρίου. (για νέα κτίρια). Το κτίριο κατατάσσεται από πλευράς χρήσης στην κατηγορία κτιρίου μεγάλης σπουδαιότητας, για την αντί στοιχη προσαύξηση του αντισεισμικού συντελεστή, σύμ φωνα με τον ισχύοντα αντισεισμικό κανονισμό (ΕΑΚ). 5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των ασθενών στους χώρους του ΞΕΝΟΦΑΑΑ πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικές κατασκευαστικές διατάξεις και λεπτομέρειες. Τα θέματα ασφαλείας θα πρέπει να αντιμετωπίζο νται συνυπολογίζοντας τις ειδικές συνθήκες του χώρου, αλλά να μην εξαντλούνται στο τεχνικό μόνο επίπεδο. η παρουσία του προσωπικού και γενικά η καλή λειτουρ γία του ΞΕΝΟΦΑΑΑ είναι προϋπόθεση για την σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων. 1. Πόρτες Κάθε πόρτα χώρου υγιεινής ή υπνοδωματίου, πρέπει να μπορεί να ανοίγει από την εξωτερική πλευρά σε περίπτωση ανάγκης. Οι πόρτες των χώρων υγιεινής, που δεν χρησιμοποι ούνται αποκλειστικά από το προσωπικό ή τους επισκέ πτες, πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω και να έχουν στο κάτω μέρος άνοιγμα με γρίλιες, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου.

14 22292 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Παράθυρα Τα παράθυρα, σε όλους τους χώρους, που χρησιμο ποιούνται από τους ασθενείς, (στα δωμάτια, στους χώ ρους υγιεινής, στα Γραφεία/Εξεταστήρια κλπ.) θα είναι διαμορφωμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εμποδίζεται η διέλευση ανθρώπου. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν ελεγχόμενο άνοιγμα για τον αερισμό του χώρου. Οι υαλοπίνακες, στους χώρους αυξημένης ασφάλειας, που προαναφέρθηκαν, θα είναι ασφαλείας, άθραυστοι ειδικού τύπου. 3. Κλίμακες Στηθαία Κιγκλιδώματα Οι κλίμακες, πρέπει να έχουν ασφαλή κιγκλιδώματα, επίστρωση με υλικά αντιολισθητικά και στρογγυλεμένες γωνίες. Κανένα κιγκλίδωμα ή στηθαίο ή άλλο προστατευτικό χώρισμα, δεν πρέπει να έχει ανοίγματα μεγαλύτερα των 14εκ. και σκαλωτή διάταξη, που να επιτρέπει το σκαρφάλωμα. Το ελάχιστο ύψος των κιγκλιδωμάτων ή στηθαίων, θα πρέπει να είναι τέτοιο που να μη δημιουργεί κίνδυνο για τους ασθενείς. Γενικά ισχύουν τα οριζόμενα από το άρθρο 15 του Κτιριοδομικού Κανονισμού. 4. Ηλεκτρικά Φωτιστικά Οι πρίζες θα έχουν διάταξη ασφαλείας για προστασία από την ηλεκτροπληξία. Τα φωτιστικά σώματα δεν θα είναι κρεμαστά, αλλά θα τοποθετούνται στην οροφή. Κάθε ηλεκτρικός πίνακας πρέπει να διαθέτει αυτόμα το διακόπτη διαρροής, ευαισθησίας 30mA, ο οποίος θα προστατεύει όλες τις γραμμές του. Η εγκατάσταση παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, πρέπει να διαθέτει διάταξη περιορισμού της θερμοκρα σίας, κατάλληλα ρυθμισμένη, έτσι ώστε να μην υπερ βαίνει τους 40ο C. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται συσκευές πα ρασκευής φαγητού, που λειτουργούν με αέριο (υγραέ ριο ή φυσικό αέριο), θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη βαλβίδα διακοπής της παροχής αερίου, στην περίπτωση έλλειψης φλόγας. 5. Σωληνώσεις Υδραυλικά Όλες οι σωληνώσεις θα είναι εντοιχισμένες ή καλυμ μένες. 6. Εξοπλισμός Ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός θα είναι κατάλληλου σχεδιασμού ώστε να περιορίζει τη πιθανότητα τραυμα τισμού. Για το σκοπό αυτό έπιπλα με απλή και ανθεκτική κατασκευή που έχουν στρογγυλεμένες γωνίες και δεν έχουν τμήματα από γυαλί, είναι τα πιο ενδεδειγμένα. 6. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο σχεδιασμός των Η/Μ εγκαταστάσεων θα γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες που συντάχτηκαν με βάση τις προδιαγραφές της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης: Η/Μ εγκαταστάσεων Νοσοκομείων, Κατασκευής Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδι ότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης, Εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων κενού και συστή ματος απομάκρυνσης αναισθητικών αερίων, όπου υπάρχουν και περισσότερες λεπτομέρειες σχε τικά με τη μελέτη και κατασκευή τους. 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Για το σχεδιασμό θα λαμβάνονται υπ όψη και οι κα νονισμοί (κατά σειρά προτεραιότητας): οι Ελληνικοί (ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ, Πυροσβεστικοί κτλ), της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Γερμανικοί (DIN, VDE κτλ), οι Αμερικάνικοι (ASHRAE, SMAGNA, NFPA, κτλ). Ο σχεδιασμός των Η/Μ εγκαταστάσεων θα εξασφα λίζει την δυνατότητα επίσκεψης και επισκευής κάθε τμήματός τους χωρίς να υπάρχει ανάγκη επέμβασης σε γειτονικά με αυτό τμήματα των εγκαταστάσεων. Οι κατακόρυφες οδεύσεις των Η/Μ δικτύων θα γίνονται σε κανάλια όπου θα υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης και επισκευής των δικτύων όπως πιο πάνω αναφέρεται. Για τις συσκευές που είναι απαραίτητες για βασικές λειτουργίες θα υπάρχουν και εφεδρικές συνδεμένες παράλληλα με τις απαραίτητες (πχ αντλίες νερού, λέ βητες θέρμανσης, μετασχηματιστές κτλ). 3. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεντρική Είσοδος Διοικητική Υπηρεσία Νοσηλευ τικές Μονάδες Υπηρεσίες Υγειονομικής Φροντίδας Επιστημονικά Γραφεία Χώροι ημερήσιας Νοσηλείας Ο κλιματισμός γενικά θα γίνεται με τοπικές μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) και με κεντρικές κλιματιστι κές μονάδες (ΚΚΜ) νωπού προκλιματισμένου αέρα. Κάθε ΚΚΜ θα τροφοδοτεί χώρους με παρόμοιες ώρες λειτουργίας. Οι ΚΚΜ, εκτός των άλλων εξαρτημάτων τους θα φέ ρουν: Εναλλάκτη θερμότητας μεταξύ του εξερχόμενου και εισερχόμενου αέρα. Φίλτρα Β2 και C απόδοσης 50% και 95% αντίστοιχα σύμφωνα με standards της ASHRAE. Υγραντήρα νερού. Η θερμοκρασία προσαγωγής του προκλιματισμένου αέρα, κατά τη λειτουργία της ψύξης/θέρμανσης, θα είναι 16 0 C db 15 0 C wb/21 0 C db 13 0 C wb. Σε αποθήκες, χώρους ακαθάρτων και χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων δεν θα προβλέπεται ψύξη ή θέρμαν ση. Σε WC και λουτρά ασθενών θα προβλέπεται μόνο θέρμανση με πλακοειδή θερμαντικά σώματα. Σε υπόλοιπους χώρους θα προβλέπεται κλιματισμός όπως πιο πάνω αναφέρεται. Η θερμοκρασία των WC (κατά τη λειτουργία της θέρ μανσης) θα είναι 22 0 C. Η θερμοκρασία υγρασία των κλιματιζόμενων χώρων, κατά τη λειτουργία της ψύξης/θέρμανσης, θα είναι 26 0 C 50%/22 0 C 40%. Η στάθμη θορύβου σε χώρους εργασίας/θαλάμους κλινών και υπνοδωμάτια προσωπικού δεν θα ξεπερνά τα 40/35 db. Σε αποθήκες καθαρών θα υπάρχει μόνο προσαγωγή αέρα τέτοια ώστε να γίνονται 3 αλλαγές/h του αέρα τους. Σε αποθήκες γενικής χρήσης/χώρους ακαθάρτων/και λουτρά ασθενών θα υπάρχει μόνο απαγωγή αέρα τέτοια ώστε να γίνονται 3/10/6 αλλαγές/h του αέρα τους. Σε κοινόχρηστα WC θα υπάρχει μόνο απαγωγή αέρα 90 m 3 /h πάνω από κάθε λεκάνη, ντουσιέρα και ομάδα ουρητηρίων. Σε ατομικής χρήσης WC (όλα τα είδη υγιεινής σε ενι αίο χώρο) θα υπάρχει μόνο απαγωγή αέρα 90 m 3 /h.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε χώρους που διαθέτουν ατομικής χρήσης WC (πχ θάλαμοι κλινών) θα υπάρχει προσαγωγή αέρα, τέτοια ώστε να γίνονται 3 αλλαγές/h του αέρα τους και απαγω γή ίση με το 90% της προσαγωγής, κατά προτεραιότητα από τα WC τους. Σε υπόλοιπους χώρους θα υπάρχει προσαγωγή αέρα τέτοια ώστε να γίνονται 3 αλλαγές/h του αέρα τους και απαγωγή, εκτός των διαδρόμων, ίση με το 90% της προσαγωγής. Οι ποσότητες του απαγόμενου αέρα από αποθήκες γενικής χρήσης, χώρους ακαθάρτων, WC, λουτρά ασθε νών και διαδρόμους, θα είναι τέτοιες ώστε να υπάρχει στο σύνολο των χώρων που κλιματίζονται από την ίδια ΚΚΜ ισοζύγιο μεταξύ των ποσοτήτων προσαγόμενου και απαγόμενου αέρα. Η απαγωγή αέρα από αποθήκες γενικής χρήσης, χώ ρους ακαθάρτων, WC και λουτρά ασθενών θα γίνεται με ιδιαίτερα δίκτυα αεραγωγών που θα ενώνονται με τα δίκτυα απαγωγής των ΚΚΜ που κλιματίζουν τους πλησίον τους χώρους στην είσοδο των εναλλακτών θερμότητας (πριν τον ανεμιστήρα απαγωγής). Μαγειρείο Θα προβλέπεται μέσω ΚΚΜ, προσαγωγή νωπού αέρα τέτοια ώστε να γίνονται 20 αλλαγές/h του αέρα του και απαγωγή ίση με το 110% της προσαγωγής, από τις χοάνες απαγωγής ατμών των μαγειρικών συσκευών. Δεν θα προβλέπεται ύγρανση και ψύξη του προσαγό μενου αέρα παρά μόνο θέρμανσή του στους 20 0 C όταν η θερμοκρασία εισόδου του στην ΚΚΜ είναι μικρότερη των 20 0 C. Πλυντήριο Σιδερωτήριο Θα προβλέπεται μέσω ΚΚΜ, προσαγωγή νωπού αέρα τέτοια ώστε να γίνονται 10 αλλαγές/h του αέρα του και απαγωγή ίση με το 110% της προσαγωγής. Δεν θα προβλέπεται ύγρανση και ψύξη του προσαγό μενου αέρα παρά μόνο θέρμανσή του στους 20 0 C όταν η θερμοκρασία εισόδου του στην ΚΚΜ είναι μικρότερη των 20 0 C. Χώροι ΗΜ εγκαταστάσεων Θα προβλέπεται κατά προτίμηση αερισμός φυσικός ή και τεχνητός ανάλογα με τις απαιτήσεις των εκεί τοποθετημένων μηχανημάτων. 4. ΥΔΡΕΥΣΗ Η εγκατάσταση θα τροφοδοτείται από σύστημα δεξα μενής νερού και πιεστικού συγκροτήματος. Η δεξαμενή θα είναι διθάλαμη με επαρκή χωρητικότητα για κάλυψη των αναγκών της εγκατάστασης για 2 ημέρες. Η παροχή νερού στις λήψεις στους ορόφους θα γί νεται, κατά προτίμηση, μέσω στηλών που θα τροφο δοτούνται από οριζόντιο δίκτυο διανομής που θα ανα πτύσσεται σε ένα από τα κάτω επίπεδα. Το δίκτυο ζεστού νερού χρήσης θα σχεδιάζεται έτσι ώστε από κάθε λήψη όπου υπάρχει προσαγωγή του να υπάρχει και επιστροφή (μέσω κυκλοφορητή) και σε απόσταση από τη λήψη το πολύ 2,5 m. 5. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Για το σχεδιασμό των δικτύων θα ακολουθείται το σύστημα κύριου αερισμού. Το οριζόντιο συλλεκτήριο δίκτυο των λυμάτων από τις στήλες θα σχεδιάζεται έτσι ώστε η απορροή των λυμά των προς τον τελικό αποδέκτη να γίνεται με φυσική ροή και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με άντληση. Σε ψευδοροφές χώρων ασθενών και γραφείων θα αποφεύγεται να υπάρχουν οδεύσεις οριζόντιων δικτύ ων αποχέτευσης. Για την κατασκευή των δικτύων θα χρησιμοποιούνται σωλήνες από: χυτοσίδηρο για τα οριζόντια τμήματα των δικτύων που διέρχονται από οροφές ή ψευδοροφές χώρων πα ραμονής ατόμων, καθώς και για τα τμήματα των δικτύων που είναι εκτεθειμένα στον ήλιο, πολυπροπυλένιο (PP) ή πολυαιθυλένιο (PE) για τα εργαστηριακά λύματα, γαλβανισμένο σιδεροσωλήνα για τα βρόχινα νερά, PVC για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. 6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Φωτισμός Τα φωτιστικά κατά προτίμηση θα είναι φθορισμού και θα φέρουν πλαστικό πρισματικό κάλυμμα και σε μαγειρείο, πλυντήριο σιδερωτήριο και χώρους ΗΜ εγκαταστάσεων, επιπλέον θα είναι βαθμού στεγανό τητας IP65. Ο φωτισμός θα γίνεται: Των θαλάμων κλινών με φωτιστικά άμεσου/έμμεσου φωτισμού 1x18/1x58 W σε κάθε κονσόλα κλίνης. Των κοινόχρηστων WC με φωτιστικά οροφής και με επίτοιχα φωτιστικά 1x18 W πάνω από τους καθρέφτες των νιπτήρων. Των ατομικής χρήσης WC με επίτοιχα φωτιστικά 1x18 W πάνω από τους καθρέφτες των νιπτήρων. Των υπόλοιπων χώρων με φωτιστικά οροφής. Θα τοποθετείται επιπλέον του υπόλοιπου φωτισμού: Τοπικός φωτισμός σε πάγκους εργασίας σε κάθε θέση εργασίας με φωτιστικό 1x18W. Φωτισμός νύχτας σε κάθε θάλαμο κλινών με φωτι στικό πυράκτωσης πλησίον της εισόδου του χώρου. Φωτισμός οδεύσεων διαφυγής με φωτιστικά ενδεί ξεων εξόδου 1x8 W με βαθμό στεγανότητας IP65 και συσσωρευτή Ni Cd με διάρκεια εκφόρτισης 3 h. Για ασφάλεια θα τοποθετείται συσσωρευτής Ni Cd με διάρκεια εκφόρτισης 1,5 h: Σε 1 κάθε 3 φωτιστικά του κεντρικού μηχανοστασίου, του χώρου ΗΖ, του κάθε διαδρόμου, του μαγειρείου και του πλυντηρίου σιδερωτήριου (ελάχιστος αριθμός φωτιστικών σε κάθε χώρο 1). Σε 1 από τα φωτιστικά κάθε πλατύσκαλου κλιμα κοστασίου. Η ένταση φωτισμού λόγω των φωτιστικών οροφής θα είναι: 300 lux σε εξεταστήρια, γραφεία και χώρους ερ γασίας, 150 lux σε υπόλοιπους χώρους. Ρευματοδότες Θα τοποθετούνται ρευματοδότες: Σε θαλάμους κλινών: Σε κάθε κονσόλα κλίνης 2. Περιμετρικά του χώρου επιπλέον 1 απέναντι σε κάθε κλίνη και 1 έξω από το WC. Σε γραφεία νοσηλευτών και χώρους εργασίας νο σηλευτών: Σε κάθε πάγκο εργασίας 2 σε κάθε θέση εργασίας. Περιμετρικά του χώρου επιπλέον 1 κάθε 2 m. Σε εξεταστήρια: Σε θέση γραφείου 2. Πλησίον του κεφαλιού της κλίνης 3.

16 22294 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Περιμετρικά του χώρου επιπλέον 1 κάθε 3 m. Σε γραφεία: Σε κάθε θέση γραφείου 2. Περιμετρικά του χώρου επιπλέον 1 κάθε 3 m. Σε office φαγητού: Σε πάγκο εργασίας 2 σε κάθε θέση εργασίας. Σε κάθε θέση συσκευής που απαιτεί τροφοδότηση από ρευματοδότη 1. Περιμετρικά του χώρου επιπλέον 1 κάθε 2 m. Σε υπνοδωμάτια προσωπικού: Πλησίον του κεφαλιού της κλίνης 2. Σε θέση TV 1. Περιμετρικά του χώρου επιπλέον 1. Σε καθιστικά: Σε θέση TV 1. Περιμετρικά του χώρου επιπλέον 1 κάθε 3 m. Σε αποθήκες και χώρο ακαθάρτων πλησίον της ει σόδου 1 σε κάθε χώρο. Σε διάδρομους 1 κάθε 15 m, με ελάχιστο αριθμό 1. Σε υπόλοιπους χώρους περιμετρικά των χώρων 1 κάθε 3 m. Δεν θα τοποθετούνται ρευματοδότες σε WC. Ηλεκτρικές παροχές Για την τροφοδότηση των φορτίων σε περίπτωση διακοπής της παροχής από ΔΕΗ θα τοποθετείται επι πρόσθετα και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (ΗΖ). Πίνακες θα τοποθετούνται με παροχή από ΔΕΗ και από ΔΕΗ ΗΖ Οι πίνακες από ΔΕΗ ΗΖ θα τροφοδοτούν: Το φωτι στικό άμεσου φωτισμού και 2 ρευματοδότες κάθε κον σόλας κλίνης σε θαλάμους κλινών. Το 30% των φωτιστικών οροφής σε διαδρόμους, αποθήκες, χώρους ακαθάρτων και καθιστικά με ελάχι στο αριθμό φωτιστικών σε χώρο 1. Τα επίτοιχα φωτιστικά πάνω από τους καθρέφτες των νιπτήρων WC. Το 50% των φωτιστικών οροφής σε καθένα από τους υπόλοιπους χώρους με ελάχιστο αριθμό φωτιστι κών σε χώρο 1. Το 60%/50% των ρευματοδοτών της κλίνης/θέσης γραφείου σε εξεταστήρια. Το 50% των ρευματοδοτών κάθε θέσης γραφείου σε γραφεία. Το 50% των ρευματοδοτών κάθε θέσης εργασίας σε πάγκους εργασίας σε χώρους με πάγκους εργασίας. Το 50% των ρευματοδοτών σε καθένα από τους υπόλοιπους χώρους με ελάχιστο αριθμό ρευματοδοτών σε χώρο 1. Τους ρευματοδότες των FCU, TV και ψυγείων. Τους ανεμιστήρες αερισμού. Τις συσκευές του λεβητοστάσιου. Τις αντλίες λυμάτων και ύδρευσης. Έναν ανελκυστήρα σε κάθε κόμβο. Οι καταναλώσεις θα τροφοδοτούνται μέσω διακοπτών διαρροής. Για τις παροχές σε φωτιστικά θα προβλέπο νται ιδιαίτεροι διακόπτες διαρροής. Θα τροφοδοτούνται από ιδιαίτερες γραμμές οι ρευ ματοδότες των FCU. Στα κτίρια θα προβλέπεται τοποθέτηση θεμελιακής γείωσης όπου θα συνδέονται και οι απαγωγοί του αλε ξικέραυνου. Ισοδυναμικές συνδέσεις Ισοδυναμικές συνδέσεις θα προβλέπονται για θαλά μους και WC κλινών και εξεταστήρια. Το σύστημα ισοδυναμικών συνδέσεων θα κατασκευ άζεται όπως πιο κάτω: Για χώρους και WC θαλάμων κλινών: Στην ψευδοροφή και πλησίον της εισόδου κάθε χώρου θα τοποθετείται μπάρα γειώσεων 16 mm 2 στην οποία θα συνδέονται τα μεταλλικά μέρη του χώρου και του WC που του αντιστοιχεί καθώς και οι λήψεις γειώ σεων των κονσόλων των κλινών με ιδιαίτερο καλώδιο NYAF 1x6 mm 2 για κάθε σημείο σύνδεσης. Η μπάρα με καλώδιο NYAF 1x16 mm 2 θα συνδέεται με τη μπάρα γειώσεων του πίνακα από ΔΕΗ ΗΖ που τροφοδοτεί το χώρο. Για εξεταστήρια: Στην ψευδοροφή και πλησίον της εισόδου κάθε χώρου θα τοποθετείται μπάρα γειώσεων 16 mm 2 στην οποία θα συνδέονται τα μεταλλικά μέρη του χώρου με ιδιαίτερο καλώδιο NYAF 1x6 mm 2 το καθένα. Η μπάρα με καλώδιο NYAF 1x16 mm 2 θα συνδέεται με τη μπάρα γειώσεων του πίνακα από ΔΕΗ ΗΖ που τροφοδοτεί το χώρο. 7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Τηλέφωνα (T) Data (D) Θα τοποθετούνται λήψεις: 1 Τ και 1 D: σε θαλάμους κλινών σε κάθε κονσόλα κλίνης, σε εξεταστήρια σε θέση γραφείου, σε γραφεία σε κάθε θέση γραφείου, σε πάγκους εργασίας σε κάθε θέση εργασίας. σε συνεργείο τεχνητών, σε λεβητοστάσιο, σε χώρους ηλεκτροστασίου. Καρτοτηλεφώνων: σε κεντρική είσοδο, αναμονές κοινού. Κάθε λήψη θα συνδέεται με ιδιαίτερο καλώδιο UTP 4 ζευγών, κατηγορίας 6 τουλάχιστον, με τον τοπικό κατανεμητή. Ο κατανεμητής: θα είναι κοινός γιά Τ και D, θα φέρει patch panels γιά τη μικτονόμηση των κα λωδίων, θα έχει δυνατότητα τροφοδότησης 30% επιπλέον λήψεων από τις εγκατεστημένες, θα τροφοδοτείται από τους κεντρικούς κατανεμητές Τ και D με αριθμό καλωδίων κατά 30% μεγαλύτερο από τον απαιτούμενο. Σύστημα κλήσης νοσηλευτή Θα τοποθετείται σύστημα με απλή φωτοσήμανση με ταξύ κάθε κλίνης και WC θαλάμων κλινών και γραφείου νοσηλευτών. Τηλεόραση (TV) Θα τοποθετείται 1 λήψη TV: σε κάθε κονσόλα κλίνης θαλάμου κλινών, σε καθιστικά. Ρολόγια Θα τοποθετούνται ρολόγια: Αναλογικού τύπου διαμέτρου cm με λεπτο δείκτη: κοινά σε διαδρόμους, στεγανά σε μαγειρείο και πλυντήριο σιδερωτή ριο. Σήμανσης καρτών σε εισόδους προσωπικού. * *

17 ΦΕΚ 1534 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αναζήτηση προσωπικού Θα τοποθετείται σύστημα αναζήτησης προσωπικού με δέκτες: απλού μηνύματος με αριθμό δεκτών περίπου ίσο με το 30% του αριθμού των κλινών των θαλάμων κλινών, αμφίδρομης ομιλίας με αριθμό δεκτών περίπου ίσο με το 30% του αριθμού των κλινών των θαλάμων κλι νών. Οι φορτιστές δεκτών θα τοποθετούνται στις εισόδους προσωπικού. 8. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΕΝΟ Θα τοποθετείται 1 λήψη O 2 (οξυγόνου) και 1 Vac (κε νού): Σε κάθε κονσόλα κλίνης. Σε εξεταστήρια πλησίον του κεφαλιού της κλίνης. Η τροφοδότηση των λήψεων O 2 και Vac θα γίνεται από κεντρικές συστοιχίες O 2 και αντλίες κενού αντίστοιχα. Πίνακας σημάνσεων συναγερμών θα τοποθετείται στη στάση αδελφών. 9. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Θα τοποθετείται αλεξικέραυνο κλωβού. 10. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Χειροκίνητη κατάσβεση Θα προβλέπονται φορητοί πυροσβεστήρες σκόνης 6 kg σε κατάλληλες θέσεις ώστε κάθε σημείο του κτιρίου να απέχει το πολύ 15 m από πυροσβεστήρα. Σε κάθε όροφο θα υπάρχουν τουλάχιστο 2 πυροσβεστήρες. Αυτόματη κατάσβεση Θα προβλέπεται: Σε κεντρικές αποθήκες, χώρο φιαλών O 2, χώρο γε νικού πίνακα μέσης τάσης, χώρους μετασχηματιστών και μηχανοστάσια υδραυλικών ανελκυστήρων, ολικός κατακλυσμός με CO 2. Σε χώρο γενικών πινάκων μέσης τάσης, ολικός κα τακλυσμός μέσα στις κυψέλες των ηλεκτρικών οργάνων, με CO 2. Σε λεβητοστάσιο τοπικός καταιονισμός με σκόνη, πάνω από τους καυστήρες (ανεξάρτητος για κάθε καυ στήρα). Σε μαγειρείο τοπικός καταιονισμός των εστιών μα γειρέματος, των φίλτρων και των αεραγωγών απόρ ριψης, στην περιοχή σύνδεσής τους με τις χοάνες, με υλικό σαπωνοποιούμενο κατά τη χρήση του. Πυρανίχνευση Γενικά Θα τοποθετείται κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης με διευθυνσιοδοτημένο σύστημα ελέγχου των στοιχείων πυροπροστασίας. Πυρανιχνευτές Θα τοποθετούνται σε: διαδρόμους, μηχανοστάσια, μαγειρείο, πλυντήριο σιδερωτήριο, αποθήκες, ιματιοθήκες, βιβλιοθήκη, αρχείο. Συναγερμός Κουδούνια για χειροκίνητη ενεργοποίηση του συνα γερμού θα τοποθετούνται: σε κλιμακοστάσια, με απόσταση από αυτά κάθε σημείο του ορόφου τους μέχρι 50 m, στις εξόδους των πυροδιαμερισμάτων. Μεγάφωνα για αναγγελία του συναγερμού θα τοπο θετούνται: υπευθύνους πυροδιαμερισμάτων, τεχνική διεύθυνση, τηλεφωνήτρια, στάσεις αδελφών, θυρωρείο, χώρους διαμονής προσωπικού. Τα μεγάφωνα θα τοποθετούνται: σε διαδρόμους 1 κάθε 6 m, σε χώρους 1 κάθε 12 m. Μηχανισμοί συγκράτησης θυρών πυροδιαμερισμά των Θα τοποθετούνται στις πόρτες των πυροδιαμερισμά των και θα ενεργοποιούνται είτε αυτόματα από τον πίνακα πυρανίχνευσης είτε χειροκίνητα τοπικά από ενσωματωμένο κουμπί. 6. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Περιβάλλων χώρος του ΞΕΝΟΦΑΑΑ είναι το τμήμα του οικοπέδου, που παραμένει ελεύθερο προς διαμόρφωση, μετά τις επιπτώσεις, που μπορεί να έχει στο οικόπεδο, η σύνδεσή του με το οδικό κυκλοφοριακό δίκτυο της περιοχής. Το οικόπεδο πρέπει να είναι περιφραγμένο και η εί σοδός σε αυτό να ελέγχεται. Η προσπέλαση των φορτηγών τροφοδοσίας και των απορριμματοφόρων πρέπει να γίνεται από είσοδο ιδιαί τερη και ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες προσπελάσεις στο οικόπεδο. Η μεταφορά νεκρού πρέπει να διενεργείται από έξο δο, σαφώς διακεκριμένη από την είσοδο ασθενών και επισκεπτών, που δεν θα είναι, κατά το δυνατόν, ορατή από τους θαλάμους και λοιπούς χώρους των ασθενών και επισκεπτών. Η έξοδος αυτή μπορεί να συμπίπτει με την είσοδο τροφοδοσίας. Στη περίπτωση που οι χώροι στάθμευσης, που προ βλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, δεν θα κατα σκευαστούν σε υπόγειο, πρέπει να βρίσκονται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από τους χώρους των ασθενών. Ο ακάλυπτος χώρος του ΞΕΝΟΦΑΑΑ θα διαμορφώ νεται σε χώρο πρασίνου με κατάλληλη διαρρύθμιση για ασφαλή πρόσβαση και κυκλοφορία των ασθενών. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι πενταπλάσιος σε m2 του αριθμού των κλινών. Όπου δεν υπάρχει η δυνα τότητα αξιοποίησης του ακάλυπτου χώρου μπορεί να διαμορφώνεται κάποιος εσωτερικός χώρος, η το δώμα, σε χώρο πρασίνου με την ανάλογη ασφαλή προσβασι μότητα και προστασία από τον ήλιο και το αέρα. Άρθρο 16 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1. ΧΩΡΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 1. Σετ αλλαγής τραυμάτων 2. Σετ κλίνης ασθενών 3. Στατώ ορού 4. Παραβάν 5. Μανόμετρο υδραργυρικό τροχήλατο 6. Τροχήλατο νοσηλείας 7. Αερόστρωμα κατακλίσεων 8. Αναπνευστήρας φορητός 9. Μόνιτορ φορητό

18 22296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1. Χειρουργική Τράπεζα μικροεπεμβάσεων 2. Προβολέας οροφής 3. Ηλεκτροκαρδιογράφος 4. Διαθερμία χειρουργική 5. Απινιδωτής 6. Εργαλεία χειρουργικά 7. Αναρρόφηση 8. Πιεσόμετρο 9. Διαφανοσκόπιο 10. Σκαλοπατάκι 11. Τροχήλατο εργαλειοδοσίας 12. Τροχήλατο συσκευών 13. Λεκάνη τροχήλατη 14. Κλίβανος αποστείρωσης 15. Πλυντήριο εργαλείων 16. Κουβάδες τροχήλατοι 17.Φορητό ακτινοδιαγνωστικό μηχάνημα Άρθρο 17 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Προσωπικό (για εσωτερικούς ασθενείς) Το προσωπικό του Ξενώνα διακρίνεται σε: Ιατρικό Νοσηλευτικό Διοικητικό Ειδικό Βοηθητικό Εθελοντές Ιερείς Α) Διοικητική Υπηρεσία (και λοιπές υπηρεσίες) Ένας Διοικητικός Διευθυντής πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης υπεύθυνος για σύννομη λειτουργία του Ξενώνα, ο οποίος πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά ει δικές γνώσεις (εξειδίκευση, ειδίκευση ή πιστοποιητικό εκπαίδευσης) στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Ένας υπεύθυνος της οικονομικής υπηρεσίας (πτυχι ούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης) Γραμματεία υποδοχή (3 άτομα) Οδηγοί (3 άτομα για ΞΕΝΟΦΑΑΑ σε πλήρη ανάπτυξη για 12 κλίνες, 3 άτομα για το παράρτημα) Αποθηκάριος (1 άτομο) Ηλεκτρολόγος/ τεχνικός/υδραυλικός (2 άτομα ανά ειδικότητα ανά 12 κλίνες) Γενικών καθηκόντων (1 άτομο) Β) Ιατρική Υπηρεσία Ένας ιατρός ανά ειδικότητα για 12 κλίνες ανά βάρ δια. Ένας εξ αυτών ορίζεται Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας. Οι ειδικότητες ιατρών που υποχρεωτικά απασχολού νται είναι οι κατωτέρω: α) αναισθησιολόγοι με εξειδίκευση στην ανακουφιστι κή φροντίδα ή τον πόνο β) γενικοί ιατροί γ) χειρουργοί (επιτρέπεται να απασχολούνται και με συμβάσεις μερικής απασχόλησης) Γ) Νοσηλευτική Υπηρεσία Όλες οι βαθμίδες σε όλες τις υπηρεσίες σε αναλογία 1,90 ανά κλίνη. Εξ αυτών: α) Νοσηλευτές Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή Τε χνολογικής (ΑΤΕΙ) με ειδικές γνώσεις (ειδίκευση, εξειδί κευση ή πιστοποιητικό εκπαίδευσης) ένας εκ των οποί ων είναι ο Διευθυντής της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και ο οποίος απαιτείται να διαθέτει 5ετή τουλάχιστον κλινική εμπειρία και ειδικές γνώσεις (εξειδίκευση, ειδί κευση, πιστοποιητικό εκπαίδευσης) στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. β) Βοηθοί νοσηλευτών διετούς φοίτησης Το ανωτέρω Νοσηλευτικό Προσωπικό καλύπτεται κατά ποσοστό 1 % από Νοσηλευτές της περιπτ. α και κατά ποσοστό 0,90.% από βοηθούς νοσηλευτές. Και γ) Τραυματιοφορείς. Τέσσερις (4). Θα εκτελούν και χρέη σαβανωτή Δ) Ειδικό Επιστημονικό και λοιπό Προσωπικό Ψυχολόγοι (2 ανά 12 κλίνες) Φαρμακοποιός (1 ανεξάρτητα αριθμού κλινών) Φυσιοθεραπευτές (2 ανά 12 κλίνες) Κοινωνική λειτουργός (1 ανά 12 κλίνες) Διαιτολόγος (1 ανεξάρτητα αριθμού κλινών) Εργοθεραπευτές (2 ανά 12 κλίνες) Γενικών καθηκόντων (2 ανεξάρτητα αριθμού κλι νών) Αποθηκάριος (1 ανεξάρτητα αριθμού κλινών) Μάγειρες (ΤΕ) (2 ανεξάρτητα αριθμού κλινών) Βοηθοί Μάγειρες (ΔΕ) (2 ανεξάρτητα αριθμού κλινών) Τραπεζοκόμοι (3 ανεξάρτητα αριθμού κλινών) Καθαρίστριες (2 εφόσον υπάρχει συνεργείο καθαρι σμού ή 4 εφόσον δεν υπάρχει συνεργείο καθαρισμού) Ο αριθμός του προσωπικού που αντιστοιχεί σε ορι σμένο αριθμό κλινών αυξάνεται αναλογικά σύμφωνα με τον αριθμό κλινών της άδειας λειτουργίας. Για τους ΞΕΝΟΦΑΑΑ σε πλήρη ανάπτυξη και αυτούς που λειτουργούν με πρόσθετες μονάδες (παραρτήματα) επιπλέον απασχολείται το κάτωθι προσωπικό: Α) για την κατ οίκον φροντίδα: (όπως προκύπτει από το τηρούμενο βιβλίο πλάνου φροντίδας επισκέψεων ασθενών κατ οίκον και έως 12 επισκέψεις ασθενών ημερησίως) Ένας νοσηλευτής ανά 3 ασθενείς ημερησίως Ένας γιατρός ανά 12 ασθενείς ημερησίως Ένας φυσιοθεραπευτής ανά 12 ασθενείς ημερησίως Ένας εργοθεραπευτής ανά 12 ασθενείς ημερησίως Ένας ψυχολόγος ανά 12 ασθενείς ημερησίως Η κατ οίκον φροντίδα πραγματοποιείται κατ ελά χιστον με δύο (2) άτομα από το προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό ή ειδικό επιστημονικό προσωπικό), ένας εκ των οποίων είναι υποχρεωτικώς νοσηλευτής. Β) Για την ημερήσια φροντίδα: (όπως προκύπτει από το τηρούμενο βιβλίο πλάνου φροντίδας ημερήσιας κί νησης ασθενών και έως 24 ασθενείς ημερησίως) 1 νοσηλευτής ανά 6 αρρώστους ημερησίως 1 γιατρός ανά 12 αρρώστους ημερησίως 1 φυσικοθεραπευτής ανά 12 αρρώστους ημερησίως 1 εργοθεραπευτής ανά 12 αρρώστους ημερησίως 1 ψυχολόγος ανά 12 αρρώστους ημερησίως 1 κοινωνικός λειτουργός ανά 12 αρρώστους ημε ρησίως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2007 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

19

20 22298 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 9.10. 2001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Π1β ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1. Αίτηση: Όλα τα στοιχεία αιτούντος & τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν πρόκειται για εταιρεία υποβάλλεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93 Α') : Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.53 του Ν.1892/90 Για τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση: Απόφαση με ΑΠ ΔΥ8/Β/οικ.37511, 08-Απρ-2005.

Έγκριση: Απόφαση με ΑΠ ΔΥ8/Β/οικ.37511, 08-Απρ-2005. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Άρθρο 1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Άρθρο 1 ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπ όψιν: Το Ν. 4179/2013 «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής».

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής». Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνθεση προσωπικού 2. Περιγραφή εργασιακού αντικειμένου 3. Προϋποθέσεις α. Γενικές προϋποθέσεις β. Ειδικές Προϋποθέσεις -Πιστοποίηση Υγείας -Ενδυμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θ. Μήτσουρας ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θ. Μήτσουρας ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 9-10 -2001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 101 87 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θ. Μήτσουρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 14-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 15935 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω: Λόγω των κοινωνικών και εργασιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου)

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου) 1 Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωριά) Κανονισμοί του 1993-2005 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 1. Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με Υπ. Τουρισμού Αρ. Πρωτ. 15732/13.11.2012 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322,

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322, E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322, 30.4.99 Αριθμός 86 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1999, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 19 του περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:2131311571 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤO ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Γενικές Πληροφορίες 1. Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Ξενοδοχείων και Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ- ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ- ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ A-1. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΩΡΟΣ: ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

<<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014

<<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014 ΤΟ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Ιατρικός Σύλλογος Πατρών - Σελίδα 1 από 5

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Ιατρικός Σύλλογος Πατρών - Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ.262 21 ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: 2610278866, 2610277553, Fax: 2610275609 http://www.ispatras.gr & e-mail: ispatras@yahoo.gr ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδ. Γυμναστηρίων και Ιδ. Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδ. Γυμναστηρίων και Ιδ. Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δικαιολογητικά που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/ ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/ ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/3-02-89) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ Άρθρο 13 Κλίμακες 1. Οι κλίμακες των κτιρίων και δομικών έργων πρέπει να κατασκευάζονται (αριθμός, μορφή θέση και πλάτος) έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 405 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την. υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός κτιρίου επί της οδού Γ.

«Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την. υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός κτιρίου επί της οδού Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 1-Οι αλλοδαποί ιατροί μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 47459 ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κομμωτήριο Κουρείο Κατάστημα περιποίησης ποδιών χεριών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Οι προτάσεις του νέου σχεδίου νόμου για την ίδρυση και λειτουργία των βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία: 15-09-2015 Αρμόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213.1314576 www.inedivim.gr Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Αρ.πρωτ.: 620/80/15-09-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 20-7-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Πρωτ: οικ. 12534 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2300

ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 3 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υποδείγματα Αιτήσεων και Δικαιολογητικών για σύναψη συμβάσεων κατά περίπτωση».

ΘΕΜΑ: «Υποδείγματα Αιτήσεων και Δικαιολογητικών για σύναψη συμβάσεων κατά περίπτωση». Αθήνα 27/1/2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτεραιότητας ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ 32/4 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 10241 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 161 30 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14091 Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3 Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 19-11-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 46791 Προς Την Διοίκηση (διά της Δ/νσης Ιατρικής Υπηρεσίας) Κοιν.: Υποδιεύθυνση Οικονομικού ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Ε.Κ. 174/ Τ.Α/ 28-11-1983. Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού. 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Φ.Ε.Κ. 174/ Τ.Α/ 28-11-1983. Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού. 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Φ.Ε.Κ. 174/ Τ.Α/ 28-11-1983 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ.457 Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού. Έχοντας υπ όψη: 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Το άρθρο 28 του Ν.1158/1981 "περί οργανώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 21-04-2016 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 5348 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ )

TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ) TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ) A) ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. O Eργολάβος υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών σίτισης σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

2) Απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους τετρακοσίων (400) Ευρώ (κατατίθεται στην Εθνική ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

2) Απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους τετρακοσίων (400) Ευρώ (κατατίθεται στην Εθνική ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ. 2821027900-01-02 fax : 28210 27903 e-mail : teetdk@tee.gr, http://www.teetdk.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σας ενημερώνουμε ότι με την 1137 Απόφαση (ΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα