ΕΠΙΘΕΩΡΙ'ί ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 58 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΘΕΩΡΙ'ί ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 58 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'"

Transcript

1 ΕΠΙΘΕΩΡΙ'ί ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 58 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'

2

3 Ασφάλεια και επιβίωση... 4 Ανrιμετώπιση των περιστατικών βομβών Κανον ισμός πυροπροστασίας Παθητική (ή Δομική) και δοκιμές υλικών σε φωrιά. Ο Υποπυραγάς Θ. Μαργαλιός προσεγγίζει περιγράφει τις δο κιμές, οι οποίες εκτελούνται με βάση τις nροδιαγροφές που θέτουν τα ονrίατοιχο πρότυπσ, κοι σrις οποίες υποβάλλονrαι υλικα ή πιο σύνθετες κατασκευές για να ελεχθεί η συμπεριφορά τους σε συγκεκριμένες συνθήκες θερμανοης. κή στην ανrιμετώπιση του. Ο Ανθ/yός Χόλαρης Μιχαήλ, Χημικός, αναφέρεται σrην χρήση του και σrα nλεονεκrήμαrα που έχει σε σχέση με τις άλλες μορφές ενέργειας. Μικρό νέα ΚουΊζ Δασικές πυρκαγιές Κ ίν δυνοι και μέτρα ασφαλείας κατό τη. ' δ ' 13 χρηση επικιν υνων ουσιων.... Αρισrοθέα Α. Λαζαρίδου Χημικός Ι Μηχανικός ασφαλεiας. Ανεξαρτήτως των συνθηκών του συμβόνrος με επικίνδυνα υλι κά, η τήρηση των μέτρων ασφαλείας είναι υψίστης σημασίας, σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να υπάρξει ανεπανόρθωτη καταστροφή. Πυροσβεστικό μέτωπο Ξtναγήσεις, Π.Υ. Κορίνθου Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη μελέτη του προβλήματος των τροχαίων ατυχημάτων Ο Πυρσγός Μπαρμnαρούσης Νικόλαος, nου ήταν ένας από τους εκπροσώπους του Σώματος στην ομάδα εμπειρογνωμόνων, αναφέ ρι;ται επιγραμματικά σrο πόρισμα και σrις προτάσεις του Π.Σ. Ένα πρόβλημα που απαιτει αμεση λιiαη. Ο Ανθ/yός Λάμnρης Χρησrος, Δασολόγος, αναφέρεται σrην ανά γκη αναδιάρθρωσης του σημερινού συσrήμαrος δασοπυρόσβεσης, το οποiο παρουσιάζει πολλά προβλήματα και σε αρκετές περιπrώ σεις έχει φανεί αναποτελεσματικό και δυσλειτουργικό. Ηρώο πεσόντων πυροσβεστών Ένα ανεκπλήρωτο χρέος. Παγκόσμια Ν έα Εξοπλισμός Φυσ ικό αέριο Η νέα μορφή ενέργειας στη χώρα μας και η nυροοβεσrική τακrι Σ.Ε.Κ.Π.Υ.Σ. 48 Τα eνun6yρaφa όρθρα δεν α<φρ6ζοw αnαραiτητα ""' ΙWοεος της Υπηρεσίος.

4

5 Από τη σύνταξη... ΙΙΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Αρχηγείο Πυρ/κού Σώματος Διέυθυνση IV Μελετών Τμήμα 4ο Γραφείο Περιοδικού Μουρούζη Αθήνα Τηλ εσωτ Fax: Υπεύθυνος Σύvταξnς Οικονομικός Διαχειριστής Καπόκης Ιωόννης Υποπυραγός Συvτόκτg Ζωιτός Ιωόν. Πυρονόμος Παναγιώτης Φράγκος Δ. Κων/νος Πυροσβέστης Φιλολογική Επιμέλεια Πισκοπάνη Σοφία Φιλόλογος Φωτργραφίες Συνεργείο Α.Π.Σ. Εκτύπωση & Αποστολή Δ. Γ. Δεσποτόπουλος Ηρούς 17 Κολοκυνθού Αθήνα Τηλ. : Fax: ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ 300 ΔΡΧ. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩ ΜΑΤΟΣ 1400 ΔΡΧ. ΙΔΙΩΤΩΝ 1400 ΔΡΧ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΩΝ δυστυχώς, δεν κοτοφέρομε νο κυκλοφορήσουμε στην ώρο μος Η συμμετοχή όλων μaς, yia ένa δεκaπενθήμερο,. στην Επ.ι τροπή Κοτότοξης των υπσψnφiων πυροσβεστών αφενός, κο1 01 κολσκο1ρ.ι νέ<; όδε.ιε<; των συνεργατών μο<; αφετέρου, ήτον οπό τ.ις βοο1κέ<; 01τiε<; τn<; οουνέπε.ιό<; μο<; bμως, αυτό δεν μος εμπόδ1οε νο έχουμε κο1 πόλ1 μεγόλn πο1κ.ιλia θεμάτων. Σ.τ1ς σελίδες μaς κai auτή τn φορό θa βρείτε ενδ.ιοφέρσντο όρθρο, μελέτες κο1 ρεπσρτόζ Ένο θέμο που θο μος οποοχολήοε1 στο εγγύς μέλλον είνο1 η νέο μορφή ενέργε1ος που έρχετο1 o'tn χώρο μος, 'to Φυο.ικό Αέριο Ο Ανθ/γό<; Χόλορnς Μ1χοήλ, Χnμ1κό<;, κ6νε1 μ10 πρώτη προοέγγ1οn σχετ~κό με τn χρήση του aλλ6 κai τnν οντ1μεtώπ1οή του οπό πλευρός Πυροοβεοτικr\ς Τοκτικι'iς ( σελ 31 J Σ' ουτό το θέμο θο επονέλθουμε με περισσότερε<; λεπτομέρε.ιε<; ο' επόμενε<; εκδόοε.ις Ο Υποπυρογό<; Θ Μaργaλ1ός ονοφέρετο1 οτnν Παθητική Πυροπροοτοοίο κοι τ1ς δοκιμές υλ1κών οτn φωτ16 Είναι μια προσέγγιση - περιγραφή των δοκιμών, οι οποίες εκτελούνται με βόοη τις πρσδιογροφέ<; που θέτουν το οντίοτοιχο πρότυπο, κοι στις οποίες υπσβ6λλοντο1 υλικό, προκειμένου νο γίνει έλεγχος στη συμπεριφσρό τους σε συγκεκριμένε<; συνθήκες θέρμανσης Το κείμενο αυτό θο ολοκλnρωθεi οτσ επόμενο τεύχος με τη δnμοοίευοn του 13' Μέρους (οελ 8) Το πρόβλημα των τροχοίων ο τυχημότων οποοχόλnοε και τη 13ουλή των Ελλήνων, η οποίο και οποφόο.ιοε την εξέτοοn του οπό Δ.1aκομμaτ1κή Eni τροπn Γ1a τn σuστnμaτ~κή κa1 σε βόθος διερεύνnοn του θέμοτο<; n Επιτροπή προχώρησε οε ουγκρότnοn Οpόδο<; Εμπειρογνωμόνων, οτnν οποίο ουμμετεiχε κο1 το Πυροοβεοτ1κό Σώμο Ο Πυρογός Μnορμπορσύσn<; Νικόλαος, που ήτον ένο<; οπό τους εκπροαjι~ους του Σώμοτο.:;, ονοφέρετa~ επ1γρaμμοτ1κό στο nόρ1ομa κa1 οτ1ς nροτόσε:1ς του Π Σ, 01 οποίες κοι έγιναν οnοδεκτές (οελ 22) Γ10 την aντ1μετώπ1οn των περ1οτ.οτ1κών βομβών πολύ λίγο ξέρουμε Ο καλός μος φίλος και ουνεργότnς, ο Νίκος Λιόκσ.:;, βρι\κε πολύτιμο στοιχείο στο ομερικόνικο περισδ1κό ~irehouse, το οποίο όλοι θο πρέπε.ι νο γνι.ιρiζσυμε, αφού αυτού του είδους τa σuμβόντa εiνa1 εξa1ρετ1κό ε:n1κiνδuνa (σελ. 41 δε θο μπσροvοε νο λείvε.ι κaι οπό αυτό το τεύχσ.:;, ο δ1- κός μος όνθρωπος, n κ Α Λοζορίδου, Χημικός Μnχον1κό<; Αυτή τη φορό aνaφέρετa1 στους κ1νδύνοuς κa1 το μέτρα ο οφόλειος κοτό τη χρι'\ση των επ1κίνδυνων ουσιών Στου<; χώρους εργοσίος, όπου χρησιμοποιοίιντοι επικίνδυνο υλικό κοι κοτό τn μετοφσρό του<;, τόσο σι εργοζόμενσ1 όοο κοι το μέλη πυροσβεστικών ομόδων πρέπει όχι μόνο νο γνωρίζουν το βαθμό επικινδυνότητας αυτών, aλλό κοι νο εiνο1 προετσιμοομένσι ( κυρίι.χ; σι πυροσβέστες J ν' οντ1μετωπίσσυν με τον aαρaλέοτερο τρόπο τυχόν συμβόντa που μπορεί νa προκλnθσίιν (οελ 13 J OtJω.:;, κο1 τ ' όλλο θέμοτο πορουο1όζσυν αρκετό μεγόλσ ενδ:ιοφέρον κο1 εiμaστε πεπε1σμένο1 ότ1 κa1 auτή την έκδοση μο<; θο την ευχοριοτnθεί τε Γfr'ΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕQΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2500 ΔΡΧ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 20$ Η.Π.Α. (4$ Η.Π.Α. το ΤΕΥΧΟΣ)

6 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΟΜΒΩΝ Ένα πυροσβεστικό όχημα που ανταποκρινόταν σε περιστατικό, κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης στο Μανχάταν της Ν. Υόρκης, χτυπήθηκε από βόμβα. Δύο πυροσβέστες υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα. Τρομοκράτες χτύπησαν με βόμβα τοποθετημένη στο υπόγειο Παγκόσμιο Εμπορικό Κέντρο της Ν. Υόρκης σκοτώνοντας έξι άτομα, τραυματίζοντας άλλα και προκαλώντας υλικές ζημιές αξίας μισού δισεκατομμι..ιρίου δολαρίων. Στο Ν. Τζέρσευ η βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε ταχυδρομικό δέμα εξερράγη, όταν ο παραλήπτης το άνοιξε στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ίδιος. Μελέτες δέκα ετών από το F.B.I. αποκαλύπτουν μια αύξηση των περιστατικών βομβών στις Η. Π. Α. κατά 300%. Μόνο το 1992 αναφέρθηκαν τέτοια περιστατικά με 26 νεκρούς και 375 τραυμα τίες, τα οποία προκάλεσαν ζημιές της τάξης των 12,5 εκ. δολαρίων. Στη χώρα μας, χωρίς να υπάρχουν ακρ ιβή στατι στικά στοιχεία, παρατηρείτα ι μια παρόμοια αύξηση. Μόνο τα δύο τελευταία χρόνια κάηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από βόμβες μολότωφ. Για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών αρμό δια είναι η Αστυνομία, όμως τις περισσότερες φορές η Πυροσβεστική βρ ίσκεται πρώτη στον τόπο του συμβάντος και αναλαμβάνει δράση. Αλλά και ό ταν δεν βρίσκεται, πάλι η Αστυνομία ζητά τη βοή θειά της για την εκκένωση, άμεση εισβολή, έρευναδιάσωση και κατάσβεση. Υπάρχουν τρε ις περιπτώσεις περ ιστατικών βομβών, στις οποίες οι πυροσβέστες καλούνται να ε πέμβουν, και κάθε μια απ ' αυτές απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση : α) Η μια είναι όταν, μετά από έκρηξη, φωτ ιά και κατάρρευση, ερευνώντας οι πυροσβέστες το χώρο ανακαλύπτουν ότι το αίτιο ήταν βόμβα. Τέτοια περίπτωση ήταν τη ς έκρηξης στο Π αγκόσμιο Εμπορικό Κέντρο. β) Η δεύτερη περίπτωση είναι όταν, κατά τη διάρκεια μιας εξονυχιστικής έρευνας μετά την κατάσβεση, οι πυροσβέστες ανακαλύπτουν μια βόμβα που δεν έχει εκραγεί. γ) Και η τρίτη περ ίπτωση είναι όταν η Πυροσβεστική καλείται από την Αστυνομία στο περιστατικό για βοήθεια. Αναλυτικότερα : Περίπτωση Νο 1: Όταν οι πυροσβέστες που βρίσκοντα ι στο σημείο της έκρηξης, διαπιστώσουν ότι προκλήθηκε από βόμβα, πρέπει να ειδοποιή σουν την Αστυνομία, να μεριμνήσουν για τις πρώτες βοή θειες στα τραυματισμένα άτομα και να προστατεύ σουν τα εκτεθειμένα στη φωτιά κτίρια, συγχρόνως και για την ασφάλειά τους. Περίπτωση Νο 2: Όταν, μεριμνώντας μετά την κατάσβεση της φωτιάς, ανακαλύψουν μια βόμβα που δεν έχει ε κραγεί, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να τη μετακι νήσουν. Πρέπει να ε ιδοποιήσουν την Αστυνομία, να εκκενώσουν την περιοχή και να ετοιμαστούν 't!ξ.._~ια πιθανή έκρηξη, κατάρρευση και φωτιά._ Περίπτωση Νο 3: Όταν οι πυροσβέστες καλούνται σε τέτοια περιστατικά για παροχή βοήθειας, πρέπει να ρωτούν τον υπεύθυνο της Αστυνομ ίας τί είδους βοήθεια χρειάζεται και να ετοιμάζουν μονάδες για πιθανή έκρηξη, κατάρρευση και φωτιά. - Από τους πυροσβέστες είναι πιθανό να ζητηθεί να ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ βοηθήσουν την Αστυνομία στην εκκένωση των κτιρίων που βρ ίσκονται γύρω από το σημείο, όπου έ χει τοποθετηθε ί η βόμβα. Όταν τους ζητηθεί κάτι τέτοιο, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι πρόκειται για κάτι πολύ επικίνδυνο. Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί. ' ; ; ενεργοπο ιουνται οπως ε ιναι προγραμματισμενοι στο 84% των περιστατικών. Ο ι θάνατοι και οι τραυματισμοί κατά την έκρηξη μιας βόμβας προκαλούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, από εκτινασσόμενα κομμάηα γυαλιού. Όλα τα παράθυρα εκτινάσσονται έξω στο δρόμο. γυαλιού βρίσκονται στον αέρα με δύναμη καταιγίδας. Συνεπώς, Μυτερά και κοφτερά κομμάτια οι πυροσβέστες θα πρέπει να φορούν τις!}_ροσ:rατευτικές στολές, το κράνος_και τη μασκα ' για_mν προσ.:r.ααι0-του ' προσωπου. ' Η εκκένωση ενός κτιρίου, στο οποίο υπάρχει η υ ποψία για βόμβα, είναι διαφορετική από την εκκένωση ενός κτιρ ίου που καίγεται. Στην πρώτη περίπτωση, όταν δηλαδή τα άτομα εγκαταλείπουν ένα κτίριο στο οπο ίο πιθανό να υπάρχει βόμβα, θα πρέ-

7 πει να πάρουν μαζί τους όσο το δυνατόν περισσότερα από τα υπάρχοντά τους, έτσι ώστε να δ ιευκολυνθε ί η έρευνα του χώρου. Επ ίσης, θα πρέπει να διαταχθούν ν ' αφήσουν ξεκλείδωτα τα γραφεία τους, τις πόρτες και οτιδήποτε άλλο κλειδώνει. Αυτό θα βοηθήσει επιπλέον στην έρευνα για την κρυμμένη βόμβα και θα ελαπώσει τις ζημιές στις κλειδαριές και στις πόρτες. Θα πρέπει να υποδειχθεί συγκεκρ ιμένη έξοδος διαφυγής, από όπου όλα τα άτομα θα εγκαταλε ίπουν το κτίριο. Πριν από αυ τό, θα πρέπει να ελεγχθούν τόσο η πρόσβαση στις σκάλες, όσο και οι προθάλαμοι, στους οποίους αυ τές οδηγούν, για τυχόν κρυμμένη βόμβα. Γενικά, από τους πυροσβέστες δε ζητε ίται να ψάξουν γ ια βόμβες. Αυτό γίνεται από τους αστυνομικούς. Ωστόσο, εάν δεν υπάρχει επαρκής αστυνομι κή δύναμη και το πυροσβεστικό προσωπικό πλεονάζει, μπορεί να ζη τηθεί από τον ε πικεφαλής των πυροσβεστών να δ ιαθέσει κάπο ι ους από τους ά ντρες του, ώστε να βοηθήσουν στην έρευνα για βόμβα. Η έρευνα για βόμβα ξεκινά ε ξωτερικά του κτιρίου. Αρχικά, ε ρευνώνται τα ο χήματα που είναι σταθμευμένα στο δρόμο γύρω από το κτίριο. Κατό πιν, η έρευνα συ νεχίζεται στο πεζοδρόμιο, περιμετρικά του κτιρίου, και στα φύλλα των παραθύρων του πρώτου ορό φου, σημεία που συχνά επιλέγονται ως χώροι τοποθέτησης βομβών. Μετά εξετάζεται το εσωτερικό του κτιρίου, αρχίζοντας από το υπόγειο και προχωρώντας ψηλότερα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δ ίνεται σε χώρους όπου το πακέτο με τα εκρηκτικά θα μπορούσε να τοποθετηθεί εύκολα και να περάσει απαρατήρητο. Τέτοιοι είναι, οι χώροι με μειωμένη κίνηση, όπως μπάνια, σκάλες, περ ιοχές όπου στοιβάζονται σκουπίδια και ντουλάπες αποθήκευσης. ΕΙΔΗ ΒΟΜΒΩΝ Οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες που ψάχνουν για βόμβες πρέπει να είναι έτοιμοι ν ' αναγνωρίσουν μια βόμβα. Πολλοί συνηθισμένου τύπου εκρηκτικο ί μηχανισμοί χρησ ιμοποιούνται από τρομοκράτες, ε γκληματίες και από άτομα με διαταραγμένη ψυχο λογική κατάσταση, για να σκοτώσουν ή να κατα στρέψουν. 1. Σωληνοειδής βόbtl3.g : Είναι μια βόμβα τεμάχιο. Σκοτώνει και τραυματίζει εκτοξεύοντας κομματάκια μετάλλων. Αυτό το είδος της βόμβας μπορεί να προσδ ιορ ιστεί από ένα κομμάτι κα ι σωλήνα καλυμμένο από τις δύο πλευρές. Ένα καλώδιο μπορεί να εξέχει από τη μια πλευρά. Μην αγγίζετε μια τέτοια βόμβα που βρίσκεται σε φωτιά. 2. Βόμβα «μπουκάλι.. : Λέγεται επίσης και ccμολό τοφ» κοκτέιλ, από το όνομα ενός Ρώσου πολιτικού. Ήταν ένα όπλο ενάντια στα τανκς, στο Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. Το 1993 δύο Αμερικανοί πυρο σβέστες κάηκαν άσχημα, όταν μια μολότοφ πετά χτηκε και εξερράγη μέσα στην κα μπίνα του πυρο σβεστ ικού 9χήμα τός τους. Πρόκειται για μπουκάλι γεμάτο με βενζί νη και θεϊκό οξύ, κλειστό και τυλιγμένο με μια κάλτσα, εμποτισμένο με νιτρικό χλώριο και ζάχαρη. εκτοξεύεται, μπουκάλι Όταν το σπάει, και ετσι αναμι - γνύεται το θεϊκό οξύ με το νιτρικό χλώριο, με απο τέλεσμα την έκρη - ξη και τη φωτιά. 3. Βόμβα «αυτοκινήτου» : Είναι ένα δοχείο συχνά τοποθετημένο στη μηχανή του αυτοκινήτου. Το κάλυμμα του δοχε ίου είναι κλειστό και σφραγισμένο. Ένας τύπος αναπτήρα ε ίναι εγκατεστημένος μέσα στο υγρό του. Το καλώδιο της μπαταρίας της μη χανής συνδέεται με το δοχείο αυτό και, όταν ανά βει η μηχανή, γίνεται η έκρηξη. 4. Βόμβα - «τσάντα.. : Πολλά κομμάτια δυναμίτη τοποθετούνται σε μια κρεμαστή τσάντα, τα οποία, μαζί με ένα ή δύο υγρούς κυλίνδρους προπανίου, μπορούν να προκαλέσουν μια τρομακτ ική έκρηξη κ αι φωτιά. Αυτό το είδος βόμβας μπορεί να βρεθεί κρεμασμένο σε μια σειρά καθισμάτων ή στα ντουλάπια ενός τραίνου ή σταθμού λεωφορείου. 5. «Ταχυδρομικ~όμβα: Βόμβες σε δέματα ή σε φακέλους που στέλνονται στα ταχυδρομεία συχνά ΕΙ

8 σκοτώνουν ή τραυματίζουν λάθος άτομα. Η σύζυγος ή συγγενής ή συνεργάτης του προτιθέμενου θύματος μπορεί ν' ανοίξει την ταχυδρο μική βόμβα. Μια τέτο ια βόμβα μπορεί να εντοπ ισθεί λόγω του υπερβολ ι κού ' ους ή επειδή τό δέ έ ει κ λ' ς αδ ύ ανισορροπη ανώ αλ ια υπερβολικα σημα ι αμματόσημα-σφραγίδt"ς) ϊl 'ξέ110 αιιοοrολέο, ενδειξη_ αεροαι>ρικής ή ειδι~ς διονομi}ς ή ελλιπή διεύθυνση επιστροφής (αποστολέα). ~---- ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ Τρεις τύποι εκρηκτικών χρησιμοποιούνται σε βόμβες: δυναμίτες, πυρίτιδα και καψού λια. Όλ ' αυτά τα εκρηκτικά μπορούν να σκοτώσουν τους πυροσβέστες. Ο δυναμίτης θεωρείται ένα υψηλής ισχύος εκρηκτικό, η πυρίτιδα χαμηλότερης, ενώ τα καψούλια α νάφλεξης προκαλούν την έκρηξη. μεταξύ των τριών αυτών τύπων είνα ι Η μόνη διαφορά ο βαθμός της θερμοκρασίας και της κρούσης που χρειάζεται για να γίνει η έκρηξη. Αυτοί οι παράγοντες καθορίζουν το πόσο δυνατό θα είναι ένα εκρηκτικό, όταν ενεργοποιηθεί. Έξι πυροσβέστες σκοτώθηκαν, με τέτοιες ύλες εξερράγη σε μια φωτιά. όταν ένα φορτηγό Ο Εθνικός Οργανισμός Πυροπροστασίας των Η. Π. Α. ταξινομεί τους τρεις αυτούς τύπους σαν «εκρηκτικές ύλες». Αναφέρει επίσης πως δε μπορεί να γίνει καμιά προσπάθεια αντ ιμετώπ ισης σε περίπτωση φωτιάς από εκρηκτικές ύλες. Πρέπει να εκκενωθεί ο χώρος σε.ωπόσταοι) τουλάχιστον 600 μέτρων. - Μιa δυνατή έκρηξη στη Νέα Υόρκη έγινε με πικρικό οξύ. Ένα παλιό ξεχασμένο μπουκάλι με στεγνό, κρυσταλλοποιημένο πικρικό οξύ συχνά ανακαλύπτεται από το δάσκαλο κάποιου σχο λείου ή από τον ι διοκτήτη κάποιου εργοστασίου. Το πικρικό οξύ είναι ένα μίγμα νιτρικού οξέος και φαινόλης. Μετά την ανάμειξη είναι πολύ ασταθές. Η πρόσθεση νερού 10% καθιστά το μίγμα σταθερό. Όταν το νερό εξατμισθεί και το πικρικό οξύ επανέλθει στην κρυσταλλική του μορφή, τότε γίνεται ά κρως εκρηκτικό. Ένα μπουκάλι με πικρικό οξύ (σκόνη) μπορεί να εκραγεί με την απότομη κίνηση ή με υψηλή θερμοκρασία. Στις Η.Π.Α. οι πυροσβέστες δέχονται συχνά τέτοιες κλήσεις από σχολεία και εργοστάσια. Πρόσφατο παράδειγμα είναι η κλίση που δέχτηκαν από μια βίλα σε πλούσια συνοικία στο Μανχάταν, στην οποία είχε κληθεί και η ειδική ομάδα αστυνομίας για βόμβες. Κάποιος συλλέκτης μπουκαλιών παρουσίασε διάφορα χρωματιστά μπουκάλια σ ' ένα φίλο, ο ο ποίος έτυχε να είναι χημικός. Ο χημικός βρήκε ένα απ' αυτά ε πικ ικό ο ύ μερικώ γεμάτο (σε κρυ στάλ ους). Το ειπε στο συλλ κτη κα ι ειδοποίησε την Πυροσβεστική. Ο αξιωματ ικός της Πυροσβεστ ι κής, που έφθασε επί τόπου, δεν το περιεργάστηκε, αλλά τους εξήγησε τους κινδύνους και τους ζήτησε να φύγουν. Κάλεσε σε βοήθεια την ομάδα διάσωσης βομβών και διέταξε την εκκένωση τεσσάρων ο ρόφων πάνω και δύο κάτω. Πραγματοποιήθηκε ε γκατάσταση αυλού από σταθερό κρουνό και όλοι οι πυροσβέστες απομακρύνθηκαν σε σημείο ασφαλείας. Στη συνέχεια ο ι πυροτεχνουργοί απομά κρυναν, τη βόμβα και το ανενεργό πια περιεχόμενό της. ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΟΜΒΩΝ Η πρόληψη εγκλημάτων και η πρόληψη βομβιστικών επιθέσεων είναι συνώνυμα. Η ασφάλεια αναφέ ρει πως με την πρόληψη των ληστειών γίνεται και πρόληψη κατά της τοποθέτησης βόμβας. Κανένα κτίριο δε μπορεί να' ναι 100% προστατευμένο από έγκλημα ή βόμβα, αλλά τα καλά μέτρα προστασίας δεν αφήνουν το κτίριο να γίνεται στόχος. Τα ακόλουθα είναι μέτρα ασφάλειας που χρησιμοποιούνται από διεθνείς εταιρείες και σωματεία στη Νέα Υόρκη, για να προστατεύσουν τα κτίρια που στεγάζουν τα αρχηγεία τους από βόμβες τρομο κρατών: 1. Αναγνώρ ιση ατόμων ή ομάδων που θα μπορούσαν να θέσουν μια εταιρεία στο στόχαστρό τους. 2. Περιορισμένη είσοδος και έξοδος στο κτίριο και σε κάθε όροφο. 3. Εξέτqςm με ακτίνες Χ όλης της αλληλογραφίας και των πακέτων, προτού παραδοθούν στο εσωτερι-

9 φής και πατωμάτων γύρω από τις περιοχές «κλειδιά». 9. Εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας με ε πείγοντα περιστατικά φωτιάς, έρευνας για βόμβα και εκκένωσης του κόσμου από επικίνδυνες περιο-,. χες. 10. Επικοινωνία της ασφάλειας με τα καταστήματα όπλων-εκρηκτικών και τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, για να καθοριστεί η δράση και οι κινή σεις ατόμων και ομάδων που χρησιμοποιούν βόμ βες. κό των κτιρίων. 4. Αναγγελία όλων των επισκεπτών και εφοδια σμός τους με αναγνωριστικά σήματα. 5. Χρήση βιντεοκάμερας με τηλεχειριστήριο για την παρακολούθηση απομονωμένων περιοχών. 6. Χρήση ενισχυμένου γυαλιού στα παράθυρα και παραθυρόφυλλα ή κουρτίνες για να μειωθεί η καταστροφή από την έκρηξη. 7. Διεξαγωγή εκτενούς ελέγχου του υπόβαθρου όλων των υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού ασφαλείας. 8. Χτίσιμο ανθεκτικών στην έκρηξη τοίχων, ορο - Πηγή: Περιοδικ6 «F/REHOUSE» Φεβ. 95 Αρθρο του VINCENT DUNN Ελεύθερη απ6δοση: Λι6κος Νικ6λαος ~OEMBe ΘΥ 1 ~6 ΠΕΡ. 3 HELEXPO ~ θεσσαλονικη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΨΩΤΙΑ Σ.Qββατο 23/ 11/96 ώρα 18:00 χαιρεπσμοί από Γενιχό ΑστΙΝομικό Δ/νΤή θεσ/νiκης Ταξίαρχο κ. Γ.Πλάκα και Διοικητή Π.Υ. πόλης θεσ/νίκης κ. Παπαδόπουλο". ώρα 19:00 "Χρησψότητα Πυρασφάλειας και νομοθεrική ανιψετώrnση της στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Η.Π.Α.". Άσφάλεια στη ναυσιπλοο!α'. Εισηγφής: Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεmστημίου θεσ/νiκης κ. Κυρ. Παπαϊωάννου. ώρα 19:30 Πυρασφάλε1α. Ελληνική Πρaγμαηκότητα". Εισηγητtς: Εκπρόσωποι Π.Υ. θεσμκης: Ανθυnοπυραγός κ. Βαρσάμης Σπύρος, δασολόγος και ΑνθΙJποπυραγός κ. Παχίδης Κων/νος, χημιχός μηχανικός. ώρα 20:00 ' Πυρασφάλεια- Ενεργητικά μέτρα προστασίας'. Εισηγητής: Τ. Πρόεδρα; Τ.Ε. Βόλου κ. Αρ. Τσολαπάτας. Κυp ιοκά_24{ 11 {96 ώρα 11 :00 Ανάλυση της νέος νομοθεnχής πραγμαηκότητας σχεπκά με την λειτουργiα των ιδιωτικών Εταιριών προστασίας στην Ελλάδα". Εισηγφής : Ειατρόσωπος Αστυvομικής Δ/νσης θεσσαλονύ<ης, κ. Γιαρεντζiδης Βασίλειος, ΥπαστΙΝόμος Α' του τμήματος εγκλημάτων κατά ι&οκτησίας. ώρα 11 :30 "Μ,ία και χρησιμότητα συστημάτων ΟΙΝαγερμού σε σχtση με την εγκλημαηκότητα'. Εισηγφής: Εκπρόσωπος Αστυνομικής Δ/νσης θεσσαλον{κης. ώρα 12:00 'Συ5ήτηση - Συμπεράσματα - Προτάσεις". ώρα 14:30 'Δεξιωση

10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑθΗΤΙΚΗ (Ή ΔΟΜΙΚΗ) ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΦΩΤΙΑ Α' ΜΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ο παρακάτω κείμενο αποτελεί μία προσέγγιση- περιγραφή των δοκιμών, οι οποίες εκτε Τ λούνται με βάση τις προδιαγραφές που θέτουν τα αντίστοιχα πρότυπα, και στις οποίες υποβάλλονται υλικά ή πιο σύνθετες κατασκευές για να ελεγχθεί η συμπεριφορά τους σε συγκεκριμένες συνθήκες θέρμανσης. Τ ' αποτελέσματα των δοκιμών, αν και δεν εξυπακούεται ότι η συμπεριφορά σε πραγματικές συνθήκες πυρκαγιάς θα είναι ταυτόσημη, αποτελο ύν, ωστόσο, σημαντικά ενδε ικτικά στοιχεία για την π ιθανή συμπεριφορά,... ; επιτρέπουν την κατηγοριοποίηση και την πιστοποίηση των υλι- κων η των κατασκευων και, εν παση περιπτωσει, α- ποτελούν ένα χρήσιμο και πρακτικό μέτρο σύγκρισης για την όσο το δυνατόν ορθότερη εφαρμογή και ενσωμάτωσή τους στο σχεδιασμό και την κατασκευή πυρασφαλών κτ ιρ ίων. 2. ΣΤΟΧΟ Ι ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑ ΣΙΑΣ Σκοπός των κανονισμών πυροπροστασίας είναι να παρέχουν «λογικά πρότυπα" για την εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των ανθρώπων μέσα σε, και γύρω από, τα κτίρια σε περίπτωση πυρκαγιάς, θέση που έχει «μεταφραστε ί" σε τέσσερις λειτουργ ικές απαιτήσε ις, όσον αφορά στην παθητική (ή δομική) πυροπροστασία. Σε περίπτωση πυρκαγιάς: α) πρέπει να υπάρχουν τρόποι και μέσα διαφυγής από το κτίριο προς ασφαλή χώρο εκτός του κτιρίου, που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. β) για να εμποδιστεί η εξάπλωση των φλογών στο κτίρ ιο, πρέπει οι επιφάνειες των υλικών που χρησιμοπο ιούνται σε τοίχο υς και οροφές να παρέχουν ι κανοποιητική αντίσταση στη διάδοση των φλογών και, όταν καίγονται, να εμφανίζουν περιορισμένο ρυθμό απελευθέρωσης θερμότητας. γ) το κτίριο πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι, ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς η ευστάθειά του να. διατηρείται αμετάβλητη για ένα λογικό διάστημα. Πρέπει να είναι διαμερισματοποιημένο διαιρείται, ώστε ν' αποτρέπεται η εσωτερική διάδοση της πυρκαγιάς. Μεγάλοι και επισφαλείς χώροι πρέπει να σφραγίζονται κα ι να υποδιαιρούνται και οι διαχωρι στικοί τοίχοι μεταξύ ιδιοκτησιών πρέπει να ανθίστα νται στη διάδοση φωτιάς και καπνού. δ) η διάδοση της φωτιάς μέσω τοίχων και ορο φών πρέπει ν ' κτιρίων. αποτρέπεται μεταξύ παρακείμενων Ο κανονισμός πυροπροστασίας καθώς και άλλα, συναφή κείμενα συχνά προβλέπουν χρήση πρότυ πων δοκιμών σε φωτιά, για να καθορίσουν τα αποδεκτά επίπεδα συμπεριφοράς (επιδόσεων) των υλικών ή των στοιχείων κατασκευών,τα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται σε προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις. Η Ελλάδα και, βεβαίως, πολλές άλλες χώρες έχουν εθνικές πρότυπες δοκιμές (Εθνικά Πρότυπα), βρίσκεται δε σε εξέλιξη, μέσω επιτρόπων της CEN (Commite Eυropeen de Normalisation) και του ΙSΟ (lnternational Organization for Stantardization), η διαδικασία υιοθέτησης κοινών προτύπων σε επίπεδο τόσο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και διεθνές, αντίστοιχα. Πρέπει όμως, δοκιμής σ ' κατά την αναφορά μιας πρότυπης ένα κανονιστικό κείμενο πυροπροστασίας, να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο εξής σημείο: Οι πρότυπες δοκιμές σε φωτιά αποτελούν ση μαντική προσπάθεια για να εκτιμηθεί η συμπερ ιφ ο ρά ή οι επιδόσεις κατά την καύση ενός υλικού, προϊόντος, κατασκε υής ή συστήματος κάτω από πρότυπες και επαναλαμβανόμενες πειραματικές συνθήκες, οι οποίες προσεγγίζουν κατά μικρό ή μεγάλο βαθμό μια πραγμαnκή πυρκαγιά. Καμία, όμως, πρότυπη δοκιμή ή συνδυασμός πρότυπων δοκιμών δε μπορεί να εγγυηθεί πλήρη ασφάλεια για κάθε περίπτωση. Τα συμπεράσματα πρότυπων δοκιμών αποτελούν μόνο μια από τις πολλές παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση της ασφάλειας μιας κατασκευής έναντ ι πυρκαγιάς. Ο μηχανικός που σχεδιάζει ένα κτίριο είναι απαραίτητο να γνωρίζει εκ των προτέρων τις συνθήκες, στις οποίες θα λειτουργήσει η κατασκευή αυτή. Παράμετροι, όπως τα φορτία, το περιβάλλον και οι ιδι-

11 αιτερότητες της χρήσης, πρέπει να κατανοηθούν ε πακριβώς και να συμπεριληφ θούν στη διαδικασία σχεδιασμού. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν εξετάζονται τα μέτρα ή μέσα πυροπροστασίας ενός κτιρίου ως τμήμα της διαδικασίας σχεδιασμού, αποτελεί αξίωμα η γνώση και η κατανόηση των συνθηκών της φωτιάς, έτσι ώστε να προκύψουν και να εφαρμοστούν αβίαστα και αποτελεσματικά οι αρχές πυροπροστασίας. 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ Αν και το φυσικοχημικό φαινόμενο «φωτιά» είναι ι διαίτερα πολύπλοκο και στην εξέλιξή του συμμετέ χουν μάλλον αστάθμητοι παράγοντες, λόγω της έ ντονης αλληλεπίδρασης των συνιστωσών της καύ σης με τον περιβάλλοντα χώρο και τις συνθήκες που επικρατούν, εντούτοις, σε φωτιά σε κλειστό χώρο, μπορούμε να παρατηρήσουμε τρεις, διακρινόμενες μεταξύ τους, φάσεις: α) Φάση ανάπτυξης της φωτιάς Το αρχικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανάφλεξη των υλικών, συνήθως από κάποια μικρή πηγή. Δημιουργείται τοπική ανάπτυξη φλογών και η επανατροφοδότηση από την παραγόμενη θερμότητα μπορεί να οδηγήσει στην επέκταση της φωτιάς. β) Φάση πλήρως αναπτυγμένης φωτιάς (καύση υ πό σταθερές συνθήκες). Η φωτιά δε μπορεί να μεγαλώνει ανεξέλεγκτα και η ανάπτυξή της ελέγχεται από παράγοντες, διαμόρφωση του διαμερίσματος καύσης, η διαθεσιμότητα καύσιμης ύλης και γ) Φάση παρακμής (κατάσβεσης) ο βαθμός αερισμού. όπως η Καθώς η ποσότητα καύσιμης ύλης ελαπώνεται, η φωτιά μειώνεται σε ένταση μέχρι που, τελικά, σβή νει. Αναμένεται, βέβαια, να έχει λάβει χώρα η δράση κατάσβεσης πριν η φωτιά φτάσει σ ' αυτό το στάδιο. Αυτή η ιδέα εκφράζεται απλοποιημένα στο <Ι>ιίο11 ελεγχόμενης καίtσης ΧΡΟΝΟΣ Εικ. 1 Απλοποιημtνο μοντtλο πυρκαγι6ς (διάγραμμα θερμοκρασίας - χρ6νου) παρακάτω διάγραμμα: 4. ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΦΩΤΙΑΣ Δοκιμές με τις οποίες 14ετριέται η αναφλεξιμότητα (ευκολία ανάφλεξη_ς) Η θερμοκρασία ανάφλεξης ίσως είναι ένα δευτερεύον στοιχείο για τη συμπεριφορά ενός υλικού στην φωτιά, εξ αιτίας της ύπαρξης και άλλων συναφών παραγόντων, όπως είναι η διαμόρφωση του υ λικού, κλπ. η επαφή ή η αλληλεπίδραση με άλλα υλικά Υπάρχουν αρκετές δοκιμές που εξετάζουν την αντίδραση των υλικών σε μικρές πηγές ανάφλεξης. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η αποδοχή ή η υιοθέτηση κάποιας συγκεκριμένης δοκιμής προϋπο θέτει τη γνώση του τρόπου χρήσης του υλικού. Δοκιμές αυτού του τύπου δε δηλώνουν σε καμία περίπτωση ότι τα υλικά δεν καίγονται. Οι συνθήκες της δοκιμής και η πηγή ανάφλεξης είναι προσεκτικά καθορισμένες, για αυτού του τύπου τις δοκιμές, και είναι δυνατό να εξαχθεί μία ι δέα για το πώς θα συμπεριφερθεί ένα υλικό ερχόμενο σ' θέρμανσης. επαφή με τη συγκεκριμένη ή ανάλογη πηγή Τέτοιες δοκιμές γίνονται συχνά γιαλόγους ποιοτικού ελέγχου. Για παράδειγμα, μπορεί να προκύψουν ενδείξεις για το αν έχει προστεθεί στο εξεταζόμενο προϊόν πυροεπιβραδυντικός παράγοντας. 4.2 Δοκιμές που_α.51>ο_ρούν τη φάση ανάπτ!.!ζης της φωτιάς Ενώ με τις δοκιμές της προηγούμενης παραγρά φου εξάγονται ενδείξεις για την ευκολία με την ο ποία αναφλέγονται τα υλικά, με τις παρούσες δοκιμές παρέχονται στοιχεία για τον τρόπο που καίγονται τα υλικά, αφού αναφλεγούν. Ο ρυθμός κίνησης της φλόγας πάνω σε επιφάνεια που καίγεται είναι ένα κριτήριο για τη δυνατότητα που παρουσιάζει έ να υλικό να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και διάδο ση μιας πυρκαγιάς. Συνήθως, το κριτήριο δηλώνετα ι με τις φράσε ις «χρονική διάρκεια της φλόγας», «απόσταση που διανύει» ή «ρυθμός διάδοσης της φλόγας.. από το σημείο ανάφλεξης. Η επέκταση της φλόγας μακριά από την πηγή α νάφλεξης εξαρτάται από τη θερμότητα που δημιουργείται με την καύση του ίδιου του υλικού, καθώς και από κάθε άλλη, πρόσθετη θερμότητα που είναι διαθέσιμη, εκτός από τη θεωρούμενη ως αρχική πηγή ανάφλεξης. Πολλά υλικά, όταν αναφλέγονται, συνεχίζουν να καίγονται μόνο εφόσον υπάρχει επιπλέον διαθέσιμη θερμότητα, επειδή η τροφοδότηση με μόνη τη θερμότητα που παράγεται από την 11

12 καύση του υλικού δεν είναι αρκετή για να επιτρέψει τη συνέχιση της διαδικασίας της καύσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, με τις δοκιμές είναι δυνατό να με τρηθεί η θερμότητα που επιπλέον απαιτείται για να διατηρηθεί η εξάπλωση της φλόγας μετά την ανάφλεξη. Σε τέτοιου είδους τεστ, συνήθως, δείγματα υλικών εκτίθενται σε ακτινοβολία μεταβαλλόμενης έντασης, και το σημείο όπου δεν παρατηρείται πλέον παραμένουσα φλόγα αντιστοιχεί στην ελάχιστη θερμική ακτινοβολία που απαιτείται για τη διάδοση της φλόγας. Παραδείγματα τέτοιων δοκιμών αποτελούν οι πρότυπες δοκιμές BS 476: Part 7 (Μέθοδοι κατηγοριοποίησης προϊόντων ως προς την επιφανειακή διάδοση της φλόγας) και BS 476: Part 3 (Δοκιμές σε οροφές, για την περίπτωση εξωτερικής έκθεσης σε φωτιά). Πέρα από την πληροφόρηση σχετικά με την ευ φλεκτικότητα και τη διάδοση της φλόγας, είναι επίσης σημαντικό να εκτιμηθεί η συνολική συνεισφορά ενός υλικού στην φωτιά. Μερικά υλικά, για παράδειγμα, μπορεί να καούν με μικρές, συνεχείς και παραμένουσες φλόγες, ενώ άλλα παράγουν μακριές και ιδιαίτερα φωτεινές φλόγες, που ακτινοβολούν έντονα σε παρακείμενα υλικά. Διαφορετικά υ λικά προσφέρουν και διαφορετικά ποσά καύσιμης ύλης (πυροθερμικού φορτίου) σε μια φωτιά, και η θερμότητα που παράγεται από ένα καιόμενο υλικό αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη μιας πυρκαγιάς. Δοκιμές που είναι σχεδιασμένες να εκτελούνται σε ανοιχτό περιβάλλον, όπως η «Επιφανειακή διάδοση της φλόγας" [BS 476: Part 7 (Εικ. 2)). επιτρέπουν να διαφεύγει το μεγαλύτερο ποσό της θερμότητας που παράγεται από το καιόμενο υλικό. Με Εικ. 2. Δι6ταξη με π6νελ ακτινοβολfας για την εκτtλεση της πp6τυπης δοκιμής «Επιφανειακή διάδοση της φλ6γας,. (BS 476: Part 7) μια δοκιμή κλειστού θαλάμου, όπως η δοκιμή BS 476: Part 6 [«Διάδοση της φωτιάς,,], συνεκτιμάται και η θερμότητα που δημιουργείται από το υλικό. Με αυτό το σκεπτικό, αυτές οι δύο δοκιμές μπορούν να θεωρηθούν ως συμπληρωματικές όσον α φορά στις πληροφορίες που εξάγονται για την επικινδυνότητα των υλικών. Όπως στις δοκιμές αναφλεξιμότητας, έτσι και στις δοκιμές ευφλεκτ ικότητας (ή καυσιμότητας) είναι σημαντικό να ερμηνεύοντα ι τ' αποτελέσματα σε συνάρτηση με τις προκαθορισμένες συνθήκες της δοκιμής. Υλικά, τα οποία είναι δύσκολο ν' αναφλεγούν ή εμφανίζονται να καίγονται δύσκολα σε κανονικές συνθήκες, μπορούν να καούν εξαιρετικά γρήγορα καθώς οι συνθήκες μεταβάλλονται, προσεγγίζοντας εκείνες που πραγματικά υπάρχουν σε μια αναπτυγ-,, μενη φωτια. Μία δοκιμή, κατά πρώτο λόγο, αποτελεί μια μέθοδο για να ταξινομηθούν τα υλικά έτσι, μπορεί να γίνει διάκριση ώστε να ανάμεσα σε «καλά» και «λιγότερο καλά» ως προς κάποιες ιδιότητές τους. Έχει αναφερθεί ότι η φωτιά είναι ένα σύνθετο και ελάχιστα κατανοητό, μέχρι τώρα, φαινόμενο. Δεν πρέπει παραγνωρίζεται το γεγονός ότι, τελικά, τ' α ποτελέσματα των δοκιμών χρησιμοποιούνται για να εκτιμηθεί εκ των προτέρων ο κίνδυνος που μπορεί να προκύψει σε περίπτωση φωτιάς, καθώς και η συμπεριφορά των υλικών σε ανάλογες συνθήκες. ερμηνεία και η χρήση των αποτελεσμάτων, αλλά α κόμα και η σωστή επιλογή του τύπου της δοκιμής και των παραμέτρων εκτέλεσής της είναι επισφαλή. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται ότι τα υλικά ε λέγχονται στη σωστή μορφή, την ανάλογη με τη χρήση για την οποία προορίζονται. Τα αντιπυρικά χρώματα, για παράδειγμα, παρουσιάζουν επιδόσεις άρρηκτα συνδεδεμένες με τη φύση του υποστρώματος. Ένα αντιπυρι κό χρώμα που εφαρμόζεται σε μια επιφάνεια από χάλυβα ή γυψοσανίδα μπορεί να μην καίγεται, ενώ το ίδιο χρώμα, αν εφαρμοστεί σε α μίαντο ή ξύλο, μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην εξάπλωση της φλόγας. Επίσης, άλλα υλικά μπορεί είτε να συμπεριφέρονται καλά σε ορισμένες δοκιμές, λόγω ι διαιτεροτήτων στις ιδιότητές τους, είτε να μη μπορούν να ελεγχθούν στις δύσκολες συνθή κες κάποιων δοκιμών, επειδή λιώνουν ή απο συντίθενται. Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο, υπάρχου σες πρότυπες δοκιμές να είναι ανεπαρκείς για την πραγματοποίηση μιας ικανοποιητ ικής πρόβλεψης για τη συμπεριφορά ενός υλικού στη φωτιά. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα εργαστήρια Η

13 δοκιμών προχωρούν στο σχεδιασμό «ad-hoc» δοκιμής (όπου προσομοιώνεται η πραγματική κατάσταση σε μοντέλο) ή, αν είναι απαραίτητο, σχεδιάζεται μία «πλήρους κλίμακος" δοκιμή, στην οποία ενσωματώνονται όλα τα χαρακτηριστικά για μία, κατά το δυνατόν, ρεαλιστική αναπαραγωγή των πραγματικών συνθηκών. 4.3 Δοκιμές που α!e.q12ούν m_φάqιί πλήρως αναπτυγμέυ!)ς_<!!ωτιάς. Έχει προαναφερθεί ότι οι φωτιές σε κλειστό χώρο δεν αυξάνουν απεριόριστα, αλλά από ένα σημείο και μετά η καύση συνεχίζεται με ελεγχόμενο ρυθμό, ο οποίος συνήθως εξαρτάται από τον υπάρχοντα αερισμό. Η φωτιά εισέρχεται σε μια φάση σταθερής κατάστασης που μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «μετά την καθολική ανάφλεξη» φάση. Είναι φανερό ότι, σ' αυτήν τη φάση, τα παθητικά μέτρα ελάχιστα μπορούν να συνεισφέρουν στον έλεγχο της πυρκαγιάς μέσα στον κλειστό χώρο και γι ' αυτό η προσπάθεια στρέφεται στον αποτελεσματικό αποκλεισμό της και στην αποφυγή της επέκτασης ε κτός του διαμερίσματος όπου εξελίσσεται. Η φιλοσοφία του περιορισμού της φωτιάς στο χώρο εκδήλωσής της εμπεριέχεται σε μία μόνο δοκιμή, αυτή της πυραντίστασης, η οπο!α μετριέται σύμφωνα με τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα. Η πυραντίσταση (αντίσταση στη φωτιά) είναι μία έννοια που έχει εφαρμογή όχι σε υλικά, αλλά σε στοιχεία του κορμού του κτιρίου. Εφαρμόζεται, για παράδειγμα, σε τοίχους, δάπεδα, κολώνες και δοκούς και αποτελεί μία μέτρηση της χρονικής περιόδου στην οποία τα στοιχεία αυτά θα ήταν ικανά ν' αντέ- ξουν και να εγκλείσουν (περιορίσουν) μία αναπτυγ μένη φωτιά (Εικ. 3). Επειδή η φωτιά είναι στη φάση πλήρους ανάπτυξης, δεν ενδιαφέρει q:..,αυτήν τη δοκιμή η συμμετοχή των ίδιων των ελεγχομένων υ λικών και, κατά συνέπεια, οι συνθήκες και οι παράμετροι της δοκιμής είναι του υλικού. ανεξάρτητες από τη φύση Η απόκλιση από την πραγματικότητα, που παρατηρείται στις δοκιμές πυραντίστασης, είναι ίσως μικρότερη απ ' ό,τι σε άλλες δοκιμές σε φωτιά, ως προς την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων για τη συμπεριφορά έναντι της φωτιάς. Πάντως, επειδή και εδώ γεγονός είναι ότι δε μπορούμε να έχουμε απόλυτα αποτελέσματα, είναι σημαντικό να λαμβά νονται υπόψη τα εξής σημεία : Πρώτον, σε μια πυρκαγιά κτιρίου η σοβαρότητα της φωτιάς θα εξαρτηθεί από τη διαθέσιμη καύσιμη ύλη και από τις συνθήκες που θα επικρατούν στο χώρο καύσης. Οι πρότυπες δοκιμές πυραντfστασης, που γίνονται σε συγκεκριμένες συνθήκες φωτιάς, παρέχουν ένα πλαίσιο για την εκτίμηση των επιδό σεων των στοιχείων της κατασκευής. Μια πόρτα με δείκτη πυραντίστασης τριάντα (30) λεπτά μπορεί να καεί πλήρως μέσα σε είκοσι (20) λεπτά, σε μια πραγματική πυρκαγιά, όπως επίσης μπορεί ν' αντέ ξει και να μη διαπεραστεί από τη φωτιά, ακόμα και για σαράντα πέντε (45) λεπτά. Το βέβαιο, όμως, είναι ότι οι επιδόσεις της θα είναι κατώτερες από ε κείνες μιας πόρτας με δείκτη πυραντίστασης εξή ντα (60) λεπτά. Επίσης, μια πόρτα χωρίς πυραντίσταση είναι πολύ πιο πιθανό να καεί γρηγορότερα,, σε μια πραγματικη πυρκαγια. Δεύτερον, πρέπει να δοθεί έμφαση στο ότι οι δο κιμές πυραντίστασης σχετίζονται με πλήρως ανα πτυγμένη φωτιά. Ο χρόνος ανάπτυξης μια φωτιάς είναι μάλλον μη καθορίσιμος και εξαρτάται από τον τρόπο ανάφλεξης, από το υλικό που πρωτοαναφλέ γεται και από μια σειρά τοπικών συνθηκών. Μια φωτιά μπορεί να πάρει δύο (2) λεπτά, δύο (2) ώρες ή και δύο (2) ημέρες για να φτάσει στο σημείο κα θολικής ανάφλεξης, εξαρτώμενη από το αν η ανά φλεξη οφείλεται, για παράδειγμα, σ' ένα τσιγάρο που σιγοκαίει ή σε εμπρησμό. Το μόνο για το οποίο υπάρχει βεβαιότητα ε ίναι ότι η ανάπτυξης της φω τιάς επιταχύνεται ραγδαία, καθώς προσεγγίζεται το σημείο καθολικής ανάφλεξης (Εικ. 4). Η πρότυπη καμπύλη χρόνου -θερμοκρασίας (Εικ. 5), στις συνθή κες της οποίας υποβάλλονται τα δοκίμια στις δοκιμές πυραντίστασης, δε σκοπεύει να αναπαράγει την πραγματική φάση ανάπτυξης της φωτιάς, αλλά μάλ λον είναι μια αποτύπωση των επιδόσεων του φούρ νου.ο οποίος χρησιμοποιείται για τέτοιες δοκιμές. Εικ. 3. Φούρνος πρ6τυπης δοκιμής πυραντfστασης κάθετων στοιχείων (BS 476: Part 21) 111

14 ,_ ts ο 800 ts ~ 700 ο :::!. 2' 600 <D Χρόνος 100 Αqχικό στάδιο ανάφλεξης Φάση Ανάπτυξης Αναπτυγμένη φωτια Χρόνος Min Εικ. 4. Μοντέλο πραγματικής πυρκαyι6ς (καμπύλη θερμοκρασfος-χρ6νου) Εικ. 5. Πρότυπη καμπύλη θερμοκροσίος-χρ6νου (BS 476: Part 20: 1987) Ο Αθανάσιος θ. Μαqγαλιάς εfναι Διπλωματσ6χος Μηχα νολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Παvεπιοτημίου ΠατQών. Έχει κάνει μετο;ττυχιακές σπο~ σε Βwίο.τρική Τεχνολογία και ιfχει μετεκ.ταιδευθεί σε Διαδικασfες Ελtγχου Συμπεριφοqό.ς Υλικών στη Φωτιά στο WARRJNGTON FIRE RESEARCH CENTRE και στο FIRE RESEARCH STATION (Μ. Βρετανfας) ως υπότροφος της Βρετανικής Κυβtρvησης και του Συνδtσμου Βρετανικών Βιομηχανιών (CBI). Είναι μiλος του Τ.Ε.Ε. και του Π.Σ.Δ.Μ-Η. καθώς και μέλοςτου Ινστιτούτο υ Πυρομηχανικών-ΙFΕ (U.K.) του Ινστιτο ύτου Μηχανικών Πυρα σφαλεfας-ιfs (U.K) και της Ένωσης Μηχανικών Πυροπροσταοίας-SFΡΕ (USΛ). Από το 1992 υπηρετεί ως Αξ/κός στο Αρχη yefo του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποfο εκπροσωπεί στην Τεχνική Επιτροπtf ΤΕ 7 (Πvροπροστασ(α Πυρόσβεση) του ΕΛ.Ο.Τ.

15 Ο βαθμός του κινδύνου διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του υλικού και τη χρονική διάρκεια έκθεσης του ανθρώπου, η οποία, όταν είναι ανεξέλεγκτη, μπορεί να προκαλέσει : Ασφυξία Καρκίνο Βλάβη στο συκώτι (πάγκρεας) Βλάβη στα νευρικά κύπαρα Δερματικές ασθένειες Τραύματα στα μάτια Δηλητηριάσεις Στειρότητα Επιβλαβείς επιδράσεις στο έμβρυο Οι εργαζόμενοι ή/και οι πυροσβέστες εκτίθενται σε κίνδυνο εξαιτίας της εισόδου επικίνδυνων ουσιών στον οργανισμό, όπως ήδη αναλύσαμε στο προηγούμενο τεύχος: Σ το προηγούμενο τεύχος της Π.Ε αναφερθήκαμε εκτενώς στους τρόπους αποθήκευσης και μεταφοράς επικινδύνων χημικών ουσιών, στ ι ς ιδ ιότη τες.τη δομή κα ι τη συμπεριφορά αυτών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο αντιμετώπισης συμβάντων όπου εμπλέκονται τέτοια υλικά. Στη συνέχεια θα θέλαμε ν ' αναφερθούμε όχι μόνο στους κινδύνους, οι οποίοι εμφανίζονται κατά τη χρήση, αποθήκευση και μεταφορά αυτών, αλλά και στα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση χειρισμού τους. Στους χώρους εργασίας, όπου χρησιμοποιούνται ε πικίνδυνα υλικ ά, και κατά τη μεταφορά τους, τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και τα μέλη πυροσβεστι κών ομάδων πρέπει όχι μόνο να γνωρίζουν το βαθμό επικινδυνότητας αυτών, αλλά και να ε ίν αι προετοιμασμένοι (κυ ρίως ο ι πυροσβέστες) ν' αντιμετωπίσουν με τον α σφαλέστερο τρόπο τυχόν συμβάντα που μπορεί να προκληθούν. Σημειωτέον ότι η συμπεριφορά των επ ι κίνδυνων υλικών σε περίπτωσεις «έκτακτης ανάγκης» διαφέρει κάθε φορά από περίπτωση σε περίπτωση. Οι κίνδυνοι που εμφανίζονται στους χώρους εργασίας (εργοστάcnα κ.λπ.), αναλυτικά.προέρχονται από : 1. Τοξικές δηλητηριώδεις ουσfες 2. Εκρηκτικά υλικά 3. Διαβρωτικό υλικό 4. Θερμοπληξία ή stress ψύχους 5. Ανεπάρκεια οξυγόνου σε περιοχές εργασίας, όπως δεξαμενές, χαντόκια κ.λπ 6. Καρκινογόνα υλικά 7. Εύφλεκτα υλικά 8. Ενεργό βιολογικά υλικά (βακτήρια, ιοί κ.λπ) 9. Ραδιενεργά ύλικά 10. Ατυχήματα που προκαλούν φυσικές βλάβες Από ΤΟ στόμα Από τους πνεύμονες Από τους οφθαλμούς Ενδοθερμικά Από το δέρμα μ ε απορρόφηση Τα παραπάνω μπορεί να προκληθούν από: Αν επάρκεια εξειδικευμένων ατόμων και οργάνων για προσδιορισμό, εκriμηση της επικινδυνότητας κα ι του επιπέδου απαιτούμενης προστασίας. Ανεπαρκή εκπα ίδευση στη συντήρηση και χρήση προστατευτικών υλικών (αναπνευστικές συσκευές, μάσκες, ειδι κές στολές εργασίας κ.λπ.) ή εσφαλ μ έν η επιλογή πριν από την είσοδο σε εργασια κή περιοχή ή περιοχή συμβάντος. Ελλειψη ασφάλειας ή μη τήρηση των κανόνων ασφάλειας. Ε λ λ ε ι ψ η πυροπροστασίας. Αν επάρκε ια άμεσης απολύμανσης μετά από είσοδο σε μολυσμένη ατμόσφαιρα. Αξιολογώντας τον τόπο εργασίας και τις πιθανότητες προσβολής της υγείας, ο βαθμός επικινδυνότητας της εργασίας εξαρτάται από τα εξης: Ποσότητα υλικού που έρχεται σ επαφή με το σώμα ή τον οργανισμό - σύστημα μεταβολισμού Πιθανότητα ότι το συγκεκριμένο υλικό θα προκαλέσει βλάβη. Τρόπους εισόδου του υλικού ή έκθεσης του οργανισμού (π.χ., εισπνοή, επαφή με το δέρμα κ.λπ.) 11

16 Τρόπους ελέvχου, tτσι ώστε να μειωθε ί η έκθεση. Ο ι περισσότερο ι κα ι π ιο πιθανοί κίνδυνοι για την υ γε ία των εργαζομένω ν και τω ν πυροσβεστών, πρέπε ι να λαμβάνεται υπόψη ότ ι κατά τη χρήση και επαφή με τα εξής υλικά υφίστανται: ) Οξειδωηκό υλικό (: πιθανότητα πυρκαγιάς. ) Υλικά αντιδρώντα με το νερό (: πιθανή β fαιη αντίδραση). Υλικά που μπορούν να προκαλέσουν ταχε fα υπερθέρμανση. Υλικά που προκαλούν ταχύ πολυμερ ισμό. Υλικά που προκαλούν ισχυρή εκρηκτική αποσύνθεση. Εύφλεκτα υλικό που χρησι μοποιούνται σε ανοιχτό συστήματα. Επίσης, σε: Λειτουργίες χαμηλής πfεσης (Χα μηλότερης της ατμοσφαι ρική ς) Λειτουργίες σε θερμοκρασίες πλησfον κα ι ΠαQαδείγματα Εύφλεκτων Ενώσεων και στοιχείων + Εύλε"Κτα υγqά Κεr6νες και Αλδeύδες Αμtvες ι!,ιlhfq_, Αλιφατι>«Jί Υδρι>γοvιίvθQ«Κες : Αλκοόλες Αqωματι.κές Αλιφατι.κές ΕwιJαε~ς Ν~r(!ΟΟ).ιφατι.κές tν<ύιψς Εύφλεκτα στερεά Φιιkιφορος (Λeυκdς, κfτqivoς) Μαγvιfσιο (σκ6vη) Ζιqiώvισ (σκ6νιι) Τιτάvισ (σκ6νιι) Αλοvμlvισ (σκ6vη) Κασσίπqος (σκ6vιι) fσχυρη Α>'-:Τ ΙΔΡΑ~Η ΠΑΡΟΥΣIΑ :\ΈΡΟΥ ( ( Εύφλεκτα υγρά Ποrάσσιο Νάτριο Λ(!Ιιο Πυροφορικά υγρά Ορyαvομεταλλι.κές ενιιkιεις Τq~μεθvλικb Αλοvμfvιο Δ ιμεθvλικb Καδμιο Δ λ Κασσfr υψηλότερες του σημε ίου ανάφλεξης (Flash Polnt). Δύσκολο ελεvχόμενες καταστάσεις (Οργα νικό υπεροξείδ ια ) Όπως ήδη α ναφέρθηκε, συ μβάντα μ ' επ ι κίνδυνες χημικές ύλες παρουσ ιάζου ν ασυνήθ ιστους κινδύνους κα ι μπορούν να προκαλέσουν άμεσο τραυματισμό, ό πως κάψιμο από έκλαμψη πυρκαγιάς, ή χρόνιες ασθένειες - μή αναμεvόμενες - που προ καλούνται από έκθεση σε δηλητηριώδης ύλες. Η σοβαρότητα της βλάβη ς από έκθεση σε κάποιο ε π ικ ίνδυνο υλικό εξαρτάται όχ ι μόνο απ ό τη συγκέντρωση κα ι τις βασι κές ιδ ιότητες του υλι κού, αλλά και από τη μέθοδο επαφής, την ποσοτήτα και την κατάσταση (: συνθή κες) έκθεσης. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπε ι να δοθεί στη βεβαιότητα ότι το υλικό κάθε συσκευασίας δεν ε lναι διαφορετ ικό από ό, τι αναγ ράφεται στην ετικέττα της. Η σωστή ταύτιση του υλικού παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη σωστή επέμβαση σε τυχόν ατύχημα. Η ασφαλής αντιμετώπιση κάποιου συμ βάντος μ' επ ικίνδυνα υλικά προϋποθέτει θετι κή προσέγγιση και συμπερ ιφορά, η οπ οία ξε κινάε ι από το ανώτερο επίπεδο π ροϊστάμενης αρχής κα ι πραγματοπ οιείται από όλους, όσοι λαμβάνο υν μέρος στο συμβάν. Εάν ο «Διοι κητής συμβάντος» αναλαμβάνε ι πρωτοβουλία σε κάποιο συμβάν, χωρίς να τηρεί υπεύθυνη στάση για την ασφαλή διεξαγωγή της επέμβασης, μέλη της Μονάδας Κρούσης θα ακολουθήσουν αυτή την τακτική. Ατομα, τα οποία ενεργούν χωρfς τον απαρα ίτητο σεβασμό σε θέματα ασφαλε ίας, α ποτε λούν κ ίνδυνο για την ευη μ ερία κα ι τη δημόσ ια ασφά λε ια. Η σωστή επιβολή και ο έλεγχος των μέτρων ασφαλείας ξεκινούν με τον έλεγχο του τόπου του συμβάντο ς. τα Από την αρχή, ο «Διοικητής συμβάντος» πρέπει να καθιερώνει μtτρα απαγόρευσης ε ισόδου σε κάθε άτομο που δεν έχε ι εργασία στην περ ιοχή του συμβάντος. Η προστασία των μελών των πυροσβεστ ικών ομάδων επέμβασης ξε κινά με την υ ποχρ εωτική χρήση προστατευτ ικής στολής κα ι αναπνευστικής συσκευή ς. Ενημέρωση και εκπαίδευση σχετι κό με τη σημασία των προστατευτικών ενδυμάτων και υλικών, όπως και με τους περιορισμούς τους, είναι υποχρεωτική πολύ πριν οι πυροσβέστες πραγματοποιήσουν επέμβαση σε τέτοια συμβάντα. Πλήρης προστατευτι κή ενδυμασία, εργαλε ία κα ι εξοπλισμός ανάλογος πρέπε ι να είνα ι η λιγότερη προστασία για όλα τα άτομα που επεμβαίνουν σε περιστατικά με επ ι κίνδυνες ύλες. Ο κανόνας αυτό ς πρέπ ει ιδιαιτέρα να εφα ρμόζεται, όταν η κατηγορ ία (τάξη) των επικινδύνων υλι κών είναι άγνωστη ή η προσέγγιση στο σημείο του συμβάντος γίνεται αντίθετα προς την κατεύθυνση του ανέμου και υπάρχουν 11

17 εμφανή σημεία τραυματισμών. Στις περ ισσότερες περιπτώσεις, η συνηθισμένη αντιπυρική στολή (προσέγγισης ή προσπέλασης) είνα ι α κατάλληλη για επιχειρήσεις με επικίνδυνα υλικά. Διαβρωτικά υλι κ ά, π.χ., Κατά την έξοδο από τη «θερμή ζώνη.. πρέπει να α κολουθούνται πιστά οι διαδικασίες απολύμανσης. Ποτέ δεν πρέπ ει μπορούν να διεισδύσουν καταστρέφοντας τις συμβατικές πυροσβεστικές στολές μέσα σε δύο λεπτά. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, σαν προστασία χρησιμοποιείται κατάλληλα σχεδιασμένη στολή. αναπνευσι κή συσκευή κ.λπ) πριν ολοκληρωθεί η απολύμανση. Να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη ότι, εφόσον η στολή έχει εκτεθεί σε κάπο ιο υλικό, αυτό μεταφέρεται μαζί με τον πυροσβέστη. να βγαίνει τμήμα του εξοπλισμού (γάντια, Καθ' όλη τη δ ι άρκεια του συμβάντος, μία σε ιρά από δραστη ριότητες συντον ίζονται από τις βοη θητι κές ο μάδες γ ια τη ν καλυτέρευση των συ νθη κών ασφα λείας. Κατά την προσέλευση στο χώρο του συμβά ντος, η Π.Υ. πρ έπει να συγκ εντρώνει όσο περισσότερες πληροφορίες μπορ εί σχετ ικά με τις επιδράσεις (άμεσες και χρόνιες) το υ υλι κού, τη δραστικότητα, καθώς και την τοξικότητά του. Κάθε υλικό αγνώστου ταυτό τητας πρέπε ι να θεωρείτα ι επ ι κίνδυνο μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. ) Υ π α τ ο ξ ι κ ο ί Τετραχλωροαιθdνιο Δηλη'tηριώδεις ()υσίες Τετραχ).ωριο1ίχος Ανθρακας Α γ ο ν τ ες : Νεφ ο ο τ οξ ι κο ί Α γ ο ντε ς Αλοyονικοf υδροyον(fvθρακις : Νευοοτο ξ ι κ ο( Μεθανόλη Διθειάvθρακας Ορyανομεταλλικfς ενώσεις Α γο ντες : Αιματο λ ητικ έ ς Τ οξ ίνες Ανιλ ίνη Νιτροβενζfvιι Βενζfvιι Φενόλ eς : Αναισθητικά Ναοκωτικά Ακιτυλevfου Υδιιογο vάvοqακeς Oλeφfveς Εθυλικός Λιθι'q<ις Π~αφfvιις Υδρογονάvθqακeς Αλιφατικ{ς Κετόνες Λλιφατικ{ς Αλκοόλες Ειτr{(!eς Κίνδυνοι λ6γώ χημικών αντιδqάσεων (ασυμβίβαστων ) + Π α(!αγωγή θ ερμότητας - οξιι""ι ~ + ΈΚQηξη - '""Ιlικό οξύ και καυοnκιf wίrqιo + Δημιουργία τοξικού αερίου ή ατμού - θαικό οξύ και zλαurικιf < Π α(!αγωγή Ευφλέκ των αερ(ων ή ατμών όξύ και μtrαλλο ~ Σχηματισμός ουσίας με μεγαλύ τ ερη τοξικότητα των αντιδρώντων xj.ojllfνη και αμμωvfα + Διάλυση το ξ ικών ουσιών υδιιοχj.ω~ ικό οξύ και Χflώμι ο ( Βίαιο ς πολυμερισμό ς αμμωvfα και ακqvλονιrqfλι - Η δραστικότητα και η το ξικότητα το υ επικ ινδύ νου υ λικού πρ έπει να κα θορίζονται πριν τη ν εκλογή του συ ντελεστή κατάσβεσης (extinguishing agent), π.χ. α φρού, σκόνης, νερού κ.λn. Σημειωτέον ότι μερικά υλικά μπορεί ν' βία ια με τα υλικά της διαρροής, ή και έκρηξη. αντιδράσουν προξενώντας φωτιά Ανεξαρτήτως των συνθηκών του συμβάντος με επι κ ίνδυνα υλικά, η τήρηση των μέτρων ασφαλείας είναι ύψιστης σημασίας. Να θυμάστε πάντα ότι η μη θέσπιση ή μη τήρηση αυτών των μέτρων είναι δυνατό να προκαλέσει ανεπανόρθωτη καταστροφή, όχι μόνο στους πυροσβέστες, αλλά και, γενικότερα, στο περιβάλλον και τους πολίτες. Η κάθε είδους δ ιαχείρηση των προαναφερθέντων υλικών πρέπει να γ(νεται --' με πιστή εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας και με ανελλι πή χρησιμοποίηση των απαιτούμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας. Είναι γνωστό πλέον το μέγεθος του ρόλου που διαδραμ ατίζει η Π υροσβεστική Υπηρεσία στην άμεση ε πέμβαση σε συμβάντα με επικίνδυνα υλ ι κά, εφόσον μάλ ιστα εξαρτάται άμ εσα από τη σωστή και σ υντο νι σμένη δουλε ιά των μελών της η έκβαση του συ μβάντος. Ενα ατύχημα όπου εμπλέκοντα ι τα υλικά που α ναλύσαμε, όσο ασήμαντο κα ι αν φα ίνετα ι α ρ χικ ά, μπορεί να εξελιχθε ί σε μείζονα καταστροφή με ολέθριες συνέπειες γ ια τους ανθρώπους και το περ ιβάλ λον, εάν δεν αντιμετωπ ιστεί σωστά.

18 Γ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΜΕΤSΙΠΟ- ~ ΈΔΕΣΣΑ : 13 Α υ γούστου 1996 Παρανάλωμα ταυ πυρ6ς κινδύνεψε να γίνει το μεσημέρι της 13ης Αυγούστου το εργσσrάσιο επεξεργασlας κοι τυnοποlησης σαλjγκαριών των α δελφών Πλlτση, στη {3ιο-. μηχανvαj περιοχή rης Έ δεσσας. Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε σπ6 άyνωστη οιrία στο χώρο των ψυιmκών θαλάμων, καrοσβέστηκε πριν εnεκrαθεi σrις ιιrιχανσλοyιχές εγκαταστάσεις rης εnιχεψησης.f1λιτ[η ΑΕ.. Στην κατάσβεση rης πυρκαγιάς έλο{3αν μέρος δtκο πυροσβwrες με πέντε οχήματα. Οι ζημιές ανέρχονται στο ποσά του 1, 5 δισεκατομμυρlου δρχ.. ενώ η περιουσlα που διασώθηκε ξεπερνά το 4 δισεκατομμύριο. ΜΥΚΟΝΟΣ: 14 Ιου ν ί- ου 1996 ~ ()( πυροσβέστες στη Μύκονο! Δυστυχώς, 6μως, 6- χι γιο διακοπές, αλλά γιο την αντιμετώπιση εν6ς έ κτακτου συμβάντος. Οκτώ άνδρες της 1ης Ε.Μ.ΑΚ. κλήθηκαν να εντοπlσουν και ν' ανασύρουν δύο πτώματα απ6 οερογωγ6 παλαιού λαrομεlου. Το πτώματα εfχαν ριχrεl μέσα στον αεραyωγ6 απ6 ένα δουλέμπορο, με προφανή σκσπ6 να εε,αφaν( σει τα Ιχνrι τους. Η εmχεψηση, φυσικά, δεν ή ταν καθ6λαυ εύκολη. Η μικρή &άμετρος ταυ αεραγωγού, η δαιδαλώδης &αρρύθμιση και το μεγάλο του βάθος ήταν τα πιο σημαντικά nροβλrjμαrα που αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες. Οι δύο άτυχοι τελικά ανασύρθηκαν μετά απ6 εn(πονη προσπάθεια, λ(γες ώρες μετά, σε {36θος 10 και 60 μέτρων ανr(στοιχα.

19 ... ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 22 Ιουνίου 1996 Άγνωστο rιορομένουν, μέχρι στιγμής, το οίτιο rιου rιροκάλ.εσον τη μεγάλη rιυρκογιά στη Φορμοκοrιοθήκη rιου βρίσκετοι στην οδ6 Ηrιείρου 40, στο Κομίνιο. Πορά τις δυσκολίες rιου οντιμετώrιισον οι rιυροσβέσcες, κοτάφερον τελu<ά νο την rιεριορίσουν οτο ισ6γειο, διοσώζοντος τους υrι6λοιrιους ορ6φους του τετροώροφου κτφίου. Οι ζημιές ονέρχονrοι στο rιοσ6 των 90 εκοτομμυρίων δροχμών. Στην κοτάσβεση έλοβον μέρος 30 rιυροσβέστες κοι δέκο οχήμοτο. - ΕΛΕΥΣΙΝΑ: 23 louvfou 1996.,... Σε 30 εκοτομμύριο δροχμές ονέρχονrοι οι ζημιές rιου προκάλεσε η rιυρκοyιά, η οrιοίο εκδηλώθηκε σε οποθήκη ξυλ.εlος, στο προούλιο ξυλουργιχού εργοστοσίου στον Ασπρ6rιυργο. Η έγκοιρη επέμβοση της τοrιικής Υπηρεσίος οrιέrρεψε την εrιέκτοση της φωτιάς στο rιοροκείμενο εργοστάσιο. Σwολιχά, έλοβον μέρος 30 πυροσβέστες κοι δέκο οχήμοτο.... ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 20 louνfou 1996 Ανοστ6τωση κοι rιονιχ6ς εrιικρ6τησε τις rιρώτες βροδινές ώρες στην Ακτή Κουμουνδούρου, στο Μιχρολίμονο, 6τον μαύροι πυκνοί κοrινο[ σκέrιοσον τα εστιοτ6ρια «ΑΓΜΜΑΙΡ κοι τη γύρω rιεριοχή. Η πυρκαγιά, rιου εκδηλώθηκε στο υrιόγεια του εστιατορίου, επεκτάθηκε γρή γορο λόγω της ευφλ.εκτικ6τητος των υλικών διοκόσμησης. Γιο την κοτάσβεσή της κινητο rιοιήθηκε ισχυρή rιυροσβεστιχή δύνομη, με 70 άνδρες και 15 οχήμοτα. Πορά τις μεγάλες δυσκολίες που rιορουαιάζοw αυτού του είδους οι πυρκογιές, οι rιυροσβέστες κατάφεραν, μετά αrι6 rιολύωρη rιροσrιάθεια, να τη θέσοw υ rι6 έλεγχο. Οι ζημιές ανέρχονται στα 110 εκατομμύρια δραχμές.

20 1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΜΕΤSΙΠΟ... ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 2 Αυγούστου 1996 Τον τρόμο, αλλά και την αγανάκτηση σκόρπισε, γιο άλλη μια φορό, στους κατοlκους του Ρέντη η μεγάλη πυρκαγιά που ξέcπaσε στο εργοστάσιο παραγωγής aπορρυπaνrικών LEVER, στη βιομηχανική ζώνη. Από τύχη και μόνο δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύμara, γιατl, την ώρa που εκδηλώθηκαν οι πρώτες πύρινες γλώσσες υπήρχαν δεκάδες εργaζό μεvοι. σrο εργοστάσιο. Η έγκαφη επέμβαση rων Πυρ/κών Υπηρεσιών του Λε.κανοπεδιΌυ, με 20 οχήματα και 70 6v δρες, απέτρεψε την εξάπλωση της πυρκαγιάς στο διπλανά εργοστάσιο, και κυρlως, στο βενζινάδικο που βρlσκεraι πlσω ακριβώς οπό τις αποθήκες. Οι [/Ίμιές που προκλήθηκαν aνέρχονraι στο 400 εκατομμύριο δρ<ι)(j.ιές. ΑΘΗΝΑ: 1 Αυγούστου 1996 Τ ρaγικό το φινάλj;.,._ Ζημιές ύψους 300 εκaτομμυρlων δραχμών άφησε πlσω της η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τις aπογευμστιvές ώρες στο τηλεο πτικό σrούνrιο ΑΤΑ, στο Μαρούσι. Σκηνικά, κοστούμια, κaμaρlvιa, σαλόνια, κάμερες κ.a. παραδόθηκαν σε κλάσμστα δευrερολtmου στις φλόγες. Χάρη στη έγκaφη επέμβαση της Πυ ροσβεστικής Υπηρεαlaς, με 22 οχήματα και 70 πυ ροσβtστες, η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορο υπό έλεγ χο. Η περιουοla που διασώθηκε ξεπερνά ro 1, 75 δισε χστομμύρια δρ<ι)(j.ιtς ΕΛΕΥΣΙΝΑ : 7 Αυγούστου 1996 Μια δwατή έκρηξη στον αποθηκευη κό χώρο rου πρατηρίου υγρών κaυσl μων, στο 44 χλμ. της Ε. Ο. Αθηνών-Κορlνθου, συγκλόνισε τις πρω<νές ώρες την περιοχή των Μεγάρων και αμέσως οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου rυλlχθηκαν στις φλόγες. Την ώρα ε κείνη στο χώρο του πρατηρίου βρίακονraν αρκεrοl εργαζόμενοι, καθώς και βυτιοφόρο οχήματα. Στην επιχειρηση κατάσβεσης έλαβαν μέρος 80 πυροσβέστες, με 20 ο)(ήμaτa διαφόρων τύπων. Οι [/Ίμιtς που προκλήθηκαν ανέρχονται σε 50 εκατομμύριο δραχμές. -

21 ; ',,.~εναγησείς Ο Ισθμ6ς της Κορίνθου Ι "..,, -'\./." ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Ο Νομός Κορινθίας περιλαμβάνε ι τη βορειανατολική γωνία της Πελο ποννήσου και τμήμα της Στερεάς Ελλάδας, από τον Ισθμό έως τα Γε ράνεια όρη. Πρωτεύουσα του Νομού είναι η Κόρινθος ( κατ.). Κοντά στη σημερινή Κόρινθο, που χτίστηκε μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς του 1928, βρίσκονται τα ερείπια της Αρχαίας Κορίνθου και ψηλά, στην κορυφή της Ακροκορίνθου, τα ερει πωμένα τείχη του παλαιού κάστρου. Στα αρχαία χρόνια η Κόρινθος ήταν μεγάλη και πολύ πλούσ ια πόλη. Υ πήρξε το επίκεντρο σημαντικών οικονομικοπολιτικών εξελίξεων, κέ ντρο βιομηχανικής παραγωγής και ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ έντονης ναυτεμπορικής δραστηριό τητας και μία από τις ενδοξότερες πόλεις της αρχαϊκής και κλασικής Ελλάδας. Υπήρξε, σε τελευταία α νάλυση, σπουδαίος παράγοντας πολιτισμού Κορίνθου και μπορεί να πει κανείς πως αποτέλεσε την αφετηρία των πολιτιστικών εξελίξεων στα υστερότερα χρόνια. Η θέση της, πάνω στην πύλη της Πελοποννήσου, τον Ισθμό («Πυλωρό.. την ονόμαζαν οι αρχαίοι συγγραφείς), την κατέστησε οικονομικά και πολιτικά πανίσχυρη στ' αρχαϊκά χρόνια, όταν η Αθήνα δεν είχε ακόμα «ανέβει " και ο Πειραιάς δεν είχε αναδειχθεί σε πρώτο εμπορικό κα ι πολεμικό λιμάνι της αρχαίας Ελλάδας. Η ναυτιλιακή κα ι εμπο ρ ική δραστηριότητα της Κορίνθου και η παράλληλη ανάπτυξη του τε ράστιου βιοτεχνικού των κεραμικών της, εργαστηρίου της έδωσαν πλο ύτο και δύναμη. «Αφνέϊος" (:πλούσια Κόρινθος) αναφέρεται στα Ομηρικά έπη. Το εμπόριο υ πήρξε η «ΤΡΟΦΗ» και ο «ΧΥΜΟΣ» για το κράτος της Κορίνθου. Ο Ι σθμός είναι η κυριότερη πηγή πλού του της. Απέναντι από την Κόρινθο, πρόποδες των Γερανείων, στους βρίσκεται το Λουτράκι, μία από τις ωραιότε -

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Σύµβολα κινδύνου και Σήµατα προειδοποίησης, απαγόρευσης και υποχρέωσης που χρησιµοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Μαύρο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1272/2008 CLP

Κανονισμός 1272/2008 CLP Κανονισμός 1272/2008 CLP SEVEZO III «Τμήμα P» - Φυσικοί Κίνδυνοι (όρια SEVEZO III, κριτήρια, παραδείγματα) Ελένη Φούφα Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πυρκαγιές. Φιλιππόπουλος Νίκος

Πυρκαγιές. Φιλιππόπουλος Νίκος Πυρκαγιές Φιλιππόπουλος Νίκος Επισκόπηση Βασικά Στοιχεία Πυρκαγιών Τρίγωνο Πυρκαγιάς Κατάσβεση Πυρκαγιών Καπνοί Ο πιο ύπουλος αντίπαλος Στοιχεία Πυροσβεστήρων Στοιχεία επιβίωσης σε Πυρκαγιές Αστικές Πυρκαγιές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τα πειράματα, τα οποία εκτελούνται στο εργαστήριο της Αναλυτικής Χημείας, δεν είναι επικίνδυνα. Επιπλέον, διεξάγονται υπό τη συνεχή εποπτεία του διδακτικού προσωπικού,

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρόθειο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο έχει χαρακτηριστική οσμή (σαν χαλασμένα αυγά) τοξικό διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο βαρύτερο του αέρα (σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 4 η : Αντιμετώπιση πυρκαγιών στους χώρους εργασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης Νοέµβριος 2003 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς... Αν το σπίτι σας βρίσκεται µέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση...

Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς... Αν το σπίτι σας βρίσκεται µέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση... Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς... Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών. Μην ανάβετε τους θερινούς µήνες υπαίθριες ψησταριές στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση Κοινού με βάση την Κ.Δ.Π 347/201. Seveso III

Ενημέρωση Κοινού με βάση την Κ.Δ.Π 347/201. Seveso III με βάση την Κ.Δ.Π 347/201 Seveso III Συνεργατική Εταιρεία Σύνεργκαζ Λτδ Μάρτιος 1 2016 1. Εισαγωγή Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού Νομοθετικές υποχρεώσεις με βάση την Κ.Δ.Π. 347/2015 σχετικά με πληροφορίες που αφορούν κυρίως στις επικίνδυνες ουσίες και στη φύση των κινδύνων, που είναι δυνατόν να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ το κάπνισμα η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα η διέλευση πεζών η κατάσβεση με νερό Μη πόσιμο νερό Μην αγγίζετε η είσοδος στους μη έχοντες

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1272/2008 - CLP.

Κανονισμός 1272/2008 - CLP. Κανονισμός 1272/2008 - CLP. Κριτήρια ταξινόμησης - Κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ Εκπαίδευση νέων χημικών REACH-CLP, Αθήνα 14,15,16/10/2013, ΓΧΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Το φυλλάδιο αυτό παρέχει πληροφορίες για τους κινδύνους που προκύπτουν κατά τις εργασίες καθαρισμού. Οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαρισμού είναι δυνατό να εκτεθούν σε μεγάλο αριθμό επικίνδυνων ουσιών, μερικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας Νομοθετικές υποχρεώσεις με βάση την Κ.Δ.Π. 347/2015 σχετικά με πληροφορίες που αφορούν κυρίως στις επικίνδυνες ουσίες και στη φύση των κινδύνων, που είναι δυνατόν να

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 Τμήμα 1: Ταυτότητα και Πληροφορίες Προϊόντος Χημική Ονομασία: Διογκωμένο Πολυστυρένιο (EPS) Κατασκευαστής: Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΜΙΑΣ Τ.Κ. 35100 Τηλ. Επικ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 20.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΡΗΞΕΙΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 28/1/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 8, 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΡΗΞΕΙΣ Έκρηξη είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Για να υπάρξει φωτιά είναι απαραίτητη η συνύπαρξη τριών στοιχείων:

Για να υπάρξει φωτιά είναι απαραίτητη η συνύπαρξη τριών στοιχείων: Για να υπάρξει φωτιά είναι απαραίτητη η συνύπαρξη τριών στοιχείων: - το καύσιμο (στερεό, υγρό ή αέριο) - το οξυγόνο (21% του ατμοσφαιρικού αέρα) - η αρχική θερμότητα. Αυτά είναι και τα μέρη του τρίγωνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - πρόληψη και ελαχιστοποίηση κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς - περιορισμό της έντασης και των δυνατοτήτων μετάδοσής της - ύπαρξη δρόμων διαφυγής - περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙ Η ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO ΙΙ και ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙ Η ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO ΙΙ και ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΕΩΡΓΟΧΗΜΙΚΩΝ Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙ Η ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO ΙΙ και ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Ë. ÃÏÕÔÁ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2000 1

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας Καύση είναι η χημική ένωση του οξυγόνου με μεγάλη ποικιλία στοιχείων και ενώσεων, η οποία συνοδεύεται με έκλυση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέσων και μέτρων που πρέπει να εγκαθίστανται σ ένα κτίριο με σκοπό την προστασία έναντι πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί Κίνδυνοι έκρηξης Ορισµοί «Καύση»: σύνολο φυσικών και χηµικών διεργασιών πουαλληλεπιδρούν. λ Η σηµαντικότερη από αυτές, η οποία και χαρακτηρίζει την καύση, είναι η ταχεία και αυτοσυντηρούµενη χηµική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 3. Ταπώστε τις εισόδους του κεντρικού εξαερισμού, για να μη διαδοθεί η ουσία αν είναι πτητική και ενημερώστε για τη 4. Διώξτε τους εργαζόμενους έξω από

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. WINDSCREEN WASH ADDITIVE 250 ml ( ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ )

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. WINDSCREEN WASH ADDITIVE 250 ml ( ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ) 1/5 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. 1. Στοιχεία του παρασκευάσµατος και της επιχείρησης / εταιρίας Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσµατος Όνοµα εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες

Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες Σε πολλές χημικές αντιδράσεις, οι ταχύτητές τους επηρεάζονται από κάποια συστατικά τα οποία δεν είναι ούτε αντιδρώντα ούτε προϊόντα. Αυτά τα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 19 / 05 / 2015 αρ. πρωτ. - -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 19 / 05 / 2015 αρ. πρωτ. - - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 19 / 05 / 2015 αρ. πρωτ. - - ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Γρ. Αντιδημάρχου Καθημερινότητας, Εξυπηρέτησης του Πολίτη & Πολιτικής Προστασίας - Τα τοπικά Μ. Μ. Ε. & τους

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας.

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Αντικείμενο Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Θανατηφόρα ατυχήματα από ηλεκτροπληξία στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980-1995

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Αυτό το κεφάλαιο έχει σκοπό να δώσει πληροφορίες για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την τροποποίηση και τη συντήρηση συστημάτων για τη συλλογή αναθυμιάσεων κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Πως εκτελεί πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια έρευνα. Πως εργάζεται ως μέρος μιας ομάδας. Πως καθορίζεται η καλύτερη μέθοδος μεταφοράς θυμάτων

Πως εκτελεί πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια έρευνα. Πως εργάζεται ως μέρος μιας ομάδας. Πως καθορίζεται η καλύτερη μέθοδος μεταφοράς θυμάτων Μέρος Πρώτο ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ Ο εντοπισμός και η μετακίνηση θυμάτων είναι γνωστή ως ερευνα και διάσωση (SEARCH & RESCUE). Απαιτεί από τους διασώστες να υπολογίζουν το ρίσκο προτού επέμβουν σε επικίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΑΚ ΓΙΑ ΤΡΟΜΟ-ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ

ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΑΚ ΓΙΑ ΤΡΟΜΟ-ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΑΚ ΓΙΑ ΤΡΟΜΟ-ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ Αλέξανδρος Καλαφάτης (Δημοσιογράφος στο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ) Copyright: HTTP://WWW.BLOKO.GR/2016/04/BLOG-POST_385.HTML Publication date on the Research Institute

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Βασικές Αρχές ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Η ανάκτηση των ατμών γίνεται με την βοήθεια ενός συστήματος σωληνώσεων από την δεξαμενή και τις εξαερώσεις μέχρι το βυτίο και έχει ως σκοπό να μεταφέρει

Διαβάστε περισσότερα

FIRE COMMANDER. Nέα Τεχνολογία από το Flensburg

FIRE COMMANDER. Nέα Τεχνολογία από το Flensburg Nέα Τεχνολογία από το Flensburg Ερπυστριοφόρο όχημα Βασισμένο στο άρμα μάχης τύπου Leopard 1... 3 Τεχνικές Προδιαγραφές... 3 Εφοδιασμός από δύο δοχεία... 4 Τέσσερις εναλλακτικοί τρόποι κατάσβεσης... 4

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : AZOTO-S Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Λίπασμα Χρήση : Λίπασμα. Κωδικός Προϊόντος : ΠΡ.091 Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS LAC W. Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως 30-561 23 Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη-Τηλ. 2310 730759.

DESMOS LAC W. Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως 30-561 23 Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη-Τηλ. 2310 730759. Σελίδα 1 από 5 Πολυουρεθανική Λάκα Λευκή δύο (2)Συστατικών βάσης ρητινών ( πολυολών ) σε συνδυασµό µε κατάλληλα πιγκµέντα ( ιοξείδιο του τιτανίου ) απλωτικά µέσα,οργανσικούς διαλύτες ( αρωµατικοί υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-Mn Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

SUPER THERM ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

SUPER THERM ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Αυτό το σεμινάριο έχει απλώς ως στόχο να δώσει μερικά από τα βασικά της Θερμοδυναμικής, και πως σχετίζεται με τη μόνωση και με τη μόνωση με κεραμικά επιχρίσματα. Η θερμότητα μεταφέρεται με τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ Α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 1. Ο συντονιστής, που είναι η Διευθύντρια και σε περίπτωση απουσίας της η Υποδιευθύντρια κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΟΞΙΚΟΣ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΑΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Φυσικοί/χηµικοί : Πολύ εύφλεκτο. κίνδυνοι Κίνδυνοι για την : εν κατατάσσεται σαν επικίνδυνο. ανθρώπινη υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1 Σελίδα : 1 ΤΜΗΜΑ 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Προσδιορισμός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Μορφή του προϊόντος : WASP LURE - : Υγρό. 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Μέσο χρωματισμού Εταιρεία: Merck

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830

MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830 MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα Παραπομπή σε άλλα τμήματα (8, 13). ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2014 L 365/89 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για την αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές ασφάλειας για εργασία με ζώα εργαστηρίου. Ν. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, DVM, PhD Υπεύθυνος Μονάδας Ζωικών Προτύπων

Βασικές αρχές ασφάλειας για εργασία με ζώα εργαστηρίου. Ν. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, DVM, PhD Υπεύθυνος Μονάδας Ζωικών Προτύπων Βασικές αρχές ασφάλειας για εργασία με ζώα εργαστηρίου Ν. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, DVM, PhD Υπεύθυνος Μονάδας Ζωικών Προτύπων Κίνδυνοι που σχετίζονται με την εργασία με ζώα εργαστηρίου Φυσικοί κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Νοέμβριος 2013 Πυραγός Στούπας Δανιήλ ΝΟΜΟΣ 2612/1998(ΦΕΚ112Α ) Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Φορέας δασοπυρόσβεσης 1. Η ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ISOPA. Walk the Talk ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ISOPA. Walk the Talk ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ISOPA Walk the Talk ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Η ανάγνωση του (ε)δδα του προμηθευτή σας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ γιατί περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων

Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Προϊόντα που προορίζονται για το ευρύ κοινό (καθαριστικά, προϊόντα συντήρησης και περιποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ. Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς;

ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ. Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς; ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Η συνολική έκταση της Ελλάδας ανέρχεται σε 13.195.740 και το ήµισυ περίπου της έκτασής της καλύπτεται σήµερα από δασικές εκτάσεις. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν εξαιρετικά δυσµενείς επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Εισαγωγή Εκρηκτικό περιβάλλον υπάρχει όπου υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας έκρηξης λόγω μείγματος εύφλεκτου αερίου, ατμού ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 4/07-02-2012 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία: 02/10/2014 Έκδοση: 02/10/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αναγνώριση της ουσίας: Αρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση ατυχηµάτων όπου εµπλέκονται επικίνδυνα εµπορεύµατα.

Αντιµετώπιση ατυχηµάτων όπου εµπλέκονται επικίνδυνα εµπορεύµατα. ΠΣΣΑΜΕΕ ΑΜΣ 24371 / 14-02-03, Α. Α. 7520/02 Μ. Πρ. Αθηνών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 3ης Σεπτεµβρίου 53, 104 33 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 8210175, Τηλεοµ. 210 8231483,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : MARINE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εκχύλισμα θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

ε. Σε πολλά πλοία υπάρχουν αυτόματα καταγραφικά όργανα της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της περιεκτικότητας των κυτών σε διοξείδιο του άνθρακα.

ε. Σε πολλά πλοία υπάρχουν αυτόματα καταγραφικά όργανα της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της περιεκτικότητας των κυτών σε διοξείδιο του άνθρακα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ 1 ο ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 21/1/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ O κίνδυνος πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7 /6/13 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7 /6/13 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7 /6/13 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ:2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: TΜΗΜΑ: AΡ:. ΒΑΘΜΟΣ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων No: 01 Εμπορική ονομασία : Pappy wc block, Θαλάσσια Αύρα Προηγούμενη έκδοση Αναθεώρηση: 26.05.11 Print date: 29-May-14

Δελτίο δεδομένων No: 01 Εμπορική ονομασία : Pappy wc block, Θαλάσσια Αύρα Προηγούμενη έκδοση Αναθεώρηση: 26.05.11 Print date: 29-May-14 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό No 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: PAPPY wc block Θαλάσσια Αύρα Χρήση του προϊόντος: Καθαρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-ZiBoMo Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α11ΟΡ1Θ-ΦΧ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: 4Α11ΟΡ1Θ-ΦΧ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax : 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

: Αυτή το προϊόν περιέχει επικίνδυνα συστατικά.

: Αυτή το προϊόν περιέχει επικίνδυνα συστατικά. Ταυτότητα του προϊόντος Εμπορική επωνυμία Κωδικός Προϊόντος Τύπος προϊόντος Χρήση Προσδιορισμός εταιρείας Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης : Gel : Guardian EVO 3 GEL : 9831 : Καθαριστικό προϊόν. : Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομοθεσία πυρασφαλείας στα πρατήρια υγρών καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Εισηγητής: Διονύσιος Κουτσούκος Υπεύθυνος Τμήματος Επιστημονικής Έρευνας & Μεθοδολογίας Δ/νσης Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163

3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163 3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163 ========================================================================

Διαβάστε περισσότερα