ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ιούλιος 2015

2 Μέρος Α : Στρατηγικός Σχεδιασμός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως Οργανισμού Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός» Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Τοπική οικονομία και απασχόληση» Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και οι οριζόντιες υπηρεσίες ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Καθορισμός της Στρατηγικής Στρατηγικός Στόχος Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Πίνακας Πινάκων Πίνακας 1: Βασικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εντάσσεται ο Δήμος Πίνακας 2: Δημογραφικά χαρακτηριστικά του Δήμου Πίνακας 3: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Πίνακας 4: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός Πίνακας 5: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Πίνακας 6: Εσωτερικό Περιβάλλον του Δήμου Πίνακας 7: Οικονομικά Στοιχεία του Δήμου (π/υ 2015) Δήμος Ορχομενού Σελίδα 1

3 Πίνακας 8 : Άξονες και Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πίνακας 9 : Άξονες, Μέτρα και Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1: Χάρτης Βοιωτίας Εικόνα 2: Χάρτης Δήμου Ορχομενού Δήμος Ορχομενού Σελίδα 2

4 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 Ορισμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των Ο.Τ.Α. συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αφορά δηλαδή όχι μόνο στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρουν, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εμπεριέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του ΟΤΑ. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των Υπηρεσιών του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του, και παράλληλα εξειδικεύονται οι δράσεις της τριετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών. 1.2 Θεσμικό πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Με τα άρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθμού. Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως με: 1. την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. 2. την αρ. 45/58939/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. 3. την αρ. 66/50837/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α βαθμού 4. το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 5. την Υπουργική Απόφαση 5694/ σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/ το Προεδρικό Διάταγμα 89/ με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού». 1.3 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου είναι η προώθηση της Δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς: Δήμος Ορχομενού Σελίδα 3

5 α] την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής. β] τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του. γ] τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης. Β) Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της Δημοτικής και τοπικής ανάπτυξης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως θεσμού διασφάλισης της υλοποίησης πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών), με σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας της. Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν : - στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη - στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών της, της ανάπτυξης του υφιστάμενου προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού και της εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων - στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης Γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου Ο ρόλος του Δήμου, πλέον των οριοθετημένων από το θεσμικό πλαίσιο αρμοδιότητές, είναι να μεριμνά για τη συνολική ευημερία της περιοχής του. Η διοίκηση γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως διοίκηση για τη παροχή ορισμένων πάγιων υπηρεσιών του Δήμου, αλλά ως μέριμνα για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Σ' αυτή την κατεύθυνση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου θα πρέπει να επισημαίνει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξή του Δήμου: - Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και μη κυβερνητικές οργανώσεις) - Οι γειτονικοί όμοροι Δήμοι - Οι λοιποί φορείς του πολιτικό-διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς και Περιφέρεια) Επομένως, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθμίσεις για τα οποία είναι αρμόδιος ο Δήμος, είναι δυνατό να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και συντονισμού με αυτούς. Το πρόγραμμα εκτός των άλλων στοχεύει επίσης, στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του Δήμου με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, σε τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών. 1.4 Κύρια χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά: α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ: Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των δομών που εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος Δήμος Ορχομενού Σελίδα 4

6 των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του ΟΤΑ. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. β. Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του: Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του δήμου και των δομών του. γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου: Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου. δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του: Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του πενταετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων : Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο: - Αιρετά όργανα (Δημ. Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι, Δομών, Συμβούλια Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων). - Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, αρμόδιοι δομών, μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου). - Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ. - Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (πχ Περιφέρεια). στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Δήμου. Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται. Δήμος Ορχομενού Σελίδα 5

7 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2.1 Βασικές ενότητες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βασικά μέρη κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ορχομενού είναι τα ακόλουθα: ΜΕΡΟΣ Α : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3.1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως Οργανισμού Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός» Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Τοπική οικονομία και απασχόληση» Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και οι οριζόντιες υπηρεσίες. Κεφάλαιο 3.2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Καθορισμός Στρατηγικής Στρατηγικός Στόχος Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου ΜΕΡΟΣ Β : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κεφάλαιο 4.1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ) Κεφάλαιο 4.2: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Πενταετής προγραμματισμός και κωδικοποίηση των δράσεων Εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση των δράσεων Κατανομή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων Κεφάλαιο 4.3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κεφάλαιο 4.4: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί βασικό εργαλείο προγραμματισμού και απαιτήθηκε να είναι στοχευμένο, συνοπτικό/σύντομο, κωδικοποιημένο και κατά το δυνατόν μηχανογραφημένο. Στην κατεύθυνση αυτή ο Δήμος χρησιμοποίησε έντυπα τα οποία έχει προτείνει το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Οδηγού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ Α Βαθμού, ώστε να αποτυπώσει και να παρουσιάσει συνθετικά τις εκροές του κάθε βήματος. Σε κάθε βήμα κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αντιστοιχούν συγκεκριμένα τυποποιημένα έντυπα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πέραν των κειμένων και του σχολιασμού. Τα έντυπα αυτά τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή (λογιστικά φύλλα ή αρχεία κειμένου), γεγονός που επιτρέπει αφενός τη στοχευμένη και περιεκτική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τη Δήμος Ορχομενού Σελίδα 6

8 διάγνωση, το στρατηγικό στοιχείων και δεδομένων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, αφετέρου την επικαιροποίηση των 2.2 Βήματα κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλληλουχία των βημάτων για το σχεδιασμό, την εκπόνηση και την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί: 2.3 Μέσα και Εργαλεία για την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η εκπόνηση του παρόντος σχεδίου από την Διεπιστημονική Ομάδα Έργου στηρίχθηκε βέβαια και στην επικοινωνία με διάφορους φορείς, με στελέχη του Δήμου Ορχομενού, τα οποία προΐστανται των Διευθύνσεων, καθώς και με άλλα στελέχη. Σκοπός της επικοινωνίας με τους ανωτέρω, ήταν η συλλογή και στατιστική ανάλυση των δεδομένων (πληθυσμιακών, οικονομικών κλπ.), ώστε να αποτυπωθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που καλύπτεται διοικητικά από τον Δήμο Ορχομενού. Δήμος Ορχομενού Σελίδα 7

9 Ακόμα, πηγές δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν οι εξής: Ελληνική Στατιστική Αρχή ΕΛ.ΣΤΑΤ. (http://www.statistics.gr/ ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πραγματικός πληθυσμός πραγματικός πληθυσμός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA moi_eper_gr&layeropacity=100&baselayer=google&baselayeropacity=100 Επιμελητήρια Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ορχομενού στηρίζεται στη θεωρία του τοπικού αναπτυξιακού προγραμματισμού και στη θεωρία προγραμματισμού της δράσης δημόσιων οργανισμών. 2.4 Οργάνωση για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου, συνέταξε σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος σε συνεργασία με τα όργανα της διοίκησης, τις υπηρεσίες του Δήμου και τις δομές του Δήμου. Η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου του Δήμου ήταν αρμόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών του Δήμου και των δομών του κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σε θέματα που αφορούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου, συνεργάστηκε με υπαλλήλους των υπηρεσιών του Δήμου και των δομών του, που συνέβαλαν, μέσω των αντικειμένων αρμοδιότητάς τους, στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Η Εκτελεστική Επιτροπή είχε τη γενική εποπτεία της προόδου των εργασιών της υπηρεσίας. Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί μια αφορμή για την εισαγωγή διαδικασιών προγραμματισμού στο Δήμο και στις υπηρεσίες του. Οι διαδικασίες αυτές στηρίχθηκαν στη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, το οποίο πρέπει να συμβάλλει τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση. Κρίθηκε επομένως αναγκαία η ενημέρωση του αρμόδιου προσωπικού του Δήμου και των δομών του Δήμου, μέσω των προϊσταμένων, για τις διαδικασίες σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και το ρόλο των υπηρεσιών σε αυτό. Με την 44/2015 απόφαση Δημάρχου, αποφασίστηκε η συγκρότηση Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου. Συγκρότηση Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου αποτελούμενη από τους: 1. Υπερήφανος Λουκάς (Δήμαρχος) 2. Ζάντζα-Γεωργίου Ελένη (Αντιδήμαρχος) 3. Νταβαλούμης Ιωάννης (Αντιδήμαρχος) 4. Πάνου Ιωάννης (Ειδικός συνεργάτης Δημάρχου) 5. Μιχαλοστάμου Στάμος (Δ/ντης Διοικητικού/Οικονομικού) 6. Τούντας Βασίλειος (Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας) Δήμος Ορχομενού Σελίδα 8

10 7. Δούμα Χαρίκλεια (Προϊσταμένη του τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών και Περιουσίας του Δήμου) 8. Κανέλης Γεώργιος (υπάλληλος Διοικητικού/Λογιστικού) 9. Τζουβελέκης Δημήτριος (προϊστάμενος του τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας ) 2.5 Διαδικασίες Διαβούλευσης Η δημοσιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και η συνεχής επικοινωνία με τους πολίτες του Δήμου, αποτέλεσε συστατικό στοιχείο της διαδικασίας προγραμματισμού. Για το σκοπό αυτό προβλέφθηκαν από το Δήμο ενέργειες, οι οποίες να καθιστούν ουσιαστική τη συμμετοχή των πολιτών αρχικά κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και στη συνέχεια κατά την υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος. Η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου με ανακοίνωση της προσκάλεσε τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, τους Φορείς και τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης το Δήμου Ορχομενού, για την υποβολή των προτάσεων τους, ανά τομέα δράσης προκειμένου ο Δήμος να καταλήξει στον Στρατηγικό του Σχεδιασμό. Οι διαδικασίες διαβούλευσης μετά τη έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, συνοψίζονται ως εξής: - Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου από το ΔΣ. - Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. - Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου μέσω των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας. - Διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων-διαβούλευσης. - Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής, των αρμόδιων υπηρεσιών και της Δημοτικής Αρχής. Δήμος Ορχομενού Σελίδα 9

11 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως Οργανισμού. Ο Δήμος Ορχομενού είναι δήμος της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Ορχομενού και Ακραίφνιας. Ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. Ο Δήμος Ορχομενού, αποτελείται από δυο (2) Δημοτικές Ενότητες: Την Δ.Ε. Ορχομενού και την Δ.Ε. Ακραιφνίας. Αντίστοιχα οι επιμέρους Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες είναι οι ακόλουθες: - Δ.Κ. Ορχομενού Δ.Ε. Ορχομενού - Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου - Τ.Κ. Αγίου Σπυρίδωνος - Τ.Κ. Διονύσου - Τ.Κ. Καρυάς - Τ.Κ. Λουτσίου - Τ.Κ. Παύλου - Τ.Κ. Πύργου Δ.Ε. Ακραιφνίας - Τ.Κ. Ακραιφνίου - Τ.Κ..Κάστρου - Τ.Κ. Κοκκίνου Η έκταση του νέου Δήμου είναι 436,41 τετραγ. χλμ. και ο πληθυσμός του κάτοικοι (πραγματικός ή De Facto πληθυσμός), κάτοικοι (μόνιμος πληθυσμός) και κάτοικοι (νόμιμος πληθυσμός) σύμφωνα με την απογραφή του. Η έδρα του Δήμου είναι ο Ορχομενός. Ο Δήμος συνορεύει στα Βόρεια με τον Δήμο Λοκρών, στα Νότια με τον Δήμο Θηβαίων και Αλίαρτου, στα Δυτικά με τον Δήμο Λειβαδιάς και Ανατολικά με τον Δήμο Χαλκιδέων. Εικόνα 1: Χάρτης Βοιωτίας Εικόνα 2: Χάρτης Δήμου Ορχομενού Δήμος Ορχομενού Σελίδα 10

12 Ιστορική Αναδρομή Η περιοχή του Ορχομενού κατοικείται, χωρίς χρονικά κενά, από τη νεολιθική εποχή. Πολλοί και πανάρχαιοι είναι οι μύθοι σ' αυτόν τον τόπο, με πιο γνωστό αυτόν της Αργοναυτικής εκστρατείας, μια δραματοποιημένη ανάμνηση της εξερεύνησης της Μαύρης Θάλασσας από τους Μινύες του Ορχομενού. Η ιστορία του Ορχομενού αρχίζει ήδη από τη Νεολιθική εποχή αλλά η πόλη εξελίχθηκε σε σπουδαίο κέντρο κατά την εποχή του Χαλκού, δηλαδή τη 3η και 2η χιλιετία π. Χ. Το σημαντικότερο μνημείο της εποχής αυτής που διατηρείται έως σήμερα είναι ο θολωτός τάφος, γνωστός και ως θησαυρός του Μινύα, που αποτελεί ένα από τα λαμπρότερα δείγματα ταφικής αρχιτεκτονικής της Μυκηναϊκής περιόδου. Το προϊστορικό κράτος του Ορχομενού, με πρωτεύουσα την ομώνυμη πόλη, κατείχε αρχικά τις γειτονικές του πόλεις: Τεγύρα, Ασπληδόνα, Άλμωνες, Ύηττο, Κύρτωνες, Κορσεία, Αλές και Λάρυμνα αλλά κατά καιρούς κυριάρχησε και στη Χαιρώνεια, τη Λιβαδειά, την Κορώνεια, την Αλίαρτο, τη Θήβα και σ' όλη τη Βοιωτία κι ακόμα μέχρι τα νοτιοανατολικά της Θεσσαλίας με κέντρο εκεί την Ιωλκό. Ο Ορχομενός αναφέρεται επίσης στον κατάλογο των Νηών στην Ιλιάδα του Ομήρου. Κατά τους ιστορικούς χρόνους ήταν γνωστός ως πόλη των Χαρίτων καθώς οι Χάριτες ήταν οι σπουδαιότερες θεότητες του τόπου και προς τιμή τους διεξάγονταν μουσικοί, ποιητικοί και ρητορικοί αγώνες στο θέατρο της πόλης. Κατά τη παλαιοχριστιανική και αργότερα τη βυζαντινή περίοδο, ο Ορχομενός αποτελεί κέντρο όπως δηλώνουν τα μνημεία αυτής της περιόδου: η μονή Σκριπούς και οι βυζαντινές εκκλησίες του Αγίου Σώζοντος και του Αγίου Νικολάου στα Καμπιά. Η κυριαρχία του Ορχομενού απλώθηκε και στα νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου όπου, κατά τον Παυσανία, ο βασιλιάς της Πύλου Νηλεύς πήρε γυναίκα την Ορχομένια Χλώρι, κόρη του Αμφίονος του Ιασίου, μητέρα του Νέστορα του ξακουστού για τη σύνεση και την ευγλωττία του, ήρωα του Τρωϊκού πολέμου. Από τα αρχεία των Χετταίων, ενός λαού που κυριάρχησε στην Ασία για τρεις αιώνες, και τα οποία βρέθηκαν στις ανασκαφές του στο Βογάζ-Κιόϊ της Καπαδοκίας από γερμανική αρχαιολογική αποστολή, επιβεβαιώθηκε το ότι ο Ορχομενός είχε πολλές αποικίες τα νότια παράλια του Αιγαίου και της Μ. Ασίας από τον 14ο π.χ. αιώνα. Δήμος Ορχομενού Σελίδα 11

13 Βασικά Χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει ο Δήμος Τα στοιχεία που παρατίθενται στη συνέχεια αναφέρονται στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποί ανήκει ο Δήμος. Ο λόγος παράθεσης είναι η διευκόλυνση της κατανόησης της ευρύτερης περιοχής στην οποία εντάσσεται ο Δήμος, με παράλληλη υποστήριξη της σύγκρισης βασικών μεγεθών. Πίνακας 1: Βασικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εντάσσεται ο Δήμος ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΡΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ο Δήμος Ορχομενού παρουσιάζει σημαντική δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Οι δυνατότητες και οι πόροι της περιοχής δημιουργούν σημαντικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της σε συνδυασμό με την γειτνίαση της με τη Λειβαδιά και της μικρής απόστασης από την πρωτεύουσα. Ο πολιτιστικός πλούτος του Δήμου Ορχομενού και το διεθνώς προστατευόμενο φυσικό και αγροτικό του τοπίο, εφόσον αναδειχθούν κατάλληλα στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, εκτιμάται ότι θα υποβοηθήσουν την αναβάθμιση της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης του συνόλου της ευρύτερης αστικής περιοχής Λιβαδειάς Ορχομενού με εξειδικευμένες ανταλλαγές και συμπληρωματικές δράσεις. Η περιοχή έχει εξαιρετικές δυνατότητες για γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: (2010, πηγή Ευρώ ΑΕΠ κατά κεφαλή σε ευρώ ΑΕΠ (% του μέσου όρου της χώρας) 1,5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: % ΑΕΠ % ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 7,3 Δήμος Ορχομενού Σελίδα 12

14 ΑΕΠ % ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 60,9 ΑΕΠ % ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 31,8 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ: % ΖΩΝΗ Β Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μεγάλες επιχειρήσεις 15 Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μεσαίες επιχειρήσεις 25 Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μικρές επιχειρήσεις 35 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Πλήθος ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ (Περιγραφή ή Τίτλος) ΝΑΙ 1. Αεροπορική Βάση Τανάγρας ΛΙΜΑΝΙΑ (Περιγραφή ή Τίτλος) ΟΧΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος) ΝΑΙ 1. Επαρχιακός Άξονας Λειβαδιάς Νέα Εθνική Οδό (Κάστρο) 2. Εθνική Οδός (ΠΑΘΕ) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος) ΝΑΙ Κεντρική γραμμή Αθηνών Θεσσαλονίκης (περνά σε απόσταση 6χλμ από Ορχομενό) ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (Περιγραφή ή Τίτλος) 1. Οινόης ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Περιγραφή ή Τίτλος): 1. Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (Θήβα) ΝΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ : ΝΑΙ 1. Βιομηχανική Περιοχή Θήβας 2. Βιομηχανική Περιοχή Θίσβης 3. Βιομηχανική Περιοχή Οινοφύτων - Σχηματαρίου - Τανάγρας ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: Πλήθος ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 5 1. Γενικό Νοσοκομείο Θήβας 2. Γενικό Νοσοκομείο Λειβαδιάς 3. 3 Ιδιωτικά Νοσοκομεία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: Πλήθος ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Δήμος Ορχομενού Σελίδα 13

15 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά του Δήμου Πίνακας 2: Δημογραφικά χαρακτηριστικά του Δήμου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Έκταση (τετρ. Χλμ.) 436,41 Μόνιμος Πληθυσμός: Πυκνότητα Πληθυσμού: , , ,94 Ηλικιακή κατανομή πληθυσμού (2011): Σύνολο ετών και άνω Δημογραφικοί δείκτες (2001): Δείκτης Γήρανσης 1,45 Δείκτης Εξάρτησης 0,54 Δείκτης Αντικατάστασης 0,93 Διάρθρωση αγοράς εργασίας (2011): Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς ε ν ε ρ γ ο ί Απασχολούμενοι Άνεργοι Σύνολο Σύνολο Πρωτογενής Τομέας NACE A-B Δευτερογενής Τομέας NACE C-F Τριτογενής Τομέας NACE G-Q Δε δήλωσαν κλάδο οικονομικής δραστηριότητας Σύνολο Από αυτούς Νέοι Άνεργοι Οικονομικώς μη ενεργοί α/α Ονομασία 1. Δημοτική Ενότητα Ορχομενού 2. Δημοτικών Ενότητα Ακραιφνίας Δημοτική Ενότητα Ορχομενού ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Δημοτικών Ενότητα Ακραιφνίας Περιγραφή Πληθυσμός Περιγραφή Πληθυσμός ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Δημοτική Κοινότητα Ορχομενού Τοπική Κοινότητα Ακραιφνίου Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 877 Τοπική Κοινότητα Κάστρου 882 Τοπική Κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος 328 Τοπική Κοινότητα Κοκκίνου 812 Τοπική Κοινότητα Διονύσου 572 Τοπική Κοινότητα Καρυάς 264 Τοπική Κοινότητα Λουτσίου 308 Τοπική Κοινότητα Παύλου Τοπική Κοινότητα Πύργου 96 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Από τα πρώτα στοιχεία της απογραφής του 2011 (σε σύγκριση με τις προηγούμενες απογραφές), διαφαίνεται μείωση του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου με αποτέλεσμα αυτός να κατατάσσεται στους Δήμους με πληθυσμό κάτω των κατοίκων. Δήμος Ορχομενού Σελίδα 14

16 Ο Δήμος Ορχομενού παρουσιάζει πληθυσμιακά σταδιακή μείωση κατά τις τρεις απογραφές (1991, 2001 και 2011). Ο Δήμος, με πυκνότητα πληθυσμού 27,94 κατοίκους/τετ. χιλιόμετρο εμφανίζεται ως μια περιοχή αραιοκατοικημένη, μεγάλης εδαφικής έκτασης που χαρακτηρίζεται κυρίως ως αγροτική. Τα ποσοστά του γηρασμένου πληθυσμού άνω των 65 είναι υψηλά, γεγονός που υποδηλώνει έναν γερασμένο πληθυσμό του Δήμου και μεγάλο ποσοστό εξαρτώμενων ατόμων από τον παραγωγικής ηλικίας πληθυσμό. Ο δείκτης αντικατάστασης είναι χαμηλός γεγονός που σημαίνει ότι η ανανέωση των γενεών είναι περιορισμένη, μειώνεται ο παράγοντας του ανθρώπινου κεφαλαίου στην παραγωγική διαδικασία με προφανείς συνέπειες στην ανάπτυξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δημοτική Ενότητα Ορχομενού εμφανίζει σχεδόν τριπλάσιο πληθυσμό σε σχέση με τον πληθυσμό της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας. Η μεγαλύτερη σχετική πληθυσμιακή πυκνότητα οφείλεται: στην παραγωγική δραστηριότητα της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού στην ύπαρξη της πόλης του Ορχομενού Δήμος Ορχομενού Σελίδα 15

17 3.1.2 Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής». Πίνακας 3: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής. ΕΝΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Φυσικοί Πόροι Μονάδες Μέτρησης Ονομασία Έκταση Πηγή άντλησης στοιχείων Βιότοποι 1. Λίμνη Υλίκη 19,1 km2 Wikipedia Πεδιάδες Λίμνες (περιλαμβάνονται και λίμνες από φράγματα) Βοσκότοποι Ορεινοί Όγκοι 1.Κωπαΐδας - ΕΠ Λιβαδειάς - ΕΠ Λίμνη Υλίκη 19,1 km2 Wikipedia 1.Ακραίφνιου στρ. ΕΠ Κόκκινου στρ. ΕΠ Κάστρου στρ. ΕΠ Παύλου στρ. ΕΠ Λούτσιου στρ. ΕΠ Πύργου στρ. ΕΠ Ονομασία Ποσοστό Κάλυψης % Πηγή άντλησης στοιχείων 1.Χλωμό 2.Πτώο 22% Wikipedia Wikipedia Ημερομηνία Καταγραφής Ημερομηνία Καταγραφής 3.Ακόντιο όρος Wikipedia Ονομασία χλμ Πηγή άντλησης στοιχείων Ημερομηνία Καταγραφής Ακτές 1.Ακτές Σκορπονερίων 7 χλμ Δήμος Ορχομενού 1.Βοιωτικός Κηφισός 60 χλμ ΕΠ Ποτάμια 2.Μέλανας Ποταμός (Μαυροπόταμος) 30 χλμ ΕΠ Ορυκτοί Πόροι (ονομασία) Μεταλλεία (ονομασία) 1. Σιδηρονικέλιο ΛΑΡΚΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ (Μεταλλεία Αγίου Ιωάννη βρίσκονται στο Νέο Ορυκτοί Πόροι- Κόκκινο ) Μεταλλεία 1. Σιδηρονικέλιο ΛΑΡΚΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ (Μεταλλεία Λούτσι -Παύλο, Περιοχή Δένδρη ) Περιοχές Natura Ονομασία κωδικός Έκταση (στρ.) Δήμος Ορχομενού Σελίδα 16

18 Βιότοποι CORINE 1.Λίμνες Υλίκη, Παραλίμνη και σύστημα Βοιωτικού Κηφισού (συμπεριλαμβάνονται οι Πηγές Χαρίτων και ο ποταμός Μέλανας) GR ,5 1.Λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη A ,6 2.Ποταμός Κηφισός A ,5 Προβλήματα Ρύπανσης Δημοτική Ενότητα 1. Ορχομενού, Ακραιφνίας 2. Ορχομενού, Ακραιφνίας 3. Ορχομενού, Ακραιφνίας Περιγραφή Περιβαλλοντικά επιβαρυντική λειτουργία επιχειρήσεων κτηνοτροφίας Προβλήματα ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση Βιομηχανικά Απόβλητα (Λατομεία Λάρκο, βαρέα μέταλλα, αιωρούμενα σωματίδια) Υποδομές εξυπηρέτησης δικτύων Ύδρευση Φράγματα - Λιμνοδεξαμενές Υδατοφόρα Οχήματα (πλήθος) Αποχέτευση λυμάτων ΒΙΟΚΑ Οχήματα Μεταφοράς Λυμάτων (πλήθος) Άρδευση Ενέργεια ΑΠΕ Μονάδες Μέτρησης Υδρόμετρα Δίκτυο (χλμ) Μέση ετήσια κατανάλωση (μ3) Γεωτρήσεις Ύδρευσης Ημερομηνία Καταγραφής χλμ 2,5 εκ μ3 23 5/2015 Ονομασία Ημερομηνία Καταγραφής Πλήθος 3 Δίκτυο (χλμ) Πλήθος 1 (εκτός λειτουργίας) Ημερομηνία Καταγραφής Ημερομηνία Καταγραφής 10 5/2015 Ημερομηνία Καταγραφής 5/2015 Γεωτρήσεις Ημερομηνία Καταγραφής Άρδευσης 33 5/2015 kwh Ημερομηνία Καταγραφής /2015 Εγκατεστημένα Ημερομηνία Καταγραφής kwh Διαχείριση Ομβρίων Δίκτυο (χλμ) 5 Ημερομηνία Καταγραφής Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Εξοικονόμησης Ενέργειας (τίτλος) α/α Τίτλος 1. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ανάπτυξης (Σύμφωνο Δημάρχων) Καθαριότητα Δήμος Ορχομενού Σελίδα 17

19 Όγκος Απορριμμάτων Απορριμματοφόρα (συμβατικά) Διαχείριση Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Κάδοι (συμβατικοί) Οχήματα - Σκούπες Όγκος Ογκωδών Αντικειμένων Ημερομηνία καταγραφής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ημερομηνία καταγραφής Τόνοι/ημέρα χλμ Μήκος Δικτύου 20 5/ /2015 πλήθος 2(Ιδιόκτητα) + 5(εργολάβος ) Ημερομηνία καταγραφής Ημερομηνία καταγραφής Απορριμματοφόρα πλήθος 5/2015 (ανακύκλωσης) 2 (εργολάβος) 5/2015 πλήθος Ημερομηνία καταγραφής Οχήματα (πλύσιμο πλήθος ΧΥΤΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ- 5/2015 κάδων) 1(Ιδιόκτητα)+ 5/2015 ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ 1(ΔΕΠΟΔΑΘ) πλήθος Ημερομηνία καταγραφής Κάδοι (ανακύκλωσης) πλήθος / /2015 Ημερομηνία πλήθος καταγραφής 0 5/20105 Κυβικά μέτρα Ημερομηνία καταγραφής Οχήματα Συλλογής Ογκωδών Αντικειμένων Πολιτική Προστασία Πλήθος Περιγραφή πλήθος Υποδομές - Εξοπλισμός 1 Αγροτικό 4χ4 με υπερκατασκευή πυρόσβεσης 1 Πυροσβεστικό πιεστικό 3 Φορτηγά 12,15,25 τόνων αντίστοιχα 1 Σκαπτικό τύπου JCB 1 Ισοπεδωτήρας τύπου Graider Δράσεις - Ενέργειες - Προγράμματα 1 Μνημόνια ενεργειών Σχεδίου «Ξενοκράτης» Ημερομηνία καταγραφής Ημερομηνία καταγραφής Ημερομηνία καταγραφής Δημοτική Συγκοινωνία Οχήματα (πλήθος) χλμ Δεν λειτουργεί στο Δήμο δημοτική συγκοινωνία Αριθμός Γραμμών Συχνότητα Δρομολογίων Υποδομές Μεταφορών Υποδομές Σιδηρόδρομοι Εθνικές Οδοί Περιφερειακές/Τοπικές Οδοί Ονομασία Επιβατικών Ονομασία Εμπορευματικών Σταθμών Σταθμών - - Ονομασία Χλμ Δικτύου 1.Εθνική οδός ΠΑΘΕ 12 1.Επαρχιακός άξονας που συνδέει την Λιβαδειά με την 22 νέα εθνική οδό στο ύψος του Κάστρου 2.Επαρχιακός δρόμος «Σ.Σ Λιβαδειάς (από Εθνική Οδό 21 Λιβαδειάς - Λαμίας) Ορχομενός -Στροβίκι (μέσω νέας χάραξης) - Κάστρο» 3.Επαρχιακός Άξονας Αγ. Ανδρέα Καρυάς δια μέσου Αγ. 5 Σπυρίδωνα και Αγ. Δημητρίου 4.Τρεις κοινοτικοί δρόμοι που συνδέουν τον Ορχομενό με 30 τους γύρω οικισμούς Δήμος Ορχομενού Σελίδα 18

20 Ποδηλατόδρομοι Αερολιμένες Αστικές Μεταφορές 5.Παρακαμπτήριος Ορχομενού- Λιβαδειάς στην νότια 1 πλευρά της πόλης Δεν υπάρχουν Ονομασία Αερολέσχη Κωπαΐδας Πλήθος Γραμμών Συχνότητα Δρομολογίων Χλμ Δικτύου ΚΤΕΛ Λιβαδειάς 12/ημέρα 30 Α. Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων Πολεοδομική Πληροφορία στρ. % κάλυψης στη συνολική έκταση του Δήμου ( στρ.) Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρ.] ,08% Οικοδομήσιμοι χώροι ,75% Κοινόχρηστοι χώροι ,26% Κοινωφελείς χώροι 250 0,06% Β. Ανάλυση κοινόχρηστων χώρων στρ. % κάλυψης Χώροι κυκλοφορίας Οργανωμένοι κοινόχρηστοι χώροι Χώροι αστικού πρασίνου 33 3 Εκτάσεις σε κοινή χρήση για βοσκοτόπια, αγροτικά καλλιεργήσιμες εκτάσεις πάρκα, παραγωγικές δραστηριότητες κλπ βοσκότοποι Οργανωμένοι Χώροι Αγροτικών Πάρκων, 45 Μονοπατιών, Εγκαταστάσεων Αναψυχής και Αθλητισμού Ενεργειακά Πάρκα πάρκα αιολικής ενέργειας και φωτοβολταϊκά πάρκα ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ Δημοτική Ενότητα Περιγραφή - Δεν υπάρχουν ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την υλοποίηση των έργων του Τμήματος (εκπόνηση με προσωπικό του Τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους). Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των μελετών Τμήμα Μελέτης Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, Επίβλεψης Έργων, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό ανθρώπινο δυναμικό κλπ και εισηγείται την μεθοδολογία Συγκοινωνιών & εκτέλεσης κάθε έργου Πολεοδομίας Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του Δήμου Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που ανατίθενται σε τρίτους. Διενεργεί επιμετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση Δήμος Ορχομενού Σελίδα 19

21 Πολιτικής Προστασίας Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, ύδρευσης & Αποχέτευσης της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου Μεριμνά για τη δημιουργία και καλή λειτουργία μηχανισμών και συστημάτων για την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και μεριμνά για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας ( αποκομιδή απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, οδοκαθαρισμός, ειδικά συνεργεία κλπ). Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου Μελετά και εκτελεί Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα, Έργα Ύδρευσης Αποχέτευσης και Κίνησης Οχημάτων Συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου Επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία Μεριμνά για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και την χρησιμοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχημάτων από το Δήμο Μεριμνά για την επισκευή, την συντήρηση και την καλή λειτουργία των υδραυλικών έργων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου και ακαθάρτου νερού (γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευσης, υδατοδεξαμενές, δίκτυο αποχέτευσης, βιολογικός καθαρισμός κλπ) Προγραμματίζει, εισηγείται, σχεδιάζει και μεριμνά για την κατασκευάζει έργα επέκτασης ή ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού Μεριμνά για την συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων κλειστού κυκλώματος Άρδευσης, την συντήρηση και επισκευή των γεωτρήσεων άρδευσης και την λειτουργία αυτών στην αρδευτική περίοδο Μεριμνά για την καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές και ενημερώνει σχετικά τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την είσπραξη του αντιτίμου των καταναλώσεων Δήμος Ορχομενού Σελίδα 20

22 Μεριμνά για τον καθαρισμό των φρεατίων και των δικτύων αποχέτευσης ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων 1. Λιβαδειάς (ΔΕΠΟΔΑΛ) Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων 2. Θήβας (ΔΕΠΟΔΑΘ) 3. Ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων της περιοχής ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες Τομέας 1. Περιβάλλον - Ενέργεια Τομέας 2. Καθαριότητα Περιβαλλοντικά επιβαρυντική λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και κτηνοτροφίας Προβλήματα ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση Ανάγκη αποκατάστασης μεταλλείων Ανάγκη σύγχρονης διαχείρισης οικοτόπων υγροτόπων Ανάγκη προστασίας υδατικών αποθεμάτων από υπεράντληση Αστικά λύματα, αστικά απορρίμματα, λιπάσματα, έλλειψη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης / ευαισθητοποίησης Περιορισμοί Περιορισμός διαθέσιμων πόρων για την υλοποίηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων Οι ελλιπείς υποδομές και οι αποσπασματικές ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος Κοινωνικές αντιδράσεις Περιβαλλοντικοί περιορισμοί Προβλήματα/ανάγκες Ανάγκη ανανέωσης και εκσυγχρονισμού απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού Ανάγκη αξιοποίησης σύγχρονων εφαρμογών αποκομιδής απορριμμάτων Έλλειψη προσωπικού Ανάγκη διαχείρισης των Βιομηχανικών Αποβλήτων και των Αποβλήτων Αρδευτικά έργα στο ευρύτερο κωπαϊδικό πεδίο για σωστή άρδευση Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας Δημιουργία Ενεργειακού Γραφείου Αξιοποίηση αιολικού ενεργειακού δυναμικού Ευκαιρίες Σημασία ενεργειακού τομέα για τη χώρα Αξιοποίηση του ΕΣΠΑ , Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα του περιβάλλοντος Ένταξη στο Σύμφωνο των Δημάρχων Δυνατότητες Επέκταση δραστηριοτήτων και προγραμμάτων ανακύκλωσης Βελτιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης και αποκομιδής απορριμμάτων Συνεργασία με τους πολίτες και συμμετοχή τους, μέσα από Κανονισμό Καθαριότητας κοινής αποδοχής Δήμος Ορχομενού Σελίδα 21

23 παραγωγικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τομέας 3. Υποδομές Δίκτυα - Τεχνικά Έργα Τομέας 4. Αστική Ανάπτυξη Περιορισμοί Οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του Δήμου Έλλειψη υποδομών Προβλήματα/ανάγκες Το προβληματικό εσωτερικό οδικό δίκτυο και το υποβαθμισμένο δίκτυο και επίπεδο υπηρεσιών ενδοδημοτικών αλλά και υπερτοπικών μεταφορών Ανάγκη αξιοποίησης και ορθολογικής διαχείρισης υδάτινων πόρων Ανάγκη προστασίας από υπεραντλήσεις και την απορρύπανση αρδευτικών υδάτων Έλλειψη δικτύου αποχέτευσης Ανάγκη λειτουργίας Βιολογικού Καθαρισμού Ανάγκη επέκτασης και αναβάθμισης δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, ομβρίων, κλπ.) Ανάγκη υιοθέτησης καλών περιβαλλοντικών πρακτικών Ανάγκη αναβάθμισης δικτύων επικοινωνίας και επέκτασης ευρυζωνικών υποδομών για την εξυπηρέτηση του πολίτη Περιορισμοί Οι ελλιπείς υποδομές και οι αποσπασματικές ενέργειες στον τομέα της αποχέτευσης Οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του Δήμου Προβλήματα/ανάγκες Ελλιπής πολεοδομικός και οικιστικός σχεδιασμός Ανάγκη αναπλάσεων δημόσιων χώρων κοινής χρήσης και αισθητικής αναβάθμισης της πόλης Ύπαρξη σημαντικών ενδοδημοτικών και ενδοαστικών ανισοτήτων: ύπαρξη περιοχών με συγκέντρωση χαρακτηριστικών αστικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής Ευκαιρίες Αξιοποίηση του ΕΣΠΑ , Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων Δυνατότητες Διάνοιξη νέων δρόμων και επέκτασης οδικού δικτύου Δημιουργία πεζόδρομων και ανάδειξη εμπορικών χώρων Η σημαντική τεχνογνωσία αξιοποίησης χρηματοδοτήσεων και οργάνωσης του Δήμου Ευκαιρίες Αξιοποίηση του ΕΣΠΑ , Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων Δυνατότητες Ανάπλαση και Αναβάθμιση πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων Βελτίωση των υποδομών των κοινόχρηστων χώρων Δυνατότητα βελτίωσης της εικόνας- οικιστικής αναβάθμισης της πόλης του Ορχομενού Δυνατότητα ανάπτυξης Δημοτικής Δήμος Ορχομενού Σελίδα 22

24 υποβάθμισης Ανυπαρξία εφαρμογής προβλεπόμενων πεζοδρόμων στους αστικούς ιστούς και Απαλλοτριώσεων Ανάγκη δημιουργίας χώρων στάθμευσης στην πόλη του Ορχομενού Ανάγκη επέκτασης και αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού Περιορισμοί ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ αγοράς Αγροτικών Προϊόντων στον Ορχομενό Ευκαιρίες Οι περιορισμένες οικονομικές Αξιοποίηση του ΕΣΠΑ , δυνατότητες του Δήμου Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Στο Δήμο Ορχομενού παρατηρείται η ανάγκη για αναβαθμισμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων λόγω της έντονης αγροτικής δραστηριότητας. Σημαντική είναι και η ανάγκη αναζήτησης νέων πηγών ύδρευσης και άρδευσης. Παράλληλα, παρατηρείται έντονη ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό αποτελεσματικής περιβαλλοντικής διαχείρισης κα προστασίας στο σύνολο των φυσικών πόρων, σε συνδυασμό με δράσεις αποκατάστασης, ανάπλασης και διαχείρισης τοπίων, χώρων με προγενέστερη επαγγελματική χρήση, πηγών ρύπανσης, κλπ. Σημαντική κρίνεται και η ολοκλήρωση των υφιστάμενων ενεργειών και πρωτοβουλιών για σύγχρονη περιβαλλοντική διαχείριση. Είναι ιδιαίτερα σημαντική για το Δήμο η αναβάθμιση των υποδομών και δικτύων ύδρευσης, δημιουργίας δικτύου αποχέτευσης και ομβρίων, λειτουργίας βιολογικών καθαρισμών, επέκτασης αρδευτικών δικτύων, κλπ. Απαιτείται αναβάθμιση και επέκταση του οδικού δικτύου, επαρχιακού-ενδοδημοτικού και υπερτοπικού αλλά και η διασφάλιση της κίνησης ήπιων μεταφορικών μέσων, κυρίως στα αστικά κέντρα. Αναγκαία κρίνεται η αναβάθμιση και επέκταση υποδομών και δικτύων επικοινωνίας για την άμεση και ποιοτική ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη. Τέλος, επισημαίνεται η αναγκαιότητα για την επέκταση Σχεδίου Πόλης, τη δημιουργία αναβαθμισμένου αστικού περιβάλλοντος, φιλικού προς τον κάτοικο, με αναπλάσεις πλατειών, παιδικών χαρών, αναβάθμιση της καθαριότητας και του δημοτικού φωτισμού αλλά και η υποστήριξη της οικιστικής ανάπτυξης των περισσοτέρων χωριών και αστικών κέντρων, ως μόνιμη κατοικία. ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση. 2. Επέκταση και Ολοκλήρωση των Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων, Όμβριων 3. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης 4. Αποκατάσταση και Περιβαλλοντική Διαχείριση των Μεταλλευτικών και άλλων Παραγωγικών Δραστηριοτήτων 5. Σύγχρονη Διαχείριση οικοτόπων και ανάδειξη σημαντικών περιβαλλοντικά περιοχών 6. Ολοκλήρωση Θεσμικού Σχεδιασμού Χωροταξικού- Πολεοδομικού Προγραμματισμού 7. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Αστικών Αναπλάσεων στο σύνολο των τοπικών κοινοτήτων 8. Επιτάχυνση υλοποίησης υποδομών μεταφορών, οδοποιίας και επικοινωνιών υπερτοπικού χαρακτήρα 9. Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών εσωτερικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων και Διακοινοτικών Μεταφορών Βελτίωση Προσβασιμότητας 10. Αναβάθμιση των Δικτύων Επικοινωνίας 11. Ενίσχυση υποδομών ΑΠΕ στο σύνολο του Δήμου 12. Αξιοποίηση του ΕΣΠΑ , Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων 13. Εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Ορχομενού Σελίδα 23

25 3.1.3 Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός». Πίνακας 4: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_03: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΕΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΑ Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης Υγεία - Πρόνοια Υπηρεσίες Υγείας (πλήθος) ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Δημοτικές Ενότητες Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 4 3 Περιφερειακό Ιατρείο Ορχομενού, Αγ. Δημητρίου, Παύλου. Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση των υπηρεσιών Δεν διατίθενται τα στοιχεία ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ 1 Περιφερειακό Ιατρείο Ακραιφνίου. Δεν διατίθενται τα στοιχεία Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Δημόσια Υγεία - Αγωγή Υγείας Υπηρεσίες Πρόνοιας (πλήθος) Επωφελούμενοι ΚΑΠΗ (πλήθος δομών) Αριθμός αιτήσεων που ικανοποιήθηκαν Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση των υπηρεσιών ΚΔΑΠ - ΜΕΑ Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση των υπηρεσιών Αιτήσεις Δεν υφίστανται Περίπου 550 εγγεγραμμένα μέλη Αιτήσεις - Δεν διατίθενται τα στοιχεία - - Δεν διατίθενται τα στοιχεία - Δεν υφίστανται Αιτήσεις Παιδικοί Σταθμοί Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση των υπηρεσιών Αιτήσεις Δήμος Ορχομενού Σελίδα 24 -

26 ΚΗΦΗ Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση των υπηρεσιών Δομές Ανοιχτής Φροντίδας Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση των υπηρεσιών Δομές Ψυχικής Υγείας Δομές Υποστήριξης ΑμεΑ Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση των υπηρεσιών Κινητές Μονάδες Λοιπές Υπηρεσίες Πρόνοιας ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ Δεν υφίστανται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Δημοτικές Ενότητες ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Αιτήσεις Δεν υφίστανται Αιτήσεις Δεν υφίστανται Αιτήσεις Εντάξεις Δεν υφίστανται Αιτήσεις Δεν υφίστανται Δεν υφίστανται Εθελοντικός Τομέας (Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες) Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Πρόνοιας 1."Βοήθεια στο Σπίτι" (Ορχομενός) Υποδομές Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης Πλήθος Σύνολο Δ.Ε ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Ε ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Νηπιαγωγεία Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο Ακραιφνίου με Λυκειακές τάξεις) Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Δεν υφίστανται/δε λειτουργούν Δεν υφίστανται/δε λειτουργούν Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σχολές Γονέων Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Μουσικές Σχολές Δήμος Ορχομενού Σελίδα 25

27 Κέντρα Εικαστικών Τεχνών Λοιπές Υποδομές Εκπαίδευσης Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες Πληθυσμός ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ Πολιτιστική Υποδομή και Δραστηριότητες Υποδομές - Χώροι Δομές (πλήθος) Δεν υφίστανται Δεν υφίστανται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Δημοτικές Ενότητες ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΑμεΑ Άστεγοι ΡΟΜΑ Μετανάστες Αρχαιολογικοί Χώροι 9 1.Θολωτός τάφος του Μινύου (Ορχομενός) 2. Αρχαίο Θέατρο (Ορχομενός) 3. Μακεδονική ακρόπολη (Ορχομενός) 4. αρχαία Υηττός (Λούτσι) Κυριότερα Βυζαντινά Μνημεία/ Εκκλησίες/Μονές Μνημεία Σύγχρονου Πολιτισμού Πολιτιστικά Κέντρα Δημοτικές Βιβλιοθήκες 3 1.Μ. Παναγίας Σκριπούς (Ορχομενός) 2.Ναός Άγιου Σώστη (Ορχομενός) 3.Ναός Αγίου Νικολάου στα Καμπιά (Διόνυσος) 1. Ναός Πτώου Απόλλωνα (Ακραίφνιο) 2. Ηρώον Πτώου (Ακραίφνιο) 3.Σπήλαιο Σαρακηνό (Ακραίφνιο) 4.Ακρόπολη Ακραιφίας (Ακραίφνιο) 5. Μυκηναϊκή Ακρόπολη Γλα (Κάστρο) 1.Βυζαντινός Ναός Αγίου Γεωργίου (Ακραίφνιο) 2.Ιερά Μονή Πελαγίας (Κόκκινο) Μουσεία Υδροηλεκτρικός Σταθμός Υλίκης 4 1. (Πολιτιστικό Κέντρο Ορχομενού) 1 1 (Δημοτική Βιβλιοθήκη Ορχομενού) 1.Πνευματικό Κέντρο Κάστρου 2. Πνευματικό Κέντρο Κοκκίνου 3. Πνευματικό Κέντρο Ακραιφνίου Φιλαρμονική 1 1 (Δημοτική Φιλαρμονική) 0 ΔΗΠΕΘΕ Δημοτικοί Κινηματογράφων Σχολές Χορού 1 Σχολή Χορού Μηλιώτη - Δήμος Ορχομενού Σελίδα 26 0

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2011-2014

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2011-2014 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1.1 ΟΡΙΣΜΌΣ... 3 1.2 ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ... 3 1.3 ΣΚΟΠΌΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, με αριθμό 10/2015 από 15/7/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Π ρ ο ς Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Π ρ ο ς Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Πίνακας περιεχομένων A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Α.1. Ορισμός -------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 5 Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 Contents Εισαγωγικό Κεφάλαιο...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...4 Κύρια χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος...7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Περιεχόμενα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ... 1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ... 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 3. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2015-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2015-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 205-209 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Αύγουστος 205 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Eισαγωγή. Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Α ΦΑΣΗ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Α ΦΑΣΗ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Α ΦΑΣΗ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ... 14 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019 Α Φάση: Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμος Ερέτριας Φεβρουάριος 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 Τα Επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Απόφασης 464/2011

Αριθμ. Απόφασης 464/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθ. 16ης/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου. Αριθμ. Απόφασης 464/2011 ΘΕΜΑ: «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρακτικού -17- Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμ. απόφασης 366/2015

Αριθ. πρακτικού -17- Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμ. απόφασης 366/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθ. πρακτικού -7- Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμ. απόφασης 366/205 Π ε ρ ί λ η ψ η Ψήφιση του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Α φάση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 292. Περίληψη

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 292. Περίληψη Ημερομηνία: 04/09/2015 Αρ. Πρωτ. 22930 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 292 Περίληψη Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Πηγή φωτογραφιών: http://www.kozanh.gr Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Σελίδα 1 Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: ΕΠ_Ο1... 3 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2012-2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2012-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2012-2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων... 4 1.2 Το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ... 5 1.3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΙ,, ΔΕΚΕΜΒΡΙΙΟΣ 22001122 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση: ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 28213 41600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων)

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007-2010 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) Ιούλιος 2008 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων... 4 1.2 Το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ... 5 1.3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα