ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ"

Transcript

1 Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Γ ΚΠ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ Δπηβέπσλ: ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ πνπδαζηήο: ΟΦΗΑΝΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ ΑΘΖΝΑ 2008

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Δπραξηζηάξην εκεέσκα Πεξέιεςε εξγαζέαο Abstract ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν Δηζαγσγηθά Δηζαγσγά εξγαζέαο Πεξηγξαθά ησλ ππνζϋζεσλ εξγαζέαο/δξεπλεηηθϊ εξσηάκαηα Πεξηγξαθά κεζνδνινγέαο Ϋξεπλαο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Ο Ζ άζθεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαηά ηελ ηξίηε πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ Δ.Δ Ζ πνιηηηθά ηεο ΔΔ γηα ηελ Ϊκβιπλζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηάησλ Πεξηθεξεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη θαηεγνξηνπνηάζεηο Σα ρξεκαηνδνηηθϊ κϋζα-εξγαιεέα θαη νη αξρϋο ζηε βϊζε ησλ νπνέσλ αζθνχληαη νη πνιηηηθϋο ηεο ΔΔ ηελ πεξένδν ΒαζηθΪ ζηνηρεέα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζένπ ηεο πνιηηηθάο ζπλνράο πλνπηηθά πεξηγξαθά ησλ δηαδηθαζηψλ ειϋγρνπ, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ΚΠ Ζ δηακφξθσζε ηεο πεξηθεξεηαθάο πνιηηηθάο γηα ην Γ ΚΠ ζηελ ΔΔ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Ο Οη θνηλνηηθέο εληζρχζεηο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ άζθεζε πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα Σα δεηάκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Δπξσπατθάο πεξηθεξεηαθάο πνιηηηθάο ζηελ ΔιιΪδα Ζ πινπνέεζε ηνπ Β ΚΠ ( ) ζηελ ΔιιΪδα Σν Γ Κνηλνηηθφ Πιαέζην ηάξημεο ζηελ ΔιιΪδα Καηλνηνκέεο θαη δηαθνξνπνηάζεηο ιεηηνπξγέαο ηνπ Γ ΚΠ ζε ζρϋζε κε ηα πξνεγνχκελα πιαέζηα ζηάξημεο ζηελ ΔιιΪδα Σα πεξηθεξεηαθϊ πξνγξϊκκαηα (ΠΔΠ) ησλ θνηλνηηθψλ πιαηζέσλ ζηάξημεο ζηελ ΔιιΪδα θαηϊ ηελ ηξέηε πξνγξακκαηηθά πεξένδν Κξηηάξηα θαηαλνκάο ησλ πφξσλ ησλ ΠΔΠ. Ο αλαδηαλεκεηηθφο ραξαθηάξαο ησλ ΠΔΠ. Ζ πεξέπησζε ηεο πεξηθϋξεηαο Γπηηθάο ΔιιΪδνο Οη ειιεέςεηο ζηε δεκηνπξγέα ζηξαηεγηθάο πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πεξηθεξεηαθάο αλϊπηπμεο ζηελ ΔιιΪδα θαη νη επηπηψζεηο Σα ΔιιεληθΪ ΠεξηθεξεηαθΪ ΔπηρεηξεζηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα (ΠΔΠ) ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 Ο Σν ΠΔΠ Γπηηθήο Διιάδνο Σν Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (ΠΔΠ) Γπηηθάο ΔιιΪδνο θαη νη Ϊμνλεο πξνηεξαηφηεηαο χγθξηζε θαη δηαθνξνπνηάζεηο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΠΔΠ Γπηηθάο ΔιιΪδνο απφ ην Β ΚΠ ζην Γ ΚΠ Ζ πνξεέα πινπνέεζεο ηνπ ΠΔΠ Γπηηθάο ΔιιΪδνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 Ο Γηεξεχλεζε ησλ βαζηθψλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΔΠ Γπηηθήο Διιάδνο Άμνλαο 1: Εεηάκαηα πινπνέεζεο ηνπ ΠΔΠ Γπη. ΔιιΪδνο (πξνβιάκαηα, δεηάκαηα ζπλεξγαζέαο θαη ζπληνληζκνχ, ηάξεζε θαλφλσλ) Άμνλαο 2: Γηεξεχλεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη εθηέκεζε επηπηψζεσλ απφ ηελ πινπνέεζε ησλ Ϋξγσλ ηνπ ΠΔΠ Άμνλαο 3: Γηαρξνληθά κεηαβνιά ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηάησλ θαη ε αλϊδεημε ηνπ ξφινπ ησλ ΠΔΠ ζην παξειζφλ θαη ζην κϋιινλ Άμνλαο 4: ΠξνηΪζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγϊλσζε ησλ ΠΔΠ θαη ζηελ θαηαπνιϋκεζε ησλ πξνβιεκϊησλ θαη ησλ αγθπιψζεσλ

3 πκπεξϊζκαηα Δπέινγνο Βηβιηνγξαθέα Παξαξηάκαηα

4 Δπραξηζηήξην εκείσκα ην πιαέζην εθπφλεζεο ηεο εξγαζέαο απηάο ππάξμαλ Ϊηνκα πνπ ζπλϋβαιαλ θαζνξηζηηθϊ ζηελ νινθιάξσζά ηεο θαη ζηα νπνέα ζα άζεια λα εθθξϊζσ ηηο ζεξκϋο κνπ επραξηζηέεο. Καη αξρϊο νθεέισ λα επραξηζηάζσ ηνλ επηβιϋπνληα θαζεγεηά Κν Λαδαξέδε γηα ηελ Ϊςνγε ζπλεξγαζέα καο θαη γηα ηε ζεκαληηθά βνάζεηα θαη θαζνδάγεζε πνπ κνπ πξνζϋθεξε ζε φια ηα επέπεδα. Δπέζεο πνιιϋο επραξηζηέεο γηα ηα Ϊηνκα ηα νπνέα ζπκπιάξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη απϊληεζαλ κε πιάξε θαη ζαθά ηξφπν ζηα δεηάκαηα πνπ δηαπξαγκαηεπφηαλ ε εξγαζέα. Πην ζπγθεθξηκϋλα νη επραξηζηέεο απεπζχλνληαη ζηνπο Κνπο ηεθφπνπιν θαη Παπαζπχξνπ ηκεκαηϊξρε θαη ππϊιιειν ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Ννκαξρέαο Αραΐαο αληέζηνηρα, ηνπο Κνπο Φηληλά, Θσκφπνπιν θαη ηακαηειϊην ππαιιάινπο ηεο Γηαρεηξηζηηθάο Αξράο ηνπ ΠΔΠ Γπηηθάο ΔιιΪδνο, ηηο Κεο ΣνθΪινπ θαη ππξϊθε ππαιιάινπο ηεο Γηεχζπλζεο ρεδηαζκνχ θαη ΑλΪπηπμεο ηεο ΠεξηθΫξεηαο Γπηηθάο ΔιιΪδνο θαη ηελ Κα ΠπξγΪθε ππϊιιειν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σακεένπ. ΣΫινο επραξηζηψ ηελ νηθνγϋλεηα κνπ γηα ηε ζπλνιηθά ζπκπαξϊζηαζε θαη βνάζεηα

5 Πεξίιεςε εξγαζίαο Ζ παξνχζα εξγαζέα δηεξεπλϊ βαζηθϊ δεηάκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ Ϊζθεζε πεξηθεξεηαθάο πνιηηηθάο ζηελ ΔιιΪδα κϋζσ ηεο πινπνέεζεο ησλ Κνηλνηηθψλ Πιαηζέσλ ηάξημεο. Πην ζπγθεθξηκϋλα κϋζσ ηεο κειϋηεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο Γπηηθάο ΔιιΪδαο ζην Γ Κνηλνηηθφ Πιαέζην ηάξημεο αλαδεηθλχνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιάκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηϊ ηελ πινπνέεζε ησλ πξνγξακκϊησλ, αλαδεηνχληαη νη αηηέεο ησλ πξνβιεκϊησλ απηψλ θαζψο θαη νη θνξεέο πνπ θϋξνπλ ην κεγαιχηεξν κεξέδην επζχλεο. ΑξρηθΪ γέλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξϊ ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνένπο ε πεξηθεξεηαθά πνιηηηθά απνηειεέ κηα απφ ηηο βαζηθϋο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔλσκΫλεο Δπξψπεο. Αθνινχζσο πεξηγξϊθνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνένπο ε ΔΔ επηρεηξεέ λα ακβιχλεη ηηο δηαπεξηθεξεηαθϋο αληζφηεηεο ζην Ϋδαθφο ηεο θαη λα επηηχρεη ηε ζχγθιηζε θαη ηε ζπλνρά (Ϋρνληαο σο βαζηθνχο θνξεέο επέηεπμεο ησλ ζηφρσλ απηψλ ηα ΚνηλνηηθΪ Πιαέζηα ηάξημεο). ΔζηηΪδνληαο θπξέσο ζηηο πην πξφζθαηεο ρξεκαηνδνηηθϋο πεξηφδνπο πεξηγξϊθνληαη ηα θχξηα ρξεκαηνδνηηθϊ εξγαιεέα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γέλεηαη κηα ζχληνκε αλϊιπζε ηνπ βαζηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζένπ πνπ έζρπζε θαηϊ ηελ ηξέηε ρξεκαηνδνηηθά πεξένδν. ΠαξΪιιεια γέλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξϊ ζηηο δηαδηθαζέεο ειϋγρνπ θαη δηαρεέξηζεο (παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε) ησλ ΚΠ θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο πεξηθεξεηαθάο πνιηηηθάο ηεο ΔΔ ζην Γ ΚΠ. ηε ζπλϋρεηα πεξηγξϊθεηαη ε Διιεληθά πεξηθεξεηαθά πνιηηηθά αζθνχκελε ζηελ νπζέα απνθιεηζηηθϊ κϋζσ ηεο πινπνέεζεο ησλ Κνηλνηηθψλ Πιαηζέσλ ηάξημεο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ. Αλαιχνληαη δεηάκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ σο ηψξα πνιηηηθψλ ελέζρπζεο ηεο ρψξαο ζε ζρϋζε κε ηελ πεξηθεξεηαθά αλϊπηπμε, ηε ζχγθιηζε θαη ηελ Ϊκβιπλζε ησλ δηαπεξηθεξεηαθψλ αληζνηάησλ. ΔπηπιΫνλ γέλεηαη κηα αλαθνξϊ ζηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ Γ ΚΠ ζηελ ΔιιΪδα, ζηνπο πφξνπο πνπ ιακβϊλεη ε ρψξα ζε απηά ηε ρξεκαηνδνηηθά πεξένδν θαη ζε θϊπνηεο βαζηθϋο δηαθνξνπνηάζεηο ηνπ ζε ζρϋζε κε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. Αθνινχζσο πεξηγξϊθεηαη ν ζπζρεηηζκφο ηεο πεξηθεξεηαθάο πνιηηηθάο ζηελ ΔιιΪδα κε ηα ΠΔΠ, θαηαγξϊθνληαη ηα θξηηάξηα θαηαλνκάο ησλ πφξσλ ηνπο, ελψ δηεξεπλϊηαη ν αλαδηαλεκεηηθφο ραξαθηάξαο ηνπο πνπ απνδεηθλχεηαη κεξηθφο. Δπέζεο ηνλέδεηαη ε απνπζέα θεληξηθϊ ζρεδηαζκϋλεο ζηξαηεγηθάο πεξηθεξεηαθάο αλϊπηπμεο θαη γέλεηαη θαη κηα αλαθνξϊ ζηηο επηπηψζεηο ηεο

6 Δλ ζπλερεέα πεξηγξϊθνληαη ηα βαζηθϊ πιενλεθηάκαηα ηεο πεξηθϋξεηαο Γπηηθάο ΔιιΪδνο θαζψο θαη νη Ϊμνλεο θαη ηα κϋηξα πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΠΔΠ πνπ πινπνηεέηαη ζ απηάλ θαηϊ ην Γ ΚΠ. Δπηρεηξεέηαη λα θαηαγξαθνχλ νη δηαθνξνπνηάζεηο αλϊκεζα ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηξέηεο πξνγξακκαηηθάο πεξηφδνπ ζε ζρϋζε κε ηελ ακϋζσο πξνεγνχκελε θαη Ϋζησ αλ θαη νη δηαθνξνπνηάζεηο δελ απνδεηθλχνληαη πνιχ ζεκαληηθϋο πξνθχπηνπλ νξηζκϋλα ελδηαθϋξνληα ζπκπεξϊζκαηα. Έπεηηα εμεηϊδεηαη ε έδηα ε πνξεέα πινπνέεζεο ηνπ ΠΔΠ ηεο ΠΓΔ κϋζα απφ δεέθηεο απνξξνθεηηθφηεηαο θαη βαζκνχ νινθιάξσζεο ησλ αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο θαη ησλ κϋηξσλ αιιϊ θαη κϋζα απφ ηηο γεληθϋο αμηνινγάζεηο ησλ επηηξνπψλ παξαθνινχζεζεο. Σν ηειεπηαέν θνκκϊηη ηεο εξγαζέαο πεξηιακβϊλεη ηα πνξέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ζηηο νπνέεο ηϋζεθαλ εξσηάκαηα γηα φια ηα εξεπλεηηθϊ δεηάκαηα πνπ απαζρφιεζαλ απηά ηε κειϋηε. ΚαηαγξΪθνληαη ηα βαζηθφηεξα πξνβιάκαηα πινπνέεζεο ησλ Ϋξγσλ ηνπ ΠΔΠ θαη αλαδεηθλχνληαη θαη νη βαζηθϋο αηηέεο ηνπο. ΔμεηΪδνληαη επέζεο δεηάκαηα φπσο νη επηπηψζεηο ηνπ ΠΔΠ ζηελ πεξηθεξεηαθά νηθνλνκέα θαη απαζρφιεζε, δηεξεπλϊηαη ν αλαδηαλεκεηηθφο ηνπ ξφινο ζηελ πεξέπησζε ηεο Γπηηθάο ΔιιΪδαο θαη θαηαηέζεληαη πξνηϊζεηο γηα ηελ επέιπζε ησλ πθηζηακϋλσλ πξνβιεκϊησλ, γηα νξγαλσηηθϋο αιιαγϋο πνπ απαηηνχληαη αιιϊ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πεξηθεξεηαθάο πνιηηηθάο κε Ϋλα πην ζπληνληζκϋλν θαη νξγαλσκϋλν ηξφπν ελφςεη ηεο ηϋηαξηεο πξνγξακκαηηθάο πεξηφδνπ. Λέμεηο-Κιεηδηά: Κνηλνηηθφ Πιαέζην ηάξημεο, Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, πεξηθεξεηαθά πνιηηηθά, πεξηθεξεηαθά αλϊπηπμε, δηαπεξηθεξεηαθάο αληζφηεηεο, πινπνέεζε, αμηνιφγεζε, αγθπιψζεηο, ΠεξηθΫξεηα Γπηηθάο ΔιιΪδνο, ρξεκαηνδνηηθά πεξένδνο, κϋηξα, Ϊμνλεο πξνηεξαηφηεηαο - 5 -

7 Abstract The present paper inquires basic issues related to the application of regional policy in Greece through the implementation of Community Support Frameworks. More concretely, by studying the Regional Operational Program of Western Greece in the 3 rd Community Support Framework the most important problems arise, that result during the implementation of the programs, the causes of these problems are sought, as well as the institutions that bear the greatest share of responsibility. Initially there is a short reference made to the reasons why the regional policy constitutes one of the basic priorities of the European Union. In continuance, the ways are mentioned how the EU attempts to blunt the trans-regional inequalities in its ground and to achieve convergence and cohesion (having the Community Support Frameworks as its basic institutions for achieving these goals). Focusing mainly on the most recent financing periods the main financing tools that are used are described and a short analysis is made of the basic institutional frame that was in effect during the third financing period. At the same time a short reference is made on the control and management processes (follow-up and evaluation) of the CSF and on the configuration of the EU s regional policy in the 3 rd CSF. In continuance, the Greek regional policy is described, which is essentially practiced exclusively through the implementation of Community Support Frameworks and the Regional Operational Programs. Furthermore, issues of the effectiveness of the so far aid policies that the country received concerning the regional growth, the convergence and the bluntness of the trans-regional inequalities are analyzed. Moreover, there is a reference made on the main objectives of the 3 rd CSF in Greece, on the resources that the country receives during this financing period and on its certain basic differentiations compared to previous periods. Following, the correlation of the regional policy in Greece to the ROPs is described; the criteria of distribution of their resources are recorded, while their redistributive character that is proved partial is investigated. Also the absence of a centrally drawn strategy for the regional growth is stressed and a reference is made on its effects. In continuance, the basic advantages of the region of Western Greece are described as well as the axes and the priority measures of the ROP that are implemented on it during the 3 rd CSF. An attempt is made to record the - 6 -

8 differentiations between the priorities of the third programmatic period compared to the immediately previous one and even though the differentiations do not prove to be very important certain interesting conclusions are drawn. Later the course of the implementation of the ROP of the RWG in itself is examined through indicators of absorbency and degree of completion of the priority axes and measures but also through the general evaluations of follow-up delegations. The last part of the paper includes the conclusions of interviews in which questions were posed for all the inquiring issues that have been the subject of this study. The most basic problems are recorded concerning the implementation of ROP projects and their main causes are also demonstrated. Issues such as the effects of the ROP on the regional economy and employment are also examined, its redistributive role in the case of Western Greece is inquired and proposals are suggested for the solution of the existing problems, for the organizational changes that are required but also in general to exercise regional policy in a more coordinated and organized way in view of the fourth programmatic period. Key-words Community Support Framework (CSF), Regional Operational Program (ROP), regional policy, regional growth, implementation, evaluation, Region of Western Greece, financing period, measures, priority axes - 7 -

9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν Δηζαγσγηθά 1. Δηζαγσγή εξγαζίαο Σα ΚνηλνηηθΪ Πιαέζηα ηάξημεο (ΚΠ) απνηϋιεζαλ θαη απνηεινχλ Ϋλα εμαηξεηηθϊ ρξάζηκν αλαπηπμηαθφ εξγαιεέν κϋζσ ηνπ νπνένπ, απφ ηελ εέζνδν ζρεδφλ ηεο ΔιιΪδαο ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε, δφζεθε ψζεζε ζηελ αλαπηπμηαθά ζηξαηεγηθά ηεο ρψξαο, εληζρχνληαο ηηο ππνδνκϋο ηεο, βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα δσάο θαη ζπληειψληαο (ηα ηειεπηαέα θπξέσο ρξφληα) ζηελ ζηαδηαθά ζχγθιηζε ηεο κε ην κϋζν Δπξσπατθφ εηζφδεκα. Δθηφο φισλ ησλ παξαπϊλσ, ηα ΚΠ κϋζσ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ (ΠΔΠ), ππνθαηϋζηεζαλ φια απηϊ ηα ρξφληα ηελ πεξηθεξεηαθά πνιηηηθά ηεο ρψξαο, αθνχ κϋζσ απηψλ πξαγκαηνπνηεέηαη ε θαηαλνκά ησλ πφξσλ θαη ε πινπνέεζε ησλ Ϋξγσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ πεξηθϋξεηα (Ϋξγα πνπ εέλαη εληαγκϋλα ζηα ΚΠ). Ζ Διιεληθά πνιηηηθά πεξηθεξεηαθά αλϊπηπμε Ϋρνληαο ζε κεγϊιν βαζκφ ππνθαηαζηαζεέ απφ ηα ΚΠ, αζθεέηαη απνζπαζκαηηθϊ, αλνξγϊλσηα, θαη αζπληφληζηα, δελ ρξεζηκνπνηεέ ηα θαηϊιιεια αλαπηπμηαθϊ θξηηάξηα γηα λα νδεγάζεη ηηο πεξηθϋξεηεο ζηε ζχγθιηζε θαη γηα λα ακβιχλεη ηηο δηαπεξηθεξεηαθϋο αληζφηεηεο θαη δελ ιακβϊλεη πϊληα ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ ππφςε ηηο θαηϊ ηφπνπο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηδηνκνξθέεο ησλ πεξηθεξεηψλ. Άιισζηε ηα ΚΠ θαη ηα ΠΔΠ δελ Ϋρνπλ σο ζηφρν κφλν ηελ ελέζρπζε ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ ζε αλαπηπμηαθνχο φξνπο πζηεξνχλ, αιιϊ νη δξϊζεηο ηνπο Ϋρνπλ Ϋλα επξχηαην πεδέν αλαθνξϊο. Καη κπνξεέ ε πεξηθεξεηαθά αλϊπηπμε λα εέλαη, ζε κηθξφηεξν ά κεγαιχηεξν βαζκφ, πϊληα ζηηο βαζηθϋο πξνηεξαηφηεηεο φισλ ησλ ΚΠ, φκσο ε πνιπδηϊζπαζε ησλ Ϋξγσλ θαη ε αμηνπνέεζε ησλ πφξσλ θαη ζε Ϊιιεο ζεκαληηθϋο δξϊζεηο θαη ε επηδέσμε επέιπζεο πνιιψλ Ϊιισλ δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκϊησλ κϋζσ ησλ δξϊζεσλ απηψλ, δεκηνπξγεέ αθξηβψο απηά ηελ εηθφλα ησλ απνζπαζκαηηθψλ θαη ησλ αζπληφληζησλ ελεξγεηψλ Ϊζθεζεο πεξηθεξεηαθάο πνιηηηθάο. Έηζη θαη παξϊ ηε ζεκαληηθά βνάζεηα πνπ ιακβϊλεη ε ρψξα φια απηϊ ηα ρξφληα θαη παξϊ ηελ νπζηαζηηθά βειηέσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ ξπζκψλ αλϊπηπμεο ηεο, νη εληζρχζεηο δελ Ϋρνπλ αμηνπνηεζεέ ζπζηεκαηηθϊ θαη ζην επηζπκεηφ επέπεδν ζην θνκκϊηη ηεο πεξηθεξεηαθάο πνιηηηθάο. Καη απηφ δηφηη δελ Ϋρεη θαηαξηηζηεέ Ϋλα - 8 -

10 αλεμϊξηεην (ησλ ΚΠ) ζηξαηεγηθφ ζρϋδην ελέζρπζεο ηεο πεξηθεξεηαθάο αλϊπηπμεο εληφο ηνπ νπνένπ ζα εληϊζζνληαη θαη νη ιακβαλφκελνη πφξνη απφ ηα ΚΠ. ΑπνπζηΪδεη δειαδά ζηελ νπζέα κηα ζηξαηεγηθϊ ζρεδηαζκϋλε πεξηθεξεηαθά πνιηηηθά, πνπ δηαρξνληθϊ λα αμηνινγεέ ηελ αλαπηπμηαθά δπλακηθά ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, λα επεκβαέλεη εθεέ φπνπ πθέζηαληαη πζηεξάζεηο θαη πξνβιάκαηα, ιακβϊλνληαο βϋβαηα ππφςε ηηο ηνπηθϋο ηδηαηηεξφηεηεο θαη λα θαηαλϋκεη ηνπο πφξνπο κε θξηηάξηα πνπ ζα εέλαη ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ζχγθιηζεο θαη ζπλνράο ησλ πεξηθεξεηψλ. Έζησ πϊλησο θαη ππφ απηνχο ηνπο φξνπο, ε ζπλεηζθνξϊ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ ζηελ ηνπηθά αλϊπηπμε, ζηε βειηέσζε ησλ βαζηθψλ ππνδνκψλ θαη ζηελ αχμεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ εηζνδάκαηνο θαη ηεο απαζρφιεζεο θξέλεηαη αξθεηϊ ζεκαληηθά. Ζ ζπγθεθξηκϋλε εξγαζέα (ζην βαζκφ θαη ζην βϊζνο πνπ ηεο αλαινγεέ εληφο ησλ ζηελψλ ρξνληθψλ πιαηζέσλ νινθιάξσζάο ηεο) κϋζσ ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο θαηαγξαθάο ηεο πινπνέεζεο ελφο πεξηθεξεηαθνχ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξϊκκαηνο κε κειϋηε πεξέπησζεο ην ΠΔΠ ηεο πεξηθϋξεηαο Γπηηθάο ΔιιΪδαο γηα ηελ ηξέηε πξνγξακκαηηθά πεξένδν ( ) 1, επηδηψθεη λα αλαδεέμεη ηα ζεκαληηθφηεξα δεηάκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε ζπλεηζθνξϊ ησλ επηρεηξεζηαθψλ απηψλ πξνγξακκϊησλ ζηελ ηνπηθά αλϊπηπμε, αιιϊ θαη λα αλαδεηάζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνένπο δελ αμηνπνηνχληαη αξθνχλησο νη πφξνη απηνέ, δηεξεπλψληαο ηα πξνβιάκαηα πνπ ζπλαληψληαη θαηϊ ηε θϊζε ηεο πινπνέεζεο ηνπο θαη πνηνο επζχλεηαη γη απηϊ. Ζ Ϋξεπλα απηά πξαγκαηνπνηεέηαη ηφζν κϋζα απφ δηεξεχλεζε βηβιηνγξαθέαο πνπ αλαθϋξεηαη ζηελ Ϊζθεζε ηεο πεξηθεξεηαθάο πνιηηηθάο κϋζσ ησλ ΚΠ ηφζν ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε (ΔΔ) φζν θαη ζηελ ΔιιΪδα, φζν θαη κϋζα απφ ηελ αμηνπνέεζε ησλ δηαηηζϋκελσλ πνζνηηθψλ ζηνηρεέσλ πνπ αθνξνχλ ηα θϊζε απηφ αξηζκεηηθϊ δεδνκϋλα, αιιϊ θπξέσο κϋζα απφ ηελ θαηαγξαθά ηεο εκπεηξέαο θαη ηεο γλψζεο ησλ αηφκσλ πνπ θιάζεθαλ λα δψζνπλ απαληάζεηο ζηα εξσηάκαηα ηεο Ϋξεπλαο θαη πνπ θαηϊ ηεθκάξην (απφ δηαθνξεηηθϋο ζϋζεηο) απνηεινχλ θνκκϊηη ηεο πινπνέεζεο απηάο. ε βαζηθφ επέπεδν κϋζα απφ ηελ θαηαγξαθά απηά ζηφρνο εέλαη ε αλϊδεημε ησλ βαζηθψλ πξνβιεκϊησλ, αγθπιψζεσλ θαη αζηνρηψλ ηφζν ζην επέπεδν ηεο πινπνέεζεο φζν θαη 1 εκεηψλεηαη φηη ε ηξέηε πξνγξακκαηηθά πεξένδνο σο πξνο ηηο λνκηθϋο δεζκεχζεηο ησλ Ϋξγσλ νινθιεξψζεθε ην 2006 θαη ην δηαρεηξηζηηθφ ηνπ θιεέζηκν ζα νινθιεξσλφηαλ βϊζεη ηνπ θαλφλα λ+2 ην ηϋινο ηνπ 2008, αιιϊ ιφγσ ηεο Ϋθηαθηεο θαηϊζηαζεο πνπ βξϋζεθε ε ΠεξηθΫξεηα Γπηηθάο ΔιιΪδνο εμαηηέαο ησλ ππξθαγηψλ ηνπ 2007, ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ πξνγξακκϊησλ θαη ησλ δξϊζεσλ Ϋρεη πϊξεη παξϊηαζε σο ην ηϋινο ηνπ

11 (ζε Ϋλα κηθξφηεξν βαζκφ) ζην θνκκϊηη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ (πεξηθεξεηαθάο πνιηηηθάο) θαη ησλ θξηηεξέσλ επηινγάο θαη πινπνέεζεο Ϋξγσλ θαη δξϊζεσλ. 2. Πεξηγξαθή ησλ ππνζέζεσλ εξγαζίαο/δξεπλεηηθά εξσηήκαηα Αξρηθφο ζθνπφο ηεο Ϋξεπλαο εέλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ε θαηαγξαθά ηεο Ϋσο ηψξα πνξεέαο πινπνέεζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο ζηελ ΠεξηθΫξεηα Γπηηθάο ΔιιΪδνο (ΠΓΔ) θαηϊ ην Γ Κνηλνηηθφ Πιαέζην ηάξημεο, κϋζσ ηεο νπνέαο επηδηψθεηαη ε αλϊδεημε ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ επηδηψμεσλ ηεο πεξηθϋξεηαο. Οη πφξνη πνπ δηαηέζεληαη θαη πνπ θαηαλϋκνληαη ζε Ϋξγα αλϊ Ϊμνλεο πξνηεξαηφηεηαο (θϊζε Ϋλαο απφ ηνπο νπνένπο πεξηιακβϊλνπλ αληέζηνηρα κϋηξα, βϊζεη ηεο δηϊξζξσζεο πνπ αθνινπζνχλ ηα ΠΔΠ) εέλαη ελδεηθηηθνέ γηα ην πνηνη ζηξαηεγηθνέ θαη εηδηθνέ ζηφρνη Ϋρνπλ ηεζεέ θαη επηδηψθεηαη λα πινπνηεζνχλ, αιιϊ θαη γηα ην ηη επηπηψζεηο κπνξεέ λα επηθϋξεη ε πξαγκαηνπνέεζε ηνπο ζηελ ΠεξηθΫξεηα. Βαζηθφο ζηφρνο εέλαη ε αλϊδεημε ησλ πξνβιεκϊησλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπέζηεθαλ θαηϊ ηελ πινπνέεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πξνγξϊκκαηνο, ελψ ηαπηφρξνλα δηεξεπλψληαη νη αηηέεο ησλ αγθπιψζεσλ θαη ησλ πξνβιεκϊησλ απηψλ. ΠαξΪιιεια αλαδεηεέηαη ε ζπκβνιά ηνπ ελ ιφγσ ΠΔΠ ζηε ζχγθιηζε κε ηνλ εζληθφ θαη επξσπατθφ κϋζν φξν ζε φξνπο εηζνδάκαηνο, Ϋηζη ψζηε λα εθηηκεζεέ ν αλαδηαλεκεηηθφο ηνπ ραξαθηάξαο, θαζψο θαη νη επηπηψζεηο ησλ Ϋξγσλ ηνπ ζην πεξηθεξεηαθφ εηζφδεκα θαη ζηελ απαζρφιεζε. Κξέλεηαη ζθφπηκν ηα βαζηθϊ εξεπλεηηθϊ εξσηάκαηα πνπ επηρεηξεέηαη λα δηεξεπλεζνχλ, λα νξγαλψλνληαη κε ζαθάλεηα κϋζα απφ ηε δηαηχπσζε αληέζηνηρσλ ππνζϋζεσλ εξγαζέαο. Ο Ϋιεγρνο ησλ ππνζϋζεσλ εξγαζέαο κεηϊ ηελ νινθιάξσζε ηεο Ϋξεπλαο ζα καο δψζεη απαληάζεηο ζηηο παξακϋηξνπο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκϊησλ πνπ ζϋηνπκε. Ζ πξψηε ππφζεζε εξγαζέαο εέλαη φηη ηα πξνβιάκαηα, νη θαζπζηεξάζεηο θαη νη αγθπιψζεηο πνπ εληνπέδνληαη θαηϊ ηελ πινπνέεζε ησλ ΠΔΠ (κε κειϋηε πεξέπησζεο ην ΠΔΠ Γπηηθάο ΔιιΪδνο θαηϊ ην Γ ΚΠ), νδεγνχλ ζε θαηαζπαηϊιεζε πφξσλ, ζε απψιεηα θνηλνηηθψλ εηζξνψλ θαη ζε απνζπαζκαηηθϋο θαη αλνξγϊλσηεο εληϊμεηο Ϋξγσλ. Ζ δεχηεξε ππφζεζε εξγαζέαο εέλαη φηη ηα ΠΔΠ απφ ηε θϊζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπο θηφιαο, δελ ιεηηνπξγνχλ εληφο κηαο νινθιεξσκϋλεο ζηξαηεγηθάο κϋζα απφ ηελ νπνέα ηα Ϋξγα πνπ πινπνηνχληαη ζα Ϋπξεπε λα απνηεινχλ

12 θνκκϊηη ελφο επξχηεξνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδένπ πνπ πξνσζεέ ζπγθξνηεκϋλα θαη ζπληνληζκϋλα ηελ πεξηθεξεηαθά αλϊπηπμε θαη ηε ζχγθιηζε. Ζ ηξέηε ππφζεζε εξγαζέαο εέλαη φηη ηα ΠΔΠ θαη γεληθφηεξα ηα ΚΠ παξϊ ηα πξνβιάκαηα θαηϊ ηελ πινπνέεζά ηνπο ζπκβϊινπλ ηειηθϊ ζηελ ελδπλϊκσζε ηεο αλϊπηπμεο ησλ πεξηθεξεηψλ, Ϋρνπλ ζεηηθϋο επηπηψζεηο ζην εηζφδεκα, ηελ απαζρφιεζε θαη ζπληεινχλ ζηελ Ϊκβιπλζε ησλ δηαπεξηθεξεηαθψλ αληζνηάησλ. Δπηπξφζζεηα ε εξγαζέα επηρεηξεέ λα δηεξεπλάζεη ηα θξηηάξηα κε βϊζε ηα νπνέα γέλεηαη ε επηινγά ησλ Ϋξγσλ θαη ε δηαπεξηθεξεηαθά θαηαλνκά ησλ πφξσλ θαη ην θαηϊ πφζν ηα θξηηάξηα απηϊ εληϊζζνληαη ζε Ϋλα επξχηεξν πιαέζην Ϊζθεζεο ζπληνληζκϋλεο πεξηθεξεηαθάο πνιηηηθάο. 3. Πεξηγξαθή κεζνδνινγίαο έξεπλαο Ζ Ϋξεπλα ζηεξέρζεθε ζε ζηνηρεέα πνπ αληιάζεθαλ απφ ηξεηο βαζηθνχο κεζνδνινγηθνχο Ϊμνλεο δηεξεχλεζεο θαη ε δηϊξζξσζά ηεο αθνινπζεέ αθξηβψο απηά ηε δνκά. Ο πξψηνο κεζνδνινγηθφο Ϊμνλαο πνπ αθνξνχζε ζην ζεσξεηηθφ θνκκϊηη ηεο Ϋξεπλαο δηεξεπλάζεθε κϋζα απφ ζπλνπηηθά αλαζθφπεζε θπξέσο Διιεληθάο θαη μϋλεο βηβιηνγξαθέαο θαη αξζξνγξαθέαο πνπ αθνξνχζε ζηελ Ϊζθεζε πεξηθεξεηαθάο πνιηηηθάο ζηελ ΔΔ θαη ζηελ ΔιιΪδα ζηε δηϊξθεηα ησλ ηειεπηαέσλ 20 ρξφλσλ κϋζα απφ ηελ πινπνέεζε ησλ Κνηλνηηθψλ Πιαηζέσλ ηάξημεο, δέλνληαο Ϋκθαζε ζε ζηνηρεέα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ ηξέηε πξνγξακκαηηθά πεξένδν. Ο δεχηεξνο Ϊμνλαο αθνξϊ ζηε κεξηθά επεμεξγαζέα θαη παξνπζέαζε δεπηεξνγελψλ ζηνηρεέσλ γηα ηελ εμαγσγά ζπκπεξαζκϊησλ γηα ηα βαζηθϊ εξσηάκαηα ηεο Ϋξεπλαο θαη πην ζπγθεθξηκϋλα ζε ζρϋζε κε ηελ πνξεέα πινπνέεζεο ηνπ ΠΔΠ Γπηηθάο ΔιιΪδνο, ζπγθξηηηθά αμηνιφγεζε θαη αλϊιπζε ησλ αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο θαη ησλ κϋηξσλ θαη ζηνηρεέα πνπ αθνξνχλ ηελ απνξξνθεηηθφηεηα ησλ πξνγξακκϊησλ. Ο ηξέηνο θαη πην ζεκαληηθφο κεζνδνινγηθφο Ϊμνλαο πεξηιακβϊλεη ηηο ζπλεληεχμεηο. Κξέζεθε ζθφπηκν γηα ηελ Ϊληιεζε πξσηνγελψλ ζηνηρεέσλ ζηελ Ϋξεπλα (ηδέσο ζε φηη αθνξϊ ην θνκκϊηη ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΔΠ, ηα πξνβιάκαηα θαη ηηο αγθπιψζεηο θαηϊ ηελ πινπνέεζε ηνπ θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ) λα δηελεξγεζνχλ ζπλεληεχμεηο κε Ϊηνκα πνπ ραξαθηεξέδνληαη ιφγσ ηεο ζϋζεο θαη ηεο εκπεηξέαο ηνπο πιεξνθνξηνδφηεο θιεηδηϊ. Οη πιεξνθνξέεο πνπ αληινχληαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δεπηεξνγελά ζηνηρεέα κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα αξθεηϊ ζαθά εηθφλα γηα ηελ πνξεέα πινπνέεζεο ηνπ

13 ΠΔΠ Γπηηθάο ΔιιΪδνο. Οη ζπλεληεχμεηο βαζέζηεθαλ ζε εξσηεκαηνιφγην πνπ θαηαζθεπϊζηεθε (θαη πνπ επηζπλϊπηεηαη ζην παξϊξηεκα ηεο εξγαζέαο) θαη ην νπνέν πεξηιακβϊλεη 21 εξσηάζεηο θπξέσο αλνηθηνχ αιιϊ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ, δηαξζξσκϋλν ζε ηϋζζεξηο Ϊμνλεο δηεξεχλεζεο. Οη Ϊμνλεο απηνέ αθνξνχλ: i) ηα γεληθφηεξα δεηάκαηα πινπνέεζεο, ii) ηε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηελ εθηέκεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ πινπνέεζε ηνπ ΠΔΠ, iii) ηε δηαρξνληθά κεηαβνιά ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηάησλ ηνπ ΠΔΠ θαη ηx) πξνηϊζεηο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγέα ηνπ πξνγξϊκκαηνο θαη ηελ απνδνηηθφηεξε πινπνέεζά ηνπ. Απφ ηηο απαληάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ Ϋξεπλα ηξνθνδνηνχληαη πνιιϊ απφ ηα ζπκπεξϊζκαηα θαη ηα πνξέζκαηα ηεο Ϋξεπλαο. πλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηάζεθαλ ηειηθϊ κε 8 ζπλνιηθϊ Ϊηνκα απφ δηαθνξεηηθϋο ππεξεζηαθϋο κνλϊδεο ηεο πεξηθϋξεηαο πνπ Ϋρνπλ εκπεηξέα θαη ζπκκεηνρά ζην ΠΔΠ Γπηηθάο ΔιιΪδνο εέηε ζην θνκκϊηη ηεο πινπνέεζεο, εέηε ζην θνκκϊηη ηνπ ειϋγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο. Έηζη ζπκκεηϋρνπλ ππϊιιεινη ηεο δηαρεηξηζηηθάο αξράο (3), ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ηακεένπ (1), ηεο λνκαξρέαο (2) θαη ηεο Γηεχζπλζεο ρεδηαζκνχ θαη ΑλΪπηπμεο (2) ηεο ΠεξηθΫξεηαο. θνπφο ησλ ζπλεληεχμεσλ δελ άηαλ ε εμαγσγά πνζνηηθνπνηεκϋλεο πιεξνθνξέαο κϋζα απφ ζπζηεκαηηθά Ϋξεπλα ζε Ϋγθπξν ζεκαληηθφ θαη Ϋγθπξν δεέγκα αηφκσλ (θϊηη πνπ δελ άηαλ εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηεζεέ ζην πιαέζην απηάο ηεο εξγαζέαο) αιιϊ ε Ϊληιεζε πξσηνγελνχο πιεξνθνξέαο γηα ηελ απϊληεζε ζηα εξεπλεηηθϊ εξσηάκαηα θαη ζηηο ππνζϋζεηο εξγαζέαο ηεο Ϋξεπλαο (γη απηφ θαη νη ζπλεληεχμεηο πεξηιϊκβαλαλ θαηϊ κεέδνλα ιφγν εξσηάκαηα αλνηθηνχ ηχπνπ)

14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Ο Ζ άζθεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαηά ηελ ηξίηε πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ Δ.Δ. 1. Ζ πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ άκβιπλζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ Ζ πεξηθεξεηαθά πνιηηηθά θαη ε Ϊκβιπλζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηάησλ κϋζσ απηάο απνηειεέ κηα απφ ηηο ζνβαξφηεξεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔλσκΫλεο Δπξψπεο. Γηα ην ιφγν απηφ Ϋλα κεγϊιν κϋξνο ησλ ρξεκϊησλ ηνπ θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλϊηαη ζε δξϊζεηο θαη πνιηηηθϋο πνπ ζηφρν Ϋρνπλ ηελ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ελδπλϊκσζε ησλ πεξηθεξεηψλ, ηε ζχγθιηζε κε ηνλ εθϊζηνηε εζληθφ αιιϊ θαη θνηλνηηθφ κϋζν φξν θαη ηελ επέηεπμε ζπλνράο 2. Ζ πεξηθεξεηαθά πνιηηηθά πινπνηεέηαη ηφζν κϋζα απφ εζληθϋο φζν θαη απφ ΔπξσπατθΫο δξϊζεηο θαη κϋηξα. Ο ζπλδπαζκφο πνιηηηθψλ ηφζν ζην επέπεδν ησλ θξαηψλ (γηα ηε κεέσζε ησλ αληζνηάησλ κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ηνπ έδηνπ ηνπ θξϊηνπο) φζν θαη ζε επέπεδν Δπξσπατθάο Έλσζεο (γηα ηηο αληζφηεηεο κεηαμχ πεξηθεξεηψλ δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ κειψλ) θξέλεηαη αλαγθαένο γηα πνιινχο ιφγνπο 3. Έλαο βαζηθφο ιφγνο Ϋρεη λα θϊλεη κε ηελ αλεπϊξθεηα ησλ επηκϋξνπο εζληθψλ πνιηηηθψλ γηα ηε κεέσζε ησλ δηαπεξηθεξεηαθψλ αληζνηάησλ ζην ζχλνιν ηνπ εδϊθνπο ηεο ΔΔ. ΔπηπιΫνλ δεδνκϋλνπ φηη πνιιϋο απνθϊζεηο γηα ηνκεαθϋο πνιηηηθϋο πνπ Ϋρνπλ Ϊκεζν αληέθηππν ζηηο πεξηθϋξεηεο ιακβϊλνληαη ζην θνηλνηηθφ επέπεδν, επηηϊζζεηαη ν ζπληνληζκφο ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αλαδάηεζε θαη ηελ θαηακϋηξεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ πνιηηηθψλ απηψλ ζηηο πεξηθϋξεηεο. Ζ Ϊζθεζε πεξηθεξεηαθάο πνιηηηθάο θαη ζην επέπεδν ηεο ΔΔ θξέλεηαη απαξαέηεηε γηα ηελ Ϊκβιπλζε ησλ παξελεξγεηψλ ηεο εληαέαο αγνξϊο πνπ θαζηζηϊ ηηο αλαπηπμηαθϊ αδχλακεο πεξηθϋξεηεο ιηγφηεξν αληαγσληζηηθϋο θαη δεκηνπξγεέ ηϊζεηο κεηεγθαηϊζηαζεο γηα πνιιϋο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβϊλνπλ ρψξα εθεέ. ΔπηπιΫνλ ην Ϊλνηγκα ησλ ζπλφξσλ θαη ε θαηϊξγεζε ησλ εηζαγσγηθψλ εκπνδέσλ ζπλεπϊγεηαη Ϋλα θφζηνο γηα ηηο θαζπζηεξεκϋλεο πεξηθϋξεηεο πνπ ζπκκεηϋρνπλ ζηελ θνηλά αγνξϊ. ΑληηζηΪζκηζκα γηα ην θφζηνο πνπ πθέζηαληαη νη θαζπζηεξεκϋλεο ρψξεο θαη 2 Γεσξγένπ Α. Γηψξγνο, «Σν Γεκνζηνλνκηθφ χζηεκα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ν Κνηλνηηθφο Πξνυπνινγηζκφο», Δθδ. αθθνπια, Αζάλα-Κνκνηελά, 2002 ζει Α.Γ. Παπαδαζθαιφπνπινο, Πξφηππα θαη ΠνιηηηθΫο Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο, Δθδφζεηο Παπαδάζε,

15 πεξηθϋξεηεο απνηειεέ ε κεηαθνξϊ πξαγκαηηθψλ πφξσλ απφ ηηο πην πξνεγκϋλεο αλαπηπμηαθϊ θαηϊ ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγά ησλ θνηλψλ πνιηηηθψλ Πεξηθεξεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη θαηεγνξηνπνηήζεηο Ο Πεξηθεξεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο απνηειεέ βαζηθφ κϋζν θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ εμνκϊιπλζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηάησλ. Οη βαζηθϋο θαηεγνξέεο ζηηο νπνέεο δηαθξέλεηαη εέλαη 5 : ν δηαπεξηθεξεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο ά πξνγξακκαηηζκφο ζε εζληθφ επέπεδν ά εζληθφο πξνγξακκαηηζκφο γηα εζληθά αλϊπηπμε, Ο δηαπεξηθεξεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο εέλαη κηα δξαζηεξηφηεηα ζε εζληθφ επέπεδν θαη απνζθνπεέ ζην λα δηαγξϊςεη ηελ πνξεέα θϊζε πεξηθϋξεηαο ζηα πιαέζηα ηεο εζληθάο νηθνλνκέαο. Με Ϊιια ιφγηα ν δηαπεξηθεξεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο θαζνξέδεη ην ξφιν ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο ζηε δηακφξθσζε θαη πινπνέεζε ησλ εζληθψλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ. ν πεξηθεξεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο ζε πεξηθεξεηαθφ επέπεδν ά δηαηνπηθφο πξνγξακκαηηζκφο Ο δηαηνπηθφο πξνγξακκαηηζκφο εέλαη δξαζηεξηφηεηα ηνπηθάο θιέκαθαο. ΚαηΪ ην δηαηνπηθφ πξνγξακκαηηζκφ αλϊινγα κε ηελ θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δηϊξζξσζε ηεο πεξηθϋξεηαο, δηακνξθψλνληαη αληηθεηκεληθνέ ζθνπνέ γηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά αλϊπηπμε ηεο ζπγθεθξηκϋλεο πεξηθϋξεηαο. πξνγξακκαηηζκφο ρσξνζεηάζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ά ρσξνηαμηθφο πξνγξακκαηηζκφο Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ ρσξνηαμηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ εέλαη ε ρσξνζϋηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηάησλ 6. 4 Θενδ. θνχληδνο, Πεξηθεξεηαθά Οηθνλνκηθά ΑλΪιπζε θαη Πνιηηηθά, Σφκνο Α, Δθδ. Αζ.ηακνχιε, Έθδνζε Γ, Αζάλα Θενδ. θνχληδνο, Πεξηθεξεηαθά Οηθνλνκηθά ΑλΪιπζε θαη Πνιηηηθά, Σφκνο Β, Δθδ. Αζ.ηακνχιε, Έθδνζε Γ, Αζάλα Ν.Κφλζνιαο, Πεξηθεξεηαθά Οηθνλνκηθά Πνιηηηθά, Δθδφζεηο Παπαδάζε, Αζάλα,

16 3. Σα ρξεκαηνδνηηθά κέζα-εξγαιεία θαη νη αξρέο ζηε βάζε ησλ νπνίσλ αζθνχληαη νη πνιηηηθέο ηεο ΔΔ ηελ πεξίνδν Σελ πεξένδν ε ΔΔ δηϋζεηε Ϋμη θχξηα ρξεκαηνδνηηθϊ κϋζα κε ηα νπνέα πινπνηνχζε ηελ πεξηθεξεηαθά πνιηηηθά (ά πνιηηηθά ζπλνράο): ην Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο (ΔΣΠΑ), ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν (ΔΚΣ), ην ηκάκα Πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Σακεένπ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπάζεσλ (ΔΓΣΠΔ-Πξνζαλαηνιηζκφο), ην Υξεκαηνδνηηθφ ΜΫζν Πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηελ Αιηεέα (ΥΜΠΑ), ην Σακεέν πλνράο θαη ηα δϊλεηα απφ ηελ Δπξσπατθά ΣξΪπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ). Σα ηϋζζεξα πξψηα ηακεέα απνθαινχληαη δηαξζξσηηθϊ θαη ιεηηνπξγνχλ κϋζα ζε Ϋλα εληαέν πιαέζην πνπ ζηεξέδεηαη ζηηο βαζηθϋο αξρϋο ηεο ζπγθϋληξσζεο, ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο πξνζζεηηθφηεηαο θαη ηεο εηαηξηθάο ζρϋζεο. 7 Ζ αξρά ηεο ζπγθϋληξσζεο αθνξϊ ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ πεξηθεξεηψλ κε εληαέα θξηηάξηα ζε επξσπατθφ επέπεδν θαη ζπγθϋληξσζε ησλ πφξσλ θαηϊ πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηθϋξεηεο θαη νκϊδεο πνπ Ϋρνπλ κεγαιχηεξε αλϊγθε. Ζ αξρά ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ αθνξϊ ζηελ εθαξκνγά πνιπεηψλ πξνγξακκϊησλ πνπ ζρεδηϊδνληαη απφ Ϋλα πνιχεπέπεδν ζχζηεκα δηνέθεζεο απφ ηα θξϊηε-κϋιε θαη εγθξέλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπά. Ζ αξρά ηεο εηαηξηθάο ζρϋζεο αθνξϊ ζηε ζηελά ζπλεξγαζέα αλϊκεζα ζηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά θαη ζηηο αξκφδηεο αξρϋο θϊζε θξϊηνπο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επέπεδν γηα ηε δηαρεέξηζε ησλ πξνγξακκϊησλ. Ζ αξρά ηεο Πξνζζεηηθφηεηαο Ϋρεη λα θϊλεη κε ην φηη ζα πξϋπεη νη θνηλνηηθνέ πφξνη ζα Ϋξρνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ θαη φρη λα ππνθαηαζηάζνπλ ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ. Δθηφο ησλ βαζηθψλ απηψλ ζηφρσλ επηδηψθεηαη ε δηαζθϊιηζε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηάο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δξϊζεσλ κϋζσ ηεο ππνρξεσηηθάο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκϊησλ, ζε ζρϋζε κε ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. ΔπηπιΫνλ ζα πξϋπεη λα δέλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηηο πνιηηηθϋο ζπλνράο θαη ζηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηεο δηαξζξσηηθάο κε Ϊιιεο πνιηηηθϋο, φπσο απηά ηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβϊιινληνο, ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ θαζψο επέζεο θαη ζε κϋηξα πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβϊιινληνο 8. 7 Π.Ληαξγθνβαο-Γ.ΑλδξΫνπ, Ζ λϋα Πνιηηηθά πλνράο ηε Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ε ΔιιΪδα, Δθδ. Παπαδάζε, ΔΚΔΜ, ζει , Αζάλα Γ.ΠεηξΪθνο, Γ.ΦπρΪξεο, «Πεξηθεξεηαθά ΑλΪπηπμε ζηελ ΔιιΪδα», Αζάλα, 2004, ζει

17 ΠαξαθΪησ πεξηγξϊθνληαη ηα βαζηθϊ ηζηνξηθϊ ζηνηρεέα ησλ ηακεέσλ θαη νη ζηφρνη πνπ ζϋηνπλ 9. Α) Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο (ΔΣΠΑ): Γεκηνπξγάζεθε ην 1975 γηα ηε ζηάξημε ησλ κεηνλεθηηθψλ πεξηθεξεηψλ. Υξεκαηνδνηεέ δξϊζεηο γηα ππνδνκϋο (νδηθνέ Ϊμνλεο, ιηκϊληα, ηερλνινγηθϊ πϊξθα, θιπ.) θαη επελδχζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ζϋζεηο απαζρφιεζεο, Ϋξγα ηνπηθάο αλϊπηπμεο θαη εληζρχζεηο γηα κηθξϋο επηρεηξάζεηο. Β) Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν (ΔΚΣ): Ηδξχζεθε ην Πξνσζεέ ηελ Ϋληαμε ζηελ αγνξϊ εξγαζέαο ησλ αλϋξγσλ θαη ησλ νκϊδσλ πνπ βξέζθνληαη ζε κεηνλεθηηθά ζϋζε, θπξέσο κϋζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ελεξγεηψλ επαγγεικαηηθάο θαηϊξηηζεο. Γ) Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακεέν Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπάζεσλ (ΔΓΣΠΔ)- Σκάκα Πξνζαλαηνιηζκνχ: Σν 1962 ην ΔΓΣΠΔ δηαηξϋζεθε ζε δπν ηκάκαηα. Σν Σκάκα Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ην Σκάκα Δγγπάζεσλ. Απηφ ην ηειεπηαέν δελ απνηειεέ δηαξζξσηηθφ Σακεέν αθνχ ρξεκαηνδνηεέ ηηο δαπϊλεο θαη ηηο Ϊκεζεο εληζρχζεηο πξνο ηνπο αγξφηεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγέα ησλ θνηλψλ νξγαλψζεσλ αγνξψλ (θνα) ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζην πιαέζην ηεο ΚΑΠ. Σν Σκάκα Πξνζαλαηνιηζκνχ ρξεκαηνδνηεέ κϋηξα αγξνηηθάο αλϊπηπμεο Γ) Υξεκαηνδνηηθφ ΜΫζν Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Αιηεέαο (ΥΜΠΑ): Σν ΥΜΠΑ θαηϋζηε απηφλνκν ρξεκαηνδνηηθφ κϋζν ην 1992 θαη ρξεκαηνδνηεέ δξϊζεηο πνπ εληζρχζνπλ ηελ πξνζαξκνγά θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ αιηεπηηθνχ ηνκϋα κε θχξην ζηφρν ηελ αεηθφξν δηαρεέξηζε ησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ. 4. Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο Σα ΓηαξζξσηηθΪ Σακεέα ιεηηνπξγνχλ κϋζα ζε Ϋλα εληαέν πιαέζην ζπγρξεκαηνδνηψληαο Ϋλα κεγϊιν θϊζκα Ϋξγσλ ηα νπνέα εληϊζζνληαη ζε πνιπεηά (πεξηθεξεηαθϊ ά εζληθϊ) αλαπηπμηαθϊ πξνγξϊκκαηα 10. Κεληξηθφο θνξϋαο 9 Λαδαξέδεο Ν. «H Κνηλνηηθά Πεξηθεξεηαθά Πνιηηηθά θαη ηα δηαξζξσηηθϊ Σακεέα: απφ ηελ Δληαέα επξσπατθά ΠξΪμε Ϋσο ηηο ξπζκέζεηο γηα ηελ πξνγξακκαηηθά πεξένδν », εκεηψζεηο γηα ην κϊζεκα Κνηλνηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 10 Οη ζηφρνη ησλ δηαξζξσηηθψλ Σακεέσλ (Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο-ΔΣΠΑ, Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν-ΔΚΣ, Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακεέν Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπάζεσλ

18 ζπληνληζκνχ θαη δηαρεέξηζεο ηεο πνιηηηθάο απηάο εέλαη ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά. Ζ Δπηηξνπά εέλαη Ϊιισζηε απηά πνπ καδέ κε θϊζε κεκνλσκϋλε εζληθά θπβϋξλεζε εγθξέλεη ηα ΚνηλνηηθΪ Πιαέζηα ηάξημεο (ΚΠ). Ο δηαξζξσηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηεο Έλσζεο εέλαη εμαηξεηηθϊ ζχλζεηνο θαη πεξηιακβϊλεη κηα ζεηξϊ απφ ζηϊδηα. ε πξψηε θϊζε νη αξκφδηεο αξρϋο ησλ θξαηψλ κειψλ (νξηδφκελεο απφ ηηο εζληθϋο θπβεξλάζεηο) εθπνλνχλ εζληθϊ ά πεξηθεξεηαθϊ αλαπηπμηαθϊ ζρϋδηα (ρϋδηα Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο) θαη ηα ππνβϊινπλ ζηελ Δπηηξνπά θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηνπο αξκφδηνπο εηαέξνπο. Σα θξϊηε κϋιε Ϋρνπλ επέζεο ηε δπλαηφηεηα λα ππνβϊινπλ ζρϋδηα ησλ επηκϋξνπο Δπηρεηξεζηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ πνπ επηζπκνχλ λα εληϊμνπλ ζην αλαπηπμηαθφ ηνπο ζρϋδην. ΚΪζε ζρϋδην αλϊπηπμεο θαηαγξϊθεη ηελ πθηζηϊκελε θαηϊζηαζε, αλαιχεη ηνπο εζληθνχο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο, ηηο αλϊγθεο θαη ηα κϋζα γηα ηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ, πεξηγξϊθεη ηε ζηξαηεγηθά θαη ηηο πξνβιεπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο δξϊζεο γηα ηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη παξϋρεη ελδεέμεηο γηα ηε ρξεκαηνδνηηθά ζπκκεηνρά ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακεέσλ ζηα αληέζηνηρα πξνγξϊκκαηα. ηε ζπλϋρεηα ε επηηξνπά θαη ε θϊζε κεκνλσκϋλε εζληθά θπβϋξλεζε, Ϋρνληαο σο βϊζε ζπδάηεζεο ηα ζρϋδηα απηϊ εγθξέλνπλ ηα ΚνηλνηηθΪ Πιαέζηα ηάξημεο. Σα ΚΠ δηαηξνχληαη ζε Ϊμνλεο πξνηεξαηφηεηαο θαη εθαξκφδνληαη κϋζσ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκϊησλ (ηνκεαθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ). Σα ΔπηρεηξεζηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα δηαηξνχληαη κε ηε ζεηξϊ ηνπο ζε επηκϋξνπο κϋηξα κϋζσ ησλ νπνέσλ πινπνηνχληαη ηειηθϊ νη ρξεκαηνδνηνχκελεο πξϊμεηο. ΚΪζε Κνηλνηηθφ Πιαέζην ηάξημεο πεξηιακβϊλεη: Σε ζηξαηεγηθά θαη ηνπο επηιεγϋληεο Ϊμνλεο πξνηεξαηφηεηαο, ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηνπο, εη δπλαηφλ πνζνηηθϊ πξνζδηνξηζκϋλνπο, ηελ εθηέκεζε ησλ αλακελφκελσλ επηδξϊζεσλ θαη ελδεηθηηθϊ ζηνηρεέα ζρεηηθϊ κε ηε ζπλϊθεηα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δπηηξνπάο, ηελ νηθνλνκηθά πνιηηηθά, ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θιπ. πλνπηηθά πεξηγξαθά ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ Σκάκα Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Υξεκαηνδνηηθφ ΜΫζν Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Αιηεέαο ΥΜΠΑ) ζηελ πξνγξακκαηηθάο πεξένδν , ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 1260/99 θαζνξέδνληαη σο εμάο: ηφρνο 1: Πξνψζεζε ηεο αλϊπηπμεο θαη ηεο δηαξζξσηηθάο πξνζαξκνγάο ησλ αλαπηπμηαθϊ θαζπζηεξεκϋλσλ πεξηθεξεηψλ (πνπ Ϋρνπλ θαηϊ θεθαιάλ ΑΔΠ θαηψηεξν ηνπ 75% ηνπ θνηλνηηθνχ κϋζνπ φξνπ) ΥξεκαηνδνηηθΪ φξγαλα: ΔΣΠΑ, ΔΚΣ, ΔΓΣΠΔ-Π, ΥΜΠΑ ηφρνο 2: ηάξημε ηεο νηθνλνκηθάο θαη θνηλσληθάο αλαζπγθξφηεζεο ησλ πεξηνρψλ πνπ αληηκεησπέδνπλ δηαξζξσηηθϋο δπζθνιέεο (βηνκεραληθϋο, αγξνηηθϋο, αζηηθϋο ά εμαξηψκελεο απφ αιηεέα). ΥξεκαηνδνηηθΪ φξγαλαδσπα, ΔΚΣ (ΥΜΠΑ,ΔΓΣΠΔ-Δ) ηφρνο 3: ηάξημε ηεο πξνζαξκνγάο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ πνιηηηθψλ θαη ζπζηεκϊησλ εθπαέδεπζεο, θαηϊξηηζεο θαη απαζρφιεζεο. Υξεκαηνδνηηθφ φξγαλν: ΔΚΣ

19 Η πινπνίεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ζην πιαίζην ηνπ Γ ΚΠΣ. Η πεξίπησζε ηνπ Δλδεηθηηθφ ζρϋδην ρξεκαηνδφηεζεο ην νπνέν πξνζδηνξέδεη ζπλνιηθφ χςνο θνλδπιέσλ γηα θϊζε Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο γηα θϊζε Ϋηνο Σηο δηαηϊμεηο εθαξκνγάο ηνπ ΚΠ ηνηρεέα γηα ηελ εθ ησλ πξνηϋξσλ επαιάζεπζε ηεο πξνζζεηηθφηεηαο θαη πιεξνθνξέεο γηα ηηο ρξεκαηνδνηηθϋο ξνϋο Απφ ηελ Ϊιιε, ζε αληέζεζε κε ηα ΓηαξζξσηηθΪ Σακεέα, ην Σακεέν πλνράο θαη ην πξνεληαμηαθφ κϋζν δελ ζπγρξεκαηνδνηνχλ πξνγξϊκκαηα αιιϊ Ϋξγα ά ζηϊδηα Ϋξγσλ, ηα νπνέα πξνζδηνξέδνληαη ζαθψο εμαξράο. ΑπηΪ ηα Ϋξγα ππνβϊιινληαη απφ ηα θξϊηε ζηελ Δπηηξνπά, ππφθεηληαη ζηε δηαρεέξηζε ησλ εζληθψλ αξρψλ θαη απνηεινχλ αληηθεέκελν επέβιεςεο απφ κηα Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο. ΣΫινο νη ηϋζζεξηο ΚνηλνηηθΫο Πξσηνβνπιέεο ηεο πεξηφδνπ απηάο ππφθεηληαη ζε μερσξηζηά δηαδηθαζέα πξνγξακκαηηζκνχ. Σν ΚΠ ζπλνδεχεηαη απφ ζρϋδηα ησλ επηκϋξνπο πεξηθεξεηαθψλ πξνγξακκϊησλ θαζψο θαη απφ ηα πκπιεξψκαηα Πξνγξακκαηηζκνχ (Π) πνπ εθπνλνχληαη ηφζν ζε επέπεδν ΚΠ φζν θαη ζην επέπεδν ηνπ θϊζε κεκνλσκϋλνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξϊκκαηνο. Σα Π θαηαξηέδνληαη απφ ην θϊζε θξϊηνο κϋινο, εζηηϊδνληαη ζηελ εθαξκνγά ηεο ζηξαηεγηθάο θαη ησλ αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο ηνπ θϊζε επηρεηξεζηαθνχ πξνγξϊκκαηνο θαη πεξηιακβϊλνπλ ιεπηνκεξά ζηνηρεέα γηα ην πεξηερφκελν θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θϊζε Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο. Ζ Δπηηξνπά δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηα θξϊηε κϋιε βϊζεη ησλ ελ ιφγσ εγγξαθψλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζηε ζπλϋρεηα πξαγκαηνπνηεέ κηα ελδεηθηηθά θαηαλνκά ησλ πφξσλ ησλ Σακεέσλ γηα θϊζε παξϋκβαζε θαη γηα θϊζε θξϊηνο κϋινο θαη εγθξέλεη ρσξηζηϊ ην θϊζε κεκνλσκϋλν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα. Ζ Ϋγθξηζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ ζεκαηνδνηεέ ηε κεηϊβαζε ζηε θϊζε ηεο θαζεαπηφ πινπνέεζεο ηνπ δηαξζξσηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ΚΠ ε φηη αθνξϊ ηελ πινπνέεζε ησλ Κνηλνηηθψλ Πιαηζέσλ ηάξημεο πθέζηαηαη δηαθξηηφ αληηθεέκελν γηα ηηο δηαδηθαζέεο ειϋγρνπ, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δηαξζξσηηθάο πνιηηηθάο. 11 Π.Ληαξγθνβαο-Γ.ΑλδξΫνπ, Ζ λϋα Πνιηηηθά πλνράο ηε Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ε ΔιιΪδα, Δθδ. Παπαδάζε, ΔΚΔΜ, ζει , Αζάλα

20 Ο έιεγρνο απνζθνπεέ ζηελ επαιάζεπζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο ξνάο ησλ πφξσλ κε βϊζε θξηηάξηα πνπ εέλαη γλσζηϊ θαη απνζαθεληζκϋλα εθ ησλ πξνηϋξσλ (πξνυπνινγηζκνέ, θαλνληζκνέ, επαγγεικαηηθϋο πξνδηαγξαθϋο). Ζ παξαθνινχζεζε αθνξϊ ηελ επαιάζεπζε ηεο ρξεζηήο δηαρείξηζεο ησλ παξεκβϊζεσλ θαη ζε θαλνληθϊ δηαζηάκαηα παξϊγεη αλαιχζεηο γηα ηελ πξφνδν ησλ εθξνψλ ζε ζρϋζε κε ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο ηεο θϊζε παξϋκβαζεο (π.ρ. πφζα ρηιηφκεηξα απηνθηλεηνδξφκσλ θαηαζθεπϊζηεθαλ, πφζνη Ϊλεξγνη θαηαξηέζηεθαλ, πφζεο επηρεηξάζεηο Ϋιαβαλ εληζρχζεηο. Ζ αμηνιφγεζε θξέλεη ηελ πινπνέεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο εθξνϋο, ηα απνηειϋζκαηα θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ απηϋο Ϋρνπλ ζηελ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δσά. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο εέλαη πξνθαλψο ε «δηφξζσζε» ησλ εμεηαδφκελσλ πνιηηηθψλ ζχκθσλα κε ηα επξχηεξα νηθνλνκηθϊ θαη θνηλσληθϊ θξηηάξηα (π.ρ. πνηεο κεηαξξπζκέζεηο ζα πξϋπεη λα γέλνπλ ψζηε ε φπνηα πνιηηηθά λα ζπκβϊιιεη απνηειεζκαηηθφηεξα ζε ζηφρνπο φπσο ε νηθνλνκηθά κεγϋζπλζε, ε αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ά ηεο απαζρφιεζεο, ε κεέσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηάησλ θιπ.). Ζ ζθαηξηθά αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ νπνηαζδάπνηε πνιηηηθάο εέλαη κηα ηδηαέηεξε πνιχπινθε δηαδηθαζέα γηαηέ πξϋπεη λα ελζσκαηψζεη ηα ζπκπεξϊζκαηα: ησλ επηκϋξνπο αμηνινγάζεσλ δηαθνξεηηθψλ επηπϋδσλ πξνγξακκαηηζκνχ (κϋηξσλ, πξνγξακκϊησλ θαη πνιηηηθάο) ησλ επηκϋξνπο αμηνινγάζεσλ πνπ ιακβϊλνπλ ρψξα θαηϊ ηε δηϊξθεηα δηαθνξεηηθψλ θϊζεσλ ηεο δηαδηθαζέαο πξνγξακκαηηζκνχ (εθ ησλ πξνηϋξσλ αμηνιφγεζε, αμηνιφγεζε, εθ ησλ πζηϋξσλ αμηνιφγεζε) θαη ησλ επηκϋξνπο αμηνινγάζεσλ πνπ Ϋρνπλ δηαθνξεηηθφ ζεκαηηθφ εχξνο (ζπλνιηθά αμηνιφγεζε, ζεκαηηθά αμηνιφγεζε θαη αμηνιφγεζε ζε βϊζνο) Ζ γεληθά επζχλε γηα ηελ εθαξκνγά, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαξζξσηηθψλ παξεκβϊζεσλ, θαζψο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηκϋξνπο αξκφδησλ θνξϋσλ αλάθεη ζηα θξϊηε κϋιε 12. ην πιαέζην απηφ, ν Γεληθφο Καλνληζκφο νξέδεη ζαθψο ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ νξγϊλσλ πνπ επζχλνληαη γηα 12 ΜαξαβΫγηαο, Ν. (2001), «Πεξηθεξεηαθά Πνιηηηθά θαη Οηθνλνκηθά θαη Κνηλσληθά πλνρά», ζην Γ.Γεκφπνπινο, Ν.ΜπαιηΪο & Η. Υαζζέδ, (επ.): Δηζαγσγά ζηηο ΔπξσπατθΫο πνπδϋο, Σφκνο Β: Οηθνλνκηθά Οινθιάξσζε θαη Πνιηηηθεο

21 ηηο πιεξσκϋο, ηε δηαρεέξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε. Πην ζπγθεθξηκϋλα: Σα θξϊηε-κϋιε θαη ε Δπηηξνπά ζπλϊπηνπλ ζχκβαζε ρξεκαηνδφηεζεο, ζην πιαέζην ηεο νπνέαο ε Δπηηξνπά αλαιακβϊλεη ηε δϋζκεπζε λα θαηαβϊιεη εηάζηεο πηζηψζεηο αλαιάςεσλ ππνρξεψζεσλ βϊζεη ησλ εγγξϊθσλ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ Ϋρνπλ εγθξηζεέ. ΚΪζε θξϊηνο κϋινο νξέδεη ηφηε γηα θϊζε πξφγξακκα κηα αξρή πιεξσκήο πνπ εέλαη ν ελδηϊκεζνο κεηαμχ ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ θαη ηεο Δπηηξνπάο 13. Ζ αξρά πιεξσκάο παξαθνινπζεέ ηελ εμϋιημε θαη ηε ζπκβαηφηεηα πξνο ηνπο θνηλνηηθνχο θαλφλεο ησλ δαπαλψλ ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ αξρά δηαρεέξηζεο. Οη θπζηθϋο θηλάζεηο ησλ θεθαιαέσλ (ε πηζηψζεσλ πιεξσκψλ) ηεο Έλσζεο πξνο ηα θξϊηε κϋιε πξαγκαηνπνηνχληαη φηαλ ε Δπηηξνπά απνδέδεη ηηο πξαγκαηηθϋο δαπϊλεο ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ, νη νπνέεο ζεσξνχληαη θαη πηζηνπνηνχληαη απφ ηηο αξρϋο πιεξσκψλ. Οη πιεξσκϋο ιακβϊλνπλ ηε κνξθά πιεξσκψλ Ϋλαληη, ελδηϊκεζσλ πιεξσκψλ ά θαηαβνιά ηνπ ηειηθνχ ππνινέπνπ. ΚαηΪ ηελ πξψηε αλϊιεςε ππνρξϋσζεο, ε Δπηηξνπά θαηαβϊιεη ζηελ αξρά πιεξσκάο κηα πιεξσκά Ϋλαληη, ε νπνέα αληηπξνζσπεχεη ην 7% ηεο ζπκκεηνράο ησλ ηακεέσλ. Με ηηο ελδηϊκεζεο πιεξσκϋο απνδέδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπά νη δαπϊλεο πνπ Ϋρνπλ πξϊγκαηη θαηαβιεζεέ απφ ην θξϊηνο-κϋινο ζην πιαέζην ελφο ΜΫηξνπ (θαη νη νπνέεο Ϋρνπλ πηζηνπνηεζεέ απφ ηελ αξρά πιεξσκάο). ε πεξέπησζε πνπ ε αξρά πιεξσκάο δελ ππνβϊιεη αέηεζε πιεξσκάο γηα θϊπνην ηκάκα αλϊιεςεο ππνρξεψζεσλ εληφο δηεηέαο απφ ηελ Ϋγθξηζε ηεο αληέζηνηρεο πξϊμεο, ην πνζφ απηφ απνδεζκεχεηαη απηεπαγγϋιησο απφ ηελ Δπηηξνπά (ν πεξέθεκνο θαλφλαο «λ+2») 14. Ζ δηαρείξηζε ηνπ θϊζε Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο γηα ηελ θϊζε πξνγξακκαηηθά πεξένδν αλαηέζεηαη ζε κηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηαρεηξηζηηθάο Αξράο πεξηιακβϊλνπλ: ηε ζπιινγά θαη δηαβέβαζε νηθνλνκηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ ζρεηηθϊ κε ηελ εθαξκνγά, ηνπο δεέθηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηελ εθπφλεζε ηεο εηάζηαο Ϋθζεζεο εθηϋιεζεο θαηφπηλ Ϋγθξηζεο ηεο επηηξνπάο παξαθνινχζεζεο 13 Π.Ληαξγθνβαο-Γ.ΑλδξΫνπ, Ζ λϋα Πνιηηηθά πλνράο ηε Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ε ΔιιΪδα, Δθδ. Παπαδάζε, ΔΚΔΜ, ζει , Αζάλα Anderson, J.J (1995), Structural Funds and the Social Dimension of EU Policy: Springboard or Strumbling Block? ην S. Leibfried & P.Pierson (επηκ.), European Social Policy; Between Fragmentation and Integration, Washington D.C.: the Brookings Inst

22 ηνλ Ϋιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ πξϊμεσλ ηεο θαη ηεο ζπκβαηφηεηαο ηνπο πξνο ηηο θνηλνηηθϋο πνιηηηθϋο ηε δηνξγϊλσζε ηεο ελδηϊκεζεο αμηνιφγεζεο εηάζηα ζπλϊληεζε κε ηελ Δπηηξνπά (εμϋηαζε ησλ απνηειεζκϊησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ Ϋηνπο) θαη ελδερνκϋλσο πξνζαξκνγά ηνπ ηξφπνπ παξαθνινχζεζεο ά δηαρεέξηζεο κεηϊ απφ ζπζηϊζεηο ηεο Δπηηξνπάο ηελ πξνζαξκνγά ηνπ πκπιεξψκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ κε δηθά ηεο πξσηνβνπιέα ά κεηϊ απφ αέηεζε ηεο επηηξνπάο παξαθνινχζεζεο ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηε δεκνζηφηεηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο ΚΪζε ΚΠ θαη θϊζε Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα παξαθνινπζείηαη απφ κηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο. Οη θπξηφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπάο παξαθνινχζεζεο εέλαη 15 : ε Ϋγθξηζε ηνπ ζπκπιεξψκαηνο πξνγξακκαηηζκνχ (απαηηεέηαη ζπκθσλέα γηα θϊζε ηξνπνπνέεζε) ε Ϋγθξηζε ησλ πξνηϊζεσλ ηξνπνπνέεζεο ηεο παξϋκβαζεο ε Ϋγθξηζε ησλ θξηηεξέσλ επηινγάο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξϊμεσλ κϋζα ζε 6 κάλεο απφ ηελ Ϋγθξηζε ε παξαθνινχζεζε ηεο πινπνέεζεο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ πνπ ζεκεηψζεθε γηα ηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ παξεκβϊζεσλ (ηδέσο βϊζεη ηεο ελδηϊκεζεο αμηνιφγεζεο) ε Ϋγθξηζε ηεο εηάζηαο Ϋθζεζεο εθηϋιεζεο ε πξφηαζε ηξνπνπνηάζεσλ πξνο ηε δηαρεηξηζηηθά αξρά ν θαλνληζηηθφο νξηζκφο ηνπ αληηθεηκϋλνπ θαη ηνπ πεξηερνκϋλνπ ησλ δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο θαη ηεο εηάζηαο Ϋθζεζεο εθηϋιεζεο Ζ Δπηηξνπά παξαθνινχζεζεο πξνεδξεχεηαη απφ εθπξφζσπν ηνπ θξϊηνπο-κϋινπο ά ηεο Γηαρεηξηζηηθάο Αξράο θαη απαξηέδεηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ δηαθφξσλ εηαέξσλ (νηθνλνκηψλ, θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ θνξϋσλ), ελψ ν εθπξφζσπνο ηεο Δπηηξνπάο Ϋρεη ζπκβνπιεπηηθά κφλν ηδηφηεηα. Σα θξϊηε κϋιε θϋξνπλ ηε γεληθά επζχλε γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαξζξσηηθψλ δξϊζεσλ. Πην ζπγθεθξηκϋλα νη εζληθϋο αξρϋο 16 : 15 ΜαξαβΫγηαο, Ν. (2001), «Πεξηθεξεηαθά Πνιηηηθά θαη Οηθνλνκηθά θαη Κνηλσληθά πλνρά», ζην Γ.Γεκφπνπινο, Ν.ΜπαιηΪο & Η. Υαζζέδ, (επ.): Δηζαγσγά ζηηο ΔπξσπατθΫο πνπδϋο, Σφκνο Β: Οηθνλνκηθά Οινθιάξσζε θαη Πνιηηηθεο

23 βεβαηψλνπλ φηη Ϋρεη δεκηνπξγεζεέ θαη εθαξκφδνληαη ζπζηάκαηα ειϋγρνπ δηαβηβϊδνπλ ζηελ επηηξνπά πεξηγξαθά ησλ ζπζηεκϊησλ απηψλ, πηζηνπνηνχλ φηη νη δειψζεηο δαπαλψλ εέλαη αθξηβεέο πξνζιακβϊλνπλ, εληνπέδνπλ θαη δηνξζψλνπλ ηηο παξαηππέεο θαη ελεκεξψλνπλ ζρεηηθϊ ηελ Δπηηξνπά ππνβϊιινπλ ζηελ Δπηηξνπά, θαηϊ ηελ πεξϊησζε θϊζε παξϋκβαζεο, δάισζε απφ αλεμϊξηεηε αξρά πνπ απνηειεέ ζχλζεζε ησλ πνξηζκϊησλ ησλ ειϋγρσλ πνπ δηεμάρζεζαλ θαηϊ ηα πξνεγνχκελα Ϋηε ζπλεξγϊδνληαη κε ηελ Δπηηξνπά θαη αλαθηνχλ ηα πνζϊ πνπ ελδερνκϋλσο Ϋρνπλ απνιεζηεέ ιφγσ παξαηππηψλ Πνζνζηφ 5% ησλ δαπαλψλ ελφο πξνγξϊκκαηνο πξϋπεη λα απνηεινχλ αληηθεέκελν ιεπηνκεξψλ ειϋγρσλ, κϋζσ π.ρ. επηηφπησλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ ειϋγρσλ. Δθφζνλ δηαπηζηψλνληαη παξαηππέεο, ηα θξϊηε κϋιε νθεέινπλ λα πξνβνχλ ζε δεκνζηνλνκηθϋο δηνξζψζεηο κϋζσ ηεο αθχξσζεο ηνπ ζπλφινπ ά κϋξνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ. Απφ ηελ Ϊιιε πιεπξϊ, ε Δπηηξνπά επζχλεηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ επαιάζεπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκϊησλ ειϋγρνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ κπνξεέ λα δηελεξγεέ ειϋγρνπο επέ ηφπνπ ζε ζπλεξγαζέα κε ηα θξϊηε-κϋιε. ΜΪιηζηα, ζε πεξέπησζε ζνβαξάο παξαηππέαο, ε Δπηηξνπά κπνξεέ λα αλαζηεέιεη ηηο πιεξσκϋο επέ 5 κάλεο ην αλψηεξν, πϋξαλ ησλ νπνέσλ πξνβαέλεη ζε δεκνζηνλνκηθά δηφξζσζε, εϊλ ν ιφγνο εμαθνινπζεέ λα πθέζηαηαη. ΔπηπιΫνλ ζε πεξέπησζε αλεπϊξθεηαο ηνπ θξϊηνπο-κϋινπο ά ηεο Γηαρεηξηζηηθάο Αξράο, ε Δπηηξνπά κπνξεέ λα επηβϊιιεη δεκνζηνλνκηθϋο δηνξζψζεηο ησλ παξαηππηψλ θαη παξαβϊζεσλ κεηϊ απφ ζπλελλφεζε κε ην θξϊηνο 17. Ζ Δπηηξνπά εμαζθαιέδεη ε έδηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκϊησλ, ε ιεηηνπξγέα ησλ νπνέσλ ελαπφθεηηαη ζηηο αξρϋο δηαρεέξηζεο θαη πιεξσκψλ. Σα ρξεκαηνδνηηθϊ κϋζα πνπ απνδεζκεχνληαη απφ ηα θξϊηε κϋιε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθ λϋνπ, ελψ απηϊ πνπ αλαθηψληαη απφ ηελ Δπηηξνπά αθαηξνχληαη θαη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθ λϋνπ Π.Ληαξγθνβαο-Γ.ΑλδξΫνπ, Ζ λϋα Πνιηηηθά πλνράο ηε Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ε ΔιιΪδα, Δθδ. Παπαδάζε, ΔΚΔΜ, ζει , Αζάλα Hooghe, L. (1996), Building a Europe with the regions: The Changing Role of the European Commission, ζην L.Hooghe (επηκ.), Cohesion Policy and European Integration: Building Multi-Level Governance, Oxford: Oxford University Press 18 Commission of the EC (1999), Evaluating Socio-Economic Programmes; Volume 1: Evaluation Design and Management, Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities

24 Ζ αμηνιφγεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ δξϊζεσλ επηκεξέδεηαη αλϊκεζα ζην θξϊηνο κϋινο θαη ηελ Δπηηξνπά. Πην αλαιπηηθϊ: ε αμηνιφγεζε εθ ησλ πξνηϋξσλ αλαηέζεηαη ζηηο αξρϋο πνπ εέλαη αξκφδηεο γηα ηελ πξνπαξαζθεπά ησλ ζρεδέσλ, ησλ παξεκβϊζεσλ θαη ηνπ πκπιεξψκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ ε ελδηϊκεζε αμηνιφγεζε θϊζε πξνγξϊκκαηνο νξγαλψλεηαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθά Αξρά, δηελεξγεέηαη απφ αλεμϊξηεην αμηνινγεηά θαη απνζηϋιιεηαη ζηελ Δπηηξνπά, ε νπνέα εθηηκϊ ηελ νξζφηεηϊ ηεο ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ εθ ησλ πζηϋξσλ αμηνιφγεζε (πνπ πξαγκαηνπνηεέηαη απφ αλεμϊξηεην αμηνινγεηά), ην αξγφηεξν 3 Ϋηε κεηϊ ην ηϋινο ηεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ, θϋξεη ε Δπηηξνπά ζε εηαηξηθά ζρϋζε κε ην θξϊηνο κϋινο. Οη εθζϋζεηο αμηνιφγεζεο πξϋπεη λα ηέζεληαη ζηε δηϊζεζε ηνπ θνηλνχ Ζ δηακφξθσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο γηα ην Γ ΚΠ ζηελ ΔΔ Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ηξέηνπ πξνγξακκαηηθνχ πιαηζένπ Ϊζθεζεο πεξηθεξεηαθάο πνιηηηθάο ζε επέπεδν ΔΔ άηαλ ε πξνεηνηκαζέα ηεο κεγϊιεο δηεχξπλζεο πνπ ηειηθϊ πξαγκαηνπνηάζεθε ην Ζ αλψηαηε νξνθά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ παξϋκεηλε θαη γηα απηά ηελ πξνγξακκαηηθά πεξένδν ζην 1,27% ηνπ θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ην 0,45% ηεο δηαξζξσηηθάο δαπϊλεο, ζπκπεξηιακβαλνκϋλσλ θαη ησλ δαπαλψλ ηεο δηεχξπλζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θηλάζεθε ζην 1,23% ηνπ ΑΔΠ. Ο λϋνο θαλνληζκφο βϊζεη ηνπ νπνένπ πινπνηάζεθε θαη πινπνηεέηαη ην ΚΠ (1260/1999) ζπγθεληξψλεη ζε Ϋλα κφλν θεέκελν ηηο δηαηϊμεηο πνπ αθνξνχλ ηα ΓηαξζξσηηθΪ Σακεέα θαη θαιχπηεη ηηο αξρϋο πνπ εθαξκφδνληαη, ηνπο ζηφρνπο, ηηο κεζφδνπο πξνγξακκαηηζκνχ, ηε δεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ Ϋιεγρν. Οη ζηφρνη γηα απηά ηελ πξνγξακκαηηθά πεξένδν γέλνληαη 3 (απφ 6) γηα ιφγνπο απινχζηεπζεο. Ζ Δπηηξνπά θαηϊξηηζε ηνλ θαηϊινγν ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ άηαλ επηιϋμηκεο γηα ην ζηφρν 1 κε βϊζε ην θξηηάξην ηνπ θαηϊ θεθαιάλ εηζνδάκαηνο 19 Π.Ληαξγθνβαο-Γ.ΑλδξΫνπ, Ζ λϋα Πνιηηηθά πλνράο ηε Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ε ΔιιΪδα, Δθδ. Παπαδάζε, ΔΚΔΜ, ζει , Αζάλα

25 (κηθξφηεξν ηνπ 75% ηνπ κϋζνπ εηζνδάκαηνο ηεο ΔΔ) κε βϊζε ηα ζηνηρεέα ησλ ηξηψλ ηειεπηαέσλ εηψλ. O ηφρνο 1 αλαθϋξεηαη επηπιϋνλ ζε Ϋλα θαζεζηψο κεηαβαηηθάο ζηάξημεο γηα ηηο πεξηθϋξεηεο ά πεξηνρϋο πνπ άηαλ επηιϋμηκεο ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθά πεξένδν θαη δελ εέλαη ηελ ηξϋρνπζα. ηηο επηιϋμηκεο πεξηθϋξεηεο ηνπ ηφρνπ 2 ηϋζεθε αλψηαην φξην θϊιπςεο ην 18% ηνπ πιεζπζκνχ. Γηα ηνπο δχν εδαθηθνχο ζηφρνπο ηϋζεθε φξην θϊιπςεο ην 35-40% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ. Οη ρξεκαηνδνηάζεηο ηνπ Σακεένπ πλνράο ζπλδϋζεθαλ γηα απηά ηελ πεξένδν κε ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο. πκθσλάζεθε επηπιϋνλ φηη ε ζπλνιηθά δηαξζξσηηθά δαπϊλε δελ κπνξεέ λα μεπεξϊζεη ην 4% ηνπ ΑΔΠ ηνπ πξνο ελέζρπζε θξϊηνπο κϋινπο. Γηα ηελ πεξένδν απηά παξακϋλεη ν ζηφρνο ηεο πεξηθεξεηαθάο αλϊπηπμεο (Ϋζησ θη αλ δελ απμϊλνληαη νη πφξνη γηα ηελ ππνζηάξημά ηνπ), ε δηϊξθεηϊ ηνπ εέλαη 7 ρξφληα, απινπνηεέηαη ε δηαδηθαζέα θαη θαηαηέζεληαη εληαέα Ϋγγξαθα πξνγξακκαηηζκνχ. Σελ πεξένδν απηά ε εηαηξηθά ζρϋζε δηεπξχλεηαη θαη αλαζεσξεέηαη, ζπκπεξηιακβϊλνληαο θαη κε θπβεξλεηηθνχο θνξεέο, ελψ ε Δπηηξνπά απνζηαζηνπνηεέηαη απφ ηε δηαρεέξηζε πξνγξακκϊησλ, εληζρχεη ηελ αξρά ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη απμϊλεη ηνλ ειεγθηηθφ ηεο ξφιν (γεληθφηεξα απμϊλνληαη νη δεκνζηνλνκηθνέ Ϋιεγρνη) Γ.ΠεηξΪθνο, Γ.ΦπρΪξεο, «Πεξηθεξεηαθά ΑλΪπηπμε ζηελ ΔιιΪδα», Αζάλα, 2004, ζει

26 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Ο Οη θνηλνηηθέο εληζρχζεηο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ άζθεζε πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα 1. Σα δεηήκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα Ζ Δπξσπατθά πεξηθεξεηαθά πνιηηηθά θαέλεηαη πσο θαηϊ ηε δηϊξθεηα φισλ ησλ πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ επεξϋαζε ηελ αληέζηνηρε Διιεληθά πεξηθεξεηαθά πνιηηηθά θαη ηδέσο απφ ηελ Ϋλαξμε ηνπ Α ΚΠ. Ζ επξσπατθά πεξηθεξεηαθά πνιηηηθά απϋθηεζε κεγαιχηεξε ζπλνρά θαη εηδηθφ βϊξνο απφ ην 1998 θαη Ϋπεηηα (δειαδά γηα ηελ ηξέηε πξνγξακκαηηθά πεξένδν) αλ θαη ππϊξρεη κηα ηϊζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κεηϊ ην Δμαθνινπζνχλ Ϊιισζηε λα ππϊξρνπλ γεληθφηεξα δεηάκαηα πνπ πεξηνξέδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηϊ ηεο, πθέζηαληαη πξνβιάκαηα ζπληνληζκνχ πνιηηηθψλ (θπξέσο ηεο πνιηηηθάο αληαγσληζκνχ) θαη πξνβιάκαηα ζπληνληζκνχ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιεέσλ. ε φηη αθνξϊ ηελ ΔιιΪδα νη πφξνη πνπ δηνρεηεχζεθαλ απφ ηα ΓηαξζξσηηθΪ Σακεέα δελ θαηαλεκάζεθαλ ζε πεξηθεξεηαθφ επέπεδν κε βϊζε ζπλεθηηθϊ θαη νξγαλσκϋλα πξνγξϊκκαηα πεξηθεξεηαθάο αλϊπηπμεο 21. Σν κεγαιχηεξν Ϊιισζηε κϋξνο ησλ πφξσλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ θαηεπζχλεηαη ζε ηνκεαθϋο πνιηηηθϋο θαη ιηγφηεξν ζηα πεξηθεξεηαθϊ πξνγξϊκκαηα. Οη ηνκεαθϋο πνιηηηθϋο Ϋρνπλ θπζηθϊ πεξηθεξεηαθά δηϊζηαζε αιιϊ πξνηϊζζνπλ ην ζηνηρεέν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο παξϊ ηεο δηαπεξηθεξεηαθάο ηζφηεηαο. ΔπηπιΫνλ νη πφξνη ησλ πεξηθεξεηαθψλ πξνγξακκϊησλ Ϋζησ θη αλ απνηεινχλ αληηθεέκελν δηαρεέξηζεο ησλ πεξηθεξεηψλ, ειϋγρνληαη απφ ηα ππνπξγεέα θαη δελ εληϊζζνληαη ζε Ϋλα πιαέζην πεξηθεξεηαθάο αλϊπηπμεο, δξψληαο ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ζπκπιεξσκαηηθϊ ζηηο ηνκεαθϋο πνιηηηθϋο 22. Δπηπξφζζεηα γηα ιφγνπο απνξξφθεζεο πφξσλ Ϋγηλε κεηαηφπηζε πφξσλ ζηα πεξηθεξεηαθϊ πξνγξϊκκαηα αιιϊ απηϊ άηαλ ακθέβνιεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πξνζηηζϋκελεο αμέαο γηα ηελ πεξηθεξεηαθά αλϊπηπμε. Έηζη εμαθνινπζεέ λα πθέζηαηαη Ϋιιεηςε πξνγξακκϊησλ νινθιεξσκϋλεο πεξηθεξεηαθάο αλϊπηπμεο. 21 Αλδξηθνπνχινπ Δ. (2000), «Ζ πνιηηηθά ζπλνράο θαη νη πξννπηηθϋο ηεο ζην λϋν Δπξσπατθφ ρψξν», ζην Αλδξηθνπνχινπ Δ.-ΚαπθαιΪο Γξ. (επηκ.) Ο νέορ Εςπωπαϊκόρ Χώπορ, εθδφζεηο ΘεκΫιην, Αζάλα 22 Γ.ΠεηξΪθνο, Γ.ΦπρΪξεο, «Πεξηθεξεηαθά ΑλΪπηπμε ζηελ ΔιιΪδα», Αζάλα, 2004, ζει

27 2. Ζ πινπνίεζε ηνπ Β ΚΠ ( ) ζηελ Διιάδα Ζ πεξένδνο ραξαθηεξέζηεθε απφ κεγαιχηεξε Ϋκθαζε ζε Ϋξγα ππνδνκάο εζληθάο ζεκαζέαο πνπ εληζρχνπλ ηελ εμσζηξϋθεηα ηεο νηθνλνκέαο θαη ηε γεληθφηεξε δηαζχλδεζε ηεο ρψξαο κε ην εμσηεξηθφ. Υσξέο λα εγθαηαιεέπεηαη ε εθαξκνγά κϋηξσλ ηζφξξνπεο αλϊπηπμεο ηεο ρψξαο, δφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθάο αλϊπηπμεο κϋζα απφ Ϋλα επξχηεξν θϊζκα δξαζηεξηνηάησλ θαη κε θχξην ζηφρν ηε βειηέσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηελ αλαβϊζκηζε ηνπ πεξηβϊιινληνο θαη ηε δεκηνπξγέα θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δηαβέσζεο ζηα αζηηθϊ θϋληξα. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ απηάο άηαλ ε πξνεηνηκαζέα ηεο ρψξαο γηα ηελ Ϋληαμε ζηελ Οηθνλνκηθά θαη Ννκηζκαηηθά Έλσζε θαζψο θαη ε πινπνέεζε κεγϊισλ Ϋξγσλ ππνδνκάο ζε νιφθιεξε ηελ ρψξα: Οδηθνέ Ϊμνλεο (ΠΑΘΔ, Δγλαηέα Οδφο), ιηκεληθϊ Ϋξγα, εθζπγρξνληζκφο ηνπ Διιεληθνχ ηδεξνδξνκηθνχ Γηθηχνπ, κεηξφ ηεο Αζάλαο, ελεξγεηαθϊ Ϋξγα (αηνιηθϊ πϊξθα, θπζηθφ αϋξην), ηειεπηθνηλσλέεο, λνζνθνκεέα, θ.ν.θ. ΚαηΪ ηελ πεξένδν εθαξκνγάο ηνπ Β Κνηλνηηθνχ Πιαηζένπ ηάξημεο, ε βειηέσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο Διιεληθάο νηθνλνκέαο θαη ηα κϋηξα γηα ηελ επέηεπμε καθξννηθνλνκηθάο ζηαζεξφηεηαο θαη δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ θαζψο θαη ε ζπκβνιά ηνπ ηδένπ ηνπ Β Κ.Π.., δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζϋζεηο γηα κεγαιχηεξε απφδνζε ηεο αλαπηπμηαθάο πξνζπϊζεηαο ηεο ρψξαο ε νπνέα ζπλερέζηεθε θαη θαηϊ ηελ πεξένδν Τπνινγέδεηαη φηη ε ζπλνιηθά παξϋκβαζε ηνπ Β ΚΠ αληηπξνζσπεχεη ην 6.2% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο (κϋζε εηάζηα κεηαθνξϊ ηζνδχλακε κε 2.9% ηνπ ΑΔΠ), κε επηπξφζζεηνπο πφξνπο απφ ην Σακεέν πλνράο θαη ηηο ΚνηλνηηθΫο Πξσηνβνπιέεο ηεο πεξηφδνπ απηάο. (EC, , ζ. 36) 24. Ζ δηαξζξσηηθά παξϋκβαζε ηνπ Β ΚΠ Ϋδσζε κεγαιχηεξε Ϋκθαζε ζηηο ππνδνκϋο, ζηηο νπνέεο θαηαλεκάζεθε ην 42.3 % ησλ πφξσλ, αθνινπζεέ ην παξαγσγηθφ πεξηβϊιινλ κε 25.5%, νη αλζξψπηλνη πφξνη κε 20.8%, ην πεξηβϊιινλ κε 12% θαη ηϋινο ε ηερληθά βνάζεηα κε 1.5%. ΔθηηκΪηαη σο ηδηαέηεξα ζεκαληηθά ε ζπκβνιά ησλ πφξσλ ηεο θνηλφηεηαο ηφζν σο πξνο ηελ ελέζρπζε ηεο δάηεζεο θαη ζηηο γεληθφηεξεο καθξννηθνλνκηθϋο επηπηψζεηο πνπ επϋθεξαλ, φζν θαη ζηε ζεηηθά κϋζε εηάζηα ζπκβνιά ηνπο ζην ξπζκφ νηθνλνκηθάο αλϊπηπμεο πνπ ππνινγέδεηαη ζε 0.9% ζηε δεχηεξε πξνγξακκαηηθά πεξένδν European Commission The Impact of structural policies on economic and social cohesion in The Union , Luxemburg 24 Γ.ΠεηξΪθνο, Γ.ΦπρΪξεο, «Πεξηθεξεηαθά ΑλΪπηπμε ζηελ ΔιιΪδα», Αζάλα, 2004, ζει Απφ ηελ ηζηνζειέδα

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΜΠΑΡΚΑ ΠΡΟΛΟΓΗΜΑ. Σν βηβιέν «ΛανγξαθηθΪ», απνηειεέ κηα πξνζπϊζεηα. Μηα πξνζπϊζεηα πνπ ε επηζηάκε άξζε λα πεηζαξράζεη ηελ επηζπκέα. Έλα πεηξαδϊθη γηα λα νξζνπνδάζεη ην ηκάκα ειιεληθψλ ζην παλεπηζηάκην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΠΑΣΕΑΝΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΟΤΡΖ Β ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΖΝΑ 2008 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Πεξηερφκελα ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ... 4 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 8 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES 1 Π.Μ.. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES Επιβλέπων: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Επιτροπή: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Καθηγητήσ Ν. Πιττήσ Λζκτορασ Α. Μπότςαρη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΦΩΡΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηεο Αλαπηπμηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15 Ηνπλίνπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ ΣΟ «ΓΔΛΣΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ» 4 [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 Αξ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 Ζ παξνχζα, ζπληϊζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ύνηαξη οδηγού: Νηθνιέλθα-Ενξλέηζα ηνιϊθε Δπηθ.Καζεγάηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίασ και Θράκησ Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Φνηηεηέο: ΓΔΛΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΑΔΜ: 5199 ΚΟΤΣΡΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ Παξνπζίαζε ζηε ρνιή Ναππεγώλ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ Μάηνο 2010 ΤΝΣΑΚΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΟ Γ. ΜΑΝΟ 1!@ # ΤΣΖΜΑ ΣΟΤ BRETTON WOODS Ζ δηακφξθσζε ηνπ θαλφλα ρξπζνχ δνιαξένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο Πνιπηερληθά ρνιά Σκάκα Μεραληθψλ Υσξνηαμέαο & ΑλΪπηπμεο Αλησλίνπ ηέθαλε Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΛΔΗΣΖ ΦΤΛΑΚΖ ΠΑΣΡΑ Δπηβιέπνπζα: ΠαλΪγνπ Αηκηιέα Δηδηθά Δπηζηάκνλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Βίικα ηλάλνγινπ.

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Βίικα ηλάλνγινπ. Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Διιεληθφ ΔΠΑ 2007-2013: κηα πξψηε θξηηηθή απνηίκεζε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο θαη ν πεξηθεξεηαθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 72.000 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ: 71,949,65 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 4. ΤΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΗ Γιπλωματική εργασία Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού Γημαράς Άγγελος Μαστρογιάννης Φίλιππος Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθά νδφο Θεζζαινλέθεο ΝΫα Δπθαξπέα Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξέεο : E.ηαπξνπνχινπ ΣειΫθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA;

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; Οη φθέιεηες ηοσ SPA Vita Action Δπειπέδσλ 21 Αζάλα 11362 Σει 2108815994 Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία ΣΑ ΧΦΔΛΖ ΣΖ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; ΑκΫζσο, ρϊλεηε ην 90%

Διαβάστε περισσότερα

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Σεσνολογική, Οικονομική και ηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ «Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21

ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21 ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ, Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 28 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ; 29 Μάξθεηηλγθ ή Πσιήζεηο; 31 H εμέιημε ηνπ Μάξθεηηλγθ 35 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ Παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΜΟΝΑΓΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (ΜΟΓΗΠ) ΔΚΠΑ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΚΠΑ Καζεγεηήο Αζηέξηνο Γνπθνπδάθεο Πξόεδξνο ΜΟ.ΓΗ.Π Αληηπξύηαλεο ΔΚΠΑ Απξίιηνο 2011, Αζήλα Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Σει. Βπηθ/λέαο. : 22410-46339 (22413-61339) 46301, 46359, Fax : 22410-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 21/11-11-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 17/02/2012 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 210 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΜΑΝΧΛΖ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ έξεπλα ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο Δπηβιέπσλ: Σ. ΒΗΓΑΛΖ, Γξ. Ννκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΗΣΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)...

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ... 4 ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 Γεληθά ζηνηρεηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο... 7 1.1 Θεζκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020)

Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020) Νέν ΔΠΑ Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020) Πξνηεξαηφηεηεο & Αξρηηεθηνληθή Νέν ΞΔΚΙΝΗΜΑ 9 Γεθεκβξίνπ 2013 Σν Νέν ΔΠΑ απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 φπσο απηφ ζθηαγξαθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες

Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες 1 ο ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ 1 Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ Α/Α ΣΜΗΜΑ ΙΓΡΤΜΑ Γ.Β.Π./ΜΟΡΙΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ EN Π.ΑΘΖΝΑ 20147/16,82 2 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012.

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012. ΕΔΡΑ : ΑΜΑΡΟΤΙΟ (ΣΑΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΑΠ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ Σ.Κ.141.21 Μαπούζι 16-11-2011 Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αθξηβψο ε παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο, ε νπνία εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε πξνβιεκαηηθή ηεο

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αθξηβψο ε παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο, ε νπνία εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε πξνβιεκαηηθή ηεο Πρόλογος Δίλαη γεγνλφο φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε βξηζθφηαλ αλέθαζελ ζε θάζε κεηεμέιημεο. Ωζηφζν, γηα πξψηε θνξά ίζσο ζηελ ηζηνξία ηνπ, ην επξσπατθφ εγρείξεκα βξίζθεηαη ελψπηνλ πνιιαπιψλ πξνθιήζεσλ, ε έθβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / 22-12-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΣΑΝΣΗΛΑ ΠΔΣΡΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΚΟΡΑΚΗΑΝΗΣΖ ΜΑΡΗΑ

Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΣΑΝΣΗΛΑ ΠΔΣΡΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΚΟΡΑΚΗΑΝΗΣΖ ΜΑΡΗΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΦΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΠΡΟΝΟΗΑΚΔ ΓΟΜΔ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Α ΒΑΘΜΟΤ. ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα