ΑΡ./ΗΜ.: ΓρΔ/2726/ ΠΡΟΣ: Δρ. Ν. Βασιλάκο Πρόεδρο ΡΑΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡ./ΗΜ.: ΓρΔ/2726/11.07.2011. ΠΡΟΣ: Δρ. Ν. Βασιλάκο Πρόεδρο ΡΑΕ"

Transcript

1 ΑΡ./ΗΜ.: ΓρΔ/2726/ ΠΡΟΣ: Δρ. Ν. Βασιλάκο Πρόεδρο ΡΑΕ Θέμα : Παρουσίαση μεθοδολογίας και αποτελεσμάτων της προτεινόμενης θεώρησης για τον προσδιορισμό της δυνατότητας του υφιστάμενου Δικτύου Διανομής να απορροφήσει ισχύ από μονάδες διεσπαρμένης παραγωγής ανά γεωγραφική περιοχή-πρόταση εφαρμογής της κατά τη διαδικασία έκδοσης προσφορών σύνδεσης ή/και στην διαπίστωση των περιοχών με κορεσμένα δίκτυα Σχετικά: α. ΡΑΕ/Ο-44239/ β. ΔΕΗ/ΓρΔ/5721/ γ. ΡΑΕ/Ο-45944/ Κύριε Πρόεδρε, Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αλληλογραφίας και μετά από περαιτέρω εξέταση του τρόπου προσέγγισης του ζητήματος της δυνατότητας απορρόφησης ισχύος μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής από το Δίκτυο Διανομής ανά γεωγραφική περιοχή και κατ επέκταση της διαπίστωσης περιοχών με κορεσμένα δίκτυα, θέτουμε υπόψη σας την προτεινόμενη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της ως άνω δυνατότητας, καθώς και ενδεικτικά αποτελέσματα αυτής, τα οποία ευλόγως αναφέρονται και αντανακλούν τα υφιστάμενα κατά τη χρονική στιγμή της μελέτης δεδομένα, ως ακολούθως: 1. Η εγγενής δυσκολία προσδιορισμού ορίων διείσδυσης διεσπαρμένης παραγωγής στο Δίκτυο Διανομής έγκειται, όπως ακροθιγώς είχαμε αναφέρει στο β' σχετικό, στο μεγάλο πλήθος των ακτινικών γραμμών μέσης τάσης που το απαρτίζουν και στην πολύ μεγάλη συσχέτιση της δυνατότητας μιας εκάστης γραμμής από παράγοντες όπως το φορτίο και η κατανομή του επί της γραμμής, το μήκος και τη φύση κάθε γραμμής, τα σημεία σύνδεσης και οι ισχείς των μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής. Έτσι το πλήθος των γραμμών σε συνδυασμό με τον πολύ μεγάλο αριθμό διαφορετικών δυνατών τοπολογιών καθιστά εκ των πραγμάτων εξαιρετικά δυσχερή έως αδύνατη τη θέσπιση καθολικών κανόνων ή κριτηρίων και τον εκ των προτέρων υπολογισμό ορίων απορρόφησης στη βάση αυτή. Τονίζεται ότι τα θεωρητικά όρια απορρόφησης ισχύος που παρουσιάστηκαν στο β' σχετικό, υπό συγκεκριμένες απλουστευτικές παραδοχές, είχαν απολύτως ενδεικτικό χαρακτήρα, προκειμένου η καταγραφείσα ασύμμετρη κατανομή αιτήσεων ως προς τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, με υπερσυσσώρευση σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, να αναδειχθεί έτι περαιτέρω μέσω και δικτυακής θεώρησης και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά εφαρμοζόμενο τρόπο υπολογισμού της «χωρητικότητας» των δικτύων. Αντιθέτως σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος ανά γραμμή προκύπτει από την ad hoc εξέταση της σύνδεσης συγκεκριμένων αντιστοιχιζόμενων αιτημάτων και τη διενέργεια μελετών ροής φορτίου, μέχρι την ανάδειξη τεχνικών περιορισμών, με συνεκτίμηση όλων των δυνατών μέτρων και θεραπειών λελογισμένης κλίμακας. 2. Τούτων δοθέντων, κρίθηκε σκόπιμο η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος από μονάδες διεσπαρμένης παραγωγής να αποσυνδεθεί από το τοπικό επίπεδο της γραμμής μέσης τάσης και τις επί μέρους ιδιαιτερότητες και να θεωρηθεί σε κεντρικότερο επίπεδο, ήτοι στο επίπεδο των υποσταθμών ΥΤ/ΜΤ και συγκεκριμένα σε επίπεδο μετασχηματιστών ΥΤ/ΜΤ, οι οποίοι οριοθετούν την πρωταρχική δυναμικότητα του Δικτύου σε δεδομένη Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, Τηλ.: , FAX: , em ai l:a.ze r i.com.gr

2 χρονική στιγμή και παρέχουν σταθερότερη βάση αναφοράς, αφού εξαντλούν τις δυνατότητες της υφιστάμενης υποδομής μιας ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, μέσω όλων των δυνατών εναλλακτικών επιλογών ως προς το δίκτυο μέσης τάσης (δημιουργία νέων γραμμών μέσης τάσης, ενισχύσεις-αναβαθμίσεις υφισταμένων κλπ). Κατ αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος σε μια περιοχή προσδιορίζεται από το σύνολο των υποσταθμών που την εξυπηρετούν, ενσωματώνοντας και τη δυνατότητα μεταβολής της υφιστάμενης τοπολογίας του δικτύου μέσης τάσης. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να βασιστεί σε γενικούς τεχνικούς περιορισμούς καθολικής ισχύος στο επίπεδο των υποσταθμών και ως τέτοιοι θεωρήθηκαν, πέραν της ονομαστικής ισχύος των εγκατεστημένων μετασχηματιστών, αφενός η αναγκαία, για προφανείς λόγους ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων, διατήρηση της ισχύος βραχυκύκλωσης στην πλευρά μέσης τάσης των υποσταθμών ΥΤ/ΜΤ εντός της στάθμης σχεδιασμού αφενός και η επιβαλλόμενη από τον ΚΔΣ&ΣΗΕ διατήρηση του συντελεστή ισχύος των υποσταθμών εντός συγκεκριμένων ορίων αφετέρου. Έτσι η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος από μονάδες διεσπαρμένης παραγωγής λογίζεται ως συνάρτηση της επίπτωσης τους στους ανωτέρω περιορισμούς. Οι μονάδες διεσπαρμένης παραγωγής συμβάλλουν στη διαμόρφωση της τιμής της ισχύος βραχυκυκλώσεως στους ζυγούς ΜΤ των υποσταθμών και η συμβολή τους στο βραχυκύκλωμα διαφοροποιείται ανά τεχνολογία (οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί συμβάλλουν με το ονομαστικό τους ρεύμα, σταθμοί με σύγχρονες γεννήτριες συμβάλλουν με ρεύμα πολλαπλάσιο του ονομαστικού τους, ενώ η συμβολή των ανεμογεννητριών εξαρτάται από την τεχνολογία τους). Από την άλλη πλευρά η εγκατάσταση μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της απορροφούμενης ενεργού ισχύος, χωρίς ανάλογη, κατά κανόνα, μεταβολή των απαιτήσεων αέργου ισχύος. Σε κάθε περίπτωση ο ολικός συντελεστής ισχύος των υποσταθμών θα πρέπει να διατηρείται στα επίπεδα που προδιαγράφει ο Κώδικας του Συστήματος, δηλ. σε τιμές υψηλότερες του 0,95 επαγωγικό. 3. Η προτεινόμενη μεθοδολογία υπολογισμού με βάση τα ανωτέρω κριτήρια ακολουθεί τα εξής βήματα: Α) Κατ αρχήν υπολογίζεται η στάθμη βραχυκύκλωσης στην πλευρά ΜΤ κάθε μετασχηματιστή κατά IEC 60909, με βάση την τρέχουσα τοπολογία του Συστήματος και τις συναφείς τιμές τριφασικού σφάλματος στους ζυγούς ΥΤ του αντίστοιχου υποσταθμού, όπως δίδονται στην ΜΑΣΜ, με μηδενική θεώρηση μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής, καθώς και το προκύπτον συνολικό διαθέσιμο περιθώριο συμβολής μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής (σε MVA), σε σχέση με τη στάθμη σχεδιασμού (250 MVA). Το περιθώριο αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε ισόποση ισχύ παραγωγής (σε MW) μόνο στην περίπτωση αμιγώς φωτοβολταϊκών σταθμών, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση το πραγματικό περιθώριο ισχύος παραγωγής ως προς το κριτήριο αυτό συναρτάται με την τεχνολογία των μονάδων και επομένως δεν μπορεί να προκαθοριστεί. Β) Στη συνέχεια υπολογίζεται για κάθε μετασχηματιστή το περιθώριο απορρόφησης ισχύος από μονάδες διεσπαρμένης παραγωγής, εις τρόπον ώστε να καλύπτεται οριακά η απαίτηση του ΚΔΣ&ΣΗΕ. Για τον υπολογισμό αυτόν θεωρείται φόρτιση στα επίπεδα σχεδιασμού, ανεξάρτητα από τα τρέχοντα πραγματικά δεδομένα, ώστε να καλύπτεται διαχρονικά η απαίτηση, ενώ λαμβάνονται υπόψη συστοιχίες πυκνωτών κεντρικής αντιστάθμισης ισχύος 12 MVAr για κάθε μετασχηματιστή 40/50 MVA, που αντιστοιχεί στη μέγιστη ισχύ αντιστάθμισης με βάση την εφαρμοζόμενη τυποποίηση. Το περιθώριο αυτό συγκρίνεται με το περιθώριο συμβολής στη στάθμη βραχυκύκλωσης και εφόσον είναι μικρότερο οριοθετεί τη μέγιστη δυνατότητα σύνδεσης μονάδων παραγωγής. Κατ αυτόν τον τρόπο οριοθετείται η αρχική δυνατότητα του Δικτύου σε μία γεωγραφική περιοχή, ως

3 προς τα ανωτέρω κριτήρια (π.χ. νομός), δηλ. το ολικό διαθέσιμο περιθώριο απορρόφησης ισχύος χωρίς θεώρηση μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής. Γ) Σε κάθε μετασχηματιστή και υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ αντιστοιχίζονται οι μονάδες διεσπαρμένης παραγωγής που λειτουργούν (μονάδες σε δοκιμαστική ή κανονική λειτουργία) επί των γραμμών μέσης τάσης που αναχωρούν από το ζυγό ΜΤ του μετασχηματιστή, καθώς και οι μονάδες που έχουν συμβολαιοποιηθεί (με συμβάσεις σύνδεσης) επί των αυτών γραμμών αυτών. Υπολογίζεται η συμβολή μιας εκάστης των μονάδων αυτών στη στάθμη βραχυκύκλωσης και η συνολική συμβολή τους καθώς και η συνολική ισχύς των μονάδων και αφαιρούνται από τα αρχικά περιθώρια συμβολής στο βραχυκύκλωμα και απορρόφησης ισχύος αντιστοίχως. Κατ αυτόν τον τρόπο οριοθετείται κάθε χρονική στιγμή η μέγιστη πραγματική δυνατότητα του υφιστάμενου Δικτύου σε μία γεωγραφική περιοχή, όπως προκύπτει από την μετά βεβαιότητας θεώρηση έργων, ήτοι των έργων που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Περαιτέρω θεωρούνται και τα έργα με δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης επί των υφιστάμενων ή νέων προβλεπόμενων γραμμών μέσης τάσης κάθε μετασχηματιστή και επαναϋπολογίζονται κατά τα ανωτέρω τα περιθώρια. Κατ αυτόν τον τρόπο οριοθετείται κάθε χρονική στιγμή, σε συνάρτηση και με την ημερομηνία λήξης των σχετικών προσφορών σύνδεσης, η εκτιμώμενη τρέχουσα δυνατότητα του υφιστάμενου Δικτύου σε μία γεωγραφική περιοχή, δηλ. το διαθέσιμο περιθώριο απορρόφησης ισχύος από μονάδες διεσπαρμένης παραγωγής. Δ) Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι την κάλυψη είτε του περιθωρίου συμβολής στη στάθμη βραχυκύκλωσης είτε του περιθωρίου απορρόφησης ισχύος, βάσει συντελεστή ισχύος, οπότε και εξαντλείται η δυνατότητα περαιτέρω σύνδεσης μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής στο επίπεδο του συγκεκριμένου μετασχηματιστή, ή του υποσταθμού ή της ευρύτερης περιοχής, μέχρις ότου αποδεσμευθεί περιθώριο ισχύος λόγω της εκπνοής του χρονικού διαστήματος ισχύος σχετικών προσφορών σύνδεσης. 4. Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόσθηκε, κατά γενικό και ενδεικτικό τρόπο, με θεώρηση όλων των υφιστάμενων μετασχηματιστών των υποσταθμών ΥΤ/ΜΤ στις 4 Διευθύνσεις Περιφερειών της Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (Αττικής, Μακεδονίας- Θράκης, Πελοποννήσου-Ηπείρου και Κεντρικής Ελλάδας, εξαιρουμένων των υποσταθμών εντός του αστικού ιστού στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου κατά τεκμήριο δεν υφίστανται αιτήματα για μονάδες διεσπαρμένης παραγωγής, πλην φωτοβολταϊκών σταθμών επί κτιρίων ή και ορισμένων μονάδων συμπαραγωγής και συνεπώς εν γένει δεν τίθεται ζήτημα περιθωρίου απορρόφησης, καθώς και των υποσταθμών στα Διασυνδεδεμένα Νησιά, όπου υφίστανται συγκεκριμένα περιθώρια ισχύος για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς εκ του γεγονότος ότι έχουν χαρακτηρισθεί ως κορεσμένα δίκτυα (χωρίς βεβαίως τούτο να σημαίνει ότι η γενική μεθοδολογία δεν μπορεί να εφαρμοσθεί και στους υποσταθμούς που εξαιρέθηκαν στην παρούσα παρουσίαση). Προκειμένου να καταστεί δυνατός ο ενδεικτικός υπολογισμός της αρχικής δυνατότητας του υφιστάμενου Δικτύου, δηλ. ένα ενδεικτικό μέγιστο περιθώριο απορρόφησης ισχύος από μονάδες διεσπαρμένης παραγωγής διαφορετικών τεχνολογιών, έγιναν εύλογες παραδοχές ως προς την ισχύ των μονάδων που εκτιμάται ότι θα συνδεθούν στο Δίκτυο, για τις διάφορες τεχνολογίες ΑΠΕ (δεν θεωρήθηκαν μονάδες συμπαραγωγής), με βάση τους στόχους που θέτει η ΥΑ 19598/ για το 2014, λαμβανομένου υπόψη ότι θεωρείται εν προκειμένω στιγμιότυπο της υφιστάμενης υποδομής (σε επίπεδο υποσταθμών) του Δικτύου, η επέκταση της οποίας απαιτεί εν γένει χρονικό διάστημα τριετίας, ή και μεγαλύτερο. Έτσι θεωρήθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος της ισχύοςστόχου του 2014 για τα αιολικά θα συνδεθεί απευθείας στο Σύστημα, ενώ αντιθέτως το μεγαλύτερο μέρος της ισχύος-στόχου του 2014 για τα φωτοβολταϊκά, τα μικρά υδροηλεκτρικά και τη βιομάζα θα συνδεθεί στο Δίκτυο και δεν συμπεριελήφθη η ισχύς

4 που αναμένεται να συνδεθεί στη νησιωτική Ελλάδα (καθώς και εντός των δύο μεγάλων αστικών κέντρων). Δημιουργήθηκε κατ αυτόν τον τρόπο ένα ενδεικτικό «μίγμα ΑΠΕ», βάσει του οποίου εκτιμήθηκε η μέση συμβολή στο βραχυκύκλωμα με θεώρηση διαφορετικών γενικών συντελεστών συμβολής ανά τεχνολογία, προκειμένου το διαθέσιμο περιθώριο να μεταφράζεται σε ισχύ μονάδων ΑΠΕ, ως ακολούθως: Τεχνολογία Στόχος ΥΑ 19598/ (MW) Ισχύς στο Δίκτυο 2014 (MW) Συντελεστής συμβολής Συμβολή στο Βραχυκύκλωμα (MVA) Αιολικά ΦΒ Ηλιοθερμικά ΜΥΗΣ Βιομάζα Σύνολο , Τονίζεται το γεγονός ότι το ως άνω «μίγμα ΑΠΕ» και τα εξ αυτού προκύπτοντα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά, ενώ από παραμετρικούς υπολογισμούς διεφάνη ότι τα αποτελέσματα μικρή ευαισθησία εμφανίζουν σε μεταβολές του. Στους πίνακες Α1-Α4 δίδονται στοιχεία και αποτελέσματα για τις Διευθύνσεις Περιφερειών Πελοποννήσου-Ηπείρου, Κεντρικής Ελλάδας, Μακεδονίας-Θράκης και Αττικής αντιστοίχως. Οι υποσταθμοί ΥΤ/ΜΤ έχουν ομαδοποιηθεί ανά Περιοχή ΔΕΗ, πρακτικά ανά νομό στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. Για κάθε μετασχηματιστή καταγράφεται το αρχικό περιθώριο συμβολής σταθμών ΑΠΕ στη στάθμη βραχυκύκλωσης (σε MVA), όπως υπολογίστηκε κατά τα αναφερθέντα στην παράγραφο 3, καθώς και το αρχικό περιθώριο απορρόφησης ισχύος (σε MW) βάσει του συντελεστή ισχύος. Στη συνέχεια υπολογίζεται η αρχική δυνατότητα του υφιστάμενου Δικτύου στο επίπεδο Περιοχής (με μηδενική θεώρηση σταθμών ΑΠΕ), ως το άθροισμα των αρχικών περιθωρίων όλων των αντιστοίχων μετασχηματιστών και μεταφράζεται σε μέγιστο περιθώριο ανά Περιοχή μόνο για φωτοβολταϊκά ή για «μίγμα ΑΠΕ» κατά τα ανωτέρω. Η τρέχουσα δυνατότητα του Δικτύου (δηλ. το πραγματικό διαθέσιμο περιθώριο τη χρονική στιγμή εκπόνησης της μελέτης) αποτιμήθηκε, για λόγους απλούστευσης, με θεώρηση όλων των μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής σε λειτουργία ή με προσφορά σύνδεσης σε ισχύ και παρουσιάζονται τα αντίστοιχα μεγέθη σε επίπεδο Περιοχής. Τέλος εκτιμάται η τελική δυνατότητα του Δικτύου, με θεώρηση όλων των γνωστών αιτημάτων σύνδεσης για μονάδες διεσπαρμένης παραγωγής προς σύνδεση στο Δίκτυο (σταθμοί σε λειτουργία ή με προσφορά σύνδεσης ή υπό εξέταση). Τα σχετικά δεδομένα ανά Περιοχή (σύνθεση υποσταθμών, ισχύς σταθμών ΑΠΕ σε λειτουργία, με προσφορά σύνδεσης, συνολική ισχύς όλων των γνωστών αιτημάτων, ανά τεχνολογία και συνολικά) δίδονται στους πίνακες Β1-Β4, ανά Διεύθυνση Περιφέρειας. Στον πίνακα Γ συνοψίζονται τα αποτελέσματα της ως άνω διερεύνησης σε επίπεδο Διεύθυνσης Περιφέρειας και στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας (πλην των μεγάλων αστικών συγκεντρώσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη), ενώ στον πίνακα Δ δίδονται συγκεντρωτικά στοιχεία ισχύος των εγκαταστάσεων παραγωγής σε λειτουργία ή με προσφορά σύνδεσης καθώς και της συνολικής αιτηθείσας ισχύος, ανά τεχνολογία.

5 5. Όπως φαίνεται στον πίνακα Γ, η κατά τα ανωτέρω λογιζόμενη αρχική δυνατότητα του υφισταμένου Δικτύου, όπως αντανακλάται στο προκύπτον ενδεικτικό μέγιστο περιθώριο που αθροίζεται στα 2865 MW, υπερκαλύπτει την θεωρηθείσα ισχύ ΑΠΕ προς σύνδεση στο Δίκτυο το 2014, ήτοι τα 2070 MW, υπό την προϋπόθεση βεβαίως της εύλογης διασποράς της κατά τρόπο όχι υπερβολικά ασύμμετρο έναντι της υφιστάμενης υποδομής, που κατά τεκμήριο συνιστά και την ανάπτυξη των μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής με τα πλέον ευεργετικά αποτελέσματα. Προφανώς το αυτό ισχύει και για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς η ισχύς των οποίων ανέρχεται στο 48% της ισχύος των μονάδων ΑΠΕ στο Δίκτυο, βάσει του θεωρηθέντος μίγματος. Αντιθέτως με θεώρηση όλων των γνωστών αιτημάτων, η ισχύς των οποίων είναι υπερτριπλάσια έναντι της θεωρηθείσας ισχύος στο Δίκτυο το 2014 (βλ. πίνακα Δ), τα αντίστοιχα ενδεικτικά μέγιστα περιθώρια ελαχιστοποιούνται, εάν δεν μηδενίζονται (αναδεικνύοντας και πάλι το ζήτημα της υπερσυσσώρευσης αιτημάτων, ζήτημα που εκφεύγει οιασδήποτε τεχνικής θεώρησης). 6. Η προτεινόμενη μεθοδολογία είναι δυναμική, αφού τα υπολογιζόμενα περιθώρια υπόκεινται σε περιοδική επανεκτίμηση, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις μεταβολές ως προς την κατάσταση των αιτημάτων σύνδεσης μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής (υλοποίηση έργων, νέες δεσμευτικές προσφορές, αναστολή αδειών ή λήξη ισχύος προσφορών σύνδεσης κλπ) αλλά και τις τυχόν μεταβολές ως προς τις δυνατότητες της υφιστάμενης υποδομής σε βάθος χρόνου. Περαιτέρω η εφαρμογή της, ως προς την εκάστοτε υφιστάμενη υποδομή του Δικτύου, επιτρέπει σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα σύνδεσης πρόσθετου δυναμικού παραγωγής, επιπλέον του υπολογιζόμενου, με ομαδοποίηση μονάδων και ανάπτυξη συνεργειών για σύνδεσή τους απευθείας στο Σύστημα, μέσω νέου υποσταθμού ανύψωσης. Επομένως η κατά τόπους κάλυψη των διαθέσιμων περιθωρίων απορρόφησης ισχύος δεν θα ισοδυναμεί κατ ανάγκη με γενική αναστολή υποδοχής νέων αιτήσεων στις αντίστοιχες περιοχές. Τουναντίον προτείνουμε στις ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες διαπιστώνεται η κάλυψη των αντιστοίχων περιθωρίων απορρόφησης ισχύος, να αναστέλλεται προσωρινά η έκδοση προσφορών σύνδεσης από τον Διαχειριστή του Δικτύου, για τις εξαιρούμενες από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής μονάδες, αναστολή που θα μπορούσε ενδεχομένως να συνοδεύεται από εισήγηση προς την Αρχή σας για τον χαρακτηρισμό τους ως κορεσμένων δικτύων, μέχρι την επανεξέταση της κατάστασης και τον επαναπροσδιορισμό νέων τυχόν διαθέσιμων περιθωρίων στις περιοχές αυτές, αναλόγως με τον βαθμό προώθησης της υλοποίησης των αντιστοίχων έργων. 7. Ευνόητον είναι ότι η εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής προϋποθέτει συνθήκες πλήρους διαφάνειας και τη δυνατότητα πρόσβασης όλων των ενδιαφερομένων στα στοιχεία που τους αφορούν (αρχική δυνατότητα υφιστάμενου Δικτύου ανά μετασχηματιστή και ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, στοιχεία αντιστοιχιζόμενων αιτημάτων ανά γραμμή μέσης τάσης και μετασχηματιστή, εκάστοτε διαμορφούμενα περιθώρια απορρόφησης συναρτήσει των αντιστοίχων προσφορών κλπ). Αυτό μπορεί να καταστεί δυνατό μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που η υλοποίηση της οποίας έχει δρομολογηθεί για την εν γένει διαχείριση των αιτημάτων σύνδεσης στο Δίκτυο μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής και την δημοσιοποίηση διαρκώς ενημερωμένων στοιχείων, αναφορικά με την υποβολή και την κατάσταση των πάσης φύσεως αιτημάτων, ανεξαρτήτως του σημείου υποδοχής τους. 8. Τεχνικές λεπτομέρειες ως προς την προτεινόμενη μεθοδολογία και τον τρόπο εφαρμογής της θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω συζήτησης και επεξεργασίας μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών μας, ενώ είμαστε στη διάθεσή σας για την αναλυτική και εποπτική παρουσίασή της στα γραφεία σας, εφόσον τούτο ήθελε κριθεί σκόπιμο από την Αρχή σας.

6 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση κρίνετε αναγκαία και περαιτέρω συνεργασία επί του θέματος. Με εκτίμηση Αρθούρος Ζερβός Συνημμένα: 10 πίνακες Κοινοποίηση: - Καθηγητή κ. Ν. Χατζηαργυρίου Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο - ΓΔ/Δ - ΔΔ - ΔΔΔ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2010 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Αντικείμενο της Μελέτης Η παρούσα μελέτη (ΦΑΣΗ Α ) αποτελεί τη βάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2 2. ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ... 3 2.1 Ανάπτυξη και εκτίμηση της συμβολής των ΑΠΕ (με

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής 31 Μαρτίου 2011 Α.Π. 459 Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Θέμα: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ανταποκρινόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Επί της με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-146576/11.11.2011 καταγγελίας της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

«Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας»

«Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ «Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Έκθεση

Προκαταρκτική Έκθεση ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Προκαταρκτική Έκθεση Ερευνητικό Έργο Παραµετρική διερεύνηση της τιµολόγησης Υβριδικών Σταθµών σε Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α θ ή ν α, Ν ο έ μ β ρ ι ο ς 2 0 1 2 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόμενες διατάξεις, με τις οποίες συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία με θέμα

Διπλωματική εργασία με θέμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική εργασία με θέμα Κατασκευή εργαστηριακού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

(Σχέδιο) Κώδικας ιαχείρισης του ικτύου

(Σχέδιο) Κώδικας ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr (Σχέδιο) Κώδικας ιαχείρισης του ικτύου Αθήνα, Ιούλιος 2008 2 Τµήµα Ι: Γενικές διατάξεις ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2012 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Κεφάλαιο Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κεφάλαιο Α Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Άρθρο 1 Θέματα πρόσβασης στα δίκτυα 1. Η περίπτωση α της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την Ποιότητα Υπηρεσιών της Εταιρείας ιανοµής για τα έτη 2004 2008

Έκθεση για την Ποιότητα Υπηρεσιών της Εταιρείας ιανοµής για τα έτη 2004 2008 Έκθεση για την Ποιότητα Υπηρεσιών της Εταιρείας ιανοµής για τα έτη 2004 2008 Μάρτιος 2010 - Εκτενής περίληψη Η ΡΑΕ µε την παρούσα έκθεση εγκαινιάζει την προσπάθεια ανάδειξης µιας σειράς θεµάτων µε αφετηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μιχάλη Π. Παπαδόπουλου Ομ. καθ. ΕΜΠ 1. Οι πρώτες προσπάθειες Η πρώτη συστηματική διερεύνηση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόµενες διατάξεις, µε τις οποίες συµπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Τεχνική Έκθεση Π&Χ

Τελική Τεχνική Έκθεση Π&Χ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υπογράφοντος Μελετητή και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να συναχθεί ότι αποτελεί και τη Εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας μη διασυνδεδεμένων νησιών για την ανάπτυξη αιολικών σταθμών

Διαβάστε περισσότερα