Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο"

Transcript

1 Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Πρώτη έσµη µέτρων για την απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Θεσπίστηκε το 1992 µε την Οδηγία 96/92/ΕΚ. εύτερη έσµη µέτρων για την απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Αν και κρίθηκε ότι η Οδηγία 96/92/ΕΚ συνέβαλε σηµαντικά στην απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, διαπιστώθηκε πολύ γρήγορα η ανάγκη για επίσπευση της απελευθέρωσης προκειµένου να επιτευχθεί µία πλήρως λειτουργική εσωτερική αγορά στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας (Σύνοδος Λισσαβώνας/ Μάρτιος 2000). Όπως αναφέρεται στο Προοίµιο της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ, µε την οποία θεσπίστηκε η εύτερη έσµη µέτρων, τα κυριότερα εµπόδια για την επίτευξη µιας απολύτως λειτουργικής και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς σχετίζονται, µεταξύ άλλων, µε τα θέµατα της πρόσβασης στο δίκτυο, µε την τιµολόγηση των υπηρεσιών του δικτύου και µε τους διαφορετικούς βαθµούς ανοίγµατος της αγοράς µεταξύ των κρατών µελών. Προκειµένου να διασφαλισθεί η δίκαιη και αµερόληπτη πρόσβαση στο δίκτυο, κρίθηκε σκόπιµο τα δίκτυα διανοµής και µεταφοράς, όπου υφίστανται κάθετα ολοκληρωµένες επιχειρήσεις, να έχουν νοµικά διακριτή προσωπικότητα και να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία των διαχειριστών των δικτύων µεταφοράς και διανοµής έναντι των παραγωγών και προµηθευτών. Τρίτη έσµη µέτρων για την απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Α. Ιστορικό & Βασικές οµές της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ H Τρίτη έσµη µέτρων για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας περιλαµβάνει την Οδηγία 2009/72/ΕΚ (εν συνεχεία «Οδηγία»), τον Κανονισµό 714/2009 σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και τον Κανονισµό 713/2009 για την ίδρυση του Οργανισµού για την Συνεργασία των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας. Με την Οδηγία, καταργείται ρητά από , η προηγούµενη αυτής οδηγία 2003/54/ΕΚ. Ενόψει της έγκρισης του κειµένου της Οδηγίας, η τοποθέτηση του Συµβουλίου, που εν πολλοίς αποτέλεσε και το Προοίµιο της Οδηγίας, προέβλεπε τους στόχους της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα υφιστάµενα προβλήµατα και εµπόδια της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και τις βασικές ρυθµίσεις που θα πρέπει να θεσµοθετηθούν προκειµένου να υπάρξει ταχεία και αποτελεσµατική απελευθέρωση της εν λόγω αγοράς. Μεταξύ των αναφερόµενων στόχων είναι η παροχή πραγµατικών επιλογών σε όλους τους καταναλωτές της Κοινότητας, η παροχή νέων επιχειρηµατικών ευκαιριών και η αύξηση του διασυνοριακού εµπορίου ώστε να επιτευχθούν κέρδη σε απόδοση, ανταγωνιστικές τιµές, υψηλότερα πρότυπα παρεχόµενων υπηρεσιών και να ενισχυθεί ταυτόχρονα η ασφάλεια του εφοδιασµού και η αειφορία. Σύµφωνα µε την παραπάνω τοποθέτηση του Συµβουλίου, δεν είχε επιτευχθεί ακόµη η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στο δίκτυο, δεν είχαν αναπτυχθεί αρκούντως οι διασυνοριακές διασυνδέσεις ώστε να µπορεί να εξασφαλιστεί η προσφορά της ηλεκτρικής ενέργειας στην χαµηλότερη δυνατή τιµή, δεν παρέχονταν κατάλληλα κίνητρα προκειµένου αφ ενός οι παραγωγοί να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες παραγωγής αφ ετέρου οι καταναλωτές να ωθούνται σε αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας και έτσι να εξασφαλίζεται ο απρόσκοπτος εφοδιασµός των κρατών µελών και δεν είχαν 1

2 δηµιουργηθεί ίσοι όροι ανταγωνισµού για όλες τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που είναι εγκατεστηµένες στην Κοινότητα. Κρίθηκε δε, ότι τα παραπάνω δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθούν χωρίς τον αποτελεσµατικό διαχωρισµό των δικτύων από τις δραστηριότητες της παραγωγής και προµήθειας, αποτέλεσµα το οποίο δεν κατόρθωσε να επιτύχει µε τις διατάξεις της η προηγούµενη οδηγία 2003/54/ΕΚ. Επίσης κρίθηκε, ότι ο µη αποτελεσµατικός διαχωρισµός των δικτύων από τις δραστηριότητες της παραγωγής και προµήθειας ενέχει τον κίνδυνο διακρίσεων στην εκµετάλλευσή τους καθώς και στην παροχή κινήτρων στις κάθετα ολοκληρωµένες επιχειρήσεις για πραγµατοποίηση των ενδεδειγµένων επενδύσεων στα δίκτυά τους. Ως ο πλέον αποτελεσµατικός δε τρόπος για τον ως άνω διαχωρισµό και ακολούθως για την προώθηση των επενδύσεων σε υποδοµές, την διαφάνεια της αγοράς και την δίκαιη πρόσβαση των νεοεισερχοµένων στο δίκτυο, θεωρήθηκε ο διαχωρισµός της δραστηριότητας της µεταφοράς από την ιδιοκτησία, είτε µέσω άµεσης πώλησης είτε µέσω διάσπασης της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης. Κυρίως για τις περιπτώσεις των κάθετα ολοκληρωµένων επιχειρήσεων, ήτοι επιχειρήσεων ή οµίλων ηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριοποιούνται τουλάχιστον στην µεταφορά ή διανοµή και τουλάχιστον στην παραγωγή ή προµήθεια και όπου το ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα έχουν δικαίωµα άµεσου ή έµµεσου ελέγχου, θα έπρεπε να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο να προβαίνουν σε διακρίσεις κατά των ανταγωνιστών τους όσον αφορά την πρόσβαση στο δίκτυο και τις επενδύσεις. Προκειµένου για την ορθή λειτουργία της αγοράς στο παραπάνω πλαίσιο, κρίθηκε απαραίτητη και η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των εθνικών ρυθµιστικών αρχών καθώς και των αρµοδιοτήτων τους ώστε να έχουν την δυνατότητα να λαµβάνουν αποφάσεις σε κάθε συναφές ρυθµιστικό θέµα. Β. Οι βασικές ρυθµίσεις της Οδηγίας 1. Η προθεσµία για την συµµόρφωση των κρατών µελών µε τις διατάξεις της Οδηγίας, έχει ορισθεί µέχρι 3 Μαρτίου 2011, µε την εξαίρεση των διατάξεων για πιστοποίηση, ως διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς, εταιρίας που ελέγχεται από πρόσωπο ή πρόσωπα προερχόµενα από τρίτες χώρες καθώς και για παρακολούθηση στοιχείων των εν λόγω εταιριών που µπορεί να οδηγήσουν σε έλεγχό τους από τα παραπάνω πρόσωπα, η εφαρµογή των οποίων θα πρέπει να γίνει µέχρι την ιαχωρισµός της δραστηριότητας µεταφοράς από τις δραστηριότητες της παραγωγής και της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Η Οδηγία προβλέπει την δυνατότητα στα κράτη µέλη να εφαρµόσουν τρεις (3) διαφορετικές λύσεις, και συγκεκριµένα: α. Ιδιοκτησιακός ιαχωρισµός (Ownership Unbundling/ OU ) Η εταιρία που έχει την κυριότητα του Συστήµατος Μεταφοράς υποχρεούται να λειτουργεί και ως ιαχειριστής του Συστήµατος, έχοντας βασικά τους εξής περιορισµούς: Το ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα: - δεν δύνανται να ασκούν τον έλεγχο σε επιχειρήσεις παραγωγής ή προµήθειας και σε ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς ή σε Σύστηµα Μεταφοράς ή να έχουν την εξουσία άσκησης δικαιωµάτων ψήφου, διορισµού µελών των εκπροσωπούντων οργάνων ή την κατοχή πλειοψηφικού πακέτου σε ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς ή σε Σύστηµα Μεταφοράς, και - δεν δύνανται να ασκούν έλεγχο σε ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς ή σε Σύστηµα Μεταφοράς και σε επιχειρήσεις παραγωγής ή προµήθειας ή να έχουν δικαίωµα ψήφου, διορισµού µελών των 2

3 εκπροσωπούντων οργάνων ή την κατοχή πλειοψηφικού πακέτου σε επιχειρήσεις παραγωγής ή προµήθειας, - δεν έχουν δικαίωµα να διορίζουν µέλη των εκπροσωπούντων οργάνων σε ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς ή σε Σύστηµα Μεταφοράς και να ασκούν έλεγχο ή δικαίωµα ψήφου ή δικαίωµα διορισµού µελών των εκπροσωπούντων οργάνων ή να κατέχουν πλειοψηφικό µερίδιο σε επιχειρήσεις παραγωγής ή προµήθειας, - δεν έχουν δικαίωµα να είναι µέλη εκπροσωπούντων οργάνων τόσο σε επιχειρήσεις παραγωγής και προµήθειας όσο και σε ιαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς ή στο Σύστηµα Μεταφοράς. Παρέκκλιση από τους ως άνω περιορισµούς δύναται να επιτρέπεται από τα κράτη µέλη έως την , όταν οι ιαχειριστές Συστηµάτων Μεταφοράς δεν αποτελούν µέρος κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης. Ο Ιδιοκτησιακός ιαχωρισµός µπορεί να γίνει είτε µέσω άµεσης πώλησης είτε µέσω διάσπασης της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης µεταξύ των δραστηριοτήτων του Συστήµατος και των λοιπών δραστηριοτήτων. Η εφαρµογή της παρούσας λύσης θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί, εφόσον επιλεγεί από κάποιο κράτος-µέλος, µέχρι την υνατότητα παρεκκλίσεων για ένα έτος, ήτοι µέχρι την , από την εφαρµογή των παραπάνω περιορισµών παρέχεται στην περίπτωση που ο ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς δεν αποτελεί µέρος κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης. β. Ανεξάρτητος ιαχειριστής Συστήµατος (Independent System Operator/ ISO ) Η εν λόγω δυνατότητα, παρέχεται εφόσον κατά την το Σύστηµα µεταφοράς ανήκει σε κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση (εν συνεχεία Επιχείρηση ). Το κράτος µέλος µπορεί να αποφασίσει αφ ενός µεν ότι η Επιχείρηση, και δη µέρος αυτής που είναι ανεξάρτητο από τις λοιπές δραστηριότητες πλην της µεταφοράς, διατηρεί την ιδιοκτησία του Συστήµατος Μεταφοράς και αφ ετέρου να ορίσει Ανεξάρτητο ιαχειριστή Συστήµατος, ήτοι εταιρία µη αποτελούσα τµήµα της Επιχείρησης, οπότε θα πρέπει να ισχύουν µεταξύ άλλων και τα εξής: Ο ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς: Θα πρέπει να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις που προβλέπουν ρήτρες ανεξαρτησίας µεταξύ των επιµέρους δραστηριοτήτων παραγωγής, προµήθειας, διανοµής και µεταφοράς και δη ότι το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα: - δεν δύνανται να ασκούν τον έλεγχο σε επιχειρήσεις παραγωγής ή προµήθειας και σε ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς ή σε Σύστηµα Μεταφοράς ή να έχουν την εξουσία άσκησης δικαιωµάτων ψήφου, διορισµού µελών των εκπροσωπούντων οργάνων ή την κατοχή πλειοψηφικού πακέτου σε ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς ή σε Σύστηµα Μεταφοράς, και - δεν δύνανται να ασκούν έλεγχο σε ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς ή σε Σύστηµα Μεταφοράς και σε επιχειρήσεις παραγωγής ή προµήθειας ή να έχουν δικαίωµα ψήφου, διορισµού µελών των εκπροσωπούντων οργάνων ή την κατοχή πλειοψηφικού πακέτου σε επιχειρήσεις παραγωγής ή προµήθειας, - δεν έχουν δικαίωµα να διορίζουν µέλη των εκπροσωπούντων οργάνων σε ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς ή σε Σύστηµα Μεταφοράς και να ασκούν έλεγχο ή δικαίωµα ψήφου ή δικαίωµα διορισµού µελών των εκπροσωπούντων οργάνων ή να κατέχουν πλειοψηφικό µερίδιο σε επιχειρήσεις παραγωγής ή προµήθειας, 3

4 - δεν έχουν δικαίωµα να είναι µέλη εκπροσωπούντων οργάνων τόσο σε επιχειρήσεις παραγωγής και προµήθειας όσο και σε ιαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς ή στο Σύστηµα Μεταφοράς. Το τµήµα της Επιχείρησης που έχει την ιδιοκτησία του Συστήµατος Μεταφοράς: Είναι ανεξάρτητο, τουλάχιστον ως προς την νοµική µορφή, οργάνωση και λήψη αποφάσεων, από τις υπόλοιπες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται µε την µεταφορά, και Η Επιχείρηση, που έχει την ιδιοκτησία του Συστήµατος Μεταφοράς: Χρηµατοδοτεί ή συµφωνεί στην χρηµατοδότηση των επενδύσεων που αποφασίζονται από τον Ανεξάρτητο ιαχειριστή Συστήµατος και παρέχει εγγυήσεις για την διευκόλυνση της χρηµατοδότησης επεκτάσεων του δικτύου. Προκειµένου εταιρία να ορισθεί ως Ανεξάρτητος ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς, θα πρέπει προηγουµένως να λάβει την σχετική πιστοποίηση από την ρυθµιστική αρχή κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στις διατάξεις της Οδηγίας. γ. Ανεξάρτητος ιαχειριστής Μεταφοράς (Independent Transmission Operator ITO ) Η εν λόγω δυνατότητα επίσης παρέχεται εφόσον κατά την το Σύστηµα µεταφοράς ανήκει σε κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση (εν συνεχεία Επιχείρηση ). Το κράτος µέλος µπορεί να επιλέξει να µην προβεί σε ιδιοκτησιακό διαχωρισµό ούτε να ορίσει Ανεξάρτητο ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς αλλά να παραµείνει ο ιαχειριστής µέρος της Επιχείρησης, έχοντας όµως ανεξάρτητη νοµική υπόσταση, και να τον εξοπλίσει όµως µε: - την κυριότητα του δικτύου µεταφοράς και όλων των παγίων που είναι απαραίτητα για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, - τους ανθρώπινους, τεχνικούς, υλικούς και οικονοµικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, και διασφαλίζοντας ότι θα τηρούνται και τα εξής: - απαγορεύεται η εκµίσθωση προσωπικού και η παροχή υπηρεσιών από και προς οποιοδήποτε µέρος της Επιχείρησης, πλην όµως επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών από τον ιαχειριστή προς την Επιχείρηση, υπό τον όρο ότι η εν λόγω παροχή δεν οδηγεί σε διακρίσεις εις βάρος άλλων χρηστών, διατίθεται υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις που έχουν εγκριθεί από τη ρυθµιστική αρχή και δεν δηµιουργεί εµπόδια ή στρέβλωση του ανταγωνισµού κατά την παραγωγή/ προµήθεια, - η παροχή κατάλληλων οικονοµικών πόρων για αντικατάσταση των παγίων που έχει αποκτήσει ο ιαχειριστής καθώς και για µελλοντικά επενδυτικά σχέδια θα γίνεται από την Επιχείρηση προς τον ιαχειριστή µετά από σχετική αίτησή του, - δεν επιτρέπεται να µοιράζεται ο ιαχειριστής µε κανένα τµήµα της Επιχείρησης, συστήµατα ασφάλειας, λογισµικό και εξοπλισµό ούτε συµβούλους ή εργολάβους για τα παραπάνω, - ο έλεγχος των λογαριασµών του ιαχειριστή θα πρέπει να γίνεται από άλλο ελεγκτή από αυτόν που ελέγχει τµήµα ή το σύνολο της Επιχείρησης. - ο ιαχειριστής θα διαθέτει την εξουσία άντλησης κεφαλαίων από την κεφαλαιαγορά καθώς και εξουσίες λήψης αποφάσεων ανεξάρτητα από την Επιχείρηση αναφορικά µε τους απαιτούµενους πόρους για την λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Συστήµατος. - δεν θα υπάρχει ουδεµία συµµετοχή είτε των θυγατρικών της Επιχείρησης που ασχολούνται µε την παραγωγή/ προµήθεια στον διαχειριστή είτε του ιαχειριστή στις εν λόγω θυγατρικές. Στην έννοια της συµµετοχής συµπεριλαµβάνεται και η λήψη µερισµάτων ή άλλου οφέλους. 4

5 - όλες οι σχέσεις και συναλλαγές µεταξύ ιαχειριστή και Επιχείρησης θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις συνθήκες της αγοράς και οι σχετικές συµφωνίες να υποβάλλονται από τον ιαχειριστή προς την ανεξάρτητη ρυθµιστική αρχή, προς έγκριση. - υφίσταται υποχρέωση κοινοποίησης στοιχείων και όρων απασχόλησης των προσώπων που ορίζονται από το εποπτικό όργανο στην ρυθµιστική αρχή, η οποία δικαιούται να εγείρει αντιρρήσεις επ αυτών. Για τα πρόσωπα αυτά (µέλη διοικητικών οργάνων διαχειριστή, υπεύθυνοι διαχείρισης) καθώς και για τους υπαλλήλους του ιαχειριστή, υφίσταται περαιτέρω ασυµβίβαστο κατοχής θέσης /ευθύνης/ συµφέροντος που να συνδέεται Επιχείρηση και των µετόχων που ασκούν τον έλεγχό της, για διάστηµα 3 ετών πριν τον διορισµό τους, κατά την θητεία τους και 4 έτη µετά τη λήξη της απασχόλησής τους στον ιαχειριστή. Το εν λόγω ασυµβίβαστο ισχύει τουλάχιστον για το ήµισυ των µελών του εποπτικού οργάνου, - ο ιαχειριστής καταθέτει κάθε χρόνο στην ρυθµιστική αρχή, 10ετές πρόγραµµα ανάπτυξης του δικτύου µε στόχο την διασφάλιση της επάρκειας του συστήµατος και της ασφάλειας εφοδιασµού. Η ρυθµιστική αρχή διενεργεί διαδικασία διαβούλευσης επί του ως άνω προγράµµατος, µε την συµµετοχή των χρηστών του δικτύου και εν συνεχεία παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρµογή του προγράµµατος. Σε περίπτωση δε, µη υλοποίησης συγκεκριµένης επένδυσης που έχει συµφωνηθεί και συνεχίζει να κρίνεται απαραίτητη, η ρυθµιστική αρχή δικαιούται είτε να ζητήσει από τον ιαχειριστή να υλοποιήσει την συγκεκριµένη επένδυση είτε να δεχθεί αύξηση του µετοχικού του κεφαλαίου µε συµµετοχή ανεξάρτητων επενδυτών για τον σκοπό αυτό είτε να διοργανώσει ανοιχτή διαδικασία πρόσκλησης για υποβολή προσφορών, - ο ιαχειριστής δεν δικαιούται να αρνηθεί σύνδεση νέων εγκαταστάσεων λόγω πιθανών µελλοντικών περιορισµών στις διαθέσιµες δυνατότητες του δικτύου ούτε να αρνηθεί νέο σηµείο σύνδεσης µε αιτιολογία την επιβάρυνση µε πρόσθετες δαπάνες. Η παραπάνω λύση, αν και προέκυψε ως αποτέλεσµα συµβιβασµού κατά την κατάρτιση της Οδηγίας, θεωρείται πλέον ότι δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική για διάφορους λόγους, µεταξύ των οποίων και εξαιτίας του γεγονότος ότι αφ ενός µεν παραµένουν στην Επιχείρηση τα πάγια του Συστήµατος Μεταφοράς που είναι ιδιαίτερης αξίας και άρα αυξάνουν την αξία της, αφ ετέρου όµως η Επιχείρηση δεν διαθέτει έλεγχο επί αυτών και επιβαρύνεται µε µια σειρά από αυστηρές υποχρεώσεις. 3. ιαχείριση Συστηµάτων ιανοµής Ο ορισµός διαχειριστών συστηµάτων διανοµής γίνεται είτε από τα κράτη µέλη είτε κατόπιν αιτήµατος αυτών, από τις ιδιοκτήτριες εταιρίες των συστηµάτων διανοµής. Παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη µέλη να επιβάλλουν στον διαχειριστή του Συστήµατος διανοµής να δίνει προτεραιότητα κατά την κατανοµή των φορτίων στις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή από απόβλητα ή που παράγουν συνδυασµένα θερµότητα και ενέργεια. 4. ιαχωρισµός των ιαχειριστών συστηµάτων διανοµής Σε περίπτωση που διαχειριστής συστήµατος διανοµής αποτελεί τµήµα κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης (εν συνεχεία Επιχείρηση ) τότε, δεν απαιτείται µεν ιδιοκτησιακός διαχωρισµός των περιουσιακών στοιχείων του συστήµατος διανοµής από την Επιχείρηση, όµως θα πρέπει ο διαχειριστής να είναι ανεξάρτητος από νοµικής µορφής, οργάνωσης και λήψης αποφάσεων από τις λοιπές δραστηριότητες της Επιχείρησης που δεν συνδέονται µε την διανοµή. Στα πλαίσια αυτά, απαιτούνται τουλάχιστον τα εξής: - Τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη για την διαχείριση του συστήµατος διανοµής θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι είναι σε θέση να δρουν µε ανεξαρτησία και επιπλέον δεν δύνανται να συµµετέχουν σε δοµές της Επιχείρησης που ευθύνονται για την καθηµερινή δραστηριότητα παραγωγής, προµήθειας ή µεταφοράς. 5

6 - Ο διαχειριστής του συστήµατος διανοµής θα πρέπει να έχει ανεξαρτησία στην λήψη αποφάσεων για τους πόρους που απαιτούνται για την λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου. - Πρέπει να διασφαλίζεται ότι παρακολουθείται ο διαχειριστής από την ρυθµιστική αρχή ώστε να µην προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισµού εκµεταλλευόµενος την Επιχείρηση. Τα παραπάνω µπορεί να µην εφαρµόζονται στην περίπτωση που Επιχείρηση εξυπηρετεί λιγότερο από συνδεδεµένους πελάτες ή µικρά αποµονωµένα συστήµατα. 5. ικαιώµατα προσώπων προερχόµενων από τρίτες χώρες για έλεγχο Συστηµάτων Μεταφοράς Με στόχο την διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού και άρα προστασίας της δηµόσιας ασφάλειας, προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται η πιστοποίηση ανεξάρτητου ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς που ελέγχεται από πρόσωπα προερχόµενα από τρίτες χώρες, παρά µόνο εφόσον συµµορφώνονται προς τις προδιαγραφές περί πραγµατικού διαχωρισµού που ισχύουν και για τα κράτη µέλη. Αντίστοιχα διασφαλίζεται η µη απόκτηση από πρόσωπα προερχόµενα από τρίτες χώρες ελέγχου Συστηµάτων Μεταφοράς ή ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς, παρά µόνο µε την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων. 6. Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές Γενικοί στόχοι Η Οδηγία καθορίζει τους γενικούς στόχους, την επίτευξη των οποίων θα πρέπει να επιτυγχάνουν οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές, και που µεταξύ άλλων, είναι και οι εξής: Το αποτελεσµατικό άνοιγµα της αγοράς για όλους του πελάτες και τους προµηθευτές στην Κοινότητα, η κατάργηση των περιορισµών στο εµπόριο ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ κρατών συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης κατάλληλου διασυνοριακού δυναµικού µεταφοράς τόσο για την κάλυψη της ζήτησης όσο και για την ενίσχυση της ολοκλήρωσης των αγορών, η διευκόλυνση πρόσβασης νέου παραγωγικού δυναµικού, η προστασία των ευάλωτων καταναλωτών κλπ. Ταυτόχρονα, καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των εν λόγω αρχών, αναβαθµίζοντας και ενισχύοντας τα. Ανεξαρτησία Προκειµένου οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές που ορίζονται από κάθε κράτος µέλος σε εθνικό επίπεδο, να είναι ανεξάρτητες και να ασκούν τις εξουσίες τους µε αµεροληψία και διαφάνεια, θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να είναι νοµικά και λειτουργικά ανεξάρτητες από το δηµόσιο ή από ιδιωτικούς φορείς, το προσωπικό και η διοίκησή τους να ενεργούν ανεξάρτητα από άλλα συµφέροντα της αγοράς, να µην ζητούν ούτε λαµβάνουν οδηγίες από την κυβέρνηση ή άλλο δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα, η θητεία της διοίκησής τους να µπορεί να ανανεώνεται µόνο άπαξ και να διαθέτει ξεχωριστές δηµοσιονοµικές προβλέψεις. Επίσης, προκειµένου να λειτουργεί σωστά η εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι εν λόγω αρχές θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να έχουν το δικαίωµα λήψης αποφάσεων σε κάθε ρυθµιστικό θέµα, να καθορίζουν ή εγκρίνουν τιµολόγια ή µεθοδολογίες υπολογισµού των τιµολογίων, να φροντίζουν ώστε τα τιµολόγια µεταφοράς και διανοµής να µην εισάγουν διακρίσεις και να αντικατοπτρίζουν το κόστος, να εκδίδουν δεσµευτικές αποφάσεις για τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και να επιβάλλουν κυρώσεις εφόσον διαπιστώνουν παραβάσεις ή άλλως να προσφεύγουν στο δικαστήριο µε αίτηµα την επιβολή κυρώσεων. Τέλος, οι ρυθµιστικές αρχές παρέχουν την απαιτούµενη πιστοποίηση των Ανεξάρτητων ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς και παρακολουθούν την συµµόρφωσή τους προς τις υποχρεώσεις που σχετίζονται µε τον διαχωρισµό των Συστηµάτων µεταφοράς. 7. Στόχος 20% από ΑΠΕ - ηµιουργία νέου δυναµικού µέσω διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών Η Οδηγία θέτει ρητά, µεταξύ των λοιπών κριτηρίων που οφείλουν να ορίζουν τα κράτη µέλη κατά την διαδικασία χορήγησης αδειών παραγωγής για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, τον συνολικό 6

7 στόχο της Κοινότητας για µερίδιο 20% της ενέργειας από τις ΑΠΕ έως το 2020 καθώς και τη συνεισφορά της δυναµικότητας παραγωγής στη µείωση των εκποµπών. Επίσης προβλέπει την δυνατότητα των κρατών µελών να διασφαλίζουν τον απρόσκοπτο εφοδιασµό, την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση νέων τεχνολογιών µέσω διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών ή άλλης ανάλογης διαδικασίας και όχι βάσει των υφιστάµενων διαδικασιών χορήγησης αδειών, στις περιπτώσεις που βάσει των υφιστάµενων διαδικασιών δεν µπορούν να εξασφαλιστούν τα παραπάνω 8. Επιλέξιµοι Πελάτες και Προµηθευτές Όλοι οι πελάτες θεωρούνται πλέον επιλέξιµοι (ήδη από ), οι δε µεγάλοι µη οικιακοί πελάτες δικαιούνται να συµβάλλονται ταυτόχρονα µε περισσότερους του ενός προµηθευτές. Για πρώτη φορά µε την Οδηγία προβλέπεται η υποχρέωση των κρατών µελών να εξασφαλίζουν την δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους καταναλωτές από προµηθευτή ανεξάρτητα από το κράτος µέλος στο οποίο είναι καταχωρηµένος, βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι συµφωνεί ο προµηθευτής και τηρεί τις κείµενες διατάξεις εµπορίας και εξισορρόπησης. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι διοικητικές διαδικασίες δεν εισάγουν διακρίσεις εναντίον προµηθευτικών επιχειρήσεων που έχουν ήδη καταχωρηθεί σε άλλο κράτος µέλος. Επιτρέπεται, η σύναψη σύµβασης προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας µε επιλέξιµο πελάτη στο σύστηµα άλλου κράτους µέλους εφόσον καταρχήν ο εν λόγω πελάτης θεωρείται επιλέξιµος σε αµφότερα τα κράτη. Εξαιρετικά, εφόσον κριθεί από την Επιτροπή, µπορεί να επιτραπεί η κατά τα ανωτέρω σύναψη σύµβασης ακόµη και σε περίπτωση που ο συγκεκριµένος πελάτης θεωρείται επιλέξιµος µόνο σε ένα από τα δύο κράτη. Στους προµηθευτές επιβάλλεται η υποχρέωση τήρησης στην διάθεση των εθνικών αρχών, συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµιστικών αρχών και αρχών ανταγωνισµού, και της Επιτροπής, λεπτοµερών στοιχείων αναφορικά µε τις αγοραπωλησίες συµβάσεων προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας µε πελάτες χονδρικής και µε τον διαχειριστή Συστήµατος µεταφοράς. Η ίδια υποχρέωση θα υφίσταται και για παράγωγα ηλεκτρικής ενέργειας εφόσον και αφότου εκδοθούν από την Επιτροπή οι σχετικές κατευθυντήριες γραµµές. 9. Προστασία Καταναλωτών και Ευάλωτοι Καταναλωτές Η Οδηγία, έχοντας ως στόχο την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας για τους καταναλωτές, ιδίως στο θέµα της διαφάνειας των συµβατικών όρων και προϋποθέσεων, τη γενική πληροφόρησή τους και τους µηχανισµούς επίλυσης διαφορών, διευρύνει και ενισχύει τα προβλεπόµενα µέτρα προστασίας τους εν σχέσει µε το προηγούµενο καθεστώς και προβλέπει µεταξύ άλλων και τις εξής νέες διατάξεις: - την υποχρέωση των κρατών µελών να εξασφαλίζουν ότι όταν οι καταναλωτές επιθυµούν να αλλάξουν προµηθευτή, η αλλαγή θα πραγµατοποιείται εύκολα και µάλιστα εντός 3 εβδοµάδων, βεβαίως υπό την προϋπόθεση τήρησης τυχόν υφιστάµενων συµβατικών όρων µε τους προµηθευτές, - την υποχρέωση των προµηθευτών να παρέχουν στους καταναλωτές πληροφορίες για τα δικαιώµατά τους και τα µέσα που έχουν στην διάθεσή τους σε περίπτωση αντιδικίας, - την ύπαρξη ανεξάρτητου µηχανισµού, όπως για παράδειγµα διαµεσολαβητή ενέργειας ή φορέα καταναλωτών, για την αντιµετώπιση παραπόνων και την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, - την δυνατότητα των καταναλωτών να έχουν στην διάθεσή τους τα δεδοµένα κατανάλωσης, να ενηµερώνονται για την πραγµατική κατανάλωση και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας µε τέτοια συχνότητα ώστε να ρυθµίζουν µόνοι τους την κατανάλωση που επιθυµούν να έχουν, να λαµβάνουν τελικό λογαριασµό κλεισίµατος υπολοίπου µετά από αλλαγή προµηθευτή και εντός έξι (6) εβδοµάδων από την εν λόγω αλλαγή, 7

8 - την δηµιουργία ενιαίων σηµείων επαφής από τα οποία θα µπορούν να λαµβάνουν οι καταναλωτές το σύνολο των αναγκαίων πληροφοριών για τα δικαιώµατά τους, - την εξασφάλιση εφαρµογής από τα κράτη µέλη ευφυών συστηµάτων µέτρησης που βοηθούν τους καταναλωτές στην ενεργό συµµετοχή τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα προβλέπεται η δυνατότητα πραγµατοποίησης οικονοµικής αξιολόγησης των εν λόγω συστηµάτων η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί µέχρι την και µε βάση τα αποτελέσµατά της τα κράτη µέλη θα πρέπει να καταρτίσουν χρονοδιάγραµµα για την υλοποίησή τους εντός 10ετίας. Σε περίπτωση δε που εκτιµηθεί θετικά, θα πρέπει τουλάχιστον το 80% των καταναλωτών να εξοπλιστούν µε ευφυή συστήµατα έως το Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, έννοια που καθορίζεται από κάθε κράτος µέλος, πρόνοια δε δύναται να λαµβάνεται για παράδειγµα για την αντιµετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, όπως η ανάπτυξη εθνικών σχεδίων δράσης ή η διασφάλιση του απαιτούµενου ενεργειακού εφοδιασµού για τους ευάλωτους καταναλωτές, η απαγόρευση διακοπής σύνδεσης τέτοιων καταναλωτών σε κρίσιµες περιόδους και η λήψη µέτρων για την προστασία πελατών σε αποµακρυσµένες περιοχές. 10. Υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας Καθολική υπηρεσία Παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη µέλη να επιβάλλουν στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ηλεκτρικής ενεργείας, υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, οι οποίες µπορεί να αφορούν την ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας του εφοδιασµού, την τακτική παροχή, την ποιότητα και τις τιµές παροχής, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένης της ενεργειακής αποδοτικότητας, της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και της προστασίας του κλίµατος. Οι εν λόγω υποχρεώσεις πρέπει να ορίζονται σαφώς, να είναι διαφανείς, αµερόληπτες και επαληθεύσιµες και να διασφαλίζουν την ισότιµη πρόσβαση των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενεργείας της Κοινότητας στους εθνικούς καταναλωτές. Σύµφωνα µε το Πράσινο Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας είναι µέρος των αξιών που συµµερίζονται όλες οι ευρωπαϊκές κοινωνίες και αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου, ο δε ρόλος τους είναι θεµελιώδης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και της αποµόνωσης. Ως υπηρεσίες κοινής ωφέλειας νοούνται οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, εµπορικού χαρακτήρα ή όχι, τις οποίες οι δηµόσιες αρχές θεωρούν κοινωφελείς και για το λόγο αυτό τους επιβάλλουν ειδικές υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας. Σηµειώνουµε ότι η Κοινότητα υποστήριζε ανέκαθεν την «ελεγχόµενη» απελευθέρωση, δηλ. το προοδευτικό άνοιγµα της αγοράς παράλληλα µε τη λήψη µέτρων για την προστασία του γενικού συµφέροντος, ιδίως µέσω της έννοιας της καθολικής υπηρεσίας, µε σκοπό να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων, ανεξάρτητα από την οικονοµική, κοινωνική ή γεωγραφική τους κατάσταση, σε υπηρεσίες συγκεκριµένης ποιότητας µε προσιτή τιµή. Σε αρµονία µε τα παραπάνω, µε τις διατάξεις της Οδηγίας ζητείται από τα κράτη µέλη να διασφαλίζουν ότι όλοι οι οικιακοί πελάτες και, όπου κρίνεται σκόπιµο από τα κράτη µέλη, οι µικρές επιχειρήσεις, δηλ. επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ισολογισµό που δεν υπερβαίνει τα ευρώ απολαύουν της καθολικής υπηρεσίας, δηλαδή του δικαιώµατος να προµηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριµένης ποιότητας εντός του εδάφους τους σε λογικές, εύκολα και άµεσα συγκρίσιµες και διαφανείς τιµές που δεν εισάγουν διακρίσεις. Προκειµένου δε τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν την παροχή καθολικής υπηρεσίας, τους παρέχεται η ευχέρεια να καθορίσουν έναν ύστατο προµηθευτή. Σε εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεών τους, τα κράτη µέλη υποχρεούνται να ενηµερώσουν την Επιτροπή κατά την έναρξη εφαρµογής της Οδηγίας, για όλα τα µέτρα που θεσπίζουν στην κατεύθυνση αυτή, και εν συνεχεία ανά διετία σχετικά µε κάθε τροποποίηση των εν λόγω µέτρων. 8

9 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Με εξαίρεση την Πρώτη έσµη µέτρων που προβλέπονται στην οδηγία 96/92/ΕΟΚ και σε εναρµόνιση προς τα οποία εξεδόθη ο βασικός νόµος για την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, ήτοι ο Ν.2773/1999, η Ελλάδα δεν έχει ενσωµατώσει στην εθνική νοµοθεσία, τουλάχιστον στο σύνολό τους και κυρίως όχι συστηµατικά και σε ένα ενιαίο κείµενο, όχι απλώς τις διατάξεις της τελευταίας Οδηγίας 2009/72/ΕΚ ( Οδηγία ) αλλά ούτε αυτές της προηγούµενης και ήδη καταργούµενης οδηγίας 2003/54/ΕΚ. Έτσι, βρίσκουµε διάσπαρτες, σε διάφορα νοµοθετικά κείµενα, Κώδικες και Εγχειρίδια, επιµέρους διατάξεις που έχουν τεθεί σε προσπάθεια προσαρµογής στις προβλέψεις της Οδηγίας. Μια σειρά από παρόµοιες διατάξεις έχουν εισαχθεί στο σχέδιο τροποποίησης του Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και αφορούν κυρίως θέµατα προστασίας των καταναλωτών, µε κυριότερες εξ αυτών, τις εξής: - προβλέπεται η έννοια των ευάλωτων Πελατών καθώς και η απαγόρευση καταγγελίας των συµβάσεών τους για συγκεκριµένους µήνες του έτους, σε περίπτωση υπερηµερίας, - προβλέπεται το ελάχιστο περιεχόµενο των όρων της σύµβασης Προµήθειας, - καθιερώνεται υποχρέωση των Προµηθευτών να παρέχουν δυνατότητα ευρείας επιλογής τρόπων πληρωµής των λογαριασµών κατανάλωσης, - καθορίζονται τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στους λογαριασµούς κατανάλωσης και περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων δεδοµένα κατανάλωσης, ποσοστιαία συνεισφορά των διαφόρων πηγών ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό του µίγµα κατά το προηγούµενο έτος, πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την χρήση του ενεργειακού µίγµατος, - προβλέπεται ρητά η δυνατότητα αλλαγής Προµηθευτή και οι προϋποθέσεις αλλαγής, - καθορίζεται η διαδικασία υποβολής και διαχείρισης παραπόνων των Πελατών, - ορίζεται ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης διαφορών που ανακύπτουν µεταξύ Πελατών και Προµηθευτών, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, - εισάγεται η υποχρέωση αποστολής λογαριασµού κλεισίµατος εντός 6 εβδοµάδων από την αλλαγή προµηθευτή, Επίσης, αντίστοιχο παράδειγµα αποτελεί η τελευταία τροποποίηση (απόφαση ΡΑΕ 4308/ ) του «Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων & Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου» σε συνέχεια εισήγησης της ΕΗ ΑΕ (εν συνεχεία ΕΗ ), ως ιαχειριστή του ικτύου και έγκρισης της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (εν συνεχεία ΡΑΕ ). Σύµφωνα µε την εν λόγω τροποποίηση, κατά την οποία λήφθηκε υπ όψιν η απαίτηση της Οδηγίας για δυνατότητα των µεγάλων µη οικιακών πελατών να συµβάλλονται µε περισσότερους του ενός Προµηθευτών, αποφασίσθηκε η προµήθεια σε Επιλέγοντες Πελάτες Μέσης Τάσης από περισσότερους του ενός Προµηθευτές, να υλοποιείται σε βάση είτε σταθερού ποσοστού της κατανάλωσης των εν λόγω Πελατών είτε σταθερής ποσότητας ενέργειας ανά ώρα. Με την ίδια απόφαση, καθορίσθηκε επίσης η διαφοροποίηση ελάχιστου χρόνου έναρξης ισχύος δηλώσεων εκπροσώπησης µεταξύ Πελατών Μέσης και Χαµηλής Τάσης και η σταδιακή µείωση του χρόνου αυτού για τους Πελάτες Χαµηλής Τάσης. ιαχωρισµός ραστηριότητας Μεταφοράς 9

10 Ένα από τα πλέον σηµαντικά σηµεία για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας τόσο στα πλαίσια της εναρµόνισης της εθνικής µας νοµοθεσίας προς την Οδηγία αλλά και των απαιτήσεων δηµοσιονοµικής προσαρµογής της Ελλάδας, είναι και αυτό του αποτελεσµατικού διαχωρισµού της δραστηριότητας µεταφοράς από τις δραστηριότητες της παραγωγής και της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Το σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (εν συνεχεία Σύστηµα ) αποτελείται από τις γραµµές υψηλής τάσης, τις διασυνδέσεις (χερσαίες/ θαλάσσιες) και όλες τις εγκαταστάσεις και εξοπλισµό που απαιτούνται για την διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας από τους σταθµούς παραγωγής σε υποσταθµούς ή µεταξύ υποσταθµών ή από και προς διασυνδέσεις. Στο Σύστηµα δεν ανήκουν οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εκείνες εκ των γραµµών και εγκαταστάσεων υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο ίκτυο καθώς και το ίκτυο των Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών. Η κυριότητα του Συστήµατος ανήκει σήµερα κατ αποκλειστικότητα στην ΕΗ, στην οποία χορηγήθηκε µε βάση σχετική Υπουργική Απόφαση, το 2002, η άδεια της κατ αποκλειστικότητα κυριότητας του Συστήµατος καλύπτουσα και κάθε µελλοντική επέκταση του Συστήµατος. Πλην όµως, η λειτουργία, η διασφάλιση της συντήρησης και η µέριµνα για την ανάπτυξη του Συστήµατος τόσο σε ολόκληρη την χώρα όσο και των διασυνδέσεών του µε άλλα δίκτυα, ανήκει στην εταιρία µε την επωνυµία «ΕΣΜΗΕ ΑΕ» (εν συνεχεία ΕΣΜΗΕ ) που ιδρύθηκε το έτος 2000 και στης οποίας το µετοχικό κεφάλαιο συµµετέχει µε 51% το ηµόσιο και µε 49% η ΕΗ. Βάσει του καταστατικού του ΕΣΜΗΕ, η ΕΗ έχει δικαίωµα εκλογής ενός µέλους του ιοικητικού του Συµβουλίου. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Οδηγίας, δεδοµένου κατά την το Σύστηµα Μεταφοράς ανήκε σε κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση και δη στην ΕΗ, η Ελλάδα έχει την δυνατότητα να εφαρµόσει οποιαδήποτε από τις τρεις (3) δυνατότητες ιαχωρισµού που προβλέπονται από την Οδηγία. Την , εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΗ ΑΕ: α) ο διαχωρισµός από την µητρική εταιρία των δραστηριοτήτων της µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριµένα αποφασίσθηκε ότι οι δραστηριότητες της µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που µέχρι σήµερα ασκούνται από την Γενική ιεύθυνση Μεταφοράς της ΕΗ ΑΕ, θα περιέλθουν στο σύνολό τους στην υφιστάµενη και 100% θυγατρική αυτής εταιρία µε την επωνυµία «ΕΗ Τηλεπικοινωνίες ΑΕ», της οποίας το καταστατικό θα τροποποιηθεί ανάλογα, και β) η µεταβίβαση στην ως άνω θυγατρική της ΕΗ ΑΕ, των περιουσιακών στοιχείων που υπάγονται λειτουργικά στις δραστηριότητες της Γενικής ιεύθυνσης Μεταφοράς και των απαιτήσεων των υποχρεώσεων που συναρτώνται µε τις δραστηριότητες της εν λόγω ιεύθυνσης. Προβλέφθηκε τέλος ότι το ιοικητικό Συµβούλιο, µε νεότερη απόφασή του, θα καταρτίσει και εξειδικεύσει την πρότασή του που θα υποβάλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί εµπρόθεσµα για το σκοπό αυτό. Ως ηµεροµηνία κατά την οποία θα επενεργήσουν τα αποτελέσµατα των παραπάνω εγκρίσεων ορίσθηκε η Με βάση την παραπάνω απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΗ, φαίνεται ως εάν η ΕΗ προς το παρόν, να µην έχει εφαρµόσει καµία από τις τρεις (3) λύσεις που προβλέπονται από την Οδηγία, πλην όµως να κινείται προς την κατεύθυνση της δεύτερης λύσης, ήτοι αυτής του Ανεξάρτητου ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς (ISO), δεδοµένου ότι καταρχήν: - ούτε συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο οι ιδιότητες ιαχειριστή του Συστήµατος και ιδιοκτήτη του Συστήµατος (κατά τα προβλεπόµενα στην λύση του Ιδιοκτησιακού ιαχωρισµού και του Ανεξάρτητου ιαχειριστή Μεταφοράς), 10

11 - ούτε έχει πιστοποιηθεί ο υφιστάµενος διαχειριστής του Συστήµατος ( ΕΣΜΗΕ) ως Ανεξάρτητος ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς κατά τις προβλέψεις της Οδηγίας ώστε να συζητάµε για την λύση του Ανεξάρτητου ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς. - συνεχίζει η ΕΗ να διατηρεί ποσοστό 49% στο µετοχικό κεφάλαιο του ΕΣΜΗΕ ( ιαχειριστή του Συστήµατος) καθώς και µεταξύ άλλων, το δικαίωµα διορισµού µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΣΜΗΕ, σχέση η οποία δεν επιτρέπεται ούτε στην λύση του Ιδιοκτησιακού ιαχωρισµού ούτε στην λύση του Ανεξάρτητου ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς. Βεβαίως, αφ ενός έχει ήδη προβλεφθεί ότι θα συγκεκριµενοποιηθεί η πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου επί του εν λόγω θέµατος µε νεώτερη απόφασή του και αφ ετέρου δεν έχει παρέλθει ακόµη η προθεσµία προσαρµογής στις διατάξεις της Οδηγίας, δεδοµένου όµως ότι η εν λόγω προσαρµογή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε λιγότερο από τέσσερις µήνες από σήµερα, οποιεσδήποτε ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να γίνουν χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. ιαχωρισµός ραστηριότητας ιανοµής Ένα δεύτερο σηµείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την διαµόρφωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι αυτό του διαχωρισµού του ιαχειριστή συστήµατος ιανοµής. Το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας (εν συνεχεία ίκτυο ), αποτελείται από γραµµές µέσης και χαµηλής τάσης και εγκαταστάσεις διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και από γραµµές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί σ αυτό. Το ίκτυο, εκτός από το δίκτυο των Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών, συνδέεται στο Σύστηµα µέσω των υποσταθµών υψηλής τάσης και µέσης τάσης. Η κυριότητα του ικτύου της ηπειρωτικής χώρας και των Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών, ήτοι των νησιών της ελληνικής επικράτειας των οποίων το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνδέεται µε το Σύστηµα και το δίκτυο διανοµής της ηπειρωτικής χώρας, ανήκει στη ΕΗ η οποία είναι και ο ιαχειριστής του ικτύου και ο ιαχειριστής των Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών. Τo ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΗ ΑΕ ενέκρινε την : α) όπως το σύνολο των δραστηριοτήτων της διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, ήτοι της διαχείρισης του ικτύου και της παροχής υπηρεσιών ικτύου στη χώρα καθώς και το σύνολο των δραστηριοτήτων του διαχειριστή Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών, που ασκούνται σήµερα από την ΕΗ ΑΕ, περιέλθουν σε νέα εταιρία, 100% θυγατρική της ΕΗ ΑΕ, και β) την µεταβίβαση στην νέα εταιρία των περιουσιακών στοιχείων της ΕΗ αλλά και των συναφών µε αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, πλην των παγίων του δικτύου, των ακινήτων και των εγκαταστάσεων της διανοµής, τα οποία θα παραµείνουν στην κυριότητα της µητρικής εταιρίας, ΕΗ ΑΕ. Περαιτέρω αποφασίσθηκε ότι το ιοικητικό Συµβούλιο θα καταρτίσει και εξειδικεύσει την εν λόγω πρότασή του, την οποία και θα υποβάλει προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση των µετόχων. Η παραπάνω απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΗ, δείχνει να κινείται εντός των προβλέψεων της Οδηγίας για τον ιαχωρισµό των ιαχειριστών συστηµάτων διανοµής, πλην όµως, όπως και στην περίπτωση του ιαχωρισµού του Συστήµατος Μεταφοράς µένει να ληφθούν ακόµη και δη εντός πολύ περιορισµένου χρόνου, αρκετές αποφάσεις και να υλοποιηθούν σοβαρές αλλαγές στην διάρθρωση και λειτουργία της ΕΗ, του ΕΣΜΗΕ και βεβαίως να συσταθεί η προβλεπόµενη θυγατρική της ΕΗ, εταιρία. Βίκυ Τοπαλίδου 11

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, το άρθρο 55 και το άρθρο 95, τις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα : Δίκαιο της Ενέργειας Η Παροχή Υπηρεσιών Ενέργειας ως Δημόσια Υπηρεσία Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οι στρατηγικές επιλογές της ΔΕΗ για τα δίκτυά της

Οι στρατηγικές επιλογές της ΔΕΗ για τα δίκτυά της Οι στρατηγικές επιλογές της ΔΕΗ για τα δίκτυά της Στον κόσμο των επιχειρήσεων ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται τα τελευταία 10-15 χρόνια ριζικές αλλαγές ως προς τους κανόνες δραστηριοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.183(Ι)/2004 E.E. Παρ. 1(1) 3289 Ν. 183(Ι)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΜΑ: Λειτουργός Ενέργειας (Παρακολούθησης Αγορών, Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Αθήνα 6 Απριλίου 2012

Ημερίδα Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Αθήνα 6 Απριλίου 2012 Ημερίδα Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Αθήνα 6 Απριλίου 2012 Θέμα Εισήγησης Μορφές εφαρμογής Οδηγίας 2009/72 για το νομικό διαχωρισμό των Δικτύων στην ΕΕ Κωνσταντίνος Πολ. Κορομπέλης Δικηγόρος, LLM, ΜΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Σχέδιο Νόµου Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Απρίλιος 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...4 Γενικές ιατάξεις...4 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής...4 Άρθρο 2: Ορισµοί...4 Άρθρο 3: Γενικές αρχές - Αρµοδιότητες ΡΑΕ...7 Άρθρο 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 211(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 211(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 211(Ι)/2012 211(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου. Ν. ικηγόρος Επικεφαλής Επιχειρησιακής Μονάδας Επεξεργασίας & Τεκµηρίωσης Αποφάσεων ΡΑΕ Αθήνα, 16 & 17 εκεµβρίου 2004 1 Ι..

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4180, 29/10/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4180, 29/10/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς συμπλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα