Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: & ΦΑΞ: , Ημερομηνία: Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1. Την Απόφαση.Σ./I.NE. Ι.ΒΙ.Μ. 690/35/ µε βάση την οποία προκηρύσσεται ο παρών Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός (Π.Μ..). Καλούµε κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει προσφορά για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης του τεχνικού προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων στο συγκρότηµα Φ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η λειτουργία, έλεγχος συντήρηση και συνήθεις επισκευές των ηλεκτροµηχανολογικών και οικοδοµικών εγκαταστάσεων στο συγκρότηµα Φ.Ε. Ξάνθης και όπως περιγράφεται στη συνηµµένη Τεχνική περιγραφή. 3. ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Γενικά Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε διαδικασία Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού µε προϋπολογισµό έως ,00, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο επιλογής τη συνολικά χαµηλότερη τιµή, για τη λειτουργία, έλεγχο, συντήρηση και συνήθεις επισκευές των ηλεκτροµηχανολογικών και οικοδοµικών εγκαταστάσεων στο συγκρότηµα Φ.Ε. Ξάνθης και σύµφωνα µε τη Τεχνική Περιγραφή, τη Τεχνική 1

2 συγγραφή Υποχρεώσεων και το Υπόµνηµα 1 για το ανωτέρω έργο, που περιγράφονται ανωτέρω. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 28/01/2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. στα γραφεία του Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ Αθήνα, 2 ος όροφος, Γραφείο 270, ιεύθυνση Προµηθειών. Κάθε προσφορά πρέπει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση, µέχρι την 28/01/2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., εντός ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ σε ένα µόνο πρωτότυπο, που θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη σήµανση: τα στοιχεία του προσφέροντος, την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Φ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ», υπ όψιν κου Βατίκαλου Παναγιώτη. Πληροφορίες για την διενέργεια του ιαγωνισµού, δίδονται στα γραφεία του Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ Αθήνα, 2 ος όροφος, ιεύθυνση Προµηθειών (Γραφείο 270), και στα τηλέφωνα: Πληροφορίες για τη Τεχνική Περιγραφή του έργου, δίδονται στα γραφεία του Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ Αθήνα, 4 ος όροφος, ιεύθυνση Τεχνικών Έργων (Γραφείο 460 και 465), και στα τηλέφωνα: , ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Επιτροπή ιενέργειας θα αξιολογήσει σε ανοιχτή διαδικασία τις προσφορές, ακολουθώντας τη διαδικασία τριών βηµάτων, που περιγράφεται στη συνέχεια: Στο Βήµα 1, ελέγχεται η αρτιότητα των απαιτούµενων δικαιολογητικών για όλες τις προσφορές που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα. Οι άρτιες προσφορές προωθούνται για αξιολόγηση στο επόµενο Βήµα. Στο Βήµα 2, αξιολογείται κάθε προσφορά ως προς την ικανοποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση από τα 2

3 προσφερόµενα προϊόντα και υπηρεσίες. ιευκρινίζεται ότι η Επιτροπή ιενέργειας έχει το δικαίωµα να καλέσει κατά την κρίση της οποιονδήποτε προσφέροντα για παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της Τεχνικής Προσφοράς του. Οι προσφορές οι οποίες κρίνονται ως ικανοποιητικές, προωθούνται για αξιολόγηση στο επόµενο Βήµα. Στο Βήµα 3, ολοκληρώνεται η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού, µε τη σύνταξη Πίνακα Κατάταξης των προσφερόντων κατ αύξον ύψος τιµήµατος, όπως αυτό προκύπτει από την προσφορά τους. Προσφορές οι οποίες είναι τεχνικά και οικονοµικά ασαφείς, κρίνονται ως απαράδεκτες. Ο µειοδότης θα κληθεί εντός εύλογης προθεσµίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης να καταθέσει Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης, προκειµένου αυτά να ελεγχθούν από την αρµόδια Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο. Σε περίπτωση αποδοχής των ικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή θα καλέσει εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο ιαγωνισµός, για την υπογραφή της Σύµβασης του Έργου. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ικαιολογητικών Κατακύρωσης, συνιστά λόγο αποκλεισµού του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόµενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων, υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα ικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. 5. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 3

4 αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ηµόσια Αρχή. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ύψους ίσου προς το 10% του συµβατικού τιµήµατος χωρίς το ΦΠΑ, προ της υπογραφής της σχετικής σύµβασης. Η εγγύηση αυτή δίνεται µε εγγυητική επιστολή ελληνικού τραπεζικού ιδρύµατος ή µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή µε κατάθεση µετρητών στο Ταµείο του Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. 6. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσκαλούµενοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν µία και µοναδική προσφορά µε την ακόλουθη δοµή: 1) ικαιολογητικά Συµµετοχής 2) Τεχνική Προσφορά 3) Οικονοµική Προσφορά Στην ενότητα ικαιολογητικά Συµµετοχής πρέπει να συµπεριληφθούν: Υπεύθυνη ήλωση (επικυρωµένη) του προσφέροντος ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα µε αυτούς. Υπεύθυνη ήλωση (επικυρωµένη) του προσφέροντος ότι έχει την τεχνική και οικονοµική ικανότητα να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που περιγράφονται στη ενότητα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Στην ενότητα Τεχνική Προσφορά πρέπει να συµπεριληφθούν: Υπεύθυνη ήλωση ότι οι προσφερόµενες υπηρεσίες ικανοποιούν τις παρατιθέµενες στην παρούσα πρόσκληση λειτουργικές απαιτήσεις, Προαιρετικά, τεχνικές περιγραφές ή άλλα στοιχεία που τεκµηριώνουν / ενισχύουν την ποιοτική και ποσοτική υπεροχή των προσφερόµενων προϊόντων / υπηρεσιών, 4

5 Στην ενότητα Οικονοµική Προσφορά πρέπει να συµπεριληφθούν: Οι πίνακες από τους οποίους θα προκύπτει µε σαφήνεια το οικονοµικό αντάλλαγµα για τις ανωτέρω υπηρεσίες. 5

6 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (σελ.7-12) Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (σελ.13-17) Γ) ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1 (σελ.18-19) 6

7 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων συγκροτήµατος Φ.Ε.Ξ. ΤΟΠΟΣ: Ξάνθη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η λειτουργία, έλεγχος συντήρηση και συνήθεις επισκευές των ηλεκτροµηχανολογικών και οικοδοµικών εγκαταστάσεων στο συγκρότηµα Φ.Ε. Ξάνθης σύµφωνα µε το Νόµο. Αναλυτικότερα: Θα λειτουργήσουν όλα τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις στο συγκρότηµα Φ.Ε. Ξάνθης και περιλαµβάνεται η επίβλεψη λειτουργίας, η συντήρηση και η επισκευή των κάτωθι εγκαταστάσεων που τα εξυπηρετούν. 1. Εγκατάσταση ψύξης και θέρµανσης 2. Εγκατάσταση κρύου και ζεστού νερού χρήσεως 3. Εγκατάσταση αποχέτευσης µέχρι του κεντρικού δικτύου της ΕΥΑΞ. 4. Εγκατάσταση ασθενών ρευµάτων 5. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισµού, κίνησης και υποσταθµών 6. Εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης 8. Εγκαταστάσεις και Μηχανήµατα Μαγειρείου και εγκαταστάσεις - µηχανήµατα Ψυκτικών θαλάµων. 9. Εγκαταστάσεις Λεβητοστασίων- Μηχανοστασίων. 10. Σιδηροκατασκευές, αλουµινοκατασκευές, Ξυλουργικές εγκαταστάσεις, Χρωµατισµοί, επισκευές-συντήρηση υγροµονώσεων δωµάτων, επισκευές επιστρώσεων πλακιδίων τοίχων και δαπέδων, γενικές επισκευές οικοδοµικών στοιχείων. 11. Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου, κοπή χόρτων, παρτέρια, περιποίηση θάµνων κ.λ.π. Στις εργασίες συµπεριλαµβάνονται οι ετήσιες συντηρήσεις των µηχανηµάτων ψύξης και θέρµανσης. Οι εργασίες του προσωπικού θα γίνονται µε την εξής προτεραιότητα 7

8 1. Έλεγχος και ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων 2. Εντοπισµός προβληµάτων 3. Αποκατάσταση προβληµάτων 4. Η οικονοµική λειτουργία των εγκαταστάσεων Οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται από το προσωπικό (στα πλαίσια του γνωστικού τους αντικειµένου) που θα διαθέσει ο ανάδοχος και από το µόνιµο προσωπικό συντήρησης της Εστίας, σύµφωνα µε τις δυνατότητες της Μονάδος και τις εντολές της ΤΥ/ΙΝΕ ΙΒΙΜ. Ο Ανάδοχος, εντός µηνός από την εγκατάσταση του, υποχρεούται να υποβάλει συνολικό λεπτοµερή πίνακα όλων των απαιτούµενων υλικών συντήρησης για την εκτέλεση του συνόλου του έργου. Tα βασικά υλικά συντήρησης θα προµηθεύονται από τις ΦΕΞ και θα είναι αποκλειστικής ευθύνης ενσωµάτωσης του Αναδόχου. Τα υλικά αυτά θα χορηγούνται βάσει πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής από τις ΦΕΞ, µετά από έγκαιρη γραπτή γνωστοποίηση των αναγκών από τον Ανάδοχο. Σε περιπτώσεις βλαβών που προέρχονται από πληµµελή συντήρηση ή από εσφαλµένους χειρισµούς του προσωπικού του Αναδόχου και γενικά λόγω υπαιτιότητας του, τα υλικά και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Τα υλικά µικρής αξίας και τα µικρουλικά (µονωτικές ταινίες, καλώδια, τεφλόν, κλπ.) είναι αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου. Το προσωπικό (4 άτοµα) που θα διαθέσει ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο στο προβλεπόµενο ωράριο και θα είναι της εγκρίσεως των ΦΕΞ µετά την υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών. Για την περίπτωση που ένα άτοµο από το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος θα είναι αδύνατο να προσέλθει στην εργασία του για σοβαρό λόγο (ασθένεια κλπ), θα προβλέπεται άµεση αναπλήρωση από προσωπικό αναλόγων προσόντων, που θα έχει ενηµερωθεί από την αρχή και θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία. Τον ανάδοχο βαρύνουν πέραν των εργατικών και οι δαπάνες κάθε είδους εργαλείων, συσκευών και µικροαναλωσίµων για συντήρηση και επισκευές. 8

9 Η ευθύνη καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και έγκαιρης αποκατάστασης των βλαβών καθώς και εργασίες προληπτικής συντήρησης ανατίθεται στον υπεύθυνο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ο οποίος θα έχει την ευθύνη της ασφαλούς λειτουργίας σύµφωνα µε το νόµο. Ο Μηχανικός αυτός θα υποβάλλει τακτικά τεχνικές εκθέσεις κατάστασης των εγκαταστάσεων και προτεινόµενων έργων ευρύτερης της συνήθους εµβέλειας µε πλήρη τεχνική περιγραφή, σύµφωνα µε τις οδηγίες των ΦΕΞ. Επίσης το ΙΝΕ ΙΒΙΜ αναθέτει στον παραπάνω µηχανικό τα καθήκοντα του υπεύθυνου αερίου µηχανικού. Ο Υπεύθυνος Αερίου Μηχανικός οφείλει να ενηµερώσει το προσωπικό και τους χρήστες για την ασφαλή λειτουργία και χρήση των εγκαταστάσεων και να αναρτήσει σχετικές οδηγίες. Η αρµοδιότητα καθορισµού µιας επισκευής ως συνήθους, είναι στην αποκλειστική ευθύνη και αρµοδιότητα του Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. Η ετήσια συντήρηση των υποσταθµών θα γίνει σε χρόνο που θα καθοριστεί από τις ΦΕΞ, περιλαµβάνεται στο τίµηµα και περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες για κάθε Υ/Σ : Χώρος Γενικών Πινάκων Μέσης Τάσης Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπτών Μέσης Τάσης Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των µηχανισµών οπλισµού διακοπής των διακοπτών Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών Έλεγχος των ζυγών και σύσφιξη των µπουλονιών Έλεγχος και συντήρηση των µονωτήρων Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωµάτων Γενικός καθαρισµός του εσωτερικού του πίνακα Μ.Τ. Γενικός καθαρισµός του χώρου Συντήρηση του πεδίου πυκνωτών αντιστάθµισης Χώρος Μ/Σ Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των προστασιών του Μ/Σ Έλεγχος και συντήρηση των ακροκιβωτίων των καλωδίων Μ.Τ. Έλεγχος και συντήρηση των µονωτήρων του Μ/Σ 9

10 Εξωτερικός καθαρισµός του Μ/Σ Έλεγχος γειώσεων τυλιγµάτων και προς έδαφος. Γενικός καθαρισµός του χώρου Έλεγχος της διηλεκτρικής αντοχής των ελαίων και επαρκή καθαρισµό µε την χρήση ειδικού µηχανήµατος για την τήρηση των προδιαγραφών. Έλεγχος και αντικατάσταση του SILICA CELL, έλεγχος-συντήρηση BUCHOLZ Χώρος Γενικών Πινάκων Χαµηλής Τάσης Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπτών Χαµηλής Τάσης Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωµάτων Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών Έλεγχος των ζυγών και σύσφιξη των µπουλονιών Έλεγχος της καλής λειτουργίας οργάνων µέτρησης και ενδείξεων Γενικός καθαρισµός του χώρου Μέτρηση γειώσεων Γενικά θα συντηρούνται, ελέγχονται και επισκευάζονται όλες οι εγκαταστάσεις ψύξης και θέρµανσης, κρύου και ζεστού νερού χρήσεως, αποχέτευσης, ασθενών ρευµάτων, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισµού, κίνησης και υποσταθµών, πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, Λεβητοστασίων και Μηχανοστασίων, καθώς και οι εγκαταστάσεις και τα Μηχανήµατα Μαγειρείου. Ιδιαίτερα συστηµατική θα είναι η συντήρηση και ρύθµιση των Λεβήτων µε καταγραφή όλων των αναγκαίων παραµέτρων για εξασφάλιση υψηλού βαθµού απόδοσης. Επίσης η παρούσα αφορά και την συντήρηση επισκευή κάθε είδους υφιστάµενων Σιδηροκατασκευών, Αλουµινοκατασκευών, Ξυλουργικών εγκαταστάσεων συντήρηση περιβάλλοντος χώρου καθώς επίσης και των εργασιών Χρωµατισµών µε στόχο την διατήρηση των εγκαταστάσεων αυτών και των χώρων, σε άψογη από τεχνική και αισθητική κατάσταση, σύµφωνα µε τις οδηγίες των ΦΕΞ, των επιστρώσεων κάθε είδους και των οικοδοµικών εργασιών γενικά. Όσο αφορά τους χρωµατισµούς στην παρούσα περιλαµβάνεται και ο χρωµατισµός

11 δωµατίων οικότροφων κατ έτος, η κατάσταση των οποίων θα δίνεται τρείς τουλάχιστο ηµέρες προηγουµένως από τις ΦΕΞ και εντός πέντε το αργότερο ηµερών, τα δωµάτια θα πρέπει να έχουν πλήρως ετοιµαστεί όχι µόνο χρωµατισµένα µε άψογο τεχνικά τρόπο, αλλά και πλήρως συντηρηµένα σε όλες ανεξαίρετα τις οικοδοµικές και Η/Μ εγκαταστάσεις. Επίσης θα συντηρούνται συστηµατικά και θα επισκευάζονται επιµεληµένα όλες οι υγροµονώσεις των δωµάτων στα κτίρια που δεν υπάρχουν στέγες, µε την χρήση όλων των απαραίτητων µονωτικών υλικών µε στόχο την άριστη λειτουργία των υγροµονώσεων. Για όλες τις εργασίες, εκτός του υδραυλικού και του ηλεκτρολόγου, θα απασχολούνται κατά περίπτωση όλες οι απαραίτητες ειδικότητες τεχνικών που θα διαθέτουν τα απαιτούµενα από τον νόµο προσόντα, ο δε αριθµός και η συχνότητα απασχόλησής των θα είναι τέτοιοι που θα εξασφαλίζουν την άψογη πραγµατοποίηση προληπτικής συντήρησης και την άµεση αποκατάσταση των βλαβών, ώστε να µην δηµιουργηθεί το παραµικρό πρόβληµα στην λειτουργικότητα των ΦΕΞ. Η παρούσα δεν αφορά τις αντικαταστάσεις υαλοπινάκων οι οποίες θα γίνονται από τις ΦΕΞ. Όλες οι παραπάνω εργασίες (λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων ΦΕΞ µε 4 τουλάχιστον άτοµα, περιοδικά απασχόληση τεχνικών άλλων ειδικοτήτων σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, απασχόληση ενός ιπλ. Μηχανικού κλπ., καθώς και τα αναγκαία, µικρουλικά, µηχανήµατα και τεχνικός εξοπλισµός, περιλαµβάνονται στο τίµηµα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στην τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων. Η Εστία θα διατηρεί βιβλίο βλαβών και απαιτούµενων υλικών όπου οι οικότροφοι και οι εργαζόµενοι θα σηµειώνουν τις παρατηρούµενες βλάβες και 11

12 δυσλειτουργίες που θα αποκαθιστώνται από το συνεργείο, καθώς και τα απαιτούµενα υλικά και το σηµείο τοποθέτησης αυτών. Ο Ανάδοχος είναι σε κάθε περίπτωση απόλυτα υπεύθυνος για τον συνεχή έλεγχο και εποπτεία των εγκαταστάσεων, ώστε να προλαµβάνονται τα διάφορα προβλήµατα ή να αποκαθίστανται άµεσα οι παρατηρούµενες βλάβες. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα του προσωπικού και είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα και να ασφαλίζει το προσωπικό που απασχολεί. Όλο το απασχολούµενο τεχνικό προσωπικό θα φοράει σε όλη την διάρκεια απασχόλησής του ειδικές στολές και υποδήµατα, κατάλληλα για την συγκεκριµένη απασχόληση. Είναι απαραίτητη, πριν από την συµπλήρωση της προσφοράς, η επί τόπου επίσκεψη για πλήρη ενηµέρωση για την κατάσταση των εγκαταστάσεων και την διαπίστωση και γνώση των προβληµάτων και των δυσχερειών, που πρέπει να αντιµετωπίσει ο ανάδοχος του έργου. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΠΑΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ.Τ.Υ. ΚΛΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 12

13 ΕΡΓΟ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Φ.Ε.Ξ. ΤΟΠΟΣ: ΞΑΝΘΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η λειτουργία, έλεγχος συντήρηση και συνήθεις επισκευές των ηλεκτροµηχανολογικών και οικοδοµικών εγκαταστάσεων στο συγκρότηµα Φ.Ε. σύµφωνα µε το Νόµο. Αναλυτικότερα: Θα λειτουργήσουν όλα τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις στο συγκρότηµα Φ.Ε. Ξάνθης και περιλαµβάνεται η επίβλεψη λειτουργίας, η συντήρηση και η επισκευή των κάτωθι εγκαταστάσεων που τα εξυπηρετούν. 1. Εγκατάσταση ψύξης και θέρµανσης 2. Εγκατάσταση κρύου και ζεστού νερού χρήσεως 3. Εγκατάσταση αποχέτευσης µέχρι του κεντρικού δικτύου της ΕΥΑΞ. 4. Εγκατάσταση ασθενών ρευµάτων 5. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισµού, κίνησης και υποσταθµών 6. Εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης 8. Εγκαταστάσεις και Μηχανήµατα Μαγειρείου και εγκαταστάσεις - µηχανήµατα Ψυκτικών θαλάµων. 9. Εγκαταστάσεις Λεβητοστασίων- Μηχανοστασίων. 10. Σιδηροκατασκευές, αλουµινοκατασκευές, Ξυλουργικές εγκαταστάσεις, Χρωµατισµοί, επισκευές-συντήρηση υγροµονώσεων δωµάτων, επισκευές επιστρώσεων πλακιδίων τοίχων και δαπέδων, γενικές επισκευές οικοδοµικών στοιχείων. 11. Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου, κοπή χόρτων, παρτέρια, περιποίηση θάµνων κ.λ.π. Στις εργασίες συµπεριλαµβάνονται οι ετήσιες συντηρήσεις ηχανηµάτων ψύξης και θέρµανσης. 13

14 To προσωπικού του αναδόχου, το οποίο θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο στο προβλεπόµενο ωράριο και θα είναι απαραίτητα της εγκρίσεως των ΦΕΞ µετά την υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών, είναι το εξής: Α) Υπεύθυνος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Θα είναι απόφοιτος ΑΕΙ (Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός), µέλος του ΤΕΕ, τριετούς τουλάχιστο εµπειρίας από κτήσεως πτυχίου και θα έχει την απαιτούµενη εµπειρία για την ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις του έργου. Τα καθήκοντά του θα είναι η επίβλεψη και ο συντονισµός των τεχνιτών για την ασφαλή και σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Οι υπηρεσίες του µηχανικού ο οποίος θα απασχολείται όλες τις εργάσιµες ηµέρες από ώρα 7:30 µέχρι ώρα 11:00(4ωρη υποχρεωτική παρουσία), θα αφορά τον συντονισµό των συνεργείων συντήρησης και την ανάληψη ευθύνης, προληπτικής συντήρησης, περιοδικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οικοδοµικών και Η/Μ εγκαταστάσεων. Θα χορηγήσει επίσης οποιαδήποτε δήλωση σχετικά µε τα παραπάνω προς τη ΕΗ, κλπ εφόσον απαιτηθεί. Θα συντάσσει ενηµερωτική έκθεση για τα προβλήµατα που δεν µπορεί να αποκατασταθούν στα πλαίσια της συνήθους συντήρησης, τις ανάγκες ειδικών επισκευών µεγάλου µεγέθους και τις βελτιώσεις στα πλαίσια της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Επίσης θα φροντίζει για την καταγραφή σε ειδικές καρτέλες(βλέπε υπόµνηµα 1) όλων των σταδίων συντήρησης των Μηχανηµάτων και ηλεκτρικών συστηµάτων Μ.Τ. και Κίνησης Χ.Τ., Λεβήτων, Συστηµάτων Πυρασφάλειας, Κλιµατιστικών Συσκευών, κλπ. Β) Τεχνίτης ηλεκτρολόγος. Ο ηλεκτρολόγος θα είναι Εγκαταστάτης ή Συντηρητής Ηλεκτρολόγος τουλάχιστο Α ή Γ Ειδικότητας ή οµώνυµου ή αντίστοιχος τίτλου ΙΕΚ κλπ. σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΑΣΕΠ. Γ) Τεχνίτης υδραυλικός. Ο υδραυλικός θα είναι τεχνίτης υδραυλικός Α ή Β τάξης ή οµώνυµου ή αντίστοιχος τίτλου ΙΕΚ κλπ. σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΑΣΕΠ. 14

15 Οι παραπάνω τεχνίτες πρέπει να έχουν οι ίδιοι τις παραπάνω άδειες και να µην είναι απλώς µέλη συνεργείων µε αντίστοιχες άδειες. Αντίγραφα των πτυχίων, που πρέπει να είναι σε ισχύ, θα πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία. Ειδικά για τον Ηλεκτρολόγο είναι απαραίτητο η αντίστοιχη άδεια για την δυνατότητα επίσκεψης στους υποσταθµούς. )Τεχνίτης αλουµινοκατασκευών, σιδηροκατασκευών, ξυλουργικών, χρωµατισµών, επιστρώσεων και γενικών οικοδοµικών εργασιών. Ο τεχνίτης αυτός θα είναι τριετούς εµπειρίας τουλάχιστον, αποδεικνυόµενης από ένσηµα ΙΚΑ ή ΤΕΒΕ και βεβαιώσεις εµπειρίας που θα κατατεθούν στην Υπηρεσία.. Η απασχόλησή του θα γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή. ΓΕΝΙΚΑ Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει αντικατάσταση του τεχνίτη ή του Μηχανικού αν κρίνει βάσιµα ότι δεν ικανοποιεί τις ανάγκες της. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα διαθέσει, στην αντικατάσταση των κλειδιών κάθε είδους των θυρών των δωµατίων και στην επισκευή των κλειδαριών αυτών. Η εργασία αυτή θα γίνεται στο ωράριο τους και χωρίς πρόσθετη αµοιβή. Στα καθήκοντά του προσωπικού του Αναδόχου θα είναι η λειτουργία, ο έλεγχος η συντήρηση και οι µικροεπισκευές των εγκαταστάσεων του γνωστικού τους επιπέδου εντός του ωραρίου τους όπως καθορίζεται στο τέλος του παρόντος. Η απασχόληση όλου του απαραίτητου προσωπικού του αναδόχου για ένα ηµερολογιακό έτος, στη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων των ΦΕΞ όπως περιγράφεται παραπάνω και στα υπόλοιπα τεύχη περιλαµβάνεται στο τίµηµα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη ασφάλιση του προσωπικού που θα απασχοληθεί στην παρούσα, σύµφωνα µε την ακριβή απασχόληση του στις ΦΕΞ, καθώς και στην πλήρη καταβολή των προβλεπόµενων από την σχετική νοµοθεσία αποδοχών και εισφορών κάθε είδους. 15

16 ΩΡΑΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Η τήρηση του ωραρίου για το προσωπικό είναι υποχρεωτική και για οποιαδήποτε αποµάκρυνση από το χώρο των ΦΕΞ θα ενηµερώνεται η διεύθυνση της Εστίας, διαφορετικά θα θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία και θα µειώνεται αντίστοιχα η µηνιαία αποζηµίωση. Για την στοιχειώδη αντιµετώπιση των αναγκών του παρόντος καθορίζεται το παρακάτω ωράριο απασχόλησης και το αντίστοιχο απασχολούµενο κατ ελάχιστο προσωπικό : Α) Ένας (1) ιπλ. Μηχανικός όλες τις εργάσιµες ηµέρες από ώρα 07:30 µέχρι 11:30(4ωρη υποχρεωτική παρουσια) καθηµερινά. Β) Ένας (1) Ηλεκτρολόγος όλες τις εργάσιµες ηµέρες Γ) Ένας (1) Υδραυλικός όλες τις εργάσιµες ηµέρες. )Ένας (1) Τεχνίτης Αλουµινοκατασκευών, Σιδηροκατασκευών, Ξυλουργικών, Χρωµατισµών, Επιστρώσεων και Γενικών Οικοδοµικών εργασιών όλες τις εργάσιµες ηµέρες. Επίσης σε περίπτωση έκτακτης βλάβης κατά τις νυχτερινές ώρες, ιδιαίτερα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ο Ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός δύο ωρών από την ειδοποίηση της υπηρεσίας, να διαθέσει το αναγκαίο προσωπικό για την αποκατάσταση της. ιευκρινίζεται ότι το προσωπικό του αναδόχου θα καλύπτει τις βάρδιες που προβλέπεται παραπάνω και όταν συµπίπτουν µε επίσηµες αργίες χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για το Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.. Η παρουσία του προσωπικού του αναδόχου θα ελέγχεται από την Υπηρεσία µε κάρτα ή υπογραφή σε βιβλίο παρουσίας σύµφωνα µε οδηγίες των ΦΕΞ. Είναι απαραίτητη, πριν από την συµπλήρωση της προσφοράς, η επί τόπου επίσκεψη για πλήρη ενηµέρωση επί των δυσχερειών, που πρέπει να αντιµετωπίσει 16

17 ο ανάδοχος του έργου καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού που θα απασχοληθεί για τρεις µέρες πριν την έναρξη εκτέλεσης του έργου χωρίς να πληρωθεί ιδιαίτερα. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΠΑΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥ ΚΛΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 17

18 Ι Ρ Υ Μ Α ΝΕ Ο Λ ΑΙ ΑΣ Κ ΑΙ Ι Α Β Ι Ο Υ Μ ΑΘ Η Σ ΗΣ 18

19 19

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ Ε ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ Ε ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ Ε ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ι-2Ε1 Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ι-2Ε1 Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σάµος, 14 Φεβρουαρίου 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ. ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος Πληρωµής (Μηνιαία) :

Τρόπος Πληρωµής (Μηνιαία) : 777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" 73300 ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΤΗΛ. 28210-22306 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 11 / 2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Λιβαδειά. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς Πρόχειρος διαγωνισµός µε περισυλλογή προσφορών και ανάρτηση στο διαδίκτυο ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Λιβαδειά. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς Πρόχειρος διαγωνισµός µε περισυλλογή προσφορών και ανάρτηση στο διαδίκτυο ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς. Λιβαδειά Αρ. Πρωτ. Σ/ 59 11/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ημ/νία: 19/11/2012 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ημ/νία: 19/11/2012 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1311572 & 213.1311569 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ημ/νία: 19/11/2012 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2 ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12-09-2014 Αριθ. Πρωτόκολλου: 1041 Ηµεροµηνία: 21-07-2014 14PROC002219076 20 Ιουλ4ίου- 200148-04 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002831343 2015-06-09

15PROC002831343 2015-06-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 993064 FAX: 2310 993060 e-mail: despoina.tsiknaki@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2131311572, 2131311604, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α: ΒΙΗ54690ΒΜ-7Υ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 14-04-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: Β/9208 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α: ΒΙΚΣ4690ΒΜ-15Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 10-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/5594 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002512324 2014-12-30

14PROC002512324 2014-12-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 993063 FAX: 2310 993060 e-mail: kosmas.marantidis@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη Τηλ.: 2710372111, 2710372134 - Fax: 2710372108 Πληροφορίες: Τσώκου Βασιλική, Καρβέλας Κωνσταντίνος ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σελίδα 1 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-75 Ηλεκτρ. Ταχυδρομ.: dpk@ein.gr Τηλεομοιότυπο: 2131314576,

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 426/19-10-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 426/19-10-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 426/19-10-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

------ FAX: (22410) 80026 2007) 19/01-02-1995)

------ FAX: (22410) 80026 2007) 19/01-02-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ------ Ταχ. δ/νση: 85100 ΡΟ ΟΣ Τ.Θ. 138 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: (22413) 60163-60379-60158 FAX: (22410)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο17/2015 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ» Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Μ. ΣΕΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/20/16-02-2015 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649375 2015-03-18

15PROC002649375 2015-03-18 Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Koλοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 210-9282153

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15PROC002933466 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. 2015-07-24 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα, 23-7-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1296 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξης: 21/29-07-2014 Αρ.Αποφ.:2044/98/24-06-2014. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 02-09-2014, 2014, Τρίτη και ώρα: 11:00 π.μ..

Διακήρυξης: 21/29-07-2014 Αρ.Αποφ.:2044/98/24-06-2014. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 02-09-2014, 2014, Τρίτη και ώρα: 11:00 π.μ.. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ Ν.Ε.Ε.Μ.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/10/2014-30/09/2015, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 21/29-07-2014

Διαβάστε περισσότερα