ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΜΑΡΙΑ. Άφιξθ ςτο λιμάνι του Πειραιά τισ πρϊτεσ πρωϊνζσ ϊρεσ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΜΑΡΙΑ. Άφιξθ ςτο λιμάνι του Πειραιά τισ πρϊτεσ πρωϊνζσ ϊρεσ."

Transcript

1

2 ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΜΑΡΙΑ Η Κρήτη, το μεγαλύτερο νηςύ τησ Ελλϊδασ, εύναι εξαιρετικϊ ορεινό και καθορύζεται από μια υψηλό ςειρϊ βουνών που το διαςχύζει από τη δύςη ωσ την ανατολό, διαμορφωμϋνη από τρεισ διαφορετικϋσ ομϊδεσ βουνών. Σ' αυτϊ τα βουνϊ οφεύλεται η ύπαρξη ςτο νηςύ εύφορων οροπεδύων, ςπηλαύων και φαραγγιών όπωσ το διϊςημο φαρϊγγι τησ Σαμαριϊσ ςτα Χανιϊ, το οπούο θα διαβούμε κατϊ τη μετϊβαςό μασ ςτο νηςύ. Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012 υνάντθςθ των εκδρομζων ςτισ 8.00 το βράδυ ςτο λιμάνι του Πειραιά και μια ϊρα αργότερα κα γίνει θ αναχϊρθςι μασ με το πλοίο τθσ ΑΝΕΚ «ELYROS» για Χανιά. Διανυκτζρευςθ εν πλω. άββατο 2 Ιουνίου 2012 Άφιξθ του πλοίου τισ πρϊτεσ πρωϊνζσ ϊρεσ ςτο λιμάνι τθσ οφδασ κι από εκεί αναχϊρθςθ με λεωφορείο για Ομαλό, ςτθν είςοδο του Φαραγγιοφ τθσ αμαριάσ, απ όπου κα ξεκινιςει θ πεηοπορία μασ για να καταλιξει ςτθν Αγία Ρουμζλθ. Γεφμα και αναχϊρθςθ με το καραβάκι για οφγια, όπου ςτθ ςυνζχεια κα επιβιβαςτοφμε ςτο λεωφορείο για Χανιά. Άφιξθ ςτθν πόλθ, τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο και ελεφκεροσ χρόνοσ για ξεκοφραςθ. Σο βράδυ ελεφκερο. Διανυκτζρευςθ. Κυριακή 3 Ιουνίου 2012 Μετά το πρωϊνό, ελεφκερθ θ μζρα για βόλτα, γνωριμία με τισ ομορφιζσ τθσ πόλθσ, όπου μποροφμε να επιςκεφκοφμε τθν παλιά πόλθ γφρω από το Ενετικό λιμάνι με τα γραφικά ςπίτια και κτίςματα τθσ εποχισ τθσ Ενετοκρατίασ, το Φάρο και τθν περίφθμθ αγορά των Χανίων. Γεφμα, ελεφκεροσ χρόνοσ και ςτισ 7.30 το απόγευμα αναχϊρθςθ από τα Χανιά για το λιμάνι τθσ οφδασ, επιβίβαςθ ςτο πλοίο τθσ ΑΝΕΚ «LATO» για Πειραιά. Διανυκτζρευςθ εν πλω. Άφιξθ ςτο λιμάνι του Πειραιά τισ πρϊτεσ πρωϊνζσ ϊρεσ. Δευτζρα 4 Ιουνίου 2012

3 Σο κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 215 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: τα ακτοπλοϊκά ειςιτήρια ςε 4κλινη καμπίνα προσ και από Χανιά, τη μετάβαςη με λεωφορείο οφδα-ομαλό & οφγια-χανιά, τα ακτοπλοϊκά ειςιτήρια Αγιά Ρουμζλη-οφγια, την είςοδο ςτο Φαράγγι, τη διανυκτζρευςη ςε δίκλινο δωμάτιο ςτο ξενοδοχείο Κφδων (4*) ςτα Χανιά, 1 πρωϊνό, τη μετακίνηςη από Χανιά-οφδα, αρχηγό - ςυνοδό και το ΦΠΑ. Τα Κύθηρα, ό αλλιώσ Τςιρύγο εύναι το νηςύ τησ θεϊσ Ουρϊνιασ Αφροδύτησ και του Έρωτα. βρύςκονται ςτη Νότιο Ελλϊδα μεταξύ τησ Πελοποννόςου και Κρότησ. Εύναι ορεινό νηςύ με πολλϋσ κοιλϊδεσ που καταλόγουν ςτη θϊλαςςα και ςχηματύζουν μαγευτικϋσ παραλύεσ. άββατο 2 Ιουνίου 2012 Αναχϊρθςθ 7.00 το πρωί από Πειραιά προσ Νεάπολθ Λακωνίασ με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ ςτο Αρτεμιςιο και τθ πάρτθ. Ελεφκεροσ χρόνοσ ςτθ Νεάπολθ για γεφμα. Επιβίβαςθ ςτο πλοίο για Κφκθρα, άφιξθ ςτο Διακόφτι, το λιμάνι των Κυκιρων και ακολοφκωσ για Αγία Πελαγία, τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Σο βράδυ ελεφκερο. Διανυκτζρευςθ. Κυριακή 3 Ιουνίου 2012 Μετά το πρωινό αναχϊρθςθ για προςκφνθμα ςτθν Ιερά Μονι Οςίου Θεοδϊρου, όπου βρίςκεται θ κάρα του τοπικοφ Αγίου. Ακολοφκωσ κα μεταβοφμε για προςκφνθμα ςτθν Ιερά Μονι Μυρτιδίων, όπου βρίςκεται θ καυματουργι εικόνα τθσ Παναγίασ Μυρτιδιϊτιςςασ. τθ ςυνζχεια κα αναχωριςουμε για Λιβάδι όπου κα επιςκεφκοφμε το Κατοφνι γζφυρα με 12 τόξα καταςκευαςμζνθ επί Αγγλοκρατίασ το 1822 και παραδοςιακό εργαςτιριο με πιλινα. Αναχϊρθςθ για επίςκεψθ ςτθ Χϊρα όπου κα δοφμε το Μεςαιωνικό Κάςτρο, τθν κεντρικι πλατεία και το Μθτροπολιτικό Ναό. Ακολοφκωσ κα μεταβοφμε ςτο Καψάλι, το επίνειο τθσ Χϊρασ, όπου κα γευματίςουμε. Αναχϊρθςθ για Μυλοπόταμο για να επιςκεφκοφμε τον καταρράχτθ τθσ Φόνιςςασ. Επιςτροφι ςτθν Αγία Πελαγία. Σο βράδυ ελεφκερο. Διανυκτζρευςθ. Δευτζρα 4 Ιουνίου 2012 Μετά το πρωινό, αναχϊρθςθ για Καραβά, επίςκεψθ ςτο φοφρνο του χωριοφ και ακολοφκωσ για Ποταμό και Διακόφτι, όπου μποροφμε να γευματίςουμε. Αναχϊρθςθ με το πλοίο για Νεάπολθ Λακωνίασ και από κει για Πειραιά με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ ςε πάρτθ και Αρτεμιςιο. Σο κόςτοσ τησ επίςκεψησ ζχει οριςτεί ςτα 150 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: μετακινήςεισ με το λεωφορείο, ακτοπλοϊκά ειςιτήρια ςε οικονομική θζςη προσ και από Κφθηρα, 2 διανυκτερεφςεισ ςε δίκλινα δωμάτια ςτο Ξενοδοχείο Venardos (3*) ςτην Αγ.Πελαγία, 2 πρωϊνά, αρχηγό-ςυνοδό και το ΦΠΑ.

4 ΦΕΝΕΟ - ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ - ΚΑΣΑΝΙΑ Ο Φενεόσ, ορεινό χωριό ςε καταπρϊςινο περιβϊλλον εύναι από τα πιο αντιπροςωπευτικϊ χωριϊ τησ Ορεινόσ Κορινθύασ. Μϋςα ςε αυτό το τοπύο εξαιρετικόσ ομορφιϊσ, βρύςκεται το Φρϊγμα του Φενεού και η Λύμνη τησ Δόξασ, ενώ από ψηλϊ δεςπόζει το Μοναςτόρι του Αγύου Γεωργύου. Η Καςτανιά, ορεινό και εκεύνο χωριό εύναι χτιςμϋνο ςε πλαγιϊ κατϊφυτη από καςτανιϋσ, πλατϊνια, πεύκα και ϋλατα. Αναχϊρθςθ 7.30 το πρωϊ από Πειραιά και με ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτον Ιςκμό κα φτάςουμε ςτο Φενεό προκειμζνου να επιςκεφκοφμε τθν Ι. Μ. Αγίου Γεωργίου για προςκφνθμα και το κρυφό ςχολειό που λειτουργοφςε επί Σουρκοκρατίασ. Ακολοφκωσ κα μεταβοφμε ςτθ Λίμνθ Δόξα για να κάνουμε βόλτα και να απολαφςουμε το τοπίο. Θα ςυνεχίςουμε για Καςτανιά, όπου κα γευματίςουμε. Αναχϊρθςθ για τθν πόλθ τθσ Κορίνκου, όπου κα κάνουμε τθν επόμενθ ςτάςθ μασ και ακολοφκωσ αναχϊρθςθ για Πειραιά. Σο κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 15 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: τισ μετακινήςεισ με το λεωφορείο, αρχηγό-ςυνοδό και το ΦΠΑ. Ν. ΒΟΤΣΖΑ - Ι. Μ. ΑΓΙΑ ΣΡΙΑΔΟ Ο οικιςμόσ Νϋοσ Βουτζϊσ βρύςκεται βορειοανατολικϊ από την Αθόνα και δημιουργόθηκε από εκπατριςμϋνουσ πρόςφυγεσ του 1922, από τον Μπουτζϊ τησ Μικρϊσ Αςύασ. Πϊνω από τον παλαιό οικιςμό του Νϋου Βουτζϊ βρύςκεται η Ι. Μ. Αγύασ Τριϊδοσ με το Λύρειο παιδικό ύδρυμα «Άγιοι Ανϊργυροι». Αναχϊρθςθ 4.00 το απόγευμα με κατεφκυνςθ προσ Νζο Βουτηά όπου κα επιςκεφκοφμε τθν Ιερά Μονι Αγίασ Σριάδοσ. Ακολοφκωσ κα μεταβοφμε ςτθ Ραφινα όπου κα κάνουμε βόλτα και κα απολαφςουμε τον καφζ μασ ι το ουηάκι μασ. Επιςτροφι το βράδυ ςτον Πειραιά. Σο κόςτοσ τησ επίςκεψησ ζχει οριςτεί ςτα 10 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: τισ μετακινήςεισ με το λεωφορείο, αρχηγό-ςυνοδό και το ΦΠΑ.

5 ΝΑΤΠΛΙΟ - ΣΟΛΟ Το Ναύπλιο ό Ανϊπλι πρωτεύουςα του νομού Αργολύδοσ, εύναι μια από τισ γραφικότερεσ πόλεισ τησ χώρασ μασ, γνωςτό για το Μπούρτζι και το Παλαμόδι. Κοντινό παραθϊλλαςιο θϋρετρο εύναι το Τολό, που βρύςκεται ςτο μυχό ενόσ πανϋμορφου κόλπου. Αναχϊρθςθ 8.00 το πρωί από Πειραιά και με ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτον Ιςκμό κα φκάςουμε ςτο Ναφπλιο, όπου κα επιςκεφκοφμε το Παλαμιδι, φροφριο που καταςκευάςτθκε το 1687 από τουσ Βενετοφσ, φςτερα από τθν κατάλθψθ του λόφου ςτον οποίο βρίςκεται, μετά από ςφοδρι μάχθ με τουσ Οκωμανοφσ κατά τον Βενετοτουρκικό Πόλεμο. Ο λόφοσ πάνω ςτο οποίο βρίςκεται ζχει φψοσ 216 μζτρα και θ ανάβαςθ ςτο Παλαμιδι γίνεται είτε μζςω αμαξιτισ οδοφ είτε μζςω μιασ ςκάλασ με 999 ςκαλοπάτια. Ακολοφκωσ κα αχωριςουμε για Σολό όπου κα κάνουμε το μπάνιο μασ και κα γευματίςουμε. Σο απόγευμα κα επιςτρζψουμε ςτο Ναφπλιο για να περιδιαβοφμε τα ςοκάκια του και να απολαφςουμε τον καφζ μασ. Σο βράδυ επιςτροφι ςτον Πειραιά με ενδιάμεςθ ςτάςθ κακ οδόν. Σο κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 15 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: τισ μετακινήςεισ με το λεωφορείο, αρχηγό-ςυνοδό και το ΦΠΑ. ΑΣΣΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ - ΠΑΣΑ Στη θϋςη Υαλού ςτα Σπάτα βρύςκονται οι εγκαταςτϊςεισ του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου, όπου οι ϊνθρωποι που το ςτελεχώνουν προςπαθούν να ευαιςθητοποιόςουν μικρούσ και μεγϊλουσ, μϋςα από την επιμορφωτικό και ςυνϊμα ψυχαγωγικό εμπειρύα τησ γνωριμύασ, με μερικϊ από τα πιο όμορφα και ςπϊνια εύδη που κατοικούν ςτον πλανότη. Αναχϊρθςθ 9.00 το πρωί από Πειραιά με κατεφκυνςθ τα πάτα. Άφιξθ ςτο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, όπου κα περιθγθκοφμε ςτισ εγκαταςτάςεισ και κα παρακολουκιςουμε τισ δράςεισ που αναπτφςςονται. Σο μεςθμζρι κα αναχωριςουμε για Πειραιά. Σο κόςτοσ τησ επίςκεψησ ζχει οριςτεί ςτα 10 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: τισ μετακινήςεισ με το λεωφορείο, αρχηγό-ςυνοδό και το ΦΠΑ. Δεν ςυμπεριλαμβάνεται η είςοδοσ ςτο Πάρκο και οι δραςτηριότητεσ.

6 ΕΚΔΗΛΩΕΙ «ΜΙΑΟΤΛΕΙΑ 2012» Η Ύδρα ϋνα από τα κοςμοπολύτικα νηςιϊ του Αργοςαρωνικού, γνωςτό ςτα πϋρατα του κόςμου, ςυγκεντρώνει ολοχρονύσ ξϋνουσ και ντόπιουσ επιςκϋπτεσ για να θαυμϊςουν τισ κρυμμϋνεσ ομορφιϋσ τησ. Το όνομα τησ Ύδρασ οφεύλεται ςτα ϊφθονα νερϊ που ανϊβλυζαν από τισ πλούςιεσ πηγϋσ που εύχε ςτην αρχαιότητα. Κϊθε χρόνο ςτα τϋλη Ιουνύου διοργανώνονται οι εκδηλώςεισ αναπαρϊςταςησ τησ πυρπόληςησ τησ Τουρκικόσ Ναυαρχύδασ, γνωςτϋσ ωσ «Μιαούλεια» προσ τιμόν του Υδραύου Ναυϊρχου Ανδρϋα Μιαούλη. Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 Αναχϊρθςθ το απόγευμα από Πειραιά με προγραμματιςμνο δρομολόγιο τθσ HSW για Ύδρα. Άφιξθ ςτθν Ύδρα και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Σο βράδυ ελεφκερο για βόλτα ςτα λικόςτρωτα ςοκάκια του νθςιοφ και προαιρετικι παρακολοφκθςθ τθσ υναυλίασ επϊνυμου καλλιτζχνθ που κα πραγματοποιθκεί ςτο Λιμάνι ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων «Μιαοφλεια 2012». Διανυκτζρευςθ. άββατο 23 Ιουνίου 2012 Σο πρωϊνό ελεφκερο για καφζ και βόλτα. υγκζντρωςθ το πρωί για επίςκεψθ ςτο Άγαλμα του Ναυάρχου Ανδρζα Μιαοφλθ, όπου ςτθ βάςθ του είναι καμμζνα τα οςτά του που πιγαν ςτο νθςί το 1985, το Ιςτορικό Αρχείο-Μουςείο με ςθμαντικά μουςειακά κειμιλια όπου φυλάςςεται και θ λικυκοσ με τθν καρδιά του Μιαοφλθ, το Μουςείο Κουντουριϊτθ και τθ Μθτρόπολθ που χτίςτθκε το 1648 και ανακαταςκευάςτθκε το Μια τρίκλιτθ βαςιλικι με τροφλο, δφο μαρμάρινα καμπαναριά, με δφο αςθμζνιουσ πολυελαίουσ ςτο εςωτερικό του και ζναν χρυςό εξάφωτο που ζχει επάνω του τισ κεφαλζσ των Λουδοβίκων τθσ Γαλλίασ. Παλαιότερα ο Ναόσ λειτουργοφςε ωσ Μονι τθσ Κοιμιςεωσ τθσ Θεοτόκου και ςτα παλιά κελιά τθσ Μονισ ςιμερα ςτεγάηεται μεταξφ άλλων το Εκκλθςιαςτικό & Βυηαντινό Μουςείο. Ελεφκερο το υπόλοιπο τθσ θμζρασ για μπάνιο και φαγθτό. Σο βράδυ παρακολοφκθςθ τθσ Αναπαράςταςθσ τθσ Ναυμαχίασ και τθσ Πυρπόλθςθσ τθσ τουρκικισ ναυαρχίδασ με φανταςμαγορικι καφςθ πυροτεχνθμάτων. Σο υπόλοιπο βράδυ ελεφκερο. Διανυκτζρευςθ. Κυριακή 24 Ιουνίου 2012 Από το πρωί ζωσ το απόγευμα ελεφκερο πρόγραμμα για καφζ, μπάνιο ςε κάποια από τισ παραλίεσ του νθςιοφ και φαγθτό. Αναχϊρθςθ το απόγευμα από Ύδρα με προγραμματιςμνο δρομολόγιο τθσ HSW για Πειραιά. Σο κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 130 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: τα ακτοπλοϊκά ειςιτήρια ςε οικονομική θζςη προσ και από Ύδρα, 2 διανυκτερεφςεισ ςτο ξενοδοχείο Αμαρυλλίσ (3 *) ςτην Ύδρα και το ΦΠΑ.

7 ΝΕΜΕΑ - ΝΕΜΕΟΙ ΑΓΩΝΕ - Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΡΑΧΟΤ Τα Νέμεα ό Νϋμεια όταν αθλητικού αγώνεσ που διεξϊγονταν ςτην Νεμϋα κατϊ την αρχαιότητα. Οι αγώνεσ αυτού καθιερώθηκαν το 573 π.χ. προσ τιμόν του Δύα, ιερό του οπούου υπόρχε ςτη Νεμϋα και λϊμβαναν μϋροσ ςτο ςτϊδιο μόκουσ 178 μϋτρων και χωρητικότητασ θεατών. Τα Νϋμεα όταν από τισ πιο ςημαντικϋσ αθλητικϋσ διοργανώςεισ τησ αρχαύασ Ελλϊδασ. Με την ύδια ονομαςύα διεξϊγονται από το κϊθε 4 χρόνια- ςτο αρχαύο ςτϊδιο τησ Νεμϋασ και φϋτοσ θα γύνουν Ιουνύου. Το Σϊββατο 23 Ιουνύου θα διεξαχθούν οι αγώνεσ ταχύτητασ 100 μϋτρων «ςτϊδιο»και ο «μακρύσ δρόμοσ» 7,5 χιλιομϋτρων ςτα «Βόματα του Ηρακλό», από τον αρχαύο ναό του Ηρακλό ςτισ Αρχαύεσ Κλεωνϋσ μϋχρι το αρχαύο ςτϊδιο τησ Νεμϋασ. Στο τϋλοσ τησ ημϋρασ οι νικητϋσ θα ςτεφανωθούν με το παραδοςιακό αγριοςϋλινο και θα ακολουθόςει δεξύωςη ςτον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολεύου. Αναχϊρθςθ 8.00 το πρωί από Πειραιά και με ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτον Ιςκμό κα φτάςουμε ςτθν Ιερά Μονι Κοιμιςεωσ Θεοτόκου Βράχου Νεμζασ (Πολυφζγγουσ) για προςκφνθμα και ακολοφκωσ κα κατευκυνκοφμε ςτθν Αρχαία Νεμζα και το Αρχαίο τάδιο, όπου γίνονται οι εκδθλϊςεισ. Θα περιθγθκοφμε ςτον αρχαιολογικό χϊρο και το Μουςείο. Σο μεςθμζρι κα γευματίςουμε ςτθ Νεμζα και ακολοφκωσ κα αναχωριςουμε για επίςκεψθ ςε ζνα από τα οινοποιεία τθσ περιοχισ και με ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτον Ιςκμό κα επιςτρζψουμε το βράδυ ςτον Πειραιά. Σο κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 20 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: τισ μετακινήςεισ με το λεωφορείο, αρχηγό-ςυνοδό και το ΦΠΑ. Η Μάνδρα βρύςκεται ςε κοντινό απόςταςη από την Αθόνα, ςτο δυτιο τμόμα του Θριαςεύο Πεδύου. Εύναι φημιςμϋνη για τισ ταβϋρνεσ τησ που προςελκύουν καθημερινϊ ντόπιουσ και επιςκϋπτεσ. Αναχϊρθςθ 7.30 το απόγευμα από Πειραιά με κατεφκυνςθ προσ Μάνδρα, όπου κα δειπνιςουμε ςε ταβζρνα τθσ περιοχισ. Αναχϊρθςθ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ βραδινισ μασ διαςκζδαςθσ για Πειραιά. Σο κόςτοσ τησ εξόρμηςησ ζχει οριςτεί ςτα 10 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: τισ μετακινήςεισ με το λεωφορείο, αρχηγό-ςυνοδό και το ΦΠΑ.

8

9 στο ΑΡΩΝΙΚΟ Αίγινα - Πόρο - Ύδρα Διακοπές τον Αύγουστο σε Χαλκιδική Κέρκυρα Σάμο Θράκη - Ήπειρο

10 Οργανωμένες εκδρομές σε Ελλάδα & Εξωτερικό Σχολικές εκδρομές Φοιτητικές αποδράσεις Ειδικές τιμές σε πολυήμερες εκδρομές 60+ Κρουαζιέρες Γαμήλια ταξίδια Εκδρομές με δικό σας μεταφορικό μέσο Ενοικιάσεις πούλμαν & αυτοκινήτων Κρατήσεις ξενοδοχείων Έκδοση αεροπορικών & ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΣΟΤΡΓΙΑ Δευτέρα Σετάρτη άββατο Σρίτη Πέμπτη Παρασκευή Σ Ο Τ Ρ Ι ΣΙ Κ Ο Γ Ρ Α Υ Ε Ι Ο Α.Ε..Λ. ΕΟΣ: 0207Ε Ιακ. Δραγάτση Πειραιάς 4ος όροφος Σηλέφωνα:

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟKΤΩΒΡΙΟΣ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟKΤΩΒΡΙΟΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ από 23 ΜΑΪΟΥ Πάμε θάλασσα! Θαλάσσια μπάνια καθημερινά6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟKΤΩΒΡΙΟΣ Αθήνα Λεωφ. Αλεξάνδρας 71-73 ΤΗΛ.: 210 322 322 8 SITE: chaloulosekdromes.weebly.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Οργανωμένες Εκδρομές Εξωτερικού Αεροπορικώς- Οδικώς...2 2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Κρουαζιέρες Εσωτερικού-Εξωτερικού...4 3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Οργανωμένες Πολυήμερες Εκδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωμένες Εκδρομές στην Ελλάδα. Ιούλιος 2013 - Ιανουάριος 2014

Οργανωμένες Εκδρομές στην Ελλάδα. Ιούλιος 2013 - Ιανουάριος 2014 Αξέχαστα Ταξίδια Οργανωμένες Εκδρομές στην Ελλάδα Ιούλιος 2013 - Ιανουάριος 2014 ξέχαστα ΑΤαξίδια Περιεχόμενα ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Κεφαλονιά-Ιθάκη 3 Kεφαλονιά-Ιθάκη 4 Κέρκυρα-Πάργα 4 Γυρος Χαλκιδικής-Άγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 18/1/2015 ΗΜΙΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ ΜΟΝΗ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΩΡΩΠΟΣ 6/1/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 18/1/2015 ΗΜΙΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ ΜΟΝΗ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΩΡΩΠΟΣ 6/1/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ ÏäéêÝò ÅêäñïìÝò Á áñíþí 280 - Áã. Íéêüëáïò - 112 53 ÁèÞíá, ôçë. 210 86 62 451, 210 86 62 234, fax: 210 86 62 234 e-mail: info@patakistravel.gr - www.patakistravel.gr Ατομικά ταξίδια Πακέτα διακοπών Ταξίδια

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωμένες Εκδρομές στην Ελλάδα Ιούλιος - Οκτώβριος 2015 www.thiamistours.gr

Οργανωμένες Εκδρομές στην Ελλάδα Ιούλιος - Οκτώβριος 2015 www.thiamistours.gr Οργανωμένες Εκδρομές στην Ελλάδα Ιούλιος - Οκτώβριος 2015 www.thiamistours.gr Περιεχόμενα ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Γύρος Κρήτης... 3 Θράκη-Αδριανούπολη-Θάσος-Σαμοθράκη... 4 Χαλκιδική... 4 Γύρος Κεφαλονιάς...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 210 322 322 8 από 17 ΜΑΪΟΥ Πάμε θάλασσα! Θαλάσσια μπάνια καθημερινά 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 info@arcadianspirit.gr ΤΗΛ.: 210 322 322 8 & ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΟΥΛΙΟΣ-OKTΩΒΡΙΟΣ 2014

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΟΥΛΙΟΣ-OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΟΥΛΙΟΣ-OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 3 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ-ΙΘΑΚΗ 4 ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΡΓΑ 5 ΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 5 ΓΥΡΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 6 ΓΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 280 - Αγ. Νικόλαος - 112 53 Αθήνα τηλ. 210 86 62 451, 210 86 62 234, fax: 210 86 62 234 e-mail: info@patakistravel.gr - www.patakistravel.

Αχαρνών 280 - Αγ. Νικόλαος - 112 53 Αθήνα τηλ. 210 86 62 451, 210 86 62 234, fax: 210 86 62 234 e-mail: info@patakistravel.gr - www.patakistravel. Αχαρνών 280 - Αγ. Νικόλαος - 112 53 Αθήνα τηλ. 210 86 62 451, 210 86 62 234, fax: 210 86 62 234 e-mail: info@patakistravel.gr - www.patakistravel.gr - Ενοικιάσεις πολυτελών, κλιματιζόμενων πούλμαν τελευταίας

Διαβάστε περισσότερα

16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου

16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 1 θ θμζρα 31 Ιουλίου: Ελλάδα Βαρκελώνθ Αναχ.: - Συγκζντρωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ. Ταξίδια οδικά σε τοπία μαγικά... ζήστε την εμπειρία και γνωρίστε μέρη που μόνο μία οδική εκδρομή σας προσφέρει...

ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ. Ταξίδια οδικά σε τοπία μαγικά... ζήστε την εμπειρία και γνωρίστε μέρη που μόνο μία οδική εκδρομή σας προσφέρει... Ταξίδια οδικά σε τοπία μαγικά... ζήστε την εμπειρία και γνωρίστε μέρη που μόνο μία οδική εκδρομή σας προσφέρει... ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 2014 Αχαρνών 280 - Αγ. Νικόλαος - 112 53 Αθήνα, τηλ. 210 86 62 451, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 3 ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 3 ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 3 ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: Πασχαλινές Εκδρομές 2013... 9 ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: Διήμερες Πασχαλινές Αποδράσεις....46 ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: Εκδρομές Αγίου Πνεύματος...60 05/04/13 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ & ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2015

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ & ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2015 Ginis Vacances S.A - Travel Organization Athens: 23-25 Ermou st. 10563, Greece Tel: (0030) 211 211 2111, 210 3250401-5, Fax: 210 3237703 e-mail: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ-ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2015

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ-ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2015 Ginis Vacances S.A - Travel Organization Athens: 23-25 Ermou st. 10563, Greece Tel: (0030) 211 211 2111, 210 3250401-5, Fax: 210 3237703 e-mail: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3.1 Φυςική Γεωγραφία Θ Ελλάδα είναι χϊρα τθσ Ευρϊπθσ και μζλοσ τθσ Ε.Ε. και καταλαμβάνει το νοτιότερο τμιμα τθσ Βαλκανικισ Χερςονιςου (ςχιμα 3). Θ ζκταςθ τθσ ανζρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωμένες Εκδρομές Εξωτερικού Αεροπορικώς - Οδικώς... 2 Κρουαζιέρες Ελλάδα & Εξωτερικό... 4 Πολυήμερες Ekδρομές

Οργανωμένες Εκδρομές Εξωτερικού Αεροπορικώς - Οδικώς... 2 Κρουαζιέρες Ελλάδα & Εξωτερικό... 4 Πολυήμερες Ekδρομές ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανωμένες Εκδρομές Εξωτερικού Αεροπορικώς - Οδικώς... 2 Κρουαζιέρες Ελλάδα & Εξωτερικό... 4 Πολυήμερες Ekδρομές ΚΡΗΤΗ... 9 ΚΕΡΚΥΡΑ... 11 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ...13 ΖΑΚΥΝΘΟΣ...15 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ...17 ΣΑΜΟΣ...56

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ-ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2015

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ-ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2015 Ginis Vacances S.A - Travel Organization Athens: 23-25 Ermou st. 10563, Greece Tel: (0030) 211 211 2111, 210 3250401-5, Fax: 210 3237703 e-mail: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΡΟΜΕΣ 2013. Τηλέφωνο: 99373000 Τηλεομοιότυπο : 22 514404, in.el.politismou@gmail.com, www.iep.org.cy

ΕΚΔΡΟΜΕΣ 2013. Τηλέφωνο: 99373000 Τηλεομοιότυπο : 22 514404, in.el.politismou@gmail.com, www.iep.org.cy PAGE_Layout 1 5/27/13 9:44 AM Page 1 ΕΚΔΡΟΜΕΣ 2013 Οι εκδρομές διοργανώνονται και εκτελούνται σε συνεργασία με το Τουριστικό γραφείο Mastertours-Skylab. Στην τιμή κάθε εκδρομής ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 1. Αεροπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Εκδρομών Ελλάδα-Ευρώπη

Προγράμματα Εκδρομών Ελλάδα-Ευρώπη ών μ ο ρ δ κ Ε α τ α μ μ ά ρ γ ο ρ Π Ελλάδα-Ευρώπη Περιεχόμενα Travel 2U Τουριστικό Γραφείο Οδυσσέως 6 136 73, Αχαρνές, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: (+30) 210 240 44 10 Fax (+30) 211 72 00 328 E-mail: info@travel2u.gr

Διαβάστε περισσότερα

στο μπαλκόνι της Κερκίνης & τα Spa του Μπάνσκο

στο μπαλκόνι της Κερκίνης & τα Spa του Μπάνσκο ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΧΑΜΑΜ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ, ΦΑΡΜΑ ΜΕ ΝΕΡΟΒΟΥΒΑΛΟΥΣ, ΓΕΥΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΚΑΔΑ! ΝΕΟ! στο μπαλκόνι της Κερκίνης & τα Spa του Μπάνσκο ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΚΟΥΚΛΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδρομές Απριλίου 2014

Εκδρομές Απριλίου 2014 Εκδρομές Απριλίου 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/04/2014 8 ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ (Αναχώρηση μόνο από Αθήνα) ΣΑΒΒΑΤΟ 05/04/2014 ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ (ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ) ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 16

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Πάσχα στην Ελλάδα...3 2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Διήμερες Πασχαλινές Αποδράσεις...52 3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκδρομές Μαΐου...58 4η ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκδρομές Αγίου Πνεύματος...83

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη υπερπολυτελείας στο μοναδικό

Κρήτη υπερπολυτελείας στο μοναδικό Κρήτη υπερπολυτελείας στο μοναδικό OUT OF THE BLUE, CAPSIS ELITE RESORT 5* De luxe Το μόλις ανακαινισμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα Capsis Elite Resort, εκτός από ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

με Βυζαντινή πορφύρα Πασχαλινό PALLINI BEACH & ATHOS PALACE εορταστικό πρόγραμμα

με Βυζαντινή πορφύρα Πασχαλινό PALLINI BEACH & ATHOS PALACE εορταστικό πρόγραμμα ATHOS PALACE & PALLINI BEACH Επωφεληθείτε από τις ειδικές αναγραφόμενες τιμές που αφορούν έγκαιρες κρατήσεις μέχρι και 15 Μαρτίου και περιέχουν ΕΚΠΤΩΣΗ 15% με Ι.Χ. από τις κανονικές τιμές με Βυζαντινή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΕΛΛΑΔΑ με δικό σας μέσο. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ εκδρομές. Naxos Palace ΝΑΞΟΣ. Ionian Beach ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ. Siagas Beach Hotel ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

Περιεχόμενα. ΕΛΛΑΔΑ με δικό σας μέσο. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ εκδρομές. Naxos Palace ΝΑΞΟΣ. Ionian Beach ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ. Siagas Beach Hotel ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ Περιεχόμενα ΕΛΛΑΔΑ 4 Ionian Beach ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ 8 Naxos Palace ΝΑΞΟΣ 4 Siagas Beach Hotel ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 8 Naxos Holidays ΝΑΞΟΣ 5 Oasis Hotel ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑΣ 9 Leda Village Resort ΠΗΛΙΟ 5 Nautica Bay

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Κωνσταντίνου 39-41, Αθήνα, Τηλ. 210.5240412 Fax. 210.5247945 www.kapatravel.gr email: travel@kapachange.gr ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 2015

Αγ. Κωνσταντίνου 39-41, Αθήνα, Τηλ. 210.5240412 Fax. 210.5247945 www.kapatravel.gr email: travel@kapachange.gr ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 2015 Αγ. Κωνσταντίνου 39-1, Αθήνα, Τηλ. 210.52012 Fax. 210.52795 www.kapatravel.gr email: travel@kapachange.gr ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 2015 Περιεχόμενα ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 2015... 1 ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ & ΤΗΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος κατ άτοµο Ηµιδιατροφή 2/κλινο 3ο άτοµο 1/κλινο 21-25/6 5ήµερη πλοίο 375 355 445 ΠΑΤΜΟΣ 4 ΗΜΕΡΕΣ

Κόστος κατ άτοµο Ηµιδιατροφή 2/κλινο 3ο άτοµο 1/κλινο 21-25/6 5ήµερη πλοίο 375 355 445 ΠΑΤΜΟΣ 4 ΗΜΕΡΕΣ www.vrakastravel.gr, sales@vrakastravel.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΕΚ ΡΟΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΠΟΥΛΜΑΝ-ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7,185.31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ THΛ.2117201025 211 7201044, FAX 211 7201018 Αµοργός

Διαβάστε περισσότερα

Αεροπορικώς ΠΑΡΙΣΙ-ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ ΡΩΜΗ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Οδικώς ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΟΧΡΙΔΑ

Αεροπορικώς ΠΑΡΙΣΙ-ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ ΡΩΜΗ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Οδικώς ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΟΧΡΙΔΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 11η Ekδρομές Εξωτερικού Αγίου Πνεύματος Αεροπορικώς ΠΑΡΙΣΙ-ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ ΡΩΜΗ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Οδικώς ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΟΧΡΙΔΑ και πολλοί άλλοι προορισμοί στο αναλυτικό

Διαβάστε περισσότερα

στο µπαλκόνι της Κερκίνης & τα Spa του Μπάνσκο

στο µπαλκόνι της Κερκίνης & τα Spa του Μπάνσκο ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΧΑΜΑΜ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ, ΦΑΡΜΑ ΜΕ ΝΕΡΟΒΟΥΒΑΛΟΥΣ, ΓΕΥΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΚΑ Α! ΝΕΟ! ΜΕ ΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΚΟΥΚΛΙΣΤΙΚΟ VILLA BELLES ΣΤΟ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ ΣΕΡΡΩΝ & ΣΤΟ PREMIER

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 15 ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 15 ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 15 ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΕΝΟΤΗΤΑ 1η Ekδρομές Μαρτίου... 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2η Ekδρομές 25ης Μαρτίου... 7 ΕΝΟΤΗΤΑ 3η Ekδρομές Απριλίου...20 ΕΝΟΤΗΤΑ 4η Πασχαλινές Ekδρομές Εξωτερικού...22 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 5 ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 5 ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 5 ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Οργανωμένες Εκδρομές Εξωτερικού Αεροπορικώς - Οδικώς...2 2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Κρουαζιέρες Εσωτερικού - Εξωτερικού...4 3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Οργανωμένες Πολυήμερες

Διαβάστε περισσότερα