ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 17367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπι κής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελ λιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 1, 2, 3 και 283, παρ. 11 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87). 2. Το άρθρο 18 παράγραφος 10 περίπτωση κδ του Ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υπο ψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α 138). 3. Την υπ αριθμ. 6821/Γ5 908/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών «Κύρωση των αποτε λεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού της απογραφής της 18ης Μαρτίου 2001» (Β 715). 4. Την υπ αριθμ /2010/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Κύρωση αποτελεσμάτων πραγματικού πληθυσμού σε Δήμους με πληθυσμό άνω των κατοίκων ανά δημοτικό διαμέρισμα» (Β 920). 5. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης «Ένταξη σε εκλογικές περιφέρειες του αντίστοιχου δήμου των υφιστάμενων τοπικών διαμε ρισμάτων Ελικίστρας, Μοίρας και Σουλίου του Δήμου Πατρέων, Βασιλείων, Βουτών, Δαφνέ, Σκαλανίου, Σταυ ρακίων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και Τερψιθέας του Δήμου Λαρισαίων, καθώς και των οικισμών των ανωτέρω δήμων που έχουν απογραφεί αυτοτελώς κατά την απογραφή της 18ης Μαρτίου 2001, οι οποίοι δεν ανήκουν χωρικά σε δημοτικά διαμερίσματα αυ τών» (Β 1289). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα», Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 ο Παραθέτουμε αναλυτικά κατωτέρω όλους τους Πρω τοβάθμιους (Δήμους) και Δευτεροβάθμιους (Περιφέ ρειες) Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, όπως αυτοί συγκροτήθηκαν με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 3852/2010. Η καταγραφή γίνεται με την πρόταξη της Περιφέρειας, ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες που την αποτε λούν, κατ αλφαβητική σειρά, και τέλος, αναγράφονται οι Δήμοι, οι Δημοτικές και οι Τοπικές Κοινότητες. Καταγράφονται όλοι οι Δήμοι, όπως αυτοί προκύπτουν από τις συνενώσεις άλλων Δήμων και Κοινοτήτων, κα θώς και εκείνοι στους οποίους δεν επέρχεται καμία μεταβολή. Επίσης, καταγράφονται οι Δημοτικές και οι Τοπικές Κοινότητες που συγκροτούνται σε κάθε Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3852/2010. Ο Πληθυσμός των Περιφερειών, Περιφερειακών Ενο τήτων, Δήμων, Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων προ κύπτει από τη τελευταία απογραφή του πραγματικού πληθυσμού της 18ης Μαρτίου Πραγματικός Πληθυσμός (2001) ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Πραγματικός Πληθυσμός (2001) Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Α1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (Έδρα: Καλαμπάκι) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΞΑΤΟΥ Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου Δημοτική Κοινότητα Δοξάτου Δημοτική Κοινότητα Κυρίων 2.471

2 17368 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τοπική Κοινότητα Αγοράς 192 Τοπική Κοινότητα Κεφαλαρίου 851 Τοπική Κοινότητα Πηγαδίων 282 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ Δημοτική Κοινότητα Καλαμπακίου Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 501 Τοπική Κοινότητα Καλαμώνος 786 Τοπική Κοινότητα Νεροφράκτου 724 Τοπική Κοινότητα Φτελιάς ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ (Έδρα: Δράμα) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δημοτική Κοινότητα Δράμας Δημοτική Κοινότητα Ξηροποτάμου Δημοτική Κοινότητα Χωριστής Τοπική Κοινότητα Καλλιφύτου Τοπική Κοινότητα Καλού Αγρού Τοπική Κοινότητα Κουδουνίων 885 Τοπική Κοινότητα Λιβαδερού 146 Τοπική Κοινότητα Μακρυπλαγίου 84 Τοπική Κοινότητα Μαυροβάτου 714 Τοπική Κοινότητα Μικροχωρίου 598 Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου 866 Τοπική Κοινότητα Μυλοποτάμου 778 Τοπική Κοινότητα Νικοτσάρας 309 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ 430 Τοπική Κοινότητα Σιδηρονέρου 346 Τοπική Κοινότητα Σκαλωτής ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (Έδρα: Κάτω Νευροκόπι) Δημοτική Κοινότητα Κάτω Νευροκοπίου Τοπική Κοινότητα Αχλαδέας 86 Τοπική Κοινότητα Βαθυτόπου 416 Τοπική Κοινότητα Βώλακος Τοπική Κοινότητα Γρανίτου 102 Τοπική Κοινότητα Δασωτού 224 Τοπική Κοινότητα Εξοχής 179 Τοπική Κοινότητα Καταφύτου 165 Τοπική Κοινότητα Κάτω Βροντούς 528 Τοπική Κοινότητα Λευκογείων 573 Τοπική Κοινότητα Μικροκλεισούρας 141 Τοπική Κοινότητα Μικρομηλέας 62 Τοπική Κοινότητα Οχυρού 510 Τοπική Κοινότητα Παγονερίου 231 Τοπική Κοινότητα Περιθωρίου 833 Τοπική Κοινότητα Ποταμών 413 Τοπική Κοινότητα Χρυσοκεφάλου ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (Έδρα: Παρανέστι) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Τοπική Κοινότητα Αδριανής Τοπική Κοινότητα Άνω Πυξαρίου 195 Τοπική Κοινότητα Νικηφόρου 546 Τοπική Κοινότητα Πλατανιάς 964 Τοπική Κοινότητα Πλατανόβρυσης 483 Τοπική Κοινότητα Πτελέας Πλατανιάς 376 Τοπική Κοινότητα Υψηλής Ράχης 344 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Τοπική Κοινότητα Θολού 228 Τοπική Κοινότητα Παρανεστίου Τοπική Κοινότητα Σίλης ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Έδρα: Προσοτσάνη) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Δημοτική Κοινότητα Πετρούσσης Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου 155 Τοπική Κοινότητα Γραμμένης 460 Τοπική Κοινότητα Καλής Βρύσης Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 626 Τοπική Κοινότητα Κοκκινογείων 779 Τοπική Κοινότητα Μικροπόλεως Τοπική Κοινότητα Πανοράματος 89 Τοπική Κοινότητα Πύργων 318 Τοπική Κοινότητα Χαριτωμένης 607 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ Τοπική Κοινότητα Αργυρούπολις 755 Τοπική Κοινότητα Μαυρολεύκης 563 Τοπική Κοινότητα Μεγαλοκάμπου 427 Τοπική Κοινότητα Μικροκάμπου 340 Τοπική Κοινότητα Περιχώρας 366 Τοπική Κοινότητα Σιταγρών 998 Τοπική Κοινότητα Φωτολίβους Α2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Έδρα: Αλεξανδρούπολη Ιστορική Έδρα: Βήρα) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης Τοπική Κοινότητα Άβαντος 497 Τοπική Κοινότητα Αισύμης 367 Τοπική Κοινότητα Κίρκης 116 Τοπική Κοινότητα Μάκρης Τοπική Κοινότητα Συκορράχης 890 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ Τοπική Κοινότητα Ανθείας 1.308

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τοπική Κοινότητα Δωρικού 413 Τοπική Κοινότητα Λουτρού Τοπική Κοινότητα Νίψης 466 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ Δημοτική Κοινότητα Πέπλου Δημοτική Κοινότητα Φερών Τοπική Κοινότητα Αρδανίου 401 Τοπική Κοινότητα Δορίσκου 800 Τοπική Κοινότητα Καβησού 643 Τοπική Κοινότητα Πυλαίας 231 Τοπική Κοινότητα Τριφυλλίου ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (Έδρα: Διδυμότειχο) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Δημοτική Κοινότητα Διδυμοτείχου Δημοτική Κοινότητα Ελληνοχωρίου Τοπική Κοινότητα Ασβεστάδων 302 Τοπική Κοινότητα Ασημένιου 424 Τοπική Κοινότητα Ισαακίου 540 Τοπική Κοινότητα Καρωτής 723 Τοπική Κοινότητα Κουφοβούνου 958 Τοπική Κοινότητα Κυανής 557 Τοπική Κοινότητα Μάνης 767 Τοπική Κοινότητα Πετράδων 405 Τοπική Κοινότητα Ποιμενικού 551 Τοπική Κοινότητα Πραγγίου 362 Τοπική Κοινότητα Πυθίου 747 Τοπική Κοινότητα Σιτοχωρίου 440 Τοπική Κοινότητα Σοφικό 926 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ Τοπική Κοινότητα Αλεποχωρίου 474 Τοπική Κοινότητα Ασπρονερίου 630 Τοπική Κοινότητα Βρυσικών 566 Τοπική Κοινότητα Δόξης 527 Τοπική Κοινότητα Ελαφοχωρίου 544 Τοπική Κοινότητα Λάδης 253 Τοπική Κοινότητα Μεταξάδων 914 Τοπική Κοινότητα Παλιουρίου ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Έδρα: Ορεστιάδα) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΣΣΑΣ Δημοτική Κοινότητα Νέας Βύσσης Τοπική Κοινότητα Καβύλης Τοπική Κοινότητα Καστανεών Τοπική Κοινότητα Ριζίων Τοπική Κοινότητα Στέρνας 867 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ Τοπική Κοινότητα Ζώνης 811 Τοπική Κοινότητα Κυπρίνος Τοπική Κοινότητα Φυλακίου 947 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ Δημοτική Κοινότητα Ορεστιάδος Τοπική Κοινότητα Αμπελακίων 574 Τοπική Κοινότητα Βάλτου 565 Τοπική Κοινότητα Θούριο Θουρίου 706 Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Δοξιπάρας 410 Τοπική Κοινότητα Νέου Χειμωνίου 621 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Τοπική Κοινότητα Χανδρά 223 δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ Τοπική Κοινότητα Άρζου 433 Τοπική Κοινότητα Δικαίων Τοπική Κοινότητα Ελαίας 532 Τοπική Κοινότητα Θεραπειό 133 Τοπική Κοινότητα Κομάρων 774 Τοπική Κοινότητα Μαρασίων 198 Τοπική Κοινότητα Μηλέα 104 Τοπική Κοινότητα Ορμενίου 807 Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου 665 Τοπική Κοινότητα Πετρωτών 312 Τοπική Κοινότητα Πλάτης 601 Τοπική Κοινότητα Πτελέας 477 Τοπική Κοινότητα Σπηλαίου ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (Έδρα: Σαμοθράκη) ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ (Έδρα: Σουφλί) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΕΑ Δημοτική Κοινότητα Μικρού Δερείου Τοπική Κοινότητα Αμορίου 552 Τοπική Κοινότητα Κυριακής 163 Τοπική Κοινότητα Λαβάρων Τοπική Κοινότητα Μάνδρας 191 Τοπική Κοινότητα Μαυροκκλησίου 437 Τοπική Κοινότητα Πρωτοκκλησίου β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δημοτική Κοινότητα Σουφλίου Τοπική Κοινότητα Δαδιάς 823 Τοπική Κοινότητα Κορνοφωλεάς 579 Τοπική Κοινότητα Λαγυνών 478 Τοπική Κοινότητα Λυκόφωτος 630 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΧΕΡΟΥ Δημοτική Κοινότητα Τυχερού Τοπική Κοινότητα Λευκίμμης 342 Τοπική Κοινότητα Λύρας 246

4 17370 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τοπική Κοινότητα Προβατώνος Τοπική Κοινότητα Φυλακτού 387 Α3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ (Έδρα: Θάσος) Δημοτική Κοινότητα Θάσου Δημοτική Κοινότητα Θεολόγου Δημοτική Κοινότητα Καλλιράχης Δημοτική Κοινότητα Λιμεναρίων Δημοτική Κοινότητα Ποταμιάς Δημοτική Κοινότητα Πρίνου Τοπική Κοινότητα Μαριών 559 Τοπική Κοινότητα Παναγίας 849 Τοπική Κοινότητα Ραχωνίου 720 Τοπική Κοινότητα Σωτήρος 392 Α4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Έδρα: Καβάλα) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Δημοτική Κοινότητα Καβάλας Δημοτική Κοινότητα Νέας Καρβάλης Τοπική Κοινότητα Χαλκερού 190 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Δημοτική Κοινότητα Ζυγού Δημοτική Κοινότητα Κρηνίδων Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλεώνος Τοπική Κοινότητα Κορυφών 76 Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου 619 Τοπική Κοινότητα Λιμνιών 372 Τοπική Κοινότητα Λυδίας 832 Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας 135 Τοπική Κοινότητα Πολυνέρου 43 Τοπική Κοινότητα Πολυστύλου 761 Τοπική Κοινότητα Φιλίππων ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ (Έδρα: Χρυσούπολη) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής Τοπική Κοινότητα Αγιάσματος Τοπική Κοινότητα Νέας Καρυάς Τοπική Κοινότητα Πηγών β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΟΥ Τοπική Κοινότητα Αγίου Κοσμά 60 Τοπική Κοινότητα Διποτάμου 106 Τοπική Κοινότητα Δυσβάτου 34 Τοπική Κοινότητα Ελαφοχωρίου 118 Τοπική Κοινότητα Κεχροκάμπου 522 Τοπική Κοινότητα Λεκάνης 608 Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου 162 Τοπική Κοινότητα Πλαταμώνος 159 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Δημοτική Κοινότητα Χρυσούπολης Τοπική Κοινότητα Αβραμυλιάς 48 Τοπική Κοινότητα Γέροντα 450 Τοπική Κοινότητα Γραβούνης 849 Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού 178 Τοπική Κοινότητα Ερατεινού 883 Τοπική Κοινότητα Ζαρκαδιάς 594 Τοπική Κοινότητα Ξεριά 503 Τοπική Κοινότητα Παραδείσου 429 Τοπική Κοινότητα Πέρνης 941 Τοπική Κοινότητα Πετροπηγής 530 Τοπική Κοινότητα Ποντολιβάδου 476 Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωρίου ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Έδρα: Ελευθερούπολη) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Δημοτική Κοινότητα Ελευθερούπολης Τοπική Κοινότητα Αμισιανών Τοπική Κοινότητα Αντιφιλίππων Τοπική Κοινότητα Κηπίων 657 Τοπική Κοινότητα Κοκκινοχώματος Τοπική Κοινότητα Χρυσοκάστρου 687 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου 314 Τοπική Κοινότητα Ελαιοχωρίου Τοπική Κοινότητα Ελευθερών Τοπική Κοινότητα Μυρτοφύτου 496 Τοπική Κοινότητα Νέας Ηρακλίτσης Τοπική Κοινότητα Φωλεάς 597 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΑΝΟΥ Τοπική Κοινότητα Ακροποτάμου 697 Τοπική Κοινότητα Γαληψού 433 Τοπική Κοινότητα Καριανής 985 Τοπική Κοινότητα Ορφανίου 774 Τοπική Κοινότητα Οφρυνίου Τοπική Κοινότητα Ποδοχωρίου 949 δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δημοτική Κοινότητα Νικήσιανης Τοπική Κοινότητα Γεωργιανής 706 Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΕΩΝ Τοπική Κοινότητα Αυλής 556

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τοπική Κοινότητα Δωματίων 590 Τοπική Κοινότητα Μελισσοκομείου 512 Τοπική Κοινότητα Μεσιάς 412 Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης 610 Τοπική Κοινότητα Μουσθένης Τοπική Κοινότητα Πλατανοτόπου 631 Τοπική Κοινότητα Σιδηροχωρίου 616 Α5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ (Έδρα: Γενισσέα Ιστορική Έδρα: Άβδηρα) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΔΗΡΩΝ Τοπική Κοινότητα Αβδήρων Τοπική Κοινότητα Μάνδρας 596 Τοπική Κοινότητα Μυρωδάτου 587 Τοπική Κοινότητα Νέας Κεσσάνης β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ Δημοτική Κοινότητα Γενισέας Δημοτική Κοινότητα Διομηδείας Τοπική Κοινότητα Κουτσού 906 Τοπική Κοινότητα Μαγικού 699 Τοπική Κοινότητα Πηγαδίων 501 Τοπική Κοινότητα Πολυσίτου 543 Τοπική Κοινότητα Σελίνου 319 Τοπική Κοινότητα Σουνίου 928 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΕΡΟΥ Δημοτική Κοινότητα Σελέρου ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ (Έδρα: Σμίνθη) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΩΝ Τοπική Κοινότητα Θερμών β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΤΥΛΗΣ Δημοτική Κοινότητα Κοτύλης γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΗΣ Δημοτική Κοινότητα Εχίνου Δημοτική Κοινότητα Μύκης Τοπική Κοινότητα Ωραίου δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΤΡΩΝ 779 Τοπική Κοινότητα Σατρών ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (Έδρα: Ξάνθη) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Τοπική Κοινότητα Γέρακα 381 Τοπική Κοινότητα Δαφνώνος 419 Τοπική Κοινότητα Καρυοφύτου 347 Τοπική Κοινότητα Κομνηνών 332 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 494 Τοπική Κοινότητα Πασχαλιάς 228 Τοπική Κοινότητα Σταυρουπόλεως ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ (Έδρα: Εύλαλο) Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου Δημοτική Κοινότητα Τοξοτών Τοπική Κοινότητα Αβάτου Τοπική Κοινότητα Γαλάνης 137 Τοπική Κοινότητα Εξοχής Τοπική Κοινότητα Ερασμίου Τοπική Κοινότητα Μαγγάνων 774 Τοπική Κοινότητα Ολβίου 485 Α6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Έδρα: Φίλυρρα) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Τοπική Κοινότητα Αγιοχώριον 236 Τοπική Κοινότητα Αρριανά Τοπική Κοινότητα Δαρμένη 329 Τοπική Κοινότητα Δειλινά 341 Τοπική Κοινότητα Ήπιον 297 Τοπική Κοινότητα Κίνυρα 219 Τοπική Κοινότητα Λύκειον Τοπική Κοινότητα Μικρόν Πιστόν 366 Τοπική Κοινότητα Μύστακας 441 Τοπική Κοινότητα Νέδα 261 Τοπική Κοινότητα Νικηταί 101 Τοπική Κοινότητα Πλαγιά 293 Τοπική Κοινότητα Σκάλωμα 374 Τοπική Κοινότητα Στροφή 344 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΟΥ Τοπική Κοινότητα Κέχρου γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΗΣ Δημοτική Κοινότητα Οργάνης δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΛΥΡΑΣ Τοπική Κοινότητα Άγρα 300 Τοπική Κοινότητα Άνω Δροσίνη 119 Τοπική Κοινότητα Άρατος Τοπική Κοινότητα Αρδείας 55 Τοπική Κοινότητα Αρχοντικά 333 Τοπική Κοινότητα Βραγιά 473 Τοπική Κοινότητα Δοκός Τοπική Κοινότητα Δροσιά 257 Τοπική Κοινότητα Δρύμη 318 Τοπική Κοινότητα Εσοχή 357

6 17372 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τοπική Κοινότητα Κάτω Δροσινή 111 Τοπική Κοινότητα Λαμπρόν 518 Τοπική Κοινότητα Νέον Καλλυντήριον 224 Τοπική Κοινότητα Νεύρα 165 Τοπική Κοινότητα Ομηρικόν 326 Τοπική Κοινότητα Πάσσος 686 Τοπική Κοινότητα Πατερμά 111 Τοπική Κοινότητα Ραγάδα 366 Τοπική Κοινότητα Σκιάδα 110 Τοπική Κοινότητα Φιλλύρα ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ (Έδρα: Ίασμος) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΞΑΔΩΝ Τοπική Κοινότητα Αμαξάδων β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΣΜΟΥ Δημοτική Κοινότητα Ιάσμου Τοπική Κοινότητα Αμβροσίας 952 Τοπική Κοινότητα Σάλπης 803 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΩΣΤΟΥ Δημοτική Κοινότητα Ασωμάτων Τοπική Κοινότητα Κερασέα 16 Τοπική Κοινότητα Ληνός 408 Τοπική Κοινότητα Μέγα Πιστόν 950 Τοπική Κοινότητα Μίσχος 724 Τοπική Κοινότητα Πολυάνθου 813 Τοπική Κοινότητα Σώστης ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Έδρα: Κομοτηνή) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΟΥ Τοπική Κοινότητα Αιγείρου Τοπική Κοινότητα Αρωγή 223 Τοπική Κοινότητα Γλυφάδα 170 Τοπική Κοινότητα Καλλίστη 179 Τοπική Κοινότητα Μελέτη 626 Τοπική Κοινότητα Μέση 317 Τοπική Κοινότητα Νέας Καλλίστης 461 Τοπική Κοινότητα Παραλία Μέσης 31 Τοπική Κοινότητα Πόρπη 448 Τοπική Κοινότητα Φαναρίου 422 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δημοτική Κοινότητα Κομοτηνής Τοπική Κοινότητα Ανθοχώριον 142 Τοπική Κοινότητα Γρατίνη 533 Τοπική Κοινότητα Θρυλορίου Τοπική Κοινότητα Ιτέα 71 Τοπική Κοινότητα Κάλχαντος Τοπική Κοινότητα Καρυδιάς 245 Τοπική Κοινότητα Κηκίδιον 424 Τοπική Κοινότητα Κόσμιον 914 Τοπική Κοινότητα Πανδρόσου 443 Τοπική Κοινότητα Σιδηράδες 167 Τοπική Κοινότητα Στυλάριον 300 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων 556 Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Δουκάτου 415 Τοπική Κοινότητα Νέου Σιδηροχωρίου Τοπική Κοινότητα Παγουριών ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ (Έδρα: Σάπες) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ Δημοτική Κοινότητα Αμαράντων Δημοτική Κοινότητα Ξυλαγανής Τοπική Κοινότητα Ιμέρου 418 Τοπική Κοινότητα Μαρωνείας 881 Τοπική Κοινότητα Μιράνων Τοπική Κοινότητα Πελαγίας 72 Τοπική Κοινότητα Προσκυνητών β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ Δημοτική Κοινότητα Σαπών Τοπική Κοινότητα Αμφία 408 Τοπική Κοινότητα Αρίσβη Τοπική Κοινότητα Εβρίνος 510 Τοπική Κοινότητα Ιάσιον 163 Τοπική Κοινότητα Κιζάριον 76 Τοπική Κοινότητα Κρωβύλης 558 Τοπική Κοινότητα Λοφαρίου 496 Τοπική Κοινότητα Νέα Σάντα 231 Τοπική Κοινότητα Στρύμης (Στρύμνης) 399 Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Β1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Έδρα: Αλεξάνδρεια) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρείας Τοπική Κοινότητα Βρυσακίου 716 Τοπική Κοινότητα Καμποχωρίου 768 Τοπική Κοινότητα Λουτρού Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 604 Τοπική Κοινότητα Νησίου β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ Τοπική Κοινότητα Επισκοπής 777 Τοπική Κοινότητα Καβασίλων 742

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τοπική Κοινότητα Κεφαλοχωρίου 788 Τοπική Κοινότητα Ξεχασμένης 906 Τοπική Κοινότητα Παλαιού Σκυλλιτσίου 649 Τοπική Κοινότητα Σταυρού γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΚΗΣ Δημοτική Κοινότητα Μελίκης Τοπική Κοινότητα Αγκαθιάς Τοπική Κοινότητα Κυψέλης 442 Τοπική Κοινότητα Νεοκάστρου 916 Τοπική Κοινότητα Προδρόμου δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ Δημοτική Κοινότητα Κορυφής Δημοτική Κοινότητα Πλατέος Τοπική Κοινότητα Αράχου 487 Τοπική Κοινότητα Κλειδίου Τοπική Κοινότητα Λιανοβεργίου Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 806 Τοπική Κοινότητα Πρασινάδας 776 Τοπική Κοινότητα Τρικάλων ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Έδρα: Βέροια Ιστορική Έδρα: Βεργίνα) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Δημοτική Κοινότητα Μακροχωρίου Τοπική Κοινότητα Διαβατού Τοπική Κοινότητα Κουλούρας Τοπική Κοινότητα Λυκόγιαννης 536 Τοπική Κοινότητα Νέας Νικομηδείας 866 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΓΙΝΑΣ Τοπική Κοινότητα Βεργίνης Τοπική Κοινότητα Μετόχιο Προδρόμου 73 Τοπική Κοινότητα Παλατιτσίων 876 Τοπική Κοινότητα Συκέας 283 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Δημοτική Κοινότητα Βέροιας Τοπική Κοινότητα Αγία Βαρβάρα 797 Τοπική Κοινότητα Άμμος 160 Τοπική Κοινότητα Ασώματα 532 Τοπική Κοινότητα Γεωργιανών 339 Τοπική Κοινότητα Καστανέας 180 Τοπική Κοινότητα Κάτω Βερμίου 260 Τοπική Κοινότητα Κουμαριάς 209 Τοπική Κοινότητα Προφήτης Ηλίας 61 Τοπική Κοινότητα Ράχης 570 Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου 620 δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΒΡΑ Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης 788 Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Τοπική Κοινότητα Πατρίδος Τοπική Κοινότητα Τριλόφου 661 Τοπική Κοινότητα Φυτείας 709 ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ Τοπική Κοινότητα Δασκίου 346 Τοπική Κοινότητα Πολυδένδρου 377 Τοπική Κοινότητα Ριζωμάτων Τοπική Κοινότητα Σφηκιάς ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (Έδρα: Νάουσα) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ Δημοτική Κοινότητα Κοπανού Τοπική Κοινότητα Επισκοπής Νάουσας Τοπική Κοινότητα Λευκαδίων 967 Τοπική Κοινότητα Μαρίνης Τοπική Κοινότητα Μονοσπίτων 916 Τοπική Κοινότητα Χαριέσσης 974 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου Τοπική Κοινότητα Ζερβοχωρίου Τοπική Κοινότητα Πολυπλατάνου 884 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ Δημοτική Κοινότητα Νάουσας Τοπική Κοινότητα Αρκοχωρίου 332 Τοπική Κοινότητα Γιαννακοχωρίου 410 Τοπική Κοινότητα Ροδοχωρίου 593 Τοπική Κοινότητα Στενημάχου 777 Β2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Έδρα: Αμπελόκηποι) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ (Έδρα: Σταυρός) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δημοτική Κοινότητα Ασπροβάλτας Δημοτική Κοινότητα Βρασνών β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ Δημοτική Κοινότητα Νέας Απολλωνίας Τοπική Κοινότητα Μελισσουργού 477 Τοπική Κοινότητα Νικομηδινού 561 Τοπική Κοινότητα Περιστερώνας 454 Τοπική Κοινότητα Στίβου 631 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ Τοπική Κοινότητα Αρέθουσας 1.094

8 17374 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τοπική Κοινότητα Μαυρούδας 408 Τοπική Κοινότητα Σκεπαστού 681 Τοπική Κοινότητα Στεφανινών 396 Τοπική Κοινότητα Φιλαδελφίου 943 δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού 589 Τοπική Κοινότητα Νυμφοπέτρας 851 Τοπική Κοινότητα Προφήτου Τοπική Κοινότητα Σχολαρίου 611 ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΔΥΤΟΥ Τοπική Κοινότητα Απολλωνίας Τοπική Κοινότητα Μοδίου 449 Τοπική Κοινότητα Νέας Μαδύτου ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ Δημοτική Κοινότητα Σταυρού Τοπική Κοινότητα Άνω Σταυρού Τοπική Κοινότητα Βόλβης ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ (Έδρα: Σίνδος) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥ Δημοτική Κοινότητα Κυμίνων Δημοτική Κοινότητα Νέων Μαλγάρων Τοπική Κοινότητα Βραχιάς 645 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ Δημοτική Κοινότητα Διαβατών Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου Δημοτική Κοινότητα Νέας Μαγνησίας Δημοτική Κοινότητα Σίνδου γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Έδρα: Περαία) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ Δημοτική Κοινότητα Επανομής Τοπική Κοινότητα Μεσημερίου β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δημοτική Κοινότητα Αγίας Τριάδος Δημοτική Κοινότητα Νέων Επιβατών Δημοτική Κοινότητα Περαίας γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Δημοτική Κοινότητα Νέας Μηχανιώνας Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου Τοπική Κοινότητα Ν.Κερασιάς ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ (Έδρα: Θέρμη) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Τοπική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου 751 Τοπική Κοινότητα Περιστεράς Τοπική Κοινότητα Σουρωτής 947 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ Δημοτική Κοινότητα Θέρμης Δημοτική Κοινότητα Νέου Ρυσίου Τοπική Κοινότητα Νέας Ραιδεστού Τοπική Κοινότητα Ταγαράδων 923 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣ Δημοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου Τοπική Κοινότητα Καρδιάς Τοπική Κοινότητα Κάτω Σχολαρίου ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Έδρα: Θεσσαλονίκη) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (Έδρα: Καλαμαριά) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ (Έδρα: Εύοσμος) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ Δημοτική Κοινότητα Ελευθερίου Κορδελιού (Ελευθερίου) β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ Δημοτική Κοινότητα Ευόσμου ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (Έδρα: Λαγκαδάς Ιστορική Έδρα: Λαχανάς) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΗΡΟΥ Δημοτική Κοινότητα Ασσήρου Τοπική Κοινότητα Κριθιάς (Κριθέας) β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ Τοπική Κοινότητα Βερτίσκου 452 Τοπική Κοινότητα Εξαλόφου Τοπική Κοινότητα Λοφίσκου 638 Τοπική Κοινότητα Όσσης 996 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ Δημοτική Κοινότητα Ζαγκλιβερίου 2.311

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τοπική Κοινότητα Αδάμ 781 Τοπική Κοινότητα Νέων Καλλινδοίων 800 Τοπική Κοινότητα Πετροκεράσων 494 Τοπική Κοινότητα Σαρακήνας 303 δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου Τοπική Κοινότητα Αρδαμερίου 308 Τοπική Κοινότητα Βασιλουδίου 681 Τοπική Κοινότητα Γερακαρούς Τοπική Κοινότητα Λαγκαδικίων 729 ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΑ Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδά Δημοτική Κοινότητα Λαγυνών Τοπική Κοινότητα Αναλήψεως 606 Τοπική Κοινότητα Ηρακλείου 914 Τοπική Κοινότητα Καβαλλαρίου Τοπική Κοινότητα Κολχικού Τοπική Κοινότητα Περιβολακίου 841 Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΧΑΝΑ Τοπική Κοινότητα Καρτερών 891 Τοπική Κοινότητα Λαχανά 786 Τοπική Κοινότητα Λευκοχωρίου 406 Τοπική Κοινότητα Νικοπόλεως 315 Τοπική Κοινότητα Ξυλοπόλεως η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΧΟΥ Δημοτική Κοινότητα Σοχού Τοπική Κοινότητα Ασκού Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ (Έδρα: Συκιές) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Δημοτική Κοινότητα Αγίου Παύλου β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Δημοτική Κοινότητα Νεαπόλεως γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ Δημοτική Κοινότητα Πεύκων δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΕΩΝ Δημοτική Κοινότητα Συκεών ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (Έδρα: Σταυρούπολη) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Δημοτική Κοινότητα Σταυρουπόλεως ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Έδρα: Πανόραμα Ιστορική Έδρα: Χορτιάτης) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Δημοτική Κοινότητα Πανοράματος β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΙΑΣ Δημοτική Κοινότητα Πυλαίας γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δημοτική Κοινότητα Ασβεστοχωρίου Δημοτική Κοινότητα Φιλύρου Δημοτική Κοινότητα Χορτιάτη Τοπική Κοινότητα Εξοχής ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (Έδρα: Κουφάλια Ιστορική Έδρα: Γέφυρα) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου Δημοτική Κοινότητα Βαθυλάκκου Δημοτική Κοινότητα Γεφύρας Δημοτική Κοινότητα Νέας Μεσημβρίας Τοπική Κοινότητα Αγχιάλου Τοπική Κοινότητα Ξηροχωρίου 680 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Δημοτική Κοινότητα Κουφαλίων Δημοτική Κοινότητα Προχώματος γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δημοτική Κοινότητα Αδένδρου Δημοτική Κοινότητα Μικρού Μοναστηρίου Δημοτική Κοινότητα Χαλκηδόνος Τοπική Κοινότητα Βαλτοχωρίου 314 Τοπική Κοινότητα Ελεούσης 562 Τοπική Κοινότητα Παρθενίου ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Έδρα: Ωραιόκαστρο) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Τοπική Κοινότητα Μεσαίου Τοπική Κοινότητα Νέας Φιλαδελφείας 826 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρούδας Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ Δημοτική Κοινότητα Δρυμού Δημοτική Κοινότητα Λητής Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δημοτική Κοινότητα Ωραιοκάστρου Β3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ (Έδρα: Κιλκίς) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ Τοπική Κοινότητα Γαλλικού 1.135

10 17376 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τοπική Κοινότητα Καμπάνη Τοπική Κοινότητα Μανδρών 668 Τοπική Κοινότητα Νέας Σάντας Τοπική Κοινότητα Πεδινού Τοπική Κοινότητα Χρυσοπέτρας 990 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΪΡΑΝΗΣ Τοπική Κοινότητα Ακρίτας 245 Τοπική Κοινότητα Αμαράντων 571 Τοπική Κοινότητα Δροσάτου γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ Δημοτική Κοινότητα Κιλκίς Τοπική Κοινότητα Βαπτιστού 504 Τοπική Κοινότητα Καστανεών 595 Τοπική Κοινότητα Κρηστώνης Τοπική Κοινότητα Λειψυδρίου 556 Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης 520 Τοπική Κοινότητα Μελανθίου 235 Τοπική Κοινότητα Μεσιανού 906 Τοπική Κοινότητα Σταυροχωρίου 481 Τοπική Κοινότητα Χωρυγίου 919 δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΣΩΝ Τοπική Κοινότητα Αγίου Μάρκου 238 Τοπική Κοινότητα Αναβρυτού 191 Τοπική Κοινότητα Αντιγονείας 400 Τοπική Κοινότητα Βάθης 433 Τοπική Κοινότητα Γερακαρίου 354 Τοπική Κοινότητα Ελληνικού 166 Τοπική Κοινότητα Επταλόφου 521 Τοπική Κοινότητα Ευκαρπίας 618 Τοπική Κοινότητα Θεοδοσίων 214 Τοπική Κοινότητα Ισώματος 440 Τοπική Κοινότητα Κάτω Θεοδωρακίου 207 Τοπική Κοινότητα Κεντρικού 405 Τοπική Κοινότητα Κοιλαδίου 368 Τοπική Κοινότητα Κοκκινιάς 222 Τοπική Κοινότητα Κορωνούδας 321 Τοπική Κοινότητα Ποντοκερασέας 216 Τοπική Κοινότητα Τερπύλλου 943 Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου 101 Τοπική Κοινότητα Φύσκας 412 ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΩΝ Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 240 Τοπική Κοινότητα Μουριών 877 Τοπική Κοινότητα Μυριοφύτου 794 Τοπική Κοινότητα Σταθμού Μουριών ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ Τοπική Κοινότητα Ανθοφύτου 380 Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου Τοπική Κοινότητα Μικροκάμπου Τοπική Κοινότητα Νέου Αγιονερίου (Αγιονερίου) Τοπική Κοινότητα Νέου Γυναικοκάστρου Τοπική Κοινότητα Ξυλοκερατέας 725 Τοπική Κοινότητα Παλαιού Αγιονερίου 907 η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΥ Τοπική Κοινότητα Ηλιόλουστο 460 Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Στέρνας 643 Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς Τοπική Κοινότητα Χέρσου ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ (Έδρα: Πολύκαστρο Ιστορική Έδρα: Γουμένισσα) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ Δημοτική Κοινότητα Αξιουπόλεως Τοπική Κοινότητα Γοργόπη 960 Τοπική Κοινότητα Ειδομένης 438 Τοπική Κοινότητα Πλαγιών 304 Τοπική Κοινότητα Ρυζιών Τοπική Κοινότητα Σκρα 287 Τοπική Κοινότητα Φανού 169 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ Δημοτική Κοινότητα Γουμένισσας (Γουμενίσσης) Τοπική Κοινότητα Γρίβας 813 Τοπική Κοινότητα Κάρπης 400 Τοπική Κοινότητα Καστανερής 237 Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου 313 Τοπική Κοινότητα Στάθη 418 Τοπική Κοινότητα Φιλυρίας 565 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΟΥ Δημοτική Κοινότητα Ευρωπού Τοπική Κοινότητα Αγίου Πέτρου Τοπική Κοινότητα Μεσιάς 316 Τοπική Κοινότητα Πολυπέτρου 552 Τοπική Κοινότητα Τούμπας 936 δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 402 Τοπική Κοινότητα Λιβαδίων 402 ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Δημοτική Κοινότητα Πολυκάστρου Τοπική Κοινότητα Αξιοχωρίου 471 Τοπική Κοινότητα Άσπρου 912 Τοπική Κοινότητα Βαφιοχωρίου Τοπική Κοινότητα Ειρηνικού 117 Τοπική Κοινότητα Ευζώνων 1.266

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τοπική Κοινότητα Κορώνας 70 Τοπική Κοινότητα Λιμνοτόπου 418 Τοπική Κοινότητα Μικρού Δάσους 512 Τοπική Κοινότητα Πευκοδάσους 637 Τοπική Κοινότητα Ποντοηρακλείας 820 Β4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (Έδρα: Αριδαία) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ Δημοτική Κοινότητα Αριδαίας Τοπική Κοινότητα Αλώρου 464 Τοπική Κοινότητα Αψάλου Τοπική Κοινότητα Βορεινού Τοπική Κοινότητα Γαρεφείου 736 Τοπική Κοινότητα Δωροθέας 691 Τοπική Κοινότητα Λουτρακίου Τοπική Κοινότητα Λυκοστόμου 395 Τοπική Κοινότητα Μεγαπλατάνου 479 Τοπική Κοινότητα Ξιφιανής 850 Τοπική Κοινότητα Όρμης 649 Τοπική Κοινότητα Πιπεριών 589 Τοπική Κοινότητα Πολυκαρπίου Τοπική Κοινότητα Προμάχων Τοπική Κοινότητα Σαρακηνών 471 Τοπική Κοινότητα Σωσάνδρας Τοπική Κοινότητα Τσάκων β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ Τοπική Κοινότητα Αρχαγγέλου 686 Τοπική Κοινότητα Εξαπλατάνου Τοπική Κοινότητα Θεοδωρακείου 772 Τοπική Κοινότητα Θηριοπέτρας 401 Τοπική Κοινότητα Ίδας 735 Τοπική Κοινότητα Κωνσταντίας 759 Τοπική Κοινότητα Μηλέας Τοπική Κοινότητα Νερομύλων 309 Τοπική Κοινότητα Νοτίας 450 Τοπική Κοινότητα Περικλείας 471 Τοπική Κοινότητα Φιλωτείας 639 Τοπική Κοινότητα Φούστανης 542 Τοπική Κοινότητα Χρυσής ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ (Έδρα: Έδεσσα) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ Τοπική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου 644 Τοπική Κοινότητα Αρνίσσης Τοπική Κοινότητα Γραμματικού 308 Τοπική Κοινότητα Παναγίτσας Τοπική Κοινότητα Περαίας 352 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΈΔΕΣΣΑΣ Δημοτική Κοινότητα Εδέσσης Τοπική Κοινότητα Άγρα 883 Τοπική Κοινότητα Βρυτών 506 Τοπική Κοινότητα Καρυδιάς 893 Τοπική Κοινότητα Μεσημερίου 930 Τοπική Κοινότητα Νησίου 415 Τοπική Κοινότητα Πλατάνης 465 Τοπική Κοινότητα Ριζαρίου Τοπική Κοινότητα Σωτήρας 592 Τοπική Κοινότητα Φλαμουριάς ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ (Έδρα: Γιαννιτσά Ιστορική Έδρα: Πέλλα) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Δημοτική Κοινότητα Γιαννιτσών Τοπική Κοινότητα Αμπελειών Τοπική Κοινότητα Μελισσίου 983 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ Δημοτική Κοινότητα Κρύας Βρύσης Τοπική Κοινότητα Αγίου Λουκά Τοπική Κοινότητα Ακρολίμνης Τοπική Κοινότητα Εσωβάλτων γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΡΟΥ Δημοτική Κοινότητα Μυλοτόπου Τοπική Κοινότητα Αξού Τοπική Κοινότητα Αραβησσού Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου 417 Τοπική Κοινότητα Λάκκας 401 Τοπική Κοινότητα Παλαιού Μυλοτόπου 831 Τοπική Κοινότητα Πλαγιαρίου 363 δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Δημοτική Κοινότητα Γαλατάδων Τοπική Κοινότητα Άγιος Γεώργιος 359 Τοπική Κοινότητα Δροσερού 496 Τοπική Κοινότητα Καρυωτίσσης Τοπική Κοινότητα Λιπαρού 478 Τοπική Κοινότητα Παλαιφύτου Τοπική Κοινότητα Τριφυλλίου ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ Δημοτική Κοινότητα Πέλλης Τοπική Κοινότητα Αγροσυκέας 384 Τοπική Κοινότητα Αθύρων Τοπική Κοινότητα Δυτικού 477 Τοπική Κοινότητα Νέας Πέλλης 1.606

12 17378 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τοπική Κοινότητα Ραχώνας ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ (Έδρα: Σκύδρα) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΗΙΔΟΣ Τοπική Κοινότητα Ανύδρου 534 Τοπική Κοινότητα Καλής Τοπική Κοινότητα Καλλιπόλεως 696 Τοπική Κοινότητα Κρανέας 136 Τοπική Κοινότητα Μανδάλου Τοπική Κοινότητα Προφήτου Ηλιού β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΔΡΑΣ Δημοτική Κοινότητα Σκύδρας Τοπική Κοινότητα Αρσενίου Τοπική Κοινότητα Άσπρου 794 Τοπική Κοινότητα Δάφνης 667 Τοπική Κοινότητα Καλυβίων Τοπική Κοινότητα Λιποχωρίου Τοπική Κοινότητα Μαυροβουνίου Τοπική Κοινότητα Νέας Ζωής 201 Τοπική Κοινότητα Πετραίας Τοπική Κοινότητα Ρίζου Τοπική Κοινότητα Σεβαστιανών Β5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (Έδρα: Λιτόχωρο Ιστορική Έδρα: Δίον) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Δημοτική Κοινότητα Λεπτοκαρυάς Δημοτική Κοινότητα Πλαταμώνος Τοπική Κοινότητα Παντελεήμονος Τοπική Κοινότητα Πόρων 741 Τοπική Κοινότητα Σκοτίνης β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΥ Δημοτική Κοινότητα Βροντούς Δημοτική Κοινότητα Καρίτσης Τοπική Κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος Τοπική Κοινότητα Δίου Τοπική Κοινότητα Κονταριωτίσσης Τοπική Κοινότητα Νέας Εφέσου γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Έδρα: Κατερίνη) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΦΙΝΑΣ Τοπική Κοινότητα Αρωνά 388 Τοπική Κοινότητα Ελάφου 626 Τοπική Κοινότητα Εξοχής 746 Τοπική Κοινότητα Καταλωνίων 472 Τοπική Κοινότητα Λαγορράχης 821 Τοπική Κοινότητα Μοσχοποτάμου 809 Τοπική Κοινότητα Παλαιού Κεραμιδίου 731 Τοπική Κοινότητα Τριλόφου 620 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης Δημοτική Κοινότητα Σβορώνου Τοπική Κοινότητα Άνω Αγίου Ιωάννου 504 Τοπική Κοινότητα Γανοχώρας 667 Τοπική Κοινότητα Νεοκαισαρείας 379 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΟΥ Δημοτική Κοινότητα Κορινού Τοπική Κοινότητα Κάτω Αγίου Ιωάννου 702 Τοπική Κοινότητα Κούκκου 523 Τοπική Κοινότητα Νέας Τραπεζούντος 553 Τοπική Κοινότητα Σεβαστής 736 δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας Δημοτική Κοινότητα Περιστάσεως Τοπική Κοινότητα Παραλίας ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ Δημοτική Κοινότητα Λόφου Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 907 Τοπική Κοινότητα Μηλιάς (Κάτω Μηλέας) Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου 500 Τοπική Κοινότητα Φωτεινών 838 ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΩΝ Τοπική Κοινότητα Βρίας 422 Τοπική Κοινότητα Ελατοχωρίου 715 Τοπική Κοινότητα Ρητίνης ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (Έδρα: Αιγίνιο Ιστορική Έδρα: Κολινδρός) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Δημοτική Κοινότητα Αιγινίου Τοπική Κοινότητα Καταχά 716 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Δημοτική Κοινότητα Κολινδρού Τοπική Κοινότητα Καστανέας 423 Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου 307 Τοπική Κοινότητα Ρυακίων 598 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ Τοπική Κοινότητα Μακρυγιάλου Τοπική Κοινότητα Μεθώνης Τοπική Κοινότητα Νέας Αγαθουπόλεως 421 Τοπική Κοινότητα Παλαιού Ελευθεροχωρίου 631

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΔΝΑΣ Τοπική Κοινότητα Αλωνίων 700 Τοπική Κοινότητα Παλαιόστανης 589 Τοπική Κοινότητα Πύδνας Τοπική Κοινότητα Σφενδαμίου Β6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (Έδρα: Ροδολίβος) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Τοπική Κοινότητα Αμφιπόλεως 307 Τοπική Κοινότητα Μεσολακκιάς 465 Τοπική Κοινότητα Νέων Κερδυλίων 901 Τοπική Κοινότητα Παλαιοκώμης β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Τοπική Κοινότητα Ηλιοκώμης 582 Τοπική Κοινότητα Κορμίστης 991 Τοπική Κοινότητα Νέας Μπάφρας Τοπική Κοινότητα Συμβολής 457 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗΣ Τοπική Κοινότητα Αγγίστης 341 Τοπική Κοινότητα Κρηνίδος 803 Τοπική Κοινότητα Πρώτης δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ Δημοτική Κοινότητα Ροδολίβους Τοπική Κοινότητα Δομίρου 182 Τοπική Κοινότητα Μικρού Σουλίου ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (Έδρα: Νιγρίτα) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΝΟΥ Τοπική Κοινότητα Αχινού 731 Τοπική Κοινότητα Δάφνης 466 Τοπική Κοινότητα Ζερβοχωρίου 117 Τοπική Κοινότητα Λευκοτόπου 273 Τοπική Κοινότητα Πατρικίου 367 Τοπική Κοινότητα Σιτοχωρίου 663 Τοπική Κοινότητα Χουμνικού 391 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 986 Τοπική Κοινότητα Αμπέλων 945 Τοπική Κοινότητα Βέργης Τοπική Κοινότητα Δημητρητσίου Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς 617 Τοπική Κοινότητα Νικοκλείας Τοπική Κοινότητα Σησαμίας 996 Τοπική Κοινότητα Τριανταφυλλιάς (Τριανταφυλλεών) 963 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Δημοτική Κοινότητα Νιγρίτης Δημοτική Κοινότητα Τερπνής Τοπική Κοινότητα Ανθής 625 Τοπική Κοινότητα Θερμών 574 Τοπική Κοινότητα Φλαμπούρου 829 δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΓΙΛΟΥ Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 394 Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου 408 Τοπική Κοινότητα Ευκαρπίας 727 Τοπική Κοινότητα Ιβήρων 813 Τοπική Κοινότητα Καστανοχωρίου 153 Τοπική Κοινότητα Μαυροθαλάσσης Τοπική Κοινότητα Τραγίλου ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ (Έδρα: Χρυσό) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Δημοτική Κοινότητα Νέου Σουλίου Δημοτική Κοινότητα Χρυσού Τοπική Κοινότητα Αγίου Πνεύματος Τοπική Κοινότητα Δαφνουδίου Τοπική Κοινότητα Εμμανουήλ Παππά Τοπική Κοινότητα Μετάλλων 386 Τοπική Κοινότητα Πενταπόλεως Τοπική Κοινότητα Τούμπας 882 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΥΜΩΝΑ Δημοτική Κοινότητα Νέου Σκοπού Τοπική Κοινότητα Βαλτοτοπίου Τοπική Κοινότητα Μεσοκώμης 167 Τοπική Κοινότητα Μονόβρυσης 604 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Σερρών Τοπική Κοινότητα Παραλιμνίου 713 Τοπική Κοινότητα Πεθελινού 602 Τοπική Κοινότητα Ψυχικού ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (Έδρα: Ηράκλεια) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Δημοτική Κοινότητα Ηρακλείας Τοπική Κοινότητα Βαλτερού Τοπική Κοινότητα Δασοχωρίου Τοπική Κοινότητα Καρπερής Τοπική Κοινότητα Κοιμήσεως Τοπική Κοινότητα Λιθοτόπου 698 Τοπική Κοινότητα Λιμνοχωρίου 696 Τοπική Κοινότητα Ποντισμένου Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωράφων β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ Τοπική Κοινότητα Αμμουδιάς 1.124

14 17380 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τοπική Κοινότητα Γεφυρουδίου 729 Τοπική Κοινότητα Μελενικιτσίου 759 Τοπική Κοινότητα Νέας Τυρολόης 614 Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου 723 Τοπική Κοινότητα Σκοτούσσης γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ Τοπική Κοινότητα Ζευγολατιού 480 Τοπική Κοινότητα Καλοκάστρου 512 Τοπική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου 721 Τοπική Κοινότητα Στρυμονικού Τοπική Κοινότητα Τριάδος 529 Τοπική Κοινότητα Χειμάρρου ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ (Έδρα: Νέας Ζίχνη) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Δημοτική Κοινότητα Αλιστράτης Τοπική Κοινότητα Αγιοχωρίου 330 Τοπική Κοινότητα Λευκοθέας 406 Τοπική Κοινότητα Μανδηλίου 134 Τοπική Κοινότητα Σκοπιάς 163 Τοπική Κοινότητα Σταθμού Αγγίστης 324 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Δημοτική Κοινότητα Νέας Ζίχνης Τοπική Κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου 390 Τοπική Κοινότητα Αγριανής 448 Τοπική Κοινότητα Αναστασίας 362 Τοπική Κοινότητα Γαζώρου Τοπική Κοινότητα Δήμητρας 490 Τοπική Κοινότητα Δραβήσκου Τοπική Κοινότητα Θολού 918 Τοπική Κοινότητα Μαυρολόφου 652 Τοπική Κοινότητα Μεσορράχης 420 Τοπική Κοινότητα Μυρκίνου 370 Τοπική Κοινότητα Μυρρίνης 318 Τοπική Κοινότητα Νέας Πέτρας 389 Τοπική Κοινότητα Σφελινού ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (Έδρα: Σέρρες) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 452 Τοπική Κοινότητα Άνω Βροντούς 452 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ Δημοτική Κοινότητα Μητρουσίου Τοπική Κοινότητα Αναγεννήσεως 990 Τοπική Κοινότητα Άνω Καμήλας 746 Τοπική Κοινότητα Βαμβακιάς 700 Τοπική Κοινότητα Μονοκκλησιάς 398 Τοπική Κοινότητα Προβατά γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΝΑ Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων Τοπική Κοινότητα Χριστού 405 δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ 820 Τοπική Κοινότητα Ορεινής 820 ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ Δημοτική Κοινότητα Σερρών Τοπική Κοινότητα Ελαιώνος 375 Τοπική Κοινότητα Επταμύλων 517 Τοπική Κοινότητα Οινούσσας (Χιονοχωρίου) 587 ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρεως Τοπική Κοινότητα Αγίας Ελένης 636 Τοπική Κοινότητα Αδελφικού 526 Τοπική Κοινότητα Βαμβακούσσης 368 Τοπική Κοινότητα Κάτω Καμήλας Τοπική Κοινότητα Κουβουκλίων 445 Τοπική Κοινότητα Κουμαριάς 533 Τοπική Κοινότητα Κωνσταντινάτου 414 Τοπική Κοινότητα Πεπονιάς ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ (Έδρα: Σιδηρόκαστρο) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ 410 Τοπική Κοινότητα Αγκίστρου 410 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου 935 Τοπική Κοινότητα Καπνοφύτου 273 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Δημοτική Κοινότητα Κερκίνης Τοπική Κοινότητα Ανατολής 524 Τοπική Κοινότητα Άνω Ποροΐων Τοπική Κοινότητα Καστανούσσης Τοπική Κοινότητα Κάτω Ποροΐων 746 Τοπική Κοινότητα Λιβαδιάς Τοπική Κοινότητα Μακρινίτσης 365 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου (Σιντικής) 684 Τοπική Κοινότητα Πλατανακίων 697 Τοπική Κοινότητα Ροδοπόλεως δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ Δημοτική Κοινότητα Νέου Πετριτσίου Τοπική Κοινότητα Ακριτοχωρίου 549 Τοπική Κοινότητα Βυρωνείας Τοπική Κοινότητα Γονίμου 605 Τοπική Κοινότητα Μανδρακίου 414 Τοπική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου 809

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΑΧΩΝΟΣ 252 Τοπική Κοινότητα Προμαχώνος 252 ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Δημοτική Κοινότητα Σιδηροκάστρου Τοπική Κοινότητα Βαμβακοφύτου Τοπική Κοινότητα Καμαρωτού 568 Τοπική Κοινότητα Στρυμονοχωρίου 425 Τοπική Κοινότητα Χαροπού Τοπική Κοινότητα Χορτερού 656 Β7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (Έδρα: Ιερισσός Ιστορική Έδρα: Αρναία) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΝΑΙΑΣ Δημοτική Κοινότητα Αρναίας Τοπική Κοινότητα Βαρβάρας 712 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 852 Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου Τοπική Κοινότητα Στανού 859 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Δημοτική Κοινότητα Μεγάλης Παναγίας Τοπική Κοινότητα Γοματίου 637 Τοπική Κοινότητα Πυργαδικίων 533 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΓΙΡΩΝ ΑΚΑΝΘΟΥ Δημοτική Κοινότητα Αμμουλιανής 564 Δημοτική Κοινότητα Ιερισσού Τοπική Κοινότητα Νέων Ρόδων Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδος 649 Τοπική Κοινότητα Ουρανοπόλεως 960 Τοπική Κοινότητα Σταγίρων 372 Τοπική Κοινότητα Στρατονίκης 788 Τοπική Κοινότητα Στρατωνίου ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (Έδρα: Κασσανδρεία) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δημοτική Κοινότητα Κασσανδρείας Δημοτική Κοινότητα Νέας Φωκαίας Τοπική Κοινότητα Αφύτου Τοπική Κοινότητα Καλάνδρας 750 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 797 Τοπική Κοινότητα Κασσανδρηνού 467 Τοπική Κοινότητα Κρυοπηγής 594 Τοπική Κοινότητα Φούρκας β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 449 Τοπική Κοινότητα Νέας Σκιώνης 910 Τοπική Κοινότητα Παλιουρίου 826 Τοπική Κοινότητα Πευκοχωρίου Τοπική Κοινότητα Πολυχρόνου Τοπική Κοινότητα Χανιώτη ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (Έδρα: Νέα Μουδανιά) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Δημοτική Κοινότητα Νέας Καλλικράτειας Τοπική Κοινότητα Αγίου Παύλου Τοπική Κοινότητα Λακκώματος Τοπική Κοινότητα Νέας Γωνιάς 480 Τοπική Κοινότητα Νέων Σιλάτων β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Δημοτική Κοινότητα Νέων Μουδανιών Δημοτική Κοινότητα Σημάντρων Τοπική Κοινότητα Αγίου Μάμαντος Τοπική Κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος 442 Τοπική Κοινότητα Διονυσίου Τοπική Κοινότητα Ζωγράφου 389 Τοπική Κοινότητα Νέας Ποτειδαίας Τοπική Κοινότητα Πορταριάς Τοπική Κοινότητα Φλογητών γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΛΙΑΣ Δημοτική Κοινότητα Νέας Τριγλίας Τοπική Κοινότητα Ελαιοχωρίων 295 Τοπική Κοινότητα Κρήνης 497 Τοπική Κοινότητα Νέας Τενέδου 355 Τοπική Κοινότητα Νέων Πλαγίων Τοπική Κοινότητα Πετραλώνων ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (Έδρα: Πολύγυρος) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ Δημοτική Κοινότητα Γαλατίστης Τοπική Κοινότητα Βάβδου 680 Τοπική Κοινότητα Γαλαρινού 299 Τοπική Κοινότητα Δουμπιών 587 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ Τοπική Κοινότητα Γεροπλατάνου 449 Τοπική Κοινότητα Κρήμνης 543 Τοπική Κοινότητα Μαραθούσσης 660 Τοπική Κοινότητα Παλαιοχώρας 895 Τοπική Κοινότητα Ριζών 599 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ Δημοτική Κοινότητα Ορμυλίας Τοπική Κοινότητα Μεταμορφώσεως 712 δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δημοτική Κοινότητα Πολυγύρου Τοπική Κοινότητα Αγίου Προδρόμου 452 Τοπική Κοινότητα Βραστάμων 1.148

16 17382 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τοπική Κοινότητα Ολύνθου Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου 351 Τοπική Κοινότητα Σανών 337 Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχου ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ (Έδρα: Νικήτη) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου Δημοτική Κοινότητα Νέου Μαρμαρά Δημοτική Κοινότητα Νικήτης (Νικήτα) Τοπική Κοινότητα Μεταγκιτσίου 777 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΩΝΗΣ Δημοτική Κοινότητα Συκέας Τοπική Κοινότητα Σάρτης Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Έδρα: Γρεβενά) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΔΕΛΛΑΣ 448 Τοπική Κοινότητα Αβδέλλας 448 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Τοπική Κοινότητα Αγίου Κοσμά 192 Τοπική Κοινότητα Δασυλλίου 43 Τοπική Κοινότητα Καληράχης 222 Τοπική Κοινότητα Καλλονής 171 Τοπική Κοινότητα Κυδωνιών 238 Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίου 111 Τοπική Κοινότητα Μεγάρου 561 Τοπική Κοινότητα Οροπεδίου 189 Τοπική Κοινότητα Τρικόρφου 65 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΝΤΖΙΟΥ Τοπική Κοινότητα Εξάρχου 179 Τοπική Κοινότητα Κέντρου 306 Τοπική Κοινότητα Κνίδης Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 388 Τοπική Κοινότητα Ποντινής 322 Τοπική Κοινότητα Πυλωρών 146 Τοπική Κοινότητα Σαρακήνας 570 δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 335 Τοπική Κοινότητα Κηπουρείου 437 Τοπική Κοινότητα Κρανέας 589 Τοπική Κοινότητα Μικρολιβάδου 96 Τοπική Κοινότητα Πηγαδίτσης 166 Τοπική Κοινότητα Σιταρά 84 ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δημοτική Κοινότητα Γρεβενών Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων 520 Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλεών 854 Τοπική Κοινότητα Βατολάκκου 386 Τοπική Κοινότητα Ελάτου 262 Τοπική Κοινότητα Ελευθέρου 269 Τοπική Κοινότητα Καλοχίου 236 Τοπική Κοινότητα Κυρακαλής 163 Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Σειρηνίου 858 Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης 387 Τοπική Κοινότητα Ροδιάς 383 Τοπική Κοινότητα Συνδένδρου 345 Τοπική Κοινότητα Φελλίου 371 ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΤΣΙΚΟΥ 187 Τοπική Κοινότητα Δοτσικού 187 η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 824 Τοπική Κοινότητα Αηδονίων 155 Τοπική Κοινότητα Κιβωτού 708 Τοπική Κοινότητα Κληματακίου 171 Τοπική Κοινότητα Κοκκινιάς 258 Τοπική Κοινότητα Μηλέας 306 Τοπική Κοινότητα Πολυδένδρου 250 Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχου 408 θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ Τοπική Κοινότητα Αλατόπετρας 140 Τοπική Κοινότητα Αναβρυτών 43 Τοπική Κοινότητα Ζάκα 371 Τοπική Κοινότητα Κοσματίου 330 Τοπική Κοινότητα Λάβδα 132 Τοπική Κοινότητα Μαυραναίων 442 Τοπική Κοινότητα Μοναχιτίου 183 Τοπική Κοινότητα Πανοράματος 126 Τοπική Κοινότητα Πολυνερίου 221 Τοπική Κοινότητα Προσβόρρου 186 Τοπική Κοινότητα Σπηλαίου 447 Τοπική Κοινότητα Τρικώμου 234 ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ 139 Τοπική Κοινότητα Μεσολουρίου 139 κ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 454 Τοπική Κοινότητα Περιβολίου 454 λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 701 Τοπική Κοινότητα Σαμαρίνας 701 μ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΜΙΞΗΣ 509 Τοπική Κοινότητα Σμίξης 509 ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ 254 Τοπική Κοινότητα Φιλιππαίων 254 * *

17 ΦΕΚ 1292 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Έδρα: Δεσκάτη) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δημοτική Κοινότητα Δεσκάτης Τοπική Κοινότητα Δασοχωρίου 205 Τοπική Κοινότητα Παλιουριάς 412 Τοπική Κοινότητα Παναγίας 121 Τοπική Κοινότητα Παρασκευής 141 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ Τοπική Κοινότητα Καρπερού Τοπική Κοινότητα Κατάκαλης 220 Τοπική Κοινότητα Τρικοκκιάς 640 Γ2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Έδρα: Καστοριά) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ Δημοτική Κοινότητα Μανιάκων Τοπική Κοινότητα Αυγής 204 Τοπική Κοινότητα Κορομηλέας 349 Τοπική Κοινότητα Λεύκης 792 Τοπική Κοινότητα Ομορφοκκλησιάς 47 Τοπική Κοινότητα Πενταβρύσου 721 Τοπική Κοινότητα Τσάκονης 311 Τοπική Κοινότητα Χιλιοδένδρου β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Τοπική Κοινότητα Βασιλειάδος 613 Τοπική Κοινότητα Κορησού Τοπική Κοινότητα Λιθιάς 388 Τοπική Κοινότητα Μελισσοτόπου 474 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΤΣΙΟΥ Τοπική Κοινότητα Βυσσινέας 135 Τοπική Κοινότητα Μεταμορφώσεως 357 Τοπική Κοινότητα Οξυάς 69 Τοπική Κοινότητα Πολυκεράσου 29 Τοπική Κοινότητα Σιδηροχωρίου 125 Τοπική Κοινότητα Τοιχίου 758 δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 769 Τοπική Κοινότητα Δενδροχωρίου 349 Τοπική Κοινότητα Ιεροπηγής 420 ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 576 Τοπική Κοινότητα Κλεισούρας 576 η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ Τοπική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου 141 Τοπική Κοινότητα Γάβρου 427 Τοπική Κοινότητα Κρανιώνος 9 Τοπική Κοινότητα Μακροχωρίου 214 Τοπική Κοινότητα Μαυροκάμπου 9 Τοπική Κοινότητα Μελά 143 Τοπική Κοινότητα Χαλάρων 57 θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΝΩΝ Τοπική Κοινότητα Δισπηλίου Τοπική Κοινότητα Μαυροχωρίου Τοπική Κοινότητα Πολυκάρπης 728 ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμιάς Τοπική Κοινότητα Αγία Κυριακή 346 Τοπική Κοινότητα Καλοχωρίου 458 Τοπική Κοινότητα Οινόης 583 Τοπική Κοινότητα Πτεριάς ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ (Έδρα: Νεστόριο) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΙΤΩΝ Τοπική Κοινότητα Διποταμιάς 733 Τοπική Κοινότητα Κομνηνάδων 158 Τοπική Κοινότητα Πολυανέμου 63 Τοπική Κοινότητα Χιονάτου 155 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ 623 Τοπική Κοινότητα Επταχωρίου 293 Τοπική Κοινότητα Ζούζουλης 84 Τοπική Κοινότητα Χρυσής 246 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΟΥ 28 Τοπική Κοινότητα Γράμου 28 δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Τοπική Κοινότητα Κοτύλης 86 Τοπική Κοινότητα Κυψέλης 86 Τοπική Κοινότητα Νεστορίου Τοπική Κοινότητα Πτελέας ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ (Έδρα: Άργος Ορεστικό) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Δημοτική Κοινότητα Άργους Ορεστικού Τοπική Κοινότητα Αγίου Ηλία 42 Τοπική Κοινότητα Αμμουδάρας 359 Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησιάς 442 Τοπική Κοινότητα Βράχου 67 Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού 302 Τοπική Κοινότητα Καστανοφύτου 75 Τοπική Κοινότητα Λάγκας 110 Τοπική Κοινότητα Λακκωμάτων 375 Τοπική Κοινότητα Μελανθίου 308 Τοπική Κοινότητα Νοστίμου 115 Τοπική Κοινότητα Σπηλαίων 83

18 17384 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τοπική Κοινότητα Σπήλιου 80 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΊΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ Τοπική Κοινότητα Αμπελοκήπων 688 Τοπική Κοινότητα Βογατσικού 793 Τοπική Κοινότητα Γέρμα 720 Τοπική Κοινότητα Κωσταραζίου 874 Τοπική Κοινότητα Μηλίτσας 382 Γ3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ (Έδρα: Σιάτιστα Ιστορική Έδρα: Νεάπολη) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής Τοπική Κοινότητα Ερατύρας Τοπική Κοινότητα Καλονερίου 579 Τοπική Κοινότητα Ναμάτων 182 Τοπική Κοινότητα Πελεκάνου 523 Τοπική Κοινότητα Σισανίου 348 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου 115 Τοπική Κοινότητα Αλιάκμονος 281 Τοπική Κοινότητα Αξιοκάστρου 146 Τοπική Κοινότητα Ασπρούλας 185 Τοπική Κοινότητα Βελανιδιάς 156 Τοπική Κοινότητα Δρυοβούνου 402 Τοπική Κοινότητα Λευκοθέας 56 Τοπική Κοινότητα Μεσολόγγου 76 Τοπική Κοινότητα Μολόχας 190 Τοπική Κοινότητα Πεπονιάς 130 Τοπική Κοινότητα Περιστέρας 59 Τοπική Κοινότητα Πλατανιάς 121 Τοπική Κοινότητα Πολυλάκκου 77 Τοπική Κοινότητα Πυλωρίου 85 Τοπική Κοινότητα Σημάντρου 49 Τοπική Κοινότητα Σκαλοχωρίου 176 Τοπική Κοινότητα Τραπεζίτσης 208 Τοπική Κοινότητα Χειμερινού 87 Τοπική Κοινότητα Χορηγού 153 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 896 Τοπική Κοινότητα Αγίας Σωτήρας 32 Τοπική Κοινότητα Βυθού 184 Τοπική Κοινότητα Διλόφου 47 Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου 633 δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Δημοτική Κοινότητα Σιατίστης Τοπική Κοινότητα Μικροκάστρου 501 Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου 404 ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Τοπική Κοινότητα Αγιάσματος 204 Τοπική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων 49 Τοπική Κοινότητα Ανθούσης 70 Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου 182 Τοπική Κοινότητα Αυγερινού 386 Τοπική Κοινότητα Βουχωρίνας 79 Τοπική Κοινότητα Βροντής 161 Τοπική Κοινότητα Δαμασκηνιάς 306 Τοπική Κοινότητα Δάφνης 60 Τοπική Κοινότητα Διχειμάρρου 50 Τοπική Κοινότητα Δραγασιάς 95 Τοπική Κοινότητα Ζώνης 205 Τοπική Κοινότητα Κλεισωρείας 88 Τοπική Κοινότητα Κορυφής 108 Τοπική Κοινότητα Κριμηνίου 90 Τοπική Κοινότητα Λικνάδων 72 Τοπική Κοινότητα Λούβρης 42 Τοπική Κοινότητα Λουκομίου 79 Τοπική Κοινότητα Μόρφης 97 Τοπική Κοινότητα Ομαλής 217 Τοπική Κοινότητα Πλακίδας 11 Τοπική Κοινότητα Πολυκαστάνου 174 Τοπική Κοινότητα Ροδοχωρίου 87 Τοπική Κοινότητα Σταυροδρομίου 105 Τοπική Κοινότητα Τσοτιλίου Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Έδρα: Πτολεμαϊδα) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Τοπική Κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου 810 Τοπική Κοινότητα Ερμακιάς 436 Τοπική Κοινότητα Καρυοχωρίου 597 Τοπική Κοινότητα Σπηλιάς 134 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΜΙΟΥ Τοπική Κοινότητα Ανατολικού 962 Τοπική Κοινότητα Κομνηνών Τοπική Κοινότητα Μεσοβούνου 515 Τοπική Κοινότητα Πύργων 886 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣ 645 Τοπική Κοινότητα Βλάστης 645 δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ Τοπική Κοινότητα Αναρράχης Τοπική Κοινότητα Αρδάσσης Τοπική Κοινότητα Εμπορίου 1.003

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τοπική Κοινότητα Μηλοχωρίου 743 Τοπική Κοινότητα Φούφα 857 ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Δημοτική Κοινότητα Πτολεμαΐδος Τοπική Κοινότητα Ασβεστοπέτρας 740 Τοπική Κοινότητα Γαλατείας 530 Τοπική Κοινότητα Δροσερού 327 Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου Τοπική Κοινότητα Καπνοχωρίου 424 Τοπική Κοινότητα Κλείτου Τοπική Κοινότητα Κοιλάδος 850 Τοπική Κοινότητα Πολυμύλου 619 Τοπική Κοινότητα Ρυακίου 339 Τοπική Κοινότητα Τετραλόφου 454 Τοπική Κοινότητα Καρδίας ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Τοπική Κοινότητα Κομάνου 523 Τοπική Κοινότητα Μαυροπηγής 649 Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδος 693 Τοπική Κοινότητα Πενταβρύσου 305 Τοπική Κοινότητα Περδίκκα Τοπική Κοινότητα Προαστίου 863 Τοπική Κοινότητα Πτελεώνος ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Έδρα: Κοζάνη Ιστορική Έδρα: Αιανή) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ Δημοτική Κοινότητα Αιανής Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 677 Τοπική Κοινότητα Κερασέα 192 Τοπική Κοινότητα Κτένιον 109 Τοπική Κοινότητα Ροδιανής 358 Τοπική Κοινότητα Ρυμνίου 221 Τοπική Κοινότητα Χρωμίου 185 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ Τοπική Κοινότητα Λιβερών 110 Τοπική Κοινότητα Μαυροδενδρίου Τοπική Κοινότητα Ποντοκώμης Τοπική Κοινότητα Σιδερά 339 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΜΕΙΑΣ Δημοτική Κοινότητα Κρόκου Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλέας 153 Τοπική Κοινότητα Άνω Κώμης Τοπική Κοινότητα Καισάρειας 848 Τοπική Κοινότητα Κάτω Κώμης 348 Τοπική Κοινότητα Κοντοβουνίου 197 Τοπική Κοινότητα Μηλέα 229 Τοπική Κοινότητα Σπάρτου 175 δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου Τοπική Κοινότητα Αγίου Χαραλάμπους 187 Τοπική Κοινότητα Ακρινής Τοπική Κοινότητα Αυγής 26 Τοπική Κοινότητα Βοσκοχωρίου 169 Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης Τοπική Κοινότητα Αλωνακίων 383 Τοπική Κοινότητα Ανθοτόπου 234 Τοπική Κοινότητα Αργίλου 285 Τοπική Κοινότητα Βατερού 744 Τοπική Κοινότητα Εξοχής 104 Τοπική Κοινότητα Καλαμιάς 303 Τοπική Κοινότητα Καρυδίτσας 953 Τοπική Κοινότητα Κοίλων Τοπική Κοινότητα Λευκόβρυσης Τοπική Κοινότητα Λευκοπηγής Τοπική Κοινότητα Λυγερής 165 Τοπική Κοινότητα Μεταμορφώσεως 491 Τοπική Κοινότητα Νέας Νικόπολης 224 Τοπική Κοινότητα Ξηρολίμνης 424 Τοπική Κοινότητα Οινόης 156 Τοπική Κοινότητα Πετρανών 751 Τοπική Κοινότητα Πρωτοχωρίου 626 Τοπική Κοινότητα Πτελέας 174 Τοπική Κοινότητα Σκήτης 394 Τοπική Κοινότητα Χαραυγής ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (Έδρα: Σέρβια) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Δημοτική Κοινότητα Βελβεντού Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής 59 Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου 174 Τοπική Κοινότητα Πολυφύτου 17 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ Τοπική Κοινότητα Ελάτης 568 Τοπική Κοινότητα Μικροβάλτου 605 Τοπική Κοινότητα Τρανοβάλτου γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ Τοπική Κοινότητα Λιβαδερού δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΒΙΩΝ Δημοτική Κοινότητα Σερβίων Τοπική Κοινότητα Αυλών 394 Τοπική Κοινότητα Βαθυλάκκου 652

20 17386 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τοπική Κοινότητα Γουλών 226 Τοπική Κοινότητα Ιμέρων 323 Τοπική Κοινότητα Καστανιάς 98 Τοπική Κοινότητα Κρανιδίων 563 Τοπική Κοινότητα Λευκάρων 231 Τοπική Κοινότητα Μεσιανής 340 Τοπική Κοινότητα Μεταξά 410 Τοπική Κοινότητα Νεράιδας 132 Τοπική Κοινότητα Πλατανορρεύματος Τοπική Κοινότητα Πολυρράχου 400 Τοπική Κοινότητα Ροδίτου 304 Τοπική Κοινότητα Τριγωνικού 402 Γ4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (Έδρα: Αμύνταιο Ιστορική Έδρα: Νυμφαίο) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΥ Τοπική Κοινότητα Αγραπιδεών 250 Τοπική Κοινότητα Αετού 857 Τοπική Κοινότητα Αναργύρων 498 Τοπική Κοινότητα Ασπρογείων 416 Τοπική Κοινότητα Βαλτονέρων 312 Τοπική Κοινότητα Λιμνοχωρίου 323 Τοπική Κοινότητα Πεδινού 462 Τοπική Κοινότητα Σκλήθρου 609 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Δημοτική Κοινότητα Αμυνταίου Τοπική Κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος Τοπική Κοινότητα Κέλλης 805 Τοπική Κοινότητα Κλειδίου 139 Τοπική Κοινότητα Ξινού Νερού Τοπική Κοινότητα Πετρών 444 Τοπική Κοινότητα Ροδώνος 107 Τοπική Κοινότητα Φανού 137 γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΙΚΟΥ 698 Τοπική Κοινότητα Βαρικού 698 δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΧΟΒΟΥ Τοπική Κοινότητα Λεχόβου ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΥΜΦΑΙΟΥ 413 Τοπική Κοινότητα Νυμφαίου 413 ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΩΤΑ Τοπική Κοινότητα Αντιγονείας 372 Τοπική Κοινότητα Βεγόρων 479 Τοπική Κοινότητα Λεβαίας (Λακκιάς) 826 Τοπική Κοινότητα Μανιακίου 526 Τοπική Κοινότητα Πελαργού 345 Τοπική Κοινότητα Φαραγγίου 163 Τοπική Κοινότητα Φιλώτα ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ (Έδρα: Λαιμός) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 660 Τοπική Κοινότητα Βατοχωρίου 34 Τοπική Κοινότητα Κρυσταλλοπηγής 573 Τοπική Κοινότητα Κώτα 53 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΣΠΩΝ Τοπική Κοινότητα Αγίου Αχιλλείου 144 Τοπική Κοινότητα Αγίου Γερμανού 231 Τοπική Κοινότητα Ανταρτικού 165 Τοπική Κοινότητα Βροντερού 183 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 160 Τοπική Κοινότητα Καρυών 94 Τοπική Κοινότητα Λαιμού 300 Τοπική Κοινότητα Λευκώνος 155 Τοπική Κοινότητα Μικρολίμνης 71 Τοπική Κοινότητα Πισοδερίου 68 Τοπική Κοινότητα Πλατέος 108 Τοπική Κοινότητα Πρασίνου 14 Τοπική Κοινότητα Ψαράδων ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Έδρα: Φλώρινα) α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 209 Τοπική Κοινότητα Ακρίτα 134 Τοπική Κοινότητα Άνω Καλλινίκης 325 Τοπική Κοινότητα Άνω Κλεινών 222 Τοπική Κοινότητα Εθνικού 71 Τοπική Κοινότητα Κάτω Καλλινίκης 145 Τοπική Κοινότητα Κάτω Κλεινών 455 Τοπική Κοινότητα Κλαδορράχης 76 Τοπική Κοινότητα Κρατερού 151 Τοπική Κοινότητα Μαρίνης 200 Τοπική Κοινότητα Μεσοκάμπου 133 Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου 514 Τοπική Κοινότητα Νέου Καυκάσου 412 Τοπική Κοινότητα Νίκης 489 Τοπική Κοινότητα Παρορείου 38 Τοπική Κοινότητα Πολυπλατάνου 389 β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΤΗΣ Τοπική Κοινότητα Αχλάδας 468 Τοπική Κοινότητα Βεύης 688 Τοπική Κοινότητα Ιτέας 650 Τοπική Κοινότητα Λόφων 445 Τοπική Κοινότητα Μελίτης Τοπική Κοινότητα Νεοχωρακίου 593

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ "Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής, στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας" ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Δ. Δ του Δήμου Σερρών είναι :

Τα Δ. Δ του Δήμου Σερρών είναι : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΜΗΝΙΑΙΑΣ - -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3300 11 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.354.11/110/148591/Δ1 Ορισμός των περιφερειών, της έδρας και των σχολείων δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΙΣ 30/6/2007

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΙΣ 30/6/2007 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΙΣ 30/6/2007 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔΕ ΟΣΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 1 2004ΕΠ00830029 90312 2 2005ΕΠ00830071 98432 3 2005ΕΠ00830073

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΙ: ΗΜΑΘΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 79 ΝΟΜΟΣ : ΗΜΑΘΙΑΣ, για όσες εδαφικές εκτάσεις 1. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1. Δ.Δ. Αλεξανδρείας 0,55 30,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθμ. 23/ (υποβολή αιτήσεων για σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή καθαριότητας)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθμ. 23/ (υποβολή αιτήσεων για σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή καθαριότητας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΙ: ΗΜΑΘΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΙ: ΗΜΑΘΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΙ: ΗΜΑΘΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 77 w ΝΟΜΟΣ : ΗΜΑΘΙΑΣ, για όσες εδαφικές εκτάσεις 1. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1. Δ.Δ. Αλεξανδρείας 0,65 30,00

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 23-04-2014 (ως προς τους πίνακες ΕΚ Δυτ. Θεσ/νίκης α/α 3 και Σερρών α/α 6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Θεσσαλονίκη: 17-04-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΑ9-ΦΨΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ -----

ΑΔΑ: ΒΙΦΑ9-ΦΨΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Κομοτηνή, 13-05-2014 Αρ. Πρωτ. : Φ.25.2 / 4890

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Δήμων Νομού Θεσσαλονίκης με διευθύνσεις, τηλέφωνα και e-mails.

Κατάλογος Δήμων Νομού Θεσσαλονίκης με διευθύνσεις, τηλέφωνα και e-mails. Κατάλογος Δήμων Νομού Θεσσαλονίκης με διευθύνσεις, τηλέφωνα και e-mails. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 1. ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΔΡΑ / ΣΥΝΕΝ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕ Σ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθμ. 29/ (υποβολή αιτήσεων για σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή καθαριότητας)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθμ. 29/ (υποβολή αιτήσεων για σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή καθαριότητας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 2. 2 ο Νηπιαγωγείο Μελίκης 3. 5 ο Νηπιαγωγείο 4. 6 ο Νηπιαγωγείο 5. 7 ο Νηπιαγωγείο 6. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 7. 3 ο Γυμνάσιο - Λύκειο 1. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 2. 2 ο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

2004 2286/08-03-04 2002 2191/19-03-02

2004 2286/08-03-04 2002 2191/19-03-02 ΕΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Ε ΕΙ ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2004 2314/11-10-04 ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ήµος Αλεξάνδρειας ΟΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος Αλεξάνδρειας Ν.Ηµαθίας "Μελέτη ΓΠΣ ήµου Αλεξάνδρειας" Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π (Ανάθεση) ήµος

Διαβάστε περισσότερα

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ..ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ 23330-24444 ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ..ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ 23330-24444 ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ..ΛΟΥΤΡΟΥ 23330-24444 ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ..ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1 ος ΟΜΙΛΟΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1 ος ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Μεραρχίας 61, Σέρρες 62125 Τηλ.: 23210 59584, 23210 59893 Fax: 23210 59135 Προς ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΥΝΑΜΕΩΣ ΜΑΣ Ε ΡΕΣ ΤΟΥΣ url : http://www.epss.gr e-mail: epss@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α /θμιας και Β /θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α /θμιας και Β /θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1292 11 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 45892 Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπι κής Αυτοδιοίκησης της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

5 ΑΡΝΑΙΑ 0 0 1 0 7 ΒΑΡΒΑΡΑ 1 2 0 1 2 3 2 2 0 0 0 1 13 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 15 ΣΤΑΝΟΣ 17 ΓΟΜΑΤΙΟΥ 23 ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 20 ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

5 ΑΡΝΑΙΑ 0 0 1 0 7 ΒΑΡΒΑΡΑ 1 2 0 1 2 3 2 2 0 0 0 1 13 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 15 ΣΤΑΝΟΣ 17 ΓΟΜΑΤΙΟΥ 23 ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 20 ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Αποτελέσµατα σε 220 από220εκλογικά τµήµατα. 1 ΑΡΝΑΙΑ 0 1 0 1 2 ΑΡΝΑΙΑ 3 ΑΡΝΑΙΑ 1 0 1 0 4 ΑΡΝΑΙΑ 5 ΑΡΝΑΙΑ 6 ΒΑΡΒΑΡΑ 0 0 2 1 7 ΒΑΡΒΑΡΑ 1 2 0 1 8 ΝΕΟΧΩΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 2. ΒΕΡΟΙΑΣ 1. Κατασκευή κτιρίου για ΕΕΕΕΚ Βέροιας. 2. Κατασκευή κτιρίου για Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Βέροιας 3. Κατασκευή 6 Νηπιαγωγείων 1. Προσθήκη 15 αιθουσών 2. Κατασκευή κλειστών

Διαβάστε περισσότερα

Σταυροδοσία Υποψηφίων Βουλευτών ανά εκλογικό τµήµα

Σταυροδοσία Υποψηφίων Βουλευτών ανά εκλογικό τµήµα Ν ΣΥΡΙΖΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΠΟΤΑΜΙ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φ. ΒΛΑΧΒΕΗΣ Μ. ΙΒΑΝΙ ΟΥ-ΚΑΤΑΡΤΖΗ Π. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΗΣ Θ. ΤΣΙΑΠΑΡΑ Ε. ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ Γ. ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ Κ. ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ Ε. ΓΑΛΙΑΝΟΥ Ε. ΚΑΜΠΑΝΤΑΪ ΗΣ Γ. ΚΑΡΤΕΡΟΣ Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΚΑΣ 1) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΔΥ - ΗΥ ΗΥ ΗΥ ΗΥ ΗΥ ΗΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 ΘΕΣΝΙΚΗ ΤΚ: 54626 2310-597821 2310-597852 17 12 190 TΟΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με Α.Π / Απόφασης περί σύστασης των Περιφερειακών Ομάδων Δράσεων Πρόληψης (Π.Ο.Δ.Π.) Κ.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με Α.Π / Απόφασης περί σύστασης των Περιφερειακών Ομάδων Δράσεων Πρόληψης (Π.Ο.Δ.Π.) Κ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 12-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 11829 ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1292 11 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 45892 Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπι κής Αυτοδιοίκησης της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 229,6003 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 264,4903 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!

ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 229,6003 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 264,4903 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! ΤΙΜΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2015 -ΚΑΥΣΙΜΟ 1,154 ΤΜΗΜΑ ΜΕΤ.ΜΕΣΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 15 16 17 18 28 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : ΒΑΡΒΑΡΑ - ΝΕΟΧΩΡΙ- ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 2/4/2013 9:00 35 2 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 2/4/2013 12:00 35 3 ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ/ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΜΕΝΟΠΑΙΔΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ 9/4/2013 10:00 40 4 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

JORDANS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

JORDANS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ΤΙΜΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2015 -ΚΑΥΣΙΜΟ 1,13 ΤΜΗΜΑ ΜΕΤ.ΜΕΣΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 48 88 ΕΙΔΙΚΟ ΜΕ ΡΑΜΠΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ- ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ- ΔΗΜ ΠΑΡ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ- ΔΗΜ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ( 2 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Α θμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Αμφίπολης

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Α θμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Αμφίπολης ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ Λειτουργούν όλα τα σχολεία του νομού Κιλκίς εκτός: 2ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς θα πραγματοποιηθούν μαθήματα μόνο στη Γ τάξη Γυμνάσιο Καμπάνη ΓΕ.Λ. Καμπάνη Γυμνάσιο Ν.Γυναικοκάστρου Γυμνάσιο Χέρσου ΓΕ.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Σ.Κ.Ε.Δ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Ορισμός Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Σ.Κ.Ε.Δ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 31-12-2013 Αριθμ. Πρωτ.: 21545 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α /θμιας και Β /θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α /θμιας και Β /θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας ` ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 09:00 49 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ" Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 10:00 26 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ" Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 11:00 27 4 52o ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ - Ο.Τ.Α ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΧ7ΛΛ-ΣΝ0. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 4 / 10 /2011 Α.Π. : οικ. 199915/11001. ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών Π.Ε. - Ο.Τ.Α. Ο.Ε.Β. Π.Κ.Μ.

ΑΔΑ: 45ΠΧ7ΛΛ-ΣΝ0. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 4 / 10 /2011 Α.Π. : οικ. 199915/11001. ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών Π.Ε. - Ο.Τ.Α. Ο.Ε.Β. Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 4 / 10 /2011 Α.Π. : οικ. 199915/11001 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΙ[ΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ Α.Ε

ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΙ[ΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ Α.Ε ΓΜΐηΐ3ΐυιυΐ)ΐυο.Μ. τ3χ ηο: + συζίυδουΰ«ΰ2 Ιο_2552038154 Ρ39β:1/7 ΟΒΙΘ: 9/25/2015 3:54:43 ΡΜ ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΙ[ΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ Α.Ε (ΠΛ Α ί " 1Κ Λ Προς: {Πίνακα Αποδεκτών} Αριθ. Ποίιίτ... Ελήφθη,. Φάκελος,:.,..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/1/2015 9:00 25 2 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 9:00 28 3 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 10:00

Διαβάστε περισσότερα

«Απολογισμός Ενημερωτικών Δράσεων για τον ιό του Δυτικού Νείλου»

«Απολογισμός Ενημερωτικών Δράσεων για τον ιό του Δυτικού Νείλου» ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «Απολογισμός Ενημερωτικών Δράσεων για τον ιό του Δυτικού Νείλου» Α) Σχέδιο Ενεργειών Αγωγής Υγείας για το μαθητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/4/2014 12:00 30 2 57ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/4/2014 09:00 27 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 28/4/2014 09:00 34 4 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/5/2014 09:00

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός ενημερωτικών παρεμβάσεων για τη λύσσα σε Εκπαιδευτικούς των Περιφερειών Δυτικής, Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Θεσσαλίας

Απολογισμός ενημερωτικών παρεμβάσεων για τη λύσσα σε Εκπαιδευτικούς των Περιφερειών Δυτικής, Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Θεσσαλίας 1 Απολογισμός ενημερωτικών παρεμβάσεων για τη λύσσα σε Εκπαιδευτικούς των Περιφερειών Δυτικής, Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Θεσσαλίας Με αφορμή τα κρούσματα ζώων με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Iσχύει για : Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2013. Καθημερινά σε ημέρες μη γενικής εφημερίας 09:00-13:00

Iσχύει για : Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2013. Καθημερινά σε ημέρες μη γενικής εφημερίας 09:00-13:00 Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Κωνσταντινουπόλεως 49, σε ημέρες μη γενικής στη Κέντρο Υγείας Ζαγκλιβερίου 2393031313 κατόπιν Κέντρο Υγείας Θέρμης 2310472372 Κατόπιν 09:00-12:00 χωρίς 09:00-12:00 Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για τον ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισµό των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ) αξιοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη)

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) Εξεταστικό Κέντρο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης site / στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 7.000.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών τους μονάδων.

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 7.000.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών τους μονάδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3756 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΙ: ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 29 g ΝΟΜΟΣ : ΔΡΑΜΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ, για όσες εδαφικές εκτάσεις, για όσες εδαφικές εκτάσεις απέχουν από τη θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ 93/66/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 19ης Ιουλίου 1993

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ 93/66/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 19ης Ιουλίου 1993 Αριθ. L 184/36 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων 27. 7. 93 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ 93/66/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Ιουλίου 1993 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 20-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6378

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 20-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6378 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 16:00 50 2 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 17:00 50 3 57ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 17/1/2017 10:00 50 4 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/1/2017 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: , -566, -578 Fax :

ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: , -566, -578 Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 01.07.2016 Αρ. Πρωτ.:22768 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ισχύει για : Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2013 Ημέρες-Ωρες Καθημερινά σε ημέρες μη γενικής εφημερίας 09:00-13:00

ισχύει για : Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2013 Ημέρες-Ωρες Καθημερινά σε ημέρες μη γενικής εφημερίας 09:00-13:00 Πρόγραμμα Ιατρικών Κλιμακίων Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας και συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας (Σ.Δ.Υ.) Μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας

Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έως 20 Ιουλίου 2015 Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδυτικά σχέδια φυσικών προσώπων ή/και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Π.Ε.Π.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΜΕΤΡΟ 6.7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 68ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/4/2015 10:00 50 2 68ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/4/2015 11:00 50 3 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 19/5/2015 16:00 45 4 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/6/2015 10:00 50

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 3.1 : ιάρθρωση πληθυσµού Περιφέρειας Αν. Μ-Θ (1971-1991)

Πίνακας 3.1 : ιάρθρωση πληθυσµού Περιφέρειας Αν. Μ-Θ (1971-1991) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας Α.Μ-Θ Η Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης περιλαµβάνει τους νοµούς ράµας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης. Με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : ΠΟΣΕΙΔΙ ΚΑΛΑΝΔΡΑ- Γ/ΣΙΟ, ΓΕ.Λ. ΕΠΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 58,10496

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : ΠΟΣΕΙΔΙ ΚΑΛΑΝΔΡΑ- Γ/ΣΙΟ, ΓΕ.Λ. ΕΠΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 58,10496 ΤΙΜΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΚΑΥΣΙΜΟ 1,033 ΤΜΗΜΑ ΜΕΤ.ΜΕΣΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 15 8 9 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : ΒΑΡΒΑΡΑ - ΝΕΟΧΩΡΙ- ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ- ΓΕΛ.ΕΠΑΛ/ΓΥΜΝ ΑΡΝΑΙΑΣ ΣΤΑΝΟΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΑ. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 9ου 2015

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΑ. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 9ου 2015 ΕΛΑΒΑΝ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 9ου ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 1ος ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 9ος ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

-Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3.

-Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3. -Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3.2011 από τον ΟΡ.ΘΕ./Χωρική Ενότητα Χαλκιδικής ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 20.000 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΘ' Εφορεία Πρ. Κομοτηνής Έργου 4916 ΙΘ' Εφορεία Πρ. Κομοτηνής Π.Τσατσοπούλου Τηλ:2531022411 FAX:2531021517

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 22 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΑ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 58

ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΑ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 58 ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΑ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 58 ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΜΕΡΑ & ΩΡΑ 24/08/14 Κυριακή 24/08/14 Κυριακή 25/08/14 Δευτέρα 29/08/14 Παρασκευή 30/08/14 Σάββατο 30/08/14 Σάββατο 31/08/14 Κυριακή 01/09/14 Δευτέρα 19/09/14

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Υπ όψιν κ. Λασκαρίδη Κωνσταντίνου

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Υπ όψιν κ. Λασκαρίδη Κωνσταντίνου ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α. Τοπικές Πρωτοβουλίες για την Απασχόληση ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Υπ όψιν κ. Λασκαρίδη Κωνσταντίνου ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 9:00 35 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 10:00 22 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 11:00 18 4 5 ΛΕΟΝΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΑ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 58

ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΑ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 58 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΑ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 58 ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΜΕΡΑ & ΩΡΑ 24/08/14 Κυριακή 24/08/14 Κυριακή 25/08/14 Δευτέρα 29/08/14 Παρασκευή 30/08/14 Σάββατο 30/08/14

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 13-14 (Πρόσκληση 1360/19.6.13) Δήμος Αμφίπολης ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) 298 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 29-11 -2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. - ΘΡΑΚΗΣ Aριθ.Πρωτ οικ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 29-11 -2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. - ΘΡΑΚΗΣ Aριθ.Πρωτ οικ. ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΒ-Ρ2Λ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 29-11 -2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. - ΘΡΑΚΗΣ Aριθ.Πρωτ οικ. Λ-15516 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Π.Ε.Π.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΜΕΤΡΟ 6.7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 27/1/2015 10:00 50 2 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 27/1/2015 11:00 50 3 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 12/2/2015 9:00 50 4 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 12/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχής παρέµβασης τοπικού προγράµµατος LEADER/CLLD και Προγράµµατος Αλιείας/Προτεραιότητα 4/ΕΠΑλΘ

Περιοχής παρέµβασης τοπικού προγράµµατος LEADER/CLLD και Προγράµµατος Αλιείας/Προτεραιότητα 4/ΕΠΑλΘ Περιοχής παρέµβασης τοπικού προγράµµατος LEADER/CLLD και Προγράµµατος Αλιείας/Προτεραιότητα 4/ΕΠΑλΘ 2014- Η περιοχή παρέµβασης του τοπικού προγράµµατος περιλαµβάνει δύο (2) Περιφερειακές Ενότητες, την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1199 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Αθήνα, 13/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1199 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Αθήνα, 13/03/2013 Αριθµ. Πρωτ. ΙΠΑΑ/1199 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 15 ο ηµοτικό Σχολείο ράµας ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ. Συµµετέχουν οι νηπιαγωγοί που τα επώνυµά τους αρχίζουν από

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 15 ο ηµοτικό Σχολείο ράµας ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ. Συµµετέχουν οι νηπιαγωγοί που τα επώνυµά τους αρχίζουν από «Ταχύρυθµα επιµορφωτικά προγράµµατα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα» ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 15 ο ηµοτικό Σχολείο ράµας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Τµήµα 1ο Τµήµα 2ο 1η.Ω 4η.Ω Ε1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/4/2013 9:00 38 2 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/4/2013 10:00 38 3 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/4/2013 11:00 28 4 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 29-01-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. - ΘΡΑΚΗΣ Aριθ. Πρωτ οικ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 29-01-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. - ΘΡΑΚΗΣ Aριθ. Πρωτ οικ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 29-01-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. - ΘΡΑΚΗΣ Aριθ. Πρωτ οικ. 3449/15539 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/4/2015 10:00 44 2 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/5/2015 9:00 27 3 112ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 21/5/2015 10:00 29 4 105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ / εγκυκλίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.2601/1998.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ / εγκυκλίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.2601/1998. -- 941 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουλίου 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1069692/10657/Β0012 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1159 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΙ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΙ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΙ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 181 s ΝΟΜΟΣ : ΓΡΕΒΕΝΩΝ, για όσες εδαφικές εκτάσεις 1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 1. Δ.Δ. Αγίου Κοσμά 0,24 5,00 2. Δ.Δ. Δεσυλλίου 0,24 5,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: 541 23 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7/4/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7/4/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7/4/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ. Πρωτ. : Οικ.6529/1937 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΠΡΟΣ : Την Τράπεζα της Ελλάδος Τμήμα Σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ e-mail : esoda@oaee.gr μέσω e-mail

Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ e-mail : esoda@oaee.gr μέσω e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ Οργανισμός OAEE Ασφάλισης Αθήνα, 21/09/2015 Ελευθέρων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ19/24/1518877 Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με τον ν.4070/12.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με τον ν.4070/12. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αλεξανδρούπολη : 31 /01/2017 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΈΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.8 ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TEXNIKA (αριθµός) Ροδόπης Πρωτεύον Εθνικό ίκτυο Ν.Ε.Ο. 2 Όρια Νοµού Ξάνθης (Λάγος) - Κοµοτηνή 8 Ροδόπης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Απρίλιος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 14.7.2005 Αρ.Πρωτ.623. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 14.7.2005 Αρ.Πρωτ.623. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 14.7.2005 Αρ.Πρωτ.623 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Βεβαιώσεις Ο.Ε.Β κατά τη μεταβίβαση αγροτικών ακινήτων Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.11523/2005 έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 31-3-2009 Αρ. Πρωτ.: 2186. Προς: Τους Δ/ντές Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης Έδρες τους

Θεσσαλονίκη, 31-3-2009 Αρ. Πρωτ.: 2186. Προς: Τους Δ/ντές Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης Έδρες τους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 31-3-2009 Αρ. Πρωτ.: 2186. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό 29 Ο /24.07.14 Απόφαση 1292/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό 29 Ο /24.07.14 Απόφαση 1292/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό Ο /24.07.14 Απόφαση 12/2014 ΘΕΜΑ 17 ο : ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Έγκριση του 1 ου σταδίου (άνοιγμα Φακέλων Δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΠΑΛΜΕΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΒΑΡΚΑ 11,5 16.560,00 ΜΗΛΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ ΤΣΑΛΙ 9,5 13.680,00 ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΛΗ 8,8 12.

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΠΑΛΜΕΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΒΑΡΚΑ 11,5 16.560,00 ΜΗΛΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ ΤΣΑΛΙ 9,5 13.680,00 ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΛΗ 8,8 12. ΠΙΝΑΚΑΣ (1): ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Σ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ Σ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ & ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (ΕΤΟΣ 2014) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.pkm.gov.gr ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

http://www.pkm.gov.gr ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 2 3 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘ. Μητροπόλεως 55 Βέροια Τ. Κ. Ουσουζούνογλου- Γεωργιάδη Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή Πόλη Σχολείο Σύνολο Αγόρια Κορίτσια

Περιοχή Πόλη Σχολείο Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Περιοχή Πόλη Σχολείο Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 121o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 188,00 95,00 93,00 Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 107o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 262,00 132,00 130,00 Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 10-04-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 65ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 12/1/2016 19:00 50 2 10ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 19/1/2016 11:00 15 3 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 25/1/2016 10:00 30 4 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 25/1/2016 11:00

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07_08_09.69.01.01 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 3 529.279,96 2H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.85.02.01 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 6 1.070.000,00 3 8.000,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 15 1.155.806,72 3H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.86.02_03.01

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ TΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΤΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Β. ΑΥΓΗΤΙ ΗΣ Χηµικός Μηχανικός MSc Ν. Μπελενιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Π. Σαµαράς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός ιευθυντής Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Ο Περιφερειακός ιευθυντής Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ως προς το 4 ο Σ Ορεστιάδας Έβρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3.1 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Ο συνολικός πληθυσµός του νοµού Καβάλας, µε πρωτεύουσα την Καβάλα, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 ανέρχεται σε 145.054 κατοίκους.

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος»

«Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος» «Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος» Αναλυτική καταγραφή των Ιερών Μονών ανά Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος που είναι επισκέψιμες, με ιδιαίτερο θρησκευτικό, μουσειακό και ιστορικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα