της Πράξης «Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και ιοικητικής ιαδικασίας» (v) και ώρα 12:00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "της Πράξης «Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και ιοικητικής ιαδικασίας» 10-09-2013 (v) και ώρα 12:00"

Transcript

1 Αριθμ / Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και ιοικητικής της Πράξης «Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και ιοικητικής Κωδικός ΟΠΣ: Κωδικός CPV: Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης 15% Ημερομηνία Διενέργειας: (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) (χωρίς ΦΠΑ) , ,20 113,550, , (v) και ώρα 12:00 Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών και ώρα 12:00 (η προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας) Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 11 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 11 Συντομογραφίες - γενικά 12 Συντομογραφίες Έργου 12 Ορισμοί διακήρυξης 13 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 14 A.1 Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 14 A.2 Περιβάλλον Έργου 17 A.2.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου 17 A Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο 17 A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) 20 A Θεματικές Ομάδες Εργασίας 20 A Επιθεωρητές (auditors) Έργου 20 A.2.2 Υφιστάμενη Κατάσταση 21 A Οργάνωση της απονομής δικαιοσύνης 21 A Ποινικά και Πολιτικά ικαστήρια 22 A Εισαγγελίες 41 A ιοικητικά ικαστήρια 44 A Πληροφοριακή Υποδομή Κεντρικής Υπηρεσίας Υ Α, ικαστηρίων και Εισαγγελιών 48 A Λειτουργία απονομής δικαιοσύνης Ποινικές Υποθέσεις 55 A Λειτουργία απονομής δικαιοσύνης Πολιτικές Υποθέσεις 59 A Λειτουργία απονομής δικαιοσύνης ιοικητικές Υποθέσεις 63 A.3 Αντικείμενο Έργου 66 A.3.1 Συνοπτική περιγραφή 66 A.3.2 Φάσεις Υλοποίησης Έργου 67 A A ΦΑΣΗ 1: Αποτύπωση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης ροής διαδικασιών σε ποινικές, πολιτικές και διοικητικές υποθέσεις 67 ΦΑΣΗ 2: Σχεδιασμός Οργανωτικού και Επιχειρησιακού Μοντέλου βελτιστοποίησης της ποινικής, πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας στο σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων του τομέα της ικαιοσύνης 73 A.4 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 77 Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 2-2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A.4.1 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 77 A.4.2 Ομάδα Έργου / Σχήμα ιοίκησης Έργου 79 A Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής 79 A Μέλη Ομάδας Έργου 80 A Ομάδα Εμπειρογνωμόνων 80 A.4.3 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου 81 A.4.4 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 81 A.4.5 ιαδικασία παραλαβής Έργου 81 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 82 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 82 B.1.1 Αντικείμενο ιαγωνισμού 82 B.1.2 Προϋπολογισμός Έργου 82 B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 83 B.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο ιαγωνισμού 83 B.1.5 Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης 83 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 83 B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων ιαγωνισμού 84 B.1.8 Παροχή ιευκρινίσεων επί της ιακήρυξης 84 B.2 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 85 B.2.1 ικαίωμα Συμμετοχής / Αποκλεισμός Συμμετοχής 85 B.2.2 ικαιολογητικά Συμμετοχής 86 B.2.3 ικαιολογητικά Κατακύρωσης 9191 B Οι Έλληνες Πολίτες 9191 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες 9393 B Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 9696 B Οι συνεταιρισμοί 9999 B Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα B.2.4 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες B.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις B.2.6 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής B.2.7 Εγγύηση συμμετοχής B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 3-3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών B Περιεχόμενα Φακέλου «ικαιολογητικά Συμμετοχής» B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» B Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» B Περιεχόμενα Φακέλου «ικαιολογητικά Κατακύρωσης» B.3.3 Ισχύς Προσφορών B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές B.3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα B.4 ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ B.4.1 ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του ιαγωνισμού B ιαδικασία διενέργειας ιαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών B ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών B Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών B Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης B ιαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς B ιαδικασία κατακύρωσης ιαγωνισμού B.4.2 Απόρριψη προσφορών B.4.3 Προσφυγές B.4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση ιαγωνισμού B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις B.5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις B.5.3 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις B.5.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου B.5.5 Υπεργολαβίες B.5.6 Εμπιστευτικότητα B.5.7 Πνευματικά δικαιώματα B.5.8 Εφαρμοστέο ίκαιο C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 4-4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης C.1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ C.3.1 Υπηρεσίες C.3.2 Άλλες δαπάνες C.3.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου C.4 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 5-5

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Απόφαση Διενέργειας Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής Διαδικασίας» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: i. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. ii. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV. iii. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999. iv. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. v. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης εκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. vi. Του άρθρου 88 του ν.1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. vii. Του ν.2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α /95) όπως ισχύει. viii. Του ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/ ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του ημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ix. Των άρθ του ν.2362/1995 «Περί ημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α /95), όπως ισχύει. x. Του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. xi. Του ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/ ) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. xii. Του ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α ) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» όπως ισχύει. Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 6-6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ xiii. Του ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/ ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του ημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. xiv. Του ν.3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ267/Α /07), όπως ισχύει. xv. Το άρθρο 46 του ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ημόσιας ιοίκησης» xvi. Του ν.3886/2010 «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης εκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173/Α /10), όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν.4055/2012 «ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51/Α/ και ισχύει. xvii. Του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α /10), όπως ισχύει. xviii. Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ Α 226) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 38 του π.δ. 118/2007. xix. Του ν. 3979/2011 (138 Α ) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει xx. του ν. 4013/2011, (ΦΕΚ Α204/ ) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ημοσίων Συμβάσεων» όπως ισχύει. xxi. Του ν.4055/2012 «ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51/Α/ ), όπως ισχύει. xxii. Των άρθρων 21 και 28 του ν.4111/ Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση ιευκόλυνσης ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «ιευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 18 Α ), όπως ισχύει. xxiii. Του π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α 153), «ιορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». xxiv. Του π.δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών ημοσίου (Κ.Π..)» (ΦΕΚ 150/Α /07), όπως ισχύει. xxv. Του π.δ.60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ΦΕΚ 64/Α /07), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005», όπως ισχύει. Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 7-7

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ xxvi. Του π.δ.166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως ισχύει. xxvii. Του π.δ.36/2000 «Οργανισμός Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων» (ΦΕΚ 29/Α /00), όπως ισχύει. 2. Τη με αριθμ. πρωτ. 1199/ με α/α 45 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ιοικητική Μεταρρύθμιση » για την υποβολή προτάσεων Για ράσεις Αναβάθμισης της διοικητικής ικανότητας των ικαστηρίων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 01 «Αναβάθμιση των δημοσίων πολιτικών, εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της δημόσιας διοίκησης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», 02 «Αναβάθμιση των ημόσιων Πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της ημόσιας ιοίκησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και 03 «Αναβάθμιση των ημόσιων Πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της ημόσιας ιοίκησης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» αντίστοιχα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ιοικητική Μεταρρύθμιση ». 3. Τη με αριθμ /ΕΥΣ/1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα ιαχείρισης και τις με αριθμ /ΕΥΘΥ/2041/ (ΦΕΚ 1957/Β/ ) και 28020/1212/ (ΦΕΚ 1088/Β/ ) τροποποιήσεις της, καθώς και το Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4. Την με αριθμ. πρωτ 479/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα της ΕΥ του ΕΠ «ιοικητική Μεταρρύθμιση » για την ένταξη της Πράξης με τίτλο «Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και ιοικητικής στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της Ποιότητας των ημόσιων Πολιτικών με τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου και των Ανασχεδιασμό ομών και ιαδικασιών στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ιοικητική Μεταρρύθμιση». 5. Τo με αριθμ. 414/ έγγραφο της ΕΥ ΕΠ «ιοικητική Μεταρρύθμιση », με το οποίο διατυπώνεται «Σύμφωνη Γνώμη με προϋποθέσεις», για τη διαδικασία δημοπράτησης του συγκεκριμένου έργου. 6. Τη με αριθμό Π1/2380/ (ΦΕΚ Β /3400) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων. Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 8-8

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου, για τις ανάγκες του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων, Λ. Μεσογείων 96 - Αθήνα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη διακήρυξη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης επτακοσίων πενήντα επτά Χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,20 - ΦΠΑ : ,80) 2. Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ιοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα ημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ Ε0208 (Α Α Β41 Φ-3ΦΕ) του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων, ενάριθμος κωδικός έργου 2012ΣΕ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Κ.Υ.Υ. Α.., Μεσογείων 96, γραφείο 18, στις ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 (χρόνος έναρξης διαδικασίας αποσφράγισης από την αρμόδια επιτροπή). Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης θα γίνει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και μετά την εκπνοή του χρόνου που αναφέρεται στην παρούσα. 4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού., ήτοι στις , ημέρα ευτέρα και ώρα 12:00. ήτοι σε προθεσμία εξήντα δύο ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της περίληψης της διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 32 του π.δ. 60/ Προσφορές επίσης μπορούν να αποστέλλονται στο Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων, /νση Οικονομικού, Τμήμα Οικονομικής ιαχείρισης και Προμηθειών, Μεσογείων 96, ΤΚ Αθήνα, 1ος όροφος, γραφείο 136, υπόψη κ.κ. ημ. Κατρά, Αιμ. Παραλίκα, με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 6. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνει τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 7. Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί μια φορά στο «Τεύχος ιακηρύξεων ημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στον ελληνικό τύπο, στον ιστοχώρο του Προγράμματος ενώ αναρτήθηκε σε εμφανές σημείο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. Η διακήρυξη, παράλληλα, θα σταλεί στα Επιμελητήρια καθώς και στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.). 8. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης θα βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (στην διαδρομή «Προμήθειες - Προσλήψεις /Έργα ΕΣΠΑ») και θα διατηρηθεί εκεί τουλάχιστον έως την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 9-9

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9. Σχετικά με την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικών με τα έγγραφα του διαγωνισμού ισχύουν όσα ορίζονται στο π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150), ενώ σχετικά με την άσκηση προσφυγών ισχύουν τα οριζόμενα στο ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α ) όπως αυτός ισχύει. 10. Επισυνάπτονται τα Μέρη Α, Β, C με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού, Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, Πρότυπα Πινάκων και το Σχέδιο Σύμβασης αντίστοιχα, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας διακήρυξης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αλ. Ιακωβίδης Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 10-10

11 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων (Υ Α ) Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και ιοικητικής ιαδικασίας Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων. Ταξινόμηση κατά CPV: Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων Ανοικτός ιαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων, ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,20 - ΦΠΑ : ,80) ικαιώματα προαίρεσης 15% επί του αρχικού προϋπολογισμού εκατόν δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ, 113,550,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (δικαιώματα προαίρεσης χωρίς ΦΠΑ: ,08 ΦΠΑ: ,92) Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ιοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα ημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ Ε0208 (Α Α Β41 Φ-3ΦΕ) του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων, ενάριθμος κωδικός έργου 2012ΣΕ Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και ώρα 12:00 Μεσογείων Αθήνα και ώρα 12:00 Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 11-11

12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συντομογραφίες - γενικά ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ ΕΠ Δ.Μ. ΕΣΠΑ ΕΥΔ Δ.Μ. ΚτΠ Α.Ε. ΚΥΑ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΠΔ ΣΑΕ ΤΔΠΠ ΤΠΕ ΥΑ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ιοικητική Μεταρρύθμιση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ιοικητική Μεταρρύθμιση» Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Κοινή Υπουργική Απόφαση Νομικό Πρόσωπο ημοσίου ικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Προεδρικό ιάταγμα Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνικό ελτίο Προτεινόμενης Πράξης Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Υπουργική Απόφαση Συντομογραφίες Έργου ΓΓΠΣ ΜΟΔ ΜΟΕ ΟΣΔΔΥ - ΠΠ ΟΣΔΔΥ - ΔΔ ΥΔΔΑΔ ΥΠΟ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Μικτό Ορκωτό ικαστήριο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ολοκληρωμένο Σύστημα ιαχείρισης ικαστικών Υποθέσεων Ποινικής και Πολιτικής ιαδικασίας Ολοκληρωμένο Σύστημα ιαχείρισης ικαστικών Υποθέσεων ιοικητικής ιαδικασίας Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων Υπουργείο Οικονομικών Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 12-12

13 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ορισμοί διακήρυξης Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Αναθέτουσα Αρχή Το ΥΔΔΑΔ το οποίο θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Αριθμός Διακήρυξης Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισμού του Έργου Αρμόδια Επιτροπή Η Επιτροπή του διαγωνισμού Διακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο ιαγωνισμός. ΕΕΠΣ Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Επίσημη γλώσσα του Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα ιακήρυξη, τα Διαγωνισμού και της έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι Σύμβασης συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Κανονισμός Προμηθειών Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προμηθειών (Π 118/2007) Κύριος του Έργου Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων Προϋπολογισμός Έργου Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Σύμβαση Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του ΥΔΔΑΔ ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. τον Κανονισμό Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής, γ. την Προσφορά του Αναδόχου, δ. τη ιακήρυξη. Συμβατικό Τίμημα Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Φορέας Λειτουργίας Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων Φορέας Υλοποίησης Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 13-13

14 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Σκοποί του Έργου είναι: η σχεδίαση μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής της Ποινικής, Πολιτικής και ιοικητικής διαδικασίας, καθώς και των διαδικασιών διοικητικής υποστήριξης, σε όλες τις βαθμίδες ικαστηρίων και Εισαγγελιών, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ροής των διαδικασιών αυτών η διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών στο νέο περιβάλλον, μέσα από τον αναλυτικό προσδιορισμό του νέου επιχειρησιακού και οργανωτικού μοντέλου η εξασφάλιση, μέσω σχεδίασης των απαιτούμενων νομοθετικών παρεμβάσεων, της νομικής ισχύος των μεταβολών που αναμένεται να επέλθουν από την υλοποίηση της πράξης. Οι εν λόγω νομοθετικές παρεμβάσεις θα ενσωματώνουν και θα περικλείουν τις αλλαγές στη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης καθώς και στα θέματα διοικητικής υποστήριξης των δικαστηρίων. Οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του Έργου αναμένεται να έχουν τα ακόλουθα αποτελέσματα: Βελτιστοποίηση της ροής Ποινικής, Πολιτικής και ιοικητικής διαδικασίας και των διαδικασιών διοικητικής υποστήριξης αυτών και επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης ημιουργία ομοιογενούς περιβάλλοντος στις δικαστικές υπηρεσίες και στις κατά τόπους υπηρεσίες των εμπλεκομένων φορέων του Υ Α Εντοπισμός χρονικών υστερήσεων και επικαλύψεων της ροής ποινικής, πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας Ανάληψη οργανωτικών πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων στη δομή και λειτουργία των δικαστηρίων, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για την αποτελεσματική εφαρμογή της βελτιστοποιημένης διαδικασίας ραστική μείωση του λειτουργικού κόστους: χώροι αποθήκευσης, χρόνοι αναζήτησης και αναπαραγωγής των εγγράφων, αναλώσιμα Πλήρης συμμόρφωση των εμπλεκομένων με τις νέες πρακτικές και απαιτήσεις Αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των ικαστηρίων Πλήρης υποστήριξη και εξασφάλιση υλοποίησης του νέου μοντέλου λειτουργίας σε νομικό και τεχνικό επίπεδο Η προτεινόμενη παρέμβαση στοχεύει στην επίτευξη των παρακάτω στόχων: ημιουργία λειτουργικού, αποδοτικού, διαφανούς πλαισίου της δικαστικής λειτουργίας Μείωση της πολυπλοκότητας και αναβάθμιση του μηχανισμού απονομής δικαιοσύνης Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 14-14

15 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων Αποφυγή επαναλήψεων, εξοικονόμηση υλικών και ανθρωπίνων πόρων, αποτελεσματικότερη άσκηση ιεραρχικού ελέγχου Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των επιχειρήσεων προς τη δικαστική λειτουργία Αποφυγή απώλειας εσόδων λόγω της καθυστέρησης και τελικής παραγραφής των επιβαλλόμενων χρηματικών ποινών Αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και διαδικασιών των εμπλεκομένων στη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης στις ποινικές, πολιτικές και διοικητικές υποθέσεις ημιουργία ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την επιτυχή υλοποίηση των συναφών σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων του Υ Α ιασφάλιση της νομικής κατοχύρωσης των εμπλεκομένων και ιδιαίτερα των πολιτών, στις νέες πρακτικές και διαδικασίες που θα προταθούν και υιοθετηθούν στον τομέα της δικαιοσύνης Ως κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για τη βελτιστοποίηση της ροής ποινικής, πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας κρίνονται οι ακόλουθοι: Άμεση και ουσιαστική διαχείριση των κρίσιμων θεμάτων που θα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του Έργου από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές Εξασφάλιση συμμετοχής του συνόλου των ικαστηρίων στο έργο ομημένη και ολοκληρωμένη διαχείριση αλλαγών Εξασφάλιση συνεργασίας του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων και των δικαστικών υπηρεσιών με την Ελληνική Αστυνομία, τη ΓΓΠΣ και την Αρχή Προστασίας εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και άλλων φορέων σχετιζόμενων με το έργο της ικαιοσύνης Εξασφάλιση παράλληλης υλοποίησης αλληλεξαρτώμενων παρεμβάσεων Η ενισχυμένη πολιτική βούληση για τη θεσμοθέτηση των αλλαγών και κύρια στον τομέα απονομής της δικαιοσύνης Ο ενεργός ρόλος των εμπλεκομένων αρμοδιότητας του Υπουργείου στο σύνολο της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και ιδιαίτερα των δικαστηρίων της χώρας Ο ενεργός ρόλος των αποδεκτών των υπηρεσιών για την ομαλή και σταθερά προοδευτική υιοθέτηση και αποδοχή των νέων διαδικασιών και νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών Η σαφής και έγκαιρη τροφοδότηση με πληροφορίες προκειμένου να προετοιμαστούν έγκαιρα και έγκυρα τα κατάλληλα και εξειδικευμένα νομοθετικά κείμενα Έγκαιρη ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για την υποδοχή του νέου μοντέλου Η συνεχής παρακολούθηση των αλλαγών στον τομέα της δικαιοσύνης ώστε να προετοιμάζονται και να νομοθετούνται νέες ή και τροποποιήσεις υφιστάμενων διατάξεων προκειμένου να επιτυγχάνεται άμεση ανταπόκριση σε νέες απαιτήσεις και ολοκλήρωση των μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 15-15

16 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Καθοριστικά θα επηρεάσει την υλοποίηση του παρόντος Έργου το έργο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη θεσμοθέτηση των αποτελεσμάτων του παρόντος έργου «Βελτιστοποίηση της ροής ποινικής, πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας», η οποία θα δρα παράλληλα και με βάση τα αποτελέσματα του έργου. Το έργο της Επιτροπής θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: την αξιολόγηση των προτάσεων βελτιστοποίησης και των προτεινόμενων νομοθετικών παρεμβάσεων που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος του παρόντος έργου την αναθεώρηση των κωδίκων ποινικής, πολιτικής και διοικητικής δικονομίας προκειμένου να ενσωματώσει τις αλλαγές, οι οποίες θα προταθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της βελτιστοποίησης της ποινικής, πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας την αναθεώρηση του Κώδικα Οργανισμού ικαστηρίων και Κατάστασης ικαστικών Λειτουργών λόγω των αλλαγών που θα επέλθουν στην οργανωτική δομή ανά τύπο δικαστηρίου και στον τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 16-16

17 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.2 Περιβάλλον Έργου A.2.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας ιακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ.Μ. ΕΥ.Μ. - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων Βλ. παρ. A Βλ. παρ. A Βλ. παρ. A ΕΠΠΕ - Βλ. παρ. A Θεματικές Ομάδες εργασίας - Βλ. παρ. A Επιθεωρητές Έργου - Βλ. παρ. A A Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο Το Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων αποτελεί το φορέα για τον οποίο προορίζεται το παρόν έργο και είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση μιας εκ των τριών λειτουργιών της Πολιτείας, της δικαστικής. Το κύριο έργο του Υπουργείου αλλά και των υπαγόμενων σε αυτό φορέων είναι η ανάπτυξη ενός Κράτους Δικαίου μέσα από το οποίο θα επιτευχθεί η απονομή της δικαιοσύνης και η διατήρηση της ανεξαρτησίας της, η ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες, η διεύρυνση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, η μείωση της εγκληματικότητας, η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας στον τομέα ευθύνης του, όπως απορρέουν από τη συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς, διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις. Η ακριβής διάρθρωση του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων αποτυπώνεται στο οργανόγραμμα του Υπουργείου, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα Με το Προεδρικό ιάταγμα 36/2000 (ΦΕΚ 29 Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Προεδρικό ιάταγμα αριθ. 189/2004 (ΦΕΚ 167 Α ), προσδιορίζονται η πολιτειακή αποστολή του Υπουργείου, η οργάνωση, οι αρμοδιότητες και η στελέχωση των υπηρεσιών του. Στο υπουργείο ανατίθεται η οργάνωση της δικαστικής λειτουργίας, η οποία αφορά όχι μόνο στη δομή και στον τρόπο άσκησής της αλλά και στην πρόσληψη, διαμόρφωση και διευθέτηση των υπηρεσιακών ζητημάτων του ανθρώπινου δυναμικού, ήτοι των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων. Στην εποπτεία του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 17-17

18 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ικαιωμάτων υπάγονται τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία καθώς και το σύνολο των συλλόγων Λειτουργών της ικαιοσύνης. Το επιχειρησιακό έργο του Υπουργείου αφορά κύρια στα παρακάτω: Διοίκηση της Δικαιοσύνης Νομοθετικός Συντονισμός και ειδικών διεθνών νομικών σχέσεων Σωφρονιστικής Πολιτικής Το έργο της διοίκησης της δικαιοσύνης αναλαμβάνεται από τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης, η οποία συντονίζει τη λειτουργία των υπαγομένων σε αυτήν υπηρεσιακών μονάδων, επιμελείται τον προγραμματισμό των διοικητικών δραστηριοτήτων τους και αξιολογεί την ποιότητα των παραγομένων διοικητικών αποτελεσμάτων σε συνάρτηση με το οικονομικό και οργανωτικό κόστος της ασκήσεως των υπό του νόμου προβλεπομένων αρμοδιοτήτων. Επίσης, εξειδικεύει την κυβερνητική πολιτική εντός του ιεραρχικού της πεδίου και διατυπώνει εναλλακτικές προτάσεις περί της επιλογής και οργανώσεως των διοικητικών μέσων άσκησής της. Επιμελείται τη διαμόρφωση διαύλων υπηρεσιακής επικοινωνίας και συνεργασίας με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, με τις δικαστικές αρχές και διοικητικές υπηρεσίες άλλων Υπουργείων και εν γένει φορέων του δημόσιου τομέα, ώστε να επιτευχθεί η ικανοποίηση των οργανωτικών και λειτουργικών αναγκών ασκήσεως του δικαστικού έργου, να καταστεί πρόσφορος και ευχερής ο θεσμικός εκσυγχρονισμός και η επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της ικαιοσύνης, να πραγματωθούν οι στόχοι ανάπτυξης της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας, στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας και να αποβεί ευχερής η πλήρης και αποτελεσματική διοικητική υποστήριξη της εκάστοτε ασκούμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας από τον Υπουργό ικαιοσύνης. Το έργο της διοίκησης του νομοθετικού συντονισμού και των ειδικών διεθνών νομικών σχέσεων πραγματώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού Και Ειδικών Διεθνών Νομικών Σχέσεων 1. Η Γενική ιεύθυνση συντονίζει τη λειτουργία των υποκειμένων της οργανικών μονάδων και επιμελείται τη νόμιμη και ταχεία άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Καταρτίζει πρόγραμμα διοικητικής δράσης των υπαγομένων σε αυτήν υπηρεσιακών μονάδων σε συνεργασία με τους καθ ύλην αρμοδίους προϊσταμένους αυτών και τα εξειδικευμένα διοικητικά στελέχη της, ώστε να καταστεί αποτελεσματική και αποδοτική η άσκηση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους. Επιμελείται την αξιοποίηση και αξιολόγηση του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναμικού, με κριτήριο τα τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα και την κατά περίπτωση εξειδικευμένη επαγγελματική του κατάρτιση. Ενθαρρύνει την ανάληψη δημιουργικών πρωτοβουλιών από το προσωπικό της και διασφαλίζει την εφαρμογή των κανόνων διοικητικής δεοντολογίας, ασκώντας έλεγχο και απονέμοντας αμοιβές, με γνώμονα την ενότητα των ασκουμένων διοικητικών λειτουργιών της. Η Γενική ιεύθυνση ασκεί τις αρμοδιότητές της με σκοπό τον αποτελεσματικό συντονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου κατά τη διαδικασία προπαρασκευής του νομοθετικού έργου, την προώθηση της συνεργασίας σε θέματα δικαιοσύνης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων ιεθνών Οργανισμών ή με τρίτες χώρες και την ένταξη των βασικών τομεακών πολιτικών του Υπουργείου ικαιοσύνης σε αναπτυξιακά προγράμματα σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. 1 Η Γενική ιεύθυνση ορίστηκε με την παρ.12 άρθρο 16 Ν.3472/2006,ΦΕΚ Α 135/ Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 18-18

19 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Το έργο της άσκησης σωφρονιστικής πολιτικής αναλαμβάνει να υλοποιήσει η Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής, η οποία συντονίζει τη λειτουργία των υπαγομένων σε αυτήν υπηρεσιακών μονάδων, επιμελείται το σχεδιασμό και προγραμματισμό των διοικητικών δραστηριοτήτων τους και αξιολογεί την ποιότητα των παραγομένων διοικητικών αποτελεσμάτων σε συνάρτηση με το οικονομικό και οργανωτικό κόστος της ασκήσεως των υπό του νόμου προβλεπομένων αρμοδιοτήτων. Επίσης, εξειδικεύει την κυβερνητική πολιτική εντός του ιεραρχικού της πεδίου και διατυπώνει εναλλακτικές προτάσεις περί της επιλογής και οργανώσεως των διοικητικών μέσων άσκησής της. Επιμελείται τη διαμόρφωση διαύλων υπηρεσιακής επικοινωνίας και συνεργασίας με τις δικαστικές αρχές και τις διοικητικές υπηρεσίες άλλων Υπουργείων ή Οργανισμών που ασκούν πολιτικές εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, κοινωνικής μέριμνας και προστασίας, με σκοπό την εφαρμογή της γενικής σωφρονιστικής πολιτικής της χώρας και την κοινωνική επανένταξη των πολιτών που εκδήλωσαν παραβατική και κολάσιμη συμπεριφορά και εξέτισαν ποινές, στερητικές της προσωπικής τους ελευθερίας. Υποστηρικτικά στο έργο του Υπουργείου δρα η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία συντονίζει τη λειτουργία των υπαγομένων σε αυτήν υπηρεσιακών μονάδων, επιμελείται τον προγραμματισμό των διοικητικών δραστηριοτήτων τους και αξιολογεί την ποιότητα των παραγομένων διοικητικών αποτελεσμάτων σε συνάρτηση με το οικονομικό και οργανωτικό κόστος της ασκήσεως των υπό του νόμου προβλεπομένων αρμοδιοτήτων. Επίσης, οργανώνει τα διοικητικά και οικονομικά μέσα εφαρμογής των κυρίων πολιτικών του Υπουργείου και επιμελείται την ορθολογική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και των υλικών μέσων, με κριτήριο τη δημιουργική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και εφαρμοστέα αρχή την ένταση της διοικητικής αποδοτικότητας και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων στον πολίτη υπηρεσιών, με ταυτόχρονο περιορισμό του δημοσιονομικού κόστους. Μεριμνά για τη διαμόρφωση διαύλων οριζόντιας επικοινωνίας και συνεργασίας με τις υπηρεσιακές μονάδες που ασκούν τις πολιτικές του Υπουργείου και αποσκοπεί στην ανάπτυξη των μέσων του οριζόντιου οργανωτικού συντονισμού των διοικητικών δράσεων, όταν αυτές αρθρώνονται ταυτόχρονα από τις κατά περίπτωση συναρμόδιες υπηρεσίες, με στόχο την πλήρη εκμετάλλευση του διοικητικού χρόνου και την ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων υλικών μέσων. Το Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων και οι υπαγόμενοι σε αυτό φορείς αποτελούν σημαντικότατους ρυθμιστικούς παράγοντες για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Μερικές από τις καίριες παραμέτρους για τη διευκόλυνση και την απρόσκοπτη και αποτελεσματική εκτέλεση του έργου τους είναι: Ο εκσυγχρονισμός των λειτουργικών διαδικασιών του Υπουργείου και των φορέων αρμοδιότητάς του, ώστε τόσο οι δια-υπηρεσιακές συναλλαγές, όσο και η συναλλαγή με τους πολίτες να είναι ταχείες και αποτελεσματικές Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου και των φορέων αρμοδιότητάς του, κυρίως όσον αφορά στην επιμόρφωσή του Η απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου της σωφρονιστικής πολιτικής με σύγχρονες μεθόδους, ώστε να επιτυγχάνεται η μείωση της εγκληματικότητας και να ενισχύεται η κοινωνική συνοχή. Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 19-19

20 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας ιακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)», η οποία θα συσταθεί και θα συγκροτηθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του Π.. 118/07 και στο άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (κλήρωση). Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. παρ.«ιαδικασία Παραλαβής Έργου»). A Θεματικές Ομάδες Εργασίας Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται με τη λειτουργία Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από τον Κύριο του Έργου. Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από Υπεύθυνο Έργου που έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. A Επιθεωρητές (auditors) Έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ανάθεση Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναθέσει σε στελέχη της ή τρίτο ανεξάρτητο όργανο τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων Έργου (project audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συμπερασμάτων και περιοχών παρέμβασης ή βελτίωσης. Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιoδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου, κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις κατόπιν σχετικής έγκρισης που θα επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στους οριζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή επιθεωρητές κάθε σχετικό τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου αυτοί να διενεργήσουν τους ελέγχους. Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 20-20

21 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.2.2 Υφιστάμενη Κατάσταση A Οργάνωση της απονομής δικαιοσύνης Η οργάνωση της δικαστικής λειτουργίας αφορά όχι μόνο στη δομή και στον τρόπο άσκησής της αλλά και στην πρόσληψη, διαμόρφωση και διευθέτηση των υπηρεσιακών ζητημάτων του ανθρώπινου δυναμικού, ήτοι των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων. Το οργανόγραμμα των δικαστηρίων στην Ελλάδα παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα: Σχήμα 1: Οργανόγραμμα των ικαστηρίων Το ανθρώπινο δυναμικό που συγκροτεί τη δικαστική λειτουργία είναι οι δικαστικοί λειτουργοί (δικαστές και εισαγγελείς), οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι επιμελητές, οι ιατροδικαστικοί υπάλληλοι κλπ. Οι οργανικές θέσεις που προβλέπονται για δικαστικούς λειτουργούς στο σύνολο των δικαστηρίων της χώρας είναι 3.748, ενώ οι υπηρετούντες είναι (κάλυψη 96%). Οι οργανικές θέσεις που προβλέπονται για τους δικαστικούς υπαλλήλους των δικαστηρίων είναι 8.751, ενώ οι υπηρετούντες είναι (κάλυψη 74%). Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 21-21

22 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A Ποινικά και Πολιτικά Δικαστήρια A Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία Το Ειρηνοδικείο είναι το κατώτερο πολιτικό δικαστήριο της Ελλάδας. Σε αυτό δικάζονται σε πρώτο βαθμό οι ιδιωτικές διαφορές που αφορούν ποσά μέχρι Στο Ειρηνοδικείο εκδικάζονται αστικές διαφορές με όλες τις υπάρχουσες διαδικασίες (ασφαλιστικά μέτρα, τακτική διαδικασία, εκούσια διαδικασία κλπ) καθώς και με τη διαδικασία των μικροδιαφορών. Κατά κανόνα, οι αποφάσεις των Ειρηνοδικείων υπόκεινται σε έφεση που εκδικάζεται από το Πολυμελές Πρωτοδικείο. Οι αρμοδιότητες του Ειρηνοδικείου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες, στις αρμοδιότητες λόγω ποσού, στις αρμοδιότητες ανεξαρτήτου ποσού και στην διαδικασία μικροδιαφορών. Σημειώνεται ότι η διάρθρωση των Ειρηνοδικείων δεν είναι ίδια ανά την επικράτεια. Στην επαρχία, οι αρμοδιότητες των Ειρηνοδικείων υπάγονται σε ένα κυρίως τμήμα, το τμήμα Γραμματείας, όπου λειτουργεί ενιαία, καθώς ο μικρός αριθμός των οργανικών θέσεων που υπάρχουν δεν επιτρέπει τη δημιουργία περισσότερων τμημάτων. Τα μεγαλύτερα Ειρηνοδικεία περιλαμβάνουν τα κάτωθι τμήματα: 1. Τμήμα Γραμματείας 2. Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων 3. Τμήμα Γραμματέων Εδρών 4. Τμήμα Κατάθεσης Αγωγών Τακτικής ιαδικασίας και Μικροδιαφορών 5. Τμήμα ημοσίευσης 6. Τμήμα Εργατικών ιάφορων 7. Τμήμα Εκούσιας ικαιοδοσίας 8. Τμήμα Απόδοσης Μίσθιου 9. Τμήμα Πιστωτικών Τίτλων και Πολιτικών Ένδικων Μέσων 10. Τμήμα Ένορκων Βεβαιώσεων 11. Τμήμα Αρχείου 12. Τμήμα Καθαρογραφής Τα πταισματοδικεία είναι αρμόδια για την εκδίκαση των πταισμάτων καθώς και για την προανάκριση για κάθε έγκλημα και προανακριτικής εξέτασης ύστερα από εισαγγελική παραγγελία. Η δικαιοδοσία των πταισματοδικείων επεκτείνεται στις περιφέρειες ειρηνοδικείων και ειδικών πταισματοδικείων. Ο ημόσιος Κατήγορος παρίσταται στις συνεδριάσεις του Πταισματοδικείου ως κατήγορος ακόμη και όταν την ποινική δίωξη ασκεί ο Πταισματοδίκης ή υπόκειται στις παραγγελίες, γενικές οδηγίες και συστάσεις του Εισαγγελέα αναφορικά με την άσκηση των καθηκόντων του και στον έλεγχο του ενώ ο εισαγγελέας γνωμοδοτεί σε αυτόν για νομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Τα Πταισματοδικεία ως δικαιοδοτικά όργανα είναι μονομελή. Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 22-22

23 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Ομοίως η διάρθρωση των Πταισματοδικείων δεν είναι ίδια ανά την επικράτεια. Τα βασικά τμήματα των Πταισματοδικείων είναι: α) Τμήμα Γραμματείας. Το τμήμα ασχολείται με τη διοικητική υπηρεσία. Οι αρμοδιότητες του τμήματος αφορούν στη διεκπεραίωση των διοικητικής φύσεως εργασιών και στο γενικό πρωτόκολλο. β) Τμήμα Στατιστικής Επεξεργασίας. Στο τμήμα αυτό εισάγονται όλες οι Προανακριτικές και Προκαταρτικές δικογραφίες τόσο από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών όσο και από τις λοιπές Εισαγγελίες της χώρας. Παράλληλα εκτελούνται και εργασίες, προς ΟΥ, καταλογισμού προστίμων. γ) Τμήμα Τακτικής ημοσίευσης δ) Τμήμα Γραμματέων Προανακρίσεως. Το τμήμα έχει αναλάβει τις καταθέσεις των μαρτύρων και τις απολογίες των κατηγορουμένων, τη διεκπεραίωση των κλήσεων κλπ. ε) Τμήμα επιμελητών στ) Τμήμα Τελεσίδικων - Αρχείο - Ενδίκων μέσων Στο τμήμα ένδικων μέσων κατατίθενται τα ένδικα μέσα και καταχωρούνται διάφορα έγγραφα των ικαστηρίων της χώρας που αποστέλλονται προς επίδοση. Επίσης συντάσσονται και πράξεις ΤΑΦΕ 2. Υφιστάμενα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία Τα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία που λειτουργούν σε όλη τη χώρα είναι τα κάτωθι, ανά εφετειακή περιφέρεια και πρωτοδικείο στο οποίο υπάγονται: ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ειρηνοδικείο Έδρα 1. Ειρηνοδικείο Αθηνών Αθήνα 2. Πταισματοδικείο Αθηνών Αθήνα 3. Ειρηνοδικείο Καλλιθέας Καλλιθέα 4. Ειρηνοδικείο Ν.Ιωνίας Ν.Ιωνία 5. Ειρηνοδικείο Περιστερίου Περιστέρι 6. Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου Χαλάνδρι 2 Τετραπλότυπο ατομικό φύλλο έκπτωσης Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 23-23

24 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 7. Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου Μαρούσι 8. Ειρηνοδικείο Αχαρνών Αχαρναί 9. Ειρηνοδικείο Κρωπίας Κορωπί 10. Ειρηνοδικείο Ελευσίνος Ελευσίνα 11. Ειρηνοδικείο Μεγάρων Μέγαρα 12. Ειρηνοδικείο Μαραθώνος Καπανδρίτι 13. Ειρηνοδικείο Λαυρίου Λαύριο 14. Ειρηνοδικείο Ν.Λιοσίων Ν.Λιόσια ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 1. Ειρηνοδικείο Λαμίας (Σπερχειάδας, Θερμοπυλών, Υπάτης, Μακρακώμης, Φαλάρων, ομοκού και Αμφίκλειας) Λαμία 2. Πταισματοδικείο Λαμίας Λαμία 3. Ειρηνοδικείο Αταλάντης (Ελάτειας) Αταλάντη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΛΕΙΒΑ ΙΑΣ Ειρηνοδικείο Άμφισσας ( ωριέων, ελφών, Ιτέας, Ευπαλίου, ωρίδος, Τολοφώνος) Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας (Αγραίων, Απεραντίων) Άμφισσα Καρπενήσι Ειρηνοδικείο Λειβαδιάς (Αλιάρτου, αυλείας, 1. Αράχωβας, Αμβρυσσού,Ορχομενού) Λιβαδειά 2. Πταισματοδικείο Λειβαδιάς Λειβαδιά ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1. Ειρηνοδικείο Πειραιά Πειραιεύς 2. Πταισματοδικείο Πειραιά Πειραιεύς 3. Ειρηνοδικείο Κυθήρων Κύθηρα 4. Ειρηνοδικείο Σαλαμίνος Σαλαμίνα 5. Ειρηνοδικείο Αιγίνης Αίγινα Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 24-24

25 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 6. Ειρηνοδικείο Καλαυρίας Πόρος 7. Ειρηνοδικείο Σπετσών Σπέτσες 8. Ειρηνοδικείο Νίκαιας Νίκαια ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 2. Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 3. Ειρηνοδικείο Λαγκαδά (Σοχού) Λαγκαδάς 4. Ειρηνοδικείο Κουφαλίων Κουφάλια 5. Ειρηνοδικείο Βασιλικών Βασιλικά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1. Ειρηνοδικείο Πιερίας Κατερίνη 2. Πταισματοδικείο Πιερίας Κατερίνη 3. Ειρηνοδικείο Κολινδρού Κολινδρός ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 1. Ειρηνοδικείο Βεροίας Βέροια 2. Πταισματοδικείο Βεροίας Βέροια 3. Ειρηνοδικείο Ναούσης Νάουσα 4. Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρεια ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΗΣ 1. Ειρηνοδικείο Εδέσσης Έδεσσα 2. Ειρηνοδικείο Αλμωπίας Αριδαία 3. Ειρηνοδικείο Σκύδρας Σκύδρα ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1. Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών (Κρύας Βρύσης) Γιαννιτσά ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 1. Ειρηνοδικείο Κιλκίς (Μουριών) Κιλκίς 2. Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου (Γουμενίσσης) Πολύκαστρο Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 25-25

26 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 1. Ειρηνοδικείο Σερρών Σέρρες 2. Πταισματοδικείο Σερρών Σέρρες 3. Ειρηνοδικείο Νιγρίτης Νιγρίτα 4. Ειρηνοδικείο Σιντικής (Πορροιών, Ηράκλειας) Σιδηρόκαστρο 5. Ειρηνοδικείο Ροδολίβους (Φυλλίδος) Ροδολίβο ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 1. Ειρηνοδικείο Πολυγύρου (Συκιών) Πολύγυρος 2. Ειρηνοδικείο Ν.Μουδανιών Ν.Μουδανιά 3. Ειρηνοδικείο Αρναίας (Ιερισσού) Αρναία 4. Ειρηνοδικείο Κασσάνδρας Κασσάνδρα ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ειρηνοδικείο Κέρκυρας (Λευκίμμης, Παξών, 1. Όρους) Κέρκυρα 2. Πταισματοδικείο Κέρκυρας Κέρκυρα ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1. Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας (Παραμυθιάς, Φιλιατών) Ηγουμενίτσα ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ 1. Ειρηνοδικείο Κομοτηνής (Σαππών) Κομοτηνή 2. Πταισματοδικείο Κομοτηνής Κομοτηνή ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 1. Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης (Σουφλίου, Σαμοθράκης) Αλεξανδρούπολη Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 26-26

27 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΡΑΜΑΣ 1. Ειρηνοδικείο ράμας (Νέστου, Πρωσοτσάνης, Νευροκοπίου) ράμα 2. Πταισματοδικείο ράμας ράμα ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1. Ειρηνοδικείο Καβάλας (Χρυσούπολης) Καβάλα 2. Πταισματοδικείο Καβάλας Καβάλα 3. Ειρηνοδικείο Παγγαίου Ελευθερούπολη 4. Ειρηνοδικείο Θάσου Θάσος ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 1. Ειρηνοδικείο Ξάνθης (Σταυρούπολης) Ξάνθη ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 1. Ειρηνοδικείο Ορεστιάδας Ορεστιάδα 2. Ειρηνοδικείο ιδυμοτείχου ιδυμότειχο ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων (Ζίτσας, Μετσόβου, 1. Ζαγορίου, Πωγωνίου) Ιωάννινα 2. Ειρηνοδικείο Κόνιτσας Κόνιτσα ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1. Ειρηνοδικείο Πρέβεζας (Θεσπρωτικού, Πάργας) Πρέβεζα ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 1. Ειρηνοδικείο Άρτας (Άνω Καλεντίνης, ροσοπηγής, Τζουμέρκων, Φιλιππιάδας) Άρτα Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 27-27

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» Και Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ)

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας», Υποέργο 2: «Ανάπτυξη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο της Τουριστικής Νομοθεσίας» και Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Α Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθοδοσίας» με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϋπολογισμός: 3.939.600,00

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Aριθμ. 16076/27-5-2014

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Aριθμ. 16076/27-5-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Aριθμ. 16076/27-5-2014 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το Έργο «Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΚΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο με α/α 2 και τίτλο: υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Αγίων Ασωµάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Οικονομικών Προϋπολογισμός: 138.211,38 (χωρίς Φ.Π.Α.) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το Έργο υποθέσεων περιφερειακών οργανικών µονάδων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση

ιακήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το Έργο υποθέσεων περιφερειακών οργανικών µονάδων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση ιακήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το Έργο «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών οργανικών µονάδων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση του Κωδ. ΟΠΣ: 300282

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισμού για το Έργο Αναθέτουσα Αρχή

ιακήρυξη ιαγωνισμού για το Έργο Αναθέτουσα Αρχή ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ιακήρυξη ιαγωνισμού για το Έργο «Αρχειοθέτηση και Ψηφιοποίηση Φυσικού Αρχείου της Υπηρεσίας όμησης του ήμου Αθηναίων» Αναθέτουσα Αρχή ΗΜΟΣ ΑΘΗΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Κ.Ε.Φ.)» Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Οικονομικών Προϋπολογισμός: 1.752.142,28 (χωρίς Φ.Π.Α.) Διάρκεια: 19 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

10/2014 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο

10/2014 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Το Ψηφιακό Θεμέλιο του Παντείου Πανεπιστήμιου Ηλεκτρονική διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μίας στάσης προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: 55102 Τηλ: 2310-494110,111,112, Φαξ: 2310494127 E-mail: oikonomiko@esdi.gr Ιnternet: http://www.esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σελ.1 / 142 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Διεύθυνση: Πλάτανος, Λέρος ΤΚ 85400 Τηλέφωνο - Fax:... ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ. προκηρύσσει. ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ. προκηρύσσει. ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την: Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ιεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85100 Τηλέφωνο : 2241364614-613/ Fax:22413 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835997 2015-06-10

15PROC002835997 2015-06-10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τα χ.δ/νση : Πανεπιστημίου 254 (Β' κτίριο Intracom) Ταχ.Κώδικας : 261 10 Πληροφορίες : Ν. Νταλαχάνης Τηλέφωνο : 2613-613.136

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Κωδ. ΟΠΣ: 296678 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Ψηφιακή Σύγκλιση 3.955.750,00 (περιλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας Θράκης Γενικό Νοσοκοµείο Ξάνθης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ»

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ/ΥΠΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα