ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ"

Transcript

1 Ψηφιακός Ήχος

2 Ενότητες Η φυσική του ήχου Ψηφιοποίηση & κωδικοποίηση ψηφιακού ήχου Αρχή ηχητικής σκίασης Απωλεστική συµπίεση ψηφιακού ήχου & το πρότυπο mp3 Ιστορικά στοιχεία για το mp3 & άλλα πρότυπα Ήχος midi & υποσύστηµα ήχου

3 Η Φυσική Του Ήχου Ήχος όνηση των µορίων ενός µέσου ιάδοση ακουστικού κύµατος στο µέσο όπου συµβαίνει η δόνηση. Μεταβολές πίεσης (πυκνώµατα και αραιώµατα) που µεταδίδονται µε µια ορισµένη ταχύτητα Συχνότητα (pitch) ονήσεις (κύκλοι)/sec [Hz] Ανθρώπινη ακοή Hz Ένταση Ισχύς της δόνησης Καθορίζεται από το πλάτος της δόνησης

4 Ευαισθησία της ανθρώπινης ακοής Ακουστ(ικ)ότητα Audibility Μεγαλύτερη ευαισθησία στην περιοχή 1-4 khz

5 «Λογαριθµική» Ακοή Η ανθρώπινη ακοή είναι «λογαριθµική» & όχι γραµµική Ηυποκειµενική αίσθηση µεταξύ των εντάσεων δύο ήχων δεν εξαρτάται από την απόλυτη τιµή της διαφοράς τους αλλά από το λόγο τους Πχ. αύξηση της έντασης από 2 4 µwatt/m 2 είναι το ίδιο µε την αύξηση από 5 10 µwatt/m 2

6 Μονάδα decibel (db) Σχετική διαφορά ισχύος δύο ήχων = 10 log (P/ P o ) σε db P ητιµή ισχύος του ήχου P o τιµή αναφοράς (ήχος αναφοράς) Το decibel είναι «σχετική» µονάδα συγκρίνει το µετρούµενο µέγεθος (Ρ) µε µία στάθµη αναφοράς(p o ) Ίδια ισχύς P= P o ιαφορά = 0 db ιπλασιασµός της ισχύος P=2 P o σηµαίνει αύξηση κατά 3 db

7 ιαφορά κατά 3 db ιαφορά κατά 1db

8 Ψηφιοποίηση Του Ήχου ειγµατοληψία Κβαντοποίηση Κωδικοποίηση

9

10 Μέγεθος αρχείου Μέγεθος Αρχείου (bits)= Συχνότητα ειγµατοληψίας (Hz) x Μέγεθος δείγµατος (bits) x ιάρκεια (sec) Μέγεθος Αρχείου = [ (Hz) x 16 (bits) x 1 (sec)] = byte για µονοφωνικό Ή το διπλάσιο 176.4ΚΒ για στερεοφωνικό

11 Μέθοδοι Κωδικοποίησης PCM µ-law & A-Law PCM DPCM ADPCM

12 PCM (Pulse Code Modulation - παλµοκωδική διαµόρφωση) Αποθηκεύει ένα προς ένα τα δείγµατα σε ψηφιακή µορφή Γραµµική (οµοιόµορφη) κωδικοποίηση το πλήθος των σταθµών κβάντωσης κατανέµεται εξίσου σε όλο το εύρος του πεδίου τιµών του σήµατος εν περιλαµβάνει συµπίεση 4-bit κωδικοποίηση ηµιτονοειδούς σήµατος

13 DPCM (Differential Pulse Code Modulation διαφορική παλµοκωδική κωδικοποίηση) Κωδικοποιεί τη διαφορά µεταξύ της πραγµατικής τιµής του δείγµατος και της προβλεπόµενης τιµής του δείγµατος (predicted value) Η πρόβλεψη βασίζεται στις τιµές των προηγούµενων δειγµάτων ΗβασικήιδέατηςDPCM (κωδικοποίηση της διαφοράς) είναι εφαρµόσιµη γιατί τα περισσότερα ηχητικά σήµατα παρουσιάζουν σηµαντικό βαθµό συσχέτισης (correlation) µεταξύ διαδοχικών δειγµάτων Η DPCM εκµεταλλεύεται τον πλεονασµό στις τιµές των δειγµάτων και κωδικοποιεί µε µικρότερο bit rate (4 bit / sample).

14 µu-law PCM και Α-Law PCM Λογαριθµική αντιστοίχιση Αντιστοιχεί περισσότερες στάθµες κβάντωσης στις χαµηλές συχνότητες και λιγότερες στις υψηλές. Στις χαµηλές συχνότητες περιέχεται το µεγαλύτερο ποσοστό της πληροφορίας που γίνεται αντιληπτή από το ανθρώπινο αυτί. Με λογαριθµική κωδικοποίηση µu-law 8-bit κωδικοποιείται το ίδιο δυναµικό εύρος ήχου όπως µε 14-bit γραµµική PCM

15 Η αρχή της ηχητικής σκίασης

16 Συµπίεση πληροφορίας ψηφιακού ήχου Κατά τη συµπίεση του ήχου χρησιµοποιούνται πολύπλοκοι αλγόριθµοι συµπίεσης που συνδυάζουν τόσο απωλεστικές όσο και µη απωλεστικές τεχνικές συµπίεσης Στις σύγχρονες µεθόδους συµπίεσης εφαρµόζονται διάφορα ψυχο-ακουστικά µοντέλα βάσει των οποίων απορρίπτονται οι συχνότητες που έτσι και αλλιώς δεν µπορούσαν να γίνουν αντιληπτές από το ανθρώπινο αυτί.

17 Ηχητική Σκίαση (auditory masking) Συχνότητες χαµηλής έντασης κοντά σε µία συχνότητα υψηλής έντασης (κυρίαρχη) δεν ακούγονται Το κατώφλι ακουστότητας µιας συχνότητας ποικίλει ανάλογα µε τη συχνότητα και τον ακροατή

18 Ηχητική Σκίαση συχνοτήτων Ισχυρή συχνότητα 1000 Hz Ασθενής συχνότητα (-10 db) 1100 Hz εν γίνεται αντιληπτή παρά µόνον αν η συχνότητα αυξηθεί σηµαντικά πχ Hz

19 Ηχητικήσκίασηστοχρόνο(temporal masking) Ταυτόχρονη αναπαραγωγή ισχυρής και ασθενούς συχνότητας ηασθενήςδεν γίνεται αντιληπτή Ηασθενήςµπορεί να γίνει αντιληπτή αν «καθυστερήσει» σε σχέση µε τηνισχυρή Για καθαρούς τόνους (συχνότητες) η χρονική διάρκεια τηςδιαφοράςαναπαραγωγήςείναι~ 5 msec

20 Απωλεστική Συµπίεση Ήχου & Συµπίεση κατά mp3

21 MPEG MPEG (Motion Picture Expert Group) / 1987 Οικογένεια συµπιεστών (Codecs) Ανάπτυξη: Συνεργασία πανεπιστηµίων, ερευνητικών ινστιτούτων και εταιρειών Υπό την αιγίδα του ιεθνούς Οργανισµού Προτύπων (International Standards Organization (ISO)) Αναπτύσσει διεθνή πρότυπα για τη συµπίεση εικόνας, ήχου και βίντεο.

22 Βασική δοµή ενός ηχητικού κωδικοποιητή

23 Mp3 Τα βήµατα 1) Τράπεζα Φίλτρων 2) Εφαρµογή MDCT (Modified DCT) 3) Εφαρµογή Ψυχοακουστικού Μοντέλου 4) Επιµερισµός διαθέσιµων bits (ανάλογα µε το bit rate) 5) Εφαρµογή κωδικοποίησης εντροπίας

24 (1) Τράπεζα φίλτρων Το ακουστικό σήµα διαιρείται σε 32 ζώνες συχνοτήτων ίσου µεγέθους Το ανθρώπινο αυτί έχει περιορισµένη διακριτική ικανότητα Μέσα σε µια περιορισµένη κριτική περιοχή εύρους ζώνης συγχέει τις συχνότητες που ακούει Οι κριτικές περιοχές αντιστοιχούνται σε 32 ζώνες

25 (2) Εφαρµογή MDCT MDCT = Modified Discrete Cosine Transform Υποδιαιρείται επιπλέον το φάσµα συχνοτήτων µε στόχο την καλύτερη διακριτικότητα Χρησιµοποιούνται 18 συντελεστές MDCT Τελικά δηµιουργούνται συνολικά 32 Χ 18 = 576 ζώνες στο φάσµα συχνοτήτων

26 (3) Εφαρµογή Ψυχοακουστικού Μοντέλου Εφαρµόζεται το ψυχοακουστικό µοντέλο ηχητικής σκίασης σε καθεµιά από τις ζώνες ηλ. υπολογίζεται το κατώφλι ακουστότητας σε κάθε ζώνη για κάθε δεδοµένη στιγµή (frame) Υπολογίζεται έτσι ποιες συχνότητες µπορούν να γίνουν αντιληπτές

27 (4) Επιµερισµός διαθέσιµων bit Καθορίζεται το πλήθος των bits που θα διατεθεί σε κάθε ζώνη (µε βάση το ψυχοακουστικό µοντέλο)

28 (5) Κβάντωση & Κωδικοποίηση Κβάντωση & Κωδικοποίηση εδοµένων Προσθήκη συνοδευτικών δεδοµένων Κωδικοποίηση κατά Huffman

29 MPEG-1 Layer 3 Ρυθµός Μετάδοσης Το µέγεθος και η ποιότητα των αρχείων ήχου καθορίζονται από τον ρυθµό µετάδοσης των δεδοµένων (bit rate). Το πρότυπο MP3 υποστηρίζει αρκετούς προκαθορισµένους ρυθµούς µετάδοσης δεδοµένων. Τα αρχεία µε µεγαλύτερο bit rate θα ακούγονται καλύτερα από αυτά µε µικρότερο bit rate.

30 Συµπίεση MPEG-1 Layer 3 Ρυθµός Μετάδοσης bandwidth mode Bit rate Λόγος Συμπίεσης Ποιότητα 2.5 khz Mono 8 kbps 96:1 Ήχος τηλεφώνου 4.5 khz Mono 16 kbps 48:1 Βραχέα 11 khz Stereo kbps :1 FM 15 khz Stereo 96 kbps 16:1 Σχεδόν σαν CD >15 khz Stereo kbps :1 CD

31 Χαρακτηριστικά του MPEG-1 Layer 3 Συµπίεση αρχείων ήχου µπορείναφτάσεικαιτο85% Με ρυθµό µετάδοσης (bit rate) άνω των 128 Kbps η διαφορά από το πρωτότυπο CD δεν γίνεται αντιληπτή. Το αποτέλεσµα είναιναέχουµε µουσικά αρχεία 4-6 λεπτών που κανονικά θα καταλάµβαναν χώρο MB, να πιάνουν τώρα χώρο µόλις 3-7MB.

32 Ιστορικά Στοιχεία

33 MPEG Motion Picture Expert Group Προσπάθεια συµπίεσης ψηφιακού ήχου: 1987, Ινστιτούτο Fraunhoffer MPEG-1, MPEG-1 Audio Επίπεδα συµπίεσης: MPEG-1 Layer 1, 2, 3

34 Επίπεδα συµπίεσης στο MPEG-1 MPEG-1 Layer 1 Κασέτα DCC της Philips Συµπίεση 4:1 Ποιότητα µέτρια Ρυθµός µετάδοσης 384 Kbps/κανάλι MPEG-1 Layer 2 Ψηφιακό ραδιόφωνο DAB, VideoCD & DVD Συµπίεση 6:1 & 8:1 Ποιότητα εφάµιλλη του CD Ρυθµός µετάδοσης βελτιστοποιηµένος στην περιοχή Kbps/κανάλι MPEG-1 Layer 3 (mp3) Αρχεία mp3 στο διαδίκτυο Συµπίεση 10:1 & 12:1 Ποιότητα εφάµιλλη του CD Ρυθµός µετάδοσης Kbps για στερεοφωνικό ήχο (64 kbps/κανάλι)

35 Άλλα πρότυπα

36 Άλλα πρότυπα (1/3) WAVE (*.wav) Αποτελεί το πρότυπο αποθήκευσης ψηφιακού ήχου και είναι υποσύνολο του πρότυπου RIFF. Εφαρµόζουν κωδικοποίηση PCM format ηλ. είναι ασυµπίεστα και µεγάλου µεγέθους AIFF (*.aif) ηµιουργήθηκε από την Apple αλλά χρησιµοποιείται σε όλες τις πλατφόρµες. Υποστηρίζει δειγµατοληψία 32 bit.

37 Άλλα πρότυπα (2/3) WMA Windows Media Audio Αναπτύχθηκε από την Microsoft µε στόχο την υποστήριξη απωλεστικής συµπίεσης και ως «απάντηση» στο mp3 & mp3 pro Προσφέρει ίδια ποιότητα στο µισό µέγεθος των αρχείων και σε χαµηλότερα bit rates (πχ. στα 64 Kbps) MP3 Pro Συνδυάζει ένα mp3 αρχείο χαµηλού bitrate και τεχνικές υψηλής συµπίεσης στις υψηλότερες συχνότητες Προσφέρει εξαιρετική ποιότητα στις χαµηλές (bass) και µεσαίες συχνότητες (treble).

38 Άλλα πρότυπα (3/3) OGG Vorbis Ποιότητα συγκρίσιµη µε τοmp3 Ελεύθερος codec Ενσωµάτωση σε πληθώρα συσκευών (από φορητές συσκευές µέχρι συστήµατα Linux) RealAudio Προορίζεται για την άµεση αναπαραγωγή ήχων µέσω του ιαδικτύου.

39 Ήχος Midi Musical Instrument Digital Interface Αποθηκεύει τέσσερις παραµέτρουςγιακάθενόταπου παίζεται: Θεµελιώδης συχνότητα (ποια νότα είναι), Αρµονικές (ποιο όργανο, ηχόχρωµα), υναµική (πόσο δυνατά παίζεται η νότα ) ιάρκεια (χρόνος)

40 Υλικό Κάρτα ήχου. Η εταιρεία Ad Lib κατασκεύασε την πρώτη κάρτα ήχου, για προσωπικούς υπολογιστές περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 90. Μερικά χρόνια αργότερα εµφανίσθηκε και η πρώτη SoundBlaster της Creative µε δυνατότητα ηχογράφησης.

41 Υλικό Κάρτα ήχου DSP (Digital Signal Processor) ADC / DAC µετατροπείς Synthesizer Wavetable ROM Μνήµη RAM Έξοδος ηχείων Είσοδος µικροφώνου MIDI interface Στερεοφωνικός ήχος, (16bit/ 44,1 khz ή ακόµη και 24/96) Πολυκάναλος ήχος «Τρισδιάστατος» ήχος, πχ. 5.1

42 Λογισµικό Προγράµµατα επεξεργασίας ψηφιοποιηµένου ήχου Sound Forge της Sonic, SoundEdit της Macromedia, WaveStudio της Creative, Cool Edit της Syntrillium Προγράµµατα επεξεργασίας ήχων MIDI Cakewalk Cubase Audio της Steinberg, MidiSoft Studio, Master Tracks της Passport Design

43 Ήχος και Εφαρµογές Πολυµέσων Ήχοι περιεχοµένου οι αφηγήσεις κειμένου, οι εκφωνήσεις οδηγιών, τα ηχητικά ντοκουμέντα η μουσική όταν αποτελεί μέρος του αντικειμένου παρουσίασης. Ήχοι περιβάλλοντος Τα διάφορα ηχητικά εφέ (ήχοι της φύσης, φωνές ζώων, ήχοι πόλης) η µουσική επένδυση

44 Ενότητες Η φυσική του ήχου Ψηφιοποίηση & κωδικοποίηση ψηφιακού ήχου Αρχή ηχητικής σκίασης Απωλεστική συµπίεση ψηφιακού ήχου & το πρότυπο mp3 Ιστορικά στοιχεία για το mp3 & άλλα πρότυπα Ήχος midi & υποσύστηµα ήχου

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ...1 Μορφές ψηφιακής εικόνας...1 Α) ιανυσµατικές εικόνες (vector graphics)...1 Β) Χαρτογραφικές ή ψηφιογραφικές εικόνες (bitmap graphics)...1 Συµπίεση αρχείου ψηφιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πάτρας. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΧΟΣ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ. ηµήτρης Καλαµαράς Α.Μ. 137. oxy@master.math.upatras.gr

Πανεπιστήµιο Πάτρας. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΧΟΣ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ. ηµήτρης Καλαµαράς Α.Μ. 137. oxy@master.math.upatras.gr Πανεπιστήµιο Πάτρας Τµήµα Μαθηµατικών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υπολογιστικά Μαθηµατικά και Πληροφορική» ΗΧΟΣ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ηµήτρης Καλαµαράς Α.Μ. 137 oxy@master.math.upatras.gr για το µεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Πολυµέσα (multimedia)

Πολυµέσα. Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Πολυµέσα (multimedia) Πολυµέσα Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο 1 Βασικές έννοιες Πολυµέσα (multimedia) Συνδυασµός διαφορετικών τύπων -µορφών αναπαράστασης πληροφορίας: κειµένου, ήχου, εικόνας (ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος -Video. ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας. Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων

Ήχος -Video. ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας. Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Ήχος -Video ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Ήχος και Εφαρµογές O ήχος, κατάλληλα συνδυασµένος µε τα άλλα είδη πληροφορίας, µπορεί να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities).

ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities). ΠΟΛΥΜΕΣΑ Τι είναι τα Πολυµέσα Πολυµέσο: µια δοµή στην οποία συνυπάρχουν περισσότερα από ένα µέσα Ένα σύστηµα πολυµέσων είναι ένα σύστηµα οργάνωσης, πρόσβασης και παρουσίασης ψηφιακής πληροφορίας όπου η

Διαβάστε περισσότερα

Μουμτζή Ελένη Α.Μ. 1989

Μουμτζή Ελένη Α.Μ. 1989 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΩΡΙΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: Σύγχρονοι Μέθοδοι Συμπίεσης και Αποσυμπίεσης

Διαβάστε περισσότερα

3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 3.1 Τι είναι ήχος;

3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 3.1 Τι είναι ήχος; 3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 3.1 Τι είναι ήχος; Από φυσική άποψη ένας ήχος παράγεται από µεταβολές της πίεσης που µεταδίδονται σε ένα µέσο που µπορεί να συµπιεστεί. Παρόλο που ο ακριβής µηχανισµός διαφέρει από περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης

Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης ΒΕΣ 04 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης Εισαγωγή Ένα σηµαντικό ερώτηµα είναιπάντοτεανµπορεί η πληροφορία να

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Σύγκριση σημάτων μουσικής με πρότυπα συμβολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΗΧΟΣ Η ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΧΟΣ... 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SOUND FORGE...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΗΧΟΣ Η ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΧΟΣ... 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SOUND FORGE... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΗΧΟΣ Η ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ... 17 1.1 Ήχος Ηχητικά κύματα...17 1.2 Κατηγορίες ήχων...18 1.3 Διάδοση του ήχου...19 1.4 Χαρακτηριστικά του ήχου...19 1.4.1 Αντικειμενικά χαρακτηριστικά...19

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Αλγόριθµος JPEG για έγχρωµες εικόνες Είδη αρχείων εικόνων Συµπίεση video και ήχου Μπλόκ x Τιµές - 55 Αρχική πληροφορία, 54 54 75 6 7 75

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ. Α.

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ. Α. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ. Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΑΝΙΑ 29/6/2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. Υπολογιστικά Συστήματα,, Πολυμέσα,, και Δίκτυα

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. Υπολογιστικά Συστήματα,, Πολυμέσα,, και Δίκτυα ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Υπολογιστικά Συστήματα,, Πολυμέσα,, και Δίκτυα Δρ. Κωνσταντίνος Πίτρης ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Πολυμέσα. Πολυμέσα - Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Πολυμέσα. Πολυμέσα - Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Πολυμέσα Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Πολυμέσα - Α Λυκείου Συγγραφική ομάδα: Παπαντωνίου Ιάκωβος, Β.Δ Α Τορτούρης Μιχάλης, Β.Δ. Μιλτιάδου Μάριος, Β.Δ. Τάσου Τάσος, Β.Δ. Μιχάλης Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Βασικές Αρχές και Έννοιες Αύγουστος Τσινάκος Ευχαριστίες Στο συνάδελφο Γίαννη Σδρίµα για την διάθεση σηµειώσεων έτσι ωστε να είναι δυνατή η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #1: Κωδικοποίηση Πολυμεσικών Δεδομένων Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras?language=el

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 «ειγµατοληψία και κβαντισµός»

Άσκηση 1 «ειγµατοληψία και κβαντισµός» Άσκηση 1 «ειγµατοληψία και κβαντισµός» Φλώρος Ανδρέας ρ. Ηλ/γος Μηχ/κός και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοπός της άσκησης Η εφαρµογή των διαδικασιών δειγµατοληψίας και κβαντισµού για τη δηµιουργία ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Κεφ. 2 Διαδεδομένες υπηρεσίες του Διαδικτύου

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Κεφ. 2 Διαδεδομένες υπηρεσίες του Διαδικτύου ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Κεφ. 2 Διαδεδομένες υπηρεσίες του Διαδικτύου 2.1 Ψηφιακή Παράσταση Πληροφορίας Αναλογικά και τα ψηφιακά δεδομένα. Τα αναλογικά δεδομένα είναι εκείνα που μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων

Τεχνολογία Πολυμέσων Τεχνολογία Πολυμέσων Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2008-2009 Εισαγωγή ιδάσκων: ρ. email: cpanag@csd.uoc.gr webpage: www.csd.uoc.gr/~cpanag Επισκέπτης Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» «Μεταπτυχιακή Διατριβή» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων

Τεχνολογία Πολυμέσων Τεχνολογία Πολυμέσων Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2009-2010 Εισαγωγή Διδάσκων: Δρ. email: cpanag@csd.uoc.gr webpage: www.csd.uoc.gr/~cpanag Επισκέπτης Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδίαση Συστηµάτων Αυθεντικότητας Πολυµεσικών εδοµένων»

«Σχεδίαση Συστηµάτων Αυθεντικότητας Πολυµεσικών εδοµένων» Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Σχεδίαση Συστηµάτων Αυθεντικότητας Πολυµεσικών εδοµένων» Ζυγοµήτρος Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Αριθμός Μητρώου Κατεύθυνση Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ MIDI

ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ MIDI ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ MIDI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΧΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΥΚΟΒΙΚΑΣ 1 2 Θέλουμε να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας τον

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Μ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ. ιπλωµατική Εργασία. Εφαρµογες της Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας στη Μουσική.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Μ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ. ιπλωµατική Εργασία. Εφαρµογες της Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας στη Μουσική. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Μ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ιπλωµατική Εργασία Εφαρµογες της Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας στη Μουσική. Λασηθιωτάκης Αντώνιος Εξεταστική Επιτροπή: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα