KLASIFIKACIONI ISPIT IZ HEMIJE ZA UPIS NA TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET U BEOGRADU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KLASIFIKACIONI ISPIT IZ HEMIJE ZA UPIS NA TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET U BEOGRADU"

Transcript

1 ИНФОРМАТОР 29 UNIVERZITET U BEOGRADU jun godine KLASIFIKACIONI ISPIT IZ HEMIJE ZA UPIS NA TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET U BEOGRADU Šifra zadatka: Test ima 20 pitanja. Netačan odgovor donosi 10% od broja poena za tačan zadatak. Zaokruživanje više od jednog odgovora, kao i nezaokruživanje nijednog odgovora donosi 1 poen. 1. Hemijska svojstva elemenata određuje: Broj poena A. odnos izotopa u elementu D. broj energetskih podnivoa B. masa atoma E. broj valentnih elektrona C. broj energetskih nivoa N. ne znam (3) 2. Koja od sledećih elektronskih konfiguracija odgovara elementu 14 grupe (IVa podgrupe) Periodnog sistema elemenata? A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 E. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 N. ne znam (3) 3. Izračunati molarnu koncentraciju 42 % rastvora azotne kiseline (HNO 3 ) čija je gustina 1,25 g/cm 3. Podaci: A r (N) = 14; A r (O) = 16; A r (H) = 1 A. 0,667 mol/dm 3 D. 47 mol/dm 3 B. 8,33 mol/dm 3 E. 98 mol/dm 3 C. 12,6 mol/dm 3 N. ne znam (8) 4. U koliko grama vode treba rastvoriti 126 g Na 2 SO 3 7 H 2 O da bi se dobio 10 % rastvor? Podaci: A r (Na) = 23; A r (S) = 32; A r (O) = 16; A r (H) = 1; A. 567 D.1134 B. 504 E C. 630 N. ne znam (8) 5. Koje od navedenih jedinjenja ne hidrolizuje u vodenom rastvoru? A. K 2 CO 3 D. KCN B. KCH 3 COO E. NH 4 Cl C. K 2 SO 4 N. ne znam (4)

2 30 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ 6. U kom od navedenih jedinjenja azot ima oksidacioni broj III? A. NH 3 D. Ca(NO 2 ) 2 B. N 2 O 5 E. N 2 H 4 C. NH 4 NO 3 N. ne znam (4) 7. Koji od navedenih oksida je bazni oksid? A. Al 2 O 3 D. NO B. MgO E. CO 2 C. ZnO N. ne znam (3) 8. Po protolitičkoj teoriji u jednom od navedenih nizova nalaze se samo kiseline: A. NH + 4, HCl, H 3 O + D. PO 3-4, HPO , H 2 PO 4 B. CH 3 COO -, H 2 PO - - 3, HSO 4 E. H 3 O +, HCO - 2-3, CO 3 C. CN -, OH - +, NH 4 N. ne znam (3) 9. U jednačini: K 2 Cr 2 O 7 + H 2 S + H 2 SO 4 S + Cr 2 (SO 4 ) 3 + K 2 SO 4 + H 2 O stehiometrijski koeficijenti K 2 Cr 2 O 7, H 2 S i H 2 SO 4 su navedeni redom: A. 2, 3, 7 D. 1, 3, 8 B. 1, 3, 4 E. 2, 3, 8 C. 3, 3, 10 N. ne znam (7) 10. Elementarni sumpor sastoji se od molekula S 8. U 2,56 g elementarnog sumpora nalazi se: Podaci: A r (S) = 32 A. 6, molekula D. 0,470 molekula B. 0,05 molekula E. 6, molekula C. 6, molekula N. ne znam (5) 11. U 250 cm 3 rastvora nalazi se 1, OH - jona. ph-vrednost ovog rastvora iznosi: A. 9,0 D. 3,9 B. 7,0 E. 14,0 C. 4,6 N. ne znam (7) 12. Zapremina vodonika koja se, na normalnim uslovima, izdvoji u reakciji HCl sa 1,35 g Al iznosi: Podaci: A r (Al) = 27 A. 3,36 dm 3 D. 1,68 dm 3 B. 1,12 dm 3 E. 22,4 dm 3 C. 11,2 dm 3 N. ne znam (5)

3 ИНФОРМАТОР Za neutralizaciju 20 cm 3 rastvora NaOH koncentracije 0,80 mol/dm 3 potrebno je 25 cm 3 rastvora sumporne kiseline, koncentracije: A mol/dm 3 D. 0,64 mol/dm 3 B. 0,032 mol/dm 3 E. 0,32 mol/dm 3 C. 0,16 mol/dm 3 N. ne znam (5) 14. Organska tečnost P, molekulske formule C 2 H 6 O, blagom oksidacijom prelazi u aldehid R molekulske formule C 2 H 4 O, a daljom oksidacijom nastaje kiselina S molekulske formule C 2 H 4 O 2. P i R zajedno u prisustvu anhidrovanog kalcijum-hlorida daju acetal T molekulske formule C 6 H 14 O 2. P i S reaguju i daju estar Z molekulske formule C 4 H 8 O 2. Jedinjenje P je: A. etanol D. metoksimetan B. etanal E. etil-etanoat C. etanska kiselina N. ne znam (8) 15. Koje od navedenih jedinjenja je optički aktivno? A. CH 3 CH 2 CH=CH 2 D. CH 3 CH 2 COOH H H H CH 3 B. H 3 C C C CH 3 E. H 3 C C C CH 2 H Cl C. CH 3 CH 2 CONH 2 N. ne znam (5) H 16. Koliko se dm 3 propena dobija (pri normalnim uslovima) dehidratacijom 30 g 2-propanola u prisustvu sumporne kiseline: Podaci: A r (C) = 12; A r (H) = 1; A r (O) = 16; A. 5,6 D. 11,2 B. 33,6 E. 22,4 C. 10 N. ne znam (6) 17. Disaharidi nastaju iz monosaharida građenjem: A. glikozidne veze uz izdvajanje vodonika B. estarske veze uz izdvajanje vode C. glikozidne veze uz izdvajanje vode D. poluacetalne veze uz izdvajanje vode E. glikozidne veze uz izdvajanje kiseonika N. ne znam (5)

4 32 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ 18. Reakcijom karboksilne grupe jedne sa amino-grupom druge α-aminokiseline nastaje: A. dipeptid D. anhidrid B. estar E. keton C. etar N. ne znam (4) 19. Prema IUPAC-ovoj nomenklaturi naziv jedinjenja čija je strukturna formula CH 3 CH 2 H C C CH 3 CH je: A. 3-metil-2-pentin D. 1-heksin B. 3-metil-3-pentin E. 3-metil-1-pentin C. 3-metil-4-pentin N. ne znam (4) 20. Proces građenja sapuna je: A. redukcija D. halogenovanje B. saponifikacija E. oksidacija C. hidrogenizacija N. ne znam (3) UNIVERZITET U BEOGRADU septembar godine KLASIFIKACIONI ISPIT IZ HEMIJE ZA UPIS NA TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET U BEOGRADU Šifra zadatka: Test ima 20 pitanja. Netačan odgovor donosi 10% od broja poena za tačan zadatak. Zaokruživanje više od jednog odgovora, kao i nezaokruživanje nijednog odgovora donosi 1 poen Šta je zajedničko za sledeće atome: Xe , 56 Ba 139, 57 La? Broj poena A. broj protona u jezgru D. broj neutrona u jezgru B. broj elektrona u omotaču E. ništa C. broj protona i neutrona u jezgru N. ne znam (3)

5 ИНФОРМАТОР U kojoj periodi i grupi se nalazi element koji ima elektronsku konfiguraciju spoljašnjeg energetskog nivoa 4s 2 3d 6? A. 4. perioda i 2 (IIa )grupa D. 4 perioda i 6 (VIb) grupa B. 5 perioda i 8 (VIIIb )grupa E. 4 perioda i 8 (VIIIb) grupa C. 5 perioda i 5 (Vb )grupa N. ne znam (3) 3. Odrediti maseni udeo, u procentima, rastvora fosforne kiseline (H 3 PO 4 ) koncentracije 0,22 mol/dm 3 čija je gustina 1,00 g/cm 3. Podaci: A r (P) = 31; A r (O) = 16; A r (H) = 1 A. 2,16 D. 49,7 B. 4,97 E. 63 C. 27 N. ne znam (8) 4. ph vrednost rastvora hlorovodonične kiseline je 2,0. Izračunati broj vodonik- -jona u 100 cm 3 rastvora ove kiseline. A. 6, D. 6, B. 2,15 E. 6, C. 4,20 N. ne znam (5) 5. Koje od navedenih jedinjenja hidrolizuje u vodenom rastvoru? A. NaCl D. K 2 SO 4 B. NH 4 Cl E. CaCl 2 C. KNO 3 N. ne znam (4) 6. Oksidacioni brojevi mangana u MnO 4 2-, ugljenika u CO i vodonika u NaH su: A. VII, II, I D. VI, II, -I B. VII, IV, I E. VII, II, -I C. VI, IV, -I N. ne znam (4) 7. U kom jedinjenju ne postoje uslovi za stvaranje vodoničnih veza A. HCl D. H 2 O B. C 2 H 5 OH E. HF C. NH 3 N. ne znam (3) 8. Koji od navedenih oksida je kiseli oksid? A. K 2 O D. N 2 O 5 B. CaO E. Na 2 O C. Cr 2 O 3 N. ne znam (3)

6 34 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ 9. U jednačini: KMnO 4 + H 2 O 2 + H 2 SO 4 MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O + O 2 stehiometrijski koeficijenti KMnO 4, H 2 O 2 i H 2 SO 4 su navedeni redom: A. 2, 3, 5 D. 1, 5, 8 B. 2, 5, 3 E. 2, 5, 8 C. 1, 2, 6 N. ne znam (8) 10. U rastvor koji sadrži 3,7 g kalcijum-hidroksida uvedeno je 2,64 g CO 2. Izračunati masu nastalog taloga kalcijum-karbonata: Podaci: A r (Ca) = 40; A r (O) = 16; A r (C) = 12 A. 50 g D. 0,05 kg B. 5,0 g E. 0,10 kg C. 6,34 g N. ne znam (7) 11. Izračunati zapreminu vodonika, koji se pri normalnim uslovima izdvaja dejstvom razblažene sumporne kiseline na 3,27 g cinka. Podaci: A r (Zn) = 65,4 A. 560 cm 3 D. 1,12 cm 3 B. 1,12 dm 3 E. 9 dm 3 C. 11,2 dm 3 N. ne znam (5) 12. Rastvorljivost barijum-karbonata u vodi je 1,973 mg/100 cm 3. Izračunati proizvod rastvorljivosti ove soli. Podaci: A r (Ba) = 137,3; A r (O) = 16; A r (C) = 12 A. 1, D. 7, B. 1, E. 8, C. 8, N. ne znam (7) 13. Koliko se atoma kiseonika nalazi u 33,6 dm 3 tog gasa pri normalnim uslovima? A. 1, D. 1, B. 9, E. 6, C. 1,339 N. ne znam (5) 14. Na 5,6 g alkena P adira se 16 g broma. Katalitičkom hidrogenizacijom alkena P nastaje zasićeni ugljovodonik R, koji u svom molekulu nema sekundarnih C-atoma. Alken P je: Podaci: A r (Br) = 80, A r (C) = 12, A r (H) = 1 A. 2-metilpropen D. 2,3-dimetil-1-buten B. 2-buten E. 2-metilpropan C. 1-buten N. ne znam (8)

7 ИНФОРМАТОР Jedinjenje koje sa etil-magnezijum-bromidom daje 2-butanol, a redukuje Fehling-ov rastvor je: A. propanon D. propanska kiselina B. metanska kiselina E. metanol C. etanal N. ne znam (6) 16. Koji od navedenih šećera je homodisaharid: A. laktoza D. maltoza B. saharoza E. fruktoza C. glukoza N. ne znam (5) 17. Reakcijom anhidrida karboksilne kiseline i amonijaka (amonoliza) nastaje: A. amonijum-so D. keton B. estar E. amid C. sekundarni amin N. ne znam (5) 18. Kada je za neki protein poznata sekvenca (redosled) aminokiselina u polipeptidnom nizu i položaj disulfidnih mostova, definisana je njegova: A. sekundarna struktura D. kvaternerna struktura B. primarna struktura E. konformacija C. tercijarna struktura N. ne znam (4) 19. Zamenom jednog ili više vodonikovih atoma u molekulima ugljovodonika atomima halogena nastaju: A. alkil- i aril-halogenidi D. alkeni B. hloridi kiselina E. alkadieni C. alkini N. ne znam (4) 20. Masti i ulja su: A. etri D. amidi B. estri E. acil-halogenidi C. anhidridi N. ne znam (3)

8 36 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ

9 ИНФОРМАТОР 37

10 38 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ

11 ИНФОРМАТОР 39

12 40 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ

13 ИНФОРМАТОР 41

14 42 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ

15 ИНФОРМАТОР 43

16 44 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ UNIVERZITET U BEOGRADU 30. jun godine KLASIFIKACIONI ISPIT IZ HEMIJE ZA UPIS NA TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET U BEOGRADU Šifra zadatka: Test ima 20 pitanja. Netačan odgovor donosi 10% od broja poena za tačan zadatak. Zaokruživanje više od jednog odgovora, kao i nezaokruživanje nijednog odgovora donosi 1 poen. 1. Litijum hipohlorit ima sledeću hemijsku formulu: Broj poena A. LiCl D. Li 2 ClO 4 B. LiClO E. LiClO 4 C. LiClO 3 N. ne znam (3) 2. Fosfor ima redni broj 15 (Z = 15), a njegova relativna atomska masa je 31 (A r = 31). Atom fosfora sadrži: A. 15 neutrona D. 15 elektrona B. 31 elektron E. 31 proton C. 31 neutron N. ne znam (3) 3. Pri oksidaciji nekog elementa taj element: A. prima elektrone D. obrazuje kovalentnu vezu B. otpušta protone E. otpušta elektrone C. ne menja se N. ne znam (3) 4. Element čiji je hemijski simbol Co spada u: A. alkalne metale D. zemnoalkalne metale B. halogene elemente E. metaloide C. prelazne elemente N. ne znam (4) 5. U kojem od sledećih jedinjenja sumpor ima oksidacioni broj II? A. Na 2 SO 3 D. BaSO 4 B. K 2 S 2 O 7 E. NaHS C. (NH 4 ) 2 S 2 O 8 N. ne znam (4)

17 ИНФОРМАТОР Navedene su jednačine različitih hemijskih reakcija. Zaokružite onu koja predstavlja reakciju oksido redukcije. A. Cu + + CN CuCN B. Ca + 2 H 2 O Ca(OH) 2 + H 2 C. Zn(OH) HCl ZnCl H 2 O D. Mg(H 2 PO 4 ) 2 + H 2 SO 4 MgSO H 3 PO 4 E. N 2 O 5 + H 2 O 2 HNO 3 N. ne znam (5) 7. Koje od navedenih jedinjenja ne gradi vodonične veze? A. CH 4 D. H 3 PO 4 B. NH 3 E. HF C. H 2 O N. ne znam (5) 8. Koji od navedenih oksida pri rastvaranju u vodi gradi bazu? A. N 2 O 5 D. K 2 O B. SO 2 E. N 2 O C. CO N. ne znam (5) 9. Na raspolaganju su vodeni rastvori srebro nitrata i kalcijum nitrata. Ta dva rastvora se najlakše mogu razlikovati na osnovu: A. boje D. reakcije sa rastvorom H 2 O 2 B. gustine E. reakcije sa rastvorom BaCl 2 C. reakcije sa kiseonikom N. ne znam (5) 10. Beli fosfor se sastoji od molekula P 4. U 18,53 g belog fosfora nalazi se: Podaci: A r (P) = 31 A. 3, molekula D molekula B. 9, molekula E. 2, molekula C. 5, molekula N. ne znam (5) 11. Koncentracija jona OH u rastvoru iznosi 0,001 mol dm 3. Vrednost ph ovog rastvora je: A. 3 D. 11 B. 7 E. 9 C. 0,1 N. ne znam (7)

18 46 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ 12. Koncentracija (količinska) rastvora natrijum-sulfata koji sadrži 28,4 g Na 2 SO 4 u 0,2 dm 3 rastvora je: Podaci: A r (Na) = 23; A r (S) = 32; A r (O) = 16 A. 65 % D. 2 mol dm 3 B. 0,2 % E. 65 mol dm 3 C. 1 mol dm 3 N. ne znam (8) 13. Izračunati masu ugljenika koja je potrebna za potpuno prevođenje 480 g Fe 2 O 3 u elementarno gvožđe reakcijom: Fe 2 O 3 (s) + 3 C(s) 2 Fe(s) + 3 CO(g) Podaci: A r (Fe) = 56; A r (O) = 16; A r (C) = 12 A. 10,8 kg D. 240 g B. 108 g E. 2,40 kg C. 48,0 g N. ne znam (8) 14. Karbociklična organska jedinjenja imaju molekulske strukture sa: A. prstenovima bez C-atoma B. otvorenim i račvastim nizovima C-atoma C. otvorenim nizovima C-atoma D. prstenovima od C-atoma i atoma drugih elemenata E. prstenovima isključivo od C-atoma N. ne znam (3) 15. Koja se od navedenih reakcija naziva saponifikacija? A. hidroliza estra u kiseloj sredini B. alkalna hidroliza estra C. transesterifikacija D. amonoliza estra E. hidroliza acil-halogenida N. ne znam (4) 16. Bromovanjem fenola nastaje: A. anilin D. benzil-alkohol B. benzil-bromid E. brombenzen C. 2,4,6-tribromfenol N. ne znam (5)

19 ИНФОРМАТОР Koje od navedenih jedinjenja sadrži asimetričan (hiralan) ugljenikov atom: A. CH 3 CH 2 CH 3 D. CH 3 Br COOH B. H C OH E. H C CH 3 C. CH 2 Cl 2 N. ne znam (4) 18. Ciklobutan reaguje sa vodonikom u prisustvu nikla (katalizator) na temperaturi iznad 200 C, pri čemu nastaje: A. metan D. 1-buten B. etan E. butan C. ciklopropan N. ne znam (5) 19. Kada se etin uvodi u amonijačni rastvor srebro-nitrata, taloži se: A. Ag C C Ag D. etanol B. Cu C C Cu E. acetilen C. eten N. ne znam (6) 20. Kada se na jodmetan u apsolutnom etru deluje opiljcima magnezijuma, a zatim se u reakcionu smešu uvede ugljenik(iv)-oksid, daljom hidrolizom reakcione smeše nastaje jedinjenje A. Reakcijom jedinjenja A sa natrijumhidroksidom nastaje: A. etanal D. natrijum-acetat B. sirćetna kiselina E. natrijum-formijat C. etanol N. ne znam (8) H H H

20 48 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ UNIVERZITET U BEOGRADU 03. septembar godine KLASIFIKACIONI ISPIT IZ HEMIJE ZA UPIS NA TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET U BEOGRADU Šifra zadatka: Test ima 20 pitanja. Netačan odgovor donosi 10% od broja poena za tačan zadatak. Zaokruživanje više od jednog odgovora, kao i nezaokruživanje nijednog odgovora donosi 1 poen. 1. Niz sledećih hemijskih elemenata: kalaj, azot, srebro, živa, brom, predstavljen je hemijskim simbolima Broj poena A. Ca, Ac, Sc, Zn, Br D. K, Ac, Sr, I, Bi B. K, At, Ag, Zr, B E. Sb, N, Sr, Hg, Br C. Sn, N, Ag, Hg, Br N. ne znam (3) 2. Mangan(II)-sulfit ima sledeću hemijsku formulu: A. MnSO 4 D. Mn 2 (SO 3 ) 3 B. Mn(SO 4 ) 2 E. Mn 2 (SO 4 ) 3 C. MnSO 3 N. ne znam (3) 3. Atom sa rednim brojem 28 (Z = 28) i atomskom masom 59 (A r = 59) sadrži: A. 28 neutrona D. 31 neutron B. 31 elektron E. 59 elektrona C. 59 protona N. ne znam (3) 4. Navedene su jednačine koje predstavljaju različite hemijske reakcije. Zaokružite onu koja predstavlja reakciju neutralizacije. A. 3 NO 2 + H 2 O 2 HNO 3 + NO B. N 2 H 4 + O 2 N H 2 O C. Zn(OH) HClO 4 Zn(ClO 4 ) H 2 O D. Ca(H 2 PO 4 ) 2 + H 2 SO 4 CaSO H 3 PO 4 E. Ag + + I AgI N. ne znam (4)

21 ИНФОРМАТОР Oksidacioni brojevi silicijuma, sumpora i barijuma u jonu Si 4 O 11 6 i jedinjenjima H 2 S 2 O 7 i BaO 2 imaju (istim redosledom) sledeće vrednosti: A. II, IV, II D. IV, VI, II B. -VI, VI, II E. III, V, III C. V, III, VII N. ne znam (4) 6. U vodenom rastvoru natrijum-hidroksida dobro se rastvara: A. BaSO 4 D. CaF 2 B. Al(OH) 3 E. PbCrO 4 C. AgBr N. ne znam (5) 7. Koje od navedenih jedinjenja rastvaranjem u vodi daje nitrit-jone? A. KNO 3 D. NaNO 2 B. N 2 O 5 E. NH 4 Cl C. HCN N. ne znam (5) 8. Elektronska konfiguracija titana je: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 2 4s 2. Najviši stepen oksidacije titana u njegovim jedinjenjima je: A. +II D. +VI B. +V E. +VII C. +IV N. ne znam (5) 9. Kada elementarni natrijum reaguje sa vodom nastaju: A. NaH i H 2 D. NaOH i H 2 B. Na 2 O i H 2 O 2 E. Na 2 O 2 i NaH C. nema reakcije N. ne znam (5) 10. Vrednost ph u rastvoru azotne kiseline koncentracije 0,1 mol dm 3 iznosi: A. 0,001 D. 1 B. 3 E. 1 mol dm 3 C N. ne znam (5) 11. Koje od sledećih jedinjenja u vodenom rastvoru pokazuje baznu reakciju? A. H 3 PO 4 D. NaClO 4 B. (NH 4 ) 2 SO 4 E. NH 3 C. KNO 3 N. ne znam (7)

22 50 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ 12. Natrijum karbonat ima sledeći sadržaj ugljenika: Podaci: A r (Na) = 23; A r (C) = 12; A r (O) = 16 A. 42,7 % D. 4,8 % B. 11,3 % E. 19,9 % C. 27,5 % N. ne znam (8) 13. Ako 0,44 mol bor oksida potpuno proreaguje sa viškom ugljenika prema reakciji: 2 B 2 O C B 4 C CO koja količina B 4 C 3 nastaje? A. 0,44 mol D. 0,17 mol B. 0,50 mol E. 0,22 mol C. 0,31 mol N. ne znam (8) 14. Treći član jednog homologog niza je jedinjenje sa molekulskom formulom C 3 H 8. Od navedenih formula koja je molekulska formula osmog člana tog niza: A. C 8 H 8 D. C 8 H 16 B. C 8 H 10 E. C 8 H 18 C. C 8 H 14 N. ne znam (3) 15. Koji od navedenih ugljenih hidrata ne redukuje Felingov i Tolensov rastvor: A. saharoza D. fruktoza B. maltoza E. laktoza C. glukoza N. ne znam (4) 16. Dejstvom koncentrovane nitratne kiseline (HONO 2 ) na fenol nastaje: A. 2,4,6-trinitrofenol D. benzen B. benzil-alkohol E. anilin C. nitrobenzen N. ne znam (5) 17. Dejstvom metil-jodida na natrijum-fenolat nastaje: A. dietil-etar D. fenoksibenzen B. dimetil-etar E. metoksibenzen C. dioksan N. ne znam (5)

23 18. Koji od sledećih alkena ima trans-konfiguraciju: ИНФОРМАТОР 51 H 3 C H H CH 2 CH 3 A. C C D. C C H CH 3 H CH 2 CH 3 H H Cl Cl B. C C E. C C H CH 2 CH 3 Cl Cl C. CH 2 =CH 2 N. ne znam (4) 19. Kada se propin uvodi u amonijačni rastvor bakar(i)-hlorida, taloži se: A. Cu C C Cu D. acetilen B. Cu C C CH 3 E. propen C. propan N. ne znam (6) 20. Kada se na brometan u apsolutnom etru deluje opiljcima magnezijuma, a zatim se u reakcionu smešu uvede ugljenik(iv)-oksid, daljom hidrolizom reakcione smeše nastaje jedinjenje A. Redukcijom jedinjenja A sa litijumaluminijumhidridom (LiAlH 4 ) nastaje: A. propen D. propan B. propanska kiselina E. 2-propanol C. 1-propanol N. ne znam (8)

24 52 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ

25 ИНФОРМАТОР 53

26 54 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ

27 ИНФОРМАТОР 55

28 56 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ UNIVERZITET U BEOGRADU 28. jun godine KLASIFIKACIONI ISPIT IZ HEMIJE ZA UPIS NA TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET U BEOGRADU Šifra zadatka: Test ima 20 pitanja. Netačan odgovor donosi 10% od broja poena za tačan zadatak. Zaokruživanje više od jednog odgovora, kao i nezaokruživanje nijednog odgovora donosi 1 poen. 1. Element čiji je hemijski simbol K spada u: Broj poena A. prelazne metale D. halogene elemente B. halkogene elemente E. zemnoalkalne metale C. alkalne metale N. ne znam (3) 2. Atom sa atomskim brojem 34 i masenim brojem 79 sadrži: A. 79 elektrona D. 45 protona B. 45 neutrona E. 79 protona C. 34 neutrona N. ne znam (3) 3. Označiti niz u kome su sve supstance sa kovalentnom vezom. A. KCl, O 2, NH 3 D. SO 3, HCN, AgCl B. Fe(NO 3 ) 2, MgSO 4, Na 3 PO 4 E. KBr, AlCl 3, HNO 3 C. CO 2, HBr, C 2 H 4 N. ne znam (3) 4. Maksimalan broj elektrona koji mogu stati na 5d-orbitale iznosi: A. 10 D. 5 B. 14 E. 45 C. 6 N. ne znam (4) 5. U kom od navedenih jedinjenja jod ima oksidacioni broj V? A. HI D. HIO B. KIO 4 E. Na[AgI 2 ] C. KIO 3 N. ne znam (4)

29 ИНФОРМАТОР Koja od navedenih hemijskih reakcija predstavlja reakciju oksido-redukcije? A. HNO 3 + NaOH NaNO 3 + H 2 O D. Pb Cl PbCl 2 B. Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2 E. N 2 O 5 + H 2 O 2HNO 3 C. Ca(HCO 3 ) 2 CaCO 3 + CO 2 + H 2 O N. ne znam (4) 7. Za neku supstancu se kaže da je amfoterna ako: A. se dobro rastvara u vodi D. lako podleže oksidaciji B. je teško isparljiva E. je nestabilna na vazduhu C. reaguje i sa kiselinama i sa bazama N. ne znam (4) 8. Koliko atoma azota se nalazi u 2 mol NH 4 NO 3? A. 2, D. 1, B. 2, E. 8, C. 6, N. ne znam (5) 9. Koje od navedenih jedinjenja u vodenom rastvoru pokazuje baznu reakciju? A. NaCl D. H 2 SO 4 B. K 2 SO 4 E. NaCH 3 COO C. Mg(NO 3 ) 2 N. ne znam (5) 10. U reakciji 5,6 g azota i 9,6 g kiseonika nastaje oksid formule: Podaci: Ar(N) = 14; Ar(O) = 16 A. NO 3 D. N 2 O 3 B. N 2 O E. N 2 O 5 C. NO N. ne znam (7) 11. U rastvoru neke baze koncentracija OH -jona je 0,01 mol/dm 3. Kolika je ph-vrednost ovog rastvora? A. 0,01 D. 14 B. 1 E. 7 C. 12 N. ne znam (7) 12. Masa kalijum-sulfata potrebna za pripremu 250 cm 3 rastvora ove soli koncentracije 0,40 mol/dm 3 je: Podaci: Ar(K) = 39; Ar(O) = 16; Ar(S) = 32 A. 250 g D. 17,4 g B. 4,3 g E. 135 g C. 0,4 g N. ne znam (8)

30 58 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ 13. Izračunati masu natrijum-hidroksida koji nastaje u reakciji 234 g natrijum- -peroksida sa vodom prema jednačini: 2Na 2 O 2 (s) + 2H 2 O(l) 4NaOH(aq) + O 2 (g). Podaci: Ar(Na) = 23; Ar(O) = 16; Ar(H) = 1 A. 468 g D. 234 g B. 240 g E. 160 g C. 120 g N. ne znam (8) 14. Jedinjenje čija je strukturna formula OH zove se: CH 3 A. fenol D. toluen B. o-metilfenol E. benzil-alkohol C. m-etilfenol N. ne znam (3) 15. Sledeća reakcija etanoil-hlorida: CH 3 COCl + H 2 O CH 3 COOH + HCl predstavlja reakciju: A. hidrolize D. dehidratacije B. amonolize E. alkoholize C. esterifikacije N. ne znam (4) 16. Oksidacijom propena razblaženim vodenim rastvorom kalijum- -permanganata na sobnoj temperaturi nastaje: A. aceton D. propanska kiselina B. 1,2-propandiol E. propan C. glicerol N. ne znam (5) 17. Koje od navedenih jedinjenja sadrži hiralni ugljenikov atom: A. CH 2 =CHCH 2 CH 3 D. HOOC COOH H B. CH 2 Br E. H 3 C C COOH OH C. CH 3 O CH 3 N. ne znam (4)

31 ИНФОРМАТОР Dejstvom alkil-halogenida na natrijum-alkoksid (alkoholat) nastaje: A. alkohol D. etar B. amid E. karboksilna kiselina C. alkan N. ne znam (5) 19. Zagrevanjem etanske kiseline sa etanolom u prisustvu H + kao katalizatora nastaje: A. etil-etanoat D. etanamid B. etan E. etanoil-hlorid C. metanol N. ne znam (6) 20. Hidratacijom alkena O (C 2 H 4 ) nastaje alkohol P (C 2 H 6 O) koji blagom oksidacijom prelazi u aldehid R (C 2 H 4 O). U slabo baznoj sredini, aldolnom adicijom iz dva molekula aldehida R nastaje aldol S (C 4 H 8 O 2 ). Iz aldola S se zagrevanjem izdvaja molekul vode i nastaje nezasićeni aldehid T (C 4 H 6 O). Jedinjenje T je: A. 2-butanol D. aceton B. butanal E. acetaldehid C. 2-butenal N. ne znam (8) UNIVERZITET U BEOGRADU 28. jun godine KLASIFIKACIONI ISPIT IZ HEMIJE ZA UPIS NA TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET U BEOGRADU Šifra zadatka: Test ima 20 pitanja. Netačan odgovor donosi 10% od broja poena za tačan zadatak. Zaokruživanje više od jednog odgovora, kao i nezaokruživanje nijednog odgovora donosi 1 poen. 1. Jedinjenje čija je strukturna formula Broj poena OH zove se: CH 3 A. fenol D. toluen B. o-metilfenol E. benzil-alkohol C. m-etilfenol N. ne znam (3)

32 60 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ 2. Sledeća reakcija etanoil-hlorida: CH 3 COCl + H 2 O CH 3 COOH + HCl predstavlja reakciju: A. hidrolize D. dehidratacije B. amonolize E. alkoholize C. esterifikacije N. ne znam (4) 3. Koje od navedenih jedinjenja sadrži hiralni ugljenikov atom: A. CH 2 =CHCH 2 CH 3 D. HOOC COOH H B. CH 2 Br E. H 3 C C COOH OH C. CH 3 O CH 3 N. ne znam (4) 4. Oksidacijom propena razblaženim vodenim rastvorom kalijum- -permanganata na sobnoj temperaturi nastaje: A. aceton D. propanska kiselina B. 1,2-propandiol E. propan C. glicerol N. ne znam (5) 5. Dejstvom alkil-halogenida na natrijum-alkoksid (alkoholat) nastaje: A. alkohol D. etar B. amid E. karboksilna kiselina C. alkan N. ne znam (5) 6. Zagrevanjem etanske kiseline sa etanolom u prisustvu H + kao katalizatora nastaje: A. etil-etanoat D. etanamid B. etan E. etanoil-hlorid C. metanol N. ne znam (6) 7. Hidratacijom alkena O (C 2 H 4 ) nastaje alkohol P (C 2 H 6 O) koji blagom oksidacijom prelazi u aldehid R (C 2 H 4 O). U slabo baznoj sredini, aldolnom adicijom iz dva molekula aldehida R nastaje aldol S (C 4 H 8 O 2 ). Iz aldola S se zagrevanjem izdvaja molekul vode i nastaje nezasićeni aldehid T (C 4 H 6 O). Jedinjenje T je: A. 2-butanol D. aceton B. butanal E. acetaldehid C. 2-butenal N. ne znam (8)

33 8. Element čiji je hemijski simbol K spada u: ИНФОРМАТОР 61 A. prelazne metale D. halogene elemente B. halkogene elemente E. zemnoalkalne metale C. alkalne metale N. ne znam (3) 9. Atom sa atomskim brojem 34 i masenim brojem 79 sadrži: A. 79 elektrona D. 45 protona B. 45 neutrona E. 79 protona C. 34 neutrona N. ne znam (3) 10. Označiti niz u kome su sve supstance sa kovalentnom vezom. A. KCl, O 2, NH 3 D. SO 3, HCN, AgCl B. Fe(NO 3 ) 2, MgSO 4, Na 3 PO 4 E. KBr, AlCl 3, HNO 3 C. CO 2, HBr, C 2 H 4 N. ne znam (3) 11. Maksimalan broj elektrona koji mogu stati na 5d-orbitale iznosi: A. 10 D. 5 B. 14 E. 45 C. 6 N. ne znam (4) 12. U kom od navedenih jedinjenja jod ima oksidacioni broj V? A. HI D. HIO B. KIO 4 E. Na[AgI 2 ] C. KIO 3 N. ne znam (4) 13. Koja od navedenih hemijskih reakcija predstavlja reakciju oksido-redukcije? A. HNO 3 + NaOH NaNO 3 + H 2 O B. Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2 C. Ca(HCO 3 ) 2 CaCO 3 + CO 2 + H 2 O D. Pb Cl PbCl 2 E. N 2 O 5 + H 2 O 2HNO 3 N. ne znam (4) 14. Za neku supstancu se kaže da je amfoterna ako: A. se dobro rastvara u vodi D. lako podleže oksidaciji B. je teško isparljiva E. je nestabilna na vazduhu C. reaguje i sa kiselinama i sa bazama N. ne znam (4)

34 62 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ 15. Koliko atoma azota se nalazi u 2 mol NH 4 NO 3? A. 2, D. 1, B. 2, E. 8, C. 6, N. ne znam (5) 16. Koje od navedenih jedinjenja u vodenom rastvoru pokazuje baznu reakciju? A. NaCl D. H 2 SO 4 B. K 2 SO 4 E. NaCH 3 COO C. Mg(NO 3 ) 2 N. ne znam (5) 17. U reakciji 5,6 g azota i 9,6 g kiseonika nastaje oksid formule: Podaci: Ar(N) = 14; Ar(O) = 16 A. NO 3 D. N 2 O 3 B. N 2 O E. N 2 O 5 C. NO N. ne znam (7) 18. U rastvoru neke baze koncentracija OH -jona je 0,01 mol/dm 3. Kolika je ph-vrednost ovog rastvora? A. 0,01 D. 14 B. 1 E. 7 C. 12 N. ne znam (7) 19. Masa kalijum-sulfata potrebna za pripremu 250 cm 3 rastvora ove soli koncentracije 0,40 mol/dm 3 je: Podaci: Ar(K) = 39; Ar(O) = 16; Ar(S) = 32 A. 250 g D. 17,4 g B. 4,3 g E. 135 g C. 0,4 g N. ne znam (8) 20. Izračunati masu natrijum-hidroksida koji nastaje u reakciji 234 g natrijum- -peroksida sa vodom prema jednačini: 2Na 2 O 2 (s) + 2H 2 O(l) 4NaOH(aq) + O 2 (g). Podaci: Ar(Na) = 23; Ar(O) = 16; Ar(H) = 1 A. 468 g D. 234 g B. 240 g E. 160 g C. 120 g N. ne znam (8)

35 ИНФОРМАТОР 63 UNIVERZITET U BEOGRADU 06. septembar godine KLASIFIKACIONI ISPIT IZ HEMIJE ZA UPIS NA TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET U BEOGRADU Šifra zadatka: Test ima 20 pitanja. Netačan odgovor donosi 10% od broja poena za tačan zadatak. Zaokruživanje više od jednog odgovora, kao i nezaokruživanje nijednog odgovora donosi 1 poen. Broj poena 1. Srebro-sulfid ima sledeću hemijsku formulu: A. Ag 2 SO 4 D. Ag 2 S B. AgSO 4 E. AgS 2 C. Ag 2 SO 3 N. ne znam (3) 2. Baza je prema Protolitičkoj teoriji kiselina i baza supstanca koja: A. prima hidroksid-jon D. daje hidroksid-jon B. daje proton E. disosuje C. prima proton N. ne znam (3) 3. Niz sledećih hemijskih elemenata: kadmijum, fosfor, brom, natrijum i azot predstavljen je hemijskim simbolima A. Cd, P, Br, Na, N D. Kr, Fe, Br, Ni, N B. K, F, B, N, As E. Cd, F, B, Na, Au C. Ca, Fe, Ba, Na, N N. ne znam (3) 4. Koja od navedenih supstanci se nalazi u gasovitom stanju na sobnoj temperaturi i standardnom pritisku? A. Al D. NaCl B. H 2 O E. KOH C. O 2 N. ne znam (3) 5. U kom od navedenih jedinjenja mangan ima oksidacioni broj VII? A. MnCl 2 D. K 2 MnO 4 B. KMnO 4 E. MnSO 4 C. MnO 2 N. ne znam (4) 6. Koja od navedenih hemijskih reakcija predstavlja reakciju neutralizacije? A. NH 4 Cl NH 3 + HCl B. Mg + 2HCl MgCl 2 + H 2 C. Zn(OH) 2 + 2HCl ZnCl 2 + 2H 2 O D. AgNO 3 + HCl AgCl + NaNO 3 E. MnO 2 + 4HCl Cl 2 + MnCl 2 + 2H 2 O N. ne znam (4)

36 64 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ 7. Koje od navedenih jedinjenja rastvaranjem u vodi daje hipohlorit-jone? A. KClO 4 D. KClO B. KCl E. KClO 3 C. CaCl 2 N. ne znam (5) 8. Deuterijum je: A. alotropska modifikacija vodonika D. halogeni element B. jedinjenje kiseonika i vodonika E. izotop vodonika C. izotop kiseonika N. ne znam (5) 9. Označiti jedinjenje koje se ponaša kao redukciono sredstvo u reakciji predstavljenoj sledećom jednačinom: Na 2 S 2 O 3 + 4Cl 2 + 5H 2 O 8HCl + Na 2 SO 4 + H 2 SO 4. A. Cl 2 D. HCl B. Na 2 S 2 O 3 E. Na 2 SO 4 C. H 2 O N. ne znam (5) 10. Sadržaj aluminijuma u aluminijum-sulfatu iznosi: Podaci: A r (Al) = 27; A r (O) = 16; A r (S) = 32. A. 22 mas.% D. 8 mas.% B. 33 mas.% E. 16 mas.% C. 10 mas.% N. ne znam (7) 11. Rastvor kalijum-hlorida zapremine 24 cm 3 i koncentracije 2,0 mol/dm 3 razblažen je vodom tako da je ukupna zapremina novog rastvora iznosila 160 cm 3. Izračunati koncentraciju soli u novom rastvoru. A. 1,6 mol/dm 3 D. 2,4 mol/dm 3 B. 3,0 mol/dm 3 E. 0,24 mol/dm 3 C. 0,3 mol/dm 3 N. ne znam (7) 12. Izračunati minimalnu zapreminu rastvora kalijum-hidroksida koncentracije 1,4 mol/dm 3 potrebnu za potpunu neutralizaciju 35 cm 3 rastvora sumporne kiseline koncentracije 1,2 mol/dm 3. A. 35 cm 3 D. 12 cm 3 B. 60 cm 3 E. 30 cm 3 C. 14 cm 3 N. ne znam (8) 13. Pri žarenju natrijum-hidrogenkarbonata dolazi do sledeće hemijske reakcije: 2NaHCO 3 (s) Na 2 CO 3 (s) + CO 2 (g) + H 2 O(g). Izračunati masu natrijum-karbonata nastalog žarenjem 252 g natrijum- -hidrogenkarbonata. Podaci: A r (Na) = 23; A r (O) = 16; A r (C) = 12; A r (H) = 1. A. 318 g D. 159 g B. 636 g E. 50 g C. 106 g N. ne znam (8)

37 ИНФОРМАТОР Funkcionalna grupa klase organskih jedinjenja koja se nazivaju ketoni je: A. C C D. O H O O B. C E. C C. O N. ne znam (3) 15. Jedinjenje čije je ime po IUPAC ovoj nomenklaturi metoksibenzen je: A. alkohol D. keton B. aldehid E. anhidrid C. etar N. ne znam (4) 16. Nezasićena masna kiselina sa 18 C atoma i jednom dvostrukom vezom (u položaju 9 10) je: A. oleinska kiselina D. linolenska kiselina B. stearinska kiselina E. palmitinska kiselina C. linolna kiselina N. ne znam (4) 17. Pri zagrevanju etena na povišenom pritisku u prisustvu malih količina peroksida ili tragova kiseonika nastaje: A. etan D. polivinil-hlorid B. etin E. polietilen C. metan N. ne znam (5) 18. Dejstvom acil-halogenida na fenol nastaje: A. alkohol D. estar B. karboksilna kiselina E. amin C. amid N. ne znam (5) 19. U kiseloj sredini u prisustvu živa(ii)-sulfata etin adira vodu i daje adicioni proizvod koji odmah prelazi (izomerizuje se) u: A.etan D. etanol B.etanal E. acetilen C. eten N. ne znam (6) 20. Adicijom gasovitog hlorovodonika na alken O (C 2 H 4 ) nastaje alkil-halogenid P (C 2 H 5 Cl) koji hidrolizom daje alkohol R (C 2 H 6 O). Iz dva molekula alkohola R se dehidratacijom pod kontrolisanim uslovima temperature ( t = 140 C) i u prisustvu sulfatne kiseline dobija: A. butan D. etoksietan B. etil-etanoat E. etanol C. etil-hlorid N. ne znam (8) H

38 66 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ UNIVERZITET U BEOGRADU 06. septembar godine KLASIFIKACIONI ISPIT IZ HEMIJE ZA UPIS NA TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET U BEOGRADU Šifra zadatka: Test ima 20 pitanja. Netačan odgovor donosi 10% od broja poena za tačan zadatak. Zaokruživanje više od jednog odgovora, kao i nezaokruživanje nijednog odgovora donosi 1 poen. Broj poena 1. Funkcionalna grupa klase organskih jedinjenja koja se nazivaju ketoni je: A. C C D. O H O O B. C E. C C. O N. ne znam (3) 2. Jedinjenje čije je ime po IUPAC ovoj nomenklaturi metoksibenzen je: A. alkohol D. keton B. aldehid E. anhidrid C. etar N. ne znam (4) H 3. Nezasićena masna kiselina sa 18 C atoma i jednom dvostrukom vezom (u položaju 9 10) je: A. oleinska kiselina D. linolenska kiselina B. stearinska kiselina E. palmitinska kiselina C. linolna kiselina N. ne znam (4) 4. Pri zagrevanju etena na povišenom pritisku u prisustvu malih količina peroksida ili tragova kiseonika nastaje: A. etan D. polivinil-hlorid B. etin E. polietilen C. metan N. ne znam (5) 5. Dejstvom acil-halogenida na fenol nastaje: A. alkohol D. estar B. karboksilna kiselina E. amin C. amid N. ne znam (5) 6. U kiseloj sredini u prisustvu živa(ii)-sulfata etin adira vodu i daje adicioni proizvod koji odmah prelazi (izomerizuje se) u: A.etan D. etanol B.etanal E. acetilen C. eten N. ne znam (6)

39 ИНФОРМАТОР Adicijom gasovitog hlorovodonika na alken O (C 2 H 4 ) nastaje alkil-halogenid P (C 2 H 5 Cl) koji hidrolizom daje alkohol R (C 2 H 6 O). Iz dva molekula alkohola R se dehidratacijom pod kontrolisanim uslovima temperature ( t = 140 C) i u prisustvu sulfatne kiseline dobija: A. butan D. etoksietan B. etil-etanoat E. etanol C. etil-hlorid N. ne znam (8) 8. Srebro-sulfid ima sledeću hemijsku formulu: A. Ag 2 SO 4 D. Ag 2 S B. AgSO 4 E. AgS 2 C. Ag 2 SO 3 N. ne znam (3) 9. Baza je prema Protolitičkoj teoriji kiselina i baza supstanca koja: A. prima hidroksid-jon D. daje hidroksid-jon B. daje proton E. disosuje C. prima proton N. ne znam (3) 10. Niz sledećih hemijskih elemenata: kadmijum, fosfor, brom, natrijum i azot predstavljen je hemijskim simbolima A. Cd, P, Br, Na, N D. Kr, Fe, Br, Ni, N B. K, F, B, N, As E. Cd, F, B, Na, Au C. Ca, Fe, Ba, Na, N N. ne znam (3) 11. Koja od navedenih supstanci se nalazi u gasovitom stanju na sobnoj temperaturi i standardnom pritisku? A. Al D. NaCl B. H 2 O E. KOH C. O 2 N. ne znam (3) 12. U kom od navedenih jedinjenja mangan ima oksidacioni broj VII? A. MnCl 2 D. K 2 MnO 4 B. KMnO 4 E. MnSO 4 C. MnO 2 N. ne znam (4) 13. Koja od navedenih hemijskih reakcija predstavlja reakciju neutralizacije? A. NH 4 Cl NH 3 + HCl B. Mg + 2HCl MgCl 2 + H 2 C. Zn(OH) 2 + 2HCl ZnCl 2 + 2H 2 O D. AgNO 3 + HCl AgCl + NaNO 3 E. MnO 2 + 4HCl Cl 2 + MnCl 2 + 2H 2 O N. ne znam (4) 14. Koje od navedenih jedinjenja rastvaranjem u vodi daje hipohlorit-jone? A. KClO 4 D. KClO B. KCl E. KClO 3 C. CaCl 2 N. ne znam (5)

40 68 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ 15. Deuterijum je: A. alotropska modifikacija vodonika D. halogeni element B. jedinjenje kiseonika i vodonika E. izotop vodonika C. izotop kiseonika N. ne znam (5) 16. Označiti jedinjenje koje se ponaša kao redukciono sredstvo u reakciji predstavljenoj sledećom jednačinom: Na 2 S 2 O 3 + 4Cl 2 + 5H 2 O 8HCl + Na 2 SO 4 + H 2 SO 4. A. Cl 2 D. HCl B. Na 2 S 2 O 3 E. Na 2 SO 4 C. H 2 O N. ne znam (5) 17. Sadržaj aluminijuma u aluminijum-sulfatu iznosi: Podaci: A r (Al) = 27; A r (O) = 16; A r (S) = 32. A. 22 mas.% D. 8 mas.% B. 33 mas.% E. 16 mas.% C. 10 mas.% N. ne znam (7) 18. Rastvor kalijum-hlorida zapremine 24 cm 3 i koncentracije 2,0 mol/dm 3 razblažen je vodom tako da je ukupna zapremina novog rastvora iznosila 160 cm 3. Izračunati koncentraciju soli u novom rastvoru. A. 1,6 mol/dm 3 D. 2,4 mol/dm 3 B. 3,0 mol/dm 3 E. 0,24 mol/dm 3 C. 0,3 mol/dm 3 N. ne znam (7) 19. Izračunati minimalnu zapreminu rastvora kalijum-hidroksida koncentracije 1,4 mol/dm 3 potrebnu za potpunu neutralizaciju 35 cm 3 rastvora sumporne kiseline koncentracije 1,2 mol/dm 3. A. 35 cm 3 D. 12 cm 3 B. 60 cm 3 E. 30 cm 3 C. 14 cm 3 N. ne znam (8) 20. Pri žarenju natrijum-hidrogenkarbonata dolazi do sledeće hemijske reakcije: 2NaHCO 3 (s) Na 2 CO 3 (s) + CO 2 (g) + H 2 O(g). Izračunati masu natrijum-karbonata nastalog žarenjem 252 g natrijum- -hidrogenkarbonata. Podaci: A r (Na) = 23; A r (O) = 16; A r (C) = 12; A r (H) = 1. A. 318 g D. 159 g B. 636 g E. 50 g C. 106 g N. ne znam (8)

41 ИНФОРМАТОР 69 UNIVERZITET U BEOGRADU 27. jun godine KLASIFIKACIONI ISPIT IZ HEMIJE ZA UPIS NA TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET U BEOGRADU Šifra zadatka: Test ima 20 pitanja. Netačan odgovor donosi 10% od broja poena za tačan zadatak. Zaokruživanje više od jednog odgovora, kao i nezaokruživanje nijednog odgovora donosi 1 poen. 1. Jedinjenje čija je strukturna formula OH O CH zove se: Broj poena A. fenol D. benzaldehid B. o-hidroksibenzaldehid E. formaldehid C. p-hidroksibenzaldehid N. ne znam (3) 2. Sledeća reakcija propanoil-hlorida: CH 3 CH 2 COCl + NH 3 CH 3 CH 2 CONH 2 + HCl predstavlja reakciju: A. amonolize D. alkoholize B. esterifikacije E. hidratacije C. hidrolize N. ne znam (4) 3. Ugljenikovi atomi u prstenu nitrobenzena su: A. sp 2 -hibridizovani D. nisu hibridizovani B. sp-hibridizovani E. mešovito hibridizovani C. sp 3 -hibridizovani N. ne znam (4) 4. Polimerizacijom vinil-hlorida (hloretena) nastaje: A. acetilen D. polietilen B. etilen E. polivinil-hlorid C. propen N. ne znam (5)

42 70 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ 5. Kada se 1,2-dibrometan zagreva u alkoholnom rastvoru kalijum-hidroksida nastaje: A. etan D. etanol B. eten E. sirćetna kiselina C. acetilen N. ne znam (5) 6. Dejstvom etil-bromida na natrijum-etoksid nastaje: A. etanol D. metoksietan B. acetamid E. dietil-etar C. etan N. ne znam (6) 7. Na 5,6 g alkena P adira se 16 g broma. Katalitičkom hidrogenizacijom alkena P nastaje zasićeni ugljovodonik R, koji u svom molekulu nema sekundarnih C- atoma. Alken P je: Podaci: A r (Br) = 80; A r (C) = 12; A r (H) = 1 A. 2-metilpropen D. 2,3-dimetil-1-buten B. 2-buten E. 2-metilpropan C. 1-buten N. ne znam (8) 8. Ako jon cinka sadrži 30 protona, 35 neutrona i 28 elektrona njegov simbol je: A. 63 Zn 2+ D. 65 Zn 2+ B. 65 Zn 2 E. 63 Zn 2 C. 35 Zn 2+ N. ne znam (4) 9. Hemijska formula amonijum-sulfida je: A. (NH 3 ) 2 SO 3 D. (NH 4 ) 2 SO 3 B. (NH 4 ) 2 S E. (NH 3 ) 2 S C. (NH 4 ) 2 SO 4 N. ne znam (3) 10. Jednačina C 3 H 8 (g)+ 5O 2 (g) 3CO 2 (g) + 4H 2 O(g) predstavlja reakciju: A. sagorevanja D. jonske izmene B. neutralizacije E. supstitucije C. taloženja N. ne znam (3) 11. Oksidacioni broj sumpora u jedinjenju Na 2 S 2 O 7 je: A. IV D. II B. VI E. 0 C. V N. ne znam (3)

43 ИНФОРМАТОР Označiti niz u kojem su sva jedinjenja sa jonskom vezom. A. H 2 SO 4, NaOH, NaCl D. MgSO 4, NaOH, SO 2 B. ZnCl 2, CO 2, KOH E. MgSO 4, Ca(OH) 2, NaCl C. NH 3, LiOH, NaCl N. ne znam (3) 13. Zaokružiti jedinjenje čiji vodeni rastvor pokazuje kiselu reakciju. A. NaCl D. NH 4 Cl B. NH 3 E. NaNO 3 C. KNO 2 N. ne znam (4) 14. Koji od navedenih oksida pri rastvaranju u vodi gradi kiselinu? A. MgO D. Al 2 O 3 B. Na 2 O E. K 2 O C. N 2 O 5 N. ne znam (5) 15. U reakciji Cu(s) + 4HNO 3 (aq) Cu(NO 3 ) 2 (aq) + 2NO(g) + 2H 2 O(l): A. bakar se oksidovao D. bakar je primio elektrone B. azot se oksidovao E. bakar se redukovao C. azot je otpustio elektrone N. ne znam (5) 16. Reakcija kalijuma sa vodom može se predstaviti sledećom jednačinom: A. 2K(l) + 2H 2 O(l) H 2 (g) + 2KOH(aq) B. 2K(s) + 2H 2 O(l) H 2 (g) + 2KOH(aq) C. 2K(s) + 2H 2 O(l) H 2 (g) + 2KOH(l) D. 2K(s) + 2H 2 O(l) H 2 (l) + 2KOH(aq) E. 2K(l) + 2H 2 O(l) H 2 (l) + 2KOH(s) N. ne znam (5) 17. Ako se u 100 cm 3 vode rastvori 0,05 mol azotne kiseline i 0,06 mol natrijum-hidroksida vrednost ph u dobijenom rastvoru iznosi: A. 1 D. 13 B. 14 E. 12 C. 2 N. ne znam (8) 18. Sadržaj kiseonika u kalcijum-karbonatu iznosi: Podaci: A r (Ca) = 40; A r (C) = 12; A r (O) = 16 A. 40 mas.% D. 16 mas.% B. 32 mas.% E. 48 mas.% C. 64 mas.% N. ne znam (7)

44 72 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ 19. Rastvor natrijum-sulfata zapremine 25 cm 3 i koncentracije 0,1 mol/dm 3 razblažen je vodom do zapremine od 100 cm 3. Izračunati koncentraciju soli u novom rastvoru. A. 0,25 mol/dm 3 D. 0,02 mol/dm 3 B. 0,025 mol/dm 3 E. 0,5 mol/dm 3 C. 0,05 mol/dm 3 N. ne znam (7) 20. Izračunati zapreminu rastvora hlorovodonične kiseline koncentracije 2,0 mol/dm 3 koja je potrebna za reakciju sa 32,5 g cinka. Podatak: A r (Zn) = 65 A. 0,5 dm 3 D. 2 dm 3 B. 1 dm 3 E. 1,5 dm 3 C. 0,05 dm 3 N. ne znam (8)

45 ИНФОРМАТОР 73 UNIVERZITET U BEOGRADU 25. jun godine KLASIFIKACIONI ISPIT IZ HEMIJE ZA UPIS NA TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET U BEOGRADU Šifra zadatka: Test ima 20 pitanja. Netačan odgovor donosi 10% od broja poena za tačan zadatak. Zaokruživanje više od jednog odgovora, kao i nezaokruživanje nijednog odgovora donosi 1 poen. Broj poena 1. Ako je relativna atomska masa nekog elementa 76, a njegov atom sadrži 33 neutrona, atomski broj elementa (Z) je: A. 33 D. 76 B. 43 E. 40 C. 109 N. ne znam (3) 2. Hemijska formula kalijum-cijanida je: A. K 2 CN D. K 2 SCN B. K(CN) 2 E. KCN C. KSCN N. ne znam (3) 3. Zapremina od 150 ml jednaka je: A. 1,5 l D. 15 cm 3 B. 150 dm 3 E. 0,15 dm 3 C l N. ne znam (3) 4. Koja od navedenih jednačina predstavlja reakciju neutralizacije? A. Ca(NO 3 ) 2 + H 2 SO 4 CaSO 4 + 2HNO 3 B. Ag + + Cl AgCl C. 2NH 3 + H 2 SO 4 (NH 4 ) 2 SO 4 D. 2Na + 2H 2 O 2NaOH + H 2 E. N 2 O 5 + H 2 O 2HNO 3 N. ne znam (5) 5. U jednačini 2H 2 S + SO 2 3S + 2H 2 O oksidacioni brojevi sumpora su redom: A. +II, IV, I D. II, IV, 0 B. II, VI, 0 E. II, IV, I C. +II, VI, 0 N. ne znam (5)

46 74 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ 6. Označiti niz u kojem su sva jedinjenja koja grade vodonične veze. A. H 2 O, CH 4, HF D. NH 3, CaO, HNO 3 B. NH 3, H 2 SO 4, MgO E. HF, H 2 O, Na 2 O C. NH 3, H 2 O, HF N. ne znam (3) 7. Hloriti su soli sledeće kiseline: A. HClO D. HClO 4 B. HClO 2 E. HCl C. HClO 3 N. ne znam (4) 8. Ako se u vodi rastvori po 1 mol NaOH i CH 3 COOH dobijeni rastvor reaguje: A. bazno D. amfoterno B. kiselo E. kiselo-bazno C. neutralno N. ne znam (4) 9. Označiti redukciono sredstvo u reakciji 3PbO(s) + 2NH 3 (g) 3Pb(s) + N 2 (g) + 3H 2 O(l). A. PbO D. N 2 B. NH 3 E. H 2 O C. Pb N. ne znam (5) 10. Izračunati masu natrijum-nitrita koju je potrebno rastvoriti u 60 g vode da bi se dobio 20 mas.% rastvor. A. 80 g D. 150 g B. 30 g E. 20 g C. 15 g N. ne znam (7) 11. U jednačini KMnO 4 + KI + H 2 O MnO 2 + I 2 + KOH, stehiometrijski koeficijenti KMnO 4, KI i I 2 su redom: A. 4, 6, 2 D. 2, 6, 3 B. 1, 3, 3 E. 1, 3, 1 C. 2, 6, 4 N. ne znam (7) 12. Izračunati zapreminu rastvora azotne kiseline koncentracije 1,0 mol/dm 3 koja je potrebna za neutralizaciju 20 cm 3 rastvora natrijum-hidroksida koncentracije 1,5 mol/dm 3. A. 30 dm 3 D. 0,30 cm 3 B. 15 cm 3 E. 30 cm 3 C. 0,15 cm 3 N. ne znam (8)

47 ИНФОРМАТОР Izračunati masu kalcijum-karbonata koji nastaje termičkim razlaganjem 324 g kalcijum-hidrogenkarbonata prema jednačini: Ca(HCO 3 ) 2 (s) CaCO 3 (s) + CO 2 (g) + H 2 O(g). Podaci: A r (Ca) = 40; A r (H) = 1; A r (C) = 12; A r (O) = 16. A. 100 g D. 200 g B. 10 g E. 250 g C. 20 g N. ne znam (8) 14. Jedinjenje čija je strukturna formula C OH H 3 zove se: A. fenol D. trotil B. o-metilfenol E. toluen C. m-metilfenol N. ne znam (3) 15. Sledeća reakcija etanoil-hlorida: CH 3 COCl + CH 3 OH CH 3 COOCH 3 + HCl predstavlja reakciju: A. amonolize D. alkoholize B. dekarboksilacije E. hidrolize C. hidratacije N. ne znam (4) 16. Ugljenikovi atomi u molekulu cikloheksana su: A. sp 2 -hibridizovani D. nisu hibridizovani B. sp 3 -hibridizovani E. mešovito hibridizovani C. sp-hibridizovani N. ne znam (4) 17. U benzenu vodonikov atom moguće je supstituisati u prisustvu anhidrovanog AlCl 3 etil-grupom pomoću: A. CH 3 CH 2 Cl D. CH 3 O CH 3 B. CH 3 CH 3 E. H 2 C=O C. CH 3 COOH N. ne znam (5) 18. Elektrofilnom adicijom hlorovodonika na propen nastaje: A. 2,2-dihlorpropan D. vinil-hlorid B. 1-brompropan E. alil-hlorid C. 2-hlorpropan N. ne znam (5)

48 76 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ 19. Dejstvom anilina na benzendiazonijum-hlorid nastaje: A. aminokiselina D. nitro-jedinjenje B. amid E. azo-boja C. acetal N. ne znam (6) 20. Kada se na metilmagnezijum-bromid u apsolutnom etru deluje metanalom, daljom hidrolizom reakcione smeše nastaje jedinjenje A. Dejstvom fosfor(v)- hlorida na jedinjenje A nastaje: A. sirćetna kiselina D. acetilen B. etanol E. etanal C. etil-hlorid N. ne znam (8)

49 ИНФОРМАТОР 77 UNIVERZITET U BEOGRADU 01. jul godine KLASIFIKACIONI ISPIT IZ HEMIJE ZA UPIS NA TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET U BEOGRADU Šifra zadatka: Test ima 20 pitanja. Netačan odgovor donosi 10% od broja poena za tačan zadatak. Zaokruživanje više od jednog odgovora, kao i nezaokruživanje nijednog odgovora donosi 1 poen. Broj poena 1. Ako se u jezgru nekog atoma nalazi 82 neutrona, a njegov maseni broj je 138, onda jezgro tog atoma sadrži: A. 138 protona D. 82 elektrona B. 82 protona E. 138 elektrona C. 56 protona N. ne znam (3) 2. Natrijum-hidrogenfosfat ima sledeću hemijsku formulu: A. Na 2 H 2 PO 4 D. Na 2 HPO 4 B. Na 3 PO 4 E. Na 3 HPO 4 C. NaH 2 PO 4 N. ne znam (3) 3. Reakcije oksido-redukcije su reakcije u kojima dolazi do: A. promene ph sredine B. prelaska protona sa jedne hemijske vrste na drugu C. promene oksidacionih stanja nekih atoma u jedinjenjima koja reaguju D. oslobađanja velike količine toplote E. izdvajanja gasovitih proizvoda reakcije N. ne znam (3) 4. Ako gasovi N 2 i NO 2 na istom pritisku i temperaturi zauzimaju istu zapreminu onda imaju: A. jednake količine D. jednak broj atoma B. jednaku masu E. jednaku sitšljivost C. jednaku gustinu N. ne znam (4) 5. Koja supstanca rastvaranjem u vodi neće uticati na promenu ph? A. Na 2 S D. K 2 S B. Na 2 SO 4 E. ZnSO 4 C. K 2 SO 3 N. ne znam (4)

50 78 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ 6. Oksidacioni brojevi olova, azota i hroma u jedinjenjima PbO 2, (NH 4 ) 2 SO 4, K 2 Cr 2 O 7 imaju (istim redosledom) sledeće vrednosti: A. IV, III, VI D. IV, III, VI B. II, III, III E. IV, III, VI C. II, III, VI N. ne znam (4) 7. Kada aluminijum reaguje sa koncentrovanim rastvorom natrijum-hidroksida nastaje: A. Al(OH) 3 i H 2 D. Al(OH) 3 i H 2 O B. Na[Al(OH) 4 ] i H 2 E. Al 2 O 3 i H 2 O C. Na[Al(OH) 4 ] i H 2 O N. ne znam (5) 8. Koja supstanca se ponaša kao oksidaciono sredstvo u sledećoj reakciji predstavljenoj jednačinom: 2KBr + (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Br 2 + K 2 SO 4 + (NH 4 ) 2 SO 4? A. KBr D. K 2 SO 4 B. (NH 4 ) 2 S 2 O 8 E. (NH 4 ) 2 SO 4 C. Br 2 N. ne znam (5) 9. U rastvoru kalijum-hidroksida koncentracije 0,001 mol/dm 3 ph-vrednost iznosi: A. 3 D. 11 B. 1 E. 7 C. 14 N. ne znam (4) 10. Izračunati broj molekula koji se nalazi u 507,6 g elementarnog joda. Podaci: A r (I) = 126,9 A. 1, D. 1, B. 4, E. 2, C. 6, N. ne znam (7) 11. Kolika masa kalcijum-hlorida je potrebna za pripremu 200 cm 3 rastvora ove soli koncentracije 0,50 mol/dm 3? Podaci: A r (Ca) = 40; A r (Cl) = 35,5 A. 7,55 g D. 75,5 g B. 15,1 g E. 11,1 g C. 1,11 g N. ne znam (7)

51 ИНФОРМАТОР Procentni sastav (mas.%) bakar(ii)-nitrata je: Podaci: A r (Cu) = 63,5; A r (N) = 14; A r (O) = 16 A. 53,5 % Cu; 16,8 % N; 29,7 % O B. 38,2 % Cu; 18,3 % N; 43,5 % O C. 33,9 % Cu; 14,9 % N; 51,2 % O D. 50,6 % Cu; 11,2 % N; 38,2 % O E. 45,7 % Cu; 33,6 % N; 20,7 % O N. ne znam (8) 13. Izračunati masu gvožđa koje nastaje kada 798 kg gvožđe(iii)-oksida proreaguje sa viškom ugljen-monoksida u reakciji predstavljenoj jednačinom: Fe 2 O 3 (s) + 3CO(g) 2Fe(s) + 3CO 2 (g). Podaci: A r (Fe) = 55,8; A r (O) = 16 A. 279 kg D. 372 kg B. 55,8 kg E. 558 kg C. 2,79 kg N. ne znam (8) 14. Koja od navedenih formula je tačna formula ugljovodonika: A. CH 2 =CH 2 CH 2 CH 3 D. CH 3 CH 2 CH=CH 2 B. CH 2 =CH CH CH 3 E. CH 3 CH(CH 3 ) 2 CH 3 C. CH 3 CH 2 =CH CH 3 N. ne znam (3) 15. Sledeća reakcija 2-butenala CH 3 CH CHCHO + 2 H 2 Ni predstavlja reakciju: CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 OH A. hidrogenizacije D. dehidratacije B. hidratacije E. alkoholize C. oksidacije N. ne znam (4) 16. Hejvortova perspektivna formula HOH 2 C OH O HO predstavlja: OH CH 2 OH A. β-d-glukopiranozu D. α-d-fruktofuranozu B. β-d-glukofuranozu E. β-d-fruktofuranozu C. α-d-glukofuranozu N. ne znam (4)

52 80 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ 17. Dietil-etar sa koncentrovanom hloridnom kiselinom (HCl) gradi: A. oksonijum-so D. aldol B. karboksilnu kiselinu E. alkan C. alkohol N. ne znam (5) 18. Dejstvom acil-halogenida na fenol nastaje: A. merkaptan D. anhidrid B. estar E. etar C. amid N. ne znam (5) 19. Redukcijom etanamida sa litijum-aluminijumhidridom (LiAlH 4 ) nastaje: A. etan D. karbamid B. sirćetna kiselina E. etilamin C. nitrometan N. ne znam (6) 20. Kada se na jodmetan u apsolutnom etru deluje opiljcima magnezijuma, a zatim se u reakcionu smešu uvede ugljenik(iv)-oksid, daljom hidrolizom reakcione smeše nastaje jedinjenje A. Zagrevanjem jedinjenja A sa etanolom, u prisustvu H + kao katalizatora, nastaje: A. etanamid D. etil-etanoat B. sirćetna kiselina E. etanoil-hlorid C. metanol N. ne znam (8)

53 ИНФОРМАТОР 81 UNIVERZITET U BEOGRADU 01. jul godine KLASIFIKACIONI ISPIT IZ HEMIJE ZA UPIS NA TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET U BEOGRADU Šifra zadatka: Test ima 20 pitanja. Netačan odgovor donosi 10% od broja poena za tačan zadatak. Zaokruživanje više od jednog odgovora, kao i nezaokruživanje nijednog odgovora donosi 1 poen. Broj poena 1. Koja od navedenih formula je tačna formula ugljovodonika: A. CH 2 =CH 2 CH 2 CH 3 D. CH 3 CH 2 CH=CH 2 B. CH 2 =CH CH CH 3 E. CH 3 CH(CH 3 ) 2 CH 3 C. CH 3 CH 2 =CH CH 3 N. ne znam (3) 2. Sledeća reakcija 2-butenala CH 3 CH CHCHO + 2 H 2 Ni predstavlja reakciju: CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 OH A. hidrogenizacije D. dehidratacije B. hidratacije E. alkoholize C. oksidacije N. ne znam (4) 3. Hejvortova perspektivna formula HOH 2 C OH O HO predstavlja: OH CH 2 OH A. β-d-glukopiranozu D. α-d-fruktofuranozu B. β-d-glukofuranozu E. β-d-fruktofuranozu C. α-d-glukofuranozu N. ne znam (4) 4. Dietil-etar sa koncentrovanom hloridnom kiselinom (HCl) gradi: A. oksonijum-so D. aldol B. karboksilnu kiselinu E. alkan C. alkohol N. ne znam (5)

54 82 ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ 5. Dejstvom acil-halogenida na fenol nastaje: A. merkaptan D. anhidrid B. estar E. etar C. amid N. ne znam (5) 6. Redukcijom etanamida sa litijum-aluminijumhidridom (LiAlH 4 ) nastaje: A. etan D. karbamid B. sirćetna kiselina E. etilamin C. nitrometan N. ne znam (6) 7. Kada se na jodmetan u apsolutnom etru deluje opiljcima magnezijuma, a zatim se u reakcionu smešu uvede ugljenik(iv)-oksid, daljom hidrolizom reakcione smeše nastaje jedinjenje A. Zagrevanjem jedinjenja A sa etanolom, u prisustvu H + kao katalizatora, nastaje: A. etanamid D. etil-etanoat B. sirćetna kiselina E. etanoil-hlorid C. metanol N. ne znam (8) 8. Ako se u jezgru nekog atoma nalazi 82 neutrona, a njegov maseni broj je 138, onda jezgro tog atoma sadrži: A. 138 protona D. 82 elektrona B. 82 protona E. 138 elektrona C. 56 protona N. ne znam (3) 9. Reakcije oksido-redukcije su reakcije u kojima dolazi do: A. promene ph sredine B. prelaska protona sa jedne hemijske vrste na drugu C. promene oksidacionih stanja nekih atoma u jedinjenjima koja reaguju D. oslobađanja velike količine toplote E. izdvajanja gasovitih proizvoda reakcije N. ne znam (3) 10. Natrijum-hidrogenfosfat ima sledeću hemijsku formulu: A. Na 2 H 2 PO 4 D. Na 2 HPO 4 B. Na 3 PO 4 E. Na 3 HPO 4 C. NaH 2 PO 4 N. ne znam (3) 11. Ako gasovi N 2 i NO 2 na istom pritisku i temperaturi zauzimaju istu zapreminu onda imaju: A. jednake količine D. jednak broj atoma B. jednaku masu E. jednaku sitšljivost C. jednaku gustinu N. ne znam (4)

55 ИНФОРМАТОР Koja supstanca rastvaranjem u vodi neće uticati na promenu ph? A. Na 2 S D. K 2 S B. Na 2 SO 4 E. ZnSO 4 C. K 2 SO 3 N. ne znam (4) 13. Oksidacioni brojevi olova, azota i hroma u jedinjenjima PbO 2, (NH 4 ) 2 SO 4, K 2 Cr 2 O 7 imaju (istim redosledom) sledeće vrednosti: A. IV, III, VI D. IV, III, VI B. II, III, III E. IV, III, VI C. II, III, VI N. ne znam (4) 14. Kada aluminijum reaguje sa koncentrovanim rastvorom natrijum-hidroksida nastaje: A. Al(OH) 3 i H 2 D. Al(OH) 3 i H 2 O B. Na[Al(OH) 4 ] i H 2 E. Al 2 O 3 i H 2 O C. Na[Al(OH) 4 ] i H 2 O N. ne znam (5) 15. Koja supstanca se ponaša kao oksidaciono sredstvo u sledećoj reakciji predstavljenoj jednačinom: 2KBr + (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Br 2 + K 2 SO 4 + (NH 4 ) 2 SO 4? A. KBr D. K 2 SO 4 B. (NH 4 ) 2 S 2 O 8 E. (NH 4 ) 2 SO 4 C. Br 2 N. ne znam (5) 16. U rastvoru kalijum-hidroksida koncentracije 0,001 mol/dm 3 ph-vrednost iznosi: A. 3 D. 11 B. 1 E. 7 C. 14 N. ne znam (4) 17. Izračunati broj molekula koji se nalazi u 507,6 g elementarnog joda. Podaci: A r (I) = 126,9 A. 1, D. 1, B. 4, E. 2, C. 6, N. ne znam (7) 18. Kolika masa kalcijum-hlorida je potrebna za pripremu 200 cm 3 rastvora ove soli koncentracije 0,50 mol/dm 3? Podaci: A r (Ca) = 40; A r (Cl) = 35,5 A. 7,55 g D. 75,5 g B. 15,1 g E. 11,1 g C. 1,11 g N. ne znam (7)

OSNOVNA ŠKOLA HEMIJA

OSNOVNA ŠKOLA HEMIJA OSNOVNA ŠKOLA HEMIJA Zadatak broj Bodovi 1. 8 2. 8 3. 6 4. 10 5. 10 6. 6 7. 10 8. 8 9. 8 10. 10 11. 8 12. 8 Ukupno 100 Za izradu testa planirano je 120 minuta. U toku izrade testa učenici mogu koristiti

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

Osnovne veličine, jedinice i izračunavanja u hemiji

Osnovne veličine, jedinice i izračunavanja u hemiji Osnovne veličine, jedinice i izračunavanja u hemiji Pregled pojmova veličina i njihovih jedinica koje se koriste pri osnovnim izračunavanjima u hemiji dat je u Tabeli 1. Tabela 1. Veličine i njihove jedinice

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ Όλες οι αντιδράσεις που ζητούνται στη τράπεζα θεµάτων πραγµατοποιούνται. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων απαιτείται αιτιολόγηση της πραγµατοποίησης των αντιδράσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Univerzitet u Nišu Prirodno-matematički fakultet Departman za hemiju

Univerzitet u Nišu Prirodno-matematički fakultet Departman za hemiju Univerzitet u Nišu Prirodno-matematički fakultet Departman za hemiju Prijemni ispit za upis na Osnovne akademske studije hemije na PMF-u u Nišu školske 2014/15. godine Test se popunjava zaokruživanjem

Διαβάστε περισσότερα

3. Koliko g Fe može da se dobije iz 463,1 g rude gvoždja koja sadrži 50 % minerala magnetita (Fe 3 O 4 ) i 50 % jalovine?

3. Koliko g Fe može da se dobije iz 463,1 g rude gvoždja koja sadrži 50 % minerala magnetita (Fe 3 O 4 ) i 50 % jalovine? PRIJEMNI ISPIT IZ HEMIJE NA RUDARSKO-GEOLOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU Katedra za hemiju; Prof. dr Slobodanka Marinković I) Oblasti 1. Jednostavna izračunavanja u hemiji (mol, molska masa, Avogadrov

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3 1 Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακα οξέων: ΟΝΟΜΑΣΙΑ F HF Υδροφθόριο S 2 H 2 S Υδρόθειο Cl HCl Υδροχλώριο OH H 2 O Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3 οξύ SO 3 H 2 SO 3 Θειώδε οξύ Br HBr Υδροβρώμιο 2 SO 4 H 2 SO

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr . Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Οξειδοαναγωγή Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 95 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών 96 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Τι ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT

PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT 1 OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA Visoka škola strukovnih studija Aranđelovac PRIRUČNIK ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA IZ HEMIJE ARANĐELOVAC, 2017. 2 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT PREDGOVOR

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΗΜΙΚΕΣ Α Ν Τ ΙΔΡΑΣΕΙΣ

Χ ΗΜΙΚΕΣ Α Ν Τ ΙΔΡΑΣΕΙΣ 53 Χ ΗΜΙΚΕΣ Α Ν Τ ΙΔΡΑΣΕΙΣ Χημική αντίδραση ονομάζουμε κάθε χημικό φαινόμενο. Δηλαδή, κάθε φαινόμενο στο οποίο έχουμε αναδιάταξη των ηλεκτρονίων ( e ) της εξωτερικής στιβάδας των ατόμων που παίρνουν μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΟΤΕΛΙΔΑΣ. β) Να βρεθεί σε ποια οµάδα και σε ποια περίοδο του Περιοδικού Πίνακα ανήκουν.

ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΟΤΕΛΙΔΑΣ. β) Να βρεθεί σε ποια οµάδα και σε ποια περίοδο του Περιοδικού Πίνακα ανήκουν. ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ: 03490 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/5/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΟΤΕΛΙΔΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέμα 2ο Α) Για τα στοιχεία: 12 Μg και 8 Ο α) Να κατανεµηθούν τα ηλεκτρόνιά τους σε στιβάδες. (µονάδες 2) β)

Διαβάστε περισσότερα

BANKA PITANJA IZ HEMIJE

BANKA PITANJA IZ HEMIJE BANKA PITANJA IZ HEMIJE NEORGANSKA HEMIJA PUFERI 1. Predstaviti reakciju glavnog pufernog sistema krvi u uslovima moguće acidoze. 2. Predstaviti reakciju glavnog pufernog sistema krvi u uslovima moguće

Διαβάστε περισσότερα

Budući brucoši, srećno!

Budući brucoši, srećno! Prijemni ispit za upis na Osnovne akademske studije hemije na PMF u u Nišu školske 2015/16. godine 1. Izrada testa traje 120 minuta. 2. Test se sastoji od 40 pitanja. 3. Test se popunjava zaokruživanjem

Διαβάστε περισσότερα

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 23 3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 1. Βλέπε θεωρία σελ. 83. 2. α) (χημική εξίσωση) β) (δύο μέλη) (ένα βέλος >) γ) (αντιδρώντα) δ) (τμήμα ύλης ομογενές που χωρίζεται από το γύρω του χώρο με σαφή όρια). ε) (που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοχές στις οποίες στις οποίες στηρίζεται ο αριθμός οξείδωσης

Παραδοχές στις οποίες στις οποίες στηρίζεται ο αριθμός οξείδωσης Αριθμός Οξείδωσης ή τυπικό σθένος Είναι ένας αριθμός που εκφράζει την ενωτική ικανότητα των στοιχείων με βάση ορισμένες παραδοχές. Η χρησιμοποίηση του επιβλήθηκε για τους πιο κάτω λόγους : Χρησιμεύει στη

Διαβάστε περισσότερα

UKUPAN BROJ OSVOJENIH BODOVA

UKUPAN BROJ OSVOJENIH BODOVA ŠIFRA DRŽAVNO TAKMIČENJE VIII razred UKUPAN BROJ OSVOJENIH BODOVA Test pregledala/pregledao...... Podgorica,... 2008. godine UPUTSTVO TAKMIČARIMA Zadatak Bodovi br. 1. 10 2. 10 3. 10 4. 5 5. 10 6. 5 7.

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA ZADATAKA ZA POLAGANJE KLASIFIKACIONOG ISPITA IZ HEMIJE

ZBIRKA ZADATAKA ZA POLAGANJE KLASIFIKACIONOG ISPITA IZ HEMIJE ZBIRKA ZADATAKA ZA POLAGANJE KLASIFIKACIONOG ISPITA IZ HEMIJE VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA POŽAREVAC 1. Napiši formule kalaj(iv)-nitrita i gvožđe(iii)-sulfata. ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

3. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις:

3. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις: 1. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις: 2N 2 + 3H 2 2NH 3 4Na + O 2 2Να 2 Ο Fe + Cl 2 FeCl 2 Zn + Br 2 ZnBr 2 2K + S K 2 S 2Ca + O 2 2CaO Na + Ca -------- C + O 2 CO 2 H 2 + Br 2 2HBr CaO + H 2 O Ca(OH)

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλης επιλογής στην οξειδοαναγωγή (1ο κεφάλαιο Γ Θετική 2015)

Ερωτήσεις πολλαπλης επιλογής στην οξειδοαναγωγή (1ο κεφάλαιο Γ Θετική 2015) Ερωτήσεις πολλαπλης επιλογής στην οξειδοαναγωγή (1ο κεφάλαιο Γ Θετική 2015) 1. Σε ποια απο τις παρακάτω ενώσεις το Ν έχει αριθμό οξέιδωσης +5 A. ΗΝΟ 2 C ΚΝΟ 3 B. ΝΗ 3 D Ν 2 Ο 3 2. Σε ποια απο τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Primeri test pitanja iz hemije za polaganje prijemnog ispita iz hemije - ORGANSKA HEMIJA -

Primeri test pitanja iz hemije za polaganje prijemnog ispita iz hemije - ORGANSKA HEMIJA - OMEGA MS PHARMACY Fakultet za farmaciju i menadžment u farmaciji 21.000 Novi Sad, Mite Ružića 1 tel: (+381 21) 44 75 77; (+381 65) 306 8310 fax: (+381 21) 44 75 77 www.omegams-pharmacy.com office@omegams-pharmacy.com

Διαβάστε περισσότερα

Ispitna pitanja iz medicinske hemije

Ispitna pitanja iz medicinske hemije Ispitna pitanja iz medicinske hemije Periodni sistem elemenata 1. Alkalni metali (1. grupa) u najvišem energetskom nivou imaju elektronsku konfiguraciju: a) s 2 p 1 b) s 2 c) s 1 d) s 1 p 1 e) s 2 p 3

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2-3) ( ) ΘΕΜΑ Α Α1.

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2-3) ( ) ΘΕΜΑ Α Α1. Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2-3) (5 2 2017) ΘΕΜΑ Α Α1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις : 1. Σε ποια από τις επόμενες ενώσεις το χλώριο έχει μεγαλύτερο αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

HEMIJA. eksterna provjera znanja učenika na kraju iii ciklusa osnovne škole. školska 2012/2013. godina UPUTSTVO

HEMIJA. eksterna provjera znanja učenika na kraju iii ciklusa osnovne škole. školska 2012/2013. godina UPUTSTVO HEMIJA eksterna provjera znanja učenika na kraju iii ciklusa osnovne škole školska 2012/2013. godina UPUTSTVO Ne otvarajte test dok vam test-administrator ne kaže da možete početi sa radom. Dozvoljen pribor:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITET U PRIŠTINI MEDICINSKI FAKULTET. Program prijemnog ispita

UNIVERZITET U PRIŠTINI MEDICINSKI FAKULTET. Program prijemnog ispita UNIVERZITET U PRIŠTINI MEDICINSKI FAKULTET Program prijemnog ispita Hemija Struktura atoma Periodni sistem; Hemijske veze Energetika Hemijska kinetika; Hemijska ravnoteža Rastvori - koncentracije; Jonske

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διαλυτότητας για ιοντικές ενώσεις

Κανόνες διαλυτότητας για ιοντικές ενώσεις Κανόνες διαλυτότητας για ιοντικές ενώσεις 1. Ενώσεις των στοιχείων της Ομάδας 1A και του ιόντος αμμωνίου (Ιόντα: Li +, Na +, K +, Rb +, Cs +, NH 4+ ) είναι ευδιάλυτες, χωρίς εξαίρεση: πχ. NaCl, K 2 S,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η 2 SO 4 + BaCl 2 2HCl + BaSO 4. 2HCl + Na 2 CO 3 CO 2 + H 2 O + 2NaCl. 2HCl + Na 2 SO 3 SO 2 + H 2 O + 2NaCl

ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η 2 SO 4 + BaCl 2 2HCl + BaSO 4. 2HCl + Na 2 CO 3 CO 2 + H 2 O + 2NaCl. 2HCl + Na 2 SO 3 SO 2 + H 2 O + 2NaCl ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης γίνονται ανάµεσα σε ηλεκτρολύτες µε ανταλλαγή ιόντων. Για να πραγµατοποιηθεί µια αντίδραση διπλής αντικατάστασης πρέπει ένα τουλάχιστον από τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Τι είναι ο αριθμός οξείδωσης Αριθμό οξείδωσης ενός ιόντος σε μια ετεροπολική ένωση ονομάζουμε το πραγματικό φορτίο του ιόντος. Αριθμό οξείδωσης ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Τρίτη 18 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Τρίτη 18 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 10/04/017 ΕΩΣ /04/017 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ XHMEIA Ημερομηνία: Τρίτη 18 Απριλίου 017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1 Α5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ISPITNA PITANJA Opšta i neorganska hemija I KOLOKVIJUM. 5. Navesti osobine amfoternih oksida i napisati 3 primera amfoternih oksida.

ISPITNA PITANJA Opšta i neorganska hemija I KOLOKVIJUM. 5. Navesti osobine amfoternih oksida i napisati 3 primera amfoternih oksida. Dr Sanja Podunavac-Kuzmanović, redovni profesor tel: (+381) 21 / 485-3693 fax: (+381) 21 / 450-413 e-mail: sanya@uns.ac.rs web page: hemijatf.weebly.com ISPITNA PITANJA Opšta i neorganska hemija I KOLOKVIJUM

Διαβάστε περισσότερα

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu.

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu. ALKENI Acikliči ezasićei ugljovodoici koji imaju jedu dvostruku vezu. 2 4 2 2 2 (etile) viil grupa 3 6 2 3 2 2 prope (propile) alil grupa 4 8 2 2 3 3 3 2 3 3 1-bute 2-bute 2-metilprope 5 10 2 2 2 2 3 2

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η : A) 9,8g H 3 PO 4 αντιδρούν με την κατάλληλη ποσότητα NaCl σύμφωνα με την χημική εξίσωση: H 3 PO 4 + 3NaCl Na 3 PO 4 + 3HCl. Να υπολογίσετε πόσα λίτρα αέριου HCl παράγονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Mesto održavanja amfiteatar. laboratorija 90a predavanja

Mesto održavanja amfiteatar. laboratorija 90a predavanja Naziv predmeta Medicinska hemija Odgovorni nastavnik prof. dr S. Borozan Fond časova 2+2 Ostali nastavnici mr M. Krstić Mesto održavanja Mesto održavanja amfiteatar laboratorija 90a predavanja vežbi Raspored

Διαβάστε περισσότερα

SREDNJA ŠKOLA HEMIJA

SREDNJA ŠKOLA HEMIJA SREDNJA ŠKOLA HEMIJA Zadatak broj Bodovi 1. 6 2. 10 3. 12 4. 8 5. 6 6. 10 7. 8 8. 8 9. 4 10. 10 11. 8 12. 10 Ukupno 100 Za izradu testa planirano je 120 minuta. U toku izrade testa učenici mogu koristiti

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΝΤΙ Ρ Α ΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΝΤΙ Ρ Α ΣΕΙΣ Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 10 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΝΤΙ Ρ Α ΣΕΙΣ 1. Να συµπληρώσετε τα προϊόντα και τους συντελεστές στις επόµενες χηµικές εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 η Σειρά προβλημάτων στο μάθημα Εισαγωγική Χημεία

1 η Σειρά προβλημάτων στο μάθημα Εισαγωγική Χημεία 1 η Σειρά προβλημάτων στο μάθημα Εισαγωγική Χημεία Ημ. Παράδοσης: Δευτέρα 25/11/2013 11 πμ 1. Οι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής σώζουν ζωές!!! Οι αερόσακοι στα αυτοκίνητα, όταν ανοίγουν γεμίζουν με άζωτο το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις οξειδοαναγωγικές και τις μεταθετικές. Α. ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_3499 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΗ

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_3499 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ: XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_3499 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα 2ο 2.1 Α) Να υπολογιστεί ο αριθµός οξείδωσης του αζώτου στις παρακάτω χηµικές ενώσεις:

Διαβάστε περισσότερα

PREGLED OSNOVNIH VELIČINA ZA DEFINISANJE SASTAVA RASTVORA

PREGLED OSNOVNIH VELIČINA ZA DEFINISANJE SASTAVA RASTVORA I RAČUNSKE EŽBE PREGLED OSNONIH ELIČINA ZA DEFINISANJE SASTAA RASTORA Za izražavanje kvantitativnog sastava rastvora u heiji koriste se različite fizičke veličine i odnosi. Koriste se i različite jedinice.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Οξέα Βάσεις Αλατα, και Χημικές αντιδράσεις. Θέμα 1 ο...

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Οξέα Βάσεις Αλατα, και Χημικές αντιδράσεις. Θέμα 1 ο... Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Οξέα Βάσεις Αλατα, και Χημικές αντιδράσεις. Θέμα 1 ο.... Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις, 1.1. Από τις ενώσεις: HCl, H 2 O, NH 3, H 2 SO

Διαβάστε περισσότερα

II RASTVORI. Borko Matijević

II RASTVORI. Borko Matijević Borko Matijević II RASTVORI Rastvori predstavljaju složene disperzne sisteme u kojima su fino usitnjene čestice jedne supstance ravnomerno raspoređene između čestica druge supstance. Supstanca koja se

Διαβάστε περισσότερα

I HEMIJSKI ZAKONI I STRUKTURA SUPSTANCI

I HEMIJSKI ZAKONI I STRUKTURA SUPSTANCI dr Ljiljana Vojinović-Ješić I HEMIJSKI ZAKONI I STRUKTURA SUPSTANCI ZAKON STALNIH MASENIH ODNOSA (I stehiometrijski zakon, Prust, 1799) Maseni odnos elemenata u datom jedinjenju je stalan, bez obzira na

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

RAVNOTEŽE U RASTVORIMA KISELINA I BAZA

RAVNOTEŽE U RASTVORIMA KISELINA I BAZA III RAČUNSE VEŽBE RAVNOTEŽE U RASTVORIMA ISELINA I BAZA U izračunavanju karakterističnih veličina u kiselinsko-baznim sistemima mogu se slediti Arenijusova (Arrhenius, 1888) teorija elektrolitičke disocijacije

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Ε.1. Γ. Ε.. Β. Ε.. Α. Ε.4. Α. Ε.5. Γ. Ε.6. Β. Ε.7. Δ. Ε.8. Δ. Ε.9. Γ. Ε.1. Γ. Ε.11. Δ. Ε.1. Β. Ε.1. α: Σ, β:σ, γ:σ, δ:σ, ε:λ (είναι σωστό μόνο για ιοντικές ενώσεις, στις ομοιοπολικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές Αντιδράσεις. Εισαγωγική Χημεία

Χημικές Αντιδράσεις. Εισαγωγική Χημεία Χημικές Αντιδράσεις Εισαγωγική Χημεία Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Πέντε κυρίως κατηγορίες: Σύνθεσης Διάσπασης Απλής αντικατάστασης Διπλής αντικατάστασης Καύσης Αντιδράσεις σύνθεσης Ένωση δύο ή περισσότερων

Διαβάστε περισσότερα

(είναι οι αντιδράσεις στις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης σε κανένα από τα στοιχεία που συμμετέχουν)

(είναι οι αντιδράσεις στις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης σε κανένα από τα στοιχεία που συμμετέχουν) Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Μεταθετικές Αντιδράσεις (είναι οι αντιδράσεις στις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης σε κανένα από τα στοιχεία που συμμετέχουν) l Αντιδράσεις εξουδετέρωσης Χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα. Κατερίνα Σάλτα 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών 2014

Αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα. Κατερίνα Σάλτα 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών 2014 Αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα Κατερίνα Σάλτα 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών 2014 Διαλύματα Διαλύματα είναι τα ομογενή μείγματα δύο ή περισσοτέρων χημικών ουσιών. Διαλύτης θεωρείται η ουσία

Διαβάστε περισσότερα

Idealno gasno stanje-čisti gasovi

Idealno gasno stanje-čisti gasovi Idealno gasno stanje-čisti gasovi Parametri P, V, T i n nisu nezavisni. Odnos između njih eksperimentalno je utvrđeni izražava se kroz gasne zakone. Gasni zakoni: 1. ojl-maritov: PVconst. pri konstantnim

Διαβάστε περισσότερα

13. GRUPA PERIODNOG SISTEMA 13. GRUPA PERIODNOG SISTEMA. Elektronska konfiguracija ns 2 np 1 B 4

13. GRUPA PERIODNOG SISTEMA 13. GRUPA PERIODNOG SISTEMA. Elektronska konfiguracija ns 2 np 1 B 4 13. GRUPA PERIODNOG SISTEMA 13. GRUPA PERIODNOG SISTEMA Bor redak element, najčešće u obliku minerala boraksa, Na 2 B 4 O 7 10H 2 O. Aluminijum najrasprostranjeniji metal u Zemljinoj kori (8,3 mas.%) i

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ H

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ H Hταξινόµηση των στοιχείων τάξη Γ γυµνασίου Αναγκαιότητα ταξινόµησης των στοιχείων Μέχρι το 1700 µ.χ. ο άνθρωπος είχε ανακαλύψει µόνο 15 στοιχείακαι το 1860 µ.χ. περίπου 60στοιχεία. Σηµαντικοί Χηµικοί της

Διαβάστε περισσότερα

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ »»...» -300-0 () -300-03 () -3300 3.. 008 4 54. 4. 5 :.. ;.. «....... :. : 008. 37.. :....... 008.. :. :.... 54. 4. 5 5 6 ... : : 3 V mnu V mn AU 3 m () ; N (); N A 6030 3 ; ( ); V 3. : () 0 () 0 3 ()

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015 1 ο Θέμα. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Ο αριθμός οξείδωσης του μαγγανίου (Mn) στην ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + )

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + ) ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α α) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ατομικός αριθμός (Ζ) Μαζικός αριθμός (Α) β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση a) Σε ένα άτομο μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

Ca +2 K + Mg +2 H + Al +3 Na + Zn +2 S -2 NO 3. ΑΣΚΗΣΗ 1-Συμπληρώστε κατάλληλα, τα κενά του πίνακα με τα ονόματα και τους χημικούς τύπους των ενώσεων.

Ca +2 K + Mg +2 H + Al +3 Na + Zn +2 S -2 NO 3. ΑΣΚΗΣΗ 1-Συμπληρώστε κατάλληλα, τα κενά του πίνακα με τα ονόματα και τους χημικούς τύπους των ενώσεων. Σελίδα: 1 Φ.Εργασίας Χημεία Α Λυκείου Κεφ. 2 ΤΟΛΟΓΙΑ / ΑΟ /ΧΗΜΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ / Mr - Επιμέλεια: Παναγιώτης Κουτσομπόγερας Όνομα & Επώνυμο : Τάξη: Ημερομηνία: ΤΥΠΟΣ Cl -1 CaCl 2 ΑΣΚΗΣΗ 1-Συμπληρώστε κατάλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων

Κεφάλαιο 1. Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων Κεφάλαιο 1 Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό του επιστημονικού κλάδου της Οργανικής Χημείας και περιλαμβάνει αναφορές στους πυλώνες της. Ειδικότερα, εδώ παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

προσθέτουµε 500ml ΗΝΟ ( ) ) . Επίσης, θ = 25 C

προσθέτουµε 500ml ΗΝΟ ( ) ) . Επίσης, θ = 25 C Θέµ ο ( ) ( ) προσθέτουµε 500ml ΗΝΟ ( ) ) Α ιθέτουµε διάλυµ όγκου 500ml που περιέχει τις σθενείς βάσεις Β κι Γ µε συγκεντρώσεις 0,4Μ γι την κάθε µί Στο διάλυµ διλύµτος συγκέντρωσης 0,8Μ κι προκύπτει διάλυµ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ. γ) Cl2 (ομοιοπολική ένωση) To μόριο του HCl έχει ηλεκτρονιακό τύπο: H( C

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ. γ) Cl2 (ομοιοπολική ένωση) To μόριο του HCl έχει ηλεκτρονιακό τύπο: H( C ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ Αριθμός οξείδωσης (Α.Ο.: στις ιοντικές (ετεροπολικές ενώσεις, ονομάζεται το πραγματικό φορτίο που έχει ένα ιόν. στις ομοιοπολικές (μοριακές ενώσεις, ονομάζεται το φαινομενικό φορτίο που θα

Διαβάστε περισσότερα

γ) Βa(ΟΗ) 2 (aq) + ΗBr(aq)

γ) Βa(ΟΗ) 2 (aq) + ΗBr(aq) Θέμα 2 ο 2.1. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω αντιδράσεων που γίνονται όλες. α) CaI 2 (aq) + AgNO 3 (aq) β) Cl 2 (g) + H 2 S(aq) γ) Βa(ΟΗ) 2 (aq) + ΗBr(aq)

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών

Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών Ανέστης Θεοδώρου ΧΗΜΕΙΑ Γ Λυκείου Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ Ι ΑΚΤΕΑ- ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 15-16 Κεφάλαιο 1ο: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ Ενότητα η Οξείδωση Αναγωγή Κυριότερα οξειδωτικά - αναγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ОСНОВИ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ АЛКИНИ И ДИЕНИ

ОСНОВИ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ АЛКИНИ И ДИЕНИ ОСНОВИ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ Предавања АЛКИНИ И ДИЕНИ Др Весна Антић, ванредни професор Др Малиша Антић, ванредни професор ALKINI C C Ugljovodonici sa trostrukom vezom C C Opšta formula alkina: C n H 2n-2 Ugljenikovi

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης

Α. Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης 1 Δ ι δ ακ τ ι κ ή Ε ν ό τ η τ α: Οξειδοαναγωγικές Αντιδράσεις Α. Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης Ορισμός Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης είναι οι αντιδράσεις στις οποίες ένα στοιχείο (μέταλλο ή αμέταλλο)

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVNA ŠKOLA HEMIJA

OSNOVNA ŠKOLA HEMIJA OSNOVNA ŠKOLA HEMIJA UPUTSTVO TAKMIČARIMA Zadatak br. Bodovi 1. 10 2. 10 3. 10 4. 10 5. 1o 6. 10 7. 10 8. 10 9. 10 10. 10 Ukupno: 100 bodova - Za izradu testa planirano je 120 minuta. - U toku izrade

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Επιλέγετε δέκα από τα δεκατρία θέματα) ΘΕΜΑΤΑ 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Γιατί; (α) Από τα στοιχεία Mg, Al, Cl, Xe, C και Ρ, τον μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

HALOGENI ELEMENTI HALOGENI ELEMENTI. Elektronska konfiguracija ns 2 np 5

HALOGENI ELEMENTI HALOGENI ELEMENTI. Elektronska konfiguracija ns 2 np 5 17. grupa Periodnog sistema elemenata. Zajednički simbol X. Ne nalaze se u prirodi u elementarnom stanju (zbog velike reaktivnosti), već u obliku: F minerala fluorita (CaF 2 ) Cl minerala halita (NaCl)

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

ОСНОВИ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ АЛКОХОЛИ

ОСНОВИ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ АЛКОХОЛИ ОСНОВИ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ Предавања АЛКОХОЛИ Др Весна Антић, ванредни професор Др Малиша Антић, ванредни професор ALKOHOLI Alkoholi su jedinjenja opšte formule R-OH. Funkcionalna grupa alkohola je hidroksilna

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ) Συνεργάτες Χηµικοί: Ερρίκος Γιακουµάκης Γιώργος Καπελώνης Μπάµπης Καρακώστας Ιανουάριος 2005 2 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ

Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής 1 ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ 1. α) Γχζηε ηζξ ααζζηέξ ανπέξ μζημδυιδζδξ ημο δθεηηνμκζημφ πενζαθήιαημξ ηςκ αηυιςκ Mg (Z=12), K (Z=19), ηαζ Ag (Ε=47). Δλδβήζηε ιε ηδ εεςνία ηςκ ιμνζαηχκ

Διαβάστε περισσότερα

, ε) MgCl 2 NH 3. COOH, ι) CH 3

, ε) MgCl 2 NH 3. COOH, ι) CH 3 I.ΟΞΕΑΒΑΣΕΙΣ, ΙΟΝΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ(ΓΕΝΙΚΑ) 1. Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις, όταν διαλυθούν στο νερό διίστανται και ποιες ιοντίζονται: α) Ca(NO 3 ) 2, β) KOH, γ) HCl, δ) NH 3, ε) MgCl 2, στ) NH 4

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

3.1 Granična vrednost funkcije u tački 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 2 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 3. Granična vrednost funkcije u tački Neka je funkcija f(x) definisana u tačkama x za koje je 0 < x x 0 < r, ili

Διαβάστε περισσότερα

3 o Μάθημα : Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης

3 o Μάθημα : Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης 3 o Μάθημα : Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης 1. Στόχοι του μαθήματος Οι μαθητές να γνωρίσουν:i) πότε πραγματοποιείται μια αντίδραση απλής αντικατάστασης, με βάση τη σειρά δραστικότητας των μετάλλων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΧλΘ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 8 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

http://ekfe.chi.sch.gr ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Πειράματα Χημείας Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων

http://ekfe.chi.sch.gr ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Πειράματα Χημείας Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων http://ekfe.chi.sch.g 5 η - 6 η Συνάντηση ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 010 Πειράματα Χημείας Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης αραίωση διαλυμάτων Παρασκευή και ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

STVARANJE VEZE C-C POMO]U ORGANOBORANA

STVARANJE VEZE C-C POMO]U ORGANOBORANA STVAAJE VEZE C-C PM]U GAAA 2 6 rojne i raznovrsne reakcije * idroborovanje alkena i reakcije alkil-borana 3, Et 2 (ili TF ili diglim) Ar δ δ 2 2 3 * cis-adicija "suprotno" Markovnikov-ljevom pravilu *

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε στην κόλλα σας το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ ΚΩΛΕΤΤΗ 9- -068 0 8464 0 847670 www.irakleitos.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΙΟΥ 06 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

=Διορθώσεις και εντός-εκτός ύλης σχολικού βιβλίου=

=Διορθώσεις και εντός-εκτός ύλης σχολικού βιβλίου= =Διορθώσεις και εντός-εκτός ύλης σχολικού βιβλίου= Στις παρακάτω εικόνες, τα σκιασμένα πλαίσια υποδηλώνουν τις παραγράφους τού σχολικού βιβλίου που είναι ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ. Σελίδα 11: Εκτός ύλης είναι η παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2014 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2014 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2014 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ερώτηση 1 (3 μονάδες) +7-1 +1 0 α) NaClO 4 HCl HClO Cl 2 (4 x 0,5= μ. 2) β) Το HClO. O αριθμός οξείδωσης του χλωρίου μειώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

3. Υπολογίστε το μήκος κύματος de Broglie (σε μέτρα) ενός αντικειμένου μάζας 1,00kg που κινείται με ταχύτητα1 km/h.

3. Υπολογίστε το μήκος κύματος de Broglie (σε μέτρα) ενός αντικειμένου μάζας 1,00kg που κινείται με ταχύτητα1 km/h. 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η συχνότητα και το μήκος κύματος του φωτός που εκπέμπεται όταν ένα e του ατόμου του υδρογόνου μεταπίπτει από το επίπεδο ενέργειας με: α) n=4 σε n=2 b) n=3 σε n=1 c)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Ιωάννα Βασιλείου, Σταυρούλα Γκιτάκου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Ιωάννα Βασιλείου, Σταυρούλα Γκιτάκου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12 02-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Ιωάννα Βασιλείου, Σταυρούλα Γκιτάκου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Χημικός δεσμός και φυσικές ιδιότητες

Χημικός δεσμός και φυσικές ιδιότητες Χημικός δεσμός και φυσικές ιδιότητες Η ιοντική θεωρία των διαλυμάτων (Svante Arrhenius, 1884) Κίνηση ιόντων σε διάλυμα Τα ιόντα κατέχουν σταθερές θέσεις σε έναν κρύσταλλο. Όμως, στην πορεία διάλυσης, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης Αντιδράσεις πολύπλοκης µορφής είναι το αναγωγικό και το Cl

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης Αντιδράσεις πολύπλοκης µορφής είναι το αναγωγικό και το Cl 226 227 10 o Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Για να γίνει ευκολότερη η µελέτη των οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων, τις ταξινοµούµε στις παρακάτω κατηγορίες Αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

@elimo vam uspeh u radu!

@elimo vam uspeh u radu! MINISTARSTVO PROSVETE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE SRPSKO HEMIJSKO DRU[TVO OP[TINSKO TAKMI^EWE IZ HEMIJE MART, 2005. GODINE TEST ZA VIII RAZRED [ifra u~enika: Pa`qivo pro~itajte tekstove zadataka. U prilogu

Διαβάστε περισσότερα