Εργασία για την επιστρουή των γλσπτών τοσ Παρθενώνα και την επανένωση τοσ μνημείοσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργασία για την επιστρουή των γλσπτών τοσ Παρθενώνα και την επανένωση τοσ μνημείοσ"

Transcript

1 1 Εργασία για την επιστρουή των γλσπτών τοσ Παρθενώνα και την επανένωση τοσ μνημείοσ Μάρμαρα τοσ Παρθενώνα : Ιστορία μιας κλοπής ή η κλοπή μιας ιστορίας; «Τη ζεκαίλεη ν Σαίμπεξ γηα ηελ Αγγιία; Ο θαζεδξηθφο λαφο ηνπ Αγίνπ Παχινπ; Τη ζεκαζία έρεη ην Ταδ Μαράι γηα ηελ Ιλδία; Η θαπέια Σημηίλα γηα ηελ Ιηαιία; Τα Μάξκαξα ηνπ Παξζελψλα είλαη ε πεξεθάληα καο. Δίλαη ε ηαπηφηεηά καο. Δίλαη φ,ηη καο ζπλδέεη κε ην Διιεληθφ ζαχκα. Δίλαη δεκηνπξγίεο ζπλψλπκεο κε ηηο έλλνηεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ειεπζεξίαο» Σηα ιφγηα απηά ηεο Μειίλαο Μεξθνχξε ππνιαλζάλεη ην εζληθφ θξφλεκα ηνπ ηφπνπ καο, άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηζηνξία καο. Σε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο νη εζληθέο θιεξνλνκηέο ησλ ιαψλ καδί κε ηα εζληθά κλεκεία ηνπο ζπλπθαίλνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. Γελ είλαη απιψο απνκεηλάξηα ηνπ παξειζφληνο, αιιά ε απηή αθνξκή γηα ηελ αλαβίσζε ησλ ηδεψλ πνπ πξεζβεχνπλ. Τα κλεκεία ελφο ιανχ απνηεινχλ ηνλ ζεκέιην ιίζν ηεο ηζηνξίαο ηνπ, ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία νηθνδνκεί ηε λεφηεξε ηζηνξία ηνπ καδί ηνπο θφπνπο, ηηο αγσλίεο, ηνπο θφβνπο αιιά θαη ηηο ειπίδεο ηνπ, πνπ ρξσκαηίδνπλ πνηθηινηξφπσο ηε δσή ηνπ. Με πνηφ κλεκείν ινηπφλ έρεη ζπλδεζεί ην φλνκα ηεο Διιάδαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ; Φσξίο ακθηβνιία κε ηνλ Παξζελψλα. Φηίζηεθε πξνο ηηκήλ ηεο ζεάο Αζελάο πξνζηάηηδαο ηεο πφιεο ηεο Αζήλαο. Υπήξμε ην απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο ζεκαληηθψλ αξρηηεθηφλσλ θαη γιππηψλ ζηα κέζα ηνπ 5 νπ αηψλα π.ρ. Η επνρή ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ηαπηίδεηαη κε απηή ηεο Αζελατθήο εγεκνλίαο. Ο Παξζελψλαο απνηεινχζε, απνηειεί θαη ζα απνηειεί ην ιακπξφηεξν κλεκείν ηεο Αζελατθήο πνιηηείαο θαη ηνλ θνινθψλα ηνπ δσξηθνχ ξπζκνχ. Ο Παξζελψλαο θαηφξζσζε λα έρεη κηα αθκαία πνξεία κέζα ζηελ ηζηνξία. Καηά πξψην θαη θχξην ιφγν, ηα παιαηφηεξα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα δσήο βξέζεθαλ ζηελ Αθξφπνιε θαηά ηα λενιηζηθά ρξφληα

2 (3500). Η πεξηνρή γχξσ απφ ηνλ Παξζελψλα απνηέιεζε αμηφινγν δηνηθεηηθφ αιιά θαη ζξεζθεπηηθφ θέληξν. Ο Ιεξφο Βξάρνο πήξε ζάξθα θαη νζηά ράξε ζην κεγαιεηψδεο φξακα ηνπ Πεξηθιή, αιιά θαη ζηηο εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ Ιθηίλνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καιιηθξάηε, ηε γεληθή επνπηεία ηνπ Φεηδία θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ησλ καζεηψλ ηνπ ηειεπηαίνπ. Τέινο, ν Παξζελψλαο καξηπξεί φηη ε Διιάδα, ε γελέηεηξα ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ, κε ηα πςειά ηεο ηδαληθά, δελ ιεζκνλεί ην έλδνμν παξειζφλ ηεο, αιιά πξνζπαζεί λα δηαθπιάμεη θαη λα ην θιεξνδνηήζεη ζηηο επφκελεο γεληέο. Όκσο δελ έιεηςαλ θαη νη ραιεπνί θαηξνί γηα ηνλ Παξζελψλα πνπ έζεζαλ ζε θίλδπλν ηελ αξρηθή ηνπ ιάκςε. Ήδε απφ ην 480 π.ρ. είρε αξρίζεη λα ρηίδεηαη ν Παξζελψλ, φκσο νη βάξβαξεο ιεειαζίεο θαη επηδξνκέο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, πνπ απέξξεαλ απφ ηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο θαηέζηξεςαλ ηνπο θίνλεο πνπ κφιηο είραλ πξνιάβεη λα πςσζνχλ θαη άθεζαλ πίζσ ηνπο ηηο ζηάρηεο θαη ηα ζπληξίκκηα ηνπ άιινηε ιακπξνχ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Όκσο θαη ζε άιιεο επνρέο ε Αθξφπνιε ηεο Αζήλαο ιεειαηήζεθε βάξβαξα, ηξαπκαηίζηεθε ζαλάζηκα, αιιά θαηάθεξε έλδνμα λα μαλαγελλεζεί κέζα απφ ηηο ζηάρηεο ηεο. Δλδεηθηηθά, ην 1453 ν Παξζελψλαο έγηλε ηδακί, ελψ ην 1656 θαηαζηξάθεθε ε κεζαία ζεηξά ησλ Πξνππιαίσλ απφ ηελ έθξεμε. Τν 1687 αλαηηλάρζεθε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Παξζελψλα απφ έθξεμε γηα κηα αθφκα θνξά, αθνχ εθείλε ηελ πεξίνδν νη Τνχξθνη ην ρξεζηκνπνηνχζαλ ζαλ ππξηηηδαπνζήθε. Τν απνθνξχθσκα απνηέιεζε θπζηθά, ε απφζπαζε ησλ Μαξκάξσλ ηνπ Παξζελψλα απφ ηε γελέηεηξα πφιε ηνπο, ηελ Αζήλα θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηελ Αγγιία απφ ην Λφξδν Έιγηλ. Σήκεξα θαηνηθνεδξεχνπλ ζην Λνλδίλν «θηινμελνχληαη»ζην βξεηαληθφ κνπζείν, πξάγκα πνπ δελ ζπλάδεη κε ηελ αλακθηζβήηεηε ειιεληθφηεηά ηνπο Γπζηπρψο νξηζκέλα απφ ηα ππφ ζπδήηεζε κάξκαξα δελ θαηάθεξαλ λα θηάζνπλ δηα ζαιάζζεο σο ην Λνλδίλν θαη αγλνείηαη ε ηχρε ηνπο-πηζαλψο ζα θείηνληαη αιινησκέλα θαη θαηεζηξακκέλα ζην ζθνηεηλφ βπζφ θάπνηαο ζάιαζζαο. 2

3 Η ηζηνξία ηεο θινπήο ηνπο ρξνλνινγείηαη γχξσ ζην 1801 κε 1812, νπφηε θαη νινθιεξψζεθε ε απνκάθξπλζή ηνπο. Τφηε ε Διιεληθή επηθξάηεηα βξηζθφηαλ ζε δπζκελή ζέζε θαηνρήο απφ ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ν Τφκαο Έιγηλ, Άγγινο δηπισκάηεο θαη πξέζβεο ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία κε ηελ πξφθαζε ηεο κειέηεο ησλ καξκάξσλ, θαηφξζσζε λα απνζπάζεη κεγάια ηκήκαηα ησλ γιππηψλ ηνπ Παξζελψλα θαη λα ηα κεηαθέξεη κε ηελ επίζεκε ζπλαίλεζε ηνπ Σνπιηάλνπ, ν νπνίνο δελ είρε πξνζσπηθέο βιέςεηο ζ απηά ζηελ Αγγιία. Τν 1816 ε Αγγιηθή θπβέξλεζε αγφξαζε ηα επνλνκαδφκελα «Διγίλεηα Μαξκαξα»θαη ηα εμέζεζε ζην βξεηαληθφ κνπζείν, φππ βξίζθνληαη κέρξη ζήκεξα. Απηή ε «αζέιγεηα» ηνπ Έιγηλ ζηνλ Διιεληθφ πνιηηηζκφ ζηειηηεχηεθε απφ πνιινχο επηθαλείο αλζξψπνπο ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ αλά ηνλ θφζκν θαη πξνθάιεζε κία θαζνιηθή θαη φρη κφλν ειιεληθνχ ραξαθηήξα αλεζπρία: ήηαλ απιψο ε ηζηνξία κηαο θινπήο ή ηειηθά απηή ε πξάμε ηνπ Έιγηλ ήηαλ ε θινπή ηεο ειιεληθήο ηζηνξία, άξα θαη ηνπ πνιηηηζκνχ καο; Δίλαη παξάδνμν, αιιά αξθεηά ειπηδνθφξν ην γεγνλφο φηη δχν άλζξσπνη ησλ γξακκάησλ, ν ιφξδνο Βχξσλ θαη ν Sir john Newport, πνπ κνηξάδνληαη ηελ ίδηα εζληθφηεηα κε ηνλ Έιγηλ, αληηηάρζεθαλ ζηελ πξάμε ηνπ, ηελ νπνία ζεψξεζαλ θαηάθνξε πξνζβνιή θαη θαθνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Ο πξψηνο θάλεη θαηαθαλή ηε δηακαξηπξία ηνπ απέλαληη ζε απηφ ην θιέγνλ πνιηηηζκηθφ δήηεκα, κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ πνήκαηφο ηνπ «Φάξνιλη Τζάηιλη Πξνζθχλεκα», φπνπ αληαλαθιάηαη θαλεξά ε άπνςή ηνπ γηα ηελ αθαίξεζε ησλ καξκάξσλ ηνπ Παξζελψλα: «Απφ βξεηαληθά ρέξηα, φπνπ άξκνδε θαιχηεξα / Γηα ηε θξνχξεζε ησλ ιεηςάλσλ άρξεζηνο λα απνθαηαζηαζεί».ο δεχηεξνο δήισζε ηα παξαθάησ: «Ο αμηφηηκνο θχξηνο έρεη επσθειεζεί απφ ηα πην αδηθαηνιφγεηα κέζα θαη έρεη δηαπξάμεη ηηο πην θαηάθνξεο ιεειαζίεο. Ήηαλ, θαίλεηαη, κνηξαίν ην γεγνλφο φηη έλαο εθπξφζσπνο ηεο ρψξαο καο ιεειάηεζε εθείλα πα αληηθείκελα πνπ νη Τνχξθνη θαη άιινη βάξβαξνη είραλ ζεσξήζεη ηεξά» 3

4 Έλα αθφκε ζέκα ππφ ζπδήηεζε ζα πξέπεη λα είλαη θαη ε αλαγθαία θαη απαηηνχκελε ζπληήξεζε ησλ καξκάξσλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ βξεηαληθνχ κνπζείνπ. Οη αλάγθεο γηα θαζαξφηεηα θαη ζσζηέο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο ησλ γιππηψλ θαη ησλ καξκάξσλ είλαη επηηαθηηθέο θαη επηβεβιεκέλεο γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο «ζηε δσή». Γπζηπρψο, φκσο ηα κάξκαξα έρνπλ ππνζηεί ηε θζνξά ηνπ ρξφλνπ θαζψο ιφγσ ηεο ξχπαλζεο ε επηθάλεηά ηνπο έρεη δηαβξσζεί ακεηάθιεηα. Έηζη, νη δχν πξνεγνχκελνη αηψλεο έρνπλ αθήζεη θαζνξηζηηθά ην ζηίγκα ηνπο ζηα γιππηά, ηα νπνία «αξγνπεζαίλνπλ» θπξίσο ιφγσ ησλ πξνεγνχκελσλ κεζφδσλ θαζαξηζκνχ πνπ εθαξκφδνληαλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ βξεηαληθνχ κνπζείνπ φπνπ βξίζθνληαη. Πξνο βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ν επηζηήκνλαο Μάηθι Φαξαληέη πξνηάζεθε σο αξκφδηνο γηα λα επηιχζεη ην πξφβιεκα ηεο επηδείλσζεο ηεο επηθαλείαο ησλ καξκάξσλ ην 1838 θαη ελδεηθηηθά ν ίδηνο αλαθέξεη: «ηα κάξκαξα ήηαλ γεληθά πνιχ βξψκηθα ζα εθαξκφζσ αιθάιηα, ηφζν αλζξαθηθά, φζν θαη θαπζηηθά, αιιά ππνιείπνλαη θαηά πνιχ ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο επηθαλείαο ηνπ καξκάξνπ ζηε ζσζηή απφρξσζή ηνπ θαη ηεο θαζαξφηεηαο πνπ ηνπο αξκφδεη Η εμέηαζε (ησλ καξκάξσλ) κε έρεη θάλεη λα απειπίδνκαη θαη λα ζεσξψ ζρεδφλ αδχλαηε ηελ πηζαλφηεηα παξνπζίαζεο ησλ καξκάξσλ ζην βξεηαληθφ κνπζείν ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε αγλφηεηαο θαη ιεπθφηεηαο, νη νπνίεο αξρηθά ηα δηέθξηλαλ» Σπκπιεξσκαηηθά, ε θχιαμε ησλ εθζεκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κα ην ζθεπηηθφ ηεο δηαθχιαμεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ελφο νιφθιεξνπ πνιηηηζκνχ. Έηζη, ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ απζηεξνί θαλφλεο θαη απαξάβαηνη. Πξνθαιεί ζιίςε ζε θάζε έιιελα ην γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε έγγξαθα ηνπ βξεηαληθνχ κνπζείνπ, έρνπλ θαηαγξαθεί κηα ζεηξά απφ αηπρήκαηα, θινπέο θαη πξάμεηο βαλδαιηζκνχ ζηα κάξκαξα απφ επηζθέπηεο. Όια ηα παξαπάλσ έρνπλ νκνινγνπκέλσο πξνθαιέζεη πεξαηηέξσ δεκία ζηα γιππηά. Αλάκεζα ζηα άιια, πεξηιακβάλεηαη θαη έλα πεξηζηαηηθφ ηνπ 1961, φηαλ δχν αλήιηθα αγφξηα απνθφιιεζαλ κέξνο ηνπ πνδηνχ ελφο θέληαπξνπ. Παξφκνηα πεξηζηαηηθά ζπλέβεζαλ ην 1966, ην 1970, ην 1974 θαζψο θαη ην

5 Σχκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ, ν θχξηνο ζηφρνο ηεο ειιεληθήο εθζηξαηείαο γηα ηελ επαλέλσζε ηνπ κλεκείνπ ηνπ Παξζελψλα, είλαη ε απνθαηάζηαζε ησλ «νξγαληθψλ ζηνηρείσλ» ησλ δσηηθψλ κεξψλ, ηα νπνία «ζηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζηεξνχληαη ζπλνρήο, έρνπλ έιιεηςε νκνηνγέλεηαο θαη ηεο ηζηνξηθφηεηαο ηνπ κλεκείνπ ζην νπνίν αλήθνπλ» θαη κηα ελδερφκελε επαλέλσζή ηνπο ζα επέηξεπε ζηνπο επηζθέπηεο - αιιά θαη ζηνπο έιιελεο- λα εθηηκήζνπλ θαιχηεξα ην ζχλνιφ ηνπο. Τα κάξκαξα ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ζσζηφ ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, θάηη πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ «πιεξέζηεξε θαηαλφεζε θαη εξκελεία ηνπο». Έρνπλ επηηεπρζεί επηζηξνθέο επηζηξνθέο ζξαπζκάησλ ή πνιχ κηθξψλ ηκεκάησλ ηνπ κλεκείνπ κε πνιιέο ρψξεο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο είλαη ε Σνπεδία, ην Βαηηθαλφ, ην κνπζείν ηνπ Getty ζην Λνο Άληδειεο θ.α. Ο ηξφπνο απφθηεζεο θαη νηθεηνπνίεζεο ησλ καξκάξσλ ζην βξεηαληθφ κνπζείν δελ ήηαλ λφκηκνο γηαπηφ ζα πξέπεη λα επηζηξαθνχλ ζηνλ αξκφδην ηδηνθηήηε ηνπο. Άιισζηε ζήκεξα δηαηίζεληαη νη θαηάιιειεο ππνδνκέο. Η θαηαζθεπή ηνπ λένπ κνπζείνπ ηεο Αθξφπνιεο ππφζρεηαη ηελ αμηνπξεπέζηαηε ζηέγαζε ησλ καξκάξσλ θαη πξνυπνζέηεη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο αλάκεζα ζηα άιια γιππηά, πνπ ζα ηα ελψλεη ε θνηλή ηνπο ηαπηφηεηα. Η ηερλνινγία κε ηελ νπνία έρεη εμνπιηζηεί ην κνπζείν είλαη ππεξζχγρξνλε θαη εγγπάηαη ηελ νξζή ζπληήξεζε ησλ εθζεκάησλ. Σπλνςίδνληαο, ινηπφλ, ε απφζπαζε ησλ καξκάξσλ Παξζελψλα είλαη κηα κεγάιε απψιεηα γηα ηνλ πνιηηηζκφ καο, αιιά θαη ηνλ παγθφζκην πνιηηηζκφ. Η πξάμε ηνπ Έιγηλ, παξφηη έγηλε πξηλ δχν αηψλεο πξνβιεκαηίδεη έληνλα ηνπο αλζξψπνπο ζήκεξα. Ωο Έιιελεο «απαηηνχκε» ηελ επηζηξνθή ησλ καξκάξσλ θαη σο άλζξσπνη κπαίλνπκε ζε δηαδηθαζία πξνβιεκαηηζκνχ θαη ιππφκαζηε ζηε ζέα ησλ άδεησλ ζέζεσλ ζηα κνπζεία καο, πνπ ζπρλά θέξνπλ επηγξαθέο φπσο:» Τα ππφινηπν ηκήκα βξίζθεηαη ζην βξεηαληθφ κνπζείν»θ.ι.π. Καηαιεθηηθά, γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε «Διγίλεηα αζέιγεηα» ζηα κάξκαξα ηνπ Παξζελψλα, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε θαθνπνίεζή ηνπο απνηεινχλ ζπλψλπκεο έλλνηεο θαθνπνίεζεο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο 5

6 6 Διιάδαο θαη νδεγνχλ ζηελ απνζπαζκαηηθφηεηά ηεο, επνκέλσο ζηελ θινπή ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο. Κιείλνληαο, ζα ήζεια κε ηε βνήζεηα δχν κεγάισλ γπλαηθείσλ πξνζσπηθνηήησλ λα ηνλίζσ ηα παξαθάησ: «Έξρνληαη ζηηγκέο ζηε δσή φπνπ ην λα παξακείλεηο ζησπειφο γίλεηαη ζθάικα θαη ην λα κηιήζεηο απνηειεί ππνρξέσζε. Πνιηηηθφ θαζήθνλ, εζηθή πξφθιεζε θαη θαηεγνξεκαηηθφ πξφζηαγκα ην νπνίν δελ κπνξνχκε λα παξαθάκςνπκε»,οξηάλα Φαιάηζη, Οργή και Περηφάνεια. Γη απηφ είλαη επηβεβιεκέλε ε αλάγθε ηεο δηαθσλίαο, ηεο αληηπαξάζεζεο θαη ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ θεθηεκέλσλ ησλ ιαψλ. Δίλαη ε απφδεημε ηεο απνπζίαο ηεο ιήζεο. Τεο ιήζεο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηζηνξίαο καο, πνπ έρεη «θιαπεί»θαη αλ ιεζκνλεζεί απφ ηνπο Έιιελεο ην παξειζφλ, ην κέιινλ πξνβιέπεηαη ζθνηεηλφ θαη αβέβαην. Η Μειίλα Μεξθνχξε έιεγε: «Διπίδσ λα δσ ηα κάξκαξα πίζσ ζηελ Αζήλα πξνηνχ πεζάλσ. Αλ φκσο έξζνπλ αξγφηεξα, εγψ ζα μαλαγελλεζψ» Αξηάδλε

Μία ιστορία χαραγμένη στο μάρμαρο

Μία ιστορία χαραγμένη στο μάρμαρο Μία ιστορία χαραγμένη στο μάρμαρο Ζ αμία ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ γηα θάζε ιαφ είλαη αλεθηίκεηε. Σηφρνο θαη επηζπκία ηνπ είλαη λα ηα δηαθπιάηηεη θαη λα ηα εθηηκά ζαλ πνιχηηκν ζεζαπξφ πνπ απαηηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ςποβλειθήζα ζηον Δπίκ. Καθηγηηή Καπαζαββόγλος Αναζηάζιο

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο θιεηδηά: δεμηψζεηο/ γεχκαηα/ εθδειψζεηο θηινθξνζχλεο, δηπισκαηία, δηπισκαηηθή πξαθηηθή, εζηκνηππία, επίζεκε/ ηηκεηηθή ζέζε, επίζεκν πξφζσπν/

Λέμεηο θιεηδηά: δεμηψζεηο/ γεχκαηα/ εθδειψζεηο θηινθξνζχλεο, δηπισκαηία, δηπισκαηηθή πξαθηηθή, εζηκνηππία, επίζεκε/ ηηκεηηθή ζέζε, επίζεκν πξφζσπν/ ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηνπ πξνβαδίζκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εζηκνηππίαο θαη ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Ζ ζεκαζία ηνπ πξνβαδίζκαηνο δηαθσηίδεηαη κέζα απφ κία ηζηνξηθή δηαδξνκή

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΡΑΜΜΑΣΟΖΜΧΝ ΜΑΡΗΑ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΡΑΜΜΑΣΟΖΜΧΝ ΜΑΡΗΑ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΡΑΜΜΑΣΟΖΜΧΝ ΜΑΡΗΑ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ Λεκεζφο 2011 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκνο, Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ΔΑΠ Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθψλ Μνλάδσλ vkaloforidis2004@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4. 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4. 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ 3. ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 11-14 3.1. Ο άλεκνο 3.1.1. Οη άλεκνη ζηε Μεζόγεην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ

Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΣΑΟΤΖ ΚΩΝ/ΝΟ, ΑΚΚΑ ΓΗΩΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ηρλειαηώληαο ηε Βέξνηα» & Historical Building Pictures - Part II

«Ηρλειαηώληαο ηε Βέξνηα» & Historical Building Pictures - Part II Καηλνηόκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Πνιηηηζκνύ Εεηήκαηα Σνπηθήο Ηζηνξίαο-Πνιηηηζκνύ-Πεξηβάιινληνο «Ηρλειαηώληαο ηε Βέξνηα» & Historical Building Pictures - Part II Ζ πνιππνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηεο Βέξνηαο

Διαβάστε περισσότερα

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΦΟΝΛΡΗΠΡΖΟΗΑ ΞΑΣΑΡΝΟΗΓΖ (1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (2) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (3) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (4) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ»

«ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα : Λνγηζηηθήο Μάζεκα : Πηπρηαθή Δξγαζία Γηδάζθωλ Καζεγήηξηα : Φιώξνπ Γηαλλνύια Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο : «ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σεο πνπδϊζηξηαο ΚΟΝΟΛΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ Α.Μ. 3253 Δπόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν;

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν; ΓΚΑΗΣΔ ΦΑΟΤΣ, ΗΗ, Πξάμε Γεχηεξε ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ (πην ζηγαλά) Μα ηη είλαη; ηη ζα εηπνχλ απηά; ΒΑΓΝΔΡ (αθφκα πην ζηγά) Άλζξσπνο θηηάρλεηαη εδσλά! ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΙA ΕΣΗΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΗ ΕΧΕ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΑΜΥΙΘΕΑΣΡΟ 414 ΝΕΝ Π. ΠΕΝΣΕΛΗ 1 Αγαπεηνί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΗΣΤΖΜΔΣ ΤΖΣ ΑΓΨΓΖΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΣΗΚΩΝ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΚΡΖΣΖ»

«Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΣΗΚΩΝ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΚΡΖΣΖ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΣΗΚΩΝ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΚΡΖΣΖ» ΣΕΔΡΜΗΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΟΤΛΓΔΡΑΚΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο ΚΑΡΒΔΛΖ ΜΗΥΑΛΖ ΚΑΡΓΗΣΑ 2013 1 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΗΓΑΛΔΗΑ. Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7. Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα

ΦΗΓΑΛΔΗΑ. Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7. Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα ΦΗΓΑΛΔΗΑ Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7 Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα Διδάζκονηες : Π. Κοζμάκη, Κ. Σερράος, Σ. Μασρομμάηη, Γ. Γκοσμοπούλοσ. «Καηακεζήκεξν Ηνπιίνπ... πνπ θη αλ αθφκα δελ ππήξραλ

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Α. Ζ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ Όηαλ πξνζεγγίδνπκε ηζηνξηθά έλα θνηλσληθφ θίλεκα, ην πξψην πνπ ελδηαθέξεη είλαη νη απαξρέο ηνπ, νη πξνυπνζέζεηο δειαδή θαη νη δηαδηθαζίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΗ ΜΔΤΑΒΑΣΖΣ -- ελ κέζσ ςπρνδηαλνεηηθψλ απηνκαηηζκψλ γηα ηνλ ρψξν θαη ηελ θξίζε --

ΤΟΠΟΗ ΜΔΤΑΒΑΣΖΣ -- ελ κέζσ ςπρνδηαλνεηηθψλ απηνκαηηζκψλ γηα ηνλ ρψξν θαη ηελ θξίζε -- ΤΟΠΟΗ ΜΔΤΑΒΑΣΖΣ -- ελ κέζσ ςπρνδηαλνεηηθψλ απηνκαηηζκψλ γηα ηνλ ρψξν θαη ηελ θξίζε -- Μαπία Γανιήλ 1 Γιώπγορ Κοςτούπηρ 2 1 Γξ Αξρηηέθησλ - Δπίθ. Καζεγήηξηα ΤΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, mdaniil@teiser.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ότειρ ηηρ διασείπιζηρ ηηρ απσαιολογικήρ πολιηικήρ. Οι ζσέζειρ ηος ΤΠ.ΠΟ με ηιρ Ξένερ Απσαιολογικέρ σολέρ και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Α ΛΤΚΔΗΟΤ Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟΤ

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Α ΛΤΚΔΗΟΤ Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Α ΛΤΚΔΗΟΤ Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟΤ Θέκα Δξγαζίαο: «Σν ηαμίδη θαη ε ηζηνξία ηνπ: ε δηεξεύλεζε ησλ νξίσλ ηεο νηθνπκέλεο από ηνπο πξώηκνπο ζαιαζζνπόξνπο

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιηικο-ιδεολογική ηαςηόηηηα ηηρ εθνικοθποζύνηρ ζηην ηαπαγμένη δεκαεηία ηος ʼ40

Η πολιηικο-ιδεολογική ηαςηόηηηα ηηρ εθνικοθποζύνηρ ζηην ηαπαγμένη δεκαεηία ηος ʼ40 Η πολιηικο-ιδεολογική ηαςηόηηηα ηηρ εθνικοθποζύνηρ ζηην ηαπαγμένη δεκαεηία ηος ʼ40 Βάτνο Καινγξεάο Ειζαγωγή: Η έννοια ηηρ εθνικοθποζύνηρ Οη φξνη «εζληθνθξνζχλε» θαη «εζληθφθξνλεο» εηζήρζεζαλ ζηελ πνιηηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ πλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ΚΑΣΗΑ ΑΒΡΑΜΖ Λέθησξ Θεσξίαο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Υνξνχ Πάηξα 2010 Πεπιεσόμενα 1. Διιάδα θαη Ρψκε 3 1.1 Διιάδα 3 1.2 Ρψκε 5 2. Δηδή ρνξνχ απφ ην κεζαίσλα

Διαβάστε περισσότερα

ποσδάζηρια: Διρήνη Κολλιαλή (Α.Μ. 35261)

ποσδάζηρια: Διρήνη Κολλιαλή (Α.Μ. 35261) ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΟΜΕΑ ΓΕΩΣΕΥΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΚΑΙ ΔΜΒΑΓΟΜΔΣΡΗΗ, ΣΡΙΓΙΑΣΑΣΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΔΡΟΘΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα