ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ ΣΟΤ ΠΛΑΣΩΝΗΚΟΤ ΣΗΜΑΗΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ ΣΟΤ ΠΛΑΣΩΝΗΚΟΤ ΣΗΜΑΗΟΤ"

Transcript

1 1 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ ΣΟΤ ΠΛΑΣΩΝΗΚΟΤ ΣΗΜΑΗΟΤ Τπό ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Υ. ΣΔΦΑΝΗΓΖ Κύξηνη ύλεδξνη, ζαο ραηξεηώ, Θέισ αξρηθά λα επραξηζηήζσ ηνλ Πξόεδξν θαη ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ πκπνζίνπ απηνύ πνπ κε θάιεζαλ λα νκηιήζσ ζήκεξα εδώ ζην ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ. Δπραξηζηώ επίζεο όινπο ηνπο παξόληεο ζηελ νκηιία κνπ. Γελλήζεθα ην 1945 ζην ΑΗΓΑΛΔΩ Αηηηθήο θαη κεγάισζα ζηνλ ΠΔΗΡΑΗΑ. Δίκαη Γηπισκαηνύρνο Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λνλδίλνπ θαη Μ/Ζ ηνπ Δ.Μ.Π. Ζ βαζηθή κνπ παηδεία ζηελ Διιάδα ήην θιαζζηθήο θαηεύζπλζεο ζην Λύθεην ΠΛΑΣΩΝ ηνπ ΠΔΗΡΑΗΑ. Οη παλεπηζηεκηαθέο κνπ ζπνπδέο ζηε κεραληθή πεξηείραλ πνιιά καζεκαηηθά ηα νπνία δε ζηακάηεζα θαη κέρξη ηώξα λα κειεηώ. Απηά καδί κε ηε γεληθή κεραληθή, ειεθηξνληθή θαη απηνκαηηζκνύο κε βνήζεζαλ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εξγαζηώλ κνπ ζηε βηνκεραλία λα πινπνηήζσ αξθεηά δόθηκα θαη πξσηόηππα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκώλ, πνπ πξνέθπςαλ από εζληθά βξαβεπκέλε κνπ έξεπλα θαη όια απηά πεξηνδηθά παξνπζηάζζεθαλ ζε εζληθά ζπλέδξηα θαη ζπλέδξηα κε δηεζλή ζπκκεηνρή (Α πλέδξην Ρνκπνηηθήο θαη Απηνκαηηζκνύ ΣΔΔ, πλέδξηα Η.Ζ.Σ. θιπ.) Με ηε ζπλερή επαθή κνπ κε ηελ γλώζε θαη ηα βηβιία ζε ζέκαηα θίλεζεο, δπλάκεσλ, ελέξγεηαο, ηζρύνο θιπ., παξαηήξεζα όηη ππάξρνπλ 7 βαζηθέο ζρέζεηο, νη νπνίεο θαίλνληαη λα πξνέξρνληαη ε κία από ηελ άιιε: [ L 1 /T 0, L 2 /T 0, L 3 /T 1, L 4 /T 1, L 4 /T 2, L 5 /T 2, L 5 /T 3 ]

2 2 Απηέο νη ζρέζεηο είλαη απαξαίηεηεο ζηε δεκηνπξγία ελόο έξγνπ από ηε ζύιιεςή ηνπ έσο ηελ πινπνίεζή ηνπ. Απηέο δε είλαη: ε γξακκή, ε επηθάλεηα, ν όγθνο αλά κνλάδα ρξόλνπ [ L 3 /T 1 ] θ ροθ μάζασ για πυκνότητα μονάδα εμφαίνεται πιο φυςικό ςτη άνω ςειρά [ L/T ] ), ε νξκή, ε δύλακε, ην έξγν θαη ε ηζρύο. Δίλαη θιάζκαηα κε αξηζκεηηθέο δπλάκεηο ηνπ ρώξνπ [ L ] θαη παξαλνκαζηηθέο δπλάκεηο ηνπ ρξόλνπ [ T ]. Ζ γξακκή θαη ε επηθάλεηα είλαη άρξνλεο θαη εγθεθαιηθέο έλλνηεο. Σα αλσηέξσ ήζαλ θίλεηξν γηα ηελ επαθή κνπ κε ηελ ΠΤΘΑΓΟΡΔΗΑ ζεσξία θαη αξγόηεξα ε κειέηε ηνπ ΣΗΜΑΗΟΤ ηνπ ΠΛΑΣΩΝΑ, ηδηαίηεξα απηήο ησλ Πιαησληθώλ Σξηγώλσλ θαη δή ηνπ ΚΑΛΛΗΣΟΤ : Πξώηνλ κελ δε ππξ θαη γε θαη ύδωξ θαη αήξ όηη ζώκαηά εζηί... ηνπ ζώκαηνο είδνο παλ θαη βάζνο έρεη... αλάγθε ηελ επίπεδνλ πεξηεηιεθέλαη θύζηλ... ε δε νξζή ηεο επηπέδνπ βάζεωο εθ ηξηγώλωλ ζπλέζηεθε... ηξίγωλα πάληα εθ δπνίλ άξρεηαη ηξηγώλνηλ, κίαλ κελ νξζήλ έρνληνο εθαηέξνπ γωλίαλ,... ηαο δε νμείαο. Σνηλ δε δπνίλ ηξηγώλνηλ ην κελ ηζνζθειέο κίαλ είιερε θύζηλ, ην δε πξόκεθεο απεξάληνπο. Πξναηξεηένλ νύλ αύ ηωλ απείξωλ ην ΚΑΛΛΘΣΟΝ...ΣΡΘΠΛΗΝ ΚΑΣΑ ΔΤΝΑMIN ΕΥΟΝ ΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΟ ΣΗΝ ΜΕΘΖΩ ΠΛΕΤΡΑΝ ΑΕΘ. ην ρσξίν 53 ηνπ ΣΗΜΑΗΟΤ, Ο ΠΛΑΣΩΝ νκηιεί πεξί ησλ ηξηγσληθώλ ζρεκάησλ ησλ ηεζζάξσλ ζηνηρεησδώλ ζσκάησλ ησλ εηδώλ ησλ θαη ησλ ζπλδπαζκώλ ησλ. Aπηά ηα ζώκαηα είλαη ε θσηηά, ε γε, ην λεξό θαη ν αέξαο. Δίλαη ζώκαηα θαη έρνπλ βάζνο. Σν βάζνο αλαγθαζηηθά πεξηέρεη ηελ επίπεδε επηθάλεηα, ε δε θάζεηε επί απηήο ηεο επηθάλεηαο είλαη πιεπξά ηξηγώλνπ, όια δε ηα ηξίγσλα γελλώληαη από δύν εηδώλ νξζνγώληα ηξίγσλα ην ηζνζθειέο νξζνγώλην θαη ην ζθαιελό νξζνγώλην. Απηή είλαη ε πηζαλόηεηα ηεο αξρήο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο θσηηάο θαη ησλ άιισλ ζσκάησλ. Απηά ηα ζώκαηα είλαη ηέζζεξα, είλαη αλόκνηα κεηαμύ ησλ αιιά δύλαληαη λα δεκηνπξγνύληαη ην έλα από ην άιιν είδνο θαη λα δηαιύνληαη ην έλα ζην άιιν είδνο. Σπρόληεο ηνύηνπ έρνπκε ηελ αιήζεηα πεξί ηεο δεκηνπξγίαο ηεο γεο θαη ηεο θσηηάο θαη ησλ αλαιόγσλ ελδηακέζσλ απηώλ.

3 3 Ωξαηόηεξα ζώκαηα από απηά κε ην δηθό ηνπ γέλνο ην θάζε έλα δε ζπκθσλνύκε κε άιιε άπνςε όηη ππάξρνπλ. Από ηα δύν είδε ηξηγώλσλ ην κελ ηζνζθειέο νξζνγώλην έρεη κόλν κία θύζε (δειαδή κία νξζή γσλία θαη δύν νμείεο ησλ 45 κνηξώλ), ην δε ζθαιελό έρεη άπεηξεο (δειαδή έρεη κία νξζή γσλία θαη δύν νμείεο δηαθνξεηηθώλ ηηκώλ ην εθάζηνηε άζξνηζκα ησλ νπνίσλ είλαη 90 κνίξεο). Από απηέο ηηο άπεηξεο θύζεηο μερσξίδνπκε έλα ηξίγσλν, ην πην σξαίν ηξίγσλν ην ΚΑΛΛΗΣΟ. Από ηα πνιιά ινηπόλ ηξίγσλα δερόκαζηε όηη ππάξρεη έλα ην πην σξαίν θαη αθήλνπκε απηά από ηα νπνία θαηαζθεπάδεηαη ην ηζόπιεπξν ηξίγσλν (έμη ηνλ αξηζκό ζθαιελά νξζνγώληα ηξίγσλα ησλ 30 θαη 60 κνηξώλ). Αο δηαιέμνπκε ινηπόλ δύν ηξίγσλα ηα νπνία είλαη ε βάζε θαηαζθεπήο, ηεο θσηηάο θαη ησλ άιισλ ζσκάησλ: Σν κελ ηζνζθειέο, ην δε ηξηπιήλ θαηά δύλακηλ έρνλ ηεο ειάηηνλνο ηελ κείδω πιεπξάλ αεί. Σν κελ έλα ινηπόλ είλαη ην νξζνγώλην ηζνζθειέο, ην άιιν είλαη νξζνγώλην ζθαιελό, ε ππνηείλνπζα ηνπ νπνίνπ έρεη κήθνο ίζν κε θπβηθή δύλακε ηεο νξηδόληηαο κηθξήο θάζεηεο πιεπξάο, ε δε θάζεηε θαη κεγαιύηεξε πιεπξά είλαη ην ηεηξάγσλν ηεο κηθξήο θάζεηεο πιεπξάο [ εξκελεία Π. ηεθαλίδε ]. Ζ ηηκή ηεο κηθξήο πιεπξάο είλαη ίζε κε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο ρξπζήο ηνκήο, ν ιόγνο ησλ πιεπξώλ είλαη ίζνο πάιη κε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο ρξπζήο ηνκήο (γεσκεηξηθή αλαινγία) θαη ε εθαπηνκέλε ηεο γσλίαο κεηαμύ ηεο ππνηείλνπζαο θαη ηεο κηθξήο θάζεηεο νξηδόληηαο πιεπξάο είλαη ίζε κε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο ρξπζήο ηνκήο (Θ= 51ν κνίξεο). Ζ γσλία απηή πξνζεγγίδεη ηελ ππξακηδηθή. Σν γηλόκελν ηεο κηθξήο θάζεηεο πιεπξάο επί ηελ ππνηείλνπζα είλαη ίζν κε ην ηεηξάγσλν ηεο κεγάιεο θάζεηεο πιεπξάο ηνπ ηξηγώλνπ θαη ηζρύεη ζπγρξόλσο ην Ππζαγόξεην Θεώξεκα. Όιεο νη ηηκέο ησλ πιεπξώλ ηνπ ηξηγώλνπ απηνύ δίδνληαη κε αζύκκεηξνπο αξηζκνύο (ιύζε εμίζσζεο ηεηάξηνπ βαζκνύ). Αλαδηνξγαλώλνληαο ην ηξίγσλν ιακβάλνπκε έλα άιιν κε ηελ ίδηα γσλία θιίζεο, ην νπνίν έρεη ηελ κεγάιε θάζεην ίζε κε 4, ηελ κηθξή θάζεην ίζε κε ηέζζεξα δηεξεκέλν κε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο

4 4 ρξπζήο ηνκήο θαη ηελ ππνηείλνπζα ίζε κε 4 επί ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο ρξπζήο ηνκήο. Σν 4 δηα ηεηξαγσληθήο ξίδαο ηεο ρξπζήο ηνκήο είλαη ίζνλ κε ηηο εζηάιε από ηνλ εηζεγνύκελν ζην W.I.P.O. έλα θείκελν κηαο ζειίδαο πνπ πεξηείρε ηα ζηνηρεία ελόο ηξηγώλνπ κε θάζεηε πιεπξά 4 νξηδόληηα πιεπξά : 1/ ( ) ππνηείλνπζα (4ρ ), γσλία κεηαμύ νξηδόληηαο κηθξήο πιεπξάο θαη ππνηείλνπζαο ίζε πξνο : Θ = 51ν κε ηελ νλνκαζία ην Δηδηθό Οξζνγώλην Σξίγσλν. Σν Δηδηθό Οξζνγώλην Σξίγσλν ήην απόξξνηα ηεο κειέηεο ηνπ βηβιίνπ ΣΟ ΜΤΣΖΡΗΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΤΡΑΜΗΓΑ ηνπ TOM VALENTINE, Δθδόζεηο ΩΡΟΡΑ (1981), ζην νπνίν αλαθέξεηαη όηη ν ΣΕΩΝ ΣΑΗΖΛΟΡ έθζαζε ζην ζπκπέξαζκα όηη ην εκβαδόλ ηεο θάζε πιάγηαο πιεπξάο ηεο ΜΔΓΑΛΖ ΠΤΡΑΜΗΓΑ είλαη ίζν κε ην ηεηξάγσλν ηνπ ύςνπο ηεο. Ζ κειέηε ηνπ βηβιίνπ έγηλε θαηόπηλ ζύζηαζεο θάπνηνπ εξεπλεηή, ζηελ Αζήλα, λα εξεπλήζσ ηε ΜΔΓΑΛΖ ΠΤΡΑΜΗΓΑ, αθνύ ηνλ ελεκέξσζε ν εηζεγνύκελνο πεξί νξηζκέλσλ θηινζνθηθώλ καζεκαηηθώλ. Μεηά από απηή ηελ εξγαζία ηνπ εηδηθνύ νξζνγωλίνπ ηξηγώλνπ θαη κεηά ζπδεηήζεηο κε θίιν εξεπλεηή ηεο θηινζνθίαο ζην Παλεπηζηήκην 2 ηνπ Παξηζηνύ ζπλεζηήζε ζηνλ εηζεγνύκελν λα εξεπλεζή ην θείκελν ηνπ ΣΗΜΑΗΟΤ ΣΟΤ ΠΛΑΣΩΝΑ. Δκειεηήζε βαζηθά ην αξραίν (πξσηόηππν) θείκελν ζηα πην θξίζηκα ζεκεία ηνπ. ηηο ν εηζεγνύκελνο απέζηεηιε πάιη ζην W.I.P.O. (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION) έλα θείκελν κε ηίηιν : PLATO S TIMEOS - THE MOST BEAUTIFUL TRIANGLE Πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο όηη ν ΠΛΑΣΩΝΑ νκηιεί πεξί ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζώκαηνο ηεο γεο (θύβνπ) από ην ηζνζθειέο ηξίγσλν ηα δε άιια ηξία ζώκαηα από ην ζθαιελό. Ζ κελ βάζε ηνπ θύβνπ (Δπηθάλεηεο επίπεδεο) από (4) ηζνζθειή νξζνγώληα ε δε βάζε ησλ άιισλ ζσκάησλ από (6) ζθαιελά ηνπ ηύπνπ 60 θαη 30 κνηξώλ. Δπίζεο ν ΠΛΑΣΩΝΑ νκηιεί θαη γηα κηα αθόκε (πέκπηε) δνκή πνπ ερξεζηκνπνίεζε ν Θεόο γηα ηε πκπαληηθή ρεδίαζε. πκπεξαίλεηαη εδώ όηη κέζσ ηνπ ΠΗΟ ΩΡΑΗΟΤ ΣΡΗΓΩΝΟΤ γίλεηαη ν πζρεηηζκόο, δηα ησλ Γεσκεηξηθώλ Αλαινγηώλ ησλ Πιεπξώλ

5 5 ηνπ, ησλ Σεζζάξσλ ηνηρείσλ (Ππξ, Αήξ, Γε θαη Τδωξ), ήηνη Πύξ πξνο Αέξα είλαη ίζν κε Αέξα πξνο Τδσξ είλαη ίζν κε Τδσξ πξνο Γε, είλαη ίζν κε Σ όπνπ Σ είλαη ίζν κε ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο ρξπζήο ηνκήο. ήηνη Σ = = ( Όηη πεξ πύξ πξνο αέξα, ηνύην αέξα πξνο ύδωξ, θαη όηη αήξ πξνο ύδωξ, ύδωξ πξνο γήλ, μπλέδεζε...νπξαλόλ... 32C). ΣΟ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΚΑΛΛΗΣΟ ΣΡΗΓΩΝΟ ΣΗΜΑΗΟΤ ΠΛΑΣΩΝΑ

6 6 Πξνηνύ πξνρσξήζσ ζηηο έξεπλέο κνπ ζην ζέκα απηό, ζα αλαθεξζώ ζηηο εξγαζίεο ησλ δηαθόξσλ εξεπλεηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Σέρλε ζηελ Διιάδα, ηηο πξνεθηάζεηο ηεο ζηελ Δπξώπε θαη αιινύ θαη ζπλδένληαη κε ηελ Γεσκεηξία. Ζ εγθπθινπαίδεηα BRITANNICA (ΣΟΜΟ 10, ΔΚΓΟΖ 1972, ΔΛ. 829, GREEK ARCHITECTURE) αλαθέξεη όηη:... To the Greeks fell the role of inventing the grammar of conventional forms on which all subsequent European Architecture was based...). (... Έηπρε ζηνπο Έιιελεο ν ξόινο λα επηλνήζνπλ ηε γξακκαηηθή ησλ ζπκβαηηθώλ ηύπσλ επάλσ ζηνπο νπνίνπο βαζίζηεθε όιε ε Δπξσπατθή Αξρηηεθηνληθή...).... Greek was the patient genius with which they perfected every element, rarely deviating from the forward path to invent new forms or new solutions of old problems. This conservative adherence to older types has led to such masterpieces as the Parthenon and Erechtheum... (... Διιεληθό ήην ην δαηκόλην ηεο ππνκνλήο κε ην νπνίν νη Έιιελεο ηειεηνπνίεζαλ θάζε ζηνηρείν, ζπάληα απνθιίλνληεο, από ηελ πνξεία ηνπο πξνο ηα εκπξόο, γηα λα αλαθαιύςνπλ λένπο ηύπνπο ή λέεο ιύζεηο ηνπ παιαηνύ πξνβιήκαηνο. Απηή ε ζπκβαηηθή ζπλνρή ζηνπο παιαηόηεξνπο ηύπνπο ηνπο νδήγεζε ζε ηέηνηα αξηζηνπξγήκαηα όπσο ηνλ Παξζελώλα θαη ην Δξερζείν...). Καηά ην Θενθάλε Μαληά [3], ην ειιεληθό θάιινο θαη ην ειιεληθό πλεύκα επξίζθεηαη ζε πνιιά έξγα ηεο αξραηόηεηαο, ηα νπνία δελ αθάληζε ν ρξόλνο, ν ζάλαηνο ησλ αλζξώπσλ ή ν θαλαηηζκόο θαη ε καλία ησλ ιαώλ. Πόιεηο θαη ηεξά αλεγείξνλην κε πξνγξακκαηηζκό θαη επηζηεκνληθό ππνινγηζκό. Θξεζθεία ησλ αξραίσλ ήην ε απόιπηε νκνξθηά θαη νη Έιιελεο επίζηεπαλ σο ζεό ην απόιπην απηό θάιινο. Κάιινο αηζζεηηθό, νπηηθό εηο ηα ζρήκαηα θαη ηα ρξώκαηα θαη αθνπζηηθό

7 7 κε ηελ θαιή κνπζηθή θαη θάιινο εζηθό πνπ εύξηζθαλ εηο ηελ Αξεηή θαη θάιινο πλεπκαηηθό πνπ ην εύξηζθαλ εηο ηελ θαιή κάζεζε θαη γλώζε. Καη όια απηά ηα είδε ηεο νκνξθηάο ηα θαηαθηνύζε θαη ηα έβιεπε ν άλζξσπνο κέζσ ηνπ έξσηα, δηόηη ν έξσηαο απεηέιεη ηε ζπλεθηηθή νπζία ηνπ αξκνληθνύ ζύκπαληνο. Οη Αξραίνη είραλ κειεηήζεη κε ζξεζθεπηηθή επιάβεηα ην ζέκα. Δίραλ παξαηεξήζεη όηη εηο ηε θύζε ππήξρε θαη άιιε νκνξθηά, πέξα από απηήλ ηε θαλεξή αξκνλία πνπ ζήκεξα νη δηαθνζκεηέο, νη αξρηηέθηνλεο θαη γεληθά νη αζρνινύκελνη κε ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ ηέρλε ρξεζηκνπνηνύλ, ε αθαλήο γεσκεηξηθή αξκνλία. Ο θύθινο, ην ηεηξάγσλν, ην ηζόπιεπξν ηξίγσλν, ην θαλνληθό εμάγσλν, νη ππξακίδεο, ν θύβνο θιπ. έρνπλ θαλεξή νκνξθηά. Ζ θαλεξή αξκνλία ήην ην είδνο εθείλν ηεο νκνξθηάο, ην νπνίν αληηιακβάλεηαη ν αλζξώπηλνο νθζαικόο θαη ην επξίζθεη ζε απηά ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Δηο ηα θύιια ησλ δέλδξσλ, εηο ηα πέηαια ησλ αλζέσλ, εηο ηνπο θνξκνύο θαη ηα θιαδηά ησλ θπηώλ, εηο ηα ζώκαηα ησλ δώσλ θαη πξνπάλησλ εηο ην ζώκα ηνπ αλζξώπνπ, αλεθάιπςαλ ζπκκεηξίεο θαη αλαινγίεο θαη άιιεο καζεκαηηθέο ζρέζεηο πνπ ζπλέζεηαλ κίαλ αθαλή αξκνλία ζρεκάησλ θαη ρξσκάησλ, αλώηεξε από ηε θαλεξή αξκνλία. Απηή ηελ αθαλή αξκνλία επξίζθνκε ζε όιεο ηηο εθδειώζεηο ηνπ πνιηηηζκνύ ησλ Διιήλσλ :

8 8 ΝΑΥΤΙΛΟΣ

9 9

10 10

11 11

12 12 Καηά ηνλ Δπάγγειν ηακάηε (Διιεληθά Μαζεκαηηθά ΑΡ. 4 Β έθδνζε 1979) ν Θ. ΜΑΝΗΑ [ 3-4 ] αλαθάιπςε όηη ηα παλάξραηα ηεξά ηεο Αξραίαο Διιάδαο έρνπλ θηηζζεί βάζεη γεσκεηξηθώλ ππνινγηζκώλ θαη κεηξήζεσλ. Δηο ηηο απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ ηεξώλ απηώλ ν θ. Θ. Μαληάο παξαηεξεί εθαξκνγή ηνπ θαλόλα ηεο ρξπζήο ηνκήο. Ο Δ. ηακάηεο επίζεο αλαθέξεη όηη ν Γεξκαλόο ιόγηνο Max Steck, Καζεγεηήο ηνπ Πνιπηερλείνπ ηνπ Μνλάρνπ, ζε άξζξν ηνπ πνπ δεκνζίεπζε εηο ην πεξηνδηθό Έξεπλα θαη Πξόνδνο, ππνζηεξίδεη όηη ν πνιηηηζκόο ηεο Γύζεο, νη θαιέο ηέρλεο θαη επηζηήκεο, πξνέξρνληαη από ηελ επίδξαζε ησλ ειιεληθώλ καζεκαηηθώλ. Οη πεγέο πνπ ιακβάλνπκε γλώζε πεξί ησλ ειιεληθώλ καζεκαηηθώλ είλαη νη αξραηνινγηθέο έξεπλεο θαη ηα ζπγγξάκκαηα ησλ αξραίσλ ζπγγξαθέσλ. ηα βηβιία ηνπ ν MATILA GHYKA [ 1-2 ], παξνπζηάδεη εθηελέζηαηα ηηο ζρέζεηο ηεο ρξπζήο ηνκήο, ζε ζπλδπαζκό κε θσηνγξαθηθό πιηθό, κε ζέκαηα δσγξαθηθήο, γιππηηθήο, αξρηηεθηνληθήο αλζξσπίλσλ ζσκάησλ θαη πξνζώπσλ, θαζώο θαη ζσκάησλ δώσλ θαη θπηώλ, ζε ζπλδπαζκό κε γεσκεηξία θαη θειπθώλ κε ινγαξηζκηθέο ζπείξεο. Οκνίσο ν ROBERT LAWLOR [ 5 ], επεμεξγάδεηαη απηά ηα ζέκαηα, αιιά επηπξόζζεηα αλαθέξεη όηη επηζηεύεην όηη νη Αηγύπηηνη ζηελ ππξακηδηθή θαηαζθεπή ερξεζηκνπνίεζαλ ηνλ ιόγν 4/ θ σο ιόγν πεξηθεξείαο θύθινπ πξνο ηε δηάκεηξόλ ηνπ (δειαδή ν ιόγνο ηέζζεξα, δηαηξνύκελν δηα ηεο ηεηξαγσληθήο ξίδαο ηεο ρξπζήο ηνκήο) δηαθέξεη από ηελ ηηκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζηελ επηζηήκε, ηελ ηερλνινγία θαη ηα καζεκαηηθά θαηά έλα ρηιηνζηό πεξίπνπ κόλν. Ο MAX TOTH αλαθέξεη αληίζηνηρα απηόλ ην ιόγν σο ρξήζηκν ηύπν θαηά πξνζέγγηζε, θαζώο επίζεο αλαθέξεη όηη από ηνλ Ζξόδνην, νη καζεκαηηθνί έρνπλ θαηαιήμεη ζε έλα νξζνγώλην ηξίγσλν, ηνπ νπνίνπ ε κία πιεπξά θάζεηνο είλαη ίζε κε ηε κνλάδα, ε ππνηείλνπζα ίζε κε θ θαη ε άιιε θάζεηνο ίζε κε θ.

13 13 ηηο εξγαζίεο κνπ (1986) θαηέιεμα ζε έλα εηδηθό ζθαιελό νξζνγώλην ηξίγσλν [ LMN ] ηνπ νπνίνπ ε κία εθ ησλ δύν νμεηώλ γσληώλ ηνπ έρεη εθαπηνκέλε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο ρξπζήο ηνκήο :

14 14 Ο Πιάησλ ζηνλ Σίκαην ηνπ νκηιεί γηα θάπνην "θάιιηζην" νξζνγώλην ζθαιελό ηξίγσλν. Όπσο έρεη απνδνζεί ζηηο Διιεληθέο, Αγγιηθέο, Γαιιηθέο θαη πηζαλόηαηα θαη ζε κεηαθξάζεηο άιιεο, απηό ην ηξίγσλν, είλαη ην γλσζηό νξζνγώλην ζθαιελό ηξίγσλν ησλ 30 θαη 60 κνηξώλ : Με έμη δε ηέηνηα ζθαιελά ηξίγσλα [30-60 κνηξώλ], θαηαζθεπάδεηαη ην ηζόπιεπξν ηξίγσλν. Απηό ην ηζόπιεπξν ηξίγσλν επξίζθεηαη ζηηο έδξεο ηνπ εηθνζαέδξνπ, νθηαέδξνπ θαη ηεηξαέδξνπ. Πξάγκαηη ν Πιάησλ έρεη αλαιύζεη απηό ην ζθαιελό [30-60 κνηξώλ], νξζνγώλην ηξίγσλν, εθηελέζηαηα, αιιά δελ νκηιεί κόλν γηα ηα ζθαιελά

15 15 απηά θαη ην εμ απηώλ ζπληηζέκελν ηζόπιεπξν ηξίγσλν, ή επηθαλεηαθά κόλν γηα ηα ζηεξεά ηνπ. Αλαιπηηθά, αιιά θάπσο όρη ηόζν απνθαιππηηθά νκηιεί δηα ην βάζνο ησλ ζηεξεώλ ηνπ. Ζ θαιύηεξε κέζνδνο δηα λα θαηαιάβνπκε ηηο έλλνηεο ηνπ βάζνπο ησλ ζηεξεώλ, είλαη λα θάλνπκε ηνκέο απηώλ θαη λα ηηο αλαιύζνπκε πξνζεθηηθά. Πξνθαλώο ν Πιάησλ αληηιακβάλεηαη όηη ζα ππάξμεη πξνβιεκαηηζκόο ζηελ δηεξεύλεζε ησλ ηξηγώλσλ ηνπ, όζνλ αθνξά ην δηαρσξηζκό θαη πξνζδηνξηζκό απηώλ θαη δηα ηνύην αλαθέξεη: "... Αλ νύλ ηηο έρε θάιιηνλ εηπείλ εηο ηελ ηνύησλ μύζηαζηλ, εθείλνο νπθ ερζξόο ώλ αιιά θίινο θξαηεί...". Από ηηο ηνκέο ησλ πέληε πιαησληθώλ ζηεξεώλ ε πην ελδηαθέξνπζα είλαη ε ηνκή ηνπ εηθνζαέδξνπ (ύδσξ):

16 16 ΤΓΩΡ ΣΟΜΖ ΔΗΚΟΑΔΓΡΟΤ

17 17 Γηα ησλ ηνκώλ ησλ ηεζζάξσλ ζηεξεώλ επξίζθνπκε ηνπο ακνηβαίνπο ζπζρεηηζκνύο απηώλ, δειαδή ηνπ εηθνζαέδξνπ κε ηνλ θύβν κε ην ηεηξάεδξν θαη κε ην νθηάεδξν. Δπί πιένλ, εάλ ζπλελώζνπκε ηηο ηνκέο ησλ ηξηώλ ζηεξεώλ, εηθνζαέδξνπ, νθηαέδξνπ θαη ηεηξαέδξνπ, απνκέλεη έλα θελό ην νπνίν είλαη ηξηγσληθό. ηελ ηνκή, ηέινο, ηνπ δσδεθαέδξνπ αλεπξίζθνπκε έλα ηξίγσλν, ην νπνίν πιεξνί ην πξναλαθεξζέλ θελό:

18 18 Έηζη έρνπκε θαη ην ζπζρεηηζκό ηνπ δσδεθαέδξνπ κε ηα άιια ηέζζεξα πιαησληθά ζηεξεά, ην νπνίν είρε ζεσξεζεί σο ην πέκπην ζηεξεό ηνπ Πιάησλα, κε ην όλνκα αηζήξ, από ηνπο θηινζόθνπο:

19 19 Πέξαλ ησλ ρξπζώλ ηνκώλ ηνπ [ΔΗΚΟΑΔΓΡΟΤ θαη ΓΩΓΔΚΑΔΓΡΟΤ], επξίζθνκε ζην ΔΗΚΟΑΔΓΡΟ Παξαιιειόγξακκα θαη ηξίγσλα πιεπξώλ αλαιόγσλ απηώλ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ηεο Μεγάιεο Ππξακίδαο, ηα νπνία θαηάιιεια ζπλελνύκελα έρνπλ βάζε ηεηξάγσλν θαη απνηεινύλ όια καδί έλα Πξόηππν Μεγάιεο Ππξακίδα κέζσ ηεο νπνίαο θαηαζθεπάδνπκε ην Δηθνζάεδξν, ηα άιια Βαζηθά Πνιύεδξα θαη ηηο Γεσκεηξηθέο κνξθέο νη νπνίεο ρεηίδνληαη κε απηά. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΟΛΤΔΓΡΩΝ ΜΔΩ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΤΡΑΜΗΓΟ

20 20 Από ηε θξάζε ηνπ Πιάησλα (ρσξίν 54, Σηκαίνπ) "ηξηπιήλ θαηά δύλακηλ έρνλ ηεο ειάηηνλνο ηελ κείδσ πιεπξάλ αεί" ζηελ νπνία ν Πιάησλ νκηιεί γηα ην "θάιιηζην" νξζνγώλην ζθαιελό ηξίγσλν θαη από ηα ρσξία 31, 32 Σηκαίνπ, ζηα νπνία νκηιεί γηα κία "θάιιηζηε" αλαινγία ζπλέλσζεο ησλ ηεζζάξσλ ζηεξεώλ ηνπ, εηο ην λα γίλνπλ "ΔΝΑ" : Σεηξάεδξν νλνκαζζέλ σκαηνεηδέο, δηα αλαιύζεσο απηώλ ησλ αλαινγηώλ δηα ηεζζάξσλ ηξηγσληθώλ επηθαλεηώλ ζπλελνπκέλσλ ζε ζύζηεκα (3) νξζνγσλίσλ αμόλσλ θαηαιήγνπκε ζην νξζνγώλην ηξίγσλν, ηνπ νπνίνπ ε εθαπηνκέλε ηεο κίαο νμείαο γσλίαο είλαη ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο ρξπζήο ηνκήο, ε ππνηείλνπζά ηνπ είλαη ε ηξίηε δύλακε ηεο κηθξήο θαζέηνπ πιεπξάο θαη ε κεγάιε θάζεηνο είλαη ίζε κε ην ηεηξάγσλν ηεο κηθξήο. Ζ ηηκή δε ηεο κηθξήο θαζέηνπ δηα ιύζεσο ηεο ηεηάξηνπ βαζκνύ εμηζώζεσο ηνπ ηξηγώλνπ, δηα ηνπ Ππζαγνξείνπ Θεσξήκαηνο, επξίζθεηαη λα είλαη ίζε κε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο ρξπζήο ηνκήο ( παξόκνην, αιιά όρη ίδην κε ην ηξίγσλν Kepler / Magirus [7] ).

21 21 ΣΟ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΚΑΛΛΗΣΟ ΣΡΗΓΩΝΟ ΣΗΜΑΗΟΤ ΠΛΑΣΩΝΑ, ΚΤΡΗΟ ΘΔΩΡΖΜΑ ΣΔΣΡΑΓΩΝΗΜΟΤ, ΒΑΗΜΔΝΟ ΣΟ ΜΔΟ ΑΝΑΛΟΓΟ [ Σ ]

22 22 Γηά ηνπνζεηήζεσο ηνπ ηξηγώλνπ κέζα ζε έλα θύθιν έηζη ώζηε ε ππνηείλνπζά ηνπ λα είλαη ρνξδή ηόμνπ ηνπ θύθινπ, ιακβάλνληαη καζεκαηηθνί ζπζρεηηζκνί θαη ζπκκεηξίεο: ΤΥΔΣΗΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΤΚΛΟΤ ΜΔ ΔΜΒΑΓΟΝ ΣΔΣΡΑΓΩΝΟΤ

23 23 ΘΔΩΡΔΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΡΟΤΠΟΘΔΖ ΣΔΣΡΑΓΩΝΗΜΟΤ

24 24 AUTOCAD DRAWING - ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔ ΥΡΖΖ AUTOCAD

25 25 PCST GEOMETRY Copyright Eur Ing P.Stefanides CEng MIET - AUTOCAD DRAWING PCST GEOMETRY - - ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔ ΥΡΖΖ AUTOCAD ΖΜΔΗΟ ΜΔΓΗΣΖ ΤΜΜΔΣΡΗΑ [PCST : X=0, Y=0, ] MAXIMUM SYMMETRY PCST POINT ON THE CIRCLE THE SQUARE THE TRIANGLE ΚΟΚΚΗΝΔ ΓΡΑΜΜΔ δηα π = ΜΑΤΡΔ ΓΡΑΜΜΔ δηα π = = ΠΥ ΠΡΑΗΝΔ ΓΡΑΜΜΔ δηα π =

26 26 SPACE THESIS 2001 For any circle, if a chord, such as (DH) is a quarter of the circles circumference, then the square, such as (DKLM) has an area equal to that of the circle, and perimeter of square (DHRS) equal to the circumference of the circle

27 27 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔ ΥΡΖΖ ΚΑΝΟΝΑ ΚΑΗ ΓΗΑΒΖΣΖ Pi IRRATIONAL, POSITIVE REAL ROOT OF FOURTH ORDER EQUATION [Α]

28 28 Pi IRRATIONAL, POSITIVE REAL ROOT OF FOURTH ORDER EQUATION [Β]

29 29 AUTOCAD DRAWING - ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔ ΥΡΖΖ AUTOCAD

30 30 AUTOCAD DRAWING - ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔ ΥΡΖΖ AUTOCAD

31 31 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ [ 1 ] THE GEOMETRY OF ART AND LIFE, MATILA GHYKA DOVER PUBLICATION, INC. NEW YORK [ 2 ] LE NOMBRE D'OR MATILA C. GHYKA GALLIMARD [ 3 ] ΠΑΡΘΔΝΩΝ ΘΔΟΦΑΝΖ ΜΑΝΗΑ ΠΤΡΗΝΟ ΚΟΜΟ [ 4 ] ΣΑ ΑΓΝΩΣΑ ΜΔΓΑΛΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΘΔΟΦΑΝΖ ΜΑΝΗΑ ΠΤΡΗΝΟ ΚΟΜΟ [ 5 ] SACRED GEOMETRY - ROBERT LAWLOR THAMES AND HUDSON [ 6 ] ΣΟ ΠΗΟ ΩΡΑΗΟ ΣΡΗΓΩΝΟ - ΣΗΜΑΗΟ ΠΛΑΣΩΝΟ Π.Υ. ΣΔΦΑΝΗΓΖ, Α ΤΝΔΓΡΗΟ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ 2-4 ΜΑΡ [ 7 ] ROGER HERZ-FISCHLER- Division in EXTREME and MEAN RATIO Wilfrid Laurier University Press, [ 8 ] ΓΔΩΜΔΣΡΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΣΟΝ ΠΛΑΣΩΝΑ ΥΔΖ ΣΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΣΔΥΝΖ Π.Υ. ΣΔΦΑΝΗΓΖ, ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΗΚΑΣΗΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ, ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ [ 9 ] Paper : Publication: Golden Root Symmetries of Geometric Forms The journal of the Symmetry: Culture and Science,Volume 1q7,Numbers 1-2, 2006, pp Editor: Gyorgy Darvas. Conference :SYMMETRY FESTIVAL 2006, BUDAPEST HUNGARY. [ 10 ] Presentation, Symmetries of the Platonic Triangle, by Panagiotis Stefanides, The IET Today and Symmetries of the Platonic Triangle, Technical Chamber of Greece, 30 Oct [ 11 ] Golden Root Symmetries of Geometric Forms, Book Published by: Eur Ing Panagiotis Chr. Stefanides BSc(Eng)Lon(Hons) CEng MIET MSc(Eng)Ath MTCG.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗ ΣΔΥΝΔ

ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗ ΣΔΥΝΔ ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗ ΣΔΥΝΔ ΘΔΜΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΚΑΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΣΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ, ΣΟΝ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ, ΣΖΝ ΠΟΗΖΖ, ΣΖΝ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΗ ΣΔΥΝΔ Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΟΤ 1 Ο ΓΔΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2 ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΑΡΙΘΜΗΗ πλδπαζηηθή είλαη ν θιάδνο ησλ καζεκαηηθώλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηακέηξεζε (απαξίζκεζε) ησλ ζηνηρείσλ δηαθόξσλ ζπλόισλ Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ζπλδπαζηηθή απνηειεί ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 8 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην 5-8 Οθηωβξίνπ 2000, Πάηξα ΠΡΑΚΣΗΚΑ Δθδνηηθή Δπηηξνπή: Γ. Κακάξε, Γ. Φαξάο & Θ. Κωλζηαληηλίδεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 8 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην 5-8

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε:

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: κηα πξόηαζε κέζω ηωλ αζαθώλ ζπλόιωλ Νηθόιανο Μαζηνπδάθεο Πελειόπε Κακπάθε-Βνπγηνπθιή 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Υεηκώλαο 1924 : Κξήηε : Ο Νίθνο Καδαληδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΔ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωλζηαληίλος Καιοβρέθηες Σχκβνπινο & Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ηνπ Getcoding ηεο HePIS Τίηιος πρωηοηύποσ: Getcoding γηα όιοσς Τα πρώηα βήκαηα ζηολ θόζκο ηοσ θώδηθα

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ ΣΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ"

ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ ΣΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΨΝ ΤΛΙΚΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ "ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας

Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας Μηράιεο Βίλνο Α.Μ.: 13Μ03 26/11/2014 Π.Μ.Σ. Βαζική και Εθαρμοζμένη Γνωζιακή Επιζηήμη Μάθημα: Στεδίαζη Εκπαιδεσηικού Λογιζμικού Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας Α. Η κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο κνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα