Οδοιπορικό ςτθ Μεγάλθ Εβδομάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδοιπορικό ςτθ Μεγάλθ Εβδομάδα"

Transcript

1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΕΚΔΟΗ ΣΟΤ Ι. Ν. ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΠΟΛΕΩ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΕΝΣΤΠΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ Περίοδος Α Έτος 2 ο Τεύχος 16 ο Απρίλιος 2012 Οι Ιεοείπ ςηπ Εμξοίαπ ςξ Εκκληριαρςικό Σσμβξύλιξ, η Εοαμική Επιςοξπή & η Φιλόπςχυξπ Αδελτόςηπ, ραπ εύυξμςαι μα διέλθεςε με εσλάβεια & καςάμσνη ςημ Αγία & Μ. Εβδξμάδα και μα εξοςάρεςε με φσυική αγαλλίαρη ςξ Άγιξμ Πάρυα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤΧΟΤ Οδοιπορικό ςτθ Μεγάλθ Εβδομάδα 65 Κανζνασ να μθν μασ κλζψει τθν ελπίδα ςτθν Ανάςταςθ 66 Γιατί υπάρχει ο πόνοσ ςτθ ηωι μασ; (Γ) 67 Οι πζντε φάςεισ τθσ εκκλθςιαςτικισ ηωισ 68 Πρόγραμμα Μεγάλθσ Εβδομάδοσ-Πάςχα και Διακαινθςίμου Εβδομάδοσ 69 Από τθν ηωι τθσ Ενορίασ 70 Ακροςτιχίδα Κρυπτόλεξο - Αντιςτοίχιςθ 70 Οδοιπορικό ςτθ Μεγάλθ Εβδομάδα Σου Πρωτ. Βαςιλείου Περουλάκη Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα αρχίζει από το απόγευμα της Κυριακής των Βαΐων όταν αποδίδεται η εορτή των Βαΐων με την ακολουθία του Νυμφίου. Πριν την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδος προηγείται ένα διήμερο με ένα τόνο διαφορετικό, τόνο πανηγυρικό. Είναι το διήμερο που γιορτάζεται η Ανάσταση του Λαζάρου, προμήνυμα της Αναστάσεως του Φριστού και η θριαμβευτική είσοδος του Φριστού στα Ιεροσόλυμα. Δυο γεγονότα ενδεικτικά της διακονίας και της αγάπης του Φριστού προς τον άνθρωπο. Κατά τις τρεις πρώτες μέρες της Μ. Εβδομάδας τελείται στους Ναούς η ακολουθία του Νυμφίου. ' αυτές τις μέρες παρουσιάζονται θέματα που τοποθετούνται κοντά στο τέλος της επίγειας δράσης του Ιησού. Πρόκειται για σειρά γεγονότων που επικεντρώνονται στη Θεότητα του Ιησού, στη Βασιλεία του Θεού και την κατακεραύνωση της υποκρισίας των θρησκευτικών αρχόντων. Ση Μ. Δευτέρα μνημονεύουμε τον Ιωσήφ τον Πάγκαλο και το γεγονός της συκιάς η οποία ξεράθηκε μετά την κατάρα που δέχθηκε από τον Κύριο. Όσον αφορά το πρώτο γεγονός μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός προνοεί και δεν αφήνει αβοήθητο τον αθώο, ταπεινό, αγνό και δίκαιο δούλο του. Όσον αφορά την συκιά μπορούμε να πούμε ότι μαζί με το γεγονός του εξαγνισμού του ναού αποτελούν δείγματα Θείας εξουσίας και δυνάμεως του Ιησού. Σην Μ. Σρίτη μνημονεύονται δύο παραβολές σχετικές με την Δευτέρα Παρουσία. Η πρώτη είναι αυτή των δέκα παρθένων ενώ η άλλη των ταλάντων. Και οι δύο δηλώνουν ότι η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει. Πότε θα γίνει δεν το ξέρει κανείς εκτός από τον Θεό Πατέρα, αυτό που πρέπει όμως να έχουμε όλοι είναι η εγρήγορση ώστε να μη μας βρει η μέρα εκείνη ανέτοιμους, όπως ο Κύριος βρήκε, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, τις μωρές παρθένες. Ση Μ. Σετάρτη η εκκλησία προβάλει δυο μορφές. Μία αμαρτωλή γυναίκα που μετανοεί και χρίει με μύρα το Φριστό και έρχεται κοντά του και έναν μαθητή ο οποίος ετοιμάζεται να τον προδώσει αποκόπτοντας ταυτόχρονα τον

2 ε λ ί δ α 66 μάζεται να τον προδώσει αποκόπτοντας ταυτόχρονα τον εαυτό του από τον Κύριο. Και οι δύο ήταν ελεύθεροι και έπραξαν ο καθένας αυτό που ήθελε. Σο αποτέλεσμα της ελευθερίας όμως είναι διαφορετικό για τον καθένα: η μία σώζεται ο άλλος οδηγείται στην απώλεια. Σην Αγία και Μεγάλη Πέμπτη η εκκλησία θυμάται τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο υπερώο και τον κήπο της Γεθσημανή κι' αυτά είναι ο ιερός νιπτήρας, ο μυστικός δείπνος, η προσευχή και η προδοσία. Ιερός νιπτήρας δείγμα αγάπης και θυσίας του Θεού ο οποίος «ουκ ήλθεν διακονηθήναι αλλά διακονήσαι». Σο απέδειξε πολλές φορές στην επίγεια παρουσία του, το αποδεικνύει και λίγο πριν το τέλος. Μυστικός δείπνος - η παράδοση των φρικτών και α- χράντων μυστηρίων που έμειναν σε εμάς ώστε να μπορούμε να συντηρούμαστε με αυτά μέσα στην εκκλησία. Η προσευχή. Ο Κύριος έχοντας και την ανθρώπινη φύση πάνω του αισθάνεται την ανάγκη να συνομιλήσει με το Θεό Πατέρα και να τον παρακαλέσει να γλιτώσει από αυτό που σε λίγο αρχίζει. Πλην όμως «ουχ ως εγώ θέλω αλλ' ως συ». Σέλος η προδοσία. Προδοσία με ένα φίλημα, δείγμα αγάπης και φιλίας. Σι υποκρισία; Ση Μ. Παρασκευή η εκκλησία θυμάται τα φρικτά πάθη τον ταυρό και τον θάνατον του Κυρίου. Όλα οδυνηρά αλλά αναπόφευκτα για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Σο Μ. άββατο εορτάζεται η θεόσωμος ταφή του Κυρίου και η εις Άδου Κάθοδος. Είναι η η- μέρα κατά την οποία ο Κύριος βρίσκεται ανάμεσα στους νεκρούς, και κάνει τον Άγιο Επιφάνιο Κύπρου να αναρωτιέται, πώς ο Κύριος βρίσκεται ανάμεσα στους δούλους, πώς ο Θεός ανάμεσα στους νεκρούς; Όμως ο Κύριος βρίσκεται εκεί για να κηρύξει και να σώσει. ώθηκαν όλοι; Όχι, μα όσοι πίστεψαν, συμπληρώνει ο Άγιος. Σέλος την Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα η εκκλησία τιμά και πανηγυρίζει την νίκη της ζωής απέναντι στο θάνατο, την Ανάσταση του Κυρίου. Η Ζωή - ο Φριστός δεν μπορούσε να μείνει στον Σάφο, σπάει τα δεσμά του θανάτου και χαρίζει ζωή στον ανθρώπινο γένος. Καςῆλθεπ ἐμ ςξῖπ καςχςάςξιπ ςῆπ γῆπ, καὶ ρσμέςοιφαπ μξυλξὺπ αἰχμίξσπ καςόυξσπ πεπεδημέμχμ Χοιρςέ, καὶ ςοιήμεοξπ ὡπ ἐκ κήςξσπ Ἰχμᾶπ, ἐναμέρςηπ ςξῦ ςάτξσ. *** *** Ἀμαρςὰπ ὁ Ἰηρξῦπ ἀπὸ ςξῦ ςάτξσ καθὼπ ποξεῖπεμ, ἔδχκεμ ἡμῖμ ςὴμ αἰώμιξμ ζχὴμ καὶ μέγα ἔλεξπ. Κανζνασ να μθν μασ κλζψει τθν ελπίδα ςτθν Ανάςταςθ Σου εβ. Μητροπολίτου Πέτρασ & Χερρονθςου κ. ΝΕΚΣΑΡΙΟΤ Μέζα ζηελ ραξά ηεο άλνημεο, ζηελ θνηλσλία ηεο Γθθιεζίαο γηνξηάδνπκε ην Πάζρα. Τελ Αλάζηαζε ηνπ Θεαλζξώπνπ, πνπ είλαη ππεξθπζηθό ζαύκα, ηζηνξηθό γεγνλόο. Χριστός Ανέστη! Απηή είλαη ε ραξνύκελε είδεζε, ν θαιόο ιόγνο, πνπ πξνήιζε από ηνλ όιβην Τάθν. Καη όια πιένλ κπνξνύλ λα παιηλδξνκήζνπλ εηο ην πξώηνλ, λα γίλνπλ λέα. Η ςπρή, ην ζώκα καο, ε θνηλσλία καο, νιόθιεξν ην ζύκπαλ. Όια κπνξνύλ λα αλαζηεζνύλ. Ο Φξηζηόο κε ηελ Αλάζηαζή Τνπ καο ράξηζε ηελ θαηλή δσή, ηελ αλαθαίξεηε ραξά, ηελ επινγία ηεο εηξήλεο, ηελ ππέξβαζε ηεο ζπγγλώκεο. Όια είλαη δώξα ηεο Αλαζηάζεώο Τνπ θαη βηώλνληαη ζηελ ελ Φξηζηώ δσή, πνπ πξνζθέξεη ε Αγία καο Γθθιεζία. Όζνη πηζηνί, εμεξρόκελνη ζηελ Αλάζηαζε, λεζηεύζαληεο θαη κε λεζηεύζαληεο, πξώηνη θαη έζραηνη, κπνξνύκε, κε εθθιεζηαζηηθή κέζεμε, λα κεηάζρνπκε ζην ζπκπόζην απηό ηεο πίζηεσο, πνπ είλαη πέξαλ από ηελ νκνξθηά ησλ εζίκσλ, ησλ παξαδόζεσλ θαη ηελ πιεζύ ησλ ζπκβαηηθώλ επρώλ. Τν ηζηνξηθό γεγνλόο ηεο Αλαζηάζεσο ηνπ Θεαλζξώπνπ είλαη γηα θαηόκελεο θαξδηέο από αγάπε ζηνλ Αλαζηάληα Φξηζηό.

3 Όινη κπνξνύκε λα θάλνπκε Πάζρα, λα ζπληξίςνπκε κνρινύο αησλίνπο, λα ππεξβνύκε πνηθίινπο ζαλάηνπο. Να αλαζηεζνύκε κέζα απ απηήλ ηελ γεσπνιηηηθή θξίζε. Να αλεβνύκε από ηελ άβπζζν ηεο εγσηζηηθήο αηνκηθόηεηαο, ηεο απηάξθεηαο. Να εμέιζνπκε από ην ηνύλει ηνπ πνιηηηζηηθνύ, θνηλσληθνύ αδηεμόδνπ. Η απνιιπκέλε βξώζε, ν εδνληζκόο, ηα ρακαίδεια, ν θηιόπινο θαη θηινθηήκσλ βίνο δελ είλαη ηα πξώηηζηα ηεο δσήο. Βιέπνπκε γύξσ καο θαη ηξνκάδνπκε ηα ζπληξίκκηα κηαο δίρσο Θεό δσήο, κε νζκή ζαλάηνπ. Δπζηπρηζκέλα πινύηε, θαηαξακέλεο δόμεο, λεόπησρα, αγέιαζηα πξόζσπα, πξόσξνπο ζαλάηνπο, αλεξκήλεπηεο απηνθηνλίεο, πνηθίιεο α- πνγνεηεύζεηο απνςπρόλησλ αλζξώπσλ από θόβνπο γηα ηα επεξρόκελα. Όζν πνηέ άιινηε έρνπκε αλάγθε ηελ ραξά θαη ηελ δύλακε ηεο Αλαζηάζεσο. Να θσηίζεη ην ινγηζκό καο. Να δεζηάλεη ηελ θαξδηά καο. Να ζηήζνπκε ην ιάβαξν ηεο Αλαζηάζεσο επάλσ ζηα ζπληξίκκηα ηνπ Άδε καο. Να κε θνβνύκαζηε λα παιεύνπκε κε ηνλ ζάλαην, όπσο ν Φξηζηόο, «προς πάιελ Άδοσ κόλος». Δελ καο αμίδνπλ ν ηάθνο θαη ε απνθνξά ηνπ Άδε. Γίκαζηε πιαζκέλνη γηα ηελ Αλάζηαζε. Γίκαζηε πνιίηεο ηεο βαζηιείαο ηνπ Θενύ. Δελ καο αγγίδνπλ νη απεηιέο θακηάο πηώρεπζεο θαη εμνπζέλσζεο. Ωο Οξζόδνμνη Έιιελεο είρακε πάληνηε ζύληξνθν ζηελ δσή καο ηελ πελία, βηώλνληαο όκσο θαη πνιιέο αλαζηάζεηο ηνπ Γέλνπο καο. Πάζρα ησλ πηζηώλ ζήκεξα. Πξνζσπηθό καο Πάζρα. Με ην θσο ηεο Αλαζηάζεσο αο θσηίζνπκε ηα ζθόηε καο, θαζώο, ηα ηειεπηαία ρξόληα, πνιιά μεζηξάηηζαλ θαη αξθεηά παξεξκελεύζεθαλ. Να αλαζηήζνπκε ζεζκνύο, αμίεο, ηδαληθά, πνπ πνηθηιόηξνπα αιινηξηώζεθαλ, επηειίζζεθαλ. Η κεηάλνηα είλαη δσξεά ηεο Αλαζηάζεσο. Με θνβείζζε αδειθνί. Χριστός Ανέστη! Καλέλαο λα κελ καο θιέςεη ηελ ειπίδα ζηελ Α- λάζηαζε. Να θάλνπκε ηελ παζραιηλή καο δηάβαζε. Ο Φξηζηόο γηα καο ζηαπξώζεθε θαη αλαζηήζεθε. Να υπακνύερε πρνυς πμευμαρικνύς πας παρέοες και πονεπρνύς, διόρι αυρνί αηουπμνύμ ηια ρις ψυχές πας παμ άμςοσπνι πνυ ςα δξπνυμ λόην ηια πας. Εβρ. 13, 17 ε λ ί δ α 67 Γιατί υπάρχει ο πόνοσ ςτθ ηωι των ανκρϊπων; (Γϋ) Αρχιμ. Θεοφίλου Λεμοντζθ Αρχιερ. Επιτρόπου Μητρ. Βεροίασ Η πλεπκαηηθή ινγηθή καο δηδάζθεη, πσο νη αξξώζηηεο θαη γεληθά νη ζιίςεηο, πνπ καο ζηέιλεη ν Θεόο, είλαη κέζα έθθξαζεο ηνύ ειένπο Τνπ θαη ηεο επζπιαρλίαο Τνπ γηα καο. Όπσο ηα πηθξά θάξκαθα ηνπο αξξώζηνπο ηνπο σθεινύλ πηό πνιύ από ηα γιπθίζκαηα, έηζη θαη απηέο βνεζνύλ εθείλνπο πνπ ηηο ππνκέλνπλ ζηε ζσηεξία θαη ζηελ αηώληα επηπρία πην πνιύ από ηα ζαύκαηα! Σπρλά, πνιύ ζπρλά, κηα αζζέλεηα είλαη πην κεγάιε επεξγεζία από έλα ζαύκα! Η αξξώζηηα είλαη ηόζν νπζηώδεο επεξγεζία, ώζηε ε απαιιαγή καο από απηή (έζησ θαη κε ζαύκα!) λα καο βιάπηεη, αθνύ αθαηξεί έλα πην κεγάιν αγαζό, έλα αγαζό πνπ κε θαλέλα ηξόπν δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ην πξόζθαηξν αγαζό, πνπ καο πξνζθέξεη κε ζαύκα ε ζεξαπεία καο από θάπνηα αξξώζηηα. Σε εξώηεζε κηαο κνλαρήο γηαηί ν θόζκνο ππνθέξεη ζήκεξα ηόζν πνιύ, ν γέροντας Παΐσιος αλέθεξε ηα ε- μήο : «Από ηελ αγάπε ηνύ Θενύ! Εζύ ζαλ κνλαρή ζεθώλεζαη ην πξσί, θάλεηο ηνλ θαλόλα ζνπ, θάλεηο θνκπνζρνίληα, κεηάλνηεο θ.ιπ. Γηα ηνπο θνζκηθνύο νη δπζθνιίεο πνπ πεξλνύλ είλαη ν θαλόλαο ηνπο, νπόηε εμαγλίδνληαη κ' απηέο. Τνπο θάλνπλ κεγαιύηεξν θαιό από ηελ θνζκηθή θαινπέξαζε, ε νπνία δελ ηνπο βνεζάεη νύηε λα πιεζηάζνπλ ζηνλ Θεό, νύηε λα απνηακηεύζνπλ κηζζό νπξάλην. Γη απηό πξέπεη λα ηηο δέρνληαη σο δώξα από ηνλ Θεό. Ο Καιόο Θεόο κε ηηο δνθηκαζίεο παηδαγσγεί ζαλ θαιόο Παηέξαο ηα παηδηά Τνπ, από αγάπε, από ζεία θαισζύλε, θαη όρη από θαθόηεηα νύηε από θνζκηθή, λνκηθή, δηθαηνζύλε, γηαηί ζέιεη λα επηζηξέςνπλ θνληά Τνπ. Επεηδή δειαδή ζέιεη λα ζώζεη ηα πιάζκαηα Τνπ θαη λα θιεξνλνκήζνπλ ηελ νπξάληα Βαζηιεία Τνπ, επηηξέπεη ηηο δνθηκαζίεο, γηα λα παιέςεη ν άλζξσπνο, λα αγσληζζεί θαη λα δώζεη εμεηάζεηο ζηελ ππνκνλή ζηνπο πόλνπο, ώζηε λα κελ κπνξεί λα Τνύ πεη ν δηάβνινο: «Πώο ηνλ αληακείβεηο απηόλ ή πώο ηνλ ζώδεηο, αθνύ δελ θνπίαζε;». Τνλ Θεό δελ Τνλ ελδηαθέξεη απηή ε δσή, αιιά ε άιιε. Πξώηα καο θξνληίδεη γηα ηελ άιιε δσή θαη ύζηεξα γη απηήλ». Ο πησρόο Λάδαξνο, γηα ηνλ νπνίν κηιάεη ην Επαγγέιην, δελ ζεξαπεύζεθε πνηέ από ηελ βαξηά αξξώζηηα ηνπ, νύηε απειιάγε από ηε θηώρεηα ηνπ. Πέζαλε ζηελ ηαιαίπσξε εθείλε θαηάζηαζε, ζηελ νπνία βαζαληδόηαλ ηόζα ρξόληα. Όκσο, ιόγσ ηεο ππνκνλήο ηνπ, νη άγγεινη ηνλ επήξαλ θαη ηνλ επήγαλ ζηελ αγθαιηά ηνπ Αβξαάκ. Η αγία Γξαθή καο ιέγεη νινθάζαξα, πσο ν Θεόο ζε θείλνπο πνπ αγαπάεη ζηέιλεη πνιιέο πίθξεο, θαη θπξίσο αξξώζηηεο ζσκαηηθέο. Σε θάζε ηεο ζειίδα ε αγία Γξαθή καο ιέγεη, όηη όινη αλεμαηξέησο νη άγηνη πέξαζαλ ηελ επί γεο δσή ηνπο βαδίδνληεο ηελ νδό ηελ ζηελή θαη ηεζιηκκέλε, πνπ είλαη γεκάηε ζιίςεηο, πίθξεο, ζηεξήζεηο. Όηαλ ν πηζηόο βιέπεη ηελ αζζέλεηά ηνπ κε θαιό ινγηζκό, παίξλεη πλεπκαηηθή δύλακε. Βιέπεη π.ρ. ζε πόζν ρεηξόηεξε ζέζε βξίζθνληαη άιινη αζζελείο, θαη λνηώζεη λα αιαθξώλεη ην βάξνο ηεο δηθήο ηνπ αζζελείαο. Βιέπεη κε πόζε θαξηεξία αληηκεησπίδνπλ άιινη ηελ αζζέλεηα ηνπο θαη παξαδεηγκαηίδεηαη. Φέξλεη ζηνλ λνπ ηνπ ηα πάζε ηνύ Χξηζηνύ θαη ην κέγεζνο ηεο ζείαο αγάπεο, θαη ζπληξίβεηαη. Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε επρή ηνύ γέροντος Παϊσίοσ ζε αζζελή:«καιή ππνκνλή. Εύρνκαη ν Χξηζηόο λα ζνπ απμάλεη ηελ αγάπε Τνπ, γηα λα μερληέηαη ν πόλνο ζνπ». Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αζζελεηώλ έιεγε επηγξακκαηηθά: «Ο πλεπκαηηθά πγηήο γιεληά ηελ αξξώζηηα ηνπ. Ο άξξσζηνο (πλεπκαηηθά), ππνθέξεη»!»

4 ε λ ί δ α 68 Οι πζντε φάςεισ τθσ εκκλθςιαςτικισ ηωισ κ. Ιωάννου Λίλη εκλ. Λέκτορα Δογματικθσ & υμβολικθσ Θεολογίασ τησ ΑΕΑΗΚ Η δσή ηεο εθθιεζίαο, ε νπνία είλαη δεκηνύξγεκα ηνπ Τξηαδηθνύ Θενύ, ρσξίδεηαη ζε θάζεηο. Η πξώηε θάζε ηεο εθθιεζίαο είλαη ε θάζε ηεο εθθιεζίαο ησλ αγγέισλ. Πξηλ δεκηνπξγεζεί ν αηζζεηόο θόζκνο ππήξραλ κόλν νη άγγεινη, νη νπνίνη είλαη βέβαηα δεκηνπξγήκαηα ηνπ Τξηαδηθνύ Θενύ. Η δεύηεξε θάζε είλαη ε θάζε ηεο δσήο ησλ πξσηνπιάζησλ, ε νπνία είλαη ε θάζε ηεο δσήο ηνπ Αδάκ θαη ηεο Γύαο, πνπ θαηέιεμε ζην πξνπαηνξηθό ακάξηεκα. Η ηξίηε θάζε είλαη ε θάζε ηεο δσήο ηνπ πεξηνύζηνπ ιανύ, ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο νπνίαο πεξηγξάθεηαη ζηελ Παιαηά Δηαζήθε. Η ηέηαξηε θάζε είλαη ε θάζε ηεο Γθθιεζίαο ηεο Πεληεθνζηήο, ε νπνία εγθαηληάδεηαη κε ηελ Αλάιεςε ηνπ Κπξίνπ θαη ηελ Πεληεθνζηήο, σο θνξύθσζε ηεο ηξηαληαηξηάρξνλεο δσήο ηνπ Μεζζία. Απηή ηε θάζε δηαλύνπκε εκείο ηώξα. Υπάξρεη αθόκα κία θάζε, ηελ νπνία αλακέλνπκε, ε νπνία είλαη ε θάζε ηεο εζραηνινγηθήο ηειεηώζεσο, απηό πνπ απνθαινύκε απιά ε Δεπηέξα Παξνπζία ηνπ Κπξίνπ. Καζώο πεξλνύκε από ηε κία θάζε ηεο Γθθιεζίαο ζηελ άιιε πξνρσξνύκε όιν θαη πην πξννδεπηηθά ζηελ ηειείσζε θαη ηνλ αγηαζκό ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε. Γπνκέλσο ε δηθή καο θάζε, απηή ηεο Γθθιεζίαο ηεο Πεληεθνζηήο, έρεη έξζεη πνιύ πην θνληά ζηνλ αγηαζκό ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνύκελεο θαη γη απηό ην δώξν πνπ πξνζέθεξε ε ελαλζξώπεζε, ε νπνία εγθαηλίαζε ηελ ηέηαξηε θάζε, ζηελ αλζξσπόηεηα είλαη δήηεκα δσήο θαη δσήο ζαλάηνπ. Η επόκελε θάζε ηεο εζραηνινγηθήο ηειείσζεο νπζηαζηηθά έρεη έξζεη, κε ηελ ελαλζξώπηζε ηνπ Κπξίνπ θαη ηελ Αλάζηαζε Τνπ, αιιά δελ θαίλεηαη πιήξσο ε ιακπξόηεηα ηεο, δειαδή ε δόμα ηεο επόκελεο θάζεσο. Φαίλεηαη αιιά «δί ἐζόπηροσ ἐλ αἰλίγκαηη» θαηά ηελ ηόζν ραξαθηεξηζηηθή έθθξαζε ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ («βιέπνκελ γάξ ἄξηη δί ἐζόπηξνπ ἐλ αἰλίγκαηη», «ηώρα βιέποσκε ηα πράγκαηα ζακπά, ζαλ κέζα από κεηαιιηθό θαζρέθηε», Α Κνξηλζίνπο 13, 12), ελώ όηαλ ζα πεξάζνπκε ζηε πέκπηε θάζε, όιε ε αλζξσπόηεηα ζα βιέπεη θαζαξά ηε δόμα ηνπ Θενύ, δειαδή ηνλ πιήξε αγηαζκό («ηόηε δέ πξόζσπνλ πξόο πξόζσπνλ ἄξηη γηλώζθσ ἐθ κέξνπο, ηόηε ἐπηγλώζνκαη θαζώο θαί ἐπεγλώζζελ», «Τώρα γλωρίδω κόλο έλα κέρος, ηόηε όκως ζα γλωρίζω κε πιερόηεηα, όπως θαη ο Θεός κε έτεη γλωρίζεη», Α Κνξηλζίνπο 13, 12). Αίξεζε είλαη όηαλ θάπνηνο κπεξδεύεη κία από ηηο θάζεηο ηεο Γθθιεζίαο κε ηα ίδηα ηα όξηα ηεο, ελώ αληηζέησο θαηέρεη θάπνηνο ηελ αιήζεηα κόλν όηαλ μέξεη λα δηαθξίλεη ηα αθξηβή ηεο όξηα. Γίλαη πξνθαλέο πσο απηό πνπ βιέπνπκε κπξνζηά καο σο εθθιεζία δελ είλαη ηα αθξηβή όξηα ηεο εθθιεζίαο, αιιά έλα θνκκάηη ηεο, κία θάζε ηεο. Τα θαλνληθά όξηα ηεο εθθιεζίαο είλαη πνιύ κεγαιύηεξα, πνιύ επξύηεξα. Μόλν όηαλ γλσξίδνπκε ηα αθξηβή όξηα ηεο Γθθιεζίαο κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε ηνλ ξόιν ησλ αγγέισλ ζηε δεκηνπξγία αιιά θαη λα ηνλ ξόιν ησλ αγγέισλ ζηε δεκηνπξγία αιιά θαη λα θαηαλνήζνπκε πνην είλαη ην πξνπαηνξηθό ακάξηεκα. Οη άγγεινη είλαη ηα πξώηα θηίζκαηα πνπ δεκηνύξγεζε ν Τξηαδηθόο Θεόο, εθόζνλ είλαη νη κόλνη πνπ ππάξρνπλ ζηελ πξώηε θάζε ηεο Γθθιεζίαο. Οη πξσηόπιαζηνη ζηελ αξρή ηεο δσήο ηνπ δελ είραλ πάξεη πιήξσο ηνλ αγηαζκό, αιιά βξίζθνληαλ όκσο ζηε ζσζηή πνξεία ηνπ αγηαζκνύ. Μία κέξα ζα είραλ πάξεη πιήξσο ηνλ αγηαζκό, αιιά ην πξνπαηνξηθό ακάξηεκα σο θεληξηθό ηξαγηθόηαην επεηζόδην καηαίσζε απηή ηελ πνξεία. Με ηε γλώζε όκσο ησλ αθξηβώλ ρσξίσλ ηεο Γθθιεζίαο θαηαιαβαίλνπκε ηη ζα πεη κεηαβνιή ησλ Τηκίσλ Δώξσλ θαζώο θαη ηη είλαη ην Πάζρα ζηε δσή ηνπ Φξηζηηαλνύ. Αλ μεράζνπκε πσο ππάξρεη ε πέκπηε θάζε ηεο Γθθιεζίαο αλαπόθεπθηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα εμεγήζνπκε ηε κεηαβνιή ησλ Τηκίσλ Δώξσλ κόλν κε κέζα ηεο ηέηαξηεο θάζεσο θαη ππάξρεη ν θίλδπλνο λα εκθαλίζνπκε ηνλ θαζαγηαζκό ησλ Δώξσλ σο θάηη ην καγηθό. Γπηπιένλ πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε πσο κόλν ε ελαηέληζε θαη ησλ πέληε θάζεσλ, σο ησλ α- θξηβώλ νξίσλ ηεο Γθθιεζίαο, ζα καο βνεζήζεη λα θαηαιάβνπκε ηη πξόζθεξε ζηελ αλζξσπόηεηα ε Αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ. Από ηελ Αλάζηαζε θαη κεηά ε αλζξώπηλε θύζε πέξαζε ζε άιιε θάζε. Ήξζε πην θνληά ζηνλ αγηαζκό, ν νπνίνο είλαη ε ίδηα ε δσή θαη ε ηειείσζε ηεο, γηαηί ηελ πξνζέιαβε ν ίδηνο ν Θεόο, ζπγθεθξηκέλα ην δεύηεξν πξόζσπν ηεο Αγίαο Τξηάδνο, ν Υηόο θαη Λόγνο, ν νπνίνο δελ κπνξεί πνηέ λα γλσξίζεη ην ζάλαην. Τν Πάζρα, εβξατθή ιέμε πνπ ζεκαίλεη πέραζκα θαη αθνξνύζε ηελ εβξατθή ενξηή πνπ ζπκόηαλ ην πέξαζκα ηνπ Ιζξαήι από ηε δνπιεία ηεο Αηγύπηνπ, έγηλε ζην Φξηζηηαληζκό ην πέξαζκα ζηελ ηέηαξηε θάζε ηνπ αγηαζκνύ. Τη είλαη ν αγηαζκόο; Τν πεξηερόκελν ηεο ιέμεσο απηήο, ην νπνίν είλαη έηεξεο πνηόηεηαο από ηε δηθή καο θηηζηή εκπεηξία, είλαη ην άθηηζηο, δελ πεξηγξάθεηαη παξά κόλν βηώλεηαη κέζα ζην ρώξν ηεο Γθθιεζίαο. Θα ηνλ γλσξίζεη κόλν απηόο πνπ ηνλ έρεη θαξπσζεί κε ηε βνήζεηα ησλ δώξσλ πνπ πξνζθέξεη ε Γθθιεζία. Τν κόλν πνπ κπνξεί λα πεξηγξάςεη είλαη ηα ζεκάδηα πνπ αθήλεη ζηελ αλζξώπηλε θύζε. Η Γθθιεζία δελ ππάξρεη γηα λα θάλεη θαιύηεξν ηνλ θόζκν. Καιύηεξνη ζα γίλνπκε κόλνη καο, κε πνιύ αγώλα θαη θόπν, αλ ην ζειήζνπκε. Αλ καο θάλεη θαιύηεξνπο ν Φξηζηόο κε ην δόξη ζα θαηαξγήζεη ηελ ειεπζεξία καο ζα πάςνπκε λα π- πάξρνπκε θαζώο άλζξσπνο ρσξίο ειεπζεξία δελ π- πάξρεη. Ο Φξηζηόο ήξζε ζηε γε γηα άιινλ ιόγν: γηα λα καο ζώζεη από ηε καηαηόηεηα, ηε ζλεηόηεηα, ηε θζαξηόηεηα, ηελ ηξαγηθόηεηα θαη ην ζάλαην. Απηό πξνζθέξεη ε Γθθιεζία, ησλ πέληε θάζεσλ, κε ηνλ αγηαζκό ηεο. Να ζιλνπνζείς ρθμ αοοξπρια και μα ρθμ ςεσοείς παιδαησηία ηια ρν πυμζέονμ πνυ. Άγιοσ Γρηγόριοσ Θεολόγοσ

5 Ιερζσ Ακολουκίεσ Μεγάλθσ Εβδομάδοσ ΚΤΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Πρωί: Ώρα 7.00 π.μ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία στους Θεοτόκου (Αγίου Αντωνίου). Εσπέρας: Ώρα 6.00 μ.μ. Εσπερινός στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου & Κοιμήσεως Ώρα 7.30 μ.μ. Ακολουθία του Νυμφίου στους ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΤΣΕΡΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Πρωί: Ώρα 7.00 π.μ. Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Εσπέρας: Ώρα 6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο στους Ώρα 7.30 μ.μ. Ακολουθία του Νυμφίου στους ΜΕΓΑΛΗ ΣΡΙΣΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Πρωί: Ώρα 7.00 π.μ. Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Εσπέρας: Ώρα 6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο στους Ώρα 7.30 μ.μ. Ακολουθία του Νυμφίου στους ΜΕΓΑΛΗ ΣΕΣΑΡΣΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Πρωί: Ώρα 7.00 π.μ. Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Εσπέρας: Ώρα 6.00 μ.μ. Ιερό Ευχέλαιο στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου & Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ώρα 7.30 μ.μ. ο Όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης στους ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΣΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Πρωί: Ώρα 7.30 π.μ. ο Εσπερινός & η Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου & Κοιμήσεως Θεοτόκου. Εσπέρας: Ώρα 7.00 μ.μ. η Ακολουθία των Αγίων Παθών στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου & Κοιμήσεως ε λ ί δ α 69 ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Πρωί: Ώρα π.μ. οι Μεγάλες Ώρες & ο Ε- σπερινός της Αποκαθηλώσεως στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου & Κοιμήσεως Εσπέρας: Ώρα 8.00 μ.μ. η Ακολουθία του Επιταφίου στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου & Κοιμήσεως Η ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ ΕΠΙΣΑΦΙΩΝ Αγίου Γεωργίου: τρ. Κόρακα - Ερυθρού ταυρού Ίδης Εργατικής Εστίας Δίκτης Παλαιολόγου Γέφυρα - Ακτής Κουνδούρου. Κοιμήσεως Θεοτόκου: Γ. εφέρη -Φρυσ. Ξανθουδίδου - τ. πανάκη - Γ. Παγκάλου - Εμποδίου Μ. Αμαριώτου Γνώσεως Γ. εφέρη. ΜΕΓΑΛΟ ΑΒΒΑΣΟ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Πρωί: Ώρα 8.00 π.μ. ο Εσπερινός του Πάσχα & η Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου & Κοιμήσεως Θεοτόκου. Εσπέρας: Κωδωνοκρουσία ώρα 11 η νυχτερινή στους ΑΝΑΣΑΙ ώρα 12 η και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία του Ιερού Φρυσοστόμου στους παραπάνω Ναούς. ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΟΤ ΠΑΧΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Πρωί: Ώρα π.μ. ο Εσπερινός της Αγάπης στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θα επακολουθήσει «Πασχάλιον Γεύμα» στην αίθουσα του Ιερού Ναού. ΔΕΤΣΕΡΑ ΔΙΑΚΑΙΝΗΙΜΟΤ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΤ στον Ιερό Ναό Σιμίου Προδρόμου του Α Κοιμητηρίου. ΣΡΙΣΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΙΜΟΤ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΕΟΡΣΗ ΣΟΤ ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΤ & ΕΙΡΗΝΗ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως ΣΕΣΑΡΣΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΙΜΟΤ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΤ στον Ι. Ν. Αγίου Ανδρέου. ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΙΜΟΤ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΕΟΡΣΗ ΣΗ ΖΟΩΔΟΧΟΤ ΠΗΓΗ στον εορτάζοντα Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής του Β Κοιμητηρίου.

6 ε λ ί δ α 70 Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Κατανυκτικόσ Εςπερινόσ Σο απόγευμα της Κυριακής 11 Μαρτίου 2012, ο εβασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας & Φερρονήσου κ. ΝΕΚΣΑΡΙΟ, χοροστάτησε στον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου (Αγίου Αντωνίου) της Ενορίας μας, στο τέλος του οποίου ακολούθησε ομιλία από τον ίδιο προς το πολυπληθές εκκλησίασμα, με θέμα: «ο πόνος και η αρρώστια στην ζωή του ανθρώπου», βασιζόμενο στην Ευαγγελική Περικοπή της Δευτέρας Κυριακής των Νηστειών που αφορά την θεραπεία του παραλυτικού. Σζλεςθ Μυςτθρίων Κατά τον μήνα Υεβρουάριο, στους Ιερούς Ναούς της Ενορίας μας τελέστηκαν τα παρακάτω Ιερά Μυστήρια: Α) Κθδεία Σην Κυριακή 4 Μαρτίου, τελέσαμε την Ε- ξόδιο Ακολουθία της μακαριστής Αγγελικής Γιαπιτζάκη (88 ετών) στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της μετά των Αγίων. Β) Μνθμόςυνα - τον Ιερό Ναό Αγίασ Ειρινθσ Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Σο άββατο 3 Μαρτίου, τελέσαμε το ετήσιο μνημόσυνο της Ζαμπίας Κοκολάκη. Σο άββατο 3 Μαρτίου, τελέσαμε το 9ήμερο μνημόσυνο του Εμμανουήλ Κοκκίνη. Σο άββατο 3 Μαρτίου, τελέσαμε το 6μηνο μνημόσυνο του Γεωργίου Παπαδάκη. - τον Ιερό Ναό Κοιμιςεωσ τθσ Θεοτόκου (Αγίου Αντωνίου) Σην Κυριακή 11 Μαρτίου, τελέσαμε το διετές μνημόσυνο του Γεωργίου τέφα. Ακροςτιχίδα Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά των λέξεων των οποίων τα αρχικά γράμματα σχηματίζουν την λέξη «ΑΝΑΣΤΑΣΗ», απατώντας στις ερωτήσεις: (1) Είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. 1. Α (2) Ο Άγιος πολιούχος της πόλης 2. Ν _ μας. (3) Έτσι λέγεται η ύψωση του Χριστού στον ουρανό, 40 ημέρες 3. Α μετά την Ανάστασή Του. (4) Το 4. Σ όνομα του Απ. Παύλου όταν ακόμη ήταν διώκτης των χριστιανών. 5. Τ _ (5) Είναι ο Άγιος Γεώργιος. (6) 6. Α Είναι ο πρωτόκλητος Απόστολος. 7. Σ _ (7) Η πόλη που καταγόταν η Αγία Φωτεινή. (8) Διαφορετικά το συγνώμη. 8. Η Κρυπτόλεξο: «Σο Δωδεκάορτο» Ε Ρ Ι Τ Π Α Π Α Ν Σ Η Υ Τ Δ Β Α Π Σ Ι Η Ε Ν Η Α Β Α Ι Ο Υ Ο Ρ Ο Ε Κ Γ Ε Ν Ν Η Η Ο Ο Ρ Σ Γ Μ Τ Σ Ι Κ Ο Δ Ε Α Ε Γ Ε Ρ Η Λ Α Ζ Α Ρ Ν Λ Σ Κ Ο Μ Γ Π Σ Η Δ Ο Α Ι Δ Ξ Τ Θ Ο Λ Π Α Τ Λ Ψ Π Ε Ν Σ Η Κ Ο Σ Η Μ Ε Σ Α Μ Ο Ρ Υ Ω Η Ψ Ο Π Ο Δ Α Ν Α Σ Α Η Σ Α Τ Ρ Ω Η Η Η Α Α Ανακαλύψτε τις δώδεκα μεγάλες Δεσποτικές Εορτές, που α- ναφέρονται στη ζωή του Χριστού και που συνήθως οι εικόνες τους τοποθετούνται πολλές φορές σε οριζόντια σειρά στο πάνω μέρος του Τέμπλου με βάση τον χρόνο που συνέβη κάθε γεγονός. Οι εικόνες αυτές λέγονται «Δωδεκάορτο». Αντιςτοίχιςθ Αντιστοιχίστε τις εκφράσεις του Ευαγγελίου με αυτούς που τις είπαν: Τυφλός Λεπρός Άσωτος Υιός Παραλυτικός Πόντιος Πιλάτος Σαμαρείτισσα Ο Ληστής Άγγελος Νίπτω τας χείρας μου Ιησού Υιέ του Θεού ελέησόν με Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών Κύριε άνθρωπον ουκ έχω Πάτερ ήμαρτον Δός μοι να πιώ Κύριε εάν θέλεις δύνασαι να με καθαρίσεις Μνήσθητί μου Κύριε... ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕΑ Έκδοση Ενορίας Αγίου Γεωργίου Αγίου Αντωνίου Διευθυντής: Πρωτ. Γεώργιος Ατσαλάκης Τπεύθυνος Εκδόσεως: Πρωτ. Βασίλειος Περουλάκης Επικοινωνία για παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου - Σηλ Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου - Σηλ Κινητό: Ηλεκτρονική Ιστοσελίδα: enoriaagiougeorgiou.blogspot.com Ε-mail: ΔΙΑΝΕΜΕΣΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35 07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 16:30-16:35 16:35-17:35 17:40-18:30 18:30-19:30 24:00-06:59 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: «Στην Ανάάσταση του Δικαίίου Λαζάάρου» Επιµμέέλεια: Βασίίλειος Λιάάκος, Πρωτοψάάλτης

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Ζ Δθθιεζία είλαη ε δσληαλή εηθόλα ηεο αησληόηεηαο εληόο ηνπ ρξόλνπ. ηελ Δθθιεζία ε ηζηνξία θαη ε εζραηνινγία ζπλππάξρνπλ. Ο γήηλνο θαη νπξάληνο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα