Οδοιπορικό ςτθ Μεγάλθ Εβδομάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδοιπορικό ςτθ Μεγάλθ Εβδομάδα"

Transcript

1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΕΚΔΟΗ ΣΟΤ Ι. Ν. ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΠΟΛΕΩ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΕΝΣΤΠΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ Περίοδος Α Έτος 2 ο Τεύχος 16 ο Απρίλιος 2012 Οι Ιεοείπ ςηπ Εμξοίαπ ςξ Εκκληριαρςικό Σσμβξύλιξ, η Εοαμική Επιςοξπή & η Φιλόπςχυξπ Αδελτόςηπ, ραπ εύυξμςαι μα διέλθεςε με εσλάβεια & καςάμσνη ςημ Αγία & Μ. Εβδξμάδα και μα εξοςάρεςε με φσυική αγαλλίαρη ςξ Άγιξμ Πάρυα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤΧΟΤ Οδοιπορικό ςτθ Μεγάλθ Εβδομάδα 65 Κανζνασ να μθν μασ κλζψει τθν ελπίδα ςτθν Ανάςταςθ 66 Γιατί υπάρχει ο πόνοσ ςτθ ηωι μασ; (Γ) 67 Οι πζντε φάςεισ τθσ εκκλθςιαςτικισ ηωισ 68 Πρόγραμμα Μεγάλθσ Εβδομάδοσ-Πάςχα και Διακαινθςίμου Εβδομάδοσ 69 Από τθν ηωι τθσ Ενορίασ 70 Ακροςτιχίδα Κρυπτόλεξο - Αντιςτοίχιςθ 70 Οδοιπορικό ςτθ Μεγάλθ Εβδομάδα Σου Πρωτ. Βαςιλείου Περουλάκη Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα αρχίζει από το απόγευμα της Κυριακής των Βαΐων όταν αποδίδεται η εορτή των Βαΐων με την ακολουθία του Νυμφίου. Πριν την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδος προηγείται ένα διήμερο με ένα τόνο διαφορετικό, τόνο πανηγυρικό. Είναι το διήμερο που γιορτάζεται η Ανάσταση του Λαζάρου, προμήνυμα της Αναστάσεως του Φριστού και η θριαμβευτική είσοδος του Φριστού στα Ιεροσόλυμα. Δυο γεγονότα ενδεικτικά της διακονίας και της αγάπης του Φριστού προς τον άνθρωπο. Κατά τις τρεις πρώτες μέρες της Μ. Εβδομάδας τελείται στους Ναούς η ακολουθία του Νυμφίου. ' αυτές τις μέρες παρουσιάζονται θέματα που τοποθετούνται κοντά στο τέλος της επίγειας δράσης του Ιησού. Πρόκειται για σειρά γεγονότων που επικεντρώνονται στη Θεότητα του Ιησού, στη Βασιλεία του Θεού και την κατακεραύνωση της υποκρισίας των θρησκευτικών αρχόντων. Ση Μ. Δευτέρα μνημονεύουμε τον Ιωσήφ τον Πάγκαλο και το γεγονός της συκιάς η οποία ξεράθηκε μετά την κατάρα που δέχθηκε από τον Κύριο. Όσον αφορά το πρώτο γεγονός μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός προνοεί και δεν αφήνει αβοήθητο τον αθώο, ταπεινό, αγνό και δίκαιο δούλο του. Όσον αφορά την συκιά μπορούμε να πούμε ότι μαζί με το γεγονός του εξαγνισμού του ναού αποτελούν δείγματα Θείας εξουσίας και δυνάμεως του Ιησού. Σην Μ. Σρίτη μνημονεύονται δύο παραβολές σχετικές με την Δευτέρα Παρουσία. Η πρώτη είναι αυτή των δέκα παρθένων ενώ η άλλη των ταλάντων. Και οι δύο δηλώνουν ότι η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει. Πότε θα γίνει δεν το ξέρει κανείς εκτός από τον Θεό Πατέρα, αυτό που πρέπει όμως να έχουμε όλοι είναι η εγρήγορση ώστε να μη μας βρει η μέρα εκείνη ανέτοιμους, όπως ο Κύριος βρήκε, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, τις μωρές παρθένες. Ση Μ. Σετάρτη η εκκλησία προβάλει δυο μορφές. Μία αμαρτωλή γυναίκα που μετανοεί και χρίει με μύρα το Φριστό και έρχεται κοντά του και έναν μαθητή ο οποίος ετοιμάζεται να τον προδώσει αποκόπτοντας ταυτόχρονα τον

2 ε λ ί δ α 66 μάζεται να τον προδώσει αποκόπτοντας ταυτόχρονα τον εαυτό του από τον Κύριο. Και οι δύο ήταν ελεύθεροι και έπραξαν ο καθένας αυτό που ήθελε. Σο αποτέλεσμα της ελευθερίας όμως είναι διαφορετικό για τον καθένα: η μία σώζεται ο άλλος οδηγείται στην απώλεια. Σην Αγία και Μεγάλη Πέμπτη η εκκλησία θυμάται τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο υπερώο και τον κήπο της Γεθσημανή κι' αυτά είναι ο ιερός νιπτήρας, ο μυστικός δείπνος, η προσευχή και η προδοσία. Ιερός νιπτήρας δείγμα αγάπης και θυσίας του Θεού ο οποίος «ουκ ήλθεν διακονηθήναι αλλά διακονήσαι». Σο απέδειξε πολλές φορές στην επίγεια παρουσία του, το αποδεικνύει και λίγο πριν το τέλος. Μυστικός δείπνος - η παράδοση των φρικτών και α- χράντων μυστηρίων που έμειναν σε εμάς ώστε να μπορούμε να συντηρούμαστε με αυτά μέσα στην εκκλησία. Η προσευχή. Ο Κύριος έχοντας και την ανθρώπινη φύση πάνω του αισθάνεται την ανάγκη να συνομιλήσει με το Θεό Πατέρα και να τον παρακαλέσει να γλιτώσει από αυτό που σε λίγο αρχίζει. Πλην όμως «ουχ ως εγώ θέλω αλλ' ως συ». Σέλος η προδοσία. Προδοσία με ένα φίλημα, δείγμα αγάπης και φιλίας. Σι υποκρισία; Ση Μ. Παρασκευή η εκκλησία θυμάται τα φρικτά πάθη τον ταυρό και τον θάνατον του Κυρίου. Όλα οδυνηρά αλλά αναπόφευκτα για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Σο Μ. άββατο εορτάζεται η θεόσωμος ταφή του Κυρίου και η εις Άδου Κάθοδος. Είναι η η- μέρα κατά την οποία ο Κύριος βρίσκεται ανάμεσα στους νεκρούς, και κάνει τον Άγιο Επιφάνιο Κύπρου να αναρωτιέται, πώς ο Κύριος βρίσκεται ανάμεσα στους δούλους, πώς ο Θεός ανάμεσα στους νεκρούς; Όμως ο Κύριος βρίσκεται εκεί για να κηρύξει και να σώσει. ώθηκαν όλοι; Όχι, μα όσοι πίστεψαν, συμπληρώνει ο Άγιος. Σέλος την Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα η εκκλησία τιμά και πανηγυρίζει την νίκη της ζωής απέναντι στο θάνατο, την Ανάσταση του Κυρίου. Η Ζωή - ο Φριστός δεν μπορούσε να μείνει στον Σάφο, σπάει τα δεσμά του θανάτου και χαρίζει ζωή στον ανθρώπινο γένος. Καςῆλθεπ ἐμ ςξῖπ καςχςάςξιπ ςῆπ γῆπ, καὶ ρσμέςοιφαπ μξυλξὺπ αἰχμίξσπ καςόυξσπ πεπεδημέμχμ Χοιρςέ, καὶ ςοιήμεοξπ ὡπ ἐκ κήςξσπ Ἰχμᾶπ, ἐναμέρςηπ ςξῦ ςάτξσ. *** *** Ἀμαρςὰπ ὁ Ἰηρξῦπ ἀπὸ ςξῦ ςάτξσ καθὼπ ποξεῖπεμ, ἔδχκεμ ἡμῖμ ςὴμ αἰώμιξμ ζχὴμ καὶ μέγα ἔλεξπ. Κανζνασ να μθν μασ κλζψει τθν ελπίδα ςτθν Ανάςταςθ Σου εβ. Μητροπολίτου Πέτρασ & Χερρονθςου κ. ΝΕΚΣΑΡΙΟΤ Μέζα ζηελ ραξά ηεο άλνημεο, ζηελ θνηλσλία ηεο Γθθιεζίαο γηνξηάδνπκε ην Πάζρα. Τελ Αλάζηαζε ηνπ Θεαλζξώπνπ, πνπ είλαη ππεξθπζηθό ζαύκα, ηζηνξηθό γεγνλόο. Χριστός Ανέστη! Απηή είλαη ε ραξνύκελε είδεζε, ν θαιόο ιόγνο, πνπ πξνήιζε από ηνλ όιβην Τάθν. Καη όια πιένλ κπνξνύλ λα παιηλδξνκήζνπλ εηο ην πξώηνλ, λα γίλνπλ λέα. Η ςπρή, ην ζώκα καο, ε θνηλσλία καο, νιόθιεξν ην ζύκπαλ. Όια κπνξνύλ λα αλαζηεζνύλ. Ο Φξηζηόο κε ηελ Αλάζηαζή Τνπ καο ράξηζε ηελ θαηλή δσή, ηελ αλαθαίξεηε ραξά, ηελ επινγία ηεο εηξήλεο, ηελ ππέξβαζε ηεο ζπγγλώκεο. Όια είλαη δώξα ηεο Αλαζηάζεώο Τνπ θαη βηώλνληαη ζηελ ελ Φξηζηώ δσή, πνπ πξνζθέξεη ε Αγία καο Γθθιεζία. Όζνη πηζηνί, εμεξρόκελνη ζηελ Αλάζηαζε, λεζηεύζαληεο θαη κε λεζηεύζαληεο, πξώηνη θαη έζραηνη, κπνξνύκε, κε εθθιεζηαζηηθή κέζεμε, λα κεηάζρνπκε ζην ζπκπόζην απηό ηεο πίζηεσο, πνπ είλαη πέξαλ από ηελ νκνξθηά ησλ εζίκσλ, ησλ παξαδόζεσλ θαη ηελ πιεζύ ησλ ζπκβαηηθώλ επρώλ. Τν ηζηνξηθό γεγνλόο ηεο Αλαζηάζεσο ηνπ Θεαλζξώπνπ είλαη γηα θαηόκελεο θαξδηέο από αγάπε ζηνλ Αλαζηάληα Φξηζηό.

3 Όινη κπνξνύκε λα θάλνπκε Πάζρα, λα ζπληξίςνπκε κνρινύο αησλίνπο, λα ππεξβνύκε πνηθίινπο ζαλάηνπο. Να αλαζηεζνύκε κέζα απ απηήλ ηελ γεσπνιηηηθή θξίζε. Να αλεβνύκε από ηελ άβπζζν ηεο εγσηζηηθήο αηνκηθόηεηαο, ηεο απηάξθεηαο. Να εμέιζνπκε από ην ηνύλει ηνπ πνιηηηζηηθνύ, θνηλσληθνύ αδηεμόδνπ. Η απνιιπκέλε βξώζε, ν εδνληζκόο, ηα ρακαίδεια, ν θηιόπινο θαη θηινθηήκσλ βίνο δελ είλαη ηα πξώηηζηα ηεο δσήο. Βιέπνπκε γύξσ καο θαη ηξνκάδνπκε ηα ζπληξίκκηα κηαο δίρσο Θεό δσήο, κε νζκή ζαλάηνπ. Δπζηπρηζκέλα πινύηε, θαηαξακέλεο δόμεο, λεόπησρα, αγέιαζηα πξόζσπα, πξόσξνπο ζαλάηνπο, αλεξκήλεπηεο απηνθηνλίεο, πνηθίιεο α- πνγνεηεύζεηο απνςπρόλησλ αλζξώπσλ από θόβνπο γηα ηα επεξρόκελα. Όζν πνηέ άιινηε έρνπκε αλάγθε ηελ ραξά θαη ηελ δύλακε ηεο Αλαζηάζεσο. Να θσηίζεη ην ινγηζκό καο. Να δεζηάλεη ηελ θαξδηά καο. Να ζηήζνπκε ην ιάβαξν ηεο Αλαζηάζεσο επάλσ ζηα ζπληξίκκηα ηνπ Άδε καο. Να κε θνβνύκαζηε λα παιεύνπκε κε ηνλ ζάλαην, όπσο ν Φξηζηόο, «προς πάιελ Άδοσ κόλος». Δελ καο αμίδνπλ ν ηάθνο θαη ε απνθνξά ηνπ Άδε. Γίκαζηε πιαζκέλνη γηα ηελ Αλάζηαζε. Γίκαζηε πνιίηεο ηεο βαζηιείαο ηνπ Θενύ. Δελ καο αγγίδνπλ νη απεηιέο θακηάο πηώρεπζεο θαη εμνπζέλσζεο. Ωο Οξζόδνμνη Έιιελεο είρακε πάληνηε ζύληξνθν ζηελ δσή καο ηελ πελία, βηώλνληαο όκσο θαη πνιιέο αλαζηάζεηο ηνπ Γέλνπο καο. Πάζρα ησλ πηζηώλ ζήκεξα. Πξνζσπηθό καο Πάζρα. Με ην θσο ηεο Αλαζηάζεσο αο θσηίζνπκε ηα ζθόηε καο, θαζώο, ηα ηειεπηαία ρξόληα, πνιιά μεζηξάηηζαλ θαη αξθεηά παξεξκελεύζεθαλ. Να αλαζηήζνπκε ζεζκνύο, αμίεο, ηδαληθά, πνπ πνηθηιόηξνπα αιινηξηώζεθαλ, επηειίζζεθαλ. Η κεηάλνηα είλαη δσξεά ηεο Αλαζηάζεσο. Με θνβείζζε αδειθνί. Χριστός Ανέστη! Καλέλαο λα κελ καο θιέςεη ηελ ειπίδα ζηελ Α- λάζηαζε. Να θάλνπκε ηελ παζραιηλή καο δηάβαζε. Ο Φξηζηόο γηα καο ζηαπξώζεθε θαη αλαζηήζεθε. Να υπακνύερε πρνυς πμευμαρικνύς πας παρέοες και πονεπρνύς, διόρι αυρνί αηουπμνύμ ηια ρις ψυχές πας παμ άμςοσπνι πνυ ςα δξπνυμ λόην ηια πας. Εβρ. 13, 17 ε λ ί δ α 67 Γιατί υπάρχει ο πόνοσ ςτθ ηωι των ανκρϊπων; (Γϋ) Αρχιμ. Θεοφίλου Λεμοντζθ Αρχιερ. Επιτρόπου Μητρ. Βεροίασ Η πλεπκαηηθή ινγηθή καο δηδάζθεη, πσο νη αξξώζηηεο θαη γεληθά νη ζιίςεηο, πνπ καο ζηέιλεη ν Θεόο, είλαη κέζα έθθξαζεο ηνύ ειένπο Τνπ θαη ηεο επζπιαρλίαο Τνπ γηα καο. Όπσο ηα πηθξά θάξκαθα ηνπο αξξώζηνπο ηνπο σθεινύλ πηό πνιύ από ηα γιπθίζκαηα, έηζη θαη απηέο βνεζνύλ εθείλνπο πνπ ηηο ππνκέλνπλ ζηε ζσηεξία θαη ζηελ αηώληα επηπρία πην πνιύ από ηα ζαύκαηα! Σπρλά, πνιύ ζπρλά, κηα αζζέλεηα είλαη πην κεγάιε επεξγεζία από έλα ζαύκα! Η αξξώζηηα είλαη ηόζν νπζηώδεο επεξγεζία, ώζηε ε απαιιαγή καο από απηή (έζησ θαη κε ζαύκα!) λα καο βιάπηεη, αθνύ αθαηξεί έλα πην κεγάιν αγαζό, έλα αγαζό πνπ κε θαλέλα ηξόπν δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ην πξόζθαηξν αγαζό, πνπ καο πξνζθέξεη κε ζαύκα ε ζεξαπεία καο από θάπνηα αξξώζηηα. Σε εξώηεζε κηαο κνλαρήο γηαηί ν θόζκνο ππνθέξεη ζήκεξα ηόζν πνιύ, ν γέροντας Παΐσιος αλέθεξε ηα ε- μήο : «Από ηελ αγάπε ηνύ Θενύ! Εζύ ζαλ κνλαρή ζεθώλεζαη ην πξσί, θάλεηο ηνλ θαλόλα ζνπ, θάλεηο θνκπνζρνίληα, κεηάλνηεο θ.ιπ. Γηα ηνπο θνζκηθνύο νη δπζθνιίεο πνπ πεξλνύλ είλαη ν θαλόλαο ηνπο, νπόηε εμαγλίδνληαη κ' απηέο. Τνπο θάλνπλ κεγαιύηεξν θαιό από ηελ θνζκηθή θαινπέξαζε, ε νπνία δελ ηνπο βνεζάεη νύηε λα πιεζηάζνπλ ζηνλ Θεό, νύηε λα απνηακηεύζνπλ κηζζό νπξάλην. Γη απηό πξέπεη λα ηηο δέρνληαη σο δώξα από ηνλ Θεό. Ο Καιόο Θεόο κε ηηο δνθηκαζίεο παηδαγσγεί ζαλ θαιόο Παηέξαο ηα παηδηά Τνπ, από αγάπε, από ζεία θαισζύλε, θαη όρη από θαθόηεηα νύηε από θνζκηθή, λνκηθή, δηθαηνζύλε, γηαηί ζέιεη λα επηζηξέςνπλ θνληά Τνπ. Επεηδή δειαδή ζέιεη λα ζώζεη ηα πιάζκαηα Τνπ θαη λα θιεξνλνκήζνπλ ηελ νπξάληα Βαζηιεία Τνπ, επηηξέπεη ηηο δνθηκαζίεο, γηα λα παιέςεη ν άλζξσπνο, λα αγσληζζεί θαη λα δώζεη εμεηάζεηο ζηελ ππνκνλή ζηνπο πόλνπο, ώζηε λα κελ κπνξεί λα Τνύ πεη ν δηάβνινο: «Πώο ηνλ αληακείβεηο απηόλ ή πώο ηνλ ζώδεηο, αθνύ δελ θνπίαζε;». Τνλ Θεό δελ Τνλ ελδηαθέξεη απηή ε δσή, αιιά ε άιιε. Πξώηα καο θξνληίδεη γηα ηελ άιιε δσή θαη ύζηεξα γη απηήλ». Ο πησρόο Λάδαξνο, γηα ηνλ νπνίν κηιάεη ην Επαγγέιην, δελ ζεξαπεύζεθε πνηέ από ηελ βαξηά αξξώζηηα ηνπ, νύηε απειιάγε από ηε θηώρεηα ηνπ. Πέζαλε ζηελ ηαιαίπσξε εθείλε θαηάζηαζε, ζηελ νπνία βαζαληδόηαλ ηόζα ρξόληα. Όκσο, ιόγσ ηεο ππνκνλήο ηνπ, νη άγγεινη ηνλ επήξαλ θαη ηνλ επήγαλ ζηελ αγθαιηά ηνπ Αβξαάκ. Η αγία Γξαθή καο ιέγεη νινθάζαξα, πσο ν Θεόο ζε θείλνπο πνπ αγαπάεη ζηέιλεη πνιιέο πίθξεο, θαη θπξίσο αξξώζηηεο ζσκαηηθέο. Σε θάζε ηεο ζειίδα ε αγία Γξαθή καο ιέγεη, όηη όινη αλεμαηξέησο νη άγηνη πέξαζαλ ηελ επί γεο δσή ηνπο βαδίδνληεο ηελ νδό ηελ ζηελή θαη ηεζιηκκέλε, πνπ είλαη γεκάηε ζιίςεηο, πίθξεο, ζηεξήζεηο. Όηαλ ν πηζηόο βιέπεη ηελ αζζέλεηά ηνπ κε θαιό ινγηζκό, παίξλεη πλεπκαηηθή δύλακε. Βιέπεη π.ρ. ζε πόζν ρεηξόηεξε ζέζε βξίζθνληαη άιινη αζζελείο, θαη λνηώζεη λα αιαθξώλεη ην βάξνο ηεο δηθήο ηνπ αζζελείαο. Βιέπεη κε πόζε θαξηεξία αληηκεησπίδνπλ άιινη ηελ αζζέλεηα ηνπο θαη παξαδεηγκαηίδεηαη. Φέξλεη ζηνλ λνπ ηνπ ηα πάζε ηνύ Χξηζηνύ θαη ην κέγεζνο ηεο ζείαο αγάπεο, θαη ζπληξίβεηαη. Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε επρή ηνύ γέροντος Παϊσίοσ ζε αζζελή:«καιή ππνκνλή. Εύρνκαη ν Χξηζηόο λα ζνπ απμάλεη ηελ αγάπε Τνπ, γηα λα μερληέηαη ν πόλνο ζνπ». Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αζζελεηώλ έιεγε επηγξακκαηηθά: «Ο πλεπκαηηθά πγηήο γιεληά ηελ αξξώζηηα ηνπ. Ο άξξσζηνο (πλεπκαηηθά), ππνθέξεη»!»

4 ε λ ί δ α 68 Οι πζντε φάςεισ τθσ εκκλθςιαςτικισ ηωισ κ. Ιωάννου Λίλη εκλ. Λέκτορα Δογματικθσ & υμβολικθσ Θεολογίασ τησ ΑΕΑΗΚ Η δσή ηεο εθθιεζίαο, ε νπνία είλαη δεκηνύξγεκα ηνπ Τξηαδηθνύ Θενύ, ρσξίδεηαη ζε θάζεηο. Η πξώηε θάζε ηεο εθθιεζίαο είλαη ε θάζε ηεο εθθιεζίαο ησλ αγγέισλ. Πξηλ δεκηνπξγεζεί ν αηζζεηόο θόζκνο ππήξραλ κόλν νη άγγεινη, νη νπνίνη είλαη βέβαηα δεκηνπξγήκαηα ηνπ Τξηαδηθνύ Θενύ. Η δεύηεξε θάζε είλαη ε θάζε ηεο δσήο ησλ πξσηνπιάζησλ, ε νπνία είλαη ε θάζε ηεο δσήο ηνπ Αδάκ θαη ηεο Γύαο, πνπ θαηέιεμε ζην πξνπαηνξηθό ακάξηεκα. Η ηξίηε θάζε είλαη ε θάζε ηεο δσήο ηνπ πεξηνύζηνπ ιανύ, ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο νπνίαο πεξηγξάθεηαη ζηελ Παιαηά Δηαζήθε. Η ηέηαξηε θάζε είλαη ε θάζε ηεο Γθθιεζίαο ηεο Πεληεθνζηήο, ε νπνία εγθαηληάδεηαη κε ηελ Αλάιεςε ηνπ Κπξίνπ θαη ηελ Πεληεθνζηήο, σο θνξύθσζε ηεο ηξηαληαηξηάρξνλεο δσήο ηνπ Μεζζία. Απηή ηε θάζε δηαλύνπκε εκείο ηώξα. Υπάξρεη αθόκα κία θάζε, ηελ νπνία αλακέλνπκε, ε νπνία είλαη ε θάζε ηεο εζραηνινγηθήο ηειεηώζεσο, απηό πνπ απνθαινύκε απιά ε Δεπηέξα Παξνπζία ηνπ Κπξίνπ. Καζώο πεξλνύκε από ηε κία θάζε ηεο Γθθιεζίαο ζηελ άιιε πξνρσξνύκε όιν θαη πην πξννδεπηηθά ζηελ ηειείσζε θαη ηνλ αγηαζκό ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε. Γπνκέλσο ε δηθή καο θάζε, απηή ηεο Γθθιεζίαο ηεο Πεληεθνζηήο, έρεη έξζεη πνιύ πην θνληά ζηνλ αγηαζκό ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνύκελεο θαη γη απηό ην δώξν πνπ πξνζέθεξε ε ελαλζξώπεζε, ε νπνία εγθαηλίαζε ηελ ηέηαξηε θάζε, ζηελ αλζξσπόηεηα είλαη δήηεκα δσήο θαη δσήο ζαλάηνπ. Η επόκελε θάζε ηεο εζραηνινγηθήο ηειείσζεο νπζηαζηηθά έρεη έξζεη, κε ηελ ελαλζξώπηζε ηνπ Κπξίνπ θαη ηελ Αλάζηαζε Τνπ, αιιά δελ θαίλεηαη πιήξσο ε ιακπξόηεηα ηεο, δειαδή ε δόμα ηεο επόκελεο θάζεσο. Φαίλεηαη αιιά «δί ἐζόπηροσ ἐλ αἰλίγκαηη» θαηά ηελ ηόζν ραξαθηεξηζηηθή έθθξαζε ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ («βιέπνκελ γάξ ἄξηη δί ἐζόπηξνπ ἐλ αἰλίγκαηη», «ηώρα βιέποσκε ηα πράγκαηα ζακπά, ζαλ κέζα από κεηαιιηθό θαζρέθηε», Α Κνξηλζίνπο 13, 12), ελώ όηαλ ζα πεξάζνπκε ζηε πέκπηε θάζε, όιε ε αλζξσπόηεηα ζα βιέπεη θαζαξά ηε δόμα ηνπ Θενύ, δειαδή ηνλ πιήξε αγηαζκό («ηόηε δέ πξόζσπνλ πξόο πξόζσπνλ ἄξηη γηλώζθσ ἐθ κέξνπο, ηόηε ἐπηγλώζνκαη θαζώο θαί ἐπεγλώζζελ», «Τώρα γλωρίδω κόλο έλα κέρος, ηόηε όκως ζα γλωρίζω κε πιερόηεηα, όπως θαη ο Θεός κε έτεη γλωρίζεη», Α Κνξηλζίνπο 13, 12). Αίξεζε είλαη όηαλ θάπνηνο κπεξδεύεη κία από ηηο θάζεηο ηεο Γθθιεζίαο κε ηα ίδηα ηα όξηα ηεο, ελώ αληηζέησο θαηέρεη θάπνηνο ηελ αιήζεηα κόλν όηαλ μέξεη λα δηαθξίλεη ηα αθξηβή ηεο όξηα. Γίλαη πξνθαλέο πσο απηό πνπ βιέπνπκε κπξνζηά καο σο εθθιεζία δελ είλαη ηα αθξηβή όξηα ηεο εθθιεζίαο, αιιά έλα θνκκάηη ηεο, κία θάζε ηεο. Τα θαλνληθά όξηα ηεο εθθιεζίαο είλαη πνιύ κεγαιύηεξα, πνιύ επξύηεξα. Μόλν όηαλ γλσξίδνπκε ηα αθξηβή όξηα ηεο Γθθιεζίαο κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε ηνλ ξόιν ησλ αγγέισλ ζηε δεκηνπξγία αιιά θαη λα ηνλ ξόιν ησλ αγγέισλ ζηε δεκηνπξγία αιιά θαη λα θαηαλνήζνπκε πνην είλαη ην πξνπαηνξηθό ακάξηεκα. Οη άγγεινη είλαη ηα πξώηα θηίζκαηα πνπ δεκηνύξγεζε ν Τξηαδηθόο Θεόο, εθόζνλ είλαη νη κόλνη πνπ ππάξρνπλ ζηελ πξώηε θάζε ηεο Γθθιεζίαο. Οη πξσηόπιαζηνη ζηελ αξρή ηεο δσήο ηνπ δελ είραλ πάξεη πιήξσο ηνλ αγηαζκό, αιιά βξίζθνληαλ όκσο ζηε ζσζηή πνξεία ηνπ αγηαζκνύ. Μία κέξα ζα είραλ πάξεη πιήξσο ηνλ αγηαζκό, αιιά ην πξνπαηνξηθό ακάξηεκα σο θεληξηθό ηξαγηθόηαην επεηζόδην καηαίσζε απηή ηελ πνξεία. Με ηε γλώζε όκσο ησλ αθξηβώλ ρσξίσλ ηεο Γθθιεζίαο θαηαιαβαίλνπκε ηη ζα πεη κεηαβνιή ησλ Τηκίσλ Δώξσλ θαζώο θαη ηη είλαη ην Πάζρα ζηε δσή ηνπ Φξηζηηαλνύ. Αλ μεράζνπκε πσο ππάξρεη ε πέκπηε θάζε ηεο Γθθιεζίαο αλαπόθεπθηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα εμεγήζνπκε ηε κεηαβνιή ησλ Τηκίσλ Δώξσλ κόλν κε κέζα ηεο ηέηαξηεο θάζεσο θαη ππάξρεη ν θίλδπλνο λα εκθαλίζνπκε ηνλ θαζαγηαζκό ησλ Δώξσλ σο θάηη ην καγηθό. Γπηπιένλ πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε πσο κόλν ε ελαηέληζε θαη ησλ πέληε θάζεσλ, σο ησλ α- θξηβώλ νξίσλ ηεο Γθθιεζίαο, ζα καο βνεζήζεη λα θαηαιάβνπκε ηη πξόζθεξε ζηελ αλζξσπόηεηα ε Αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ. Από ηελ Αλάζηαζε θαη κεηά ε αλζξώπηλε θύζε πέξαζε ζε άιιε θάζε. Ήξζε πην θνληά ζηνλ αγηαζκό, ν νπνίνο είλαη ε ίδηα ε δσή θαη ε ηειείσζε ηεο, γηαηί ηελ πξνζέιαβε ν ίδηνο ν Θεόο, ζπγθεθξηκέλα ην δεύηεξν πξόζσπν ηεο Αγίαο Τξηάδνο, ν Υηόο θαη Λόγνο, ν νπνίνο δελ κπνξεί πνηέ λα γλσξίζεη ην ζάλαην. Τν Πάζρα, εβξατθή ιέμε πνπ ζεκαίλεη πέραζκα θαη αθνξνύζε ηελ εβξατθή ενξηή πνπ ζπκόηαλ ην πέξαζκα ηνπ Ιζξαήι από ηε δνπιεία ηεο Αηγύπηνπ, έγηλε ζην Φξηζηηαληζκό ην πέξαζκα ζηελ ηέηαξηε θάζε ηνπ αγηαζκνύ. Τη είλαη ν αγηαζκόο; Τν πεξηερόκελν ηεο ιέμεσο απηήο, ην νπνίν είλαη έηεξεο πνηόηεηαο από ηε δηθή καο θηηζηή εκπεηξία, είλαη ην άθηηζηο, δελ πεξηγξάθεηαη παξά κόλν βηώλεηαη κέζα ζην ρώξν ηεο Γθθιεζίαο. Θα ηνλ γλσξίζεη κόλν απηόο πνπ ηνλ έρεη θαξπσζεί κε ηε βνήζεηα ησλ δώξσλ πνπ πξνζθέξεη ε Γθθιεζία. Τν κόλν πνπ κπνξεί λα πεξηγξάςεη είλαη ηα ζεκάδηα πνπ αθήλεη ζηελ αλζξώπηλε θύζε. Η Γθθιεζία δελ ππάξρεη γηα λα θάλεη θαιύηεξν ηνλ θόζκν. Καιύηεξνη ζα γίλνπκε κόλνη καο, κε πνιύ αγώλα θαη θόπν, αλ ην ζειήζνπκε. Αλ καο θάλεη θαιύηεξνπο ν Φξηζηόο κε ην δόξη ζα θαηαξγήζεη ηελ ειεπζεξία καο ζα πάςνπκε λα π- πάξρνπκε θαζώο άλζξσπνο ρσξίο ειεπζεξία δελ π- πάξρεη. Ο Φξηζηόο ήξζε ζηε γε γηα άιινλ ιόγν: γηα λα καο ζώζεη από ηε καηαηόηεηα, ηε ζλεηόηεηα, ηε θζαξηόηεηα, ηελ ηξαγηθόηεηα θαη ην ζάλαην. Απηό πξνζθέξεη ε Γθθιεζία, ησλ πέληε θάζεσλ, κε ηνλ αγηαζκό ηεο. Να ζιλνπνζείς ρθμ αοοξπρια και μα ρθμ ςεσοείς παιδαησηία ηια ρν πυμζέονμ πνυ. Άγιοσ Γρηγόριοσ Θεολόγοσ

5 Ιερζσ Ακολουκίεσ Μεγάλθσ Εβδομάδοσ ΚΤΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Πρωί: Ώρα 7.00 π.μ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία στους Θεοτόκου (Αγίου Αντωνίου). Εσπέρας: Ώρα 6.00 μ.μ. Εσπερινός στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου & Κοιμήσεως Ώρα 7.30 μ.μ. Ακολουθία του Νυμφίου στους ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΤΣΕΡΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Πρωί: Ώρα 7.00 π.μ. Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Εσπέρας: Ώρα 6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο στους Ώρα 7.30 μ.μ. Ακολουθία του Νυμφίου στους ΜΕΓΑΛΗ ΣΡΙΣΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Πρωί: Ώρα 7.00 π.μ. Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Εσπέρας: Ώρα 6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο στους Ώρα 7.30 μ.μ. Ακολουθία του Νυμφίου στους ΜΕΓΑΛΗ ΣΕΣΑΡΣΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Πρωί: Ώρα 7.00 π.μ. Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Εσπέρας: Ώρα 6.00 μ.μ. Ιερό Ευχέλαιο στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου & Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ώρα 7.30 μ.μ. ο Όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης στους ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΣΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Πρωί: Ώρα 7.30 π.μ. ο Εσπερινός & η Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου & Κοιμήσεως Θεοτόκου. Εσπέρας: Ώρα 7.00 μ.μ. η Ακολουθία των Αγίων Παθών στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου & Κοιμήσεως ε λ ί δ α 69 ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Πρωί: Ώρα π.μ. οι Μεγάλες Ώρες & ο Ε- σπερινός της Αποκαθηλώσεως στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου & Κοιμήσεως Εσπέρας: Ώρα 8.00 μ.μ. η Ακολουθία του Επιταφίου στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου & Κοιμήσεως Η ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ ΕΠΙΣΑΦΙΩΝ Αγίου Γεωργίου: τρ. Κόρακα - Ερυθρού ταυρού Ίδης Εργατικής Εστίας Δίκτης Παλαιολόγου Γέφυρα - Ακτής Κουνδούρου. Κοιμήσεως Θεοτόκου: Γ. εφέρη -Φρυσ. Ξανθουδίδου - τ. πανάκη - Γ. Παγκάλου - Εμποδίου Μ. Αμαριώτου Γνώσεως Γ. εφέρη. ΜΕΓΑΛΟ ΑΒΒΑΣΟ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Πρωί: Ώρα 8.00 π.μ. ο Εσπερινός του Πάσχα & η Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου & Κοιμήσεως Θεοτόκου. Εσπέρας: Κωδωνοκρουσία ώρα 11 η νυχτερινή στους ΑΝΑΣΑΙ ώρα 12 η και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία του Ιερού Φρυσοστόμου στους παραπάνω Ναούς. ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΟΤ ΠΑΧΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Πρωί: Ώρα π.μ. ο Εσπερινός της Αγάπης στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θα επακολουθήσει «Πασχάλιον Γεύμα» στην αίθουσα του Ιερού Ναού. ΔΕΤΣΕΡΑ ΔΙΑΚΑΙΝΗΙΜΟΤ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΤ στον Ιερό Ναό Σιμίου Προδρόμου του Α Κοιμητηρίου. ΣΡΙΣΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΙΜΟΤ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΕΟΡΣΗ ΣΟΤ ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΤ & ΕΙΡΗΝΗ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως ΣΕΣΑΡΣΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΙΜΟΤ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΤ στον Ι. Ν. Αγίου Ανδρέου. ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΙΜΟΤ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΕΟΡΣΗ ΣΗ ΖΟΩΔΟΧΟΤ ΠΗΓΗ στον εορτάζοντα Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής του Β Κοιμητηρίου.

6 ε λ ί δ α 70 Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Κατανυκτικόσ Εςπερινόσ Σο απόγευμα της Κυριακής 11 Μαρτίου 2012, ο εβασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας & Φερρονήσου κ. ΝΕΚΣΑΡΙΟ, χοροστάτησε στον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου (Αγίου Αντωνίου) της Ενορίας μας, στο τέλος του οποίου ακολούθησε ομιλία από τον ίδιο προς το πολυπληθές εκκλησίασμα, με θέμα: «ο πόνος και η αρρώστια στην ζωή του ανθρώπου», βασιζόμενο στην Ευαγγελική Περικοπή της Δευτέρας Κυριακής των Νηστειών που αφορά την θεραπεία του παραλυτικού. Σζλεςθ Μυςτθρίων Κατά τον μήνα Υεβρουάριο, στους Ιερούς Ναούς της Ενορίας μας τελέστηκαν τα παρακάτω Ιερά Μυστήρια: Α) Κθδεία Σην Κυριακή 4 Μαρτίου, τελέσαμε την Ε- ξόδιο Ακολουθία της μακαριστής Αγγελικής Γιαπιτζάκη (88 ετών) στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της μετά των Αγίων. Β) Μνθμόςυνα - τον Ιερό Ναό Αγίασ Ειρινθσ Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Σο άββατο 3 Μαρτίου, τελέσαμε το ετήσιο μνημόσυνο της Ζαμπίας Κοκολάκη. Σο άββατο 3 Μαρτίου, τελέσαμε το 9ήμερο μνημόσυνο του Εμμανουήλ Κοκκίνη. Σο άββατο 3 Μαρτίου, τελέσαμε το 6μηνο μνημόσυνο του Γεωργίου Παπαδάκη. - τον Ιερό Ναό Κοιμιςεωσ τθσ Θεοτόκου (Αγίου Αντωνίου) Σην Κυριακή 11 Μαρτίου, τελέσαμε το διετές μνημόσυνο του Γεωργίου τέφα. Ακροςτιχίδα Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά των λέξεων των οποίων τα αρχικά γράμματα σχηματίζουν την λέξη «ΑΝΑΣΤΑΣΗ», απατώντας στις ερωτήσεις: (1) Είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. 1. Α (2) Ο Άγιος πολιούχος της πόλης 2. Ν _ μας. (3) Έτσι λέγεται η ύψωση του Χριστού στον ουρανό, 40 ημέρες 3. Α μετά την Ανάστασή Του. (4) Το 4. Σ όνομα του Απ. Παύλου όταν ακόμη ήταν διώκτης των χριστιανών. 5. Τ _ (5) Είναι ο Άγιος Γεώργιος. (6) 6. Α Είναι ο πρωτόκλητος Απόστολος. 7. Σ _ (7) Η πόλη που καταγόταν η Αγία Φωτεινή. (8) Διαφορετικά το συγνώμη. 8. Η Κρυπτόλεξο: «Σο Δωδεκάορτο» Ε Ρ Ι Τ Π Α Π Α Ν Σ Η Υ Τ Δ Β Α Π Σ Ι Η Ε Ν Η Α Β Α Ι Ο Υ Ο Ρ Ο Ε Κ Γ Ε Ν Ν Η Η Ο Ο Ρ Σ Γ Μ Τ Σ Ι Κ Ο Δ Ε Α Ε Γ Ε Ρ Η Λ Α Ζ Α Ρ Ν Λ Σ Κ Ο Μ Γ Π Σ Η Δ Ο Α Ι Δ Ξ Τ Θ Ο Λ Π Α Τ Λ Ψ Π Ε Ν Σ Η Κ Ο Σ Η Μ Ε Σ Α Μ Ο Ρ Υ Ω Η Ψ Ο Π Ο Δ Α Ν Α Σ Α Η Σ Α Τ Ρ Ω Η Η Η Α Α Ανακαλύψτε τις δώδεκα μεγάλες Δεσποτικές Εορτές, που α- ναφέρονται στη ζωή του Χριστού και που συνήθως οι εικόνες τους τοποθετούνται πολλές φορές σε οριζόντια σειρά στο πάνω μέρος του Τέμπλου με βάση τον χρόνο που συνέβη κάθε γεγονός. Οι εικόνες αυτές λέγονται «Δωδεκάορτο». Αντιςτοίχιςθ Αντιστοιχίστε τις εκφράσεις του Ευαγγελίου με αυτούς που τις είπαν: Τυφλός Λεπρός Άσωτος Υιός Παραλυτικός Πόντιος Πιλάτος Σαμαρείτισσα Ο Ληστής Άγγελος Νίπτω τας χείρας μου Ιησού Υιέ του Θεού ελέησόν με Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών Κύριε άνθρωπον ουκ έχω Πάτερ ήμαρτον Δός μοι να πιώ Κύριε εάν θέλεις δύνασαι να με καθαρίσεις Μνήσθητί μου Κύριε... ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕΑ Έκδοση Ενορίας Αγίου Γεωργίου Αγίου Αντωνίου Διευθυντής: Πρωτ. Γεώργιος Ατσαλάκης Τπεύθυνος Εκδόσεως: Πρωτ. Βασίλειος Περουλάκης Επικοινωνία για παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου - Σηλ Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου - Σηλ Κινητό: Ηλεκτρονική Ιστοσελίδα: enoriaagiougeorgiou.blogspot.com Ε-mail: ΔΙΑΝΕΜΕΣΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/03/2015 Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής Ένας μπαξές γεμάτος αίμα είν ο ουρανός και λίγο χιόνι έσφιξα τα σκοινιά μου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ

ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ 3/06/2014 ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ Παλαγηώηαηε Μαθαξηώηαηνη εβαζκηώηαηνη θαη Θενθηιέζηαηνη Παηέξεο θαη Αδειθνί, Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ Κάζε ρξόλν, ζηηο 26 Ινπιίνπ, ε Δθθιεζία καο γηνξηάδεη ηε κλήκε ηεο παξζελνκάξηπξνο Παξαζθεπήο, ε νπνία έδεζε θαη καξηύξεζε θαηά ηνπο ρξόλνπο ηνπ Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα Αλησλίλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 1 Δημήτρης Βλάτος Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 ε κηα θνξπθαία γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο, όπσο ε ζεκεξηλή γηνξηή ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ζα πεξηκέλαηε θάπνηνλ ζενιόγν λα ζαο αλαπηύμεη

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ

ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ Σν Βάπηηζκα είλαη ην Ηεξφ Μπζηήξην ζην νπνίν ν άλζξσπνο δηά ηξηψλ θαηαδχζεσλ θαη αλαδχζεσλ κέζα θαη έμσ απφ αγηαζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΦΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΑΡΦΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΑΡΦΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ Ζ ΠΑΡΑΘΔΧΡΖΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΣΖ ΒΗΒΛΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Σα πξόζθαηα ρξόληα ε Ηαηξηθή έρεη δώζεη κεγάιε ζεκαζία ζηε ζρέζε δηαηξνθήο θαη πγείαο, θαη κάιηζηα ηόζε ώζηε νη ζύγρξνλνη

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΚΗΠΟ ΒΛΔΠΔΙ. 1. Ίζσο

1 Ο ΚΗΠΟ ΒΛΔΠΔΙ. 1. Ίζσο 1 Ο ΚΗΠΟ ΒΛΔΠΔΙ 1. Ίζσο αλ εμαηξέζνπκε ηνπο Αλαρσξεηέο λα 'καη ν ηειεπηαίνο παίθηεο πνπ αζθεί ηα δηθαηώκαηά ηνπ νίεζε ηη πάεη λα πεη θέξδνο δελ θαηαιαβαίλσ έλαο Παλζέιελνο πνπ δσγξαθίδεη ελώ δελ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα