Οδοιπορικό ςτθ Μεγάλθ Εβδομάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδοιπορικό ςτθ Μεγάλθ Εβδομάδα"

Transcript

1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΕΚΔΟΗ ΣΟΤ Ι. Ν. ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΠΟΛΕΩ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΕΝΣΤΠΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ Περίοδος Α Έτος 2 ο Τεύχος 16 ο Απρίλιος 2012 Οι Ιεοείπ ςηπ Εμξοίαπ ςξ Εκκληριαρςικό Σσμβξύλιξ, η Εοαμική Επιςοξπή & η Φιλόπςχυξπ Αδελτόςηπ, ραπ εύυξμςαι μα διέλθεςε με εσλάβεια & καςάμσνη ςημ Αγία & Μ. Εβδξμάδα και μα εξοςάρεςε με φσυική αγαλλίαρη ςξ Άγιξμ Πάρυα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤΧΟΤ Οδοιπορικό ςτθ Μεγάλθ Εβδομάδα 65 Κανζνασ να μθν μασ κλζψει τθν ελπίδα ςτθν Ανάςταςθ 66 Γιατί υπάρχει ο πόνοσ ςτθ ηωι μασ; (Γ) 67 Οι πζντε φάςεισ τθσ εκκλθςιαςτικισ ηωισ 68 Πρόγραμμα Μεγάλθσ Εβδομάδοσ-Πάςχα και Διακαινθςίμου Εβδομάδοσ 69 Από τθν ηωι τθσ Ενορίασ 70 Ακροςτιχίδα Κρυπτόλεξο - Αντιςτοίχιςθ 70 Οδοιπορικό ςτθ Μεγάλθ Εβδομάδα Σου Πρωτ. Βαςιλείου Περουλάκη Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα αρχίζει από το απόγευμα της Κυριακής των Βαΐων όταν αποδίδεται η εορτή των Βαΐων με την ακολουθία του Νυμφίου. Πριν την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδος προηγείται ένα διήμερο με ένα τόνο διαφορετικό, τόνο πανηγυρικό. Είναι το διήμερο που γιορτάζεται η Ανάσταση του Λαζάρου, προμήνυμα της Αναστάσεως του Φριστού και η θριαμβευτική είσοδος του Φριστού στα Ιεροσόλυμα. Δυο γεγονότα ενδεικτικά της διακονίας και της αγάπης του Φριστού προς τον άνθρωπο. Κατά τις τρεις πρώτες μέρες της Μ. Εβδομάδας τελείται στους Ναούς η ακολουθία του Νυμφίου. ' αυτές τις μέρες παρουσιάζονται θέματα που τοποθετούνται κοντά στο τέλος της επίγειας δράσης του Ιησού. Πρόκειται για σειρά γεγονότων που επικεντρώνονται στη Θεότητα του Ιησού, στη Βασιλεία του Θεού και την κατακεραύνωση της υποκρισίας των θρησκευτικών αρχόντων. Ση Μ. Δευτέρα μνημονεύουμε τον Ιωσήφ τον Πάγκαλο και το γεγονός της συκιάς η οποία ξεράθηκε μετά την κατάρα που δέχθηκε από τον Κύριο. Όσον αφορά το πρώτο γεγονός μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός προνοεί και δεν αφήνει αβοήθητο τον αθώο, ταπεινό, αγνό και δίκαιο δούλο του. Όσον αφορά την συκιά μπορούμε να πούμε ότι μαζί με το γεγονός του εξαγνισμού του ναού αποτελούν δείγματα Θείας εξουσίας και δυνάμεως του Ιησού. Σην Μ. Σρίτη μνημονεύονται δύο παραβολές σχετικές με την Δευτέρα Παρουσία. Η πρώτη είναι αυτή των δέκα παρθένων ενώ η άλλη των ταλάντων. Και οι δύο δηλώνουν ότι η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει. Πότε θα γίνει δεν το ξέρει κανείς εκτός από τον Θεό Πατέρα, αυτό που πρέπει όμως να έχουμε όλοι είναι η εγρήγορση ώστε να μη μας βρει η μέρα εκείνη ανέτοιμους, όπως ο Κύριος βρήκε, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, τις μωρές παρθένες. Ση Μ. Σετάρτη η εκκλησία προβάλει δυο μορφές. Μία αμαρτωλή γυναίκα που μετανοεί και χρίει με μύρα το Φριστό και έρχεται κοντά του και έναν μαθητή ο οποίος ετοιμάζεται να τον προδώσει αποκόπτοντας ταυτόχρονα τον

2 ε λ ί δ α 66 μάζεται να τον προδώσει αποκόπτοντας ταυτόχρονα τον εαυτό του από τον Κύριο. Και οι δύο ήταν ελεύθεροι και έπραξαν ο καθένας αυτό που ήθελε. Σο αποτέλεσμα της ελευθερίας όμως είναι διαφορετικό για τον καθένα: η μία σώζεται ο άλλος οδηγείται στην απώλεια. Σην Αγία και Μεγάλη Πέμπτη η εκκλησία θυμάται τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο υπερώο και τον κήπο της Γεθσημανή κι' αυτά είναι ο ιερός νιπτήρας, ο μυστικός δείπνος, η προσευχή και η προδοσία. Ιερός νιπτήρας δείγμα αγάπης και θυσίας του Θεού ο οποίος «ουκ ήλθεν διακονηθήναι αλλά διακονήσαι». Σο απέδειξε πολλές φορές στην επίγεια παρουσία του, το αποδεικνύει και λίγο πριν το τέλος. Μυστικός δείπνος - η παράδοση των φρικτών και α- χράντων μυστηρίων που έμειναν σε εμάς ώστε να μπορούμε να συντηρούμαστε με αυτά μέσα στην εκκλησία. Η προσευχή. Ο Κύριος έχοντας και την ανθρώπινη φύση πάνω του αισθάνεται την ανάγκη να συνομιλήσει με το Θεό Πατέρα και να τον παρακαλέσει να γλιτώσει από αυτό που σε λίγο αρχίζει. Πλην όμως «ουχ ως εγώ θέλω αλλ' ως συ». Σέλος η προδοσία. Προδοσία με ένα φίλημα, δείγμα αγάπης και φιλίας. Σι υποκρισία; Ση Μ. Παρασκευή η εκκλησία θυμάται τα φρικτά πάθη τον ταυρό και τον θάνατον του Κυρίου. Όλα οδυνηρά αλλά αναπόφευκτα για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Σο Μ. άββατο εορτάζεται η θεόσωμος ταφή του Κυρίου και η εις Άδου Κάθοδος. Είναι η η- μέρα κατά την οποία ο Κύριος βρίσκεται ανάμεσα στους νεκρούς, και κάνει τον Άγιο Επιφάνιο Κύπρου να αναρωτιέται, πώς ο Κύριος βρίσκεται ανάμεσα στους δούλους, πώς ο Θεός ανάμεσα στους νεκρούς; Όμως ο Κύριος βρίσκεται εκεί για να κηρύξει και να σώσει. ώθηκαν όλοι; Όχι, μα όσοι πίστεψαν, συμπληρώνει ο Άγιος. Σέλος την Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα η εκκλησία τιμά και πανηγυρίζει την νίκη της ζωής απέναντι στο θάνατο, την Ανάσταση του Κυρίου. Η Ζωή - ο Φριστός δεν μπορούσε να μείνει στον Σάφο, σπάει τα δεσμά του θανάτου και χαρίζει ζωή στον ανθρώπινο γένος. Καςῆλθεπ ἐμ ςξῖπ καςχςάςξιπ ςῆπ γῆπ, καὶ ρσμέςοιφαπ μξυλξὺπ αἰχμίξσπ καςόυξσπ πεπεδημέμχμ Χοιρςέ, καὶ ςοιήμεοξπ ὡπ ἐκ κήςξσπ Ἰχμᾶπ, ἐναμέρςηπ ςξῦ ςάτξσ. *** *** Ἀμαρςὰπ ὁ Ἰηρξῦπ ἀπὸ ςξῦ ςάτξσ καθὼπ ποξεῖπεμ, ἔδχκεμ ἡμῖμ ςὴμ αἰώμιξμ ζχὴμ καὶ μέγα ἔλεξπ. Κανζνασ να μθν μασ κλζψει τθν ελπίδα ςτθν Ανάςταςθ Σου εβ. Μητροπολίτου Πέτρασ & Χερρονθςου κ. ΝΕΚΣΑΡΙΟΤ Μέζα ζηελ ραξά ηεο άλνημεο, ζηελ θνηλσλία ηεο Γθθιεζίαο γηνξηάδνπκε ην Πάζρα. Τελ Αλάζηαζε ηνπ Θεαλζξώπνπ, πνπ είλαη ππεξθπζηθό ζαύκα, ηζηνξηθό γεγνλόο. Χριστός Ανέστη! Απηή είλαη ε ραξνύκελε είδεζε, ν θαιόο ιόγνο, πνπ πξνήιζε από ηνλ όιβην Τάθν. Καη όια πιένλ κπνξνύλ λα παιηλδξνκήζνπλ εηο ην πξώηνλ, λα γίλνπλ λέα. Η ςπρή, ην ζώκα καο, ε θνηλσλία καο, νιόθιεξν ην ζύκπαλ. Όια κπνξνύλ λα αλαζηεζνύλ. Ο Φξηζηόο κε ηελ Αλάζηαζή Τνπ καο ράξηζε ηελ θαηλή δσή, ηελ αλαθαίξεηε ραξά, ηελ επινγία ηεο εηξήλεο, ηελ ππέξβαζε ηεο ζπγγλώκεο. Όια είλαη δώξα ηεο Αλαζηάζεώο Τνπ θαη βηώλνληαη ζηελ ελ Φξηζηώ δσή, πνπ πξνζθέξεη ε Αγία καο Γθθιεζία. Όζνη πηζηνί, εμεξρόκελνη ζηελ Αλάζηαζε, λεζηεύζαληεο θαη κε λεζηεύζαληεο, πξώηνη θαη έζραηνη, κπνξνύκε, κε εθθιεζηαζηηθή κέζεμε, λα κεηάζρνπκε ζην ζπκπόζην απηό ηεο πίζηεσο, πνπ είλαη πέξαλ από ηελ νκνξθηά ησλ εζίκσλ, ησλ παξαδόζεσλ θαη ηελ πιεζύ ησλ ζπκβαηηθώλ επρώλ. Τν ηζηνξηθό γεγνλόο ηεο Αλαζηάζεσο ηνπ Θεαλζξώπνπ είλαη γηα θαηόκελεο θαξδηέο από αγάπε ζηνλ Αλαζηάληα Φξηζηό.

3 Όινη κπνξνύκε λα θάλνπκε Πάζρα, λα ζπληξίςνπκε κνρινύο αησλίνπο, λα ππεξβνύκε πνηθίινπο ζαλάηνπο. Να αλαζηεζνύκε κέζα απ απηήλ ηελ γεσπνιηηηθή θξίζε. Να αλεβνύκε από ηελ άβπζζν ηεο εγσηζηηθήο αηνκηθόηεηαο, ηεο απηάξθεηαο. Να εμέιζνπκε από ην ηνύλει ηνπ πνιηηηζηηθνύ, θνηλσληθνύ αδηεμόδνπ. Η απνιιπκέλε βξώζε, ν εδνληζκόο, ηα ρακαίδεια, ν θηιόπινο θαη θηινθηήκσλ βίνο δελ είλαη ηα πξώηηζηα ηεο δσήο. Βιέπνπκε γύξσ καο θαη ηξνκάδνπκε ηα ζπληξίκκηα κηαο δίρσο Θεό δσήο, κε νζκή ζαλάηνπ. Δπζηπρηζκέλα πινύηε, θαηαξακέλεο δόμεο, λεόπησρα, αγέιαζηα πξόζσπα, πξόσξνπο ζαλάηνπο, αλεξκήλεπηεο απηνθηνλίεο, πνηθίιεο α- πνγνεηεύζεηο απνςπρόλησλ αλζξώπσλ από θόβνπο γηα ηα επεξρόκελα. Όζν πνηέ άιινηε έρνπκε αλάγθε ηελ ραξά θαη ηελ δύλακε ηεο Αλαζηάζεσο. Να θσηίζεη ην ινγηζκό καο. Να δεζηάλεη ηελ θαξδηά καο. Να ζηήζνπκε ην ιάβαξν ηεο Αλαζηάζεσο επάλσ ζηα ζπληξίκκηα ηνπ Άδε καο. Να κε θνβνύκαζηε λα παιεύνπκε κε ηνλ ζάλαην, όπσο ν Φξηζηόο, «προς πάιελ Άδοσ κόλος». Δελ καο αμίδνπλ ν ηάθνο θαη ε απνθνξά ηνπ Άδε. Γίκαζηε πιαζκέλνη γηα ηελ Αλάζηαζε. Γίκαζηε πνιίηεο ηεο βαζηιείαο ηνπ Θενύ. Δελ καο αγγίδνπλ νη απεηιέο θακηάο πηώρεπζεο θαη εμνπζέλσζεο. Ωο Οξζόδνμνη Έιιελεο είρακε πάληνηε ζύληξνθν ζηελ δσή καο ηελ πελία, βηώλνληαο όκσο θαη πνιιέο αλαζηάζεηο ηνπ Γέλνπο καο. Πάζρα ησλ πηζηώλ ζήκεξα. Πξνζσπηθό καο Πάζρα. Με ην θσο ηεο Αλαζηάζεσο αο θσηίζνπκε ηα ζθόηε καο, θαζώο, ηα ηειεπηαία ρξόληα, πνιιά μεζηξάηηζαλ θαη αξθεηά παξεξκελεύζεθαλ. Να αλαζηήζνπκε ζεζκνύο, αμίεο, ηδαληθά, πνπ πνηθηιόηξνπα αιινηξηώζεθαλ, επηειίζζεθαλ. Η κεηάλνηα είλαη δσξεά ηεο Αλαζηάζεσο. Με θνβείζζε αδειθνί. Χριστός Ανέστη! Καλέλαο λα κελ καο θιέςεη ηελ ειπίδα ζηελ Α- λάζηαζε. Να θάλνπκε ηελ παζραιηλή καο δηάβαζε. Ο Φξηζηόο γηα καο ζηαπξώζεθε θαη αλαζηήζεθε. Να υπακνύερε πρνυς πμευμαρικνύς πας παρέοες και πονεπρνύς, διόρι αυρνί αηουπμνύμ ηια ρις ψυχές πας παμ άμςοσπνι πνυ ςα δξπνυμ λόην ηια πας. Εβρ. 13, 17 ε λ ί δ α 67 Γιατί υπάρχει ο πόνοσ ςτθ ηωι των ανκρϊπων; (Γϋ) Αρχιμ. Θεοφίλου Λεμοντζθ Αρχιερ. Επιτρόπου Μητρ. Βεροίασ Η πλεπκαηηθή ινγηθή καο δηδάζθεη, πσο νη αξξώζηηεο θαη γεληθά νη ζιίςεηο, πνπ καο ζηέιλεη ν Θεόο, είλαη κέζα έθθξαζεο ηνύ ειένπο Τνπ θαη ηεο επζπιαρλίαο Τνπ γηα καο. Όπσο ηα πηθξά θάξκαθα ηνπο αξξώζηνπο ηνπο σθεινύλ πηό πνιύ από ηα γιπθίζκαηα, έηζη θαη απηέο βνεζνύλ εθείλνπο πνπ ηηο ππνκέλνπλ ζηε ζσηεξία θαη ζηελ αηώληα επηπρία πην πνιύ από ηα ζαύκαηα! Σπρλά, πνιύ ζπρλά, κηα αζζέλεηα είλαη πην κεγάιε επεξγεζία από έλα ζαύκα! Η αξξώζηηα είλαη ηόζν νπζηώδεο επεξγεζία, ώζηε ε απαιιαγή καο από απηή (έζησ θαη κε ζαύκα!) λα καο βιάπηεη, αθνύ αθαηξεί έλα πην κεγάιν αγαζό, έλα αγαζό πνπ κε θαλέλα ηξόπν δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ην πξόζθαηξν αγαζό, πνπ καο πξνζθέξεη κε ζαύκα ε ζεξαπεία καο από θάπνηα αξξώζηηα. Σε εξώηεζε κηαο κνλαρήο γηαηί ν θόζκνο ππνθέξεη ζήκεξα ηόζν πνιύ, ν γέροντας Παΐσιος αλέθεξε ηα ε- μήο : «Από ηελ αγάπε ηνύ Θενύ! Εζύ ζαλ κνλαρή ζεθώλεζαη ην πξσί, θάλεηο ηνλ θαλόλα ζνπ, θάλεηο θνκπνζρνίληα, κεηάλνηεο θ.ιπ. Γηα ηνπο θνζκηθνύο νη δπζθνιίεο πνπ πεξλνύλ είλαη ν θαλόλαο ηνπο, νπόηε εμαγλίδνληαη κ' απηέο. Τνπο θάλνπλ κεγαιύηεξν θαιό από ηελ θνζκηθή θαινπέξαζε, ε νπνία δελ ηνπο βνεζάεη νύηε λα πιεζηάζνπλ ζηνλ Θεό, νύηε λα απνηακηεύζνπλ κηζζό νπξάλην. Γη απηό πξέπεη λα ηηο δέρνληαη σο δώξα από ηνλ Θεό. Ο Καιόο Θεόο κε ηηο δνθηκαζίεο παηδαγσγεί ζαλ θαιόο Παηέξαο ηα παηδηά Τνπ, από αγάπε, από ζεία θαισζύλε, θαη όρη από θαθόηεηα νύηε από θνζκηθή, λνκηθή, δηθαηνζύλε, γηαηί ζέιεη λα επηζηξέςνπλ θνληά Τνπ. Επεηδή δειαδή ζέιεη λα ζώζεη ηα πιάζκαηα Τνπ θαη λα θιεξνλνκήζνπλ ηελ νπξάληα Βαζηιεία Τνπ, επηηξέπεη ηηο δνθηκαζίεο, γηα λα παιέςεη ν άλζξσπνο, λα αγσληζζεί θαη λα δώζεη εμεηάζεηο ζηελ ππνκνλή ζηνπο πόλνπο, ώζηε λα κελ κπνξεί λα Τνύ πεη ν δηάβνινο: «Πώο ηνλ αληακείβεηο απηόλ ή πώο ηνλ ζώδεηο, αθνύ δελ θνπίαζε;». Τνλ Θεό δελ Τνλ ελδηαθέξεη απηή ε δσή, αιιά ε άιιε. Πξώηα καο θξνληίδεη γηα ηελ άιιε δσή θαη ύζηεξα γη απηήλ». Ο πησρόο Λάδαξνο, γηα ηνλ νπνίν κηιάεη ην Επαγγέιην, δελ ζεξαπεύζεθε πνηέ από ηελ βαξηά αξξώζηηα ηνπ, νύηε απειιάγε από ηε θηώρεηα ηνπ. Πέζαλε ζηελ ηαιαίπσξε εθείλε θαηάζηαζε, ζηελ νπνία βαζαληδόηαλ ηόζα ρξόληα. Όκσο, ιόγσ ηεο ππνκνλήο ηνπ, νη άγγεινη ηνλ επήξαλ θαη ηνλ επήγαλ ζηελ αγθαιηά ηνπ Αβξαάκ. Η αγία Γξαθή καο ιέγεη νινθάζαξα, πσο ν Θεόο ζε θείλνπο πνπ αγαπάεη ζηέιλεη πνιιέο πίθξεο, θαη θπξίσο αξξώζηηεο ζσκαηηθέο. Σε θάζε ηεο ζειίδα ε αγία Γξαθή καο ιέγεη, όηη όινη αλεμαηξέησο νη άγηνη πέξαζαλ ηελ επί γεο δσή ηνπο βαδίδνληεο ηελ νδό ηελ ζηελή θαη ηεζιηκκέλε, πνπ είλαη γεκάηε ζιίςεηο, πίθξεο, ζηεξήζεηο. Όηαλ ν πηζηόο βιέπεη ηελ αζζέλεηά ηνπ κε θαιό ινγηζκό, παίξλεη πλεπκαηηθή δύλακε. Βιέπεη π.ρ. ζε πόζν ρεηξόηεξε ζέζε βξίζθνληαη άιινη αζζελείο, θαη λνηώζεη λα αιαθξώλεη ην βάξνο ηεο δηθήο ηνπ αζζελείαο. Βιέπεη κε πόζε θαξηεξία αληηκεησπίδνπλ άιινη ηελ αζζέλεηα ηνπο θαη παξαδεηγκαηίδεηαη. Φέξλεη ζηνλ λνπ ηνπ ηα πάζε ηνύ Χξηζηνύ θαη ην κέγεζνο ηεο ζείαο αγάπεο, θαη ζπληξίβεηαη. Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε επρή ηνύ γέροντος Παϊσίοσ ζε αζζελή:«καιή ππνκνλή. Εύρνκαη ν Χξηζηόο λα ζνπ απμάλεη ηελ αγάπε Τνπ, γηα λα μερληέηαη ν πόλνο ζνπ». Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αζζελεηώλ έιεγε επηγξακκαηηθά: «Ο πλεπκαηηθά πγηήο γιεληά ηελ αξξώζηηα ηνπ. Ο άξξσζηνο (πλεπκαηηθά), ππνθέξεη»!»

4 ε λ ί δ α 68 Οι πζντε φάςεισ τθσ εκκλθςιαςτικισ ηωισ κ. Ιωάννου Λίλη εκλ. Λέκτορα Δογματικθσ & υμβολικθσ Θεολογίασ τησ ΑΕΑΗΚ Η δσή ηεο εθθιεζίαο, ε νπνία είλαη δεκηνύξγεκα ηνπ Τξηαδηθνύ Θενύ, ρσξίδεηαη ζε θάζεηο. Η πξώηε θάζε ηεο εθθιεζίαο είλαη ε θάζε ηεο εθθιεζίαο ησλ αγγέισλ. Πξηλ δεκηνπξγεζεί ν αηζζεηόο θόζκνο ππήξραλ κόλν νη άγγεινη, νη νπνίνη είλαη βέβαηα δεκηνπξγήκαηα ηνπ Τξηαδηθνύ Θενύ. Η δεύηεξε θάζε είλαη ε θάζε ηεο δσήο ησλ πξσηνπιάζησλ, ε νπνία είλαη ε θάζε ηεο δσήο ηνπ Αδάκ θαη ηεο Γύαο, πνπ θαηέιεμε ζην πξνπαηνξηθό ακάξηεκα. Η ηξίηε θάζε είλαη ε θάζε ηεο δσήο ηνπ πεξηνύζηνπ ιανύ, ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο νπνίαο πεξηγξάθεηαη ζηελ Παιαηά Δηαζήθε. Η ηέηαξηε θάζε είλαη ε θάζε ηεο Γθθιεζίαο ηεο Πεληεθνζηήο, ε νπνία εγθαηληάδεηαη κε ηελ Αλάιεςε ηνπ Κπξίνπ θαη ηελ Πεληεθνζηήο, σο θνξύθσζε ηεο ηξηαληαηξηάρξνλεο δσήο ηνπ Μεζζία. Απηή ηε θάζε δηαλύνπκε εκείο ηώξα. Υπάξρεη αθόκα κία θάζε, ηελ νπνία αλακέλνπκε, ε νπνία είλαη ε θάζε ηεο εζραηνινγηθήο ηειεηώζεσο, απηό πνπ απνθαινύκε απιά ε Δεπηέξα Παξνπζία ηνπ Κπξίνπ. Καζώο πεξλνύκε από ηε κία θάζε ηεο Γθθιεζίαο ζηελ άιιε πξνρσξνύκε όιν θαη πην πξννδεπηηθά ζηελ ηειείσζε θαη ηνλ αγηαζκό ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε. Γπνκέλσο ε δηθή καο θάζε, απηή ηεο Γθθιεζίαο ηεο Πεληεθνζηήο, έρεη έξζεη πνιύ πην θνληά ζηνλ αγηαζκό ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνύκελεο θαη γη απηό ην δώξν πνπ πξνζέθεξε ε ελαλζξώπεζε, ε νπνία εγθαηλίαζε ηελ ηέηαξηε θάζε, ζηελ αλζξσπόηεηα είλαη δήηεκα δσήο θαη δσήο ζαλάηνπ. Η επόκελε θάζε ηεο εζραηνινγηθήο ηειείσζεο νπζηαζηηθά έρεη έξζεη, κε ηελ ελαλζξώπηζε ηνπ Κπξίνπ θαη ηελ Αλάζηαζε Τνπ, αιιά δελ θαίλεηαη πιήξσο ε ιακπξόηεηα ηεο, δειαδή ε δόμα ηεο επόκελεο θάζεσο. Φαίλεηαη αιιά «δί ἐζόπηροσ ἐλ αἰλίγκαηη» θαηά ηελ ηόζν ραξαθηεξηζηηθή έθθξαζε ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ («βιέπνκελ γάξ ἄξηη δί ἐζόπηξνπ ἐλ αἰλίγκαηη», «ηώρα βιέποσκε ηα πράγκαηα ζακπά, ζαλ κέζα από κεηαιιηθό θαζρέθηε», Α Κνξηλζίνπο 13, 12), ελώ όηαλ ζα πεξάζνπκε ζηε πέκπηε θάζε, όιε ε αλζξσπόηεηα ζα βιέπεη θαζαξά ηε δόμα ηνπ Θενύ, δειαδή ηνλ πιήξε αγηαζκό («ηόηε δέ πξόζσπνλ πξόο πξόζσπνλ ἄξηη γηλώζθσ ἐθ κέξνπο, ηόηε ἐπηγλώζνκαη θαζώο θαί ἐπεγλώζζελ», «Τώρα γλωρίδω κόλο έλα κέρος, ηόηε όκως ζα γλωρίζω κε πιερόηεηα, όπως θαη ο Θεός κε έτεη γλωρίζεη», Α Κνξηλζίνπο 13, 12). Αίξεζε είλαη όηαλ θάπνηνο κπεξδεύεη κία από ηηο θάζεηο ηεο Γθθιεζίαο κε ηα ίδηα ηα όξηα ηεο, ελώ αληηζέησο θαηέρεη θάπνηνο ηελ αιήζεηα κόλν όηαλ μέξεη λα δηαθξίλεη ηα αθξηβή ηεο όξηα. Γίλαη πξνθαλέο πσο απηό πνπ βιέπνπκε κπξνζηά καο σο εθθιεζία δελ είλαη ηα αθξηβή όξηα ηεο εθθιεζίαο, αιιά έλα θνκκάηη ηεο, κία θάζε ηεο. Τα θαλνληθά όξηα ηεο εθθιεζίαο είλαη πνιύ κεγαιύηεξα, πνιύ επξύηεξα. Μόλν όηαλ γλσξίδνπκε ηα αθξηβή όξηα ηεο Γθθιεζίαο κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε ηνλ ξόιν ησλ αγγέισλ ζηε δεκηνπξγία αιιά θαη λα ηνλ ξόιν ησλ αγγέισλ ζηε δεκηνπξγία αιιά θαη λα θαηαλνήζνπκε πνην είλαη ην πξνπαηνξηθό ακάξηεκα. Οη άγγεινη είλαη ηα πξώηα θηίζκαηα πνπ δεκηνύξγεζε ν Τξηαδηθόο Θεόο, εθόζνλ είλαη νη κόλνη πνπ ππάξρνπλ ζηελ πξώηε θάζε ηεο Γθθιεζίαο. Οη πξσηόπιαζηνη ζηελ αξρή ηεο δσήο ηνπ δελ είραλ πάξεη πιήξσο ηνλ αγηαζκό, αιιά βξίζθνληαλ όκσο ζηε ζσζηή πνξεία ηνπ αγηαζκνύ. Μία κέξα ζα είραλ πάξεη πιήξσο ηνλ αγηαζκό, αιιά ην πξνπαηνξηθό ακάξηεκα σο θεληξηθό ηξαγηθόηαην επεηζόδην καηαίσζε απηή ηελ πνξεία. Με ηε γλώζε όκσο ησλ αθξηβώλ ρσξίσλ ηεο Γθθιεζίαο θαηαιαβαίλνπκε ηη ζα πεη κεηαβνιή ησλ Τηκίσλ Δώξσλ θαζώο θαη ηη είλαη ην Πάζρα ζηε δσή ηνπ Φξηζηηαλνύ. Αλ μεράζνπκε πσο ππάξρεη ε πέκπηε θάζε ηεο Γθθιεζίαο αλαπόθεπθηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα εμεγήζνπκε ηε κεηαβνιή ησλ Τηκίσλ Δώξσλ κόλν κε κέζα ηεο ηέηαξηεο θάζεσο θαη ππάξρεη ν θίλδπλνο λα εκθαλίζνπκε ηνλ θαζαγηαζκό ησλ Δώξσλ σο θάηη ην καγηθό. Γπηπιένλ πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε πσο κόλν ε ελαηέληζε θαη ησλ πέληε θάζεσλ, σο ησλ α- θξηβώλ νξίσλ ηεο Γθθιεζίαο, ζα καο βνεζήζεη λα θαηαιάβνπκε ηη πξόζθεξε ζηελ αλζξσπόηεηα ε Αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ. Από ηελ Αλάζηαζε θαη κεηά ε αλζξώπηλε θύζε πέξαζε ζε άιιε θάζε. Ήξζε πην θνληά ζηνλ αγηαζκό, ν νπνίνο είλαη ε ίδηα ε δσή θαη ε ηειείσζε ηεο, γηαηί ηελ πξνζέιαβε ν ίδηνο ν Θεόο, ζπγθεθξηκέλα ην δεύηεξν πξόζσπν ηεο Αγίαο Τξηάδνο, ν Υηόο θαη Λόγνο, ν νπνίνο δελ κπνξεί πνηέ λα γλσξίζεη ην ζάλαην. Τν Πάζρα, εβξατθή ιέμε πνπ ζεκαίλεη πέραζκα θαη αθνξνύζε ηελ εβξατθή ενξηή πνπ ζπκόηαλ ην πέξαζκα ηνπ Ιζξαήι από ηε δνπιεία ηεο Αηγύπηνπ, έγηλε ζην Φξηζηηαληζκό ην πέξαζκα ζηελ ηέηαξηε θάζε ηνπ αγηαζκνύ. Τη είλαη ν αγηαζκόο; Τν πεξηερόκελν ηεο ιέμεσο απηήο, ην νπνίν είλαη έηεξεο πνηόηεηαο από ηε δηθή καο θηηζηή εκπεηξία, είλαη ην άθηηζηο, δελ πεξηγξάθεηαη παξά κόλν βηώλεηαη κέζα ζην ρώξν ηεο Γθθιεζίαο. Θα ηνλ γλσξίζεη κόλν απηόο πνπ ηνλ έρεη θαξπσζεί κε ηε βνήζεηα ησλ δώξσλ πνπ πξνζθέξεη ε Γθθιεζία. Τν κόλν πνπ κπνξεί λα πεξηγξάςεη είλαη ηα ζεκάδηα πνπ αθήλεη ζηελ αλζξώπηλε θύζε. Η Γθθιεζία δελ ππάξρεη γηα λα θάλεη θαιύηεξν ηνλ θόζκν. Καιύηεξνη ζα γίλνπκε κόλνη καο, κε πνιύ αγώλα θαη θόπν, αλ ην ζειήζνπκε. Αλ καο θάλεη θαιύηεξνπο ν Φξηζηόο κε ην δόξη ζα θαηαξγήζεη ηελ ειεπζεξία καο ζα πάςνπκε λα π- πάξρνπκε θαζώο άλζξσπνο ρσξίο ειεπζεξία δελ π- πάξρεη. Ο Φξηζηόο ήξζε ζηε γε γηα άιινλ ιόγν: γηα λα καο ζώζεη από ηε καηαηόηεηα, ηε ζλεηόηεηα, ηε θζαξηόηεηα, ηελ ηξαγηθόηεηα θαη ην ζάλαην. Απηό πξνζθέξεη ε Γθθιεζία, ησλ πέληε θάζεσλ, κε ηνλ αγηαζκό ηεο. Να ζιλνπνζείς ρθμ αοοξπρια και μα ρθμ ςεσοείς παιδαησηία ηια ρν πυμζέονμ πνυ. Άγιοσ Γρηγόριοσ Θεολόγοσ

5 Ιερζσ Ακολουκίεσ Μεγάλθσ Εβδομάδοσ ΚΤΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Πρωί: Ώρα 7.00 π.μ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία στους Θεοτόκου (Αγίου Αντωνίου). Εσπέρας: Ώρα 6.00 μ.μ. Εσπερινός στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου & Κοιμήσεως Ώρα 7.30 μ.μ. Ακολουθία του Νυμφίου στους ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΤΣΕΡΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Πρωί: Ώρα 7.00 π.μ. Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Εσπέρας: Ώρα 6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο στους Ώρα 7.30 μ.μ. Ακολουθία του Νυμφίου στους ΜΕΓΑΛΗ ΣΡΙΣΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Πρωί: Ώρα 7.00 π.μ. Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Εσπέρας: Ώρα 6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο στους Ώρα 7.30 μ.μ. Ακολουθία του Νυμφίου στους ΜΕΓΑΛΗ ΣΕΣΑΡΣΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Πρωί: Ώρα 7.00 π.μ. Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Εσπέρας: Ώρα 6.00 μ.μ. Ιερό Ευχέλαιο στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου & Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ώρα 7.30 μ.μ. ο Όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης στους ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΣΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Πρωί: Ώρα 7.30 π.μ. ο Εσπερινός & η Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου & Κοιμήσεως Θεοτόκου. Εσπέρας: Ώρα 7.00 μ.μ. η Ακολουθία των Αγίων Παθών στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου & Κοιμήσεως ε λ ί δ α 69 ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Πρωί: Ώρα π.μ. οι Μεγάλες Ώρες & ο Ε- σπερινός της Αποκαθηλώσεως στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου & Κοιμήσεως Εσπέρας: Ώρα 8.00 μ.μ. η Ακολουθία του Επιταφίου στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου & Κοιμήσεως Η ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ ΕΠΙΣΑΦΙΩΝ Αγίου Γεωργίου: τρ. Κόρακα - Ερυθρού ταυρού Ίδης Εργατικής Εστίας Δίκτης Παλαιολόγου Γέφυρα - Ακτής Κουνδούρου. Κοιμήσεως Θεοτόκου: Γ. εφέρη -Φρυσ. Ξανθουδίδου - τ. πανάκη - Γ. Παγκάλου - Εμποδίου Μ. Αμαριώτου Γνώσεως Γ. εφέρη. ΜΕΓΑΛΟ ΑΒΒΑΣΟ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Πρωί: Ώρα 8.00 π.μ. ο Εσπερινός του Πάσχα & η Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου & Κοιμήσεως Θεοτόκου. Εσπέρας: Κωδωνοκρουσία ώρα 11 η νυχτερινή στους ΑΝΑΣΑΙ ώρα 12 η και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία του Ιερού Φρυσοστόμου στους παραπάνω Ναούς. ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΟΤ ΠΑΧΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Πρωί: Ώρα π.μ. ο Εσπερινός της Αγάπης στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θα επακολουθήσει «Πασχάλιον Γεύμα» στην αίθουσα του Ιερού Ναού. ΔΕΤΣΕΡΑ ΔΙΑΚΑΙΝΗΙΜΟΤ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΤ στον Ιερό Ναό Σιμίου Προδρόμου του Α Κοιμητηρίου. ΣΡΙΣΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΙΜΟΤ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΕΟΡΣΗ ΣΟΤ ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΤ & ΕΙΡΗΝΗ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως ΣΕΣΑΡΣΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΙΜΟΤ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΤ στον Ι. Ν. Αγίου Ανδρέου. ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΙΜΟΤ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΕΟΡΣΗ ΣΗ ΖΟΩΔΟΧΟΤ ΠΗΓΗ στον εορτάζοντα Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής του Β Κοιμητηρίου.

6 ε λ ί δ α 70 Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Κατανυκτικόσ Εςπερινόσ Σο απόγευμα της Κυριακής 11 Μαρτίου 2012, ο εβασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας & Φερρονήσου κ. ΝΕΚΣΑΡΙΟ, χοροστάτησε στον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου (Αγίου Αντωνίου) της Ενορίας μας, στο τέλος του οποίου ακολούθησε ομιλία από τον ίδιο προς το πολυπληθές εκκλησίασμα, με θέμα: «ο πόνος και η αρρώστια στην ζωή του ανθρώπου», βασιζόμενο στην Ευαγγελική Περικοπή της Δευτέρας Κυριακής των Νηστειών που αφορά την θεραπεία του παραλυτικού. Σζλεςθ Μυςτθρίων Κατά τον μήνα Υεβρουάριο, στους Ιερούς Ναούς της Ενορίας μας τελέστηκαν τα παρακάτω Ιερά Μυστήρια: Α) Κθδεία Σην Κυριακή 4 Μαρτίου, τελέσαμε την Ε- ξόδιο Ακολουθία της μακαριστής Αγγελικής Γιαπιτζάκη (88 ετών) στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της μετά των Αγίων. Β) Μνθμόςυνα - τον Ιερό Ναό Αγίασ Ειρινθσ Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Σο άββατο 3 Μαρτίου, τελέσαμε το ετήσιο μνημόσυνο της Ζαμπίας Κοκολάκη. Σο άββατο 3 Μαρτίου, τελέσαμε το 9ήμερο μνημόσυνο του Εμμανουήλ Κοκκίνη. Σο άββατο 3 Μαρτίου, τελέσαμε το 6μηνο μνημόσυνο του Γεωργίου Παπαδάκη. - τον Ιερό Ναό Κοιμιςεωσ τθσ Θεοτόκου (Αγίου Αντωνίου) Σην Κυριακή 11 Μαρτίου, τελέσαμε το διετές μνημόσυνο του Γεωργίου τέφα. Ακροςτιχίδα Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά των λέξεων των οποίων τα αρχικά γράμματα σχηματίζουν την λέξη «ΑΝΑΣΤΑΣΗ», απατώντας στις ερωτήσεις: (1) Είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. 1. Α (2) Ο Άγιος πολιούχος της πόλης 2. Ν _ μας. (3) Έτσι λέγεται η ύψωση του Χριστού στον ουρανό, 40 ημέρες 3. Α μετά την Ανάστασή Του. (4) Το 4. Σ όνομα του Απ. Παύλου όταν ακόμη ήταν διώκτης των χριστιανών. 5. Τ _ (5) Είναι ο Άγιος Γεώργιος. (6) 6. Α Είναι ο πρωτόκλητος Απόστολος. 7. Σ _ (7) Η πόλη που καταγόταν η Αγία Φωτεινή. (8) Διαφορετικά το συγνώμη. 8. Η Κρυπτόλεξο: «Σο Δωδεκάορτο» Ε Ρ Ι Τ Π Α Π Α Ν Σ Η Υ Τ Δ Β Α Π Σ Ι Η Ε Ν Η Α Β Α Ι Ο Υ Ο Ρ Ο Ε Κ Γ Ε Ν Ν Η Η Ο Ο Ρ Σ Γ Μ Τ Σ Ι Κ Ο Δ Ε Α Ε Γ Ε Ρ Η Λ Α Ζ Α Ρ Ν Λ Σ Κ Ο Μ Γ Π Σ Η Δ Ο Α Ι Δ Ξ Τ Θ Ο Λ Π Α Τ Λ Ψ Π Ε Ν Σ Η Κ Ο Σ Η Μ Ε Σ Α Μ Ο Ρ Υ Ω Η Ψ Ο Π Ο Δ Α Ν Α Σ Α Η Σ Α Τ Ρ Ω Η Η Η Α Α Ανακαλύψτε τις δώδεκα μεγάλες Δεσποτικές Εορτές, που α- ναφέρονται στη ζωή του Χριστού και που συνήθως οι εικόνες τους τοποθετούνται πολλές φορές σε οριζόντια σειρά στο πάνω μέρος του Τέμπλου με βάση τον χρόνο που συνέβη κάθε γεγονός. Οι εικόνες αυτές λέγονται «Δωδεκάορτο». Αντιςτοίχιςθ Αντιστοιχίστε τις εκφράσεις του Ευαγγελίου με αυτούς που τις είπαν: Τυφλός Λεπρός Άσωτος Υιός Παραλυτικός Πόντιος Πιλάτος Σαμαρείτισσα Ο Ληστής Άγγελος Νίπτω τας χείρας μου Ιησού Υιέ του Θεού ελέησόν με Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών Κύριε άνθρωπον ουκ έχω Πάτερ ήμαρτον Δός μοι να πιώ Κύριε εάν θέλεις δύνασαι να με καθαρίσεις Μνήσθητί μου Κύριε... ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕΑ Έκδοση Ενορίας Αγίου Γεωργίου Αγίου Αντωνίου Διευθυντής: Πρωτ. Γεώργιος Ατσαλάκης Τπεύθυνος Εκδόσεως: Πρωτ. Βασίλειος Περουλάκης Επικοινωνία για παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου - Σηλ Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου - Σηλ Κινητό: Ηλεκτρονική Ιστοσελίδα: enoriaagiougeorgiou.blogspot.com Ε-mail: ΔΙΑΝΕΜΕΣΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35 07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 16:30-16:35 16:35-17:35 17:40-18:30 18:30-19:30 24:00-06:59 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: «Στην Ανάάσταση του Δικαίίου Λαζάάρου» Επιµμέέλεια: Βασίίλειος Λιάάκος, Πρωτοψάάλτης

Διαβάστε περισσότερα

- 3 - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

- 3 - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - 3 - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η λειτουργική περίοδος του Τριωδίου. (Επίκαιρο) (κεφ.29) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα 2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα Του Θανάση Παναγόπουλου Α1 2011-2012 Το Πάσχα ονομάζεται και Λαμπρή η Πασχαλιά, είναι η πιο σημαντική γιορτή του έτους στην Ελλάδα. Το Πάσχα γιορτάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

«Θα μεηαμορθωθούμε όλοι δια ηης νίκης ηοσ Κσρίοσ μας Ιηζού Χριζηού.»

«Θα μεηαμορθωθούμε όλοι δια ηης νίκης ηοσ Κσρίοσ μας Ιηζού Χριζηού.» Προζεστή για ηην Ενόηηηα ηων Εκκληζιών «Θα μεηαμορθωθούμε όλοι δια ηης νίκης ηοσ Κσρίοσ μας Ιηζού Χριζηού.» (Α Κορ. 15, 51-58) Αγαπηηά εν Χριζηώ αδέλθια, Δπραξηζηνύκε ηνλ Κύξην γηα ηελ αγάπε Τνπ πνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα