Η φιάλη του χριστιανικού Παρθενώνος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η φιάλη του χριστιανικού Παρθενώνος"

Transcript

1 Η φιάλη του χριστιανικού Παρθενώνος Δημήτριος ΠΑΛΛΑΣ Δελτίον XAE 1 (1932), Περίοδος Γ' Σελ ΑΘΗΝΑ 1933

2 Γ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Δ. Ι. ΤΤΑΛΛΑ Η ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝυΝΟΣ Έκ των γλυπτών διακοσμητικών μελών του χριστιανικού Παρθενώνος, «ιμωμένου, ως γνωστόν, κατά τους βυζαντινούς χρόνους είς όνομα Παναγίας της Άθηνιώτισσας, διεσώθησαν μαρμάρινα τίνα ενεπίγραφα τεμάχια (είκ. 1 καΐ 2), ή ερμηνεία τών οποίων ένεκα της φθοράς αυτών είχε παρουσιάσει δυσκολίας. Έκ τούτων το εν είκ. 2 ευρίσκεται εισέτι επί της 'Ακροπόλεως, προ τοΰ Παρθενώνος, τα δε λοιπά εν τω Βυζαντινφ Μουσείω 'Αθηνών ( ι )., Τα τεμάχια ταΰτα(*), προερχόμενα, ως θα ΐδωμεν, έκ της φιάλης του χριστιανικού ναοΰ, ανήκουν είς συνεχές κυκλικόν έπιστΰλιον έχον τήν έπιγρα- φήν προς τα έ'σω, δπερ στηριζόμενον επί λεπτών κιόνων περιέβαλλε μαρμαρίνην λεκάνην" καΐ εσωτερικήν μέν ακτίνα είχεν ή στεφάνη 1.40 μ. περίπου (ή μικρότερα ευρεθείσα άκτίς είναι 1.30, ή δέ μεγαλύτερα 1.56 μ.), περίμετρον δέ $.80 μ. περίπου. Είς το άνω μέρος μάλιστα τών τεμαχίων, εις τα όποια διετηρήθησαν τα άκρα της προς άλληλα προσαρμογής, διετηρήθησαν αντιστοίχως οι γόμφοι προς τοποθέτησιν τών σιδηρών συνδετήρων εις δέ το μέσον της κάτω επιφανείας τοΰ ευρισκομένου επί της 'Ακροπόλεως τμήματος υπάρχει τετράγωνος έκβάθυνσις {0.23x0.23, βάθους 0.02 μ.) μετά τόρμου, εκατέρωθεν δ' εις άβαθες άνάγλυφον κοσμήματα εκ καρδιοσχήμων σταυρών,(ε'ικ. 3) 8 ). 1) At επί τών τεμαχίων τούτων έπινραφαί έδημοσιεύοησαν το πρώτον ύπο τοΰ Ρώσσου Άρχιμανδρίτου Άντωνίνου (Περί τών αρχαίων χριστιανικών επιγραφών τών 'Αθηνών, Πετρούπολις 1874, ο. 77, πίν. 25, ρωσσ.) Έκ τοΰ Άντωνίνου γνωρίζομεν, δτι το τεμάχιον Α (είκ. 1) διέσωζεν έν αρχή και έτερα επτά γράμματα μη υπάρχοντα πλέον. Πρβλ. τελευταίως πληρεστέραν δημοσίευσιν αυτών υπό Γ. Σωτηρίου, είς Εύρβ τήριον τών Μεσαιωνικών Μνημείων, τεΰχ. Α' σ. 42, είκ. 24β, τοΰ αύτοΰ, 'Οδηγός τοΰ Βυζαντινού Μουσείου'Αθηνών, έκδ. Β', 1931, σ. 25 κ.έ. αριθ , βλ. είκ. έν σ ) TÒ Α έχει μήκος 036 μ., το Β μήκ μ., το Γ μήκ μ., το Λ μήκ μ. κα'ι το Ε μήκ μ. Ύψος έχουν 0.17 μ. (τα Β και Γ είναι λεπτότερα κατά 0.04 μ. ένεκα μεταγενέστερος χρήσεως). Το πλάτος αυτών ποικίλλει, διότι έξωτερικώς ή περατοϋνται ταΰτα είς ευθείαν (Β και Γ) ή (ως είναι τά λοιπά) είς περιφέρειαν κύκλου μετά γλυφών (βλ. είκ. 3) τά τελευταία έχουν πλάτος 0.30 μ. 3) Τών έν τώ Βυζαντινφ Μουσείω άποκειμένων τεμαχίων, μονίμως τοποθετημένων και μη δυναμένων νά μετακινηθώσι, δεν είναι ορατή ή έν λόγω επιφάνεια.

3 20 Κατωτέρω θα προσπαθήσωμεν έκ των διασωθέντων τμημάτων ν' άποκαταστήσωμεν, κατά το δυνατόν, το κείμενον ιής επιγραφής και επί τη βάσει των υπαρχόντων στοιχείων να ορίσω μεν την θέσιν, την μορφήν και την ήλικίαν της φιάλης του χριστιανικού Παρθενώνος. Elu, 1. Τμήματα επιγραφής έ«της φιάλης του Παρθενώνος, υποκείμενα νϋν έν τω Βυζαντινφ Μουσείφ "ΛΟηνών. Ή άνάγνωαις των επί των τεμαχίων του έπιστυλίου της φιάλης του Παρθενώνος μερών της επιγραφής είναι ή έξης: α) ΕΥ ΕΒΕ ') β) Π ΛΑΒΟΙΜΙ ΤΗΝ GIAN Μ γ) ΤΟ ΡΙΞΤΟΝ ΕΜΦΑ δ) Α ΤΗΝ ΕΜΗΝ XE fn ΠΡΟΞΟΕΪ ε) Ζ ΤΟ ΛΕΙΠΟΝ ΕΡΓΟΝ ΕΥΚΟΞΜΛΞ ΤΟΔΕ- ΟΥ Η Π Λαμβάνοντες δε υπ' δψιν, ότι το Ζ, το εν άρχη τοϋ τμήματος ε, άνηκε» είς την τελευταίαν λέξιν του τμήματος δ, επομένως δέ ότι το e είναι fy άμεσος συνέχεια του δ, βλέπομεν δτι εις τα τμήματα ταΰτα διασώζεται άκέ- 1) Ό Άντωνΐνος (εν.άν ) αντέγραψε το τμήμα τούτο, διασώζον έτερα ima γράμματα βν αρχή, ως έξης : ΑΝΤΡΩΑΜΑ EYCEBEC

4 21 φαιός ιαμβικός στίχος seal επομένως, ότι ή ημετέρα επιγραφή είναι έμμετρος ( Γ ), εκάστου στίχου αποτελουμένου κατά την τότε συνήθειαν εκ τριών ιαμβικών διποδιών. Νομίζω κατά ταΰτα δτι θα ήτο δυνατόν ν' αναγνωσθη ή επιγραφή ως εξής συμπληρουμένη : [ναόν σον έκάλλυν]α, την Ι μην σχέσιν, προσθεις το λετπον έργον ενκόσμως τόδε- Θ(εο)ν ήπ[ίου εντυχεΐν εν ούραν]φ λάβοιμι την θ[ε]ίαν /^[εαιτείαν], [δτι υπάρχεις (;)] το πιοτον ε/<<ρα[ίνουσα] [συν τώ εκλ]άμπρω ίίμα ευσε6εσ[τάχψ] Ein. 2. Τμήμα επιγραφής εκ τής φιάλης του Παρθενώνος εδρισκόμενον επί τής 'Ακροπόλεως. Στίχ. 1. Είς την συμπλήρωσιν του στίχου βοηθουμεθα ιδία υπό των γνωστών «Στίχων προς την Θεοτόκον» του Μητροπολίτου 'Αθηνών Μιχαήλ 'Ακομινάτου εκδοθέντων υπό Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως (Αρμονία, τόμ. Γ, 1902, σ. 284 κ. ε. πρβλ. Γρηγοροβίου - Λάμπρου, Ιστορία τής πόλεως 'Αθηνών, τόμ. Α, 'Αθήναι 1904 σ. 286: «Έκάλλυνά σου τον ναόν, πρώτος πόνος» στιχ. 3, βλ. και κατωτ. σελ. 30). Την χρήσιν του ρήμ. καλλννω πρβλ. 1) Πρβλ. έπιγραφάς φιαλών : Λαύρας (GL Millet, Bulletin de Correspondance Hellénique, 1905 σ. 104 κ.έ., Millet Pargoire Petit, Recueil des inscriptions chrétiennes de l'athos, Paris 1904, No 333 σ. 107) και Φιλαδέλφειας (Grégoire, Recueil des inscriptions grecques chrétiennes d'asie Mineure, No 343, σ. 125, ομοίως εν B.C.H σ. 514 και C. Ι. G. Ne 8758, τόμ. IV, σελ. 347), ήτις όμως ένεκα τής εν αυτί) μνημονευομένης λέξεως «λουτρόν» αποδίδεται είς Βαπτιστήριον τοΰ πλησίον τοΰ τόπου τής ευρέσεως ταύτης κειμένου ναοϋ τοΰ 'Αγίου Ιωάννου. Νομίζομεν δτι πρόκειται μάλλον περί επιγραφής φιάλης, διότι κατά τους τελευταίους βυζαντινούς χρόνους (Παλαιολόγων), είς τους ότοίους ανάγεται ή επιγραφή δεν έκτιζαν βαπτιστήρια, ό δε όρος «λουτήρ» είναι συνηθέστατος και επί φιαλών (πρβ. π.χ. Dmitrjevskij, Τυιικά Ι 238, II 89, 150, 212 και «λουτρόν> Ι 380).

5 22 εν Millet Pargoire Petit, Recueil des inscriptions chrétiennes de l'athos, No 290 σ. 93. Ή λ. «σχέσις» λαμβάνεται ενταύθα εν αναφορική εννοία, δηλαδή «σχετικώς προς έμέ, το κατ 9 έμέ». Στίχ. 2. Έν τη επιγραφή ο στίχος χωρίζεται από του επομένου δια στιγμής. Ή λ. «έργον» επί όμοιας χρήσεως είναι συχνή εις παλαιοχριστιανικός ίδια έπιγραφάς (βλ. Grégoire, Recueil εν αν. σ. 46> 47, 48, 51, 53 κ. α Όρλάνδον έν 'Αρχ. Δελ. τόμ. 12, 1929, σ. 38, Byzantion V, 1929, 227). Ώς προς το «έργον εύκόσμως» πρβλ. «εΰκοσμον έργον» έν επιγραφή ΙΙον αϊ. παρά Grégoire, Recueil, No 336, σελ Στίχ. 3. Εις τήν συμπλήρωσιν τοίί στίχου βοηθεΐ ημάς το μέτρον καΐ ή, έννοια έν σχέσει προς τον έπόμενον στίχον. Ή λ. «ήπιος» έπι Θεοΰ ειναι> συνήθης μόνον παρά τοις τραγικοις (Λεξικόν Liddel-Scott - Κωνσταντινίδου έν λ.).έν Κ. Δ. λαμβάνεται υπό του Παύλου μόνον επί ανθρώπων (πρβλ., καΐ έπιτΰμβιον επίγραμμα έν Byzantion, Ι, 1924, σ. 79). Παρά Γρηγορίω* Ναζιανζηνω «ήπιόμητις» (Έρρ. Στεφάνου, Θησαυρός, 4149 Α) κατά το «ήπιόφρων» των αρχαίων. Έν τη εκκλησιαστική ΰμνογραφία δεν κατώρθωσα ν' άνεΰρω παράλληλον χρήσιτν του επιθέτου. Περαιτέρω συνεπλήρωσα κατά το* «δεξιά τυχέίν θέλων» (Βυζαντίς Α, 1909, σ. 441), «άνέσεώς με τυχεΐν èv ζωής τόπω» (Byzantion IV, 1927 σ. 450), «<5t 9 ου τνχοιμι τής ακήρατου βίβλου» (Βυζαντινά Χρονικά, Ι, 1894,σ. 380), «ον πρέσβευε του ανω τυχεΐν κλήρου* (επιγραφής 'Αγίων θεοδώροον Αθηνών, Εύρετήριον Μεσαιωνικών Μνημείων,, τεΰχ. Β', σ 73) κ. α. Μετεχειρίσθην «εντυχεΐν» αντί του απλοί) «τυχεΐν* δια το μέτρον. Το «έντυγχάνειν» συντάσσεται βεβαίως μετά δοτικής, αλλ' απαντά ενίοτε καΐ μετά γενικής (Liddel - Scott- Κωνσταντινίδου, Λεξικόν έν λ.). Στίχ. 4. Ό χαράκτης τής επιγραφής παρέλειψε το Ε τής διφθόγγου ΕΙ Τήν δια του γράμματος Μ άρχομένην λέξιν συμπληρώ δια τής λ. «μεσιτείαν», βοηθούμενος έκ τής εκκλησιαστικής ποιήσεως, έν τή οποία συχνότατα, ώς γνωστόν, ή Θεοτόκος φέρεται ώς «μεσίτις τής ευσπλαχνίας του Θεοΰ* (Σ. Εΰστρατιάδου, Ή Θεοτόκος έν τή Ύμνογραφία, Paris 1930, σ. 45)^ και «θεία μεσιτεία» (τον αΰτοΰ, θεοτοκάριον, τόμ. Α', Κανών 9 στιχ. 6 σ.32). 'Ομοίως εις τους ύμνους είναι συνήθης ή αίτησις τής «μεσιτείας* τής Θεοτόκου (εν. άν. Κανών 8 στίχ. 126 σ. 31, Κανών 32 στ. 2 σελ. 103, Καν. 33 στ. 115 σ. 108 κ. ά., πρβλ. και ποίημα του Σεβαστοκράτορος Ίσαακίου Κομνηνού έν Byzantinisch - Neugriechische Jahrbücher, τομ. 5, 1927, σ. 46). Εις τήν ήμετέραν έπιγραφήν ζητείται ευλόγως ή μεσιτεία τής Θεοτότου, ώς εις αυτήν αφιερωμένου του Παρθενώνος. Τον στίχον μετρικώς άφίνομεν κολοβόν κατά ένα πόδα, διότι ή συμφώνως προς τήν έ'ννοιαν συμπλήρωσις τούτου δια των «έκ σου» ή άλλων τινών ομοίων πλεονάζει - άλλως δε κολοβοί στίχοι είναι συνήθεις είς βυζαντινούς δωδεκασυλλάβους. Στίχ. 5. Τον στίχον συμπληρώ, κατά σχετικήν πιθανότητα, έκ τών συμφραζομένων ή χρήσις τής λ. «το πιστον» αντί τον ουσιαστικού «17 πίστις» είνα*

6 23 συνήθης παρά τοις άρχαίοις* εν τη Κ. Δ. δεν άπαντα, είς έπιγραφάς δε δεν ήδυνήθην ν' άνεΰρω την χρήσιν αυτής. Πρβλ. την παρά τοις βυζαντινοΐς ποιητικήν ομοίως χρήσιν τής και εν Κ. Δ. (Πράξ. ιζ', 29) λαμβανομένης λ. «το θείον» (Byzantion III, 1926, σ. 305, IV, 1927, σ. 450). Στίχ. 6. Ό στίχος δεν παρουσιάζει δυσκολίας. Παρ 9 Άντωνίνω (εν. dv.) φέρεται ΑΝΤΡΠΑΜΑ κλπ. ίσως αντί [έκλ]αμπρα ΑΜΑ κλπ. Ό στίχος, αναφερόμενος βεβαίως εις αυτοκράτορα ή έτερον έπίσημον πρόσωπον, δεν συνδέεται αμέσως μετά των προηγουμένων, απολεσθέντων των μεταξύ τμημάτων. Όρθότερον είναι ίσως να τεθή εν αρχή. Περί τής εν άρχαιοτέραις επιγραφατς αποδόσεως εις τους αυτοκράτορας ή ετέρους επισήμους των επιθέτων λαμπρός, λαμπρότατος, ευσεβής βλ. Byzantion IV, 1927 Είκ. 3. 'Εξωτερική και κάτω δγις τοΰ εν ε(κ. 2 τεμαχίου. 1928, σελ. 90 κ. έ. Το έπίθετον λαμπρότατος αποδίδεται ομοίως εις κοινούς ανθρώπους (επιγραφή Βασιλικής Δαφνουσίων Λοκρίδος, Byzantion τόμ. V, 1929, σελ. 227). Ή ημετέρα επιγραφή ανήκει εις còv συνήθη τύπον των αναθηματικών χριστιανικών επιγραφών *) είναι ξεγραμμένη δι 9 άνισοϋψών γραμμάτων (μεγ. ΰψ. 0,085 μ.), αι λέξεις φέρουν τόνους καΐ πνεύματα, οι δε στίχοι χωρίζονται απ' αλλήλων, ως εΐδομεν εν στίχ. 2, δια στιγμών 2 ). Ώς προς τήν μορφήν 1) Πρβλ. π. χ. όμοιας έπιγραφάς : Αγίων Θεοδώρων Άοηνών (Α. Ξυγγοπούλου, Εύρετήριον Μεσαιωνικών Μνημείων, τεΰχ. Β' σ. 73),'Αγίας Μονής 'Αργολίδος (Ζησίου έν Δελτ. Ίστορ. Έονολ. Εταιρείας II, , σ. 522, Struck, Ath. Mitt. 1909, σ. 229), Παντανάσσης Μυστρα (Ζησίου, Βυζαντίς Α, 1909, 441), Καθολικοΰ Λαύρας "Αθω (Millet Pargoire Petit, iv. dv. No 340, σ. 112), x. &. 2) Πρβλ. δμοιον κατά στίχους έμμετρους χωρισμόν συνεχούς επιγραφής επί τής άψϊδος τοΰ Καθολικού τής Μονής Βατοπεδίου "Αθω (Millet,Pargoire, Petit έν άν. ο. 15, πανομοιότ. πίν. Ι) καί'αθηνών: 'Αγίου Ιωάννου Μαγκούτη, άποκειμένη νϋν έν τφ Βυζαντινό» Μουσείω, (Κ. Κωνσταντοπούλου, Έπετ. Έταιρ. Βυζ Σπουδών τόμ. Η', 1931, ο 249), 'Αγίων Θεοδώρων (Εύρετήριον Μεσαίων. Μνημείων, τεΰχ. Β'είκ. 66) κ.α.

7 24 τα γράμματα στενούμενα φαίνονται να έχουν χαρακτήρα τοιούτον ώς να τείνουν να καταλάβουν το ΰψος του μαρμάρου με διάθεσιν διακοσμητική ν. Ώς προς την χρονολόγησιν δε της επιγραφής παρατηροϋμεν, οτι ή παλαιογραφία των γραμμάτων και ή έμμετρος μορφή της επιγραφής σχετίζουν ταύτην στενώτερον προς σειράν τοιούτων ευρισκομένου εν Αθήναις *), χρονολογουμένο>ν δε από του 9ου μέχρι του 13ου αιώνος παλαιογραφικώς μάλιστα μεγίστην ομοιότητα έχει ή ημετέρα επιγραφή προς τήν άρχαιοτέραν των έν 'Αθήναις έμμετρων επιγραφών, την τών 'Αγίων Θεοδώρων, άναγομένην είς τα μέσα του 12ου αιώνος, της οποίας γράμματα τίνα έχουν τους αυτούς προς τάντίστοιχα της ημετέρας επιγραφής άκρέμονας. Είς τήν επιγραφήν του Παρθενώνος διατηρείται ακόμη καί ό χαρακτηριστικός δια τήν έποχήν αρχαϊκός τύπος τής ψιλής (Η), δν συναντώμεν καί εις τήν επιγραφήν τών 'Αγίων Θεοδώρων, εν φ εις τάς ά'λλας επιγραφας τών 'Αθηνών άπαντα δ γωνιώδης τύπος, δλιγώτερον μεν ούτος, περισσότερον δε ό κατά τον 12ον αιώνα, ώς γνωστόν, αποκρυσταλλωθείς στρογγυλός τΰπος. Προσθέτως άναφέρομεν ενταύθα, δτι είς τάς 'Αθήνας ο γωνιώδης τύπος τής ψιλής εκ παραδόσεως διατηρείται καί άργότερον ενίοτε, ώς π. χ. είς τα ύπ' αριθ. 154 και 155 τόξα κιβωρίου του 14ου at., ένθα συνυπάρχουν οί δυο τύποι 8 ) κ. ά. Έκ τής φιάλης τοϋ Χριστιανικού Παρθενώνος, καθόσον τουλάχιστον γνωρίζω, ουδέν έτερον διεσώθη πλην τών ανωτέρω ενεπίγραφων τμημάτων του έπιστυλίου. Τα τεμάχια ταύτα ό 'Αρχιμανδρίτης Άντωνίνος (εν. αν. σ. 77) υποθέτει ότι ανήκον εις διάζωμα τι εύρισκόμενον όπισθεν του συνθρόνου του ναοΰ, δηλαδή επί τής άψΐδος. Ό καθηγητής κ. Σωτηρίου πρώτος (Εΰρετήριον Μεσ. Μνημείων τεΰχ. Α', σ. 42) τάποδίδει είς τήν φιάλην του χριστιανικού ναοΰ. Ώς προς τήν θέσιν της φιάλης ενδείξεις μόνον ύπάρχουσι, καθόσον αί πληροφορίαι τών επισκεφθέντων τάς'αθήνας περιηγητών, άναγόμεναι είς τους ολίγον προ τής καταστροφής του Παρθενώνος κατά τήν πολιορκίαν τής πόλεως υπό του 'Ενετού Μοροζίνη (1687) χρόνους, ομολογουμένως δεν είναι αρκετά σαφείς, διότι, φαίνεται, ότι δεν είδον ούτοι τήν φιάλην υπό τήν άρχικήν αυτής μορφήν, καταστραφεΐσαν ίσως πρότερον. Ούτως έκ τών περιηγητών πρώτος ό τω 1689 αποθανών έν Κωνσταντινουπόλει Τούρκος Έβλιά Τσελεμπή, μετά το 1634 επισκεφθείς τας 1) Βλ. έπιγραφας 'Αθηνών έν Κ. Κωνσιανιοπούλου Έπετηρ. Έτ. Βυζ. Σπουδών, 1931 σ. 244 κ ά. 2) Βλ. είκ. έν Α. Ξυγγοπούλου, Φραγκοβυζανανα Γλυπτά έν 'Αθήναις, 'Αρχ. Έφημ. 1931, σ. 71, 72, 74 καί 86.

8 25 'Αθήνας, γράφει: «Μεταξύ της εξωτερικής καΐ της μεσαίας θύρας εις το άριστερον μέρος τοΰ εισερχομένου εις τον ναον υπάρχει εκ λευκού μαρμάρου γεγλυμμένον και εσκαλισμένον ποτήριον, εντός τοΰ οποίου δύνανται να χωρώσι πέντε άνθρωποι... Και τώρα ακόμη το ποτήριον τοΰτο παίρνει ΰδωρ δυο ασκών εκ δέρματος αλόγου... Σήμερον το ποτήριον τοΰτο χρησιμοποιείται ώς νιπτήρων,» ι ). Μετά τοΰτον ό Γάλλος "Ιησουίτης Jacques Paul Babin εις έπιστολήν τφ 1672 πληροφορεί: «Dans le vestibule de ce Temple, il y a une fort grande pierre de marbre, ronde et creuse, et bien qu'on m'asseurât que chaque Chrétien entrant autrefois dans cette Eglise, laissoit là quelque present, je crois qu elle servoit plutôt pour baptiser avec l'immersion à la façon des Grecs, ou peut-être pour faire de l'eau bénite, quoy que les Grecs n'en gardent point aux portes des Eglises» a ). Τέλος δε ό περιηγητής Jacques Spon, *at«τα ετη , έπανα-* λαμβάνει περίπου τα τοΰ Babin: «Nous vîmes sous le portique du côté de la façade- Il y a aussi prés de là un très - grand vase de marbre, «qui étoit peut-être un fons de Baptême, du temps que les Chrétiens en avoient fait une Eglise; car pour avoir servi de benêtier, il n' y a pas d'apparence, les Grecs n'en tenant point dans leurs églises- Les Turcs se servent à present de se vase pour un reservoir, et pour y tenir de l'eau pour ceux qui entrent, dans la Mospuée» 9 ) "Εχομεν λοιπόν παρά τών ανωτέρω περιηγητών την πληροφορίαν, δ τ κατά τα τέλη τοΰ Που αιώνος εις τον δπισθόδομον τοΰ Παρθενώνος, επέχοντα Οέσιν εξωνάρθηκος της χριστιανικής εκκλησίας, αριστερά της εισόδου ήτο εν χρήσει παρά τοις μωαμεθανοΐς μεγάλη μαρμάρινη λεκάνη χρησιμεύουσα δια τάς τελετουργικάς των καθάρσεις, ήτις, παραδίδεται προσέτι, δτι παλαιότερον έχρησιμοποιεΐτο υπό τών χριστιανών. Ό Michaelis (Der Parthenon, σ 50 51) ακολουθών τας προτιμήσεις τών Babin καί Spon 4 ) θεωρεί την ανωτέρω λεκάνην ώς την κολυμβήθραν τοΰ βαπτιστηρίου της εκκλησίας, το όποιον τοποθετεί δεξιά. 1) Βλ. τα περί Αθηνών κεφάλαια της περιηγήσεως τοΰ Έβλιά Τσελεμπή, κατά μειάφρασιν Λ. Τζώρτζογλου, εις 'Ελληνικά Δ', 1931, σ Περί τοΰ Τσελεμπή év 'Αθήναις πρβλ. καί Σ. Χουδαβερδόγλου - Θεόδοτον, εν. άν. σ. 429 κ.έ.). 2) Παρά Α. Michaelis, εν. άν. σ. 337 και Laborde, Documents pour servir à l'histoire d'athènes, Paris 1854 a ) J. Spon. Voyage d'italie, de Dalmatie, de Grece et du Levant, fait es années 1675 et 1676, Lyon 1678 II, σ , παρά Michaelis εν. άν. σ ) Ό G. Wheler (Journey into Greece, London 1682 σ. 363, παρά Michaelis, εν. άν. σ 341), εξαρτώμενος ώς γνωστόν έκ τοΰ Spon, παραλαμβάνει εν προκειμένω τάς γνώμας τούτου.

9 26 Νομίζομεν, αντιθέτως, δτι πρόκειται περί της εισέτι εν τή αρχική αυτής; θέσει ευρισκομένης λεκάνης της φιάλης της Παναγίας Άθηνιώτισσας. Πράγματι δε αν μετά προσοχής έξετάσωμεν εις την ανωτέρω υπό των περιηγητών μαρτυρουμένην θέσιν, τον μεταξύ δηλαδή του τοίχου του οπισθόδομουκαι των δευτέρου και τρίτου εξ αριστερών κιόνων του προστυλου χώρον (βλ. είκ. 4), θα ΐδωμεν επί του δαπέδου εγκοπάς καΐ γόμφους, χρησιμεύοντας βεβαίως προς στήριξιν του βάθρου τής λεκάνης. Και δεν είναι μεν άπίθανον να ετοποθετήθη ή λεκάνη εκεί κατά τους χρόνους τής τουρκοκρατίας άλλοθεν μεταφερθείσα, αλλ' έ'χομεν την γνώμην δτι δύναται μετά πολλής επίσης πιθανότητος να ύποστηριχθή, δτι συμφώνως προς τάς υπάρχουσας ενδείξεις ό εξωνάρθηξ ήτο ή αρχική τής φιάλης του ναοΰ θέσις. II Είκ. 4. Κάτοψις ιοϋ Παρθενώνος κατά τους Βυζαντινούς χρόνους (Έπί tfi βάσει τοΰ σχεδίου τοϋ Michaelis). Έν πρώτοις έχοντες υπ' όψιν το πλάτος τοΰ οπισθόδομου (3.50 μ.) βλέπομεν, δτι τοΰτο ευρίσκεται εν συμφωνία προς τήν ακριβή κατά το μάλλον και ήττον διάμετρον τής ενεπίγραφου στεφάνης. "Αν δηλαδή προσθέσωμεν το διπλούν πλάτος τών μετά γλυφής έξωτερικώς μαρμάρινων τεμαχίων τής στεφάνης (0.30 μ.) ε'ις τήν έσωτερικήν διάμετρον αυτής (2.80 μ.) λαμβάνομεν όλικήν διάμετρον 3.40 μ., δσον περίπου και το πλάτος τοΰ έξωνάρθηκος. Ή συμπτωσις δε αΰτη δεν είναι δυνατόν να είναι τελείως τυχαία. Έξ άλλου δε δεν είναι ασυνήθης έν τω ναφ καΐ ιδία εν τω νάρθηκι φιάλη, ήτις εις τας πηγας διακρίνεται, ως γνωστόν, άπό τής φιάλης τοΰ αίθριου 1 ). Το ξενίζον είναι μόνον, δτι ή συνήθης εν τφ νάρθηκι φιάλη,. 1) Βλ. G. Millet, Β. C. Η, 1905, σ Περί \Ύ\ς έν τφ νάρθηκι φιάλης και γενικώτερον περί της μορφής τών χριστιανικών φιαλών δημοσιευομεν μελέτην ημών άλλαχοΰ.

10 27 είς μορφήν μαρμάρινης λεκάνης επί κιονίσκου ή απλής μαρμάρινης κολυμβήθρας, περιβάλλεται ενταύθα υπό περιστυλίου, ούτω δε ή μορφή της εν τφ> εξωνάρθηκι του Παρθενώνος φιάλης παρουσιάζεται κατά τον πλέον μνημειακον τΰπον των φιαλών του αίθριου. Μεταβαίνομεν ήδη εις τήν έξέτασιν τής μορφής. Ή φιάλη του Παρθενώνος άπετελεϊτο εκ μαρμάρινης λεκάνης, στηριζομένης πιθανώτατα επί κιονίσκου ή εχοΰσης μορφήν κολυμβήθρας, οΐαν άπαντώμεν εις τους νάρθηκας κατά τήν βυζαντινήν εποχήν καΐ περιβαλλόμενης υπό περιστυλίου, οί κίονες του οποίου ήνοΰντο μετ* αλλήλων δια του έπ' αυτών ενεπίγραφου κυκλικού επιστυλίου περί ου εγένετο λόγος εν αρχή. Εις το μέσον του επι τής 'Ακροπόλεως ευρισκομένου τεμαχίου (εΐκ. 3), μήκους 1.18 μ, διεσώθη, ως εΐδομεν, τετράγωνος εγκοπή μετά γόμφου, προφανώς προς στήριξιν κιονόκρανου. Οί κίονες οΰτω πιθανώτατα ήσαν οκτώ, αν λάβωμεν υπ' όψιν δτι ή στεφάνη του επιστυλίου, μήκους μ., έπρεπε ν' άπετελεΐτο εξ οκτώ ομοίων τεμαχίων (βλ. άναπαράστασιν εν εΐκ. 5). Τον τρόπον τούτον, τής δι' επιστυλίου συνδέσεως τών κιόνων μεταξύ των, άναγόμενον εις ελληνοροηιαϊκά πρότυπα, άγνωστον δε εις τας μέχρι τοΰδε διασωθείσας φιάλας, αρχαιότερα τών οποίων είναι ή τής Λαύρας Αγίου "Ορους '), άπαντώμεν εις μικρογραφίας δυο λατινικών χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης νών Παρισίων: Notiv Arch. Lat 1203 φ. 6») και Par. Lat φ. 6 Ρ s ). e H αυτή μορφή φιάλης ευρίσκεται καΐ εν φ.- 11 του ΐδίου κωδικός, ως κιβώριον 'Αγίας Τραπέζης, επι του τύμπανου κανόνος τών Ευαγγελίων 4 ). Άλλ' αϊ μικρογραφίαι τών λατινικών τούτων χειρογράφων μιμοΰμεναι ανατολικά πρότυπα, ενθυμίζουν πως εμμέσως τήν μορφήν τών εξ εκφράσεων γνωστών περίφημων δε δια τήν μεγαλοπρέπειαν φιαλών τής Νέας 'Εκκλησίας τής Κωνσταντινουπόλεως, ιδρυθείσης, ως γνωστόν επί Βασιλείου του Μακεδόνος 6 ). Τα μεταξύ τών κιόνων διάκενα τής ημετέρας φιάλης πιθανώτατα δεν εφράσσοντο δια θωρακίων, δια να ύπάρχη μεγαλύτερα ελευθερία προς κύκλοφορίαν, άλλως δε r τοιαύτη περίφραξις, ης πρώτον παράδειγμα άπαντώμεν εις 1) Millet, Β. C. Η, 1905, σ. 105 κ. ε. 'Ορλάνδου, Μοναστηριακή Αρχιτεκτονικής Αθήναι 1927, σελ ) Βλ. Strzygowski, έν Rom Mitt. τόμ. XVIII, 1903, σελ. 200, J. Ebersolt, Orient et Occident, Paris 1928, σελ. 89, πίν. XIV. 3) Βλ. Ebersolt, εν. άν. σ. 85 πίν. XV, πρβλ. και Brehier, L'art Chrétien, Paris 1918, σελ. 197, εΐκ ) Βλ. εΐκ. έν Caprol, Dictionnaire, d'archéologie Chrétienne et de Litourgie, τομ. II 6, είκ Βλ. και P. Leprieur, L'art de l'époque Mérovingienne et Carolingienne en Occident, εν Michel, Histoire d Art, τόμ. Γ σ. 338 εΐκ ) Ol μετά τον Θεοφάνη ν V 85, (Βόννης, 327).

11 28 την φιάλην της βασιλικής εν Tebessa της Β. 'Αφρικής ι ) δεν είναι γενική») *Η δυσκολία της κυκλοφορίας ενταύθα παρεκάμπτετο ακόμη και εκ του λόγου δτι ό μεταξύ των κιόνων τής περιστάσεως καί των κιόνων τής προστάσεως του οπισθόδομου χώρος δεν εφράσσετο τότε δια διαμέσων τοίχων, τούτων εγερθέντων άργότερον κατά τους χρόνους τής φραγκοκρατίας, οπότε, ως γνωστόν, 6 Elvi. S. Άναπαράστασις τής Φιάλης τοΰ Παρθενώνος. (Σχέδιον κ. Α. Ξυγγοπούλου) Παρθενών πλουτίζεται με πολλά παρεκκλήσια, ή καί ετι μεταγενέστερον. Κατά τους βυζαντινούς χρόνους, πλην τοΰ δεξιά τοΰ έξωνάρθηκος εγερθέντος βραδύτερον κωδωνοστασίου καί τής οιονεί ως παρίσου (pendant) τούτου ίδρυ- 1) Βλ. St. Gsell, Les Monuments Antiques de l'afrique, τόμ. II, Paris 1901, σ ) Φιάλαι: Άγ. Δημητρίου θεσσαλονίκης, Μονής Παντελεήμονος "Αθω, Έσφιγ-»μένου κ. α.

12 29 θείσης φιάλης, ουδεμία έτερα προσθήκη ήλλοίωνε την παλαιοχριστιανικήν δψιν του κτιρίου, δπερ εν τφ συνόλφ σχεδόν διέσωζε την κλασσικήν μορφήν του. Εις τον έξωνάρθηκα δε του Παρθενώνος ώδήγουν, ώς συνήθως, και εις τους νάρθηκας πολλών άλλων βασιλικών της Ελλάδος 1 ), τρεις είσοδοι: ή μεσαία και δυο μικρότεροι πλάγιοι λαξευμένοι επί του στυλοβάτου του ναοΰ 2 ). 'Ομοίως δεν δυνάμεθα να γνωρίζωμεν αν ή ημετέρα φιάλη εστεγάζετο δι' ημισφαιρικής ή άποληγοΰσης εις οξύ στέγης πιθανόν δε να μη είχε τοιαΰτην, διότι δεν υπήρχε προς τοΰτο άποχρών λόγος. Εις την άναπαράστασιν ημών σημειοΰμεν οξυκόρυφον στέγην κατά τάνωτέρω εις τάς μικρογραφίας διασωζόμενα παραδείγματα. Το δλον οικοδόμημα φαίνεται δτι εβαινεν επί χαμηλής μαρμάρινης κρηπΐδος ως συνήθως 8 ), ίσως δ' ένεκα τούτου οί αριστερά τής εισόδου τον οπισθόδομου διακρινόμενοι γόμφοι (τετράγωνοι και κυκλικοί) και δυο επιμήκεις εις σχήμα ορθής γωνίας εγκοπαί, αν πράγματι ανήκουν εις την ήμετέραν φιάλην, δεν δύνανται ν' άνταποκριθώσιν εις ώρισμένον τι σχήμα. Το επιστυλιον τέλος έστηρίζετο επί του τοίχου του οπισθόδομου, ούτω δ' εξηγείται, δτι τεμάχια τίνα τούτου (Β και Γ) απολήγουν, ώς ε'ίδομεν, εξωτερικώς είς ευθείαν. Ώς προς τον διάκοσμον τής φιάλης δυο μόνον στοιχεία γνωρίζομεν επί του επιστυλίου : τοΰτο, συμφώνως και προς παλαιότερα παραδείγματα, εξωτερικώς ώς κόσμημα φέρει τροχίλον με δυο γλυφός εκατέρωθεν και την κάτω άκμήν άπεστρογγυλευμένην (βλ. εικ. 3), Ιπί δε της κάτω επιφανείας, εκατέρωθεν τής θέσεως τών κιονόκρανων, φέρει μονογραμματικούς σταυρούς, ων ό μεταξύ τών κεραιών χώρος μεταβάλλεται είς καρδιόσχημον κόσμημα* το θέμα δμως τοΰτο, δπερ, ώς είναι γνωστόν,, είς άβαθη ανάγλυφο ν τεχνική ν, είναι συνηθέστατον είς την παλαιοχριστιανι- 1) Περί του νάρθηκος είς τάς παλαιοχριστιανικός βασιλικός βλ. Γ Σωτηρίου, ΑΙ Παλαιοχριστιανικοί Βασιλικοί τής 'Ελλάδος, 'Αρχ. Έφημ σελ. 216 κ. έ. Βλ.. Ιδία βασιλικήν Φανών Χίου (σ 192) και Δωδώνης (σελ. 204, περί αυτής πρβλ. Δ- Εύαγγελίδου, Πρακτ. Άρχ. Έταιρ. 1930, σελ. δ5, πίν. 1). 2) Ό Michaelis (Der Parthenon σελ. 46) διέκρινε μόνον τήν νοτίαν, ήν δμως εκλαμβάνει ώς θύραν βαπτιστηρίου, το όποιον τοποθετεί έκεχ. 'Αντιθέτως: δ Άντωνΐνος σημειοϊ άμφοτέρας (εν. άν. πίν- 16)* τής αριστεράς θύρας ολίγα μόνον Ιχνη διακρίνονται. Περί του χριστιανικού Παρθενώνος βλ. Michaelis, Der Parthenon, Leipzig 1871, σελ. 46 κ.έ. Γ. Σωτηρίου, Εύρετήριον Μεοαιωνικών Μνημείων, τεϋχ Α' σελ. 34 κ. έ. τοϋ αύτοϋ, Παλαιοχριστιανικοί Βασιλικοί τής 'Ελλάδος, Άρχ. Έφημ. 1929, σελ. 169 κ.έ. Α. Ξυγγοπούλου» Άρχ. Έφημ. 1920, σελ. 36 κ. έ. 3) Βλ. π. χ. φιάλος Άγ."Ορους ('Ορλάνδου, Μοναστηριακή 'Αρχιτεκτονική, σελ. 66 κ. έ.)

13 30 χην γλυπτικήν, κυρίως ώς διακοσμητικον θέμα θωρακίων *), παρουσιάζεται ενταύθα είς μορφήν και τεχνικήν (βαθέως άγχάρακτον) έκφυλισμένην. Κατά ταύτα, περί της μορφής της φιάλης του Παρθενώνος, παρατηρεί τις γενικώς, δτι, ασχέτως της εξαρτήσεως ταύτης μέχρι καΐ τών λεπτομερειών του κοσμήματος από αρχαιότερα πρότυπα, ό τεχνίτης δια την αίσθητικήν ενότητα του χώρου, ίσως, δεν ηθέλησε με την χρήσιν τόξων ν* ^Ιπομακρυνθη από τάς αρχάς της ελληνικής αρχιτεκτονικής, τας οποίας δπέ- *6αλλεν ό Παρθενών, συνδέει δε δια τούτο τους κίονας μεταξύ των δι* ίωνίζοντος έπιστυλίου. Έξ δσων ήδη ελέχθησαν δεν είναι δύσκολον να καθορισθή ή ηλικία της φιάλης του Παρθενώνος. Ή μορφή της εΐδομεν, δτι συνδέεται με πρότυπα βυζαντινά, άλλα καΐ ή εκφυλισμένη μορφή του παλαιοχριστιανικού κοσμήματος ομοίως εις υστέρους χρόνους μας οδηγούν. Έκτης παλαιογραφίας -δε τών γραμμάτων εΐδομεν, δτι ώς χρόνος της επιγραφής πρέπει να όρισθώσι τα μέσα του 12ου αιώνος. Πράγματι δε γνωρίζομεν, δτι κατά τον 12ον αιώνα ό Παρθενών, ως καί έτερα σύγχρονα έργα εκτελεσθέντα εν αΰτψ δεικνύουν '), γίνεται άντικείμενον εξαιρετικών φροντίδων δυο ονομαστών Μητροπολιτών τών 'Αθηνών: του Νικολάου Άγιοθεοδωρίτου καί του Μιχαήλ 'Ακομινάτου. Εις επιτάφιον λόγον εκφωνηθέντα εν Θεσσαλονίκη παρά του Ευθυμίου Τορνίκη εις το μεταφερόμενον είς Κωνσταντινοΰπολιν νεκρόν του Νικολάου Άγιοθεοδωρίτου (11G6 1175) λέγεται: «Την δε πάλαι μεν Ακρόπολιν, νυν δε 'Αθηναίων μητρόπολιν, ώ μετά πόσους τους εκεΐσε προεδρεύσαντας έμεγάλυνας, άλλους τε άνεγείρας οίκους, κάλλος και μέγεθος Έχοντας, καί δη και τον Παρθενικον θείον δόμον το περιφανές της βασιλείας ανάκτορον, δσον είχες έξασκήσας είς κάλλος και πολλώ χρυσίω δείξας μαρμαίροντα, ώς αν εΐησαν τη καθαρωτάτη Παρθένω και ναός και θύτης υπερ- Χαμπροι» ( a ). Ό δέ, ολίγα ετη μετ' εκείνον άρχιερατεΰσας, Μιχαήλ 'Ακομινάτος ',( /5,-j- 1220) κατέλιπε τους εξής στίχους περί του έργου του εν 'Αθήναις και είδικώτερον περί του ναοϋ τής Θεοτόκου : 1) Βλ. προχείρως παραδείγματα εν Γ. Σωτηρίου, Αι Χριστιανικαί θήβαι τής Θεσσαλίας, 'Αρχ. Έφ. 1929, σ. 77, είκ ) Ή διακόσμησις του εσωτερικού δια τοιχογραφιών (βλ. Α. Ξυγγοπούλου έν 'Αρχ. Έφημ. 1920, σελ. 36 κ.., Πρβλ. καί Γ. Σωτηρίου, Εύρετ. Μεσαίων. Μνημ. τεΰχ. Α' σελ 34 κ. έ.). 3) "Εξεδόθη ύπό Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, 'Αρμονία, τομ. Γ' (1912) σ

14 31 - «Πολλά προσήξα συν πάθω τε και πόνα? τφ σφ λάχει, πάναγνε, και τφ ποιμνίω. 3 Εκάλλυνά οον τον ναόν, πρώτος πόνος' έπιπλα τιμήεντα και σκεύη φέρω» ι ). Έπί της αρχιερατείας λοιπόν του Ινος εκ των δυο Μητροπολιτών, πιθανώτατα του Νικολάου Άγιοθεοδωρίτου ( ), ώς αναγκάζουν ημάς να δεχθώμεν τοΰτο ή μεγάλη παλαιογραφική όμοιότης της επιγραφής προς την «ΐς τα μέσα του 12ου αι. αναγομενην έπιγραφήν τών 'Αγίων Θεοδώρων'Αθηνών, και αυτοί οι στίχοι του 'Ακομινάτου, εις τους οποίους γίνεται λόγος περί καλλωπισμού της Εκκλησίας δια φορητών ιδίως αντικειμένων, άνηγέρθη το περιστΰλιον της φιάλης δια να περιβάλη την προϋπάρχουσαν, πιθανώτατα, έν τφ νάρθηκι άπλήν μαρμαρίνην λεκάνην, ω; ϊσοις ΰποδηλοΰται δια του έν τη ημετέρα επιγραφή στίχου: «προσθεις το λεϊπον έργον ενκόομως τόσε». ZUSAMMENFASSUNG. In dem byzantinischen Museum in Athen und auf der Akropolis werden Ueberreste von einem runden, Inschrift tragenden Epistyl aufbewahrt (Abb 1 und 2). Diese Ueberreste entstammen der Phiale des christlichen Parthenon und sind schon längst durch den russischen Archimandriten Antonin bekannt geworden. In obiger Mitteilung wird der Versuch angestellt, sechs jambische Verse der betreffenden Inschrift zu rekonstruieren. Ferner wird die Phiale des christlichen Parthenon genau lokalisiert, die nach anderen Beispielen, Denkmälern und literarischen Quellen, im äusseren Narthex der Kirche links vom Eintretenden gelegen war (Vgl Abb. 4). Die derartige Lage der Phiale wird von alten Reisenden (Evligà Çelebi, Babin, Spon und Wheler), welche die Wanne der betreffenden Phiale gesehen hatten, bezeugt. Dazu kommt, dass der Durchmesser des Peristylfrieses derselbe ist wie die Breite des Hinterraumes des Parthenon, worin auf dem Boden heute noch Spuren der Zapfenanlage von der in Rede stehenden Phiale zu sehen sind- 1) Μιχαήλ Ακομινάτου, Στίχοι προς την θεοτόκον, εκδοθέντες το πρώτον εκ του κωδικός του Ιωάννου του Μεσοποταμίτου ύπο Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, 'Αρμονία (περιοδιχόν Αθηνών) τομ. Γ" (1902) σελ. 284 κ.έ. πρβλ Φ. Γρηγοροβίου Σ. Π. Λάμπρου, 'Ιστορία της πόλεως 'Αθηνών τόμ. Α' (1904) σελ Νϊκον *Α. Βέην (Bees) Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher τόμ. Γ' (1922) σελ. 236.

15 32 Mit Rücksicht auf ältere Vorbilder glaubt man, dass die Phiale des christlichen Parthenon den Typ eines kreisartigen Peristylsmit acht Säulen hatte, welche die Wanne rings herum umgaben (Vgl. Restauration Abb. 5) Auf Grund paläographischer Indizien sowie historischer Meldungen ist die Phiale des christlichen Parthenon ins 12- Jahrhundert zu datieren ; sie soll sogar während der Amtszeit des Nikolaos Hagiotheodorites» des bekannten Metropoliten von Athen ( ),. erbaut worden sein

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Πλήρης απουσία του Παρθενώνα από τη δυτική Αναγέννηση όταν η Ακρόπολη ήταν παλάτι του Φλωρεντίνου δούκα Acciauoli Ο Παρθενώνας

Διαβάστε περισσότερα

Το τέμπλον της Αγίας Παρασκευής εν Χαλκίδι

Το τέμπλον της Αγίας Παρασκευής εν Χαλκίδι Το τέμπλον της Αγίας Παρασκευής εν Χαλκίδι Ανδρέας ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Δελτίον XAE 4 (1927), Περίοδος Β' Σελ. 67-74 ΑΘΗΝΑ 1928 ΤΟ ΤΕΜΠΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ Κατά την (ίορείαν πλευραν τοΰ 'Ιεροΰ της

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 12/01/2016 19:33:54 EET - 148.251.235.206

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 12/01/2016 19:33:54 EET - 148.251.235.206 102 Πρακτικά της Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1924 3. Ε Κ Θ Ε 21 2 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΧΙΑΛΩ ΑΝΑ2ΚΑΦΩΝ Αί εν Νέα Άγχιάλω άνασκαφαί μου η σαν συνέχεια τών κατά Αύγουστον π. έ. γενομένων δοκιμαστικών ερευνών, δαπάναις

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Στρατηγικής σημασίας η θέση της Μάκρης / Κατοικήθηκε από την αρχαιότητα Οικισμός με διαρκή ανθρώπινη παρουσία από τα νεολιθικά χρόνια Ορατά στο κέντρο της σημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάς Ζωγράφου Πύργος Χελανδαρίου Πύργος Καρακάλλου Πύργος Σταυρονικήτα Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Κιόσκι Κιόσκι Αγίου Παύλου Ι.Μ. Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Επίμετρον. Εργασίαι στερεώσεως βυζαντινών μνημείων κατά το έτος 1923

Επίμετρον. Εργασίαι στερεώσεως βυζαντινών μνημείων κατά το έτος 1923 Επίμετρον. Εργασίαι στερεώσεως βυζαντινών μνημείων κατά το έτος 1923 Δελτίον XAE 11 (1924), Τεύχη α'-β', Περίοδος Β' Σελ. 90-94 ΑΘΗΝΑ 1924 ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ! ΣΤΕΡΕΠΣΕΠΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΠΝ ΜΝΗΜΕΙΠΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Σύντομο ιστορικό Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου διαδέχθηκε το 19 ο αιώνα ένα παλαιότερο βυζαντινό ναό. Βρίσκεται στο κέντρο του

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 12/01/2016 21:56:54 EET - 148.251.235.206

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 12/01/2016 21:56:54 EET - 148.251.235.206 3. ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΛΥΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΟΣ Την νέαν ταύτην άνασκαφήν παρά την 'Αλυκήν Γλυφάδος, οπού κατά τά έ'τη 1954 και 1955 ειχον άνασκαφή πολλοί μυκηναϊκών χρόνων θαλαμοειδείς τάφοι, κατέστησεν άναγκαίαν

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904 Λόγος επικήδειος επί του νεκρού Αλεξάνδρου Βαρούχα, πρώτου προέδρου της Χριστιανικής Αρxαιολογικής Εταιρείας ρηθείς εν τω Αθήνησι Μτροπολιτικώ ναώ τη 1 Φεβρουαρίου 1899 Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ Δελτίον XAE 4

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ 96 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964): ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΘΗΝΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ Ρωμαϊκή άγορά Κατά τήν τακτοποίησιν τοϋ χώρου τής Ρωμαϊκής Αγοράς, ύπό τής αρμόδιας Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων, παρετηρήθησαν

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ>> ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ>> ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων

Τίτλος: Διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων Τίτλος: Διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια Θεματική περιοχή δραστηριότητας: Θεολογία Δημιουργός παρουσίασης: Ξανθή Αλμπανάκη Επικοινωνία: xalbanaki@gmail.com Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Θράκη 2006, Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου

Χρήστος Κηπουρός ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Θράκη 2006, Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Copyright 2006, Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αρχιτεκτονική μελέτη: Βασιλεία Μανιδάκη αρχιτέκτων ΥΠΠΟΤ-ΥΣΜΑ Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Από την εποχή του εσποτάτου της Ηπείρου στα Βυζαντινά χρόνια στο νησί των Ιωαννίνων δημιουργήθηκαν Μονές και Ησυχαστήρια, που με την πάροδο του χρόνου η φήμη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ E. N. Τσιγαρίδας, 'Ερευνες στους ναούς της Καστοριάς 379 ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Στη διάρκεια των υπηρεσιακών μεταβάσεών μου στην Καστοριά, την περίοδο κυρίως 1970-1975 και συμπληρωματικά την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ,,^ -^,;-,..:..,, : χ λ κ«:! «e.«?s"'h. ΗΗΗΜΗΗΒ ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙΜΑΡΑ Τα καινούρια προγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen.

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen. Hessisches Kultusministerium Schulbücherkatalog für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen Schuljahr 2013/2014 Unterrichtsmaterialien, die im uftrag des Hessischen Kultusministeriums

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Το Κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κω. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιβλητικό είναι ένα από τα αξιοθέατα που κάθε επισκέπτης του νησιού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός. ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ Πρόκειται για τα απομεινάρια ενός από τους μεγαλύτερους ναούς του αρχαίου κόσμου, του ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

Διαβάστε περισσότερα

Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής

Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής Αδαμάντιος ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Δελτίον XAE 3 (1926), Τεύχη α -β, Περίοδος Β' Σελ. 79-82 ΑΘΗΝΑ 1926 Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ [Εφέτος ή Χ ρ ι σ τ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Η ανασκαφή τού 2012 είχε ως στόχους: την περαιτέρω διερεύνηση της στοάς του μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου με τη στοά περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού.

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. 1 Περιεχόμενα: Εισαγωγή σελ.3 Ιστορική αναδρομή σελ.4 Περιγραφή του χώρου σελ.5-7 Βιβλιογραφία σελ.8 Παράρτημα σελ.9-10 2 Εισαγωγή. Στο κέντρο της Λεμεσού υπάρχει το Κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

Περί χριστιανικών μνημείων Λοκρίδος

Περί χριστιανικών μνημείων Λοκρίδος Περί χριστιανικών μνημείων Λοκρίδος Γ. ΚΟΛΛΙΑΣ Δελτίον XAE 4 (1934-1936), Περίοδος Γ' Σελ. νζ -ξδ ΑΘΗΝΑ 1938 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ύπο Γ. ΚΟΛΙΑ. ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΛΟΚΡΙΔΟΣ Α' ΚΡΥΠΤΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 'Εντός της 'Αταλάντης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. 1 Ψηφιδωτά τρούλου με νέες επεμβάσεις συντήρησης, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. 1 Ψηφιδωτά τρούλου με νέες επεμβάσεις συντήρησης, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 1 Ψηφιδωτά τρούλου με νέες επεμβάσεις συντήρησης, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου 2 Πανοραμική άποψη, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum

ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum Τ ο Historisches Wörterbuch der Philosophie (εφεξής HWPh), ο πρώτος τόμος του οποίου εκδόθηκε το 1971 και ο τελευταίος

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16. ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ'αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότησης του ΑΤμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16. ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ'αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότησης του ΑΤμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ Ε ΓΕΝ ΓΡΑΜ ΗΜ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΝΟΜ ΣΥΝΤ ΚΑΙ ΚΩ /ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:γ' Ταχ. /νση:χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 010 64 28 969 FΑΧ: 010 64 64 392 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ύδρευση της Θεσσαλονίκης σε ταχυδρομικά δελτάρια του 20 ου αι.

Η ύδρευση της Θεσσαλονίκης σε ταχυδρομικά δελτάρια του 20 ου αι. Η ύδρευση της Θεσσαλονίκης σε ταχυδρομικά δελτάρια του 20 ου αι. Η Θεσσαλονίκη υδρευόταν κυρίως από τις πηγές στο Χορτιάτη, το Ρετζίκι και τη Σταυρούπολη. Μέσα στην πόλη υπήρχαν επίσης πηγάδια, δεξαμενές

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης ΠΡΟΤΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΙΩΝΙ ΕΙΟΥ ΙΩΝΙ ΕΙΟΥΣΧΟΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ: Πάµε Μουσείο ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: : 2013-14 14 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παραράς Ι. ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: Καπιζιώνη Σπυριδούλα Χατζηφούντα Μαριάννα Χιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών.

Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών. 67 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Στα πλαίσια του μαθήματος: Τοπικής Ιστορίας Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών. Μια ματιά στο ΧΘΕΣ και στο ΣΗΜΕΡΑ. Θανάτη Φωτεινή Γ1 Σχολικό Έτος : 2012-2013 Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8. Πανελλήνια Ιερά. Δελφοί και Ολυμπία Τα Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.pigizois.net/sinaxaristis/12/22.jpg&imgrefurl=http://www.saint.gr/3239/saint.aspx&usg= 3Fna2LMd87t9UxeDDztnUV4LuDo=&h=835&w=586&sz=63&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=bpzYaMtyqRnVnM:&t

Διαβάστε περισσότερα

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών.

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών. 1 από 10 Sudoku. Αν κάποιος ασχοληθεί με ένα λαό το σίγουρο είναι πως θα βρει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, χαρακτηριστικά του τρόπου σκέψης - και της στάσης ζωής γενικότερα - του λαού αυτού, και πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1

Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1 Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1 Γιώργος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Η ενδιαφέρουσα και πλούσια σε ιδέες εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας. Φοίβος Αργυρόπουλος

Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας. Φοίβος Αργυρόπουλος Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας Φοίβος Αργυρόπουλος ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πανίερο έγινε το Θριάσιο πεδίο από τη στιγμή που η θεά Δήμητρα θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό μνημείο της Αθήνας

Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό μνημείο της Αθήνας ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΉΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΊΩΝ/ΤΜΉΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό

Διαβάστε περισσότερα

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Αγγελική ΜΕΞΙΑ Τόμος ΚΖ (2006) Σελ. 115-124 ΑΘΗΝΑ 2006 Αγγελική Μέξια ΔΥΟ ΜΑΡΜΆΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΈΣ ΠΑΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ* ^τη συλλογή γλυπτών του Μουσείου Μυστρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός Αθήνα 1995 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος του Κέντρου (τώρα Ινστιτούτου) Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Σ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ. 5. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΙΚοΠοΛΕΩί (1924)

Λ. Σ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ. 5. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΙΚοΠοΛΕΩί (1924) 108 ΙΙρακτικα τής Αρχαιολογικής Εταιρείας 1924 ανάγλυφα ουχί συνήθη. Ταΰτα πάντα είναι εκ καλοϋ πωρολίθου και φέρουσιν ίχνη λεπτού άρίστου μαρμαροκονιάματος και βαφών. "Εν τών αρχιτεκτονικών τμημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία:

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία: ωμοφόριον Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013 4:32 μμ Σημασία: 1. Ιεαρατικον αμφιο του επισκόπου. Το ωμοφόριο είναι άμφιο του επισκόπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι διακριτικό του βαθμού του και, σε περίπτωση που

Διαβάστε περισσότερα

ψ Ρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ -N^ ->5^ **' ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ

ψ Ρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ -N^ ->5^ **' ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ ψ Ρ ' '.'."» *?' Ρ -N^ ->5^ ι"*** **' "HSf % ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Βογιατζόπουλος Σταμάτης Ιστορικό - Αρχαιολογικό Ιωαννίνων Ζ' Εξάμηνο Υπ.Καθ : Αν. Βλαχόπουλος, Μάθημα: Κρητομυκηναϊκή Θρησκεία Δεκέμβριος 2013 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Αµφίπολη: Βρέθηκε σκελετός σε τάφο κάτω από τον τρίτο θάλαµο

Αµφίπολη: Βρέθηκε σκελετός σε τάφο κάτω από τον τρίτο θάλαµο Νοέµβριος 12 2014 13:20 Αµφίπολη: Βρέθηκε σκελετός σε τάφο κάτω από τον τρίτο θάλαµο Τι ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισµού για τις ανασκαφικές εργασίες στον τάφο της Αµφίπολης. Τι έδειξαν οι ανασκαφές

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πα π α γ ε ω ρ γ ι ου, Η μονή του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού στον

Α. Πα π α γ ε ω ρ γ ι ου, Η μονή του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού στον Α. Πα π α γ ε ω ρ γ ι ου, Η μονή του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού στον Καλοπαναγιώτη [Οδηγοί Βυζαντινών Μνημείων της Κύπρου], Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, Λευ κωσία 2007,

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.54/ 2014 Θέμα: 3 ο Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.54/ 2014 Θέμα: 3 ο Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr

Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr Στα βαμβακοχώραφα της Κωπαΐδας (12 χλμ ΒΑ της Λιβαδειάς), υπάρχει ένας τόπος κατοικημένος από τα προϊστορικά χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION INSTITUTE FOR BYZANTINE RESEARCH INTERNATIONAL SYMPOSIUM 17 MONEMVASIAN WINE - MONOVAS(l)A - MALVASIA Edited by Ilias Anagnostakis

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 28/9/2008 12:48 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 28/9/2008 12:48 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ. ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 28/9/2008 12:48 καθ. Τεχνολογίας 28/9/2008 12:57 Προοπτικό σχέδιο με 2 Σημεία Φυγής Σημείο φυγής 1 Σημείο φυγής 2 Γωνία κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η παλαιολόγειος παράδοσις εις την μετά την άλωσιν ζωγραφικήν. Εξ αφορμής μίας απολεσθείσης βυζαντινής εικόνος της Ζακύνθου (πίν.

Η παλαιολόγειος παράδοσις εις την μετά την άλωσιν ζωγραφικήν. Εξ αφορμής μίας απολεσθείσης βυζαντινής εικόνος της Ζακύνθου (πίν. Η παλαιολόγειος παράδοσις εις την μετά την άλωσιν ζωγραφικήν. Εξ αφορμής μίας απολεσθείσης βυζαντινής εικόνος της Ζακύνθου (πίν. 35-46) Ανδρέας ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Δελτίον XAE 2 (1960-1961), Περίοδος Δ' Σελ. 77-100

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης. Δημήτρης Πλάντζος

ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης. Δημήτρης Πλάντζος ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης Δημήτρης Πλάντζος Η παλιννόστηση του κλασικού: Νοσταλγία για την κλασική αρχαιότητα ως επινοημένη παιδική ηλικία της ανθρωπότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης:

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: παρόμοιο με του Cabri με αρκετές όμως διαφορές στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΕΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΑΚΑ ΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου. Τμήμα: Β 2. Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ

Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου. Τμήμα: Β 2. Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου Τμήμα: Β 2 Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: Γιάννης Περιβολάρης Χριστίνα Μπενάκη Γιώργος Ρέτσας Στέλλα Φάσο Μαρία Τάλο Παναγιώτης Παναγιώτου Μαρία Σταμέλου

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα