Η φιάλη του χριστιανικού Παρθενώνος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η φιάλη του χριστιανικού Παρθενώνος"

Transcript

1 Η φιάλη του χριστιανικού Παρθενώνος Δημήτριος ΠΑΛΛΑΣ Δελτίον XAE 1 (1932), Περίοδος Γ' Σελ ΑΘΗΝΑ 1933

2 Γ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Δ. Ι. ΤΤΑΛΛΑ Η ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝυΝΟΣ Έκ των γλυπτών διακοσμητικών μελών του χριστιανικού Παρθενώνος, «ιμωμένου, ως γνωστόν, κατά τους βυζαντινούς χρόνους είς όνομα Παναγίας της Άθηνιώτισσας, διεσώθησαν μαρμάρινα τίνα ενεπίγραφα τεμάχια (είκ. 1 καΐ 2), ή ερμηνεία τών οποίων ένεκα της φθοράς αυτών είχε παρουσιάσει δυσκολίας. Έκ τούτων το εν είκ. 2 ευρίσκεται εισέτι επί της 'Ακροπόλεως, προ τοΰ Παρθενώνος, τα δε λοιπά εν τω Βυζαντινφ Μουσείω 'Αθηνών ( ι )., Τα τεμάχια ταΰτα(*), προερχόμενα, ως θα ΐδωμεν, έκ της φιάλης του χριστιανικού ναοΰ, ανήκουν είς συνεχές κυκλικόν έπιστΰλιον έχον τήν έπιγρα- φήν προς τα έ'σω, δπερ στηριζόμενον επί λεπτών κιόνων περιέβαλλε μαρμαρίνην λεκάνην" καΐ εσωτερικήν μέν ακτίνα είχεν ή στεφάνη 1.40 μ. περίπου (ή μικρότερα ευρεθείσα άκτίς είναι 1.30, ή δέ μεγαλύτερα 1.56 μ.), περίμετρον δέ $.80 μ. περίπου. Είς το άνω μέρος μάλιστα τών τεμαχίων, εις τα όποια διετηρήθησαν τα άκρα της προς άλληλα προσαρμογής, διετηρήθησαν αντιστοίχως οι γόμφοι προς τοποθέτησιν τών σιδηρών συνδετήρων εις δέ το μέσον της κάτω επιφανείας τοΰ ευρισκομένου επί της 'Ακροπόλεως τμήματος υπάρχει τετράγωνος έκβάθυνσις {0.23x0.23, βάθους 0.02 μ.) μετά τόρμου, εκατέρωθεν δ' εις άβαθες άνάγλυφον κοσμήματα εκ καρδιοσχήμων σταυρών,(ε'ικ. 3) 8 ). 1) At επί τών τεμαχίων τούτων έπινραφαί έδημοσιεύοησαν το πρώτον ύπο τοΰ Ρώσσου Άρχιμανδρίτου Άντωνίνου (Περί τών αρχαίων χριστιανικών επιγραφών τών 'Αθηνών, Πετρούπολις 1874, ο. 77, πίν. 25, ρωσσ.) Έκ τοΰ Άντωνίνου γνωρίζομεν, δτι το τεμάχιον Α (είκ. 1) διέσωζεν έν αρχή και έτερα επτά γράμματα μη υπάρχοντα πλέον. Πρβλ. τελευταίως πληρεστέραν δημοσίευσιν αυτών υπό Γ. Σωτηρίου, είς Εύρβ τήριον τών Μεσαιωνικών Μνημείων, τεΰχ. Α' σ. 42, είκ. 24β, τοΰ αύτοΰ, 'Οδηγός τοΰ Βυζαντινού Μουσείου'Αθηνών, έκδ. Β', 1931, σ. 25 κ.έ. αριθ , βλ. είκ. έν σ ) TÒ Α έχει μήκος 036 μ., το Β μήκ μ., το Γ μήκ μ., το Λ μήκ μ. κα'ι το Ε μήκ μ. Ύψος έχουν 0.17 μ. (τα Β και Γ είναι λεπτότερα κατά 0.04 μ. ένεκα μεταγενέστερος χρήσεως). Το πλάτος αυτών ποικίλλει, διότι έξωτερικώς ή περατοϋνται ταΰτα είς ευθείαν (Β και Γ) ή (ως είναι τά λοιπά) είς περιφέρειαν κύκλου μετά γλυφών (βλ. είκ. 3) τά τελευταία έχουν πλάτος 0.30 μ. 3) Τών έν τώ Βυζαντινφ Μουσείω άποκειμένων τεμαχίων, μονίμως τοποθετημένων και μη δυναμένων νά μετακινηθώσι, δεν είναι ορατή ή έν λόγω επιφάνεια.

3 20 Κατωτέρω θα προσπαθήσωμεν έκ των διασωθέντων τμημάτων ν' άποκαταστήσωμεν, κατά το δυνατόν, το κείμενον ιής επιγραφής και επί τη βάσει των υπαρχόντων στοιχείων να ορίσω μεν την θέσιν, την μορφήν και την ήλικίαν της φιάλης του χριστιανικού Παρθενώνος. Elu, 1. Τμήματα επιγραφής έ«της φιάλης του Παρθενώνος, υποκείμενα νϋν έν τω Βυζαντινφ Μουσείφ "ΛΟηνών. Ή άνάγνωαις των επί των τεμαχίων του έπιστυλίου της φιάλης του Παρθενώνος μερών της επιγραφής είναι ή έξης: α) ΕΥ ΕΒΕ ') β) Π ΛΑΒΟΙΜΙ ΤΗΝ GIAN Μ γ) ΤΟ ΡΙΞΤΟΝ ΕΜΦΑ δ) Α ΤΗΝ ΕΜΗΝ XE fn ΠΡΟΞΟΕΪ ε) Ζ ΤΟ ΛΕΙΠΟΝ ΕΡΓΟΝ ΕΥΚΟΞΜΛΞ ΤΟΔΕ- ΟΥ Η Π Λαμβάνοντες δε υπ' δψιν, ότι το Ζ, το εν άρχη τοϋ τμήματος ε, άνηκε» είς την τελευταίαν λέξιν του τμήματος δ, επομένως δέ ότι το e είναι fy άμεσος συνέχεια του δ, βλέπομεν δτι εις τα τμήματα ταΰτα διασώζεται άκέ- 1) Ό Άντωνΐνος (εν.άν ) αντέγραψε το τμήμα τούτο, διασώζον έτερα ima γράμματα βν αρχή, ως έξης : ΑΝΤΡΩΑΜΑ EYCEBEC

4 21 φαιός ιαμβικός στίχος seal επομένως, ότι ή ημετέρα επιγραφή είναι έμμετρος ( Γ ), εκάστου στίχου αποτελουμένου κατά την τότε συνήθειαν εκ τριών ιαμβικών διποδιών. Νομίζω κατά ταΰτα δτι θα ήτο δυνατόν ν' αναγνωσθη ή επιγραφή ως εξής συμπληρουμένη : [ναόν σον έκάλλυν]α, την Ι μην σχέσιν, προσθεις το λετπον έργον ενκόσμως τόδε- Θ(εο)ν ήπ[ίου εντυχεΐν εν ούραν]φ λάβοιμι την θ[ε]ίαν /^[εαιτείαν], [δτι υπάρχεις (;)] το πιοτον ε/<<ρα[ίνουσα] [συν τώ εκλ]άμπρω ίίμα ευσε6εσ[τάχψ] Ein. 2. Τμήμα επιγραφής εκ τής φιάλης του Παρθενώνος εδρισκόμενον επί τής 'Ακροπόλεως. Στίχ. 1. Είς την συμπλήρωσιν του στίχου βοηθουμεθα ιδία υπό των γνωστών «Στίχων προς την Θεοτόκον» του Μητροπολίτου 'Αθηνών Μιχαήλ 'Ακομινάτου εκδοθέντων υπό Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως (Αρμονία, τόμ. Γ, 1902, σ. 284 κ. ε. πρβλ. Γρηγοροβίου - Λάμπρου, Ιστορία τής πόλεως 'Αθηνών, τόμ. Α, 'Αθήναι 1904 σ. 286: «Έκάλλυνά σου τον ναόν, πρώτος πόνος» στιχ. 3, βλ. και κατωτ. σελ. 30). Την χρήσιν του ρήμ. καλλννω πρβλ. 1) Πρβλ. έπιγραφάς φιαλών : Λαύρας (GL Millet, Bulletin de Correspondance Hellénique, 1905 σ. 104 κ.έ., Millet Pargoire Petit, Recueil des inscriptions chrétiennes de l'athos, Paris 1904, No 333 σ. 107) και Φιλαδέλφειας (Grégoire, Recueil des inscriptions grecques chrétiennes d'asie Mineure, No 343, σ. 125, ομοίως εν B.C.H σ. 514 και C. Ι. G. Ne 8758, τόμ. IV, σελ. 347), ήτις όμως ένεκα τής εν αυτί) μνημονευομένης λέξεως «λουτρόν» αποδίδεται είς Βαπτιστήριον τοΰ πλησίον τοΰ τόπου τής ευρέσεως ταύτης κειμένου ναοϋ τοΰ 'Αγίου Ιωάννου. Νομίζομεν δτι πρόκειται μάλλον περί επιγραφής φιάλης, διότι κατά τους τελευταίους βυζαντινούς χρόνους (Παλαιολόγων), είς τους ότοίους ανάγεται ή επιγραφή δεν έκτιζαν βαπτιστήρια, ό δε όρος «λουτήρ» είναι συνηθέστατος και επί φιαλών (πρβ. π.χ. Dmitrjevskij, Τυιικά Ι 238, II 89, 150, 212 και «λουτρόν> Ι 380).

5 22 εν Millet Pargoire Petit, Recueil des inscriptions chrétiennes de l'athos, No 290 σ. 93. Ή λ. «σχέσις» λαμβάνεται ενταύθα εν αναφορική εννοία, δηλαδή «σχετικώς προς έμέ, το κατ 9 έμέ». Στίχ. 2. Έν τη επιγραφή ο στίχος χωρίζεται από του επομένου δια στιγμής. Ή λ. «έργον» επί όμοιας χρήσεως είναι συχνή εις παλαιοχριστιανικός ίδια έπιγραφάς (βλ. Grégoire, Recueil εν αν. σ. 46> 47, 48, 51, 53 κ. α Όρλάνδον έν 'Αρχ. Δελ. τόμ. 12, 1929, σ. 38, Byzantion V, 1929, 227). Ώς προς το «έργον εύκόσμως» πρβλ. «εΰκοσμον έργον» έν επιγραφή ΙΙον αϊ. παρά Grégoire, Recueil, No 336, σελ Στίχ. 3. Εις τήν συμπλήρωσιν τοίί στίχου βοηθεΐ ημάς το μέτρον καΐ ή, έννοια έν σχέσει προς τον έπόμενον στίχον. Ή λ. «ήπιος» έπι Θεοΰ ειναι> συνήθης μόνον παρά τοις τραγικοις (Λεξικόν Liddel-Scott - Κωνσταντινίδου έν λ.).έν Κ. Δ. λαμβάνεται υπό του Παύλου μόνον επί ανθρώπων (πρβλ., καΐ έπιτΰμβιον επίγραμμα έν Byzantion, Ι, 1924, σ. 79). Παρά Γρηγορίω* Ναζιανζηνω «ήπιόμητις» (Έρρ. Στεφάνου, Θησαυρός, 4149 Α) κατά το «ήπιόφρων» των αρχαίων. Έν τη εκκλησιαστική ΰμνογραφία δεν κατώρθωσα ν' άνεΰρω παράλληλον χρήσιτν του επιθέτου. Περαιτέρω συνεπλήρωσα κατά το* «δεξιά τυχέίν θέλων» (Βυζαντίς Α, 1909, σ. 441), «άνέσεώς με τυχεΐν èv ζωής τόπω» (Byzantion IV, 1927 σ. 450), «<5t 9 ου τνχοιμι τής ακήρατου βίβλου» (Βυζαντινά Χρονικά, Ι, 1894,σ. 380), «ον πρέσβευε του ανω τυχεΐν κλήρου* (επιγραφής 'Αγίων θεοδώροον Αθηνών, Εύρετήριον Μεσαιωνικών Μνημείων,, τεΰχ. Β', σ 73) κ. α. Μετεχειρίσθην «εντυχεΐν» αντί του απλοί) «τυχεΐν* δια το μέτρον. Το «έντυγχάνειν» συντάσσεται βεβαίως μετά δοτικής, αλλ' απαντά ενίοτε καΐ μετά γενικής (Liddel - Scott- Κωνσταντινίδου, Λεξικόν έν λ.). Στίχ. 4. Ό χαράκτης τής επιγραφής παρέλειψε το Ε τής διφθόγγου ΕΙ Τήν δια του γράμματος Μ άρχομένην λέξιν συμπληρώ δια τής λ. «μεσιτείαν», βοηθούμενος έκ τής εκκλησιαστικής ποιήσεως, έν τή οποία συχνότατα, ώς γνωστόν, ή Θεοτόκος φέρεται ώς «μεσίτις τής ευσπλαχνίας του Θεοΰ* (Σ. Εΰστρατιάδου, Ή Θεοτόκος έν τή Ύμνογραφία, Paris 1930, σ. 45)^ και «θεία μεσιτεία» (τον αΰτοΰ, θεοτοκάριον, τόμ. Α', Κανών 9 στιχ. 6 σ.32). 'Ομοίως εις τους ύμνους είναι συνήθης ή αίτησις τής «μεσιτείας* τής Θεοτόκου (εν. άν. Κανών 8 στίχ. 126 σ. 31, Κανών 32 στ. 2 σελ. 103, Καν. 33 στ. 115 σ. 108 κ. ά., πρβλ. και ποίημα του Σεβαστοκράτορος Ίσαακίου Κομνηνού έν Byzantinisch - Neugriechische Jahrbücher, τομ. 5, 1927, σ. 46). Εις τήν ήμετέραν έπιγραφήν ζητείται ευλόγως ή μεσιτεία τής Θεοτότου, ώς εις αυτήν αφιερωμένου του Παρθενώνος. Τον στίχον μετρικώς άφίνομεν κολοβόν κατά ένα πόδα, διότι ή συμφώνως προς τήν έ'ννοιαν συμπλήρωσις τούτου δια των «έκ σου» ή άλλων τινών ομοίων πλεονάζει - άλλως δε κολοβοί στίχοι είναι συνήθεις είς βυζαντινούς δωδεκασυλλάβους. Στίχ. 5. Τον στίχον συμπληρώ, κατά σχετικήν πιθανότητα, έκ τών συμφραζομένων ή χρήσις τής λ. «το πιστον» αντί τον ουσιαστικού «17 πίστις» είνα*

6 23 συνήθης παρά τοις άρχαίοις* εν τη Κ. Δ. δεν άπαντα, είς έπιγραφάς δε δεν ήδυνήθην ν' άνεΰρω την χρήσιν αυτής. Πρβλ. την παρά τοις βυζαντινοΐς ποιητικήν ομοίως χρήσιν τής και εν Κ. Δ. (Πράξ. ιζ', 29) λαμβανομένης λ. «το θείον» (Byzantion III, 1926, σ. 305, IV, 1927, σ. 450). Στίχ. 6. Ό στίχος δεν παρουσιάζει δυσκολίας. Παρ 9 Άντωνίνω (εν. dv.) φέρεται ΑΝΤΡΠΑΜΑ κλπ. ίσως αντί [έκλ]αμπρα ΑΜΑ κλπ. Ό στίχος, αναφερόμενος βεβαίως εις αυτοκράτορα ή έτερον έπίσημον πρόσωπον, δεν συνδέεται αμέσως μετά των προηγουμένων, απολεσθέντων των μεταξύ τμημάτων. Όρθότερον είναι ίσως να τεθή εν αρχή. Περί τής εν άρχαιοτέραις επιγραφατς αποδόσεως εις τους αυτοκράτορας ή ετέρους επισήμους των επιθέτων λαμπρός, λαμπρότατος, ευσεβής βλ. Byzantion IV, 1927 Είκ. 3. 'Εξωτερική και κάτω δγις τοΰ εν ε(κ. 2 τεμαχίου. 1928, σελ. 90 κ. έ. Το έπίθετον λαμπρότατος αποδίδεται ομοίως εις κοινούς ανθρώπους (επιγραφή Βασιλικής Δαφνουσίων Λοκρίδος, Byzantion τόμ. V, 1929, σελ. 227). Ή ημετέρα επιγραφή ανήκει εις còv συνήθη τύπον των αναθηματικών χριστιανικών επιγραφών *) είναι ξεγραμμένη δι 9 άνισοϋψών γραμμάτων (μεγ. ΰψ. 0,085 μ.), αι λέξεις φέρουν τόνους καΐ πνεύματα, οι δε στίχοι χωρίζονται απ' αλλήλων, ως εΐδομεν εν στίχ. 2, δια στιγμών 2 ). Ώς προς τήν μορφήν 1) Πρβλ. π. χ. όμοιας έπιγραφάς : Αγίων Θεοδώρων Άοηνών (Α. Ξυγγοπούλου, Εύρετήριον Μεσαιωνικών Μνημείων, τεΰχ. Β' σ. 73),'Αγίας Μονής 'Αργολίδος (Ζησίου έν Δελτ. Ίστορ. Έονολ. Εταιρείας II, , σ. 522, Struck, Ath. Mitt. 1909, σ. 229), Παντανάσσης Μυστρα (Ζησίου, Βυζαντίς Α, 1909, 441), Καθολικοΰ Λαύρας "Αθω (Millet Pargoire Petit, iv. dv. No 340, σ. 112), x. &. 2) Πρβλ. δμοιον κατά στίχους έμμετρους χωρισμόν συνεχούς επιγραφής επί τής άψϊδος τοΰ Καθολικού τής Μονής Βατοπεδίου "Αθω (Millet,Pargoire, Petit έν άν. ο. 15, πανομοιότ. πίν. Ι) καί'αθηνών: 'Αγίου Ιωάννου Μαγκούτη, άποκειμένη νϋν έν τφ Βυζαντινό» Μουσείω, (Κ. Κωνσταντοπούλου, Έπετ. Έταιρ. Βυζ Σπουδών τόμ. Η', 1931, ο 249), 'Αγίων Θεοδώρων (Εύρετήριον Μεσαίων. Μνημείων, τεΰχ. Β'είκ. 66) κ.α.

7 24 τα γράμματα στενούμενα φαίνονται να έχουν χαρακτήρα τοιούτον ώς να τείνουν να καταλάβουν το ΰψος του μαρμάρου με διάθεσιν διακοσμητική ν. Ώς προς την χρονολόγησιν δε της επιγραφής παρατηροϋμεν, οτι ή παλαιογραφία των γραμμάτων και ή έμμετρος μορφή της επιγραφής σχετίζουν ταύτην στενώτερον προς σειράν τοιούτων ευρισκομένου εν Αθήναις *), χρονολογουμένο>ν δε από του 9ου μέχρι του 13ου αιώνος παλαιογραφικώς μάλιστα μεγίστην ομοιότητα έχει ή ημετέρα επιγραφή προς τήν άρχαιοτέραν των έν 'Αθήναις έμμετρων επιγραφών, την τών 'Αγίων Θεοδώρων, άναγομένην είς τα μέσα του 12ου αιώνος, της οποίας γράμματα τίνα έχουν τους αυτούς προς τάντίστοιχα της ημετέρας επιγραφής άκρέμονας. Είς τήν επιγραφήν του Παρθενώνος διατηρείται ακόμη καί ό χαρακτηριστικός δια τήν έποχήν αρχαϊκός τύπος τής ψιλής (Η), δν συναντώμεν καί εις τήν επιγραφήν τών 'Αγίων Θεοδώρων, εν φ εις τάς ά'λλας επιγραφας τών 'Αθηνών άπαντα δ γωνιώδης τύπος, δλιγώτερον μεν ούτος, περισσότερον δε ό κατά τον 12ον αιώνα, ώς γνωστόν, αποκρυσταλλωθείς στρογγυλός τΰπος. Προσθέτως άναφέρομεν ενταύθα, δτι είς τάς 'Αθήνας ο γωνιώδης τύπος τής ψιλής εκ παραδόσεως διατηρείται καί άργότερον ενίοτε, ώς π. χ. είς τα ύπ' αριθ. 154 και 155 τόξα κιβωρίου του 14ου at., ένθα συνυπάρχουν οί δυο τύποι 8 ) κ. ά. Έκ τής φιάλης τοϋ Χριστιανικού Παρθενώνος, καθόσον τουλάχιστον γνωρίζω, ουδέν έτερον διεσώθη πλην τών ανωτέρω ενεπίγραφων τμημάτων του έπιστυλίου. Τα τεμάχια ταύτα ό 'Αρχιμανδρίτης Άντωνίνος (εν. αν. σ. 77) υποθέτει ότι ανήκον εις διάζωμα τι εύρισκόμενον όπισθεν του συνθρόνου του ναοΰ, δηλαδή επί τής άψΐδος. Ό καθηγητής κ. Σωτηρίου πρώτος (Εΰρετήριον Μεσ. Μνημείων τεΰχ. Α', σ. 42) τάποδίδει είς τήν φιάλην του χριστιανικού ναοΰ. Ώς προς τήν θέσιν της φιάλης ενδείξεις μόνον ύπάρχουσι, καθόσον αί πληροφορίαι τών επισκεφθέντων τάς'αθήνας περιηγητών, άναγόμεναι είς τους ολίγον προ τής καταστροφής του Παρθενώνος κατά τήν πολιορκίαν τής πόλεως υπό του 'Ενετού Μοροζίνη (1687) χρόνους, ομολογουμένως δεν είναι αρκετά σαφείς, διότι, φαίνεται, ότι δεν είδον ούτοι τήν φιάλην υπό τήν άρχικήν αυτής μορφήν, καταστραφεΐσαν ίσως πρότερον. Ούτως έκ τών περιηγητών πρώτος ό τω 1689 αποθανών έν Κωνσταντινουπόλει Τούρκος Έβλιά Τσελεμπή, μετά το 1634 επισκεφθείς τας 1) Βλ. έπιγραφας 'Αθηνών έν Κ. Κωνσιανιοπούλου Έπετηρ. Έτ. Βυζ. Σπουδών, 1931 σ. 244 κ ά. 2) Βλ. είκ. έν Α. Ξυγγοπούλου, Φραγκοβυζανανα Γλυπτά έν 'Αθήναις, 'Αρχ. Έφημ. 1931, σ. 71, 72, 74 καί 86.

8 25 'Αθήνας, γράφει: «Μεταξύ της εξωτερικής καΐ της μεσαίας θύρας εις το άριστερον μέρος τοΰ εισερχομένου εις τον ναον υπάρχει εκ λευκού μαρμάρου γεγλυμμένον και εσκαλισμένον ποτήριον, εντός τοΰ οποίου δύνανται να χωρώσι πέντε άνθρωποι... Και τώρα ακόμη το ποτήριον τοΰτο παίρνει ΰδωρ δυο ασκών εκ δέρματος αλόγου... Σήμερον το ποτήριον τοΰτο χρησιμοποιείται ώς νιπτήρων,» ι ). Μετά τοΰτον ό Γάλλος "Ιησουίτης Jacques Paul Babin εις έπιστολήν τφ 1672 πληροφορεί: «Dans le vestibule de ce Temple, il y a une fort grande pierre de marbre, ronde et creuse, et bien qu'on m'asseurât que chaque Chrétien entrant autrefois dans cette Eglise, laissoit là quelque present, je crois qu elle servoit plutôt pour baptiser avec l'immersion à la façon des Grecs, ou peut-être pour faire de l'eau bénite, quoy que les Grecs n'en gardent point aux portes des Eglises» a ). Τέλος δε ό περιηγητής Jacques Spon, *at«τα ετη , έπανα-* λαμβάνει περίπου τα τοΰ Babin: «Nous vîmes sous le portique du côté de la façade- Il y a aussi prés de là un très - grand vase de marbre, «qui étoit peut-être un fons de Baptême, du temps que les Chrétiens en avoient fait une Eglise; car pour avoir servi de benêtier, il n' y a pas d'apparence, les Grecs n'en tenant point dans leurs églises- Les Turcs se servent à present de se vase pour un reservoir, et pour y tenir de l'eau pour ceux qui entrent, dans la Mospuée» 9 ) "Εχομεν λοιπόν παρά τών ανωτέρω περιηγητών την πληροφορίαν, δ τ κατά τα τέλη τοΰ Που αιώνος εις τον δπισθόδομον τοΰ Παρθενώνος, επέχοντα Οέσιν εξωνάρθηκος της χριστιανικής εκκλησίας, αριστερά της εισόδου ήτο εν χρήσει παρά τοις μωαμεθανοΐς μεγάλη μαρμάρινη λεκάνη χρησιμεύουσα δια τάς τελετουργικάς των καθάρσεις, ήτις, παραδίδεται προσέτι, δτι παλαιότερον έχρησιμοποιεΐτο υπό τών χριστιανών. Ό Michaelis (Der Parthenon, σ 50 51) ακολουθών τας προτιμήσεις τών Babin καί Spon 4 ) θεωρεί την ανωτέρω λεκάνην ώς την κολυμβήθραν τοΰ βαπτιστηρίου της εκκλησίας, το όποιον τοποθετεί δεξιά. 1) Βλ. τα περί Αθηνών κεφάλαια της περιηγήσεως τοΰ Έβλιά Τσελεμπή, κατά μειάφρασιν Λ. Τζώρτζογλου, εις 'Ελληνικά Δ', 1931, σ Περί τοΰ Τσελεμπή év 'Αθήναις πρβλ. καί Σ. Χουδαβερδόγλου - Θεόδοτον, εν. άν. σ. 429 κ.έ.). 2) Παρά Α. Michaelis, εν. άν. σ. 337 και Laborde, Documents pour servir à l'histoire d'athènes, Paris 1854 a ) J. Spon. Voyage d'italie, de Dalmatie, de Grece et du Levant, fait es années 1675 et 1676, Lyon 1678 II, σ , παρά Michaelis εν. άν. σ ) Ό G. Wheler (Journey into Greece, London 1682 σ. 363, παρά Michaelis, εν. άν. σ 341), εξαρτώμενος ώς γνωστόν έκ τοΰ Spon, παραλαμβάνει εν προκειμένω τάς γνώμας τούτου.

9 26 Νομίζομεν, αντιθέτως, δτι πρόκειται περί της εισέτι εν τή αρχική αυτής; θέσει ευρισκομένης λεκάνης της φιάλης της Παναγίας Άθηνιώτισσας. Πράγματι δε αν μετά προσοχής έξετάσωμεν εις την ανωτέρω υπό των περιηγητών μαρτυρουμένην θέσιν, τον μεταξύ δηλαδή του τοίχου του οπισθόδομουκαι των δευτέρου και τρίτου εξ αριστερών κιόνων του προστυλου χώρον (βλ. είκ. 4), θα ΐδωμεν επί του δαπέδου εγκοπάς καΐ γόμφους, χρησιμεύοντας βεβαίως προς στήριξιν του βάθρου τής λεκάνης. Και δεν είναι μεν άπίθανον να ετοποθετήθη ή λεκάνη εκεί κατά τους χρόνους τής τουρκοκρατίας άλλοθεν μεταφερθείσα, αλλ' έ'χομεν την γνώμην δτι δύναται μετά πολλής επίσης πιθανότητος να ύποστηριχθή, δτι συμφώνως προς τάς υπάρχουσας ενδείξεις ό εξωνάρθηξ ήτο ή αρχική τής φιάλης του ναοΰ θέσις. II Είκ. 4. Κάτοψις ιοϋ Παρθενώνος κατά τους Βυζαντινούς χρόνους (Έπί tfi βάσει τοΰ σχεδίου τοϋ Michaelis). Έν πρώτοις έχοντες υπ' όψιν το πλάτος τοΰ οπισθόδομου (3.50 μ.) βλέπομεν, δτι τοΰτο ευρίσκεται εν συμφωνία προς τήν ακριβή κατά το μάλλον και ήττον διάμετρον τής ενεπίγραφου στεφάνης. "Αν δηλαδή προσθέσωμεν το διπλούν πλάτος τών μετά γλυφής έξωτερικώς μαρμάρινων τεμαχίων τής στεφάνης (0.30 μ.) ε'ις τήν έσωτερικήν διάμετρον αυτής (2.80 μ.) λαμβάνομεν όλικήν διάμετρον 3.40 μ., δσον περίπου και το πλάτος τοΰ έξωνάρθηκος. Ή συμπτωσις δε αΰτη δεν είναι δυνατόν να είναι τελείως τυχαία. Έξ άλλου δε δεν είναι ασυνήθης έν τω ναφ καΐ ιδία εν τω νάρθηκι φιάλη, ήτις εις τας πηγας διακρίνεται, ως γνωστόν, άπό τής φιάλης τοΰ αίθριου 1 ). Το ξενίζον είναι μόνον, δτι ή συνήθης εν τφ νάρθηκι φιάλη,. 1) Βλ. G. Millet, Β. C. Η, 1905, σ Περί \Ύ\ς έν τφ νάρθηκι φιάλης και γενικώτερον περί της μορφής τών χριστιανικών φιαλών δημοσιευομεν μελέτην ημών άλλαχοΰ.

10 27 είς μορφήν μαρμάρινης λεκάνης επί κιονίσκου ή απλής μαρμάρινης κολυμβήθρας, περιβάλλεται ενταύθα υπό περιστυλίου, ούτω δε ή μορφή της εν τφ> εξωνάρθηκι του Παρθενώνος φιάλης παρουσιάζεται κατά τον πλέον μνημειακον τΰπον των φιαλών του αίθριου. Μεταβαίνομεν ήδη εις τήν έξέτασιν τής μορφής. Ή φιάλη του Παρθενώνος άπετελεϊτο εκ μαρμάρινης λεκάνης, στηριζομένης πιθανώτατα επί κιονίσκου ή εχοΰσης μορφήν κολυμβήθρας, οΐαν άπαντώμεν εις τους νάρθηκας κατά τήν βυζαντινήν εποχήν καΐ περιβαλλόμενης υπό περιστυλίου, οί κίονες του οποίου ήνοΰντο μετ* αλλήλων δια του έπ' αυτών ενεπίγραφου κυκλικού επιστυλίου περί ου εγένετο λόγος εν αρχή. Εις το μέσον του επι τής 'Ακροπόλεως ευρισκομένου τεμαχίου (εΐκ. 3), μήκους 1.18 μ, διεσώθη, ως εΐδομεν, τετράγωνος εγκοπή μετά γόμφου, προφανώς προς στήριξιν κιονόκρανου. Οί κίονες οΰτω πιθανώτατα ήσαν οκτώ, αν λάβωμεν υπ' όψιν δτι ή στεφάνη του επιστυλίου, μήκους μ., έπρεπε ν' άπετελεΐτο εξ οκτώ ομοίων τεμαχίων (βλ. άναπαράστασιν εν εΐκ. 5). Τον τρόπον τούτον, τής δι' επιστυλίου συνδέσεως τών κιόνων μεταξύ των, άναγόμενον εις ελληνοροηιαϊκά πρότυπα, άγνωστον δε εις τας μέχρι τοΰδε διασωθείσας φιάλας, αρχαιότερα τών οποίων είναι ή τής Λαύρας Αγίου "Ορους '), άπαντώμεν εις μικρογραφίας δυο λατινικών χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης νών Παρισίων: Notiv Arch. Lat 1203 φ. 6») και Par. Lat φ. 6 Ρ s ). e H αυτή μορφή φιάλης ευρίσκεται καΐ εν φ.- 11 του ΐδίου κωδικός, ως κιβώριον 'Αγίας Τραπέζης, επι του τύμπανου κανόνος τών Ευαγγελίων 4 ). Άλλ' αϊ μικρογραφίαι τών λατινικών τούτων χειρογράφων μιμοΰμεναι ανατολικά πρότυπα, ενθυμίζουν πως εμμέσως τήν μορφήν τών εξ εκφράσεων γνωστών περίφημων δε δια τήν μεγαλοπρέπειαν φιαλών τής Νέας 'Εκκλησίας τής Κωνσταντινουπόλεως, ιδρυθείσης, ως γνωστόν επί Βασιλείου του Μακεδόνος 6 ). Τα μεταξύ τών κιόνων διάκενα τής ημετέρας φιάλης πιθανώτατα δεν εφράσσοντο δια θωρακίων, δια να ύπάρχη μεγαλύτερα ελευθερία προς κύκλοφορίαν, άλλως δε r τοιαύτη περίφραξις, ης πρώτον παράδειγμα άπαντώμεν εις 1) Millet, Β. C. Η, 1905, σ. 105 κ. ε. 'Ορλάνδου, Μοναστηριακή Αρχιτεκτονικής Αθήναι 1927, σελ ) Βλ. Strzygowski, έν Rom Mitt. τόμ. XVIII, 1903, σελ. 200, J. Ebersolt, Orient et Occident, Paris 1928, σελ. 89, πίν. XIV. 3) Βλ. Ebersolt, εν. άν. σ. 85 πίν. XV, πρβλ. και Brehier, L'art Chrétien, Paris 1918, σελ. 197, εΐκ ) Βλ. εΐκ. έν Caprol, Dictionnaire, d'archéologie Chrétienne et de Litourgie, τομ. II 6, είκ Βλ. και P. Leprieur, L'art de l'époque Mérovingienne et Carolingienne en Occident, εν Michel, Histoire d Art, τόμ. Γ σ. 338 εΐκ ) Ol μετά τον Θεοφάνη ν V 85, (Βόννης, 327).

11 28 την φιάλην της βασιλικής εν Tebessa της Β. 'Αφρικής ι ) δεν είναι γενική») *Η δυσκολία της κυκλοφορίας ενταύθα παρεκάμπτετο ακόμη και εκ του λόγου δτι ό μεταξύ των κιόνων τής περιστάσεως καί των κιόνων τής προστάσεως του οπισθόδομου χώρος δεν εφράσσετο τότε δια διαμέσων τοίχων, τούτων εγερθέντων άργότερον κατά τους χρόνους τής φραγκοκρατίας, οπότε, ως γνωστόν, 6 Elvi. S. Άναπαράστασις τής Φιάλης τοΰ Παρθενώνος. (Σχέδιον κ. Α. Ξυγγοπούλου) Παρθενών πλουτίζεται με πολλά παρεκκλήσια, ή καί ετι μεταγενέστερον. Κατά τους βυζαντινούς χρόνους, πλην τοΰ δεξιά τοΰ έξωνάρθηκος εγερθέντος βραδύτερον κωδωνοστασίου καί τής οιονεί ως παρίσου (pendant) τούτου ίδρυ- 1) Βλ. St. Gsell, Les Monuments Antiques de l'afrique, τόμ. II, Paris 1901, σ ) Φιάλαι: Άγ. Δημητρίου θεσσαλονίκης, Μονής Παντελεήμονος "Αθω, Έσφιγ-»μένου κ. α.

12 29 θείσης φιάλης, ουδεμία έτερα προσθήκη ήλλοίωνε την παλαιοχριστιανικήν δψιν του κτιρίου, δπερ εν τφ συνόλφ σχεδόν διέσωζε την κλασσικήν μορφήν του. Εις τον έξωνάρθηκα δε του Παρθενώνος ώδήγουν, ώς συνήθως, και εις τους νάρθηκας πολλών άλλων βασιλικών της Ελλάδος 1 ), τρεις είσοδοι: ή μεσαία και δυο μικρότεροι πλάγιοι λαξευμένοι επί του στυλοβάτου του ναοΰ 2 ). 'Ομοίως δεν δυνάμεθα να γνωρίζωμεν αν ή ημετέρα φιάλη εστεγάζετο δι' ημισφαιρικής ή άποληγοΰσης εις οξύ στέγης πιθανόν δε να μη είχε τοιαΰτην, διότι δεν υπήρχε προς τοΰτο άποχρών λόγος. Εις την άναπαράστασιν ημών σημειοΰμεν οξυκόρυφον στέγην κατά τάνωτέρω εις τάς μικρογραφίας διασωζόμενα παραδείγματα. Το δλον οικοδόμημα φαίνεται δτι εβαινεν επί χαμηλής μαρμάρινης κρηπΐδος ως συνήθως 8 ), ίσως δ' ένεκα τούτου οί αριστερά τής εισόδου τον οπισθόδομου διακρινόμενοι γόμφοι (τετράγωνοι και κυκλικοί) και δυο επιμήκεις εις σχήμα ορθής γωνίας εγκοπαί, αν πράγματι ανήκουν εις την ήμετέραν φιάλην, δεν δύνανται ν' άνταποκριθώσιν εις ώρισμένον τι σχήμα. Το επιστυλιον τέλος έστηρίζετο επί του τοίχου του οπισθόδομου, ούτω δ' εξηγείται, δτι τεμάχια τίνα τούτου (Β και Γ) απολήγουν, ώς ε'ίδομεν, εξωτερικώς είς ευθείαν. Ώς προς τον διάκοσμον τής φιάλης δυο μόνον στοιχεία γνωρίζομεν επί του επιστυλίου : τοΰτο, συμφώνως και προς παλαιότερα παραδείγματα, εξωτερικώς ώς κόσμημα φέρει τροχίλον με δυο γλυφός εκατέρωθεν και την κάτω άκμήν άπεστρογγυλευμένην (βλ. εικ. 3), Ιπί δε της κάτω επιφανείας, εκατέρωθεν τής θέσεως τών κιονόκρανων, φέρει μονογραμματικούς σταυρούς, ων ό μεταξύ τών κεραιών χώρος μεταβάλλεται είς καρδιόσχημον κόσμημα* το θέμα δμως τοΰτο, δπερ, ώς είναι γνωστόν,, είς άβαθη ανάγλυφο ν τεχνική ν, είναι συνηθέστατον είς την παλαιοχριστιανι- 1) Περί του νάρθηκος είς τάς παλαιοχριστιανικός βασιλικός βλ. Γ Σωτηρίου, ΑΙ Παλαιοχριστιανικοί Βασιλικοί τής 'Ελλάδος, 'Αρχ. Έφημ σελ. 216 κ. έ. Βλ.. Ιδία βασιλικήν Φανών Χίου (σ 192) και Δωδώνης (σελ. 204, περί αυτής πρβλ. Δ- Εύαγγελίδου, Πρακτ. Άρχ. Έταιρ. 1930, σελ. δ5, πίν. 1). 2) Ό Michaelis (Der Parthenon σελ. 46) διέκρινε μόνον τήν νοτίαν, ήν δμως εκλαμβάνει ώς θύραν βαπτιστηρίου, το όποιον τοποθετεί έκεχ. 'Αντιθέτως: δ Άντωνΐνος σημειοϊ άμφοτέρας (εν. άν. πίν- 16)* τής αριστεράς θύρας ολίγα μόνον Ιχνη διακρίνονται. Περί του χριστιανικού Παρθενώνος βλ. Michaelis, Der Parthenon, Leipzig 1871, σελ. 46 κ.έ. Γ. Σωτηρίου, Εύρετήριον Μεοαιωνικών Μνημείων, τεϋχ Α' σελ. 34 κ. έ. τοϋ αύτοϋ, Παλαιοχριστιανικοί Βασιλικοί τής 'Ελλάδος, Άρχ. Έφημ. 1929, σελ. 169 κ.έ. Α. Ξυγγοπούλου» Άρχ. Έφημ. 1920, σελ. 36 κ. έ. 3) Βλ. π. χ. φιάλος Άγ."Ορους ('Ορλάνδου, Μοναστηριακή 'Αρχιτεκτονική, σελ. 66 κ. έ.)

13 30 χην γλυπτικήν, κυρίως ώς διακοσμητικον θέμα θωρακίων *), παρουσιάζεται ενταύθα είς μορφήν και τεχνικήν (βαθέως άγχάρακτον) έκφυλισμένην. Κατά ταύτα, περί της μορφής της φιάλης του Παρθενώνος, παρατηρεί τις γενικώς, δτι, ασχέτως της εξαρτήσεως ταύτης μέχρι καΐ τών λεπτομερειών του κοσμήματος από αρχαιότερα πρότυπα, ό τεχνίτης δια την αίσθητικήν ενότητα του χώρου, ίσως, δεν ηθέλησε με την χρήσιν τόξων ν* ^Ιπομακρυνθη από τάς αρχάς της ελληνικής αρχιτεκτονικής, τας οποίας δπέ- *6αλλεν ό Παρθενών, συνδέει δε δια τούτο τους κίονας μεταξύ των δι* ίωνίζοντος έπιστυλίου. Έξ δσων ήδη ελέχθησαν δεν είναι δύσκολον να καθορισθή ή ηλικία της φιάλης του Παρθενώνος. Ή μορφή της εΐδομεν, δτι συνδέεται με πρότυπα βυζαντινά, άλλα καΐ ή εκφυλισμένη μορφή του παλαιοχριστιανικού κοσμήματος ομοίως εις υστέρους χρόνους μας οδηγούν. Έκτης παλαιογραφίας -δε τών γραμμάτων εΐδομεν, δτι ώς χρόνος της επιγραφής πρέπει να όρισθώσι τα μέσα του 12ου αιώνος. Πράγματι δε γνωρίζομεν, δτι κατά τον 12ον αιώνα ό Παρθενών, ως καί έτερα σύγχρονα έργα εκτελεσθέντα εν αΰτψ δεικνύουν '), γίνεται άντικείμενον εξαιρετικών φροντίδων δυο ονομαστών Μητροπολιτών τών 'Αθηνών: του Νικολάου Άγιοθεοδωρίτου καί του Μιχαήλ 'Ακομινάτου. Εις επιτάφιον λόγον εκφωνηθέντα εν Θεσσαλονίκη παρά του Ευθυμίου Τορνίκη εις το μεταφερόμενον είς Κωνσταντινοΰπολιν νεκρόν του Νικολάου Άγιοθεοδωρίτου (11G6 1175) λέγεται: «Την δε πάλαι μεν Ακρόπολιν, νυν δε 'Αθηναίων μητρόπολιν, ώ μετά πόσους τους εκεΐσε προεδρεύσαντας έμεγάλυνας, άλλους τε άνεγείρας οίκους, κάλλος και μέγεθος Έχοντας, καί δη και τον Παρθενικον θείον δόμον το περιφανές της βασιλείας ανάκτορον, δσον είχες έξασκήσας είς κάλλος και πολλώ χρυσίω δείξας μαρμαίροντα, ώς αν εΐησαν τη καθαρωτάτη Παρθένω και ναός και θύτης υπερ- Χαμπροι» ( a ). Ό δέ, ολίγα ετη μετ' εκείνον άρχιερατεΰσας, Μιχαήλ 'Ακομινάτος ',( /5,-j- 1220) κατέλιπε τους εξής στίχους περί του έργου του εν 'Αθήναις και είδικώτερον περί του ναοϋ τής Θεοτόκου : 1) Βλ. προχείρως παραδείγματα εν Γ. Σωτηρίου, Αι Χριστιανικαί θήβαι τής Θεσσαλίας, 'Αρχ. Έφ. 1929, σ. 77, είκ ) Ή διακόσμησις του εσωτερικού δια τοιχογραφιών (βλ. Α. Ξυγγοπούλου έν 'Αρχ. Έφημ. 1920, σελ. 36 κ.., Πρβλ. καί Γ. Σωτηρίου, Εύρετ. Μεσαίων. Μνημ. τεΰχ. Α' σελ 34 κ. έ.). 3) "Εξεδόθη ύπό Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, 'Αρμονία, τομ. Γ' (1912) σ

14 31 - «Πολλά προσήξα συν πάθω τε και πόνα? τφ σφ λάχει, πάναγνε, και τφ ποιμνίω. 3 Εκάλλυνά οον τον ναόν, πρώτος πόνος' έπιπλα τιμήεντα και σκεύη φέρω» ι ). Έπί της αρχιερατείας λοιπόν του Ινος εκ των δυο Μητροπολιτών, πιθανώτατα του Νικολάου Άγιοθεοδωρίτου ( ), ώς αναγκάζουν ημάς να δεχθώμεν τοΰτο ή μεγάλη παλαιογραφική όμοιότης της επιγραφής προς την «ΐς τα μέσα του 12ου αι. αναγομενην έπιγραφήν τών 'Αγίων Θεοδώρων'Αθηνών, και αυτοί οι στίχοι του 'Ακομινάτου, εις τους οποίους γίνεται λόγος περί καλλωπισμού της Εκκλησίας δια φορητών ιδίως αντικειμένων, άνηγέρθη το περιστΰλιον της φιάλης δια να περιβάλη την προϋπάρχουσαν, πιθανώτατα, έν τφ νάρθηκι άπλήν μαρμαρίνην λεκάνην, ω; ϊσοις ΰποδηλοΰται δια του έν τη ημετέρα επιγραφή στίχου: «προσθεις το λεϊπον έργον ενκόομως τόσε». ZUSAMMENFASSUNG. In dem byzantinischen Museum in Athen und auf der Akropolis werden Ueberreste von einem runden, Inschrift tragenden Epistyl aufbewahrt (Abb 1 und 2). Diese Ueberreste entstammen der Phiale des christlichen Parthenon und sind schon längst durch den russischen Archimandriten Antonin bekannt geworden. In obiger Mitteilung wird der Versuch angestellt, sechs jambische Verse der betreffenden Inschrift zu rekonstruieren. Ferner wird die Phiale des christlichen Parthenon genau lokalisiert, die nach anderen Beispielen, Denkmälern und literarischen Quellen, im äusseren Narthex der Kirche links vom Eintretenden gelegen war (Vgl Abb. 4). Die derartige Lage der Phiale wird von alten Reisenden (Evligà Çelebi, Babin, Spon und Wheler), welche die Wanne der betreffenden Phiale gesehen hatten, bezeugt. Dazu kommt, dass der Durchmesser des Peristylfrieses derselbe ist wie die Breite des Hinterraumes des Parthenon, worin auf dem Boden heute noch Spuren der Zapfenanlage von der in Rede stehenden Phiale zu sehen sind- 1) Μιχαήλ Ακομινάτου, Στίχοι προς την θεοτόκον, εκδοθέντες το πρώτον εκ του κωδικός του Ιωάννου του Μεσοποταμίτου ύπο Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, 'Αρμονία (περιοδιχόν Αθηνών) τομ. Γ" (1902) σελ. 284 κ.έ. πρβλ Φ. Γρηγοροβίου Σ. Π. Λάμπρου, 'Ιστορία της πόλεως 'Αθηνών τόμ. Α' (1904) σελ Νϊκον *Α. Βέην (Bees) Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher τόμ. Γ' (1922) σελ. 236.

15 32 Mit Rücksicht auf ältere Vorbilder glaubt man, dass die Phiale des christlichen Parthenon den Typ eines kreisartigen Peristylsmit acht Säulen hatte, welche die Wanne rings herum umgaben (Vgl. Restauration Abb. 5) Auf Grund paläographischer Indizien sowie historischer Meldungen ist die Phiale des christlichen Parthenon ins 12- Jahrhundert zu datieren ; sie soll sogar während der Amtszeit des Nikolaos Hagiotheodorites» des bekannten Metropoliten von Athen ( ),. erbaut worden sein

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Πλήρης απουσία του Παρθενώνα από τη δυτική Αναγέννηση όταν η Ακρόπολη ήταν παλάτι του Φλωρεντίνου δούκα Acciauoli Ο Παρθενώνας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής

Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής Αδαμάντιος ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Δελτίον XAE 3 (1926), Τεύχη α -β, Περίοδος Β' Σελ. 79-82 ΑΘΗΝΑ 1926 Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ [Εφέτος ή Χ ρ ι σ τ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός. ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ Πρόκειται για τα απομεινάρια ενός από τους μεγαλύτερους ναούς του αρχαίου κόσμου, του ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αρχιτεκτονική μελέτη: Βασιλεία Μανιδάκη αρχιτέκτων ΥΠΠΟΤ-ΥΣΜΑ Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Περί χριστιανικών μνημείων Λοκρίδος

Περί χριστιανικών μνημείων Λοκρίδος Περί χριστιανικών μνημείων Λοκρίδος Γ. ΚΟΛΛΙΑΣ Δελτίον XAE 4 (1934-1936), Περίοδος Γ' Σελ. νζ -ξδ ΑΘΗΝΑ 1938 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ύπο Γ. ΚΟΛΙΑ. ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΛΟΚΡΙΔΟΣ Α' ΚΡΥΠΤΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 'Εντός της 'Αταλάντης

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Η ανασκαφή τού 2012 είχε ως στόχους: την περαιτέρω διερεύνηση της στοάς του μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου με τη στοά περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16. ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ'αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότησης του ΑΤμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16. ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ'αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότησης του ΑΤμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ Ε ΓΕΝ ΓΡΑΜ ΗΜ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΝΟΜ ΣΥΝΤ ΚΑΙ ΚΩ /ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:γ' Ταχ. /νση:χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 010 64 28 969 FΑΧ: 010 64 64 392 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η παλαιολόγειος παράδοσις εις την μετά την άλωσιν ζωγραφικήν. Εξ αφορμής μίας απολεσθείσης βυζαντινής εικόνος της Ζακύνθου (πίν.

Η παλαιολόγειος παράδοσις εις την μετά την άλωσιν ζωγραφικήν. Εξ αφορμής μίας απολεσθείσης βυζαντινής εικόνος της Ζακύνθου (πίν. Η παλαιολόγειος παράδοσις εις την μετά την άλωσιν ζωγραφικήν. Εξ αφορμής μίας απολεσθείσης βυζαντινής εικόνος της Ζακύνθου (πίν. 35-46) Ανδρέας ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Δελτίον XAE 2 (1960-1961), Περίοδος Δ' Σελ. 77-100

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr

Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr Στα βαμβακοχώραφα της Κωπαΐδας (12 χλμ ΒΑ της Λιβαδειάς), υπάρχει ένας τόπος κατοικημένος από τα προϊστορικά χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών.

Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών. 67 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Στα πλαίσια του μαθήματος: Τοπικής Ιστορίας Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών. Μια ματιά στο ΧΘΕΣ και στο ΣΗΜΕΡΑ. Θανάτη Φωτεινή Γ1 Σχολικό Έτος : 2012-2013 Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης PROJECT Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης Μέλη: Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Δέσποινα Γρηγοριάδου, Μαρία Γούλα, Αθανάσιος Ουζούνης, Ευθύμης Καραβίτης, Δημήτρης Χατζηβλασίου Επιμελητές:

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς. Θέση: Επίκουρος καθηγητής. Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη.

Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς. Θέση: Επίκουρος καθηγητής. Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Θέση: Επίκουρος καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών.

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών. 1 από 10 Sudoku. Αν κάποιος ασχοληθεί με ένα λαό το σίγουρο είναι πως θα βρει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, χαρακτηριστικά του τρόπου σκέψης - και της στάσης ζωής γενικότερα - του λαού αυτού, και πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ Ναυσικά Πανσελήνου Ομότ. Καθηγήτρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ Η κατά κόσμον Ρεγούλα Μπενιζέλου, αφού περιβλήθηκε το μοναχικό σχήμα με το όνομα Φιλοθέη γύρω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη*

Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη* 1 Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη* Εισαγωγή Η καλλιτεχνική δραστηριότητα, που σημειώθηκε στην περιοχή μας κατά τη Βυζαντινή περίοδο στον τομέα της παλαιοχριστιανικής αρχιτεκτονικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα αετώματα, στις μετώπες και στη ζωφόρο του Παρθενώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης:

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: παρόμοιο με του Cabri με αρκετές όμως διαφορές στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Δύο μικροί ναοί οκταγωνικού τύπου, ανέκδοτοι (πίν. 41-45)

Δύο μικροί ναοί οκταγωνικού τύπου, ανέκδοτοι (πίν. 41-45) Δύο μικροί ναοί οκταγωνικού τύπου, ανέκδοτοι (πίν. 41-45) Χαράλαμπος ΜΠΟΥΡΑΣ Δελτίον XAE 3 (1962-1963), Περίοδος Δ' Σελ. 127-173 ΑΘΗΝΑ 1964 ΔΥΟ ΜΙΚΡΟΙ ΝΑΟΙ, ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ (Πίν 41-45) Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γεωμετρικές κατασκευές Σκοπός των σημειώσεων αυτών είναι να υπενθυμίζουν γεωμετρικές κατασκευές, που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο μάθημα της παραστατικής γεωμετρίας, της προοπτικής, αξονομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Αναστ. Ορλάνδου περί του ναού της Μονής Δαφνίου

Ομιλία του κ. Αναστ. Ορλάνδου περί του ναού της Μονής Δαφνίου Ομιλία του κ. Αναστ. Ορλάνδου περί του ναού της Μονής Δαφνίου Αναστάσιος ΟΡΛΑΝΔΟΣ Δελτίον XAE 2 (1925), Τεύχη α -β, Περίοδος Β'. Πανηγυρικόν επί τη τεσσαρακονταετηρίδι της ιδρύσεως της Χ.Α.Ε. Σελ. 70-75

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΤΑΥΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΨΑΝΟΘΗΚΗ. Γιώργος Κωστόπουλος

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΤΑΥΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΨΑΝΟΘΗΚΗ. Γιώργος Κωστόπουλος ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΤΑΥΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΨΑΝΟΘΗΚΗ Γιώργος Κωστόπουλος Ένα από τα πιο διακριτά σημεία του εκτεταμένου αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Χερσονήσου βυζαντινής Χερσώνος, που

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9. Ναοί του 4 ου αι. π.χ. στην ηπειρωτική Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277709/162190/9810 Ηµ/νία: 29/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277709/162190/9810 Ηµ/νία: 29/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 16:37:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΨΙΦΓ-ΚΝΒ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277709/162190/9810 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία:

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία: ωμοφόριον Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013 4:32 μμ Σημασία: 1. Ιεαρατικον αμφιο του επισκόπου. Το ωμοφόριο είναι άμφιο του επισκόπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι διακριτικό του βαθμού του και, σε περίπτωση που

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 22 (Ερευνηταί).

Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1 Β. ιάταγµα υπ αριθ. 720 Περί Οργανισµού του εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών (ΦΕΚ. τεύχος Α αρ. φ. 174/9.9.1966 τ. Α ) Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1. Οι εν τω Ινστιτούτω

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ

ΟΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : 2 Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ΕΛ. ΣΑΡ Η ΟΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΩΝ : ΒΑΡΑΜΠΟΥΤΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ ΣΤΕΛΛΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΓ-Λ9Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΓ-Λ9Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Παναγιώτα Μπρατσιάκου Τηλέφωνο : 2103307621

Διαβάστε περισσότερα

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Η Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου [αρχική], αποκτάται αυτοδίκαια από την /νση Βιοµηχανίας. Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου τους οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! Η Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Μ.Σ.Θ.

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! Η Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Μ.Σ.Θ. ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ, 2012-2013 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Α. ΑΡΖΟΓΛΟΥ & Ε. ΤΖΗΜΟΥΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ: Τ. ΚΥΡΙΑΖΙΚΙΔΟΥ & Δ. ΤΖΟΒΑΝΑΚΗΣ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ. Στο πρώτο κεφάλαιο (Οι «φανερές» αρμοδιότητες του μυστικού την

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ. Στο πρώτο κεφάλαιο (Οι «φανερές» αρμοδιότητες του μυστικού την 396 Βιβλιοκρισίες μάλλον τον επικεφαλής ΕΛΛΗΝΙΚΗ μιας υπηρεσίας ΙΣΤΟΡΙΚΗ (σεκρέτου), ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία εργάζονταν «μυστικοί», οι υφιστάμενοι δηλαδή του μυστικού. Για τον μυστογράφο, στο τρίτο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ανάπτυξη «Στρατηγικών σχεδίων» στο πλαίσιο του ΕΝPI CBC MED (Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης)

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα υλικά που χρειάζονται για το ελεύθερο σχέδιο και τον τρόπο που θα τα

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/as ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοοίων Υπαλλήλων (Αναδιάρθρωση Ορισμένων Θέσεων και Ρύθμισις Άλλων επί Μέρους Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

Νέαι προσωπογραφίαι της Μαρίας Παλαιολογίνας και του Θωμά Πρελιούμποβιτς (πίν. 18-24)

Νέαι προσωπογραφίαι της Μαρίας Παλαιολογίνας και του Θωμά Πρελιούμποβιτς (πίν. 18-24) Νέαι προσωπογραφίαι της Μαρίας Παλαιολογίνας και του Θωμά Πρελιούμποβιτς (πίν. 18-24) Ανδρέας ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Δελτίον XAE 4 (1964-1965), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Γεωργίου Α. Σωτηρίου (1881-1965) Σελ. 53-70

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 8.30-9.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 9.00-9.30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ρ Μενδώνη Λίνα, Γενική Γραµµατέας ΥΠ.ΠΟΤ. Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 9.30-9.45

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Στρατηγική Παραγωγικής Διαδικασίας

Κεφάλαιο 1: Στρατηγική Παραγωγικής Διαδικασίας Κ1.1: Αναμενόμενες Χρηματικές Αξίες (ΑΧΑ) Οι ΑΧΑ ορίζονται ως η πιθανότητα ενός ενδεχόμενου επί το καθαρό ή μεικτό κέρδος (ή κόστος) του ενδεχόμενου συν η πιθανότητα του άλλου ενδεχόμενου επί το καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

Το βυζαντινό τέμπλο του ναού της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα

Το βυζαντινό τέμπλο του ναού της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα Το βυζαντινό τέμπλο του ναού της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα Βαρβάρα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Περίοδος Δ', Τόμος ΚΘ' (2008) Σελ. 233-246 ΑΘΗΝΑ 2008 Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΕΜΠΛΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως

Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως Η Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ) δραστηριοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο της Ακροπόλεως.

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος δευτερο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Ασκήσεις επί λίθου

Τευχος δευτερο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Ασκήσεις επί λίθου Τευχος δευτερο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους Ασκήσεις επί λίθου Άσκηση 1η Οι θησαυροί του ιερού Οι ιερείς της Βραυρωνίας Αρτέμιδος κάνουν απογραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή 02 Η φυγή Καθώς η Άννα απαντά στις ερωτήσεις του αστυνόµου, τους διακόπτει ένας θόρυβος από µηχανάκια και πυροβολισµοί. Η Άννα το βάζει στα πόδια και ανακαλύπτει µια διεύθυνση πάνω στο µουσικό κουτί. Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους"

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ΝΟΜΟΣ 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" ΑΡΘΡΟ 1 (Γενικά) (Όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 1 του Α.Ν. 625/1968, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 1003/1971 «περί ενεργού Πολεοδομίας»).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ Ἐριχθονίου δὲ ἀποθανόντος καὶ ταφέντος ἐν τῷ αὐτῷ τεµένει τῆς Ἀθηνᾶς Πανδίων ἐβασίλευσεν, ἐφ οὗ ηµήτηρ καὶ ιόνυσος εἰς τὴν Ἀττικὴν ἦλθον. ἀλλὰ ήµητρα µὲν Κελεὸς [εἰς τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή χωρίς ηλεκτρικό!

Η ζωή χωρίς ηλεκτρικό! Η ζωή χωρίς ηλεκτρικό! Στα αρχαία χρόνια δεν υπήρχε ηλεκτρισμός, όπως σήμερα. Όμως οι άνθρωποι της εποχής ήθελαν να φωτίσουν τα σπίτια τους και τους ναούς τους! Χρησιμοποιούσαν, λοιπόν, τα., μικρά πήλινα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Μαρία Αλεξάνδρου, Τ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. Εικόνα: Ι. Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2014-2015 ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΥΛΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2014-2015 ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΥΛΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2014-2015 ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΥΛΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ: Η ΥΛΗ Μεταμορφωμένα πετρώματα 3 ΠΙΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Το μάρμαρο της Πάρου Η Αφροδίτη της Μήλου Ενδεικτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΥΜΠΕΡΗ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΥΜΠΕΡΗ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΥΜΠΕΡΗ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ: 2002-2003 ΣΙΚΑΓΟ ΙΛΛΙΝΟΪΣ Η.Π.Α. Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 9 Για τις κύριες συλλογές πρωτότυπων βυζαντινών εγγράφων και... τα υποκατάστατά τους Τ ο Βυζάντιο (330-1453), το κράτος που διαδέχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των διεθνών προτύπων τεκμηρίωσης μουσειακών αντικειμένων στο Μουσείο Μπενάκη

Η χρήση των διεθνών προτύπων τεκμηρίωσης μουσειακών αντικειμένων στο Μουσείο Μπενάκη Η χρήση των διεθνών προτύπων τεκμηρίωσης μουσειακών αντικειμένων στο Μουσείο Μπενάκη Ιφιγένεια Διονυσιάδου Τμήμα Πληροφορικής Μουσείο Μπενάκη Ιανουάριος 2013 CDS Isis πρότυπο βάσης δεδομένων από το Καναδικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτογραφικά απότυπα των κατακομβών της Μήλου από τον Γ. Λαμπάκη (1904)

Τα φωτογραφικά απότυπα των κατακομβών της Μήλου από τον Γ. Λαμπάκη (1904) Πρακτικά της Β Επιστημονικής Ημερίδας Κατακόμβες της Μήλου Παλαιοχριστιανικό μνημείο μοναδικής θρησκευτικής και πολιτιστικής αξίας, Μήλος, 21 Ιουν. 2008 Τα φωτογραφικά απότυπα των κατακομβών της Μήλου

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση "υδραυλικών έργων υπό πίεση".

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση υδραυλικών έργων υπό πίεση. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-7-1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/04/60/Φ.Ν.312 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ15 και Δ17 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα