Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ερβενάκια Κορινθίας ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ερβενάκια Κορινθίας ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ"

Transcript

1 Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ερβενάκια Κορινθίας ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱεροµάρτυρος Κυπριανοῦ, Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς ἐν Πισιδίᾳ, καὶ τῆς Ἁγίας Παρθενοµάρτυρος Ἰουστίνης ποιηθεῖσα ὑπὸ π. Γερασίµου µοναχοῦ Μικραγιαννανίτου ερβενάκια, 2004

2

3 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 1 ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶµεν στίχους δ' καὶ ψάλλοµεν Στιχηρὰ Προσόµοια. Ἦχος β'. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. τε τὴν ἀπάτην τοῦ ἐχθροῦ, ἔγνωκας σοφῇ διανοίᾳ, Κυπριανὲ Ὅ νουνεχῶς, τότε τῷ τῆς Χάριτος, φωτὶ προσέδραµες, καὶ Χριστὸν ἐνδυσάµενος, τοῦ Εὐαγγελίου, µύστης ἐνθεώτατος, ὤφθης ἐν Πνεύµατι. Ὅθεν ὡς σοφὸν Ἱεράρχην, καὶ τῆς Ἐκκλησίας φωστῆρα, ὕµνοις ἱεροῖς σε µακαρίζοµεν. τε τῇ δυνάµει τοῦ Χριστοῦ, ἤσχυνας ἐχθροῦ τὰς ἐφόδους, Ὅ τελειοτάτῳ νοΐ, τότε ἐν τῇ νίκῃ σου, τὴν ἦτταν ἔγνω αὐτοῦ, Ἰουστίνα πανεύφηµε, καὶ Χριστῷ προσῆλθε, πάντα ἀρνησάµενος, Κυπριανὸς ὁ σοφός. Ὅθεν ἀρετῶν ταῖς ἀκτῖσι, λάµψαντες ὁµοῦ ἐν τῷ κόσµῳ, ἄθλοις Μαρτυρίου ἐδοξάσθητε. αίροις ὦ δυὰς πανευκλεής, τῆς Ὑπερουσίου Τριάδος, ἔµψυχα Χ ὄργανα, ἄνθη εὐωδέστατα, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, ἱερέων ἀγλάϊσµα, Κυπριανὲ µάκαρ, καὶ παρθένων καύχηµα, ὦ Ἰουστίνα σεµνή χαίρετε µανίας δαιµόνων, οἱ ὀλοθρευταὶ καὶ διῶκται, καὶ τῶν εὐσεβούντων ἀντιλήπτορες. αύτην τὴν σεπτὴν ὑµῶν Μονήν, νεύσει θεϊκῇ ἱδρυθεῖσαν, Τ ἀπαύστως σκέπετε, καὶ τοὺς µετὰ πίστεως, προσερχοµένους αὐτῇ, συνοχῆς καὶ κακώσεως, πονηρῶν πνευµάτων, ταῖς ὑµῶν δεήσεσι, λυτροῦσθε Ἅγιοι, χάριν δὲ ἡµῖν χορηγεῖτε, ὦ Κυπριανὲ Θεηγόρε, σὺν τῇ Ἰουστίνῃ τῇ Θεόφρονι.

4 2 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας όξα. Ἦχος δ'. ποθέµενος τὰ ἔργα τοῦ σκότους, ἐνεργείᾳ κρείττονι, τὴν θείαν Ἀ ἠλλοιώθης ἀλλοίωσιν, Κυπριανὲ παµµάκαρ καὶ υἱὸς φωτὸς γεγονώς, τὸν τοῦ σκότους προστάτην ἐθριάµβευσας, Ἀποστολικῇ πολιτείᾳ, καὶ τῇ ἐκχύσει τοῦ αἵµατος. Ἀλλ' ὡς Τὸν Χριστὸν δοξάσας, σὺν Ἰουστίνῃ τῇ Θεολήπτῳ παρθένῳ, ἱκέτευε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. Ἐ Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. κ παντοίων κινδύνων τοὺς δούλους Σου, φύλαττε Εὐλογηµένη Θεοτόκε, ἵνα Σε δοξάζωµεν, τὴν ἐλπίδα τῶν ψυχῶν ἡµῶν. Ἄ Ἔ Ἔ Εἰς τὸν Στίχον, Στιχηρὰ Προσόµοια. Ἦχος β'. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ. νωθεν προσκληθείς, ὥσπερ ὁ µέγας Παῦλος, Κυπριανὲ Θεόφρον, τῆς Ἐκκλησίας ὤφθης, ἀρχιερεὺς Θεόληπτος. Στίχ. Θαυµαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. ρωτι τοῦ Χριστοῦ, τρωθεῖσα Ἰουστίνα, µαρτυρικοῖς ἀγῶσιν, ἀθλήσασα νοµίµως, τὴν κλῆσιν σου ἐλάµπρυνας. Στίχ. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ ἐθαυµάστωσεν ὁ Κύριος. φοροι καὶ φρουροί, ὑµῶν τῆς θείας Μάνδρας, Κυπριανὲ παµ- µάκαρ, ὁµοῦ καὶ Ἰουστίνα, ὡς ἀληθῶς ἐδείχθητε.

5 Μ Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 3 όξα. Τριαδικόν. όνε Παµβασιλεῦ, Τριὰς Ὑπεραγία, Κυπριανοῦ πρεσβείαις, ὁµοῦ καὶ Ἰουστίνης, ἐλέησον τὸν κόσµον Σου. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. ύναµιν ἀληθῆ, ἐκ Σοῦ ἡ Ἰουστίνα, λαβοῦσα, ὦ Παρθένε, καθεῖλε τοῦ Βελίαρ, πάντα τὰ µηχανήµατα. Νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ'. Θείας πίστεως. είου Πνεύµατος, τῇ χορηγίᾳ, φῶς προσέλαβες, Θεογνωσίας, Θ Κυπριανὲ καταισχύνας τὸν δράκοντα καὶ Μαρτυρίου τὸν δρόµον διήνυσας, σὺν Ἰουστίνῃ ὁµοῦ τῇ Θεόφρονι µεθ' ἦς πρέσβευε, Τριάδι Τῇ Πανοικτίρµονι, δωρήσασθαι ἡµῖν τὸ Μέγα Ἔλεος. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. ὲ Τὴν µεσιτεύσασαν τὴν σωτηρίαν τοῦ γένους ἡµῶν, Σ ἀνυµνοῦµεν Θεοτόκε Παρθένε ἐν τῇ σαρκὶ γὰρ τῇ ἐκ Σοῦ προσληφθείσῃ, Ὁ Υἱός Σου καὶ Θεὸς ἡµῶν, τὸ διὰ Σταυροῦ καταδεξάµενος Πάθος, ἐλυτρώσατο ἡµᾶς, ἐκ φθορᾶς ὡς Φιλάνθρωπος.

6 4 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Μετὰ τὸν Προοιµιακόν, στιχολογοῦµεν τὴν α' στάσιν τοῦ, Μακάριος ἀνήρ. Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶµεν στίχους ς καὶ ψάλλοµεν Στιχηρὰ Προσόµοια. Ἦχος δ'. Ὡς γενναῖον ἐν µάρτυσιν. ς ἀστὴρ φαεινότατος, ἐκ νυκτὸς ἀνατέταλκας, ἀγνωσίας Ὡ ἔνδοξε Θείῳ Πνεύµατι ἐξ οὐρανοῦ ὡς ὁ Παῦλος γάρ, τὴν κλῆσιν δεξάµενος, πειραθεὶς τῆς τοῦ ἐχθροῦ, ἀσθενείας δεήσεσι, τῆς Θεόφρονος, Ἰουστίνης µεθ' ἧς καὶ τῆς ἀφθάρτου, ἠξιώθης εὐκληρίας, Κυπριανὲ ἱερώτατε. ς διέγνως τὴν δύναµιν, ἀπρακτοῦσαν ἐν ἄπασι, µαγικοῖς Ὡ τεχνάσµασι τοῦ ἀλάστορος, Χριστῷ προσῆλθες θερµότατα, καὶ Τούτου τοῖς ἴχνεσιν, ἠκολούθησας σαφῶς, καὶ ποιµὴν καὶ διδάσκαλος ἐνθεώτατος, τῆς Αὐτοῦ Ἐκκλησίας ἀνεδείχθης, καὶ ἐνήθλησας νοµίµως, Κυπριανὲ παµµακάριστε. αρθενίαν ἀµόλυντον, κεκτηµένη πανεύφηµε, τοῦ Βελίαρ Π ἤσχυνας τὰ σοφίσµατα, καὶ Τῷ Σωτῆρι νενύµφευσαι, δεσµοῖς θείας πίστεως, τῷ κλεινῷ Κυπριανῷ, συνδεθεῖσα καὶ ἤνυσας τῆς ἀθλήσεως, σὺν αὐτῷ Ἰουστίνα µακαρία, στερροτάτῃ διανοίᾳ, τὸν θεῖον δρόµον καὶ κάλλιστον. νενδότῳ φρονήµατι, ἀνδρικῶς ἠγωνίσασθε, µαρτυρίου σκάµ- Ἀ µασι διαπρέψαντες, Κυπριανὲ ἱερώτατε, ἔχων συνακόλουθον, Ἰουστίναν τὴν σεµνήν, καὶ τµηθέντες ἀνήλθετε, εἰς οὐράνια, τῶν πταισµάτων ἡµῖν αἰτοῦντες λύσιν, καὶ παντοίας ἐπηρείας, δαιµονικῆς ἀπολύτρωσιν.

7 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 5 εράρχης Θεόσοφος, λαµπρυνθεὶς Θείῳ Πνεύµατι, καὶ βίου Ἱ ὀρθότητος ὑποτύπωσις, Κυπριανὲ ἐχρηµάτισας, ὡς ζήλου ἀνάπλεως, Ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ καὶ ἁγνείας ἀλάβαστρον, θείῳ ἔρωτι, Ἰουστίνα Θεόφρον ἀνεδείχθης, µαρτυρίου τοῖς ἀγῶσι, Χριστὸν ὁµοῦ µεγαλύναντες. ς λαβόντες ἐξαίρετον, ἐξουσίαν καὶ δύναµιν, λύειν τοῦ Ὡ ἀλάστορος τὰ τεχνάσµατα, τῆς τούτου βλάβης λυτρώσασθε, τοὺς πίστει προστρέχοντας, ἀντιλήψεσιν ὑµῶν, καὶ ἐκ πάσης κακώσεως, συντηρήσατε, ἀσινῆ τὴν ἁγίαν ὑµῶν Μάνδραν, σὺν τῇ θείᾳ Ἰουστίνῃ, Κυπριανὲ παναοίδιµε. όξα. Ἦχος πλ. β'. ήµερον ὡς δίφωτος λαµπὰς ἐξέλαµψαν, τῇ ἐτησίῳ αὐτῶν Σ µνήµῃ, Κυπριανὸς ὁ Θεόσοφος, καὶ Ἰουστίνα ἡ Θεόφρων, τὴν Ἐκκλησίαν λαµπρύνοντες τοῦ Τρισηλίου γὰρ Φωτός, τὰς ἀκτῖνας δεχόµενοι, σκότος παθῶν λύουσι, καὶ Τῷ Σωτῆρι οἰκειοῦνται, τοὺς βοῶντας αὐτοῖς χαίροις ὁ τῇ ἄνωθεν προνοίᾳ τελεσθείς, καὶ µαρτυρικῶς τὸν βίον σφραγίσας, Κυπριανὲ Ἱεροµάρτυς χαίροις ἡ τῆς παρθενίας τὸν χιτῶνα, αἵµατι οἰκείῳ πορφυρώσασα, ὡς ἁγνὴ παρθένος, καλλιµάρτυς Ἰουστίνα χαίροις δυὰς ὑπέρτιµε, τῶν εὐσεβῶν προστάται, καὶ µεσῖται πρὸς Κύριον, καὶ πονηρῶν πνευµάτων, ἰσχυρότατοι διῶκται. Ἀλλ' ὡς ἔχοντες παρρησίαν, Τῇ Ὑπερθέῳ Τριάδι πρεσβεύσατε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. Καὶ νῦν. Ὁ αὐτός. ίς µὴ µακαρίσει Σε, Παναγία Παρθένε; Τίς µὴ ἀνυµνήσει Τ Σου, Τὸν ἀλόχευτον Τόκον; Ὁ γὰρ ἀχρόνως ἐκ Πατρός, ἐκλάµψας Υἱὸς Μονογενής, Ὁ Αὐτὸς ἐκ Σοῦ Τῆς Ἁγνῆς προῆλθεν, ἀφράστως σαρκωθείς φύσει Θεὸς ὑπάρχων, καὶ φύσει γε-

8 6 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας νόµενος ἄνθρωπος δι' ἡµᾶς, οὐκ εἰς δυάδα προσώπων τεµνόµενος, ἀλλ' ἐν δυάδι φύσεων, ἀσυγχύτως γνωριζόµενος. Αὐτὸν ἱκέτευε, Σεµνὴ Παµµακάριστε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν. Εἴσοδος, Φῶς ἱλαρόν, τὸ Προκείµενον τῆς ἡµέρας καὶ τὰ Ἀναγνώσµατα. Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσµα. (Κεφ. µγ', 1, 9-14) ὕτως λέγει Κύριος ὁ Θεός πάντα τὰ ἔθνη συνήχθησαν ἅµα, Ο καὶ συναχθήσονται ἄρχοντες ἐξ αὐτῶν. Τίς ἀναγγελεῖ ταῦτα; ἢ τὰ ἐξ ἀρχῆς τίς ἀναγγελεῖ ὑµῖν; ἀγαγέτωσαν τοὺς µάρτυρας αὐτῶν καὶ δικαιωθήτωσαν καὶ εἰπάτωσαν ἀληθῆ. Γίνεσθέ Μοι µάρτυρες, καὶ Ἐγὼ Μάρτυς, λέγει Κύριος ὁ Θεός, καὶ ὁ παῖς µου, ὅν ἐξελεξάµην, ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε καὶ συνῆτε ὅτι Ἐγώ εἰµι. Ἔµπροσθέν Μου οὐκ ἐγένετο ἄλλος Θεὸς καὶ µετ' Ἐµὲ οὐκ ἔσται. Ἐγὼ ὁ Θεός, καὶ οὐκ ἔστι πάρεξ Ἐµοῦ ὁ σώζων. Ἐγὼ ἀνήγγειλα καὶ ἔσωσα, ὠνείδησα καὶ οὐκ ἦν ἐν ὑµῖν ἀλλότριος. Ὑµεῖς Ἐµοὶ µάρτυρες καὶ Ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός. Ἔτι ἀπ' ἀρχῆς καὶ οὐκ ἐστιν ὁ ἐκ τῶν χειρῶν Μου ἐξαιρούµενος ποιήσω, καὶ τὶς ἀποστρέψει αὐτό; Οὕτως λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ὁ λυτρούµενος ὑµᾶς, Ὁ Ἅγιος τοῦ Ἰσραήλ. Σοφίας Σολοµῶντος τὸ Ἀνάγνωσµα. (Κεφ. γ', 1-9) ικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ µὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος ἔδοξαν ἐν ὀφθαλµοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν καὶ ἡ ἀφ' ἡµῶν πορεία σύντριµµα, οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης καὶ ὀλίγα παιδευθέντες, µεγάλα εὐεργετηθήσονται, ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτοὺς καὶ εὖρεν αὐτοὺς

9 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 7 ἀξίους Ἑαυτοῦ ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίµασεν αὐτοὺς καὶ ὡς ὁλοκάρπωµα θυσίας προσεδέξατο αὐτούς καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀναλάµψουσι καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάµῃ διαδραµοῦνται κρινοῦσιν ἔθνη καὶ κρατήσουσι λαῶν, καὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰώνας. Οἱ πεποιθότες ἐπ' Αὐτῷ συνήσουσιν ἀλήθειαν, καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσµενοῦσιν Αὐτῷ, ὅτι Χάρις καὶ Ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις Αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς Αὐτοῦ. Σοφίας Σολοµῶντος τὸ Ἀνάγνωσµα. (Κεφ. ε', 15 - στ, 3) ίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ µισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ. ιὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας, καὶ τὸ διάδηµα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου, ὅτι τῇ δεξιᾷ Αὐτοῦ σκεπάσει αὐτοὺς καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. Λήψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄµυναν ἐχθρῶν ἐνδύσεται θώρακα δικαιοσύνην καὶ περιθήσεται κόρυθα κρίσιν ἀνυπόκριτον λήψεται ἀσπίδα ἀκαταµάχητον ὁσιότητα, ὀξυνεῖ δὲ ἀπότοµον ὀργὴν εἰς ροµφαίαν, συνεκπολεµήσει δὲ αὐτῷ ὁ κόσµος ἐπὶ τοὺς παράφρονας. Πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν καὶ ὡς ἀπὸ εὐκύκλου τόξου τῶν νεφῶν ἐπὶ σκοπὸν ἀλοῦνται, καὶ ἐκ πετροβόλου θυµοῦ πλήρεις ριφήσονται χάλαζαι. Ἀγανακτήσει κατ' αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης, ποταµοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόµως. Ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦµα δυνάµεως καὶ ὡς λαῖλαψ ἐκλικµήσει αὐτούς καὶ ἐρηµώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνοµία, καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστῶν. Ἀκούσατε οὖν, βασιλεῖς, καὶ σύνετε µάθετε, δικασταὶ περάτων γῆς. Ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦντες πλήθους καὶ γεγαυρωµένοι ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶν ὅτι ἐδόθη παρὰ Κυρίου ἡ κράτησις ὑµῖν καὶ ἡ δυναστεία παρὰ Ὑψίστου, ὅς ἐξετάσει ὑµῶν τὰ ἔργα καὶ τὰς βουλὰς διερευνήσει.

10 8 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας Εἰς τὴν Λιτήν, Στιχηρὰ Ἰδιόµελα. Ἦχος α'. ὐφραίνου ἐν Κυρίῳ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, Κυπριανὸν τὸν Ε Θεόσοφον, καὶ Ἰουστίναν τὴν µακαρίαν, συµφώνως µακαρίζουσα, ὡς τῶν πιστῶν ἀρωγούς, καὶ πρὸς Χριστὸν θερµοὺς µεσίτας ἐπαξίως γὰρ τῆς κλήσεως, ἐπεδείξαντο τρόπον, καὶ θαυµαστῶς ἐδοξάσθησαν, τῇ χορηγίᾳ τοῦ Πνεύµατος ἔνθεν πνευµάτων ἀκαθάρτων, ἀπελαύνουσι ρύµην, καὶ µαγειῶν τερατείας λύουσι, τῇ δεδοµένῃ Χάριτι, καὶ πᾶσιν αἰτοῦνται, ἱλασµὸν παρὰ Θεοῦ, καὶ εἰρήνην ἀστασίαστον, καὶ τὸ Θεῖον καὶ Μέγα Ἔλεος. Ἦχος β'. ὴν µαγικὴν ἀποθέµενος πλάνην, τὴν Εὐαγγελικὴν σοφίαν Τ µεµύησαι, ἀλλοιωθεὶς Θείῳ Πνεύµατι, Κυπριανὲ µακάριε καὶ τῶν ἀρρήτων µύστης, καὶ οἰκονόµος τῆς Χάριτος, ὡς καθαρθεὶς τῇ καρδίᾳ γενόµενος, ἐν Ἱεράρχοις περίβλεπτος, ὡς πλήρης θείας ἐλλάµψεως ὤφθης νεκρωθεὶς γὰρ τοῖς ἐν κόσµῳ, τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴν ἔζησας, ὡς ὁ θείος Παῦλος καὶ τὰ στίγµατα αὐτοῦ, τῷ σώµατι βαστάσας, οἰκείοις αἵµασιν ἔσβεσας, τῆς ἀπάτης τὴν φλόγα. Ἀλλ' ὦ Ἱεροµάρτυς ἔνδοξε, ἀδιαλείπτως πρέσβευε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. Ἦχος γ'. εραρχικὴν ἐνδεδυµένος στολήν, λόγῳ καὶ ἔργῳ καὶ σοφίᾳ, Ἱ καὶ ποικίλαις ἀρεταῖς, τὸ τοῦ Σωτῆρος ἱερούργησας, Εὐαγγέλιον µακάριε ἐκ µαταίας γὰρ ἀναστροφῆς, σκεῦος εὔχρηστον πέφηνας, εἰς ὑπουργίαν θείαν, δι' Ἰουστίνης τῆς Θεόφρονος καὶ καλῶς ποιµάνας, τὸν περιούσιον λαὸν τοῦ Θεοῦ, πολλοὺς προσήγαγες Κυρίῳ, σεσωσµένους τῷ λόγῳ σου, καὶ τῷ οἰκείῳ ὑποδείγµατι καὶ ἀθλητικὸν ἀνύσας στάδιον, σὺν τῇ καλλιπαρθένῳ

11 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 9 Ἰουστίνῃ, ὡς θύµατα ἄµωµα, Χριστῷ προσήχθητε, καταπαλαίσαντες τὸν τύραννον. Ἀλλ' ὡς τῆς ἄνω δόξης κοινωνοί, Κυρίῳ πρεσβεύσατε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν. Ἦχος δ'. ῶν τοῦ ἐχθροῦ µεθοδειῶν περιγενόµενοι, ὑπεροψίᾳ γεηρῶν, Τ καὶ περιουσίᾳ πίστεως, καὶ πλούτῳ Θείας Χάριτος, τῆς µανίας αὐτοῦ ἀπαλλάσσετε, τοὺς τῇ πρεσβείᾳ ὑµῶν σπεύδοντας, Κυπριανὲ καὶ Ἰουστίνα ἔνδοξοι. Ὅθεν τὴν Μονὴν ὑµῶν, ἰατρεῖον ψυχῶν καὶ σωµάτων ἐδείξατε, ἀοράτοις ὑµῶν ἐπισκέψεσι τοὺς γὰρ δεινῶς συνεχοµένους, τῇ τοῦ Βελίαρ κακίᾳ, λυτροῦσθε τῆς µάστιγος, εὐφροσύνην καὶ χαρὰν καὶ ὑγείαν βραβεύοντες ἔνθεν ὡς ἑτοίµους βοηθούς, καὶ εὐεργέτας συµπαθεῖς, ὑµᾶς γεραίροµεν, δοξάζοντες Χριστόν, Τὸν ὑµᾶς δοξάσαντα. όξα. Ὁ αὐτός. ὸν ἐν Ἱεράρχαις Ἀθλητήν, ὡς τῆς εὐσεβείας µυσταγωγὸν καὶ Τ ὑπέρµαχον, Κυπριανὸν τὸν µέγαν, ἐν ὕµνοις τιµήσωµεν, σὺν τούτῳ γεραίροντες, Ἰουστίναν τὴν παρθένον, τὴν τοῦ ἐχθροῦ τὰς παγίδας συντρίψασαν τὸν γὰρ Σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ ἀράµενοι, τοῖς ἴχνεσιν Αὐτοῦ ἐπορεύθησαν, Θεολήπτῳ γνώµῃ, καὶ ὁλοτρόπῳ σπουδῇ καὶ ὁ µὲν ἀµέµπτως ἱεράτευσε, Τῷ Θεῷ τῶν ὅλων, ἡ δὲ µυστικῶς νενύµφευται, Τῷ Νυµφίῳ τῶν ψυχῶν Ὧ καὶ προσήγαγον ἀµφότεροι, τὴν τοῦ αἵµατος ἔκχυσιν, ὡς προσφορὰν τελείαν, πρεσβεύοντες ἀπαύστως, ρύεσθαι ἡµᾶς πάσης θλίψεως. Ἐ Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὁ αὐτός. κ παντοίων κινδύνων τοὺς δούλους σου φύλαττε, εὐλογηµένη Θεοτόκε ἵνα Σε δοξάζωµεν, τὴν ἐλπίδα τῶν ψυχῶν ἡµῶν.

12 10 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας Εἰς τὸν Στίχον, Στιχηρὰ Προσόµοια. Ἦχος πλ α'. Χαίροις ἀσκητικῶν. αίροις Κυπριανὲ ἱερέ, ἱερωσύνης ἱερᾶς ὑποτύπωσις ὁ πλάνην Χ λιπὼν πατρώαν, καὶ ἀπὸ µάγων ὀφθείς, τοῦ Εὐαγγελίου µύστης ἔνθεος ἐντεῦθεν ἐποίµανας, εὐσεβείας τοῖς δόγµασιν, ὡς Ἱεράρχης, ἱερὸς καὶ Θεόσοφος, τὴν ἀπόλεκτον, τοῦ Χριστοῦ ποίµνην Ὅσιε. Ὅθεν καὶ τὴν εὐσέβειαν, κρατύνων τοῖς πέρασιν, ἀθλητικῶς ἠγωνίσω, καταβαλὼν τὸν πολέµιον. Καὶ νῦν ἐκδυσώπει, ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν δοθῆναι, τὸ Μέγα Ἔλεος. Στίχ. Θαυµαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. αίροις Παρθενοµάρτυς Χριστοῦ, τῆς παρθενίας ὁ λειµὼν ὁ µυρίπνοος, Θεόληπτε Ἰουστίνα, ἡ τὴν µανίαν ἐχθροῦ, τοῦ Χ Σταυροῦ τῷ ὅπλῳ καταισχύνασα ἐντεῦθεν ἐγνώρισε, τὴν ἀπάτην τοῦ ὄφεος, γνώµῃ εὐθείᾳ, καὶ Χριστῷ προσελήλυθε, µετὰ πίστεως, ὡς ἀρνίον πραότατον, πρώην ὁ ἀντικείµενος, τῷ λόγῳ τῆς Χάριτος, Κυπριανὸς ὁ Θεόφρων, µεθ' οὗ καὶ χαίρουσα ἤθλησας. Καὶ νῦν δυσωπεῖτε, ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν δοθῆναι, τὸ Μέγα Ἔλεος. Στίχ. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ ἐθαυµάστωσεν ὁ Κύριος. αίροις Κυπριανὲ ἱερέ, καὶ Ἰουστίνα τοῦ Χριστοῦ νύµφη Χ ἄφθορε, προστάται καὶ πολιοῦχοι, ὑµῶν τῆς θείας Μονῆς, τῆς ἀνακειµένης ὑµῖν πάντοτε ὑµῶν τῇ πρεσβείᾳ γάρ, πάσης θλίψεως ρύεται, καὶ τοὺς ἐν ταύτῃ, προσιόντας ἑκάστοτε, πληροῖ χάριτος, ταῖς ὑµῶν παρακλήσεσιν ἔνθεν ὑµᾶς γεραίρουσα, δοξάζει τὸν Κύριον, Τὸν δι' ὑµῶν χορηγοῦντα, τοῖς ἀσθενοῦσι τὴν ἴασιν. Αὐτὸν δυσωπεῖτε, ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν δοθῆναι, τὸ Θείον Ἔλεος.

13 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 11 όξα. Ἧχος πλ. δ'. περφρονήσας τῶν φθαρτῶν, τῇ ἐπιγνώσει τοῦ κρείττονος, Ὑ ὠκειώθης Κυρίῳ, Κυπριανὲ ἱερώτατε Ἰουστίναν γὰρ τὴν πάνσεµνον, βουληθεὶς χειρώσασθαι, τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας, ἔγνως τὴν ἀλήθειαν, καὶ σεαυτὸν ὑπέταξας, τῷ λόγῳ τῆς πίστεως καὶ Ἀποστολικὸν ἐπιδειξάµενος ζῆλον, µαρτυρικῶν ἐπάθλων ἠξίωσαι, ὑπὲρ ἡµῶν δεόµενος, τῶν προσιόντων τῇ πρεσβείᾳ σου. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὁ αὐτός. έσποινα πρόσδεξαι, τὰς δεήσεις τῶν δούλων Σου, καὶ λύτρωσαι ἡµᾶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως. Νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον καὶ τὰ Ἀπολυτίκια. Ἦχος γ'. Θείας πίστεως. είου Πνεύµατος, τῇ χορηγίᾳ, φῶς προσέλαβες, Θεογνωσίας, Θ Κυπριανὲ καταισχύνας τὸν δράκοντα καὶ µαρτυρίου τὸν δρόµον διήνυσας, σὺν Ἰουστίνῃ ὁµοῦ τῇ Θεόφρονι µεθ' ἧς πρέσβευε, Τριάδι τῇ πανοικτίρµονι, δωρήσασθαι ἡµῖν τὸ Μέγα Ἔλεος. όξα. Ἕτερον. Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον. πιστρέψας ἐκ πλάνης πρὸς τὴν εὐσέβειαν, Κυπριανὲ Θεοφάντορ τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, Ἱεράρχης καὶ σοφὸς ποιµὴν Ἐ γεγένησαι, καὶ ἀθλήσας ἀνδρικῶς, σὺν Ἰουστίνῃ τῇ σεµνῇ, καθείλετε τὴν ἀπάτην µεθ' ἧς Χριστὸν ἐκδυσώπει, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν.

14 12 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. αῖρε πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος χαῖρε τεῖχος καὶ σκέπη τῶν Χ προστρεχόντων εἰς Σέ χαῖρε ἀχείµαστε Λιµὴν καὶ Ἀπειρόγαµε, ἡ τεκοῦσα ἐν σαρκί, Τὸν Ποιητήν Σου καὶ Θε- όν, πρεσβεύουσα µὴ ἐλλείπῃς, ὑπὲρ τῶν ἀνυµνούντων, καὶ προσκυνούντων τὸν Τόκον Σου.

15 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 13 ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὴν α' Στιχολογίαν, Κάθισµα. Ἦχος α'. Τὸν Τάφον Σου Σωτήρ. ς ἄστρον παµφαές, ἐκ νυκτὸς ἀγνωσίας, ἀνέλαµψας ἡµῖν, Ὡ καταλείψας τὴν πλάνην, καὶ σκεῦος πολυτίµητον, ἐπιπνοίας τῆς ἄνωθεν, ἐχρηµάτισας, Κυπριανὲ θεηγόρε ὅθεν ἅπαντες, σὺν τῇ σεµνῇ Ἰουστίνῃ, τιµῶµεν σε Ἅγιε. όξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. ῷ πόθῳ Τοῦ ἐκ Σοῦ, προελθόντος ἀφράστως, τρωθεῖσα τὴν Τ ψυχήν, ἡ σεµνὴ Ἰουστίνα, ὀπίσω Σου Πανάχραντε, ψαλµικῶς ἠκολούθησε, καὶ ἀθλήσασα, τοῦ οὐρανίου νυµφῶνος, κατηξίωται, σὺν ταῖς φρονίµοις παρθένοις, ὑµνοῦσα τὴν δόξαν Σου. Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν, Κάθισµα. Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε. εσµοῖς θείας πίστεως, Κυπριανὸς ὁ σοφός, συνδέδεται Χάριτι, τῇ Ἰουστίνῃ πιστῶς, ὡς ἔγνω τὸν Κύριον ταύτην δὲ ἐν τῷ βίῳ, συνακόλουθον ἔχων, ἤσχυνεν ἐν τοῖς ἄθλοις, µετ' αὐτῆς τὸν Βελίαρ καὶ νῦν τῆς ἄνω δόξης, ὁµοῦ κατηξιώθησαν. όξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. ριστὸν σωµατώσασα, Τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν, ἐθέωσας Χ Ἄχραντε, τῶν γηγενῶν τὴν θνητήν, οὐσίαν Τῷ Τόκῳ Σου ὅθεν καὶ Ἰουστίνα, ἡ Θεόληπτος κόρη, ἤθλησεν ἀνενδότως, τῇ Αὐτοῦ ἀγαπήσει. Καὶ νῦν Θεογεννῆτορ, τῆς δόξης Αὐτοῦ ἔτυχε.

16 14 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισµα. Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον. αγικὴν τερατείαν λιπὼν µακάριε, Εὐαγγελίου τῷ λόγῳ τὸν Μ νοῦν ὑπέταξας, καὶ ἐπλήσθης δωρεῶν τῶν ὑπὲρ ἔννοιαν, ὡς Ἀποστόλων µιµητής, καὶ σοφὸς ἱερουργός, Κυπριανὲ Θεοφάντορ καὶ νῦν Χριστὸν ἐκδυσώπει, σὺν Ἰουστίνῃ ἡµᾶς σώζεσθαι. όξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. ὴν Ἁγνὴν Θεοτόκον καὶ Θεοµήτορα, Ἰουστίνα ἡ Μάρτυς προστάτιν ἔχουσα, κατεπάλαισεν ἐχθροῦ τὰ µηχανήµατα, καὶ Τ προσενήνεκται Χριστῷ, ἐναθλήσασα στερρῶς, ὡς ἄµωµον ἱερεῖον, διὰ παντὸς δυσωποῦσα, ἡµῖν διδόναι Θεῖον Ἔλεος. ΤΑΞΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Οἱ Ἀναβαθµοί, τὸ α' Ἀντίφωνον τοῦ δ' Ἤχου. Προκείµενον, Ἦχος δ'. Οἱ ἱερεῖς Σου Κύριε ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ Ὅσιοί Σου ἀγαλλιάσονται. Στίχ. Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τὰ ἔθνη, ἐνωτίσασθε πάντες οἱ λαοί. Τὸ Πᾶσα πνοή. Εὐαγγέλιον τὸ εἰς Ἱεράρχας βλέπε Νοεµβρίου ΙΓ' (τῆς Θ. Λειτουργίας: Ἰωάν., ι', 9-16). Ὁ Ν' (50ὸς) Ψαλµός. όξα. Ταῖς τῶν Σῶν Μαρτύρων. Καὶ νῦν. Ταῖς Τῆς Θεοτόκου.

17 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 15 Εἶτα τὸ Ἰδιόµελον. Ἦχος πλ. β'. Στίχ. Ἐλέησόν µε ὁ Θεὸς κατὰ τὸ Μέγα Ἔλεός Σου. ὴν µαγικὴν ἀποβαλὼν ἀπάτην, τῆς θεϊκῆς εὐσπλαγχνίας, Τ ἀνεδείχθης µυσταγωγός, Κυπριανὲ Πατὴρ ἡµῶν καὶ ταῖς ἀρεταῖς λαµπρύνας τὴν ζωήν, περιφανὴς ἐν Ἱεράρχαις ὤφθης, καὶ ἐν ἀθλήσει ἀήττητος, τῆς εὐσεβείας ὁµολογήσας τὸ µυστήριον καὶ δι' ἀµφοτέρων Χριστὸν δοξάσας, τῆς αἰωνίου δόξης ἠξίωσαι, σὺν Ἰουστίνῃ τῇ µακαρίᾳ. Σὺν αὐτῇ οὖν πρέσβευε, ρύεσθαι ἡµᾶς, µαγικῶν τεχνασµάτων, καὶ συνοχῆς πονηρᾶς, καὶ πάσης δαιµονικῆς ἐπιθέσεως. Εἶτα οἱ Κανόνες τῆς Θεοτόκου, ἐκ τῆς Μικρᾶς Παρακλήσεως, µετὰ τῶν Εἰρµῶν εἰς ς', καὶ τῶν Ἁγίων εἰς η'. Κ Ὑ Π Κανὼν τῶν Ἁγίων, οὗ ἡ ἀκροστιχίς «Κυπριανῷ σὺν Ἰουστίνῃ ἆσµα. Γερασίµου.» Ὠδὴ α'. Ἦχος δ'. Ἀνοίξω τὸ στόµα µου. υρίων τὸν Κύριον, καὶ Βασιλέα τῆς κτίσεως, Χριστὸν καθικέτευε, Κυπριανὲ ἱερέ, λόγον δοῦναί µοι, ὁµοῦ σὺν Ἰουστίνῃ, ὑµνῆσαι τὰ σκάµµατα, ὑµῶν µακάριοι. πῆρξας τὸ πρότερον, τῆς δυσσεβείας συνήγορος, ἀλλ' ὕστερον γέγονας, ἀλλοιωθεὶς µυστικῶς, Θείῳ Πνεύµατι, Κυπριανὲ παµµάκαρ, Χριστοῦ τοῦ Παντάνακτος, µύστης θερµότατος. ρὸς γνῶσιν σωτήριον, δι' Ἰουστίνης ὡδήγησαι, ὡς ἔγνωκας ἄπρακτον, τὴν τοῦ Βελίαρ ἰσχύν, καὶ ἀπείληφας, Κυπριανὲ πλουσίως, τὴν Χάριν τοῦ Πνεύµατος, βίου λαµπρότητι.

18 16 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας Ρ Θεοτοκίον. υσθεῖσα Πανάχραντε, ἐπιβουλῆς τοῦ ἀλάστορος, τῇ Σῇ Θείᾳ Χάριτι, ἡ Ἰουστίνα Ἁγνή, τὴν Σὴν ἄµαχον, ἀνύµνει προστασίαν, καὶ χαίρουσα ἤθλησεν, ἐνθέῳ ἔρωτι. Ἀ Καταβασία. νοίξω τὸ στόµα µου καὶ πληρωθήσεται Πνεύµατος, καὶ λόγον ἐρεύξοµαι, Τῇ Βασιλίδι Μητρί, καὶ ὀφθήσοµαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, καὶ ᾄσω γηθόµενος, Ταύτης τὰ θαύµατα. Ἰ Ὠδὴ γ'. Τοὺς Σοὺς ὑµνολόγους. λύος παθῶν κεκαθαρµένος, ἑνώσει τοῦ κρείττονος σοφέ, ἐδέξω φῶς τὸ ἄϋλον, καὶ Ἱεράρχης ὅσιος, Κυπριανὲ µακάριε, τῆς Ἐκκλησίας γεγένησαι. Ἀ Ν Ὡ θλήσας ὁµοῦ σὺν Ἰουστίνῃ, ὡς θύµατα ἄµωµα Χριστῷ, Κυπριανὲ προσήχθητε, καὶ τοῖς οἰκείοις αἵµασι, τῶν εὐσεβῶν τὸ πλήρωµα, Πνεύµατι θείῳ ἠρδεύσατε. αὸν καὶ Μονὴν ὑµῶν τὴν θείαν, λαµπρῶς ἁγιάζοντες σοφοί, ὑµῶν ταῖς ἐπισκέψεσι, τοὺς ἐν αὐτῇ προστρέχοντας, ταχέως ἀπαλλάττετε, δαιµονικῶν ἐπιθέσεων. Θεοτοκίον. ς Μήτηρ Θεοῦ Τοῦ Φιλανθρώπου, Παρθένε δεινῆς ἐπιβουλῆς, τὴν Ἰουστίναν ἔσωσας, προστρέξασαν τῇ σκέπῃ Σου διό Σε µεγαλύνοµεν, οἱ σεσωσµένοι Τῷ Τόκῳ Σου.

19 Τ Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 17 Καταβασία. οὺς Σοὺς ὑµνολόγους Θεοτόκε, Ἡ ζῶσα καὶ ἄφθονος Πηγή, θίασον συγκροτήσαντας πνευµατικὸν στερέωσον καὶ ἐν Τῇ Θείᾳ δόξῃ Σου, στεφάνων δόξης ἀξίωσον. Κάθισµα. Ἦχος πλ. δ'. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. ν τῇ πλάνῃ ὑπάρχων περιφανής, ὡς θεράπων µαγείας καὶ Ἐ ὑπουργός, πολλῷ ὤφθης πλείονι, ἐν τῇ πίστει λαµπρότερος, κληθεὶς ὥσπερ ὁ Παῦλος, πρὸς γνῶσιν τὴν ἔνθεον, καὶ τούτῳ χρηµατίσας, τοῦ ζήλου ὁµότροπος. Ὅθεν καὶ ἀθλήσας, στερροτάτῃ καρδίᾳ, τῆς ἄνω λαµπρότητος, ἐπαξίως µετέσχηκας, Κυπριανὲ ἀξιάγαστε καὶ νῦν σὺν Ἰουστίνῃ σοφέ, τὸν εσπότην πάντων καθικέτευε, τοῦ διδόναι πταισµάτων, ἡµῖν τὴν συγχώρησιν. όξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. ὸν Θεὸν τῶν ἁπάντων καὶ Ποιητήν, ἀπορρήτως κυήσασα ἐν Τ σαρκί, φθορᾶς ἠλευθέρωσας, τὴν οὐσίαν τὴν βρότειον, καὶ τῆς ἀθανασίας, τὰ ρεῖθρα ἀνέβλυσας, τοῖς Σὲ ὡς Θεοτόκον, δοξάζουσι Πάναγνε. Ὅθεν ἀφθαρσίας, ἐκ φθορᾶς παθηµάτων, ὁδόν µε ὁδήγησον, τὴν ψυχήν µου καθαίρουσα, µολυσµῶν τῶν τοῦ σώµατος, Παρθένε Θεοµῆτορ Ἁγνή, ἵνα πίστει µεγαλύνω πάντοτε, τῆς Σῆς κηδεµονίας, τὸν πλοῦτον Πανύµνητε.

20 18 Σ Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας Ὠδὴ δ'. Ὁ καθήµενος ἐν δόξῃ. οφιστείας τῆς µαγείας, νουνεχῶς ἐναπέρριψας, καὶ τῆς εὐσεβείας, Πάτερ ἐνεδύσω τὴν δύναµιν ὅθεν ἡµᾶς µαγικοῦ παντὸς τεχνάσµατος, ἀπολύτρωσαι, Κυπριανὲ τῇ σῇ χάριτι. Ὑ µνε. Ν πὲρ πᾶσαν τῶν γηΐνων, κοινωνίαν προέκρινας, τὴν Χριστοῦ ἀγάπην, καὶ τὴν µετ' Αὐτοῦ θείαν ἕνωσιν, ὦ Ἰουστίνα καὶ χαίρουσα ἐνήθλησας ὅθεν ἔτυχες, τῆς σῆς ἐφέσεως πάνσε- εκρωθέντες τοῖς ἐν κόσµῳ ἀγαπήσει τῇ κρείττονι, ἀθανάτου δόξης, καὶ ὑπερκοσµίου λαµπρότητος, Κυπριανὲ Ἰουστίνα τε πανεύφηµοι, ἠξιώθητε, καλῶς τὸν δρόµον τελέσαντες. Ἰ Θεοτοκίον. ησοῦν τὸν Ζωοδότην, καὶ Θεὸν πάσης κτίσεως, ὅλῃ διανοίᾳ, Κεχαριτωµένη Πανάµωµε, ἡ Ἰουστίνα ἡ Μάρτυς ἀγαπήσασα, ὤφθη σύσκηνος, τῶν οὐρανίων δυνάµεων. Τ Καταβασία. ὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλήν, τῆς ἐκ Τῆς Παρθένου Σαρκώσεως, Σοῦ Τοῦ Ὑψίστου, ὁ Προφήτης Ἀββακούµ, κατανοῶν ἐκραύγαζε δόξα Τῇ υνάµει Σου, Κύριε. Ὁ Ὠδὴ ε'. Ἐξέστη τὰ σύµπαντα. νοῦς σου πεπλήρωται, τῆς ὑπὲρ νοῦν ἐλλάµψεως ἔνθεν εὐσεβείας ὤφθης στόµα, καὶ Ἐκκλησίας ὑφηγητὴς ἱερός, λόγῳ ἀληθεῖ Κυπριανέ, καὶ ἔργοις τῆς Χάριτος, βεβαιῶν

21 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 19 τοὺς Θεόφρονας. ψώθης τῷ πνεύµατι, λιπὼν πλάνης τὸν σύνδεσµον, πρὸς Ὑ ὑπερκοσµίους ἀναβάσεις, καὶ Ἰουστίναν τὴν ἐκλεκτὴν συνεργόν, ἔσχες ἀληθῶς Κυπριανέ, δρόµῳ τῷ τοῦ βίου σου, καὶ ἀθλήσεως σκάµµασι. Σ αρκὸς ἀρρωστήµατα, καὶ ψυχικὰ νοσήµατα, παύονται ὑµῶν ταῖς ἱκεσίαις, καὶ µαγγανεῖαι ἐχθροῦ ἐλαύνονται ὅθεν ἡ σεπτὴ ὑµῶν Μονή, τῇ πλουσίᾳ χάριτι, ὑµῶν χαίρει µακάριοι. Θεοτοκίον. εκοῦσα ἐν σώµατι, Τὸν ἐν µορφῇ ὑπάρχοντα, τοῦ Θεοῦ τῶν Τ ὅλων οἷα Λόγον, ἀναλλοιώτως ὑπὲρ κατάληψιν, τὴν ἀλλοιουµένην µου ψυχήν, πάθεσι τοῦ χείρονος, Θεοτόκε συνέτισον. Καταβασία. ξέστη τὰ σύµπαντα, ἐπὶ Τῇ Θείᾳ δόξῃ Σου Σὺ γὰρ Ἐ Ἀπειρόγαµε Παρθένε, ἔσχες ἐν µήτρᾳ Τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν, καὶ τέτοκας ἄχρονον Υἱόν, πᾶσι τοῖς ὑµνοῦσί Σε, σωτηρίαν βραβεύουσα. Ἱ Ὠδὴ ς'. Τὴν θείαν ταύτην. εραρχίας τὸ ἔνδυµα, λαµπρότερον τελέσας τῷ αἵµατι, τῷ τῆς ἀθλήσεως, Κυπριανὲ ἱερώτατε, πρὸς τὸν ναὸν τῆς ἄνω, δόξης ἀνέδραµες.

22 20 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας Ν Ἡ Ἀ Τ ύµφη Χριστοῦ ὤφθης πάνσεµνε, στολὴν τῆς σῆς ἁγνείας φοινίξασα, οἰκείῳ αἵµατι, ὦ Ἰουστίνα καὶ χαίρουσα, πρὸς τὸν νυµφῶνα ἤρθης, τὸν ἐπουράνιον. ξυνωρὶς ἡ πανθαύµαστος, ἡµῶν οἱ κηδεµόνες καὶ ἔφοροι, ἀνευφηµείσθωσαν, Κυπριανὸς ὁ πανεύφηµος, καὶ Ἰουστίνα ἅµα, ἡ καλλιπάρθενος. Θεοτοκίον. νερµηνεύτως κυήσασα, Τὸν πάντα ἐκ µὴ ὄντων βουλήµατι, καθυποστήσαντα, Θεοχαρίτωτε έσποινα, τῆς θείας Αὐτοῦ δόξης, ἡµᾶς ἀξίωσον. Καταβασία. ὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιµον, τελοῦντες ἑορτὴν οἱ Θεόφρονες, Τῆς Θεοµήτορος, δεῦτε τὰς χεῖρας κροτήσωµεν, Τὸν ἐξ Αὐτῆς τεχθέντα Θεὸν δοξάζοντες. Κοντάκιον. Ἦχος δ'. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. ἐκ τῆς πλάνης ὡς ἀστὴρ ἀναλάµψας, καὶ ἀπὸ µάγων ἱερὸς Ὁ Θεοφάντωρ, Κυπριανὸς ὁ µέγας ἀνυµνείσθω µοι τούτῳ συντιµάσθω δέ, ἡ σεµνὴ Ἰουστίνα ἅµα γὰρ συνήθλησαν, εὐσεβείας τὸ σκάµµα καὶ νῦν ὁµοῦ πρεσβεύουσι Χριστῷ, ἡµῖν διδόναι, πταισµάτων συγχώρησιν. Ὑ Ὁ Οἶκος. ποταχθεὶς ὁλοσχερῶς, τῆς πλάνης τῇ κακίᾳ, ἐν τῇ τοῦ βίου σου νυκτί, καὶ ζοφερᾷ πορείᾳ, εὗρες παραδόξως, Χριστὸν τὸν Ἥλιον τῆς όξης, καλοῦντά σε ἐκ τῆς µαταίας ἀναστροφῆς,

23 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 21 πρὸς τὸ φῶς τῆς ἀϊδίου ζωῆς, καὶ καθαρᾶς πολιτείας καὶ ἀγρευθεὶς τῇ ἄνωθεν δυνάµει, ἀπέστης ἐκ τῶν βδελυκτῶν ἔργων τοῦ σκότους, ἰδὼν τὴν τοῦ Σατανᾶ ἀπρακτοῦσαν ἰσχύν, ἐν τῷ ἐκπειράζειν τὴν τι- µίαν παρθένον, Ἰουστίναν τὴν ἔνδοξον ἔνθεν ἀναγεννηθεὶς δι' ὕδατος καὶ Πνεύµατος, καινὸς ἀντὶ παλαιοῦ γέγονας, Χριστὸν ὁλικῶς ἐνδυσάµενος Ὧ πιστῶς ἱερατεύσας, ὡς ἀρχιερεὺς ὅσιος καὶ ἄκακος, µαρτυρικῶς πρὸς Αὐτὸν ἐξεδήµησας, σὺν τῇ σεµνῇ Ἰουστίνη µεθ' ἧς ἀεὶ πρέσβευε Χριστῷ, Κυπριανὲ παµµακάριστε, ἡµῖν διδόναι πταισµάτων συγχώρησιν. Συναξάριον. Τῇ Β' τοῦ αὐτοῦ µηνός, Μνήµη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱεροµάρτυρος Κυπριανοῦ, Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς ἐν Πισιδίᾳ, καὶ τῆς Ἁγίας Παρθενοµάρτυρος Ἰουστίνης. Στίχοι. Ἀλγεῖ Σατανᾶς τὸν πάλαι φίλον βλέπων Ξίφει φιλοῦντα, συνθανεῖν Ἰουστίνῃ. Τµήθη δευτερίῃ σὺν Ἰουστίνῃ Κυπριανός. Οὗτοι ἤνυσαν τὸν τῆς ἀθλήσεως δρόµον ἐν Νικοµηδείᾳ τῆς Βιθυνίας ἐπὶ ιοκλητιανοῦ, ἐν ἔτει τδ' (304). Ὁ Κυπριανὸς ἦν εὐγενὴς καὶ πλούσιος, φιλόσοφος καὶ µάγος ἄκρος ἠγρεύθη δὲ πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν παρὰ Ἰουστίνης τῆς παρθένου, Χριστιανῆς οὔσης, ἐκ αµασκοῦ καταγοµένης, πάσας τὰς δαιµονικὰς αὐτοῦ ἐνεργείας, ὡς ἱστὸν ἀράχνης διαλυσάσης ἀνήρ γάρ τις Ἕλλην, Ἀγλαΐδας λεγόµενος, ἔρωτι τοῦ κάλλους αὐτῆς τρωθεὶς καὶ µὴ τυχὼν τοῦ σκοποῦ, προσῆλθε τῷ Κυπριανῷ ὁ δὲ ἐκ τρίτου δαίµονας ἐξαποστείλας πρὸς τὴν κόρην, οὐδὲν ἤνυσεν. Ὡς οὖν ἔγνω τὴν ἑαυτοῦ τέχνην ἀπρακτοῦσαν, ἐπίστευσε Τῷ Κυρίῳ καὶ κατακαύσας τὰ µαγικὰ αὐτοῦ βιβλία, ἐβαπτίσθη γίνεται δὲ καὶ τελευταῖον ἐπίσκοπος τῆς ἐν Πισιδίᾳ Ἀντιοχείας καὶ πολλοὺς ὁδηγήσας πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν, ἐκρατήθη παρὰ τοῦ Κόµητος τῆς Ἀνατολῆς σὺν Ἰουστίνῃ καὶ τὰς πλευρὰς ξέονται καὶ σιδηρῷ τηγάνῳ ἐµβάλλονται καὶ ἐπὶ Νικοµήδειαν τέλος ἀπαχθέντες, τὰς κεφαλὰς ἀφαιροῦνται. Τὰ δὲ τίµια αὐτῶν σκήνη, λάθρα µετενεχθέντα εἰς Ρώµην καὶ ἐν ἰδίῳ ναῷ κατατεθέντα, ὅν εὐσεβὴς γυνὴ ἐδείµατο, πηγὰς ἰαµάτων βλύζουσι, τοῖς εὐλαβῶς προσιοῦσιν. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ αὐτῶν µαρτυρείῳ, τῷ ὄντι πέραν ἐν τοῖς Σολοµῶντος, νῦν δὲ ἐν Κορινθίᾳ, ἐν τῇ παρὰ τὸ χωρίον ερβενάκια Ἱερᾷ καὶ Σεβασµίᾳ αὐτῶν Μονῇ. Λύουσι δὲ οἱ Ἅγιοι

24 22 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας καὶ δὴ ὁ µέγας Κυπριανός, πᾶσαν µαγικὴν τέχνην καὶ ἐπήρειαν ἀκαθάρτων πνευµάτων, ὡς ἐξαίρετον Χάριν πρὸς τοῦτο λαβὼν παρὰ Κυρίου. Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡµᾶς. Ἀµήν. Ὠδὴ ζ'. Οὐκ ἐλάτρευσαν. τόµα ἔνθεον, Κυπριανὲ µακάριε, πλουτήσας εἵλκυσας, πρὸς Σ ἀληθείας ὁδόν, πολλοὺς καὶ προσήγαγες, Χριστῷ κραυγάζοντας Ὑπερύµνητε, Ὁ τῶν Πατέρων Κύριος, καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. έγας πέφηνας, µετὰ τὴν σὴν ἀλλοίωσιν, µύστης τῆς Χάριτος, Μ καὶ Ἱεράρχης σοφός, ζωῆς καθαρότητι, καὶ ταπεινώσει πολλῇ, ἀνυψούµενος, Κυπριανὲ πρὸς Κύριον, Τὸν ἐν ξύλῳ ὑψωθέντα. παν τέχνασµα, τὸ κατὰ σοῦ φερόµενον, τοῦ πολεµήτορος, ἐν Ἅ τῇ δυνάµει Χριστοῦ, Ἰουστίνα ἤσχυνας, καὶ καθωδήγησας, πρὸς εὐσέβειαν, Κυπριανὸν τὸν ἔνδοξον, προσελθόντα Τῷ Κυρίῳ. Θεοτοκίον. νοῦσα πάνσεµνε, τὴν τοῦ ἐχθροῦ ἐπίνοιαν, Χριστῷ προσέπεσας, ἐν προσευχῇ ἐκτενεῖ, καὶ Τούτου Τὴν Ἄχραντον, Μητέ- Γ ρα δάκρυσι, καθικέτευσας ἐντεῦθεν καταβέβληκας, Ἰουστίνα τὸν Βελίαρ.

25 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 23 Καταβασία. ὐκ ἐλάτρευσαν, τῇ κτίσει οἱ Θεόφρονες, παρὰ Τὸν Κτίσαντα Ο ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλήν, ἀνδρείως πατήσαντες, χαίροντες ἔψαλλον Ὑπερύµνητε, Ὁ τῶν Πατέρων Κύριος, καὶ Θεὸς Εὐλογητὸς εἶ. Ὠδὴ η'. Παῖδας εὐαγεῖς. ργοις εὐσεβείας διαλάµψας, φωστὴρ Ἐκκλησίας διαυγέστατος, καὶ ποιµὴν Θεόληπτος, καὶ βίου σεµνότητος, Θεοειδὴς Ἔ διδάσκαλος καὶ ὑποτύπωσις, ἐδείχθης καὶ πολλοὺς σεσωσµένους, ἴθυνας Κυρίῳ, Κυπριανὲ Θεόφρον. ώµῃ οὐρανίῳ Ἰουστίνα, τῆς φύσεως τὴν ἀσθένειαν ρωννύουσα, ὑπὲρ φύσιν ἤσκησας, ἀρετῶν λαµπρότητα, καὶ παρθενίας Ρ κάλλεσι περιαστράπτουσα, Μαρτύρων ἐκοσµήθης στεφάνῳ, καὶ Τοῦ σοῦ Νυµφίου, τῆς δόξης ἠξιώθης. γρυπνοι φρουροί τε καὶ προστάται, ὑπάρχοντες τῆς Μονῆς Ἄ ὑµῶν µακάριοι, πᾶσαν ἀπεκρούσασθε, εἰς αὐτὴν ἐπίθεσιν, τοῦ παλαµναίου δράκοντος ὑµῶν δεήσεσι, σοφὲ Κυπριανὲ Θεηγόρε, σὺν τῇ Ἰουστίνῃ, Κυρίου παραστάται. Θεοτοκίον. άρκα ἐκ Σοῦ ἔµψυχον καὶ ἔννουν, Ὁ Λόγος Ὁ Ὑπερούσιος Σ καὶ Ἄναρχος, προσλαβὼν Πανάχραντε, διπλοῦς κόσµῳ πέφηνε, µίαν φέρων ὑπόστασιν καὶ µετὰ σάρκωσιν, καὶ ἔσωσεν ἡµᾶς τῆς κατάρας ὅθεν Σε ὑµνοῦµεν, ὡς Πύλην σωτηρίας.

26 24 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας Καταβασία. αῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καµίνῳ, Ὁ Τόκος Τῆς Θεοτόκου διεσώσατο, τότε µὲν τυπούµενος νῦν δὲ ἐνεργούµενος, τὴν Π Οἰκουµένην ἅπασαν, ἐγείρει ψάλλουσαν Τὸν Κύριον ὑµνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Ὠδὴ θ'. Ἅπας γηγενής. θυνας τὴν σήν ζωὴν ὡς ἐπέγνωκας Χριστὸν Τὸν Κύριον, Τούτου Τῷ θελήµατι, καὶ Ἱεράρχης ὤφθης περίδοξος, Κυπριανὲ Ἴ µακάριε, καὶ χαίρων ἤθλησας, δι' ἀγάπην, Τοῦ σὲ ἀναδείξαντος, µαθητὴν τῆς Αὐτοῦ Ἀγαθότητος. άρτυς ἀληθής, Χριστοῦ ἐχρηµάτισας, γνώµη Θεόφρονι, Τούτου ἀγαπήσασα, Τὸ Ζωηφόρον Πάθος καὶ ἤθλησας, µηδόλως Μ δειλιάσασα τυράννων δύναµιν, Ἰουστίνα ὅθεν πρὸς οὐράνιον, µετετέθης νυµφῶνα καὶ ἄφθαρτον. ἱ περιφανεῖς, ἀστέρες τῆς πίστεως καὶ συµπαθέστατοι, πάντων ἀντιλήπτορες, ταύτην τὴν Μάνδραν ὑµῶν φυλάττετε, Ο Κυπριανὲ µακάριε καὶ Ἰουστίνα σεµνή, ἀπὸ πάσης, βλάβης τοῦ ἀλάστορος, τῇ πρεσβείᾳ ὑµῶν ἀεὶ σπεύδουσαν. Θεοτοκίον. ψος ἀληθῶς, Ἀγγέλοις ἀγνώριστον ὤφθης κυήσασα, Λόγον Ὕ τὸν Πανύψιστον, σωµατωθέντα ἐκ Σοῦ δι' ἔλεος, καὶ τῶν βροτῶν ὑψώσαντα φύσιν τὴν ἔκπτωτον, Θεοτόκε διὸ κἀµὲ ὕψωσον, ἐκ παθῶν πρὸς ἀγάπην τὴν ἔνθεον.

27 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 25 Καταβασία. πας γηγενής, σκιρτάτω τῷ πνεύµατι, λαµπαδοχούµενος πανηγυριζέτω δέ, ἀύλων Νόων φύσις γεραίρουσα, τὰ ἱερὰ θαυ- Ἅ µάσια Τῆς Θεοµήτορος, καὶ βοάτω Χαίροις Παµµακάριστε, Θεοτόκε Ἁγνή, Ἀειπάρθενε. Ἐξαποστειλάριον. Ἦχος β'. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωµεν. ὸν φωτισµὸν Τοῦ Πνεύµατος, ὡς ἐδέξω ὑψόθεν, τῆς πλάνης Τ τὴν σκοτόµαιναν, νουνεχῶς ἀπορρίπτεις, Κυπριανὲ Θεοφάντορ Ἰουστίναν γὰρ Πάτερ, χειρώσασθαι πειρώµενος, δι' αὐτῆς ὡδηγήθης πρὸς Τὸν Χριστόν, ἀπορρήτῳ τρόπῳ καὶ µαρτυρίου, ἠγώνισαι τὰ σκάµµατα, σὺν αὐτῇ Ἱεράρχα. Θεοτοκίον. ωµατικῶς κυήσασα, Τὸν Θεὸν τῶν ἁπάντων, τὴν τοῦ Ἀδάµ Σ κατάκρισιν, καὶ τῆς Εὔας τὴν λύπην, ἀνέτρεψας Θεοτόκε, καὶ πηγὴν εὐλογίας, ὡς ἀληθῶς ἀνέβλυσας, τοῖς ὑµνοῦσι Παρθένε Θεοπρεπῶς, τὸ φρικτὸν Μυστήριον Τοῦ Σοῦ Τόκου, καὶ πίστει µεγαλύνουσι, Τὴν Σὴν ἄφραστον δόξαν.

28 26 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας Εἰς τοὺς Αἴνους. Ἱστῶµεν Στίχους δ', καὶ ψάλλοµεν Στιχηρὰ Προσόµοια. Ἦχος α'. Τῶν οὐρανίων ταγµάτων. ῆς µαγικῆς ἐξαπάτης γνοὺς τὴν ἀσθένειαν, Κυπριανὲ παµµάκαρ, Τῷ Σωτῆρι προσῆλθες, καὶ Τούτου ἐµυήθης τὴν πρὸς Τ ἡµᾶς, ὑπὲρ νοῦν Ἀγαθότητα ὅθεν ἐπλήσθης Χαρίτων ὑπερφυῶν, διὰ βίου καθαρότητος. ῆς παρθενίας τὸ ἄνθος τὸ εὐωδέστατον, τὴν νύµφην τοῦ Τ Σωτῆρος, Ἰουστίναν τὴν θείαν, ὠδαῖς ἐγκωµιάσωµεν ἱεραῖς, ὡς τὴν πλάνην πατήσασαν, καὶ Τῷ Κυρίῳ πρεσβεύουσαν ἐκτενῶς, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν. ὴν εὐκλεῆ ξυνωρίδα ὕµνοις τιµήσωµεν, Κυπριανὸν τὸν µέγαν, καὶ σοφὸν Ἱεράρχην, σὺν τούτῳ Ἰουστίναν τὴν θαυµα- Τ στήν, ὡς νοµίµως ἀθλήσαντας, καὶ καταργοῦντας δαιµόνων πᾶσαν ἰσχύν, τῇ δοθείσῃ αὐτοῖς Χάριτι. ς παρρησίαν µεγίστην πρὸς Τὸν Σωτῆρα Χριστόν, Ὡ Κυπριανὲ παµµάκαρ, Ἰουστίνα τε ἅµα, πλουτοῦντες περιέπετε εἰσαεί, τὴν Μονὴν ὑµῶν Ἅγιοι, καὶ τοῖς προστρέχουσι ταύτῃ πίστει θερµῇ, Χάριν δίδοσθε καὶ ἔλεος. όξα. Ἦχος πλ. α'. ῆς εὐσεβείας τὸ φῶς, ἐν τῇ σκοτίᾳ τῆς πλάνης καταλάµψαν Τ σε, Χριστοῦ θεράποντα ἔδειξε, καὶ λειτουργὸν Θεόφρονα, Κυπριανὲ τὸν πρὶν διώκτην µυστικῶς γὰρ Ὁ Σωτήρ, δι' Ἰουστίνης τῆς πανσέπτου, ὡς τὸν µέγαν Παῦλον, πρὸς τὴν οἰκείαν γνῶσιν ἐκάλεσε καὶ κατ' αὐτὸν διαπρέψας, Ἀποστολικοῖς καµάτοις,

29 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 27 Εὐαγγελίου τὸν λόγον ἐτράνωσας καὶ σὺν αὐτῇ στερρῶς ἀθλήσας, τῶν οὐρανίων ἐπάθλων, ὁµοῦ ἠξιώθητε, ὑπὲρ ἡµῶν δυσωποῦντες, Τρι- άδα Τὴν Ὁµοούσιον. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. ακαρίζοµέν Σε, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ δοξάζοµέν Σε, οἱ Μ πιστοὶ κατὰ χρέος, τὴν Πόλιν τὴν ἄσειστον, τὸ Τεῖχος τὸ ἄρρηκτον, τὴν ἀρραγῆ Προστασίαν, καὶ Καταφυγὴν τῶν ψυχῶν ἡµῶν. οξολογία µεγάλη καὶ ἀπόλυσις.

30 28 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ Τυπικά. Εἰς τοὺς Μακαρισµούς, ἐκ τοῦ Κανόνος ὠδὴ γ' καὶ ς'. Ἀπόστολος: Βλέπε Ὀκτωβρίου Β' (Α' Τιµοθ., α', 12-17). Εὐαγγέλιον: Τὸ τοῦ Σαββάτου τῆς Γ' Ἑβδοµάδος ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην (κεφ. ιε', 17 ἕως κεφ. ις', 2). Κοινωνικόν: Εἰς µνηµόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος. Ἀλληλούϊα. Μεγαλυνάριον. αίρετε δαιµόνων φυγαδευταί, Κυπριανὲ Πάτερ, Ἰουστίνα τε θαυµαστή χαίρετε προστάται, ταύτης ὑµῶν τῆς Μάνδρας, καὶ πρὸς Χριστὸν µεσῖται, καὶ πρέσβεις ἄγρυπνοι. Χ

31 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 29 Σηµείωσις. Τὴν δακτυλογράφησιν τοῦ παρόντος ἀπὸ τὸ πρωτότυπο φωτοαντίγραφο (τὸ ὁποῖον ἐλάβοµεν παρὰ τοῦ Ὁσιολογιωτάτου Ἱεροµονάχου Ἀθανασίου Σιµωνοπετρίτου, Ὑµνογράφου τῆς Μ.Τ.Χ.Ε.) εἴχεν ὁ ὑποτακτικὸς τοῦ Γέροντος, Παναγιώτης, κατόπιν προτροπῆς τοῦ Γέροντος. Ἡ ἀποπεράτωση τοῦ παρόντος ἔγινε µετὰ τὴν κοίµησιν τοῦ Γέροντος. Οἱ ἀλλαγὲς ποῦ ἔγιναν ἀπὸ τὸ πρωτότυπο ποῦ µᾶς δόθηκε ἔγιναν µὲ τὴν εὐθύνη τοῦ ὑπογράφοντος καὶ ἀριθµοῦνται παρακάτω: 1. Στὸν στίχο τῶν ἀποστίχων τοῦ µικροῦ Ἑσπερινοῦ «ἐθαυµάτωσεν» σὲ «ἐθαυµάστωσεν». 2. Στὸ τρίτο ἀπόστιχον τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ «ὑµῶν δοθῆναι» σὲ «ἡµῶν δοθῆναι». 3. Στὸ µεσώδιον Κάθισµα «ἀξιάγιαστε» σὲ «ἀξιάγαστε». 4. Στὸ Συναξάριον «νῦν δὲ ἐν Ἀττικῇ, ἐν τῇ παρὰ τὴν κώµην Φυλὴν Ἱερᾷ καὶ Σεβασµίᾳ αὐτῶν Μονῇ» σὲ «νῦν δὲ ἐν Κορινθίᾳ, ἐν τῇ παρὰ τὸ χωρίον ερβενάκια Ἱερᾷ καὶ Σεβασµίᾳ αὐτῶν Μονῇ». 5. Ὠδὴ η', γ' τροπάριον «ἐξ αὐτῆς ἐπίθεσιν» σὲ «εἰς αὐτὴν ἐπίθεσιν». 6. Λιγοστὲς διορθώσεις ὀξείας σὲ βαρεία. 7. Τὰ διάφορα συχνὰ τροπάρια, π.χ. Καταβασίαι, ποῦ ἀποσιωπῶντο στὸ πρωτότυπο µετὰ τὶς πρῶτες τους λέξεις, τὰ πήραµε ἀπὸ διάφορα ἐκκλησιαστικὰ βιβλία. Παρακαλῶ νὰ µὲ συγχωρήσετε γιὰ τυχὸν λάθη µου καὶ ἐνηµερῶστε γραπτῶς τὴν Ἱ. Μονήν µας. Ἐν Γιοῦλες τοῦ Τέξας τῇ 15ῃ Ὀκτωβρίου Παναγιώτης. Παπαδηµητρίου Τέλος καὶ Τῷ Θεῷ όξ.

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ. Ἰουνίου Κ. Μνήµην ἐπιτελοῦµεν, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν. καὶ ιδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ. Ἰουνίου Κ. Μνήµην ἐπιτελοῦµεν, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν. καὶ ιδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ Ἰουνίου Κ Μνήµην ἐπιτελοῦµεν, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν καὶ ιδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Μετὰ τὸν Προοιµιακόν, τὸ «Μακάριος ἀνήρ». Εἰς δὲ τὸ «Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος δ' Ἀμήν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ. Σοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ. Σοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Σοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ ΑΡΣΑ 2011 [1] ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗ Θ' ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝ ΣΨ ΜΙΚΡΨ ΕΠΕΡΙΝΨ Ἱστῶμεν στίχους δ' κάι ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

07-06-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Τῶν Ἁγίων Πάντων, Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἱεροµάρτυρος Θεοδότου Ἀγκύρας. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινο ν Α Τῷ Σαββα τῳ ἑσπε ρας, Θ Ὥρα.

07-06-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Τῶν Ἁγίων Πάντων, Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἱεροµάρτυρος Θεοδότου Ἀγκύρας. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινο ν Α Τῷ Σαββα τῳ ἑσπε ρας, Θ Ὥρα. 07-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΑΤΩ ΕΣΠΕΡΑΣ 07-06-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Τῶν Ἁγίων Πάντων, Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἱεροµάρτυρος Θεοδότου Ἀγκύρας. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινο ν Α Τῷ Σαββα τῳ ἑσπε ρας, Θ Ὥρα Ἀπολυτίκιον 3 Γ Ἦχος 3 3 Γα

Διαβάστε περισσότερα

Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334

Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334 Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334 Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, ὁ Ἀναγνώστης τὸν Ψαλμὸν ρμβ (142) Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου Εἶτα Θεὸς Κύριος... Καὶ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας καὶ Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013 Ἐμπροσθόφυλλον Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα. Ἐκ τοῦ Ἁγιογραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶμεν Στίχους δ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος β. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. Ὅτε ὁ σὸς ἅγιος ναός,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΙΕΡΑ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΙΕΡΑ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΡΜΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΕΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3).

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3). 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3). * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΑΝΤΩΝ. Μηνὶ Ἰουλίῳ γ. Μνήµη τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ µαρτύρων

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΑΝΤΩΝ. Μηνὶ Ἰουλίῳ γ. Μνήµη τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ µαρτύρων ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΑΝΤΩΝ Μηνὶ Ἰουλίῳ γ Μνήµη τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ µαρτύρων Θεωνᾶ, Ἥρωνος, Πίλλωνος καὶ Παύλου Κάθισµα. Ἦχος πλ. α. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Τῶν τυράννων

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΕ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Τῌ ΚΕ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Τῌ ΚΕ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Ἐθνικὴ ἑορτὴ ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἑλληνικῆς ἐ παναστάσεως τοῦ αωκα (1821). ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἀρχόμεθα τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου Ευλογήσαντος του Ιερέως το Κύριε, εισάκουσον, μεθ ὃ το Θεός Κύριος, ως συνήθως, και το εξής

Διαβάστε περισσότερα

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι.

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι. 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου Τῌ Θ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως τῆς ἐν Αἰγύπτῳ, τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ καὶ Κτίτορος τῆς ἐν Αἰγίνῃ Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν μοναζουσῶν,

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚϚ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἑρμολάου, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἑρμίππου καὶ Ἑρμοκράτους καὶ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς.

Τῌ ΚϚ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἑρμολάου, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἑρμίππου καὶ Ἑρμοκράτους καὶ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς. Τῌ ΚϚ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἑρμολάου, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἑρμίππου καὶ Ἑρμοκράτους καὶ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς. Ἀκολουθία ἰσχύουσα αἰωνίως, πλὴν Κυριακῆς. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν α.

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν α. 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων. Τῇ Κυριακῇ τῶν ἁγίων Πάντων τελεῖται προσκύνημα εἰς τὰς κατακόμβας τῆς Μήλου (τὸ ἀρχαιότερον ἐν Ἑλλάδι παλαιοχριστιανικὸν

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ µικρά, µεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ µικρά, µεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΛΟΥΚΑ Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου τῶν νοταρίων ( 355) µαρτύρων Ταβιθᾶς, ἣν θανοῦσαν ἀνέστησεν ὁ ἀπόστολος Πέτρος. Ἦχος δ. Ἑωθινὸν ι. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον, Συναπτὴ

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος. ( 304)

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος. ( 304) Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος. ( 304) Ἀκολουθία ἰσχύουσα αἰωνίως, πλὴν Κυριακῆς. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Πληρωθέντος τοῦ προοιμιακοῦ ψαλμοῦ, Συναπτὴ μεγάλη,

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Β Νηστειῶν. «Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ». Θεοφυλάκτου ἐπισκόπου Νικομηδείας ( 842 5). Ἑρμοῦ ἀποστόλου (α αἰ.). Ἦχος πλ. β, ἑωθινὸν Ϛ. (τυπικὸν Τριῳδίου 35 37).

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Κυθήροις θαύματος τῆς Θεοτόκου τῆς «Μυρτιδιωτίσσης», τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ Ἰσαποστόλου Θέκλης, τοῦ Ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ. Ἐκδόσις ΙΑΚΣ

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ. Ἐκδόσις ΙΑΚΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Ἐκδόσις ΙΑΚΣ 2 ΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Τῶν μετά τήν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρησάντων,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ

Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Ν Φ Α Ν Α Ρ Ι Ο Υ Κ Α Ι Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ Τ Ο Ν Θ Α Υ Μ Α Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Ν (Ποίημα Διονυσίου

Διαβάστε περισσότερα

σου δόξα τῇ ἀνεκφράστῳ Λόγε συγκαταβάσει σου. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

σου δόξα τῇ ἀνεκφράστῳ Λόγε συγκαταβάσει σου. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379). * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

Ηχος πλ. δ ἑωθινὸν ϛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος πλ.δ' ὁ α χορὸς Ἀμήν.

Ηχος πλ. δ ἑωθινὸν ϛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος πλ.δ' ὁ α χορὸς Ἀμήν. 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΛΟΥΚΑ. Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Καλλιστράτου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ. Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀριστάρχου καί τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Ηχος πλ. δ ἑωθινὸν

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΙΕ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

Τῌ ΙΕ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Τῌ ΙΕ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους δ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ προσόμοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΧΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΙΑΝ Τῌ Α ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379).

Διαβάστε περισσότερα

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου Ὁσίου ( 1994). Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων. Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν Ϛ.

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου Ὁσίου ( 1994). Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων. Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν Ϛ. 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου Ὁσίου ( 1994). Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων. Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν Ϛ. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * *

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * * 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΔ (Θ ΛΟΥΚΑ) Γουρία, Σαμωνᾶ ( 299 306) καὶ Ἀβίβου ( 222) μαρτύρων καὶ ὁμολογητῶν. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Ἀρχεται ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΕΙΣ ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Ὁ Ἱερεὺς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰώνας

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ Α ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, υἱῶν Θεοδότης τῆς ἐξ Ἀσίας. ΤΥΠΙΚΟΝ

Τῌ Α ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, υἱῶν Θεοδότης τῆς ἐξ Ἀσίας. ΤΥΠΙΚΟΝ Τῌ Α ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, υἱῶν Θεοδότης τῆς ἐξ Ἀσίας. Σημείωσις: συνετάχθη ἀκολουθία συμπληρωθεῖσα κατὰ τὰ ἐλλείποντα ἐκ τοῦ μηναίου, ὡς ἐπὶ

Διαβάστε περισσότερα

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου.

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου. 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου. Ἦχος πλ. α, ἑωθινὸν ϛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ (Β ΛΟΥΚΑ) Κυπριανοῦ ἱερομάρτυρος καὶ Ἰουστίνης μάρτυρος ( 304). Θεοδώρου Γαβρᾶ μάρτ. ( 1098). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν δ.

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ (Β ΛΟΥΚΑ) Κυπριανοῦ ἱερομάρτυρος καὶ Ἰουστίνης μάρτυρος ( 304). Θεοδώρου Γαβρᾶ μάρτ. ( 1098). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν δ. 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ (Β ΛΟΥΚΑ) Κυπριανοῦ ἱερομάρτυρος καὶ Ἰουστίνης μάρτυρος ( 304). Θεοδώρου Γαβρᾶ μάρτ. ( 1098). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν δ. * * ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν Ψαλμόν, καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ Θαυματουργοῦ, Ζήνωνος τοῦ Ταχυδρόμου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ Θαυματουργοῦ, Ζήνωνος τοῦ Ταχυδρόμου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ Θαυματουργοῦ, Ζήνωνος τοῦ Ταχυδρόμου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι ππᾶᾶσσαα δδόόξξαα.......

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ Εἰς τήν Ὁσίαν Θωμαΐδα τήν ἐκ Λέσβου, Προστάτιδα τῆς συζυγίας Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, ἀρχόμεθα τοῦ ψαλμοῦ ρμβ (142) Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκεμβρίου ζ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων. Συμπλήρωσις ἀκολουθίας ὑπὸ Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου

Δεκεμβρίου ζ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων. Συμπλήρωσις ἀκολουθίας ὑπὸ Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου Δεκεμβρίου ζ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων. Συμπλήρωσις ἀκολουθίας ὑπὸ Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Ιστῶμεν στίχους δ' καὶ ψάλλομεν στιχηρὰ Προσόμοια

Διαβάστε περισσότερα

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΕΤΑΡΤΗ. +Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου,

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΕΤΑΡΤΗ. +Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΕΤΑΡΤΗ. +Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΛΟΥΚΑ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καὶ Νοταρίων, Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου.

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΛΟΥΚΑ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καὶ Νοταρίων, Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου. 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΛΟΥΚΑ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καὶ Νοταρίων, Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου. Ηχος δ ἑωθινὸν ι. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι

Διαβάστε περισσότερα

ὁ β χορὸς Στίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... ὁ α χορὸς Στίχ, β'.

ὁ β χορὸς Στίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... ὁ α χορὸς Στίχ, β'. 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 + Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας, ἥτις τόν τόμον τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐκύρωσεν. Τῆς Ἁγίας Ὄλγας τῆς Ἰσαποστόλου καί τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Νεκταρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Η- ΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. + Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379).

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Η- ΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. + Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379). 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Η- ΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. + Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379). 1 ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ἡ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Δαυῒδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ ( 540). Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας.

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Δαυῒδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ ( 540). Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας. 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Δαυῒδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ ( 540). Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας. Τῇ Κυριακῇ τῶν ἁγίων Πάντων τελεῖται προσκύνημα εἰς τὰς κατακόμβας τῆς Μήλου (τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ

ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, τὸ Μακάριος ἀνήρ. Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν στίχους στ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Στιχηρὰ Προσόμοια. Ἦχος πλ. δ. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος!

Διαβάστε περισσότερα

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Αντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου ( 356). Αντωνίου ὁσίου τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βεροίας, Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ιωαννίνοις ( 1838).

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Αντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου ( 356). Αντωνίου ὁσίου τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βεροίας, Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ιωαννίνοις ( 1838). 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 + Αντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου ( 356). Αντωνίου ὁσίου τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βεροίας, Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ιωαννίνοις ( 1838). ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τῌ ΚΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Τῌ ΚΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ * * ΤΥΠΙΚΟΝ 1. Ἐν τῷ Μ. Ἑσπερινῷ, μετὰ τὸν Προοιμιακὸν καὶ τὴν α Στάσιν τοῦ Ψαλτηρίου, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα..., ψάλλομεν εἰς στ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ἑβδομάδες α' - δ' Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ὁ προεστὼς: Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος α. Ἑωθινὸν δ. * * * * * * * *

Ἦχος α. Ἑωθινὸν δ. * * * * * * * * 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚϚ (ΙΓ ΛΟΥΚΑ) Παραμόνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 370 μαρτύρων ( 250) Διονυσίου ἐπισκόπου Κορίνθου ἱερομάρτυρος ( 171) Φιλουμένου ἁγιοταφίτου ἱερομάρτυρος ( 1979). Ἦχος α. Ἑωθινὸν δ. *

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Α. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Κυριακὴ Β Νηστειῶν. «Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ». Ὑπατίου ἐπισκόπου Γαγγρῶν ἱερομ. ( 326), Ἀκακίου ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Μελιτινῆς. Ἦχος β. Ἑωθινὸν ι. (Τυπικὸν Τριῳδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ἡ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος ( 306), Ιωάννου ὁσίου τοῦ Δαμασκηνοῦ ( 760). Σεραφεὶμ Φαναρίου ἱερομ. ( 1601).

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος ( 306), Ιωάννου ὁσίου τοῦ Δαμασκηνοῦ ( 760). Σεραφεὶμ Φαναρίου ἱερομ. ( 1601). 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 +Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος ( 306), Ιωάννου ὁσίου τοῦ Δαμασκηνοῦ ( 760). Σεραφεὶμ Φαναρίου ἱερομ. ( 1601). ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ Ηχος γ, ἑωθινὸν Α. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος γ' Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του. Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ. Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 3. Τεταρτη

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του. Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ. Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 3. Τεταρτη ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 3 Τεταρτη (Τριτη Απογευμα & Τεταρτη Πρωϊ) Γεωργιος Καραγιαννακησ Πρωτοψαλτης Καθηγητησ Βυζαντινησ

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚϚ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Τῌ ΚϚ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Τῌ ΚϚ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι ππᾶᾶσσαα δδόόξξαα.......

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΘ (Δ ΛΟΥΚΑ) «Τῶν θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζ Οἰκουμενικῆς συνόδου (787)». Φιλίππου ἀποστόλου ἐκ τῶν ἑπτὰ διακόνων Θεοφάνους ὁ μολογητοῦ τοῦ Γραπτοῦ, ἐπισκόπου Νικαίας (

Διαβάστε περισσότερα

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ ΛΟΥΚΑ) Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου ( 390). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν ια.

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ ΛΟΥΚΑ) Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου ( 390). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν ια. 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ ΛΟΥΚΑ) Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου ( 390). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν ια. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ὁ ἱερεύς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ὁ ἀναγνώστης Ἀµήν. Ψαλµὸς ρµβ (142). Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ

ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΔ (Ι ΛΟΥΚΑ) Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος ( 306), Ἰωάννου ὁσίου τοῦ Δαμασκηνοῦ ( 760). Σεραφεὶμ Φαναρίου ἱερομάρτυρος ( 1601). Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. * * ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ Λ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τῌ Λ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Τῌ Λ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Τῶν τριῶν ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ μεγάλου ( 379), Γρηγορίου τοῦ θεολόγου ( 391) καὶ Ἰω άννου τοῦ Χρυσοστόμου ( 407). Ἱππολύτου ἱερομάρτυρος Πάπα Ῥώμης ( 253) ἀνάμνησις τῆς ἐν Τήνῳ

Διαβάστε περισσότερα

27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ (Α ΛΟΥΚΑ) Καλλιστράτου µάρτυρος ( 304) Ἀριστάρχου ἀποστόλου, Ἀκυλίνης νεοµάρτυρος ( 1764). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν Ϛ.

27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ (Α ΛΟΥΚΑ) Καλλιστράτου µάρτυρος ( 304) Ἀριστάρχου ἀποστόλου, Ἀκυλίνης νεοµάρτυρος ( 1764). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν Ϛ. 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ (Α ΛΟΥΚΑ) Καλλιστράτου µάρτυρος ( 304) Ἀριστάρχου ἀποστόλου, Ἀκυλίνης νεοµάρτυρος ( 1764). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν Ϛ. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον, Συναπτὴ µεγάλη, µεθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ

ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ Χριστίνης μεγαλομάρτυρος ( 300). Ἀθηναγόρου τοῦ ἀπολογητοῦ (β αἰ.). Θεοφίλου του Ζακυνθίου ἐν Χίῳ μαρτυρήσαντος ( 1635). Ἦχος δ. Ἑωθινὸν ε. * * ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ

Διαβάστε περισσότερα

08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Β Νηστειῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ Θεοφυλάκτου Νικομηδείας, Παύλου Πλουσιάδος. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Ϛ.

08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Β Νηστειῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ Θεοφυλάκτου Νικομηδείας, Παύλου Πλουσιάδος. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Ϛ. 08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Β Νηστειῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ Θεοφυλάκτου Νικομηδείας, Παύλου Πλουσιάδος Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Ϛ. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (ΙΓ ΛΟΥΚΑ) Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου ( 421). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α.

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (ΙΓ ΛΟΥΚΑ) Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου ( 421). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (ΙΓ ΛΟΥΚΑ) Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου ( 421). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. * * ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν Ψαλμόν, καὶ τὸ πρῶτον Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

οἰκονομίαν δοξάζομεν, Ἰησοῦ παντοδύναμε, ὁ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. (ΤΜΕ, 21 Μαΐου 9, καὶ 8 Μαΐου 13 15) * * * * *

οἰκονομίαν δοξάζομεν, Ἰησοῦ παντοδύναμε, ὁ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. (ΤΜΕ, 21 Μαΐου 9, καὶ 8 Μαΐου 13 15) * * * * * ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2015 Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Κωνσταντίνου ( 337) καὶ Ἑλένης ( 327) τῶν θεοστέπτων βασιλέων καὶ ἰσαποστόλων. (ΤΜΕ, 21 Μαΐου 9, καὶ 8 Μαΐου 13 15) *

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν,

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Διαβάστε περισσότερα

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας) Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ θεοφόρου ( 107). Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι.

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας) Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ θεοφόρου ( 107). Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι. 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας) Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ θεοφόρου ( 107). Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι. * * ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν Ψαλμόν,

Διαβάστε περισσότερα

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ηχος α, ἑωθινὸν β.

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ηχος α, ἑωθινὸν β. 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ηχος α, ἑωθινὸν β. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος α' ὁ α χορὸς Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν,

Διαβάστε περισσότερα

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως.

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 205 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ηχος β ἑωθινὸν γ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του. Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ. Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 1. Δευτερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του. Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ. Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 1. Δευτερα ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 1 Δευτερα (Κυριακη Απογευμα & Δευτερα Πρωϊ) Γεωργιος Καραγιαννακησ Πρωτοψαλτης Καθηγητησ Βυζαντινησ

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος θαύματος ἐν Κολοσσαῖς, ἤτοι ἐν Χώναις, παρὰ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Καλοδότης μάρτυρος. Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν γ. (τυπικὸν 6ης Σεπτ. 1 3). *

Διαβάστε περισσότερα

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * *

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * * 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος τῆς πανευφήμου ( 304). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν δ. (Τυπικὸν 16ης Σεπτεμβρίου 13 15). * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη,

Διαβάστε περισσότερα

Ἕτερα Στιχηρὰ Ἀνατολικά. Στίχ. δ. Γενηθήτω τά ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. * * * * *

Ἕτερα Στιχηρὰ Ἀνατολικά. Στίχ. δ. Γενηθήτω τά ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. * * * * * 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΜΑΤΘΑΙΟΥ «Τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ Οἰκουμενικῆς συνόδου (451)». Μαρίνης μεγαλομάρτυρος (δ αἰ.). Τυπικὸν 17ης Ἰουλίου 2 ἐν συνδυασμῷ μετὰ τοῦ τυπικοῦ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. «Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ».

27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. «Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ». 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. «Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ». Tῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ματρώνης τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ. Ηχος β, ἑωθινὸν ι ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ

Διαβάστε περισσότερα

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νίκωνος καὶ τῶν αὐτοῦ Μαθητῶν ἑκατὸν ἐνενήκοντα ἐννέα. Ηχος β' Εωθινόν

Διαβάστε περισσότερα

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015. Ἀπολυτίκιον ἦχος β. Σάββατον.

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015. Ἀπολυτίκιον ἦχος β. Σάββατον. 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Σάββατον. Ξένης ὁσίας (ε αἰ.). Βαβύλα ἱερομάρτυρος (γ αἰ.), Φίλωνος ἐπισκόπου Καρπασίας τοῦ θαυματουργοῦ, Νεοφύτου ὁσίου τοῦ ἐν Κύπρῳ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ. δ'. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύµατος. τὴν θάλασσαν, ἐξαλείφειν φάσκοντος, πρὸς τὴν γῆν ἐταπείνωσεν,

Ἦχος πλ. δ'. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύµατος. τὴν θάλασσαν, ἐξαλείφειν φάσκοντος, πρὸς τὴν γῆν ἐταπείνωσεν, ῌ ' M. ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εἰ δὲ τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶµεν Στίχους ς' καὶ ψάλλοµεν Στιχηρὰ Προσόµοια τῆς Ἁγίας γ', δευτεροῦντες αὐτά. Ἦχος πλ. δ'. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύµατος. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύµατος! τὴν

Διαβάστε περισσότερα

27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * *

27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * * 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ «Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος, Δαυὶδ τοῦ προφητάνακτος καὶ Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου». Στεφάνου πρωτομάρτυρος καὶ ἀποστόλου ( 34). Θεοδώρου ὁσίου τοῦ Γραπτοῦ (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (ΙΓ ΛΟΥΚΑ) Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου ( 421). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α.

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (ΙΓ ΛΟΥΚΑ) Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου ( 421). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (ΙΓ ΛΟΥΚΑ) Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου ( 421). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. * * ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν Ψαλμόν, καὶ τὸ πρῶτον Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. 06-09-2016 Ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος θαύματος ἐν Κολασσαῖς, ἤτοι ἐν Χώναις, παρὰ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. ΕΣΠΕΡΑΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΛΟΥΚΑ. Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, υἱῶν Θεοδότης τῆς ἐξ Ἀσίας.

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΛΟΥΚΑ. Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, υἱῶν Θεοδότης τῆς ἐξ Ἀσίας. 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΛΟΥΚΑ. Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, υἱῶν Θεοδότης τῆς ἐξ Ἀσίας. Ηχος πλ. α, ἑωθινὸν ια. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (31/10/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ

Διαβάστε περισσότερα

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης ( 395) καὶ Δομετιανοῦ

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης ( 395) καὶ Δομετιανοῦ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης ( 395) καὶ Δομετιανοῦ Ἐπισκόπου Μελιτινῆς ( 602). Μαρκιανοῦ πρεσβυτέρου, οἰκονόμου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας. ( 471) Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΕ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Θεολόγου.

Τῌ ΚΕ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Θεολόγου. Τῌ ΚΕ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Θεολόγου. * * ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους Ϛ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ

Διαβάστε περισσότερα

τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Κυριακὴ μετὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου καὶ μάρτυρος. Ξύστου ἐπισκόπου Ῥώμης τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν ( 258). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν Θ. (τυπικὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΙΝ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΙΝ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΙΝ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Γενομένην ἐν ἔτει σωτηρίῳ 2006, ἐκ τῆς ΒΙΕΝΝΗΣ εἰς τὴν

Διαβάστε περισσότερα

δοξάζομεν τῷ γὰρ μώλωπί σου, ἡμεῖς οἱ πάντες ἰάθημεν. Στίχ. ε. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε Κύριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός

δοξάζομεν τῷ γὰρ μώλωπί σου, ἡμεῖς οἱ πάντες ἰάθημεν. Στίχ. ε. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε Κύριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Κ (Ζ ΛΟΥΚΑ) Παύλου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως ὁμολογητοῦ ( 350). Λουκᾶ ὁσίου ( 800 820), Λεονάρδου ὁσίου ( 559). Ἦχος γ. Ἑωθινὸν θ. * * ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν

Διαβάστε περισσότερα

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ (Α ΛΟΥΚΑ) Εὐφροσύνης ὁσίας καὶ Παφνουτίου τοῦ πατρὸς αὐτῆς (ε αἰ.). Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν γ.

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ (Α ΛΟΥΚΑ) Εὐφροσύνης ὁσίας καὶ Παφνουτίου τοῦ πατρὸς αὐτῆς (ε αἰ.). Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν γ. 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ (Α ΛΟΥΚΑ) Εὐφροσύνης ὁσίας καὶ Παφνουτίου τοῦ πατρὸς αὐτῆς (ε αἰ.). Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν γ. * * ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν Ψαλμόν, καὶ τὸ πρῶτον Κάθισμα τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. Μνήμη τῆς Ϛ Οἰκουμενικῆς συνόδου τῆς ἐν Τρούλλῳ (680).

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. Μνήμη τῆς Ϛ Οἰκουμενικῆς συνόδου τῆς ἐν Τρούλλῳ (680). ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. Μνήμη τῆς Ϛ Οἰκουμενικῆς συνόδου τῆς ἐν Τρούλλῳ (680). * * ΤΥΠΙΚΟΝ Ἐὰν τύχῃ ἡ παροῦσα Ἑορτὴ ἐν Κυριακῇ, οὐδὲν τῶν Ἀ ναστασίμων

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ Λ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου.

Τῌ Λ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. Τῌ Λ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. * * ΤΥΠΙΚΟΝ 1. Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ, μετὰ τὸν Προοιμιακὸν ψαλμὸν καὶ τὴν α Στάσιν τοῦ Ψαλτηρίου, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα

Διαβάστε περισσότερα

αὐτῶν (ποίημα τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πατρῶν κυροῦ Νικοδήμου) ὑπάρχει ἐν ἰδιαιτέρᾳ φυλλάδι. * * * * * * * *

αὐτῶν (ποίημα τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πατρῶν κυροῦ Νικοδήμου) ὑπάρχει ἐν ἰδιαιτέρᾳ φυλλάδι. * * * * * * * * 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ Προεόρτια τῆς γεννήσεως τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Σῴζοντος μάρτυρος ( 304). Ἦχος δ. Ἑωθινὸν β. (Τυπικὸν 7ης Σεπτεμβρίου 1 3). Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ πρὸ τῆς Ὑψώσεως, συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα