Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ερβενάκια Κορινθίας ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ερβενάκια Κορινθίας ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ"

Transcript

1 Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ερβενάκια Κορινθίας ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱεροµάρτυρος Κυπριανοῦ, Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς ἐν Πισιδίᾳ, καὶ τῆς Ἁγίας Παρθενοµάρτυρος Ἰουστίνης ποιηθεῖσα ὑπὸ π. Γερασίµου µοναχοῦ Μικραγιαννανίτου ερβενάκια, 2004

2

3 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 1 ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶµεν στίχους δ' καὶ ψάλλοµεν Στιχηρὰ Προσόµοια. Ἦχος β'. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. τε τὴν ἀπάτην τοῦ ἐχθροῦ, ἔγνωκας σοφῇ διανοίᾳ, Κυπριανὲ Ὅ νουνεχῶς, τότε τῷ τῆς Χάριτος, φωτὶ προσέδραµες, καὶ Χριστὸν ἐνδυσάµενος, τοῦ Εὐαγγελίου, µύστης ἐνθεώτατος, ὤφθης ἐν Πνεύµατι. Ὅθεν ὡς σοφὸν Ἱεράρχην, καὶ τῆς Ἐκκλησίας φωστῆρα, ὕµνοις ἱεροῖς σε µακαρίζοµεν. τε τῇ δυνάµει τοῦ Χριστοῦ, ἤσχυνας ἐχθροῦ τὰς ἐφόδους, Ὅ τελειοτάτῳ νοΐ, τότε ἐν τῇ νίκῃ σου, τὴν ἦτταν ἔγνω αὐτοῦ, Ἰουστίνα πανεύφηµε, καὶ Χριστῷ προσῆλθε, πάντα ἀρνησάµενος, Κυπριανὸς ὁ σοφός. Ὅθεν ἀρετῶν ταῖς ἀκτῖσι, λάµψαντες ὁµοῦ ἐν τῷ κόσµῳ, ἄθλοις Μαρτυρίου ἐδοξάσθητε. αίροις ὦ δυὰς πανευκλεής, τῆς Ὑπερουσίου Τριάδος, ἔµψυχα Χ ὄργανα, ἄνθη εὐωδέστατα, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, ἱερέων ἀγλάϊσµα, Κυπριανὲ µάκαρ, καὶ παρθένων καύχηµα, ὦ Ἰουστίνα σεµνή χαίρετε µανίας δαιµόνων, οἱ ὀλοθρευταὶ καὶ διῶκται, καὶ τῶν εὐσεβούντων ἀντιλήπτορες. αύτην τὴν σεπτὴν ὑµῶν Μονήν, νεύσει θεϊκῇ ἱδρυθεῖσαν, Τ ἀπαύστως σκέπετε, καὶ τοὺς µετὰ πίστεως, προσερχοµένους αὐτῇ, συνοχῆς καὶ κακώσεως, πονηρῶν πνευµάτων, ταῖς ὑµῶν δεήσεσι, λυτροῦσθε Ἅγιοι, χάριν δὲ ἡµῖν χορηγεῖτε, ὦ Κυπριανὲ Θεηγόρε, σὺν τῇ Ἰουστίνῃ τῇ Θεόφρονι.

4 2 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας όξα. Ἦχος δ'. ποθέµενος τὰ ἔργα τοῦ σκότους, ἐνεργείᾳ κρείττονι, τὴν θείαν Ἀ ἠλλοιώθης ἀλλοίωσιν, Κυπριανὲ παµµάκαρ καὶ υἱὸς φωτὸς γεγονώς, τὸν τοῦ σκότους προστάτην ἐθριάµβευσας, Ἀποστολικῇ πολιτείᾳ, καὶ τῇ ἐκχύσει τοῦ αἵµατος. Ἀλλ' ὡς Τὸν Χριστὸν δοξάσας, σὺν Ἰουστίνῃ τῇ Θεολήπτῳ παρθένῳ, ἱκέτευε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. Ἐ Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. κ παντοίων κινδύνων τοὺς δούλους Σου, φύλαττε Εὐλογηµένη Θεοτόκε, ἵνα Σε δοξάζωµεν, τὴν ἐλπίδα τῶν ψυχῶν ἡµῶν. Ἄ Ἔ Ἔ Εἰς τὸν Στίχον, Στιχηρὰ Προσόµοια. Ἦχος β'. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ. νωθεν προσκληθείς, ὥσπερ ὁ µέγας Παῦλος, Κυπριανὲ Θεόφρον, τῆς Ἐκκλησίας ὤφθης, ἀρχιερεὺς Θεόληπτος. Στίχ. Θαυµαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. ρωτι τοῦ Χριστοῦ, τρωθεῖσα Ἰουστίνα, µαρτυρικοῖς ἀγῶσιν, ἀθλήσασα νοµίµως, τὴν κλῆσιν σου ἐλάµπρυνας. Στίχ. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ ἐθαυµάστωσεν ὁ Κύριος. φοροι καὶ φρουροί, ὑµῶν τῆς θείας Μάνδρας, Κυπριανὲ παµ- µάκαρ, ὁµοῦ καὶ Ἰουστίνα, ὡς ἀληθῶς ἐδείχθητε.

5 Μ Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 3 όξα. Τριαδικόν. όνε Παµβασιλεῦ, Τριὰς Ὑπεραγία, Κυπριανοῦ πρεσβείαις, ὁµοῦ καὶ Ἰουστίνης, ἐλέησον τὸν κόσµον Σου. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. ύναµιν ἀληθῆ, ἐκ Σοῦ ἡ Ἰουστίνα, λαβοῦσα, ὦ Παρθένε, καθεῖλε τοῦ Βελίαρ, πάντα τὰ µηχανήµατα. Νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ'. Θείας πίστεως. είου Πνεύµατος, τῇ χορηγίᾳ, φῶς προσέλαβες, Θεογνωσίας, Θ Κυπριανὲ καταισχύνας τὸν δράκοντα καὶ Μαρτυρίου τὸν δρόµον διήνυσας, σὺν Ἰουστίνῃ ὁµοῦ τῇ Θεόφρονι µεθ' ἦς πρέσβευε, Τριάδι Τῇ Πανοικτίρµονι, δωρήσασθαι ἡµῖν τὸ Μέγα Ἔλεος. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. ὲ Τὴν µεσιτεύσασαν τὴν σωτηρίαν τοῦ γένους ἡµῶν, Σ ἀνυµνοῦµεν Θεοτόκε Παρθένε ἐν τῇ σαρκὶ γὰρ τῇ ἐκ Σοῦ προσληφθείσῃ, Ὁ Υἱός Σου καὶ Θεὸς ἡµῶν, τὸ διὰ Σταυροῦ καταδεξάµενος Πάθος, ἐλυτρώσατο ἡµᾶς, ἐκ φθορᾶς ὡς Φιλάνθρωπος.

6 4 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Μετὰ τὸν Προοιµιακόν, στιχολογοῦµεν τὴν α' στάσιν τοῦ, Μακάριος ἀνήρ. Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶµεν στίχους ς καὶ ψάλλοµεν Στιχηρὰ Προσόµοια. Ἦχος δ'. Ὡς γενναῖον ἐν µάρτυσιν. ς ἀστὴρ φαεινότατος, ἐκ νυκτὸς ἀνατέταλκας, ἀγνωσίας Ὡ ἔνδοξε Θείῳ Πνεύµατι ἐξ οὐρανοῦ ὡς ὁ Παῦλος γάρ, τὴν κλῆσιν δεξάµενος, πειραθεὶς τῆς τοῦ ἐχθροῦ, ἀσθενείας δεήσεσι, τῆς Θεόφρονος, Ἰουστίνης µεθ' ἧς καὶ τῆς ἀφθάρτου, ἠξιώθης εὐκληρίας, Κυπριανὲ ἱερώτατε. ς διέγνως τὴν δύναµιν, ἀπρακτοῦσαν ἐν ἄπασι, µαγικοῖς Ὡ τεχνάσµασι τοῦ ἀλάστορος, Χριστῷ προσῆλθες θερµότατα, καὶ Τούτου τοῖς ἴχνεσιν, ἠκολούθησας σαφῶς, καὶ ποιµὴν καὶ διδάσκαλος ἐνθεώτατος, τῆς Αὐτοῦ Ἐκκλησίας ἀνεδείχθης, καὶ ἐνήθλησας νοµίµως, Κυπριανὲ παµµακάριστε. αρθενίαν ἀµόλυντον, κεκτηµένη πανεύφηµε, τοῦ Βελίαρ Π ἤσχυνας τὰ σοφίσµατα, καὶ Τῷ Σωτῆρι νενύµφευσαι, δεσµοῖς θείας πίστεως, τῷ κλεινῷ Κυπριανῷ, συνδεθεῖσα καὶ ἤνυσας τῆς ἀθλήσεως, σὺν αὐτῷ Ἰουστίνα µακαρία, στερροτάτῃ διανοίᾳ, τὸν θεῖον δρόµον καὶ κάλλιστον. νενδότῳ φρονήµατι, ἀνδρικῶς ἠγωνίσασθε, µαρτυρίου σκάµ- Ἀ µασι διαπρέψαντες, Κυπριανὲ ἱερώτατε, ἔχων συνακόλουθον, Ἰουστίναν τὴν σεµνήν, καὶ τµηθέντες ἀνήλθετε, εἰς οὐράνια, τῶν πταισµάτων ἡµῖν αἰτοῦντες λύσιν, καὶ παντοίας ἐπηρείας, δαιµονικῆς ἀπολύτρωσιν.

7 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 5 εράρχης Θεόσοφος, λαµπρυνθεὶς Θείῳ Πνεύµατι, καὶ βίου Ἱ ὀρθότητος ὑποτύπωσις, Κυπριανὲ ἐχρηµάτισας, ὡς ζήλου ἀνάπλεως, Ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ καὶ ἁγνείας ἀλάβαστρον, θείῳ ἔρωτι, Ἰουστίνα Θεόφρον ἀνεδείχθης, µαρτυρίου τοῖς ἀγῶσι, Χριστὸν ὁµοῦ µεγαλύναντες. ς λαβόντες ἐξαίρετον, ἐξουσίαν καὶ δύναµιν, λύειν τοῦ Ὡ ἀλάστορος τὰ τεχνάσµατα, τῆς τούτου βλάβης λυτρώσασθε, τοὺς πίστει προστρέχοντας, ἀντιλήψεσιν ὑµῶν, καὶ ἐκ πάσης κακώσεως, συντηρήσατε, ἀσινῆ τὴν ἁγίαν ὑµῶν Μάνδραν, σὺν τῇ θείᾳ Ἰουστίνῃ, Κυπριανὲ παναοίδιµε. όξα. Ἦχος πλ. β'. ήµερον ὡς δίφωτος λαµπὰς ἐξέλαµψαν, τῇ ἐτησίῳ αὐτῶν Σ µνήµῃ, Κυπριανὸς ὁ Θεόσοφος, καὶ Ἰουστίνα ἡ Θεόφρων, τὴν Ἐκκλησίαν λαµπρύνοντες τοῦ Τρισηλίου γὰρ Φωτός, τὰς ἀκτῖνας δεχόµενοι, σκότος παθῶν λύουσι, καὶ Τῷ Σωτῆρι οἰκειοῦνται, τοὺς βοῶντας αὐτοῖς χαίροις ὁ τῇ ἄνωθεν προνοίᾳ τελεσθείς, καὶ µαρτυρικῶς τὸν βίον σφραγίσας, Κυπριανὲ Ἱεροµάρτυς χαίροις ἡ τῆς παρθενίας τὸν χιτῶνα, αἵµατι οἰκείῳ πορφυρώσασα, ὡς ἁγνὴ παρθένος, καλλιµάρτυς Ἰουστίνα χαίροις δυὰς ὑπέρτιµε, τῶν εὐσεβῶν προστάται, καὶ µεσῖται πρὸς Κύριον, καὶ πονηρῶν πνευµάτων, ἰσχυρότατοι διῶκται. Ἀλλ' ὡς ἔχοντες παρρησίαν, Τῇ Ὑπερθέῳ Τριάδι πρεσβεύσατε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. Καὶ νῦν. Ὁ αὐτός. ίς µὴ µακαρίσει Σε, Παναγία Παρθένε; Τίς µὴ ἀνυµνήσει Τ Σου, Τὸν ἀλόχευτον Τόκον; Ὁ γὰρ ἀχρόνως ἐκ Πατρός, ἐκλάµψας Υἱὸς Μονογενής, Ὁ Αὐτὸς ἐκ Σοῦ Τῆς Ἁγνῆς προῆλθεν, ἀφράστως σαρκωθείς φύσει Θεὸς ὑπάρχων, καὶ φύσει γε-

8 6 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας νόµενος ἄνθρωπος δι' ἡµᾶς, οὐκ εἰς δυάδα προσώπων τεµνόµενος, ἀλλ' ἐν δυάδι φύσεων, ἀσυγχύτως γνωριζόµενος. Αὐτὸν ἱκέτευε, Σεµνὴ Παµµακάριστε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν. Εἴσοδος, Φῶς ἱλαρόν, τὸ Προκείµενον τῆς ἡµέρας καὶ τὰ Ἀναγνώσµατα. Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσµα. (Κεφ. µγ', 1, 9-14) ὕτως λέγει Κύριος ὁ Θεός πάντα τὰ ἔθνη συνήχθησαν ἅµα, Ο καὶ συναχθήσονται ἄρχοντες ἐξ αὐτῶν. Τίς ἀναγγελεῖ ταῦτα; ἢ τὰ ἐξ ἀρχῆς τίς ἀναγγελεῖ ὑµῖν; ἀγαγέτωσαν τοὺς µάρτυρας αὐτῶν καὶ δικαιωθήτωσαν καὶ εἰπάτωσαν ἀληθῆ. Γίνεσθέ Μοι µάρτυρες, καὶ Ἐγὼ Μάρτυς, λέγει Κύριος ὁ Θεός, καὶ ὁ παῖς µου, ὅν ἐξελεξάµην, ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε καὶ συνῆτε ὅτι Ἐγώ εἰµι. Ἔµπροσθέν Μου οὐκ ἐγένετο ἄλλος Θεὸς καὶ µετ' Ἐµὲ οὐκ ἔσται. Ἐγὼ ὁ Θεός, καὶ οὐκ ἔστι πάρεξ Ἐµοῦ ὁ σώζων. Ἐγὼ ἀνήγγειλα καὶ ἔσωσα, ὠνείδησα καὶ οὐκ ἦν ἐν ὑµῖν ἀλλότριος. Ὑµεῖς Ἐµοὶ µάρτυρες καὶ Ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός. Ἔτι ἀπ' ἀρχῆς καὶ οὐκ ἐστιν ὁ ἐκ τῶν χειρῶν Μου ἐξαιρούµενος ποιήσω, καὶ τὶς ἀποστρέψει αὐτό; Οὕτως λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ὁ λυτρούµενος ὑµᾶς, Ὁ Ἅγιος τοῦ Ἰσραήλ. Σοφίας Σολοµῶντος τὸ Ἀνάγνωσµα. (Κεφ. γ', 1-9) ικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ µὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος ἔδοξαν ἐν ὀφθαλµοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν καὶ ἡ ἀφ' ἡµῶν πορεία σύντριµµα, οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης καὶ ὀλίγα παιδευθέντες, µεγάλα εὐεργετηθήσονται, ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτοὺς καὶ εὖρεν αὐτοὺς

9 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 7 ἀξίους Ἑαυτοῦ ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίµασεν αὐτοὺς καὶ ὡς ὁλοκάρπωµα θυσίας προσεδέξατο αὐτούς καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀναλάµψουσι καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάµῃ διαδραµοῦνται κρινοῦσιν ἔθνη καὶ κρατήσουσι λαῶν, καὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰώνας. Οἱ πεποιθότες ἐπ' Αὐτῷ συνήσουσιν ἀλήθειαν, καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσµενοῦσιν Αὐτῷ, ὅτι Χάρις καὶ Ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις Αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς Αὐτοῦ. Σοφίας Σολοµῶντος τὸ Ἀνάγνωσµα. (Κεφ. ε', 15 - στ, 3) ίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ µισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ. ιὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας, καὶ τὸ διάδηµα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου, ὅτι τῇ δεξιᾷ Αὐτοῦ σκεπάσει αὐτοὺς καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. Λήψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄµυναν ἐχθρῶν ἐνδύσεται θώρακα δικαιοσύνην καὶ περιθήσεται κόρυθα κρίσιν ἀνυπόκριτον λήψεται ἀσπίδα ἀκαταµάχητον ὁσιότητα, ὀξυνεῖ δὲ ἀπότοµον ὀργὴν εἰς ροµφαίαν, συνεκπολεµήσει δὲ αὐτῷ ὁ κόσµος ἐπὶ τοὺς παράφρονας. Πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν καὶ ὡς ἀπὸ εὐκύκλου τόξου τῶν νεφῶν ἐπὶ σκοπὸν ἀλοῦνται, καὶ ἐκ πετροβόλου θυµοῦ πλήρεις ριφήσονται χάλαζαι. Ἀγανακτήσει κατ' αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης, ποταµοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόµως. Ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦµα δυνάµεως καὶ ὡς λαῖλαψ ἐκλικµήσει αὐτούς καὶ ἐρηµώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνοµία, καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστῶν. Ἀκούσατε οὖν, βασιλεῖς, καὶ σύνετε µάθετε, δικασταὶ περάτων γῆς. Ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦντες πλήθους καὶ γεγαυρωµένοι ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶν ὅτι ἐδόθη παρὰ Κυρίου ἡ κράτησις ὑµῖν καὶ ἡ δυναστεία παρὰ Ὑψίστου, ὅς ἐξετάσει ὑµῶν τὰ ἔργα καὶ τὰς βουλὰς διερευνήσει.

10 8 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας Εἰς τὴν Λιτήν, Στιχηρὰ Ἰδιόµελα. Ἦχος α'. ὐφραίνου ἐν Κυρίῳ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, Κυπριανὸν τὸν Ε Θεόσοφον, καὶ Ἰουστίναν τὴν µακαρίαν, συµφώνως µακαρίζουσα, ὡς τῶν πιστῶν ἀρωγούς, καὶ πρὸς Χριστὸν θερµοὺς µεσίτας ἐπαξίως γὰρ τῆς κλήσεως, ἐπεδείξαντο τρόπον, καὶ θαυµαστῶς ἐδοξάσθησαν, τῇ χορηγίᾳ τοῦ Πνεύµατος ἔνθεν πνευµάτων ἀκαθάρτων, ἀπελαύνουσι ρύµην, καὶ µαγειῶν τερατείας λύουσι, τῇ δεδοµένῃ Χάριτι, καὶ πᾶσιν αἰτοῦνται, ἱλασµὸν παρὰ Θεοῦ, καὶ εἰρήνην ἀστασίαστον, καὶ τὸ Θεῖον καὶ Μέγα Ἔλεος. Ἦχος β'. ὴν µαγικὴν ἀποθέµενος πλάνην, τὴν Εὐαγγελικὴν σοφίαν Τ µεµύησαι, ἀλλοιωθεὶς Θείῳ Πνεύµατι, Κυπριανὲ µακάριε καὶ τῶν ἀρρήτων µύστης, καὶ οἰκονόµος τῆς Χάριτος, ὡς καθαρθεὶς τῇ καρδίᾳ γενόµενος, ἐν Ἱεράρχοις περίβλεπτος, ὡς πλήρης θείας ἐλλάµψεως ὤφθης νεκρωθεὶς γὰρ τοῖς ἐν κόσµῳ, τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴν ἔζησας, ὡς ὁ θείος Παῦλος καὶ τὰ στίγµατα αὐτοῦ, τῷ σώµατι βαστάσας, οἰκείοις αἵµασιν ἔσβεσας, τῆς ἀπάτης τὴν φλόγα. Ἀλλ' ὦ Ἱεροµάρτυς ἔνδοξε, ἀδιαλείπτως πρέσβευε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. Ἦχος γ'. εραρχικὴν ἐνδεδυµένος στολήν, λόγῳ καὶ ἔργῳ καὶ σοφίᾳ, Ἱ καὶ ποικίλαις ἀρεταῖς, τὸ τοῦ Σωτῆρος ἱερούργησας, Εὐαγγέλιον µακάριε ἐκ µαταίας γὰρ ἀναστροφῆς, σκεῦος εὔχρηστον πέφηνας, εἰς ὑπουργίαν θείαν, δι' Ἰουστίνης τῆς Θεόφρονος καὶ καλῶς ποιµάνας, τὸν περιούσιον λαὸν τοῦ Θεοῦ, πολλοὺς προσήγαγες Κυρίῳ, σεσωσµένους τῷ λόγῳ σου, καὶ τῷ οἰκείῳ ὑποδείγµατι καὶ ἀθλητικὸν ἀνύσας στάδιον, σὺν τῇ καλλιπαρθένῳ

11 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 9 Ἰουστίνῃ, ὡς θύµατα ἄµωµα, Χριστῷ προσήχθητε, καταπαλαίσαντες τὸν τύραννον. Ἀλλ' ὡς τῆς ἄνω δόξης κοινωνοί, Κυρίῳ πρεσβεύσατε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν. Ἦχος δ'. ῶν τοῦ ἐχθροῦ µεθοδειῶν περιγενόµενοι, ὑπεροψίᾳ γεηρῶν, Τ καὶ περιουσίᾳ πίστεως, καὶ πλούτῳ Θείας Χάριτος, τῆς µανίας αὐτοῦ ἀπαλλάσσετε, τοὺς τῇ πρεσβείᾳ ὑµῶν σπεύδοντας, Κυπριανὲ καὶ Ἰουστίνα ἔνδοξοι. Ὅθεν τὴν Μονὴν ὑµῶν, ἰατρεῖον ψυχῶν καὶ σωµάτων ἐδείξατε, ἀοράτοις ὑµῶν ἐπισκέψεσι τοὺς γὰρ δεινῶς συνεχοµένους, τῇ τοῦ Βελίαρ κακίᾳ, λυτροῦσθε τῆς µάστιγος, εὐφροσύνην καὶ χαρὰν καὶ ὑγείαν βραβεύοντες ἔνθεν ὡς ἑτοίµους βοηθούς, καὶ εὐεργέτας συµπαθεῖς, ὑµᾶς γεραίροµεν, δοξάζοντες Χριστόν, Τὸν ὑµᾶς δοξάσαντα. όξα. Ὁ αὐτός. ὸν ἐν Ἱεράρχαις Ἀθλητήν, ὡς τῆς εὐσεβείας µυσταγωγὸν καὶ Τ ὑπέρµαχον, Κυπριανὸν τὸν µέγαν, ἐν ὕµνοις τιµήσωµεν, σὺν τούτῳ γεραίροντες, Ἰουστίναν τὴν παρθένον, τὴν τοῦ ἐχθροῦ τὰς παγίδας συντρίψασαν τὸν γὰρ Σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ ἀράµενοι, τοῖς ἴχνεσιν Αὐτοῦ ἐπορεύθησαν, Θεολήπτῳ γνώµῃ, καὶ ὁλοτρόπῳ σπουδῇ καὶ ὁ µὲν ἀµέµπτως ἱεράτευσε, Τῷ Θεῷ τῶν ὅλων, ἡ δὲ µυστικῶς νενύµφευται, Τῷ Νυµφίῳ τῶν ψυχῶν Ὧ καὶ προσήγαγον ἀµφότεροι, τὴν τοῦ αἵµατος ἔκχυσιν, ὡς προσφορὰν τελείαν, πρεσβεύοντες ἀπαύστως, ρύεσθαι ἡµᾶς πάσης θλίψεως. Ἐ Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὁ αὐτός. κ παντοίων κινδύνων τοὺς δούλους σου φύλαττε, εὐλογηµένη Θεοτόκε ἵνα Σε δοξάζωµεν, τὴν ἐλπίδα τῶν ψυχῶν ἡµῶν.

12 10 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας Εἰς τὸν Στίχον, Στιχηρὰ Προσόµοια. Ἦχος πλ α'. Χαίροις ἀσκητικῶν. αίροις Κυπριανὲ ἱερέ, ἱερωσύνης ἱερᾶς ὑποτύπωσις ὁ πλάνην Χ λιπὼν πατρώαν, καὶ ἀπὸ µάγων ὀφθείς, τοῦ Εὐαγγελίου µύστης ἔνθεος ἐντεῦθεν ἐποίµανας, εὐσεβείας τοῖς δόγµασιν, ὡς Ἱεράρχης, ἱερὸς καὶ Θεόσοφος, τὴν ἀπόλεκτον, τοῦ Χριστοῦ ποίµνην Ὅσιε. Ὅθεν καὶ τὴν εὐσέβειαν, κρατύνων τοῖς πέρασιν, ἀθλητικῶς ἠγωνίσω, καταβαλὼν τὸν πολέµιον. Καὶ νῦν ἐκδυσώπει, ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν δοθῆναι, τὸ Μέγα Ἔλεος. Στίχ. Θαυµαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. αίροις Παρθενοµάρτυς Χριστοῦ, τῆς παρθενίας ὁ λειµὼν ὁ µυρίπνοος, Θεόληπτε Ἰουστίνα, ἡ τὴν µανίαν ἐχθροῦ, τοῦ Χ Σταυροῦ τῷ ὅπλῳ καταισχύνασα ἐντεῦθεν ἐγνώρισε, τὴν ἀπάτην τοῦ ὄφεος, γνώµῃ εὐθείᾳ, καὶ Χριστῷ προσελήλυθε, µετὰ πίστεως, ὡς ἀρνίον πραότατον, πρώην ὁ ἀντικείµενος, τῷ λόγῳ τῆς Χάριτος, Κυπριανὸς ὁ Θεόφρων, µεθ' οὗ καὶ χαίρουσα ἤθλησας. Καὶ νῦν δυσωπεῖτε, ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν δοθῆναι, τὸ Μέγα Ἔλεος. Στίχ. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ ἐθαυµάστωσεν ὁ Κύριος. αίροις Κυπριανὲ ἱερέ, καὶ Ἰουστίνα τοῦ Χριστοῦ νύµφη Χ ἄφθορε, προστάται καὶ πολιοῦχοι, ὑµῶν τῆς θείας Μονῆς, τῆς ἀνακειµένης ὑµῖν πάντοτε ὑµῶν τῇ πρεσβείᾳ γάρ, πάσης θλίψεως ρύεται, καὶ τοὺς ἐν ταύτῃ, προσιόντας ἑκάστοτε, πληροῖ χάριτος, ταῖς ὑµῶν παρακλήσεσιν ἔνθεν ὑµᾶς γεραίρουσα, δοξάζει τὸν Κύριον, Τὸν δι' ὑµῶν χορηγοῦντα, τοῖς ἀσθενοῦσι τὴν ἴασιν. Αὐτὸν δυσωπεῖτε, ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν δοθῆναι, τὸ Θείον Ἔλεος.

13 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 11 όξα. Ἧχος πλ. δ'. περφρονήσας τῶν φθαρτῶν, τῇ ἐπιγνώσει τοῦ κρείττονος, Ὑ ὠκειώθης Κυρίῳ, Κυπριανὲ ἱερώτατε Ἰουστίναν γὰρ τὴν πάνσεµνον, βουληθεὶς χειρώσασθαι, τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας, ἔγνως τὴν ἀλήθειαν, καὶ σεαυτὸν ὑπέταξας, τῷ λόγῳ τῆς πίστεως καὶ Ἀποστολικὸν ἐπιδειξάµενος ζῆλον, µαρτυρικῶν ἐπάθλων ἠξίωσαι, ὑπὲρ ἡµῶν δεόµενος, τῶν προσιόντων τῇ πρεσβείᾳ σου. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὁ αὐτός. έσποινα πρόσδεξαι, τὰς δεήσεις τῶν δούλων Σου, καὶ λύτρωσαι ἡµᾶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως. Νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον καὶ τὰ Ἀπολυτίκια. Ἦχος γ'. Θείας πίστεως. είου Πνεύµατος, τῇ χορηγίᾳ, φῶς προσέλαβες, Θεογνωσίας, Θ Κυπριανὲ καταισχύνας τὸν δράκοντα καὶ µαρτυρίου τὸν δρόµον διήνυσας, σὺν Ἰουστίνῃ ὁµοῦ τῇ Θεόφρονι µεθ' ἧς πρέσβευε, Τριάδι τῇ πανοικτίρµονι, δωρήσασθαι ἡµῖν τὸ Μέγα Ἔλεος. όξα. Ἕτερον. Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον. πιστρέψας ἐκ πλάνης πρὸς τὴν εὐσέβειαν, Κυπριανὲ Θεοφάντορ τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, Ἱεράρχης καὶ σοφὸς ποιµὴν Ἐ γεγένησαι, καὶ ἀθλήσας ἀνδρικῶς, σὺν Ἰουστίνῃ τῇ σεµνῇ, καθείλετε τὴν ἀπάτην µεθ' ἧς Χριστὸν ἐκδυσώπει, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν.

14 12 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. αῖρε πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος χαῖρε τεῖχος καὶ σκέπη τῶν Χ προστρεχόντων εἰς Σέ χαῖρε ἀχείµαστε Λιµὴν καὶ Ἀπειρόγαµε, ἡ τεκοῦσα ἐν σαρκί, Τὸν Ποιητήν Σου καὶ Θε- όν, πρεσβεύουσα µὴ ἐλλείπῃς, ὑπὲρ τῶν ἀνυµνούντων, καὶ προσκυνούντων τὸν Τόκον Σου.

15 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 13 ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὴν α' Στιχολογίαν, Κάθισµα. Ἦχος α'. Τὸν Τάφον Σου Σωτήρ. ς ἄστρον παµφαές, ἐκ νυκτὸς ἀγνωσίας, ἀνέλαµψας ἡµῖν, Ὡ καταλείψας τὴν πλάνην, καὶ σκεῦος πολυτίµητον, ἐπιπνοίας τῆς ἄνωθεν, ἐχρηµάτισας, Κυπριανὲ θεηγόρε ὅθεν ἅπαντες, σὺν τῇ σεµνῇ Ἰουστίνῃ, τιµῶµεν σε Ἅγιε. όξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. ῷ πόθῳ Τοῦ ἐκ Σοῦ, προελθόντος ἀφράστως, τρωθεῖσα τὴν Τ ψυχήν, ἡ σεµνὴ Ἰουστίνα, ὀπίσω Σου Πανάχραντε, ψαλµικῶς ἠκολούθησε, καὶ ἀθλήσασα, τοῦ οὐρανίου νυµφῶνος, κατηξίωται, σὺν ταῖς φρονίµοις παρθένοις, ὑµνοῦσα τὴν δόξαν Σου. Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν, Κάθισµα. Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε. εσµοῖς θείας πίστεως, Κυπριανὸς ὁ σοφός, συνδέδεται Χάριτι, τῇ Ἰουστίνῃ πιστῶς, ὡς ἔγνω τὸν Κύριον ταύτην δὲ ἐν τῷ βίῳ, συνακόλουθον ἔχων, ἤσχυνεν ἐν τοῖς ἄθλοις, µετ' αὐτῆς τὸν Βελίαρ καὶ νῦν τῆς ἄνω δόξης, ὁµοῦ κατηξιώθησαν. όξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. ριστὸν σωµατώσασα, Τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν, ἐθέωσας Χ Ἄχραντε, τῶν γηγενῶν τὴν θνητήν, οὐσίαν Τῷ Τόκῳ Σου ὅθεν καὶ Ἰουστίνα, ἡ Θεόληπτος κόρη, ἤθλησεν ἀνενδότως, τῇ Αὐτοῦ ἀγαπήσει. Καὶ νῦν Θεογεννῆτορ, τῆς δόξης Αὐτοῦ ἔτυχε.

16 14 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισµα. Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον. αγικὴν τερατείαν λιπὼν µακάριε, Εὐαγγελίου τῷ λόγῳ τὸν Μ νοῦν ὑπέταξας, καὶ ἐπλήσθης δωρεῶν τῶν ὑπὲρ ἔννοιαν, ὡς Ἀποστόλων µιµητής, καὶ σοφὸς ἱερουργός, Κυπριανὲ Θεοφάντορ καὶ νῦν Χριστὸν ἐκδυσώπει, σὺν Ἰουστίνῃ ἡµᾶς σώζεσθαι. όξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. ὴν Ἁγνὴν Θεοτόκον καὶ Θεοµήτορα, Ἰουστίνα ἡ Μάρτυς προστάτιν ἔχουσα, κατεπάλαισεν ἐχθροῦ τὰ µηχανήµατα, καὶ Τ προσενήνεκται Χριστῷ, ἐναθλήσασα στερρῶς, ὡς ἄµωµον ἱερεῖον, διὰ παντὸς δυσωποῦσα, ἡµῖν διδόναι Θεῖον Ἔλεος. ΤΑΞΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Οἱ Ἀναβαθµοί, τὸ α' Ἀντίφωνον τοῦ δ' Ἤχου. Προκείµενον, Ἦχος δ'. Οἱ ἱερεῖς Σου Κύριε ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ Ὅσιοί Σου ἀγαλλιάσονται. Στίχ. Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τὰ ἔθνη, ἐνωτίσασθε πάντες οἱ λαοί. Τὸ Πᾶσα πνοή. Εὐαγγέλιον τὸ εἰς Ἱεράρχας βλέπε Νοεµβρίου ΙΓ' (τῆς Θ. Λειτουργίας: Ἰωάν., ι', 9-16). Ὁ Ν' (50ὸς) Ψαλµός. όξα. Ταῖς τῶν Σῶν Μαρτύρων. Καὶ νῦν. Ταῖς Τῆς Θεοτόκου.

17 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 15 Εἶτα τὸ Ἰδιόµελον. Ἦχος πλ. β'. Στίχ. Ἐλέησόν µε ὁ Θεὸς κατὰ τὸ Μέγα Ἔλεός Σου. ὴν µαγικὴν ἀποβαλὼν ἀπάτην, τῆς θεϊκῆς εὐσπλαγχνίας, Τ ἀνεδείχθης µυσταγωγός, Κυπριανὲ Πατὴρ ἡµῶν καὶ ταῖς ἀρεταῖς λαµπρύνας τὴν ζωήν, περιφανὴς ἐν Ἱεράρχαις ὤφθης, καὶ ἐν ἀθλήσει ἀήττητος, τῆς εὐσεβείας ὁµολογήσας τὸ µυστήριον καὶ δι' ἀµφοτέρων Χριστὸν δοξάσας, τῆς αἰωνίου δόξης ἠξίωσαι, σὺν Ἰουστίνῃ τῇ µακαρίᾳ. Σὺν αὐτῇ οὖν πρέσβευε, ρύεσθαι ἡµᾶς, µαγικῶν τεχνασµάτων, καὶ συνοχῆς πονηρᾶς, καὶ πάσης δαιµονικῆς ἐπιθέσεως. Εἶτα οἱ Κανόνες τῆς Θεοτόκου, ἐκ τῆς Μικρᾶς Παρακλήσεως, µετὰ τῶν Εἰρµῶν εἰς ς', καὶ τῶν Ἁγίων εἰς η'. Κ Ὑ Π Κανὼν τῶν Ἁγίων, οὗ ἡ ἀκροστιχίς «Κυπριανῷ σὺν Ἰουστίνῃ ἆσµα. Γερασίµου.» Ὠδὴ α'. Ἦχος δ'. Ἀνοίξω τὸ στόµα µου. υρίων τὸν Κύριον, καὶ Βασιλέα τῆς κτίσεως, Χριστὸν καθικέτευε, Κυπριανὲ ἱερέ, λόγον δοῦναί µοι, ὁµοῦ σὺν Ἰουστίνῃ, ὑµνῆσαι τὰ σκάµµατα, ὑµῶν µακάριοι. πῆρξας τὸ πρότερον, τῆς δυσσεβείας συνήγορος, ἀλλ' ὕστερον γέγονας, ἀλλοιωθεὶς µυστικῶς, Θείῳ Πνεύµατι, Κυπριανὲ παµµάκαρ, Χριστοῦ τοῦ Παντάνακτος, µύστης θερµότατος. ρὸς γνῶσιν σωτήριον, δι' Ἰουστίνης ὡδήγησαι, ὡς ἔγνωκας ἄπρακτον, τὴν τοῦ Βελίαρ ἰσχύν, καὶ ἀπείληφας, Κυπριανὲ πλουσίως, τὴν Χάριν τοῦ Πνεύµατος, βίου λαµπρότητι.

18 16 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας Ρ Θεοτοκίον. υσθεῖσα Πανάχραντε, ἐπιβουλῆς τοῦ ἀλάστορος, τῇ Σῇ Θείᾳ Χάριτι, ἡ Ἰουστίνα Ἁγνή, τὴν Σὴν ἄµαχον, ἀνύµνει προστασίαν, καὶ χαίρουσα ἤθλησεν, ἐνθέῳ ἔρωτι. Ἀ Καταβασία. νοίξω τὸ στόµα µου καὶ πληρωθήσεται Πνεύµατος, καὶ λόγον ἐρεύξοµαι, Τῇ Βασιλίδι Μητρί, καὶ ὀφθήσοµαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, καὶ ᾄσω γηθόµενος, Ταύτης τὰ θαύµατα. Ἰ Ὠδὴ γ'. Τοὺς Σοὺς ὑµνολόγους. λύος παθῶν κεκαθαρµένος, ἑνώσει τοῦ κρείττονος σοφέ, ἐδέξω φῶς τὸ ἄϋλον, καὶ Ἱεράρχης ὅσιος, Κυπριανὲ µακάριε, τῆς Ἐκκλησίας γεγένησαι. Ἀ Ν Ὡ θλήσας ὁµοῦ σὺν Ἰουστίνῃ, ὡς θύµατα ἄµωµα Χριστῷ, Κυπριανὲ προσήχθητε, καὶ τοῖς οἰκείοις αἵµασι, τῶν εὐσεβῶν τὸ πλήρωµα, Πνεύµατι θείῳ ἠρδεύσατε. αὸν καὶ Μονὴν ὑµῶν τὴν θείαν, λαµπρῶς ἁγιάζοντες σοφοί, ὑµῶν ταῖς ἐπισκέψεσι, τοὺς ἐν αὐτῇ προστρέχοντας, ταχέως ἀπαλλάττετε, δαιµονικῶν ἐπιθέσεων. Θεοτοκίον. ς Μήτηρ Θεοῦ Τοῦ Φιλανθρώπου, Παρθένε δεινῆς ἐπιβουλῆς, τὴν Ἰουστίναν ἔσωσας, προστρέξασαν τῇ σκέπῃ Σου διό Σε µεγαλύνοµεν, οἱ σεσωσµένοι Τῷ Τόκῳ Σου.

19 Τ Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 17 Καταβασία. οὺς Σοὺς ὑµνολόγους Θεοτόκε, Ἡ ζῶσα καὶ ἄφθονος Πηγή, θίασον συγκροτήσαντας πνευµατικὸν στερέωσον καὶ ἐν Τῇ Θείᾳ δόξῃ Σου, στεφάνων δόξης ἀξίωσον. Κάθισµα. Ἦχος πλ. δ'. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. ν τῇ πλάνῃ ὑπάρχων περιφανής, ὡς θεράπων µαγείας καὶ Ἐ ὑπουργός, πολλῷ ὤφθης πλείονι, ἐν τῇ πίστει λαµπρότερος, κληθεὶς ὥσπερ ὁ Παῦλος, πρὸς γνῶσιν τὴν ἔνθεον, καὶ τούτῳ χρηµατίσας, τοῦ ζήλου ὁµότροπος. Ὅθεν καὶ ἀθλήσας, στερροτάτῃ καρδίᾳ, τῆς ἄνω λαµπρότητος, ἐπαξίως µετέσχηκας, Κυπριανὲ ἀξιάγαστε καὶ νῦν σὺν Ἰουστίνῃ σοφέ, τὸν εσπότην πάντων καθικέτευε, τοῦ διδόναι πταισµάτων, ἡµῖν τὴν συγχώρησιν. όξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. ὸν Θεὸν τῶν ἁπάντων καὶ Ποιητήν, ἀπορρήτως κυήσασα ἐν Τ σαρκί, φθορᾶς ἠλευθέρωσας, τὴν οὐσίαν τὴν βρότειον, καὶ τῆς ἀθανασίας, τὰ ρεῖθρα ἀνέβλυσας, τοῖς Σὲ ὡς Θεοτόκον, δοξάζουσι Πάναγνε. Ὅθεν ἀφθαρσίας, ἐκ φθορᾶς παθηµάτων, ὁδόν µε ὁδήγησον, τὴν ψυχήν µου καθαίρουσα, µολυσµῶν τῶν τοῦ σώµατος, Παρθένε Θεοµῆτορ Ἁγνή, ἵνα πίστει µεγαλύνω πάντοτε, τῆς Σῆς κηδεµονίας, τὸν πλοῦτον Πανύµνητε.

20 18 Σ Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας Ὠδὴ δ'. Ὁ καθήµενος ἐν δόξῃ. οφιστείας τῆς µαγείας, νουνεχῶς ἐναπέρριψας, καὶ τῆς εὐσεβείας, Πάτερ ἐνεδύσω τὴν δύναµιν ὅθεν ἡµᾶς µαγικοῦ παντὸς τεχνάσµατος, ἀπολύτρωσαι, Κυπριανὲ τῇ σῇ χάριτι. Ὑ µνε. Ν πὲρ πᾶσαν τῶν γηΐνων, κοινωνίαν προέκρινας, τὴν Χριστοῦ ἀγάπην, καὶ τὴν µετ' Αὐτοῦ θείαν ἕνωσιν, ὦ Ἰουστίνα καὶ χαίρουσα ἐνήθλησας ὅθεν ἔτυχες, τῆς σῆς ἐφέσεως πάνσε- εκρωθέντες τοῖς ἐν κόσµῳ ἀγαπήσει τῇ κρείττονι, ἀθανάτου δόξης, καὶ ὑπερκοσµίου λαµπρότητος, Κυπριανὲ Ἰουστίνα τε πανεύφηµοι, ἠξιώθητε, καλῶς τὸν δρόµον τελέσαντες. Ἰ Θεοτοκίον. ησοῦν τὸν Ζωοδότην, καὶ Θεὸν πάσης κτίσεως, ὅλῃ διανοίᾳ, Κεχαριτωµένη Πανάµωµε, ἡ Ἰουστίνα ἡ Μάρτυς ἀγαπήσασα, ὤφθη σύσκηνος, τῶν οὐρανίων δυνάµεων. Τ Καταβασία. ὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλήν, τῆς ἐκ Τῆς Παρθένου Σαρκώσεως, Σοῦ Τοῦ Ὑψίστου, ὁ Προφήτης Ἀββακούµ, κατανοῶν ἐκραύγαζε δόξα Τῇ υνάµει Σου, Κύριε. Ὁ Ὠδὴ ε'. Ἐξέστη τὰ σύµπαντα. νοῦς σου πεπλήρωται, τῆς ὑπὲρ νοῦν ἐλλάµψεως ἔνθεν εὐσεβείας ὤφθης στόµα, καὶ Ἐκκλησίας ὑφηγητὴς ἱερός, λόγῳ ἀληθεῖ Κυπριανέ, καὶ ἔργοις τῆς Χάριτος, βεβαιῶν

21 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 19 τοὺς Θεόφρονας. ψώθης τῷ πνεύµατι, λιπὼν πλάνης τὸν σύνδεσµον, πρὸς Ὑ ὑπερκοσµίους ἀναβάσεις, καὶ Ἰουστίναν τὴν ἐκλεκτὴν συνεργόν, ἔσχες ἀληθῶς Κυπριανέ, δρόµῳ τῷ τοῦ βίου σου, καὶ ἀθλήσεως σκάµµασι. Σ αρκὸς ἀρρωστήµατα, καὶ ψυχικὰ νοσήµατα, παύονται ὑµῶν ταῖς ἱκεσίαις, καὶ µαγγανεῖαι ἐχθροῦ ἐλαύνονται ὅθεν ἡ σεπτὴ ὑµῶν Μονή, τῇ πλουσίᾳ χάριτι, ὑµῶν χαίρει µακάριοι. Θεοτοκίον. εκοῦσα ἐν σώµατι, Τὸν ἐν µορφῇ ὑπάρχοντα, τοῦ Θεοῦ τῶν Τ ὅλων οἷα Λόγον, ἀναλλοιώτως ὑπὲρ κατάληψιν, τὴν ἀλλοιουµένην µου ψυχήν, πάθεσι τοῦ χείρονος, Θεοτόκε συνέτισον. Καταβασία. ξέστη τὰ σύµπαντα, ἐπὶ Τῇ Θείᾳ δόξῃ Σου Σὺ γὰρ Ἐ Ἀπειρόγαµε Παρθένε, ἔσχες ἐν µήτρᾳ Τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν, καὶ τέτοκας ἄχρονον Υἱόν, πᾶσι τοῖς ὑµνοῦσί Σε, σωτηρίαν βραβεύουσα. Ἱ Ὠδὴ ς'. Τὴν θείαν ταύτην. εραρχίας τὸ ἔνδυµα, λαµπρότερον τελέσας τῷ αἵµατι, τῷ τῆς ἀθλήσεως, Κυπριανὲ ἱερώτατε, πρὸς τὸν ναὸν τῆς ἄνω, δόξης ἀνέδραµες.

22 20 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας Ν Ἡ Ἀ Τ ύµφη Χριστοῦ ὤφθης πάνσεµνε, στολὴν τῆς σῆς ἁγνείας φοινίξασα, οἰκείῳ αἵµατι, ὦ Ἰουστίνα καὶ χαίρουσα, πρὸς τὸν νυµφῶνα ἤρθης, τὸν ἐπουράνιον. ξυνωρὶς ἡ πανθαύµαστος, ἡµῶν οἱ κηδεµόνες καὶ ἔφοροι, ἀνευφηµείσθωσαν, Κυπριανὸς ὁ πανεύφηµος, καὶ Ἰουστίνα ἅµα, ἡ καλλιπάρθενος. Θεοτοκίον. νερµηνεύτως κυήσασα, Τὸν πάντα ἐκ µὴ ὄντων βουλήµατι, καθυποστήσαντα, Θεοχαρίτωτε έσποινα, τῆς θείας Αὐτοῦ δόξης, ἡµᾶς ἀξίωσον. Καταβασία. ὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιµον, τελοῦντες ἑορτὴν οἱ Θεόφρονες, Τῆς Θεοµήτορος, δεῦτε τὰς χεῖρας κροτήσωµεν, Τὸν ἐξ Αὐτῆς τεχθέντα Θεὸν δοξάζοντες. Κοντάκιον. Ἦχος δ'. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. ἐκ τῆς πλάνης ὡς ἀστὴρ ἀναλάµψας, καὶ ἀπὸ µάγων ἱερὸς Ὁ Θεοφάντωρ, Κυπριανὸς ὁ µέγας ἀνυµνείσθω µοι τούτῳ συντιµάσθω δέ, ἡ σεµνὴ Ἰουστίνα ἅµα γὰρ συνήθλησαν, εὐσεβείας τὸ σκάµµα καὶ νῦν ὁµοῦ πρεσβεύουσι Χριστῷ, ἡµῖν διδόναι, πταισµάτων συγχώρησιν. Ὑ Ὁ Οἶκος. ποταχθεὶς ὁλοσχερῶς, τῆς πλάνης τῇ κακίᾳ, ἐν τῇ τοῦ βίου σου νυκτί, καὶ ζοφερᾷ πορείᾳ, εὗρες παραδόξως, Χριστὸν τὸν Ἥλιον τῆς όξης, καλοῦντά σε ἐκ τῆς µαταίας ἀναστροφῆς,

23 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 21 πρὸς τὸ φῶς τῆς ἀϊδίου ζωῆς, καὶ καθαρᾶς πολιτείας καὶ ἀγρευθεὶς τῇ ἄνωθεν δυνάµει, ἀπέστης ἐκ τῶν βδελυκτῶν ἔργων τοῦ σκότους, ἰδὼν τὴν τοῦ Σατανᾶ ἀπρακτοῦσαν ἰσχύν, ἐν τῷ ἐκπειράζειν τὴν τι- µίαν παρθένον, Ἰουστίναν τὴν ἔνδοξον ἔνθεν ἀναγεννηθεὶς δι' ὕδατος καὶ Πνεύµατος, καινὸς ἀντὶ παλαιοῦ γέγονας, Χριστὸν ὁλικῶς ἐνδυσάµενος Ὧ πιστῶς ἱερατεύσας, ὡς ἀρχιερεὺς ὅσιος καὶ ἄκακος, µαρτυρικῶς πρὸς Αὐτὸν ἐξεδήµησας, σὺν τῇ σεµνῇ Ἰουστίνη µεθ' ἧς ἀεὶ πρέσβευε Χριστῷ, Κυπριανὲ παµµακάριστε, ἡµῖν διδόναι πταισµάτων συγχώρησιν. Συναξάριον. Τῇ Β' τοῦ αὐτοῦ µηνός, Μνήµη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱεροµάρτυρος Κυπριανοῦ, Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς ἐν Πισιδίᾳ, καὶ τῆς Ἁγίας Παρθενοµάρτυρος Ἰουστίνης. Στίχοι. Ἀλγεῖ Σατανᾶς τὸν πάλαι φίλον βλέπων Ξίφει φιλοῦντα, συνθανεῖν Ἰουστίνῃ. Τµήθη δευτερίῃ σὺν Ἰουστίνῃ Κυπριανός. Οὗτοι ἤνυσαν τὸν τῆς ἀθλήσεως δρόµον ἐν Νικοµηδείᾳ τῆς Βιθυνίας ἐπὶ ιοκλητιανοῦ, ἐν ἔτει τδ' (304). Ὁ Κυπριανὸς ἦν εὐγενὴς καὶ πλούσιος, φιλόσοφος καὶ µάγος ἄκρος ἠγρεύθη δὲ πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν παρὰ Ἰουστίνης τῆς παρθένου, Χριστιανῆς οὔσης, ἐκ αµασκοῦ καταγοµένης, πάσας τὰς δαιµονικὰς αὐτοῦ ἐνεργείας, ὡς ἱστὸν ἀράχνης διαλυσάσης ἀνήρ γάρ τις Ἕλλην, Ἀγλαΐδας λεγόµενος, ἔρωτι τοῦ κάλλους αὐτῆς τρωθεὶς καὶ µὴ τυχὼν τοῦ σκοποῦ, προσῆλθε τῷ Κυπριανῷ ὁ δὲ ἐκ τρίτου δαίµονας ἐξαποστείλας πρὸς τὴν κόρην, οὐδὲν ἤνυσεν. Ὡς οὖν ἔγνω τὴν ἑαυτοῦ τέχνην ἀπρακτοῦσαν, ἐπίστευσε Τῷ Κυρίῳ καὶ κατακαύσας τὰ µαγικὰ αὐτοῦ βιβλία, ἐβαπτίσθη γίνεται δὲ καὶ τελευταῖον ἐπίσκοπος τῆς ἐν Πισιδίᾳ Ἀντιοχείας καὶ πολλοὺς ὁδηγήσας πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν, ἐκρατήθη παρὰ τοῦ Κόµητος τῆς Ἀνατολῆς σὺν Ἰουστίνῃ καὶ τὰς πλευρὰς ξέονται καὶ σιδηρῷ τηγάνῳ ἐµβάλλονται καὶ ἐπὶ Νικοµήδειαν τέλος ἀπαχθέντες, τὰς κεφαλὰς ἀφαιροῦνται. Τὰ δὲ τίµια αὐτῶν σκήνη, λάθρα µετενεχθέντα εἰς Ρώµην καὶ ἐν ἰδίῳ ναῷ κατατεθέντα, ὅν εὐσεβὴς γυνὴ ἐδείµατο, πηγὰς ἰαµάτων βλύζουσι, τοῖς εὐλαβῶς προσιοῦσιν. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ αὐτῶν µαρτυρείῳ, τῷ ὄντι πέραν ἐν τοῖς Σολοµῶντος, νῦν δὲ ἐν Κορινθίᾳ, ἐν τῇ παρὰ τὸ χωρίον ερβενάκια Ἱερᾷ καὶ Σεβασµίᾳ αὐτῶν Μονῇ. Λύουσι δὲ οἱ Ἅγιοι

24 22 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας καὶ δὴ ὁ µέγας Κυπριανός, πᾶσαν µαγικὴν τέχνην καὶ ἐπήρειαν ἀκαθάρτων πνευµάτων, ὡς ἐξαίρετον Χάριν πρὸς τοῦτο λαβὼν παρὰ Κυρίου. Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡµᾶς. Ἀµήν. Ὠδὴ ζ'. Οὐκ ἐλάτρευσαν. τόµα ἔνθεον, Κυπριανὲ µακάριε, πλουτήσας εἵλκυσας, πρὸς Σ ἀληθείας ὁδόν, πολλοὺς καὶ προσήγαγες, Χριστῷ κραυγάζοντας Ὑπερύµνητε, Ὁ τῶν Πατέρων Κύριος, καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. έγας πέφηνας, µετὰ τὴν σὴν ἀλλοίωσιν, µύστης τῆς Χάριτος, Μ καὶ Ἱεράρχης σοφός, ζωῆς καθαρότητι, καὶ ταπεινώσει πολλῇ, ἀνυψούµενος, Κυπριανὲ πρὸς Κύριον, Τὸν ἐν ξύλῳ ὑψωθέντα. παν τέχνασµα, τὸ κατὰ σοῦ φερόµενον, τοῦ πολεµήτορος, ἐν Ἅ τῇ δυνάµει Χριστοῦ, Ἰουστίνα ἤσχυνας, καὶ καθωδήγησας, πρὸς εὐσέβειαν, Κυπριανὸν τὸν ἔνδοξον, προσελθόντα Τῷ Κυρίῳ. Θεοτοκίον. νοῦσα πάνσεµνε, τὴν τοῦ ἐχθροῦ ἐπίνοιαν, Χριστῷ προσέπεσας, ἐν προσευχῇ ἐκτενεῖ, καὶ Τούτου Τὴν Ἄχραντον, Μητέ- Γ ρα δάκρυσι, καθικέτευσας ἐντεῦθεν καταβέβληκας, Ἰουστίνα τὸν Βελίαρ.

25 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 23 Καταβασία. ὐκ ἐλάτρευσαν, τῇ κτίσει οἱ Θεόφρονες, παρὰ Τὸν Κτίσαντα Ο ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλήν, ἀνδρείως πατήσαντες, χαίροντες ἔψαλλον Ὑπερύµνητε, Ὁ τῶν Πατέρων Κύριος, καὶ Θεὸς Εὐλογητὸς εἶ. Ὠδὴ η'. Παῖδας εὐαγεῖς. ργοις εὐσεβείας διαλάµψας, φωστὴρ Ἐκκλησίας διαυγέστατος, καὶ ποιµὴν Θεόληπτος, καὶ βίου σεµνότητος, Θεοειδὴς Ἔ διδάσκαλος καὶ ὑποτύπωσις, ἐδείχθης καὶ πολλοὺς σεσωσµένους, ἴθυνας Κυρίῳ, Κυπριανὲ Θεόφρον. ώµῃ οὐρανίῳ Ἰουστίνα, τῆς φύσεως τὴν ἀσθένειαν ρωννύουσα, ὑπὲρ φύσιν ἤσκησας, ἀρετῶν λαµπρότητα, καὶ παρθενίας Ρ κάλλεσι περιαστράπτουσα, Μαρτύρων ἐκοσµήθης στεφάνῳ, καὶ Τοῦ σοῦ Νυµφίου, τῆς δόξης ἠξιώθης. γρυπνοι φρουροί τε καὶ προστάται, ὑπάρχοντες τῆς Μονῆς Ἄ ὑµῶν µακάριοι, πᾶσαν ἀπεκρούσασθε, εἰς αὐτὴν ἐπίθεσιν, τοῦ παλαµναίου δράκοντος ὑµῶν δεήσεσι, σοφὲ Κυπριανὲ Θεηγόρε, σὺν τῇ Ἰουστίνῃ, Κυρίου παραστάται. Θεοτοκίον. άρκα ἐκ Σοῦ ἔµψυχον καὶ ἔννουν, Ὁ Λόγος Ὁ Ὑπερούσιος Σ καὶ Ἄναρχος, προσλαβὼν Πανάχραντε, διπλοῦς κόσµῳ πέφηνε, µίαν φέρων ὑπόστασιν καὶ µετὰ σάρκωσιν, καὶ ἔσωσεν ἡµᾶς τῆς κατάρας ὅθεν Σε ὑµνοῦµεν, ὡς Πύλην σωτηρίας.

26 24 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας Καταβασία. αῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καµίνῳ, Ὁ Τόκος Τῆς Θεοτόκου διεσώσατο, τότε µὲν τυπούµενος νῦν δὲ ἐνεργούµενος, τὴν Π Οἰκουµένην ἅπασαν, ἐγείρει ψάλλουσαν Τὸν Κύριον ὑµνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Ὠδὴ θ'. Ἅπας γηγενής. θυνας τὴν σήν ζωὴν ὡς ἐπέγνωκας Χριστὸν Τὸν Κύριον, Τούτου Τῷ θελήµατι, καὶ Ἱεράρχης ὤφθης περίδοξος, Κυπριανὲ Ἴ µακάριε, καὶ χαίρων ἤθλησας, δι' ἀγάπην, Τοῦ σὲ ἀναδείξαντος, µαθητὴν τῆς Αὐτοῦ Ἀγαθότητος. άρτυς ἀληθής, Χριστοῦ ἐχρηµάτισας, γνώµη Θεόφρονι, Τούτου ἀγαπήσασα, Τὸ Ζωηφόρον Πάθος καὶ ἤθλησας, µηδόλως Μ δειλιάσασα τυράννων δύναµιν, Ἰουστίνα ὅθεν πρὸς οὐράνιον, µετετέθης νυµφῶνα καὶ ἄφθαρτον. ἱ περιφανεῖς, ἀστέρες τῆς πίστεως καὶ συµπαθέστατοι, πάντων ἀντιλήπτορες, ταύτην τὴν Μάνδραν ὑµῶν φυλάττετε, Ο Κυπριανὲ µακάριε καὶ Ἰουστίνα σεµνή, ἀπὸ πάσης, βλάβης τοῦ ἀλάστορος, τῇ πρεσβείᾳ ὑµῶν ἀεὶ σπεύδουσαν. Θεοτοκίον. ψος ἀληθῶς, Ἀγγέλοις ἀγνώριστον ὤφθης κυήσασα, Λόγον Ὕ τὸν Πανύψιστον, σωµατωθέντα ἐκ Σοῦ δι' ἔλεος, καὶ τῶν βροτῶν ὑψώσαντα φύσιν τὴν ἔκπτωτον, Θεοτόκε διὸ κἀµὲ ὕψωσον, ἐκ παθῶν πρὸς ἀγάπην τὴν ἔνθεον.

27 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 25 Καταβασία. πας γηγενής, σκιρτάτω τῷ πνεύµατι, λαµπαδοχούµενος πανηγυριζέτω δέ, ἀύλων Νόων φύσις γεραίρουσα, τὰ ἱερὰ θαυ- Ἅ µάσια Τῆς Θεοµήτορος, καὶ βοάτω Χαίροις Παµµακάριστε, Θεοτόκε Ἁγνή, Ἀειπάρθενε. Ἐξαποστειλάριον. Ἦχος β'. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωµεν. ὸν φωτισµὸν Τοῦ Πνεύµατος, ὡς ἐδέξω ὑψόθεν, τῆς πλάνης Τ τὴν σκοτόµαιναν, νουνεχῶς ἀπορρίπτεις, Κυπριανὲ Θεοφάντορ Ἰουστίναν γὰρ Πάτερ, χειρώσασθαι πειρώµενος, δι' αὐτῆς ὡδηγήθης πρὸς Τὸν Χριστόν, ἀπορρήτῳ τρόπῳ καὶ µαρτυρίου, ἠγώνισαι τὰ σκάµµατα, σὺν αὐτῇ Ἱεράρχα. Θεοτοκίον. ωµατικῶς κυήσασα, Τὸν Θεὸν τῶν ἁπάντων, τὴν τοῦ Ἀδάµ Σ κατάκρισιν, καὶ τῆς Εὔας τὴν λύπην, ἀνέτρεψας Θεοτόκε, καὶ πηγὴν εὐλογίας, ὡς ἀληθῶς ἀνέβλυσας, τοῖς ὑµνοῦσι Παρθένε Θεοπρεπῶς, τὸ φρικτὸν Μυστήριον Τοῦ Σοῦ Τόκου, καὶ πίστει µεγαλύνουσι, Τὴν Σὴν ἄφραστον δόξαν.

28 26 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας Εἰς τοὺς Αἴνους. Ἱστῶµεν Στίχους δ', καὶ ψάλλοµεν Στιχηρὰ Προσόµοια. Ἦχος α'. Τῶν οὐρανίων ταγµάτων. ῆς µαγικῆς ἐξαπάτης γνοὺς τὴν ἀσθένειαν, Κυπριανὲ παµµάκαρ, Τῷ Σωτῆρι προσῆλθες, καὶ Τούτου ἐµυήθης τὴν πρὸς Τ ἡµᾶς, ὑπὲρ νοῦν Ἀγαθότητα ὅθεν ἐπλήσθης Χαρίτων ὑπερφυῶν, διὰ βίου καθαρότητος. ῆς παρθενίας τὸ ἄνθος τὸ εὐωδέστατον, τὴν νύµφην τοῦ Τ Σωτῆρος, Ἰουστίναν τὴν θείαν, ὠδαῖς ἐγκωµιάσωµεν ἱεραῖς, ὡς τὴν πλάνην πατήσασαν, καὶ Τῷ Κυρίῳ πρεσβεύουσαν ἐκτενῶς, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν. ὴν εὐκλεῆ ξυνωρίδα ὕµνοις τιµήσωµεν, Κυπριανὸν τὸν µέγαν, καὶ σοφὸν Ἱεράρχην, σὺν τούτῳ Ἰουστίναν τὴν θαυµα- Τ στήν, ὡς νοµίµως ἀθλήσαντας, καὶ καταργοῦντας δαιµόνων πᾶσαν ἰσχύν, τῇ δοθείσῃ αὐτοῖς Χάριτι. ς παρρησίαν µεγίστην πρὸς Τὸν Σωτῆρα Χριστόν, Ὡ Κυπριανὲ παµµάκαρ, Ἰουστίνα τε ἅµα, πλουτοῦντες περιέπετε εἰσαεί, τὴν Μονὴν ὑµῶν Ἅγιοι, καὶ τοῖς προστρέχουσι ταύτῃ πίστει θερµῇ, Χάριν δίδοσθε καὶ ἔλεος. όξα. Ἦχος πλ. α'. ῆς εὐσεβείας τὸ φῶς, ἐν τῇ σκοτίᾳ τῆς πλάνης καταλάµψαν Τ σε, Χριστοῦ θεράποντα ἔδειξε, καὶ λειτουργὸν Θεόφρονα, Κυπριανὲ τὸν πρὶν διώκτην µυστικῶς γὰρ Ὁ Σωτήρ, δι' Ἰουστίνης τῆς πανσέπτου, ὡς τὸν µέγαν Παῦλον, πρὸς τὴν οἰκείαν γνῶσιν ἐκάλεσε καὶ κατ' αὐτὸν διαπρέψας, Ἀποστολικοῖς καµάτοις,

29 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 27 Εὐαγγελίου τὸν λόγον ἐτράνωσας καὶ σὺν αὐτῇ στερρῶς ἀθλήσας, τῶν οὐρανίων ἐπάθλων, ὁµοῦ ἠξιώθητε, ὑπὲρ ἡµῶν δυσωποῦντες, Τρι- άδα Τὴν Ὁµοούσιον. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. ακαρίζοµέν Σε, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ δοξάζοµέν Σε, οἱ Μ πιστοὶ κατὰ χρέος, τὴν Πόλιν τὴν ἄσειστον, τὸ Τεῖχος τὸ ἄρρηκτον, τὴν ἀρραγῆ Προστασίαν, καὶ Καταφυγὴν τῶν ψυχῶν ἡµῶν. οξολογία µεγάλη καὶ ἀπόλυσις.

30 28 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ Τυπικά. Εἰς τοὺς Μακαρισµούς, ἐκ τοῦ Κανόνος ὠδὴ γ' καὶ ς'. Ἀπόστολος: Βλέπε Ὀκτωβρίου Β' (Α' Τιµοθ., α', 12-17). Εὐαγγέλιον: Τὸ τοῦ Σαββάτου τῆς Γ' Ἑβδοµάδος ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην (κεφ. ιε', 17 ἕως κεφ. ις', 2). Κοινωνικόν: Εἰς µνηµόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος. Ἀλληλούϊα. Μεγαλυνάριον. αίρετε δαιµόνων φυγαδευταί, Κυπριανὲ Πάτερ, Ἰουστίνα τε θαυµαστή χαίρετε προστάται, ταύτης ὑµῶν τῆς Μάνδρας, καὶ πρὸς Χριστὸν µεσῖται, καὶ πρέσβεις ἄγρυπνοι. Χ

31 Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης - ερβενάκια Κορινθίας 29 Σηµείωσις. Τὴν δακτυλογράφησιν τοῦ παρόντος ἀπὸ τὸ πρωτότυπο φωτοαντίγραφο (τὸ ὁποῖον ἐλάβοµεν παρὰ τοῦ Ὁσιολογιωτάτου Ἱεροµονάχου Ἀθανασίου Σιµωνοπετρίτου, Ὑµνογράφου τῆς Μ.Τ.Χ.Ε.) εἴχεν ὁ ὑποτακτικὸς τοῦ Γέροντος, Παναγιώτης, κατόπιν προτροπῆς τοῦ Γέροντος. Ἡ ἀποπεράτωση τοῦ παρόντος ἔγινε µετὰ τὴν κοίµησιν τοῦ Γέροντος. Οἱ ἀλλαγὲς ποῦ ἔγιναν ἀπὸ τὸ πρωτότυπο ποῦ µᾶς δόθηκε ἔγιναν µὲ τὴν εὐθύνη τοῦ ὑπογράφοντος καὶ ἀριθµοῦνται παρακάτω: 1. Στὸν στίχο τῶν ἀποστίχων τοῦ µικροῦ Ἑσπερινοῦ «ἐθαυµάτωσεν» σὲ «ἐθαυµάστωσεν». 2. Στὸ τρίτο ἀπόστιχον τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ «ὑµῶν δοθῆναι» σὲ «ἡµῶν δοθῆναι». 3. Στὸ µεσώδιον Κάθισµα «ἀξιάγιαστε» σὲ «ἀξιάγαστε». 4. Στὸ Συναξάριον «νῦν δὲ ἐν Ἀττικῇ, ἐν τῇ παρὰ τὴν κώµην Φυλὴν Ἱερᾷ καὶ Σεβασµίᾳ αὐτῶν Μονῇ» σὲ «νῦν δὲ ἐν Κορινθίᾳ, ἐν τῇ παρὰ τὸ χωρίον ερβενάκια Ἱερᾷ καὶ Σεβασµίᾳ αὐτῶν Μονῇ». 5. Ὠδὴ η', γ' τροπάριον «ἐξ αὐτῆς ἐπίθεσιν» σὲ «εἰς αὐτὴν ἐπίθεσιν». 6. Λιγοστὲς διορθώσεις ὀξείας σὲ βαρεία. 7. Τὰ διάφορα συχνὰ τροπάρια, π.χ. Καταβασίαι, ποῦ ἀποσιωπῶντο στὸ πρωτότυπο µετὰ τὶς πρῶτες τους λέξεις, τὰ πήραµε ἀπὸ διάφορα ἐκκλησιαστικὰ βιβλία. Παρακαλῶ νὰ µὲ συγχωρήσετε γιὰ τυχὸν λάθη µου καὶ ἐνηµερῶστε γραπτῶς τὴν Ἱ. Μονήν µας. Ἐν Γιοῦλες τοῦ Τέξας τῇ 15ῃ Ὀκτωβρίου Παναγιώτης. Παπαδηµητρίου Τέλος καὶ Τῷ Θεῷ όξ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ. Ἰουνίου Κ. Μνήµην ἐπιτελοῦµεν, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν. καὶ ιδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ. Ἰουνίου Κ. Μνήµην ἐπιτελοῦµεν, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν. καὶ ιδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ Ἰουνίου Κ Μνήµην ἐπιτελοῦµεν, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν καὶ ιδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Μετὰ τὸν Προοιµιακόν, τὸ «Μακάριος ἀνήρ». Εἰς δὲ τὸ «Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος δ' Ἀμήν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334

Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334 Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334 Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, ὁ Ἀναγνώστης τὸν Ψαλμὸν ρμβ (142) Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου Εἶτα Θεὸς Κύριος... Καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας καὶ Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013 Ἐμπροσθόφυλλον Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα. Ἐκ τοῦ Ἁγιογραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶμεν Στίχους δ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος β. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. Ὅτε ὁ σὸς ἅγιος ναός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΑΝΤΩΝ. Μηνὶ Ἰουλίῳ γ. Μνήµη τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ µαρτύρων

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΑΝΤΩΝ. Μηνὶ Ἰουλίῳ γ. Μνήµη τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ µαρτύρων ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΑΝΤΩΝ Μηνὶ Ἰουλίῳ γ Μνήµη τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ µαρτύρων Θεωνᾶ, Ἥρωνος, Πίλλωνος καὶ Παύλου Κάθισµα. Ἦχος πλ. α. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Τῶν τυράννων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ

Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Ν Φ Α Ν Α Ρ Ι Ο Υ Κ Α Ι Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ Τ Ο Ν Θ Α Υ Μ Α Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Ν (Ποίημα Διονυσίου

Διαβάστε περισσότερα

ὁ β χορὸς Στίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... ὁ α χορὸς Στίχ, β'.

ὁ β χορὸς Στίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... ὁ α χορὸς Στίχ, β'. 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 + Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας, ἥτις τόν τόμον τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐκύρωσεν. Τῆς Ἁγίας Ὄλγας τῆς Ἰσαποστόλου καί τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Νεκταρίου

Διαβάστε περισσότερα

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3).

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3). 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3). * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΕΤΑΡΤΗ. +Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου,

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΕΤΑΡΤΗ. +Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΕΤΑΡΤΗ. +Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΙΕ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

Τῌ ΙΕ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Τῌ ΙΕ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους δ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ προσόμοια

Διαβάστε περισσότερα

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι.

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι. 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ἡ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ἡ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του. Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ. Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 1. Δευτερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του. Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ. Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 1. Δευτερα ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 1 Δευτερα (Κυριακη Απογευμα & Δευτερα Πρωϊ) Γεωργιος Καραγιαννακησ Πρωτοψαλτης Καθηγητησ Βυζαντινησ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν,

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ὁ ἱερεύς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ὁ ἀναγνώστης Ἀµήν. Ψαλµὸς ρµβ (142). Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Α. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι

Διαβάστε περισσότερα

Α κ ο λ ο υ θ ι α. Βιοσ, Παρακλητικοσ Κανων, Χαιρετισμοι, εγκωμια κ θαυματα Του αγιου ενδοξου και ιαματικου οσιομαρτυροσ.

Α κ ο λ ο υ θ ι α. Βιοσ, Παρακλητικοσ Κανων, Χαιρετισμοι, εγκωμια κ θαυματα Του αγιου ενδοξου και ιαματικου οσιομαρτυροσ. Α κ ο λ ο υ θ ι α Βιοσ, Παρακλητικοσ Κανων, Χαιρετισμοι, εγκωμια κ θαυματα Του αγιου ενδοξου και ιαματικου οσιομαρτυροσ Ν ι κ ο λ α ο υ Του νεου Τοῦ ἐξ Ἀνατολῆς καὶ ἐν Βουνένοις ἀθλήσαντος ἐν ἔτει 720,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Ο Υ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΒΗΡΙᾼ (τοῦ ἐκ Βαζελῶνος) Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Α Σ Μ Α Τ Ι Κ Η

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Ο Υ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΒΗΡΙᾼ (τοῦ ἐκ Βαζελῶνος) Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Α Σ Μ Α Τ Ι Κ Η ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Ο Υ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΒΗΡΙᾼ (τοῦ ἐκ Βαζελῶνος) Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Α Σ Μ Α Τ Ι Κ Η πονηθεῖσα ὑπό Μιχαήλ τοῦ κρητός εὐγνωµοσύνης καί ἀγάπης ἕνεκεν. Ἐν ἔτει

Διαβάστε περισσότερα

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως.

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 205 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ηχος β ἑωθινὸν γ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (16/7/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. : Ἀμήν. ὁ Ἀναγνώστης: Δεῦτε, προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Β Κορ. δ 6 15) Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

30-05-2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

30-05-2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Τῌ Λ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 (Ψυχοσάββατον πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς). Πάντων τῶν ἀπ αἰῶνος κεκοιµηµένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καὶ Μνήµη τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡµῶν Ἰσαακίου, Ἡγουµένου τῆς Μονῆς τῶν αλµάτων. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Ορθροσ Σαββατου ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 6 (ΜΕ ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ)

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Ορθροσ Σαββατου ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 6 (ΜΕ ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ) ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 6 Ορθροσ Σαββατου (ΜΕ ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ) Γεωργιος Καραγιαννακησ Πρωτοψαλτης Καθηγητησ Βυζαντινησ Μουσικησ Ορθρος Σαββατου (Θεοσ Κυριοσ)

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 24 ΜΑΪΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ «Τῶν ἁγίων 318 πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς συνόδου (325 μ.χ.)». Συμεὼν ὁσίου τοῦ ἐν τῷ Θαυμαστῷ ὄρει ( 590). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν ι. Τυπ. Πεντ. 41 42. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Ορθροσ Σαββατου ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 7 (ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ)

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Ορθροσ Σαββατου ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 7 (ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ) ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 7 Ορθροσ Σαββατου (ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ) Γεωργιος Καραγιαννακησ Πρωτοψαλτης Καθηγητησ Βυζαντινησ Μουσικησ Ορθρος Σαββατου (Αλληλουια)

Διαβάστε περισσότερα

18-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. ε τη η η η Δε ε ε

18-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. ε τη η η η Δε ε ε 18-01-2015 ΕΑΣ ΕΣΕΡΙΟΣ ΙΒ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ 18-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΣΕΡΙΟ νήµη τῶν ἐν Ἁγίοις ατέρων ἡµῶν, καὶ µεγάλων Ἀρχιεπισκόπων Ἀλεξανδρείας, Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου. Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

Didymus: De trinitate

Didymus: De trinitate 1 Didymus: De trinitate More public domain documents available at http://bibletranslation.ws/ 7.1 Ἐκφεύγειν τοιγαροῦν τὸ ἔγκλημα τὸ περὶ τῆς δόξης τῶν κτιστῶν θεῶν τοὺς πιστεύοντας τῷ υἱῷ ὁ ἔννομος Παῦλος

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

ει εις πο ο ολ λα α α α Μ ε τη η η η Δε ε ε

ει εις πο ο ολ λα α α α Μ ε τη η η η Δε ε ε 26-07-2015 ΕΑΣ ΕΣΕΡΙΟΣ ΑΙΑΣ ΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 26-07-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΑΤΘΑΙΟΥ. ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΕΣΕΡΑΣ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἱεροµάρτυρος Ἑρµολάου, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἑρµίππου καὶ Ἑρµοκράτους, καὶ τῆς Ἁγίας Ὁσιοµάρτυρος αρασκευῆς.

Διαβάστε περισσότερα

20 IOYNIΟΥ 2015 Σάββατον Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μεθοδίου, Ἐπισκόπου Πατάρων.

20 IOYNIΟΥ 2015 Σάββατον Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μεθοδίου, Ἐπισκόπου Πατάρων. 20 IOYNIΟΥ 2015 Σάββατον Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μεθοδίου, Ἐπισκόπου Πατάρων. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 1 Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... καὶ ψάλλομεν τετράκις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (Ψυχοσάββατον πρὸ τῆς Ἀπόκρεω). άντων τῶν ἀπ αἰῶνος κεκοιµηµένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καὶ Μνήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Αὐξεντίου. ΤΗΝ ΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς

Διαβάστε περισσότερα

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ Ε Σ Π Ε Ρ Α Σ (Σημαίνει ταχύτερον διὰ τὴν τῆς γονυκλισίας Ἀκολουθίαν) Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

Διαβάστε περισσότερα

α α ας και στο ος α νε να α τω

α α ας και στο ος α νε να α τω 02-05-2015 Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν υροφόρων. Ἡ ἀνακοµιδὴ τῶν λειψάνων Ἀθανασίου τοῦ εγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ἦχος Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. α

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ (Ἀπὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς μέχρι τῆς Ε Κυριακῆς τῶν νηστειῶν). Διατεταγμένη ἀκολουθία τῶν κατανυκτικῶν ἑσπερινῶν περιέχουσα ἅπαντα τὰ ὑπὸ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

30-05-2015 ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

30-05-2015 ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 30-05-2015 Ψυχοσάββατον. Πάντων τῶν ἀπ αἰῶνος κεκοιµηµένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, Μνήµη τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡµῶν Ἰσαακίου, Ἡγουµένου τῆς Μονῆς τῶν αλµάτων. Μ Γ Ἦχος Γα Αλ λη λου ι α Αλ λη λου ι α α αλ λη η

Διαβάστε περισσότερα

13-09-2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

13-09-2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ 13-09-2015 Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΕΡΑΣ Μνήμη τῶν ἐγκαινίων τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ ἡμῶν Ἀναστάσεως, καὶ ροεόρτια τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Κορνηλίου τοῦ Ἑκατοντάρχου. Εὐλογητὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 5-8 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΡΟΣ ΙΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΟΡΘΡΟΣ ΙΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΟΡΘΡΟΣ Ι ΟΕΒΡΙΟΥ 2014 αρασκευή 14 οεµβρίου 2014 νήµη τοῦ Ἁγίου καὶ πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου, καὶ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου εγαλοµάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ Ὕδρας, τοῦ ἀθλήσαντος ἐν ἔτει 1800 ἐν τῇ νήσῳ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 31-05-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρµείου. Τῶ Σαββάτω ἑσπέρας Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων. Μικρὸ Προσευχητάρι. Εκδοσις δ βελτιωμένη καὶ ἐπηυξημένη

Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων. Μικρὸ Προσευχητάρι. Εκδοσις δ βελτιωμένη καὶ ἐπηυξημένη Μικρὸ Προσευχητάρι Η προσευχὴ εἶναι Τροφὴ ψυχῆς Αρετῶν πηγὴ Λύπης λύσις Νοῦ φωτισμὸς Πολέμων θραῦσις Ελπίδος ἀπόδειξις Απογνώσεως πέλεκυς Χαρισμάτων πρόξενος Δακρύων μήτηρ καὶ πάλιν θυγάτηρ Εσοπτρον προκοπῆς,

Διαβάστε περισσότερα

κου σον µου ει σα κου σον µου Κυ ρι ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου προ σχες τη φω νη της δε η η σε ως µου εν

κου σον µου ει σα κου σον µου Κυ ρι ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου προ σχες τη φω νη της δε η η σε ως µου εν 06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια Τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἦχος Δι Δ Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου ει σα κου σον µου Κυ ρι ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου προ σχες

Διαβάστε περισσότερα

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές.

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές. 1 Αντίστροφα θέματα Δίνονται τα πιο κάτω κείμενα στα νέα ελληνικά, με σκοπό να αποδοθούν στα αρχαία ελληνικά, αξιοποιώντας το λεξιλόγιο, τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που γνωρίζετε. Α Νέα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. 14-08-2015 ΕΣΠΕΡΑΣ Προεόρτια τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, καὶ μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Μιχαίου. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ & ΛΕΙΤ. Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ & ΛΕΙΤ. Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΕΓΑΛΗΣ ΕΤΗΣ & ΛΕΙΤ.. ΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΕΡΙΝΟΝ ΕΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΑΛΟΥ ΑΣΙΛΕΙΟΥ (Τελεῖται συνήθως.έμπτη πρωΐ) ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογημένη ἡ ασιλεία τοῦ ατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου νεύματος,

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Τ Ο Υ Λ Ο Υ Κ Α

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Τ Ο Υ Λ Ο Υ Κ Α ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Τ Ο Υ Λ Ο Υ Κ Α 1) Η ΤΑΠΕΙΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΛΚΥΕΙ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας ἡγοῦμαι

Διαβάστε περισσότερα

20 Μαΐου 2015 ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. ΟΡΘΡΟΣ ὁ Προεξάρχων θυμιῶν: Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,...

20 Μαΐου 2015 ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. ΟΡΘΡΟΣ ὁ Προεξάρχων θυμιῶν: Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,... 20 Μαΐου 2015 ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΟΡΘΡΟΣ ὁ Προεξάρχων θυμιῶν: ΔΔόόξξαα ττῇῇ ἁἁγγί ίίᾳᾳ,,, κκααὶ ὶὶ ὁὁμμοοοουυσσί ίίῳ,,, κκααὶ ὶὶ ζζωοοπποοι ιιῷ,,, κκααὶ ὶὶ ἀἀδδι ιιααι ιιρρέέττῳ ΤΤρρι ιιάάδδι ππάάννττοοττεε,,,

Διαβάστε περισσότερα

28-07- ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 28-07- ΕΣΠΕΡΑΣ

28-07- ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 28-07- ΕΣΠΕΡΑΣ 28-07- ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΑΛΑΝΤΟΥ 28-07- ΕΣΕΡΑΣ νήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ ιακόνων ροχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος καὶ αρμενᾶ, καὶ τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Εἰρήνης τῆς ἀσκησάσης ἐν τῇ μονῇ τοῦ Χρυσοβαλάντου.

Διαβάστε περισσότερα

In transfigurationem (homilia 14) (olim sub nomine Joannis Chrysostomi)

In transfigurationem (homilia 14) (olim sub nomine Joannis Chrysostomi) In transfigurationem (homilia 14) (olim sub nomine Joannis Chrysostomi) Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου λόγος εἰς τὴν μεταμόρφωσιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 16 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ - Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Α Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Κ Α Ι Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Τ Ο Υ)

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 16 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ - Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Α Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Κ Α Ι Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Τ Ο Υ) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 16 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ - Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Α Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Κ Α Ι Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Τ Ο Υ) Υ 1) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Contra Eunomium. Ερευνητικό έργο: ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.

Contra Eunomium. Ερευνητικό έργο: ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ. Contra Eunomium αʹ. Προοίμιον ὅτι οὐ συμφέρει τοὺς μὴ καταδεχομένους τὴν ὠφέλειαν εὐεργετεῖν πειρᾶσθαι. Cap.1.2βʹ. Ὅτι δικαίως πρὸς τὴν ἀντίρρησιν ἤλθομεν τοῦ ἀδελφοῦ κατηγορηθέντος ὑπεραλγήσαντες. Cap.1.3γʹ.

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 1 Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Συναπτὴ μεγάλη, καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι ππᾶᾶσσαα δδόόξξαα.......

Διαβάστε περισσότερα

Enarratio in prophetam Isaiam ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΙΑΝ

Enarratio in prophetam Isaiam ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΙΑΝ Enarratio in prophetam Isaiam ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΙΑΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ p.1 Εὔξασθε μὴ γενέσθαι τὴν φυγὴν ὑμῶν χειμῶνος ἢ σαββάτου. Σημειωτέον οὖν ὅτι χειμῶνα, ἢ σάββατον ψεκτὸν οὐκ ἐποίησεν ὁ Θεός γέγραπται γάρ

Διαβάστε περισσότερα

Service of the Small Paraklesis. Supplicatory Canon

Service of the Small Paraklesis. Supplicatory Canon Service of the Small Paraklesis Supplicatory Canon by Theosteriktos the Monk English Translation by Fr. N. M. Vaporis Canon, Kontakion, Megalynaria, and Exapostilaria texts by N. Takis. Other hymn texts

Διαβάστε περισσότερα

Annales ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΛΥΚΑ ΒΙΒΛΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ

Annales ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΛΥΚΑ ΒΙΒΛΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ Annales ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΛΥΚΑ ΒΙΒΛΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ Βραχυσύλλαβον ἐγχαράττω σοι τοῦτο τὸ γράμμα, τέκνον μου φίλτατον. εἰ γὰρ καὶ μυρίοις ἑαυτοὺς ἐκδεδώκασι πόνοις οἱ τὰ χρονικὰ συλλεξάμενοι διηγήματα ὥστε

Διαβάστε περισσότερα

Hymns in Honor of St. Demetrios the Great Martyr. Greek

Hymns in Honor of St. Demetrios the Great Martyr. Greek Hymns in Honor of St. Demetrios the Great Martyr Greek Ἡ μνήμη σου ἔνδοξε, Μάρτυς Δημήτριε, ἐφαίδρυνε σήμερον, τὴν Ἐκκλησίαν Χριστοῦ, καὶ πάντας συνήγαγεν, ᾄσμασιν ἐπαξίως, εὐφημεῖν σε θεόφρον, ὡς ὄντως

Διαβάστε περισσότερα

Barnabae epistula ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Barnabae epistula ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Barnabae epistula ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1.1 Χαίρετε, υἱοὶ καὶ θυγατέρες, ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς, ἐν εἰρήνῃ. 1.2 Μεγάλων μὲν ὄντων καὶ πλουσίων τῶν τοῦ θεοῦ δικαιω μάτων εἰς ὑμᾶς, ὑπέρ τι καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ *

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 7 ος Τόμος - 14 S... 1... συνέχεια... ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ... 1 7 ος Τόμος - 14 S... συνέχεια... ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ * ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΘΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ (

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΙΖ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΟΦΙΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΙΖ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΟΦΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΙΖ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΟΦΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους δ καὶ ψάλλομεν

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

τῷ Κρήτης ποιμάντορι, ὁ Σιγριανῆς ἡγέτης Θεοφάνης Ὅσιος, καὶ σεμνὴ Θεοκτίστη οὕς ἐν ᾄσμασι γεραίρομεν. Σήμερον σκιρτᾶ τῷ πνεύματι ὡς

τῷ Κρήτης ποιμάντορι, ὁ Σιγριανῆς ἡγέτης Θεοφάνης Ὅσιος, καὶ σεμνὴ Θεοκτίστη οὕς ἐν ᾄσμασι γεραίρομεν. Σήμερον σκιρτᾶ τῷ πνεύματι ὡς ΤΗ Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἤτοι τῇ α' Κυριακῇ μετὰ τὴν τῶν Ἁγίων Πάντων Σύναξιν ἐπιτελοῦμεν Πάντων τῶν ἐν Λέσβῳ διαλαμψάντων ἁγίων. ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (*) Ὁ Προοιμιακός, τὸ α' Κάθισμα τοῦ ψαλτηρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακλητικός κανών καί Χαιρετισμοί εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν

Παρακλητικός κανών καί Χαιρετισμοί εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν «{Κανών παρακλητικός εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν» 1 Παρακλητικός κανών καί Χαιρετισμοί εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν «Κανών παρακλητικός εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν» 2 Πρόλογος Ο Σταυρός ήταν γνωστός ήδη από τον αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Homilia in divini corporis sepulturam

Homilia in divini corporis sepulturam Homilia in divini corporis sepulturam Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κύπρου λόγος εἰς τὴν θεόσωμον ταφὴν τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ εἰς τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ἀριμαθαίας,

Διαβάστε περισσότερα