OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ"

Transcript

1 OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓ. ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΑΣ τούς ἐν Γορτύνῃ μαρτυρήσαντας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣΕ 2010

2 Ἀπόσπασµα Σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ Γράµµατος τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουµενικοῦ ἡµῶν Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ἐκ τοῦ βιβλίου «Κρητικόν Πανάγιον». «Τήν πολυθαύµαστον Κρήτην τιµήσω- µεν, τήν ἐξανθήσασαν ἄνθη τά τίµια, τούς µαργαρίτας τοῦ Χριστοῦ, µαρτύρων τούς ἀκραίµονας». Τό ἀνωτέρω ἐγκώµιον ἰσχύσει δι ὅλους τούς Κρῆτας καί τούς ἄλλοθεν προερχοµένους καί ἐν Κρήτῃ ζήσαντας καί ὁσίως βιώσαντας ἤ µαρτυρικῶς ἀθλήσαντας Ἁγίους, τούς «µακαρίους» καί «καρτεροψύχους» ἐκείνους µιµητάς τοῦ Χριστοῦ, τούς «καταισχύναντας» κατά ποικίλους τρόπους τήν «µυρίοπλον δύναµιν τῶν δαιµόνων», διό καί στεφανωθέντας ὑπ Αὐτοῦ διά τοῦ ἀµαραντίνου τῆς δόξης στεφάνου. Αὐτῶν µιµητάς εἴθε νά ἀναδείξῃ ὁ Κύριος τῆς δόξης.»

3 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουµενικός Πατριάρχης κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ στήν Ἀρχαία Γόρτυνα ( )

4 - 4 -

5 - 5 -

6 Εὔχομαι ὁλόθυμα πρός τόν Ἱ. Κλῆρο, τά Μοναστήρια, τίς Ἀρχές τοῦ τόπου μας, τό εὐσεβές Πλήρωμα τῆς Ἀποστολικῆς καί ἱστορικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γορτυνίων, τούς συνεργάτες της, πρός τούς ἐκ τῆς Μεσαρᾶς ἀπόδημους καί πρός ὅλους τούς ἐργαζόμενους στήν περιοχή μας, νά διανύσουν τό νέο Ἔτος 2010, μέ τήν οὐράνια εὐλογία καί χάρη τοῦ Χριστοῦ.- Μέ θερμές πατρικές εὐχές Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος

7 Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Γορτύνης & Ἀρκαδίας κ. ΜΑΚΑΡΙΟΣ

8 ΑΝτί Προλόγου Ἀφιερώσαµε τά ἡµερολόγια, τοῦ 2006 στό µακαριστό Μητροπολίτη Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Κύριλλο, τοῦ 2007 στό µακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης Τιµόθεο, τοῦ 2008 στόν Ἀπ. Παῦλο καί τοῦ 2009 στόν Ἀπ. Τίτο. Συνέχεια τῶν ἀφιερώσεων πρός στούς Μεγάλους Ἀ - ποστόλους Παῦλο καί Τίτο, εἶναι τό φετινό αὐτό µικρό ἔντυπο γιά τούς Ἁγ. Δέκα Μάρτυρες. Προτάσουµε τι- µητικῶς τούς Ἁγ. Δέκα οἱ ὁποῖοι µαζί µέ τό δικό τους µαρτύριο κατέστησαν ἀνά τήν Χριστιανική οἰκουµένη ἱερό κέντρο ἀναφορᾶς, σειρᾶς καί σειρᾶς Μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γορτυνίων, µιᾶς χαρακτηριστικῆς βάσης στερέωσης τῆς ἀληθινῆς χριστιανικῆς πίστης τῆς Κρήτης. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἀπ τίς γραφές ἀγιολογικῶν χειρογράφων - περγαµηνῶν διαφόρων παλαιῶν ἐποχῶν πού ἀφοροῦν τήν Κρήτη, µέχρι τίς ἠλεκτρονικές σύγχρονες, ἀλλά καί ἐκτός αὐτῶν, ἀναφέρονται συχνά, πυκνά οἱ Ἅγ. Δέκα µαζί µέ τήν Κρήτη καί µάλιστα µ ἕνα πλῆθος ἐγκωµιαστικῶν ὀνοµάτων. Δυστυχῶς πλήν ἐλαχίστων λαµπρῶν ἐξαιρέσεων µ αὐτά ἀσχολοῦνται µόνο ξένοι! Τό ἡµερολόγιο µας ἀποτελεῖ ἀνάξια λόγου ἀφιέρωση πρός τούς Ἁγίους Δέκα. Πολλά τούς πρέπουν. Παρά ταῦτα ζοῦµε ταπεινά κοντά τους µετά τοῦ πιστοῦ λαοῦ µας σ αὐτό ἐδῶ τό παλαιό καί πρωτοχριστιανικό Κέντρο τῆς Κρήτης. Τούς κρατᾶ ζωντανούς ἡ Θ. Λειτουρ

9 γία τῆς Γόρτυνας κι ἄς εἶναι τώρα αὐτή σωρός ἀπό πέτρες καί λείψανα µιᾶς ἄλλης ἐποχῆς. Στέκονται οἱ Ἅγιοι, ἐδῶ στήν Γόρτυνα, ἀπό τό 250 µ.χ., στήν πέτρα τοῦ µαρτυρίου των, µέχρι σήµερα. Σέ µιά γωνιά τῆς ἀρχαίας αὐτῆς Πόλης, τή σηµερινή ὁµώνυµη Κώµη τῶν Ἁγ. Δέκα, πού ἡ τότε ἐξουσία νόµισε πώς σκότωσε τήν ἐνόχληση ἀπ τήν ὁµολογία τῆς ἀλήθειας τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία πύργωσε ὡς τήν ἀταλάντευτη στέρρεη πίστη τῶν Ἁγ. Δέκα γιά τό Χριστό. Τό κρυµένο µυστήριο τῆς θυσίας των τό ἀναβιβάζουν µαζί µέ τόσα ἄλλα ἀπό τά βάθη τῆς γῆς τῆς Γόρτυνας οἱ ἀκατάλυτες ρίζες ἀπ τίς κατάκαρπες ἐλιές της, δροσερεύοντας ὑπό τήν σκιά τους τήν παραµονή του, ἄχρι τῆς τελικῆς ἀποκάλυψής του. Νά χουµε τίς µεσιτεῖες τῶν Ἁγίων Δέκα, νά ναι εὐ - λογηµένοι οἱ χριστιανοί π ἀνάβουν τό κανδήλι τους. Φωτίζει τήν χριστιανική ζωή καί ἱστορία π ἀντιφεγγίζει ὡς τίς µέρες µας. Μέρες γεµάτες ἀπ ἰδιοτέλεια καί σκοτωµό τῆς χριστιανικῆς ταπείνωσης καί παρουσίας. Οἱ Ἅγιοι Δέκα πού ξεπέρασαν τά θέσµια τῆς ἀπάτης τοῦ κόσµου, µή λογαργιάζοντας παρά µόνο τό Χριστό, νά µᾶς δώσουν φρόνηση γιά νά δοῦµε κατάµατα τό σή- µερα, τό 2010 µέ τούς Δέκα πού γίναν ἕνα µπρός στήν ἀπειλή καί τόν ἀφανισµό. Ἅγιοι Δέκα µας, σᾶς παρακαλοῦµε πολύ, γιά τές πρεσβεῖες σας πρός τόν Πανάγαθο Θεό, γιά τούς ἀνθρώπους καί τήν περιοχή µας, γιά ὅλους ἐµᾶς π ἀνάξια σᾶς τιµοῦµε.- Μοῖρες, 18/10/2009, µνήµη Ἁγ. Κρητῶν Πατέρων τῶν Οἰκουµενικῶν Συνόδων. Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος - 9 -

10 Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγ. Δέκα Μαρτύρων τῶν ἐν Γορτύνῃ µαρτυρησάντων Ἦχος γ. Τήν ὡραιότητα. Τήν πολυθαύµαστον, Κρήτην τιµήσωµεν, τήν ἐξαν - θή σασαν, ἄνθη τά τίµια, τούς µαργαρίτας τοῦ Χριστοῦ, Μαρτύρων τούς ἀκρέµονας δέ κα γάρ ὑπάρ χοντες, ἀριθµῷ οἱ µακάριοι, δύναµιν µυριόπλον, τῶν δαιµόνων κατήσχυναν διό καί τούς στεφάνους ἐδέξαντο, Μάρτυρες Χριστοῦ οἱ καρτερόψυχοι

11 Ἀπόσπασµα ἐπιστολῆς τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, πρός Λέοντα τόν Αὐτοκράτορα, τοῦ ἔτους 457 µ.χ. ἀναφερόµενη στούς Ἁγ. Δέκα. Εἰς τόν Εὐσεβέστατον αὐτοκράτορα καί τῷ Χριστῷ ἀγαπητόν κύριον Λέοντα, ὁ Μαρτύριος ταπεινός Ἐπίσκοπος τῆς ὑµετέρας Γορτύνης. Ἀπό αὐτα δέ ἐκεῖνα, τά ὁποῖα ὥρισεν ἡ εὐσέβειά σας νά δεικνύωµεν ἐγώ καί δι ἐµοῦ οἱ συλλειτουργοί τῆς Κρήτης ὑποστηρίζοντες τά ἐνστερνιζόµεθα, διότι πιστεύοµεν ὅτι ἡ Ἁγία ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδος συµφωνεῖ µέ τήν ἔκθεσιν πίστεως τῶν τριακοσίων δέκα καί ὀκτώ Πατέρων, τῶν συγκεντρωθέντων εἰς τήν πόλιν Νίκαιαν Καί δηλώνοµεν εἰς τήν γαληνότητά σας ὅτι ἀπό τήν ἀρχήν ἡ Κρήτη σας, καθόλου δέν ἔχει δοκιµασθῆ ἀπό τήν αἱρετικήν βλασφηµίαν, ἀφοῦ Δέκα Ἐπαρχιακοί Μάρτυρες κατά τόν καιρόν τοῦ πάθους ἱκέτευαν τόν Σωτῆρα Θεόν, ὥστε ἡ Κρήτη, ἡ ἐπαρχία αὐτῶν, νά φυλάσσεται ἐλεύθερη ἀπό

12 τούς αἱρετικούς πειρασµούς, σύµφωνα µέ τόν µεγαλορρήµονα Ἀπόστολον Παῦλον, ὁ ὁποῖος γράφει ὅτι πρέπει νά ἀποφεύγωνται αἱ νοµικαί ζητήσεις, αἱ ὁποῖαι εἶναι γνωστόν ὅτι, συχνά δηµιουργοῦν διαµάχας Μαρτύριος Ἐπίσκοπος Γορτύνης σῶαν τήν ἐξουσίαν σας, ἡ ὁποία φυλάττει τήν εἰρήνην τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, νά τήν διατηρῇ καθ ὅλον τόν χρόνον τῆς ζωῆς ἡ Ἁγία καί Ζωοποιός Τριάς, εὐσεβέστατε καί τῷ Xριστῷ ἀγαπητέ Αὐτοκράτωρ. Κύριλλος Ἐπίσκοπος Σουβρίτου, ὁµοίως. Εὐφρόνιος Ἐπίσκοπος Ἱεραπύτνης, ὁµοίως. Γεννάδιος Ἐπίσκοπος Κνωσσοῦ, ὁµοίως. Προσδόκιος Ἐπίσκοπος Λάµπης, ὁµοίως. Εὐφράτης Ἐπίσκοπος Χερσονήσου, ὁµοίως. Νικέας Ἐπίσκοπος Καντάνου, ὁµοίως. Σέβων Ἐπίσκοπος Κυδωνίας, ὁµοίως. Μετάφραση ἀπό τά λατινικά: Στυλ. Δ. Βασιλόπουλος, Καθηγητής. Ἀπό τό βιβλίο: «Οἱ Ἁγ. Δέκα Μάρτυρες οἱ ἐν Κρήτῃ 250 µ.χ.» τοῦ Χρυσοστόµου Παπαδάκη, Ἀρχιµ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας

13 Τό µαρτύριο τῶν Ἁγ. Δέκα. Ἀπό τό µηνολόγιο τοῦ Αὐτοκράτορα Bασιλείου Β 10ου αἰ. (Vat. gr. 1613)

14 Oἱ Ἅγιοι Δέκα. Τοιχογραφία Καθολικοῦ Ἱ. Μονῆς Βροντησίου (14 ος αἰ.)

15 ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Χαρακτηριστικά ἀποσπάσµατα ἀπό τό ἐγκώµιό του, στούς Ἁγ. Δέκα Μάρτυρες. «Ἦταν Δέκα, ἀλλά στήν πραγµατικότητα ἀποτελοῦσαν Ἕναν καί ἀπάρτιζαν τόν τέλειο ἀριθµό, ἦταν ὅµιλος ἅγιος, σύνολο ἱερό, ἄνθρωποι ἁγιασµένοι Ὅταν, λοιπόν, ἀνακοινώθηκε τό ἀσεβές καί ἄθεο διάταγµα αὐτοῦ πού τότε ἀσκοῦσε τήν ἐξουσία στή Ρω- µαϊκή αὐτοκρατορία, δηλαδή ὅσοι εἶχαν τό µεγάλο ὄνοµα τοῦ χριστιανοῦ ὅλοι νά συλλαµβάνονται ὅπου καί ἄν βρίσκονται καί νά ὁδηγοῦνται στά δικαστήρια τῶν διωκτῶν, καί στή συνέχεια, πρῶτα πρῶτα ὁ καθένας ἀπό τούς προσαγόµενους νά δελεάζεται µέ τήν πειθώ καί τό καλόπιασµα καί τά ἀπατηλά λόγια... Ἐνῶ, λοιπόν, σκοτάδι εἶχε περιχυθεῖ καί νυκτερινή τρικυµία παντοῦ καί γιά τούς χριστιανούς τά πράγµατα βρίσκονταν στήν κόψη τοῦ ξυραφιοῦ, ὥστε τίποτε ἄλλο νά µήν ὀνειρεύονται παρά τόν θάνατο, τότε, λοιπόν, αὐτοί οἱ γενναιόφρονες παρουσιάστηκαν ἀπό τίς πατρίδες τους σάν φωτεινά ἀστέρια, πού προέρχονταν ἀπό κάποιο ἄλλο στερέωµα, καί ἀποκαλώντας τούς ἑαυτούς τούς χριστιανούς καί περιφρονώντας ὁλοφάνερα τά µισητά µολύσµατα τῆς εἰδωλολατρικῆς µανίας,

16 ἔλεγαν: «Γιατί ὑψώθηκε τόσο πολύ ἡ φλόγα τῆς ἀσέβειας καί κατατρώγει τό ἔδαφος τῆς Κρήτης; Γιατί ἀκολουθεῖτε τό σκοτάδι καί φεύγετε ἀπό τό φῶς; Γιατί ἀγνοεῖτε τόν πραγµατικό Θεό καί προσκυνεῖτε τούς ἀνύπαρκτους θεούς;». Οἱ εἰδωλολάτρες τούς διαπόµπευαν σέ ὅλη τήν πόλη, κραυγάζοντας, τραγουδώντας, θορυβώντας, πετώντας τους χῶµα καί πέτρες Ἔτσι, λοιπόν, πέρασε ὁ πρῶτος ἄθλος τῶν Ἁγίων. Φυλακή τούς διαδέxθηκε ἀµέσως καί σιδερένια δεσµά σέ ὅλο τό σῶµα καί καθηµερινές διαποµπεύσεις καί προσαγωγές καί ἡ προσταγή τοῦ ἄρχοντα, πού διέταζε νά βασανίζουν τούς Ἁγίους... Αὐτά γίνονταν γιά ἀρκετές ἡµέρες. Τήν ὁρισµένη ὅµως ἡµέρα, κατά τήν ὁποία ἔπρεπε νά γίνει ἡ προσαγωγή τῶν φυλακισµένων καί ἐνῶ εἶχαν ἐτοιµαστεῖ ὅλα, ἀνέβηκε στό βῆµα ὁ ἀνθύπατος τῆς χώρας καί διέταξε νά προσαχθοῦν οἱ Ἅγιοι γιά νά δικαστοῦν γιά ὅσα κατηγοροῦνται. Οἱ Μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ, ὅταν ὁδηγήθηκαν στή µέση καί στάθηκαν µπροστά στό βῆµα τοῦ δικαστῆ - ὁ Πλατίµαιος ἦταν ὁ ἀρχηγός τῆς ἀσεβέστατης αὐτῆς πυρακτωµένης συγκέντρωσης οὔτε ἀπό τόν ὄγκο τῶν ἐξουσιαστῶν ἐξεπλάγησαν οὔτε ὑποχώρησαν στίς ἀπειλές Ἐπειδή εἶχε κυριευθεῖ ἀπό µανία, σηκώθηκε ἀµέσως ἀπό τή θέση του καί διέταξε νά φέρουν µπροστά στά µάτια των Ἁγίων κάθε εἶδος βασανιστικῶν ὀργάνων Καί αὐτά ἦταν ξυστῆρες πού ἔσχιζαν τά σώµατα, σιδερένιοι κόφτες καί µαχαίρια καί σοῦβλες καί κοφτερά ἐργαλεῑα καί τηγάνια, στρεβλωτῆρες τῶν ἀρθρώσεων καί καταπέλτες, µεγάλοι καί µικροί τροχοί, καµπῦλα ραβδιά καί ἰκριώµατα, λάκκοι καί ρόπαλα, κρεβάτια σιδερένια καί ὑποδήµατα µέ σιδερένια καρφιά καί φωτιά καί ἄσφαλτος καί πίσσα καί θειάφι καί στουπί ἀναµµένο Ἔβλεπε, λοιπόν, κανείς ἐκείνη

17 τήν ἡµέρα ἡ χώρα νά κατέχεται ἀπό σκοτασµό καί σύγχυση, ὁ οὐρανός νά συννεφιάζει καί ἡ πόλη νά σκοτεινιάζει, ὅταν οἱ ἐπιφανεῖς Δέκα Ἄνδρες ὁδηγήθηκαν σέ δίκη καί ἡ πίστη τους ἦταν ζηλευτή Ὁ ἕνας ἔλεγε ὅτι «ψυχρή µου εἶναι ἡ φωτιά», ἐξαιτίας τῆς ἀλλοίωσής της, ὁ ἄλλος ἔλεγε «γλυκά τά καρφιά καί πληγώνουν ἄλλου τό σῶµα», τρίτος ἔλεγε «τί κι ἄν γίνω τροφή τῶν θηρίων καί γίνει τάφος µου ἡ κοιλιά τους;» Καί ἐνῶ αὐτό ἔλεγε ὁ ἕνας καί ἐκεῖνο ὁ ἄλλος καί ἄλλο ἄλλος καί ἐπειδή ὁ καθένας περίµενε γιά τόν ἑαυτό του νά πάθει τά χειρότερα, δέν εἶχαν ἀνάγκη ἀπό κανένα φάρ- µακο παρηγοριᾶς, πού νά τούς ἔκανε νά µήν ὑποφέρουν, µέ ἀποτέλεσµα ὁ τύραννος νά ἐκπλαγεῖ καί νά θαυµάσει τήν τόσο µεγάλη καρτερία τῶν Ἀθλητῶν, νά σταµατήσει τόν θυ µό ἀποφάσισε νά θανατωθοῦν µέ ξίφος Ὅταν ἔφθα σαν στό σκάµµα καί περίµεναν τό στεφάνι τοῦ µαρτυρίου, πού πλεκόταν γι αὐτούς µέ τό ξίφος, δέν εἶναι δυνατόν µέ κανένα λόγο νά περιγράψει κανείς τήν ἱλαρότητα τῶν Ἀθλητῶν. Σάν νά καλοῦνταν ὅλοι µαζί γιά µεγάλες ἀµοιβές, ὁ ἕνας προλάβαινε τόν ἄλλο καί ἔσκυβε τό κεφάλι του στό ξίφος Ἕτσι, ἀ - φοῦ ἔληξε ὁ δρόµος, ἀναπαύθηκαν σ αὐτό πού ἀγαποῦσαν ἀληθινά Αὐτοί εἶναι τά ἔµψυχα λιµάνια τοῦ ἐδάφους τῆς Κρήτης Αὐτῶν τούς ἀγῶνες θαύµασαν ὅσοι ἔχουν γίνει πρωτεργάτες τοῦ διωγµοῦ τῆς ἐποχῆς τοῦ Δεκίου Αὐτῶν τά ἱερά καί σεβάσµια λείψανα, ὅπως ἀκριβῶς τόν πατρικό πλοῦτο, ἡ Κρήτη ἔλαβε ὡς κληρονοµιά Εὔλογα, λοιπόν, ἡ µητρόπολή µας σε- µνύνεται µέ τό µέγεθος τῆς καλῆς αὐτῆς κληρονοµιᾶς τους. Περισσότερο γι αὐτή καυχιέται, παρά ὅσο οἱ γήινοι γιά τά ἀφιερώµατα τῆς ἀγορᾶς. Ἀπό αὐτούς λαµπρύνεται καί ἀπό τό µεγάλο αὐτό ἀπόκτηµα προβάλλει τήν καύχησή της καί χαίρεται ἔτσι τέτοια καί τόση

18 χαρά, ἀφοῦ πῆρε ἀπό τόν Θεό ὡς δῶρο τέτοια δόξα, µέ τήν ὁποία ὅχι µόνον εἶναι ἡ πιό φηµισµένη ἀπό πολλές µητροπόλεις, ἀλλά καί τήν πιό ἄθραυστη καί ἀκατανίκητη ἀπό ὅλους µαζί τούς ἐξωτερικούς ἐχ θρούς, πού κάνουν ἐπιδροµές ἐναντίον της, φύλαξη καί ἀσφάλεια. Γιά τούς Μάρτυρες αὐτούς ἀγάλλονται µαζί καί οἱ ἀπόγονοι τῶν Κρητῶν. Ἄς ποῦµε στούς Ἀθλητές τοῦ Χριστοῦ: «Σεῖς εἶστε τό φῶς τοῦ κόσµου. Σεῖς τό ἁλάτι τῆς γῆς. Σεῖς τά ἀρνιά τῆς οὐράνιας µάνδρας. Σεῖς οἱ λύχνοι, πού ἀντιφεγγίζετε τό φῶς του Πρώτου Φωτός Ἡ µεγάλη καύχηση γιά τήν ἄθλησή σας ὁδήγησε τή γῆ, πού σᾶς γέννησε καί σᾶς ἔθρεψε, σ αὐτό τό σηµεῑο τῆς δόξας, γιατί ἀπό σᾶς ἔγινε ξακουστή καί περιβόητη σέ ὅλη τή γῆ Ἀλλ, ὦ Δεκάδα Ἁγία καί πανευτυχής, ὦ φάλαγγα πού ἔχεις στό µέσο σου στρα τάρχη τόν ἀθλοθέτη Χριστό, ὦ τριπλή τριάδα πού συµπλη ρώ νεσαι µέ µιά µονάδα, αὐτή, γιά χάρη µας, τή µεγάλη βοήθεια γιά πάντα ζητῆστε ἀπό τόν στεφανίτη Χριστό, αὐτά γιά χάρη µας εἴθε νά µεσιτεύσετε πρός Αὐτόν, πού ἔχει τή δύναµη νά µᾶς προφυλάσσει καί νά µᾶς σώζει ἀπό τόν θάνατο νά ἀξιωθοῦουµε νά βρεθοῦµε µαζί µέ τόν ἴδιο τόν Χριστό καί Θεό καί Σωτήρα τῶν ψυχῶν µας, µέ τόν Ὁποῖο καί διά του Ὁποίου καί στόν Ὁποῖο δόξα, τιµή, δύναµη καί µεγαλοπρέπεια στόν παµβασιλέα καί ἄναρ χο Πατέρα καί στό Ἅγιο καί ἀγαθό καί ζωαρχικό Πνεῦµα Του.» Νεοελληνική ἀπόδοση: Σοφοκλῆς Γ. Δηµητρακόπουλος, Καθηγητής. Ἀπό τό βιβλίο: «Οἱ Ἁγ. Δέκα Μάρτυρες οἱ ἐν Κρήτῃ 250 µ.χ.» τοῦ Χρυσοστόµου Παπαδάκη, Ἀρχιµ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας

19 Ἱ. Εἰκόνα τῶν Ἁγ. Δέκα. Ἔργο Μιχ. Πολυχρονίου τοῦ Κρητός 1854, δέηση Ἀρχιµ. Ἀβραµίου, Προηγουµένου Ἱ. Μονῆς Ἀπεζανῶν

20 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΛΛΑΔΑ ΙΕΡΕΩΣ Χαρακτηριστικά ἀποσπάσµατα ἀπό τό ἐγκώµιό του, στούς Ἁγ. Δέκα Μάρτυρες. «Ἦσαν δέ ἀπό πολλά µέρη τῆς Κρήτης. Ὁ ἕνας ἀπό τό ἕνα µέρος καί ὁ ἄλλος ἀπό τό ἄλλο µά ξεχωριστά οἱ πέντε ἀπό τήν περιβόητον Μητρόπολιν καί θαυµαστήν χώραν ἐκείνην Γορτύνην, ὅπου εὑρίσκεται εἰς τήν µέσην τῆς Κρήτης, σηµαδευµένη εἰς ὀλίγους τοίχους ὡσάν λείψανα, τήν ὁποίαν βέβαια κατέχοντας πᾶσα ἕνας, ἐκείνην τήν δόξαν τῆς µεγάλης σκέπτωντας χώρας ἐκείνης, καί τώρα εἰς µικρά σηµάδια νά φαίνεται, δέν ἤθελε θαυ- µάσει λιγώτερον, ὅσον ἐθαύµασεν ὁ ἅγιος Σισώης θωρῶντας εἰς ὀλίγα κόκκαλα νά σηµαδεύεται ὁ µέγας ἐκεῖνος Ἀλέξανδρος. Ἀπ αὐτήν λοιπόν τήν χώραν ἦσαν οἱ πέντε µάρτυρες. Οἱ ἄλλοι Ἅγιοι πέντε ἀπό ἄλλους διαφόρους τόπους τῆς Κρήτης. Ἀπό τήν Κνωσσόν Ζωτικός, ἀπό τό Ἐπίνειον (Πάνορµον) Ἀγαθόπoυς, ἀπό τήν Κυδωνίαν

21 (Χανία) Βασιλείδης, καί ἀπό τό Ἡράκλειον Εὐαρέστης καί Πόµπιος προσευχόµενοι, ἀσπαζόµενοι ἀλλήλoυς, κάθε ἕνας ἐπρότεινε τήν κεφαλήν εἰς τήν πέτραν ἐκείνην ἐπάνω, καί ὁ δήµιος ἔκοβγε, ὥστε ἐκοπήκασι καί τών Δέκα καί ἡ πέτρα ἐκείνη ἐστολίσθηκε κύκλῳ µέ δέκα κεφαλάς καί µέ δέκα τρεξίµατα αἱµάτων. Ὦ πέτρα πλέα στολισµένη παρά τό πλάτος τοῦ οὐρανοῦ... Πέτρα πλέα τίµια παρά τήν πέτραν τοῦ Μωϋσῆ, εἰς τήν ὁποίαν ἦσαν γραµµέναι αἱ Δέκα Ἐντολαί, διατί ἐκεῖ ἐνοµοθετᾶτον θυσία ἀλόγων ζῴων µά εἰς ἐσένα ἐτελειώθηκε θυσία λογικών προβάτων. Μέ ταῦτα τά στολίσµατα ἔστωντας νά στολισθῇ ἡ Κρήτη, περιχαρῶς ἑορτάζει τοῦ Κυρίου τήν Γέννησιν διά τοῦτο ὅλος ὁ κόσµος εὐφραίνεται καί βοᾷ «Κρήτη προεορτάζει σήµερον Χριστοῦ τά Γενέθλια διά τῶν Ἀθλοφόρων». Τούς ὁποίους καί ἡµεῖς χρεωφειλετικῶς δοξάζοµεν, ὅπως νά ἐπιτύχωµεν δι αὐτῶν τήν οὐρανῶν Βασιλείαν Ἀµήν.» Ἀπό τό βιβλίο: «Οἱ Ἁγ. Δέκα Μάρτυρες οἱ ἐν Κρήτῃ 250 µ.χ.» τοῦ Χρυσοστόµου Παπαδάκη, Ἀρχιµ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας

22 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΛΛΑΔΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Χαρακτηριστικά ἀποσπάσµατα ἀπό τό ἐγκώµιό του, στούς Ἁγ. Δέκα Μάρτυρες. «Ἐπέρασαν ἡµέραι πολλαί, Εἶδεν καί ὁ τύραννος πῶς δέν κατορθώνει τίποτες εἰς τό ἀσεβές αὐτοῦ θέληµα Τότε ἐπρόσταξε νά τούς πηγαίνουσιν εἰς τόν τόπον τῆς καταδίκης, νά κόψουν τάς κεφαλάς των, καί κατά τήν προσταγήν τοῦ κρατοῦντος ἔλαβον αὐτούς καί τούς ἐσύρναν, διότι δέν ἐδίνουνταν νά σταθοῦν εἰς τά ποδάρια. Ἐκεῖ ἦταν τό πλέα ἐξαίσιον ὁποῦ ὡσάν ἐκεῖνοι ὁποῦ νά εὕρουν θησαυρόν τινα ἔριν κάµνουσι ποῖος νά προαρπάσῃ τήν πλουσιωτέραν καί περισσοτέραν µοῖραν, τοιουτοτρόπως ὅλοι τους καί οἱ δέκα µέ καθαράν φωνήν ἔλα εἰς ἐµέ πρῶτον ὅτι εἶµαι γεροντώτερος ἀπο τόν ἄλλον καί τουταυτό καί οἱ ἄλλοι. Ἐκόψασι τάς ἁγίας αὐτῶν κεφαλάς. Ἐδῶ ἄς σταθῇ ὁ καθ ἕνας καί συλλογιζό

23 µενος ἄς είπῇ ἐάν εἰς µετάνοιαν ἑνος ἁµαρτωλοῦ γίνεται µεγάλη χαρά ἐν οὐρανοῖς, ἀµµή εἰς τό χαριτωµένον τέλος δέκα καθαρῶν καί δικαίων ἀνθρώπων καί µάλιστα Μαρτύρων ὁποῦ καί τόσαις ἡµέραις ἐτυραννήθησαν διά τήν ἀγάπην τοῦ Κυρίου ἡµῶν καί ἔλαβον καί τοιοῦτον κατησχυµµένον θάνατον, ὡσάν τί χαρά, τί ἀγαλλίασις, τί λογῆς ὕµνοι καί εὐχαριστίαι νά ἔγιναν ἐκείνη τῇ ἁγίᾳ ὥρᾳ. Δέν εἶναι δυνατόν µέ χείλη ἔνοχα νά περιγράψωµεν, εἰ µή µόνον καί ἡµεῖς νά παρακαλοῦµεν τόν πανοικτίρµονα Κύριον τοῦ ἀγαθοῦ τέλους τῆς µετανοίας νά µᾶς ἀξιώςῃ ὅπως νά ἀναβῶµεν εἰς τήν αὐτήν δόξαν, ὅτι εἶναι ἔτι τόπος καί διά ἡµᾶς, καί συνδοξασθῶµεν µέ τούτους τούς Μακαρίους Μάρτυρας, αἰνοῦντες καί εὐλογοῦντες τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν σύν τῷ Πατρί αὐτοῦ τῷ ἀνάρχῳ καί τῷ παναγίῳ Πνεύµατι.» Ἀπό τό βιβλίο: «Οἱ Ἁγ. Δέκα Μάρτυρες οἱ ἐν Κρήτῃ 250 µ.χ.» τοῦ Χρυσοστόµου Παπαδάκη, Ἀρχιµ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας

24 Καθαγιασµός ἱστορήσεως ἱ. Εἰκόνας Ἁγ. Παύλου, Ἐπισκόπου Γορτύνης, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τήν ἀνακοµιδή τῶν ἱ. Λειψάνων τῶν Ἁγ. Δέκα, τό 312 µ.χ., στό Χωριό Ἁγ. Δέκα, στίς 4/10/2009, ἀπό τούς Σεβ. Μητροπολίτες Γορτύνης & Ἀρκαδίας κ. Μακάριο καί Ρόδου κ. Κύριλλο.

25 Ἅγ. Παῦλος, Ἐπίσκοπος Γορτύνης, ἔργο τοῦ κ. Στεφάνου Ἀλπαντάκη

26 Η ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΩΝ ΑΓ. ΔΕΚΑ «Σύµφωνα, λοιπόν, µέ τίς πληροφορίες τῆς «Ἀφηγήσεως» τοῦ «Μαρτυρίου» ὁ Ἅγιος Παῦλος Ἐπίσκοπος Γορτύνης ἀµέσως µετά τή λήξη τῶν διωγµῶν καί ἀφοῦ εἶχαν περάσει 60 χρόνια ἀπό τό µαρτύριο τῶν Ἁγίων, µετέβη τό ἔτος 312 µ.χ. στήν πρωτεύουσα τοῦ Ρωµαϊκοῦ κράτους τή Ρώµη, προκειµένου νά ζητήσει τήν ἄδεια ἀπό τό Μέγα Κωνσταντίνο γιά νά προβεῖ τήν ἀνακοµιδή τῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων Δέκα. Ὅταν ἐπέστρεψε στήν Κρήτη, ἐνήργησε ἀµέσως τά τῆς ἀνακοµιδῆς, πηγαίνοντας στήν περιοχή πού εἶχαν ταφεῖ οἱ Ἅγιοι καί ἡ ὁποία ὀνοµαζόταν «Ἀλώνιο» µαζί µέ πλῆθος εὐσεβῶν ἀνδρῶν χριστιανῶν, πολλοί ἀπό τούς ὁποίους εἶχαν παρευρεθεῖ τό 250 µ.χ. στό µαρτύριο τῶν Ἁγίων. Προφανῶς οἱ ἄνθρωποι αὐτοί θά ἦταν ἤδη µεγάλης ἡλικίας, ἐφόσον ἤδη εἶχαν περάσει 60 χρόνια ἀπό αὐτό. Μερικῶν ἀπό αὐτῶν τῶν ἀνδρῶν τά ὀνόµατα, ὁ ἄγνωστος συγγραφέας τοῦ «Μαρτυρίου» ἀναφέ

27 ρει ὅτι ἔχουν γραφεῖ στούς οὐρανούς καί ἀναφέρονταν κατά τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων. Προφανῶς ἐπρόκειτο περί πολύ εὐσεβῶν ἀνθρώπων, τῶν ὁποίων τά ὀνόµατα σωζόταν µέχρι τά µέσα τοῦ 6ου αἰώνα, ὁπότε καί ἐγράφη τό σχετικό Μαρτύριο, δηλαδή 200 χρόνια µετά τήν ἀνακοµιδή, καί τά ὁποῖα µνηµονεύονταν τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων. Δυστυχως σήµερα δέν σώζονται τά ὀνόµατα αὐτά. Κατά τήν ἀνακοµιδή τῶν λειψάνων ὁ Ἐπίσκοπος Γορτύνης Ἅγιος Παῦλος βρῆκε ἄφθαρτα τά λείψανα τῶν Ἁγίων Δέκα Μαρτύρων «ὡς ἐν δρόσῳ τά σώµατα τῶν ἁγίων µαρτύρων, ἀλώβητα δέ καί ἀκέραια προστάγµατι Θεοῦ φυλαχθέντα». Κατόπιν τά µετέφερε στό κοιµητήριο τῆς πόλεως, δηλαδή τῆς Γόρτυνας, τό ὁποῖο βρισκόταν κοντά στήν περιοχή «Ἁλώνιο», ὅπου εἶχαν ταφεῖ οἱ Ἅγιοι. Ὁ ἄγνωστος συγγραφέας τοῦ «Μαρτυρίου» ἀναφέρει ὅτι µέχρι τήν ἐποχή του, δηλαδή τά µέσα περίπου τοῦ 6ου αἰώνα, ἑορταζόταν µέ ἰδιαίτερη λαµπρότητα ἡ µνήµη τῶν Ἁγίων Δέκα, ὄχι µόνο στόν τόπο τοῦ µαρτυρίου τους, ἀλλά καί σέ κάθε ἐπαρχία τῆς Κρήτης.» Ἀπό τό βιβλίο: «Οἱ Ἁγ. Δέκα Μάρτυρες οἱ ἐν Κρήτῃ 250 µ. Χ.» σελ. 282, τοῦ Χρυσοστόµου Παπαδάκη, Ἀρχιµ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας

28 Ὁ Ἱ. Ἐνοριακός Ναός τῶν Ἁγ. Δέκα, τῆς ὁµώνυµης Κώµης. (12 ος αἰ.)

29 Ὁ Ἱ. Ναός τῶν Ἁγ. Δέκα, πάνω ἀπό τούς τάφους τῶν Ἁγίων.

30 Τάφοι τῶν Ἁγ. Δέκα.

31 Χειρόγραφο µέ τό µαρτύριο τῶν Ἁγ. Δέκα, τῆς Ἱ. Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους. 11ου αἰ. (Δ51 427)

32 IANOYAPIOΣ Π ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Βασιλείου Μεγάλου 2 Σ Σιλβέστρου Ρώµης, Θεαγένους ἱεροµ., Σεραφείµ Σάρωφ 3 Κ ΠΡΟ TΩΝ ΦΩΤΩΝ, Μαλαχίου πρ., Γορδίου µ., Θωµαΐδος µ. 4 Δ Σύναξις τῶν 70 ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου 5 Τ Θεοπέµπτου & Θεωνᾶ µαρτύρων, Συγκλητικῆς ὁσίας 6 Τ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 7 Π Ἡ Σύναξις Ἰωάννου Προδρόµου καί Βαπτιστοῦ 8 Π Γεωργίου Χοζεβίτου, Δοµνίκης ὁσίας, Κύρου 9 Σ Πολυεύκτου µάρτ., Εὐστρατίου ὁσ., Παρθένας Ἑδεσσαίας 10 Κ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Γρηγορίου Νύσσης, Δοµετιανοῦ Μελιτινῆς 11 Δ Θεοδοσίου κοινοβιάρχου, Θεοδοσίου Ἀθωνίτου 12 Τ Τατιανῆς, Εὐθασίας, Μερτίου µαρτύρων 13 Τ Ἑρµύλου & Στρατονίκου µαρτ., Μαξίµου ὁσ. Καυσοκαλυβίτου 14 Π Ἁγ. Ἀββάδων ἐν Σινᾷ & Ραϊθῷ, Νίνας ἰσαποστόλου 15 Π Παύλου τοῦ Θηβαίου, Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου ὁσίων 16 Σ Προσκύνησις τιµίας ἁλύσεως Ἀπ. Πέτρου, Νικολάου Μυτιλ. 17 Κ ΙΕ ΛΟΥΚΑ Ἀντωνίου τοῦ Μεγ., Γεωργίου νεοµ. ἐν Ἰωαν. 18 Δ Ἀθανασίου & Κυρίλλου πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας 19 Τ Μακαρίου Αἰγυπτίου, Μάρκου Εὐγενικοῦ, Ἀρσενίου Κερκ. 20 Τ Εὐθυµίου τοῦ Μεγάλου, Ζαχαρίου νεοµ. ἐξ Ἄρτης 21 Π Παναγίας Παραµυθίας, Μαξίµου ὁµολογητοῦ, Ἁγνῆς µαρτ. 22 Π Τιµοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου ὁσιοµ. Πέρσου 23 Σ Διονυσίου ἐν Ὀλύµπῳ, Κλήµεντος Ἀγκύρας, Ἀγαθαγγέλου µ. 24 Κ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Ξένης ὁσίας, Βαβύλα ἱεροµ. 25 Δ Γρηγορίου Θεολόγου, Αὐξεντίου ἐγκλείστου, Φίλωνος 26 Τ Ξενοφῶντος & Μαρίας ὁσ. & συνοδείας αὐτῶν, Συµεών 27 Τ Ἀνακ. λειψ. Ἰωάννου Χρυσοστόµου, Κλήµεντος ὁσ. τοῦ Ἀθην. 28 Π Ἐφραίµ τοῦ Σύρου, Παλλαδίου, Χάριτος µάρτ. 29 Π Ἀνακ. λειψ. Ἰγνατίου Θεοφόρου, Δηµητρίου Χιοπολίτου 30 Σ Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Χρυσῆς µάρτυρος 31 Κ ΑΣΩΤΟΥ, Κύρου & Ἰωάννου Ἀναργύρων, Ἀρσενίου ὁσ

33 IANOYAPIOΥ Ἀναγνώσµατα Κυριακῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 1 Κολ. β 8-12 Λουκ. β 20-21, Περιτ. Χριστοῦ 3 Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 πλ. α Η 6 Τίτ. β 11-14, γ 4-7 Ματθ. γ Ἅγ. Θεοφάνεια 7 Πράξ. ιθ 1-8 Ἰωάν. α Προδρόµου 10 Ἐφεσ. δ 7-13 Ματθ. δ πλ. β ΙΑ 17 Ἑβρ. ιγ Λουκᾶ ιθ 1-10 βαρύς Ι 18 Ἑβρ. ιγ 7-16 Ματθ. ε Ἀθανασίου, Κυρίλ. 24 Β Τιµ. γ Λουκ. ιη πλ. δ ΙΑ 25 Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Ἰωάν. ι Γρηγορίου Θεολ. 27 Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Ἰωάν. ι 9-16 β Β 30 Ἑβρ. ιγ 7-16 Ματθ. ε Τριῶν Ἱεραρχῶν 31 Α Κορ. στ Λουκ. ιε α Α ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 5 Ὁσ. Γρηγορίου τοῦ ἐν Ἀκρίτᾳ. (820) 11 Ἁγ. Νεοµάρτ. Νικηφόρου ἐκ Κριτσᾶς. (1832) 13 Ὑπερ. Θεοτόκου Μεσοπαντήτισσας. 17 Ἀρσενίου Ἁγιοφαραγγίτου. 22 Ὁσ. Ἰωσήφ Σαµάκου τοῦ Ἡγιασµένου, τοῦ ἐξ Ἀζωκεράµου τῆς Σητείας. (1511) 29 Ὁσ. Ἰγνατίου τοῦ Σιναΐτου. (17ος αἰ.)

34 ΦΕΒΡOYAPIOΣ Δ Τρύφωνος µάρτ., Βασιλείου Θεσ/νίκης, Ἀναστασίου νεοµ. 2 Τ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ἀγαθοδώρου 3 Τ Συµεών τοῦ Θεοδόχου, Ἄννης Προφ., Σταµατίου, Ἰωάννου 4 Π Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου, Ἀβραµίου ἱεροµ. (Τσικνοπέµπτη) 5 Π Ἀγάθης µ., Θεοδοσίου ἐν Σκοπέλῳ, Ἀντωνίου Ἀθηναίου νεοµ. 6 Σ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ, Βουκόλου Σµύρνης, Φωτίου ΚΠόλεως 7 Κ ΑΠΟΚΡΕΩ, Παρθενίου ἐπ. Λαµψάκου, Λουκᾶ ὁσ. ἐν Στειρίῳ 8 Δ Θεοδώρου Στρατηλάτου, Ζαχαρίου Προφήτου 9 Τ Νικηφόρου µάρτ., Μαρκέλλου ἐπ. Σικελίας, Παγκρατίου ἐπ. 10 Τ Χαραλάµπους ἱεροµ., Ζήνωνος ὁσ. ταχυδρόµου 11 Π Βλασίου Σεβαστείας ἱεροµ., Θεοδώρας τῆς βασιλίσσης 12 Π Μελετίου Ἀρχ. Ἀντιοχείας, Χρήστου νεοµ. Κηπουροῦ 13 Σ Ἀκύλα & Πρισκίλλης ἀποστόλων, Μαρτιανοῦ ὁσ. 14 Κ ΤΥΡΙΝΗΣ, Αὐξεντίου, Ἀβραάµ, Μάρωνος ὁσ., Νικολάου 15 Δ ΚΑΘ. ΔΕΥΤΕΡΑ, Ὀνησίµου ἀπ., Ἀνθίµου ἐν Χίῳ, Ἰωάννου ὁσ. 16 Τ Παµφίλου µάρτυρος, Φλαβιανοῦ ΚΠόλεως 17 Τ Θεοδώρου Τήρωνος, Μαρκιανοῦ & Πουλχερίας βασιλ. 18 Π Λέοντος Πάπα Ρώµης, Ἀγαπητοῦ Σινάου, Παρηγορίου µάρτ. 19 Π Α ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, Ἀρχίππου ἀπ. 20 Σ Θαῦµα Κολλύβων Ἁγ. Θεοδώρου, Λέοντος Κατάνης 21 Κ Α ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ὀρθοδοξίας), Εὐσταθίου Ἀντιοχείας, Τιµοθ. 22 Δ Εὕρεσις λειψ. τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου µ., Ἀθανασίου ὁµολ. 23 Τ Πολυκάρπου Σµύρνης, Γοργονίας ὁσίας 24 Τ Α & Β εὕρεσις τιµίας κεφαλῆς Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόµου 25 Π Ταρασίου ΚΠόλεως, Ρηγίνου Σκοπέλου ἱεροµάρτυρος 26 Π Β ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Πορφυρίου Γάζης, Φωτεινῆς µ. & ἰσαπ. 27 Σ Προκοπίου Δεκαπολίτου, Γελασίου µίµου 28 Κ Β ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρ. Παλαµᾶ), Βασιλείου ὁσ. ὁµολογητοῦ

35 ΦΕΒΡOYAPIOΥ Ἀναγνώσµατα Κυριακῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 2 Ἑβρ. ζ 7-17 Λουκ. β Ὑπαπαντή Χριστοῦ 6 Α Θεσ. δ Λουκ. κα 8-9, - Ψυχοσάββατον 25-27, Α Κορ. η 8 - θ 2 Ματθ. κε β Β 10 Β Τιµ. β 1-10 Ἰωάν. ιε 17 - ιστ 2 - Ἁγ. Χαραλάµπους 14 Ρωµ. ιγ 11 - ιδ 4 Ματθ. στ γ Γ 20 Β Τιµ. β 1-10 Μάρκ. β 23 - γ 5 - Θεοδώρου Τήρωνος 21 Ἑβρ. ια 24-26, Ἰωάν. α δ Δ 24 Β Κορ. δ 6-15 Ματθ. ια 2-15 πλ. β Προδρόµου 28 Ἑβρ. α 10 - β 3 Μάρκ. β 1-12 πλ. α Ε ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 3 Τῆς Συνάξεως Ὑπερ. Θεοτόκου τῆς Βρεφο τρό - φου, ἐν Ἁγ. Νικολάῳ Λασιθίου. 4 Ὁσίου Νικολάου τοῦ Στουδίτου τοῦ ὁµολογητοῦ, ἐκ Κυδωνίας. (868) 7 Ἁγίου Νεοµάρτυρος Γεωργίου τοῦ Διβόλη, ἐξ Ἀλικιανοῦ Κυδωνίας. (1866)

36 ΜΑ ΡΤIOΣ Δ Εὐδοκίας ὁσ., Μαρκέλλου & Ἀντωνίνης µ 2 Τ Ἡσυχίου µ., Νικολάου Πλανᾶ ὁσ., Θεοδότου 3 Τ Εὐτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου µ., Θεοδώρητου ἱεροµ. 4 Π Γερασίµου Ἰορδανίτου, Παύλου καί Ἰουλιανῆς µαρτ. 5 Π Γ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Μάρκου ὁσ. Ἀθηναίου, Γεωργίου νεοµ. 6 Σ Τῶν ἐν Ἀµορίῳ 42 Μαρτ., Μνήµη εὑρ. Τιµίου Σταυροῦ 7 Κ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυροπροσκυνήσεως), Λαυρεντίου Μεγάρων 8 Δ Θεοφυλάκτου Νικοµηδείας ὁσ., Ἑρµοῦ ἀπ., Παύλου ὁµολογητοῦ 9 Τ Τῶν Ἁγίων 40 Μαρτύρων ἐν Σεβαστείᾳ 10 Τ Κοδράτου Κορίνθου, Ἀναστασίας τῆς Πατρικίας 11 Π Σωφρονίου Ἱεροσολύµων, Θεοδώρας Ἄρτης 12 Π Δ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Θεοφάνους ὁσ. ὁµολογ., Γρηγορίου 13 Σ Πουπλίου Ἀθηνῶν ἱεροµ., Ἀνακ. λειψ. Νικηφόρου ΚΠόλεως 14 Κ Δ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἰωάν. Κλίµακος), Βενεδίκτου ὁσ. 15 Δ Ἀγαπίου καί τῶν σύν αὐτῷ µ., Ἀριστοβούλου Βρετανίας 16 Τ Σαββίνου, Ἰουλιανοῦ µάρτ., Χριστοδούλου ὁσ. ἐν Πάτµῳ 17 Τ Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, (Τό ἑσπέρας ψάλλεται ο Μ. Κανών) 18 Π Μ. ΚΑΝΩΝ, Κυρίλλου Ἱεροσολύµων, Τροφίµου, Ἀνανίου ὁσ. 19 Π ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ, Χρυσάνθου καί Δαρείας µαρτύρων 20 Σ Τῶν ἐν Ἁγίῳ Σάββα ἀναιρεθέντων ὁσίων, Μύρωνος νεοµ. 21 Κ Ε ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρίας Αἰγυπτίας), Ἰακώβου ὁσ. ὁµολ. 22 Δ Βασιλείου ἱεροµ., Καλλινίκης µάρτ., Εὐθυµίου νεοµ. 23 Τ Νίκωνος & 199 µαθητῶν µαρτ., Λουκᾶ νεοµάρτυρος 24 Τ Αρτέµονος Σελευκείας, Παρθενίου Γ ΚΠόλεως 25 Π ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 26 Π Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου ὁµολογητοῦ 27 Σ ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, Ματρώνης τῆς ἐν Θεσ/νίκη 28 Κ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, Ἱλαρίωνος τοῦ νέου, Ἡρωδίωνος ἐκ τῶν Ο ἀπ. 29 Δ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ, Ἰωσήφ Παγκάλου 30 Τ Μ. ΤΡΙΤΗ, Τῶν 10 Παρθένων 31 Τ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ, Τῆς ἀλειψάσης τόν Κύριον µύρῳ

37 ΜAΡΤIOΥ Ἀναγνώσµατα Κυριακῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 7 Ἑβρ. δ 14 - ε 6 Μάρκ. η 34 - θ 1 πλ. β ΣΤ 9 Ἑβρ. ιβ 1-10 Ματθ. κ Μαρτύρων 14 Ἑβρ. στ Μάρκ. θ βαρύς Ζ 21 Ἑβρ. θ Μάρκ. ι πλ. δ Η 25 Ἑβρ. β Λουκ. α Εὐαγγελισµοῦ 27 Ἑβρ. ιβ 28 - ιγ 8 Ἰωάν. ια Λαζάρου 28 Φιλιπ. δ 4-9 Ἰωάν. ιβ Βαΐων ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 15 Ἁγ. Νεοµάρτ. Μανουήλ τοῦ ἐκ Σφακίων. (1792) 17 Ὁσιοµ. Παύλου. (8ος αἰ.) 20 Ἁγ. Νεοµάρτυρος Μύρωνος, ἐξ Ἡρακλείου. (1793) 31 Ἁγ. Μάρτ. Θεοφίλου καί τῶν σύν αὐτῷ. (4ος αἰ.)

38 ΑΠΡΙΛIOΣ Π Μ. ΠΕΜΠΤΗ, Ὁ Μυστικός Δεῖπνος, Ὁσίας Μαρίας Αἰγυπ. 2 Π Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Τά Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου 3 Σ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ, Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος Κυρίου 4 Κ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Ἡ Ἁνάστασις τοῦ Κυρίου 5 Δ Δευτ. ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, Κλαυδίου, Διοδώρου, Νικηφόρου 6 Τ Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης µαρτ., Γρηγορίου Σιναΐτου 7 Τ Καλλιοπίου & Ἀκυλίνης µαρτ., Γεωργίου ὁσ. Μυτιλήνης 8 Π Ἡρωδίωνος, Ἀγάβου, Ἀσυγκρίτου, Φλέγοντος & Ἑρµοῦ 9 Π Ζωοδόχου Πηγῆς, Εὐψυχίου µ., Βαδίµου Ὁσιοµ. 10 Σ Τερεντίου & τῶν σύν αὐτῷ µ., Γρηγορίου Ε ΚΠόλεως 11 Κ ΤΟΥ ΘΩΜΑ, Ἀντίπα Περµάγου, Τρυφαίνης µ. 12 Δ Βασιλείου Παρίου ὁµολ., Ἀνθούσης ὁσ. 13 Τ Μαρτίνου πάπα Ρώµης ὁµολ., Ζωΐλου µάρτ. 14 Τ Ἀριστάρχου ἐκ τῶν Ο Ἀποστ., Δηµητρίου νεοµ. ἐν Τριπόλει 15 Π Κρήσκεντος µάρτ., Λεωνίδου Ἀθηνῶν 16 Π Ἀγάπης, Εἰρήνης, Χιονίας µ., Λεωνίδου & τῶν σύν αὐτῷ 17 Σ Συµεών ἱεροµ. Περσίδος, Μακαρίου Κορίνθου 18 Κ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Σάββα στρατηλ, ὁσ. Ἰωάννου & Ἀθαν. 19 Δ Παφνουτίου ἱεροµ., Φιλίππας, Γεωργίου Πισιδίας 20 Τ Θεοδώρου τοῦ Τριχινᾶ, Ἀθανασίου ὁσ. Μ. Μετεώρου 21 Τ Ἰανουαρίου ἱερ., Ἁγ. Ἀλεξάνδρας Βασ., Ἀναστασίου Σιναΐτου 22 Π Θεοδώρου Συκεώτου, Ναθαναήλ ἀποστ. 23 Π Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου 24 Σ Ἐλισάβετ ὁσ. θαυµ., Νικολάου νεοµ. ἐν Μαγνησίᾳ 25 Κ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, Μάρκου Εὐαγγ., Μακεδονίου ΚΠόλεως 26 Δ Βασιλέως Ἀµασείας ἱεροµάρτ., Γλαφύρας & Ἰούστας ὁσίων 27 Τ Συµεών Ἱεροσολύµων, Ἰωάννου ὁσίου µονῆς Καθαρῶν 28 Τ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 µαρτύρων 29 Π Ἰάσωνος & Σωσιπάτρου ἀπ. ἐκ τῶν Ο, Κερκύρας µάρτ. 30 Π Ἰακώβου ἀπ. υἱοῦ Ζεβεδαίου, Κλήµεντος ὁσ. ὑµνογρ

39 ΑΠ ΡΙΛIOΥ Ἀναγνώσµατα Κυριακῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 4 Πράξ. α 1-8 Ἰωάν. α Ἅγ. Πάσχα 5 Πράξ. α 12-17, Ἰωάν. α Δευτ. Διακαινησί- µου 9 Πράξ. γ 1-8 Ἰωάν. β Ζωοδόχου Πηγῆς 11 Πράξ. ε Ἰωάν. κ Α 18 Πράξ. στ 1-7 Μάρκ. ιε 43 - ιστ 8 β Δ 23 Πράξ. ιβ 1-11 Ἰωάν. ιε 17 - ιστ 2 - Ἁγίου Γεωργίου 25 Α Πέτρ. ε 6-14 Ἰωάν. ιε 1-15 γ Ε 28 Πράξ. ιδ 6-18 Ἰωάν. ζ Μεσοπεντηκοστῆς 30 Πράξ. ιβ 1-11 Λουκ. θ Ἰακώβου Ἀποστόλου ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 3 Ὁσ. Ἰωσήφ τοῦ Ὑµνογράφου. (833) 7 Ὁσ. Γερασίµου τοῦ Βυζαντίου. (1770) Τοῦ θαύµατος τοῦ Ἁγ. Μηνᾶ (1826), Ἡράκλειο, Τρίτη τῆς Διακαινησίµου. Ἀνακοµιδῆς Λειψάνων Ὁσ. Ἰωσήφ τοῦ Γεροντο - γιάννη, Τετάρτη τῆς Διακαινησίµου

40 ΜΑΪOΣ Σ Ἱερεµίου Προφ., Εὐθυµίου νεοµ. ἐκ Δηµητσάνης, Ἀκακίου ὁσ. 2Κ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, Ἀνακ. λειψ. Μ. Ἀθανασίου Ἀλ/ρείας 3Δ Τιµοθέου & Μαύρας µαρτ., Πέτρου Ἄργους, Ξενίας Καλαµατ. 4 Τ Πελαγίας µάρτυρος, Ἱλαρίου ὁσίου θαυµατουργοῦ 5 Τ Εἰρήνης µεγαλοµ., Εὐθυµίου Μαδύτου 6Π Ἰώβ δικαίου & πολυάθλου, Σεραφείµ ὁσ. ἐν τῷ ὄρει Δοµβοῦς 7Π Μνήµη τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος Τιµίου Σταυροῦ, Ἀκακίου µ. 8 Σ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἀρσενίου ὁσ. Μεγάλου 9Κ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ, Ἠσαΐου πρ., Χριστοφόρου µεγαλοµ. 10 Δ Σίµωνος ἀποστόλου τοῦ Ζηλωτοῦ, Λαυρεντίου ὁσίου 11 Τ Κυρίλλου & Μεθοδίου ἰσαπ., Μωκίου ἱεροµ., Ἀργυροῦ νεοµ. 12 Τ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΣΧΑ, Ἐπιφανίου Κύπρου 13 Π ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, Γλυκερίας µάρτ., Σεργίου ὁµολ. 14 Π Ἰσιδώρου Χίου, Θεράποντος Κύπρου ἱεροµ., Λεοντίου Ἱεροσ. 15 Σ Παχωµίου ὁσίου µεγάλου, Ἀχιλλίου Λαρίσης 16 Κ ΑΓ. 318 ΠΑΤΕΡΩΝ (Α Οἰκ. Σύν.), Θεοδώρου τοῦ ἡγιασµ. 17 Δ Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας ἀπ., Ἀθανασίου Χριστιανουπόλεως 18 Τ Διονυσίου, Ἀνδρέου, Παύλου, Χριστίνης, Ἡρακλείου, Παυλίνου 19 Τ Πατρικίου Προύσσης & σύν αὐτῷ µαρτ., Ἀκολούθου, Θεοτίµης 20 Π Θαλλελαίου µ., Λυδίας Φιλιπ., Μετακοµ. λειψ. Ἁγ. Νικολάου 21 Π Κωνσταντίνου & Ἑλένης τῶν Ἰσαποστόλων 22 Σ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ, Δηµητρίου & Παύλου νεοµ. ἐν Τριπόλει 23 Κ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Μιχαήλ Συννάδων, Μαρίας µυρ. 24 Δ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, Συµεών ὁσ. ἐν θαυµαστῷ ὄρει 25 Τ Ἡ Γ Εὕρ. Τιµίας κεφ. Προδρόµου, Κελεστίνου µάρτ. 26 Τ Κάρπου & Ἀλφαίου ἐκ τῶν 70 Ἀπ., Ἀλεξάνδρου Δερβίση νεοµ. 27 Π Ἰωάννου Ρώσου ὁµολ., Ἑλλαδίου ἱεροµ., Θεράποντος ἱεροµ. 28 Π Εὐτυχοῦς Μελιτινῆς, Ἑλικωνίδος µάρτ., Νικήτα Χαλκηδόνος 29 Σ Θεοδοσίας Κων/τίσσης ὁσιοµ., Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρείας 30 Κ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Ἰσαακίου ὁσ., Ναταλίου µ. 31 Δ Ἑρµείου µ., Εὐσεβίου µ., Εὐσταθίου πατρ. ΚΠόλεως

41 ΜΑ. Ι. OΥ Ἀναγνώσµατα Κυριακῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 2 Ἑβρ. ιγ 7-16 Ἰωάν. δ 5-42 δ Ζ 8 Α Ἰωάν. α 1-7 Ἰωάν. ιθ 25-27, Ἰωάννου Θεολόγου κα Πράξ. ιστ Ἰωάν. θ 1-38 πλ. α Η 12 Πράξ. ιη Ἰωάν. ιβ Ἀπόδοσις Πάσχα 13 Πράξ. α 1-12 Λουκ. κδ Ἀναλήψεως 16 Πράξ. κ 16-18, Ἰωάν. ιζ 1-13 πλ. β Ι 21 Πράξ. κστ 1, Ἰωάν. ι Κων. & Ἑλένης 22 Α Θεσ. δ Ἰωάν. κα Ψυχοσάββατον 23 Πράξ. β 1-11 Ἰωάν. ζ 37-52, η 12 - Πεντηκοστῆς 24 Ἐφεσ. ε 8-19 Ματθ. ιη Ἁγίου Πνεύµατος 30 Ἑβρ. ια 33 - ιβ 2 Ματθ. ι 32-33, 37-38, πλ. δ Α ιθ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 1 Ἁγ. Νεοµάρτ. Μαρίας τῆς Μεθυµοπούλας ἐκ Φουρνῆς Μεραµβέλλου. (1826) 14 Ἁγ. Νεοµάρτυρος Μάρκου τοῦ Κρητός. (1643) 14 Ἁγ. Λεοντίου Β, Ἀρχ/που Ἱεροσολύµων. (11ος αἰ.) 15 Ἀνάµνηση ἐπανακοµιδῆς τ. Κάρας Ἁγ. Τίτου. (1966) 19 Ἰωάννου νεοµ. «Ἀρναουτογιάννης» τοῦ ἐν Γορτύνῃ

42 IOYΝIO Σ Τ Ἰουστίνου φιλοσόφου µάρτ., Θεσπεσίου ὁµολ. 2 Τ Νικηφόρου ΚΠόλεως, Κωνσταντίνου νεοµ. τοῦ ἐξ Ἀγαρηνῶν 3 Π Ἁγ. Ἰωσήφ Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης 4 Π Μητροφάνους ΚΠόλεως, Μάρθας & Μαρίας 5 Σ Δωροθέου Τύρου, ἱεροµ. Νικάνδρου, Μάρκου νεο. ἐν Χίῳ 6 Κ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἁγιορ. Πατέρων, Ἱλαρίωνος ὁσ. τοῦ νέου 7 Δ Θεοδότου ἱεροµ. Ἀγκύρας, Ζηναΐδος, Σεβαστιανῆς ὁσ. 8 Τ Ἀν. λειψ. Θεοδώρου Στρατηλ., Καλλιόπης µ. Θεοφάνους νεοµ. 9 Τ Κυρίλλου Ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας, Ἀνανίου µ., Θέκλας παρθ. 10 Π Ἀλεξάνδρου & Ἀντωνίνης, Τιµοθέου Προύσης ἱεροµάρτυρος 11 Π Βαρθολοµαίου & Βαρνάβα Ἀποστ., Παναγίας Ἄξιον Ἐστίν 12 Σ Ὀνουφρίου ὁσ., Πέτρου τοῦ ἐν Ἄθῳ 13 Κ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀκυλίνης µ., Ἀντιπάτρου Βόστρων 14 Δ Ἐλισσαίου πρ., Μεθοδίου ΚΠόλεως ὁµολ. 15 Τ Ἀµώς πρ., Ἱερωνύµου ὁσ., Αὐγουστίνου Ἱππῶνος 16 Τ Τύχωνος & Μνηµονίου Ἀµαθοῦντος Κύπρου 17 Π Ἰσαύρου διακ., Βασιλείου & Ἰννοκεντίου Ἀθηναίων µ. 18 Π Λεοντίου Αἰγίνης, Ὑπατίου, Θεοδούλου & Αἰθερίου µαρτ. 19 Σ Ἰούδα ἀποστόλου, Παϊσίου ὁσίου τοῦ µεγάλου 20 Κ Δ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Μεθοδίου ἐπ. Πατάρων, Νικολ. Καβάσιλα 21 Δ Ἰουλιανοῦ µάρτ., Τερεντίου ἱεροµ., Νικήτα νεοµ. Νισυρίου 22 Τ Εὐσεβίου ἐπ. Σαµοσάτων, Ζήνωνος & Ζηνᾶ µαρτ. 23 Τ Ἀγριππίνης µ., Ἀριστοκλέους πρεσβ., Βαρβάρου Ξηροµερίτου 24 Π Γενέθλιον Ἰωάννου Προδρόµου, Ἀθανασίου τοῦ Παρίου 25 Π Φεβρωνίας ὁσιοµ., Ὀρεντίου µ., Διονυσίου ὁσ., Προκοπίου 26 Σ Δαβίδ ὁσ. τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ, Ἰωάννου ἐπισκ. Γοτθίας 27 Κ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Σαµψών Ξενοδόχου ὁσ., Μαρκίου & Μαρκίας 28 Δ Εὕρεσις λειψ. Κύρου & Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων 29 Τ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων 30 Τ Σύναξις τῶν 12 Ἀποστόλων, Μιχαήλ νεοµ., Μελίτωνος µ

43 IΟΥΝIOΥ Ἀναγνώσµατα Κυριακῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 6 Ρωµ. β Ματθ. δ α Β 13 Ρωµ. ε 1-10 Ματθ. στ β Γ 20 Ρωµ. στ Ματθ. η 5-13 γ Δ 24 Ρωµ. ιγ 11 - ιδ 4 Λουκ. α 1-25, 57-68, 76, 80 - Γενέθλ. Προδρόµου 27 Ρωµ. ι 1-10 Ματθ. η 28 - θ 1 δ Ε 29 Β Κορ. ια 21 - ιβ 9 Ματθ. ιστ Πέτρου & Παύλου 30 Β Κορ. δ 9-16 Ματθ. θ 36, ι Τῶν 12 Ἀποστόλων ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 9 Ἁγ. Πέντε Κανονικῶν Παρθένων. (11ος αἰ.) 23 Ἁγ. Νεοµαρτύρων Ἐπισκόπων Κρήτης καί τῶν σύν αὐτοῖς. ( ) 25 Ὁσ. Μεθοδίου τοῦ ἐν Νυβρίτῳ, Γορτύνης. (16ος αἰ.) 28 Ὁσ. Σεργίου τοῦ Μαγίστρου

44 IOYΛIOΣ Π Κοσµᾶ & Δαµιανοῦ Ἀναργύρων τῶν ἐν Ρώµῃ 2 Π Κατάθεσις τιµ. ἐσθῆτος Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις, Λάµπρου 3 Σ Ὑακίνθου µάρτ., Ἀνατολίου ΚΠόλεως, Γερασίµου νεοµ. 4 Κ ΣΤ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀνδρέου Κρήτης, Μιχαήλ Χωνιάτου 5 Δ Ἀθανασίου ἐν Ἄθῳ, Λαµπαδοῦ ὁσ., Κυπριανοῦ ἐκ Κλειστοῦ 6 Τ Σισώη ὁσίου τοῦ µεγάλου, Ὀνησίµου ἀπ. Ἀρχίππου 7 Τ Κυριακῆς µεγαλοµάρτυρος, Θωµᾶ ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ 8 Π Προκοπίου µεγαλ., Θεοφίλου Ζίχνης, Ἀναστασίου ἱεροµ. 9 Π Παγκρατίου ἱεροµ., Μιχαήλ (Πακνανᾶ) Ἀθηναίου νεοµ. 10 Σ Τῶν ἐν Νικοπόλει Ἀρµενίας 45 µαρτ., Γρηγορίου Ἄσσου 11 Κ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Εὐφηµίας µεγαλ., Ὄλγας ἰσαποστ. 12 Δ Πρόκλου & Ἱλαρίου µαρτ., Βερονίκης τῆς αἱµορροούσης 13 Τ Σύναξις Ἀρχαγγ. Γαβριήλ, Στεφάνου ὁσ. τοῦ Σαββαΐτου 14 Τ Ἀκύλα ἀποστ., Ἰούστου µ., Νικοδήµου ὁσ. τοῦ Ἁγιορείτου 15 Π Κηρύκου & Ἰουλίττης µ., Βλαδιµήρου ἱσαπ. βασ. (Ρῶσος) 16 Π Ἀθηνογένους ἱεροµ., Φαύστου µάρτυρος, 1500 µ. ἐν Πισιδίᾳ 17 Σ Μαρίνης Μεγαλοµάρτυρος, Βερονίκης, Σπεράτου µ. 18 Κ ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ (Δ Οἰκ. Σύνοδος), Αἰµιλιανοῦ µάρτ. 19 Δ Μακρίνης & Δίου ὁσ., Θεοδώρου Σαββαΐτου ἐπ. Ἐδέσσης 20 Τ Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου 21 Τ Ἰωάννου καί Συµεών τοῦ Σαλοῦ, Παρθενίου ἐπ. Ἄρτης 22 Π Μαρίας Μαγδαληνῆς Μυροφόρου, Μαρκέλλης παρθενοµ. 23 Π Φωκᾶ ἱεροµ., Ἰεζεκιήλ πρ., Πελαγίας ὁσ. ἐν Τήνῳ 24 Σ Χριστίνης µεγαλοµάρτυρος, Θεοφίλου Ζακύνθου νεοµ. 25 Κ Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἡ Κοίµησις τῆς Ἁγ. Ἄννης µητρός Υ.Θ. 26 Δ Παρασκευῆς ὁσιοµάρτυρος, Ἑρµολάου ἱεροµάρτυρος 27 Τ Παντελεήµονος Μεγαλοµάρτυρος καί Ἰαµατικοῦ 28 Τ Προχόρου, Νικάνωρος, Τίµωνος, Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου 29 Π Καλλινίκου µ., Θεοδότης µ. & τέκνων αὐτῆς 30 Π Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος, Ἀνδρονίκου ἐκ τῶν Ο ἀπ. 31 Σ Εὐδοκίµου τοῦ δικαίου, Ἰωσήφ τοῦ ἀπό Ἀριµαθαίας

45 IουλIOΥ Ἀναγνώσµατα Κυριακῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 1 Α Κορ. ιβ 27 - ιγ 8 Ματθ. ι 1, Ἁγίων Ἀναργύρων 4 Ρωµ. ιβ 6-14 Ματθ. θ 1-8 πλ. α ΣΤ 11 Β Κορ. στ 1-10 Ματθ. θ πλ. β Ζ 17 Γαλ. γ 23 - δ 5 Μαρκ. ε Ἁγ. Μαρίνης 18 Τιτ. γ 8-15 Ματθ. ε βαρύς Η 20 Ἰακ. ε Λουκ. δ Προφήτου Ἠλιοῦ 25 Γαλ. δ Ματθ. ιδ πλ. δ Θ 26 Γαλ. γ 23 - δ 5 Μάρκ. ε Ἁγ. Παρασκευῆς 27 Β Τιµ. β 1-10 Ιωάν. ιε 17 - ιστ 2 - Ἁγ. Παντελεήµονος ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ Τήν Α Κυριακή τοῦ Ἰουλίου: ἡ Σύναξις Πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαµψάντων Ἁγίων. 2 Συνάξεως Εἰκόνος Παναγίας Ὀρφανῆς Ἱ. Μ. Ἀ - γκαράθου. 4 Ἁγ. Ἀνδρέου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης. (712) 5 Ὁσ. Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου. (10ος αἰ.) 9 Ἁγ. Ἱεροµ. Μεθοδίου, Ἐπισκόπου Λάµπης. (1793) Ἁγ. Κυρίλλου Ἐπισκόπου Γορτύνης. 10 Ὁσ. Παρθενίου καί Εὐµενίου, τῶν ἐν Κουδουµᾷ. (1905 καί 1920) 11 Ἁγ. Μαρτυρίου Ἐπισκόπου Γορτύνης. 12 Ὁσ. Γερασίµου καί Ἀκακίου Χανίων. (17ος αἰ.) 14 Ἁγ. Ἱεροµάρτυρος Πέτρου τοῦ Νέου. (4 αἰ.;) Ἁγ. 4 Νεοµ., ἐν Μελισσουργείῳ Κισάµου. (1681) 25 Ἁγ. Θεοδώρου Ἐπισκόπου Γορτύνης

46 ΑΥ ΓΟΥΣΤOΣ Κ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἡ Πρόοδος τοῦ Τιµίου Σταυροῦ 2 Δ Ἀνακοµ. λειψ. Ἁγ. Στεφάνου, Θεοδώρου νεοµ. Δαρδανελλίων 3 Τ Δαλµατίου, Φαύστου & Ἰσαακίου ὁσ., Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσ. 4 Τ Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων, Εὐδοκίας ὁσίας, Ἴας µάρτυρος 5 Π Εὐσιγνίου µάρτ., Νόννης µητρ. Γρ. Θεολ., Εὐγενίου ὁσ. 6 Π Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 7 Σ Δοµετίου ὁσιοµ., Νικάνορος ὁσ. θαυµ., Θεοδοσίου ὁσ. 8Κ ΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Αἰµιλιανοῦ Κυζίκου, Μύρωνος Κρήτης 9 Δ Ματθίου ἀποστόλου, Ἁγίων 10 µαρτ. εἰς Χαλκῇ Πύλῃ 10 Τ Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου, Ξύστου πάπα Ρώµης τοῦ ἐξ Ἀθ. 11 Τ Εὔπλου διακόν., Νήφωνος ΚΠόλεως, Ἀναστασίου Πανερᾶ 12 Π Φωτίου & Ἀνικήτου, Παµφίλου, Κάστορος 13 Π Μαξίµου ὁµολογητοῦ, Εὐδοκίας, Δωροθέου, Ξένης µοναχῆς 14 Σ Μιχαίου προφ., Συµεών τοῦ Τραπεζουντίου τοῦ Χρυσοχόου 15 Κ Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 16 Δ Διοµήδους µ., Τιµοθέου ἐπ. Εὐρίπου, Σταµατίου Πηλίου 17 Τ Μύρωνος µ., Παύλου & Ἰουλιανῆς µαρτ. 18 Τ Φλώρου & Λαύρου, Λέοντος & Ἑρµοῦ µ., Ἀρσενίου ἐν Πάρῳ 19 Π Ἀνδρέου µεγαλοµ. Στρατηλ., Θεοφάνους Ναούσης 20 Π Σαµουήλ προφ., Ἡλιοδώρου & Δοσᾶ µαρτ., Θεοχάρους µ. 21 Σ Θαδδαίου ἀποστ., Βάσσης Ἐδεσσαίας καί τῶν τέκνων αὐτῆς 22 Κ ΙΓ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀγαθονίκου & σύν αὐτῷ µαρτύρων 23 Δ Ἀπόδοσις Κοιµήσεως, Εἰρηναίου ἐπισκ. Λουγδούνων 24 Τ Κοσµᾶ Αἰτωλοῦ, Εὐτυχοῦς, Διονυσίου Αἰγ. 25 Τ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΙΤΟΥ, Α ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 26 Π Ἀδριανοῦ & Ναταλίας µ., Ἰωάσαφ ὁσ., Ἀττικοῦ µ. 27 Π Φανουρίου Μεγαλοµάρτυρος, Ποιµένος ὁσίου 28 Σ Μωϋσέως ὁσ. τοῦ Αἰθίοπος, Διοµήδους, Λαυρεντίου µ. 29 Κ Μνήµη ἀποτοµῆς τιµίας κεφαλῆς Ἰωάννου Βαπτιστοῦ 30 Δ Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου, Παύλου Πατριαρχῶν ΚΠόλεως 31 Τ Κατάθεσις Τιµίας Ζώνης Ὑπεραγίας Θεοτόκου

47 ΑΥΓΟΥΣΤOΥ Ἀναγνώσµατα Κυριακῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 1 Α Κορ. δ 9-16 Ματθ. ιζ α Ι 6 Β Πέτρ. α Ματθ. ιζ Μεταµορφώσεως 8 Α Κορ. θ 2-12 Ματθ. ιη β ΙΑ 15 Φιλιπ. β 5-11 Λουκ. ι 38-42, ια γ Κοίµ. Θεοτόκου 22 Α Κορ. ιστ Ματθ. κα δ Β 23 Φιλιπ. β 5-11 Λουκ. ι 38-42, ια Πράξ. ιγ Μάρκ. στ πλ. α Γ 31 Ἑβρ. θ 1-7 Λουκ. ι 38-42, ια Τιµίας Ζώνης ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ Σάββατο µετά τήν 6ην Aὐγούστου, Συνάξ. Εἰκόνος Ὑπερ. Θεοτ. Γαλακτοτροφούσης Ἱ. Μ. Ἀγκαράθου. 7 Ὁσ. Ἰωσήφ «Γεροντογιάννη» τοῦ ἐν τῇ Ἱ. Μ. Καψᾷ Σητείας. (1874) 8 Ἁγ. Μύρωνος Ἐπισκόπου Κρήτης. 11 Συνάξ. Εἰκόνος Ὑπερ. Θεοτόκου Ἐλεούσης Ἱ. Μετ. Ἐλεούσης. 12 Ἁγ. 12 Μαρτύρων Στρατιωτῶν. (4ος αἰ.) 16 Τῶν ἐκ Mουλίων Γορτύνης Νεοµαρτύρων. 17 Ὁσ. Εὐτυχίου, Εὐτυχιανοῦ καί Κασσιανῆς ἐν τῇ Ἱ. Μ. Ὁδηγητρίας Μεσαρᾶς. (4ος αἰ.) 18 Ἁγ. Ματθαίου νεοµ. τοῦ ἐκ Γερακαρίου Ἀµαρίου. (1697) 21 Ἀθανασίου Πατελάρου Πατριάρχου Κπόλεως, ἐξ Ἀξοῦ Mυλοποτάµου. (1654) 23 Ὁσ. Χαραλάµπους τοῦ ἐν Καλυβιανῇ Μεσαρᾶς. (1788) 25 Ἁγ. Ἀποστ. Τίτου, Α Ἐπισκόπου Κρήτης. (1ος αἰ.) A Kυριακή µετά τήν 25ην Αὐγούστου, τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγ. Ἀπ. Παύλου καί Τίτου

48 ΣΕΠΤΕΜΒPIOΣ Τ Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, Συµεών τοῦ Στυλίτου, Μελετίου ὁσ. 2Π Μάµαντος, Ἰωάννου Νηστευτοῦ ΚΠόλεως, Διοµήδους µ. 3Π Ἀνθίµου ἱεροµάρτυρος, Θεοκτίστου ὁσίου, Φοίβης 4Σ Ἁγ. Νεοµάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Ἀλικαρνασσέως 5Κ ΙΕ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ζαχαρίου προφήτου & Ἐλισάβετ 6Δ Ἀνάµν. θαύµατος ἐν Χώναις Ἀρχ. Μιχαήλ, Καλοδότης µ. 7Τ Σώζοντος µάρτ., Κασσιανῆς τῆς ὑµνογράφου 8Τ ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 9Π Σύναξις Θεοπατόρων Ἰωακείµ & Ἄννης 10 Π Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυµφοδώρας µαρτύρων 11 Σ Θεοδώρας ὁσίας, Εὐφροσύνου ὁσίου µάγειρος, Εὐανθίας 12 Κ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ, Αὐτονόµου, Κορνούτου ἱεροµ. 13 Δ Ἀριστείδου φιλοσ., Κορνηλίου ἑκατοντ., Ἱεροθέου Καλαµῶν 14 Τ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (νηστεία) 15 Τ Νικήτα, Φιλοθέου, Βησσαρίωνος Λαρίσης, Συµεών Θεσ/νίκης 16 Π Εὐφηµίας µεγαλοµ., Μελιτινῆς µάρτυρος, Κασσιανοῦ ὁσ. 17 Π Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης µαρτύρων 18 Σ Εὐµενίου ἐπισκ. Γορτύνης, Ἀριάδνης µάρτ., Ρωµύλου ὁσ. 19 Κ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ, Τροφίµου, Σαββατίου, Δορυµέδοντος µ. 20 Δ Εὐσταθίου & συνοδείας αὐτοῦ, Ἱλαρίωνος Κρητός 21 Τ Κοδράτου ἀποστόλου, Ἰωνᾶ προφ. 22 Τ Φωκᾶ ἱεροµ. ἐπ. Σινώπης, Φωκᾶ τοῦ κηπουροῦ, Ἰσαάκ 23 Π Σύλληψις Τιµ. Προδρόµου, Νικολάου Καρπεν., Ξανθίππης 24 Π Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης πρωτ. & ἰσαπ., Σιλουανοῦ 25 Σ Εὐφροσύνης ὁσίας, Παφνουτίου πατρός αὐτῆς 26 Κ Μετάστασις Ἰωάννου Θεολόγου, Νείλου Καλαβροῦ 27 Δ Καλλιστράτου µάρτυρος, Ἀριστάρχου, Ἀκυλίνης νεοµ. Ζαγκλιβ. 28 Τ Χαρίτωνος ὁµολ., Αὐξεντίου ὁσ. τοῦ ἐν Κύπρῳ 29 Τ Κυριακοῦ ὁσ. Ἀναχωρητοῦ, Μαλαχία ν. ὁσ. Ρόδου, Πετρωνίας µ. 30 Π Γρηγορίου ἐπισκ. Ἀρµενίας φωτιστοῦ, Ριψιµίας µ

49 ΣΕΠΤΕΜΒΡIOΥ Ἀναγνώσµατα Κυριακῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 1 Α Τιµ. β 1-7 Λουκᾶ δ Τῆς Ἰνδίκτου 5 Κορ. δ 6-15 Μάτθ. κβ πλ. β Δ 8 Φιλιπ. β 5-11 Λουκ. ι 38-42, ια Γεν. Θεοτόκου 12 Γαλ. στ Ἰωάν. γ βαρύς Ε 14 Α Κορ. α Ἰωάν. ιθ 6-11, 13-20, - Ὑψ. Τιµίου Σταυροῦ 25-28, Γαλ. β Μάρκ. η 34 - θ 1 πλ. δ ΣΤ 23 Γαλ. δ Λουκ. α Συλ. Ἰ. Προδρόµου 26 Α Ἰωάν. δ Ἰωάν. ιθ 25-27, κα α Ζ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 1 Ὁσ. Νικολάου τοῦ Κουρταλιώτου. (17ος αἰ.) 2 Ὁσ. Κοσµᾶ τοῦ Ἐρηµίτου. (658) 4 Ὁσ. Ἀνθίµου τοῦ νέου Ἀσκητοῦ. (1781) 9 Ἁγ. Ἰκονίου Ἐπισκόπου Γορτύνης. 11 Τῆς Συνάξ. τῆς Εἰκόνος Ὑπερ. Θεοτόκου, Μυριοκεφάλων Ρεθύµνης. 15 Ἁγ. Νεοµάρ. Ἰωάννου τοῦ ἐκ Σφακίων. (1811) 18 Ἁγ. Εὐµενίου, Ἐπισκόπου Γορτύνης. (7ος αἰ.) 20 Ὁσ. Ἰωάννου τοῦ Ξένου, ἐκ Σίβας Μεσαρᾶς. (1027) 20 Ἁγ. Ὁσιοµάρτυρος Ἱλαρίωνος, ἐξ Ἡρακλείου. (1804) 24 Τῆς Συνάξ. τῆς Ὑπερ. Θεοτόκου, τῆς Ἱ. Μ. Παληανῆς. 25 Τῆς εὑρέσεως τῆς Ἱ. Εἰκόνος τῆς Εὐαγγελιστρίας, ἐν Μοχῷ

50 Ο ΚΤΩΒ PI OΣ Π Ἀνανίου ἀπ., Ρωµανοῦ Μελωδοῦ, Ἰωάννου Κουκουζέλη 2 Σ Κυπριανοῦ & Ἰουστίνης µαρτ., Θεοφίλου ὁσ. ὁµολογ. 3 Κ Β ΛΟΥΚΑ, Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου πολ. Ἀθην, Δαµάρεως µ. 4 Δ Ἱεροθέου ἐπ. Ἀθηνῶν, Δοµνίνης, Βερενίκης & Προσδόκης µ. 5 Τ Χαριτίνης µ., Μεθοδίας ὁσ. τῆς ἐν Κιµώλῳ 6 Τ Θωµᾶ τοῦ ἀποστ., Μακαρίου Ἐρωτηΐδος µ. 7 Π Σεργίου & Βάκχου µεγαλοµαρτ., ὁσ. Ἰωάννου & Λεοντίου 8 Π Πελαγίας ὁσίας, Πελαγίας παρθενοµ., Ταϊσίας ὁσίας 9 Σ Ἰακώβου ἀπ. τοῦ Ἀλφαίου, Ἀνδρονίκου & Ἀθανασίας ὁσ. 10 Κ Γ ΛΟΥΚΑ, Εὐλαµπίου & Εὐλαµπίας µαρτ., Θεοφίλου ὁσ. 11 Δ Φιλίππου διακ., Θεοφάνους ὁµολ. τοῦ Γραπτοῦ, Φιλονίκης 12 Τ Πρόβου, Ταράχου, Ἀνδρονίκου µαρτ., Συµεών νέου Θεολ. 13 Τ Κάρπου, Παπύλου µ., Βενιαµίν διακ., Χρυσῆς νεοµ. Μογλενῶν 14 Π Γερβασίου, Κοσµᾶ Μελωδοῦ, Παρασκευῆς ὁσ. Ἐπιβατινῆς 15 Π Λουκιανοῦ πρεσβ. Ἀντιοχείας, Σαββίνου ὁσ., Βάρσου ὁµ. 16 Σ Λογγίνου Ἑκατοντ., Μαλοῦ ὁσ., Λεοντίου καί τῶν σύν αὐτῷ 17 Κ Δ ΛΟΥΚΑ, Θεοφ. Πατ. (Ζ Οἰκ. Σύν.), Ὠσηέ προφήτου 18 Δ Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου τοῦ γέροντος µ. 19 Τ Ἰωήλ πρ., Σαδώθ ἐπ. & 120 σύν αὐτῷ µ. 20 Τ Ἀρτεµίου µεγαλ., Ματρώνης Χιοπολ., Γερασίµου Κεφαλληνίας 21 Π Ἰλαρίωνος ὁσ. Μεγάλου, Φιλοθέου ὁσ., Σωκράτους ἱεροµ. 22 Π Ἀβερκίου ἰσαπ. ἐπίσκ. Ἱεραπόλεως, Γλυκερίας µάρτ. 23 Σ Ἰακώβου ἀπ. τοῦ Ἀδελφοθέου, Ἰγνατίου ΚΠόλεως 24 Κ ΣΤ ΛΟΥΚΑ, Ἀρέθα µεγαλοµ., Σεβαστιανῆς µάρτ. 25 Δ Μαρκιανοῦ & Μαρτυρίου τῶν Νοταρίων, Ταβιθᾶς ἐλεήµ. 26 Τ Δηµητρίου Μεγαλοµάρτυρος τοῦ Μυροβλήτου 27 Τ Νέστορος µεγαλοµ., Πρόκλης συζύγου τοῦ Πιλάτου 28 Π Ἁγίας Σκέπης Θεοτόκου, Τεσσάρων Μαρτύρων 29 Π Ἀναστασίας ὁσιοµ. Ρωµαίας, Ἀβραµίου ὁσίου & Μαρίας 30 Σ Ζηνοβίου & Ζηνοβίας µαρτ., Κλεόπα & Ἀρτεµᾶ ἐκ τῶν Ο ἀπ. 31 Κ Ε ΛΟΥΚΑ, Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀριστοβούλου ἐκ τῶν Ο ἀπ

51 ΟΚΤΩΒPIOΥ Ἀναγνώσµατα Κυριακῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 3 Β Κορ. ια 31 - ιβ 9 Λουκ. στ β Η 10 Γαλ. α Λουκ. ζ γ Θ 17 Τίτ. γ 8-15 Λουκ. η 5-15 δ Ι 18 Κολ. δ 5-11, Λουκ. ι Εὐαγγ. Λουκᾶ 23 Γαλ. α Ματθ. ιγ Ἰακώβου Ἀδελφ. ἤ Μάρκ. στ Γαλ. στ Λουκ. η πλ. α ΙΑ 26 Β Τιµ. β 1-10 Ἰωάν. ιε 17 - ιστ 2 - Ἁγ. Δηµητρίου 31 Ἐφεσ. β 4-10 Λουκ. ιστ πλ. β Α ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 3 Ἁγ. Παύλου Ἐπισκόπου Γορτύνης. 7 Ὁσ. Ἰωάννου Ἐρηµίτου καί 98 Πατέρων. (1632) 8 Ἁγ. Φιλίππου, Ἐπισκόπου Γορτύνης. (2ος αἰ.) 10 Ἁγ. Πινυτοῦ, Ἐπισκόπου Κνωσοῦ. (2ος αἰ.) 11 Ἁγ. Ἠλία Ἐπισκόπου Γορτύνης, Ἰωάννου Ἐπισκόπου Ἀρκαδίας 13 Ἁγ. Μελετίου Πηγᾶ, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. (1601) 17 Ὁσιοµ. Ἀνδρέου τοῦ ἐν Κρίσει. (8ος αἰ.) 18 Ἁγ. Κρητῶν Πατέρων Οἰκ. Συνόδου Ἰσιδώρου ἱεροµ. καί σύν αὐτῷ, ἐν Γορτύνῃ. 20 Ὁσιοµ. Γερασίµου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ. (1579) 20 Ὁσιοµ. Ἀνδρονίκου τοῦ Κρητός. (8ος αἰ.) 28 Ἁγ. 4 Νεοµαρτύρων τῶν ἐν Ρεθύµνῃ. (1824)

52 NOEMBPIOΣ Δ Κοσµᾶ & Δαµιανοῦ Ἀναργ. καί Θεοδότης µητρός αὐτῶν 2 Τ Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἀφθονίου, Ἐλπιδοφόρου µ. 3 Τ Ἀνακοµιδή λειψάνων Ἁγ. Μεγαλοµάρτυρος Γεωργίου 4 Π Ἰωαννικίου ὁσ., Νικάνδρου ἐπ. Μύρων, Ἑρµαίου πρεσβ. ἱεροµ. 5 Π Γαλακτίωνος & Ἐπιστήµης µαρτ., Ἑρµᾶ & Λίνου ἐκ τῶν Ο ἀπ. 6 Σ Παύλου ἀρχ. ΚΠόλεως, Λουκᾶ ὁσίου, Δηµητριανοῦ Κύπρου 7 Κ Ζ ΛΟΥΚΑ, Τῶν ἐν Μελιτινῇ 33 µ, Λαζάρου ὁσ. τοῦ Γαλησιώτ. 8 Δ Σύναξις Παµµεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαήλ & Γαβριήλ 9 Τ Νεκταρίου Αἰγίνης, Θεοκτίστης, Συµεών Μτφρ. 10 Τ Ἀρσενίου Καππαδόκη, Ὀρέστου µάρτ., Ὀλυµπᾶ, Σωσιπάτρου 11 Π Μηνᾶ µεγαλοµάρτυρος, Βίκτωρος καί Βικεντίου 12 Π Ἰωάννου Ἐλεήµονος, Νείλου ὁσίου τοῦ Μυροβλήτου 13 Σ Ἰωάννου Χρυσοστόµου ΚΠόλεως & Ἀνθούσης µητρός 14 Κ Η ΛΟΥΚΑ, Φιλίππου τοῦ Ἀπ., Κων/νου τοῦ Ὑδραίου 15 Δ Γουρία, Σαµωνᾶ & Ἀβίβου µαρτύρων & ὁµολογητῶν 16 Τ Ματθαίου Ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ, Ἰφιγενείας µ. 17 Τ Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Μαξίµου & Γενναδίου ΚΠόλεως 18 Π Πλάτωνος µεγαλ., Ἀναστασίου Παραµυθ., Ρωµανοῦ, Ζακχαίου µ. 19 Π Ἀβδιοῦ προφήτου, Ἠλιοδώρου & Ἀγαπίου µαρτύρων 20 Σ Γρηγορίου Δεκαπολίτου ὁσ., Πρόκλου πατρ. ΚΠόλεως 21 Κ ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 22 Δ Φιλήµονος, Ἀρχίππου, Ὀνησίµου ἐκ τῶν Ο ἀποστ. 23 Τ Ἀµφιλοχίου ἐπ. Ἰκονίου, Σισινίου, Μερόπης µ. 24 Τ Κλήµεντος ἐπ. Ρώµης, Πέτρου Ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας 25 Π Αἰκατερίνης µεγαλοµ., Μερκουρίου µεγαλ. 26 Π Στυλιανοῦ ὁσ., Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε», Γεωργίου ν. Χίου 27 Σ Ἰακώβου µεγαλοµ. τοῦ Πέρσου, Πινουφρίου, Ναθαναήλ ὁσ. 28 Κ ΙΓ ΛΟΥΚΑ, Στεφάνου τοῦ Νέου ὁσ. ὁµ., Εἰρηνάρχου µάρτ. 29 Δ Παραµόνου & 370 µ. Φαίδρου µ., Διονυσίου ἐπ., Κορίνθου ἱεροµ. 30 Τ Ἀνδρέου ἀποστ. τοῦ Πρωτοκλήτου, Φρουµεντίου ἱερ

53 νοεµβρioυ Ἀναγνώσµατα Κυριακῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 1 Α Κορ. ιβ 27 - ιγ 8 Λουκ. ια Ἁγ. Ἀναργύρων 7 Ἐφεσ. β Λουκ. η βαρύς Β 8 Ἑβρ. β 2-10 Λουκ. ι Ταξιαρχῶν 13 Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Ἰωάν. ι Ἰωάνν. Χρυσοστό- µου 14 Α Κορ. δ 9-16 Λουκ. ι πλ. δ Γ 16 Ρωµ. ι 11 - ια 2 Ματθ. θ Εὐαγγελ. Ματθαίου 21 Ἑβρ. θ 1-7 Λουκ. ι α Εἰσόδια Θεοτόκου ια Γαλ. γ 23 - δ 5 Μάρκ. ε Ἁγ. Αἰκατερίνης 28 Ἐφεσ. στ Λουκ. ιη β Ε 30 Α Κορ. δ 9-16 Ἰωάν. α βαρύς Αγ. Ἀνδρέου ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 11 Ἁγ. Μεγαλ. Μηνᾶ, Πολιούχου Ἡρακλείου. 22 Ἁγ. Ἀνθίµου ὁµολογητοῦ, Προέδρου Κρήτης. (15ος αἰ.) 26 Ὁσ. Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε». (10ος αἰ.) 27 Ὁσ. Γρηγορίου καί Γερασίµου Σιναϊτῶν. (µετά τόν 10ον αἰ.)

54 ΔEKEMBPIOΣ Τ Ναούµ προφ., Φιλαρέτου ἐλεήµονος, Θεοκλήτου, Λακεδαιµ. 2 Π Ἀββακούµ προφήτου, Μυρόπης µάρτ. τῆς ἐν Χίῳ, Ἀβίδου µ. 3 Π Σοφονίου προφ., Ἀγγελῆ νεοµ., Θεοδώρου Ἀλεξανδρείας 4 Σ Βαρβάρας µεγαλοµ., Ἰωάννου Δαµασκηνοῦ, Σεραφείµ 5 Κ Ι ΛΟΥΚΑ, Σάββα ὁσίου τοῦ ἡγιασµένου, Διογένους µάρτ. 6 Δ Νικολάου ἀρχιεπισκ. Μύρων Λυκίας θαυµατουργοῦ 7 Τ Ἀµβροσίου Μεδιολάνων, Γερασίµου Εὐβοίας 8 Τ Παταπίου ὁσ., Σωσθένους, Ἀπολλώ, Κηφᾶ, Τυχικοῦ ἀποστ. 9 Π Σύλληψις Ἁγ. Ἄννης, Ἄννης πρ. (µητρός πρ. Σαµουήλ) 10 Π Μηνᾶ τοῦ καλλικελάδου, Ἑρµογένους, Εὐγράφου µ. 11 Σ Δανιήλ & Λουκᾶ νέου τῶν Στυλιτῶν, Μείρακος µάρτ. 12 Κ ΙΑ ΛΟΥΚΑ, τῶν Ἁγ. Προπατόρων, Σπυρίδωνος ἐπ. Τριµυθ. 13 Δ Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου, Ὀρέστου µ. 14 Τ Θύρσου, Λευκίου, Καλλινίκου, Φιλήµονος, Ἀπολλωνίου µ. 15 Τ Ἐλευθερίου ἱεροµάρτυρος & Ἀνθίας τῆς µητρός αὐτοῦ 16 Π Ἀγγαίου πρ., Θεοφανοῦς βασιλ., Μοδέστου Ἱεροσολύµων ( 634) 17 Π Διονυσίου ἐπισκ. Αἰγίνης, Δανιήλ προφ. & Ἁγ. Τριῶν Παίδων 18 Σ Σεβαστιανοῦ & Ζωῆς κ.λπ. µαρτ., Φωκᾶ µάρτυρος 19 Κ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, Ἀγλαΐας τῆς Ρωµαίας 20 Δ Ἰγνατίου Θεοφόρου ἱεροµάρτυρος, Ἰωάννου Κροστάνδης 21 Τ Ἰουλιανῆς & τῶν σύν αὐτῇ 500 µ. Θεµιστοκλέους µ. 22 Τ Ἀναστασίας Φαρµακολυτρίας, Θεοδότης & 3 παίδων αὐτῆς 23 Π Τῶν Ἁγ. Δέκα Μαρτ. Κρήτης, Ναούµ θαυµ., φωτιστοῦ Βουλγ. 24 Π Εὐγενίας ὁσιοπαρθενοµ., Φιλίππου πατρός αὐτῆς, Ἀχµέτ ν. 25 Σ Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 26 Κ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ, Σύναξ.Ὑπερ. Θεοτόκου 27 Δ Στεφάνου πρωτοµ., Θεοδώρου τοῦ Γραπτοῦ 28 Τ Τῶν Δισµυρίων ἐν Νικοµηδείᾳ Μυγδονίου µάρτυρος 29 Τ Τῶν ἁγίων Νηπίων ὑπό Ἡρώδου ἀναιρεθέντων 30 Π Ἀνυσίας ὁσιοµ. ἐν Θεσ/νίκῃ, Γεδεών τοῦ ἐν Τυρνάβῳ ὁσ. 31 Π Μελάνης ὁσ. τῆς Ρωµαίας, Ζωτικοῦ τοῦ Ὀρφανοτρόφου

55 ΕΚΕΜΒPIOΥ Ἀναγνώσµατα Κυριακῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 4 Γαλ. γ 23 - δ 5 Μαρκ. ε Ἁγίας Βαρβάρας 5 Γαλ. ε 22 - στ 2 Λουκ. ιγ γ ΣΤ 6 Ἑβρ. ιγ Λουκ. στ Ἁγίου Νικολάου 9 Γαλ. δ Λουκ. η Ἁγ. Ἄννης 12 Ἐφεσ. ε 8-19 Λουκ. ιδ 16-24, δ Ζ Ματθ. κβ Β Τιµ. α 8-18 Μάρκ. β 23 - γ 5 - Ἁγ. Ἐλευθερίου 19 Ἑβρ. ια 9-10, Ματθ. α 1-25 πλ. α Η 25 Γαλ. δ 4-7 Ματθ. β Χριστούγεννα 26 Γαλ. α Ματθ. β πλ. β Θ 27 Πράξ. στ 8 - ζ 5, Ματθ. κα Ἁγ. Στεφάνου ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 11 Ἁγ. Νικηφόρου τοῦ Φωκᾶ. (966) 23 Τῶν Ἁγ. Δέκα Μαρτύρων, ἐν Γορτύνῃ. (250) 30 Ἁγ. Γεδεών Νεοµάρτ. τοῦ Καρακαλληνοῦ. (1818)

56 Η ΟΡΘΟ ΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΑ ΠPEΣBYΓENH ΠATPIAPXEIA KAI AYTOKEΦAΛOI EKKΛHΣIAI Kωνσταντινουπόλεως: BAPΘOΛOMAIOΣ A, Ἀρχιεπίσκοπος KΠόλεως, Nέας Pώµης καί Oἰκουµενικός Πατριάρχης. Ἀλεξανδρείας: ΘEOΔΩPOΣ B, Πάπας καί Πατριάρχης τῆς Mεγάλης Πόλεως Ἀλεξανδρείας, Λιβύης, Πενταπόλεως, Aἰθιοπίας, πάσης γῆς Aἰγύπτου καί πάσης Ἀφρικῆς. Ἀντιοχείας: IΓNATIOΣ Δ, Πατριάρχης τῆς Mεγάλης Θεουπόλεως Ἀντιοχείας, Συρίας, Ἀραβίας, Kιλικίας, Ἰβηρίας τε καί Mεσοποταµίας καί πάσης Ἀνατολῆς. Ἱεροσολύµων: ΘEOΦIΛOΣ Γ, Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήµ καί πάσης Παλαιστίνης, Συρίας, Ἀραβίας, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Kανᾶ τῆς Γαλιλαίας καί Ἁγίας Σιών

57 Pωσίας: ΚΥΡΙΛΛΟΣ, Πατριάρχης Mόσχας καί πάσης Pωσίας. Σερβίας: ΠAYΛOΣ, Ἀρχιεπίσκοπος Πεκίου, Mητροπολίτης Bελιγραδίου καί Kαρλοβικίου καί Πατριάρχης τῶν Σέρβων. Pουµανίας: ΔANIHΛ, Ἀρχιεπίσκοπος Bουκουρεστίου, Mητροπολίτης Oὐγγροβλαχίας καί Πατριάρχης Pουµανίας. Bουλγαρίας: MAΞIMOΣ, Mητροπολίτης Σόφιας καί Πατριάρχης πάσης Bουλγαρίας. Γεωργίας: HΛIAΣ B, Ἀρχιεπίσκοπος Mιτσχέτης καί Tιφλίδος καί Kαθολικός Πατριάρχης πάσης Γεωργίας (Ἰβηρίας). Kύπρου: XPYΣOΣTOMOΣ, Ἀρχιεπίσκοπος Nέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Kύπρου. Ἀθηνῶν: IEPΩNYMOΣ, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθη - νῶν καί πάσης Ἑλλάδος. Πολωνίας: ΣABBAΣ, Mητροπολίτης Bαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας. Ἀλβανίας: ANAΣTAΣIOΣ, Ἀρχιεπίσκοπος Tιράνων καί πάσης Ἀλβανίας. Tσεχίας & Σλοβακίας: XPIΣTOΦOPOΣ, Ἀρχιεπίσκοπος Tσεχίας καί Σλοβακίας

58 H EKKΛHΣIA KPHTHΣ Ἡ ἐν Κρήτῃ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀπαρτιζοµένη ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί ὀκτώ Ἱ. Μητροπόλεων, εἶναι ἡµιαυτόνοµος, ἔχουσα τήν κανονικήν ἐξάρτησιν αὐτῆς ἐκ τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Ἀνωτάτη ἐν αὐτῇ Διοικητική Ἀρχή εἶναι ἡ ἐν Ἡρακλείῳ Ἱ. Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συγκειµένη ἐκ τε τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, ὡς Προέδρου, καί τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν τῆς Νήσου, ὡς Μελῶν. Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος Ἐκκλησίας Κρήτης Πρόεδρος Ὁ Κρήτης Ε ἰ ρ η ν α ῖ ο ς Μέλη Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μ α κ ά ρ ι ο ς Ὁ Ρεθύµνης καί Αὐλοποτάµου Ἄ ν θ ι µ ο ς Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δ α µ α σ κ η ν ό ς Ὁ Λάµπης, Συβρίτου καί Σφακίων Ε ἰ ρ η ν α ῖ ο ς Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Ε ὐ γ έ ν ι ο ς Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς Ὁ Κισάµου καί Σελίνου Ἀ µ φ ι λ ό χ ι ο ς Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀν δ ρ έ α ς Ἀρχιγραµµατεύς Ὁ Κνωσοῦ Ε ὐ γ έ ν ι ο ς Ὑπογραµµατεύς: Ἀρχιµ. Κύριλλος Διαµαντάκης, Κωδικογράφος: Διακ. Πρόδροµος Ξενάκης ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛEION KPHTHΣ Ἁγίου Μηνᾶ 25, Ἡράκλειον Κρήτης Tηλ. Γραµµατείας Ἱερᾶς Συνόδου: & , Fax:

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ αλεξανδρου Οἱ ἀρχαῖοι Ἓλληνες τήν

Διαβάστε περισσότερα

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας OIΚOYMENIKON OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓΙΟΥΣ MA ΡΤΥΡΑΣ Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας Ε Γ Κ Ο Λ Π Ι Ο Ν Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα ΑΤΖΕΝΤΑ 2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1. Εβδομάδα 29. Δευτέρα Υπό Ηρώδου αναιρεθέντων 14.000 νηπίων 30. Τρίτη Ανυσίας, Φιλεταίρου, Λέοντος οσ. 31. Τετάρτη Μελάνης οσ., Ζωτικού ορφαντρόφου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΜΦΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, T.K. 54 250, ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2310 303.216 ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: WWW.AGKYRIAKI.GR, ΕMAIL: AGKYRIAKI@GMAIL.COM Λατρευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2O15 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ * ΕΤΟΣ E ΡΕΘΥΜΝΟΝ 2 Εἰκόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιον 2012 Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α.

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α. Σ.Φ.Ε.Β.Α. Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Τ ό φετινό ἡμερολόγιο τῆς Ἑνώσεώς μας εἶναι ἀφιερωμένο στό Βλαχόφωνο Ἑλληνισμό τῆς Βορείου Ἠπείρου. Οἱ Βλάχοι, γνήσιοι καί ἀκμαῖοι Ἕλληνες, μέ πλουσιότατη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Άγιος Θύρσος, Άγιος Φίλων, Απόστολος Ανδρέας από ναό Αγίας Τριάδας Ριζοκαρπάσου Εκκλησίες Αφέντρικας Χάρτης Leonida Attar (1542) Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι στην Καρπασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013)

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013) ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη MY MOMENT Εκκλησίες ς Αγία Αικατερίνη Αγία Αναστασία Ηούς & Σαχτούρη 2310 225 580 Κηφησίας & Μεγάλου Αλεξάνδρου 2310 447 444 Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212 Πρώην Αγία Βαρβάρα Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΣΟΣ 1999 9.48 2 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΣΙΑ 1999 9.50 3 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟ-ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟ-ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟ-ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τοῦ Δρ. κ. Ἐμμανουήλ Κ. Δουνδουλάκη, ἐκλ. Ἐπικούρου Καθηγητοῦ Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἡρακλείου Κρήτης Σέ τρεῖς, κυρίως, κατηγορίες διακρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ 2015 ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ ~1~ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ιερο ναο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ~2~ Εἰκόνα τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, φορητή παλαιά εἰκόνα τοῦ Ναοῦ της. ~3~

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος»

«Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος» «Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος» Αναλυτική καταγραφή των Ιερών Μονών ανά Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος που είναι επισκέψιμες, με ιδιαίτερο θρησκευτικό, μουσειακό και ιστορικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ 21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Μ. Ανω Μονή Χρυσοπηγή Δίβρης Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κρεμαστής Ι.Μ. Αγ.Νικολάου Φραγκοπηδήματος Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαφιδιάς 22. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ & ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Γινόμαστε ό,τι βλέπουμε

Γινόμαστε ό,τι βλέπουμε Γινόμαστε ό,τι βλέπουμε Οι ιερές εικόνες του Αγίου Νικολάου Πρόγραμμα Χορηγιών Εικονογραφίας "Φάση I - Ανατολή" Θεμιστοκλής Πέτρου Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Ann Arbor, ΜΙ Γινόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1η ΜΕΡΑ.M.ΤΕΤΑΡΤΗ (16/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 µ.µ στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση µε Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 µ.µ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης Αρχιμανδρίτης Νήφων Βασιλάκης, κατά κόσμο Γεώργιος Βασιλάκης του Ηλία, γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1977 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μετά την βασική εκπαίδευση, έλαβε (με

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τεμβριά2015. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΜΒΡΙΑΣ Τάσου Οκκαρίδη 8 2842 Τεμβριά, Λευκωσία Τηλ.: 22932427, Φαξ: 22932431

Τεμβριά2015. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΜΒΡΙΑΣ Τάσου Οκκαρίδη 8 2842 Τεμβριά, Λευκωσία Τηλ.: 22932427, Φαξ: 22932431 , Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου ς, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος Χωριό του Κλάριου ή του Καρκώτη, είναι η ή για να επικαλεστούμε τον Κυπριανό,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ της 11 ης Ιουνίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α)Μετατίθενται οι παρακάτω Ειρηνοδίκες ως εξής: Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών 1)Νίκαιας, Σπυριδούλα Τσίγκα του Αποστόλου, 2)Λαµίας, Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και περιεχόμενο

Δομή και περιεχόμενο Δομή και περιεχόμενο Διάλεξη Δεύτερη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηση στον κυκλαδικό βυθό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010. Δικαιώματα Φωτογραφιων - Κειμένων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΟΥ & AEGEAN DIVING COLLEGE

Ξενάγηση στον κυκλαδικό βυθό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010. Δικαιώματα Φωτογραφιων - Κειμένων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΟΥ & AEGEAN DIVING COLLEGE Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Ξενάγηση στον κυκλαδικό βυθό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Δικαιώματα Φωτογραφιων - Κειμένων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΟΥ & AEGEAN DIVING COLLEGE www.aegeaninstitute.org www.aegeandiving.gr Φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 7567 Ειρήνη Θεοχάρους Κοκκινοτριμιθιά Λευκωσία 8201 Μάριος Αντωνιάδης Λευκωσία Κοκκινοτριμιθιά 9731 Παναγιώτης Αβραάμ Κοκκινοχώρια Δερύνεια 9468 Κύπρος Παναγή Δερύνεια Κοκκινοχώρια

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας έμφαση κυρίως στην εμπειρική γνώση, θα συνεχιστεί και κατά το τρέχον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 1/133Μ/2009 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα