LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen."

Transcript

1 LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA 1. Verbuiging van de liquidastammen. In de voorafgaande lessen hebben we de verbuiging behandeld van nomina met een stam eindigend op α (eerste declinatie) en ο (tweede declinatie). In de komende lessen zullen we de z.g.n. derde declinatie behandelen, waartoe alle overige nomina behoren. De uitgangen voor de derde declinatie zijn: singularis pluralis (-ς) -ος -ες -ων -ι -σι -ν of -α -ας Dat we niet kunnen volstaan met één paradigma komt doordat stam en uitgang elkaar soms beïnvloeden, veelal door contractie. Liquida-stammen (stammen op ν, ρ en λ; de enige liquida-stam op λ is ἅλς, gen. ἅλος - zee, zout) redenaar maand vader man SINGULARIS nom ῥήτωρ μήν πατήρ ἀνήρ gen ῥήτορος μηνός πατρός ἀνδρός dat ῥήτορι μηνί πατρί ἀνδρί acc ῥήτορα μῆνα πατέρα ἄνδρα voc ῥῆτορ μήν πάτερ ἄνερ

2 2 L E E R B O E K G R I E K S. PLURALIS nom/voc ῥήτορες μῆνες πατέρες ἄνδρες gen ῥητόρων μηνῶν πατέρων ἀνδρῶν dat ῥήτορσι(ν) μησί(ν) πατρ σι(ν) ἀνδρ σι(ν) acc ῥήτορας μῆνας πατέρας ἄνδρας Opmerkingen 1. ν voor ς valt weg; zie de dat. pl. van μήν. 2. In de verbuiging van ἀνήρ wordt ter wille van de uitspraak een δ in gevoegd. 3. Ter wille van de uitspraak wordt ᾰ ingevoegd in de dat. plur. van ἀνήρ en πατήρ. 4. Het verdwijnen van de e-klank van πατήρ in gen. en dat. sing. 5. De vocativus sing. is steeds gelijk aan de stam, voor zover de uitspraak dit toelaat; de nominativus sing. is gelijk aan de (zo mogelijk door klinkerverlenging of toevoeging van ς versterkte) stam. 6. Zoals πατήρ worden ook verbogen: μήτηρ, θυγάτηρ en γαστήρ. 7. Ook ἅλς, het enige substantief met een stam op λ, wordt verbogen als een liquida-stam. De pluralis ἅλες betekent zoutafzettingen. 8. Neutra zijn τὸ ἔαρ (ἦρ) lente, gen. ἔαρος (ἦρος) en τὸ πῦρ vuur, gen. πυρός, plur. τὰ πυρά (dat meestal wachtvuren betekent en wordt verbogen als o-stam! De dat. plur. is dus πυροῖς), niet te verwarren met (de vormen van) ἡ πυρά brandstapel en ὁ πυρός tarwe. 2. Het pronomen intensivum αὐτός Αὐτός, αὐτή, αὐτό heeft de volgende betekenissen: 1. zonder lidwoord (onmiddellijk) ervoor a. zelf; b. van hem, van haar, enz. (alleen in de verbogen naamvallen) 2. met lidwoord (onmiddellijk) ervoor c. dezelfde. Voorbeelden: a. ὁ ἀνήρ αὐτὸς of αὐτὸς ὁ ἀνήρ de man zelf b. ὁ ἵππος αὐτοῦ het paard van hem, zijn paard c. ὁ αὐτὸς ἀνήρ dezelfde man αὐτός is in zekere zin een adjectief, een adiectivum pronominale, en wordt

3 L E S 6 3 ook verbogen als een adjectief. Het enige verschil is dat het neutrum singulare in mominativus en accusativus niet uitgaat op -ον maar op -ο. 3. De demonstrativa οὗτος en ἐκεῖνος In les 3 hebben we kennis gemaakt met het pronomen demonstrativum ὅδε, ἥδε, τόδε voor personen en zaken dicht bij. Voor personen en zaken op enige afstand van de spreker, of dicht bij degene tot wie de spreker zich richt, gebruikt men οὗτος die, dat ; voor zaken op grotere afstand van spreker en toegesprokene gebruikt men ἐκεῖνος die, dat, in archaïsch Nederlands gene, gindse. οὗτος is vergelijkbaar met het Latijnse istud, ἐκεῖνος met het Latijnse ille. De vormen van οὗτος beginnen met een τ in dezelfde naamvallen waarin het lidwoord met een τ begint; als de uitgang een o-klank heeft, heeft de eerste lettergreep ου; als de uitgang een a- of e- klank heeft, heeft de eerste lettergreep αυ. De verbuiging van οὗτος masc. femin. neutr. singularis nom. οὗτος αὕτη τοῦτο gen. τούτου ταύτης τούτου dat. τούτῳ ταύτῃ τούτῳ acc. τοῦτον ταύτην τοῦτο pluralis nom. οὗτοι αὗται ταῦτα De verbuiging van ἐκεῖνος gen. τούτων τούτων τούτων dat. τούτοις ταύταις τούτοις acc. τούτους ταύτας ταύτα masc. femin. neutr. singularis nom. ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνο gen. ἐκείνου ἐκείνης ἐκείνου dat. ἐκείνῳ ἐκείνῃ ἐκείνῳ acc. ἐκεῖνον ἐκείνην ἐκεῖνο

4 4 L E E R B O E K G R I E K S. pluralis nom. ἐκεῖνοι ἐκεῖναι ἐκεῖνα gen. ἐκείνων ἐκείνων ἐκείνων dat. ἐκείνοις ἐκείναις ἐκείνοις acc. ἐκείνους ἐκείνας ἐκεῖνα 4. Pronomina interrogativa en indefinita Vragend: τίς; wie? τί; wat? Onbepaald: τις iemand τι iets Deze pronomina kunnen behalve zelfstandig ook bijvoeglijk worden gebruikt: ἀνήρ τις een (zekere) man, δῶρον τι een (of ander) geschenk. De verbuiging is als volgt: masc. femin. neutr. singularis nom. τίς τίς τί gen. τίνος τίνος τίνος dat. τίνι τίνι τίνι acc. τίνα τίνα τί pluralis nom. τίνες τίνες τίνα gen. τίνων τίνων τίνων dat. τίσι(ν) τίσι(ν) τίσι(ν) acc. τίνας τίνας τίνα Deze verbuiging van het pronomen indefinitum is behoudens het accent gelijk aan die van het pronomen interrogativum. Alle vormen van het pronomen indefinitum zijn enclitisch, d.w.z. zij hebben geen zelfstandig accent, maar vormen met het voorafgaande woord voor wat het accent betreft een eenheid, waarbij het accent, steeds als acutus geschreven, valt op de laatste lettergreep van het aan het encliticum voorafgaande woord. Het

5 L E S 6 5 oorspronkelijke accent van dat woord wordt alleen bij properispomena en proparoxytona behouden. Die woorden hebben dus als ze worden gevolgd door een encliticum twee accenten, waarvan, in de uitspraak het eerste wordt verwaarloosd. Onthoud dat in een tekst de vormen van het pronomen interrogativum altijd een accent hebben op de eerste lettergreep en de vormen van het pronomen indefinitum doorgaans geen accent hebben en in de sporadische gevallen dat ze wel een accent hebben, steeds op de laatste lettergreep.wat nogal verwarrend is: in plaats van τίνος en τίνι schrijft men vaak τοῦ en τῷ (voor het oog niet te onderscheiden van het lidwoord), in plaats van τινος en τινι schrijft men vaak του en τῳ (gemakkelijk van het lidwoord te onderscheiden doordat het accent ontbreekt). Het neutr. plur. van het pronomen indefinitum wordt ook wel ἄττα geschreven. De pronomina interrogativa en indefinita kunnen behalve zelfstandig ook bijvoeglijk worden ge bruikt: τίς ἀνήρ; welke man? τί δῶρον; welk geschenk, ἀνήρ τις een (zekere) man, δῶρον τι een (of ander) geschenk. 5. De pronominale numeralia εἷς en οὐδείς. εἷς betekent één, οὐδείς betekent niemand of geen (enkele). Beide woorden kunnen zowel zelfstandig als bijvoeglijk worden gebruikt. De verbuiging is als volgt: masc. femin. neutr. singularis nom. εἷς μία ἕν gen. ἕνος μιᾶς ἕνος dat. ἕνι μιᾷ ἕνι acc. ἕνα μίαν ἕν Als εἷς, μία, ἕν worden ook verbogen: οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν en μηδείς, μηδεμία, μηδέν. 6. Praesens en imperfectum medii van λούω Van het werkwoord hebben we tot nu toe alleen actieve vormen gezien. Het Grieks kent ook passieve en mediale vormen. Behalve in aoristus en futurum worden voor het passivum de mediale vormen gebruikt. De betekenis van het passivum wordt bekend verondersteld. Actief Ik was,

6 6 L E E R B O E K G R I E K S. passief ik word gewassen. Het medium geeft aan dat er tussen de han delende persoon en de handeling een sterke band bestaat. Het medium kan vaak door vertaling met een reflexieve (wederkerige) vorm worden weergegeven: Ik was mijzelf. λούομαι λούει < λού-ε-σαι λούεται λουόμεθα λούεσθε λούονται ἐλουόμην ἐλούου < ἐλού-ε-σο ἐλούετο ἐλουόμεθα ἐλούεσθε ἐλούοντο Indicativus praesentis medii ik was mij, ik word gewassen jij wast je, jij wordt gewassen hij (zij, het) wast zich, hij wordt gewassen wij wassen ons, wij worden gewassen jullie wassen je, jullie worden gewassen zij wassen zich, zij worden gewassen Indicativus imperfecti medii ik waste mij, ik werd gewassen jij waste je, jij werd gewassen hij (zij, het) waste zich, hij werd gewassen wij wasten ons, wij werden gewassen jullie wasten je, jullie werden gewassen zij wasten zich, zij werden gewassen Imperativus praesentis medii λούου < λού-ε-σο was je! λούεσθε wast u! λούεσθαι Infinitivus praesentis medii zich te wassen, te worden gewassen λουόμενος, -μένη, -μενον Participium praesentis medii zich wassende

7 L E S 6 7 B. VOCABULARIUM Ἀβδηρίτης, ὁ Abderiet Ἀγαμέμνων, -ονος Agamemnon ἄγαν te veel ἀγορεύω spreken, zeggen ἀγών, -ῶνος, ὁ wedstrijd ἀλεκτρυών, -όνος, ὁ haan ἀναγκαῖος noodzakelijk ἀνέχομαι M. uithouden ἀνήρ, -δρός, ὁ man ἀπέχομαι M. zich verre houden van Ἀπολλων,-ωνος Apollo ἀρέσκω behagen Ἀρίων, ονος Arion Ἀσκληπιός Aesculapius ἄφρων dwaas βούλομαι P. willen βροτός, ὁ sterveling γαστήρ, -τρός, ἡ maag γείτων, -ονος, ὁ buurman γηράσκω oud worden γίγνομαι M. worden, ontstaan, geboren worden δαίμων, -ονος, ὁ godheid Δαναός Danaus δελφίς, -ῖνος, ὁ dolfijn δίς tweemaal ἔαρ, -αρος, τό lente εἰκών, -όνος, ἡ beeld Ἐλευσίς, -ῖνος, ἡ Eleusis Ἕλλην, -ηνος Griek ἔρχομαι gaan εὐδαίμων ἔφη ζημία, ἡ ἡγεμών, -όνος, ὁ ἥδομαι P. c. dat. ἦρ, -ρος, τό θήρ, -ηρός, ὁ θυγάτηρ, -τρός, ἡ θυσία, ἡ Κάστωρ, -ορος κατάγειος Κιθαιρών, -ώνος, ὁ κρατήρ, -ήρος, ὁ λιμήν, -ένος, ὁ Μακεδών, -όνος Μαραθών, -ῶνος, ἡ μέλας μήτηρ, -τρός, ἡ μουσικός ναυμαχία, ἡ Νέστωρ, -ορος νεώς νήχομαι οἴχομαι οὐράνιος Παρθενών, -ῶνος πατήρ, -τρός, ὁ πείθομαι M. περί c. gen. πηλός, ὁ ποιμήν, -ένος, ὁ gelukkig hij (zij, het) zei straf aanvoerder, leider zich verheugen lente dier dochter offeren Castor onderaards Cithaeron mengvat haven Macedoniër Marathon zwart moeder kunstzinnig zeeslag Nestor tempel zwemmen gaan, gegaan zijn hemels Parthenon vader gehoorzamen omtrent modder herder

8 8 L E E R B O E K G R I E K S. πόλεμος πορεύομαι P. Ποσειδῶν, -ῶνος πῦρ, τό ῥήτωρ, -ορος, ὁ Σαλαμίς, -ῖνος, ἡ σέβομαι Σόλων, -ωνος oorlog marcheren, reizen Poseidon vuur redenaar Salamis eren Solon σωτήρ, -ῆρος, ὁ σώφρων τιμή, ἡ Φειδίας χελιδών, -όνος, ἡ χθών, -όνος, ἡ χιών, -όνος, ἡ χρόνος redder verstandig eer Phidias zwaluw aarde sneeuw tijd C. OEFENINGEN Benoem en vertaal 1. Werkwoordsvormen ἐλούου ind. impf. med. 2s jij waste je ἐφυτευόμεθα ind. impf. med. 1p wij plantten voor onszelf λύει (2 x) ind. pr. act. 3s hij maakt los ind pr. med. 2s jij maakte je los, jij werd losgemaakt ἐθύοντο ind. impf. med. 3p zij offerden zich, zij werden geofferd πορευόμενος part. pr. med. marcherend πορεύεσθε (2 x) ind. pr. med. 2p jullie marcheren imp. pr. med. 2p marcheert! θύεται ind. pr. med. 3s hij offert zich, hij wordt geofferd ἐγίγνετο ind. impf. med. 3s hij ontstond / werd (gebo ren) ἥδου (2 x) ind. impf. med. 2s jij verheugde je imp. pr. med. 2s verheug je! βούλει ind. pr. med. 2s jij wilt ἔρχονται ind. pr. med. 3p zij gaan ἐδέχεσθε ind. impf. med. 2p jullie ontvingen θύει (2 x) ind. pr.act. 3s hij offert

9 L E S 6 9 ind. impf. med. 2s jij offerde je, jij werd geofferd γράφεται ind. pr. med. 3s hij schrijft voor zichzelf ἐδιώκετο ind. impf. med. 3s hij werd achtervolgd ἥδει ind. pr. med. 2s jij verheugt je ἔρχεσθε (2 x) ind. pr. med. 2p jullie gaan imp. pr. med. 2p gaat! γίγνεσθαι inf. pr. med. geboren worden λύου imp. pr. med. 2s was jezelf! ηὔχου ind. impf. med. 2s jij bad βουλόμενος part. pr. med. willend ἥδοντο ind. impf. med. 3p zij verheugden zich δέχου imp. pr. med. 2s ontvang! ἐθύου ind. impf. med. 2s jij offerde voor jezelf, jij werd geofferd a. Vertaal in het Nederlands 2. Thema s 1. Αὐτὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἔλεξεν. 2. Μὴ δὶς τὸ αυτὸ λέγε. 3. Ἐν τῇ αὐτῇ οἰκίᾳ ᾠκήσατε. 4. Αὐτὸν τὸν δεσπότην ἐφόνευσαν. 5. Πολλάκις αὐτὸς αὐτὸν καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔβλεψα. 6. Οἵδε οἱ μαθηταὶ τῆς αὐτῆς ζημίας ἄξιοί εἰσιν. 7. Ποῦ οἱ ἵπποι εἰσίν; ποῖ ἔπεμψας αὐτούς; 8. Αὐτὸς ἐστεφάνωσα τὰς ἀδελφὰς αὐτῶν. 9. Οἱ μαθηταὶ αὐτοὶ κεκοσμήκασι τὴν τοῦ διδασκάλου οἰκίαν. 10. Αὐτοὶ ποιήσομεν, οὐ σὺν αὐτῷ. 11. Τῇ Ἥρᾳ καὶ τῇ Ἀφροδίτῃ τὰ αὐτὰ θηρία ἐθύσαμεν. 12. Ὅδε ὁ πιστὸς φίλος ἀεὶ ὁ αὐτός ἐστιν. 13. Ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ περὶ τῶν αὐτῶν πολλάκις τὰ αὐτὰ ἔλεγεν. Αὐτὸς ἔφη. Ipse dixit. 14. Ἐπὶ τούτοις. μετὰ ταύτην τὴν μάχην. παρὰ τῶνδε τῶν πολιτῶν. ἀπὸ τούτου τοῦ χρόνου. αὐταὶ αἱ παρθένοι. μετ ἐκείνην τὴν ἡμέραν. ἐκ

10 1 0 L E E R B O E K G R I E K S. ταύτης τῆς πύλης. τούτο τὸ ἔργον. ταῦτα τὰ τέκνα. ἐκεῖνο τὸ τόξον. μετὰ ταῦτα. 15. Ἐκεῖνος ὁ ἰατρὸς τὴν νόσον αὐτῶν ἔπαυσεν μετὰ δὲ ταύτα ἀεὶ ἐθεράπευον αὐτόν. 16. Πολλάκις ἔψευσεν αὐτούς διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν οὐκέτι πιστεύουσιν αὐτῷ. 17. Οὗτος ὁ φιλόσοφος περὶ τῶν αὐτῶν ἔγραψεν. 18. Ἐν τῇδε τῇ χώρᾳ εἰρήνη ἐστίν, ἐν ἐκείνῃ πόλεμος. 19. Οἵδε οἱ ἰατροὶ περὶ ταύτης τῆς νόσου οὐ ταὐτὰ (τὰ αὐτά) λέγουσιν. 20. Οἱ Σκύθαι καὶ οἱ τοξόται αὐτῶν ἐδίωξαν τὸν Δαρεῖον αὐτόν. 21. Μετὰ ταύτην τὴν νίκην οἱ πολῖται τοὺς νεὼς ἐκόσμησαν στεφάνοις. 22. Αὐτῷ μὲν τοῦτο, αὐτῇ δὲ ἐκεῖνο ἀρέσκει. 23. Τοῦτο τὸ δένδρον πρὸ πολλοῦ (χρόνου) ἐφύτευσα. 24. Μὴ πίστευε ταύταις ταῖς ἀπίστοις δούλαις. 25. Βοηθησομεν τούτῳ τῷ ξένῳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτοῦ. 26. Ἐν τούτῳ τῷ ποταμῷ τάδε τὰ ἱμάτια λούσομεν. 27. Τῷ Ἀπόλλωνι καὶ τῷ Ποσειδῶνι θυόμεθα. 28. Οἱ τῶν Ἑλλήνων ῥήτορες ἔνδοξοί εἰσιν. 29. Τοῦτον τὸν χρυσοῦν κρατῆρα βούλονταί εἰς τὸ Ποσειδῶνος ἱερὸν φέρειν. 30. Οἱ ποιμένες οἴχονταί εἰς τὸν Κιθαιρῶνα. 31. Νέστωρ οὐκ ἔπεισεν Ἀγαμέμνονα, τὸν τῶν Ἑλλήνων ἡγεμόνα. 32. Οἱ στρατιωταὶ οὐκ ἐβούλοντο πορεύεσθαι διὰ τῆς χιόνος. 33. Ἥδομαι τοῖς τοῦ Νέστορος σώφροσι λόγοις. 34. Ἥδεσθε, ὦ εὐδαίμονες Ἕλληνες, τῇ ἐν Μαραθῶνι μάχῃ. 35. Μὴ πείθεσθε, ὦ ἄφρονες πολῖται, τούτοις τοῖς ῥήτορσιν. 36. Ἐν τῷ λιμένι πολλὰ πλοῖα ἦν. 37. Ὁ μὲν Ἰκτῖνος τὸν Παρθενῶνα πεποίηκεν, ὁ δὲ Φειδίας χρυσῇ τῆς Παρθένου εἰκόνι κεκόσμηκεν. 38. Ἐπὶ τούτοις οἱ Μακεδόνες τοῖς ἡγεμόσιν ἐπίστευον. 39. Τῷ Ασκληπιῷ ἀλεκτρυόνες ἐθύοντο ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων. 40. Οἱ παλαιοὶ τοῖς μὲν καταγείοις δαίμοσι μέλανα ἱερεῖα ἔθυον, τοῖς δὲ οὐρανίοις λευκά. 41. Οἱ Ἀθηναῖοι αὐτόχθονες εἶναι ἐλέγοντο ἐκ γὰρ αὐτῆς τῆς χθονὸς ἐγίγνοντο.

11 L E S Ἀνέχου καὶ ἀπέχου. 42. Τίς τοὺς ἵππους ἔλυσεν; δοῦλος τις. 43. Διὰ τί οὐκ ἐποίησας; διὰ τοῦτο. 44. Μετὰ τίνος εἰς Ἐλευσῖνα ἥξεις; μετ οὐδενός. 45. Τίς ἀγορεύειν βούλεται; Ἀβδηρίτης τις. 46. Τίς ἔγραψε τούτους τοὺς σοφοὺς νόμους; εἰσὶ Σόλωνος. 47. Τίνος καὶ τίνι ἥδε ἡ θυσία ἐστίν; Κάστορος Ποσειδῶνι. 48. Τίνα οἵδε οἱ ποιηταὶ ἀγῶνι μουσικῷ ἐτίμησαν; Ἀπόλλωνα, τὸν ἐν Δελφοῖς θεόν. 49. Ποιμένες τινες τοῦτον τὸν θῆρα ἐφόνευσαν ἐν ταῖς τοῦ Κιθαιρῶνος ὕλαις. 50. Δελφίς τις τὸν Ἀρίονα εἰς Ταίναρον φέρει. 51. Διὰ τί οὐ πείθεσθε τῷ διδασκάλῳ, ὦ ἄφρονες νεανίαι; 52. Λῃσταί τινες αἰσχρόν τι πεποιήκασιν τὸν ποιητὴν πεφονεύκασιν. 53. Τίσι πείθεσθε; τίνας σέβεσθε; σεβόμεθα τὸν πατερα καὶ τὴν μητέρα καὶ πειθόμεθα αὐτοῖς. 54. Τῇ τοῦ ἰατροῦ θυγατρὶ λευκὰ ῥόδα πέμψω. 55. Μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μητρὸς εἰς τὸν γείτονα ἐρχόμεθα σὺν ταῖς θυγατράσιν αὐτοῦ χορεύσομεν. 56. Αἱ Δαναοῦ θυγατέρες αὐταὶ ἐφόνευσαν τοὺς ἄνδρας. 57. Ὦ πλούσιοι ἄνδρες, μὴ δουλεύετε τῇ γαστρί, ἀλλὰ τῷ πλούτῳ ἄλλοις ἀνδράσι βοηθῆσαι βούλεσθε. 58. Ὁ μὲν ἀδελφὸς τῇ μητρὶ ὅμοιος ἦν, ἡ δὲ ἀδελφὴ τῷ πατρί. 59. Πολλὰ πυρὰ ἐν τῷ πεδίῳ βλέπετε. 60. Μία χελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ (maakt). 61. Ὁ πατὴρ τὸν τῆς θυγατρὸς σωτῆρα ἐτίμησεν. 62. Δελφῖνα νήχεσθαι διδάσκεις. a. Vertaal in het Grieks 1. Hij sprak (a) zelf in de vergadering. 2. Zeg niet tweemaal het zelfde. 3. Jullie woonden in hetzelfde huis. 4. Zij hebben juist hun meester vermoord (a). 5. Dikwijls heb ik zelf hem en zijn broer gezien (a). 6. Deze leerlingen verdienen (zijn waardig) dezelfde straf.

12 1 2 L E E R B O E K G R I E K S. 7. Waar zijn de paarden? Waarheen heb je ze gezonden (a)? 8. Ik heb zelf hun zusters bekranst (a). 9. De leerlingen hebben zelf het huis van de onderwijzer versierd. 10. Wij zullen (het) zelf (d.w.z. alleen) doen, niet met hem. 11. Aan Hera en aan Aphrodite offerden (a) wij dezelfde dieren. 12. Deze trouwe vriend is altijd dezelfde (hetzelfde). 13. In de vergadering zei hij dikwijls hetzelfde over dezelfde dingen. Zei hij zelf. 14. Op die voorwaarden. Na dat gevecht. Van de kant van deze burgers. Vanaf die tijd. De meisjes zelf. Na die dag. Uit die poort. Dat werk. Die kinderen. Die boog. Daarna (na die dingen). 15. Die arts maakte een einde aan (deed ophouden) (a) hun ziekte (de ziekte van hen). 16. Hij heeft hen dikwijls bedrogen (a); om (door) die reden vertrouwen zij hem (dativus) niet meer. 17. Die wijsgeer heeft over dezelfde dingen geschreven (a). 18. In dit land is vrede, in dat land is oorlog. (de woorden land en is niet herhalen) 19. Deze artsen zeggen over die ziekte niet hetzelfde (dezelfde dingen). 20. De Scythen en de boogschutters achtervolgden Darius zelf. 21. Na de overwinning versierden (a) de burgers de tempels met kransen. 22. Hem bevalt dit, haar echter dat. 23. Die boom heb ik lang geleden geplant. (a) 24. Vertrouw die trouweloze slavinnen niet! 25. Wij zullen die vreemdeling en zijn kinderen helpen. 26. In die rivier zullen wij deze kleren wassen. 27. Wij offeren aan Apollo en Poseidon. 28. De redenaars van de Grieken zijn beroemd. 29. Zij willen dat gouden mengvat naar de tempel (ἱερ ) van Poseidon brengen. 30. De herders vertrekken naar de Cithaeron. 31. Nestor overtuigde (a) Agamemnon, de veldheer van de Grieken, niet. 32. De soldaten wilden niet door de sneeuw marcheren. 33. Ik verheug mij over de verstandige woorden van Nestor. 34. Verheugt u, gelukkige Grieken, over de slag bij (in) Marathon.

13 L E S Gehoorzaamt, dwaze burgers, die redenaars niet. 36. In de haven waren veel schepen. 37. Ictinus heeft het Parthenon gemaakt, maar Phidias heeft (het) met een gouden beeld van de Maagd verfraaid. 38. Op die voorwaarden vertrouwden de Macedoniërs de aanvoerders. 39. Door de Grieken werden hanen geofferd aan Asclepius. 40. De mensen van vroeger offerden aan de onderaardse godheden zwarte offerdieren, maar aan de hemelse (godheden) witte. 41. Van de Atheners werd gezegd dat zij autochthoon zijn (lett. de Atheners werden gezegd autochthoon te zijn); zij waren (lett. werden) immers uit de aarde zelf geboren. Duld en vermijd. 42. Wie heeft de paarden losgemaakt (a)? Een slaaf. (Opm.: Het Nederlands gebruikt in vraagzinnen als verleden tijd vrijwel uitsluitend de voltooid tegenwoordige tijd.) 43. Waarom heb je het niet gedaan? (a) Daarom. 44. Met wie zul je naar Eleusis komen? Met niemand. 45. Wie wil spreken? Een Abderiet. 46. Wie heeft die wijze wetten geschreven? Ze zijn van Solon. 47. Van wie en voor wie is dit offer? Van Castor voor Poseidon. 48. Wie hebben deze dichters geëerd (a) met een muziek-wedstrijd? Apollo, de god in Delphi. 49. Enkele herders doodden dat wilde dier in de bossen van de Cithaeron. 50. Een dolfijn brengt Arion naar Taenarum. 51. Waarom gehoorzamen jullie niet aan de leraar, dwaze jongens. 52. Enkele rovers hebben iets schandelijks gedaan; zij hebben de dichter vermoord. 53. Wie (plur.) gehoorzamen jullie, wie (plur.) vereren jullie? Wij vereren onze (lett. de, dat bij moeder herhaald wordt) vader en moeder en gehoorzamen hen. 54. Aan de dochter van de arts zal ik witte rozen sturen. 55. Met (onze) vader en moeder gaan wij naar de buurman; met zijn dochters zullen wij dansen. 56. De dochters van Danaus doodden (a) zelf de mannen. 57. O rijke mannen, weest niet de slaaf van uw maag, maar wilt met uw

14 1 4 L E E R B O E K G R I E K S. rijkdom andere mannen helpen (a). 58. De broer leek op zijn moeder, maar zijn zuster op haar vader. 59. Jullie zien veel vuren in de vlakte. 60. Eén zwaluw maakt geen lente. 61. De vader eerde (a) de redder van zijn zuster. 62. Je leert een dolfijn zwemmen. (m.a.w. je doet iets wat overbodig is.)

THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA

THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA Alleen de strijd om op de top te komen, is reeds voldoende om het hart van een mens met geluk te vervullen. Beschouw Sisyfus maar als een gelukkig mens Albert Camus THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA

Διαβάστε περισσότερα

τὸ ἆθλον ἆθλον ἄθλου prijs (beloning) ὁ/ αἴξ αἶγα αἰγός geit, sik

τὸ ἆθλον ἆθλον ἄθλου prijs (beloning) ὁ/ αἴξ αἶγα αἰγός geit, sik Vocabularium Grieks Naamwoorden L Nom. Acc. Enk Gen. Enk Uitleg Vertaling w. Enk ὁ ἄγγελο ἄγγελον ἀγγέλου bode ἡ ἀγορά ἀγοράν ἀγορᾶ markt ὁ ἀγών ἀγῶνα ἀγῶνο wedstrijd, strijd, proces ὁ ἀδελφό ἀδελφόν ἀδελφοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ Πρότερον µέν, ὦ βουλή, ἐνόµιζον ἐξεῖναι τῷ βουλοµένῳ, ἡσυ- 1 χίαν ἄγοντι, µήτε δίκας ἔχειν µήτε πράγµατα νυνὶ δὲ οὕτως ἀπροσδοκήτως αἰτίαις καὶ πονηροῖς συκοφάνταις

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur 20 0 Tekstboekje 00018-1-4t Begin Tekst 1 Alexander op bezoek in Athene 10 Op Mardonios verzoek ging

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ πολλὴ κοὐκ ἀνώνυμος Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν τερμόνων εἴσω πρεσβεύω φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ πολλὴ κοὐκ ἀνώνυμος Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν τερμόνων εἴσω πρεσβεύω φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤ Η Πολλὴ μὲν ἐν βροτοῖσι κοὐκ ἀνώνυμος θεὰ κέκλημαι Κύπρις οὐρανοῦ τ ἔσω ὅσοι τε Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν ναίουσιν εἴσω, φῶς ὁρῶντες ἡλίου, τοὺς μὲν σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύω κράτη, 5

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur.

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur 20 03 Tekstboekje 300035 6A Begin Tekst 1 De Laestrygonen 77 78 79 80 81

Διαβάστε περισσότερα

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo γεια σας 2 ik εγώ 3 ben είµαι 4 van από 5 mijn µου 6

Διαβάστε περισσότερα

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Grieks 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam LES 1-1 1 hoe πώς 2 heet λέγεσαι, ονομάζεσαι 3 je εσύ 4 ik εγώ 5 mijn δικός-ή-ό μου 6 naam όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 15 mei 9.00 12.00 uur.

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 15 mei 9.00 12.00 uur. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 1 mei 9.00 12.00 uur 20 03 Tekstboekje 3000 6A Begin Tekst 1 Aeolus 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13

Διαβάστε περισσότερα

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 Ιδιοκτήτης Εκδότης Ολλανδό-Ελληνικός Σύλλογος Βορείου Ελλάδος Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη NGVNG - Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Eindexamen Grieks vwo 2011 - I

Eindexamen Grieks vwo 2011 - I Tekst Solon en Croesus 0 0 Αὐτῶν δὴ ὦν τούτων καὶ τῆς θεωρίης ἐκδημήσας ὁ Σόλων εἵνεκεν ἐς Αἴγυπτον ἀπίκετο παρὰ Ἄμασιν καὶ δὴ καὶ ἐς Σάρδις παρὰ Κροῖσον. Ἀπικόμενος δὲ ἐξεινίζετο ἐν τοῖσι βασιληίοισι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΑΙ ΧΟΡΟΣ. 9 πολυχρύσου L : πολυάνδρου Wecklein

ΠΕΡΣΑΙ ΧΟΡΟΣ. 9 πολυχρύσου L : πολυάνδρου Wecklein ΠΕΡΣΑΙ ΧΟΡΟΣ Τάδε μὲν Περσῶν τῶν οἰχομένων Ἑλλάδ ἐς αἶαν πιστὰ καλεῖται, καὶ τῶν ἀφνεῶν καὶ πολυχρύσων ἑδράνων φύλακες, κατὰ πρεσβείαν οὓς αὐτὸς ἄναξ Ξέρξης βασιλεὺς 5 Δαρειογενὴς εἵλετο χώρας ἐφορεύειν.

Διαβάστε περισσότερα

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven:

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: SLEUTEL bij oefening pagina 34 Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: sleutel sleutel sleutel λεξικό lexieko ανέκδοτο anekδoto καρδιά karδja woordenboek anekdote, grap, mop hart μορφολογία

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 27 mei 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 27 mei 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak Donderdag mei.00.00 uur Tekstboekje 0000 Begin Tekst Odysseus bevindt zich in de tent van Achilles om hem over te halen weer aan de strijd

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΠΙG>ΛΕΞΙΚΟ '---- ----{] - HTS .IM~..,-~ faκwoordenboek m

ΛΠΙG>ΛΕΞΙΚΟ '---- ----{] - HTS .IM~..,-~ faκwoordenboek m faκwoordenboek m ΛΠΙG>ΛΕΞΙΚΟ f----------h m i '---- ----{] -.IM~..,-~ HTS ) ISBN9003913269 THIEME'S ZAKWOORDENBOEK NEDERLANDS NIEUWGRIEKS Κ. ΙΜΠΡΕΧΤΣ καθηγητη ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ Μέ τν

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. VW-1011-a-12-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. VW-1011-a-12-1-b Bijlage VWO 2012 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje VW-1011-a-12-1-b Tekst 1 Odysseus is aangekomen op het eiland van de Phaeaken. 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 1. Δημοσθένης, Ὀλυνθιακὸς Α, 1 Ἀντὶ πολλῶν ἄν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, χρημάτων ὑμᾶς ἑλέσθαι νομίζω, εἰ φανερὸν γένοιτο τὸ μέλλον συνοίσειν τῇ πόλει περὶ ὧν νυνὶ σκοπεῖτε. ὅτε τοίνυν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ Μ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΡΗ ΝΣΑΝΟΠΟΤΛΟΤ / ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΛΓΑ. «Το αδίδακτο κείμενο στην αρχαία ελληνική», Γ Λυκείου

ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ Μ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΡΗ ΝΣΑΝΟΠΟΤΛΟΤ / ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΛΓΑ. «Το αδίδακτο κείμενο στην αρχαία ελληνική», Γ Λυκείου 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ο : Ἡμεῖς οὔτε συνήλθομεν ὡς βασιλεῖ πολεμήσοντες οὔτε ἐπορευόμεθα ἐπὶ βασιλέα, ἀλλὰ πολλὰς προφάσεις Κὖρος ηὕρισκεν, ὡς καὶ σὺ εὗ οἶσθα,

Διαβάστε περισσότερα

Nijolė Juchnevičienė Mindaugas Strockis SENOSIOS GRAIKŲ KALBOS CHRESTOMATIJA

Nijolė Juchnevičienė Mindaugas Strockis SENOSIOS GRAIKŲ KALBOS CHRESTOMATIJA Nijolė Juchnevičienė Mindaugas Strockis SENOSIOS GRAIKŲ KALBOS CHRESTOMATIJA Vilnius 2015 Apsvarstyta ir rekomenduota išleisti Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Taryboje 2015 m. vasario 27 d.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Didymus: De trinitate

Didymus: De trinitate 1 Didymus: De trinitate More public domain documents available at http://bibletranslation.ws/ 7.1 Ἐκφεύγειν τοιγαροῦν τὸ ἔγκλημα τὸ περὶ τῆς δόξης τῶν κτιστῶν θεῶν τοὺς πιστεύοντας τῷ υἱῷ ὁ ἔννομος Παῦλος

Διαβάστε περισσότερα

1. Lektion: Alphabet

1. Lektion: Alphabet Vorwort und Inhalt 3 Ergänzend zum Buch benötigen Sie eine Kurzgrammatik, z. B. Grammateion (oebv). Benützen Sie Kantharidion Interaktiv zur Festigung der Grammatik. Für die Durchnahme einer Lektion stehen

Διαβάστε περισσότερα

Ἡροδότου Μοῦσαι Ἱστοριῶν πρώτη ἐπιγραφόμενη Κλειὼ

Ἡροδότου Μοῦσαι Ἱστοριῶν πρώτη ἐπιγραφόμενη Κλειὼ Ἡροδότου Μοῦσαι Ἱστοριῶν πρώτη ἐπιγραφόμενη Κλειὼ Ἡροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά, τὰ μὲν Ἕλλησι

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

An Introduction to New Testament Greek

An Introduction to New Testament Greek An Introduction to New Testament Greek Paul Pritchard February 2014 0 Session 1: The Greek Alphabet Capital Lower case Name Pronunciation 1 Transliteration Α α alpha lard/cup a Β β beta bat b Γ γ gamma

Διαβάστε περισσότερα

De thematibus. δοκεῖ, μνημονεύσωμεν ἐνταῦθα τῆς Ἀνατολῆς θέματα ἤγουν τῆς μικρᾶς Ἀσίας. ˉˉΑ.

De thematibus. δοκεῖ, μνημονεύσωμεν ἐνταῦθα τῆς Ἀνατολῆς θέματα ἤγουν τῆς μικρᾶς Ἀσίας. ˉˉΑ. De thematibus Φιλοπόνημα Κωνσταντίνου βασιλέως υἱοῦ Λέοντος περὶ τῶν θεμάτων τῶν ἀνηκόντων τῇ βασιλείᾳ τῶν Ῥωμαίων Πόθεν ἔσχον τὰς ὀνομασίας καὶ τί σημαίνουσιν αἱ τούτων προσηγορίαι καὶ ὅτι τὰ μὲν αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Este cuadernillo conecta (comparte, incluso, algún eslabón) con el del curso pasado. El aprendizaje

Διαβάστε περισσότερα