LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen."

Transcript

1 LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA 1. Verbuiging van de liquidastammen. In de voorafgaande lessen hebben we de verbuiging behandeld van nomina met een stam eindigend op α (eerste declinatie) en ο (tweede declinatie). In de komende lessen zullen we de z.g.n. derde declinatie behandelen, waartoe alle overige nomina behoren. De uitgangen voor de derde declinatie zijn: singularis pluralis (-ς) -ος -ες -ων -ι -σι -ν of -α -ας Dat we niet kunnen volstaan met één paradigma komt doordat stam en uitgang elkaar soms beïnvloeden, veelal door contractie. Liquida-stammen (stammen op ν, ρ en λ; de enige liquida-stam op λ is ἅλς, gen. ἅλος - zee, zout) redenaar maand vader man SINGULARIS nom ῥήτωρ μήν πατήρ ἀνήρ gen ῥήτορος μηνός πατρός ἀνδρός dat ῥήτορι μηνί πατρί ἀνδρί acc ῥήτορα μῆνα πατέρα ἄνδρα voc ῥῆτορ μήν πάτερ ἄνερ

2 2 L E E R B O E K G R I E K S. PLURALIS nom/voc ῥήτορες μῆνες πατέρες ἄνδρες gen ῥητόρων μηνῶν πατέρων ἀνδρῶν dat ῥήτορσι(ν) μησί(ν) πατρ σι(ν) ἀνδρ σι(ν) acc ῥήτορας μῆνας πατέρας ἄνδρας Opmerkingen 1. ν voor ς valt weg; zie de dat. pl. van μήν. 2. In de verbuiging van ἀνήρ wordt ter wille van de uitspraak een δ in gevoegd. 3. Ter wille van de uitspraak wordt ᾰ ingevoegd in de dat. plur. van ἀνήρ en πατήρ. 4. Het verdwijnen van de e-klank van πατήρ in gen. en dat. sing. 5. De vocativus sing. is steeds gelijk aan de stam, voor zover de uitspraak dit toelaat; de nominativus sing. is gelijk aan de (zo mogelijk door klinkerverlenging of toevoeging van ς versterkte) stam. 6. Zoals πατήρ worden ook verbogen: μήτηρ, θυγάτηρ en γαστήρ. 7. Ook ἅλς, het enige substantief met een stam op λ, wordt verbogen als een liquida-stam. De pluralis ἅλες betekent zoutafzettingen. 8. Neutra zijn τὸ ἔαρ (ἦρ) lente, gen. ἔαρος (ἦρος) en τὸ πῦρ vuur, gen. πυρός, plur. τὰ πυρά (dat meestal wachtvuren betekent en wordt verbogen als o-stam! De dat. plur. is dus πυροῖς), niet te verwarren met (de vormen van) ἡ πυρά brandstapel en ὁ πυρός tarwe. 2. Het pronomen intensivum αὐτός Αὐτός, αὐτή, αὐτό heeft de volgende betekenissen: 1. zonder lidwoord (onmiddellijk) ervoor a. zelf; b. van hem, van haar, enz. (alleen in de verbogen naamvallen) 2. met lidwoord (onmiddellijk) ervoor c. dezelfde. Voorbeelden: a. ὁ ἀνήρ αὐτὸς of αὐτὸς ὁ ἀνήρ de man zelf b. ὁ ἵππος αὐτοῦ het paard van hem, zijn paard c. ὁ αὐτὸς ἀνήρ dezelfde man αὐτός is in zekere zin een adjectief, een adiectivum pronominale, en wordt

3 L E S 6 3 ook verbogen als een adjectief. Het enige verschil is dat het neutrum singulare in mominativus en accusativus niet uitgaat op -ον maar op -ο. 3. De demonstrativa οὗτος en ἐκεῖνος In les 3 hebben we kennis gemaakt met het pronomen demonstrativum ὅδε, ἥδε, τόδε voor personen en zaken dicht bij. Voor personen en zaken op enige afstand van de spreker, of dicht bij degene tot wie de spreker zich richt, gebruikt men οὗτος die, dat ; voor zaken op grotere afstand van spreker en toegesprokene gebruikt men ἐκεῖνος die, dat, in archaïsch Nederlands gene, gindse. οὗτος is vergelijkbaar met het Latijnse istud, ἐκεῖνος met het Latijnse ille. De vormen van οὗτος beginnen met een τ in dezelfde naamvallen waarin het lidwoord met een τ begint; als de uitgang een o-klank heeft, heeft de eerste lettergreep ου; als de uitgang een a- of e- klank heeft, heeft de eerste lettergreep αυ. De verbuiging van οὗτος masc. femin. neutr. singularis nom. οὗτος αὕτη τοῦτο gen. τούτου ταύτης τούτου dat. τούτῳ ταύτῃ τούτῳ acc. τοῦτον ταύτην τοῦτο pluralis nom. οὗτοι αὗται ταῦτα De verbuiging van ἐκεῖνος gen. τούτων τούτων τούτων dat. τούτοις ταύταις τούτοις acc. τούτους ταύτας ταύτα masc. femin. neutr. singularis nom. ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνο gen. ἐκείνου ἐκείνης ἐκείνου dat. ἐκείνῳ ἐκείνῃ ἐκείνῳ acc. ἐκεῖνον ἐκείνην ἐκεῖνο

4 4 L E E R B O E K G R I E K S. pluralis nom. ἐκεῖνοι ἐκεῖναι ἐκεῖνα gen. ἐκείνων ἐκείνων ἐκείνων dat. ἐκείνοις ἐκείναις ἐκείνοις acc. ἐκείνους ἐκείνας ἐκεῖνα 4. Pronomina interrogativa en indefinita Vragend: τίς; wie? τί; wat? Onbepaald: τις iemand τι iets Deze pronomina kunnen behalve zelfstandig ook bijvoeglijk worden gebruikt: ἀνήρ τις een (zekere) man, δῶρον τι een (of ander) geschenk. De verbuiging is als volgt: masc. femin. neutr. singularis nom. τίς τίς τί gen. τίνος τίνος τίνος dat. τίνι τίνι τίνι acc. τίνα τίνα τί pluralis nom. τίνες τίνες τίνα gen. τίνων τίνων τίνων dat. τίσι(ν) τίσι(ν) τίσι(ν) acc. τίνας τίνας τίνα Deze verbuiging van het pronomen indefinitum is behoudens het accent gelijk aan die van het pronomen interrogativum. Alle vormen van het pronomen indefinitum zijn enclitisch, d.w.z. zij hebben geen zelfstandig accent, maar vormen met het voorafgaande woord voor wat het accent betreft een eenheid, waarbij het accent, steeds als acutus geschreven, valt op de laatste lettergreep van het aan het encliticum voorafgaande woord. Het

5 L E S 6 5 oorspronkelijke accent van dat woord wordt alleen bij properispomena en proparoxytona behouden. Die woorden hebben dus als ze worden gevolgd door een encliticum twee accenten, waarvan, in de uitspraak het eerste wordt verwaarloosd. Onthoud dat in een tekst de vormen van het pronomen interrogativum altijd een accent hebben op de eerste lettergreep en de vormen van het pronomen indefinitum doorgaans geen accent hebben en in de sporadische gevallen dat ze wel een accent hebben, steeds op de laatste lettergreep.wat nogal verwarrend is: in plaats van τίνος en τίνι schrijft men vaak τοῦ en τῷ (voor het oog niet te onderscheiden van het lidwoord), in plaats van τινος en τινι schrijft men vaak του en τῳ (gemakkelijk van het lidwoord te onderscheiden doordat het accent ontbreekt). Het neutr. plur. van het pronomen indefinitum wordt ook wel ἄττα geschreven. De pronomina interrogativa en indefinita kunnen behalve zelfstandig ook bijvoeglijk worden ge bruikt: τίς ἀνήρ; welke man? τί δῶρον; welk geschenk, ἀνήρ τις een (zekere) man, δῶρον τι een (of ander) geschenk. 5. De pronominale numeralia εἷς en οὐδείς. εἷς betekent één, οὐδείς betekent niemand of geen (enkele). Beide woorden kunnen zowel zelfstandig als bijvoeglijk worden gebruikt. De verbuiging is als volgt: masc. femin. neutr. singularis nom. εἷς μία ἕν gen. ἕνος μιᾶς ἕνος dat. ἕνι μιᾷ ἕνι acc. ἕνα μίαν ἕν Als εἷς, μία, ἕν worden ook verbogen: οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν en μηδείς, μηδεμία, μηδέν. 6. Praesens en imperfectum medii van λούω Van het werkwoord hebben we tot nu toe alleen actieve vormen gezien. Het Grieks kent ook passieve en mediale vormen. Behalve in aoristus en futurum worden voor het passivum de mediale vormen gebruikt. De betekenis van het passivum wordt bekend verondersteld. Actief Ik was,

6 6 L E E R B O E K G R I E K S. passief ik word gewassen. Het medium geeft aan dat er tussen de han delende persoon en de handeling een sterke band bestaat. Het medium kan vaak door vertaling met een reflexieve (wederkerige) vorm worden weergegeven: Ik was mijzelf. λούομαι λούει < λού-ε-σαι λούεται λουόμεθα λούεσθε λούονται ἐλουόμην ἐλούου < ἐλού-ε-σο ἐλούετο ἐλουόμεθα ἐλούεσθε ἐλούοντο Indicativus praesentis medii ik was mij, ik word gewassen jij wast je, jij wordt gewassen hij (zij, het) wast zich, hij wordt gewassen wij wassen ons, wij worden gewassen jullie wassen je, jullie worden gewassen zij wassen zich, zij worden gewassen Indicativus imperfecti medii ik waste mij, ik werd gewassen jij waste je, jij werd gewassen hij (zij, het) waste zich, hij werd gewassen wij wasten ons, wij werden gewassen jullie wasten je, jullie werden gewassen zij wasten zich, zij werden gewassen Imperativus praesentis medii λούου < λού-ε-σο was je! λούεσθε wast u! λούεσθαι Infinitivus praesentis medii zich te wassen, te worden gewassen λουόμενος, -μένη, -μενον Participium praesentis medii zich wassende

7 L E S 6 7 B. VOCABULARIUM Ἀβδηρίτης, ὁ Abderiet Ἀγαμέμνων, -ονος Agamemnon ἄγαν te veel ἀγορεύω spreken, zeggen ἀγών, -ῶνος, ὁ wedstrijd ἀλεκτρυών, -όνος, ὁ haan ἀναγκαῖος noodzakelijk ἀνέχομαι M. uithouden ἀνήρ, -δρός, ὁ man ἀπέχομαι M. zich verre houden van Ἀπολλων,-ωνος Apollo ἀρέσκω behagen Ἀρίων, ονος Arion Ἀσκληπιός Aesculapius ἄφρων dwaas βούλομαι P. willen βροτός, ὁ sterveling γαστήρ, -τρός, ἡ maag γείτων, -ονος, ὁ buurman γηράσκω oud worden γίγνομαι M. worden, ontstaan, geboren worden δαίμων, -ονος, ὁ godheid Δαναός Danaus δελφίς, -ῖνος, ὁ dolfijn δίς tweemaal ἔαρ, -αρος, τό lente εἰκών, -όνος, ἡ beeld Ἐλευσίς, -ῖνος, ἡ Eleusis Ἕλλην, -ηνος Griek ἔρχομαι gaan εὐδαίμων ἔφη ζημία, ἡ ἡγεμών, -όνος, ὁ ἥδομαι P. c. dat. ἦρ, -ρος, τό θήρ, -ηρός, ὁ θυγάτηρ, -τρός, ἡ θυσία, ἡ Κάστωρ, -ορος κατάγειος Κιθαιρών, -ώνος, ὁ κρατήρ, -ήρος, ὁ λιμήν, -ένος, ὁ Μακεδών, -όνος Μαραθών, -ῶνος, ἡ μέλας μήτηρ, -τρός, ἡ μουσικός ναυμαχία, ἡ Νέστωρ, -ορος νεώς νήχομαι οἴχομαι οὐράνιος Παρθενών, -ῶνος πατήρ, -τρός, ὁ πείθομαι M. περί c. gen. πηλός, ὁ ποιμήν, -ένος, ὁ gelukkig hij (zij, het) zei straf aanvoerder, leider zich verheugen lente dier dochter offeren Castor onderaards Cithaeron mengvat haven Macedoniër Marathon zwart moeder kunstzinnig zeeslag Nestor tempel zwemmen gaan, gegaan zijn hemels Parthenon vader gehoorzamen omtrent modder herder

8 8 L E E R B O E K G R I E K S. πόλεμος πορεύομαι P. Ποσειδῶν, -ῶνος πῦρ, τό ῥήτωρ, -ορος, ὁ Σαλαμίς, -ῖνος, ἡ σέβομαι Σόλων, -ωνος oorlog marcheren, reizen Poseidon vuur redenaar Salamis eren Solon σωτήρ, -ῆρος, ὁ σώφρων τιμή, ἡ Φειδίας χελιδών, -όνος, ἡ χθών, -όνος, ἡ χιών, -όνος, ἡ χρόνος redder verstandig eer Phidias zwaluw aarde sneeuw tijd C. OEFENINGEN Benoem en vertaal 1. Werkwoordsvormen ἐλούου ind. impf. med. 2s jij waste je ἐφυτευόμεθα ind. impf. med. 1p wij plantten voor onszelf λύει (2 x) ind. pr. act. 3s hij maakt los ind pr. med. 2s jij maakte je los, jij werd losgemaakt ἐθύοντο ind. impf. med. 3p zij offerden zich, zij werden geofferd πορευόμενος part. pr. med. marcherend πορεύεσθε (2 x) ind. pr. med. 2p jullie marcheren imp. pr. med. 2p marcheert! θύεται ind. pr. med. 3s hij offert zich, hij wordt geofferd ἐγίγνετο ind. impf. med. 3s hij ontstond / werd (gebo ren) ἥδου (2 x) ind. impf. med. 2s jij verheugde je imp. pr. med. 2s verheug je! βούλει ind. pr. med. 2s jij wilt ἔρχονται ind. pr. med. 3p zij gaan ἐδέχεσθε ind. impf. med. 2p jullie ontvingen θύει (2 x) ind. pr.act. 3s hij offert

9 L E S 6 9 ind. impf. med. 2s jij offerde je, jij werd geofferd γράφεται ind. pr. med. 3s hij schrijft voor zichzelf ἐδιώκετο ind. impf. med. 3s hij werd achtervolgd ἥδει ind. pr. med. 2s jij verheugt je ἔρχεσθε (2 x) ind. pr. med. 2p jullie gaan imp. pr. med. 2p gaat! γίγνεσθαι inf. pr. med. geboren worden λύου imp. pr. med. 2s was jezelf! ηὔχου ind. impf. med. 2s jij bad βουλόμενος part. pr. med. willend ἥδοντο ind. impf. med. 3p zij verheugden zich δέχου imp. pr. med. 2s ontvang! ἐθύου ind. impf. med. 2s jij offerde voor jezelf, jij werd geofferd a. Vertaal in het Nederlands 2. Thema s 1. Αὐτὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἔλεξεν. 2. Μὴ δὶς τὸ αυτὸ λέγε. 3. Ἐν τῇ αὐτῇ οἰκίᾳ ᾠκήσατε. 4. Αὐτὸν τὸν δεσπότην ἐφόνευσαν. 5. Πολλάκις αὐτὸς αὐτὸν καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔβλεψα. 6. Οἵδε οἱ μαθηταὶ τῆς αὐτῆς ζημίας ἄξιοί εἰσιν. 7. Ποῦ οἱ ἵπποι εἰσίν; ποῖ ἔπεμψας αὐτούς; 8. Αὐτὸς ἐστεφάνωσα τὰς ἀδελφὰς αὐτῶν. 9. Οἱ μαθηταὶ αὐτοὶ κεκοσμήκασι τὴν τοῦ διδασκάλου οἰκίαν. 10. Αὐτοὶ ποιήσομεν, οὐ σὺν αὐτῷ. 11. Τῇ Ἥρᾳ καὶ τῇ Ἀφροδίτῃ τὰ αὐτὰ θηρία ἐθύσαμεν. 12. Ὅδε ὁ πιστὸς φίλος ἀεὶ ὁ αὐτός ἐστιν. 13. Ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ περὶ τῶν αὐτῶν πολλάκις τὰ αὐτὰ ἔλεγεν. Αὐτὸς ἔφη. Ipse dixit. 14. Ἐπὶ τούτοις. μετὰ ταύτην τὴν μάχην. παρὰ τῶνδε τῶν πολιτῶν. ἀπὸ τούτου τοῦ χρόνου. αὐταὶ αἱ παρθένοι. μετ ἐκείνην τὴν ἡμέραν. ἐκ

10 1 0 L E E R B O E K G R I E K S. ταύτης τῆς πύλης. τούτο τὸ ἔργον. ταῦτα τὰ τέκνα. ἐκεῖνο τὸ τόξον. μετὰ ταῦτα. 15. Ἐκεῖνος ὁ ἰατρὸς τὴν νόσον αὐτῶν ἔπαυσεν μετὰ δὲ ταύτα ἀεὶ ἐθεράπευον αὐτόν. 16. Πολλάκις ἔψευσεν αὐτούς διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν οὐκέτι πιστεύουσιν αὐτῷ. 17. Οὗτος ὁ φιλόσοφος περὶ τῶν αὐτῶν ἔγραψεν. 18. Ἐν τῇδε τῇ χώρᾳ εἰρήνη ἐστίν, ἐν ἐκείνῃ πόλεμος. 19. Οἵδε οἱ ἰατροὶ περὶ ταύτης τῆς νόσου οὐ ταὐτὰ (τὰ αὐτά) λέγουσιν. 20. Οἱ Σκύθαι καὶ οἱ τοξόται αὐτῶν ἐδίωξαν τὸν Δαρεῖον αὐτόν. 21. Μετὰ ταύτην τὴν νίκην οἱ πολῖται τοὺς νεὼς ἐκόσμησαν στεφάνοις. 22. Αὐτῷ μὲν τοῦτο, αὐτῇ δὲ ἐκεῖνο ἀρέσκει. 23. Τοῦτο τὸ δένδρον πρὸ πολλοῦ (χρόνου) ἐφύτευσα. 24. Μὴ πίστευε ταύταις ταῖς ἀπίστοις δούλαις. 25. Βοηθησομεν τούτῳ τῷ ξένῳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτοῦ. 26. Ἐν τούτῳ τῷ ποταμῷ τάδε τὰ ἱμάτια λούσομεν. 27. Τῷ Ἀπόλλωνι καὶ τῷ Ποσειδῶνι θυόμεθα. 28. Οἱ τῶν Ἑλλήνων ῥήτορες ἔνδοξοί εἰσιν. 29. Τοῦτον τὸν χρυσοῦν κρατῆρα βούλονταί εἰς τὸ Ποσειδῶνος ἱερὸν φέρειν. 30. Οἱ ποιμένες οἴχονταί εἰς τὸν Κιθαιρῶνα. 31. Νέστωρ οὐκ ἔπεισεν Ἀγαμέμνονα, τὸν τῶν Ἑλλήνων ἡγεμόνα. 32. Οἱ στρατιωταὶ οὐκ ἐβούλοντο πορεύεσθαι διὰ τῆς χιόνος. 33. Ἥδομαι τοῖς τοῦ Νέστορος σώφροσι λόγοις. 34. Ἥδεσθε, ὦ εὐδαίμονες Ἕλληνες, τῇ ἐν Μαραθῶνι μάχῃ. 35. Μὴ πείθεσθε, ὦ ἄφρονες πολῖται, τούτοις τοῖς ῥήτορσιν. 36. Ἐν τῷ λιμένι πολλὰ πλοῖα ἦν. 37. Ὁ μὲν Ἰκτῖνος τὸν Παρθενῶνα πεποίηκεν, ὁ δὲ Φειδίας χρυσῇ τῆς Παρθένου εἰκόνι κεκόσμηκεν. 38. Ἐπὶ τούτοις οἱ Μακεδόνες τοῖς ἡγεμόσιν ἐπίστευον. 39. Τῷ Ασκληπιῷ ἀλεκτρυόνες ἐθύοντο ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων. 40. Οἱ παλαιοὶ τοῖς μὲν καταγείοις δαίμοσι μέλανα ἱερεῖα ἔθυον, τοῖς δὲ οὐρανίοις λευκά. 41. Οἱ Ἀθηναῖοι αὐτόχθονες εἶναι ἐλέγοντο ἐκ γὰρ αὐτῆς τῆς χθονὸς ἐγίγνοντο.

11 L E S Ἀνέχου καὶ ἀπέχου. 42. Τίς τοὺς ἵππους ἔλυσεν; δοῦλος τις. 43. Διὰ τί οὐκ ἐποίησας; διὰ τοῦτο. 44. Μετὰ τίνος εἰς Ἐλευσῖνα ἥξεις; μετ οὐδενός. 45. Τίς ἀγορεύειν βούλεται; Ἀβδηρίτης τις. 46. Τίς ἔγραψε τούτους τοὺς σοφοὺς νόμους; εἰσὶ Σόλωνος. 47. Τίνος καὶ τίνι ἥδε ἡ θυσία ἐστίν; Κάστορος Ποσειδῶνι. 48. Τίνα οἵδε οἱ ποιηταὶ ἀγῶνι μουσικῷ ἐτίμησαν; Ἀπόλλωνα, τὸν ἐν Δελφοῖς θεόν. 49. Ποιμένες τινες τοῦτον τὸν θῆρα ἐφόνευσαν ἐν ταῖς τοῦ Κιθαιρῶνος ὕλαις. 50. Δελφίς τις τὸν Ἀρίονα εἰς Ταίναρον φέρει. 51. Διὰ τί οὐ πείθεσθε τῷ διδασκάλῳ, ὦ ἄφρονες νεανίαι; 52. Λῃσταί τινες αἰσχρόν τι πεποιήκασιν τὸν ποιητὴν πεφονεύκασιν. 53. Τίσι πείθεσθε; τίνας σέβεσθε; σεβόμεθα τὸν πατερα καὶ τὴν μητέρα καὶ πειθόμεθα αὐτοῖς. 54. Τῇ τοῦ ἰατροῦ θυγατρὶ λευκὰ ῥόδα πέμψω. 55. Μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μητρὸς εἰς τὸν γείτονα ἐρχόμεθα σὺν ταῖς θυγατράσιν αὐτοῦ χορεύσομεν. 56. Αἱ Δαναοῦ θυγατέρες αὐταὶ ἐφόνευσαν τοὺς ἄνδρας. 57. Ὦ πλούσιοι ἄνδρες, μὴ δουλεύετε τῇ γαστρί, ἀλλὰ τῷ πλούτῳ ἄλλοις ἀνδράσι βοηθῆσαι βούλεσθε. 58. Ὁ μὲν ἀδελφὸς τῇ μητρὶ ὅμοιος ἦν, ἡ δὲ ἀδελφὴ τῷ πατρί. 59. Πολλὰ πυρὰ ἐν τῷ πεδίῳ βλέπετε. 60. Μία χελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ (maakt). 61. Ὁ πατὴρ τὸν τῆς θυγατρὸς σωτῆρα ἐτίμησεν. 62. Δελφῖνα νήχεσθαι διδάσκεις. a. Vertaal in het Grieks 1. Hij sprak (a) zelf in de vergadering. 2. Zeg niet tweemaal het zelfde. 3. Jullie woonden in hetzelfde huis. 4. Zij hebben juist hun meester vermoord (a). 5. Dikwijls heb ik zelf hem en zijn broer gezien (a). 6. Deze leerlingen verdienen (zijn waardig) dezelfde straf.

12 1 2 L E E R B O E K G R I E K S. 7. Waar zijn de paarden? Waarheen heb je ze gezonden (a)? 8. Ik heb zelf hun zusters bekranst (a). 9. De leerlingen hebben zelf het huis van de onderwijzer versierd. 10. Wij zullen (het) zelf (d.w.z. alleen) doen, niet met hem. 11. Aan Hera en aan Aphrodite offerden (a) wij dezelfde dieren. 12. Deze trouwe vriend is altijd dezelfde (hetzelfde). 13. In de vergadering zei hij dikwijls hetzelfde over dezelfde dingen. Zei hij zelf. 14. Op die voorwaarden. Na dat gevecht. Van de kant van deze burgers. Vanaf die tijd. De meisjes zelf. Na die dag. Uit die poort. Dat werk. Die kinderen. Die boog. Daarna (na die dingen). 15. Die arts maakte een einde aan (deed ophouden) (a) hun ziekte (de ziekte van hen). 16. Hij heeft hen dikwijls bedrogen (a); om (door) die reden vertrouwen zij hem (dativus) niet meer. 17. Die wijsgeer heeft over dezelfde dingen geschreven (a). 18. In dit land is vrede, in dat land is oorlog. (de woorden land en is niet herhalen) 19. Deze artsen zeggen over die ziekte niet hetzelfde (dezelfde dingen). 20. De Scythen en de boogschutters achtervolgden Darius zelf. 21. Na de overwinning versierden (a) de burgers de tempels met kransen. 22. Hem bevalt dit, haar echter dat. 23. Die boom heb ik lang geleden geplant. (a) 24. Vertrouw die trouweloze slavinnen niet! 25. Wij zullen die vreemdeling en zijn kinderen helpen. 26. In die rivier zullen wij deze kleren wassen. 27. Wij offeren aan Apollo en Poseidon. 28. De redenaars van de Grieken zijn beroemd. 29. Zij willen dat gouden mengvat naar de tempel (ἱερ ) van Poseidon brengen. 30. De herders vertrekken naar de Cithaeron. 31. Nestor overtuigde (a) Agamemnon, de veldheer van de Grieken, niet. 32. De soldaten wilden niet door de sneeuw marcheren. 33. Ik verheug mij over de verstandige woorden van Nestor. 34. Verheugt u, gelukkige Grieken, over de slag bij (in) Marathon.

13 L E S Gehoorzaamt, dwaze burgers, die redenaars niet. 36. In de haven waren veel schepen. 37. Ictinus heeft het Parthenon gemaakt, maar Phidias heeft (het) met een gouden beeld van de Maagd verfraaid. 38. Op die voorwaarden vertrouwden de Macedoniërs de aanvoerders. 39. Door de Grieken werden hanen geofferd aan Asclepius. 40. De mensen van vroeger offerden aan de onderaardse godheden zwarte offerdieren, maar aan de hemelse (godheden) witte. 41. Van de Atheners werd gezegd dat zij autochthoon zijn (lett. de Atheners werden gezegd autochthoon te zijn); zij waren (lett. werden) immers uit de aarde zelf geboren. Duld en vermijd. 42. Wie heeft de paarden losgemaakt (a)? Een slaaf. (Opm.: Het Nederlands gebruikt in vraagzinnen als verleden tijd vrijwel uitsluitend de voltooid tegenwoordige tijd.) 43. Waarom heb je het niet gedaan? (a) Daarom. 44. Met wie zul je naar Eleusis komen? Met niemand. 45. Wie wil spreken? Een Abderiet. 46. Wie heeft die wijze wetten geschreven? Ze zijn van Solon. 47. Van wie en voor wie is dit offer? Van Castor voor Poseidon. 48. Wie hebben deze dichters geëerd (a) met een muziek-wedstrijd? Apollo, de god in Delphi. 49. Enkele herders doodden dat wilde dier in de bossen van de Cithaeron. 50. Een dolfijn brengt Arion naar Taenarum. 51. Waarom gehoorzamen jullie niet aan de leraar, dwaze jongens. 52. Enkele rovers hebben iets schandelijks gedaan; zij hebben de dichter vermoord. 53. Wie (plur.) gehoorzamen jullie, wie (plur.) vereren jullie? Wij vereren onze (lett. de, dat bij moeder herhaald wordt) vader en moeder en gehoorzamen hen. 54. Aan de dochter van de arts zal ik witte rozen sturen. 55. Met (onze) vader en moeder gaan wij naar de buurman; met zijn dochters zullen wij dansen. 56. De dochters van Danaus doodden (a) zelf de mannen. 57. O rijke mannen, weest niet de slaaf van uw maag, maar wilt met uw

14 1 4 L E E R B O E K G R I E K S. rijkdom andere mannen helpen (a). 58. De broer leek op zijn moeder, maar zijn zuster op haar vader. 59. Jullie zien veel vuren in de vlakte. 60. Eén zwaluw maakt geen lente. 61. De vader eerde (a) de redder van zijn zuster. 62. Je leert een dolfijn zwemmen. (m.a.w. je doet iets wat overbodig is.)

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven:

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: SLEUTEL bij oefening pagina 34 Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: sleutel sleutel sleutel λεξικό lexieko ανέκδοτο anekδoto καρδιά karδja woordenboek anekdote, grap, mop hart μορφολογία

Διαβάστε περισσότερα

THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA

THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA Alleen de strijd om op de top te komen, is reeds voldoende om het hart van een mens met geluk te vervullen. Beschouw Sisyfus maar als een gelukkig mens Albert Camus THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA

Διαβάστε περισσότερα

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 Ιδιοκτήτης Εκδότης Ολλανδό-Ελληνικός Σύλλογος Βορείου Ελλάδος Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη NGVNG - Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur 20 00 Tekstboekje 000007 6A Begin Tekst 1 Tijdens een koorzang zijn dienaren opgekomen met de gevangen

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo γεια σας 2 ik εγώ 3 ben είµαι 4 van από 5 mijn µου 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 SUPERBT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 15 Φροντίδα και καθάρισμα 17 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Belangrijke Infomatie

Belangrijke Infomatie Nederlands Belangrijke Infomatie Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Panasonic digitale celtelefoon. Deze telefoon werd ontworpen voor gebruik op de volgende GSM-netwerken: - GSM900, GSM1800

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING LED-TV * De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 DYNAMISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 16 Φροντίδα και καθάρισμα 18 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ- ΚΕΦ. 39 ΘΕΜΑ: Σύγκριση Αθήνας και Σπάρτης στα πολεμικά

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ- ΚΕΦ. 39 ΘΕΜΑ: Σύγκριση Αθήνας και Σπάρτης στα πολεμικά ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ- ΚΕΦ. 39 ΘΕΜΑ: Σύγκριση Αθήνας και Σπάρτης στα πολεμικά Διαφέρομεν δὲ καὶ ταῖς τῶν πολεμικῶν μελέταις τῶν ἐναντίων τοῖσδε Το ρήμα διαφέρομεν φανερώνει ότι η εξέταση των

Διαβάστε περισσότερα

- Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αλλά και Εθνική Ελλάδος. Νικηφόρος Γκολέμης. - Το διάστημα Γιώργος Τριγώνης - Ολυμπιακή Φλόγα Νίκος Βισβάρδης

- Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αλλά και Εθνική Ελλάδος. Νικηφόρος Γκολέμης. - Το διάστημα Γιώργος Τριγώνης - Ολυμπιακή Φλόγα Νίκος Βισβάρδης Τα θέματά μας είναι : - Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αλλά και Εθνική Ελλάδος. Νικηφόρος Γκολέμης - Το διάστημα Γιώργος Τριγώνης - Ολυμπιακή Φλόγα Νίκος Βισβάρδης - ιάστημα Νατάσα & Θοδώρης - Το σώμα του ανθρώπου,

Διαβάστε περισσότερα

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές.

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές. 1 Αντίστροφα θέματα Δίνονται τα πιο κάτω κείμενα στα νέα ελληνικά, με σκοπό να αποδοθούν στα αρχαία ελληνικά, αξιοποιώντας το λεξιλόγιο, τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που γνωρίζετε. Α Νέα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 27 mei 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 27 mei 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak Donderdag mei.00.00 uur Tekstboekje 0000 Begin Tekst Odysseus bevindt zich in de tent van Achilles om hem over te halen weer aan de strijd

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

TEKSTEN υιτ ΗΕΤ ΜΑ ΠΕϋS-ΕV ANGELIE:

TEKSTEN υιτ ΗΕΤ ΜΑ ΠΕϋS-ΕV ANGELIE: TEKSTEN υιτ ΗΕΤ ΜΑ ΠΕϋS-ΕV ANGELIE:.-. BESPREΚlNGEN V ΑΝ ENΚELE WOORDEN SYNOPTISCHE TEKSTPRESENTATIES KOLOMETRISCHE WEERGA ΥΕΝ STRUCTUUR-OVERZICHTEN VERTALINGEN uit het archief van FRANS BREUΚELMAN Woord

Διαβάστε περισσότερα

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni 9.00 12.00 uur 19 99 Tekstboekje 900011 11 Begin Tekst 1 De twist tussen Achilles en Agamemnon. 121 122 123 124 125

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Δράση Αρνός. Στηρίζουμε το σχολείο, προσφέρουμε στα παιδιά μας!

Κοινωνική Δράση Αρνός. Στηρίζουμε το σχολείο, προσφέρουμε στα παιδιά μας! Κοινωνική Δράση Αρνός Στηρίζουμε το σχολείο, προσφέρουμε στα παιδιά μας! Διδασκαλία αρχαίων κειμένων με τη χρήση νέων τεχνολογιών Συντελεστές: Γιάννης Π. Κρόκος - Μαθηματικός - Πολιτικός Μηχανικός Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. 2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς αποτυπώνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur.

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur 20 03 Tekstboekje 300035 6A Begin Tekst 1 De Laestrygonen 77 78 79 80 81

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur 20 0 Tekstboekje 00018-1-4t Begin Tekst 1 Alexander op bezoek in Athene 10 Op Mardonios verzoek ging

Διαβάστε περισσότερα

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19.

ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον εἰδὼς ἥξει Λακεδαιμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Instruction manual TUMBLE DRYER. Contents IDCA 735. Important information, 2-3

Instruction manual TUMBLE DRYER. Contents IDCA 735. Important information, 2-3 Instruction manual TUMBLE DRYER Contents Important information, 2-3 EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,17 NL Nederlands,33 Installation, 4 Where to install the tumble dryer Ventilation Electrical connections

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 5-8 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 )

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) Τῷ περί πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καί τίς ἑκάστη καί ποία τις, σχεδόν πρώτη σκέψις περί πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις. Νῦν γάρ ἀμφισβητοῦσιν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας ἡγοῦμαι

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 151 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 441-457 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 151 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 441-457 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 151 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 441-457 Σὲ δή σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα φῄς ἢ καταρνῇ μὴ δεδρακέναι τάδε; Καὶ φημὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. Σὺ μὲν κομίζοις ἂν σεαυτὸν ᾗ θέλεις ἔξω βαρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΚΕΙΜΕΝΟ: Α) Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KW-R910BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R961BT / KD-R864BT / KD-R862BT / KD-R861BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD MANUAL DE

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Β Κορ. δ 6 15) Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117

Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117 Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117 a EN Affordable ABPM and strictly guideline-based SBPM for accurate out-of-office blood pressure measurement.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό

Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Ετυμολογία: ουσιαστικών από ρήματα Παραγωγή 3-7 Ασκήσεις ετυμολογίας 8-16 Σύνταξη: Οι επιρρηματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- 1 Αρχαία α Λυκείου: Ξενοφώντος «Ελληνικά» Βιβλίο 2. Κεφάλαιο ΙΙ. 1-4 A µέρος (Κείµενο & Μετάφραση - Νόηµα- σχόλια) 1-4 : Σελίδα σχολικού βιβλίου 63 1-2: H ρύθµιση της κατάστασης από το Λύσανδρο 1 Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Γενικό Λύκειο, Θεωρητικές Επιστήμες Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία, Γ Λυκείου, Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R761 / KD-R661 / KD-R567 / KD-R561 / KD-R469 / KD-R467 / KD-R464 / KD-R462 / KD-R461 CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21.

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. 2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας. 3. α) ἀποκρίνομαι, αὐτοκράτωρ, καθαιρῶ,

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R951BT / KD-R852BT / KD-R851BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 15 mei 9.00 12.00 uur.

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 15 mei 9.00 12.00 uur. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 1 mei 9.00 12.00 uur 20 03 Tekstboekje 3000 6A Begin Tekst 1 Aeolus 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Spanish Dutch English Ελληνικά. Οδηγίες Χρήσης. Manual de usuario. Gebruikershandleiding. Item n : 52043 52045 52047. Κωδικός Είδους: 1025-63153

Spanish Dutch English Ελληνικά. Οδηγίες Χρήσης. Manual de usuario. Gebruikershandleiding. Item n : 52043 52045 52047. Κωδικός Είδους: 1025-63153 Manual de usuario Gebruikershandleiding User Guide Οδηγίες Χρήσης Spanish Dutch English Ελληνικά Item n : 55001 55003 Item n : 52043 52045 52047 Item n : 94105 Κωδικός Είδους: 1025-63153 1 clempad2014-es

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V. The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good.

T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V. The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good. T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good. T5.2 ΜCM ὀ Ἐρμης τας ψυχας ἀγει ἐς Ἀιδου. Subject d.o. verb Hermes leads

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Beste klant, Dank u wel voor het kiezen van een hydromassage uit de Teuco Easy lijn. De hydromassage zorgt voor heerlijke ontspannende momenten

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΛΠΙG>ΛΕΞΙΚΟ '---- ----{] - HTS .IM~..,-~ faκwoordenboek m

ΛΠΙG>ΛΕΞΙΚΟ '---- ----{] - HTS .IM~..,-~ faκwoordenboek m faκwoordenboek m ΛΠΙG>ΛΕΞΙΚΟ f----------h m i '---- ----{] -.IM~..,-~ HTS ) ISBN9003913269 THIEME'S ZAKWOORDENBOEK NEDERLANDS NIEUWGRIEKS Κ. ΙΜΠΡΕΧΤΣ καθηγητη ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ Μέ τν

Διαβάστε περισσότερα