LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen."

Transcript

1 LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA 1. Verbuiging van de liquidastammen. In de voorafgaande lessen hebben we de verbuiging behandeld van nomina met een stam eindigend op α (eerste declinatie) en ο (tweede declinatie). In de komende lessen zullen we de z.g.n. derde declinatie behandelen, waartoe alle overige nomina behoren. De uitgangen voor de derde declinatie zijn: singularis pluralis (-ς) -ος -ες -ων -ι -σι -ν of -α -ας Dat we niet kunnen volstaan met één paradigma komt doordat stam en uitgang elkaar soms beïnvloeden, veelal door contractie. Liquida-stammen (stammen op ν, ρ en λ; de enige liquida-stam op λ is ἅλς, gen. ἅλος - zee, zout) redenaar maand vader man SINGULARIS nom ῥήτωρ μήν πατήρ ἀνήρ gen ῥήτορος μηνός πατρός ἀνδρός dat ῥήτορι μηνί πατρί ἀνδρί acc ῥήτορα μῆνα πατέρα ἄνδρα voc ῥῆτορ μήν πάτερ ἄνερ

2 2 L E E R B O E K G R I E K S. PLURALIS nom/voc ῥήτορες μῆνες πατέρες ἄνδρες gen ῥητόρων μηνῶν πατέρων ἀνδρῶν dat ῥήτορσι(ν) μησί(ν) πατρ σι(ν) ἀνδρ σι(ν) acc ῥήτορας μῆνας πατέρας ἄνδρας Opmerkingen 1. ν voor ς valt weg; zie de dat. pl. van μήν. 2. In de verbuiging van ἀνήρ wordt ter wille van de uitspraak een δ in gevoegd. 3. Ter wille van de uitspraak wordt ᾰ ingevoegd in de dat. plur. van ἀνήρ en πατήρ. 4. Het verdwijnen van de e-klank van πατήρ in gen. en dat. sing. 5. De vocativus sing. is steeds gelijk aan de stam, voor zover de uitspraak dit toelaat; de nominativus sing. is gelijk aan de (zo mogelijk door klinkerverlenging of toevoeging van ς versterkte) stam. 6. Zoals πατήρ worden ook verbogen: μήτηρ, θυγάτηρ en γαστήρ. 7. Ook ἅλς, het enige substantief met een stam op λ, wordt verbogen als een liquida-stam. De pluralis ἅλες betekent zoutafzettingen. 8. Neutra zijn τὸ ἔαρ (ἦρ) lente, gen. ἔαρος (ἦρος) en τὸ πῦρ vuur, gen. πυρός, plur. τὰ πυρά (dat meestal wachtvuren betekent en wordt verbogen als o-stam! De dat. plur. is dus πυροῖς), niet te verwarren met (de vormen van) ἡ πυρά brandstapel en ὁ πυρός tarwe. 2. Het pronomen intensivum αὐτός Αὐτός, αὐτή, αὐτό heeft de volgende betekenissen: 1. zonder lidwoord (onmiddellijk) ervoor a. zelf; b. van hem, van haar, enz. (alleen in de verbogen naamvallen) 2. met lidwoord (onmiddellijk) ervoor c. dezelfde. Voorbeelden: a. ὁ ἀνήρ αὐτὸς of αὐτὸς ὁ ἀνήρ de man zelf b. ὁ ἵππος αὐτοῦ het paard van hem, zijn paard c. ὁ αὐτὸς ἀνήρ dezelfde man αὐτός is in zekere zin een adjectief, een adiectivum pronominale, en wordt

3 L E S 6 3 ook verbogen als een adjectief. Het enige verschil is dat het neutrum singulare in mominativus en accusativus niet uitgaat op -ον maar op -ο. 3. De demonstrativa οὗτος en ἐκεῖνος In les 3 hebben we kennis gemaakt met het pronomen demonstrativum ὅδε, ἥδε, τόδε voor personen en zaken dicht bij. Voor personen en zaken op enige afstand van de spreker, of dicht bij degene tot wie de spreker zich richt, gebruikt men οὗτος die, dat ; voor zaken op grotere afstand van spreker en toegesprokene gebruikt men ἐκεῖνος die, dat, in archaïsch Nederlands gene, gindse. οὗτος is vergelijkbaar met het Latijnse istud, ἐκεῖνος met het Latijnse ille. De vormen van οὗτος beginnen met een τ in dezelfde naamvallen waarin het lidwoord met een τ begint; als de uitgang een o-klank heeft, heeft de eerste lettergreep ου; als de uitgang een a- of e- klank heeft, heeft de eerste lettergreep αυ. De verbuiging van οὗτος masc. femin. neutr. singularis nom. οὗτος αὕτη τοῦτο gen. τούτου ταύτης τούτου dat. τούτῳ ταύτῃ τούτῳ acc. τοῦτον ταύτην τοῦτο pluralis nom. οὗτοι αὗται ταῦτα De verbuiging van ἐκεῖνος gen. τούτων τούτων τούτων dat. τούτοις ταύταις τούτοις acc. τούτους ταύτας ταύτα masc. femin. neutr. singularis nom. ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνο gen. ἐκείνου ἐκείνης ἐκείνου dat. ἐκείνῳ ἐκείνῃ ἐκείνῳ acc. ἐκεῖνον ἐκείνην ἐκεῖνο

4 4 L E E R B O E K G R I E K S. pluralis nom. ἐκεῖνοι ἐκεῖναι ἐκεῖνα gen. ἐκείνων ἐκείνων ἐκείνων dat. ἐκείνοις ἐκείναις ἐκείνοις acc. ἐκείνους ἐκείνας ἐκεῖνα 4. Pronomina interrogativa en indefinita Vragend: τίς; wie? τί; wat? Onbepaald: τις iemand τι iets Deze pronomina kunnen behalve zelfstandig ook bijvoeglijk worden gebruikt: ἀνήρ τις een (zekere) man, δῶρον τι een (of ander) geschenk. De verbuiging is als volgt: masc. femin. neutr. singularis nom. τίς τίς τί gen. τίνος τίνος τίνος dat. τίνι τίνι τίνι acc. τίνα τίνα τί pluralis nom. τίνες τίνες τίνα gen. τίνων τίνων τίνων dat. τίσι(ν) τίσι(ν) τίσι(ν) acc. τίνας τίνας τίνα Deze verbuiging van het pronomen indefinitum is behoudens het accent gelijk aan die van het pronomen interrogativum. Alle vormen van het pronomen indefinitum zijn enclitisch, d.w.z. zij hebben geen zelfstandig accent, maar vormen met het voorafgaande woord voor wat het accent betreft een eenheid, waarbij het accent, steeds als acutus geschreven, valt op de laatste lettergreep van het aan het encliticum voorafgaande woord. Het

5 L E S 6 5 oorspronkelijke accent van dat woord wordt alleen bij properispomena en proparoxytona behouden. Die woorden hebben dus als ze worden gevolgd door een encliticum twee accenten, waarvan, in de uitspraak het eerste wordt verwaarloosd. Onthoud dat in een tekst de vormen van het pronomen interrogativum altijd een accent hebben op de eerste lettergreep en de vormen van het pronomen indefinitum doorgaans geen accent hebben en in de sporadische gevallen dat ze wel een accent hebben, steeds op de laatste lettergreep.wat nogal verwarrend is: in plaats van τίνος en τίνι schrijft men vaak τοῦ en τῷ (voor het oog niet te onderscheiden van het lidwoord), in plaats van τινος en τινι schrijft men vaak του en τῳ (gemakkelijk van het lidwoord te onderscheiden doordat het accent ontbreekt). Het neutr. plur. van het pronomen indefinitum wordt ook wel ἄττα geschreven. De pronomina interrogativa en indefinita kunnen behalve zelfstandig ook bijvoeglijk worden ge bruikt: τίς ἀνήρ; welke man? τί δῶρον; welk geschenk, ἀνήρ τις een (zekere) man, δῶρον τι een (of ander) geschenk. 5. De pronominale numeralia εἷς en οὐδείς. εἷς betekent één, οὐδείς betekent niemand of geen (enkele). Beide woorden kunnen zowel zelfstandig als bijvoeglijk worden gebruikt. De verbuiging is als volgt: masc. femin. neutr. singularis nom. εἷς μία ἕν gen. ἕνος μιᾶς ἕνος dat. ἕνι μιᾷ ἕνι acc. ἕνα μίαν ἕν Als εἷς, μία, ἕν worden ook verbogen: οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν en μηδείς, μηδεμία, μηδέν. 6. Praesens en imperfectum medii van λούω Van het werkwoord hebben we tot nu toe alleen actieve vormen gezien. Het Grieks kent ook passieve en mediale vormen. Behalve in aoristus en futurum worden voor het passivum de mediale vormen gebruikt. De betekenis van het passivum wordt bekend verondersteld. Actief Ik was,

6 6 L E E R B O E K G R I E K S. passief ik word gewassen. Het medium geeft aan dat er tussen de han delende persoon en de handeling een sterke band bestaat. Het medium kan vaak door vertaling met een reflexieve (wederkerige) vorm worden weergegeven: Ik was mijzelf. λούομαι λούει < λού-ε-σαι λούεται λουόμεθα λούεσθε λούονται ἐλουόμην ἐλούου < ἐλού-ε-σο ἐλούετο ἐλουόμεθα ἐλούεσθε ἐλούοντο Indicativus praesentis medii ik was mij, ik word gewassen jij wast je, jij wordt gewassen hij (zij, het) wast zich, hij wordt gewassen wij wassen ons, wij worden gewassen jullie wassen je, jullie worden gewassen zij wassen zich, zij worden gewassen Indicativus imperfecti medii ik waste mij, ik werd gewassen jij waste je, jij werd gewassen hij (zij, het) waste zich, hij werd gewassen wij wasten ons, wij werden gewassen jullie wasten je, jullie werden gewassen zij wasten zich, zij werden gewassen Imperativus praesentis medii λούου < λού-ε-σο was je! λούεσθε wast u! λούεσθαι Infinitivus praesentis medii zich te wassen, te worden gewassen λουόμενος, -μένη, -μενον Participium praesentis medii zich wassende

7 L E S 6 7 B. VOCABULARIUM Ἀβδηρίτης, ὁ Abderiet Ἀγαμέμνων, -ονος Agamemnon ἄγαν te veel ἀγορεύω spreken, zeggen ἀγών, -ῶνος, ὁ wedstrijd ἀλεκτρυών, -όνος, ὁ haan ἀναγκαῖος noodzakelijk ἀνέχομαι M. uithouden ἀνήρ, -δρός, ὁ man ἀπέχομαι M. zich verre houden van Ἀπολλων,-ωνος Apollo ἀρέσκω behagen Ἀρίων, ονος Arion Ἀσκληπιός Aesculapius ἄφρων dwaas βούλομαι P. willen βροτός, ὁ sterveling γαστήρ, -τρός, ἡ maag γείτων, -ονος, ὁ buurman γηράσκω oud worden γίγνομαι M. worden, ontstaan, geboren worden δαίμων, -ονος, ὁ godheid Δαναός Danaus δελφίς, -ῖνος, ὁ dolfijn δίς tweemaal ἔαρ, -αρος, τό lente εἰκών, -όνος, ἡ beeld Ἐλευσίς, -ῖνος, ἡ Eleusis Ἕλλην, -ηνος Griek ἔρχομαι gaan εὐδαίμων ἔφη ζημία, ἡ ἡγεμών, -όνος, ὁ ἥδομαι P. c. dat. ἦρ, -ρος, τό θήρ, -ηρός, ὁ θυγάτηρ, -τρός, ἡ θυσία, ἡ Κάστωρ, -ορος κατάγειος Κιθαιρών, -ώνος, ὁ κρατήρ, -ήρος, ὁ λιμήν, -ένος, ὁ Μακεδών, -όνος Μαραθών, -ῶνος, ἡ μέλας μήτηρ, -τρός, ἡ μουσικός ναυμαχία, ἡ Νέστωρ, -ορος νεώς νήχομαι οἴχομαι οὐράνιος Παρθενών, -ῶνος πατήρ, -τρός, ὁ πείθομαι M. περί c. gen. πηλός, ὁ ποιμήν, -ένος, ὁ gelukkig hij (zij, het) zei straf aanvoerder, leider zich verheugen lente dier dochter offeren Castor onderaards Cithaeron mengvat haven Macedoniër Marathon zwart moeder kunstzinnig zeeslag Nestor tempel zwemmen gaan, gegaan zijn hemels Parthenon vader gehoorzamen omtrent modder herder

8 8 L E E R B O E K G R I E K S. πόλεμος πορεύομαι P. Ποσειδῶν, -ῶνος πῦρ, τό ῥήτωρ, -ορος, ὁ Σαλαμίς, -ῖνος, ἡ σέβομαι Σόλων, -ωνος oorlog marcheren, reizen Poseidon vuur redenaar Salamis eren Solon σωτήρ, -ῆρος, ὁ σώφρων τιμή, ἡ Φειδίας χελιδών, -όνος, ἡ χθών, -όνος, ἡ χιών, -όνος, ἡ χρόνος redder verstandig eer Phidias zwaluw aarde sneeuw tijd C. OEFENINGEN Benoem en vertaal 1. Werkwoordsvormen ἐλούου ind. impf. med. 2s jij waste je ἐφυτευόμεθα ind. impf. med. 1p wij plantten voor onszelf λύει (2 x) ind. pr. act. 3s hij maakt los ind pr. med. 2s jij maakte je los, jij werd losgemaakt ἐθύοντο ind. impf. med. 3p zij offerden zich, zij werden geofferd πορευόμενος part. pr. med. marcherend πορεύεσθε (2 x) ind. pr. med. 2p jullie marcheren imp. pr. med. 2p marcheert! θύεται ind. pr. med. 3s hij offert zich, hij wordt geofferd ἐγίγνετο ind. impf. med. 3s hij ontstond / werd (gebo ren) ἥδου (2 x) ind. impf. med. 2s jij verheugde je imp. pr. med. 2s verheug je! βούλει ind. pr. med. 2s jij wilt ἔρχονται ind. pr. med. 3p zij gaan ἐδέχεσθε ind. impf. med. 2p jullie ontvingen θύει (2 x) ind. pr.act. 3s hij offert

9 L E S 6 9 ind. impf. med. 2s jij offerde je, jij werd geofferd γράφεται ind. pr. med. 3s hij schrijft voor zichzelf ἐδιώκετο ind. impf. med. 3s hij werd achtervolgd ἥδει ind. pr. med. 2s jij verheugt je ἔρχεσθε (2 x) ind. pr. med. 2p jullie gaan imp. pr. med. 2p gaat! γίγνεσθαι inf. pr. med. geboren worden λύου imp. pr. med. 2s was jezelf! ηὔχου ind. impf. med. 2s jij bad βουλόμενος part. pr. med. willend ἥδοντο ind. impf. med. 3p zij verheugden zich δέχου imp. pr. med. 2s ontvang! ἐθύου ind. impf. med. 2s jij offerde voor jezelf, jij werd geofferd a. Vertaal in het Nederlands 2. Thema s 1. Αὐτὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἔλεξεν. 2. Μὴ δὶς τὸ αυτὸ λέγε. 3. Ἐν τῇ αὐτῇ οἰκίᾳ ᾠκήσατε. 4. Αὐτὸν τὸν δεσπότην ἐφόνευσαν. 5. Πολλάκις αὐτὸς αὐτὸν καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔβλεψα. 6. Οἵδε οἱ μαθηταὶ τῆς αὐτῆς ζημίας ἄξιοί εἰσιν. 7. Ποῦ οἱ ἵπποι εἰσίν; ποῖ ἔπεμψας αὐτούς; 8. Αὐτὸς ἐστεφάνωσα τὰς ἀδελφὰς αὐτῶν. 9. Οἱ μαθηταὶ αὐτοὶ κεκοσμήκασι τὴν τοῦ διδασκάλου οἰκίαν. 10. Αὐτοὶ ποιήσομεν, οὐ σὺν αὐτῷ. 11. Τῇ Ἥρᾳ καὶ τῇ Ἀφροδίτῃ τὰ αὐτὰ θηρία ἐθύσαμεν. 12. Ὅδε ὁ πιστὸς φίλος ἀεὶ ὁ αὐτός ἐστιν. 13. Ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ περὶ τῶν αὐτῶν πολλάκις τὰ αὐτὰ ἔλεγεν. Αὐτὸς ἔφη. Ipse dixit. 14. Ἐπὶ τούτοις. μετὰ ταύτην τὴν μάχην. παρὰ τῶνδε τῶν πολιτῶν. ἀπὸ τούτου τοῦ χρόνου. αὐταὶ αἱ παρθένοι. μετ ἐκείνην τὴν ἡμέραν. ἐκ

10 1 0 L E E R B O E K G R I E K S. ταύτης τῆς πύλης. τούτο τὸ ἔργον. ταῦτα τὰ τέκνα. ἐκεῖνο τὸ τόξον. μετὰ ταῦτα. 15. Ἐκεῖνος ὁ ἰατρὸς τὴν νόσον αὐτῶν ἔπαυσεν μετὰ δὲ ταύτα ἀεὶ ἐθεράπευον αὐτόν. 16. Πολλάκις ἔψευσεν αὐτούς διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν οὐκέτι πιστεύουσιν αὐτῷ. 17. Οὗτος ὁ φιλόσοφος περὶ τῶν αὐτῶν ἔγραψεν. 18. Ἐν τῇδε τῇ χώρᾳ εἰρήνη ἐστίν, ἐν ἐκείνῃ πόλεμος. 19. Οἵδε οἱ ἰατροὶ περὶ ταύτης τῆς νόσου οὐ ταὐτὰ (τὰ αὐτά) λέγουσιν. 20. Οἱ Σκύθαι καὶ οἱ τοξόται αὐτῶν ἐδίωξαν τὸν Δαρεῖον αὐτόν. 21. Μετὰ ταύτην τὴν νίκην οἱ πολῖται τοὺς νεὼς ἐκόσμησαν στεφάνοις. 22. Αὐτῷ μὲν τοῦτο, αὐτῇ δὲ ἐκεῖνο ἀρέσκει. 23. Τοῦτο τὸ δένδρον πρὸ πολλοῦ (χρόνου) ἐφύτευσα. 24. Μὴ πίστευε ταύταις ταῖς ἀπίστοις δούλαις. 25. Βοηθησομεν τούτῳ τῷ ξένῳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτοῦ. 26. Ἐν τούτῳ τῷ ποταμῷ τάδε τὰ ἱμάτια λούσομεν. 27. Τῷ Ἀπόλλωνι καὶ τῷ Ποσειδῶνι θυόμεθα. 28. Οἱ τῶν Ἑλλήνων ῥήτορες ἔνδοξοί εἰσιν. 29. Τοῦτον τὸν χρυσοῦν κρατῆρα βούλονταί εἰς τὸ Ποσειδῶνος ἱερὸν φέρειν. 30. Οἱ ποιμένες οἴχονταί εἰς τὸν Κιθαιρῶνα. 31. Νέστωρ οὐκ ἔπεισεν Ἀγαμέμνονα, τὸν τῶν Ἑλλήνων ἡγεμόνα. 32. Οἱ στρατιωταὶ οὐκ ἐβούλοντο πορεύεσθαι διὰ τῆς χιόνος. 33. Ἥδομαι τοῖς τοῦ Νέστορος σώφροσι λόγοις. 34. Ἥδεσθε, ὦ εὐδαίμονες Ἕλληνες, τῇ ἐν Μαραθῶνι μάχῃ. 35. Μὴ πείθεσθε, ὦ ἄφρονες πολῖται, τούτοις τοῖς ῥήτορσιν. 36. Ἐν τῷ λιμένι πολλὰ πλοῖα ἦν. 37. Ὁ μὲν Ἰκτῖνος τὸν Παρθενῶνα πεποίηκεν, ὁ δὲ Φειδίας χρυσῇ τῆς Παρθένου εἰκόνι κεκόσμηκεν. 38. Ἐπὶ τούτοις οἱ Μακεδόνες τοῖς ἡγεμόσιν ἐπίστευον. 39. Τῷ Ασκληπιῷ ἀλεκτρυόνες ἐθύοντο ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων. 40. Οἱ παλαιοὶ τοῖς μὲν καταγείοις δαίμοσι μέλανα ἱερεῖα ἔθυον, τοῖς δὲ οὐρανίοις λευκά. 41. Οἱ Ἀθηναῖοι αὐτόχθονες εἶναι ἐλέγοντο ἐκ γὰρ αὐτῆς τῆς χθονὸς ἐγίγνοντο.

11 L E S Ἀνέχου καὶ ἀπέχου. 42. Τίς τοὺς ἵππους ἔλυσεν; δοῦλος τις. 43. Διὰ τί οὐκ ἐποίησας; διὰ τοῦτο. 44. Μετὰ τίνος εἰς Ἐλευσῖνα ἥξεις; μετ οὐδενός. 45. Τίς ἀγορεύειν βούλεται; Ἀβδηρίτης τις. 46. Τίς ἔγραψε τούτους τοὺς σοφοὺς νόμους; εἰσὶ Σόλωνος. 47. Τίνος καὶ τίνι ἥδε ἡ θυσία ἐστίν; Κάστορος Ποσειδῶνι. 48. Τίνα οἵδε οἱ ποιηταὶ ἀγῶνι μουσικῷ ἐτίμησαν; Ἀπόλλωνα, τὸν ἐν Δελφοῖς θεόν. 49. Ποιμένες τινες τοῦτον τὸν θῆρα ἐφόνευσαν ἐν ταῖς τοῦ Κιθαιρῶνος ὕλαις. 50. Δελφίς τις τὸν Ἀρίονα εἰς Ταίναρον φέρει. 51. Διὰ τί οὐ πείθεσθε τῷ διδασκάλῳ, ὦ ἄφρονες νεανίαι; 52. Λῃσταί τινες αἰσχρόν τι πεποιήκασιν τὸν ποιητὴν πεφονεύκασιν. 53. Τίσι πείθεσθε; τίνας σέβεσθε; σεβόμεθα τὸν πατερα καὶ τὴν μητέρα καὶ πειθόμεθα αὐτοῖς. 54. Τῇ τοῦ ἰατροῦ θυγατρὶ λευκὰ ῥόδα πέμψω. 55. Μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μητρὸς εἰς τὸν γείτονα ἐρχόμεθα σὺν ταῖς θυγατράσιν αὐτοῦ χορεύσομεν. 56. Αἱ Δαναοῦ θυγατέρες αὐταὶ ἐφόνευσαν τοὺς ἄνδρας. 57. Ὦ πλούσιοι ἄνδρες, μὴ δουλεύετε τῇ γαστρί, ἀλλὰ τῷ πλούτῳ ἄλλοις ἀνδράσι βοηθῆσαι βούλεσθε. 58. Ὁ μὲν ἀδελφὸς τῇ μητρὶ ὅμοιος ἦν, ἡ δὲ ἀδελφὴ τῷ πατρί. 59. Πολλὰ πυρὰ ἐν τῷ πεδίῳ βλέπετε. 60. Μία χελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ (maakt). 61. Ὁ πατὴρ τὸν τῆς θυγατρὸς σωτῆρα ἐτίμησεν. 62. Δελφῖνα νήχεσθαι διδάσκεις. a. Vertaal in het Grieks 1. Hij sprak (a) zelf in de vergadering. 2. Zeg niet tweemaal het zelfde. 3. Jullie woonden in hetzelfde huis. 4. Zij hebben juist hun meester vermoord (a). 5. Dikwijls heb ik zelf hem en zijn broer gezien (a). 6. Deze leerlingen verdienen (zijn waardig) dezelfde straf.

12 1 2 L E E R B O E K G R I E K S. 7. Waar zijn de paarden? Waarheen heb je ze gezonden (a)? 8. Ik heb zelf hun zusters bekranst (a). 9. De leerlingen hebben zelf het huis van de onderwijzer versierd. 10. Wij zullen (het) zelf (d.w.z. alleen) doen, niet met hem. 11. Aan Hera en aan Aphrodite offerden (a) wij dezelfde dieren. 12. Deze trouwe vriend is altijd dezelfde (hetzelfde). 13. In de vergadering zei hij dikwijls hetzelfde over dezelfde dingen. Zei hij zelf. 14. Op die voorwaarden. Na dat gevecht. Van de kant van deze burgers. Vanaf die tijd. De meisjes zelf. Na die dag. Uit die poort. Dat werk. Die kinderen. Die boog. Daarna (na die dingen). 15. Die arts maakte een einde aan (deed ophouden) (a) hun ziekte (de ziekte van hen). 16. Hij heeft hen dikwijls bedrogen (a); om (door) die reden vertrouwen zij hem (dativus) niet meer. 17. Die wijsgeer heeft over dezelfde dingen geschreven (a). 18. In dit land is vrede, in dat land is oorlog. (de woorden land en is niet herhalen) 19. Deze artsen zeggen over die ziekte niet hetzelfde (dezelfde dingen). 20. De Scythen en de boogschutters achtervolgden Darius zelf. 21. Na de overwinning versierden (a) de burgers de tempels met kransen. 22. Hem bevalt dit, haar echter dat. 23. Die boom heb ik lang geleden geplant. (a) 24. Vertrouw die trouweloze slavinnen niet! 25. Wij zullen die vreemdeling en zijn kinderen helpen. 26. In die rivier zullen wij deze kleren wassen. 27. Wij offeren aan Apollo en Poseidon. 28. De redenaars van de Grieken zijn beroemd. 29. Zij willen dat gouden mengvat naar de tempel (ἱερ ) van Poseidon brengen. 30. De herders vertrekken naar de Cithaeron. 31. Nestor overtuigde (a) Agamemnon, de veldheer van de Grieken, niet. 32. De soldaten wilden niet door de sneeuw marcheren. 33. Ik verheug mij over de verstandige woorden van Nestor. 34. Verheugt u, gelukkige Grieken, over de slag bij (in) Marathon.

13 L E S Gehoorzaamt, dwaze burgers, die redenaars niet. 36. In de haven waren veel schepen. 37. Ictinus heeft het Parthenon gemaakt, maar Phidias heeft (het) met een gouden beeld van de Maagd verfraaid. 38. Op die voorwaarden vertrouwden de Macedoniërs de aanvoerders. 39. Door de Grieken werden hanen geofferd aan Asclepius. 40. De mensen van vroeger offerden aan de onderaardse godheden zwarte offerdieren, maar aan de hemelse (godheden) witte. 41. Van de Atheners werd gezegd dat zij autochthoon zijn (lett. de Atheners werden gezegd autochthoon te zijn); zij waren (lett. werden) immers uit de aarde zelf geboren. Duld en vermijd. 42. Wie heeft de paarden losgemaakt (a)? Een slaaf. (Opm.: Het Nederlands gebruikt in vraagzinnen als verleden tijd vrijwel uitsluitend de voltooid tegenwoordige tijd.) 43. Waarom heb je het niet gedaan? (a) Daarom. 44. Met wie zul je naar Eleusis komen? Met niemand. 45. Wie wil spreken? Een Abderiet. 46. Wie heeft die wijze wetten geschreven? Ze zijn van Solon. 47. Van wie en voor wie is dit offer? Van Castor voor Poseidon. 48. Wie hebben deze dichters geëerd (a) met een muziek-wedstrijd? Apollo, de god in Delphi. 49. Enkele herders doodden dat wilde dier in de bossen van de Cithaeron. 50. Een dolfijn brengt Arion naar Taenarum. 51. Waarom gehoorzamen jullie niet aan de leraar, dwaze jongens. 52. Enkele rovers hebben iets schandelijks gedaan; zij hebben de dichter vermoord. 53. Wie (plur.) gehoorzamen jullie, wie (plur.) vereren jullie? Wij vereren onze (lett. de, dat bij moeder herhaald wordt) vader en moeder en gehoorzamen hen. 54. Aan de dochter van de arts zal ik witte rozen sturen. 55. Met (onze) vader en moeder gaan wij naar de buurman; met zijn dochters zullen wij dansen. 56. De dochters van Danaus doodden (a) zelf de mannen. 57. O rijke mannen, weest niet de slaaf van uw maag, maar wilt met uw

14 1 4 L E E R B O E K G R I E K S. rijkdom andere mannen helpen (a). 58. De broer leek op zijn moeder, maar zijn zuster op haar vader. 59. Jullie zien veel vuren in de vlakte. 60. Eén zwaluw maakt geen lente. 61. De vader eerde (a) de redder van zijn zuster. 62. Je leert een dolfijn zwemmen. (m.a.w. je doet iets wat overbodig is.)

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus Werkwoord actief Grammatica invulschema serie 6 persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus thematische aoristus 1 ev (ik) κρου-ω ἐ-κρου-ον ἐ-κρου-σα εἰπ-ον 2 ev ( jij) κρου-εις ἐ-κρου-ες ἐ-κρου-σας

Διαβάστε περισσότερα

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou 7. Zelfstandige naamwoorden / Ουσιαστικά Het zelfstandig naamwoord in het Grieks kent drie geslachten: mannelijk, vrouwelijk, onzijdig. Mannelijk zijn namen van mensen en dieren van mannelijk geslacht.

Διαβάστε περισσότερα

LES 3. O-DECLINATIE PRONOMEN DEMONSTRATIVUM ὅδε A. GRAMMATICA. 1. Declinatie van de o-stammen

LES 3. O-DECLINATIE PRONOMEN DEMONSTRATIVUM ὅδε A. GRAMMATICA. 1. Declinatie van de o-stammen LES 3 O-DECLINATIE PRONOMEN DEMONSTRATIVUM ὅδε A. GRAMMATICA a. Substantiva 1. Declinatie van de o-stammen De masculina (en feminina) van de o-declinatie eindigen in de nominativus singularis op -ος, de

Διαβάστε περισσότερα

LES 2 MASCULINA VAN DE A-DECLINATIE IMPERFECTUM EN AORISTUS VAN ΛΟΥΩ A. GRAMMATICA. 1. Declinatie van masculiene a-stammen SINGULARIS

LES 2 MASCULINA VAN DE A-DECLINATIE IMPERFECTUM EN AORISTUS VAN ΛΟΥΩ A. GRAMMATICA. 1. Declinatie van masculiene a-stammen SINGULARIS LES 2 MASCULINA VAN DE A-DECLINATIE IMPERFECTUM EN AORISTUS VAN ΛΟΥΩ A. GRAMMATICA 1. Declinatie van masculiene a-stammen burger jonge man SINGULARIS nominativus πολίτης νεανίας genitivus πολίτου νεανίου

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ ik ζύ je/jij - hij/zij/het 1 e persoon 2 e persoon 3 e persoon mnl vrl onz

ἐγώ ik ζύ je/jij - hij/zij/het 1 e persoon 2 e persoon 3 e persoon mnl vrl onz Overzicht persoonlijk voornaamwoord ἐγώ ik ζύ je/jij - hij/zij/het 1 e persoon 2 e persoon 3 e persoon mnl vrl onz enkelvoud ἐγώ - ζύ - - - - gen ἐμοῦ μου ζοῦ ζου αὐηοῦ αὐηῆς αὐηοῦ dat ἐμοί μοι ζοί ζοι

Διαβάστε περισσότερα

Konsonantische Deklination : ρ- und ν-stämme. ὁ μήν τοῦ μην-ός τῷ μην-ί τὸν μῆν-α (ὦ μήν) ὁ κρατήρ τοῦ κρατῆρ-ος τῷ κρατῆρ-ι τὸν κρατῆρ-α (ὦ κρατήρ)

Konsonantische Deklination : ρ- und ν-stämme. ὁ μήν τοῦ μην-ός τῷ μην-ί τὸν μῆν-α (ὦ μήν) ὁ κρατήρ τοῦ κρατῆρ-ος τῷ κρατῆρ-ι τὸν κρατῆρ-α (ὦ κρατήρ) Konsonantische Deklination : ρ- und ν-stämme Substantiva (1) Sg. (a) -ηρ,-ηρος ὁ κρατήρ τοῦ κρατῆρ-ος τῷ κρατῆρ-ι τὸν κρατῆρ-α (ὦ κρατήρ) keine Ablautung! (b) -ην,-ηνος ὁ μήν τοῦ μην-ός τῷ μην-ί τὸν μῆν-α

Διαβάστε περισσότερα

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b Bijlage VWO 2009 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje 925-0041-a-VW-1-b Tekst 1 Aphrodite probeert op het slagveld Aeneas in veiligheid te brengen. 311 Καί νύ κεν ἔνθ' ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας, 312 εἰ μὴ ἄρ'

Διαβάστε περισσότερα

I. De verbuiging van de substan1even

I. De verbuiging van de substan1even I. De verbuiging van de substan1even A. De substan,even van de a- en de o- verbuiging B. De substan,even van de gemengde verbuiging Substan,even met stam op een medeklinker Substan,even met stam op een

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.

Διαβάστε περισσότερα

Klassieke Olympiaden Grieks POLYKRATES taaleigen van Herodotus

Klassieke Olympiaden Grieks POLYKRATES taaleigen van Herodotus Klassieke Olympiaden 2016-2017 Grieks POLYKRATES taaleigen van Herodotus Herodotus schreef in het Ionisch dialect, dat gesproken werd aan de westkust van Klein-Azië. Het Ionisch bevat een groot aantal

Διαβάστε περισσότερα

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 5.A De voorbereiding οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 3 τρεῖς ἡμέρας. τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἡ προαυλία E ἦν. ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur 20 06 Tekstboekje 600063-2-04t Begin Tekst 1 Mentes en Telemachus Mentes spoort Telemachus aan in actie

Διαβάστε περισσότερα

MOUSEION MOY EION. Wijzigingen in de derde editie

MOUSEION MOY EION. Wijzigingen in de derde editie MOUSEION MOY EION Wijzigingen in de derde editie Dit document bevat een volledige lijst van de wijzigingen in de derde editie van de cursus Mouseion (2013), ten opzichte van de tweede editie van 2010.

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Wanneer werd uw [document] afgegeven? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

GRAMMATICAAL OVERZICHTJE

GRAMMATICAAL OVERZICHTJE GRAMMATICAAL OVERZICHTJE VAN HET MINIMUMPAKKET VOOR DE DRIE-URENCURSUS HOOFDSTUKKEN 1-17 versie 15/08/2014 Grammaticaal overzichtje pag. 1 Grammaticaal overzichtje pag. 2 1. HET BEPAALD LIDWOORD mv. m.

Διαβάστε περισσότερα

PROLOOG ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 49 Ἐγένοντο Λήδᾳ Θεστιάδι τρεῖς παρθένοι, 50 Φοίβη Κλυταιμήστρα τ, ἐμὴ ξυνάορος, Ἑλένη τε ταύτης οἱ τὰ πρῶτ ὠλβισμένοι

PROLOOG ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 49 Ἐγένοντο Λήδᾳ Θεστιάδι τρεῖς παρθένοι, 50 Φοίβη Κλυταιμήστρα τ, ἐμὴ ξυνάορος, Ἑλένη τε ταύτης οἱ τὰ πρῶτ ὠλβισμένοι IPHIGENEIA IN AULIS GRIEKSE TEKST PROLOOG Het is ochtend in de havenplaats Aulis. Agamemnon en Menelaos hebben de Griekse legers en vloten verzameld om naar Troje te varen om Helena, de vrouw van Menelaos,

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ελληνικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. νιόπαντρο ζευγάρι Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Geachte heer Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte mevrouw Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte heer, mevrouw Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Αξιότιμε κύριε, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμη κυρία, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven:

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: SLEUTEL bij oefening pagina 34 Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: sleutel sleutel sleutel λεξικό lexieko ανέκδοτο anekδoto καρδιά karδja woordenboek anekdote, grap, mop hart μορφολογία

Διαβάστε περισσότερα

LES 11. STAMMEN OP Σ PERFECTUM EN PLUSQUAMPERFECTUM MEDII van λούω A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van stammen op -σ.

LES 11. STAMMEN OP Σ PERFECTUM EN PLUSQUAMPERFECTUM MEDII van λούω A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van stammen op -σ. LES 11 STAMMEN OP Σ PERFECTUM EN PLUSQUAMPERFECTUM MEDII van λούω A. GRAMMATICA 1. Verbuiging van stammen op -σ. We onderscheiden de volgende groepen: 1. Νeutra op -ος, o.a. ἔθνος, ἦθος, ἔπος (stam eindigt

Διαβάστε περισσότερα

LES 4 PERFECTUM EN PLUSQUAMPERFECTUM VAN ΛΟΥΩ FUTURUM EN AORISTUS VAN MUTA-STAMMEN PARTIKELS VRAAGWOORDEN PRAEPOSITIES A.

LES 4 PERFECTUM EN PLUSQUAMPERFECTUM VAN ΛΟΥΩ FUTURUM EN AORISTUS VAN MUTA-STAMMEN PARTIKELS VRAAGWOORDEN PRAEPOSITIES A. LES 4 PERFECTUM EN PLUSQUAMPERFECTUM VAN ΛΟΥΩ FUTURUM EN AORISTUS VAN MUTA-STAMMEN PARTIKELS VRAAGWOORDEN PRAEPOSITIES A. GRAMMATICA 1. Perfectum en Plusquamperfectum Activi van λούω Indicativus perfecti

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA

THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA Alleen de strijd om op de top te komen, is reeds voldoende om het hart van een mens met geluk te vervullen. Beschouw Sisyfus maar als een gelukkig mens Albert Camus THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA

Διαβάστε περισσότερα

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam

Διαβάστε περισσότερα

Overzicht grammatica Kosmos voor DT Grieks Lidwoord. ὁ, ἡ, τό: de, het

Overzicht grammatica Kosmos voor DT Grieks Lidwoord. ὁ, ἡ, τό: de, het Lidwoord ὁ, ἡ, τό: de, het. nom. ev. ὁ ἡ τό gen. ev. τοῦ τῆς τοῦ dat. ev. τῷ τῇ τῷ acc. ev. τόν τήν τό nom. mv. οἱ αἱ τά gen. mv. τῶν τῶν τῶν dat. mv. τοῖς ταῖς τοῖς acc. mv τούς τάς τά Zelfstandig naamwoord

Διαβάστε περισσότερα

Nieuwgriekse Grammatica. Een compleet Nieuwgriekse Grammatica & Syntaxis

Nieuwgriekse Grammatica. Een compleet Nieuwgriekse Grammatica & Syntaxis Nieuwgriekse Grammatica Een compleet Nieuwgriekse Grammatica & Syntaxis Van dezelfde auteur is ook het onderstaande boek verschenen: Grammatica Nederlands in het Grieks Ολλανδική Γραμματική στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Michèle TILLARD Lycée Montesquieu, LE MANS janvier Ἡ φλέψ Φλέψ Τὴν φλέβα Τῆς φλεβός Τῇ φλεβί

Michèle TILLARD Lycée Montesquieu, LE MANS janvier Ἡ φλέψ Φλέψ Τὴν φλέβα Τῆς φλεβός Τῇ φλεβί Michèle TILLAR Lycée Montesquieu, 72000 LE MAS janvier 2011 LA 3 ème ÉCLIAISO Les radicaux à occlusives (γ, β, δ, κ, π, τ, χ, θ, φ) Ὁ κόραξ Κόραξ Τὸν κόρακα Τοῦ κόρακος Τῷ κόρακι Ἡ φλέψ Φλέψ Τὴν φλέβα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ Α VAN SARDES TOT CUNAXA. Cap. 1: De voorbereiding.

ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ Α VAN SARDES TOT CUNAXA. Cap. 1: De voorbereiding. ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ Α VAN SARDES TOT CUNAXA Cap. 1: De voorbereiding. 1 2 Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο, πρεσβύτερος μὲν Ἀρταξέρξης, νεώτερος δὲ Κῦρος ἐπεὶ δὲ ἠσθένει Δαρεῖος καὶ ὑπώπτευε τελευτὴν

Διαβάστε περισσότερα

Euripides. De Elektra

Euripides. De Elektra Euripides De Elektra 1 Copyright (C) 2014 drs.j.h. van Hal Ingeleid, becommentarieerd en vertaald door drs. J.H. van Hal 2 Inhoud Euripides... 1 De Elektra... 1 I. INLEIDING... 5 I.1 De Tragedie... 5 I.2

Διαβάστε περισσότερα

2.-Relaciona grupos sintácticos que están en el mismo caso: γυπός πυραμίδων αἰθíοπες γῦπες μύρμηκι μάστιξι αἶγας κῆρυξ

2.-Relaciona grupos sintácticos que están en el mismo caso: γυπός πυραμίδων αἰθíοπες γῦπες μύρμηκι μάστιξι αἶγας κῆρυξ Ejercicios 3º declinación. Temas consonantes: (Temas en oclusivas) 1.-Siguiendo el modelo de la tercera declinación, completa el siguiente cuadro con la palabra: αἴξ, αἰγός 2.-Relaciona grupos sintácticos

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που κατεβάσατε τις κάρτες ερωτήσεων. Θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες από τις εμπειρίες μας μαζί σας.

Σας ευχαριστούμε που κατεβάσατε τις κάρτες ερωτήσεων. Θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες από τις εμπειρίες μας μαζί σας. Κάρτες ερωτήσεων Σας ευχαριστούμε που κατεβάσατε τις κάρτες ερωτήσεων. Θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες από τις εμπειρίες μας μαζί σας. 1. Πρώτα αφήνουμε τους ανθρώπους να μιλήσουν για περίπου δέκα λεπτά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΥΡΙΕΣ. de walkuren PAULO COELHO PAULO COELHO. livanis ΛΙΒΑΝΗΣ

ΒΑΛΚΥΡΙΕΣ. de walkuren PAULO COELHO PAULO COELHO. livanis ΛΙΒΑΝΗΣ ΒΑΛΚΥΡΙΕΣ PAULO COELHO ΛΙΒΑΝΗΣ de walkuren PAULO COELHO livanis Ο ήρωας των Βαλκυριών είναι ένας άνθρωπος που θέλει να αλλάξει τη ζωή του και να ακολουθήσει ένα όνειρο: να πάει στην έρηµο Μοχάβη για να

Διαβάστε περισσότερα

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 Ιδιοκτήτης Εκδότης Ολλανδό-Ελληνικός Σύλλογος Βορείου Ελλάδος Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη NGVNG - Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Henri Shoemaker, Bibliothek Almelo Πληροφοριακή παιδεία Η πληροφοριακή παιδεία είναι ένα σύνολο ικανοτήτων, που απαιτούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 GR RENGÖRA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 8 Ρυθμίσεις 10 Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ζάω leven Ζεύς, Διός/Ζηνός, ὁ Zeus ζηλόω benijden, gelukkig prijzen. Η ἤ 1. of; 2. dan; 3. vraagwoord ἡγέομαι heersen

Ζ ζάω leven Ζεύς, Διός/Ζηνός, ὁ Zeus ζηλόω benijden, gelukkig prijzen. Η ἤ 1. of; 2. dan; 3. vraagwoord ἡγέομαι heersen WOORDENLIJST Α Ἀγαμέμνων, Ἀγαμέμνονος, ὁ Agamemnon ἄγαν al te erg ἄγω brengen, leiden; ἄγομαι + acc. trouwen met ἀγών, ἀγῶνος, ὁ strijd, inspanning ἀδικέομαι (pass.) onrecht ondergaan ἀδύνατος onmogelijk

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Over de droom of het leven van Loukianos

Over de droom of het leven van Loukianos Over de droom of het leven van Loukianos De dood van Hyakinthos Van Jean Broc -0 Pen en Penseel 00 Inhoud Inleiding.... Loukianos werk.... Over de droom of het leven van Loukianos.... Loukianos droom...

Διαβάστε περισσότερα

LES 13 ANOMALIA A. GRAMMATICA. Sommige substantiva hebben een enigszins afwijkende declinatie.

LES 13 ANOMALIA A. GRAMMATICA. Sommige substantiva hebben een enigszins afwijkende declinatie. LES 13 ANOMALIA A. GRAMMATICA Sommige substantiva hebben een enigszins afwijkende declinatie. ὁ / ἡ βοῦς rund singularis pluralis nom. βοῦς βόες gen. βοός βοῶν dat. βοΐ βουσί(ν) acc. βοῦν βοῦς voc. βοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Invulgrammatica Grieks klas 3

Invulgrammatica Grieks klas 3 Naam:... Invulgrammatica Grieks klas 3 de weg naar het hoofd gaat via de hand nom.... functie onderwerp naamw. deel bijvoeglijke bepaling meewerkend voorwerp instrument/oorzaak na voorzetsels lijdend voorwerp

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται written by Seumas Macdonald Τὸ δεύτερον κεφαλαῖον πόλεις καὶ χώραι Λονδόνιον ἐστι πόλις. καὶ Ῥώμη καὶ Ἀθῆναί εἰσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Format adresse postale aux États-Unis : nom du destinataire numéro de la rue + nom de la rue nom de la

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur 20 00 Tekstboekje 000007 6A Begin Tekst 1 Tijdens een koorzang zijn dienaren opgekomen met de gevangen

Διαβάστε περισσότερα

I,1 r. 1 Περσέων Β2 ὁ λόγιος, historicus, geschiedkundige οἱ Φοίνικες, Φοινίκων Phoeniciërs r Wat de Perzen zeggen staat in aci.

I,1 r. 1 Περσέων Β2 ὁ λόγιος, historicus, geschiedkundige οἱ Φοίνικες, Φοινίκων Phoeniciërs r Wat de Perzen zeggen staat in aci. I,1 r. 1 Περσέων Β2 ὁ λόγιος, historicus, geschiedkundige οἱ Φοίνικες, Φοινίκων Phoeniciërs r. 2-19 Wat de Perzen zeggen staat in aci. διαφορῆς A1 ἡ διαφορή meningsverschil, strijd θάλασσης A2 ἡ Ἐρυθρὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Περί της Περεγρίνου τελευτής

Περί της Περεγρίνου τελευτής Περί της Περεγρίνου τελευτής Ingeleid, becommentariëerd en vertaald door drs. J.H.van Hal. 2 3 drs. J.H. van Hal 206 Inhoud Inleiding.... 9 4 Het levenseinde van Peregrinos... 2. Peregrinos en zijn opmerkelijke

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR MEDELSTOR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Overzicht van veel toegepaste SMD componenten & Codering van SMD weerstanden

Overzicht van veel toegepaste SMD componenten & Codering van SMD weerstanden Overzicht van veel toegepaste SMD componenten & Codering van SMD weerstanden 1 Inhoud Pagina Afmetingen van veel standaard gebruikte SMD Chips...3 Pad afmetingen voor het ontwerpen van print lay out..4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Geschäftskorrespondenz Brief

Geschäftskorrespondenz Brief - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikanisches Adressenformat: Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl Mr. J. Rhodes, Rhodes

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι ΙI

Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι ΙI Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι ΙI Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος Αγγέλου 4 η ενότητα: «Οι πράξεις και η θέση των κινήτρων στην βυζαντινή ιστορική αφήγηση» Κύρια σημεία του μαθήματος Αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 13. The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns

Chapter 13. The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns Chapter 13 The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns 13.1 In chapters 4, 6, and 8 we met various forms of the Definite Article ὁ ἡ τό and the Third Personal Pronoun αὐτός αὐτή αὐτό.

Διαβάστε περισσότερα

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 8 Πριν από την πρώτη χρήση 8 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 ISANDE NL GR NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 NEDERLANDS 4 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie 4 Veiligheidsvoorschriften 5 Montage 7 Beschrijving van het product 8 Bediening 9 Het eerste gebruik 13 Dagelijks

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου Άσκηση 1η Η σκληρή δουλειά των γραφέων Στα βυζαντινά μοναστήρια λειτουργούσαν scriptoria, δηλαδή εργαστήρια όπου

Διαβάστε περισσότερα

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo γεια σας 2 ik εγώ 3 ben είµαι 4 van από 5 mijn µου 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, ΚΑΛΛΙΑΣ, ΚΡΙΤΙΑΣ, ΠΡΟΔΙΚΟΣ, ΙΠΠΙΑΣ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, ΚΑΛΛΙΑΣ, ΚΡΙΤΙΑΣ, ΠΡΟΔΙΚΟΣ, ΙΠΠΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, ΚΑΛΛΙΑΣ, ΚΡΙΤΙΑΣ, ΠΡΟΔΙΚΟΣ, ΙΠΠΙΑΣ I ΕΤ. Πόθεν, ὦ Σώκρατες, φαίνῃ; ἢ δῆλα δὴ ὅτι ἀπὸ κυνηγεσίου τοῦ 309 περὶ τὴν Ἀλκιβιάδου ὥραν;

Διαβάστε περισσότερα

Οι γραπτοί νόµοι και τα ήθη

Οι γραπτοί νόµοι και τα ήθη Οι γραπτοί νόµοι και τα ήθη 39-40 Προτεινόµενοι διδακτικοί στόχοι (Κείµενο από µετάφραση) Να κατανοήσουν οι µαθητές: ότι ο Ισοκράτης αντιτίθεται στην πολυνοµία που υπάρχει στην εποχή του και όχι στους

Διαβάστε περισσότερα

Application Motivational Cover Letter

Application Motivational Cover Letter - Opening Geachte heer Formal, male recipient, name unknown Geachte mevrouw Formal, female recipient, name unknown Geachte heer, mevrouw Formal, recipient name and gender unknown Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη

Διαβάστε περισσότερα

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Preview of Grammar Sections from A Greek Ørberg. 1. ἡ γραμματικὴ τέχνη

Preview of Grammar Sections from A Greek Ørberg. 1. ἡ γραμματικὴ τέχνη Preview of Grammar Sections from A Greek Ørberg The below document is a rough draft of the grammar material in the first 10 chapters of my translation of Ørberg s Lingua Latina, Familia Romana into Ancient

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: ( 52) Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν «Ἐγὼ δ, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννομώτατα, μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγράμματα 8 Ρυθμίσεις 9 Πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS1 90320 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

LES 12 STAMMEN OP Υ, Ι, ΕΥ EN Ω A. GRAMMATICA

LES 12 STAMMEN OP Υ, Ι, ΕΥ EN Ω A. GRAMMATICA LES 12 STAMMEN OP Υ, Ι, ΕΥ EN Ω A. GRAMMATICA We onderscheiden de volgende groepen: 1. Substantiva op -υς / -υ die de υ in alle naamvallen handhaven. 2. Substantiva op -υς / -υ die de υ in de pluralis

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

14 Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου λέγοντες, Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν ἐφ ὅσον μετ αὐτῶν ἐστιν ὁ

14 Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου λέγοντες, Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν ἐφ ὅσον μετ αὐτῶν ἐστιν ὁ AGE Unit 9 (Middle voice) BIBLICAL reading The synoptic versions of the parable of the cloth and wineskins. Κατὰ Μαθθαῖον 9.14-17 14 Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου λέγοντες, Διὰ τί ἡμεῖς καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΕΜΑ: Εγκώμιο των προγόνων, των πατέρων και της σύγχρονης γενιάς. Υποδήλωση του θέματος του Επιταφίου. ΠΡΟΓΟΝΟΙ (Από τη μυθική εποχή ως το τέλος των Περσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπέρ Μαντιθέου, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 1. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε το αντικείμενο. α. Ἡ τοῦ Θεοῦ φρόνησις πάντων ἐπιμελεῖται. β. Ἀνθρώπου ψυχὴ τοῦ θείου μετέχει. γ. Τὸ τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσι. δ. Στέργε μὲν

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING LED-TV * De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD 8525 / HD8527 Dansk Suomi Svenska Nederlands Norsk GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING

Διαβάστε περισσότερα

Nominativus 3rd person (αὐτός, αὐτή, αὐτό) is not used for he/she/it/they. (οὗτος, ἐκεῖνος can be used instead)

Nominativus 3rd person (αὐτός, αὐτή, αὐτό) is not used for he/she/it/they. (οὗτος, ἐκεῖνος can be used instead) Overview personal pronoun ἐγώ - I ἡμεῖς - we σύ - you ὑμεῖς - you Nominativus 3rd person (αὐτός, αὐτή, αὐτό) is not used for he/she/it/they. (οὗτος, ἐκεῖνος can be used instead) 1st person 2nd person 3rd

Διαβάστε περισσότερα