στις προτάσεις XS / ,5 τοις εκατό 55 τοις εκατό Οποιοδήποτε και ολόκληρο πληρωτέο ετησίως ως δεδουλευμένο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στις προτάσεις XS0255675794/025567579 413.281.000 72,5 τοις εκατό 55 τοις εκατό Οποιοδήποτε και ολόκληρο πληρωτέο ετησίως ως δεδουλευμένο"

Transcript

1 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ Η.Π.Α. (ΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ S» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «SECURITIES ACT» (ΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ)) Ή ΣΤΙΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ ΚΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ, ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΟΥ ΓΚΟΥΑΜ, ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΑΜΟΑ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΟΥΕΪΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΙΑΝΑ), ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ Η ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Η ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΒΛΕΠΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩ). 14 Μαΐου 2012 Η Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει προτάσεις ανταλλαγής και προσφοράς υφιστάμενων εξαγοράσιμων ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης με κυμαινόμενο επιτόκιο αξίας , που λήγουν το Η Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (πρώην Marfin Popular Bank Public Co Ltd) (ο Εκδότης) ανακοινώνει σήμερα τις προσκλήσεις της προς τους κατόχους (υπό την επιφύλαξη των περιορισμών προσφοράς που αναφέρονται κατωτέρω) των σε κυκλοφορία εξαγοράσιμων ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης με κυμαινόμενο επιτόκιο αξίας , που λήγουν το 2016 (ISIN XS ) (τα Υφιστάμενα Ομόλογα) για: (α) (β) ανταλλαγή των Υφιστάμενων Ομολόγων με Ομόλογα σε Ευρώ Σταθερού Επιτοκίου υψηλής εξασφάλισης ληξιπρόθεσμα το 2016 (τα Νέα Ομόλογα) που θα εκδοθούν από τον Εκδότη (η Πρόταση Ανταλλαγής), ή προσφορά των Υφιστάμενων Ομολόγων για επαναγορά από τον Εκδότη έναντι μετρητών (η Πρόταση Προσφοράς και μαζί με την Πρόταση Ανταλλαγής, οι Προτάσεις). Ο Εκδότης προβαίνει στις Προτάσεις στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης στρατηγικής του για τη διαχείριση κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, ο Εκδότης αποσκοπεί να ενισχύσει το δείκτη των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1). Ο Εκδότης δεν σκοπεύει προς το παρόν να ασκήσει τα δικαιώματα ανάκλησης για πληρωμή των Υφιστάμενων Ομολόγων. Οι Προτάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα της 14 Μαΐου 2012 (το Πληροφοριακό Σημείωμα). Κωδικός ISIN Ανεξόφλητο Αναλογία Τιμή Προσφοράς Ποσό υποκείμενο Ονομαστικό Ποσό Ανταλλαγής στις προτάσεις XS / ,5 τοις εκατό 55 τοις εκατό Οποιοδήποτε και ολόκληρο Νέα Ομόλογα Τιμή Έκδοσης Κουπόνι Λήξη Ομόλογα σε Ευρώ 100,00 τοις εκατό 8,00 τοις εκατό 1 Ιουνίου 2016 Σταθερού Επιτοκίου με κατ έτος προτεραιότητα ληξιπρόθεσμα το 2016 πληρωτέο ετησίως ως δεδουλευμένο Αντίγραφα του Πληροφοριακού Σημειώματος διατίθενται από τους Συνδιαχειριστές των Προσφορών (Joint Dealer Managers) και από τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής και Προσφοράς (Exchange and Tender Agent) όπως αναφέρεται κατωτέρω. Λέξεις με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση αλλά δεν ορίζονται σ αυτήν έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα. Σελίδα 1/7

2 Η Πρόταση Ανταλλαγής Τίμημα Ανταλλαγής Κάθε Κάτοχος Ομολόγων, του οποίου τα Υφιστάμενα Ομόλογα έχουν γίνει αποδεκτά προς ανταλλαγή σύμφωνα με την Πρόταση Ανταλλαγής, θα λάβει, κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού, συνολικό ονομαστικό ποσό Νέων Ομολόγων (στρογγυλοποιημένο προς τα κάτω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του ποσού των 1.000) ίσο προς το γινόμενο του (i) συνολικού ονομαστικού ποσού Υφιστάμενων Ομολόγων που έχουν γίνει αποδεκτά προς ανταλλαγή από τον εν λόγω Κάτοχο Ομολόγων και (ii) της Αναλογίας Ανταλλαγής. Σε περίπτωση τέτοιας στρογγυλοποίησης, οι Κάτοχοι Ομολόγων θα δικαιούνται να λάβουν κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού, αντί του μερικού ονομαστικού ποσού των Νέων Ομολόγων όπως έχει στρογγυλοποιηθεί, Στρογγυλοποιημένο Ποσό Μετρητών. Νέα Ομόλογα Τα Νέα Ομόλογα θα είναι σε Ευρώ Σταθερού Επιτοκίου και υψηλής εξασφάλισης ληξιπρόθεσμα το 2016 και θα εκδοθούν σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ομολόγων Ευρώ του Εκδότη. Το πληρωτέο επιτόκιο επί των Νέων Ομολόγων θα είναι 8,00 τοις εκατό κατ έτος και η τιμή έκδοσης θα είναι 100,00 τοις εκατό. Η ελάχιστη ονομαστική αξία των Νέων Ομολόγων θα είναι Η Πρόταση Προσφοράς Το πληρωτέο ποσό μετρητών, κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού, από τον Εκδότη σε κάθε Κάτοχο Ομολόγων του οποίου τα Υφιστάμενα Ομόλογα γίνονται αποδεκτά για επαναγορά σύμφωνα με την Πρόταση Προσφοράς θα ισούται με το 55 τοις εκατό του ονομαστικού ποσού των Υφιστάμενων Ομολόγων («Τιμή Προσφοράς»). Δεδουλευμένοι Τόκοι Ο Εκδότης θα πληρώσει επίσης σε κάθε Κάτοχο Ομολόγων του οποίου τα Υφιστάμενα Ομόλογα (i) γίνονται αποδεκτά προς ανταλλαγή σύμφωνα με την Πρόταση Ανταλλαγής ή (ii) γίνονται αποδεκτά προς επαναγορά σύμφωνα με την Πρόταση Προσφοράς, Δεδουλευμένους Τόκους κατά την ημερομηνία Διακανονισμού. Συμμετοχή στις Προτάσεις Προκειμένου να: (α) (β) συμμετάσχουν και να δικαιούνται να λάβουν Νέα Ομόλογα σύμφωνα με την Πρόταση Ανταλλαγής, οι Κάτοχοι Ομολόγων θα πρέπει εγκύρως να προσφέρουν τα Υφιστάμενα Ομόλογα για ανταλλαγή, υποβάλλοντας ή φροντίζοντας να υποβληθεί για λογαριασμό τους έγκυρη Εντολή Ανταλλαγής την οποία θα πρέπει να λάβει ο Εκπρόσωπος Ανταλλαγής και Προσφοράς έως την Προθεσμία Λήξης, ή συμμετάσχουν και να δικαιούνται να λάβουν την Τιμή Προσφοράς σύμφωνα με την Πρόταση Προσφοράς, οι Κάτοχοι Ομολόγων θα πρέπει εγκύρως να προσφέρουν τα Υφιστάμενα Ομόλογα για επαναγορά, υποβάλλοντας ή φροντίζοντας να υποβληθεί για λογαριασμό τους έγκυρη Εντολή Προσφοράς την οποία θα πρέπει να λάβει ο Εκπρόσωπος Ανταλλαγής και Προσφοράς έως την Προθεσμία Λήξης. Εντολές Ανταλλαγής και Εντολές Προσφοράς θα πρέπει να υποβληθούν για ελάχιστο ονομαστικό ποσό των Υφιστάμενων Ομολόγων , που είναι η ελάχιστη ονομαστική αξία των Υφιστάμενων Ομολόγων, και εν συνεχεία δύνανται να υποβάλλονται για ακέραια πολλαπλάσια του ποσού των Εντολές Προσφοράς και Εντολές Ανταλλαγής οι οποίες αφορούν ονομαστικό ποσό Υφιστάμενων Ομολόγων που υπολείπεται των θα απορρίπτονται. Επιπρόσθετα, για να συμμετάσχουν στην Πρόταση Ανταλλαγής, οι Κάτοχοι Ομολόγων θα πρέπει εγκύρως να προσφέρουν για ανταλλαγή επαρκή Υφιστάμενα Ομόλογα (το Ελάχιστο Ποσό Πρότασης Ανταλλαγής) ούτως ώστε να δικαιούνται να λάβουν, σύμφωνα με τους όρους της Πρότασης Ανταλλαγής, ονομαστικό ποσό Νέων Ομολόγων τουλάχιστον της ελάχιστης ονομαστικής αξίας των Νέων Ομολόγων ύψους Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Κάτοχος Ομολόγων προσφέρει Υφιστάμενα Ομόλογα για ανταλλαγή σε ποσό που υπολείπεται του Ελάχιστου Ποσού Πρότασης Ανταλλαγής αλλά είναι μεγαλύτερο των , δε θα δικαιούται να συμμετάσχει στην Πρόταση Ανταλλαγής και αντ αυτού θα θεωρείται ότι έχει προσφέρει τα εν λόγω Υφιστάμενα Ομόλογα για επαναγορά σύμφωνα με την Πρόταση Προσφοράς. Εντολές Ανταλλαγής που αφορούν σε ονομαστικό ποσό των Υφιστάμενων Ομολόγων που υπολείπεται των θα απορρίπτονται. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η Πρόταση Ανταλλαγής και η Πρόταση Προσφοράς είναι εναλλακτικές επιλογές για τους Κάτοχους Ομολόγων, και οι Κάτοχοι Ομολόγων που έχουν υποβάλει Εντολή Ανταλλαγής ή Εντολή Προσφοράς δε μπορούν να υποβάλουν και Εντολή Προσφοράς ή Εντολή Ανταλλαγής, ανάλογα με την περίπτωση, όσον αφορά τα ίδια Υφιστάμενα Ομόλογα, χωρίς προηγουμένως να ανακαλέσουν εγκύρως την αρχική τους εντολή. Οι Εντολές Ανταλλαγής και οι Εντολές Προσφοράς θα είναι ανέκκλητες από τη στιγμή της υποβολής τους, εκτός περιορισμένων περιπτώσεων που περιγράφονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα. Σελίδα 2/7

3 Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Γεγονότων Γεγονός Χρόνος και Ημερομηνία Έναρξη Προτάσεων Ανακοίνωση των Προτάσεων. Πληροφοριακό Σημείωμα διαθέσιμο από τους Συνδιαχειριστές των Προσφορών και τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής και Προσφοράς. 14 Μαΐου 2012 Προθεσμία Λήξης Προθεσμία για τη λήψη έγκυρης Εντολής Ανταλλαγής ή έγκυρης Εντολής Προσφοράς από τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής και Προσφοράς προκειμένου οι Κάτοχοι Ομολόγων να μπορούν να συμμετάσχουν στις Προτάσεις μ.μ. (Ω.Κ.Ε.) 28 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων των Προτάσεων Ανακοίνωση περί του εάν ο Εκδότης θα αποδεκθεί τις έγκυρες προσφορές των Υφιστάμενων Ομολόγων για ανταλλαγή και προσφορές των Υφιστάμενων Ομολόγων για επαναγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις. Σε περίπτωση που οι προσφορές γίνουν αποδεκτές, ο Εκδότης θα ανακοινώσει επίσης (i) το τελικό συνολικό ονομαστικό ποσό των Υφιστάμενων Ομολόγων που έγινε αποδεκτό για ανταλλαγή ή επαναγορά, ανάλογα με την περίπτωση και (ii) το τελικό συνολικό ονομαστικό ποσό των Νέων Ομολόγων που πρόκειται να εκδοθούν. Η πιο σύντομη πρακτικά ημερομηνία μετά την Προθεσμία Λήξης Ημερομηνία Διακανονισμού Αναμενόμενη ημερομηνία Διακανονισμού για τις Προτάσεις. 1 Ιουνίου 2012 Ο Εκδότης δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να παρατείνει, ανανεώνει, τροποποιεί, ανακαλεί οποιαδήποτε προϋπόθεση ή να τερματίζει οποιαδήποτε Πρόταση οποτεδήποτε (με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου και όπως προβλέπεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα) και οι ανωτέρω ώρες και ημερομηνίες τελούν υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος του Εκδότη να παρατείνει, ανανεώνει, τροποποιεί και/ή τερματίζει οποιαδήποτε Πρόταση. Οι Κάτοχοι Ομολόγων καλούνται να επιβεβαιώσουν με οποιαδήποτε τράπεζα, χρηματιστηριακή εταιρεία ή άλλο διαμεσολαβητή μέσω των οποίων κατέχουν Υφιστάμενα Ομόλογα πότε οι ως άνω διαμεσολαβητές θα πρέπει να λάβουν εντολές από τον Κάτοχο Ομολόγων προκειμένου αυτός να μπορέσει να συμμετάσχει ή (στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η ανάκληση) να ανακαλέσει την εντολή για συμμετοχή στις Προτάσεις εντός των προθεσμιών που προσδιορίζονται ανωτέρω και στο Πληροφοριακό Σημείωμα. Οι προθεσμίες που τίθενται από οποιονδήποτε τέτοιο διαμεσολαβητή ή Σύστημα Εκκαθάρισης για την υποβολή και ανάκληση Εντολών Ανταλλαγής και Εντολών Προσφοράς θα είναι συντομότερες από τις σχετικές προθεσμίες που προσδιορίζονται ανωτέρω και στο Πληροφοριακό Σημείωμα. Εκτός εάν άλλως δηλώνεται, ανακοινώσεις αναφορικά με τις Προτάσεις θα λαμβάνουν χώρα δια της δημοσίευσης των εν λόγω ανακοινώσεων μέσω της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (www.bourse.lu) και μπορούν επίσης (α) να ανευρεθούν στο σχετική οθόνη «Reuters International Insider Screen», (β) να λάβουν χώρα δια της αποστολής γνωστοποιήσεων στα Συστήματα Εκκαθάρισης προς διαβίβαση στους Άμεσους Συμμετέχοντες και (γ) δια της έκδοσης δελτίου τύπου σε Υπηρεσία Ειδήσεων (Notifying News Service). Αντίγραφα όλων των ως άνω ανακοινώσεων, δελτίων τύπου και γνωστοποιήσεων μπορούν επίσης να ληφθούν από τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής και Προσφοράς, του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται κατωτέρω. Ενδέχεται να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στις περιπτώσεις που οι γνωστοποιήσεις αποστέλλονται στα Συστήματα Εκκαθάρισης και οι Κάτοχοι Ομολόγων παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Εκπρόσωπο Ανταλλαγής και Προσφοράς για τις σχετικές ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια των Προτάσεων. Επιπρόσθετα, οι Κάτοχοι Ομολόγων μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες με τους Συνδιαχειριστές των Προσφορών, κάνοντας χρήση των κατωτέρων στοιχείων επικοινωνίας. Οι Κάτοχοι Ομολόγων καλούνται να διαβάζουν προσεκτικά το Πληροφοριακό Σημείωμα για πλήρεις λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες συμμετοχής στις Προτάσεις. Η Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και η J.P. Morgan Securities Ltd ενεργούν ως Συνδιαχειριστές των Προσφορών και η Citibank, N.A., London Branch ως Εκπρόσωπος Ανταλλαγής και Προσφοράς. Σελίδα 3/7

4 Τυχόν ερωτήσεις και αιτήματα για πληροφορίες αναφορικά με τις Προτάσεις δύνανται να απευθύνονται σε οποιονδήποτε από τους Συνδιαχειριστές των Προσφορών. Οι Συνδιαχειριστές των Προσφορών Citigroup Global Markets Limited HSBC Bank plc J.P. Morgan Securities Ltd. Citigroup Centre Canada Square Canary Wharf London E14 5LB 8 Canada Square London E14 5HQ 125 London Wall London EC2Y 5AJ Τηλέφωνο: Προσοχή: Liability Management Group Τηλέφωνο: Προσοχή: Liability Management Group Τηλέφωνο Προσοχή: Liability Management Τυχόν ερωτήσεις και αιτήματα για πληροφορίες αναφορικά με την αποστολή των Εντολών Ανταλλαγής και των Εντολών Προσφορών μπορούν να απευθύνονται στον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής και Προσφοράς. Εκπρόσωπος Ανταλλαγής και Προσφοράς Citibank, N.A., London Branch Citigroup Centre Canada Square Canary Wharf London E14 5LB Τηλέφωνο: Προσοχή: Exchange Team ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το Πληροφοριακό Σημείωμα. Η παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Σημείωμα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης αναφορικά με τις Προτάσεις. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία όσον αφορά στο περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης ή του Πληροφοριακού Σημειώματος ή σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, σας συνιστούμε να λάβετε άμεσα εξειδικευμένη οικονομική και νομική συμβουλή, μεταξύ άλλων αναφορικά με τις τυχόν φορολογικές συνέπειες, από τον χρηματιστή, τραπεζικό σύμβουλο, δικηγόρο, λογιστή σας ή άλλο ανεξάρτητο οικονομικό ή νομικό σύμβουλο. Κάθε ιδιώτης ή εταιρεία, για λογαριασμό των οποίων Υφιστάμενα Ομόλογα βρίσκονται στην κατοχή χρηματιστή, αντιπρόσωπου, τράπεζας, θεματοφύλακα, εταιρείας καταπιστεύματος ή οποιουδήποτε άλλου αποδέκτη εντολών ή διαμεσολαβητή, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το εν λόγω πρόσωπο εφόσον επιθυμεί να συμμετάσχει στις Προτάσεις. Ουδείς εκ των Συνδιαχειριστών των Προσφορών, του Εκπροσώπου Ανταλλαγής και Προσφοράς και του Εκδότη προβαίνει σε οποιαδήποτε σύσταση αναφορικά με τον εάν οι Κάτοχοι Ομολόγων θα πρέπει να προσφέρουν τα Υφιστάμενα Ομόλογα για ανταλλαγή ή να προσφέρουν τα Υφιστάμενα Ομόλογα για επαναγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα αποτελούν πρόταση προς πώληση ή αγορά ούτε πρόσκληση προς πώληση ή αγορά των Υφιστάμενων Ομολόγων και/ή των Νέων Ομολόγων, ανάλογα με την περίπτωση, (και προσφορές Υφιστάμενων Ομολόγων για ανταλλαγή και προσφορές Υφιστάμενων Ομολόγων για επαναγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις δε θα γίνονται αποδεκτές) από Κάτοχους Ομολόγων σε οποιαδήποτε περίπτωση που τέτοια πρόταση ή πρόσκληση πρότασης είναι παράνομη. Σε δικαιοδοσίες όπου το δίκαιο αξιογράφων, οι κανόνες blue sky ή οποιοιδήποτε άλλοι νόμοι απαιτούν η Πρόταση να υποβληθεί από αδειούχο χρηματιστή ή διαμεσολαβητή και οποιοσδήποτε εκ των Συνδιαχειριστών των Προσφορών ή οποιεσδήποτε εκ των αντίστοιχων συνδεδεμένων με αυτούς εταιρείες είναι τέτοιος αδειούχος χρηματιστής ή διαμεσολαβητής, η εν λόγω Πρόταση θα θεωρείται ότι έχει υποβληθεί στην εν λόγω δικαιοδοσία από τον εν λόγω Συνδιαχειριστή των Προσφορών ή από τη συνδεδεμένη εταιρεία, ανάλογα με την περίπτωση, για λογαριασμό του Εκδότη. Η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης και του Πληροφοριακού Σημειώματος μπορεί σε ορισμένες δικαιοδοσίες να απαγορεύεται διά νόμου. Τα πρόσωπα, στην κατοχή των οποίων περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση ή το Πληροφοριακό Σημείωμα, καλούνται από τον Εκδότη, τους Συνδιαχειριστές των Προσφορών και τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής και Προσφοράς να ενημερώνονται για τους περιορισμούς αυτούς και να τους τηρούν. Ηνωμένες Πολιτείες Οι Προτάσεις δεν υποβάλλονται και δε θα υποβληθούν, άμεσα ή έμμεσα στις ή εντός, ή με χρήση ταχυδρομείου, ή δια μέσου οποιουδήποτε διακρατικού ή εξωτερικού εμπορίου ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών εθνικής κεφαλαιαγοράς, των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε ή για λογαριασμό ή προς όφελος οποιωνδήποτε προσώπων των Η.Π.Α. (όπως ορίζονται στον Κανονισμό S του Νόμου Securities Act του 1933 των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως έχει τροποποιηθεί ( Securities Act ). Τα ανωτέρω συμπεριλαμβάνουν χωρίς περιορισμό τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέτυπο, τηλέφωνο, το διαδίκτυο και άλλες μορφές ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Συνεπώς, αντίτυπα της παρούσας ανακοίνωσης, του Πληροφοριακού Σημειώματος και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων ή εντύπων που σχετίζονται με τις Προτάσεις δεν ταχυδρομούνται, και δεν πρέπει να ταχυδρομούνται άμεσα ή έμμεσα, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να διαβιβάζονται, διανέμονται ή προωθούνται (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό από θεματοφύλακα, αποδέκτη εντολών ή καταπιστευματοδόχο) στις ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε πρόσωπα των Η.Π.Α. και τα Υφιστάμενα Ομόλογα δεν επιτρέπεται να προσφερθούν για ανταλλαγή ή να Σελίδα 4/7

5 προσφερθούν για επαναγορά κατά τη διάρκεια των Προτάσεων μέσω οποιασδήποτε τέτοιας χρήσης, μέσων, οργάνου ή εγκαταστάσεων ή μέσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από πρόσωπα των Η.Π.Α. Οποιαδήποτε υποτιθέμενη προσφορά Υφιστάμενων Ομολόγων για ανταλλαγή, ή οποιαδήποτε υποτιθέμενη προσφορά Υφιστάμενων Ομολόγων για επαναγορά, που προκύπτει αμέσως ή εμμέσως από παράβαση των παρόντων περιορισμών θα είναι άκυρη και οποιαδήποτε υποτιθέμενη προσφορά Υφιστάμενων Ομολόγων για ανταλλαγή, ή οποιαδήποτε υποτιθέμενη προσφορά Υφιστάμενων Ομολόγων για επαναγορά, που υποβάλλεται από πρόσωπο των Η.Π.Α., πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιοδήποτε αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί χωρίς να έχει διακριτική ευχέρεια εκ μέρους εντολέα που δίνει εντολές εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή εκ μέρους προσώπου των Η.Π.Α. θα είναι άκυρη και δε θα γίνεται αποδεκτή. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα αποτελεί προσφορά χρεογράφων προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε πρόσωπα των Η.Π.Α. Χρεόγραφα δεν επιτρέπεται να προσφέρονται ή πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες ελλείψει εγγραφής βάσει, ή εξαίρεσης από τις προϋποθέσεις εγγραφής, του νόμου Securities Act. Τα Νέα Ομόλογα δεν έχουν εγγραφεί και δε θα εγγραφούν βάσει του νόμου Securities Act ή των νόμων περί χρεογράφων οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν, πωληθούν ή αποσταλούν, άμεσα ή έμμεσα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή για λογαριασμό ή προς όφελος προσώπων των Η.Π.Α. Ο σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης και του Πληροφοριακού Σημειώματος περιορίζεται στις Προτάσεις και η παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Σημείωμα δεν δύναται να σταλεί ή δοθεί σε πρόσωπο εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός από την περίπτωση υπεράκτιας συναλλαγής σύμφωνα με τον Κανονισμό S βάσει του νόμου Securities Act. Κάθε κάτοχος Υφιστάμενων Ομολόγων ο οποίος συμμετέχει σε Πρόταση θα δηλώνει ότι δε βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι δε συμμετέχει στην εν λόγω Πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι συμμετέχει στην Πρόταση σύμφωνα με τον Κανονισμό S δυνάμει του νόμου Securities Act και ότι δεν είναι πρόσωπο των Η.Π.Α., ή ότι ενεργεί χωρίς να έχει διακριτική ευχέρεια εκ μέρους εντολέα που βρίσκεται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ο οποίος δε δίνει εντολές για συμμετοχή στην Πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν είναι πρόσωπο των Η.Π.Α. Για τον σκοπό της παρούσας και των δύο ανωτέρω παραγράφων, Ηνωμένες Πολιτείες σημαίνει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα εδάφη της και τις υπερπόντιες κτήσεις της, οποιαδήποτε πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών και την Περιφέρεια της Κολούμπια. Ιταλία Ούτε οι Προτάσεις, ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή έντυπα που έχουν σχέση με τις Προτάσεις έχουν καταχωριστεί ή θα καταχωριστούν σε διαδικασίες έγκρισης από το Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) δυνάμει των Ιταλικών νόμων και κανονισμών. Κάθε Πρόταση διενεργείται στη Δημοκρατία της Ιταλίας (Ιταλία) ως εξαιρεθείσα προσφορά δυνάμει του άρθρου 101 bis, παράγραφος 3 bis του Νομοθετικού Διατάγματος Αρ. 58 ημερ. 24 Φεβρουαρίου 1998, όπως έχει τροποποιηθεί (ο Νόμος περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών) και του άρθρου 35 bis, παράγραφος 4, υποπαράγραφος b) του Κανονισμού του CONSOB αρ ημερ. 14 Μαϊου 1999, όπως έχει τροποποιηθεί. Συνεπώς, κάτοχοι ή πραγματικοί δικαιούχοι των Υφιστάμενων Ομολόγων που βρίσκονται στην Ιταλία μπορούν να συμμετάσχουν στις Προτάσεις μόνο εφόσον τα Υφιστάμενα Ομόλογα που προσφέρονται για επαναγορά ή προσφέρονται προσφερθεί για ανταλλαγή έχουν ονομαστική αξία ή συνολικό ονομαστικό ποσό ίσο με ή μεγαλύτερο από , διαφορετικά κάτοχοι ή πραγματικοί δικαιούχοι Υφιστάμενων Ομολόγων που βρίσκονται στην Ιταλία δεν δύνανται να συμμετέχουν στις Προτάσεις και ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα και οποιαδήποτε άλλα έγραφα ή έντυπα που σχετίζονται με τις Προτάσεις μπορούν να διανεμηθούν ή με άλλο τρόπο διατεθούν σε αυτούς ως μέρος των Προτάσεων. Κάτοχοι ή πραγματικοί δικαιούχοι των Υφιστάμενων Ομολόγων δύνανται να προσφέρουν για ανταλλαγή τα Υφιστάμενα Ομόλογά τους ή δύνανται να προσφέρουν τα Υφιστάμενα Ομόλογα για επαναγορά, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις Προτάσεις μέσω εξουσιοδοτημένων προσώπων (όπως επενδυτικές επιχειρήσεις, τράπεζες ή οικονομικούς διαμεσολαβητές οι οποίοι επιτρέπεται να διενεργούν τέτοιες δραστηριότητες στην Ιταλία σύμφωνα με το Νόμο περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, τον Κανονισμό CONSOB Αρ ημερ 29 Οκτωβρίου 2007, όπως έχει κατά καιρούς τροποποιηθεί, και το Νομοθετικό Διάταγμα Αρ. 385 ημερ, 1 Σεπτεμβρίου 1993 όπως έχει τροποποιηθεί) και σε συμμόρφωση με τους εφαρμοζόμενους νόμους και κανονισμούς ή με τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται από το CONSOB ή οποιαδήποτε άλλη Ιταλική Αρχή. Κάθε διαμεσολαβητής οφείλει να συμμορφώνεται με τους εφαρμοζόμενους νόμους και κανονισμούς που αφορούν υποχρεώσεις πληροφόρησης έναντι των πελατών του σε σχέση με τα Ομόλογα ή τις Προτάσεις. Ηνωμένο Βασίλειο Η παρούσα πρόταση και το Πληροφοριακό Σημείωμα έχουν εκδοθεί από τον Εκδότη, ο οποίος εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και ο οποίος υπόκειται επίσης σε περιορισμένη εποπτεία από την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου (το FSA). H παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Σημείωμα διανέμονται μόνο σε υφιστάμενους κάτοχους των Υφιστάμενων Ομολόγων και απευθύνονται μόνο σε τέτοιους υφιστάμενους κάτοχους στο Ηνωμένο Βασίλειο που θα ήταν (αν ήταν πελάτες του Εκδότη) επαγγελματίες πελάτες ή επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι του Εκδότη κατά την έννοια των Κανονισμών του FSA. Η παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Σημείωμα δεν έχουν ως παραλήπτη ή απευθύνονται σε οποιαδήποτε πρόσωπα που θα ήταν ιδιώτες πελάτες κατά την έννοια των Κανονισμών του FSA και οποιαδήποτε τέτοια πρόσωπα οφείλουν να μην ενεργούν ή να στηρίζονται σε αυτή. Παραλήπτες της παρούσας ανακοίνωσης και/ή του Πληροφοριακού Σημειώματος πληροφορούνται ότι ο Εκδότης ενεργεί για δικό του λογαριασμό αναφορικά με τις Προτάσεις και δεν θα είναι υπεύθυνος έναντι οποιουδήποτε άλλου προσώπου για την παροχή προστασίας που θα παρείχετο στους πελάτες του Εκδότη ή για την παροχή συμβουλής σε σχέση με τις Προτάσεις. Επιπρόσθετα, η διαβίβαση της παρούσας ανακοίνωσης, του Πληροφοριακού Σημειώματος και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων ή υλικών σε σχέση με τις Προτάσεις δεν έχει εγκριθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τους σκοπούς της Ενότητας 21 του νόμου Financial Services and Markets Act του 2000.Συνεπώς, τέτοια έγγραφα και/ή έντυπα δεν διανέμονται, και δεν επιτρέπεται να διαβιβαστούν στο ευρύ κοινό εντός του Ηνωμένου Βασιλείου και η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων και/ή υλικών ως οικονομική προώθηση διενεργείται μόνο σε (i) πρόσωπα που βρίσκονται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, (ii) επαγγελματίες επενδυτές (ως ορίζεται στο Άρθρο 19(5) του νόμου Financial Services and Markets Act του 2000 (Financial Promotion) Order του 2005, ως έχει τροποποιηθεί (το Financial Promotion Order)), (iii) πρόσωπα που Σελίδα 5/7

6 υπάγονται στο Άρθρο 43(2) του Financial Promotion Order, ή (iv) οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα στα οποία νομίμως επιτρέπεται να διαβιβαστεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Γαλλία Οι Προτάσεις δεν υποβάλλονται, άμεσα ή έμμεσα, στο κοινό της Δημοκρατίας της Γαλλίας (Γαλλία). Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα, ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή έντυπα που σχετίζονται με τις Προτάσεις έχουν διανεμηθεί ή πρόκειται να διανεμηθούν στο κοινό της Γαλλίας και μόνο (i) παροχείς επενδυτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με διαχείριση χαρτοφυλακίου για λογαριασμό τρίτων μερών (personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers) και/ή (ii) εξειδικευμένους επενδυτές (investisseurs qualifées) εκτός από ιδιώτες, που σε κάθε περίπτωση ενεργούν για δικό τους λογαριασμό και ως ορίζεται, και σύμφωνα με, τα Άρθρα L , L και D έως D του Γαλλικού Νόμου Code Monétaire et Financier, δικαιούνται να συμμετέχουν στις Προτάσεις. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα ούτε οποιαδήποτε άλλα τέτοια έντυπα έχουν ή πρόκειται να καταχωριστούν προς έγκριση ή έχουν εγκριθεί από το Autorité des marchés financiers. Ελβετία Κάτοχοι Ομολόγων δύνανται μόνο να προσκαλούνται προς προσφορά για ανταλλαγή των Υφιστάμενων Ομολόγων τους με Νέα Ομόλογα σύμφωνα με την Πρόταση Ανταλλαγής και τα Νέα Ομόλογα δύνανται μόνο να προσφέρονται για πώληση ή με άλλο τρόπο στην ή εντός της Ελβετίας σύμφωνα με τις Προτάσεις σε συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς που είναι σε ισχύ στην Ελβετία. Για να διασφαλιστεί συμμόρφωση με τον Κώδικα «Swiss Code of Obligations» και με όλους τους υπόλοιπους εφαρμοζόμενους νόμους και κανονισμούς της Ελβετίας, μόνο το Πληροφοριακό Σημείωμα (συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών που περιλήφθηκαν σ αυτό μέσω παραπομπής) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο οποιασδήποτε πρόσκλησης σε Κάτοχους Ομολόγων για προσφορά ανταλλαγής Υφιστάμενων Ομολόγων με Νέα Ομόλογα σύμφωνα με την Πρόταση Ανταλλαγής ή οποιαδήποτε προσφορά Νέων Ομολόγων προς πώληση ή με άλλο τρόπο στην ή εντός της Ελβετίας. Γερμανία Κάτοχοι Ομολόγων δύναται μόνο να προσκαλούνται προς προσφορά για ανταλλαγή των Υφιστάμενων Ομολόγων τους με Νέα Ομόλογα σύμφωνα με την Πρόταση Ανταλλαγής και τα Νέα Ομόλογα δύναται να προσφέρονται μόνο για πώληση ή διαφορετικά στην ή εντός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας σύμφωνα με τις Προτάσεις σε συμμόρφωση με το Γερμανικό Νόμο «Securities Prospectus Act» (Wertpapierprospektgesetz) και όλους τους υπόλοιπους εφαρμοζόμενους νόμους και κανονισμούς που είναι σε ισχύ στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Ισπανία Ούτε οι Προτάσεις, ούτε η παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Σημείωμα δεν συνιστούν προσφορά αξιογράφων ή πρόσκληση προς προσφορά αξιογράφων στο κοινό στο Βασίλειο της Ισπανίας σύμφωνα με τον Ισπανικό Νόμο «Securities Market Law» (Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores, του Βασιλικού Διατάγματος 1310/2005 ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2005 και του Βασιλικού Διατάγματος 1066/2007 ημερ. 27 Ιουλίου Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα έχουν υποβληθεί για έγκριση και δεν έχουν εγκριθεί από την Ισπανική Επιτροπή «Securities Market Commission» (Comisión Nacional del Mercado de Valores) (CNMV) και αναλόγως, οι Προτάσεις δε διενεργούνται στο Βασίλειο της Ισπανίας ως δημόσια προσφορά ή πρόσκληση προς δημόσια προσφορά αξιογράφων στο κοινό. Κύπρος Η παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Σημείωμα διανέμονται μόνο στους υφιστάμενους κατόχους των Υφιστάμενων Ομολόγων και απευθύνονται μόνο στους εν λόγω υφιστάμενους κατόχους εντός της Κύπρου που (αν ήταν πελάτες του Εκδότη) θα ήταν επαγγελματίες πελάτες ή επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι του Εκδότη σύμφωνα με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο 144(I) του 2007 όπως έχει τροποποιηθεί και οποιεσδήποτε Οδηγίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με αυτόν (Νόμος ΕΥ) οι οποίες μεταφέρουν πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας MIFID )Markets in Financial Instruments Directive 2004/39/EC). Η παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Σημείωμα δεν έχουν ως παραλήπτες ή απευθύνονται προς πρόσωπα τα οποία θα ήταν ιδιώτες πελάτες σύμφωνα με τον Νόμο ΕΥ και οποιαδήποτε τέτοια πρόσωπα δεν θα πρέπει να ενεργούν ή θα βασίζονται σε αυτήν. Παραλήπτες της παρούσας ανακοίνωσης ή/και του Πληροφοριακού Σημειώματος πληροφορούνται ότι ο Εκδότης ενεργεί για δικό του λογαριασμό σε σχέση με τις Προσφορές και δεν θα είναι υπεύθυνος σε οποιοδήποτε πρόσωπο για την παροχή προστασίας που θα παρείχετο στους πελάτες του Εκδότη ή για παροχή συμβουλών σε σχέση με τις Προσφορές. Καμία άμεση ή έμμεση Πρόταση ή πρόσκληση για εγγραφή ή αγορά ή με άλλο τρόπο εξασφάλιση εγγραφέντων ή αγοραστών των Νέων Ομολόγων εντός ή στην Κύπρο δεν θα πραγματοποιηθεί με εξαίρεση σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113, όπως έχει τροποποιηθεί. Με την επιφύλαξη των πιο πάνω, τα Νέα Ομόλογα δεν θα διαφημιστούν, προσφερθούν, μεταβιβαστούν ή πωληθούν ως μέρος της αρχικής τους διανομής ή σε οποιοδήποτε μετέπειτα χρόνο ή προς το συμφέρον οποιωνδήποτε προσώπων (περιλαμβανομένου νομικών και μη νομικών οντοτήτων) που κατοικούν, έχουν συσταθεί είναι εγκατεστημένα ή έχουν την συνήθη κατοικία τους στην Κύπρο ή οποιωνδήποτε προσώπων τα οποία βρίσκονται εντός του εδάφους της Κύπρου με εξαίρεση στον βαθμό που επιτρέπεται από και σύμφωνα με τους κυπριακούς νόμους και κανονισμούς. Ελλάδα Καμία δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Ελληνικού νόμου 3401/2005, ο οποίος ενσωμάτωσε την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου (Prospectus Directive) στην Ελλάδα, και στο άρθρο 10 του Ελληνικού νόμου 876/1979 δε θα λάβει χώρα αναφορικά με οτιδήποτε πραγματοποιείται σε σχέση με την παρούσα ανακοίνωση, το Πληροφοριακό Σημείωμα, τις Προτάσεις ή οποιαδήποτε διαφήμιση, γνωστοποίηση, δήλωση ή άλλη ενέργεια σε σχέση με την παρούσα ανακοίνωση, το Πληροφοριακό Σημείωμα ή τις Προτάσεις στην, από ή που με άλλο τρόπο αφορούν την Ελληνική Δημοκρατία. Σιγκαπούρη Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα έχει εγγραφεί ως ενημερωτικό δελτίο στη Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης, και τα Νέα Ομόλογα θα προσφερθούν σύμφωνα με τις εξαιρέσεις δυνάμει του Νόμου «Securities and Futures Act», Κεφάλαιο Σελίδα 6/7

7 289 της Σιγκαπούρης (το Securities and Futures Act). Επομένως, τα Νέα Ομόλογα δεν δύνανται να προσφερθούν ή πωληθούν ή να αποτελέσουν αντικείμενο πρόσκλησης για εγγραφή ή αγορά ούτε η παρούσα ανακοίνωση, το Πληροφοριακό Σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή έντυπο που σχετίζεται με την προσφορά ή την πώληση ή πρόσκληση προς εγγραφή ή αγορά οποιωνδήποτε Νέων Ομολόγων δύναται να κυκλοφορήσει ή διανεμηθεί, είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο στη Σιγκαπούρη εκτός από (α) θεσμικό επενδυτή σύμφωνα με την Ενότητα 274 του Securities and Futures Act, (b) σε σχετικό πρόσωπο βάσει της Ενότητας 275(1) του Securities and Futures Act ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο βάσει της Ενότητας 275 (1Α) του Securities and Futures Act και σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στην Ενότητα 275 του Securities and Futures Act ή γ) με άλλο τρόπο δυνάμει και σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε άλλης εφαρμοζόμενης διάταξης του Securities and Futures Act. Εφόσον γίνει εγγραφή στα Νέα Ομόλογα ή τα Νέα Ομόλογα αγοραστούν βάσει της Ενότητας 275 του Securities and Futures Act από σχετικό πρόσωπο το οποίο είναι: (α) (β) εταιρεία (η οποία δεν αποτελεί διαπιστευμένο επενδυτή (ως ορίζεται στην Ενότητα 4Α του Securities and Futures Act)) η μοναδική εργασία της οποίας είναι να κατέχει επενδύσεις και της οποίας ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει σε ένα ή περισσότερους ιδιώτες, ο καθένας από τους οποίους είναι διαπιστευμένος επενδυτής, καταπίστευμα (εφόσον ο καταπιστευματοδόχος δεν είναι διαπιστευμένος επενδυτής) του οποίου ο μοναδικός σκοπός είναι να κατέχει επενδύσεις και του οποίου ο κάθε δικαιούχος είναι ιδιώτης που είναι διαπιστευμένος επενδυτής, αξιόγραφα (ως ορίζεται στην Ενότητα 239(1) του Securities and Futures Act) της εν λόγω εταιρείας ή τα δικαιώματα και συμφέροντα των δικαιούχων (με οποιοδήποτε τρόπο και αν περιγράφονται) στο εν λόγω καταπίστευμα δε δύνανται να είναι μεταβιβάσιμα για περίοδο 6 μηνών μετά την απόκτηση Νέων Ομολόγων από την εν λόγω εταιρεία ή καταπίστευμα σύμφωνα με προσφορά βάσει της Ενότητας 275 του Securities and Futures Act με εξαίρεση: (i) (ii) (iii) (iv) σε θεσμικό επενδυτή ή σε σχετικό πρόσωπο όπως ορίζεται στην Ενότητα 275(2) του Securities and Futures Act ή σε άλλο πρόσωπο που προκύπτει από προσφορά που αναφέρεται στην Ενότητα 275(1Α) ή στην Ενότητα 276(4)(i)(B) του Securities and Futures Act, ή όπου καμία αμοιβή δε δίνεται ή πρόκειται να δοθεί έναντι της μεταφοράς, ή όπου η μεταφορά γίνεται δυνάμει του νόμου, ή σύμφωνα με την Ενότητας 276(7) του Securities and Futures Act. Σελίδα 7/7

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ, Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ, Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

, , , , ), , ( « S» «SECURITIES ACT» 1933 , ) Offer Memorandum 2013 A D E

,          , ,  ,   ),    ,   ( « S» «SECURITIES ACT» 1933 , )      Offer Memorandum 2013 A D E ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, Η ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ Ή ΣΕ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 17 εκεμβρίου 2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ.

ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ REGULATION

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ανακοίνωση [17.11.2015] Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι έχει λάβει ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικώς σκοπούμενο ποσό των Ευρώ 1,55 δισ. Η Τράπεζα θα διατηρήσει ανοικτό το

Διαβάστε περισσότερα

200.000.000 2016 400.000.000 500.000.000 5,00% 2017 (XS1048577529)

200.000.000 2016 400.000.000 500.000.000 5,00% 2017 (XS1048577529) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΤΟΣ Ή ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΕΔΡΑ Ή ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥΕΡΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ALPHA BANK AE ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Η ALPHA BANK AE ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΤΙΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Ή ΣΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΔΙΑΜΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τους Dealer Managers: BNP Paribas Τηλ. +44 (0)20 7595 8668. Υπόψη: Liability Management. e-mail: liability.management@bnpparibas.

Τους Dealer Managers: BNP Paribas Τηλ. +44 (0)20 7595 8668. Υπόψη: Liability Management. e-mail: liability.management@bnpparibas. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, Η ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ Ή ΣΕ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή

Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ REGULATION

Διαβάστε περισσότερα

3M EURIBOR + 0.50% 3M EURIBOR + 0.50% CMS Index Linked. CMS Index Linked 3M EURIBOR + 2.00% 6.00%

3M EURIBOR + 0.50% 3M EURIBOR + 0.50% CMS Index Linked. CMS Index Linked 3M EURIBOR + 2.00% 6.00% ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΤΙΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Ή ΣΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 1 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ, Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Cayman Islands) Limited»

(Cayman Islands) Limited» ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ Ε ΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Εισοδήματος. Περίοδος εγγραφών: 2 Ιουνίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Τίτλοι Εισοδήματος. Περίοδος εγγραφών: 2 Ιουνίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) Τίτλοι Εισοδήματος Οι Τίτλοι Εισοδήματος της Citibank προσφέρουν στους επενδυτές μια ελκυστική εγγυημένη απόδοση με 100% προστασία του κεφαλαίου. Η απόδοση είναι κλιμακούμενη κατά τη διάρκεια της επένδυσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ανακοίνωση Τύπου Για Άμεση Δημοσίευση 24 Φεβρουαρίου, 2012 Αθήνα, Ελλάδα. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ελληνικής Δημοκρατίας σήμερα ενέκρινε τους όρους των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Ή ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΔΙΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 715,77 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,60%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 43,11 εκατ. εκ των οποίων 1,71 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 02.04.2012 Η MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 02.04.2012 πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία»

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Εάν έχετε αμφιβολία σχετικά με το ποιες δράσεις πρέπει να ακολουθήσετε, σας συνιστούμε να αναζητήσετε συμβουλή από τον χρηματομεσίτη σας,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Σκοπός Σκοπός της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων (εφεξής καλούμενης «η Πολιτική») είναι να καθορίσει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από τη Spotoption Exchange Limited,

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση [9.5.2013]

Ανακοίνωση [9.5.2013] Ανακοίνωση [9.5.2013] Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Alpha Τραπέζης Α.Ε., με Καταβολή Μετρητών και Δικαίωμα Προτιμήσεως και Προεγγραφής για μέρος της Αυξήσεως Ημερομηνία Αποκοπής και Περίοδος Διαπραγματεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚA ΚΑΙ ΑΠΑΙΤOYN ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος εγγράφου ή των ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 867,84 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,97 εκατ. εκ των οποίων 8,12 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική εκτέλεσης εντολών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική εκτέλεσης εντολών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική εκτέλεσης εντολών 9.1. Εισαγωγή Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID, ο Όµιλος Πειραιώς λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο,

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 Διάταγµα δυνάµει του άρθρου 14 Προοίµιο Επειδή σε περιόδους χρηµατοοικονοµικών κρίσεων το Υπουργικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 11/2/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 11/2/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.260,17 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,43%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,98 εκατ. εκ των οποίων 5,91αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού των USD15.342.000 με Σταθερό Επιτόκιο με λήξη το Δεκέμβριο 2014 με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του Eνιαίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο»)

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο») Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε το χρηματιστή, το διευθυντή τράπεζας, το δικηγόρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2013 Ανακοίνωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ/Ή ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΟΠΩΣ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.E.K. 697/31.10.07 ΦΕΚ 2200/Β/14.11.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/1/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/1/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Με απώλειες έκλεισε το Χ.Α. µε απώλειες 4% η ΕΗ και 3,55% ο ΜΥΤΙΛ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 996,82 µονάδες σηµειώνοντας πτώση 0,84%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ- ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Ε.Ε.) ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 30/634/08.02.2006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2011 ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/04 ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 727,38 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,30%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 39,30 εκατ. εκ των οποίων 3,45 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Στο +2,04% η ΕΗ, στο -2,40% η ΕΤΕ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.141,33 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,69%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 80,05 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 35.218.480 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 17.609.240 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Μάρτιος 2012 Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεθνές Περιβάλλον Η Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID, επιδιώκει την προώθηση του ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 824,49 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,42%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 145,50 εκατ. εκ των οποίων 18,18 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα