Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 36 και το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 36 και το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,"

Transcript

1 L 206/37 ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 865/2004 του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε την κοινή οργάνωση της αγοράς ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 827/68 ( L 161 της 30ής Απριλίου 2004) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 865/2004 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 865/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε την κοινή οργάνωση της αγοράς ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 827/68 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 36 και το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 1 ), τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ), Αφού ζήτησε τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Η κοινή γεωργική πολιτική αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 33 της συνθήκης. Για να σταθεροποιηθούν οι αγορές και να εξασφαλισθεί δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τον γεωργικό πληθυσµό στον τοµέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί εισοδηµατική στήριξη των γεωργών που διατηρούν ελαιώνες, να ληφθούν µέτρα στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς για τη διατήρηση των τιµών και των όρων εφοδιασµού σε λογικά πλαίσια, και να αναληφθούν δραστηριότητες για την αύξηση της ζήτησης στην αγορά µέσω της βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων καθώς και του τρόπου µε τον οποίο παρουσιάζεται η ποιότητα στους καταναλωτές. (2) Η εισοδηµατική στήριξη των γεωργών για τη διατήρηση ελαιώνων προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς ( 3 ) µέσω του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης στα αγροκτήµατα καθώς και µε την παροχή ενίσχυσης για τη διατήρηση ελαιώνων. ( 1 ) Γνώµη που εδόθη στις 10 Μαρτίου 2004 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). ( 2 ) Γνώµη που εδόθη στις 25 Φεβρουαρίου 2004 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). ( 3 ) ΕΕ L 270 της , σ. 1 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 864/2004 (βλέπε σελίδα 48 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας).

2 L 206/ (3) Ως εκ τούτου, ο κανονισµός αριθ. 136/66/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου 1966, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των λιπαρών ουσιών ( 1 ) θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από νέο κανονισµό. Παραλλήλως, θα πρέπει επίσης να καταργηθούν οι εξής κανονισµοί του Συµβουλίου που αφορούν τον τοµέα του ελαιολάδου: κανονισµοί (EΟΚ) αριθ. 154/75 ( 2 ), (EΟΚ) αριθ. 2754/78 ( 3 ), (EΟΚ) αριθ. 3519/83 ( 4 ), (EΟΚ) αριθ. 2261/84 ( 5 ), (EΟΚ) αριθ. 2262/84 ( 6 ), (EΟΚ) αριθ. 3067/85 ( 7 ), (EΟΚ) αριθ. 1332/92 ( 8 ), (EΟΚ) αριθ. 2159/92 ( 9 ), (EΟΚ) αριθ. 3815/92 ( 10 ), (EΚ) αριθ. 1414/97 ( 11 ), (EΚ) αριθ. 1638/98 ( 12 ) και (EΚ) αριθ. 1873/2002 ( 13 ). (4) Η περίοδος εµπορίας είναι αναγκαίο να προσαρµοστεί στον κύκλο παραγωγής όλων των ποικιλιών ελιάς ενώ, για λόγους εναρµόνισης και απλοποίησης, θα πρέπει να ευθυγραµµιστεί εκ νέου µε την περίοδο εµπορίας άλλων γεωργικών προϊόντων. (5) Οι περιγραφές και οι ορισµοί του ελαιολάδου καθώς και η ταξινόµησή του αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο του καθεστώτος της αγοράς, θέτοντας πρότυπα ποιότητας και παρέχοντας στους καταναλωτές επαρκή πληροφόρηση για το προϊόν. (6) Τα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου δικαιολογούν το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι καταναλωτές παρά την υψηλή τιµή του σε σχέση µε άλλα έλαια και λίπη. Προκειµένου να αποφευχθούν οι καταχρήσεις όσον αφορά την ποιότητα και την αυθεντικότητα των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές καθώς και οι συνακόλουθες σηµαντικές διαταραχές της αγοράς, θα πρέπει να ληφθούν ειδικά µέτρα για την ανάπτυξη και προστασία της ποιότητας των ελιών και των ελαιολάδων. (7) Τα στοιχεία που αναγράφονται στις ετικέτες θα πρέπει να διασφαλίζονται µε σύγχρονες µεθόδους ανάλυσης και άλλα µέτρα για τον καθορισµό των χαρακτηριστικών όσον αφορά τις προδιαγραφές του κάθε ελαιολάδου. (8) Λόγω του αντίκτυπου που έχουν οι διακυµάνσεις στο επίπεδο της παραγωγής καθώς και στο διαθέσιµο εφοδιασµό της παγκόσµιας αγοράς, θα πρέπει να προβλεφθεί η λήψη κατάλληλων µέτρων για τη σταθεροποίηση της εσωτερικής αγοράς. ( 1 ) ΕΕ 172 της , σ. 3025/66 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1513/2001 (ΕΕ L 201 της , σ. 4). ( 2 ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 154/75 του Συµβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 1975, περί καταρτίσεως ελαιοκοµικού κτηµατολογίου στα κράτη µέλη παραγωγής ελαιολάδου (ΕΕ L19της , σ. 1) κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3788/85 (ΕΕ L 367 της , σ. 1). ( 3 ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2754/78 του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1978, περί της παρεµβάσεως στον τοµέα του ελαιολάδου (ΕΕ L 331 της , σ. 13) κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2203/90 (ΕΕ L 201 της , σ. 5). ( 4 ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3519/83 του Συµβουλίου, της 12ης εκεµβρίου 1983, που προβλέπει ορισµένα µέτρα για τα ελαιώδη οξέα εκ διυλίσεως που προέρχονται από υποπροϊόντα του ελαιολάδου ή του πυρηνελαίου (ΕΕ L 352 της , σ. 2). ( 5 ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2261/84 του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 1984, για τον καθορισµό των γενικών κανόνων σχετικά µε τη χορήγηση ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου και στις οργανώσεις παραγωγών ελαιολάδου (ΕΕ L 208 της , σ. 3) κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2366/98 (ΕΕ L 293 της , σ. 50). ( 6 ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2262/84 του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 1984, για τη λήψη ειδικών µέτρων στον τοµέα του ελαιολάδου (ΕΕ L 208 της , σ. 11) κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2292/2001 (ΕΕ L 308 της , σ. 1). ( 7 ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3067/85 του Συµβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1985, που καθορίζει τα κριτήρια συγκέντρωσης στην αγορά της Κοινότητας των φυτικών ελαίων που προορίζονται για επισιτιστική βοήθεια (ΕΕ L 290 της , σ. 96). ( 8 ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1332/92 του Συµβουλίου, της 18ης Μαΐου 1992, για τη θέσπιση ειδικών µέτρων στον τοµέα των επιτραπέζιων ελιών (ΕΕ L 145 της , σ. 1) κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 (ΕΕ L 328 της , σ. 2). ( 9 ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2159/92 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, περί χρηµατοδότησης των δαπανών για την κατάρτιση και ενηµέρωση του ελαιοκοµικού µητρώου (ΕΕ L 217 της , σ. 8). ( 10 ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3815/92 του Συµβουλίου, της 28ης εκεµβρίου 1992, για την εφαρµογή της κοινής τιµής παρέµβασης του ελαιολάδου στην Ισπανία (ΕΕ L 387 της , σ. 9). ( 11 ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1414/97 του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1997, για τον καθορισµό, για την περίοδο εµπορίας 1997/98, των τιµών, των ενισχύσεων και των παρακρατήσεων που εφαρµόζονται στον τοµέα του ελαιολάδου, καθώς και της µέγιστης εγγυηµένης ποσότητας (ΕΕ L 196 της , σ. 4). ( 12 ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1638/98 του Συµβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για την τροποποίηση του κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των λιπαρών ουσιών (ΕΕ L 210 της , σ. 32) κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1513/2001 (ΕΕ L 201 της , σ. 4). ( 13 ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1873/2002 του Συµβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισµό των ορίων της κοινοτικής χρηµατοδότησης των προγραµµάτων δραστηριοτήτων των εγκεκριµένων οργανώσεων ελαιοκοµικών φορέων που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1638/98 και για παρέκκλιση από τον κανονισµό αριθ. 136/66/ΕΟΚ (ΕΕ L 284 της , σ. 1).

3 L 206/39 (9) Το καθεστώς ενίσχυσης για συµβάσεις ιδιωτικής αποθεµατοποίησης θεωρείται αποτελεσµατικό µέσο για τη ρύθµιση του εφοδιασµού µε ελαιόλαδο, λειτουργώντας ως δίχτυ ασφαλείας σε περιπτώσεις σοβαρής διαταραχής της αγοράς. (10) Οι προσπάθειες των φορέων στον τοµέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών για τη βελτίωση και την παροχή εγγυήσεων όσον αφορά την ποιότητα των εν λόγω προϊόντων καθώς και για την προσέλκυση των καταναλωτών και τη διατήρηση της ισορροπίας στην αγορά θα πρέπει να ενθαρρυνθούν και να οργανωθούν µε τη θέσπιση ενός κοινοτικού καθεστώτος. (11) Η κοινοτική χρηµατοδότηση, η οποία αντιστοιχεί στο ποσοστό άµεσης ενίσχυσης που µπορούν να παρακρατούν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 110θ παράγραφος 4 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1782/2003, είναι αναγκαία προκειµένου οι εγκεκριµένες οργανώσεις φορέων να ενθαρρύνονται για να καταρτίζουν προγράµµατα εργασίας που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών. Η κοινοτική ενίσχυση θα πρέπει να κατανέµεται σύµφωνα µε την προτεραιότητα των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο των εν λόγω προγραµµάτων εργασίας. (12) Για την παρακολούθηση του όγκου του εµπορίου ελαιολάδου µε τρίτες χώρες και, παράλληλα, για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, θα πρέπει να προβλεφθεί ένα καθεστώς πιστοποιητικών εισαγωγής µε σύσταση εγγύησης που θα εξασφαλίζει την πραγµατοποίηση των ενεργειών για τις οποίες ζητούνται τα εν λόγω πιστοποιητικά. Εάν οι εξελίξεις της αγοράς καταστήσουν αναγκαία τη στενότερη παρακολούθηση των εξαγωγών ελαιολάδου από την Κοινότητα, η Επιτροπή θα πρέπει να µπορεί να θεσπίζει καθεστώς πιστοποιητικών εξαγωγής. (13) Η κοινοτική αγορά ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών περιλαµβάνει ένα καθεστώς συναλλαγών στα σύνορα της Κοινότητας, το οποίο περιλαµβάνει και εισαγωγικούς δασµούς. Το καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να βασίζεται στις δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο διεθνών συµφωνιών. (14) Ως επί το πλείστον, οι δασµοί που ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα στο πλαίσιο των συµφωνιών του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) περιλαµβάνονται στο κοινό δασµολόγιο. Εντούτοις, η Επιτροπή θα πρέπει να µπορεί να αναστέλλει εν όλω ή εν µέρει τους δασµούς αυτούς προκειµένου να εξασφαλίζει τον κατάλληλο εφοδιασµό της εσωτερικής αγοράς µε ελαιόλαδο. (15) Στο µέτρο που είναι αναγκαίο για την ορθή λειτουργία της αγοράς, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα ρύθµισης της προσφυγής στο καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και προς επανεισαγωγή ή απαγόρευσής της, όταν η κατάσταση της αγοράς το απαιτεί. (16) Το σύστηµα δασµών επιτρέπει την παραίτηση από οποιοδήποτε άλλο µέτρο προστασίας στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας. Ο µηχανισµός της εσωτερικής αγοράς και των δασµών θα µπορούσε, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να αποδειχθεί ατελής. Για να µην αφεθεί, στις περιπτώσεις αυτές, η κοινοτική αγορά ανυπεράσπιστη έναντι των διαταραχών που ενδέχεται να προκύψουν, η Κοινότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα χωρίς καθυστέρηση. Όλα τα µέτρα αυτά θα πρέπει να συνάδουν µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συµφωνίες του ΠΟΕ. (17) Η εύρυθµη λειτουργία µιας ενιαίας αγοράς που βασίζεται σε κοινές τιµές µπορεί να τεθεί σε κίνδυνο από τη χορήγηση εθνικών ενισχύσεων. Εποµένως, οι διατάξεις της Συνθήκης που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να εφαρµόζονται στα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα κοινή οργάνωση αγοράς. (18) Επειδή η κοινή αγορά ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών εξελίσσεται συνεχώς, τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να ανταλλάσσουν διαρκώς πληροφορίες σχετικές µε τις εν λόγω εξελίξεις. (19) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 1 ). ( 1 ) ΕΕ L 184 της , σ. 23.

4 L 206/ (20) Λόγω της ανάγκης επίλυσης πρακτικών και ειδικών προβληµάτων, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίζει αναγκαία µέτρα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. (21) Οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη µέλη λόγω των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να χρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί χρηµατοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής ( 1 ). (22) Τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στην κοινή οργάνωση αγοράς που θεσπίστηκε µε τον κανονισµό αριθ. 136/66/EΟΚ και τα οποία δεν καλύπτονται από την κοινή οργάνωση της αγοράς ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών ή από οποιαδήποτε άλλη κοινή οργάνωση αγοράς, θα πρέπει να συµπεριληφθούν στον κανονισµό (EΟΚ) αριθ. 827/68 του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1968, περί κοινής οργανώσεως αγοράς για ορισµένα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ ( 2 ), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Η κοινή οργάνωση της αγοράς ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών καλύπτει τα ακόλουθα προϊόντα: Κωδικός ΣΟ Περιγραφή α) 1509 Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα Άλλα λάδια και τα κλάσµατά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα, και µείγµατα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσµατα µε λάδια ή κλάσµατα της κλάσης 1509 β) Ελιές, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη, που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού Άλλες ελιές, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη Ελιές (άβραστες ή βρασµένες στο νερό ή στον ατµό), κατεψυγµένες Ελιές διατηρηµένες προσωρινά (π.χ. µε διοξείδιο του θείου ή σε άρµη, θειωµένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιµεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλες για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται ex Ελιές ξερές, έστω και κοµµένες σε τεµάχια ή σε φέτες ή και τριµµένες ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένες Ελιές παρασκευασµένες ή διατηρηµένες µε ξίδι ή οξικό οξύ ex Ελιές παρασκευασµένες ή διατηρηµένες αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγµένες Ελιές παρασκευασµένες ή διατηρηµένες αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, µη κατεψυγµένες γ) Υπολείµµατα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωµάτων ή των ζωικών ή των φυτικών κεριών, άλλα από αυτά που περιέχουν λάδι µε τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου Πίτες και άλλα υπολείµµατα, έστω και σπασµένα ή συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων, από την εξαγωγή του ελαιολάδου ( 1 ) ΕΕ L 160 της , σ ( 2 ) ΕΕ L 151 της , σ. 16 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2002 (ΕΕ L 184 της , σ. 7).

5 L 206/41 Άρθρο 2 Για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο άρθρο 1, η περίοδος εµπορίας αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει στις 30 Ιουνίου του εποµένου έτους. Ωστόσο, η περίοδος εµπορίας 2005/06 θα αρχίσει την 1η Νοεµβρίου Άρθρο 3 Ο παρών κανονισµός ισχύει µε την επιφύλαξη των 1782/2003. µέτρων που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. Άρθρο 4 1. Η χρήση των περιγραφών και των ορισµών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων που εµφαίνονται στο παράρτηµα Ι είναι υποχρεωτική όσον αφορά την εµπορία των εν λόγω προϊόντων σε κάθε κράτος µέλος, στο ενδοκοινοτικό εµπόριο καθώς και στο εµπόριο µε τρίτες χώρες, εφόσον είναι συµβατή µε διεθνείς υποχρεωτικούς κανόνες. 2. Μόνον τα έλαια που αναφέρονται στο σηµείο 1 στοιχεία α) και β), στα σηµεία 3 και 6 του παραρτήµατος I µπορούν να διατίθενται στο λιανικό εµπόριο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΜH ΜΑ 1 Προδιαγραφές εµπορίας Άρθρο 5 1. Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο α) µπορούν να θεσπίζονται προδιαγραφές εµπορίας που αφορούν ειδικότερα τις κατηγορίες ποιότητας, τη συσκευασία και την παρουσίαση, λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις παραγωγής και εµπορίας και τις µεταβολές των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των φυσικών, χηµικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των εν λόγω προϊόντων. Εφόσον έχουν θεσπιστεί παρόµοιες προδιαγραφές, τα προϊόντα τα οποία αφορούν οι τελευταίες µπορούν να διατίθενται στο εµπόριο στην Κοινότητα µόνο εάν πληρούν τις εν λόγω προδιαγραφές. 2. Στην περίπτωση προϊόντων που αποτελούν αντικείµενο προδιαγραφών εµπορίας, τα κράτη µέλη ελέγχουν τη συµµόρφωση των προϊόντων αυτών µε τις εν λόγω προδιαγραφές και επιβάλλουν κυρώσεις εφόσον χρειάζεται, γνωστοποιούν δε στην Επιτροπή τα µέτρα που λαµβάνουν για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. 3. Οι προδιαγραφές εµπορίας, οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου και, ενδεχοµένως, οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι ανάλυσης θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2. ΤΜH ΜΑ 2 ιαταραχή της αγοράς Άρθρο 6 1. Για τη ρύθµιση της αγοράς, σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής σε ορισµένες περιφέρειες της Κοινότητας, µπορεί να αποφασίζεται µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 να επιτραπεί στους οργανισµούς που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις και έχουν εγκριθεί από τα κράτη µέλη, να συνάπτουν συµβάσεις αποθεµατοποίησης για το ελαιόλαδο που διαθέτουν στην αγορά.

6 L 206/ Τα µέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο µπορούν να εφαρµόζονται µεταξύ άλλων, όταν η µέση τιµή που διαπιστώνεται στην αγορά κατά τη διάρκεια µιας αντιπροσωπευτικής περιόδου είναι χαµηλότερη από: ευρώ/τόνο για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ή ευρώ/τόνο για το παρθένο ελαιόλαδο, ή ευρώ/τόνο για το ελαιόλαδο λαµπάντε µε ελεύθερη οξύτητα 2 βαθµών το ποσό αυτό µειώνεται κατά 36,70 ευρώ/τόνο για κάθε επιπλέον βαθµό οξύτητας. 2. Ενίσχυση για την υλοποίηση των συµβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µπορεί να χορηγείται µέσω διαγωνισµού. 3. Το ποσό της ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου, ιδίως δε οι ποσότητες, οι ποιότητες και η διάρκεια αποθεµατοποίησης των εν λόγω ελαίων καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, έτσι ώστε να διασφαλίζεται σηµαντικός αντίκτυπος στην αγορά. ΤΜΗΜΑ 3 Οργανώσεις φορέων Άρθρο 7 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, οι οργανώσεις φορέων περιλαµβάνουν τις εγκεκριµένες οργανώσεις παραγωγών, τις εγκεκριµένες διεπαγγελµατικές οργανώσεις ή εγκεκριµένες οργανώσεις άλλων ελαιουργικών φορέων ή των ενώσεών τους. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος τµήµατος, µε τον όρο «εγκεκριµένες διεπαγγελµατικές οργανώσεις» νοούνται τα νοµικά πρόσωπα τα οποία: αποτελούνται από εκπροσώπους οικονοµικών δραστηριοτήτων που αφορούν την παραγωγή ή/και την εµπορία ή/και τη µεταποίηση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1, ιδρύονται µε πρωτοβουλία όλων ή ορισµένων από τις οργανώσεις ή ενώσεις από τις οποίες αποτελούνται, έχουν εγκριθεί από το κράτος µέλος στο οποίο λειτουργούν. Άρθρο 8 1. Τα ποσά που παρακρατούνται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 110θ παράγραφος 4 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1782/2003, διασφαλίζουν την κοινοτική χρηµατοδότηση τριετών προγραµµάτων εργασίας που καταρτίζουν οι οργανώσεις φορέων σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τοµείς: α) παρακολούθηση της αγοράς και διοικητική διαχείριση στον τοµέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών β) βελτίωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου της ελαιοκαλλιέργειας γ) βελτίωση της ποιότητας παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών δ) σύστηµα ιχνηλασιµότητας, πιστοποίηση και προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών και, ειδικότερα, παρακολούθηση της ποιότητας των ελαιολάδων που πωλούνται στους τελικούς καταναλωτές, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων των εθνικών διοικήσεων ε) διάδοση πληροφοριών σχετικά µε τις δραστηριότητες των οργανώσεων φορέων για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου.

7 L 206/43 2. Το ανώτατο ποσό κοινοτικής χρηµατοδότησης για τα προγράµµατα εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισούται προς το ποσό των ενισχύσεων που παρακρατείται από τα κράτη µέλη. Η εν λόγω χρηµατοδότηση αφορά το επιλέξιµο κόστος µε ανώτατο όριο: 100 % για τις δραστηριότητες στους τοµείς που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1, 100 % για τις επενδύσεις παγίου ενεργητικού και 75 % για τις άλλες δραστηριότητες στους τοµείς που αναφέρονται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1, 75 % για τα προγράµµατα εργασίας που διεξάγονται σε τρεις τουλάχιστον τρίτες χώρες ή κράτη µέλη µη παραγωγής, από εγκεκριµένες οργανώσεις φορέων δύο τουλάχιστον κρατών µελών παραγωγής, σε τοµείς που αναφέρονται στα στοιχεία δ) και ε) της παραγράφου 1, και 50 % για τις άλλες δραστηριότητες στους εν λόγω τοµείς. Η συµπληρωµατική χρηµατοδότηση διασφαλίζεται από το κράτος µέλος και ανέρχεται σε ποσοστό έως 50 % του κόστους που δεν καλύπτεται από την κοινοτική χρηµατοδότηση. 3. Τα κράτη µέλη ελέγχουν την τήρηση των όρων της κοινοτικής χρηµατοδότησης. Για το σκοπό αυτόν, διενεργούν λογιστικό έλεγχο των προγραµµάτων εργασίας και καταρτίζουν πρόγραµµα ελέγχου που περιλαµβάνει ένα δείγµα το οποίο καθορίζεται µε βάση την ανάλυση κινδύνων και αφορά τουλάχιστον το 30 % κατ' έτος των οργανώσεων παραγωγών και όλων των άλλων οργανώσεων φορέων που λαµβάνουν κοινοτική χρηµατοδότηση δυνάµει του παρόντος άρθρου. Άρθρο 9 Με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, καθορίζονται λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε: α) τους όρους έγκρισης των οργανώσεων φορέων και των ενώσεών τους β) τους τύπους δραστηριοτήτων που είναι επιλέξιµες δυνάµει προγραµµάτων στους πέντε τοµείς που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) γ) τις διαδικασίες έγκρισης προγραµµάτων από τα κράτη µέλη δ) τα µέτρα όσον αφορά τον έλεγχο και τις κυρώσεις καθώς και το λογιστικό έλεγχο των προγραµµάτων εργασίας ε) κάθε άλλο αναλυτικό µέτρο που είναι ενδεχοµένως αναγκαίο για την εφαρµογή του παρόντος τµήµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Άρθρο Για κάθε εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1509, , , , , , απαιτείται η προσκόµιση άδειας εισαγωγής. Οι άδειες εισαγωγής εκδίδονται από τα κράτη µέλη για κάθε ενδιαφερόµενο που υποβάλλει σχετική αίτηση, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής του στην Κοινότητα. 2. Οι άδειες εισαγωγής ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα. Οι εν λόγω άδειες εκδίδονται κατόπιν σύστασης εγγύησης, µε την οποία διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα εισάγονται κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας. Πλην ανωτέρας βίας, η εγγύηση καταπίπτει εν όλω ή εν µέρει, εάν η εισαγωγή δεν πραγµατοποιηθεί εµπροθέσµως ή πραγµατοποιηθεί µόνο εν µέρει.

8 L 206/ Εάν είναι αναγκαίο για την παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς, µπορεί να αποφασίζεται, µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, η εξαγωγή από την Κοινότητα οποιουδήποτε από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο α) υπό τον όρο προσκόµισης άδειας εξαγωγής. 4. Η διάρκεια ισχύος των αδειών και οι λοιπές λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2. Άρθρο Εφόσον ο παρών κανονισµός δεν ορίζει το αντίθετο, οι συντελεστές δασµών του κοινού δασµολογίου εφαρ- µόζονται στα προϊόντα του άρθρου Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, εάν η αγοραία τιµή ελαιολάδου στην Κοινότητα υπερβαίνει σηµαντικά 1,6 φορές τις µέσες τιµές που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 παράγραφος 1 κατά τη διάρκεια µιας περιόδου τουλάχιστον τριών µηνών, και για να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος εφοδιασµός της κοινοτικής αγοράς µε ελαιόλαδο µέσω εισαγωγών από τρίτες χώρες, µπορεί να αποφασίζεται, µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2: η µερική ή ολική αναστολή της εφαρµογής των δασµών του κοινού δασµολογίου για το ελαιόλαδο, καθώς και ο καθορισµός των λεπτοµερειών της εν λόγω αναστολής, το άνοιγµα ποσόστωσης για την εισαγωγή ελαιολάδου µε µειωµένο συντελεστή δασµών του κοινού δασµολογίου, καθώς και ο καθορισµός των λεπτοµερειών διαχείρισης της εν λόγω ποσόστωσης. Τα µέτρα αυτά εφαρµόζονται για την ελάχιστη αναγκαία περίοδο, η οποία πάντως δεν µπορεί να υπερβαίνει το πέρας της συγκεκριµένης περιόδου εµπορίας. Άρθρο Οι γενικοί κανόνες για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της ισχύουν για τη δασµολογική κατάταξη των προϊόντων τα οποία υπάγονται στον παρόντα κανονισµό. Η δασµολογική ονοµατολογία που προκύπτει από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού ενσωµατώνεται στο κοινό δασµολόγιο. 2. Εφόσον ο παρών κανονισµός ή οι διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρµογή του δεν ορίζουν το αντίθετο, απαγορεύονται κατά τις συναλλαγές µε τις τρίτες χώρες: α) η επιβολή οποιασδήποτε επιβάρυνσης αποτελέσµατος ισοδυνάµου µε δασµό β) η εφαρµογή οποιουδήποτε ποσοτικού περιορισµού ή µέτρων ισοδυνάµου αποτελέσµατος. Άρθρο 13 Στο µέτρο που είναι αναγκαίο για την εύρυθµη λειτουργία της κοινής οργάνωσης των αγορών στον τοµέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, η προσφυγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α) και β) µπορεί να απαγορεύσει πλήρως ή εν µέρει µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2. Άρθρο Εάν, λόγω των εισαγωγών ή των εξαγωγών, η κοινοτική αγορά ενός ή περισσοτέρων από τα προϊόντα του άρθρου 1 υφίσταται ή απειλείται να υποστεί σοβαρές διαταραχές που θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τους στόχους του άρθρου 33 της συνθήκης, είναι δυνατόν να εφαρµόζονται κατά τις συναλλαγές µε τις χώρες που δεν είναι µέλη του ΠΟΕ, τα ενδεικνυόµενα µέτρα, µέχρις ότου εκλείψει η εν λόγω διαταραχή ή απειλή διαταραχής.

9 L 206/45 2. Εάν προκύψει η κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή, ύστερα από αίτηση ενός κράτους µέλους ή µε δική της πρωτοβουλία, αποφασίζει τη λήψη των αναγκαίων µέτρων. Τα κράτη µέλη ενηµερώνονται για τα εν λόγω µέτρα, τα οποία εφαρµόζονται αµέσως. Εάν ένα κράτος µέλος υποβάλει στην Επιτροπή σχετική αίτηση, η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά εντός τριών εργασίµων ηµερών από την παραλαβή της αίτησης. 3. Τα µέτρα που αποφασίζονται από την Επιτροπή µπορούν να παραπεµφθούν στο Συµβούλιο από οποιοδήποτε κράτος µέλος εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησής τους. Το Συµβούλιο συνεδριάζει χωρίς καθυστέρηση, µπορεί δε, µε ειδική πλειοψηφία, να τροποποιεί ή να ακυρώνει το εν λόγω µέτρο εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία κατά την οποία παραπέµφθηκε στο Συµβούλιο. 4. Οι διατάξεις που θεσπίζονται δυνάµει του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται λαµβανοµένων υπόψη των υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν από τις διεθνείς συµφωνίες που συνάπτονται σύµφωνα µε το άρθρο 300 παράγραφος 2 της συνθήκης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 15 Εφόσον ο παρών κανονισµός δεν ορίζει το αντίθετο, τα άρθρα 87, 88 και 89 της συνθήκης εφαρµόζονται στην παραγωγή και στην εµπορία των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 16 Τα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη για την αύξηση της τιµής άλλων ελαίων φυτικής προέλευσης σε σχέση µε την τιµή του ελαιολάδου προκειµένου να εξασφαλίσουν µια αγορά για το παραγόµενο ελαιόλαδο σε εθνικό επίπεδο δεν συνάδουν µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 17 Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή ανταλλάσσουν τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και για την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων σχετικά µε το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές. Οι λεπτοµέρειες για τον καθορισµό των αναγκαίων στοιχείων, καθώς και για την κοινοποίηση και τη διανοµή τους, θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2. Άρθρο Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, (στο εξής καλού- µενη «η επιτροπή»). 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα. 3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της. Άρθρο 19 Τα µέτρα που είναι τόσο αναγκαία όσο και δικαιολογηµένα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την επίλυση πρακτικών και συγκεκριµένων προβληµάτων, θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 18. Τα εν λόγω µέτρα µπορούν να παρεκκλίνουν από ορισµένα µέρη του παρόντος κανονισµού, αλλά µόνο στο βαθµό και για το χρονικό διάστηµα που είναι απολύτως αναγκαίο.

10 L 206/ Άρθρο 20 Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 και οι διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρµογή του, εφαρµόζονται στις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη µέλη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισµό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο κανονισµός αριθ. 136/66/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: Άρθρο Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής: Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «2. Από την περίοδο εµπορίας 1998/99, το κατά µονάδα ποσό της ενίσχυσης στην παραγωγή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθορίζεται σε 1 322,5 ευρώ/τόνο.». 2. Στο άρθρο 20δ παράγραφος 1, η φράση «για τις περιόδους εµπορίας 1998/99 έως 2003/04» αντικαθίσταται από την φράση «από την περίοδο εµπορίας 1998/99 και µετά». Άρθρο 22 Στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1638/98, η πρώτη παράγραφος διαγράφεται. Άρθρο 23 Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1873/2002 τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 2, η φράση «για τις περιόδους εµπορίας 2002/03 και 2003/04» αντικαθίσταται από τη φράση «από την περίοδο εµπορίας 2002/03 και µετά». 2. Στο άρθρο 3, η φράση «για τις περιόδους εµπορίας 2002/03 και 2003/04» αντικαθίσταται από τη φράση «από την περίοδο εµπορίας 2002/03 και µετά». Άρθρο Οι κανονισµοί (ΕΟΚ) αριθ. 136/66, (EΟΚ) αριθ. 154/75, (EΟΚ) αριθ. 2754/78, (EΟΚ) αριθ. 3519/83, (EΟΚ) αριθ. 2261/84, (EΟΚ) αριθ. 2262/84, (EΟΚ) αριθ. 3067/85, (EΟΚ) αριθ. 1332/92, (EΟΚ) αριθ. 2159/92, (EΟΚ) αριθ. 3815/92, (EΚ) αριθ. 1414/97, (EΚ) αριθ. 1638/98 και (EΚ) αριθ. 1873/2002 καταργούνται από την 1η Νοεµβρίου Εντούτοις, οι αναγκαίες διατάξεις για τη διαχείριση και τον έλεγχο της ενίσχυσης στην παραγωγή εξακολουθούν να ισχύουν για τη διαχείριση και τον έλεγχο της ενίσχυσης στην παραγωγή που αφορά τις περιόδους εµπορίας έως την περίοδο εµπορίας 2004/05. Οι παραποµπές στον καταργούµενο κανονισµό 136/66/ΕΟΚ νοούνται ως παραποµπές στον παρόντα κανονισµό. 2. Μεταβατικά µέτρα µπορούν να θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2. Άρθρο 25 Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 827/68 τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού.

11 L 206/47 Άρθρο 26 Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρµόζεται από την περίοδο εµπορίας 2005/06. Ωστόσο, τα άρθρα 21 έως 23 εφαρµόζονται από την 1η Νοεµβρίου Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. Λουξεµβούργο, 29Απριλίου Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος M. McDOWL

12 L 206/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑ ΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 1. Παρθένα ελαιόλαδα Έλαια λαµβανόµενα από τον ελαιόκαρπο µόνο µε µηχανικές µεθόδους ή άλλες φυσικές επεξεργασίες µε συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου, και τα οποία δεν έχουν υποστεί καµία άλλη επεξεργασία πλην της πλύσης, της µετάγγισης, της φυγοκέντρισης και της διήθησης εξαιρούνται τα έλαια που λαµβάνονται µε διαλύτες, µε βοηθητικές ύλες παραλαβής που έχουν χηµική ή βιοχηµική δράση, ή µε µεθόδους επανεστεροποίησης ή πρόσµειξης µε έλαια άλλης φύσης. Τα έλαια αυτά κατατάσσονται στην αναλυτική ταξινόµηση µε τις ακόλουθες ονοµασίες: α) Εξαιρετικόπαρθένο ελαιόλαδο Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,8 g ανά 100 g και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτήν. β) Παρθένο ελαιόλαδο Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 2gανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτή. γ) Ελαιόλαδο λαµπάντε Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, υπερβαίνει τα 2g ανά 100 g ή/και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτήν. 2. Εξευγενισµένο ελαιόλαδο Ελαιόλαδο λαµβανόµενο από τον εξευγενισµό παρθένων ελαιολάδων, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,3 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτήν. 3. Ελαιόλαδο Αποτελούµενο από εξευγενισµένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα Έλαιο που λαµβάνεται από ανάµειξη εξευγενισµένου ελαιόλαδου και παρθένων ελαιόλαδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαµπάντε, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει το 1gανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτήν. 4. Ακατέργαστο πυρηνέλαιο Έλαιο που λαµβάνεται από τους πυρήνες της ελιάς κατόπιν επεξεργασίας µε διαλύτες ή µε φυσικά µέσα ή έλαιο που αντιστοιχεί, µε εξαίρεση ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σε ελαιόλαδο λαµπάντε εξαιρούνται τα έλαια που λαµβάνονται µε διεργασίες επανεστεροποίησης και πρόσµειξης µε έλαια άλλης φύσης και των οποίων τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτήν. 5. Εξευγενισµένο πυρηνέλαιο Έλαιο που λαµβάνεται από τον εξευγενισµό του ακατέργαστου πυρηνελαίου, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφρασµένη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,3 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτήν. 6. Πυρηνέλαιο Έλαιο που λαµβάνεται από ανάµειξη εξευγενισµένου πυρηνελαίου και παρθένων ελαιολάδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαµπάντε, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει το 1gανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτήν.

13 L 206/49 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Το παράρτηµα του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 827/68 τροποποιείται ως εξής: 1. Μετά την περιγραφή των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ («Ινουλίνη»), προστίθενται τα εξής: « Αράπικα φιστίκια όχι ψηµένα ούτε αλλιώς παρασκευασµένα, µε κέλυφος, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά Αράπικα φιστίκια όχι ψηµένα ούτε αλλιώς παρασκευασµένα, χωρίς κέλυφος, έστω και σπασµένα Κοπρά ex Σπέρµατα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά Καρύδια και αµύγδαλα φοινίκων, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά Σπέρµατα βαµβακιού, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά Σπέρµατα κίκεως, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά Σπέρµατα σουσαµιού, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά Σπέρµατα σιναπιού, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά Σπέρµατα κνήκου, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά Σπέρµατα παπαρούνας, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά ex Καρύδια karite, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά Σπέρµατα κάνναβης, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά ex Άλλα σπέρµατα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά 1208 Αλεύρια από σπέρµατα και ελαιώδεις καρπούς, άλλα από το αλεύρι σιναπιού (µουστάρδα).» 2. Μετά την περιγραφή των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ («Στεατίνη, λάδι µε την ονοµασία saindoux ελαιοστεατίνη, ελαιοµαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωµατοποιηθεί ούτε αναµειχθεί ούτε αλλιώς παρασκευασθεί»), προστίθενται τα εξής: «1504 Λίπη και λάδια και τα κλάσµατά τους, ψαριών ή θηλαστικών, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα 1507 Σογιέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα 1508 Αραχιδέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα 1511 Φοινικέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα 1512 Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαµβακιού και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα 1513 Λάδια κοκκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα 1514 Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράµβης ή σιναπιού και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα ex 1515 ex 1516 ex Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (άλλα από το λάδι jojoba : ) και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσµατά τους, µερικώς ή ολικώς υδρογονωµένα, διεστεροποιηµένα, επανεστεροποιηµένα ή ελαϊδινισµένα, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα, (άλλα από τα υδρογονωµένα ρετσινόλαδα, µε την ονοµασία opalwax : ) Μαργαρίνη, βρώσιµα µείγµατα ή παρασκευάσµατα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσµατα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσµατά τους της κλάσης 1516, εκτός από τις διακρίσεις , και Λάδια φυτικά σταθερά, ρευστά, απλώς αναµειγµένα, που προορίζονται για τεχνικές ή βιοµηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή Κατακάθια ή µούργες, πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks), που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωµάτων ή των ζωικών ή των φυτικών κεριών, άλλα από αυτά που περιέχουν λάδι µε τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου Άλλα υπολείµµατα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωµάτων ή των ζωικών ή των φυτικών κεριών, άλλα από αυτά που περιέχουν λάδι µε τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου»

14 L 206/ Μετά την περιγραφή των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ («οσπριοειδών»), προστίθενται τα εξής: « Πίτες και άλλα στερεά υπολείµµατα, έστω και σπασµένα ή συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων, από την εξαγωγή του σογιέλαιου Πίτες και άλλα στερεά υπολείµµατα, έστω και σπασµένα ή συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων, από την εξαγωγή του αραχιδέλαιου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Μαΐου 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Μαΐου 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Μαΐου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1078 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.:1048635/270/0015 ΤΜΗΜΑ Β' Προς: Ως Π.. Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ III ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞEΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ III ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞEΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ III-1 ΤΜΗΜΑ III ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞEΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, ΤΗΛ: FAX:

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, ΤΗΛ: FAX: Δρ. Κωνσταντίνος Μπαρμπέρης Δρ. Βασιλική Αβραμοπούλου Δρ. Λεωνίδας Παλίλης Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, 115 26 ΤΗΛ: +30 213 2145800 FAX: +30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ 30.10.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/187 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ Σημείωση 1. Περιλαμβάνονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2011 COM(2011) 259 τελικό 2011/0111 (CNS) C7-0146/11-EL Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την προσωρινή αναστολή των αυτόνοµων δασµών του κοινού δασµολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

(4) Για την καλύτερη διαχείριση των εισαγωγών και των εξαγωγών, (5) Η κατάσταση αυτή προσφέρει την ευκαιρία να εξεταστούν σε

(4) Για την καλύτερη διαχείριση των εισαγωγών και των εξαγωγών, (5) Η κατάσταση αυτή προσφέρει την ευκαιρία να εξεταστούν σε 10.6.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 514/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 για τις κοινές

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός ΕΟΚ 2568/1991, Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό Ε.Κ. 177/1994.

Κανονισμός ΕΟΚ 2568/1991, Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό Ε.Κ. 177/1994. Άρθρο71 (1) Ελαιόλαδο 1. «Ελαιόλαδο» χαρακτηρίζεται το έλαιο που λαμβάνεται από τους καρπούς της ελαίας της Ευρωπαϊκής (OLEA EUROPEA) με μέσα αποκλειστικά μηχανικά και μεθόδους ή επεξεργασίες οπωσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Παράρτηµα I : Παράρτηµα II : Παράρτηµα III : Παράρτηµα IV : Παράρτηµα V : Πίνακας προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 25-97 του εναρµονισµένου συστήµατος και αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 14.6.2002 L 155/27 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Fact Sheet. Ο τοµέας του ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κυριότερος παραγωγός ελαιολάδου στον κόσµο

Fact Sheet. Ο τοµέας του ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κυριότερος παραγωγός ελαιολάδου στον κόσµο Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Γεωργίας Ο τοµέας του ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Fact Sheet Το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν πολλαπλών χρήσεων. Εδώ και πολλές γενεές θεωρείται στη Μεσόγειο ως σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2015 L 278/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1905 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.2.2013 COM(2013) 106 final 2013/0063 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2009 COM(2009) 510 τελικό 2009/0138 (CNS) C7-0255/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 περί καθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αναστολή δασμών που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων βαριών λαδιών και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουλίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουλίου 2012. 31.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 155 της , σ. 27) αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1964/2002 της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου L

(EE L 155 της , σ. 27) αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1964/2002 της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου L 2002R1019 EL 11.07.2010 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ [ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ [ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 09.04.2001 COM(2001) 184 τελικό ΤΟΜΟΣ II ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ [ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ] ΑΙΓΥΠΤΟΣ Τελικό 28 Ιουλίου 1999 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 07.08.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.7.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 733/2008 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.1.2016 L 8/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/24 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιανουαρίου 2016 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή αραχίδων από τη Βραζιλία,

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0003 EL 03.03.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.

Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. 1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στα προϊόντα κακάο και σοκολάτας τα οποία προορίζονται για τη διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ελαιόλαδο Νοµοθεσία - Ελαιόλαδο - Καν. (ΕΚ) αριθ. 1019/2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου. (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές ορισμένων οπωροκηπευτικών μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας

σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές ορισμένων οπωροκηπευτικών μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας 1. 3. 86 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 60/ 17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 635/86 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Φεβρουαρίου 1986 σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 91/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2013 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4η. Έλεγχος αλλοίωσης - νοθείας στο ελαιόλαδο. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα ΔΕΑΠΤ Εργαστήριο Ασφάλειας Τροφίμων

Άσκηση 4η. Έλεγχος αλλοίωσης - νοθείας στο ελαιόλαδο. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα ΔΕΑΠΤ Εργαστήριο Ασφάλειας Τροφίμων Άσκηση 4η Έλεγχος αλλοίωσης - νοθείας στο ελαιόλαδο Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα ΔΕΑΠΤ Εργαστήριο Ασφάλειας Τροφίμων Νοθεία στα τρόφιμα Ορισμός Προσθήκη στα τρόφιμα ουσιών που: Απαγορεύεται η χρήση τους ή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.7.2005. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3.6.2014 L 164/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.9.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 237/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 914/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7654/14 AGRI 209 AGRIFIN 36 AGRIORG 41 DELACT 59 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/22 30.9.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 EL 12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1131/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 24/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 24/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0034 (COD) LEX 1682 PE-CONS 24/1/16 REV 1 EF 118 ECOFIN 396 CODEC 652 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος Τα λίπη και έλαια αποτελούν σπουδαία πηγή ενέργειας για τον άνθρωπο. Η παρουσία των λιπαρών στις τροφές συντελεί στην αύξηση της ικανότητας κορεσμού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα