MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851"

Transcript

1 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/ /Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA Stavebník ELEKTRA Trenčín, s.r.o., ul. M.R. Štefánika 6833, Trenčín, podal dňa a doplnil dňa žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu,,dom bývania Berloni - členenie stavby na stavebné objekty SO 101 Dom bývania SO 104 Prípojka splaškovej kanalizácie SO 106 Prípojka NN SO 107 Trafostanica SO 111 Žumpa 20m 3 SO 112 Zelené plochy SO 113 Požiarna nádrž Na jej umiestnenie bolo Mestom Trenčín vydané územné rozhodnutie dňa , pod číslom ÚSŽP 2015/38071/ /Vi. Mesto Trenčín ako príslušný stavebný úrad podľa 117 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prerokovalo žiadosť o vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní a po preskúmaní podľa 62 stavebného zákona rozhodlo takto: stavba,,dom bývania Berloni (medzi objektom TESCO a objektom NAY, Trenčianske Biskupice), umiestnená podľa listu vlastníctva č. 4590, parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 609/24, druh pozemku orná pôda, katastrálne územie Trenčianske Biskupice (doterajší stav), podľa Geometrického plánu č na zameranie novovytvorenej parcely pre vyňatie z PP parcelné číslo 609/128, druh pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Trenčianske Biskupice sa podľa 66 stavebného zákona p o v o ľ u j e. I. Popis stavby (stavba pozostáva): Lokalita sa nachádza v obchodnej zóne mesta Trenčín medzi objektom TESCO, Obchodným domom NAY a železničnou traťou Trenčín Chynorany. V územnom pláne mesta Trenčín je územie určené na komerčnú a obchodnú vybavenosť. 1

2 Strana 2 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/ /Vi - členenie na stavebné objekty SO 101 Dom bývania Objekt bude jednopodlažný, zastrešenie plochou strechou, objekt bude slúžiť na predajné účely. Tvar objektu v základnej forme bude jednoduchý kubický, hlavné fasády bude rozčlenené systémom okien, presklenie hlavnej fasády bude smerom na centrálne parkovisko OD Tesco. V objekte bude predajňa so zázemím, sociálne a hygienické zariadenia pre zamestnancov, technická miestnosť a miestnosť EPS. Objekt bude založený na sústave roštových betónových pásových základoch, zvislá nosná konštrukcia bude vytvorená z betónových a oceľových stĺpov, opláštenie bude sendvičovými panelmi. Osové vzdialenosti v pozdĺžnom smere - 9 polí po 6,7m, v priečnom smere 2 polia po 6,5m. Stropná konštrukcia je tvorená plechodoskou s tepelnou izoláciou a krytinou z fólie fatrafol. Základová doska je navrhnutá ako monolitická železobetónová hrúbky 150mm vystužená pri oboch povrchoch zváranými sieťami, uložená na zhutnenom násype. V objekte bude umiestnený vstavok, so zníženým stropom, z protipožiarneho sadrokartónu. Vstavok bude slúžiť pre zamestnancov a ako technické miestnosti pre vybavenie predajne. V technickej miestnosti budú umiestnené úpravňa vody, akumulačná nádrž tepelných čerpadiel a záložný elektrokotol a kotol pre prípravu TÚV. Čerpadlá budú umiestnené na streche. Pre otvory v streche a pre čerpadlá budú pod trapézovým plechom osadené výmeny. Objekt bude vybavený vodou z vŕtanej studne, požiarnym vodovodom, splaškovou kanalizáciou so žumpou, podlahovým vykurovaním, elektro rozvodmi, EPS a HSP, v streche budú zrealizované svetlíky pre odvedenie dymu a splodín horenia, požiarnym rebríkom, vetranie bude prirodzené oknami a podtlakové ventilátormi pre miestnosti bez možnosti priameho vetrania. - zastavaná plocha objektu SO ,57 m 2-1.NP úžitková plocha predajne a vstavku 758,04 m 2 - plocha vonkajších závetrí 19,60 m 2 - plocha parkovísk a spevnených plôch 825,00 m 2 - zastavaná plocha trafostanice 2,72 m 2 - zelené plochy 510,00 m 2 - celková úžitková plocha 777,40 m 2 - celková zastavaná plocha SO 01, SO ,39 m 2 - celkový obostavaný priestor 5 907,00 m 3 Vnútorná kanalizácia: Navrhované zariaďovacie predmety budú odkanalizované pripojovacím potrubím z HT- PP do navrhovanej stupačky splaškovej kanalizácie K1 DN 100, resp. do navrhovaných ležatých kanalizačných zvodov. Navrhovaná stupačka splaškovej kanalizácie bude vyvedená nad strechu a opatrená vetracou hlavicou DN 100. Na stupačke bude vo výške cca 600mm nad podlahou 1.NP osadený čistiaci kus príslušnej dimenzie. Výlevka bude pripojená na potrubie DN 100, ktoré je vedené popri stene. Navrhované ležaté zvody budú prevedené z PVC rúr kanalizačných hrdlových DN 100 DN 150. Splaškové odpadové vody budú odvedené do navrhovanej revíznej kanalizačnej šachty RŠ1 DN 600 a následne do žumpy (rieši prípojka splaškovej kanalizácie). Dažďové odpadové vody zo striech budú zvedené piatimi vnútornými dažďovými zvodmi K1 a K5 DN. Na každom vnútornom dažďovom zvode bude vo výške cca 1,2m nad podlahou 1.NP osadený čistiaci kus príslušnej dimenzie. Strešné vpusty budú vyhrievané. Zrážkové odpadové vody budú odvedené zvodovým potrubím DN 150, DN 200 do revíznej kanalizačnej šachty RŠ2 DN 600 a následne navrhovaného vsakovacieho systému (rieši prípojka dažďovej kanalizácie). 2

3 Strana 3 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/ /Vi Vnútorný vodovod : Pre zásobovanie objektu úžitkovou a požiarnou vodou slúži navrhovaná studňa v areáli objektu s ponorným čerpadlom (rieši samostatná projektová dokumentácia). Voda je do objektu dopravovaná cez potrubie HDPE PE 100, PN 10 DN 50, ktoré bude do objektu privedené popod základové murivo. Po vstupe do objektu (v miestnosti 1.04) potrubie stúpne na 500mm nad podlahu, kde bude osadený hlavný uzáver vody ( HUV GU 2 ). Za guľovým uzáverom bude umiestnený filter DN 50 a zariadenie pre úpravu vody. Konkrétny typ úpravy vody bude upresnený po vypracovaní chemického rozboru vody. Za úpravou vody je umiestnená tlaková nádrž AQUAMONTS AFCV 150 s vodárenským kompletom s frekvenčným meničom. Za tlakovou nádobou potrubie stúpne pod strop. Potrubie studenej vody bude vedené pod stropom, resp. v murive k jednotlivým navrhovaným zariaďovacím predmetom a k zásobníkovému ohrievaču TÚV. Teplá voda bude pripravovaná v navrhovanom zásobníkovom ohrievači TÚV, od zásobníka TÚV bude rozvod teplej vody vedený nad podhľadom, resp. v murive k jednotlivým zariaďovacím predmetom. Pitná voda pre zamestnancov bude zabezpečená pitnými automatmi s bidonmi, resp. barely. Vykurovanie : Vykurovanie bude teplovodné podlahové vykurovanie, teplotný spád 35/25 C. Potreba tepla Hodinová potreba tepla Ročná potreba tepla Vykurovanie - 25,1 kw - 193,2 GJ/rok = cca kw/rok Ako zdroj tepla sú navrhnuté 2 tepelné čerpadlá SWBC-13.5H-B-S, výkon 12,7 kw, príkon 3,65 kw, 400 V, umiestnené na streche. Každé tepelné čerpadlo má svoje obehové čerpadlo, tlakovú expanznú nádobu a poistný ventil. Tepelné čerpadlá budú cez doskový výmenník ohrievať vodu v akumulačnom zásobníku objemu 500 l. Okruh tepelné čerpadlo-výmenník bude napustený nemrznúcou zmesou do teploty 25 C. Ako záložný zdroj je navrhnutý elektrokotol výkonu 18,0 kw. Z akumulačnej nádoby sú navrhnuté 2 okruhy : -okruh pre ohrev TÚV s a obehovým čerpadlom -okruh pre podlahové vykurovanie s trojcestným zmiešavacím ventilom a obehovým čerpadlom. Ohrev TÚV bude v zásobníkovom ohrievači TÚV objemu 150 l. V objekte je navrhnuté podlahové vykurovanie, systém HERZ. Vnútorná vzduchotechnika : Jednoduchá vzduchotechnika bude riešiť len nevyhnutné vetranie sociálnych zariadení odťahovými ventilátormi. Pripojenia ventilátorov na potrubia SPIRO bude pomocou pružných hadíc ALUFLEX. Distribúcia vzduchu bude potrubiami kruhového prierezu. VZT rozvody kruhového prierezu sú navrhnuté zo SPIRO rúr vyhotovených z pozinkovaného oceľového plechu. Odvod vzduchu od ventilátorov bude potrubím Φ100, výfuk na fasádu, mriežky opatrené žalúziami. Vnútorná elektroinštalácia : El. rozvody budú realizované káblami, uloženými pod omietkou, v konštrukciách stropov a stien a v káblových žľaboch na povrchu. Napájacie káble pre podružné rozvádzače a zariadenia v zázemí, budú základného prevedenia, celoplastové CYKY. Káble vedené v predajnej ploche (zhromažďovací priestor) budú typu CXKE-R. Napájacie káble pre zariadenia na požiarny zásah sú navrhnuté s funkčnou schopnosťou pri požiari budú typu CXKE-V. Káblové žľaby budú uložené vo výške cca 4m, uchytené na stenách a závesmi do konštrukcie strechy. Všetky odbočky budú vedené v ochranných trubkách. Všetky ovládače, nástenné prístroje a stredy rozvodníc budú nainštalované tak, aby ich stred bol 1,2m od úrovne podlahy. Zásuvky určené na upratovanie umiestniť do výšky 0,5m. 3

4 Strana 4 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/ /Vi SO 104 Prípojka splaškovej kanalizácie Odkanalizovanie objektu bude novou kanalizačnou prípojkou PVC, DN150. Prípojka bude slúžiť na odvod splaškovej vody z navrhovaného objektu do žumpy. Prípojka bude s vybudovanými šachtami. SO 106 Prípojka NN a VO parkoviska Napäťová sústava: 3-faz.+ PEN, stried. 50Hz, 400/230 V, TN-C Osvetlenie VO ( osvetlenie parkoviska) - stožiarové s výložníkom s elektrovýzbrojou, svietidlá Philips LED. Na osvetlenie areálu svietidlá PHILIPS, typ BGP340LED110S/640DM/1.000/IP65 osadené na stožiaroch STK60/80/3, v-8m, s elektrovýzbrojou GURO EKM2035 1xE27 s výložníkom V1T Rozvod osvetlenia bude slučkovaním, káblom CYKY-J 5x10, v chráničke FXKVR63. Rozvod bude uložený v zemi, stĺp uzemnený uzemňovacím pásikom FeZn 30/4mm, ktorý bude vedený spoločne s káblom. Pripojenie svietidla na stĺpe bude káblom CYKY-J 3x2,5. Nový káblový rozvod bude položený klasickou montážou v káblovej ryhe 50x80 cm a 50x100 do lôžka z kopaného piesku s hrúbkou 20 cm. Celá trasa káblového rozvodu NN bude označená výstražnou fóliou PVC, pri križovaní iných inžinierskych sietí, chodníkov a miestnej komunikácie musia byť káble uložené do plastových korugovaných chráničiek FXKVR v zmysle STN SO 107 Trafostanica Nová kiosková odberateľská transformačná stanica EH8, var. B do 1x630 kva s osadením 1 ks transformátora 1x160 kva, VN rozvádzač SCHNEIDER RM6 2x prívodné pole s odpínačom a 1x vývodné pole s poistkovým odpínačom na trafo, NN rozvádzač 420/230V 6 NN vývodov, MTP 150/5A, celkové meranie spotreby elektrickej energie bude na NN strane polopriame v skrini USM, ktorá bude namontovaná na fasáde kioskovej TS. Hlavný istič NN rozvádzača TS bude nastavený na hodnotu 125A. SO 111 Žumpa 20m 3 Splaškové vody z objektu budú potrubím zaústené do navrhovanej prefabrikovanej betónovej žumpy. Žumpa sa navrhuje na zdržanie cca 1 mesiac. Navrhovaný objem je 20m 3. Žumpa Klartec, KLAN 20 bude pozostávať zo samotnej nádrže (vane) a zákrytovej stropnej dosky. Vstup do nádrže bude zabezpečený cez otvor Ø 600 mm, liatinový poklop triedy D a zaťaženia 400 kn. Nádrž bude namontovaná autožeriavom, na vopred pripravený vodorovný podkladový betón s pieskovým lôžkom. SO 112 Zelené plochy Sadové úpravy budú pozostávať z vytvorenia 4 záhonov, s pôdopokryvnými rastlinami. Delia sa na záhon č.1, 2, 3 a 4, ktoré budú zložené: živý plot z listnatých krov, kobercový záhon a doplnkové trvalky. SO 113 Požiarna nádrž Vybuduje sa ako podzemná betónová nádrž v objeme 22m 3 a bude slúžiť ako zásobáreň požiarnej vody pre vonkajší zásah hasičmi. Pokrývať bude potrebu požiarnej vody 12l/s počas zásahu. Stavebné povolenie na,,dom bývania Berloni - SO 102 Parkovisko a komunikácie, vydalo Mesto Trenčín, Špeciálny úrad pre miestne a účelové komunikácie pod číslom rozhodnutia ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi, dňa Stavebné povolenie na,,dom bývania Berloni - SO 109, SO 103 slúžiace na odber podzemnej vody a SO 110, SO 105 slúžiace na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd, vydá Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie. 4

5 Strana 5 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/ /Vi II. Technické údaje stavby: v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie, popisu stavebných objektov a situácie osadenia stavby, ktorá je súčasťou stavebného povolenia. 1. Polohopisné a výškové umiestnenie stavby: v zmysle vypracovanej situácie stavby na podklade z katastrálnej mapy v mierke 1:500, ktorá tvorí súčasť stavebného povolenia. 2. Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: orná pôda. Rozhodnutie na trvalé odňatie pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu vydal Okresný úrad Trenčín pozemkový a lesný odbor, dňa , č. OU-TN-PLO- 2015/ MBA. 3. Projektovú dokumentáciu spracovali: DELTA ATELIÉR, Železničná 611, Trenčianska Turná - stavebné riešenie, architektúra Ing. Pavol Trunek, reg.č. 0381*A*1 - protipožiarna bezpečnosť Ing. Martin Mokráň, reg.č 86/ statika Ing. Jaroslav Repa, reg.č. 1401*13 - zdravotechnika Ing. Juraj Knapp, reg.č. 0924*A*5-1 - vykurovanie Ing. Pavol Buday, reg.č. 1043*A*5-2,4,5 - elektroinštalácia Ing. Helena Horňáková, reg.č. 0756*A*5-3 - bleskozvod Ing. Helena Horňáková, reg.č. 0756*A*5-3 - EPS Ing. Jozef Milde, reg.č. 0856*A*5-3 - HSP Ing. Jozef Milde, reg.č. 0856*A*5-3 - splašková kanalizácia a žumpa Ing. Juraj Knapp, reg.č. 0924*A*5-1 - vonkajšie silnoprúdové rozvody Ing. Helena Horňáková, reg.č. 0756*A*5-3 - trafostanica Ing. Pavol Trunek, reg.č. 0381*A*1 - zelené plochy Ing. Pavol Trunek, reg.č. 0381*A*1 III. Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 1. Stavba bude umiestnená podľa LV č. 4590, parcela registra C evidovaná na KM, parcelné číslo 609/24, druh pozemku orná pôda, k.ú. Trenčianske Biskupice (doterajší stav), podľa Geometrického plánu č na zameranie novovytvorenej parcely pre vyňatie z PP parcelné číslo 609/128, druh pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Trenčianske Biskupice. 2. Mesto Trenčín Útvar hlavného architekta posúdil projektovú dokumentáciu stavby Dom bývania Berloni, Trenčín, situovanej v lokalite OC TESCO, Trenčín. Projektová dokumentácia rieši novostavbu prízemného objektu s plochou strechou bez podpivničenia. Pozemok sa nachádza v ochrannom pásme železničnej trate: predmetný pozemok parc.č. 609/24 k.ú. Trenčianske Biskupice je platným územným plánom mesta Trenčín definovaný ako UO 02B nešpecifikované komerčné vybavenie (Plochy občianskeho vybavenia prevažne v blokovej zástavbe) v limitoch a regulatívoch zastavateľnosti územia je Funkčný regulatív UO 02B stanovená max. miera zastavania 75%, min. podiel zelene 15% výška zástavby max. 2 nadzemné podlažia stavba je v súlade s platným územným plánom mesta Trenčín schváleným MsZ v Trenčíne uznesením č. 683 zo dňa z hľadiska architektonicko urbanistického k navrhovanému riešeniu útvar hlavného architekta nemá námietky 5

6 Strana 6 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/ /Vi k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť porealizačné zameranie stavby v digitálnej forme vo formáte dgn alebo dwg v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv (polohopis, výškopis a všetky inžinierske siete). 3. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenia vyhl. č. 147/2013 Z.z. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 5. Ak na stavbe bude pracovať viac ako 20 pracovníkov, alebo viacero firiem, zabezpečiť povereného koordinátora BOZP a koordinátora dokumentácie, podľa 3, 5, 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných rizikách. 6. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia 43d, 43e, 47 až 53 stavebného zákona, upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy. 7. Stavba bude začatá: do 2 rokov po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. 8. Stavba bude ukončená: do 3 rokov od začatia stavebných prác. 9. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky dodávateľ bude určený výberovým konaním a do 15 dní pred začatím stavebných prác nahlásený stavebnému úradu (oprávnený v zmysle 44, ods.1 stavebného zákona). 10. Technický dozor: bude určený výberovým konaním a do 15 dní nahlásený stavebnému úradu (spôsobilý na výkon technického dozoru v súlade s ustanovením 46b stavebného zákona). 11. Stavba bude napojená na inžinierske siete novými prípojkami: voda, plyn, kanalizácia NN. 12. Stavebník je povinný: Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. V zmysle 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nahliadnuť do projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník je povinný realizovať stavbu podľa projektu a to so všetkými technickými požiadavkami na výstavbu. Viesť stavebný denník, ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca technický dozor. V denníku, resp. zázname je povinný uviesť aj osoby vypomáhajúce na stavbe. Pred zahájením výkopových prác zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v záujmovom území ich správcami. Zabezpečiť stavebné práce tak, aby v priebehu výstavby neunikli do podzemných vôd nebezpečné látky a neohrozili ich akosť a nezávadnosť V zmysle 7 vyhlášky 532/2002 Z.z. hlavný objekt stavby skolaudovať až po kolaudácii dopravného napojenia. Po ukončení stavby doložiť porealizačné zameranie stavby v digitálnej forme, vo formáte dgn, alebo dgw, v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv ( polohopis, výškopis, a všetky inžinierske siete). Stavebník je povinný trvale až do ukončenia stavby zabezpečiť stavenisko podľa 43i stavebného zákona a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 6

7 Strana 7 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/ /Vi Stavebník je povinný realizovať stavbu v zmysle vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Stavebník je povinný ku kolaudácii stavby predložiť energetický certifikát budovy v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budovy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 13. Dodržanie požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN dotknutých orgánov a organizácií: Mesto Trenčín, ako príslušný orgán vo veciach ochrany drevín podľa 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa 69 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny ) súhlasí v zmysle 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny a 126 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov za nižšie vymedzených podmienok: - sadovnícke úpravy realizovať podľa predloženej a schválenej PD SO 112 Zelené plochy, v termíne do kolaudácie stavby Mesto Trenčín, ako vecne a miestne príslušný orgán podľa 2 ods. 2 zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), v súlade s 126 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a 16 a 18 ods. 6 cestného zákona, na základe predloženej projektovej dokumentácie súhlasí ako dotknutý orgán, chrániaci záujmy na úseku miestnych a účelových komunikácií, v zmysle 140a ods. 1 písm. a) a 140b zákona č. 50/1976 Zb. o stavebného zákona s umiestnením stavby za nižšie vymedzených podmienok: Stanovisko zo dňa , č. KPrim-UHA/2015/34222/101752, k stavbe (mimo dopravného riešenia SO 102 Parkovisko a komunikácie) z pohľadu ochrany dotknutej miestnej komunikácie a novo realizovanej účelovej (vnútro areálovej) komunikácie. Mesto Trenčín, ako cestný správny orgán, súhlasí s realizáciou stavby za nasledujúcich podmienok: - na základe podmienok 7 vyhlášky 532/2002 Z. z. stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie pre hlavný objekt stavby vydať až po vydaní stavebného, resp. kolaudačného rozhodnutia na dopravné riešenie stavby SO 102 Parkovisko a komunikácie špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie - premávka na pozemných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavby obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia - neuskladňovať stavebný materiál na verejnom priestranstve bez povolenia Mesta Trenčín - miestne komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené a v dôsledku realizácie stavby nesmie dôjsť k poškodeniu priľahlej pozemnej komunikácie a zaneseniu uličných vpustí 7

8 Strana 8 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/ /Vi Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa , č. TN-12/158-2/478/Nip - termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality - podľa 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a 127 zák. č. 50/76 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zák. č. 229/1997 Z.z. v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca písomne ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu v Trenčíne, príslušnému stavebnému úradu, Trenčianskemu múzeu v Trenčíne a Archeologickému ústavu SAV v Nitre priamo alebo prostredníctvom mesta. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác. Nález sa musí nechať bez zmeny až do obhliadky odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky nálezu je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu alebo odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu ORH a ZZ Trenčín zo dňa , č. ORHZ-TN1-789/ stanovisko k riešeniu protipožiarnej bezpečnosti bez pripomienok RÚVZ v Trenčíne zo dňa , č. B/2012/ /H6 - zabezpečiť dostatočnú výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch objektu - pri kolaudácii stavby predložiť: o zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby o minimálny laboratórny rozbor vody z nových vodovodných rozvodov a zabezpečiť zdravotnú bezpečnosť vody o úplný laboratórny rozbor vody z vlastného zdroja o zabezpečenie ochrany vodného zdroja podľa STN Vodárenstvo. Studne individuálneho zásobovania vodou o tlakové skúšky vodovodu a vodotesnosť kanalizácie o vykonať opatrenia proti prenikaniu radónu z podložia stavby a účinnosť vykonaných opatrení overiť krátkodobým meraním podľa postupov ustanovených vyhláškou MZ SR č. 528/2007 Z.z. a predložiť protokol z merania Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava zo dňa , č. ASM / súhlasné stanovisko s projektovou dokumentáciou - spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované, vyjadrenie platí 2 roky, za predpokladu, že nedôjde k zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Bratislava zo dňa , č /2015- C342-SŽDD/ súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy - stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDVRR SR a je prílohou stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDVRR SR 8

9 Strana 9 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/ /Vi - realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa - stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy - stavba v ochrannom pásme dráhy (ďalej len OPD) musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom - po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu - stavebník je povinný dodržať podmienky určené v stanovisku ŽSR-GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava, č /2015/O420-2 zo dňa vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu - stanovisko nenahrádza povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe - stanovisko platí 2 roky od jeho vydania Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy Bratislava zo dňa , č /2015/O stavba bude zasahovať do ochranného pásma dráhy (OPD) železničnej trate Chynorany Trenčín v žkm 46,800-46,900 vo vzdialenosti cca 16,00m od osi koľaje. V záujmovom území ŽSR OR Žilina eviduje trasu podzemného vedenia, ktoré nie je v kolízii so stavbou - splniť požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Žilina č. 585/2015-SŽTS/107 zo dňa počas realizácie stavby nesmú byť akýmkoľvek spôsobom znečisťované pozemky v správe ŽSR a počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej prevádzky - zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu železničnej trate - akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka. ŽSR protihlukové opatrenia nezabezpečuje - ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke spôsobené železničnou prevádzkou a stavebník, užívateľ si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v ochrannom pásme dráhy, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou (hluk, vibrácie,...), nebude si z tohto titulu uplatňovať u ŽSR žiadne nároky - stavebník je povinný zrealizovať na vlastné náklady protihlukové opatrenia v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z., aké podľa vyhlášky MZ SR prináležia dotknutému územiu a rešpektovať odborné stanovisko vydané príslušným Regionálny úradom verejného zdravotníctva - dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Oblastné riaditeľstvo Žilina zo dňa , č. 585/2015-SŽTS/107/2a.15 - realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a narušeniu stability a odvodnenia zemného telesa. Prebytočná zemina z výkopov ani odpad nesmú byť skladované na pozemkoch 9

10 Strana 10 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/ /Vi ŽSR. Investor a budúci užívateľ si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na stavbu. Osvetlenie objektu a parkoviska nesmie nepriaznivo osvecovať vodičov dráhových vozidiel na priľahlej železničnej trati Dopravný úrad divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika Bratislava zo dňa , č. 6589/2016/ROP-002-P/ najvyšší bod budovy, vrátane všetkých zariadení umiestnených na jeho streche (komíny, bleskozvod, anténové systémy, reklamné zariadenia, vzduchotechnika a pod.), ostatných stavebných objektov a zariadení umiestnených v riešenom území a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri výstavbe neprekročí nadmorskú výšku 243m n.m.bpv t.j. cca 36,30m od úrovne ± 0,00 (ochranné pásmo vodorovnej roviny Letiska Trenčín) - v riešenom území je zákaz zriaďovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50nW/cm², pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla (ochranné pásmo proti laserovému žiareniu) Okresný úrad Trenčín odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa , č. OU-TN-OCDPK-2015/ /MAT - cestný správny orgán súhlasí, predmetná stavba sa nedotýka ciest II. a III. triedy Okresný úrad Trenčín - Odbor krízového riadenia zo dňa , č. OU-TN-OKRI- 2015/ súhlasné stanovisko, po posúdení PD bez pripomienok Okresný úrad Trenčín pozemkový a lesný odbor zo dňa , č. OU-TN-PLO- 2015/ MBA - podľa 17 ods. 6 písm. d) zákona č. 220/2004 Z.z. schvaľuje bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy trvalo odnímanej vyhotovenú Agroslužba - Ing. Jana Fogeltonová. Skrývkovaná zemina odobratá do hĺbky priemerne 24cm z natrvalo odnímanej poľnohospodárskej pôdy z plochy 1342m 2 (300m 2 plocha narušená antropogénnou činnosťou) bude umiestnená na CKN parcele č. 609/24 a , k.ú. Trenčianske Biskupice. Jej rozprestrením sa zväčší hrúbka biologicky aktívnej vrstvy humusového horizontu a dôjde k obohateniu pôdy organickými a minerálnymi látkami obsiahnutými v humusovej zemine - skrývkovanú zeminu využiť hospodárne a účelne v zmysle 2 ods. 7 vyhlášky č. 508/2004, ktorou sa vykonáva 27 zákona (ďalej len vyhláška č. 508/2004). Hospodárnym a účelným využitím skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z plôch trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy sa rozumie jej zhrnutie, odvoz a rozhrnutie na iné poľnohospodárske pozemky zodpovedajúcej kvality, zúrodnenie menej úrodných poľnohospodárskych pôd a jej použitie na výrobu kompostu alebo záhradnej pôdy, alebo zlepšenie kvalitatívnych vlastností nepoľnohospodárskych pôd, ktoré neboli vyradené z biologického látkového kolobehu s rastlinstvom, ako je poľnohospodárska zeleň, ekologická zeleň a okrasná zeleň - poľnohospodársku pôdu odňať v odsúhlasenom rozsahu a súčasne zabezpečiť, aby pri použití predmetnej pôdy nedošlo ku škodám na priľahlých pozemkoch a kultúrach - rešpektovať hranice záberu vyznačené v teréne podľa hraníc odnímanej parcely 10

11 Strana 11 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/ /Vi - dbať na to, aby pri stavebnej činnosti nedošlo k zhoršeniu prirodzených vlastností okolitej poľnohospodárskej pôdy - pred začiatkom stavebných prác vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo zo všetkých budúcich zastavaných a spevnených plôch a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky HH schválenej v bode II. Rozhodnutia Okresného úradu. Vlastná realizácia skrývky HH do hĺbky 24cm z plochy 1342m² v celkovom objeme 323m 3 musí byť vykonaná tak, aby materiál nebol premiešaný s menej kvalitnou zeminou z podložia a pri rozprestieraní na nový pozemok dbať na to, aby nedošlo k zhutneniu pôdy napr. rozprestieraním mokrej zeminy, jej nerovnomerným rozprestretím, alebo prejazdmi ťažkých mechanizmov. Práce na skrývke vykonávať v období bez dažďov - vykonanie skrývky humusového horizontu oznámiť písomne listom na OU-TN.PLO alebo elektronickou poštou - zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú rozhodnutím až do realizácie stavby, najmä chrániť ju pred zaburinením a porastom samonáletu drevín - za množstvo skrývkovaného humusového horizontu a jeho rozprestretie na poľnohospodárske pozemky zodpovedá investor stavby - rozsah a hranice trvalého odňatia sú definované hranicami novovytvorenej parcely č. 609/128. Parcela bola zameraná v Geometrickom pláne č , vyhotovenom firmou SÚKROMNÁ GEODÉZIA Trenčín, s.r.o. Piaristická 273/21, Trenčín, úradne overenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa pod č. 1157/15 Obvodný úrad životného prostredia Trenčín zo dňa , OU-TN-OSZP3-2015/ TKZ odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody - pri výrube drevín postupovať v súlade s ustanovením 47 zákona č. 525/2003 Z.z. Obvodný úrad životného prostredia Trenčín zo dňa , OÚ-TN-OSZP3-2015/ TME odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve - stavebník do doby začatia stavebných prác oznámi Okresnému úradu, kto bude dodávateľom stavebných prác, nakoľko tento má postavenie pôvodcu odpadov podľa 40c ods. 5 zákona o odpadoch - dodávateľ stavby je povinný dodržiavať ustanovenia 19 zákon o odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky na ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonávanie ich evidencie od ich vzniku a ich následné zhodnotenie, alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle zákona o odpadoch, nakoľko tento má postavenie pôvodcu odpadov, podľa 40c ods. 5 zákona o odpadoch - dodávateľ stavby ako pôvodca odpadov je povinný preukázať (napr. zmluvy, písomné dohody a pod.) Okresnému úradu, ktorej oprávnenej osobe bude odovzdávať odpady, vznikajúce pri realizácii stavby skôr, ako začne stavbu realizovať - zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov odpadov na vyčlenených plochách a vhodných nádobách a kontajneroch do doby ich odovzdania oprávneným organizáciám - priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách 11

12 Strana 12 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/ /Vi - zneškodniť skládkovaním len tie druhy odpadov ak ich zhodnotenie nie je možné alebo účelné, len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch - zabezpečiť prednostné zneškodnenie nebezpečných odpadov a do doby ich odovzdania oprávnenej organizácii zabezpečiť ich dočasné skladovanie v takých kontajneroch alebo skladovacích priestoroch, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia, v súlade s ustanoveniami 22 vyhl. č. 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov - ku kolaudačnému konaniu predložiť prehľad sumárnych množstiev jednotlivých druhov odpadov v tonách a preukázať využitie alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch - na území okresu Trenčín, nie je povolená žiadna skládka na zneškodňovanie odpadov. V rámci okresu Trenčín však existujú povolená zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a zberné dvory. Stavebný odpad druh výkopová zemina, je možné využiť na terénne úpravy pozemku, na ktorom sa realizuje stavba. Takéto nakladanie s uvedenými odpadmi musí byť uvedené aj v stavebnom povolení stavby rodinného domu. Uvedené odpady nie je možné použiť na terénne úpravy na základe dohody s vlastníkom pozemku (napr. urbárske pozemky, obecné pozemky, alebo pozemky jednotlivých konkrétnych vlastníkov), ich využitie takýmto spôsobom podlieha povoleniu príslušného stavebného úradu a kladného vyjadrenia Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, v opačnom prípade sa takéto konanie považuje za porušenie ustanovení zákona o odpadoch Obvodný úrad životného prostredia Trenčín zo dňa , OU-TN-OSZP3-2015/ odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, vyjadrenie podľa 28 vodného zákona a záväzné stanovisko podľa 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákona) v platnom znení podľa 28 vodného zákona - z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhnuté riešenie možné - vhodnosť vypúšťania vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd musí byť preukázaná hydrogeologickým posudkom - úroveň dna vsakovacieho systému musí byť min. 1m nad úrovňou hladiny podzemnej vody - odber podzemných vôd je možný iba na základe povolenia podľa 21 vodného zákona - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd je možné iba na základe povolenia podľa 21 vodného zákona - stavebné objekty slúžiace na odber podzemnej vody (SO 109, SO 103) ako aj na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd (SO 110, SO 105) sú vodnými stavbami, ktoré je možné uskutočniť iba na základe povolenia podľa 26 vodného zákona - podľa 73 ods. 18 vodného zákona sa vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko podľa 140 stavebného zákona a platí pre vydanie stavebného povolenia 12

13 Strana 13 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/ /Vi SPP distribúcia, a.s. Bratislava zo dňa , č. 1447/2015/NM/TD - pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku zaslať na SPPdistribúcia, a.s. Bratislava - v záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hod. - stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác - stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení - stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN až o predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov - zemné práce realizované v blízkosti plynovodov a prípojok realizovať ručne min. 1,50m na každú stranu od plynovodov a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení - ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D - odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu - stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu - v prípade poškodenia izolácie, alebo poruchy na zariadeniach SPP, a.s., ktoré vznikli z dôvodu vykonávaných prác, budú tieto na základe objednávky na náklady investora odstránené pracovníkmi SPP-D a.s., LC Nové Mesto nad Váhom - SPP-D upozorňuje, že pro všetkých poškodeniach plynárenských zariadení môže podať podnet na SOI, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN , STN EN , STN EN , TPP , TPP

14 Strana 14 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/ /Vi - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem - stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN a TPP stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle 79 a 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. - každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčín zo dňa , č. 5526/ navrhované technické riešenie sa nedotýka IS v správe spoločnosti, súhlasné stanovisko bez podmienok Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava zo dňa celkový príkon Pi=160kW, Ps=80kW v treťom stupni zabezpečenia dodávky elektrickej energie - SO Trafostanica - rieši novú kioskovú EH8, var.b do 1x630kVA s osadením 1ks transformátora 1x160kVA, VN rozvádzač SCHNEIDER RM6 2x prívodné pole s odpínačom a 1x vývodové pole s poistkovým odpínačom na trafo, NN rozvádzač 420/230V 6 NN vývodov, MTP 150/5A, celkové meranie spotreby elektrickej energie bude na NN strane polopriame v skrini USM, ktorá bude namontovaná na fasáde kioskovej TS. Hlavný istič NN rozvádzača TS nastaviť na hodnotu 125A - SO 107 zabezpečí investor na vlastné náklady - SO Prípojka VN - rieši zaslučkovanie kábelového prívodu VN (do VN č. 447 medzi TS /1 a TS /3) pre plánovanú odberateľskú kioskovú TS s vonkajším ovládaním s použitím VN kábla typu NA2XS(F)2Y 3x1x240mm 2 o dĺžke trasy 10m, 6ks jednožilová káblová spojka typu POLJ 24/1x a 2 sady káblová koncovka vnútorná typu POLJ 24/1x120x240. Pri výbere trasy VN káblového vedenia rešpektovať ochranné pásmo nového VN vedenia, t.j. 1m na každú stranu - na ochranu káblového vedenia VN pod komunikáciami a spevnenými plochami použiť káblovú chráničku korugovaná rúra ø 200x12mm (FXKV). V ostatnom teréne VN káblové edenie chrániť mechanickou ochranou (káblová ochranná platňa KPL 250/10) SO 108 zabezpečí Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava na vlastné náklady na základe uzavretej zmluvy o pripojení. Stavebné povolenie bude vydané pre stavebníka Zsl. Distribučná, a.s. Bratislava - meranie spotreby elektrickej energie umiestniť na mieste trvale prístupnom pracovníkom Zsl. Distribučná, a.s., v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike - pri realizácii stavby dodržať ochranné pásmo káblového vedenia VN v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, t.j. 1m na každú stranu od káblového vedenia VN 14

15 Strana 15 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/ /Vi Slovak Telekom, a.s., Bratislava zo dňa , č.45239/12 TN - pri realizácii plánovanej stavebnej akcie dôjde k styku s podzemnými vedeniami miestnej podzemnej a diaľkovej siete. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe je viac káblov rôznej funkčnosti. - v záujmovom území investora sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov a televízne káblové rozvody - v záujme ochrany televíznych káblových rozvodov a pri stavbách nadzemných objektov v záujme ochrany príjmu televízneho a rozhlasového signálu alebo prevádzky povolených rádiokomunikačných prostriedkov, určí neopomenuteľných účastníkov územného konania príslušný stavebný úrad - v zmysle 69 ods. 7 zák. č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách do projektu stavby sa musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za nesplnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant, pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohy zariadenia priamo na povrchu terénu - preukázateľne oboznámiť pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia, upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu - upozorniť pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1,00 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, odkryté zariadenia riadne zabezpečiť proti ohrozeniu a poškodeniu - zhutniť zeminu pod káblami pred ich zakrytím - ohlásiť každé poškodenie zariadenia, overiť výškové uloženie zariadenia ručnými sondami - jestvujúce telekomunikačné vedenie v mieste budúcich spevnených plôch ochrániť vložením do chráničky ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava zo dňa , č. BA/2373/ pri realizácii plánovanej stavebnej akcie nedôjde k styku s podzemnými vedeniami miestnej podzemnej a diaľkovej siete. Technická inšpekcia, a.s. Bratislava odborné stanovisko č /4/2015, zo dňa zabezpečiť z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení dodržanie všetkých zistení, pripomienok a upozornení, ktoré sú uvedené v uvedenom odbornom stanovisku - splniť požiadavky bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového a elektrického platí požiadavka 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení (plynové zariadenie, prípojka na distribučný plynovod, elektrické zariadenia trafostanica a prípojka VN, tlakové expanzné nádoby, tlakové nádoby stabilné, rozvody plynu vyhotovené z nekovových materiálov), elektrickom vykonať úradnú skúšku v zmysle 12 vyhl. č. 508/2009 Z.z. a 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou 15

16 Strana 16 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/ /Vi technické zariadenia tlakové plynový kotol, tlakové nádoby stabilné sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu technické zariadenia plynové plynové horáky kotlov, VZT jednotky, vrátane clony sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 393/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu stavebné práce vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhl.č. 147/2013 Z.z., ktorou podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 14. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle 52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá. IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené. Odôvodnenie: Na žiadosť stavebníka ELEKTRA Trenčín, s.r.o., ul. M.R. Štefánika 6833, Trenčín, o povolenie stavby,,dom bývania Berloni (medzi objektom TESCO a objektom NAY, Trenčianske Biskupice), umiestnená podľa listu vlastníctva č. 4590, parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 609/24, druh pozemku orná pôda, katastrálne územie Trenčianske Biskupice (doterajší stav), podľa Geometrického plánu č vyhotovenom SÚKROMNÁ GEODÉZIA Trenčín, s.r.o., Piaristická 273/21, Trenčín, ktorý bol overený Okresným úradom Trenčín katastrálny odbor dňa , pod č. 1157/15, na zameranie novovytvorenej parcely pre vyňatie z PP parcelné číslo 609/128, druh pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Trenčianske Biskupice, ktorá bola podaná dňa , stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou podľa 61 ods.4 stavebného zákona začatie stavebného konania. Oznámenie verejnou vyhláškou podľa 61 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov z dôvodu, že stavebnému úradu nie sú známi všetci účastníci konania. Oznámenie bolo vyvesené pod dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Trenčíne. Oznámenie bolo vyvesené dňa a zvesené dňa Stavebný úrad zároveň začatie stavebného konania doručil poštou známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám a podľa 61 ods. 2 stavebného zákona určil lehotu na uplatnenie námietok 10 dní od doručenia oznámenia. K oznámeniu o začatí stavebného konania neboli vznesené pripomienky od účastníkov konania v zákonom stanovenej lehote. V uskutočnenom konaní stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach 62 stavebného zákona v nadväznosti na 8 a 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR, konzultoval ju s účastníkmi konania, dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie je ohrozený verejný záujem ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky podľa 47 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, ako aj podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby. V stavebnom konaní nevzniesli námietky účastníci konania. 16

17 Strana 17 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/ /Vi K žiadosti bolo doložené: - projektová dokumentácia - snímka z katastrálnej mapy, k.ú. Trenčianske Biskupice - list vlastníctva č. 4590, k.ú. Trenčianske Biskupice - list vlastníctva č. 4803, k.ú. Trenčianske Biskupice - list vlastníctva č. 3069, k.ú. Trenčianske Biskupice - list vlastníctva č. 5085, k.ú. Trenčianske Biskupice - list vlastníctva č. 4734, k.ú. Trenčianske Biskupice - list vlastníctva č. 4590, k.ú. Trenčianske Biskupice - Geometrický plán č vyhotovený SÚKROMNÁ GEODÉZIA Trenčín, s.r.o., Piaristická 273/21, Trenčín, overený Okresným úradom Trenčín katastrálny odbor dňa , pod č. 1157/15 - zmluva o zriadení vecných bremien, uzatvorená medzi TESCO STORES SR, a.s., Bratislava a ELEKTRA Trenčín s.r.o., Trenčín - oznámenie o prevode nehnuteľnosti a práv stavebníka na spoločnosť ELEKTRA Trenčín, s.r.o., Trenčín - stanoviská orgánov štátnej správy a organizácií, ktoré sú citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia - záväzné stanovisko Mesta Trenčín dňa , USaŽP 2015/32684/106770/Ba V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov v sume 400, slovom: štyristo eur, zaplatený dňa v pokladni Mesta Trenčín. Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa 53 a 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresný úrad v Trenčíne odbor výstavby a bytovej politiky prostredníctvom Mesta Trenčín. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku. Mgr. Richard Rybníček primátor Mesta Trenčín Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa 61 odst. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov z dôvodu, že stavebnému úradu nie sú známi všetci účastníci konania. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu. VYVESENÉ DŇA: ZVESENÉ DŇA: PRIPOMIENKY: boli neboli Mestský úrad v Trenčíne 17

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: 26. 8. 2011 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE 1. Identifikačné údaje 1.1. Identifikačné údaje stavby a investora Názov stavby : Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov Miesto

Διαβάστε περισσότερα

MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO

MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO TECHNICKÁ SPRÁVA Stupeň: Profesia: Zodp. projektant: Vypracoval: Kontroloval: Realizačná dokumentácia Kamerový systém Marián Polakovič Dátum: 09/2013 Marián

Διαβάστε περισσότερα

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Obec Báč Obecný úrad, Báč 124, PSČ 930 30 IČO: 00305251, DIČ: 2021151726 Tel: 031/5598239, Fax: 031/5509924 Email: urad@obecbac.sk, Web: www.obecbac.sk Č.j.: 280/2014/UR V Báči dňa 15.04.2015 V E R E J

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA Post & Co Vermietungs OG Haidingergasse 1 1030 Wien LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE,

TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE, TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE, ktoré určujú technické podmienky prístupu, Pripojenia do Prepravnej siete a prevádzkovania Prepravnej siete ktoré boli

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Územný plán zóny vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Návrh 10/2015 Obsah územného plánu zóny spracovaný podľa 13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch

Διαβάστε περισσότερα

A Z M L U V A O P O S T Ú P E N Í P R Á V A P O V I N N O S T Í. uzavretá v súlade s ustanoveniami 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

A Z M L U V A O P O S T Ú P E N Í P R Á V A P O V I N N O S T Í. uzavretá v súlade s ustanoveniami 588 a nasl. Občianskeho zákonníka K Ú P N A Z M L U V A A Z M L U V A O P O S T Ú P E N Í P R Á V A P O V I N N O S T Í uzavretá v súlade s ustanoveniami 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Zmluvné strany: Predávajúci: Názov: Obec Jánovce

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s., Odbor Projekty

VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s., Odbor Projekty A/ SPRIEVODNÁ SPRÁVA 1. Identifikačné údaje Názov stavby : Spišská Stará Ves - úprava NN siete a DP na ul. Štúrovej Miesto stavby (k.ú.) : Spišská Stará Ves Okres : Kežmarok Kraj : Prešovský Charakter

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od 1.1.2015 do 31.12.2015) a) Ceny za dodávku plynu podľa jednotlivých taríf Tabuľka č. 1 ceny bez DPH Označenie druhu tarify

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava R O Z H O D N U T I E Číslo: 0037/2013/P Bratislava 06. 12. 2012 Číslo spisu: 6240-2012-BA Predseda Úradu pre reguláciu

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spoločnosti ZSE Energia, a.s., za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou účinný od 1. 1. 2017 (ďalej len cenník

Διαβάστε περισσότερα

Žiadosť. Časť A Údaje o Žiadateľovi

Žiadosť. Časť A Údaje o Žiadateľovi Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti 1) Dôvod Žiadosti Pripojenie nového paralelného zdroja 1) Pripojenie nového náhradného zdroja 2) Zmena typu alebo

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

SENEC Logistická hala B-D

SENEC Logistická hala B-D SENEC Logistická hala B-D OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov február 2016 AQUIFER s.r.o., Bleduľová

Διαβάστε περισσότερα

ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA

ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA PROTHERM PRODUCTION s.r.o., Jurkovičova 45, 909 01 Skalica ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ SPRÁVA RODINNÝ DOM. Malinovská ulica, parc.č.: 1239/36, obec Zálesie, okres Senec. Zdravotechnika

TECHNICKÁ SPRÁVA RODINNÝ DOM. Malinovská ulica, parc.č.: 1239/36, obec Zálesie, okres Senec. Zdravotechnika Malinovská ulica, parc.č.: 1239/36, obec Zálesie, okres Senec RODINNÝ DOM TECHNICKÁ SPRÁVA Zdravotechnika INVESTOR: ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: AUTOR PROJEKTU RD: STUPEŇ: Lucia Madarásová, Markova

Διαβάστε περισσότερα

AKCIA: OBJEKT: PROFESIA: INVESTOR: Osvedčenie č. 47/1/2006-EZ-P-E1-A,B. Osvedčenie č. 066/1/2008-EZ-P-E2-A STUPEŇ:

AKCIA: OBJEKT: PROFESIA: INVESTOR: Osvedčenie č. 47/1/2006-EZ-P-E1-A,B. Osvedčenie č. 066/1/2008-EZ-P-E2-A STUPEŇ: A ) T E C H N I C K Á S P R Á V A AKCIA: BYTOVÝ DOM - HEAVEN OBJEKT: HLAVNÝ OBJEKT PROFESIA: ELEKTROINŠTALÁCIA MIESTO STAVBY: KAZANSKÁ UL., BRATISLAVA, P.Č. 5265/1, 5265/2, 5266/1, 5266/2 INVESTOR: HEAVEN

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

Výmena vykurovacieho zdroja a úpravy systému UVK ZŠ Kukučínova, Vranov n/t Ústredné vykurovanie 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3

Výmena vykurovacieho zdroja a úpravy systému UVK ZŠ Kukučínova, Vranov n/t Ústredné vykurovanie 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3 2. ROČNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE... 3 3. ROČNÁ SPOTREBA PLYNU NA VYKUROVANIE... 3 4. ZATRIEDENIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ... 3 5. OPIS VYKUROVACIEHO SYSTÉMU... 4 6.

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017 CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017 Tieto ceny sú stanovené na obdobie 1.1.2017 31.12.2021 na základe vyhlášky č.223/2016 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa

Διαβάστε περισσότερα

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0161/2012/E Bratislava, 27.01.2012 Číslo spisu: 6578-2011-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 Obstarávateľ Obec Vrakúň ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 ktorými sa mení a dopĺňa Územný plán sídelného útvaru Vrakúň (spracovateľ: STAVOPROJEKT Nitra) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Διαβάστε περισσότερα

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 1. Názov (meno) Mgr. Juraj Kavacký 2. Identifikačné číslo Fyzická osoba 3. Sídlo Segnerova 9, 841 01 Bratislava 4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje

Διαβάστε περισσότερα

Technické podmienky pre návrh, montáž a prevádzku aktívnych bleskozvodov

Technické podmienky pre návrh, montáž a prevádzku aktívnych bleskozvodov Technické podmienky pre návrh, montáž a prevádzku aktívnych bleskozvodov 1 Obsah Úvod... 3 1. Všeobecne... 4 2. Stručný podpis aktívneho bleskozvodu a jeho funkcie... 4 3. Návrh (projektovanie) ochranných

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Správa. (príloha k energetickému certifikátu) Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Stavba : IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Investor: OBČIANSKE ZDRUŽENIE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA, OPÁTSKÁ č 18 040 18 KOŠICE - KRÁSNA Miesto stavby: MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE KRÁSNA Stupeň PD: DUR DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Διαβάστε περισσότερα

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil:

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil: Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, 811 03, Bratislava mobil: 0905 505 243 NÁJOMNÉ BYTY OBCHODNÁ 52, parc. č. 8479, k.ú. BRATISLAVA STARÉ MESTO Investor MČ Staré

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva OBSAH SPRIEVODNÁ SPRÁVA... 2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 Spracovatelia projektovej dokumentácie:... 2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE... 2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej umiestnenie...

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu

1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu 1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu Prvoradou úlohou stavebníctva je účinnejšie presadzovanie výsledkov technického rozvoja, racionalizácie, robotizácie do

Διαβάστε περισσότερα

Zákon č. 578 / 2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských

Zákon č. 578 / 2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských Zákon č. 578 / 2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 720/2004

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

ZÁKON z 25. júna 2014,

ZÁKON z 25. júna 2014, Strana 1542 Zbierka zákonov č. 204/2014 Čiastka 69 204 ZÁKON z 25. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých

Διαβάστε περισσότερα

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa)

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA NÁBREŽIE MLÁDEŽE 1, NITRA PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) Vypracovala: Ing. Ľ. Halamová upravené 1 1. ÚVOD DO PREDMETU (2) 1. Význam a úloha stavebníctva

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestskej rady v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný:

Διαβάστε περισσότερα

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie do prevádzkových priestorov ydrocentra Gabčíkovo Gabčíkovo, 24.8.2011 Vypracoval : Ing. Alfréd Ilka BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie C Gabčíkovo Date Title of presentation

Διαβάστε περισσότερα

Objekt: SO 01 Vtokový objekt SO 02 Rybovod SO 03 Strojovňa MVE SO 04 Prípojka VN PS 01 - Trafostanica MVE1. Technická správa

Objekt: SO 01 Vtokový objekt SO 02 Rybovod SO 03 Strojovňa MVE SO 04 Prípojka VN PS 01 - Trafostanica MVE1. Technická správa Stavba: Ružomberok - Černová - MVE Radičiná 1 MW Objekt: SO 01 Vtokový objekt SO 02 Rybovod SO 03 Strojovňa MVE SO 04 Prípojka VN PS 01 - Trafostanica MVE1 Technická správa Investor: Energia prírody s.r.o.,

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXIII

MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXIII MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Čiastka 3 2015 Ročník XXIII Obsah 1. Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupine produktov: Okná a vonkajšie dvere 2. Oznámenie

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2012 Platnosť od 1.1. 2012 Podmienky uplatňovania

Διαβάστε περισσότερα

Všeobecne. Odvod spalín v zvislej rovine. Plynové kondenzačné kotly. Zoradenie čistiacich otvorov:

Všeobecne. Odvod spalín v zvislej rovine. Plynové kondenzačné kotly. Zoradenie čistiacich otvorov: Poznámky Všeobecne Vykurovacie kotly Junkers sú odskúšané a schválené v súlade so smernicami o plynových zariadeniach ES (90/396/EHS, 92/42/EHS, 72/23/EHS, 89/336/EHS) a EN677. Príslušenstvo na spaliny

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

Nové predpisy pre osvetlenie

Nové predpisy pre osvetlenie Nové predpisy pre osvetlenie Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. ZSR 2009 Najdôležitejšie hygienické predpisy Dôležitosť hygienických predpisov vyplýva z ich charakteru sú záväzné Zákon č. 355 z roku 2007 o

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

SMERNICA NA EVIDOVANIE ROZSAHU VECNÉHO BREMENA V SÚBORE GEODETICKÝCH INFORMÁCIÍ KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

SMERNICA NA EVIDOVANIE ROZSAHU VECNÉHO BREMENA V SÚBORE GEODETICKÝCH INFORMÁCIÍ KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY O-84.11.13.31.31.00-16 SMERNICA NA EVIDOVANIE ROZSAHU VECNÉHO BREMENA V SÚBORE GEODETICKÝCH INFORMÁCIÍ KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ BRATISLAVA 2016

Διαβάστε περισσότερα

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015,

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015, Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 371/2015 Strana 3789 371 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Διαβάστε περισσότερα

OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM

OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM Predmetom predkladaného u je výstavba obchodného centra Kaufland v Žiari nad Hronom s priľahlým parkoviskom pre návštevníkov, zákazníkov. Navrhovateľ plánuje tento

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Cenník Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. za dodávku plynu v roku 2016 pre odberateľov kategórie Maloodber

Cenník Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. za dodávku plynu v roku 2016 pre odberateľov kategórie Maloodber Cenník Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. za dodávku plynu v roku 2016 pre odberateľov kategórie Maloodber (Platnosť od 1.1.2016 do 31.12.2016 vydaný v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

3.7 Ukončenie a zánik zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny Reklamácie... 15

3.7 Ukončenie a zánik zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny Reklamácie... 15 3.7 Ukončenie a zánik zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny... 14 3.8 Reklamácie... 15 4. RÁMCOVÁ DISTRIBUČNÁ ZMLUVA... 15 4.1 Podmienky uzatvorenia rámcovej distribučnej zmluvy...

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Solárne systémy Plynové kondenzačné kotly condens Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Stacionárne kondenzačné kotly Kompaktné jednotky na vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom zásobníku. Vysokoúčinné, úsporné

Διαβάστε περισσότερα

A.G.K Inžinierska geodézia. Zborník príspevkov. s tematickým zameraním. 9. júna Bratislava

A.G.K Inžinierska geodézia. Zborník príspevkov. s tematickým zameraním. 9. júna Bratislava A.G.K.2015 s tematickým zameraním Inžinierska geodézia Zborník príspevkov 9. júna 2015 Bratislava Odborný garant: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Organizačný garant: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Organizačný

Διαβάστε περισσότερα

Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive. [kg] PENA DRYsystem. Orientačná výdatnosť (l) 5 m 2 /dóza ml m 2 /dóza 2.

Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive. [kg] PENA DRYsystem. Orientačná výdatnosť (l) 5 m 2 /dóza ml m 2 /dóza 2. SUPRA SUPRA PLUS ABSOLÚTNA NOVINKA NA STAVEBNOM TRHU! PENA DRYsystem / Lepiaca malta zadarmo! Rozmery dxšxv [mm] Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive ks [kg] paleta [kg] Pevnosť v tlaku P [N/mm²]

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl

Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl Nové prístupy riešenia ochrany osôb a majetku Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl Ing. Rudolf Huna, Ing. Jana Staroňová,

Διαβάστε περισσότερα

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC STAVEBNÁ FYZIKA TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK STAVEBNÍK: MIESTO STAVBY: INVESTOR: STUPEŇ: VYPRACOVAL: Jozef Kandra, Chmeľovec Chmeľovec, okr. Prešov Jozef Kandra, Chmeľovec PROJEKT STAVBY

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI

SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 14/2013 TECHNICKÉ PODMIENKY SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI účinnosť od: 15.12.2013 August 2013

Διαβάστε περισσότερα

Bezpečnosť v chemických podnikoch z pohľadu inšpektora práce

Bezpečnosť v chemických podnikoch z pohľadu inšpektora práce Bezpečnosť v chemických podnikoch z pohľadu inšpektora práce Rozsah inšpekcie práce V zmysle zákona 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov je: Inšpekcia práce dozor nad dodržiavaním

Διαβάστε περισσότερα

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY DODÁVKY VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY DODÁVKY VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. so sídlom Ul. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10100/R IČO: 36 302 724, DIČ:

Διαβάστε περισσότερα

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy lovenská poľnohospodárska unverzta v Ntre Fakulta záhradníctva a krajnného nžnerstva Katedra krajnného nžnerstva Odvodňovane a úprava tokov prevodná správa, úhrnná techncká správa, Dokumentáca a stavebné

Διαβάστε περισσότερα

Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky

Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky Číslo zákazky: Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky Oddiel I - Základné údaje (vypĺňa vlastník nehnuteľnosti - žiadateľ) Žiadateľ (meno, priezvisko/obchodné meno, zastúpený) :...... Adresa :... Tel.

Διαβάστε περισσότερα

VARGA ELEKTRO Technická správa Vyhradené technické zariadenie elektrické

VARGA ELEKTRO Technická správa Vyhradené technické zariadenie elektrické VARGA ELEKTRO Technická správa Vyhradené technické zariadenie elektrické REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V MUČÍNE Ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti Spoločnosť Goodman patrí medzi popredných poskytovateľov skladových priestorov pre sektor elektronického obchodu. Vybudovala viac priestorov tohto druhu ako akýkoľvek iný developer v oblasti priemyselných

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

Legislatíva SR v oblasti radiačnej ochrany. Vybrané časti pre FO a PO vykonávajúce nedeštruktívne testovanie

Legislatíva SR v oblasti radiačnej ochrany. Vybrané časti pre FO a PO vykonávajúce nedeštruktívne testovanie Legislatíva SR v oblasti radiačnej ochrany Vybrané časti pre FO a PO vykonávajúce nedeštruktívne testovanie Významné radiačné nehody (havárie) v rokoch 1944-1999 Počet Počet Významné Úmrtia havárií osôb

Διαβάστε περισσότερα

Parkovací dom a spevnené plochy

Parkovací dom a spevnené plochy Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava Parkovací dom a spevnené plochy ZÁMER vypracovaný podľa zákona č. 24 / 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

Διαβάστε περισσότερα

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh

Διαβάστε περισσότερα

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas...

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas... Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára 2010 Ušetrite za energiu, priestor a čas... Izolácie zo sklenenej vlny Ušetrite za energiu, priestor a čas... Novinky Izolačná rohož URSA DF 37 Kód

Διαβάστε περισσότερα

Káblový snímač teploty

Káblový snímač teploty 1 831 1847P01 Káblový snímač teploty QAP... Použitie Káblové snímače teploty sa používajú vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach na snímanie teploty miestnosti. S daným príslušenstvom

Διαβάστε περισσότερα

Cenník tepelných čerpadiel. Prečo Vaillant? Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú energiu, ktorá teraz môže slúžiť i Vám.

Cenník tepelných čerpadiel. Prečo Vaillant? Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú energiu, ktorá teraz môže slúžiť i Vám. Cenník tepelných čerpadiel Prečo Vaillant? Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú energiu, ktorá teraz môže slúžiť i Vám. platný od 1. 2. 2014 Označovanie výrobkov Vaillant VUW VU VUI VKK VSC MAG

Διαβάστε περισσότερα

Vyhláška č. 397 / 2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o

Vyhláška č. 397 / 2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Vyhláška č. 397 / 2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd,

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH : 1) Technická správa. 2) Špecifikácia materiálu Rozpočet. 3) Výkresová dokumentácia

OBSAH : 1) Technická správa. 2) Špecifikácia materiálu Rozpočet. 3) Výkresová dokumentácia OBSAH : 1) Technická správa IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VŠEOBECNÉ ÚDAJE TEPELNÁ BILANCIA ENERGETICKÁ BILANCIA NÁVRH STROJNÉHO ZARIADENIA KOTOLNE PARAMETRE ZARIADENIA KOTOL POISTNÉ ZARIADENIE OBEHOVÉ ČERPADLÁ DOPLŇOVANIE

Διαβάστε περισσότερα

YQ U PROFIL, U PROFIL

YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou Minimalizácia tepelných mostov Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií Jednoduchá a rýchla montáž Výrobok Pórobetón značky

Διαβάστε περισσότερα

OBNOVA DOMU KULTÚRY BISKUPOVÁ - Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy

OBNOVA DOMU KULTÚRY BISKUPOVÁ - Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy zodpovedný projektant: vypracoval: investor: miesto stavby: Ing. Peter Kotry Ing. Peter Kotry obec Biskupová Biskupová 62, 956 07, okres: Topoľčany, obec: Biskupová, katastrálne územie: Biskupová, parcela

Διαβάστε περισσότερα

Štandardy a kontrolné mechanizmy v metrológii v jedálňach

Štandardy a kontrolné mechanizmy v metrológii v jedálňach Štandardy a kontrolné mechanizmy v metrológii v jedálňach Ing. Tomáš ŠVANTNER Poprad, 28.10.2011 Platné právne predpisy v oblasti metrológie Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov

Διαβάστε περισσότερα