ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 4 ης τακτικής ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 26/9/2013 Η Συνέλευση του Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ύστερα από την, µε αριθµό πρωτοκόλλου 1047/ , πρόσκληση του Προέδρου, Καθηγητή κ. αρζέντα Ι., συνήλθε σήµερα, 26 Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 µ.µ. στο κτίριο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ( Α Γυµνάσιο Αρρένων στην Ερµούπολη της Σύρου στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 2, αίθουσα ΠΑΡΘΕΝΩΝ για την πραγµατοποίηση της 4 ης συνεδρίασης µε τα παρακάτω µέλη της: Παρόντες ήταν οι κ.κ. : αρζέντας Ιωάννης, Καθηγητής Τµήµατος, Πρόεδρος Αζαριάδης Τοπάλογλου Φίλιππος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παπανίκος Παρασκευάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Σπύρου Θωµάς, µόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Λέκκας ηµήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Κουτσαµπάσης Παναγιώτης, Λέκτορας Οικονοµίδου Φλωρεντία, Λέκτορας Κυριακουλάκος Παναγιώτης, Λέκτορας Ζαχαρόπουλος Νικόλαος, Λέκτορας Παπακωστόπουλος Βασίλειος, Λέκτορας Λεοντοκιανάκου Ειρήνη-Κυριακή, Λέκτορας Παπαδοπουλος άνος (απεχώρησε στο θέµα 3.1. και αντικαταστάσθηκε από το αναπληρωµατικό µέλος της Συνέλευσης, κα Καραφίλη Αύρα, Μέλος ΕΕ ιπ Τµήµατος) Μπάϊλας Κων/νος, εκπρόσωπος ΕΤΕΠ Γιάννακας Ιωάννης, εκπρόσωπος µεταπτυχιακών φοιτητών Απόντες ήταν οι κ.κ. : Χατζησάββας Νικόλαος, Καθηγητής Βοσινάκης Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής Σίµωση Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια Τα πρακτικά τήρησε η κα Γουρνέλου Ελένη, Αναπλ. Προϊσταµένη Γραµµατείας του Τµήµατος

2 ιαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας σύµφωνα µε τις διατάξεις την παρ. 5 του άρθρου 48 του Ν. 1404/83 και ξεκινά η συνεδρίαση µε τα κάτωθι θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης : Θέµα 1ο: Ενηµέρωση-Ανακοινώσεις Θέµα 2 ο : Ακαδηµαϊκά Θέµα 3 ο : Θέµατα Επιτροπών Θέµα 4 ο : Θέµα 5ο: Φοιτητικά ζητήµατα ιοικητικά Θέµα 6 ο : Οικονοµικά Θέµα 7 ο : Τεχνικά Θέµα 8 ο : Λοιπά θέµατα Θέµα 9 ο : Θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης

3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 4 ης / ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Θέµα 5 ο : ιοικητικά 5.1. Συγκρότηση ΕΕΕΕ για το γνωστικό αντικείµενο: «Επικοινωνία Ανθρώπου- Υπολογιστή» στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΦΕΚ 230/ τ.γ ) µετά την έγκριση της Κοσµητείας. Πρόταση Προέδρου. Τα µέλη της Συνέλευσης του Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων αφού έλαβαν υπόψη: Την υπ αριθµ. 1722/ αίτηση του κ. Κουτσαµπάση Παναγιώτη, Λέκτορα του Τµήµατος για προκήρυξη θέσης στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείµενο «Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή» Την υπ αρ. 19 η / απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων µε θέµα «Προκήρυξη θέσης στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείµενο «Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή.» Το ΦΕΚ 230/ τ.γ Τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 77 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/2011 τ. Α ) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/2012 τ. Α ) Την υπ. αριθµ. Φ.122.1/759/109090/Β2/ εγκύκλιο (Α Α: Β4ΘΗ9- ΣΩΓ) του Ειδικού Γραµµατέα Α.Ε. µε θέµα «Εγκύκλιος εφαρµογής του ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε µε το ν.4076/2012» την υπ αρ. 20/ απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύµατος µε θέµα «Τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου, αριθµ. 18/ , θέµα 6.3 «Τροποποίηση απόφασης της Συγκλήτου (αρ. 12/ ) µε θέµα «Εφαρµογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) ιαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δηµοσίευση του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού του Πανεπιστηµίου Αιγαίου» όπως αυτή δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 818/ τ. Β Το υπ αρ. 803/ έγγραφο της Α ΙΠ µε θέµα «Εµπειρογνώµονες στο γνωστικό πεδίο << Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή»του Μητρώου της Α ΙΠ Την υπ αρ.3 ης / πρόταση της Συνέλευσης του Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων µε θέµα «Συγκρότηση Ειδικής Επταµελούς Επιτροπής Επιλογής καθηγητή του Τµήµατος ΜΣΠΣ στο γνωστικό αντικείµενο << Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή» προς τη Κοσµητεία της Σχολής Θετικών Επιστηµών Την έγκριση του παραπάνω καταλόγου από την 4 η / (θέµα 4ον) συνεδρίαση της Κοσµητείας της Σχολής Θετικών Επιστηµών και την προφορική

4 εισήγηση του κ. Σ. Γκρίτζαλη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων για τη συµπλήρωση του προτεινόµενου καταλόγου για την συγκρότηση της ΕΕΕΕ µε τον Λάιο Λάµπρο, Καθηγητή του Τµήµατος Βιοµηχανικής ιοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Πειραιώς Την εισήγηση του Προέδρου του Τµήµατος ΜΣΠΣ, Καθηγητή κ. αρζέντα σχετικά µε την συγκρότηση της ΕΕΕΕ και τη διεξοδική συζήτηση µεταξύ των µελών της Συνέλευσης του Τµ. ΜΣΠΣ Αποφασίζει οµόφωνα και εγκρίνει τη συγκρότηση της Ειδικής Επταµελούς Επιτροπής Επιλογής (ΕΕΕΕ) για τη κρίση στη βαθµίδα του Επίκουρου καθηγητή του Τµήµατος ΜΣΠΣ της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείµενο «Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή» ως ακολούθως: Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α1. Εσωτερικά µέλη από το Μητρώο Εσωτερικών Μελών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 1. αρζέντας Ιωάννης, Καθηγητής Τµ. ΜΣΠΣ Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε γνωστικό αντικείµενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα» (Συστηµική Σκέψη, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή, ιαδραστική Σχεδίαση, Προσοµοίωση, Πληροφοριακά Συστήµατα, Σχεδίαση για όλους) ΦΕΚ διορ. 219/ τ.νπ ικτ. Τόπος: Το επιστηµονικό έργο του Καθηγητή κ. Ιωάννη αρζέντα είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή που προσδιορίζεται από: σε θέµατα που εστιάζουν στην ανθρωποκεντρική σχεδίαση και αξιολόγηση διαδραστικών συστηµάτων, στην προσβασιµότητα και ευχρηστία τους, και την υποστήριξη της συνεργασίας οµάδων και σχεδιαστών µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. International Journal of Human Computer Interaction, CoDesign: International Journal of CoCreation in Design and the Arts, ACM CHI, IFIP Interact, κ.α. (δ) ότι ήταν επί χρόνια εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδος στον οργανισµό IFIP (International Federation on Information Processing), TC.13 (Technical Committee on Human-Computer Interaction). (ε) έχει συµµετάσχει στο επιστηµονικά εκδοτικά συµβούλια (editorial board) 2. Αγγελική ηµητρακοπούλου, Καθηγήτρια Τµ. Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών µε γνωστικό αντικείµενο: «ιδακτικός Σχεδιασµός και Αξιολόγηση των Εφαρµογών των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπ/ση των Θετικών Επιστηµών» (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση) ΦΕΚ διορ. 918/ τ. Γ ικτ. Τόπος:

5 Το επιστηµονικό έργο της καθηγήτριας Αγγελικής ηµητρακοπούλου είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή που σε θέµατα που εστιάζουν στον σχεδιασµό και αξιολόγηση εφαρµογών Η/Υ για την εκπαίδευση θετικών επιστηµών. (β) τη δηµοσίευση εργασιών σε σχετικά συνέδρια και περιοδικά του χώρου όπως: Journal of Science Education and Technology, Behaviour & Information Technology, Computers in Human Behavior, κ.α. (γ) ότι έχει διατελέσει µέλος του επιστηµονικού εκδοτικού συµβούλιου (editorial board) έγκριτων διεθνών περιοδικών σχετικών µε το γνωστικό αντικείµενο. Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α2. Από το Μητρώο εξωτερικών µελών της ηµεδαπής (πίνακας καθηγητών που τηρεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων) οι κ.κ.: 3. Αβούρης Νικόλαος, Καθηγητής Τµ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Πατρών µε γνωστικό αντικείµενο: «Τεχνολογία Λογισµικού µε έµφαση στην Επικοινωνία Ανθρώπου- Υπολογιστή» ΦΕΚ διορ. 107/ τ.νπ. ικτ.τόπος:http://hci.ece.upatras.gr/index.php?option=com_content&view=article&id =419%3Aavouris-nikolaos-home-page&catid=74%3Apeople&Itemid=56&lang=en Το επιστηµονικό έργο του Καθηγητή Νικόλαου Αβούρη είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή που προσδιορίζεται από: σε θέµατα που εστιάζουν στην ανθρωποκεντρική σχεδίαση και αξιολόγηση διοαδραστικών εφαρµογών, στην προσβασιµότητα και ευχρηστία συστηµάτων Η/Υ και την υποστήριξη της συνεργασίας οµάδων µέσω συνεργατικής τεχνολογίας. New Review of Multimedia and Hypermedia, International Journal of Mobile Human Computer Interaction, ACM CHI, IFIP Interact, κ.α. (δ) ότι είναι τα τελευταία χρόνια εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδος στον οργανισµό IFIP (International Federation on Information Processing), TC.13 (Technical Committee on Human-Computer Interaction). (ε) έχει συµµετάσχει στο επιστηµονικά εκδοτικά συµβούλια (editorial board) 4.Μαρµαράς Νικόλαος, Καθηγητής Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. µε γνωστικό αντικείµενο: «Εργονοµία» ΦΕΚ διορ. 638/ τ. Γ

6 ικ.τοπ.: Το επιστηµονικό έργο του Καθηγητή Νικόλαου Μαρµαρά είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή που σε θέµατα που εστιάζουν στην ανθρωποκεντρική σχεδίαση και αξιολόγηση διαδραστικών συστηµάτων, στην προσβασιµότητα και ευχρηστία τους. International Journal of Human Computer Interaction, Cognition, Technology & Work, κ.α. (δ) ότι είναι µέλος του συµβουλίου της International Ergonomics Association (IEA) ως εκπρόσωπος της ελληνικής εταιρείας εργονοµίας, στην οποία διετέλεσε πρόεδρος επί σειράν ετών. (ε) έχει συµµετάσχει στο επιστηµονικά εκδοτικά συµβούλια (editorial board) 5.Στεφανίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε γνωστικό αντικείµενο: «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή» ΦΕΚ διορ. 182/ τ.νπ ικτ. Τόπος: Το επιστηµονικό έργο του Καθηγητή Κωνσταντίνου Στεφανίδη είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή που σε θέµατα που εστιάζουν στην καθολική σχεδίαση και αξιολόγηση διαδραστικών συστηµάτων, στην προσβασιµότητα και ευχρηστία τους. International Journal of Human Computer Interaction, Universal Access in the Information Society, Interacting with Computers, Multimedia Tools and Applications, κ.α. (δ) ότι από το 2001 ίδρυσε και είναι πρόεδρος του διεθνούς συνεδρίου "Καθολική Πρόσβαση στην Επικοινωνία Ανθρώπου - Μηχανής" (Universal Access in Human - Computer Interaction). (ε) ότι από το 2007 είναι πρόεδρος του µεγαλύτερου ιεθνούς Συνεδρίου στον τοµέα της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Μηχανής HCI International Conference, που διεξάγεται κάθε 2 χρόνια και στο οποίο συµµετέχουν περίπου άτοµα από όλο τον κόσµο. (στ) έχει συµµετάσχει στο επιστηµονικά εκδοτικά συµβούλια (editorial board) 6.Ρετάλης Συµεών, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς µε γνωστικό αντικείµενο: «Μοντέλα και Ψηφιακές Τεχνολογίες Μάθησης Ενηλίκων» ΦΕΚ διορ. 627/ τ. Γ

7 ικτ. Τόπος: Το επιστηµονικό έργο του Αναπληρωτή Καθηγητή Συµεών Ρετάλη είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή που σε θέµατα που εστιάζουν στη σχεδίαση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών εφαρµογών και πολυµέσων µε έµφαση στη χρήση σχεδιαστικών υποδειγµάτων και την ευχρηστία. Computers in Human Behavior, Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, Multimedia Tools and Applications, κ.α. (γ) έχει συµµετάσχει στο επιστηµονικά εκδοτικά συµβούλια (editorial board) Α3. Μέλος από την Αλλοδαπή 7. Ζαφείρης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Πολυµέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστήµιου Κύπρου µε γνωστικό αντικείµενο: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή, την Κοινωνική Πληροφορική και τον Σχεδιασµό για Όλους µε έµφαση στην σχεδίαση διαδραστικών συστηµάτων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τους ηλικιωµένους ικτ. τόπος: Το έργο του Αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη έχει πολύ µεγάλη συνάφεια µε το γνωστικό αντικείµενο της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή η οποία (α) τον επιστηµονικό προσανατολισµό των επιστηµονικών εργασιών του σε θέµατα αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή, κοινωνικής πληροφορικής και σχεδίασης για όλους µε έµφαση στη σχεδίαση διαδραστικών συστηµάτων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τους ηλικιωµένους. Behaviour & Information Technology, International Journal of Human- Computer Interaction, Interacting with Computers, κ.α. (γ) τα ερευνητικά προγράµµατα στα οποία ηγείται και συµµετέχει. (δ) έχει οργανώσει επιστηµονικά συνέδρια µε θέµατα συναφή µε το υπό κρίση γνωστικό αντικείµενο. (ε) συµµετέχει ενεργά σε οµάδα έγκριτων διεθνών περιοδικών του γνωστικού αντικειµένου. Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Β1. Αναπληρωµατικά µέλη Εξωτερικών Μελών εδοµένου ότι πέραν των ανωτέρω αναφεροµένων Εσωτερικών Μελών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου δεν υπηρετεί άλλο µέλος ΕΠ στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου µε επιστηµονικό έργο ή γνωστικό αντικείµενο συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της υπό πλήρωση θέσης το υπόλοιπο των αναπληρωµατικών µελών θα προέλθει από

8 µέλη ΕΠ άλλων ΑΕΙ της χώρας και από το αρχείο µελών ΕΠ που τηρεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων. 1. Μεϊµάρης Μιχαήλ, Καθηγητής Τµήµατος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών µε γνωστικό αντικείµενο: «Νέες Τεχνολογίες και Μ.Μ.Ε. στην Τεχνολογία και την Εκπαίδευση» ΦΕΚ 140/ τ. ΝΠ ικτ. τόπος: Το επιστηµονικό έργο του Καθηγητή Μιχαήλ Μεϊµάρη είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή που προσδιορίζεται από: σε θέµατα που εστιάζουν στη σχεδίαση και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών και πολυµεσικών εφαρµογών στην εκπαίδευση, τα Μ.Μ.Ε., και την εκπαίδευση. LNCS Transactions on Edutainment, Leonardo,, κ.α. (γ) έχει συµµετάσχει στο επιστηµονικά εκδοτικά συµβούλια (editorial board) 2. Κουρουπέτρογλου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµ. Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε γνωστικό αντικείµενο: «Προσβασιµότητα Συστηµάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογίες Σήµατος Φωνής» ΦΕΚ διορ. 1155/ τ. Γ ικτ. Τόπος: Το επιστηµονικό έργο του Αναπληρωτή Καθηγητή Γιώργου Κουρουπέτρογλου είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή που σε θέµατα που εστιάζουν στις φωνητικές διαλογικές διεπαφές χρήστη, στις υποστηρικτικές τεχνολογίες πληροφορικής για άτοµα µε αναπηρία και τη µάθηση µε διαλογικά πολυµεσικά συστήµατα. ACM Transactions on Accessible Computing, Universal Access in the Information Society, Journal of Augmentative and Alternative Communication, κ.α. (γ) έχει συµµετάσχει στο επιστηµονικά εκδοτικά συµβούλια (editorial board) 3.Σάµψων ηµήτριος, Καθηγητής του Τµήµατος Ψηφιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Πειραιά µε γνωστικό αντικείµενο: «Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης Τηλεκπαίδευση» ΦΕΚ διορ. 1331/ Τ.Γ' ικτ. Τόπος:

9 Το επιστηµονικό έργο του Καθηγητή ηµήτριου Σάµψων είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή που προσδιορίζεται από: σε θέµατα που εστιάζουν στην σχεδίαση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων στην εκπαίδευση. Computers in Human Behavior, IEEE Transactions on Learning Technologies, The New Review of Hypermedia and Multimedia, κ.α. (δ) έχει συµµετάσχει στο επιστηµονικά εκδοτικά συµβούλια (editorial board) 4.Λάιος Λάµπρος, Καθηγητής του Τµ. Βιοµηχανικής ιοίκησης και Εργονοµίας του Πανεπιστηµίου Πειραιώς µε γνωστικό αντικείµενο: «ιοίκηση ικτύων Εφοδιασµού Εργονοµία» ΦΕΚ διορ.141/ τ ΝΠ / ικτ. Τόπος: Το επιστηµονικό έργο του Καθηγητή Λάµπρου Λάιου είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή που σε θέµατα που εστιάζουν στην εργονοµία και την ανθρωποκεντρική σχεδίαση και αξιολόγηση βιοµηχανικών συστηµάτων και διαδικασιών. Ergonomics, Applied Ergonomics, Behaviour & Information Technology, κ.α. (ε) έχει συµµετάσχει στο επιστηµονικά εκδοτικά συµβούλια (editorial board) 5.Μικρόπουλος Αθανάσιος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τµ. ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε γνωστικό αντικείµενο: «Πληροφορική στην Εκπαίδευση µε Έµφαση στις Εικονικές Πραγµατικότητες στη ιδασκαλία» ΦΕΚ διορ. 298/ τ. Γ ικτ. τόπος: Το επιστηµονικό έργο του Καθηγητή Αναστάσιου Μικρόπουλου είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή που σε θέµατα που εστιάζουν στην σχεδίαση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων µε χρήση εικονικών κόσµων.

10 Virtual Reality, Computers & Education, International Journal of Science Education, Education and Information Technologies, κ.α. (δ) έχει συµµετάσχει στο επιστηµονικά εκδοτικά συµβούλια (editorial board) 6.Βίρβου Μαρία, Καθηγήτρια Τµ. Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς µε γνωστικό αντικείµενο: «Τεχνολογία Λογισµικού µε έµφαση στην Επικοινωνία Ανθρώπου- Υπολογιστή» ΦΕΚ διορ. 107/ τ.νπ. ικτ. Τόπος: Το επιστηµονικό έργο της Καθηγήτριας Μαρίας Βίρβου είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή που προσδιορίζεται από: (α) από τον επιστηµονικό προσανατολισµό των επιστηµονικών εργασιών της σε θέµατα που εστιάζουν στην µοντελοποίηση χρήστη µε τεχνικές τεχνητής νοηµοσύνης κατά την αλληλεπίδραση του µε εφαρµογές Η/Υ. Human-Computer Interaction, User Modeling and User Adapted Interaction, Interacting with Computers, κ.α. (γ) έχει συµµετάσχει στο επιστηµονικά εκδοτικά συµβούλια (editorial board) Β3. Μέλος από την Αλλοδαπή 7. Πάνος Μαρκόπουλος, Καθηγητής, Eindhoven University of Technology, The Netherlands, Industrial Design µε γνωστικό αντικείµενο: User Centered Engineering ικτ. Τόπος: Αιτιολγία συνάφειας επιστηµονικού έργου: Το επιστηµονικό έργο του Καθηγητή Πάνου Μαρκόπουλου έχει µεγάλη συνάφεια µε το γνωστικό αντικείµενο της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή που (α) τον επιστηµονικό προσανατολισµό των επιστηµονικών εργασιών του σε θέµατα ανθρωποκεντρικής σχεδίασης τεχνολογικών συστηµάτων και διεπαφών µε έµφαση στη χρήση τους από παιδιά. Interacting with Computers, International Journal of Mobile Human Computer Interaction, ACM CHI, κ.α. (γ) τα ερευνητικά προγράµµατα στα οποία ηγείται και συµµετέχει. (δ) έχει οργανώσει επιστηµονικά συνέδρια µε θέµατα συναφή µε το υπό κρίση γνωστικό αντικείµενο. (ε) συµµετέχει ενεργά σε οµάδα έγκριτων διεθνών περιοδικών του γνωστικού αντικειµένου.

11 Τέλος, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για τις περαιτέρω ενέργειές του. ΑΔΑ: ΒΛ9Ν469Β7Λ-ΙΞΝ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 05/14-11-2013

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 05/14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 05/14-11-2013 Στο Μαρούσι σήµερα, 14-11-2013, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 2/09-02-2015

Π Ρ Α Ξ Η 2/09-02-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 2/09-02-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 09-02-2015 ηµέρα ευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Στην 1 η συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής/Εξέλιξης παρόντα ήταν έξι (6) τακτικά μέλη, τα εξής: Α.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Στην 1 η συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής/Εξέλιξης παρόντα ήταν έξι (6) τακτικά μέλη, τα εξής: Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε EΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 1ης Συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.6/02-04-2014. Αιγάλεω, σήµερα την 02-04-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (6/27-2-2014)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (6/27-2-2014) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν. Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη-26504 Ρίο-Πάτρα Τηλ.: 2610-969354,997553 Fax: 2610-969371

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 3/11-10-2013

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 3/11-10-2013 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 3/11-10-2013 Στο Μαρούσι σήµερα, 11-10-2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 το Συµβούλιο του Παιδαγωγικού Τµήµατος, που συγκροτήθηκε µε την

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

«e-συνδεθείτε» Πρόγραµµα «Σπουδάζω µε Υποτροφία» - 3ος κύκλος, σελ. 1 ΤΕΥΧΟΣ 27 IOYNΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

«e-συνδεθείτε» Πρόγραµµα «Σπουδάζω µε Υποτροφία» - 3ος κύκλος, σελ. 1 ΤΕΥΧΟΣ 27 IOYNΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 27 IOYNΟΣ 2014 Πρόγραµµα «Σπουδάζω µε Υποτροφία» - 3ος κύκλος Ξεκίνησε ο τρίτος κύκλος του προγράµµατος «Σπουδάζω µε Υποτροφία». Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισµός, Equal Society - Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητές (Μέλη ΔΕΠ) του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης:

Καθηγητές (Μέλη ΔΕΠ) του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης: Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Δούνιας Ο Γιώργος Δημ. Δούνιας είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (1989) και διδάκτορας του Τομέα Οργάνωσης και Διοίκησης του ίδιου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: +30-210-8203314-6

Διαβάστε περισσότερα

http://hermes.di.uoa.gr/papanikolaou

http://hermes.di.uoa.gr/papanikolaou 1. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 'Ονοµα: ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) Ηµ. Γέννησης: 13 Oκτωβρίου 1968 ιεύθυνση Λ.Βύρωνος 16, 15127 Μελίσσια Τηλ. (210) 2896930, (210) 8045223 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 27 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (.Ε.Υ.Ε.Π.Ι.) ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 495 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Dr. Nicholas David (+44) 2070408383 e-mail: nicky@coi.city.ac.uk Διδάκτωρ του City University. Διευθυντής του Centre for Information Behaviour

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 Πληροφορίες Επικοινωνίας Τμήμα Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμημα Κοινωνικης και Εκπαιδευτικης Πολιτικης Διεύθ: Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη 20100 Κόρινθος Τηλ: 27410-74991-3 Fax: 27410-74990 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αύγουστος 2014 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Θεατρικών Σπουδών, β) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και τα προσόντα στην ιστοσελίδα: http:// announcements.edeil.ntua.gr/node/189.

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και τα προσόντα στην ιστοσελίδα: http:// announcements.edeil.ntua.gr/node/189. ΤΕΥΧΟΣ. 148 24 06 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΜΠ Οκτώ μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας εκπονεί µελέτη µε σκοπό την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Σαµαράς Νικόλαος, Ph.D. Καθηγητής Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2005)

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2005) ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2005) Ιωάννης Αντωνίου εν υπάρχει διαθέσιµο βιογραφικό. e-mail: giannis_ad yahoo.gr Κωνσταντίνος Αντωνίου Γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1978. Είναι απόφοιτος του τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα