ΠΡΟΛΟΓΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ"

Transcript

1

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο γηα λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ζε άιινπο, απηνί ρξεζηκνπνηνύλ ηελ δύλακε ηεο πνξλείαο γηα ηηο καγείεο ηνπο. Δθείλεο ηηο εκέξεο απηή ε κηθξή εξγαζία ελόριεζε εμαηξεηηθά πνιινύο ηεξείο ησλ δηαθνξεηηθώλ θιάδσλ ηνπ Σξηζηηαληζκνύ θαη θαηά δηαηαγή ηνπ Α. Γ. Πακαέι αλεζηάιεζαλ νη λέεο εθδόζεηο. Κε ην πέξαζκα ηνπ θαηξνύ ηα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζξεζθείαο θαη όινη βιέπνπκε ηελ πνξεία πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύκε ρσξίο ηόζν θαλαηηζκό. Πήκεξα έξρεηαη ην βηβιίν «Ζ ΞΑΟΘΔΛΝΠ ΡΝ ΘΑΟΚΔΛ» πξνο παξεγνξηά ηνπ ππνκνλεηηθνύ ιανύ. Θα επηζπκνύζακε νη ζνθνί θαη νη ιόγηνη επίζεο λα δηαβάζνπλ απηό ην κηθξό βηβιίν, λα ην αζθήζνπλ θαη λα εμαθξηβώζνπλ ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ Γαζθάινπ. Γηα λα βγνύκε ζην αζηξηθό, πξέπεη λα έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα αζηξηθό ζώκα απηό ην ζώκα έρεη ρξώκα θσηεηλό. Ζ ςπρή είλαη πξνζηαηεπκέλε από απηό ην ζώκα. Πε έλα θνηλό άηνκν θαη απηό ζεκαίλεη θάπνηνλ πνπ δελ έρεη αγλόηεηα, απηό ην ζώκα είλαη λεθειώδεο, ζακπό θαη πνιύ αζαθέο, ην νπνίν αιιάδεη νινθιεξσηηθά όηαλ κεηαηξέπνπκε ην ζπέξκα καο ζε θσο θαη θσηηά κέζσ ηεο Δξσηηθήο Καγείαο ή ηεο κεηαηξνπήο ησλ ειεύζεξσλ. Ρν βνπλό γηα ην νπνίν κηιάεη ε Βίβινο είλαη ζην Αζηξηθό επίπεδν, κία από ηηο πνιιέο δηαζηάζεηο ηεο Γεο, ηνπ πιαλήηε καο. πάξρνπλ βηβιηθέο αλαθνξέο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην ηεξαηείν, έηζη ώζηε λα γλσξίζνπλ νη γλσζηηθνί ην ηη απαηηείηαη γηα ηνλ ζθνπό απηό. Δπίζεο εκθαλίδεηαη ζε κηα επηζηνιή ελόο αξρηεπηζθόπνπ ηεο Αληηνρείαο, ε νπνία νξίδεη όηη ε αλάγλσζε ηεο Βίβινπ, πνπ κεηαθξάζηεθε από ηνλ Θππξηαλό ηεο Βαιέξα, δελ απνηειεί ακάξηεκα. Όπσο είπακε νη θαηξνί έρνπλ αιιάμεη θαη ζα ζπλερίδνπλ λα αιιάδνπλ γηα ην θαιό ησλ αλζξώπσλ. Ζ ηειεόξαζε θαη ην ξαδηόθσλν καο επηηξέπνπλ λα κηιάκε γηα ηελ κεηαβίβαζε ηεο ζθέςεο, ηελ παληαρνύ παξνπζία, ηελ ηειεπάζεηα, ηελ πξνβνιή από απόζηαζε. 2

3 Κέζσ ηεο Σεκείαο δηδάζθεηαη πσο ε ύιε κεηαηξέπεηαη ζε ελέξγεηα, απηό καο επηηξέπεη λα δηδάμνπκε ζηνπο αλζξώπνπο πώο λα κεηαηξέπνπλ ην ζπέξκα ζε θσο θαη θσηηά. Ρν ειεθηξηθό ξεύκα κέζσ ησλ θαισδίσλ καο επηηξέπεη λα κηιάκε γηα καγλεηηθά ξεύκαηα ή πξαληθά γηα λα ζεξαπεύζνπκε αζζελείο θαη πνιιά άιια πεξηζζόηεξα πνπ καο επηηξέπνπλ λα δώζνπκε ηελ γλώζε καο ζηνλ ιαό πνπ ηόζν πνιύ ηελ ρξεηάδεηαη. Δκείο νη γλσζηηθνί δίλνπκε ην όλνκα ΟΑΚ-ΗΝ ζηελ Ξαξζέλν Καξία. Ξξέπεη λα ηελ αγαπάκε όπσο αγαπάκε ηελ θπζηθή κεηέξα. Κέζσ απηήο κπνξνύκε λα θαηαζηξέςνπκε ηα ειαηηώκαηα καο, πνπ πξνθαινύλ ηόζν κεγάιε δεκηά ζηνπο πιεξνθνξηνδόηεο καο, (δειαδή) ζηηο αηζζήζεηο καο. Δκείο βιέπνπκε ηελ αιήζεηα ζηξεβισκέλε γηαηί νη αηζζήζεηο καο είλαη ειαηησκαηηθέο θαη είλαη ειαηησκαηηθέο θαζώο παξακέλνπκε γεκάηνη ειαηηώκαηα. Α.Γ. GARGHA KUICHINES 3

4 ΠΑΣΕΡ ΗΜΧΝ - Ξαηέξα καο πνπ βξίζθεζαη ζηνλ νπξαλό (Η.Α.Ν.) - Αγηαζκέλν αο είλαη ην όλνκά ζνπ. - Αο έξζεη ζε καο ε Βαζηιεία ζνπ. (Νη εζσηεξηθνί θόζκνη) - Αο γίλεη, Θύξηε, ην ζέιεκά ζνπ ζηελ γε όπσο θαη ζηνλ νπξαλό. - Ρν θαζεκεξηλό καο ςσκί δώζε καο ζήκεξα. - Ππγρώξεζε ηηο νθεηιέο καο όπσο θαη εκείο ζπγρσξνύκε ηνπο νθεηιέηεο καο. - Κελ καο αθήζεηο λα πέζνπκε ζηνλ πεηξαζκό θαη ειεπζέξσζέ καο από ην θαθό. ΑΚΖΛ ΣΖΚΔΗΩΣΖ: Απηή ε πξνζεπρή δόζεθε από ηνλ Θύξην καο ηνπ Φξηζηνύ θαη πεξηιακβάλεη επηά ηεξά αηηήκαηα πνπ νη ιάηξεηο ηνπ κνλνπαηηνύ κπνξνύλ λα δεηήζνπλ ζαλ ράξε ζηνλ Παληνδύλακν. Οη γλσζηηθνί πξέπεη λα θάλνπκε ηε ζέιεζε ηνπ Παηέξα ζηελ γε όπσο θαη ζηνλ νπξαλό, αιιά νη άλζξσπνη ζπλήζσο θαινύλε θαη επηθαινύληαη ηνλ Θεό γηα λα θάλεη Απηόο ηε ζέιεζή ηνπο, δειαδή ην αληίζεην. 4

5 ΥΑΙΡΕ ΜΑΡΙΑ Σαίξε, ραίξε ΟΑΚ - ΗΝ (ΚΑΟΗΑ), θεραξηησκέλε, ν Θύξηνο είλαη καδί ζνπ. Δπινγεκέλε εζύ κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ θαη επινγεκέλνο ν θαξπόο ηεο θνηιίαο ζνπ ν ΗΖΠΝΠ. Ξαξζέλα ΟΑΚ ΗΝ, Κεηέξα ηνπ Θενύ, ηθέηεπε γηα εκάο πνπ έρνπκε ην ακαξησιό εγώ, ηώξα θαη ηελ ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ ησλ ειαηησκάησλ καο (ηα εγώ). ΑΚΖΛ ΣΖΚΔΗΩΣΖ: Όινη νη γλσζηηθνί πξέπεη λα θάλνπλ απηήλ ηελ πξνζεπρή θαη ην Ξάηεξ Ζκώλ πξηλ λα θνηκεζνύλ θαη ζηηο ζηηγκέο θηλδύλνπ. 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ζ Ξαξζέλνο ηνπ Θάξκελ ήηαλ ε Κεηέξα ηνπ Θετθνύ Ιπηξσηή ηνπ Θόζκνπ. Ακέηξεηνη ζπγγξαθείο έρνπλ ηξαγνπδήζεη εγθώκηα γηα ηελ πην κεγαιεηώδε κεηέξα όισλ ησλ επνρώλ. Ξσο κπνξνύκε λα ηελ νξίζνπκε; Νύηε ε πέλα ηνπ Κηραήι Αγγέινπ, νύηε ε Καληόλα ηνπ Ιενλάξλην Ληα Βίληζη έρνπλ απνδώζεη πηζηά ηελ κνξθή ηεο Ξαξζέλνπ Καξίαο. Πε αλαξίζκεηα γιππηά έρνπλ πξνζπαζήζεη λα πξνζσπνπνηήζνπλ ηελ Ξαξζέλν ηνπ Θάξκελ, αιιά θαλέλα από απηά δελ κπνξεί λα απνδώζεη κε αθξίβεηα ηελ θπζηνγλσκία απηήο ηεο κεγάιεο Θόξεο ηνπ Φσηόο. Θνηηάδνληαο κε ηα κάηηα ηεο Τπρήο ηελ άθαηε κνξθή ηεο Θετθήο Κεηέξαο, παξαηεξνύκε πσο δελ βιέπνπκε ηίπνηα πνπ λα έρεη ζρέζε κε ηα δηακάληηα, ηα ξνπκπίληα θαη ηα ζκαξάγδηα. Κπξνζηά ζηα κάηηα ηεο Τπρήο εμαθαλίδνληαη νινθιεξσηηθά νη πνξθύξεο θαη ηα κεηάμηα, κε ηα νπνία έρνπλ ζειήζεη λα ηπιίμνπλ ην πνξηξαίην ηεο Καξίαο, ηεο Θετθήο Κεηέξαο ηνπ Ηεζνύ ηεο Λαδαξέη. Γελ ήηαλ ε Καξία αιεζηλά εθείλε ε θνζκηθή νκνξθηά πνπ είλαη δσγξαθηζκέλε ζε όιεο ηηο αθνπαξέιεο. Κε ηα κάηηα ηνπ Ξλεύκαηνο κόλν βιέπνπκε κία κειαρξηλή παξζέλν ειηνθακέλε από ηνλ ήιην ηεο εξήκνπ. Κπξνζηά ζηα έθπιεθηα πλεπκαηηθά βιέκκαηά καο εμαθαλίδνληαη ζηγά - ζηγά ηα ιπγεξόθνξκα ζώκαηα θαη ηα πξνθιεηηθά πξόζσπα γπλαηθείσλ κνξθώλ, πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζηεί ζηε ζέζε ηνπο κηα ιεπηνθακσκέλε γπλαίθα κε κηθξό αλάζηεκα, ζώκα ιεπηό, πξόζσπν κηθξό θαη νβάι, κύηε ακβιεία, ην άλσ ρείινο λα εμέρεη, κάηηα ηζηγγάληθα θαη πιαηύ κέησπν. Δθείλε ε ηαπεηλή γπλαίθα ήηαλ ληπκέλε κε έλαλ ρηηώλα ζην ρξώκα ηεο θαξακέιαο ή θαθέ θαη ζαλδάιηα από δέξκα. Ξεξπαηώληαο κέζα από ηελ αθξηθαληθή έξεκν πξνο ηελ γε ηεο Αηγύπηνπ θαηλόηαλ επαίηεο κε ηνλ παιηό ζρηζκέλν ρηηώλα θαη ην κειαςό ηεο πξόζσπν πγξακέλν από ηνλ άθζνλν ηδξώηα. Γελ είλαη ε Καξία εθείλν ην άγαικα κε ηηο πνξθύξεο θαη ηα δηακάληηα πνπ ζήκεξα θνζκεί ηνλ θαζεδξηθό λαό Notre Dame ζην Ξαξίζη. Γελ είλαη ε Καξία εθείλν ην άγαικα κε ηα δάρηπια από εξκίλα, ηπιηγκέλα από αγλό ρξπζάθη, επηπρήο λα πεξηθέξεηαη ζηηο ηνπηθέο ελνξίεο. Γελ είλαη ε Καξία εθείλε ε αιεζηλά αμέραζηε νκνξθηά πνπ όινη ζπιινγηζηήθακε σο παηδηά κπξνζηά από ηνπο πνιπηειείο βσκνύο ησλ 6

7 επαξρηαθώλ εθθιεζηώλ καο, κε ηηο κεηαιιηθέο θακπάλεο λα ερνύλ ραξκόζπλα ζηηο αγνξέο ησλ θνηλνηήησλ καο. Κε ηηο πλεπκαηηθέο αηζζήζεηο καο βιέπνπκε κόλν εθείλε ηελ κειαρξηλή Ξαξζέλν ηελ ειηνθακέλε από ηνλ ήιην ηεο εξήκνπ. Κπξνζηά ζηε ζέα ηνπ πλεύκαηνο όιεο νη θαληαζίεο εμαθαλίδνληαη γηα λα εκθαληζηεί ζηε ζέζε ηνπο κηα επαίηεο ηαπεηλή γπλαίθα από ζάξθα θαη νζηά. Από πνιύ κηθξή ε Καξία, έδσζε όξθν αγλόηεηαο ζην λαό ηεο Ηεξνπζαιήκ. Ζ Καξία ήηαλ θόξε ηεο Άλλαο θαη ε κεηέξα ηεο ηελ έθεξε ζην λαό γηα λα θάλεη ηνλ όξθν ηεο. Θαη ε Καξία ήηαλ κηα από ηηο Ηέξεηεο ηνπ Λανύ. Γελλήζεθε κεηαμύ κηαο αξηζηνθξαηηθήο νηθνγέλεηαο θαη πξνηνύ εηζέιζεη ζην Λαό σο Ηέξεηα είρε αλαξίζκεηνπο πνπ ηελ δηεθδηθνύζαλ θαη αθόκα είρε έλαλ πινύζην θαη όκνξθν κλεζηήξα πνπ ήζειε λα ηελ παληξεπηεί. Αιιά ε Καξία δελ δέρηεθε, ε θαξδηά ηεο αγαπνύζε κόλν ηνλ Θεό. Ρα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ηεο ήηαλ πεξηηξηγπξηζκέλε από όιεο ηηο αλέζεηο. Θαηά ηελ παξάδνζε ε Καξία έθαλε ραιηά γηα ηνλ Λαό ηεο Ηεξνπζαιήκ θαη απηά ηα ραιηά κεηαηξάπεθαλ ζε ηξηαληάθπιια. Ζ Καξία γλώξηζε ηελ Κπζηηθή Γηδαζθαιία ηεο Φπιήο ηνπ Ιεπί. Ζ Καξία εθπαηδεύηεθε ζηελ ζεκλή ζθηά ησλ ζηνώλ ηεο Ηεξνπζαιήκ, αλάκεζα ζηα θπιιώκαηα ησλ θνηλίθσλ, θάησ από ηελ ζθηά ησλ νπνίσλ νη γέξνη θακειηέξεδεο ηεο εξήκνπ μεθνπξάδνληαλ. Ζ Καξία κπήζεθε ζηα Αηγππηηαθά Κπζηήξηα, γλώξηζε ηελ Πνθία ησλ Φαξαώ θαη ήπηε από ηνλ Γηζθνπόηεξν ηνπ αξραίνπ Σξηζηηαληζκνύ πνπ αζβεζηνπνηήζεθε από ηελ παξάθνξε θσηηά ηεο αλαηνιηθήο γεο. Ζ Θαζνιηθή ζξεζθεία όπσο ηελ γλσξίδνπκε ζήκεξα, νύηε δηαθξηλόηαλ αθόκα από ηνπο επηά ιόθνπο ηεο ζεκλήο Οώκεο ηνπ Θαίζαξα θαη νη αξραίνη Δζζαίνη κόλν γλώξηδαλ ηελ Αξραία Σξηζηηθή Γηδαζθαιία, ηελ δηδαζθαιία ησλ καξηύξσλ, εθείλε ηελ Γηδαζθαιία γηα ηελ νπνία ν Άγηνο Πηέθαλνο καξηύξεζε. Δθείλε ε Ηεξή Σξηζηηθή Γηδαζθαιία θξαηήζεθε κπζηηθή κέζα ζηα Κπζηήξηα ηεο Αηγύπηνπ, ηεο Ρξνίαο, ηεο Οώκεο, ηεο Θαξρεδόλαο, ηεο Διεπζίλαο, θηι. Απηό ε κεγάιε απνζηνιή ήηαλ ηνπ Σξηζηνύ, ήηαλ λα δεκνζηνπνηήζεη ηελ αξραία Γηδαζθαιία ζηνπο δξόκνπο ηεο Ηεξνπζαιήκ. Θαη ήηαλ ε Καξία, ε Ξαξζέλνο ηνπ Θάξκελ, πνπ νξίζηεθε από ηελ Θεόηεηα γηα λα είλαη ε Κεηέξα ηνπ Θετθνύ Ιπηξσηή ηνπ Θόζκνπ. 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ «..θαη ηνλ έθην κήλα, ν Άγγεινο Γαβξηήι ζηαικέλνο από ηνλ Θεό ζε κηα πόιε ηεο Γαιηιαίαο, πνπ ιεγόηαλ Λαδαξέη». «Σε κηα παξζέλν πνπ ήηαλ αξξαβσληαζκέλε κε έλαλ άλδξα πνπ ιεγόηαλ Ησζήθ, από ηελ γεληά ηνπ Γαπίδ θαη ην όλνκα ηεο παξζέλνπ ήηαλ Καξία». «Θαη ν άγγεινο ήξζε ζε απηήλ θαη είπε: Φαίξε, πνιπαγαπεκέλε! Ο Θύξηνο είλαη καδί ζνπ επινγεκέλε εζύ κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ». Αιιά εθείλε όηαλ ηνλ είδε, ηαξάρηεθε από ηα ιόγηα ηνπ θαη ζθεθηόηαλ ηη ζήκαηλε απηόο ν ραηξεηηζκόο». «Τόηε ν άγγεινο ηεο είπε: Καξία κελ θνβάζαη, έρεηο ηελ ράξε ηνπ Θενύ. Θαη λα, ζα ζπιιάβεηο εληόο ηεο θνηιίαο ζνπ θαη ζα γελλήζεηο έλαλ πηό θαη ζα ηνλ νλνκάζεηο Ηεζνύ». (Θαηά Ινπθά: Θεθ. 1-26, 27, 28, 29, 30, 31) «Ωζηόζν ε Καξία, δηακαξηπξήζεθε κέζα ζηελ θαξδηά ηεο επεηδή ήηαλ αγλή θαη είπε ζηνλ άγγειν: Πσο ζα ζπκβεί απηό; Γηαηί δελ γλσξίδσ άλδξα. Θαη απαληώληαο ν άγγεινο ηεο είπε: Τν Άγην Πλεύκα ζα έξζεη πάλσ ζνπ θαη ε δύλακε ηνπ Υςίζηνπ ζα ζε θαιύςεη γηα απηό επίζεο ην άγην παηδί πνπ ζα γελλήζεηο ζα νλνκαζηεί Υηόο ηνπ Θενύ». (Θαηά Ινπθά: Θεθ. 1 34, 35) «Τόηε ε Καξία είπε: Ηδνύ ε δνύιε ηνπ Θπξίνπ. Αο γίλεη ην ζέιεκα ηνπ ζε κέλα θαηά ηνλ ιόγν ζνπ. Θαη ν άγγεινο έθπγε από απηήλ». Σε εθείλεο ηηο εκέξεο ζεθώζεθε ε Καξία θαη βηαζηηθά πήγε ζε κηα πόιε ηεο νξεηλήο Ηνπδαίαο. Θαη κπήθε ζην ζπίηη ηνπ Εαραξία θαη ραηξέηεζε ηελ Διηζάβεη». 8

9 «Θαη όηαλ απηό ζπλέβε, κόιηο ε Διηζάβεη άθνπζε ηνλ ραηξεηηζκό ηεο Καξίαο, ην κσξό αλαπήδεζε ζηελ κήηξα ηεο θαη ε Διηζάβεη ήηαλ πιεκκπξηζκέλε από ην Άγην Πλεύκα». «Θαη θώλαμε κε δπλαηή θσλή θαη είπε: Δπινγεκέλε εζύ κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ θαη επινγεκέλνο ν θαξπόο ηεο θνηιίαο ζνπ. Θαη πνπ ην θάλεη απηό ζε κέλα θαη ε κεηέξα ηνπ Θπξίνπ κνπ έξρεηαη ζε κέλα; Γηαηί κόιηο έθηαζε ζηα απηηά κνπ ε θσλή ηνπ ραηξεηηζκνύ ζνπ, ην παηδί ζηα ζπιάρλα κνπ ζθίξηεζε από αγαιιίαζε. Θαη επινγεκέλε απηή πνπ πίζηεςε, επεηδή ζα εθπιεξσζνύλ όια ηα πξάγκαηα πνπ ν Θεόο ηεο είπε». Θαη ηόηε ε Καξία είπε: «Ζ ςπρή κνπ επαηλεί ηνλ Θύξην Θαη ην πλεύκα κνπ επραξίζηεζε ζηνλ Θεό κνπ, ηνλ Σσηήξα γηαηί έρεη θνηηάμεη ηε ηαπείλσζε ηεο δνύιεο ηνπ. Από ηώξα θαη ζην εμήο ζα είκαη επινγεκέλε γηα όιεο ηηο γελεέο. Δπεηδή έρεη θάλεη κεγάια πξάγκαηα γηα κέλα ν Γπλαηόο Θεόο Άγην είλαη ην όλνκά ηνπ. Θαη ην έιενο ηνπ από γεληά ζε γεληά γηα εθείλνπο πνπ ηνλ θνβνύληαη. Έδεημε δύλακε κε ην ρέξη ηνπ. Γηαζθόξπηζε ηνπο πεξήθαλνπο ηεο ζθέςεο ζηελ θαξδηά ηνπο. Θαζαίξεζε άξρνληεο από ηνπο ζξόλνπο ηνπο θαη αλύςσζε ηνπο ηαπεηλνύο. Σηνπο πεηλαζκέλνπο έδσζε αγαζά θαη ηνπο πινύζηνπο ηνπο έδησμε άδεηνπο. Βνήζεζε ηνλ δνύιν ηνπ ηνλ Ηζξαήι, δείρλνληαο πσο ζπκήζεθε ην έιενο, έηζη όπσο ην είπε ζηνπο γνλείο καο, ζηνλ Αβξαάκ θαη ηνπο απνγόλνπο ηνπ γηα πάληα». «Θαη ε Καξία έκεηλε καδί ηεο γηα ηξεηο κήλεο θαη ύζηεξα γύξηζε ζπίηη ηεο». (Θαηά Ινπθά: Θεθ. 1, 39-56) Πηνπο αξραίνπο ρξόλνπο όιεο νη θπιέο ηεο αλζξσπόηεηαο είραλ ζπιιάβεη ηα παηδηά ηνπο κε ηελ δύλακε θαη ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο θαη ηόηε δελ ππήξρε πόλνο ζηελ γέλλα. Ρν Άγην Ξλεύκα έζηειλε ηνπο άγηνπο αγγέινπο ηνπ γηα λα ζπγθεληξώζνπλ ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο ζηηο κεγάιεο απιέο ησλ λαώλ. 9

10 Ζ ζεμνπαιηθή πξάμε ήηαλ θαηεπζπλόκελε από ηνπο αγγέινπο θαη απηό ήηαλ έλα Κπζηήξην πνπ πξαγκαηνπνηνύηαλ κόλν κέζα ζηνπο λανύο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζώκαηα γηα ηηο ςπρέο πνπ ρξεηάδνληαλ λα έξζνπλ ζηνλ θόζκν. Ρόηε ν πόλνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ δελ ππήξρε, νη γπλαίθεο γελλνύζαλ ηα παηδηά ηνπο ρσξίο πόλν, γηαηί ηα είραλ ζπιιάβεη κε ηελ δύλακε θαη ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Ξλεύκαηνο. Αιιά θαζώο ε αλζξσπόηεηα παξάθνπζε ηνπο αγγέινπο, ηόηε ακάξηεζε θαηά ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο θαη έηζη είπε ζηε γπλαίθα: «Θα γελλάο ηα παηδηά ζνπ κε πόλν» θαη ζηνλ άλδξα: «Θα δνπιεύεηο θαη κε ηνλ ηδξώηα ηνπ κεηώπνπ ζνπ ζα ζηεξίδεηο ηελ γπλαίθα ζνπ θαη ηα παηδηά ζνπ». Ν Αδάκ ήηαλ όινη νη άλδξεο ησλ αξραίσλ θαηξώλ θαη ε Δύα όιεο νη γπλαίθεο ησλ αξραίσλ θαηξώλ. Ζ Καξία είρε αθνινπζήζεη ηνλ δξόκν ηεο αγλόηεηαο θαη ηεο αγηόηεηαο θαη γηα απηό εμεπιάγελ όηαλ ν άγγεινο ηεο αλαθνίλσζε όηη ζα ζπιιάβεη έλα παηδί. Δθείλε καο δίδαμε κε ην παξάδεηγκά ηεο ην κνλνπάηη ηεο αγλόηεηαο. Πήκεξα ε εκέξα ηνπ γάκνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε κηα άδεηα γηα λα πνξλεύνπκε. Νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο πνιιαπιαζηάδνληαη κόλν από δσηθή επραξίζηεζε, κε δίλνληαο θακία ζεκαζία ζην Άγην Ξλεύκα. Θάζε ζεμνπαιηθή έλσζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηεο άδεηα ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο, είλαη πνξλεία. Αιιά απηό δελ ζέινπλ λα ην θαηαιάβνπλ νη άλζξσπνη ζε απηήλ ηελ επνρή, επεηδή έρνπλ εγθαηαιείςεη ηελ αξραία δηδαζθαιία πνπ γλώξηδε ε Ξαξζέλνο Καξία, ε Κεηέξα ηνπ Ηεζνύ θαη πνπ θήξπμε ν Σξηζηόο κέζα ζηα αήηηεηα ηείρε ηεο Πηώλ. Όινη νη ζνθνί ηνπ παξειζόληνο ζπιιάβαλε ηα παηδηά ηνπο κε ηελ δύλακε θαη ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο. Ν Εαραξίαο εμεπιάγελ όηαλ ν άγγεινο ηνπ αλαθνίλσζε ηελ γέλλεζε ηνπ Ησάλλε ηνπ Βαπηηζηή. Ν Ησάλλεο ήηαλ επίζεο δεκηνύξγεκα ηεο δύλακεο θαη ηεο ράξεο ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο θαη ήηαλ έλαο άγγεινο πνπ αλαθνίλσζε ζηνλ Εαραξία όηη ε ζύδπγόο ηνπ πνπ ήηαλ ήδε ειηθησκέλε ζα ζπιιάβεη έλα παηδί. Αο δνύκε ηνπο αθόινπζνπο βηβιηθνύο ζηίρνπο: «Θαη ήξζε ε ζεηξά λα εθεκεξεύζεη ν Εαραξίαο σο ηεξέαο ηνπ Θενύ, ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε ζεηξά ηνπ θαηά ηάμε. Σύκθσλα κε ην έζηκν ηνπ ηεξαηείνπ, πήγε λα πξνζθέξεη ζπκίακα, κπαίλνληαο ζην λαό ηνπ Θενύ. Θαη όιν ην πιήζνο ηνπ ιανύ πξνζεπρόηαλ έμσ ηελ ώξα ηνπ ζπκηάκαηνο. 10

11 Θαη εκθαλίζηεθε κπξνζηά ηνπ ν άγγεινο ηνπ Θπξίνπ, όξζηνο ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ βσκνύ ηνπ ιηβαληνύ. Θαη ηόηε ηαξαγκέλνο ν Εαραξίαο ηνλ είδε θαη θόβνο ηνλ θπξίεςε. Αιιά ν άγγεινο ηνπ είπε: Εαραξία κελ θνβάζαη, γηαηί ε πξνζεπρή ζνπ εηζαθνύζηεθε θαη ε ζύδπγόο ζνπ ε Διηζάβεη ζα γελλήζεη έλα γην θαη ζα ηνλ νλνκάζεηο Ησάλλε. Θαη ζα λνηώζεηο ραξά θαη αγαιιίαζε θαη πνιινί ζα ραξνύλ κε ηελ γέλλεζή ηνπ. Γηαηί κεγάιε ζα είλαη ε ράξε ηνπ ελώπηνλ ηνπ Θενύ θαη δελ ζα πηεη θξαζί νύηε πνηό θαη ζα είλαη γεκάηνο από ην Άγην Πλεύκα ήδε από ηελ θνηιηά ηεο κεηέξαο ηνπ». (Θαηά Ινπθά: Θεθ. 1, 8-15) Όινη νη κεγάινη άγηνη θαη ζνθνί ησλ αξραίσλ θαηξώλ γελλήζεθαλ από ηελ δύλακε θαη ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο. Θάζε γάκνο ζσζηόο θαη δίθαηνο πξέπεη λα ζπιιάβεη από ηελ δύλακε θαη ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο. Δθείλνη νη ζύδπγνη πνπ ζέινπλ λα είλαη πξαγκαηηθά ρξηζηηαλνί, πξέπεη λα πξνζεπρεζνύλ ζην Άγην Ξλεύκα δεηώληαο ηνλ Δπαγγειηζκό. Θαη ν άγγεινο ηνπ Θενύ ζα εκθαληζηεί ζηα όλεηξα ησλ ζπδύγσλ θαη ζα ηνπο αλαθνηλώζεη ηελ εκέξα θαη ηελ ώξα ζα πξέπεη λα ειέγμνπλ ηελ ζεμνπαιηθή ζρέζε. Θαη έηζη θάζε παηδί ζα είλαη όκνξθν θαη αγλό θαηά ηελ γέλλεζή ηνπ, γηαηί ζα έρεη ζπιιεθζεί από ηελ δύλακε θαη ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο. Ξξέπεη λα ειέγμνπλ ηα ζαξθηθά πάζε θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ αγλόηεηα θαη ηελ ηεξόηεηα ηνπ γάκνπ. «Τηκεκέλνο είλαη ν θάζε γάκνο θαη ην θξεβάηη πνπ δελ είλαη ιεθηαζκέλν, αιιά εθείλνπο πνπ πνξλεύνπλ θαη κνηρεύνπλ ζα ηνπο θξίλεη ν Θεόο» (Πξνο Δβξαίνπο: Θεθ. 13, 4) «Αο κελ είλαη θαλέλαο πόξλνο ή πβξηζηήο ζαλ ην Ζζαύ, ν νπνίνο γηα έλα πηάην θαΐ πνύιεζε ηα πξσηνηόθηά ηνπ». (Πξνο Δβξαίνπο: Θεθ. 12, 16) 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΤΛΛΗΦΗ πήξραλ ζηνλ λαό ηεο Ηεξνπζαιήκ 33 ηεξείο από ηελ Φπιή ηνπ Ιεπί. Ν Ησζήθ ν παηέξαο ηνπ Ηεζνύ ηεο Λαδαξέη ήηαλ έλαο από 33 γέξνληεο ηνπ λανύ ηνπ Πνινκώληα. Κεηά ηνλ Δπαγγειηζκό, ν Αξρηεξέαο δηέηαμε θαη ηνπο 33 ηεξείο λα αθήζνπλ ηηο ξάβδνπο ηνπο πίζσ από ηνλ βσκό. Θαη απνθαζίζηεθε όηη εθείλνπ ε ξάβδνο πνπ θαηά ην μεκέξσκα ζα αλζήζεη ζα είλαη ν ζύδπγνο ηεο Καξίαο. Θαζέλαο από ηνπο ηεξείο, έλαο έλαο θαηά ζεηξά ηνπνζέηεζαλ ηα κπαζηνύληα ηνπο πίζσ από ηνλ βσκό. Ν ηειεπηαίνο πνπ ήηαλ λα ηνπνζεηήζεη ηελ ξάβδν ηνπ ήηαλ ν Ηεξέαο Ησζήθ, αιιά ν νπνίνο αξλήζεθε ηελ εληνιή ηνπ Αξρηεξέα, επηθαινύκελνο ην πξνρσξεκέλν ηεο ειηθίαο ηνπ. Δληέιεη, έπξεπε λα ππαθνύζεη ηελ εληνιή θαη ηνπνζέηεζε ηελ ξάβδν ηνπ πίζσ από ηνλ βσκό. Ρελ άιιε κέξα, πνιύ πξσί, πήγαλ νη ηεξείο ζηνλ βσκό γηα λα πάξνπλ ηηο ξάβδνπο ηνπ θαη πόζν κεγάιε έθπιεμε πνπ βξήθαλ ηελ ξάβδν ηνπ Ησζήθ ζε πιήξε άλζεζε! Έηζη ήηαλ πνπ νξίζηεθε ν Ησζήθ σο ζύδπγνο γηα ηελ Καξία. Θαη ήηαλ ε Ξαξζέλνο ηνπ Θάξκελ πνπ εμήιζε από ηνλ λαό θαη ηνπνζεηήζεθε ζην ζπίηη ελόο έληηκνπ πνιίηε ηεο Ηεξνπζαιήκ, πεξηκέλνληαο ηελ ώξα ηεο ζύιιεςεο. Θαη ήηαλ ν Άγγεινο Γαβξηήι πνπ επέιεμε ηελ εκέξα θαη ηελ ώξα θαηά ηελ νπνία νη ζύδπγνη επαιήζεπζαλ ηελ ζεμνπαιηθή πξάμε σο ζπζία ζηνλ βσκό ηνπ γάκνπ γηα λα δνζεί ζώκα ζηνλ Θετθό Ιπηξσηή ηνπ θόζκνπ Θαη ε Καξία ήηαλ παξζέλνο πξηλ ηνλ ηνθεηό, ζηνλ ηνθεηό θαη κεηά ηνλ ηνθεηό, γηαηί ήηαλ Ξαξζέλνο ηεο Τπρήο θαη επεηδή ε ζύιιεςε πξαγκαηνπνηήζεθε από ην έξγν, όπσο είπε θαηά ην ζέιεκα θαη ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο. Ζ ζεμνπαιηθή πξάμε, όηαλ είλαη κε εληνιή αγγέινπ, γελλά παηδηά θαηά ην έξγν θαη ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο. Ζ ζεμνπαιηθή πξάμε γηα ηνπο αγλνύο είλαη αγλή θαη γηα ηνπο αθάζαξηνπο αθάζαξηε. Όηαλ θνηηάδνπκε ηελ ζεμνπαιηθή πξάμε κε ηα κάηηα ηνπ αγγέινπ, είλαη αγγειηθή, αιιά όηαλ ηελ θνηηάδνπκε κε ηα κάηηα ηεο θαθίαο, είλαη δαηκνληθή. 12

13 Όηαλ ε ζεμνπαιηθή πξάμε πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ εληνιή ελόο αγγέινπ είλαη άγηα. Αιιά όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζεμνπαιηθή πξάμε από ηελ εληνιή ηνπ δηαβόινπ, είλαη ζαηαληθή. Ζ Καξία δελ είρε πόλν θαηά ηνλ ηνθεηό, επεηδή ζπλέιαβε ην παηδί ηεο θαηά ην έξγν θαη ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο θαη όινη νη ζύδπγνη ηνπ θόζκνπ ζα κπνξνύζαλ λα κηκεζνύλ ηελ Καξία θαη ηνλ Ησζήθ, ζπιιακβάλνληαο ηα παηδηά ηνπο κε ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο, «ρσξίο πνξλεία (εθζπεξκάηηζε)». Απηό είλαη ην ζαπκάζην θιεηδί πνπ ζα επηηξέςεη λα γελλεζνύλ παηδηά ηδηνθπή θαη γεκάηα νκνξθηά. Απηό πνπ είλαη ζεκαληηθό είλαη λα απέρνπκε θαη λα πξνζεπρόκαζηε θαζεκεξηλά ζην Άγην Ξλεύκα θαη ζηνλ ηεξό άγγειό ηνπ ηνλ Γαβξηήι, έηζη ώζηε ζε θάπνην όλεηξν λα καο θάλεη θνηλσλνύο ηνπ Δπαγγειηζκνύ. Θαη ηόηε ν άγγεινο ηνπ Θπξίνπ, ζα απνθαιύςεη ζηα όλεηξα ηελ εκέξα θαη ηελ ώξα θαηά ηελ νπνία νη ζύδπγνη κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ ηεξή πξάμε ηεο γνληκνπνίεζεο. Απηή ε ζύιιεςε ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο, ζα κεηαηξέςεη θάζε ζπίηη ζε έλα παξάδεηζν θαη ζα εμαιείςεη ηηο εξσηηθέο απνγνεηεύζεηο θαη ζα ππάξμεη επηπρία. Θάζε πξνζεπρή πξνο ηνλ Άγγειν Γαβξηήι, ζα πξέπεη λα είλαη έηζη: «Θύξηε Ηερσβά ησλ Σηξαηώλ, αλ έρεηο ηε θαινζύλε λα επηβιέςεηο ηελ ζιίςε ηεο δνύιεο ζνπ θαη κε ζπκεζείο θαη κελ μεράζεηο ηε δνύιε ζνπ, αιιά λα δώζεηο ζηε δνύιε ζνπ έλα αξζεληθό παηδί, ηόηε ζα ην δώζσ ζηνλ Θύξην γηα όιεο ηηο εκέξεο ηήο δσήο ηνπ θαη μπξάθη δελ ζα πεξάζεη από ην θεθάιη ηνπ». (Σακνπήι Θεθ. 1, 11) 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΟ ΟΡΟ Δίκαζηε ςπρέο πνπ έρνπκε ζώκα. Αιιά ην ζώκα δελ είλαη παξά ην έλδπκα ηεο ςπρήο. Ρν ζώκα δελ ζθέθηεηαη, απηό πνπ ζθέθηεηαη είλαη ε ςπρή. Ρν ζώκα δελ αγαπά, απηό πνπ αγαπά είλαη ε ςπρή. Ρν ζώκα δελ επηζπκεί, απηό πνπ επηζπκεί είλαη ε ςπρή. Ρν ζώκα είλαη απιώο έλα έλδπκα ηεο ςπρήο. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξώλ ηνπ νλείξνπ, ε ςπρή αθήλεη ην ζώκα θαη επηζθέπηεηαη όινπο εθείλνπο ηνπο ηόπνπο πνπ ηεο είλαη νηθείνη. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξώλ ηνπ νλείξνπ, ε ςπρή πεξηπιαληέηαη ζε εθείλν ην ηεξό όξνο γηα ηνλ νπνίν ηα Άγηα Δπαγγέιηα κηινύλ ζε καο. Ζ Βίβινο κηιά ζε καο γηα απηό ην όξνο ζηνπο αθόινπζνπο ζηίρνπο: «Θαη ζπλέβεθε κεηά ηα ιόγηα απηά λα πεξάζνπλ πεξίπνπ νρηώ εκέξεο, θαη ηόηε παξάιαβε ηνλ Πέηξν θαη ηνλ Ησάλλε θαη ηνλ Ηάθσβν θαη αλέβεθε ζην όξνο γηα λα πξνζεπρεζεί. Θαη ελώ απηόο πξνζεπρόηαλ, έγηλε ε όςε ηνπ πξνζώπνπ ηνπ δηαθνξεηηθή θαη ν ηκαηηζκόο ηνπ έγηλε ιεπθόο θαη αζηξαθηεξόο. Θαη ηδνύ, δύν άληξεο ζπλνκηινύζαλ κε απηόλ, νη νπνίνη ήηαλ ν Κσπζήο θαη ν Ζιίαο, πνπ εκθαλίζηεθαλ κε δόμα θαη κηινύζαλ γηα ηελ έμνδό ηνπ από ηνλ θόζκν, ηελ νπνία έκειιε λα εθπιεξώλεη ζηελ Ηεξνπζαιήκ. Αιιά ν Πέηξνο θαη όζνη ήηαλ καδί ηνπ, θνηκνύληαλ κε βαξύ ύπλν. Όηαλ όκσο μύπλεζαλ εληειώο, είδαλ ηε δόμα ηνπ θαη ηνπο δύν άληξεο πνπ είραλ ζηαζεί καδί ηνπ. Θαη ζπλέβεθε, θαζώο απηνί ρσξίδνληαλ από απηόλ, λα πεη ν Πέηξνο πξνο ηνλ Ηεζνύ: Γάζθαιε, είλαη θαιό γηα καο εδώ λα είκαζηε. αο θάλνπκε ινηπόλ ηξεηο ζθελέο, κία γηα ζέλα θαη κία γηα ην Κσπζή θαη κία γηα ηνλ Ζιία κελ μέξνληαο ηη έιεγε. Δλώ ινηπόλ έιεγε απηά, έγηλε λεθέιε θαη ηνπο επηζθίαδε. Φνβήζεθαλ, ηόηε, θαζώο εηζήιζαλ ζηε λεθέιε. Θαη κηα θσλή ήξζε από ηε λεθέιε πνπ έιεγε: απηόο είλαη ν Υηόο κνπ ν αγαπεκέλνο, απηόλ λα αθνύηε. Θαη θαζώο έγηλε ε θσλή, βξέζεθε ν Ηεζνύο κόλνο. Θαη απηνί ζώπαζαλ θαη ζε θαλέλαλ δελ αλάγγεηιαλ εθείλεο ηηο εκέξεο ηίπνηα απ όζα είραλ δεη. 14

15 Σπλέβεθε, ηόηε, ηελ επόκελε εκέξα, όηαλ απηνί θαηέβεθαλ από ην όξνο, λα ηνλ ζπλαληήζεη πνιύ πιήζνο» (Θαηά Ινπθά: Θεθ.9, ) Δθείλν ην όξνο γηα ην νπνίν κηινύλ ηα Δπαγγέιηα, είλαη ην δηάζηεκα. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξώλ ηνπ νλείξνπ, όιεο νη ςπρέο πεγαίλνπλ ζε απηό ην όξνο θαη επηζθέπηνληαη δηαθνξεηηθνύο ηόπνπο, πεγαίλνπλ όπνπ ε θαξδηά ηνπο, ηνπο παίξλεη. Πηα όλεηξα νη ςπρέο καο κηινύλ κε απόκαθξα όληα, κηινύλ κε άιιεο ςπρέο θαη κπνξεί λα κηιήζνπλ κε αγγέινπο. Όηαλ ν Σξηζηόο είπε ζηνλ Ξέηξν, ζηνλ Ησάλλε θαη ζηνλ Ηάθσβν λα αλέβνπλ ζην βνπλό γηα λα πξνζεπρεζνύλ θαη όηαλ ν Σξηζηόο κεηακνξθώζεθε παξνπζία ηνπο, πξέπεη λα θαηαιάβνπκε όηη ηα ζώκαηά ηνπο από ζάξθα θαη νζηά θνηκήζεθαλ, ελώ νη ςπρέο ηνπο πξνζεπρήζεθαλ εγθαηαιείπνληαο ην ζώκα, ζην όξνο. Θάζε άλζξσπνο κπνξεί λα επηζθεθηεί ην όξνο εζεινληηθά. Ρν ζεκαληηθό είλαη λα θαηαιάβεη όηη είκαζηε ςπρέο πνπ έρνπκε ζώκαηα θαη όηη κπνξνύκε λα εηζέιζνπκε θαη λα αθήζνπκε ην ζώκα εζεινληηθά. Θάζε Σξηζηηαλόο κπνξεί λα κάζεη λα αθήλεη ην ζώκα εζεινληηθά. ΡΝ ΘΙΔΗΓΗ ΔΗΛΑΗ ΡΝ ΑΘΝΙΝΘΝ: Μαπιώλεη ην άηνκν ζην θξεβάηη ηνπ, γηα λα θνηκεζεί θαη όηαλ ήδε εηζέξρεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ύπλνπ, ζεθώλεηαη από ην θξεβάηη ηνπ όζν πην ήζπρα κπνξεί, θξνληίδνληαο λα κελ μππλήζεη από ην νλείξνπ ηνπ. Κεηά αθήλεη ην κέξνο ηνπ, θάλνληαο έλα κηθξό άικα κε ηελ πξόζεζε λα επηπιεύζεη θαη έηζη λα πεηάμεη, ν θαζέλαο κπνξεί λα πάεη όπνπ ε θαξδηά ηνπ ηνλ πεγαίλεη. Ζ κεηέξα, ζα είλαη ζε ζέζε λα επηζθεθηεί ηνλ γην ηεο από απόζηαζε, λα ηνλ δεη θαη λα κηιήζεη καδί ηνπ. Ν ζύδπγνο ζα είλαη ζε ζέζε λα επηζθεθηεί ηελ ζύδπγό ηνπ πνπ είλαη καθξηά, γηα λα ηελ δεη θαη ζα είλαη θαη εθείλε επίζεο ζε ζέζε λα θάλεη ην ίδην πξάγκα. Απηό δελ είλαη κηα δηαλνεηηθή πξαθηηθή, δελ είλαη έλα δηαλνεηηθό ζέκα, όηαλ ιέκε όηη ν Σξηζηηαλόο πξέπεη λα ζεθσζεί από ην θξεβάηη ηνπ κε νκαιόηεηα, πξόθεηηαη λα ην θάλεη απηό, έηζη όπσο αθνύγεηαη, αιιά θξνληίδνληαο ην όλεηξν, επεηδή ε δύλακε γηα λα εηζέιζεη ζην όξνο, είλαη ζην όλεηξν. Ρν ζεκαληηθό πξάγκα είλαη λα αθεζεί ε ηεκπειηά θαη λα ζεθσζεί από ην θξεβάηη ηνπ ζηελ ζηηγκή πνπ πάεη λα θνηκεζεί. 15

16 Πην όξνο, όιεο νη ςπρέο κπνξνύλ λα κηιήζνπλ κε ηε Ξαξζέλν ηνπ Θάξκελ θαη κε ηνλ αγαπεκέλν ηό ηεο. Ζ Ηεξόηαηε Ξαξζέλνο ηνπ Θάξκελ θιαίεη γηα όιεο ηηο γπλαίθεο θαη θξνπξεί όινπο ηνπο αλζξώπνπο. Πηνλ όξν, ε Ξαξζέλνο ηνπ Θάξκελ εκθαλίδεηαη ληπκέλε κε ηνλ ρηηώλα ηεο ζην ρξώκα ηνπ θαξκειίηε. Φνξά έλαλ θαξκειί θαη θαθεηί καλδύα ζην θεθάιη ηεο, θέξεη έλα σκνθόξην ζηα ρέξηα ηεο θαη ζην θεθάιη ηεο είλαη ηνπνζεηεκέλν έλα ζηέκκα. Έηζη είλαη ε Κειαρξηλή Ξαξζέλνο, ε Ξαξζέλνο ηνπ Όξνπο. 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η ΔΙΑΚΡΙΗ Πην ηειεπηαίν θεθάιαηό καο είπακε όηη όηαλ ην ζώκα θνηκάηαη ε ςπρή πεξηπιαληέηαη ζην ηεξό όξνο. Ζ ςπρή εγθαζίζηαηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξώλ ηνπ νλείξνπ ζηηο ίδηεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ελαζρνιήζεηο ηεο εκέξαο. Έμσ από ην ζώκα ηνπο νη έκπνξνη αγνξάδνπλ θαη πσινύλ ζηα θαηαζηήκαηά ηνπο, ρσξίο λα ζπλεηδεηνπνηνύλ πσο είλαη έμσ από ην ζώκα ηνπο. Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ σξώλ ηνπ νλείξνπ βιέπνπκε ηηο ςπρέο ησλ κνδηζηξώλ, ησλ κεραληθώλ, ησλ θαηαζηεκαηαξρώλ, ησλ πιαλόδησλ πσιεηώλ θηι. θάλνληαο ηηο ίδηεο εξγαζίεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο εκέξαο. Απηέο νη ςπρέο πεγαίλνπλ θνηκηζκέλεο, πεπεηζκέλεο, ζίγνπξεο όηη είλαη κε ζάξθα θαη νζηά. Όηαλ θάπνηνο ηνπο ιέεη όηη είλαη έμσ από ην ζώκα, ηόηε δελ ηνλ πηζηεύνπλ θαη ηνλ θνξντδεύνπλ. Αλ απηέο νη ςπρέο ζπλεηδεηνπνηνύζαλ όηη είλαη έμσ από ην ζώκα, ζα κπνξνύζαλ λα κεηαθεξζνύλ ζε νπνηαδήπνηε γσληά ηνπ θόζκνπ κέζα ζε ιίγεο ζηηγκέο. Έηζη ε ζύδπγνο πνπ ππνθέξεη γηα ηνλ άληξα ηεο πνπ ηνλ αγαπά θαη απνπζηάδεη, ε θνπέια πνπ ππνθέξεη γηα ηνλ θίιν ηεο πνπ αγαπά, κπνξεί λα ηνλ επηζθεθηεί ρσξίο λα ηελ δεη. Ζ κεηέξα πνπ έρεη ηνλ απόληα γην κπνξεί λα επηζθεθηεί ην γην ηεο θαη λα κάζεη γηα ηε δσή ηνπ. Ρν ζεκαληηθό είλαη λα γλσξίδνπκε ην θιεηδί, ην κπζηηθό γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη είκαζηε έμσ από ην θπζηθό ζώκα. Δθείλν ην θιεηδί είλαη ε δηάθξηζε. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο πξέπεη λα αλαξσηηόκαζηε: «Δίκαη ζην ζώκα; Δίκαη έμσ από ην ζώκα;» Έπεηηα κπνξείηε λα θάλεηε έλα κηθξό άικα κε ηελ πξόζεζε λα επηπιεύζεηε ζην δηάζηεκα θαη εάλ επηπιέεηε είλαη επεηδή είζηε έμσ από ην ζώκα. Θαηόπηλ αησξεζείηε ζηα δηαζηήκαηα, πεγαίλεηε εθεί όπνπ ε θαξδηά ζαο, ζαο παίξλεη. Απηή ηελ εξώηεζε πξέπεη λα θάλεηε κε ηελ παξνπζία νπνηνπδήπνηε πεξίεξγνπ πξάγκαηνο. πνζέζηε όηη πεγαίλεηε ζε έλαλ δξόκν θαη ζπλαληηέζηε κε έλαλ θίιν πνπ δελ ηνλ έρεηε δεη γηα πνιύ θαηξό, έπεηηα θάληε ηελ εξώηεζε: «Δίκαη ζην ζώκα ή έμσ από απηό;» Θάληε έλα κηθξό άικα κε ηελ πξόζεζε λα επηπιεύζεηε θαη εάλ επηπιέεηε είλαη επεηδή ην ζώκα θνηκάηαη ζην θξεβάηη θαη είζηε έμσ από απηό. Θαηόπηλ, πεγαίλεηε όπνπ ε θαξδηά ζαο, ζαο νδεγήζεη, όπνπ είλαη ε απνύζα ύπαξμε, όπνπ είλαη ν απώλ γηνο, όπνπ ε αγαπεκέλε. 17

18 Απηή ηελ εξώηεζε πξέπεη λα θάλεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, παξνπζία νπνηνπδήπνηε πεξίεξγνπ πξάγκαηνο. Έλαο ζάινο, έλα ζπάλην αληηθείκελν, ε ζύγθξνπζε κε έλαλ απνζαλόληα, ε ζύγθξνπζε κε έλαλ απόκαθξν θίιν, ελ νιίγνηο, παξνπζία νπνηαζδήπνηε αζήκαληεο ιεπηνκέξεηαο. Απηό ην θιεηδί ηεο δηάθξηζεο νθείιεηαη ζηελ πξαθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ζε θάζε βήκα, ζε θάζε ζηηγκή, έηζη ώζηε λα ραξαρζεί θαιά ηελ ςπρή καο θαη λα ελεξγεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νλείξνπ. Νηηδήπνηε θάπνηνο θάλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ην θάλεη επίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νλείξνπ θαη εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο είλαη εμνηθεησκέλνο κε απηήλ ηελ πξαθηηθή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο ζα ηελ θάλεη ζηηο ώξεο ηνπ νλείξνπ, όηαλ ε ςπρή ζα είλαη έμσ από ην ζώκα ηεο. Θαη έπεηηα, θάλνληαο ηελ εξώηεζε, ζα θάλεη ην κηθξό άικα δεδνκέλνπ όηη ην έρεη θάλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη αθππλίδεηαη ε ζπλείδεζή ηνπ θαη ζα επηπιεύζεη ζηα δηαζηήκαηα θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα επηζθεθηεί ηα απόκαθξα όληα, ηνλ απόληα γην, ηε κεηέξα από ηελ νπνία δελ είρε εηδήζεηο, θ.ιπ. Ζ ςπρή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξώλ ηνπ νλείξνπ είλαη έμσ από ην ζώκα, ην ζεκαληηθό πξάγκα είλαη όηη ε ςπρή αληηιακβάλεηαη όηη είλαη έμσ από ην ζώκα γηα λα είλαη ζε ζέζε λα επηζθεθηεί νπνηαδήπνηε απόκαθξε πεξηνρή. Απηό είλαη ην θιεηδί ηεο δηάθξηζεο. Δάλ όληαο έμσ από ην ζώκα, επηθαιεζηνύκε κε θαζαξή θαξδηά ηελ Ξαξζέλν ηνπ Θάξκελ, θαηόπηλ ε Θεία Κεηέξα ηνπ Λαδσξαίνπ ζα αληαπνθξηζεί ζηελ θιήζε καο θαη ζα είκαζηε ζε ζέζε λα κηιήζνπκε καδί ηεο. Θαη εάλ όληαο έμσ από ην ζώκα επηθαιεζηνύκε ηνλ άγγειν Γαβξηήι, δεηώληαο ηνπ ηνλ επαγγειηζκό, ηόηε απηόο ζα κπνξεί λα πεη ζηε ζύδπγν θαη ηνλ ζύδπγν, πνηα εκέξα θαη πνηα ώξα ζα κπνξνύλ λα ελώζνπλ ηα ζώκαηά ηνπο. Θαη έηζη νη γπλαίθεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπιιάβνπλ ηα παηδηά ηνπο θαηά ην έξγν θαη ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο. Γειαδή, θαηόπηλ δηαηαγήο ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο. Νη άλδξεο κπνξνύλ λα κηιήζνπλ κε ηνπο Αγγέινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νλείξνπ. Θάζε γπλαίθα, θάζε αγόξη, θάζε ειηθησκέλνο, κπνξεί λα κηιήζεη κε ηνπο Αγγέινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νλείξνπ. Έμσ από ην ζώκα κπνξνύκε λα επηθαιεζηνύκε ηνπο αγγέινπο θαη απηνί απνθξηζνύλ ζηελ θιήζε καο λα καο δηδάμνπλ ηε ιόγν ηνπ Θενύ. 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΑΤΜΑΣΑ ΣΗ ΠΑΡΘΕΝΟΤ ΣΟΤ ΚΑΡΜΕΝ Όινη όζνη γλσξίδνπκε ην όξνο, μέξνπκε όηη ε Ξαξζέλνο ηνπ Θάξκελ είλαη κηα αθνύξαζηε εξγαδόκελε. Ππρλά, έλαο πηζηόο ζεξαπεύεηαη από θάπνηα αλίαηε αζζέλεηα θαη έπεηηα αλαθσλεί κε ζαπκαζκό: «Γηα ην ζαύκα ηεο Ξαξζέλνπ ηνπ Θάξκελ»! Αιιά ν πηζηόο αγλνεί όηη ε Ξαξζέλνο ηνπ Θάξκελ έπξεπε λα εξγαζηεί έληνλα γηα λα είλαη ζε ζέζε λα ζεξαπεύζεη ην άξξσζην ζώκα. Άιιεο θνξέο έλαο πηζηόο πνπ είρε ζσζεί από ηξαγηθό ζάλαην, αλαθώλεζε κε ζαπκαζκό: «Θαύκα»! Αιιά ν πηζηόο αγλνεί ηελ αλώηαηε πξνζπάζεηα, ηελ ηεξάζηηα ζπζία, ην κέγεζνο ηεο εξγαζίαο πνπ ε Ξαξζέλνο ηνπ Θάξκελ έρεη θιεζεί γηα λα θάλεη. Αο αθεγεζνύκε θάπνηα από ηα ζαύκαηα ηεο Ξαξζέλνπ ηνπ Θάξκελ: 1) Ν Alfredo Bello, ζώζεθε από πληγκό ζε κηα βάξθα, πξνζεπρόκελνο ζηελ Ξαξζέλν ηνπ Θάξκελ. Ν Alfredo Bello έπιεε ζε πεξηνρή ηεο δηώξπγαο ηνπ Ξαλακά πξνο ηελ πόιε Barranquilla, όηαλ εμεξξάγε ην ζθάθνο. Ρν ζθάθνο κεηαμύ ησλ νξγηζκέλσλ θπκάησλ ηεο ζάιαζζαο βπζίζηεθε. Θαλείο δελ είδε θάηη εθηόο από ηνλ νπξαλό θαη ην λεξό, νύηε κηα αθηίλα ειπίδαο θαη ν Alfredo Bello πηάζηεθε ζε κηα άζιηα ζαλίδα, θαιώληαο ηελ Ξαξζέλν ηνπ Θάξκελ. Έηζη ν άλδξαο ζώζεθε έιαβε ηελ βνήζεηα εγθαίξσο θαη γεκάηνο από ζαπκαζκό αλαθώλεζε: «Θαύκα»! Αιιά εθείλνο ν άλδξαο αγλννύζε ηε θνβεξή πξνζπάζεηα πνπ έπξεπε λα θάλεη ε Ξαξζέλνο ηνπ Θάξκελ γηα λα ηνλ ζώδεη. 2) Ν Jose Prudencio Aguilar, δηαθεθξηκέλε θαη εμέρνπζα πξνζσπηθόηεηα ηεο Riohacha, έπιεπζε κε έλα ζθάθνο ηδηνθηεζίαο ηνπ κέζσ ησλ εμνξγηζκέλσλ θπκάησλ ηνπ Αηιαληηθνύ, όηαλ ηπιίρηεθε από έλαλ ηξνκεξό ηπθώλα πνπ ηίλαδε ηα εμνξγηζκέλα θύκαηα ηεο ζάιαζζαο. Δθείλν ην ζθάθνο ήηαλ ζηα πξόζπξα ηεο βύζηζεο κεηαμύ ησλ βαζώλ ηνπ σθεαλνύ. Ν άλδξαο θώλαμε ηελ παξζέλν ηνπ Θάξκελ θαη εθείλε εξγάζηεθε ζθιεξά θαη θαηάθεξε λα ηνλ ζώζεη από ηελ θαηαζηξνθή. «Θαύκα»! Αλαθώλεζε ν άλδξαο. 3) Ζ θπξία Esther Lozano γέλλεζε έλα όκνξθν θνξηηζάθη ρσξίο αίζζεκα θαλελόο πόλνπ ζηνλ ηνθεηό, επηθαινύκελε ηελ Ξαξζέλν ηνπ Θάξκελ. «Θαύκα!», αλαθώλεζε, ρσξίο λα ζπλεηδεηνπνηεί ηελ ηεξάζηηα επηζηεκνληθή εξγαζία πνπ έπξεπε λα θάλεη ε Ξαξζέλνο ηνπ Θάξκελ γηα λα ηελ ζώζεη. Ζ θπξία επραξηζηεκέλε βάθηηζε ηελ θόξε ηεο κε ην όλνκα ηεο Ξαξζέλνπ ηνπ Θάξκελ. 19

20 4) Ρν έηνο 1940, δηαθηλνύκελε ζε κηα βάξθα από ην Ζo ζηελ Gamarra, κηα λεαξή θπξία πνπ ιεγόηαλ Emilia Hernandez, έπεζε ζην λεξό ζε ζηηγκέο πνπ είρε πάεη γηα έλαλ θνπβά κε λεξό. Ζ θπξία ήηαλ ηέζζεξηο ώξεο κεηαμύ ησλ εμνξγηζκέλσλ θπκάησλ ζηνλ πνηακό Magdalena, πηάζηεθε από έλα αζήκαλην θιαδί θαη ζώζεθε από ηα λύρηα ηνπ ζαλάηνπ, επηθαινύκελε ηελ Ξαξζέλν ηνπ Θάξκελ. Ρν όλνκα ηεο βάξθαο ήηαλ «Manzanares». Ζ Ξαξζέλνο ηνπ Θάξκελ έπξεπε λα παιέςεη πάξα πνιύ γηα λα ζώζεη ηελ θνπέια. 5) Έλαο λαπηηθόο, πνπ αλήθε κε κηα δηαθεθξηκέλε νηθνγέλεηα ηεο Samaria, είρε έλα αηύρεκα ζηε ζάιαζζα θαη έκεηλε αξθεηέο ώξεο ζην λεξό. Αθνύ ζώζεθε θαη επαλήιζε ζηνλ εαπηό ηνπ θαη όινη αλαθώλεζαλ: «Έλα ζαύκα ηεο Ξαξζέλνπ ηνπ Θάξκελ». 6) Πε θάπνηα πεξίπησζε έλαο άλδξαο πνπ αλέβεθε ζην ιόθν ηνπ Tolima, δέρηεθε επίζεζε από έλα ιπζζαζκέλν ζθπιί. Ρν δών νύξιηαδε ηε λύρηα κεηαμύ ησλ ζθνηαδηώλ. Ρν άηνκν ηξνκαγκέλν, επηθαιέζηεθε ηελ Ξαξζέλν ηνπ Θάξκελ θαη ην θηήλνο ηξάπεθε ζε θπγή ηξνκαγκέλν. Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία όηη εθείλν ην δών ήηαλ κηα ζθνηεηλή ύπαξμε ηεο αβύζζνπ. 7) Θαη ηη ζα ιέγακε γηα εθείλν ην θνξίηζη πνπ ζώζεθε θαηά ην ζπληξηβή ηνπ αεξνπιάλνπ ζην νπνίν ηαμίδεπε; Ρν αεξνζθάθνο κεηέθεξε από ηε Γεξκαλία ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο έλα κεγάιν αξηζκό παηδηώλ πξνζθύγσλ, όηαλ έλα ζπλεηξίβε ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο. Όια εθείλα ηα παηδηά ράζεθαλ, αιιά δελ εμεγείηαη πώο ήηαλ ζε κηα νξηζκέλε απόζηαζε από ην αεξνπιάλν έλα θνξίηζη εληειώο πγηέο θαη ρσξίο νύηε κηα κηθξή γξαηζνπληά. Ζ Ξαξζέλνο ηνπ Θάξκελ πξαγκαηνπνίεζε εθείλν ην ζαπκάζην έξγν, ην νπνίν είλαη έλα ηξνκεξό ζαύκα. Γερόκαζηε όηη από ην λόκν ηνπ πεπξσκέλνπ ην θνξίηζη δελ έπξεπε αθόκα λα πεζάλεη, αιιά αλαπόθεπθηα κηα επέκβαζε απαηηήζεθε θαη ήηαλ πξάγκαηη απηή από ηελ Ξαξζέλν ηνπ Θάξκελ. 20

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Η ΦΤΗ Ζ Φύζε είλαη κηα Κεηέξα πάληα Ξαξζέλνο. Ζ Φύζε είλαη πάληα Ξαξζέλνο θαη πάληα Κεηέξα. Ζ Φύζε είλαη κηα Κεηέξα απζηεξή θαη θαιή. Ζ ζπλείδεζε ηεο Φύζεο, δηδάζθεη ην ζπλεζηαικέλν πνπιί λα θαηαζθεπάζεη ηε θσιηά ηνπ. Ζ ζπλείδεζε ηεο Φύζεο θηππά ζηελ θαξδηά ηνπ δέληξνπ, ζηελ θαξδηά ηνπ ζπλεζηαικέλνπ ζθνπιεθηνύ πνπ ζέξλεηαη ζηε γε, ζηελ θαξδηά ηνπ αεηνύ πνπ αιαδνληθόο θηππά ηα απηόεηα θηεξά ηνπ πάλσ από ηηο γηγαληηαίεο κάδεο ηνπ γξαλίηε, νη νπνίεο θαξθώλνληαη ζαλ αξαβηθνί πύξγνη κεηαμύ ηνπ κπιε ηνπ νπξαλνύ. Ζ ζπλείδεζε ηεο Φύζεο δηδάζθεη ζην κσξό γηα λα ςάρλεη ην ζηήζνο ηεο κεηέξαο ηνπ θαη δηδάζθεη ζηα πνπιηά λα πςώλνληαη γηα λα πεηάμνπλ. Ζ ζπλείδεζε ηεο Φύζεο δίλεη ηε κνξθή ζε όια ηα πξάγκαηα, νξγαλώλεη ηα πέηαια ησλ ινπινπδηώλ πνπ κπξώλνπλ ηνλ αέξα κε ηα αξώκαηά ηνπο θαη δηαηάδεη ηε κεηαθίλεζε ησλ αζηεξηώλ κεηαμύ ηεο ζαπκάζηαο ελνξρήζηξσζεο ηνπ Απείξνπ. Ζ θύζε είλαη κηα Κεηέξα απζηεξή θαη ιαηξεκέλε. Όηαλ πεξλάκε ζην όξνο, ηελ βιέπνπκε κέζα ζην ζαπκάζην λαό ηεο, κε ην ζηέκκα ηεο από ρξπζό, κε ηνλ ιεπθό ηεο ρηηώλα λα ιάκπεη, θπβεξλώληαο ηα ζηνηρεία ζηελ πάιε. Όηαλ ε αλζξσπόηεηα ελνριεί πάξα πνιύ, θάλεη όηη όιεο νη κεηέξεο θάλνπλ κε ηα παηδηά ηνπο. Ρνπο δίλεη παηρλίδηα έηζη ώζηε λα δηαζθεδάδνπλ θαηαζέηεη ζην κπαιό ησλ εθεπξεηώλ, ην ξαδηόθσλν, ην αεξνπιάλν, ην απηνθίλεην, θιπ., έηζη ώζηε ηα παηδηά ηεο λα δηαζθεδάδνπλ, θαη ελόζσ σξηκάζνπλ λα κειεηήζνπλ ηε θξόλεζε ηνπ Θενύ. Όινη νη αζώνη άγγεινη ηεο γεο, ηνπ λεξνύ, ηεο θσηηάο θαη ηνπ αέξα, ππαθνύνπλ ζηελ Δπινγεκέλε Θεά Κεηέξα ηνπ Θόζκνπ. Ζ Καξία, ε Adonia, ε Insoberta, ε Isis, ε Astarte, έρνπλ ζπκβνιίζεη πάληα ηελ Νπξάληα Ξαξζέλν ηεο Φύζεο. Ζ Φύζε είλαη έλα κεγάιν εξγνζηάζην, όπνπ ν Θεόο εξγάδεηαη. Ζ Φύζε είλαη ν λαόο ηεο Ξαξζέλνπ Κεηέξαο ηνπ Θόζκνπ. 21

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΝΧΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΙΑ Ρώξα πάκε λα δηδάμνπκε ζηνπο πηζηνύο ηεο Ξαξζέλνπ ηνπ Θάξκελ ην κνλνπάηη ηνπ αιεζηλνύ Σξηζηηαληζκνύ. Κειεηώληαο ην ηξίην θεθαιαίνπ ηεο Ξξώηεο Δπηζηνιήο ηνπ Απνζηόινπ Ξαύινπ πξνο ηνλ Ρηκόζεν, βιέπνπκε: «Δίλαη αμηόπηζηνο ν ιόγνο: εάλ θάπνηνο επηζπκεί ηελ επηζθνπή, θαιό έξγν επηζπκεί». «Θα πξέπεη επνκέλσο ν επίζθνπνο λα είλαη άκεκπηνο άλδξαο κηαο γπλαίθαο, ζε εγξήγνξζε, λεθάιηνο, κεηξεκέλνο, θηιόμελνο, λα είλαη ζε ζέζε λα δηδάμεη. Λα κελ είλαη ιάηξεο ηνπ θξαζηνύ, όρη βίαηνο, λα κελ είλαη άπιεζηνο γηα ην βξόκηθν ρξήκα, αιιά αληηζέησο λα είλαη κεηξηνπαζήο, λα κελ είλαη θαβγαηδήο, λα κελ επηζπκεί ηελ θηιαξγπξία λα δηεπζύλεη θαιά ην ζπίηη ηνπ, ζην νπνίν έρεη ηα παηδηά ηνπ πνπ ηνλ ππαθνύλε κε πνιύ ζεβαζκό». «Γηαηί εθείλνο πνπ δελ κπνξεί λα θπβεξλήζεη ην ζπίηη ηνπ, πσο ζα θξνληίζεη ηελ Δθθιεζία ηνπ Θενύ»; «Λα κελ είλαη λένο ζηελ πίζηε, επεηδή δελ πξέπεη λα εκπέζεη ζηελ θξηηηθή ηθαλόηεηα ηνπ δηαβόινπ. Δπίζεο πξέπεη λα έρεη θαιή καξηπξία από αγλώζηνπο, γηα λα κελ εμεπηειηζηεί θαη πέζεη ζηελ παγίδα ηνπ δηαβόινπ». «Οη δηάθνλνη, πξέπεη λα είλαη ηίκηνη, όρη δηπξόζσπνη, λα κελ είλαη επηξξεπείο ζην θξαζί, λα κελ είλαη ιάηξεηο ηνπ άλνκνπ ρξήκαηνο». «Λα θαηέρνπλ ην κπζηήξην ηεο πίζηεσο κε θαζαξή ζπλείδεζε». «Θαη απηνί επίζεο πξέπεη πξώηα λα δνθηκάδνληαη θαη έηζη λα πξνάγνληαη, αλ ζα είλαη ρσξίο εγθιήκαηα». «Οη γπλαίθεο επίζεο, ηίκηεο, λα κελ ζπθνθαληνύλ, κεηξηνπαζείο, πηζηέο ζε όια».. «Οη δηάθνλνη λα είλαη ζύδπγνη κηαο κόλν γπλαίθαο, νη νπνίνη λα δηνηθνύλ θαιά ηα παηδηά ηνπο θαη ηα ζπίηηα ηνπο». «Θαη όζνη δηάθνλνη έρνπλ εθπιεξώζεη θαιά ηα θαζήθνληά ηνπο, απνθηνύλ κηα ηηκεηηθή δηάθξηζε ράξε ζηελ πίζηε ηνπο ζηνλ Ηεζνύ Φξηζηό». «Απηό ην γξάθσ κε ηελ ειπίδα όηη ζύληνκα ζα είκαη θνληά ζνπ». 22

23 «Θαη αλ ηύρεη θαη θαζπζηεξήζσ ζνπ γξάθσ γηα λα κάζεηο πσο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη θαλείο ζηνλ Οίθν ηνπ Θενύ, πνπ είλαη ε Δθθιεζία ηνπ Εσληαλνύ Θενύ, ζηύινο θαη ζεκέιην ηεο Αιήζεηαο». «Θαη ρσξίο αληίθαζε είλαη κεγάιν ην κπζηήξην ηεο πίζηεσο. Ο Θεόο έρεη εθδεισζεί κε ζάξθα έρεη πηζηνπνηεζεί από ην Πλεύκα έρεη γίλεη νξαηόο από ηνπο αγγέινπο έρεη θεξπρζεί ζηα έζλε, ηνλ έρεη πηζηέςεη ν θόζκνο έρεη αλαιεθζεί κε δόμα». Απηή είλαη ηνπ Απνζηόινπ Ξαύινπ πξνο ηνλ Ρηκόζεν, αλζξώπνπ επζεβή θαη θνβνύκελνπ ηνπ Θενύ. Απηό είλαη ην ηεξό Γόγκα ηνπ Αγίνπ Απγνπζηίλνπ, ηνπ Αγίνπ Θσκά, ηνπ Θιήκε ηεο Αιεμαλδξείαο, ηνπ Ηππόιπηνπ, ηνπ Δπηθαλείνπ, ηνπ Θαξπνθξάηε, ν νπνίνο ίδξπζε πνιιέο κνλέο ζηελ Ηζπαλία, ηνπ Tertuliano, ηνπ Αγίνπ Ακβξνζίνπ, ηνπ Αγίνπ Πηεθάλνπ πνπ καξηύξεζε θαη πέζαλε, θηι. Απηή είλαη ε Αξραία Γηδαζθαιία πνπ ν Σξηζηόο δίδαμε ζηνπο εβδνκήληα καζεηέο Ρνπ θαη γηα ηελ νπνία εθδηώρζεθαλ νη άγηνη από ηελ Ηεξνπζαιήκ. Απηό είλαη ην δόγκα ησλ κεγάισλ πξηγθίπσλ ηεο Δθθιεζίαο, απηή είλαη ε Γηδαζθαιία ησλ Γλσζηηθώλ, ζηελ νπνία αλήθαλ νη πςεινί αμησκαηνύρνη ηεο πξσηόγνλεο Γλσζηηθήο Θαζνιηθήο Δθθιεζίαο. Απηόο είλαη ν παιαηόο Σξηζηηαληζκόο πνπ ν Ξαύινο θήξπμε ζηελ Οώκε όηαλ έθηαζε δεκέλνο κε αιπζίδεο.απηόο είλαη ν Σξηζηηαληζκόο πνπ κειέηεζε ε Ξαξζέλνο ηνπ Θάξκελ θάησ από ηελ ζθηά ηνπ Λανύ ηεο Ηεξνπζαιήκ. Αο δνύκε κεξηθέο άιιεο δηδαζθαιίεο ηνπ Απνζηόινπ Ξαύινπ. «Αθνινπζείηε ηελ θηιαλζξσπία θαη επηδηώμηε εθείλα ηα πλεπκαηηθά ραξίζκαηα θαη πεξηζζόηεξν από όια εθείλν ηεο πξνθεηείαο». «Γηαηί απηόο πνπ κηιά γιώζζεο, δελ κηιά ζηνπο αλζξώπνπο, αιιά ζηνλ Θεό, γηαηί θαλείο δελ θαηαιαβαίλεη, παξόηη ελ πλεύκαηη κηιά ηα κπζηήξηα». «Δλώ απηόο πνπ πξνθεηεύεη, κηιά ζηνπο αλζξώπνπο γηα λα ηνπο ζηεξίμεη θαη λα ηνπο πξνηξέςεη θαη λα ηνπο θαζεζπράζεη». «Δθείλνο πνπ κηιά μέλεο γιώζζεο, νηθνδνκεί ηνλ εαπηό ηνπ αιιά εθείλνο πνπ πξνθεηεύεη νηθνδνκεί ηελ Δθθιεζία». «Έηζη ζα ήζεια όινη ζαο λα κηιάηε γιώζζεο, αιιά πεξηζζόηεξν λα πξνθεηεύεηε δηόηη κεγαιύηεξνο είλαη απηόο πνπ πξνθεηεύεη, παξά απηόο πνπ κηιά γιώζζεο, αλ επίζεο απηό εξκελεύεηαη, γηα ηελ Δθθιεζία είλαη επνηθνδνκεηηθό». «Τώξα ινηπόλ, αδειθνί, ηη ζα γηλόηαλ αλ εξρόκνπλ ζε ζαο κηιώληαο γιώζζεο, ηη ζα θεξδίδαηε, αλ εζείο δελ κηιάηε, ή δελ ππάξρεη απνθάιπςε, ή γλώζε ή πξνθεηεία ή δηδαζθαιία»; (Πξνο Θνξηλζίνπο: Θεθ. 14, 1-6). 23

24 Έηζη ινηπόλ, ν Άγηνο Ξαύινο από ηελ Ραξζό ζπκβνπιεύεη όινπο ηνπο θαινύο Σξηζηηαλνύο λα αζθνύλ ηελ θηιαλζξσπία, θαη λα αλαδεηήζνπλ ηα πλεπκαηηθά δώξα θαη θπξίσο λα πξνθεηεύνπλ. «Αλ κηιάηε κηα άγλσζηε γιώζζα, αο ππάξρνπλ δύν ή ην πνιύ ηξεηο, θαη ν θαζέλαο κε ηελ ζεηξά ηνπ θαη έλαο λα εμεγεί». "Θαη αλ δελ ππάξρεη δηεξκελέαο, ζώπα ζηελ Δθθιεζία θαη κίια ζηνλ εαπηό ζνπ θαη ζηνλ Θεό». «Δπίζεο από ηνπο πξνθήηεο λα κηινύλ δπν ή ηξεηο θαη νη άιινη ζα ηνπο θξίλνπλ». «Θαη αλ απνθαιπθζεί θάηη ζε θάπνηνλ πνπ θάζεηαη, ν πξνεγνύκελνο λα ζησπήζεη». «Δπεηδή κπνξείηε όινη λα πξνθεηεύεηε έλαο πξνο έλαλ, έηζη ώζηε όινη λα καζαίλνπλ θαη όινη λα πξνηξέπνληαη». «Θαη ηα πλεύκαηα εθείλσλ πνπ πξνθεηεύνπλ, λα ππόθεηληαη ζηνπο πξνθήηεο».. «Γηαηί ν Θεόο δελ είλαη Θεόο ηεο δηαθσλίαο αιιά ηεο εηξήλεο όπσο θαη ζε όιεο ηηο Δθθιεζίεο ησλ Αγίσλ». «Οη γπλαίθεο ζαο πξέπεη ζηηο ζπλάμεηο λα ζησπνύλ επεηδή δελ ηνπο επηηξέπεηαη λα κηιήζνπλ, αιιά λα ππνηάζζνληαη, όπσο επίζεο ν λόκνο ιέεη». «Θαη αλ ζέινπλ λα κάζνπλ θάηη, αο ξσηήζνπλ ηνπο ζπδύγνπο ηνπο ζην ζπίηη, γηαηί είλαη αλέληηκν λα κηιάεη κηα γπλαίθα ζηελ θνηλόηεηα». «Κήπσο ν ιόγνο ηνπ Θενύ πξνέξρεηαη από ζαο; Κήπσο κόλν ζε εζάο έρεη θζάζεη;» «Αλ θάπνηνο θαηά ηελ γλώκε ηνπ, είλαη πξνθήηεο, ή πλεπκαηηθόο, αλαγλσξίδεη απηό πνπ ζαο γξάθσ, γηαηί απηά είλαη εληνιέο ηνπ Θπξίνπ». «Αιιά αλ θάπνηνο αγλνεί, αο αγλνεί». «Έηζη ινηπόλ αδειθνί, λα αλαδεηάηε λα πξνθεηεύεηε θαη κελ απαγνξεύεηε ηνπο άιινπο λα κηιάλε γιώζζεο». «Αιιά όια λα γίλνληαη αμηνπξεπώο θαη κε ηάμε». (Πξνο Θνξηλζίνπο: Θεθ. 14, 27-40). Θάζε θαιόο Σξηζηηαλόο κπνξεί λα ιάβεη ην Άγην Ξλεύκα θαη λα πξνθεηεύεη. Αιιά όπνηνο ζέιεη λα γίλεη πξνθήηεο πξέπεη λα γίλεη νινθιεξσηηθά αγλόο θαη άγηνο. 24

25 Ζ Δθθιεζία ηνπ Θπξίνπ καο ηνπ Ηεζνύ Σξηζηνύ δελ είλαη απηνύ ηνπ θόζκνπ ν ίδηνο ην είπε: «Ρν βαζίιεην κνπ δελ είλαη απηνύ ηνπ θόζκνπ». Πην Όξνο ηνπ Εσληαλνύ Θενύ, ππάξρεη κηα Δθθιεζία, αόξαηε γηα ηα κάηηα ηεο ζάξθαο, αιιά νξαηή γηα ηα κάηηα ηεο Τπρήο θαη ηνπ Ξλεύκαηνο. Απηή είλαη ε πξσηόγνλε Γλσζηηθή Δθθιεζία, ε νπνία αλήθεη ζηνλ Σξηζηό θαη ζηνπο πξνθήηεο. Απηή ε Δθθιεζία έρεη ηνπο επηζθόπνπο ηεο, ηνπο αξρηεπηζθόπνπο, ηνπο δηαθόλνπο, ηνπο ππνδηαθόλνπο θαη ηνπο ηεξείο πνπ ηεξνπξγνύλ ζηνλ Βσκό ηνπ Εσληαλνύ Θενύ. Ν Ξαηξηάξρεο απηήο ηεο αόξαηεο Δθθιεζίαο είλαη ν Ηεζνύο Σξηζηόο. Πε απηήλ ηελ Δθθιεζία κπνξνύλ λα πάλε όινη νη Σξηζηηαλνί ζηελ ςπρή θαη ζην Ξλεύκα. Πηα θεθάιαηα 4 θαη 5 απηήο ηεο εξγαζίαο εμεγήζακε ην κπζηηθό γηα λα αθήζνπκε ην ζώκα ζπλεηδεηά θαη γηα λα επηζθεθηνύκε νπνηνδήπνηε απόκαθξν ζεκείν ηεο Γεο. Δπίζεο κπνξνύκε όια ηα αλζξώπηλα όληα λα επηζθεθηνύκε ηελ Γλσζηηθή Δθθιεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νλείξνπ. Δθεί ζηελ Άγηα απηή Δθθιεζία, βιέπνπκε ηελ Ξαξζέλν ηνπ Θάξκελ θαη ηνπο άγηνπο αγγέινπο καδί ηεο. Όινη νη κεγάινη Άγηνη ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Θενύ επηζθέπηνληαη ηελ Γλσζηηθή Δθθιεζία. Ρηο Ξαξαζθεπέο θαη ηηο Θπξηαθέο ζηελ απγή γίλνληαη ιεηηνπξγίεο θαη κεηαιήςεηο θαη όινη νη Σξηζηηαλνί κπνξνύλ λα παξεπξίζθνληαη ζε απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη λα ιάβνπλ ηελ θνηλσλία ηνπ ςσκηνύ θαη ηνπ θξαζηνύ, αθνινπζώληαο ηηο δηδαζθαιίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα θεθάιαηα 4 θαη 5 απηνύ ηνπ βηβιίνπ. Πε απηήλ ηελ Δθθιεζία δηδάζθεηαη ζε όινπο ηνπο πηζηνύο λα πξνθεηεύνπλ. Πηελ Γλσζηηθή Δθθιεζία βιέπνπκε ηνλ Σξηζηό λα θάζεηαη ζηνλ ζξόλν Ρνπ θαη όινη νη Γλσζηηθνί κπνξνύκε λα ζπλνκηιήζνπκε καδί ηνπ πξνζσπηθά. Όια ηα βάζαλα ηεο Καξίαο ζπλέβεζαλ όηαλ παληξεύηεθε ηνλ Ησζήθ ηνλ Ηεξέα. Ζ Καξία ήηαλ κπεκέλε ζηα Κπζηήξηα ηεο Αηγύπηνπ. Πηελ Γλσζηηθή Δθθιεζία νη Σξηζηηαλνί καζαίλνπλ λα πξνθεηεύνπλ. Ρν ζεκαληηθό είλαη λα αθνινπζήζνπκε ηνλ δξόκν ηεο Αγηόηεηαο θαη ηεο ηέιεηαο Αγλόηεηαο. Πηα βηβιία καο κε ηνπο ηίηινπο: «Ν Ρέιεηνο Γάκνο» θαη «Ζ Δπαλάζηαζε ηνπ Κπει» κειεηάκε ζε βάζνο ηα κεγάια κπζηήξηα ηνπ ζεμ. Πε απηά ηα έξγα δηδάζθνπκε ηα κεγαιύηεξα κπζηηθά ηνπ Πύκπαληνο. ΕΙΡΗΝΗ Ε ΟΛΑ ΣΑ ΑΝΘΡΧΠΙΝΑ ΟΝΣΑ. SAMAEL AUN WEOR 25

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ Κάζε ρξόλν, ζηηο 26 Ινπιίνπ, ε Δθθιεζία καο γηνξηάδεη ηε κλήκε ηεο παξζελνκάξηπξνο Παξαζθεπήο, ε νπνία έδεζε θαη καξηύξεζε θαηά ηνπο ρξόλνπο ηνπ Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα Αλησλίλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε

ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε η' αλνηρηά ραξηηά θαη ζηα βηβιία Κηόιαο θπζνύζε ριηαξό αεξάθη Με ηζηγγάλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ρν «Ονύπει» ηνπ Σξήζηνπ Εαινθώζηα θπθινθόξεζε πξώηε θνξά ην 1944. Ζ αλά ρείξαο έθδνζε, πξνινγηζκέλε από ηνλ Πηξαηάξρε Αιέμαλδξν Ξαπάγν, είλαη ε ηξίηε

Ρν «Ονύπει» ηνπ Σξήζηνπ Εαινθώζηα θπθινθόξεζε πξώηε θνξά ην 1944. Ζ αλά ρείξαο έθδνζε, πξνινγηζκέλε από ηνλ Πηξαηάξρε Αιέμαλδξν Ξαπάγν, είλαη ε ηξίηε ΣΣΟΟΖΖΠΠΡΡΝΝ ΕΕΑΑΙΙ ΝΝΘΘΥΥΠΠΡΡΑΑ Ρ Ο Υ Π Ε Λ ΞΞΟΟΝΝΙΙΔΔ ΓΓΝΝΚΚΔΔ ΛΛΑΑ ΑΑΙΙΔΔ ΜΜΑΑΛΛΓΓΟΟΝΝ ΞΞΑΑΞΞΑΑΓΓΝΝ ΞΞξξώώηηεε έέθθδδννζζεε 11994444 ΚΚάάη ηηννοο ''' 6655 ΑΑππξξί ίίιιη ηηννοο ''' 7711 ΠΠεεππηηέέκκββξξη

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Υξηζηηθή Μαγεία ηωλ Αδηέθωλ

Υξηζηηθή Μαγεία ηωλ Αδηέθωλ Υξηζηηθή Μαγεία ηωλ Αδηέθωλ Α.Γ.ΑΜΑΔΛ ΑΟΤΝ ΒΔΟΡ 2 ΠΡΟΛΟΓΟ Οη Ώδηέθνη κάγνη γλψξηδαλ πνιχ θαιά ηα κπζηήξηα ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ. Βθείλνη θιεξνλφκεζαλ απφ ηνπο Λεκνχξηνπο, κία γλψζε αλψηεξε, Θεία, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ (Ζ θαηαγξαθή ηνπο πξέπεη λα έγηλε ζε δπν δόζεηο: ην 1958 θαη θάπνηεο άιιεο ίζσο νη ιηγόηεξεο ην 1963. Ρν δηπιό γξάκκα ch πνπ αθνύγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915 Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 Πηηο 23 Ηνπλίνπ γελληέηαη ζηελ Αζήλα ν Γεκήηξεο Ονδόπνπινο (Κ. Θαξαγάηζεο). Ξαηέξαο ηνπ ν Γεώξγηνο Ονδόπνπινο, δηθεγόξνο από ηελ Ξάηξα, ηξαπεδηθόο θαη πνιηηηθόο γηα έλα δηάζηεκα, θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Ο Μαθαξηζηφο ΠΪπαο θαη ΠαηξηΪξρεο ηεο κεγϊιεο πφιεσο ηεο Αιεμαλδξεέαο, Οζηψηαηνο ΑξρηεξΫαο ΑββΪο ελνχληα

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 1 Δημήτρης Βλάτος Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 ε κηα θνξπθαία γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο, όπσο ε ζεκεξηλή γηνξηή ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ζα πεξηκέλαηε θάπνηνλ ζενιόγν λα ζαο αλαπηύμεη

Διαβάστε περισσότερα

«Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα»

«Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα» ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ, ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 «Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα» Τπεύθυνη Καθηγήτρια: Οικονόμου

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΚΗΠΟ ΒΛΔΠΔΙ. 1. Ίζσο

1 Ο ΚΗΠΟ ΒΛΔΠΔΙ. 1. Ίζσο 1 Ο ΚΗΠΟ ΒΛΔΠΔΙ 1. Ίζσο αλ εμαηξέζνπκε ηνπο Αλαρσξεηέο λα 'καη ν ηειεπηαίνο παίθηεο πνπ αζθεί ηα δηθαηώκαηά ηνπ νίεζε ηη πάεη λα πεη θέξδνο δελ θαηαιαβαίλσ έλαο Παλζέιελνο πνπ δσγξαθίδεη ελώ δελ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα