ΠΡΟΛΟΓΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ"

Transcript

1

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο γηα λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ζε άιινπο, απηνί ρξεζηκνπνηνύλ ηελ δύλακε ηεο πνξλείαο γηα ηηο καγείεο ηνπο. Δθείλεο ηηο εκέξεο απηή ε κηθξή εξγαζία ελόριεζε εμαηξεηηθά πνιινύο ηεξείο ησλ δηαθνξεηηθώλ θιάδσλ ηνπ Σξηζηηαληζκνύ θαη θαηά δηαηαγή ηνπ Α. Γ. Πακαέι αλεζηάιεζαλ νη λέεο εθδόζεηο. Κε ην πέξαζκα ηνπ θαηξνύ ηα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζξεζθείαο θαη όινη βιέπνπκε ηελ πνξεία πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύκε ρσξίο ηόζν θαλαηηζκό. Πήκεξα έξρεηαη ην βηβιίν «Ζ ΞΑΟΘΔΛΝΠ ΡΝ ΘΑΟΚΔΛ» πξνο παξεγνξηά ηνπ ππνκνλεηηθνύ ιανύ. Θα επηζπκνύζακε νη ζνθνί θαη νη ιόγηνη επίζεο λα δηαβάζνπλ απηό ην κηθξό βηβιίν, λα ην αζθήζνπλ θαη λα εμαθξηβώζνπλ ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ Γαζθάινπ. Γηα λα βγνύκε ζην αζηξηθό, πξέπεη λα έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα αζηξηθό ζώκα απηό ην ζώκα έρεη ρξώκα θσηεηλό. Ζ ςπρή είλαη πξνζηαηεπκέλε από απηό ην ζώκα. Πε έλα θνηλό άηνκν θαη απηό ζεκαίλεη θάπνηνλ πνπ δελ έρεη αγλόηεηα, απηό ην ζώκα είλαη λεθειώδεο, ζακπό θαη πνιύ αζαθέο, ην νπνίν αιιάδεη νινθιεξσηηθά όηαλ κεηαηξέπνπκε ην ζπέξκα καο ζε θσο θαη θσηηά κέζσ ηεο Δξσηηθήο Καγείαο ή ηεο κεηαηξνπήο ησλ ειεύζεξσλ. Ρν βνπλό γηα ην νπνίν κηιάεη ε Βίβινο είλαη ζην Αζηξηθό επίπεδν, κία από ηηο πνιιέο δηαζηάζεηο ηεο Γεο, ηνπ πιαλήηε καο. πάξρνπλ βηβιηθέο αλαθνξέο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην ηεξαηείν, έηζη ώζηε λα γλσξίζνπλ νη γλσζηηθνί ην ηη απαηηείηαη γηα ηνλ ζθνπό απηό. Δπίζεο εκθαλίδεηαη ζε κηα επηζηνιή ελόο αξρηεπηζθόπνπ ηεο Αληηνρείαο, ε νπνία νξίδεη όηη ε αλάγλσζε ηεο Βίβινπ, πνπ κεηαθξάζηεθε από ηνλ Θππξηαλό ηεο Βαιέξα, δελ απνηειεί ακάξηεκα. Όπσο είπακε νη θαηξνί έρνπλ αιιάμεη θαη ζα ζπλερίδνπλ λα αιιάδνπλ γηα ην θαιό ησλ αλζξώπσλ. Ζ ηειεόξαζε θαη ην ξαδηόθσλν καο επηηξέπνπλ λα κηιάκε γηα ηελ κεηαβίβαζε ηεο ζθέςεο, ηελ παληαρνύ παξνπζία, ηελ ηειεπάζεηα, ηελ πξνβνιή από απόζηαζε. 2

3 Κέζσ ηεο Σεκείαο δηδάζθεηαη πσο ε ύιε κεηαηξέπεηαη ζε ελέξγεηα, απηό καο επηηξέπεη λα δηδάμνπκε ζηνπο αλζξώπνπο πώο λα κεηαηξέπνπλ ην ζπέξκα ζε θσο θαη θσηηά. Ρν ειεθηξηθό ξεύκα κέζσ ησλ θαισδίσλ καο επηηξέπεη λα κηιάκε γηα καγλεηηθά ξεύκαηα ή πξαληθά γηα λα ζεξαπεύζνπκε αζζελείο θαη πνιιά άιια πεξηζζόηεξα πνπ καο επηηξέπνπλ λα δώζνπκε ηελ γλώζε καο ζηνλ ιαό πνπ ηόζν πνιύ ηελ ρξεηάδεηαη. Δκείο νη γλσζηηθνί δίλνπκε ην όλνκα ΟΑΚ-ΗΝ ζηελ Ξαξζέλν Καξία. Ξξέπεη λα ηελ αγαπάκε όπσο αγαπάκε ηελ θπζηθή κεηέξα. Κέζσ απηήο κπνξνύκε λα θαηαζηξέςνπκε ηα ειαηηώκαηα καο, πνπ πξνθαινύλ ηόζν κεγάιε δεκηά ζηνπο πιεξνθνξηνδόηεο καο, (δειαδή) ζηηο αηζζήζεηο καο. Δκείο βιέπνπκε ηελ αιήζεηα ζηξεβισκέλε γηαηί νη αηζζήζεηο καο είλαη ειαηησκαηηθέο θαη είλαη ειαηησκαηηθέο θαζώο παξακέλνπκε γεκάηνη ειαηηώκαηα. Α.Γ. GARGHA KUICHINES 3

4 ΠΑΣΕΡ ΗΜΧΝ - Ξαηέξα καο πνπ βξίζθεζαη ζηνλ νπξαλό (Η.Α.Ν.) - Αγηαζκέλν αο είλαη ην όλνκά ζνπ. - Αο έξζεη ζε καο ε Βαζηιεία ζνπ. (Νη εζσηεξηθνί θόζκνη) - Αο γίλεη, Θύξηε, ην ζέιεκά ζνπ ζηελ γε όπσο θαη ζηνλ νπξαλό. - Ρν θαζεκεξηλό καο ςσκί δώζε καο ζήκεξα. - Ππγρώξεζε ηηο νθεηιέο καο όπσο θαη εκείο ζπγρσξνύκε ηνπο νθεηιέηεο καο. - Κελ καο αθήζεηο λα πέζνπκε ζηνλ πεηξαζκό θαη ειεπζέξσζέ καο από ην θαθό. ΑΚΖΛ ΣΖΚΔΗΩΣΖ: Απηή ε πξνζεπρή δόζεθε από ηνλ Θύξην καο ηνπ Φξηζηνύ θαη πεξηιακβάλεη επηά ηεξά αηηήκαηα πνπ νη ιάηξεηο ηνπ κνλνπαηηνύ κπνξνύλ λα δεηήζνπλ ζαλ ράξε ζηνλ Παληνδύλακν. Οη γλσζηηθνί πξέπεη λα θάλνπκε ηε ζέιεζε ηνπ Παηέξα ζηελ γε όπσο θαη ζηνλ νπξαλό, αιιά νη άλζξσπνη ζπλήζσο θαινύλε θαη επηθαινύληαη ηνλ Θεό γηα λα θάλεη Απηόο ηε ζέιεζή ηνπο, δειαδή ην αληίζεην. 4

5 ΥΑΙΡΕ ΜΑΡΙΑ Σαίξε, ραίξε ΟΑΚ - ΗΝ (ΚΑΟΗΑ), θεραξηησκέλε, ν Θύξηνο είλαη καδί ζνπ. Δπινγεκέλε εζύ κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ θαη επινγεκέλνο ν θαξπόο ηεο θνηιίαο ζνπ ν ΗΖΠΝΠ. Ξαξζέλα ΟΑΚ ΗΝ, Κεηέξα ηνπ Θενύ, ηθέηεπε γηα εκάο πνπ έρνπκε ην ακαξησιό εγώ, ηώξα θαη ηελ ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ ησλ ειαηησκάησλ καο (ηα εγώ). ΑΚΖΛ ΣΖΚΔΗΩΣΖ: Όινη νη γλσζηηθνί πξέπεη λα θάλνπλ απηήλ ηελ πξνζεπρή θαη ην Ξάηεξ Ζκώλ πξηλ λα θνηκεζνύλ θαη ζηηο ζηηγκέο θηλδύλνπ. 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ζ Ξαξζέλνο ηνπ Θάξκελ ήηαλ ε Κεηέξα ηνπ Θετθνύ Ιπηξσηή ηνπ Θόζκνπ. Ακέηξεηνη ζπγγξαθείο έρνπλ ηξαγνπδήζεη εγθώκηα γηα ηελ πην κεγαιεηώδε κεηέξα όισλ ησλ επνρώλ. Ξσο κπνξνύκε λα ηελ νξίζνπκε; Νύηε ε πέλα ηνπ Κηραήι Αγγέινπ, νύηε ε Καληόλα ηνπ Ιενλάξλην Ληα Βίληζη έρνπλ απνδώζεη πηζηά ηελ κνξθή ηεο Ξαξζέλνπ Καξίαο. Πε αλαξίζκεηα γιππηά έρνπλ πξνζπαζήζεη λα πξνζσπνπνηήζνπλ ηελ Ξαξζέλν ηνπ Θάξκελ, αιιά θαλέλα από απηά δελ κπνξεί λα απνδώζεη κε αθξίβεηα ηελ θπζηνγλσκία απηήο ηεο κεγάιεο Θόξεο ηνπ Φσηόο. Θνηηάδνληαο κε ηα κάηηα ηεο Τπρήο ηελ άθαηε κνξθή ηεο Θετθήο Κεηέξαο, παξαηεξνύκε πσο δελ βιέπνπκε ηίπνηα πνπ λα έρεη ζρέζε κε ηα δηακάληηα, ηα ξνπκπίληα θαη ηα ζκαξάγδηα. Κπξνζηά ζηα κάηηα ηεο Τπρήο εμαθαλίδνληαη νινθιεξσηηθά νη πνξθύξεο θαη ηα κεηάμηα, κε ηα νπνία έρνπλ ζειήζεη λα ηπιίμνπλ ην πνξηξαίην ηεο Καξίαο, ηεο Θετθήο Κεηέξαο ηνπ Ηεζνύ ηεο Λαδαξέη. Γελ ήηαλ ε Καξία αιεζηλά εθείλε ε θνζκηθή νκνξθηά πνπ είλαη δσγξαθηζκέλε ζε όιεο ηηο αθνπαξέιεο. Κε ηα κάηηα ηνπ Ξλεύκαηνο κόλν βιέπνπκε κία κειαρξηλή παξζέλν ειηνθακέλε από ηνλ ήιην ηεο εξήκνπ. Κπξνζηά ζηα έθπιεθηα πλεπκαηηθά βιέκκαηά καο εμαθαλίδνληαη ζηγά - ζηγά ηα ιπγεξόθνξκα ζώκαηα θαη ηα πξνθιεηηθά πξόζσπα γπλαηθείσλ κνξθώλ, πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζηεί ζηε ζέζε ηνπο κηα ιεπηνθακσκέλε γπλαίθα κε κηθξό αλάζηεκα, ζώκα ιεπηό, πξόζσπν κηθξό θαη νβάι, κύηε ακβιεία, ην άλσ ρείινο λα εμέρεη, κάηηα ηζηγγάληθα θαη πιαηύ κέησπν. Δθείλε ε ηαπεηλή γπλαίθα ήηαλ ληπκέλε κε έλαλ ρηηώλα ζην ρξώκα ηεο θαξακέιαο ή θαθέ θαη ζαλδάιηα από δέξκα. Ξεξπαηώληαο κέζα από ηελ αθξηθαληθή έξεκν πξνο ηελ γε ηεο Αηγύπηνπ θαηλόηαλ επαίηεο κε ηνλ παιηό ζρηζκέλν ρηηώλα θαη ην κειαςό ηεο πξόζσπν πγξακέλν από ηνλ άθζνλν ηδξώηα. Γελ είλαη ε Καξία εθείλν ην άγαικα κε ηηο πνξθύξεο θαη ηα δηακάληηα πνπ ζήκεξα θνζκεί ηνλ θαζεδξηθό λαό Notre Dame ζην Ξαξίζη. Γελ είλαη ε Καξία εθείλν ην άγαικα κε ηα δάρηπια από εξκίλα, ηπιηγκέλα από αγλό ρξπζάθη, επηπρήο λα πεξηθέξεηαη ζηηο ηνπηθέο ελνξίεο. Γελ είλαη ε Καξία εθείλε ε αιεζηλά αμέραζηε νκνξθηά πνπ όινη ζπιινγηζηήθακε σο παηδηά κπξνζηά από ηνπο πνιπηειείο βσκνύο ησλ 6

7 επαξρηαθώλ εθθιεζηώλ καο, κε ηηο κεηαιιηθέο θακπάλεο λα ερνύλ ραξκόζπλα ζηηο αγνξέο ησλ θνηλνηήησλ καο. Κε ηηο πλεπκαηηθέο αηζζήζεηο καο βιέπνπκε κόλν εθείλε ηελ κειαρξηλή Ξαξζέλν ηελ ειηνθακέλε από ηνλ ήιην ηεο εξήκνπ. Κπξνζηά ζηε ζέα ηνπ πλεύκαηνο όιεο νη θαληαζίεο εμαθαλίδνληαη γηα λα εκθαληζηεί ζηε ζέζε ηνπο κηα επαίηεο ηαπεηλή γπλαίθα από ζάξθα θαη νζηά. Από πνιύ κηθξή ε Καξία, έδσζε όξθν αγλόηεηαο ζην λαό ηεο Ηεξνπζαιήκ. Ζ Καξία ήηαλ θόξε ηεο Άλλαο θαη ε κεηέξα ηεο ηελ έθεξε ζην λαό γηα λα θάλεη ηνλ όξθν ηεο. Θαη ε Καξία ήηαλ κηα από ηηο Ηέξεηεο ηνπ Λανύ. Γελλήζεθε κεηαμύ κηαο αξηζηνθξαηηθήο νηθνγέλεηαο θαη πξνηνύ εηζέιζεη ζην Λαό σο Ηέξεηα είρε αλαξίζκεηνπο πνπ ηελ δηεθδηθνύζαλ θαη αθόκα είρε έλαλ πινύζην θαη όκνξθν κλεζηήξα πνπ ήζειε λα ηελ παληξεπηεί. Αιιά ε Καξία δελ δέρηεθε, ε θαξδηά ηεο αγαπνύζε κόλν ηνλ Θεό. Ρα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ηεο ήηαλ πεξηηξηγπξηζκέλε από όιεο ηηο αλέζεηο. Θαηά ηελ παξάδνζε ε Καξία έθαλε ραιηά γηα ηνλ Λαό ηεο Ηεξνπζαιήκ θαη απηά ηα ραιηά κεηαηξάπεθαλ ζε ηξηαληάθπιια. Ζ Καξία γλώξηζε ηελ Κπζηηθή Γηδαζθαιία ηεο Φπιήο ηνπ Ιεπί. Ζ Καξία εθπαηδεύηεθε ζηελ ζεκλή ζθηά ησλ ζηνώλ ηεο Ηεξνπζαιήκ, αλάκεζα ζηα θπιιώκαηα ησλ θνηλίθσλ, θάησ από ηελ ζθηά ησλ νπνίσλ νη γέξνη θακειηέξεδεο ηεο εξήκνπ μεθνπξάδνληαλ. Ζ Καξία κπήζεθε ζηα Αηγππηηαθά Κπζηήξηα, γλώξηζε ηελ Πνθία ησλ Φαξαώ θαη ήπηε από ηνλ Γηζθνπόηεξν ηνπ αξραίνπ Σξηζηηαληζκνύ πνπ αζβεζηνπνηήζεθε από ηελ παξάθνξε θσηηά ηεο αλαηνιηθήο γεο. Ζ Θαζνιηθή ζξεζθεία όπσο ηελ γλσξίδνπκε ζήκεξα, νύηε δηαθξηλόηαλ αθόκα από ηνπο επηά ιόθνπο ηεο ζεκλήο Οώκεο ηνπ Θαίζαξα θαη νη αξραίνη Δζζαίνη κόλν γλώξηδαλ ηελ Αξραία Σξηζηηθή Γηδαζθαιία, ηελ δηδαζθαιία ησλ καξηύξσλ, εθείλε ηελ Γηδαζθαιία γηα ηελ νπνία ν Άγηνο Πηέθαλνο καξηύξεζε. Δθείλε ε Ηεξή Σξηζηηθή Γηδαζθαιία θξαηήζεθε κπζηηθή κέζα ζηα Κπζηήξηα ηεο Αηγύπηνπ, ηεο Ρξνίαο, ηεο Οώκεο, ηεο Θαξρεδόλαο, ηεο Διεπζίλαο, θηι. Απηό ε κεγάιε απνζηνιή ήηαλ ηνπ Σξηζηνύ, ήηαλ λα δεκνζηνπνηήζεη ηελ αξραία Γηδαζθαιία ζηνπο δξόκνπο ηεο Ηεξνπζαιήκ. Θαη ήηαλ ε Καξία, ε Ξαξζέλνο ηνπ Θάξκελ, πνπ νξίζηεθε από ηελ Θεόηεηα γηα λα είλαη ε Κεηέξα ηνπ Θετθνύ Ιπηξσηή ηνπ Θόζκνπ. 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ «..θαη ηνλ έθην κήλα, ν Άγγεινο Γαβξηήι ζηαικέλνο από ηνλ Θεό ζε κηα πόιε ηεο Γαιηιαίαο, πνπ ιεγόηαλ Λαδαξέη». «Σε κηα παξζέλν πνπ ήηαλ αξξαβσληαζκέλε κε έλαλ άλδξα πνπ ιεγόηαλ Ησζήθ, από ηελ γεληά ηνπ Γαπίδ θαη ην όλνκα ηεο παξζέλνπ ήηαλ Καξία». «Θαη ν άγγεινο ήξζε ζε απηήλ θαη είπε: Φαίξε, πνιπαγαπεκέλε! Ο Θύξηνο είλαη καδί ζνπ επινγεκέλε εζύ κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ». Αιιά εθείλε όηαλ ηνλ είδε, ηαξάρηεθε από ηα ιόγηα ηνπ θαη ζθεθηόηαλ ηη ζήκαηλε απηόο ν ραηξεηηζκόο». «Τόηε ν άγγεινο ηεο είπε: Καξία κελ θνβάζαη, έρεηο ηελ ράξε ηνπ Θενύ. Θαη λα, ζα ζπιιάβεηο εληόο ηεο θνηιίαο ζνπ θαη ζα γελλήζεηο έλαλ πηό θαη ζα ηνλ νλνκάζεηο Ηεζνύ». (Θαηά Ινπθά: Θεθ. 1-26, 27, 28, 29, 30, 31) «Ωζηόζν ε Καξία, δηακαξηπξήζεθε κέζα ζηελ θαξδηά ηεο επεηδή ήηαλ αγλή θαη είπε ζηνλ άγγειν: Πσο ζα ζπκβεί απηό; Γηαηί δελ γλσξίδσ άλδξα. Θαη απαληώληαο ν άγγεινο ηεο είπε: Τν Άγην Πλεύκα ζα έξζεη πάλσ ζνπ θαη ε δύλακε ηνπ Υςίζηνπ ζα ζε θαιύςεη γηα απηό επίζεο ην άγην παηδί πνπ ζα γελλήζεηο ζα νλνκαζηεί Υηόο ηνπ Θενύ». (Θαηά Ινπθά: Θεθ. 1 34, 35) «Τόηε ε Καξία είπε: Ηδνύ ε δνύιε ηνπ Θπξίνπ. Αο γίλεη ην ζέιεκα ηνπ ζε κέλα θαηά ηνλ ιόγν ζνπ. Θαη ν άγγεινο έθπγε από απηήλ». Σε εθείλεο ηηο εκέξεο ζεθώζεθε ε Καξία θαη βηαζηηθά πήγε ζε κηα πόιε ηεο νξεηλήο Ηνπδαίαο. Θαη κπήθε ζην ζπίηη ηνπ Εαραξία θαη ραηξέηεζε ηελ Διηζάβεη». 8

9 «Θαη όηαλ απηό ζπλέβε, κόιηο ε Διηζάβεη άθνπζε ηνλ ραηξεηηζκό ηεο Καξίαο, ην κσξό αλαπήδεζε ζηελ κήηξα ηεο θαη ε Διηζάβεη ήηαλ πιεκκπξηζκέλε από ην Άγην Πλεύκα». «Θαη θώλαμε κε δπλαηή θσλή θαη είπε: Δπινγεκέλε εζύ κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ θαη επινγεκέλνο ν θαξπόο ηεο θνηιίαο ζνπ. Θαη πνπ ην θάλεη απηό ζε κέλα θαη ε κεηέξα ηνπ Θπξίνπ κνπ έξρεηαη ζε κέλα; Γηαηί κόιηο έθηαζε ζηα απηηά κνπ ε θσλή ηνπ ραηξεηηζκνύ ζνπ, ην παηδί ζηα ζπιάρλα κνπ ζθίξηεζε από αγαιιίαζε. Θαη επινγεκέλε απηή πνπ πίζηεςε, επεηδή ζα εθπιεξσζνύλ όια ηα πξάγκαηα πνπ ν Θεόο ηεο είπε». Θαη ηόηε ε Καξία είπε: «Ζ ςπρή κνπ επαηλεί ηνλ Θύξην Θαη ην πλεύκα κνπ επραξίζηεζε ζηνλ Θεό κνπ, ηνλ Σσηήξα γηαηί έρεη θνηηάμεη ηε ηαπείλσζε ηεο δνύιεο ηνπ. Από ηώξα θαη ζην εμήο ζα είκαη επινγεκέλε γηα όιεο ηηο γελεέο. Δπεηδή έρεη θάλεη κεγάια πξάγκαηα γηα κέλα ν Γπλαηόο Θεόο Άγην είλαη ην όλνκά ηνπ. Θαη ην έιενο ηνπ από γεληά ζε γεληά γηα εθείλνπο πνπ ηνλ θνβνύληαη. Έδεημε δύλακε κε ην ρέξη ηνπ. Γηαζθόξπηζε ηνπο πεξήθαλνπο ηεο ζθέςεο ζηελ θαξδηά ηνπο. Θαζαίξεζε άξρνληεο από ηνπο ζξόλνπο ηνπο θαη αλύςσζε ηνπο ηαπεηλνύο. Σηνπο πεηλαζκέλνπο έδσζε αγαζά θαη ηνπο πινύζηνπο ηνπο έδησμε άδεηνπο. Βνήζεζε ηνλ δνύιν ηνπ ηνλ Ηζξαήι, δείρλνληαο πσο ζπκήζεθε ην έιενο, έηζη όπσο ην είπε ζηνπο γνλείο καο, ζηνλ Αβξαάκ θαη ηνπο απνγόλνπο ηνπ γηα πάληα». «Θαη ε Καξία έκεηλε καδί ηεο γηα ηξεηο κήλεο θαη ύζηεξα γύξηζε ζπίηη ηεο». (Θαηά Ινπθά: Θεθ. 1, 39-56) Πηνπο αξραίνπο ρξόλνπο όιεο νη θπιέο ηεο αλζξσπόηεηαο είραλ ζπιιάβεη ηα παηδηά ηνπο κε ηελ δύλακε θαη ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο θαη ηόηε δελ ππήξρε πόλνο ζηελ γέλλα. Ρν Άγην Ξλεύκα έζηειλε ηνπο άγηνπο αγγέινπο ηνπ γηα λα ζπγθεληξώζνπλ ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο ζηηο κεγάιεο απιέο ησλ λαώλ. 9

10 Ζ ζεμνπαιηθή πξάμε ήηαλ θαηεπζπλόκελε από ηνπο αγγέινπο θαη απηό ήηαλ έλα Κπζηήξην πνπ πξαγκαηνπνηνύηαλ κόλν κέζα ζηνπο λανύο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζώκαηα γηα ηηο ςπρέο πνπ ρξεηάδνληαλ λα έξζνπλ ζηνλ θόζκν. Ρόηε ν πόλνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ δελ ππήξρε, νη γπλαίθεο γελλνύζαλ ηα παηδηά ηνπο ρσξίο πόλν, γηαηί ηα είραλ ζπιιάβεη κε ηελ δύλακε θαη ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Ξλεύκαηνο. Αιιά θαζώο ε αλζξσπόηεηα παξάθνπζε ηνπο αγγέινπο, ηόηε ακάξηεζε θαηά ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο θαη έηζη είπε ζηε γπλαίθα: «Θα γελλάο ηα παηδηά ζνπ κε πόλν» θαη ζηνλ άλδξα: «Θα δνπιεύεηο θαη κε ηνλ ηδξώηα ηνπ κεηώπνπ ζνπ ζα ζηεξίδεηο ηελ γπλαίθα ζνπ θαη ηα παηδηά ζνπ». Ν Αδάκ ήηαλ όινη νη άλδξεο ησλ αξραίσλ θαηξώλ θαη ε Δύα όιεο νη γπλαίθεο ησλ αξραίσλ θαηξώλ. Ζ Καξία είρε αθνινπζήζεη ηνλ δξόκν ηεο αγλόηεηαο θαη ηεο αγηόηεηαο θαη γηα απηό εμεπιάγελ όηαλ ν άγγεινο ηεο αλαθνίλσζε όηη ζα ζπιιάβεη έλα παηδί. Δθείλε καο δίδαμε κε ην παξάδεηγκά ηεο ην κνλνπάηη ηεο αγλόηεηαο. Πήκεξα ε εκέξα ηνπ γάκνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε κηα άδεηα γηα λα πνξλεύνπκε. Νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο πνιιαπιαζηάδνληαη κόλν από δσηθή επραξίζηεζε, κε δίλνληαο θακία ζεκαζία ζην Άγην Ξλεύκα. Θάζε ζεμνπαιηθή έλσζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηεο άδεηα ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο, είλαη πνξλεία. Αιιά απηό δελ ζέινπλ λα ην θαηαιάβνπλ νη άλζξσπνη ζε απηήλ ηελ επνρή, επεηδή έρνπλ εγθαηαιείςεη ηελ αξραία δηδαζθαιία πνπ γλώξηδε ε Ξαξζέλνο Καξία, ε Κεηέξα ηνπ Ηεζνύ θαη πνπ θήξπμε ν Σξηζηόο κέζα ζηα αήηηεηα ηείρε ηεο Πηώλ. Όινη νη ζνθνί ηνπ παξειζόληνο ζπιιάβαλε ηα παηδηά ηνπο κε ηελ δύλακε θαη ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο. Ν Εαραξίαο εμεπιάγελ όηαλ ν άγγεινο ηνπ αλαθνίλσζε ηελ γέλλεζε ηνπ Ησάλλε ηνπ Βαπηηζηή. Ν Ησάλλεο ήηαλ επίζεο δεκηνύξγεκα ηεο δύλακεο θαη ηεο ράξεο ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο θαη ήηαλ έλαο άγγεινο πνπ αλαθνίλσζε ζηνλ Εαραξία όηη ε ζύδπγόο ηνπ πνπ ήηαλ ήδε ειηθησκέλε ζα ζπιιάβεη έλα παηδί. Αο δνύκε ηνπο αθόινπζνπο βηβιηθνύο ζηίρνπο: «Θαη ήξζε ε ζεηξά λα εθεκεξεύζεη ν Εαραξίαο σο ηεξέαο ηνπ Θενύ, ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε ζεηξά ηνπ θαηά ηάμε. Σύκθσλα κε ην έζηκν ηνπ ηεξαηείνπ, πήγε λα πξνζθέξεη ζπκίακα, κπαίλνληαο ζην λαό ηνπ Θενύ. Θαη όιν ην πιήζνο ηνπ ιανύ πξνζεπρόηαλ έμσ ηελ ώξα ηνπ ζπκηάκαηνο. 10

11 Θαη εκθαλίζηεθε κπξνζηά ηνπ ν άγγεινο ηνπ Θπξίνπ, όξζηνο ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ βσκνύ ηνπ ιηβαληνύ. Θαη ηόηε ηαξαγκέλνο ν Εαραξίαο ηνλ είδε θαη θόβνο ηνλ θπξίεςε. Αιιά ν άγγεινο ηνπ είπε: Εαραξία κελ θνβάζαη, γηαηί ε πξνζεπρή ζνπ εηζαθνύζηεθε θαη ε ζύδπγόο ζνπ ε Διηζάβεη ζα γελλήζεη έλα γην θαη ζα ηνλ νλνκάζεηο Ησάλλε. Θαη ζα λνηώζεηο ραξά θαη αγαιιίαζε θαη πνιινί ζα ραξνύλ κε ηελ γέλλεζή ηνπ. Γηαηί κεγάιε ζα είλαη ε ράξε ηνπ ελώπηνλ ηνπ Θενύ θαη δελ ζα πηεη θξαζί νύηε πνηό θαη ζα είλαη γεκάηνο από ην Άγην Πλεύκα ήδε από ηελ θνηιηά ηεο κεηέξαο ηνπ». (Θαηά Ινπθά: Θεθ. 1, 8-15) Όινη νη κεγάινη άγηνη θαη ζνθνί ησλ αξραίσλ θαηξώλ γελλήζεθαλ από ηελ δύλακε θαη ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο. Θάζε γάκνο ζσζηόο θαη δίθαηνο πξέπεη λα ζπιιάβεη από ηελ δύλακε θαη ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο. Δθείλνη νη ζύδπγνη πνπ ζέινπλ λα είλαη πξαγκαηηθά ρξηζηηαλνί, πξέπεη λα πξνζεπρεζνύλ ζην Άγην Ξλεύκα δεηώληαο ηνλ Δπαγγειηζκό. Θαη ν άγγεινο ηνπ Θενύ ζα εκθαληζηεί ζηα όλεηξα ησλ ζπδύγσλ θαη ζα ηνπο αλαθνηλώζεη ηελ εκέξα θαη ηελ ώξα ζα πξέπεη λα ειέγμνπλ ηελ ζεμνπαιηθή ζρέζε. Θαη έηζη θάζε παηδί ζα είλαη όκνξθν θαη αγλό θαηά ηελ γέλλεζή ηνπ, γηαηί ζα έρεη ζπιιεθζεί από ηελ δύλακε θαη ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο. Ξξέπεη λα ειέγμνπλ ηα ζαξθηθά πάζε θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ αγλόηεηα θαη ηελ ηεξόηεηα ηνπ γάκνπ. «Τηκεκέλνο είλαη ν θάζε γάκνο θαη ην θξεβάηη πνπ δελ είλαη ιεθηαζκέλν, αιιά εθείλνπο πνπ πνξλεύνπλ θαη κνηρεύνπλ ζα ηνπο θξίλεη ν Θεόο» (Πξνο Δβξαίνπο: Θεθ. 13, 4) «Αο κελ είλαη θαλέλαο πόξλνο ή πβξηζηήο ζαλ ην Ζζαύ, ν νπνίνο γηα έλα πηάην θαΐ πνύιεζε ηα πξσηνηόθηά ηνπ». (Πξνο Δβξαίνπο: Θεθ. 12, 16) 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΤΛΛΗΦΗ πήξραλ ζηνλ λαό ηεο Ηεξνπζαιήκ 33 ηεξείο από ηελ Φπιή ηνπ Ιεπί. Ν Ησζήθ ν παηέξαο ηνπ Ηεζνύ ηεο Λαδαξέη ήηαλ έλαο από 33 γέξνληεο ηνπ λανύ ηνπ Πνινκώληα. Κεηά ηνλ Δπαγγειηζκό, ν Αξρηεξέαο δηέηαμε θαη ηνπο 33 ηεξείο λα αθήζνπλ ηηο ξάβδνπο ηνπο πίζσ από ηνλ βσκό. Θαη απνθαζίζηεθε όηη εθείλνπ ε ξάβδνο πνπ θαηά ην μεκέξσκα ζα αλζήζεη ζα είλαη ν ζύδπγνο ηεο Καξίαο. Θαζέλαο από ηνπο ηεξείο, έλαο έλαο θαηά ζεηξά ηνπνζέηεζαλ ηα κπαζηνύληα ηνπο πίζσ από ηνλ βσκό. Ν ηειεπηαίνο πνπ ήηαλ λα ηνπνζεηήζεη ηελ ξάβδν ηνπ ήηαλ ν Ηεξέαο Ησζήθ, αιιά ν νπνίνο αξλήζεθε ηελ εληνιή ηνπ Αξρηεξέα, επηθαινύκελνο ην πξνρσξεκέλν ηεο ειηθίαο ηνπ. Δληέιεη, έπξεπε λα ππαθνύζεη ηελ εληνιή θαη ηνπνζέηεζε ηελ ξάβδν ηνπ πίζσ από ηνλ βσκό. Ρελ άιιε κέξα, πνιύ πξσί, πήγαλ νη ηεξείο ζηνλ βσκό γηα λα πάξνπλ ηηο ξάβδνπο ηνπ θαη πόζν κεγάιε έθπιεμε πνπ βξήθαλ ηελ ξάβδν ηνπ Ησζήθ ζε πιήξε άλζεζε! Έηζη ήηαλ πνπ νξίζηεθε ν Ησζήθ σο ζύδπγνο γηα ηελ Καξία. Θαη ήηαλ ε Ξαξζέλνο ηνπ Θάξκελ πνπ εμήιζε από ηνλ λαό θαη ηνπνζεηήζεθε ζην ζπίηη ελόο έληηκνπ πνιίηε ηεο Ηεξνπζαιήκ, πεξηκέλνληαο ηελ ώξα ηεο ζύιιεςεο. Θαη ήηαλ ν Άγγεινο Γαβξηήι πνπ επέιεμε ηελ εκέξα θαη ηελ ώξα θαηά ηελ νπνία νη ζύδπγνη επαιήζεπζαλ ηελ ζεμνπαιηθή πξάμε σο ζπζία ζηνλ βσκό ηνπ γάκνπ γηα λα δνζεί ζώκα ζηνλ Θετθό Ιπηξσηή ηνπ θόζκνπ Θαη ε Καξία ήηαλ παξζέλνο πξηλ ηνλ ηνθεηό, ζηνλ ηνθεηό θαη κεηά ηνλ ηνθεηό, γηαηί ήηαλ Ξαξζέλνο ηεο Τπρήο θαη επεηδή ε ζύιιεςε πξαγκαηνπνηήζεθε από ην έξγν, όπσο είπε θαηά ην ζέιεκα θαη ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο. Ζ ζεμνπαιηθή πξάμε, όηαλ είλαη κε εληνιή αγγέινπ, γελλά παηδηά θαηά ην έξγν θαη ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο. Ζ ζεμνπαιηθή πξάμε γηα ηνπο αγλνύο είλαη αγλή θαη γηα ηνπο αθάζαξηνπο αθάζαξηε. Όηαλ θνηηάδνπκε ηελ ζεμνπαιηθή πξάμε κε ηα κάηηα ηνπ αγγέινπ, είλαη αγγειηθή, αιιά όηαλ ηελ θνηηάδνπκε κε ηα κάηηα ηεο θαθίαο, είλαη δαηκνληθή. 12

13 Όηαλ ε ζεμνπαιηθή πξάμε πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ εληνιή ελόο αγγέινπ είλαη άγηα. Αιιά όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζεμνπαιηθή πξάμε από ηελ εληνιή ηνπ δηαβόινπ, είλαη ζαηαληθή. Ζ Καξία δελ είρε πόλν θαηά ηνλ ηνθεηό, επεηδή ζπλέιαβε ην παηδί ηεο θαηά ην έξγν θαη ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο θαη όινη νη ζύδπγνη ηνπ θόζκνπ ζα κπνξνύζαλ λα κηκεζνύλ ηελ Καξία θαη ηνλ Ησζήθ, ζπιιακβάλνληαο ηα παηδηά ηνπο κε ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο, «ρσξίο πνξλεία (εθζπεξκάηηζε)». Απηό είλαη ην ζαπκάζην θιεηδί πνπ ζα επηηξέςεη λα γελλεζνύλ παηδηά ηδηνθπή θαη γεκάηα νκνξθηά. Απηό πνπ είλαη ζεκαληηθό είλαη λα απέρνπκε θαη λα πξνζεπρόκαζηε θαζεκεξηλά ζην Άγην Ξλεύκα θαη ζηνλ ηεξό άγγειό ηνπ ηνλ Γαβξηήι, έηζη ώζηε ζε θάπνην όλεηξν λα καο θάλεη θνηλσλνύο ηνπ Δπαγγειηζκνύ. Θαη ηόηε ν άγγεινο ηνπ Θπξίνπ, ζα απνθαιύςεη ζηα όλεηξα ηελ εκέξα θαη ηελ ώξα θαηά ηελ νπνία νη ζύδπγνη κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ ηεξή πξάμε ηεο γνληκνπνίεζεο. Απηή ε ζύιιεςε ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο, ζα κεηαηξέςεη θάζε ζπίηη ζε έλα παξάδεηζν θαη ζα εμαιείςεη ηηο εξσηηθέο απνγνεηεύζεηο θαη ζα ππάξμεη επηπρία. Θάζε πξνζεπρή πξνο ηνλ Άγγειν Γαβξηήι, ζα πξέπεη λα είλαη έηζη: «Θύξηε Ηερσβά ησλ Σηξαηώλ, αλ έρεηο ηε θαινζύλε λα επηβιέςεηο ηελ ζιίςε ηεο δνύιεο ζνπ θαη κε ζπκεζείο θαη κελ μεράζεηο ηε δνύιε ζνπ, αιιά λα δώζεηο ζηε δνύιε ζνπ έλα αξζεληθό παηδί, ηόηε ζα ην δώζσ ζηνλ Θύξην γηα όιεο ηηο εκέξεο ηήο δσήο ηνπ θαη μπξάθη δελ ζα πεξάζεη από ην θεθάιη ηνπ». (Σακνπήι Θεθ. 1, 11) 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΟ ΟΡΟ Δίκαζηε ςπρέο πνπ έρνπκε ζώκα. Αιιά ην ζώκα δελ είλαη παξά ην έλδπκα ηεο ςπρήο. Ρν ζώκα δελ ζθέθηεηαη, απηό πνπ ζθέθηεηαη είλαη ε ςπρή. Ρν ζώκα δελ αγαπά, απηό πνπ αγαπά είλαη ε ςπρή. Ρν ζώκα δελ επηζπκεί, απηό πνπ επηζπκεί είλαη ε ςπρή. Ρν ζώκα είλαη απιώο έλα έλδπκα ηεο ςπρήο. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξώλ ηνπ νλείξνπ, ε ςπρή αθήλεη ην ζώκα θαη επηζθέπηεηαη όινπο εθείλνπο ηνπο ηόπνπο πνπ ηεο είλαη νηθείνη. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξώλ ηνπ νλείξνπ, ε ςπρή πεξηπιαληέηαη ζε εθείλν ην ηεξό όξνο γηα ηνλ νπνίν ηα Άγηα Δπαγγέιηα κηινύλ ζε καο. Ζ Βίβινο κηιά ζε καο γηα απηό ην όξνο ζηνπο αθόινπζνπο ζηίρνπο: «Θαη ζπλέβεθε κεηά ηα ιόγηα απηά λα πεξάζνπλ πεξίπνπ νρηώ εκέξεο, θαη ηόηε παξάιαβε ηνλ Πέηξν θαη ηνλ Ησάλλε θαη ηνλ Ηάθσβν θαη αλέβεθε ζην όξνο γηα λα πξνζεπρεζεί. Θαη ελώ απηόο πξνζεπρόηαλ, έγηλε ε όςε ηνπ πξνζώπνπ ηνπ δηαθνξεηηθή θαη ν ηκαηηζκόο ηνπ έγηλε ιεπθόο θαη αζηξαθηεξόο. Θαη ηδνύ, δύν άληξεο ζπλνκηινύζαλ κε απηόλ, νη νπνίνη ήηαλ ν Κσπζήο θαη ν Ζιίαο, πνπ εκθαλίζηεθαλ κε δόμα θαη κηινύζαλ γηα ηελ έμνδό ηνπ από ηνλ θόζκν, ηελ νπνία έκειιε λα εθπιεξώλεη ζηελ Ηεξνπζαιήκ. Αιιά ν Πέηξνο θαη όζνη ήηαλ καδί ηνπ, θνηκνύληαλ κε βαξύ ύπλν. Όηαλ όκσο μύπλεζαλ εληειώο, είδαλ ηε δόμα ηνπ θαη ηνπο δύν άληξεο πνπ είραλ ζηαζεί καδί ηνπ. Θαη ζπλέβεθε, θαζώο απηνί ρσξίδνληαλ από απηόλ, λα πεη ν Πέηξνο πξνο ηνλ Ηεζνύ: Γάζθαιε, είλαη θαιό γηα καο εδώ λα είκαζηε. αο θάλνπκε ινηπόλ ηξεηο ζθελέο, κία γηα ζέλα θαη κία γηα ην Κσπζή θαη κία γηα ηνλ Ζιία κελ μέξνληαο ηη έιεγε. Δλώ ινηπόλ έιεγε απηά, έγηλε λεθέιε θαη ηνπο επηζθίαδε. Φνβήζεθαλ, ηόηε, θαζώο εηζήιζαλ ζηε λεθέιε. Θαη κηα θσλή ήξζε από ηε λεθέιε πνπ έιεγε: απηόο είλαη ν Υηόο κνπ ν αγαπεκέλνο, απηόλ λα αθνύηε. Θαη θαζώο έγηλε ε θσλή, βξέζεθε ν Ηεζνύο κόλνο. Θαη απηνί ζώπαζαλ θαη ζε θαλέλαλ δελ αλάγγεηιαλ εθείλεο ηηο εκέξεο ηίπνηα απ όζα είραλ δεη. 14

15 Σπλέβεθε, ηόηε, ηελ επόκελε εκέξα, όηαλ απηνί θαηέβεθαλ από ην όξνο, λα ηνλ ζπλαληήζεη πνιύ πιήζνο» (Θαηά Ινπθά: Θεθ.9, ) Δθείλν ην όξνο γηα ην νπνίν κηινύλ ηα Δπαγγέιηα, είλαη ην δηάζηεκα. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξώλ ηνπ νλείξνπ, όιεο νη ςπρέο πεγαίλνπλ ζε απηό ην όξνο θαη επηζθέπηνληαη δηαθνξεηηθνύο ηόπνπο, πεγαίλνπλ όπνπ ε θαξδηά ηνπο, ηνπο παίξλεη. Πηα όλεηξα νη ςπρέο καο κηινύλ κε απόκαθξα όληα, κηινύλ κε άιιεο ςπρέο θαη κπνξεί λα κηιήζνπλ κε αγγέινπο. Όηαλ ν Σξηζηόο είπε ζηνλ Ξέηξν, ζηνλ Ησάλλε θαη ζηνλ Ηάθσβν λα αλέβνπλ ζην βνπλό γηα λα πξνζεπρεζνύλ θαη όηαλ ν Σξηζηόο κεηακνξθώζεθε παξνπζία ηνπο, πξέπεη λα θαηαιάβνπκε όηη ηα ζώκαηά ηνπο από ζάξθα θαη νζηά θνηκήζεθαλ, ελώ νη ςπρέο ηνπο πξνζεπρήζεθαλ εγθαηαιείπνληαο ην ζώκα, ζην όξνο. Θάζε άλζξσπνο κπνξεί λα επηζθεθηεί ην όξνο εζεινληηθά. Ρν ζεκαληηθό είλαη λα θαηαιάβεη όηη είκαζηε ςπρέο πνπ έρνπκε ζώκαηα θαη όηη κπνξνύκε λα εηζέιζνπκε θαη λα αθήζνπκε ην ζώκα εζεινληηθά. Θάζε Σξηζηηαλόο κπνξεί λα κάζεη λα αθήλεη ην ζώκα εζεινληηθά. ΡΝ ΘΙΔΗΓΗ ΔΗΛΑΗ ΡΝ ΑΘΝΙΝΘΝ: Μαπιώλεη ην άηνκν ζην θξεβάηη ηνπ, γηα λα θνηκεζεί θαη όηαλ ήδε εηζέξρεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ύπλνπ, ζεθώλεηαη από ην θξεβάηη ηνπ όζν πην ήζπρα κπνξεί, θξνληίδνληαο λα κελ μππλήζεη από ην νλείξνπ ηνπ. Κεηά αθήλεη ην κέξνο ηνπ, θάλνληαο έλα κηθξό άικα κε ηελ πξόζεζε λα επηπιεύζεη θαη έηζη λα πεηάμεη, ν θαζέλαο κπνξεί λα πάεη όπνπ ε θαξδηά ηνπ ηνλ πεγαίλεη. Ζ κεηέξα, ζα είλαη ζε ζέζε λα επηζθεθηεί ηνλ γην ηεο από απόζηαζε, λα ηνλ δεη θαη λα κηιήζεη καδί ηνπ. Ν ζύδπγνο ζα είλαη ζε ζέζε λα επηζθεθηεί ηελ ζύδπγό ηνπ πνπ είλαη καθξηά, γηα λα ηελ δεη θαη ζα είλαη θαη εθείλε επίζεο ζε ζέζε λα θάλεη ην ίδην πξάγκα. Απηό δελ είλαη κηα δηαλνεηηθή πξαθηηθή, δελ είλαη έλα δηαλνεηηθό ζέκα, όηαλ ιέκε όηη ν Σξηζηηαλόο πξέπεη λα ζεθσζεί από ην θξεβάηη ηνπ κε νκαιόηεηα, πξόθεηηαη λα ην θάλεη απηό, έηζη όπσο αθνύγεηαη, αιιά θξνληίδνληαο ην όλεηξν, επεηδή ε δύλακε γηα λα εηζέιζεη ζην όξνο, είλαη ζην όλεηξν. Ρν ζεκαληηθό πξάγκα είλαη λα αθεζεί ε ηεκπειηά θαη λα ζεθσζεί από ην θξεβάηη ηνπ ζηελ ζηηγκή πνπ πάεη λα θνηκεζεί. 15

16 Πην όξνο, όιεο νη ςπρέο κπνξνύλ λα κηιήζνπλ κε ηε Ξαξζέλν ηνπ Θάξκελ θαη κε ηνλ αγαπεκέλν ηό ηεο. Ζ Ηεξόηαηε Ξαξζέλνο ηνπ Θάξκελ θιαίεη γηα όιεο ηηο γπλαίθεο θαη θξνπξεί όινπο ηνπο αλζξώπνπο. Πηνλ όξν, ε Ξαξζέλνο ηνπ Θάξκελ εκθαλίδεηαη ληπκέλε κε ηνλ ρηηώλα ηεο ζην ρξώκα ηνπ θαξκειίηε. Φνξά έλαλ θαξκειί θαη θαθεηί καλδύα ζην θεθάιη ηεο, θέξεη έλα σκνθόξην ζηα ρέξηα ηεο θαη ζην θεθάιη ηεο είλαη ηνπνζεηεκέλν έλα ζηέκκα. Έηζη είλαη ε Κειαρξηλή Ξαξζέλνο, ε Ξαξζέλνο ηνπ Όξνπο. 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η ΔΙΑΚΡΙΗ Πην ηειεπηαίν θεθάιαηό καο είπακε όηη όηαλ ην ζώκα θνηκάηαη ε ςπρή πεξηπιαληέηαη ζην ηεξό όξνο. Ζ ςπρή εγθαζίζηαηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξώλ ηνπ νλείξνπ ζηηο ίδηεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ελαζρνιήζεηο ηεο εκέξαο. Έμσ από ην ζώκα ηνπο νη έκπνξνη αγνξάδνπλ θαη πσινύλ ζηα θαηαζηήκαηά ηνπο, ρσξίο λα ζπλεηδεηνπνηνύλ πσο είλαη έμσ από ην ζώκα ηνπο. Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ σξώλ ηνπ νλείξνπ βιέπνπκε ηηο ςπρέο ησλ κνδηζηξώλ, ησλ κεραληθώλ, ησλ θαηαζηεκαηαξρώλ, ησλ πιαλόδησλ πσιεηώλ θηι. θάλνληαο ηηο ίδηεο εξγαζίεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο εκέξαο. Απηέο νη ςπρέο πεγαίλνπλ θνηκηζκέλεο, πεπεηζκέλεο, ζίγνπξεο όηη είλαη κε ζάξθα θαη νζηά. Όηαλ θάπνηνο ηνπο ιέεη όηη είλαη έμσ από ην ζώκα, ηόηε δελ ηνλ πηζηεύνπλ θαη ηνλ θνξντδεύνπλ. Αλ απηέο νη ςπρέο ζπλεηδεηνπνηνύζαλ όηη είλαη έμσ από ην ζώκα, ζα κπνξνύζαλ λα κεηαθεξζνύλ ζε νπνηαδήπνηε γσληά ηνπ θόζκνπ κέζα ζε ιίγεο ζηηγκέο. Έηζη ε ζύδπγνο πνπ ππνθέξεη γηα ηνλ άληξα ηεο πνπ ηνλ αγαπά θαη απνπζηάδεη, ε θνπέια πνπ ππνθέξεη γηα ηνλ θίιν ηεο πνπ αγαπά, κπνξεί λα ηνλ επηζθεθηεί ρσξίο λα ηελ δεη. Ζ κεηέξα πνπ έρεη ηνλ απόληα γην κπνξεί λα επηζθεθηεί ην γην ηεο θαη λα κάζεη γηα ηε δσή ηνπ. Ρν ζεκαληηθό είλαη λα γλσξίδνπκε ην θιεηδί, ην κπζηηθό γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη είκαζηε έμσ από ην θπζηθό ζώκα. Δθείλν ην θιεηδί είλαη ε δηάθξηζε. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο πξέπεη λα αλαξσηηόκαζηε: «Δίκαη ζην ζώκα; Δίκαη έμσ από ην ζώκα;» Έπεηηα κπνξείηε λα θάλεηε έλα κηθξό άικα κε ηελ πξόζεζε λα επηπιεύζεηε ζην δηάζηεκα θαη εάλ επηπιέεηε είλαη επεηδή είζηε έμσ από ην ζώκα. Θαηόπηλ αησξεζείηε ζηα δηαζηήκαηα, πεγαίλεηε εθεί όπνπ ε θαξδηά ζαο, ζαο παίξλεη. Απηή ηελ εξώηεζε πξέπεη λα θάλεηε κε ηελ παξνπζία νπνηνπδήπνηε πεξίεξγνπ πξάγκαηνο. πνζέζηε όηη πεγαίλεηε ζε έλαλ δξόκν θαη ζπλαληηέζηε κε έλαλ θίιν πνπ δελ ηνλ έρεηε δεη γηα πνιύ θαηξό, έπεηηα θάληε ηελ εξώηεζε: «Δίκαη ζην ζώκα ή έμσ από απηό;» Θάληε έλα κηθξό άικα κε ηελ πξόζεζε λα επηπιεύζεηε θαη εάλ επηπιέεηε είλαη επεηδή ην ζώκα θνηκάηαη ζην θξεβάηη θαη είζηε έμσ από απηό. Θαηόπηλ, πεγαίλεηε όπνπ ε θαξδηά ζαο, ζαο νδεγήζεη, όπνπ είλαη ε απνύζα ύπαξμε, όπνπ είλαη ν απώλ γηνο, όπνπ ε αγαπεκέλε. 17

18 Απηή ηελ εξώηεζε πξέπεη λα θάλεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, παξνπζία νπνηνπδήπνηε πεξίεξγνπ πξάγκαηνο. Έλαο ζάινο, έλα ζπάλην αληηθείκελν, ε ζύγθξνπζε κε έλαλ απνζαλόληα, ε ζύγθξνπζε κε έλαλ απόκαθξν θίιν, ελ νιίγνηο, παξνπζία νπνηαζδήπνηε αζήκαληεο ιεπηνκέξεηαο. Απηό ην θιεηδί ηεο δηάθξηζεο νθείιεηαη ζηελ πξαθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ζε θάζε βήκα, ζε θάζε ζηηγκή, έηζη ώζηε λα ραξαρζεί θαιά ηελ ςπρή καο θαη λα ελεξγεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νλείξνπ. Νηηδήπνηε θάπνηνο θάλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ην θάλεη επίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νλείξνπ θαη εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο είλαη εμνηθεησκέλνο κε απηήλ ηελ πξαθηηθή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο ζα ηελ θάλεη ζηηο ώξεο ηνπ νλείξνπ, όηαλ ε ςπρή ζα είλαη έμσ από ην ζώκα ηεο. Θαη έπεηηα, θάλνληαο ηελ εξώηεζε, ζα θάλεη ην κηθξό άικα δεδνκέλνπ όηη ην έρεη θάλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη αθππλίδεηαη ε ζπλείδεζή ηνπ θαη ζα επηπιεύζεη ζηα δηαζηήκαηα θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα επηζθεθηεί ηα απόκαθξα όληα, ηνλ απόληα γην, ηε κεηέξα από ηελ νπνία δελ είρε εηδήζεηο, θ.ιπ. Ζ ςπρή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξώλ ηνπ νλείξνπ είλαη έμσ από ην ζώκα, ην ζεκαληηθό πξάγκα είλαη όηη ε ςπρή αληηιακβάλεηαη όηη είλαη έμσ από ην ζώκα γηα λα είλαη ζε ζέζε λα επηζθεθηεί νπνηαδήπνηε απόκαθξε πεξηνρή. Απηό είλαη ην θιεηδί ηεο δηάθξηζεο. Δάλ όληαο έμσ από ην ζώκα, επηθαιεζηνύκε κε θαζαξή θαξδηά ηελ Ξαξζέλν ηνπ Θάξκελ, θαηόπηλ ε Θεία Κεηέξα ηνπ Λαδσξαίνπ ζα αληαπνθξηζεί ζηελ θιήζε καο θαη ζα είκαζηε ζε ζέζε λα κηιήζνπκε καδί ηεο. Θαη εάλ όληαο έμσ από ην ζώκα επηθαιεζηνύκε ηνλ άγγειν Γαβξηήι, δεηώληαο ηνπ ηνλ επαγγειηζκό, ηόηε απηόο ζα κπνξεί λα πεη ζηε ζύδπγν θαη ηνλ ζύδπγν, πνηα εκέξα θαη πνηα ώξα ζα κπνξνύλ λα ελώζνπλ ηα ζώκαηά ηνπο. Θαη έηζη νη γπλαίθεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπιιάβνπλ ηα παηδηά ηνπο θαηά ην έξγν θαη ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο. Γειαδή, θαηόπηλ δηαηαγήο ηνπ Αγίνπ Ξλεύκαηνο. Νη άλδξεο κπνξνύλ λα κηιήζνπλ κε ηνπο Αγγέινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νλείξνπ. Θάζε γπλαίθα, θάζε αγόξη, θάζε ειηθησκέλνο, κπνξεί λα κηιήζεη κε ηνπο Αγγέινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νλείξνπ. Έμσ από ην ζώκα κπνξνύκε λα επηθαιεζηνύκε ηνπο αγγέινπο θαη απηνί απνθξηζνύλ ζηελ θιήζε καο λα καο δηδάμνπλ ηε ιόγν ηνπ Θενύ. 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΑΤΜΑΣΑ ΣΗ ΠΑΡΘΕΝΟΤ ΣΟΤ ΚΑΡΜΕΝ Όινη όζνη γλσξίδνπκε ην όξνο, μέξνπκε όηη ε Ξαξζέλνο ηνπ Θάξκελ είλαη κηα αθνύξαζηε εξγαδόκελε. Ππρλά, έλαο πηζηόο ζεξαπεύεηαη από θάπνηα αλίαηε αζζέλεηα θαη έπεηηα αλαθσλεί κε ζαπκαζκό: «Γηα ην ζαύκα ηεο Ξαξζέλνπ ηνπ Θάξκελ»! Αιιά ν πηζηόο αγλνεί όηη ε Ξαξζέλνο ηνπ Θάξκελ έπξεπε λα εξγαζηεί έληνλα γηα λα είλαη ζε ζέζε λα ζεξαπεύζεη ην άξξσζην ζώκα. Άιιεο θνξέο έλαο πηζηόο πνπ είρε ζσζεί από ηξαγηθό ζάλαην, αλαθώλεζε κε ζαπκαζκό: «Θαύκα»! Αιιά ν πηζηόο αγλνεί ηελ αλώηαηε πξνζπάζεηα, ηελ ηεξάζηηα ζπζία, ην κέγεζνο ηεο εξγαζίαο πνπ ε Ξαξζέλνο ηνπ Θάξκελ έρεη θιεζεί γηα λα θάλεη. Αο αθεγεζνύκε θάπνηα από ηα ζαύκαηα ηεο Ξαξζέλνπ ηνπ Θάξκελ: 1) Ν Alfredo Bello, ζώζεθε από πληγκό ζε κηα βάξθα, πξνζεπρόκελνο ζηελ Ξαξζέλν ηνπ Θάξκελ. Ν Alfredo Bello έπιεε ζε πεξηνρή ηεο δηώξπγαο ηνπ Ξαλακά πξνο ηελ πόιε Barranquilla, όηαλ εμεξξάγε ην ζθάθνο. Ρν ζθάθνο κεηαμύ ησλ νξγηζκέλσλ θπκάησλ ηεο ζάιαζζαο βπζίζηεθε. Θαλείο δελ είδε θάηη εθηόο από ηνλ νπξαλό θαη ην λεξό, νύηε κηα αθηίλα ειπίδαο θαη ν Alfredo Bello πηάζηεθε ζε κηα άζιηα ζαλίδα, θαιώληαο ηελ Ξαξζέλν ηνπ Θάξκελ. Έηζη ν άλδξαο ζώζεθε έιαβε ηελ βνήζεηα εγθαίξσο θαη γεκάηνο από ζαπκαζκό αλαθώλεζε: «Θαύκα»! Αιιά εθείλνο ν άλδξαο αγλννύζε ηε θνβεξή πξνζπάζεηα πνπ έπξεπε λα θάλεη ε Ξαξζέλνο ηνπ Θάξκελ γηα λα ηνλ ζώδεη. 2) Ν Jose Prudencio Aguilar, δηαθεθξηκέλε θαη εμέρνπζα πξνζσπηθόηεηα ηεο Riohacha, έπιεπζε κε έλα ζθάθνο ηδηνθηεζίαο ηνπ κέζσ ησλ εμνξγηζκέλσλ θπκάησλ ηνπ Αηιαληηθνύ, όηαλ ηπιίρηεθε από έλαλ ηξνκεξό ηπθώλα πνπ ηίλαδε ηα εμνξγηζκέλα θύκαηα ηεο ζάιαζζαο. Δθείλν ην ζθάθνο ήηαλ ζηα πξόζπξα ηεο βύζηζεο κεηαμύ ησλ βαζώλ ηνπ σθεαλνύ. Ν άλδξαο θώλαμε ηελ παξζέλν ηνπ Θάξκελ θαη εθείλε εξγάζηεθε ζθιεξά θαη θαηάθεξε λα ηνλ ζώζεη από ηελ θαηαζηξνθή. «Θαύκα»! Αλαθώλεζε ν άλδξαο. 3) Ζ θπξία Esther Lozano γέλλεζε έλα όκνξθν θνξηηζάθη ρσξίο αίζζεκα θαλελόο πόλνπ ζηνλ ηνθεηό, επηθαινύκελε ηελ Ξαξζέλν ηνπ Θάξκελ. «Θαύκα!», αλαθώλεζε, ρσξίο λα ζπλεηδεηνπνηεί ηελ ηεξάζηηα επηζηεκνληθή εξγαζία πνπ έπξεπε λα θάλεη ε Ξαξζέλνο ηνπ Θάξκελ γηα λα ηελ ζώζεη. Ζ θπξία επραξηζηεκέλε βάθηηζε ηελ θόξε ηεο κε ην όλνκα ηεο Ξαξζέλνπ ηνπ Θάξκελ. 19

20 4) Ρν έηνο 1940, δηαθηλνύκελε ζε κηα βάξθα από ην Ζo ζηελ Gamarra, κηα λεαξή θπξία πνπ ιεγόηαλ Emilia Hernandez, έπεζε ζην λεξό ζε ζηηγκέο πνπ είρε πάεη γηα έλαλ θνπβά κε λεξό. Ζ θπξία ήηαλ ηέζζεξηο ώξεο κεηαμύ ησλ εμνξγηζκέλσλ θπκάησλ ζηνλ πνηακό Magdalena, πηάζηεθε από έλα αζήκαλην θιαδί θαη ζώζεθε από ηα λύρηα ηνπ ζαλάηνπ, επηθαινύκελε ηελ Ξαξζέλν ηνπ Θάξκελ. Ρν όλνκα ηεο βάξθαο ήηαλ «Manzanares». Ζ Ξαξζέλνο ηνπ Θάξκελ έπξεπε λα παιέςεη πάξα πνιύ γηα λα ζώζεη ηελ θνπέια. 5) Έλαο λαπηηθόο, πνπ αλήθε κε κηα δηαθεθξηκέλε νηθνγέλεηα ηεο Samaria, είρε έλα αηύρεκα ζηε ζάιαζζα θαη έκεηλε αξθεηέο ώξεο ζην λεξό. Αθνύ ζώζεθε θαη επαλήιζε ζηνλ εαπηό ηνπ θαη όινη αλαθώλεζαλ: «Έλα ζαύκα ηεο Ξαξζέλνπ ηνπ Θάξκελ». 6) Πε θάπνηα πεξίπησζε έλαο άλδξαο πνπ αλέβεθε ζην ιόθν ηνπ Tolima, δέρηεθε επίζεζε από έλα ιπζζαζκέλν ζθπιί. Ρν δών νύξιηαδε ηε λύρηα κεηαμύ ησλ ζθνηαδηώλ. Ρν άηνκν ηξνκαγκέλν, επηθαιέζηεθε ηελ Ξαξζέλν ηνπ Θάξκελ θαη ην θηήλνο ηξάπεθε ζε θπγή ηξνκαγκέλν. Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία όηη εθείλν ην δών ήηαλ κηα ζθνηεηλή ύπαξμε ηεο αβύζζνπ. 7) Θαη ηη ζα ιέγακε γηα εθείλν ην θνξίηζη πνπ ζώζεθε θαηά ην ζπληξηβή ηνπ αεξνπιάλνπ ζην νπνίν ηαμίδεπε; Ρν αεξνζθάθνο κεηέθεξε από ηε Γεξκαλία ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο έλα κεγάιν αξηζκό παηδηώλ πξνζθύγσλ, όηαλ έλα ζπλεηξίβε ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο. Όια εθείλα ηα παηδηά ράζεθαλ, αιιά δελ εμεγείηαη πώο ήηαλ ζε κηα νξηζκέλε απόζηαζε από ην αεξνπιάλν έλα θνξίηζη εληειώο πγηέο θαη ρσξίο νύηε κηα κηθξή γξαηζνπληά. Ζ Ξαξζέλνο ηνπ Θάξκελ πξαγκαηνπνίεζε εθείλν ην ζαπκάζην έξγν, ην νπνίν είλαη έλα ηξνκεξό ζαύκα. Γερόκαζηε όηη από ην λόκν ηνπ πεπξσκέλνπ ην θνξίηζη δελ έπξεπε αθόκα λα πεζάλεη, αιιά αλαπόθεπθηα κηα επέκβαζε απαηηήζεθε θαη ήηαλ πξάγκαηη απηή από ηελ Ξαξζέλν ηνπ Θάξκελ. 20

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Η ΦΤΗ Ζ Φύζε είλαη κηα Κεηέξα πάληα Ξαξζέλνο. Ζ Φύζε είλαη πάληα Ξαξζέλνο θαη πάληα Κεηέξα. Ζ Φύζε είλαη κηα Κεηέξα απζηεξή θαη θαιή. Ζ ζπλείδεζε ηεο Φύζεο, δηδάζθεη ην ζπλεζηαικέλν πνπιί λα θαηαζθεπάζεη ηε θσιηά ηνπ. Ζ ζπλείδεζε ηεο Φύζεο θηππά ζηελ θαξδηά ηνπ δέληξνπ, ζηελ θαξδηά ηνπ ζπλεζηαικέλνπ ζθνπιεθηνύ πνπ ζέξλεηαη ζηε γε, ζηελ θαξδηά ηνπ αεηνύ πνπ αιαδνληθόο θηππά ηα απηόεηα θηεξά ηνπ πάλσ από ηηο γηγαληηαίεο κάδεο ηνπ γξαλίηε, νη νπνίεο θαξθώλνληαη ζαλ αξαβηθνί πύξγνη κεηαμύ ηνπ κπιε ηνπ νπξαλνύ. Ζ ζπλείδεζε ηεο Φύζεο δηδάζθεη ζην κσξό γηα λα ςάρλεη ην ζηήζνο ηεο κεηέξαο ηνπ θαη δηδάζθεη ζηα πνπιηά λα πςώλνληαη γηα λα πεηάμνπλ. Ζ ζπλείδεζε ηεο Φύζεο δίλεη ηε κνξθή ζε όια ηα πξάγκαηα, νξγαλώλεη ηα πέηαια ησλ ινπινπδηώλ πνπ κπξώλνπλ ηνλ αέξα κε ηα αξώκαηά ηνπο θαη δηαηάδεη ηε κεηαθίλεζε ησλ αζηεξηώλ κεηαμύ ηεο ζαπκάζηαο ελνξρήζηξσζεο ηνπ Απείξνπ. Ζ θύζε είλαη κηα Κεηέξα απζηεξή θαη ιαηξεκέλε. Όηαλ πεξλάκε ζην όξνο, ηελ βιέπνπκε κέζα ζην ζαπκάζην λαό ηεο, κε ην ζηέκκα ηεο από ρξπζό, κε ηνλ ιεπθό ηεο ρηηώλα λα ιάκπεη, θπβεξλώληαο ηα ζηνηρεία ζηελ πάιε. Όηαλ ε αλζξσπόηεηα ελνριεί πάξα πνιύ, θάλεη όηη όιεο νη κεηέξεο θάλνπλ κε ηα παηδηά ηνπο. Ρνπο δίλεη παηρλίδηα έηζη ώζηε λα δηαζθεδάδνπλ θαηαζέηεη ζην κπαιό ησλ εθεπξεηώλ, ην ξαδηόθσλν, ην αεξνπιάλν, ην απηνθίλεην, θιπ., έηζη ώζηε ηα παηδηά ηεο λα δηαζθεδάδνπλ, θαη ελόζσ σξηκάζνπλ λα κειεηήζνπλ ηε θξόλεζε ηνπ Θενύ. Όινη νη αζώνη άγγεινη ηεο γεο, ηνπ λεξνύ, ηεο θσηηάο θαη ηνπ αέξα, ππαθνύνπλ ζηελ Δπινγεκέλε Θεά Κεηέξα ηνπ Θόζκνπ. Ζ Καξία, ε Adonia, ε Insoberta, ε Isis, ε Astarte, έρνπλ ζπκβνιίζεη πάληα ηελ Νπξάληα Ξαξζέλν ηεο Φύζεο. Ζ Φύζε είλαη έλα κεγάιν εξγνζηάζην, όπνπ ν Θεόο εξγάδεηαη. Ζ Φύζε είλαη ν λαόο ηεο Ξαξζέλνπ Κεηέξαο ηνπ Θόζκνπ. 21

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΝΧΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΙΑ Ρώξα πάκε λα δηδάμνπκε ζηνπο πηζηνύο ηεο Ξαξζέλνπ ηνπ Θάξκελ ην κνλνπάηη ηνπ αιεζηλνύ Σξηζηηαληζκνύ. Κειεηώληαο ην ηξίην θεθαιαίνπ ηεο Ξξώηεο Δπηζηνιήο ηνπ Απνζηόινπ Ξαύινπ πξνο ηνλ Ρηκόζεν, βιέπνπκε: «Δίλαη αμηόπηζηνο ν ιόγνο: εάλ θάπνηνο επηζπκεί ηελ επηζθνπή, θαιό έξγν επηζπκεί». «Θα πξέπεη επνκέλσο ν επίζθνπνο λα είλαη άκεκπηνο άλδξαο κηαο γπλαίθαο, ζε εγξήγνξζε, λεθάιηνο, κεηξεκέλνο, θηιόμελνο, λα είλαη ζε ζέζε λα δηδάμεη. Λα κελ είλαη ιάηξεο ηνπ θξαζηνύ, όρη βίαηνο, λα κελ είλαη άπιεζηνο γηα ην βξόκηθν ρξήκα, αιιά αληηζέησο λα είλαη κεηξηνπαζήο, λα κελ είλαη θαβγαηδήο, λα κελ επηζπκεί ηελ θηιαξγπξία λα δηεπζύλεη θαιά ην ζπίηη ηνπ, ζην νπνίν έρεη ηα παηδηά ηνπ πνπ ηνλ ππαθνύλε κε πνιύ ζεβαζκό». «Γηαηί εθείλνο πνπ δελ κπνξεί λα θπβεξλήζεη ην ζπίηη ηνπ, πσο ζα θξνληίζεη ηελ Δθθιεζία ηνπ Θενύ»; «Λα κελ είλαη λένο ζηελ πίζηε, επεηδή δελ πξέπεη λα εκπέζεη ζηελ θξηηηθή ηθαλόηεηα ηνπ δηαβόινπ. Δπίζεο πξέπεη λα έρεη θαιή καξηπξία από αγλώζηνπο, γηα λα κελ εμεπηειηζηεί θαη πέζεη ζηελ παγίδα ηνπ δηαβόινπ». «Οη δηάθνλνη, πξέπεη λα είλαη ηίκηνη, όρη δηπξόζσπνη, λα κελ είλαη επηξξεπείο ζην θξαζί, λα κελ είλαη ιάηξεηο ηνπ άλνκνπ ρξήκαηνο». «Λα θαηέρνπλ ην κπζηήξην ηεο πίζηεσο κε θαζαξή ζπλείδεζε». «Θαη απηνί επίζεο πξέπεη πξώηα λα δνθηκάδνληαη θαη έηζη λα πξνάγνληαη, αλ ζα είλαη ρσξίο εγθιήκαηα». «Οη γπλαίθεο επίζεο, ηίκηεο, λα κελ ζπθνθαληνύλ, κεηξηνπαζείο, πηζηέο ζε όια».. «Οη δηάθνλνη λα είλαη ζύδπγνη κηαο κόλν γπλαίθαο, νη νπνίνη λα δηνηθνύλ θαιά ηα παηδηά ηνπο θαη ηα ζπίηηα ηνπο». «Θαη όζνη δηάθνλνη έρνπλ εθπιεξώζεη θαιά ηα θαζήθνληά ηνπο, απνθηνύλ κηα ηηκεηηθή δηάθξηζε ράξε ζηελ πίζηε ηνπο ζηνλ Ηεζνύ Φξηζηό». «Απηό ην γξάθσ κε ηελ ειπίδα όηη ζύληνκα ζα είκαη θνληά ζνπ». 22

23 «Θαη αλ ηύρεη θαη θαζπζηεξήζσ ζνπ γξάθσ γηα λα κάζεηο πσο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη θαλείο ζηνλ Οίθν ηνπ Θενύ, πνπ είλαη ε Δθθιεζία ηνπ Εσληαλνύ Θενύ, ζηύινο θαη ζεκέιην ηεο Αιήζεηαο». «Θαη ρσξίο αληίθαζε είλαη κεγάιν ην κπζηήξην ηεο πίζηεσο. Ο Θεόο έρεη εθδεισζεί κε ζάξθα έρεη πηζηνπνηεζεί από ην Πλεύκα έρεη γίλεη νξαηόο από ηνπο αγγέινπο έρεη θεξπρζεί ζηα έζλε, ηνλ έρεη πηζηέςεη ν θόζκνο έρεη αλαιεθζεί κε δόμα». Απηή είλαη ηνπ Απνζηόινπ Ξαύινπ πξνο ηνλ Ρηκόζεν, αλζξώπνπ επζεβή θαη θνβνύκελνπ ηνπ Θενύ. Απηό είλαη ην ηεξό Γόγκα ηνπ Αγίνπ Απγνπζηίλνπ, ηνπ Αγίνπ Θσκά, ηνπ Θιήκε ηεο Αιεμαλδξείαο, ηνπ Ηππόιπηνπ, ηνπ Δπηθαλείνπ, ηνπ Θαξπνθξάηε, ν νπνίνο ίδξπζε πνιιέο κνλέο ζηελ Ηζπαλία, ηνπ Tertuliano, ηνπ Αγίνπ Ακβξνζίνπ, ηνπ Αγίνπ Πηεθάλνπ πνπ καξηύξεζε θαη πέζαλε, θηι. Απηή είλαη ε Αξραία Γηδαζθαιία πνπ ν Σξηζηόο δίδαμε ζηνπο εβδνκήληα καζεηέο Ρνπ θαη γηα ηελ νπνία εθδηώρζεθαλ νη άγηνη από ηελ Ηεξνπζαιήκ. Απηό είλαη ην δόγκα ησλ κεγάισλ πξηγθίπσλ ηεο Δθθιεζίαο, απηή είλαη ε Γηδαζθαιία ησλ Γλσζηηθώλ, ζηελ νπνία αλήθαλ νη πςεινί αμησκαηνύρνη ηεο πξσηόγνλεο Γλσζηηθήο Θαζνιηθήο Δθθιεζίαο. Απηόο είλαη ν παιαηόο Σξηζηηαληζκόο πνπ ν Ξαύινο θήξπμε ζηελ Οώκε όηαλ έθηαζε δεκέλνο κε αιπζίδεο.απηόο είλαη ν Σξηζηηαληζκόο πνπ κειέηεζε ε Ξαξζέλνο ηνπ Θάξκελ θάησ από ηελ ζθηά ηνπ Λανύ ηεο Ηεξνπζαιήκ. Αο δνύκε κεξηθέο άιιεο δηδαζθαιίεο ηνπ Απνζηόινπ Ξαύινπ. «Αθνινπζείηε ηελ θηιαλζξσπία θαη επηδηώμηε εθείλα ηα πλεπκαηηθά ραξίζκαηα θαη πεξηζζόηεξν από όια εθείλν ηεο πξνθεηείαο». «Γηαηί απηόο πνπ κηιά γιώζζεο, δελ κηιά ζηνπο αλζξώπνπο, αιιά ζηνλ Θεό, γηαηί θαλείο δελ θαηαιαβαίλεη, παξόηη ελ πλεύκαηη κηιά ηα κπζηήξηα». «Δλώ απηόο πνπ πξνθεηεύεη, κηιά ζηνπο αλζξώπνπο γηα λα ηνπο ζηεξίμεη θαη λα ηνπο πξνηξέςεη θαη λα ηνπο θαζεζπράζεη». «Δθείλνο πνπ κηιά μέλεο γιώζζεο, νηθνδνκεί ηνλ εαπηό ηνπ αιιά εθείλνο πνπ πξνθεηεύεη νηθνδνκεί ηελ Δθθιεζία». «Έηζη ζα ήζεια όινη ζαο λα κηιάηε γιώζζεο, αιιά πεξηζζόηεξν λα πξνθεηεύεηε δηόηη κεγαιύηεξνο είλαη απηόο πνπ πξνθεηεύεη, παξά απηόο πνπ κηιά γιώζζεο, αλ επίζεο απηό εξκελεύεηαη, γηα ηελ Δθθιεζία είλαη επνηθνδνκεηηθό». «Τώξα ινηπόλ, αδειθνί, ηη ζα γηλόηαλ αλ εξρόκνπλ ζε ζαο κηιώληαο γιώζζεο, ηη ζα θεξδίδαηε, αλ εζείο δελ κηιάηε, ή δελ ππάξρεη απνθάιπςε, ή γλώζε ή πξνθεηεία ή δηδαζθαιία»; (Πξνο Θνξηλζίνπο: Θεθ. 14, 1-6). 23

24 Έηζη ινηπόλ, ν Άγηνο Ξαύινο από ηελ Ραξζό ζπκβνπιεύεη όινπο ηνπο θαινύο Σξηζηηαλνύο λα αζθνύλ ηελ θηιαλζξσπία, θαη λα αλαδεηήζνπλ ηα πλεπκαηηθά δώξα θαη θπξίσο λα πξνθεηεύνπλ. «Αλ κηιάηε κηα άγλσζηε γιώζζα, αο ππάξρνπλ δύν ή ην πνιύ ηξεηο, θαη ν θαζέλαο κε ηελ ζεηξά ηνπ θαη έλαο λα εμεγεί». "Θαη αλ δελ ππάξρεη δηεξκελέαο, ζώπα ζηελ Δθθιεζία θαη κίια ζηνλ εαπηό ζνπ θαη ζηνλ Θεό». «Δπίζεο από ηνπο πξνθήηεο λα κηινύλ δπν ή ηξεηο θαη νη άιινη ζα ηνπο θξίλνπλ». «Θαη αλ απνθαιπθζεί θάηη ζε θάπνηνλ πνπ θάζεηαη, ν πξνεγνύκελνο λα ζησπήζεη». «Δπεηδή κπνξείηε όινη λα πξνθεηεύεηε έλαο πξνο έλαλ, έηζη ώζηε όινη λα καζαίλνπλ θαη όινη λα πξνηξέπνληαη». «Θαη ηα πλεύκαηα εθείλσλ πνπ πξνθεηεύνπλ, λα ππόθεηληαη ζηνπο πξνθήηεο».. «Γηαηί ν Θεόο δελ είλαη Θεόο ηεο δηαθσλίαο αιιά ηεο εηξήλεο όπσο θαη ζε όιεο ηηο Δθθιεζίεο ησλ Αγίσλ». «Οη γπλαίθεο ζαο πξέπεη ζηηο ζπλάμεηο λα ζησπνύλ επεηδή δελ ηνπο επηηξέπεηαη λα κηιήζνπλ, αιιά λα ππνηάζζνληαη, όπσο επίζεο ν λόκνο ιέεη». «Θαη αλ ζέινπλ λα κάζνπλ θάηη, αο ξσηήζνπλ ηνπο ζπδύγνπο ηνπο ζην ζπίηη, γηαηί είλαη αλέληηκν λα κηιάεη κηα γπλαίθα ζηελ θνηλόηεηα». «Κήπσο ν ιόγνο ηνπ Θενύ πξνέξρεηαη από ζαο; Κήπσο κόλν ζε εζάο έρεη θζάζεη;» «Αλ θάπνηνο θαηά ηελ γλώκε ηνπ, είλαη πξνθήηεο, ή πλεπκαηηθόο, αλαγλσξίδεη απηό πνπ ζαο γξάθσ, γηαηί απηά είλαη εληνιέο ηνπ Θπξίνπ». «Αιιά αλ θάπνηνο αγλνεί, αο αγλνεί». «Έηζη ινηπόλ αδειθνί, λα αλαδεηάηε λα πξνθεηεύεηε θαη κελ απαγνξεύεηε ηνπο άιινπο λα κηιάλε γιώζζεο». «Αιιά όια λα γίλνληαη αμηνπξεπώο θαη κε ηάμε». (Πξνο Θνξηλζίνπο: Θεθ. 14, 27-40). Θάζε θαιόο Σξηζηηαλόο κπνξεί λα ιάβεη ην Άγην Ξλεύκα θαη λα πξνθεηεύεη. Αιιά όπνηνο ζέιεη λα γίλεη πξνθήηεο πξέπεη λα γίλεη νινθιεξσηηθά αγλόο θαη άγηνο. 24

25 Ζ Δθθιεζία ηνπ Θπξίνπ καο ηνπ Ηεζνύ Σξηζηνύ δελ είλαη απηνύ ηνπ θόζκνπ ν ίδηνο ην είπε: «Ρν βαζίιεην κνπ δελ είλαη απηνύ ηνπ θόζκνπ». Πην Όξνο ηνπ Εσληαλνύ Θενύ, ππάξρεη κηα Δθθιεζία, αόξαηε γηα ηα κάηηα ηεο ζάξθαο, αιιά νξαηή γηα ηα κάηηα ηεο Τπρήο θαη ηνπ Ξλεύκαηνο. Απηή είλαη ε πξσηόγνλε Γλσζηηθή Δθθιεζία, ε νπνία αλήθεη ζηνλ Σξηζηό θαη ζηνπο πξνθήηεο. Απηή ε Δθθιεζία έρεη ηνπο επηζθόπνπο ηεο, ηνπο αξρηεπηζθόπνπο, ηνπο δηαθόλνπο, ηνπο ππνδηαθόλνπο θαη ηνπο ηεξείο πνπ ηεξνπξγνύλ ζηνλ Βσκό ηνπ Εσληαλνύ Θενύ. Ν Ξαηξηάξρεο απηήο ηεο αόξαηεο Δθθιεζίαο είλαη ν Ηεζνύο Σξηζηόο. Πε απηήλ ηελ Δθθιεζία κπνξνύλ λα πάλε όινη νη Σξηζηηαλνί ζηελ ςπρή θαη ζην Ξλεύκα. Πηα θεθάιαηα 4 θαη 5 απηήο ηεο εξγαζίαο εμεγήζακε ην κπζηηθό γηα λα αθήζνπκε ην ζώκα ζπλεηδεηά θαη γηα λα επηζθεθηνύκε νπνηνδήπνηε απόκαθξν ζεκείν ηεο Γεο. Δπίζεο κπνξνύκε όια ηα αλζξώπηλα όληα λα επηζθεθηνύκε ηελ Γλσζηηθή Δθθιεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νλείξνπ. Δθεί ζηελ Άγηα απηή Δθθιεζία, βιέπνπκε ηελ Ξαξζέλν ηνπ Θάξκελ θαη ηνπο άγηνπο αγγέινπο καδί ηεο. Όινη νη κεγάινη Άγηνη ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Θενύ επηζθέπηνληαη ηελ Γλσζηηθή Δθθιεζία. Ρηο Ξαξαζθεπέο θαη ηηο Θπξηαθέο ζηελ απγή γίλνληαη ιεηηνπξγίεο θαη κεηαιήςεηο θαη όινη νη Σξηζηηαλνί κπνξνύλ λα παξεπξίζθνληαη ζε απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη λα ιάβνπλ ηελ θνηλσλία ηνπ ςσκηνύ θαη ηνπ θξαζηνύ, αθνινπζώληαο ηηο δηδαζθαιίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα θεθάιαηα 4 θαη 5 απηνύ ηνπ βηβιίνπ. Πε απηήλ ηελ Δθθιεζία δηδάζθεηαη ζε όινπο ηνπο πηζηνύο λα πξνθεηεύνπλ. Πηελ Γλσζηηθή Δθθιεζία βιέπνπκε ηνλ Σξηζηό λα θάζεηαη ζηνλ ζξόλν Ρνπ θαη όινη νη Γλσζηηθνί κπνξνύκε λα ζπλνκηιήζνπκε καδί ηνπ πξνζσπηθά. Όια ηα βάζαλα ηεο Καξίαο ζπλέβεζαλ όηαλ παληξεύηεθε ηνλ Ησζήθ ηνλ Ηεξέα. Ζ Καξία ήηαλ κπεκέλε ζηα Κπζηήξηα ηεο Αηγύπηνπ. Πηελ Γλσζηηθή Δθθιεζία νη Σξηζηηαλνί καζαίλνπλ λα πξνθεηεύνπλ. Ρν ζεκαληηθό είλαη λα αθνινπζήζνπκε ηνλ δξόκν ηεο Αγηόηεηαο θαη ηεο ηέιεηαο Αγλόηεηαο. Πηα βηβιία καο κε ηνπο ηίηινπο: «Ν Ρέιεηνο Γάκνο» θαη «Ζ Δπαλάζηαζε ηνπ Κπει» κειεηάκε ζε βάζνο ηα κεγάια κπζηήξηα ηνπ ζεμ. Πε απηά ηα έξγα δηδάζθνπκε ηα κεγαιύηεξα κπζηηθά ηνπ Πύκπαληνο. ΕΙΡΗΝΗ Ε ΟΛΑ ΣΑ ΑΝΘΡΧΠΙΝΑ ΟΝΣΑ. SAMAEL AUN WEOR 25

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

«Θα μεηαμορθωθούμε όλοι δια ηης νίκης ηοσ Κσρίοσ μας Ιηζού Χριζηού.»

«Θα μεηαμορθωθούμε όλοι δια ηης νίκης ηοσ Κσρίοσ μας Ιηζού Χριζηού.» Προζεστή για ηην Ενόηηηα ηων Εκκληζιών «Θα μεηαμορθωθούμε όλοι δια ηης νίκης ηοσ Κσρίοσ μας Ιηζού Χριζηού.» (Α Κορ. 15, 51-58) Αγαπηηά εν Χριζηώ αδέλθια, Δπραξηζηνύκε ηνλ Κύξην γηα ηελ αγάπε Τνπ πνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αληθινός Σσμβολισμός των Φριστοσγέννων

Ο Αληθινός Σσμβολισμός των Φριστοσγέννων Ο Αληθινός Σσμβολισμός των Φριστοσγέννων Α.Γ. Σαμαέλ Αούν Βεόρ 1 Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΡΙΣΤΟΥΓΔΝΝΩΝ Τοσ Α.Γ. Σαμαέλ Πήκεξα ζα κηιήζνπκε γηα ηνλ ζπκβνιηζκό ησλ Σξηζηνπγέλλσλ. Δίλαη μεθάζαξν όηη ρξεηάδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα