ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 42691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου εις βάρος του YANKOV ASEN TOY GALINOV για απλή τελωνειακή παράβαση Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Ναυπλίου Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αποκεντρωμένων Δι οικήσεων Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και Μα κεδονίας Θράκης, επί των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (ΥΔ09), για την έκδοση αδειών χρή σης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης τους ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Επιβολή προστίμου εις βάρος του YANKOV ASEN TOY GALINOV για απλή τελωνειακή παράβαση. Δυνάμει της αριθμ. 7/ Καταλογιστικής Πρά ξης του Διευθυντή του Τελωνείου Κορίνθου και λόγω παράβασης των άρθρων 133, 137 και 142 και του άρθρου 152 παρ. 2 και του άρθρου 152 παρ. 5 του Ν. 2960/01 («Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»), καθώς και των διατά ξεων των άρθρων 4, 8, 10 και 11 της αριθ. Δ.247/88 ΑΥΟ εις βάρος του: Κριθέντος ως υπαιτίου YANKOV ASEN TOY GALINOV, βουλγαρικής υπηκοότητας, τελευταίας γνωστής διαμο νής: οδός Ελ. Βενιζέλου 68, Λουτράκι Κορινθίας, ΑΦΜ: , Αριθ. διαβατηρίου/ταυτότητας: , και νυν αγνώστου διαμονής, λόγω διάπραξης της κατά τις ανωτέρω διατάξεις απλής τελωνειακής παράβασης, Επεβλήθη (εις βάρος του ανωτέρω υπαιτίου YANKOV ASEN TOY GALINOV) εφάπαξ πρόστιμο εκ πέντε χι λιάδων ευρώ, <5.000,00> πλέον Τελών Χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί Τ.Χ. 2,4% εξ εκατόν είκοσι <120,00>, ήτοι σύνολο επιβληθέντος προστίμου: πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ, < > ευρώ». Ο Διευθυντής κ.α.α. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Αριθμ (2) Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Ναυπλίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 17 του «Κώδικα Οργα νισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει τουργών», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α 35), όπως αντικαταστάθηκε από το άρ θρο 5 του ν. 1868/1989, και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997. β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α του ν. 2812/2000 (Α 67). γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 2. Την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Β 842/2004), όπως ισχύει. 3. Τη με αριθμό 7/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Ναυπλίου. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της συμπλήρωσης της με αριθμό 18/ απόφασης της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 67222/ απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά από παραπομπή σ αυτήν της με αριθμό 1/ απόφασης της Ολομέλειας του Εφε τείου Ναυπλίου (Β 2009), όπως διαμορφώνεται πλέον με τη με αριθμό 7/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Ναυπλίου, και ειδικότερα: Οι προστεθείσες με την απόφαση 18/ της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου τρεις (3) επί πλέον ιδιαίτερες δικάσιμοι του Τριμελούς Εφετεί ου Κακουργημάτων Ναυπλίου κατ έτος, ήτοι ανά μία κατά τους μήνες Απρίλιο, Ιούνιο και Δεκέμβριο κάθε έτους, ορίζονται κατά τη δεύτερη Δευτέρα των μη

2 42692 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νών Απριλίου, Ιουνίου και Δεκεμβρίου κάθε έτους, στις οποίες θα προσδιορίζονται αποκλειστικά, μέχρι τη συ μπλήρωση του αριθμού δέκα (10) υποθέσεων για κάθε δικάσιμο, υποθέσεις με κατηγορούμενο ή κατηγορού μενους προσωρινά κρατούμενους, καθώς και φορολο γικά κακουργήματα του Ν. 2523/1997, σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Κρίθηκε, αποφασίστηκε στο Ναύπλιο στις 5 Οκτωβρί ου 2011 και εκδόθηκε στις 18 Οκτωβρίου Η Πρόεδρος Τα μέλη ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΣΣΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΕΛΗΣΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΚΟΥΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ /1167 (3) Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αποκεντρωμένων Διοι κήσεων Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και Μακεδο νίας Θράκης, επί των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (ΥΔ09), για την έκδοση αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης τους. ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ τ.α 160/ ) «Για την προ στασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ τ.α 91/ ) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε.» 2. Το Ν. 3199/03 (ΦΕΚ τ.α 280/ ) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την Οδη γία 2000/60 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000». 3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ.α 87/ ) «Νέα Αρχι τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Το Π.Δ. 51/ (ΦΕΚ τ.α 54/ ) «Καθο ρισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων.κλπ». 5. Το Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ τ.α 234/ ) «Οργανι σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας». 6. Το Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ τ.α 235/ ) «Οργα νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 7. Την κοινή υπουργική απόφαση 69269/538/90 (Φ.Ε.Κ. τ.β 678/25/10 90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, Περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμ φωνα με το Ν.1650/86». 8. Την κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/2002 (ΦΕΚ τ.β 1022/ ) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες». 9. Την κοινή υπουργική απόφαση 43504/ (ΦΕΚ τ.β 1784/ ) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδά των και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών». 10. Την υπ αριθμ. 706/ (ΦΕΚ τ.β 1383/ ), με τη διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ τ.β 1572/ ), απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους». 11. Την κοινή υπουργική απόφαση / (ΦΕΚ τ.β 1440Β/ ) Διαδικασίες, όροι και προϋ ποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δι καιώματα χρήσης νερού. 12. Την υπ αριθμ /938/2008 απόφαση των ΓΓΠΔΜ και ΓΓΠΚΜ (ΦΕΚ τ.β 1364/ ) Περιοριστικά απα γορευτικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστα σία διαχείριση των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (ΥΔ 09). 13. Την υπ αριθμ. 1291/2008 απόφαση ΓΓΠΚΜ (ΦΕΚ τ.β 1325/ ) «Απαγορευτικά, Περιοριστικά και λοιπά Ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και δια χείριση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του Νομού Ημαθίας». 14. Την υπ αριθμ. 1264/2008 απόφαση ΓΓΠΚΜ (ΦΕΚ τ.δ 174/ ) «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση επι φανειακών και υπόγειων υδάτων του Νομού Πέλλας». 15. Την υπ αριθμ. 6277/2009 απόφαση ΓΓΠΚΜ (ΦΕΚ τ.β 202/ ) «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων του Νομού Πιερίας 16. Το με Α.Π.οικ.131/ έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων με θέμα «Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων περί καθορισμού λεκανών απορροής ποταμών», αποφασίζουμε: Τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Αποκεντρω μένων Διοικήσεων Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και Μακεδονίας Θράκης, επί των Λεκανών Απορροής Πο ταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδο νίας (ΥΔ09) (Χάρτης 1 και 2), για την έκδοση αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης τους, ως εξής: 1. Οι Δ/νσεις Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρι κής Μακεδονίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ηπεί ρου Δυτικής Μακεδονίας και Μακεδονίας Θράκης αντίστοιχα, είναι συναρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων για την Λεκάνη Ποταμού Αλιάκμονα (GR02) ως εξής: A. Για έργα που ανήκουν στην 1 η Υποκατηγορία, της 1 ης Κατηγορίας, της Ομάδας Υδραυλικών Έργων, του Πίνακα 2 της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2002,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των παρακάτω υπολεκανών: 1. Αλιάκμονα ΚΑ 11(ΚΑ = Κωδικός Αριθμός) 2. Βενέτικου ΚΑ Πραμόριτσας ΚΑ Γρεβενιώτικου ΚΑ 19 B. Για όλα τα έργα της Ομάδας Υδραυλικών Έρ γων, του Πίνακα 2 της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (ΦΕΚ τ.β 1022/ ) της Κλειστής Λεκάνη Βεγορίτιδας ΚΑ 23 (Χάρτης 3) Οι άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποί ησης υδατικών πόρων, για τις παραπάνω υπολεκάνες, εκδίδονται με κοινή απόφαση των συναρμοδίων Γ.Γ. των δύο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 2. Η Δ/νση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας είναι αρμόδια υπηρεσίαγια την έκδοση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πό ρων ως εξής: 1. Λεκάνη Ποταμού Εριγώνος (GR01) για όλα τα έργα της Ομάδας Υδραυλικών Έργων, του Πίνακα 2 της κοι νής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (ΦΕΚ τ.β 1022/ ). 2. Λεκάνη Ποταμού Αλιάκμονα (GR02): A. Για έργα που ανήκουν στην 2 η, 3 η και 4 η Yποκα τηγορία της Ομάδας Υδραυλικών Έργων, του Πίνακα 2 της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2002, των παρακάτω υπολεκανών: 1. Αλιάκμονα ΚΑ 11 για το τμήμα της λεκάνης το οποίο εκτείνεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακε δονίαςκαι περιοχής της Π.Ε. Τρικάλων 2. Βενέτικου ΚΑ 13 (των Π.Ε. Γρεβενών, Ιωαννίνων και Τρικάλων) 3. Πραμόριτσα ΚΑ Γρεβενιώτικου ΚΑ 19 B. Για όλα τα έργα της Ομάδας Υδραυλικών Έργων, του Πίνακα 2 της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/ 2002 (ΦΕΚ τ.β 1022/ ) 1. Υπολεκάνη Λίμνης Καστοριάς ΚΑ Υπολ. Κλ. Λεκάνη Πτολεμαΐδας ΚΑ Κλειστή Λεκάνη Σαριγκιόλ ΚΑ Κλειστή Λεκάνη Χειμαδίτιδας ΚΑ Κλειστή Λεκάνη Πετρών ΚΑ 25 (Χάρτης 4) Οι άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποί ησης υδατικών πόρων, για τις παραπάνω υπολεκάνες, εκδίδονται με απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας. 3. Η Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης είναι αρμό δια υπηρεσία για την έκδοση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικού δυναμικού, για την Λεκάνη Ποταμού Αλιάκμονα (GR02) ως εξής: Α. Για έργα που ανήκουν στην 2 η, 3 η και 4 η υποκατη γορία της Ομάδας Υδραυλικών Έργων, του Πίνακα 2 της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2002, της υπο λεκάνης Αλιάκμονα ΚΑ 11, για το τμήμα της λεκάνης το οποίο εκτείνεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. B. Για όλα τα έργα της Ομάδας Υδραυλικών Έργων, του Πίνακα 2 της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2002 των παρακάτω υπολεκανών 1. Περιφερειακή Τάφρος ΚΑ Εδεσσαίου ΚΑ Τριποτάμου ΚΑ Αραπίτσας ΚΑ Μαυρονερίου ΚΑ 40 (των Π.Ε. Πιερίας και Λάρισας) 6. Χελοποτάμου ΚΑ Υπόλοιπα ΚΑ 99 (των Π.Ε. Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας) (Χάρτης 5) Οι άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποί ησης υδατικών πόρων, για τις παραπάνω υπολεκάνες, εκδίδονται με απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Οι απαγορεύσεις, περιορισμοί και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα σύμφωνα με τα οποία εκδίδονται οι άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων καθορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις. Η παρούσα ισχύει μέχρι την έγκριση του Σχεδίου Δι αχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακε

4 42694 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 42695

6 42696 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 42697

8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δονίας ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ * * ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1963 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περίληψη της υπ αριθμ. 39/2012/2014 Καταλογιστι κής Πράξης σε βάρος του JUNAID

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ. Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ. Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία Ο Δήμος Αμαρουσίου σας ενημερώνει ότι απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης των παλιών γεωτρήσεων και πηγαδιών τα οποία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1954 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2330 29 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιη μένων ομολόγων λήξης 25.7.2025

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3338 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 984 26 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδεια κατοχής Β θέσης μέλους Δ.Ε.Π. Σοφοκλή Μπρισίμη.... 1 Άδεια κατοχής Β θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1945 9 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης οριστικοποίησης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 983 23 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοι νής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 253 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2135 13 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ * Μεταφορά θέσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 7 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον ASAN NΙKU και ASAN DUMITRU....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1435 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση με δωρεάν παραχώρηση (χωρίς χρημα τικό αντάλλαγμα) δύο οικοπέδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1967 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Δ.759/440/29.05.2003 (ΦΕΚ 729/Β ) Α.Υ.Ο. «Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1753 18 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 234 8 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 826 12 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδειο άσκησης του επαγγέλματος οικονομολόγου (ελεύθερου επαγγελματία) στον Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1958 12 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414/Β ) κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2019 24 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου σε βάρος του: (επ.) ΙBRAHIM (ον.) ΜOHAMMED ALI ABDULQADER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1625 19 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης ορισμού θέσεων εργασίας κρα τουμένων στο Ειδικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Επέκταση της ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων

ΘΕΜΑ : «Επέκταση της ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2394 1 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτή των, οικονομικού έτους 2010

Διαβάστε περισσότερα