ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου"

Transcript

1 ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 1

2 1 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Οι προτάσεις αφορούν την ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. Α. Το πηλίκο x/υ είναι σταθερό. Β. Η ταχύτητα είναι ανάλογη µε το χρόνο Γ. Η µετατόπιση είναι ανάλογη µε το χρόνο. Το διάγραµµα της ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο είναι ευθεία γραµµή παράλληλη στον άξονα του χρόνου. Ε. Το διάγραµµα της ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο είναι ευθεία γραµµή που περνάει από την αρχή των αξόνων. ΘΕΜΑ 2ο Στη διπλανή εικόνα δίνεται το διάγραµµα της θέσης σε συνάρτηση µε το χρόνο ενός δροµέα. Α. Τι είδους κίνηση εκτελεί ο δροµέας; Β. Πόση είναι η µετατόπιση του από τη χρονική στιγµή t1=4s µέχρι t2=8s; Γ. Να υπολογίσεις την ταχύτητα του δροµέα. ΘΕΜΑ 3ο Τι είναι η δύναµη και ποια είναι η µονάδα µέτρησης της δύναµης στο S.I; Ποιες είναι οι κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι δυνάµεις; Να αναφέρετε ένα παράδειγµα από κάθε κατηγορία. ΘΕΜΑ 4ο Ένα κιβώτιο βάρους 40Ν ισορροπεί πάνω σ ένα τραπέζι. Α. Να σχεδιάσεις τις δυνάµεις που ασκούνται στο τραπέζι και να υπολογίσεις τα µέτρα τους. Β. Να υπολογίσεις το µέτρο της δύναµης που ασκεί το κιβώτιο στο τραπέζι και να τη σχεδιάσεις. ΘΕΜΑ 5ο Α. Να γράψετε τέσσερις διαφορές µεταξύ µάζας και βάρους. Β. Πόσο θα είναι το βάρος ενός ανθρώπου στον Άρη όταν η µάζα του είναι m=50 kg και η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνειά του Άρη είναι 3,8m/sec 2 ; ΘΕΜΑ 6ο 2

3 Α. Τι ονοµάζεται αδράνεια της ύλης και ποιο είναι το µέτρο της; Β. Πότε ένα φορτηγό έχει µεγαλύτερη αδράνεια, όταν είναι φορτωµένο µε εµπόρευµα ή όταν είναι άδειο; Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. ΘΕΜΑ 7ο Α. Τι ονοµάζεται πίεση και ποιος είναι ο µαθηµατικός της τύπος; Β. Γιατί ένας χιονοδρόµος χρησιµοποιεί χιονοπέδιλα µεγάλης επιφάνειας; ΘΕΜΑ 8ο A. Πότε µία δύναµη λέµε ότι παράγει έργο; Ποια η µονάδα έργου στο S.I.; Β. Πότε το έργο µιας δύναµης είναι: α. θετικό β. µηδέν γ. αρνητικό ΘΕΜΑ 9 Από ύψος 3,6m αφήνουµε να πέσει ελεύθερα µια πέτρα που έχει µάζα 1Kg. Πόσο είναι το µέτρο της ταχύτητας µε την οποία η πέτρα φτάνει στο έδαφος; ίνεται g=10m/s 2. 3

4 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασµένες τις παρακάτω προτάσεις. Α) Ένα σώµα χαµηλής θερµοκρασίας είναι δυνατόν να περικλείει περισ-σότερη θερµική ενέργεια από ένα άλλο υψηλότερης. Β) Θερµοκρασία δωµατίου 20 0 C αντιστοιχεί σε θερµοκρασία 393 Κ. Γ) Η αντικειµενική µέτρηση της θερµοκρασίας ενός σώµατος γίνεται µε το κατάλληλο θερµόµετρο. ) Η θερµότητα είναι µια µορφή ενέργειας. 2. Ένας µεταλλικός κύλινδρος µάζας 500g απορροφά θερµότητα 500J και η θερµοκρασία του αυξάνεται από τους 20 0 C στους 30 0 C. Να υπολογίσεις την ειδική θερµότητα του µετάλλου. 3. Σ ένα κρίκο συνδέονται δύο νήµατα. Μέσω των νηµάτων ασκούνται στον κρίκο δύο δυνάµεις µε µέτρα F1=6N και F2= 8N. Πόση είναι η συνολική δύναµη που ασκείται στον κρίκο, όταν οι δύο δυνάµεις έχουν: α) ίδια κατεύθυνση, β) σχηµατίζουν γωνία Χρησιµοποιώντας τον κατάλληλο νόµο του Νεύτωνα να ερµηνεύσεις : Α) την κίνηση µιας βάρκας Β) Την ενεργοποίηση της ζώνης ασφάλειας που φοράς στο αυτοκίνητο, όταν ο οδηγός του φρενάρει απότοµα. 5. Να αναφέρεις τέσσερις βασικές διαφορές ανάµεσα στη µάζα και το βάρος. 6. α) Πως ορίζεται το έργο σταθερής δύναµης που έχει την ίδια κατεύθυνση µε την µετατόπιση του σώµατος ; β) Πότε µια δύναµη F δεν παράγει έργο; Να αναφέρετε παραδείγµατα. 7. Το διάγραµµα ταχύτητας - χρόνου για ένα κινητό φαίνεται στο σχήµα. α) Ποια είναι η ταχύτητα του κινητού; β) Πόση απόσταση διανύθηκε σε χρόνο 2s; γ) Να κατασκευάσετε το διάγραµµα θέσης - χρόνου. 4

5 8. Η δυναµική ενέργεια ενός σώµατος βάρους 40Ν που βρίσκεται στην ταράτσα ενός κτιρίου είναι 800J.Να βρείτε α) πόσο είναι το ύψος του κτιρίου και β) την κινητική ενέργεια που θα έχει το σώµα, εάν κάνει ελεύθερη πτώση, στο µέσο της διαδροµής του. 9. Ένα µεταλλικό σώµα έχει µάζα 252g και πυκνότητα 8,4 g/cm³. Κόβουµε το σώµα σε δύο ίσα κοµµάτια. Να µεταφέρετε στην κόλλα σας συµπληρωµένες τις παρακάτω προτάσεις και να τις δικαιολογήσετε. Α) Η πυκνότητα κάθε κοµµατιού είναι g/cm ³. Β) Ο όγκος του µεταλλικού σώµατος είναι cm³. 5

6 3 ΘΕΜΑΤΑ 1. Σηµειώστε στο γραπτό σας «Σωστό» ή «Λάθος» για κάθε µια από τις παρακάτω προτάσεις: α. Αδράνεια είναι η τάση των σωµάτων να αλλάζουν την κινητική τους κατάσταση. β. Οταν ένα σώµα κινείται µε σταθερή ταχύτητα δεν ισορροπεί. γ. Για να ισορροπεί ένα σώµα πρέπει οπωσδήποτε να µην ασκούνται δυνάµεις σε αυτό. 2. Μια πέτρα ακανόνιστου σχήµατος µάζας 50 gr βυθίζεται µέσα σε δοχείο µε νερό οπότε η στάθµη του νερού ανεβαίνει όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα. Να βρεις την πυκνότητα του υλικού της πέτρας. 3. Ένα αυτοκίνητο µετατοπίζεται κατά 120 m σε χρονικό διάστηµα 4 s µε σταθερή ταχύτητα. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου.μετά να κάνετε τα διαγράµµατα ταχύτητας-χρόνου και θέσης- χρόνου.(την χρονική στιγµή 0s το αυτοκίνητο είναι στη θέση χ=0m). 4. Συµπληρώστε τα κενά στο γραπτό σας: Το βάρος είναι.(α) µε µονάδα µέτρησης.(β). Το βάρος ενός σώµατος..(γ) όσο αυξάνεται το ύψος από την επιφάνεια του εδάφους. Το µετράµε µε το..(δ). Εχει διεύθυνση.(ε) και φορά..(στ). 5. Τί λέει ο νόµος της υδροστατικής πίεσης (µε λόγια και µαθηµατικό τύπο). 6. Να κάνετε την αντιστοίχιση στο γραπτό σας : (α) µονόµετρο µέγεθος (β)διανυσµατικό µέγεθος (1) Μάζα (γ)µονάδα µέτρησης : 1Kg (δ)στο διάστηµα γίνεται 0 (2)Βάρος (ε)είναι µέτρο της αδράνειας (στ)στην Σελήνη είναι όσο και στην Γή. 7. Εξηγήστε γιατί η πινέζα έχει µυτερή µύτη και πλατύ κεφάλι (χρησιµοποιήστε τις έννοιες : πίεση-παραµόρφωση-δύναµη-επιφάνεια). 6

7 8. Αρχή του Αρχιµήδη. (µε λόγια και µαθηµατικό τύπο). 9. Πότε ένα σώµα έχει βαρυτική δυναµική ενέργεια; Πώς υπολογίζεται η βαρυτική δυναµική ενέργεια; (µε λόγια και τύπο ). 7

8 4 1ο. Συµπληρώστε το παρακάτω κείµενο. Μια κίνηση στην οποία η.. διατηρείται σταθερή, ονοµάζεται ευθύγραµµη... κίνηση. Σ αυτό το είδος κίνησης οι µετατοπίσεις είναι. µε τα.. διαστήµατα µέσα στα οποία πραγµατοποιούνται, και το διάγραµµα της θέσης σε συνάρτηση µε το χρόνο είναι. 2ο. Να συµπληρωθούν τα κενά στον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται σε µια ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. ΧΡΟΝΟΣ t (s) ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (M) TAXYTHTA (m/s) ο.Συµπληρώστε το παρακάτω κείµενο. Η τάση των σωµάτων να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε µεταβολή της κινητικής τους κατάστασης λέγεται. Ένα σώµα συνεχίζει να παραµένει.. ή να κινείται ευθύγραµµα και. εφόσον η συνολική δύναµη που ασκείται πάνω του είναι. Η µάζα είναι το µέτρο της.. ενός σώµατος. 4ο. Ένα κουτί µάζας 2 Kgr βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο χωρίς τριβές και του ασκείται µια σταθερή οριζόντια δύναµη µε µέτρο 10Ν.Ποιά από τις πα-ρακάτω προτάσεις είναι σωστή: To κουτί θα κινηθεί µε (α) σταθερή ταχύτητα 5m/s, (β)σταθερή ταχύτητα20m/s, (γ) µεταβαλλόµενη ταχύτητα. 5ο Να ερµηνεύσετε γιατί : (α) Οι καµήλες έχουν µεγάλα επίπεδα πέλµατα (β) Κόβονται τα δάχτυλά µας όταν σηκώσουµε ένα βαρύ δέµα από το νήµα που είναι δεµένο. 6ο. α) ιατυπώστε το θεώρηµα διατήρησης της µηχανικής ενέργειας. β )Αν γνωρίζετε ότι η τεντωµένη χορδή ενός τόξου έχει δυναµική ενέργεια 50J, πόση θα είναι η κινητική ενέργεια του βέλους όταν εκτοξεύεται από το τόξο. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 8

9 7ο. Να χαρακτηρίσετε µε Σ τις προτάσεις µε ορθό επιστηµονικά περιεχόµενο και µε Λ αυτές που είναι λανθασµένο. α) Όλα τα θερµόµετρα πρέπει να έχουν µια κλίµακα µέτρησης. β) Όλα τα θερµόµετρα µπορούν να µετρήσουν µια οποιαδήποτε θερµοκρασία. γ) Στην κλίµακα Κέλβιν δεν υπάρχουν αρνητικές θερµοκρασίες. 8ο. Συµπληρώστε το παρακάτω κείµενο. Θερµότητα ονοµάζεται η.. που µεταφέρεται από σώµα.. θερµοκρασίας σε σώµα..όταν οι θερµοκρασίες των δυο σωµάτων.. τότε η... ενέργειας...οι θερµοκρασίες των σωµάτων είναι.τότε λέµε ότι τα σώµατα βρίσκονται σε.ισορροπία. 9ο. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η θερµική ενέργεια ενός σώµατος. 9

10 5 ΘΕΜΑΤΑ 1. Να συµπληρώσετε τα κενά µε τις κατάλληλες λέξεις : Η θέση ενός αντικειµένου καθορίζεται σε σχέση µε ένα ---(1α) (1β)---. Για τον προσδιορισµό ενός διανυσµατικού µεγέθους απαιτείται εκτός από το µέτρο του και η ---(2)--- του, δηλαδή η ---(3)--- και η ---(4)--- του. Η µέση διανυσµατική ταχύτητα ορίζεται ως το πηλίκο της ---(5)--- προς το αντίστοιχο ---(6α) (6β)---. Η ευθύγραµµη κίνηση στην οποία η διανυσµατική ταχύτητα διατηρείται σταθερή ονοµάζεται ευθύγραµµη ---(7)---. Όταν µεταβάλλεται το ---(8)--- ή η ---(9)--- της διανυσµατικής ταχύτητας ή και τα δυο, λέµε ότι έχουµε κίνηση µε ---(10)--- ταχύτητα. 2. Να κατατάξετε τα παρακάτω φυσικά µεγέθη σε µονόµετρα ή διανυσµατικά και να γράψετε τη µονάδα µέτρησης τους : µάζα, πυκνότητα, θέση, απόσταση (µήκος διαδροµής ), χρονικό διάστηµα, µετατόπιση, ταχύτητα, δύναµη, βάρος, άνωση. 3. Να εξηγήσετε µε βάση τους νόµους του Νεύτωνα τα παρακάτω φαινόµενα : α) Όταν ένα αεροπλάνο απογειώνεται, τα σώµατα των επιβατών «πέφτουν προς τα πίσω». β) Την κίνηση µιας βάρκας µε κουπιά. 4. Ένα αυτοκίνητο κινείται µε σταθερή ταχύτητα µέτρου 20 m/s. α) Να κατασκευάσετε το διάγραµµα της ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο. β) Να κατασκευάσετε το διάγραµµα της θέσης του αυτοκινήτου σε συνάρτηση µε το χρόνο. γ) Να υπολογίσετε τη µετατόπιση του αυτοκινήτου στο χρονικό διάστηµα µεταξύ των χρονικών στιγµών t1=2s και t2=5s της κίνησης. 5. Σε ένα σώµα ασκούνται δυο δυνάµεις µε µέτρα F1 =6Ν και F2 =8Ν. Πόση είναι η συνολική δύναµη (συνισταµένη) που ασκείται στο σώµα όταν οι δυο δυνάµεις έχουν: α) ίδια κατεύθυνση, β) αντίθετη κατεύθυνση, γ) σχηµατίζουν γωνία 90 0 ; 6. Nα χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις µε το γράµµα (Σ) αν είναι Σωστές και µε το γράµµα (Λ ) αν είναι Λανθασµένες : α) Η µάζα είναι το µέτρο της αδράνειας ενός σώµατος. β) Το βάρος αλλάζει από τόπο σε τόπο. γ) Η µάζα αλλάζει µε το υψόµετρο. 10

11 δ) Η µάζα και το βάρος συνδέονται µε τη σχέση m=w.g ε) Οι δυνάµεις δράση και αντίδραση ασκούνται πάνω στο ίδιο σώµα. στ) Η συνισταµένη δύναµη της δράσης και της αντίδρασης είναι µηδέν. 7. Σε ένα σώµα µάζας 5kg ασκείται µια σταθερή οριζόντια δύναµη F=40Ν. Το σώµα κινείται µε σταθερή ταχύτητα. α) Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα. β) Να υπολογίσετε τα µέτρα όλων των δυνάµεων. Να αιτιολογήσετε πλήρως τις απαντήσεις σας. ίνεται g=10m/s α) Τι περιγράφουµε µε την έννοια του έργου ; Με ποια σχέση υπολογίζουµε το έργο µιας δύναµης και σε ποια περίπτωση ισχύει αυτή; β) Πότε το έργο µιας δύναµης είναι θετικό, αρνητικό ή µηδέν ; 9. Από ένα σηµείο Α που απέχει ύψος h από το έδαφος αφήνουµε να πέσει ένα σώµα µάζας 0,5kg. Αν το σώµα έχει κινητική ενέργεια 40 J όταν φτάνει στο έδαφος, να βρείτε το ύψος από το οποίο αφέθηκε. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 11

12 6 1. α/ Να χαρακτηρίσεις τα παρακάτω µεγέθη ως µονόµετρα ή διανυσµατικά: απόσταση, µετατόπιση, θέση, χρονικό διάστηµα, ταχύτητα. β/ Ποια κίνηση ονοµάζεται ευθύγραµµη οµαλή; 2. Ένα όχηµα εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση και τη χρονική στιγµή tο = 0 βρίσκεται στη θέση χο = 0, ενώ τη χρονική στιγµή t1 = 10 s βρίσκεται στη θέση χ1 = 60 m. α/ Ποια είναι η ταχύτητα του οχήµατος; β/ Ποια είναι η µετατόπισή του σε χρονικό διάστηµα t = 20 s; γ/ Να γίνει για το όχηµα το διάγραµµα ταχύτητας - χρόνου 3. ύο δυνάµεις F1=8N και F2=6Ν είναι κάθετες µεταξύ τους. α/ Να σχεδιάσετε τις δυνάµεις β/ Να σχεδιάσετε τη συνισταµένη τους γ/ Να υπολογίσετε τη συνισταµένη τους 4. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές ανάµεσα στη µάζα και το βάρος ενός σώµατος; 5. Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: Οι δυνάµεις προκαλούν στην ταχύτητα ή προκαλούν.. των σωµάτων στα οποία ασκούνται. Ένα σώµα συνεχίζει να παραµένει. ή να κινείται ευθύγραµµα και. εφόσον δεν ασκείται σε αυτό. ή η.. των δυνάµεων που ασκούνται πάνω του είναι. Η µάζα είναι το µέτρο της.. ενός σώµατος. 6. Να συµπληρώσετε τον πίνακα : Ονοµα µεγέθους Σύµβολο µεγέθους Μονάδα µέτρησης στο S.Ι Μετατόπιση m/s m ύναµη 7. Εργο σταθερής δύναµης : Ορισµός Τύπος Μονάδα µέτρησης στο S.Ι 8. Σώµα µάζας m=2kg αφήνεται να πέσει από ύψος h=80 m. Να βρείτε την ταχύτητά του όταν φτάνει στο έδαφος ( ίνεται g=10 m/s2 ) Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αµελητέα. 12

13 9. Η ειδική θερµότητα ( c ) : α) Είναι χαρακτηριστικό του σώµατος β) Μετριέται σε 0C γ) Είναι χαρακτηριστικό του υλικού δ) Μετριέται σε Joule ε) Μετριέται σε J / kg.0 C Ποιες είναι οι σωστές προτάσεις; 13

14 7 ΘΕΜΑ 1ο Ποιες λέξεις συµπληρώνουν σωστά τις παρακάτω προτάσεις: Α. Όταν ένα σώµα ασκεί δύναµη σ ένα άλλο σώµα (δράση), τότε και το δεύτερο σώµα ασκεί δύναµη.. µέτρου και.. κατεύθυνσης στο πρώτο (αντίδραση). Β. Τα υγρά ασκούν δύναµη σε κάθε σώµα που βυθίζεται µέσα σε αυτά. Η δύναµη αυτή ονοµάζεται., είναι κατακόρυφη, µε φορά προς τα και το µέτρο της ισούται µε το.. του υγρού που εκτοπίζεται από το σώµα. ( Αρχή του Αρχιµήδη). ΘΕΜΑ 2ο Α. Να διατυπώσετε την πρόταση που αποτελεί τον πρώτο νόµο του Νεύτωνα. Β. Σε κάθε φυσικό µέγεθος της στήλης ( I ) να αντιστοιχίσετε τη µονάδα µέτρησής του από την στήλη ( II ) ( I ) ( II ) 1. Ταχύτητα α. J 2. Έργο β. Ν 3. Πίεση γ. m 4. ύναµη δ. Ν/m 2 5. Μετατόπιση ε. m/s ΘΕΜΑ 3ο Α. Ποια κίνηση ονοµάζουµε ευθύγραµµη οµαλή; Β. Να γράψετε τις εξισώσεις που περιγράφουν την κίνηση αυτή και να σχεδιάσετε τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις. ΘΕΜΑ 4ο Από αερόστατο που βρίσκεται σε ύψος h = 40m από το έδαφος αφήνουµε να πέσει ελεύθερα ένα σώµα µάζας m = 2kg. α. Να υπολογιστεί η αρχική δυναµική ενέργεια καθώς και η µηχανική ενέργεια του σώµατος. β. Να υπολογιστεί η δυναµική και η κινητική ενέργεια του σώµατος σε ύψος h = 20 m. γ. Να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια του σώµατος λίγο πριν χτυπήσει στο έδαφος. Να θεωρήσετε αµελητέα την αντίσταση του αέρα και επίπεδο µηδενικής βαρυτικής δυναµικής ενέργειας το έδαφος. ίνεται: g = 10m/s 2. ΘΕΜΑ 5ο A. Τι ονοµάζουµε αδράνεια ενός σώµατος; Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή λανθασµένες. 14

15 i. Oι δυνάµεις προκαλούν µεταβολή στην ταχύτητα και παραµόρφωση των σωµάτων στα οποία ασκούνται. ii. Όταν ένας αθλητής της άρσης βαρών κρατάει ακίνητη την µπάρα σε κάποιο ύψος η δύναµη που ασκεί σ αυτήν δεν παράγει έργο. iii. Κάθε σώµα το οποίο κινείται έχει κινητική ενέργεια. iv. Η τριβή είναι η δύναµη που ασκείται από ένα σώµα σε ένα άλλο όταν βρίσκονται σε επαφή και το ένα κινείται σε σχέση µε το άλλο. v. Όσο µεγαλύτερη µάζα έχει ένα σώµα τόσο µικρότερη αδράνεια παρουσιάζει. ΘΕΜΑ 6ο Στο διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνεται γραφικά η ταχύτητα ενός σώµατος το οποίο κινείται ευθύγραµµα σε συνάρτηση µε το χρόνο. α. Να προσδιορίσετε το είδος της κίνησης. β. Να υπολογίσετε την µετατόπιση του σώµατος για χρόνο t = 5s. γ. Να κατασκευάσετε το διάγραµµα θέσης - χρόνου αν γνωρίζετε ότι το σώµα τη χρονική στιγµή t0 = 0s βρίσκεται στη θέση x0 = 0m. ΘΕΜΑ 7ο Να σχεδιάσετε την συνισταµένη δύναµη και να βρείτε το µέτρο της στις εξής περιπτώσεις: ΘΕΜΑ 8ο Α. Στις επόµενες ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. i. Η επιµήκυνση ενός ελατηρίου: α. είναι ανεξάρτητη από τη δύναµη που ασκείται σ αυτό. β. είναι ανάλογη της δύναµης που ασκείται σ αυτό. γ. είναι αντιστρόφως ανάλογη της δύναµης που ασκείται σ αυτό. δ. τίποτα από τα παραπάνω. ii. Ένα σώµα µάζας m = 2kg κινείται µε ταχύτητα υ = 10m/s. Η κινητική ενέργειά του είναι: α. 10 J β. 30 J γ. 100 J δ. 400 J 15

16 iii. Το έργο µιας σταθερής δύναµης η οποία µετακινεί ένα σώµα κατά τη διεύθυνσή της ισούται µε το γινόµενο: α. του µέτρου της δύναµης επί το χρονικό διάστηµα για το οποίο αυτή ασκείται β. του µέτρου της δύναµης επί την ταχύτητα του σώµατος. γ. του µέτρου του σώµατος επί τη µετατόπιση του σώµατος. δ. τίποτα από τα παραπάνω. B. Να γραφεί η µαθηµατική σχέση που περιγράφει την υδροστατική πίεση και να ονοµαστούν τα σύµβολα που εµφανίζονται στη σχέση. ΘΕΜΑ 9ο Το σώµα του σχήµατος κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ = 4m/s κατά µήκος οριζόντιου επιπέδου µε την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναµης F = 30N. α. Να υπολογίσετε το µέτρο της τριβής Τ. β. Να υπολογίσετε τη µετατόπιση του σώµατος για το χρονικό διάστηµα t = 10s. γ. Να υπολογίσετε το έργο της δύναµης F καθώς και το έργο της τριβής Τ για το ίδιο χρονικό διάστηµα. 16

17 8 1. α) Η πυκνότητα του νερού που υπάρχει σ ένα ποτήρι είναι ρ=1g/cm 3. Αν αφαιρέσουµε από το ποτήρι τη µισή ποσότητα νερού, πόση θα είναι η πυκνότητα του νερού που θα αποµείνει; (εξήγηση) β) Η πυκνότητα του χρυσού είναι 19g/cm 3. Ένα δαχτυλίδι έχει µάζα 28,5g και όγκο 1,5 cm 3. Να εξετάσετε αν το δαχτυλίδι είναι χρυσό. 2. α) Ποια µεγέθη λέγονται µονόµετρα και ποια διανυσµατικά; β) Να χαρακτηρίσετε τα παρακάτω µεγέθη ως µονόµετρα ή διανυσµατικά: i) θέση, ii) απόσταση, iii) µετατόπιση, iv) χρονικό διάστηµα, v) ταχύτητα, vi) δύναµη. 3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις µε τη λέξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ δίπλα στο αντίστοιχο γράµµα. α) Η µέση διανυσµατική ταχύτητα ορίζεται ως το πηλίκο της µετατόπισης χ προς το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα t. β) Η ταχύτητα έχει µονάδα µέτρησης στο S.I. το Km/h. γ) Μία κίνηση λέγεται ευθύγραµµη οµαλή όταν το κινητό κινείται σε ευθεία γραµµή και η ταχύτητά του είναι σταθερή. δ) Στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση η γραφική παράσταση ταχύτητας χρόνου είναι ευθεία που περνάει από την αρχή των αξόνων. ε) Στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση οι µετατοπίσεις είναι ανάλογες των χρονικών διαστηµάτων. 4. Στο σχήµα απεικονίζεται η γραφική παράσταση της θέσης µε το χρόνο για ένα κινητό που κινείται ευθύγραµµα. α) Να αναγνωριστούν τα είδη των κινήσεων (αιτιολόγηση). β)να υπολογίσετε την ταχύτητα του κινητού τη χρονική στιγµή t=6s. 5. Να αναφέρετε τέσσερις (4) βασικές διαφορές µάζας και βάρους. 6. Να συµπληρώσετε τα κενά αντιστοιχώντας τα νούµερα µε τις σωστές λέξεις. Η τάση των σωµάτων να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε µεταβολή της κινητικής τους κατάστασης λέγεται.(1) Ένα σώµα συνεχίζει να παραµένει.(2) ή να κινείτε ευθύγραµµα και.(3) εφόσον η συνολική δύναµη που ασκείται επάνω του είναι µηδενική. Η µάζα είναι το µέτρο της.(4) ενός σώµατος. Όσο µεγαλύτερη είναι η δύναµη που ασκείται σ ένα σώµα που έχει ορισµένη µάζα, τόσο ποιο γρήγορα.(5). η ταχύτητά του. 17

18 Η δράση και η αντίδραση έχουν.(6) µέτρα και.(7) φορές. Η δράση και η αντίδραση ασκούνται σε.(8) σώµατα. 7. α. Πώς ορίζεται το έργο σταθερής δύναµης που έχει την ίδια κατεύθυνση µε την µετατόπιση του σώµατος; (ορισµός- εξίσωση) β. Ο πρωταθλητής άρσης βαρών Πύρος ήµας ανύψωνε 250kg σε ύψος 2,3m. Πόσο έργο παρήγαγε ο ήµας; (g=10m/sec 2 ) 8. Να διατυπώσετε το θεώρηµα : α) ιατήρησης της µηχανικής ενέργειας β). ιατήρησης της ενέργειας 9. Να υπολογίσετε τη θερµότητα (joule) που χρειάζεται για να αυξηθεί η θερµοκρασία 2g νερού από τους 10 ο C στους 60 ο C. ίνεται ότι η ειδική θερµότητα του νερού είναι Cνερ=4200J/kg ο C. 18

19 9 1) α) Να διατυπώσετε τον γ νόµο του Νεύτωνα. β) Ποιά δύναµη ανυψώνει το ελικόπτερο ; Εξηγείστε πως αυτό i) ανεβαίνει, ii) διατηρείται σε σταθερό ύψος. 2) α) Σε µια ευθύγραµµη οµαλή κίνηση η σχέση µεταξύ των µεγεθών ταχύτητα (U), µετατόπιση ( x) και χρονικό διάστηµα ( t) είναι : i) U = x. t, ii) U = x/ t, iii) U = t/ x, iv) t = U. x. β) Τη χρονική στιγµή t1= 3s ένα όχηµα που κινείται µε σταθερή ταχύτητα περνά από τη θέση x1= 25m και τη χρονική στιγµή t2= 8s περνά από τη θέση x2= 55m. Να βρείτε την ταχύτητα του οχήµατος. 3) α) Τι ονοµάζουµε βάρος ενός σώµατος; Από τι εξαρτάται; β) Σε τι διαφέρει το βάρος ενός σώµατος από τη µάζα του; 4) α) Τι ονοµάζουµε δύναµη; Σε ποιές κατηγορίες χωρίζονται οι δυνάµεις; β) Πάνω σε ένα σώµα που κινείται ασκούνται 2 δυνάµεις ίδιας διεύθυνσης και αντίθετης φοράς που έχουν µέτρα F1= 15N και F2= 4N. Πόση δύναµη F3 πρέπει να ασκηθεί στο σώµα ώστε η ταχύτητά του να διατηρηθεί σταθερή; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 5) α) Τι ονοµάζουµε πίεση; Τι εκφράζει ως φυσικό µέγεθος; Μπορείς να ερµηνεύσεις γιατί οι καµήλες έχουν µεγάλα επίπεδα πέλµατα; β) Να σηµειώσεις (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασµένες προτάσεις: i) Η υδροστατική πίεση σε ένα σηµείο είναι αντιστρόφως ανάλογη του βάθους που βρίσκεται το σηµείο. ii) Η υδροστατική πίεση που ασκείται σε µια επιφάνεια εξαρτάται από τον προσανατολισµό της επιφάνειας. iii) Η υδροστατική πίεση σε ένα σηµείο που βρίσκεται σε δεδοµένο βάθος είναι ανεξάρτητη από τον όγκο του υγρού που υπάρχει σε ένα δοχείο. iv) Στον ίδιο χώρο έχουµε 2 δοχεία Α και Β που περιέχουν διαφορετικά υγρά. Αν στο ίδιο βάθος το υγρό Α έχει µικρότερη υδροστατική πίεση από το υγρό Β καταλαβαίνουµε ότι έχει και µικρότερη πυκνότητα. 6) α) Να διατυπώσετε την αρχή του Αρχιµήδη. Να γράψετε και τον µαθηµατικό της τύπο. β) Βυθίζουµε εξ ολοκλήρου µέσα στο νερό µια ξύλινη σφαίρα η οποία έχει πυκνότητα ρξ = 0,7g/cm 3 και µια σιδερένια σφαίρα ίδιου όγκου και πυκνότητας ρσ = 7g/cm 3. Ο λόγος της άνωσης ΑΞ που δέχεται η ξύλινη σφαίρα προς την άνωση ΑΣ που δέχεται η σιδερένια σφαίρα θα είναι ίσος µε : i) ΑΞ/ΑΣ = 1 ii) ΑΞ/ΑΣ = 10 iii) ΑΞ/ΑΣ = 0,1 iv) ΑΞ/ΑΣ = 7 Να επιλέξετε και να δικαιολογήσετε τη σωστή απάντηση. 19

20 7) α) Από τι εξαρτάται η δυναµική ενέργεια ; β) Ένα σώµα έχει κινητική ενέργεια ΕΚ1= 400 J. Ένα άλλο σώµα που έχει την ίδια µάζα µε το πρώτο αλλά διπλάσια ταχύτητα θα έχει κινητική ενέργεια : i) EK2= 100 J, ii) EK2= 400 J, iii) EK2= 800 J, iv) EK2= 1600 J. Να επιλέξετε και να δικαιολογήσετε τη σωστή απάντηση. 8) Σε ένα σώµα που µετατοπίζεται ευθύγραµµα κατά x ενεργεί µια σταθερή δύναµη F ίδιας κατεύθυνσης µε τη µετατόπιση και παράγει έργο W. Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας. F (N) x (m) W (J) ,5 9) Ποιό ή ποιά από τα παρακάτω διαγράµµατα µπορεί να παριστάνει ένα κινητό που κινείται ευθύγραµµα οµαλά ; Eξηγείστε την απάντησή σας. 20

21 10 1. Να δώσετε τον ορισµό της µέσης ταχύτητας (Τύπος, µονάδες ) 2. α) Να γράψετε τον νόµο του Χούκ β) Ένα ελατήριο επιµηκύνεται κατά x1=4cm όταν ασκείται πάνω του µία δύναµη F1=12N. Πόσο θα επιµηκυνθεί αν του ασκηθεί δύναµη F2=21N ; 3. Πώς βρίσκεται η συνισταµένη δύο δυνάµεων που είναι κάθετες µεταξύ τους; ( Τύπος, σχήµα ). 4. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Α) Όταν ένα σώµα κινείται µε σταθερή ταχύτητα προς τα δεξιά, τότε η συνισταµένη δύναµη σε αυτό έχει φορά προς τα δεξιά. Β) Όλα τα σώµατα σταµατούν να κινούνται όταν παύουν να ασκούνται πάνω τους δυνάµεις. Γ) Όταν σε ένα σώµα ασκούνται δύο δυνάµεις υπάρχει περίπτωση αυτό να ισορροπεί. ) Όταν σε ένα σώµα ασκούνται τρείς δυνάµεις αποκλείεται αυτό να κινείται µε σταθερή ταχύτητα. 5. Να διατυπώσετε την αρχή του Αρχιµήδη (Τύπος, µονάδες ). 6. Να γράψετε τον τύπο του έργου µιάς δύναµης. Πότε το έργο είναι θετικό, αρνητικό ή µηδέν; 7. Στην πισίνα ενός ξενοδοχείου πέφτουν 20 κολυµβητές. Θα αυξηθεί ή θα ελαττωθεί η υδροστατική πίεση στον πυθµένα της πισίνας; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 8. Ένα σώµα µάζας m = 0,5 kg κινείται πάνω σε οριζόντιο δάπεδο µε σταθερή ταχύτητα. Στο σώµα ασκείται η δύναµη F = 20 N όπως φαίνεται στο σχήµα. Να σχεδιάσετε όλες τις υπόλοιπες δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα και να τις υπολογίσετε. ίνεται : g =10 m/sec Ένα σώµα µάζας m = 2 kg κινείται οριζόντια σε ύψος h =20m µε σταθερή ταχύτητα υ = 30 m/sec. Πόση είναι η µηχανική ενέργεια του σώµατος; ίνεται g = 10 m/sec 2. 21

22 11 1. Να αντιστοιχήσετε κάθε στοιχείο της 1ης στήλης µε ένα της 2ης 1η ΣΤΗΛΗ 2η ΣΤΗΛΗ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑ Α S.I. 1. θερµοκρασία Α. W 2. δύναµη Β. kg/m 3 3. κινητική ενέργεια Γ. N 4. ισχύς. m/s 5. µετατόπιση Ε. m 6. πυκνότητα ΣΤ. J Ζ. Κ 2. Να χαρακτηρίσετε τα παρακάτω φυσικά µεγέθη σαν µονόµετρα ή διανυσµατικά, σηµειώνοντας δίπλα από αυτό το γράµµα ή Μ αντίστοιχα: θέση, απόσταση, µετατόπιση, ισχύς, τριβή, δυναµική ενέργεια 3. Να γράψετε στο φύλλο των απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που συµπληρώνει σωστά την πρόταση. Α. Η έκφραση «η ταχύτητα είναι 2 m/s» σηµαίνει ότι : α. η ταχύτητα του κινητού µεταβάλλεται κατά δύο µέτρα κάθε δευτερόλεπτο. β. η θέση του κινητού αλλάζει κατά δύο µέτρα κάθε δευτερόλεπτο. γ. η θέση του κινητού αλλάζει κατά ένα µέτρο κάθε δύο δευτερόλεπτα. δ. τίποτα από τα παραπάνω. Β. Στο σχήµα απεικονίζεται η γραφική παράσταση σε συνάρτηση µε το χρόνο της θέσης τριών κινητών Α, Β και Γ που κινούνται ευθύγραµµα. Ποιο κινητό κινείται µε µεγαλύτερη ταχύτητα; α. Το κινητό Α. β. Το κινητό Β. γ. Το κινητό Γ. δ. Και τα τρία κινητά κινούνται µε την ίδια ταχύτητα. 4. Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα Σ αν πιστεύετε ότι είναι σωστή ή το γράµµα Λ αν είναι λάθος. i. Ένα αερόστατο ανεβαίνει µε σταθερή ταχύτητα. Καθώς ανέρχεται η κινητική του ενέργεια ελαττώνεται. ii. Όλες οι δυνάµεις παράγουν έργο. iii. εν µπορεί το έργο µιας δύναµης να είναι αρνητικό iv. Το έργο µιας δύναµης δίνεται από τον τύπο W=F. x µόνο αν η δύναµη έχει την ίδια κατεύθυνση µε τη µετατόπιση. v. Μια µπάλα πέφτει από κάποιο ύψος µε την επίδραση µόνο του βάρους της, το οποίο και παράγει έργο. Τότε η µηχανική της ενέργειά διατηρείται σταθερή. 22

23 vi. Μια µηχανή Α έχει µεγαλύτερη ισχύ από µια άλλη µηχανή Β. Τότε η µηχανή Β παράγει γρηγορότερα κάποιο έργο απ ότι η Α. 5. Στο διπλανό σχήµα, οι δυνάµεις ισορροπούν. Αν είναι F1=25 N και F2=18 N, να βρεθεί η τιµή της δύναµης F3. 6. Να διατυπώσετε τον πρώτο (1ο) Νόµο του Newton. 7. Ένα µεγάλο φορτηγό και ένα µικρό ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούονται µετωπικά. α. Να συγκρίνεις τις δυνάµεις που ασκούνται στα δυο οχήµατα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. β. Σε ποιο όχηµα παρατηρείται µεγαλύτερη µεταβολή της ταχύτητας; Να αιτιολογήσεις τις απαντήσεις σου. 8. Ένα πουλί µάζας m = 200 g πετά σε ύψος h = 50 m οριζόντια ως προς το έδαφος µε ταχύτητα µέτρου υ = 20 m/s. Να βρείτε την µηχανική του ενέργεια. ίνεται: g=10 m/s 2 9. Ένα ηλεκτροκίνητο τρενάκι κινείται κατά µήκος µιας ευθείας γραµµής. Στο σχήµα παριστάνεται η θέση του τρένου σα συνάρτηση του χρόνου. α. Ποιες είναι οι θέσεις του τρένου τις χρονικές στιγµές t1 = 3s και t2 = 8s; β. Να βρείτε τη µετατόπιση του τρένου για το χρονικό διάστηµα 6s 8s. 23

24 12 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το φυσικό µέγεθος από τη Στήλη Α και δίπλα το σύµβολο της µονάδας από τη Στήλη Β που αντιστοιχεί σωστά σ' αυτό. Στήλη Α Στήλη Β χρόνος(t) m/s µάζα(m) m µετατόπιση( χ) kg ταχύτητα(υ) s δύναµη(f) N/m 2 Κινητική ενέργεια(εκιν) N J 2. α) Να διατυπωθεί ο πρώτος νόµος του Νεύτωνα. Πότε ένα υλικό σηµείο ισορροπεί; β) Να αναφέρετε τις βασικές διαφορές µεταξύ µάζας και βάρους 3. Να συµπληρωθεί το κείµενο µε τις κατάλληλες λέξεις. Το σύνολο των διαδοχικών απ τις οποίες περνά ένα κινούµενο σώµα βρίσκονται πάνω σε µια γραµµή που ονοµάζεται της κίνησης. Ορίζουµε µέση ταχύτητα το πηλίκο του που διήνυσε ένα κινητό σε ορισµένο, προς το αυτό. Μια κίνηση στην οποία η διατηρείται σταθερή ονοµάζεται. κίνηση. Σε κάθε ευθύγραµµη οµαλή κίνηση το διάγραµµα της θέσης σε συνάρτηση µε το χρόνο είναι. που περνά απ την των αξόνων ενώ το διάγραµµα της ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο είναι ευθεία.. στον άξονα των χρόνων. 4. Ένα σώµα µάζας m έχει ταχύτητα υ και κινητική ενέργεια 100J. Αν διπλασιαστεί η ταχύτητά του τότε η κινητική του ενέργεια θα γίνει: α) 0 β) 100 J γ) 200J δ) 400J Ποια είναι η σωστή απάντηση; ικαιολογήστε την απάντησή σας 5. α) Τι αποτελέσµατα µπορεί να προκαλέσει µια δύναµη; β) Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται οι δυνάµεις; Να αναφέρετε δύο παραδείγµατα για κάθε κατηγορία. 6. Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η µεταβολής της θέσης ενός οχήµατος µε το χρόνο. 24

25 Να µεταφέρετε στην κόλλα σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα τη λέξη Σωστό αν θεωρείτε ότι είναι σωστή ή Λάθος αν θεωρείτε ότι είναι λανθασµένη. α) Στα πρώτα 50s της κίνησής του το όχηµα µετατοπίστηκε κατά 100m. β) Στο διάστηµα 0 έως 100 s το όχηµα µετατοπίστηκε κατά 100m. γ) Στο διάστηµα 50 έως 100s το όχηµα παρέµεινε ακίνητο. δ) Η συνολική µετατόπιση του οχήµατος είναι 200m. ε) Το συνολικό µήκος της διαδροµής του οχήµατος είναι 200m 7. Με τη βοήθεια ενός σχοινιού ασκείται µια σταθερή οριζόντια δύναµη σε ένα κιβώτιο που κινείται ευθύγραµµα και οµαλά πάνω σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο. Αν η δύναµη του βάρους που ασκείται στο κιβώτιο έχει µέτρο w =120 Ν και η δύναµη της τριβής T=90 Ν: α) Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάµεις που ασκούνται στο κιβώτιο β) Υπολογίστε το µέτρο της δύναµης που ασκεί το σκοινί και γ) το µέτρο της συνισταµένης δύναµης που ασκεί το έδαφος. 8. Από τη θέση Α που βρίσκεται σε ύψος Η=1,8m αφήνεται να κινηθεί µε την επίδραση µόνο του βάρους του ένα σώµα µάζας m=2kg. Να υπολογίσετε : α) την δυναµική και την µηχανική ενέργεια του σώµατος στη θέση Α β) την κινητική ενέργεια του σώµατος σε µια θέση Β, αν η δυναµική βαρυτική ενέργεια είναι 10J γ) την µηχανική ενέργεια και τη ταχύτητα του σώµατος ελάχιστα πριν φτάσει στο έδαφος ( ίνεται g=10m/s 2 ) 9. α) Πώς ορίζεται η ισχύς και τι εκφράζει; Να γράψετε την αντίστοιχη µαθηµατική σχέση και να δώσετε την µονάδα της στο SI. β) Ένας γερανός ασκεί δύναµη 1000Ν και ανυψώνει ένα κιβώτιο µε σταθερή ταχύτητα σε ύψος 12m. Αν ο χρόνος που χρειάστηκε ήταν 6s να υπολογιστεί η ισχύς του. 25

26 13 Ερώτηση 1 Ι) α) Σε ένα ποτήρι που περιέχει υγρό πυκνότητας ρυ = 1 g/cm 3, βυθίζουµε µία σφαίρα που έχει πυκνότητα ρ1 = 1,2 g/cm 3 και την αφήνουµε ελεύθερη. Σε ποια από τις θέσεις Α, Β, Γ του σχήµατος θα ισορροπήσει η σφαίρα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. β) Αν βυθίσουµε µία δεύτερη σφαίρα που έχει πυκνότητα ρ2=0,8g/cm 3 και την αφήσουµε, σε ποια από τις θέσεις Α, Β, Γ θα ισορροπήσει; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε κάθε µία από τις επόµενες προτάσεις µε τη λέξη Σωστή ή µε τη λέξη Λάθος. α) Η θέση ενός σώµατος καθορίζεται πάντοτε ως προς ένα σηµείο αναφοράς. β) Η µετατόπιση και η ταχύτητα είναι διανυσµατικά µεγέθη που έχουν την ίδια κατεύθυνση. γ) Στην ευθύγραµµη κίνηση το πρόσηµο της ταχύτητας δείχνει τη φορά κίνησης. ΙΙΙ) α) Ένα τρένο κινείται ευθύγραµµα και σε κάθε 1s µετακινείται 5m προς την ίδια κατεύθυνση. Η ταχύτητα του τρένου είναι σταθερή ; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. β) Ποιο είναι το είδος της κίνησης του τρένου ; Ερώτηση 2 Ι ) Να χαρακτηρίσετε κάθε µία από τις επόµενες προτάσεις µε τη λέξη Σωστή ή µε τη λέξη Λάθος. α) Στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση η µέση ταχύτητα είναι ίση µε τη στιγµιαία ταχύτητα. β) Στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση η µετατόπιση είναι ανάλογη µε το χρόνο κίνησης. γ) Όταν ένα αυτοκίνητο κινείται σε στροφή και το ταχύµετρο δείχνει συνεχώς την ίδια ένδειξη, τότε η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι σταθερή. ΙΙ) Τα επόµενα διαγράµµατα αντιστοιχούν σε τρία οχήµατα Α, Β, Γ τα οποία µπορούν να κινούνται ευθύγραµµα στον άξονα x x. Το όχηµα Α κάνει 26

27 ευθύγραµµη οµαλή κίνηση, το όχηµα Β κάνει µεταβαλλόµενη κίνηση, ενώ το όχηµα Γ είναι ακίνητο. Να αντιστοιχίσετε κάθε ένα από τα διαγράµµατα (1, 2, 3) σε κάθε όχηµα (Α, Β, Γ). ΙΙΙ) Πως ονοµάζεται το όργανο µέτρησης της δύναµης ; Σε ποια ιδιότητα βασίζεται η λειτουργία του ; Ερώτηση 3 Ι) α) Ποια δύναµη ονοµάζουµε (γήινο) βάρος ή βαρυτική δύναµη ; Ποια διεύθυνση και ποια φορά έχει το βάρος ενός σώµατος που βρίσκεται κοντά στο έδαφος ; β) Όταν αυξάνεται η απόσταση ενός σώµατος από το έδαφος, τότε το βάρος του σώµατος : i) αυξάνεται, ii) µειώνεται, iii) παραµένει σταθερό. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε κάθε µία από τις επόµενες προτάσεις µε τη λέξη Σωστή ή µε τη λέξη Λάθος. α) Η τριβή έχει τέτοια φορά ώστε να αντιστέκεται στην κίνηση του σώµατος πάνω στην επιφάνεια. β) Όταν σε ένα σώµα ασκούνται δύο δυνάµεις µε ίσα µέτρα και αντίθετες κατευθύνσεις, τότε το σώµα ισορροπεί. γ) Όταν ένα σώµα κάνει ευθύγραµµη οµαλή κίνηση, η συνισταµένη δύναµη έχει την κατεύθυνση της ταχύτητας. ΙΙΙ) Σε µία σφαίρα ασκούνται ταυτόχρονα δύο δυνάµεις που έχουν µέτρα F1=8N, F2=6Ν και έχουν : α) ίδια κατεύθυνση, β) αντίθετες κατευθύνσεις. Να υπολογίσετε το µέτρο της συνισταµένης των δύο δυνάµεων σε κάθε περίπτωση. Να σχεδιάσετε στην κόλλα σας ένα σχήµα για κάθε περίπτωση και να σηµειώσετε στο σχήµα τις δύο δυνάµεις και τη συνισταµένη τους. Ερώτηση 4 Ι) Ένα κιβώτιο που έχει βάρος Β = 20 Ν είναι ακίνητο πάνω στο δάπεδο, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα. Ασκούµε στο κιβώτιο µία οριζόντια δύναµη F=10Ν µε φορά προς τα δεξιά, αλλά αυτό παραµένει ακίνητο. α) Να µεταφέρετε το σχήµα στην κόλλα σας και να σχεδιάσετε τις δύο αυτές δυνάµεις. β) Ποιες άλλες δυνάµεις ασκούνται στο κιβώτιο ; Να σχεδιάσετε και τις δυνάµεις αυτές στο ίδιο σχήµα και να υπολογίσετε τα µέτρα τους. ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε κάθε µία από τις επόµενες προτάσεις µε τη λέξη Σωστή ή µε τη λέξη Λάθος. 27

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

10,0 0 11,5 0,5 13,0 1,0 15,0 1,5 16,0 2,0. www.ylikonet.gr 1

10,0 0 11,5 0,5 13,0 1,0 15,0 1,5 16,0 2,0. www.ylikonet.gr 1 σε µια διάσταση. Οµάδα Β. 1.2.1. Ελαστική παραµόρφωση και σκληρότητα ελατηρίου. Στο διάγραµµα δίνεται η γραφική παράσταση της δύναµης που ασκείται σε δύο ελατήρια σε συνάρτηση µε την επιµήκυνση των ελατηρίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική Α ΤΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική ΜΕΡΟΣ 1 : Ευθύγραμμες Κινήσεις 1. Να επαναληφθεί το τυπολόγιο όλων των κινήσεων - σελίδα 2 (ευθύγραμμων και ομαλών, ομαλά μεταβαλλόμενων) 2. Να επαναληφθούν όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η ορµή ενός σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8) ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1 Β1. Στο σχολικό εργαστήριο μια μαθήτρια περιεργάζεται ένα ελατήριο και λέει σε συμμαθητή της: «Θα μπορούσαμε να βαθμολογήσουμε αυτό το ελατήριο και με τον τρόπο αυτό να κατασκευάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ- Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 0 Μαΐου 05 Ώρα : 0:0 - :00 ΘΕΜΑ 0 (µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ: 27 Μαίου 2011 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΩΡΑ: 11.00 1.00 ΒΑΘΜΟΣ: Αριθμητικά:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014 minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/014 minimath.eu Περιεχόμενα Κινηση 3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 5 Δυναμικη 7 Οι νόμοι του Νεύτωνα 7 Τριβή 8 Ομαλη κυκλικη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επανάληψης φυσικής β γυμνασίου

Οδηγός επανάληψης φυσικής β γυμνασίου Οδηγός επανάληψης φυσικής β γυμνασίου ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Τι ονομάζεται συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων ; Β.α. Πότε δύο δυνάμεις ονομάζονται αντίθετες και πότε αντίρροπες ; β. Μπορεί δυο αντίρροπες δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ.

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2.21. Έργο και µέγιστη Κινητική Ενέργεια. Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή περνά από την θέση x=0 έχοντας ταχύτητα υ 0 =8m/s,

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Μαΐου 15 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Δυναμιική.. Θέμα 1 ο 1. Συμπληρώστε την παρακάτω πρόταση. H αρχή της αδράνειας λέει ότι όλα ανεξαιρέτως τα σώματα εκδηλώνουν μια τάση να διατηρούν την... 2. Ένα αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένας μικρός μεταλλικός κύβος βρίσκεται αρχικά ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στον κύβο ασκείται την χρονική στιγμή t= 0 s οριζόντια δύναμη της οποίας η τιμή σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011. Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:...

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011. Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:... ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 010-011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 011 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:... Ημερομηνία: 7/05/011 Διάρκεια: ώρες Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 014 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Το έργο μίας από τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα. α. είναι μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο β. έχει πρόσημο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο φύλλο των απαντήσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Αποτελείται από 6 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις.

ΜΕΡΟΣ Α Αποτελείται από 6 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις. ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡ.: 02/06/2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ Ονοματεπώνυμο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες Τάξη: ΟΔΗΓΙΕΣ : α) Το εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:...

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:... 1 ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:... Ημερομηνία: 3/06/2014 Διάρκεια: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο:...

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουμε πλήρως, αρκεί να γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΔΥΝΑΜΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1 A' ΛΥΚΕΙΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1. Το µέτρο της µετατόπισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός 1 ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Βιομηχανική επανάσταση ατμομηχανές καύσιμα μηχανές απόδοση μιας μηχανής φως θερμότητα ηλεκτρισμός κ.τ.λ Οι δυνάμεις δεν επαρκούν πάντα στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων Ανεπαρκείς

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1. Να αναφέρετε ποια από τα σώματα που φαίνονται στην εικόνα κινούνται. Α. Ως προς τη Γη B. Ως προς το αυτοκίνητο. Α. Ως προς τη Γη κινούνται το αυτοκίνητο, το αεροπλάνο και ο γλάρος.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2.

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2. 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr γ) πr 2 δ) καµία από τις παραπάνω τιµές Το µέτρο της µετατόπισης που έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗ ΤΡΟΧΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. Παρατηρώντας τις εικόνες προσπαθήστε να ορίσετε τις θέσεις των διαφόρων ηρώων των κινουμένων σχεδίων. Ερώτηση: Πότε ένα σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 013-014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 1 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα στο σχήμα και ονόμασε

Διαβάστε περισσότερα

Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις.

Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις. F 2=2N F 1=6N F 3=3N F 4=5N (α) (β) F 5=4N F 6=1N F 7=3N (γ) Να σχεδιάσετε και

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική στο επίπεδο. Ομάδα Γ.

Δυναμική στο επίπεδο. Ομάδα Γ. 1.3.21. Η τριβή και η κίνηση. στο επίπεδο. Ομάδα Γ. Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής μ=μ s =0,2. Σε μια στιγμή t 0 =0 στο σώμα ασκείται μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις.

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. 1.1. Μηχανικές. 1) Εξισώσεις ΑΑΤ Ένα υλικό σηµείο κάνει α.α.τ. µε πλάτος 0,1m και στην αρχή των χρόνων, βρίσκεται σε σηµείο Μ µε απο- µάκρυνση 5cm, αποµακρυνόµενο από τη θέση ισορροπίας. Μετά από 1s περνά

Διαβάστε περισσότερα

(ΙΙ) τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας.

(ΙΙ) τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. ΘΕΜΑ Β Β 1. Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από αρχικό μικρό ύψος H, πάνω από το έδαφος και εκτελώντας ελεύθερη πτώση πέφτει στο έδαφος. K (Ι) K (ΙΙ) K (ΙΙΙ) 0 Η y 0 H y 0 H y Α) Να επιλέξετε την σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ( ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ( ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 013-014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ( ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 50. Σε ένα σώμα μάζας m=2kg που ηρεμεί σε λείο επίπεδο ενεργεί οριζόντια δύναμη F=10Ν για χρόνο t=20s. Να βρεθεί πόσο διάστημα διανύει το σώμα σε χρόνο 25s και να γίνει γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο.

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. 3.01. Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου. Στις κορυφές Β και Γ ενόςισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α= 2cm, βρίσκονται ακλόνητα δύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 =2µC και q 2 αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t = 2 s έχει ταχύτητα μέτρου υ 4. s γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1 Ν.

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t = 2 s έχει ταχύτητα μέτρου υ 4. s γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1 Ν. ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένα παιγνίδι - αυτοκινητάκι μάζας 1 Kg είναι ακίνητο στη θέση x = 0 m. Την χρονική στιγμή t = 0 s ξεκινά να κινείται ευθύγραμμα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές της θέσης του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

4.1.α. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. 4.1.22. Κρούση και τριβές. 4.1.23. Κεντρική ανελαστική κρούση

4.1.α. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. 4.1.22. Κρούση και τριβές. 4.1.23. Κεντρική ανελαστική κρούση 4.1.α.. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. Μια πλάκα µάζας Μ=4kg ηρεµεί στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς k=250ν/m, το άλλο άκρο του οποίου στηρίζεται στο έδαφος. Εκτρέπουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΤΑΞΗ: A` ΗΜΕΡ: 03/06/2011

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΤΑΞΗ: A` ΗΜΕΡ: 03/06/2011 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΤΑΞΗ: A` ΗΜΕΡ: 03/06/2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :.. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες Τμήμα:. ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Το εξεταστικό δοκίμιο

Διαβάστε περισσότερα

Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N.

Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N. ΘΕΜΑ Β Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N. Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. Ο ρυθμός με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που σχεδιάσατε, σε συνάρτηση με τα βάρη Β 1 και Β 2 των δύο σφαιρών. Μονάδες 7

Β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που σχεδιάσατε, σε συνάρτηση με τα βάρη Β 1 και Β 2 των δύο σφαιρών. Μονάδες 7 Β ΘΕΜΑ Β 1. Δύο μεταλλικές σφαίρες Σ 1, Σ 2 έχουν βάρη Β 1 και Β 2 αντίστοιχα και κρέμονται ακίνητες με τη βοήθεια λεπτών νημάτων αμελητέας μάζας από την οροφή, όπως παριστάνεται στο σχήμα. Α) Να μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ 1 0 1 Σελίδα 1

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ 1 0 1 Σελίδα 1 1 ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ-Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ ΘΕΜΑ Β1. Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από αρχικό μικρό ύψος H, πάνω από το έδαφος και εκτελώντας ελεύθερη πτώση πέφτει στο έδαφος. Η γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 29 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες 1) Το δοκίµιο αποτελείται από οκτώ (8) σελίδες και δέκα (10) θέµατα. 2) Να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

κάθετη δύναμη εμβαδόν επιφάνειας Σύμβολο μεγέθους Ορισμός μεγέθους Μονάδα στο S.I.

κάθετη δύναμη εμβαδόν επιφάνειας Σύμβολο μεγέθους Ορισμός μεγέθους Μονάδα στο S.I. 4.1 Η πίεση ονομάζουμε το μονόμετρο φυσικό μέγεθος που ορίζεται ως το πηλίκο του μέτρου της συνολικής δύναμης που ασκείται κάθετα σε μια επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. πίεση = κάθετη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη Κεφάλαιο 1 ο Φυσικά μεγέθη 1.1. Μέγεθος Μέγεθος είναι κάθε ποσότητα η οποία μπορεί να μετρηθεί. 1.2. Μέτρηση Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη. 1.. Φυσικά μεγέθη Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ- ΛΕΜΕΣΟΣ Σχολική Χρονιά: 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ MAIOY - ΙΟΥΝΙΟΥ. Ονοματεπώνυμο:.. Τμήμα:

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ- ΛΕΜΕΣΟΣ Σχολική Χρονιά: 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ MAIOY - ΙΟΥΝΙΟΥ. Ονοματεπώνυμο:.. Τμήμα: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ- ΛΕΜΕΣΟΣ Σχολική Χρονιά: 011-01 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ MAIOY - ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: Α Ενιαίου Λυκείου Ημερομηνία:17/05/01 Χρόνος: ΩΡΕΣ Ονοματεπώνυμο:.. Τμήμα: Οδηγίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 17 Μαίου, 2009 Ώρα: 10:00-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ

Κυριακή, 17 Μαίου, 2009 Ώρα: 10:00-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 5 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ Κυριακή, 17 Μαίου, 2009 Ώρα: 10:00-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ 1. α) Ζεύγος δυνάμεων Δράσης Αντίδρασης είναι η δύναμη που ασκεί ο μαθητής στο έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α (μονάδες 30) Το μέρος Α αποτελείται από έξι (6) θέματα. Να απαντήσετε και στα έξι (6). Κάθε θέμα βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α (μονάδες 30) Το μέρος Α αποτελείται από έξι (6) θέματα. Να απαντήσετε και στα έξι (6). Κάθε θέμα βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ. ΛΟΥΚΑ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 211-212 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 212 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Ημερομηνία: 3/5/212 Τάξη: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο Φυσική Β Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις κινήσεις των σωμάτων. Το επόμενο βήμα είναι να αναζητήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός της δύναµης. Παραδείγµατα δυνάµεων

Ορισµός της δύναµης. Παραδείγµατα δυνάµεων Ανύψωση βαρών Παραδείγµατα δυνάµεων Κλώτσιµα µπάλας Άπωση µαγνητών Φύσηµαανέµου 1 Ορισµός της δύναµης Ηεξάσκηση δύναµης σε κάποιο σώµα όπως Κλώτσιµα µπάλας Φύσηµα ανέµου Συµπίεση ελατηρίου έχουν σαν αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις Α1 έως Α3 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α1. Το μέτρο της

Διαβάστε περισσότερα

7. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις με εξισώσεις,

7. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις με εξισώσεις, 1. Κάθε ελατήριο του σχήματος έχει το ένα άκρο του στερεωμένο σε ακίνητο σημείο και το άλλο του άκρο προσδεμένο στο σώμα Σ. Οι σταθερές των δύο ελατηρίων είναι Κ 1 =120Ν/m και Κ 2 =80N/m. To σώμα Σ, έχει

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_3.Φλ1(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 ο Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή Απριλίου 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

A Λυκείου 9 Μαρτίου 2013

A Λυκείου 9 Μαρτίου 2013 Θεωρητικό Μέρος A Λυκείου 9 Μαρτίου 2013 Θέμα 1 ο Στις ερωτήσεις A1, A2, A3, A4 και Β μία μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναφέρετε δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες ασκείται δύναµη πάνω σε ένα σώµα αλλά δεν παράγεται έργο.

2. Αναφέρετε δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες ασκείται δύναµη πάνω σε ένα σώµα αλλά δεν παράγεται έργο. 4.4 Κεφάλαιο 4: Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4.4.1 Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. ύο σώµατα έχουν ίσες µάζες και ίσες κινητικές ενέργειες. Να συγκριθούν οι ορµές τους. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ µηχανική, χηµική, θερµότητα, βαρυτική, ηλεκτρική, µαγνητική, πυρηνική, ραδιοενέργεια, τριβής, κινητική, δυναµική Περιεχόµενα Κεφαλαίου 8 Συντηρητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στη κολλά σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα δυνάµεων

Παραδείγµατα δυνάµεων ΥΝΑΜΕΙΣ Παραδείγµατα Ορισµός της δύναµης Χαρακτηριστικά της δύναµης Μάζα - Βάρος Μέτρηση δύναµης ράση - αντίδραση Μέτρηση δύναµης Σύνθεση - ανάλυση δυνάµεων Ισορροπία δυνάµεων 1 Ανύψωση βαρών Παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ.

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ. 1.1. Οµάδα Γ. 1.1.21. Πληροφορίες από το διάγραµµα θέσης-χρόνου..ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα και στο διάγραµµα βλέπετε τη θέση του σε συνάρτηση µε το χρόνο. i) Βρείτε την κλίση στο διάγραµµα x-t στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ. Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ. Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί απλή αρμονική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έργο-Ισχύς-Ενέργεια

Κεφάλαιο 1: Έργο-Ισχύς-Ενέργεια Κεφάλαιο 1: Έργο-Ισχύς-Ενέργεια Έργο «Έργο δύναμης ονομάζουμε το γινόμενο της δύναμης F επί τη μετατόπιση Δχ του σημείου εφαρμογής της, κατά τη διεύθυνση της. Αυτό εκφράζει την ενέργεια που μεταφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στις δυνάμεις

Ασκήσεις στις δυνάμεις 0 Ασκήσεις στις δυνάμεις Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 0 1 1) «Κατά τη σύγκρουση ενός φορτηγού με ένα αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο δέχεται δύναμη μεγαλύτερου μέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

4 η Εργασία F 2. 90 o 60 o F 1. 2) ύο δυνάµεις F1

4 η Εργασία F 2. 90 o 60 o F 1. 2) ύο δυνάµεις F1 4 η Εργασία 1) ύο δυνάµεις F 1 και F 2 ασκούνται σε σώµα µάζας 5kg. Εάν F 1 =20N και F 2 =15N βρείτε την επιτάχυνση του σώµατος στα σχήµατα (α) και (β). [ 2 µονάδες] F 2 F 2 90 o 60 o (α) F 1 (β) F 1 2)

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

1. Δύο σώματα έχουν ίσες μάζες και κινητικές ενέργειες. Να συγκριθούν οι ορμές τους. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

1. Δύο σώματα έχουν ίσες μάζες και κινητικές ενέργειες. Να συγκριθούν οι ορμές τους. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 4.4 Κεφάλαιο 4: Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4.4.1 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 1. Δύο σώματα έχουν ίσες μάζες και κινητικές ενέργειες. Να συγκριθούν οι ορμές τους. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 2. Αναφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 05 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ Φυσική Β Γυμνασίου Εισαγωγή Τα πάντα γύρω μας κινούνται. Στο διάστημα όλα τα ουράνια σώματα κινούνται. Στο μικρόκοσμο συμβαίνουν κινήσεις που δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε άμεσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 3 Η Παγκύπρια Ολυµπιάδα Φυσικής Α Λυκείου ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 3 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 5 Απριλίου 009 Ώρα : 10:00-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από επτά (7) θέµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στη Κυκλική Κίνηση

Ασκήσεις στη Κυκλική Κίνηση 1 Ασκήσεις στη Κυκλική Κίνηση 1.Δυο τροχοί ακτινών R 1=40cm και R 2=10cm συνδέονται με ιμάντα και περιστρέφονται ο πρώτος με συχνότητα f 1=4Hz, ο δε δεύτερος με συχνότητα f 2. Να βρεθεί ο αριθμός των στροφών

Διαβάστε περισσότερα

4 η Εργασία (Ηµεροµηνία Παράδοσης: 10-5-2004)

4 η Εργασία (Ηµεροµηνία Παράδοσης: 10-5-2004) Άσκηση (Μονάδες ) 4 η Εργασία (Ηµεροµηνία Παράδοσης: -5-4) Α) Αστροναύτης µάζας 6 Κg βρίσκεται µέσα σε διαστηµόπλοιο που κινείται µε σταθερή ταχύτητα προς τον Άρη. Σε κάποιο σηµείο του ταξιδιού βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 0. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 0. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικό διαγώνισµα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ λυκείου 009 ΘΕΜΑ 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σώµα

Διαβάστε περισσότερα

Πίεση ονομάζουμε το πηλικό της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μία επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής.

Πίεση ονομάζουμε το πηλικό της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μία επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΠΙΕΣΗ 4.1 Πίεση Είναι γνωστό ότι οι χιονοδρόμοι φορούν ειδικά φαρδιά χιονοπέδιλα ώστε να μπορούν να βαδίζουν στο χιόνι χωρίς να βουλιάζουν. Θα έχετε επίσης παρατηρήσει ότι τα μεγάλα και βαριά

Διαβάστε περισσότερα