ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου"

Transcript

1 ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 1

2 1 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Οι προτάσεις αφορούν την ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. Α. Το πηλίκο x/υ είναι σταθερό. Β. Η ταχύτητα είναι ανάλογη µε το χρόνο Γ. Η µετατόπιση είναι ανάλογη µε το χρόνο. Το διάγραµµα της ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο είναι ευθεία γραµµή παράλληλη στον άξονα του χρόνου. Ε. Το διάγραµµα της ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο είναι ευθεία γραµµή που περνάει από την αρχή των αξόνων. ΘΕΜΑ 2ο Στη διπλανή εικόνα δίνεται το διάγραµµα της θέσης σε συνάρτηση µε το χρόνο ενός δροµέα. Α. Τι είδους κίνηση εκτελεί ο δροµέας; Β. Πόση είναι η µετατόπιση του από τη χρονική στιγµή t1=4s µέχρι t2=8s; Γ. Να υπολογίσεις την ταχύτητα του δροµέα. ΘΕΜΑ 3ο Τι είναι η δύναµη και ποια είναι η µονάδα µέτρησης της δύναµης στο S.I; Ποιες είναι οι κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι δυνάµεις; Να αναφέρετε ένα παράδειγµα από κάθε κατηγορία. ΘΕΜΑ 4ο Ένα κιβώτιο βάρους 40Ν ισορροπεί πάνω σ ένα τραπέζι. Α. Να σχεδιάσεις τις δυνάµεις που ασκούνται στο τραπέζι και να υπολογίσεις τα µέτρα τους. Β. Να υπολογίσεις το µέτρο της δύναµης που ασκεί το κιβώτιο στο τραπέζι και να τη σχεδιάσεις. ΘΕΜΑ 5ο Α. Να γράψετε τέσσερις διαφορές µεταξύ µάζας και βάρους. Β. Πόσο θα είναι το βάρος ενός ανθρώπου στον Άρη όταν η µάζα του είναι m=50 kg και η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνειά του Άρη είναι 3,8m/sec 2 ; ΘΕΜΑ 6ο 2

3 Α. Τι ονοµάζεται αδράνεια της ύλης και ποιο είναι το µέτρο της; Β. Πότε ένα φορτηγό έχει µεγαλύτερη αδράνεια, όταν είναι φορτωµένο µε εµπόρευµα ή όταν είναι άδειο; Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. ΘΕΜΑ 7ο Α. Τι ονοµάζεται πίεση και ποιος είναι ο µαθηµατικός της τύπος; Β. Γιατί ένας χιονοδρόµος χρησιµοποιεί χιονοπέδιλα µεγάλης επιφάνειας; ΘΕΜΑ 8ο A. Πότε µία δύναµη λέµε ότι παράγει έργο; Ποια η µονάδα έργου στο S.I.; Β. Πότε το έργο µιας δύναµης είναι: α. θετικό β. µηδέν γ. αρνητικό ΘΕΜΑ 9 Από ύψος 3,6m αφήνουµε να πέσει ελεύθερα µια πέτρα που έχει µάζα 1Kg. Πόσο είναι το µέτρο της ταχύτητας µε την οποία η πέτρα φτάνει στο έδαφος; ίνεται g=10m/s 2. 3

4 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασµένες τις παρακάτω προτάσεις. Α) Ένα σώµα χαµηλής θερµοκρασίας είναι δυνατόν να περικλείει περισ-σότερη θερµική ενέργεια από ένα άλλο υψηλότερης. Β) Θερµοκρασία δωµατίου 20 0 C αντιστοιχεί σε θερµοκρασία 393 Κ. Γ) Η αντικειµενική µέτρηση της θερµοκρασίας ενός σώµατος γίνεται µε το κατάλληλο θερµόµετρο. ) Η θερµότητα είναι µια µορφή ενέργειας. 2. Ένας µεταλλικός κύλινδρος µάζας 500g απορροφά θερµότητα 500J και η θερµοκρασία του αυξάνεται από τους 20 0 C στους 30 0 C. Να υπολογίσεις την ειδική θερµότητα του µετάλλου. 3. Σ ένα κρίκο συνδέονται δύο νήµατα. Μέσω των νηµάτων ασκούνται στον κρίκο δύο δυνάµεις µε µέτρα F1=6N και F2= 8N. Πόση είναι η συνολική δύναµη που ασκείται στον κρίκο, όταν οι δύο δυνάµεις έχουν: α) ίδια κατεύθυνση, β) σχηµατίζουν γωνία Χρησιµοποιώντας τον κατάλληλο νόµο του Νεύτωνα να ερµηνεύσεις : Α) την κίνηση µιας βάρκας Β) Την ενεργοποίηση της ζώνης ασφάλειας που φοράς στο αυτοκίνητο, όταν ο οδηγός του φρενάρει απότοµα. 5. Να αναφέρεις τέσσερις βασικές διαφορές ανάµεσα στη µάζα και το βάρος. 6. α) Πως ορίζεται το έργο σταθερής δύναµης που έχει την ίδια κατεύθυνση µε την µετατόπιση του σώµατος ; β) Πότε µια δύναµη F δεν παράγει έργο; Να αναφέρετε παραδείγµατα. 7. Το διάγραµµα ταχύτητας - χρόνου για ένα κινητό φαίνεται στο σχήµα. α) Ποια είναι η ταχύτητα του κινητού; β) Πόση απόσταση διανύθηκε σε χρόνο 2s; γ) Να κατασκευάσετε το διάγραµµα θέσης - χρόνου. 4

5 8. Η δυναµική ενέργεια ενός σώµατος βάρους 40Ν που βρίσκεται στην ταράτσα ενός κτιρίου είναι 800J.Να βρείτε α) πόσο είναι το ύψος του κτιρίου και β) την κινητική ενέργεια που θα έχει το σώµα, εάν κάνει ελεύθερη πτώση, στο µέσο της διαδροµής του. 9. Ένα µεταλλικό σώµα έχει µάζα 252g και πυκνότητα 8,4 g/cm³. Κόβουµε το σώµα σε δύο ίσα κοµµάτια. Να µεταφέρετε στην κόλλα σας συµπληρωµένες τις παρακάτω προτάσεις και να τις δικαιολογήσετε. Α) Η πυκνότητα κάθε κοµµατιού είναι g/cm ³. Β) Ο όγκος του µεταλλικού σώµατος είναι cm³. 5

6 3 ΘΕΜΑΤΑ 1. Σηµειώστε στο γραπτό σας «Σωστό» ή «Λάθος» για κάθε µια από τις παρακάτω προτάσεις: α. Αδράνεια είναι η τάση των σωµάτων να αλλάζουν την κινητική τους κατάσταση. β. Οταν ένα σώµα κινείται µε σταθερή ταχύτητα δεν ισορροπεί. γ. Για να ισορροπεί ένα σώµα πρέπει οπωσδήποτε να µην ασκούνται δυνάµεις σε αυτό. 2. Μια πέτρα ακανόνιστου σχήµατος µάζας 50 gr βυθίζεται µέσα σε δοχείο µε νερό οπότε η στάθµη του νερού ανεβαίνει όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα. Να βρεις την πυκνότητα του υλικού της πέτρας. 3. Ένα αυτοκίνητο µετατοπίζεται κατά 120 m σε χρονικό διάστηµα 4 s µε σταθερή ταχύτητα. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου.μετά να κάνετε τα διαγράµµατα ταχύτητας-χρόνου και θέσης- χρόνου.(την χρονική στιγµή 0s το αυτοκίνητο είναι στη θέση χ=0m). 4. Συµπληρώστε τα κενά στο γραπτό σας: Το βάρος είναι.(α) µε µονάδα µέτρησης.(β). Το βάρος ενός σώµατος..(γ) όσο αυξάνεται το ύψος από την επιφάνεια του εδάφους. Το µετράµε µε το..(δ). Εχει διεύθυνση.(ε) και φορά..(στ). 5. Τί λέει ο νόµος της υδροστατικής πίεσης (µε λόγια και µαθηµατικό τύπο). 6. Να κάνετε την αντιστοίχιση στο γραπτό σας : (α) µονόµετρο µέγεθος (β)διανυσµατικό µέγεθος (1) Μάζα (γ)µονάδα µέτρησης : 1Kg (δ)στο διάστηµα γίνεται 0 (2)Βάρος (ε)είναι µέτρο της αδράνειας (στ)στην Σελήνη είναι όσο και στην Γή. 7. Εξηγήστε γιατί η πινέζα έχει µυτερή µύτη και πλατύ κεφάλι (χρησιµοποιήστε τις έννοιες : πίεση-παραµόρφωση-δύναµη-επιφάνεια). 6

7 8. Αρχή του Αρχιµήδη. (µε λόγια και µαθηµατικό τύπο). 9. Πότε ένα σώµα έχει βαρυτική δυναµική ενέργεια; Πώς υπολογίζεται η βαρυτική δυναµική ενέργεια; (µε λόγια και τύπο ). 7

8 4 1ο. Συµπληρώστε το παρακάτω κείµενο. Μια κίνηση στην οποία η.. διατηρείται σταθερή, ονοµάζεται ευθύγραµµη... κίνηση. Σ αυτό το είδος κίνησης οι µετατοπίσεις είναι. µε τα.. διαστήµατα µέσα στα οποία πραγµατοποιούνται, και το διάγραµµα της θέσης σε συνάρτηση µε το χρόνο είναι. 2ο. Να συµπληρωθούν τα κενά στον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται σε µια ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. ΧΡΟΝΟΣ t (s) ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (M) TAXYTHTA (m/s) ο.Συµπληρώστε το παρακάτω κείµενο. Η τάση των σωµάτων να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε µεταβολή της κινητικής τους κατάστασης λέγεται. Ένα σώµα συνεχίζει να παραµένει.. ή να κινείται ευθύγραµµα και. εφόσον η συνολική δύναµη που ασκείται πάνω του είναι. Η µάζα είναι το µέτρο της.. ενός σώµατος. 4ο. Ένα κουτί µάζας 2 Kgr βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο χωρίς τριβές και του ασκείται µια σταθερή οριζόντια δύναµη µε µέτρο 10Ν.Ποιά από τις πα-ρακάτω προτάσεις είναι σωστή: To κουτί θα κινηθεί µε (α) σταθερή ταχύτητα 5m/s, (β)σταθερή ταχύτητα20m/s, (γ) µεταβαλλόµενη ταχύτητα. 5ο Να ερµηνεύσετε γιατί : (α) Οι καµήλες έχουν µεγάλα επίπεδα πέλµατα (β) Κόβονται τα δάχτυλά µας όταν σηκώσουµε ένα βαρύ δέµα από το νήµα που είναι δεµένο. 6ο. α) ιατυπώστε το θεώρηµα διατήρησης της µηχανικής ενέργειας. β )Αν γνωρίζετε ότι η τεντωµένη χορδή ενός τόξου έχει δυναµική ενέργεια 50J, πόση θα είναι η κινητική ενέργεια του βέλους όταν εκτοξεύεται από το τόξο. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 8

9 7ο. Να χαρακτηρίσετε µε Σ τις προτάσεις µε ορθό επιστηµονικά περιεχόµενο και µε Λ αυτές που είναι λανθασµένο. α) Όλα τα θερµόµετρα πρέπει να έχουν µια κλίµακα µέτρησης. β) Όλα τα θερµόµετρα µπορούν να µετρήσουν µια οποιαδήποτε θερµοκρασία. γ) Στην κλίµακα Κέλβιν δεν υπάρχουν αρνητικές θερµοκρασίες. 8ο. Συµπληρώστε το παρακάτω κείµενο. Θερµότητα ονοµάζεται η.. που µεταφέρεται από σώµα.. θερµοκρασίας σε σώµα..όταν οι θερµοκρασίες των δυο σωµάτων.. τότε η... ενέργειας...οι θερµοκρασίες των σωµάτων είναι.τότε λέµε ότι τα σώµατα βρίσκονται σε.ισορροπία. 9ο. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η θερµική ενέργεια ενός σώµατος. 9

10 5 ΘΕΜΑΤΑ 1. Να συµπληρώσετε τα κενά µε τις κατάλληλες λέξεις : Η θέση ενός αντικειµένου καθορίζεται σε σχέση µε ένα ---(1α) (1β)---. Για τον προσδιορισµό ενός διανυσµατικού µεγέθους απαιτείται εκτός από το µέτρο του και η ---(2)--- του, δηλαδή η ---(3)--- και η ---(4)--- του. Η µέση διανυσµατική ταχύτητα ορίζεται ως το πηλίκο της ---(5)--- προς το αντίστοιχο ---(6α) (6β)---. Η ευθύγραµµη κίνηση στην οποία η διανυσµατική ταχύτητα διατηρείται σταθερή ονοµάζεται ευθύγραµµη ---(7)---. Όταν µεταβάλλεται το ---(8)--- ή η ---(9)--- της διανυσµατικής ταχύτητας ή και τα δυο, λέµε ότι έχουµε κίνηση µε ---(10)--- ταχύτητα. 2. Να κατατάξετε τα παρακάτω φυσικά µεγέθη σε µονόµετρα ή διανυσµατικά και να γράψετε τη µονάδα µέτρησης τους : µάζα, πυκνότητα, θέση, απόσταση (µήκος διαδροµής ), χρονικό διάστηµα, µετατόπιση, ταχύτητα, δύναµη, βάρος, άνωση. 3. Να εξηγήσετε µε βάση τους νόµους του Νεύτωνα τα παρακάτω φαινόµενα : α) Όταν ένα αεροπλάνο απογειώνεται, τα σώµατα των επιβατών «πέφτουν προς τα πίσω». β) Την κίνηση µιας βάρκας µε κουπιά. 4. Ένα αυτοκίνητο κινείται µε σταθερή ταχύτητα µέτρου 20 m/s. α) Να κατασκευάσετε το διάγραµµα της ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο. β) Να κατασκευάσετε το διάγραµµα της θέσης του αυτοκινήτου σε συνάρτηση µε το χρόνο. γ) Να υπολογίσετε τη µετατόπιση του αυτοκινήτου στο χρονικό διάστηµα µεταξύ των χρονικών στιγµών t1=2s και t2=5s της κίνησης. 5. Σε ένα σώµα ασκούνται δυο δυνάµεις µε µέτρα F1 =6Ν και F2 =8Ν. Πόση είναι η συνολική δύναµη (συνισταµένη) που ασκείται στο σώµα όταν οι δυο δυνάµεις έχουν: α) ίδια κατεύθυνση, β) αντίθετη κατεύθυνση, γ) σχηµατίζουν γωνία 90 0 ; 6. Nα χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις µε το γράµµα (Σ) αν είναι Σωστές και µε το γράµµα (Λ ) αν είναι Λανθασµένες : α) Η µάζα είναι το µέτρο της αδράνειας ενός σώµατος. β) Το βάρος αλλάζει από τόπο σε τόπο. γ) Η µάζα αλλάζει µε το υψόµετρο. 10

11 δ) Η µάζα και το βάρος συνδέονται µε τη σχέση m=w.g ε) Οι δυνάµεις δράση και αντίδραση ασκούνται πάνω στο ίδιο σώµα. στ) Η συνισταµένη δύναµη της δράσης και της αντίδρασης είναι µηδέν. 7. Σε ένα σώµα µάζας 5kg ασκείται µια σταθερή οριζόντια δύναµη F=40Ν. Το σώµα κινείται µε σταθερή ταχύτητα. α) Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα. β) Να υπολογίσετε τα µέτρα όλων των δυνάµεων. Να αιτιολογήσετε πλήρως τις απαντήσεις σας. ίνεται g=10m/s α) Τι περιγράφουµε µε την έννοια του έργου ; Με ποια σχέση υπολογίζουµε το έργο µιας δύναµης και σε ποια περίπτωση ισχύει αυτή; β) Πότε το έργο µιας δύναµης είναι θετικό, αρνητικό ή µηδέν ; 9. Από ένα σηµείο Α που απέχει ύψος h από το έδαφος αφήνουµε να πέσει ένα σώµα µάζας 0,5kg. Αν το σώµα έχει κινητική ενέργεια 40 J όταν φτάνει στο έδαφος, να βρείτε το ύψος από το οποίο αφέθηκε. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 11

12 6 1. α/ Να χαρακτηρίσεις τα παρακάτω µεγέθη ως µονόµετρα ή διανυσµατικά: απόσταση, µετατόπιση, θέση, χρονικό διάστηµα, ταχύτητα. β/ Ποια κίνηση ονοµάζεται ευθύγραµµη οµαλή; 2. Ένα όχηµα εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση και τη χρονική στιγµή tο = 0 βρίσκεται στη θέση χο = 0, ενώ τη χρονική στιγµή t1 = 10 s βρίσκεται στη θέση χ1 = 60 m. α/ Ποια είναι η ταχύτητα του οχήµατος; β/ Ποια είναι η µετατόπισή του σε χρονικό διάστηµα t = 20 s; γ/ Να γίνει για το όχηµα το διάγραµµα ταχύτητας - χρόνου 3. ύο δυνάµεις F1=8N και F2=6Ν είναι κάθετες µεταξύ τους. α/ Να σχεδιάσετε τις δυνάµεις β/ Να σχεδιάσετε τη συνισταµένη τους γ/ Να υπολογίσετε τη συνισταµένη τους 4. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές ανάµεσα στη µάζα και το βάρος ενός σώµατος; 5. Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: Οι δυνάµεις προκαλούν στην ταχύτητα ή προκαλούν.. των σωµάτων στα οποία ασκούνται. Ένα σώµα συνεχίζει να παραµένει. ή να κινείται ευθύγραµµα και. εφόσον δεν ασκείται σε αυτό. ή η.. των δυνάµεων που ασκούνται πάνω του είναι. Η µάζα είναι το µέτρο της.. ενός σώµατος. 6. Να συµπληρώσετε τον πίνακα : Ονοµα µεγέθους Σύµβολο µεγέθους Μονάδα µέτρησης στο S.Ι Μετατόπιση m/s m ύναµη 7. Εργο σταθερής δύναµης : Ορισµός Τύπος Μονάδα µέτρησης στο S.Ι 8. Σώµα µάζας m=2kg αφήνεται να πέσει από ύψος h=80 m. Να βρείτε την ταχύτητά του όταν φτάνει στο έδαφος ( ίνεται g=10 m/s2 ) Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αµελητέα. 12

13 9. Η ειδική θερµότητα ( c ) : α) Είναι χαρακτηριστικό του σώµατος β) Μετριέται σε 0C γ) Είναι χαρακτηριστικό του υλικού δ) Μετριέται σε Joule ε) Μετριέται σε J / kg.0 C Ποιες είναι οι σωστές προτάσεις; 13

14 7 ΘΕΜΑ 1ο Ποιες λέξεις συµπληρώνουν σωστά τις παρακάτω προτάσεις: Α. Όταν ένα σώµα ασκεί δύναµη σ ένα άλλο σώµα (δράση), τότε και το δεύτερο σώµα ασκεί δύναµη.. µέτρου και.. κατεύθυνσης στο πρώτο (αντίδραση). Β. Τα υγρά ασκούν δύναµη σε κάθε σώµα που βυθίζεται µέσα σε αυτά. Η δύναµη αυτή ονοµάζεται., είναι κατακόρυφη, µε φορά προς τα και το µέτρο της ισούται µε το.. του υγρού που εκτοπίζεται από το σώµα. ( Αρχή του Αρχιµήδη). ΘΕΜΑ 2ο Α. Να διατυπώσετε την πρόταση που αποτελεί τον πρώτο νόµο του Νεύτωνα. Β. Σε κάθε φυσικό µέγεθος της στήλης ( I ) να αντιστοιχίσετε τη µονάδα µέτρησής του από την στήλη ( II ) ( I ) ( II ) 1. Ταχύτητα α. J 2. Έργο β. Ν 3. Πίεση γ. m 4. ύναµη δ. Ν/m 2 5. Μετατόπιση ε. m/s ΘΕΜΑ 3ο Α. Ποια κίνηση ονοµάζουµε ευθύγραµµη οµαλή; Β. Να γράψετε τις εξισώσεις που περιγράφουν την κίνηση αυτή και να σχεδιάσετε τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις. ΘΕΜΑ 4ο Από αερόστατο που βρίσκεται σε ύψος h = 40m από το έδαφος αφήνουµε να πέσει ελεύθερα ένα σώµα µάζας m = 2kg. α. Να υπολογιστεί η αρχική δυναµική ενέργεια καθώς και η µηχανική ενέργεια του σώµατος. β. Να υπολογιστεί η δυναµική και η κινητική ενέργεια του σώµατος σε ύψος h = 20 m. γ. Να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια του σώµατος λίγο πριν χτυπήσει στο έδαφος. Να θεωρήσετε αµελητέα την αντίσταση του αέρα και επίπεδο µηδενικής βαρυτικής δυναµικής ενέργειας το έδαφος. ίνεται: g = 10m/s 2. ΘΕΜΑ 5ο A. Τι ονοµάζουµε αδράνεια ενός σώµατος; Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή λανθασµένες. 14

15 i. Oι δυνάµεις προκαλούν µεταβολή στην ταχύτητα και παραµόρφωση των σωµάτων στα οποία ασκούνται. ii. Όταν ένας αθλητής της άρσης βαρών κρατάει ακίνητη την µπάρα σε κάποιο ύψος η δύναµη που ασκεί σ αυτήν δεν παράγει έργο. iii. Κάθε σώµα το οποίο κινείται έχει κινητική ενέργεια. iv. Η τριβή είναι η δύναµη που ασκείται από ένα σώµα σε ένα άλλο όταν βρίσκονται σε επαφή και το ένα κινείται σε σχέση µε το άλλο. v. Όσο µεγαλύτερη µάζα έχει ένα σώµα τόσο µικρότερη αδράνεια παρουσιάζει. ΘΕΜΑ 6ο Στο διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνεται γραφικά η ταχύτητα ενός σώµατος το οποίο κινείται ευθύγραµµα σε συνάρτηση µε το χρόνο. α. Να προσδιορίσετε το είδος της κίνησης. β. Να υπολογίσετε την µετατόπιση του σώµατος για χρόνο t = 5s. γ. Να κατασκευάσετε το διάγραµµα θέσης - χρόνου αν γνωρίζετε ότι το σώµα τη χρονική στιγµή t0 = 0s βρίσκεται στη θέση x0 = 0m. ΘΕΜΑ 7ο Να σχεδιάσετε την συνισταµένη δύναµη και να βρείτε το µέτρο της στις εξής περιπτώσεις: ΘΕΜΑ 8ο Α. Στις επόµενες ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. i. Η επιµήκυνση ενός ελατηρίου: α. είναι ανεξάρτητη από τη δύναµη που ασκείται σ αυτό. β. είναι ανάλογη της δύναµης που ασκείται σ αυτό. γ. είναι αντιστρόφως ανάλογη της δύναµης που ασκείται σ αυτό. δ. τίποτα από τα παραπάνω. ii. Ένα σώµα µάζας m = 2kg κινείται µε ταχύτητα υ = 10m/s. Η κινητική ενέργειά του είναι: α. 10 J β. 30 J γ. 100 J δ. 400 J 15

16 iii. Το έργο µιας σταθερής δύναµης η οποία µετακινεί ένα σώµα κατά τη διεύθυνσή της ισούται µε το γινόµενο: α. του µέτρου της δύναµης επί το χρονικό διάστηµα για το οποίο αυτή ασκείται β. του µέτρου της δύναµης επί την ταχύτητα του σώµατος. γ. του µέτρου του σώµατος επί τη µετατόπιση του σώµατος. δ. τίποτα από τα παραπάνω. B. Να γραφεί η µαθηµατική σχέση που περιγράφει την υδροστατική πίεση και να ονοµαστούν τα σύµβολα που εµφανίζονται στη σχέση. ΘΕΜΑ 9ο Το σώµα του σχήµατος κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ = 4m/s κατά µήκος οριζόντιου επιπέδου µε την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναµης F = 30N. α. Να υπολογίσετε το µέτρο της τριβής Τ. β. Να υπολογίσετε τη µετατόπιση του σώµατος για το χρονικό διάστηµα t = 10s. γ. Να υπολογίσετε το έργο της δύναµης F καθώς και το έργο της τριβής Τ για το ίδιο χρονικό διάστηµα. 16

17 8 1. α) Η πυκνότητα του νερού που υπάρχει σ ένα ποτήρι είναι ρ=1g/cm 3. Αν αφαιρέσουµε από το ποτήρι τη µισή ποσότητα νερού, πόση θα είναι η πυκνότητα του νερού που θα αποµείνει; (εξήγηση) β) Η πυκνότητα του χρυσού είναι 19g/cm 3. Ένα δαχτυλίδι έχει µάζα 28,5g και όγκο 1,5 cm 3. Να εξετάσετε αν το δαχτυλίδι είναι χρυσό. 2. α) Ποια µεγέθη λέγονται µονόµετρα και ποια διανυσµατικά; β) Να χαρακτηρίσετε τα παρακάτω µεγέθη ως µονόµετρα ή διανυσµατικά: i) θέση, ii) απόσταση, iii) µετατόπιση, iv) χρονικό διάστηµα, v) ταχύτητα, vi) δύναµη. 3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις µε τη λέξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ δίπλα στο αντίστοιχο γράµµα. α) Η µέση διανυσµατική ταχύτητα ορίζεται ως το πηλίκο της µετατόπισης χ προς το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα t. β) Η ταχύτητα έχει µονάδα µέτρησης στο S.I. το Km/h. γ) Μία κίνηση λέγεται ευθύγραµµη οµαλή όταν το κινητό κινείται σε ευθεία γραµµή και η ταχύτητά του είναι σταθερή. δ) Στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση η γραφική παράσταση ταχύτητας χρόνου είναι ευθεία που περνάει από την αρχή των αξόνων. ε) Στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση οι µετατοπίσεις είναι ανάλογες των χρονικών διαστηµάτων. 4. Στο σχήµα απεικονίζεται η γραφική παράσταση της θέσης µε το χρόνο για ένα κινητό που κινείται ευθύγραµµα. α) Να αναγνωριστούν τα είδη των κινήσεων (αιτιολόγηση). β)να υπολογίσετε την ταχύτητα του κινητού τη χρονική στιγµή t=6s. 5. Να αναφέρετε τέσσερις (4) βασικές διαφορές µάζας και βάρους. 6. Να συµπληρώσετε τα κενά αντιστοιχώντας τα νούµερα µε τις σωστές λέξεις. Η τάση των σωµάτων να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε µεταβολή της κινητικής τους κατάστασης λέγεται.(1) Ένα σώµα συνεχίζει να παραµένει.(2) ή να κινείτε ευθύγραµµα και.(3) εφόσον η συνολική δύναµη που ασκείται επάνω του είναι µηδενική. Η µάζα είναι το µέτρο της.(4) ενός σώµατος. Όσο µεγαλύτερη είναι η δύναµη που ασκείται σ ένα σώµα που έχει ορισµένη µάζα, τόσο ποιο γρήγορα.(5). η ταχύτητά του. 17

18 Η δράση και η αντίδραση έχουν.(6) µέτρα και.(7) φορές. Η δράση και η αντίδραση ασκούνται σε.(8) σώµατα. 7. α. Πώς ορίζεται το έργο σταθερής δύναµης που έχει την ίδια κατεύθυνση µε την µετατόπιση του σώµατος; (ορισµός- εξίσωση) β. Ο πρωταθλητής άρσης βαρών Πύρος ήµας ανύψωνε 250kg σε ύψος 2,3m. Πόσο έργο παρήγαγε ο ήµας; (g=10m/sec 2 ) 8. Να διατυπώσετε το θεώρηµα : α) ιατήρησης της µηχανικής ενέργειας β). ιατήρησης της ενέργειας 9. Να υπολογίσετε τη θερµότητα (joule) που χρειάζεται για να αυξηθεί η θερµοκρασία 2g νερού από τους 10 ο C στους 60 ο C. ίνεται ότι η ειδική θερµότητα του νερού είναι Cνερ=4200J/kg ο C. 18

19 9 1) α) Να διατυπώσετε τον γ νόµο του Νεύτωνα. β) Ποιά δύναµη ανυψώνει το ελικόπτερο ; Εξηγείστε πως αυτό i) ανεβαίνει, ii) διατηρείται σε σταθερό ύψος. 2) α) Σε µια ευθύγραµµη οµαλή κίνηση η σχέση µεταξύ των µεγεθών ταχύτητα (U), µετατόπιση ( x) και χρονικό διάστηµα ( t) είναι : i) U = x. t, ii) U = x/ t, iii) U = t/ x, iv) t = U. x. β) Τη χρονική στιγµή t1= 3s ένα όχηµα που κινείται µε σταθερή ταχύτητα περνά από τη θέση x1= 25m και τη χρονική στιγµή t2= 8s περνά από τη θέση x2= 55m. Να βρείτε την ταχύτητα του οχήµατος. 3) α) Τι ονοµάζουµε βάρος ενός σώµατος; Από τι εξαρτάται; β) Σε τι διαφέρει το βάρος ενός σώµατος από τη µάζα του; 4) α) Τι ονοµάζουµε δύναµη; Σε ποιές κατηγορίες χωρίζονται οι δυνάµεις; β) Πάνω σε ένα σώµα που κινείται ασκούνται 2 δυνάµεις ίδιας διεύθυνσης και αντίθετης φοράς που έχουν µέτρα F1= 15N και F2= 4N. Πόση δύναµη F3 πρέπει να ασκηθεί στο σώµα ώστε η ταχύτητά του να διατηρηθεί σταθερή; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 5) α) Τι ονοµάζουµε πίεση; Τι εκφράζει ως φυσικό µέγεθος; Μπορείς να ερµηνεύσεις γιατί οι καµήλες έχουν µεγάλα επίπεδα πέλµατα; β) Να σηµειώσεις (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασµένες προτάσεις: i) Η υδροστατική πίεση σε ένα σηµείο είναι αντιστρόφως ανάλογη του βάθους που βρίσκεται το σηµείο. ii) Η υδροστατική πίεση που ασκείται σε µια επιφάνεια εξαρτάται από τον προσανατολισµό της επιφάνειας. iii) Η υδροστατική πίεση σε ένα σηµείο που βρίσκεται σε δεδοµένο βάθος είναι ανεξάρτητη από τον όγκο του υγρού που υπάρχει σε ένα δοχείο. iv) Στον ίδιο χώρο έχουµε 2 δοχεία Α και Β που περιέχουν διαφορετικά υγρά. Αν στο ίδιο βάθος το υγρό Α έχει µικρότερη υδροστατική πίεση από το υγρό Β καταλαβαίνουµε ότι έχει και µικρότερη πυκνότητα. 6) α) Να διατυπώσετε την αρχή του Αρχιµήδη. Να γράψετε και τον µαθηµατικό της τύπο. β) Βυθίζουµε εξ ολοκλήρου µέσα στο νερό µια ξύλινη σφαίρα η οποία έχει πυκνότητα ρξ = 0,7g/cm 3 και µια σιδερένια σφαίρα ίδιου όγκου και πυκνότητας ρσ = 7g/cm 3. Ο λόγος της άνωσης ΑΞ που δέχεται η ξύλινη σφαίρα προς την άνωση ΑΣ που δέχεται η σιδερένια σφαίρα θα είναι ίσος µε : i) ΑΞ/ΑΣ = 1 ii) ΑΞ/ΑΣ = 10 iii) ΑΞ/ΑΣ = 0,1 iv) ΑΞ/ΑΣ = 7 Να επιλέξετε και να δικαιολογήσετε τη σωστή απάντηση. 19

20 7) α) Από τι εξαρτάται η δυναµική ενέργεια ; β) Ένα σώµα έχει κινητική ενέργεια ΕΚ1= 400 J. Ένα άλλο σώµα που έχει την ίδια µάζα µε το πρώτο αλλά διπλάσια ταχύτητα θα έχει κινητική ενέργεια : i) EK2= 100 J, ii) EK2= 400 J, iii) EK2= 800 J, iv) EK2= 1600 J. Να επιλέξετε και να δικαιολογήσετε τη σωστή απάντηση. 8) Σε ένα σώµα που µετατοπίζεται ευθύγραµµα κατά x ενεργεί µια σταθερή δύναµη F ίδιας κατεύθυνσης µε τη µετατόπιση και παράγει έργο W. Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας. F (N) x (m) W (J) ,5 9) Ποιό ή ποιά από τα παρακάτω διαγράµµατα µπορεί να παριστάνει ένα κινητό που κινείται ευθύγραµµα οµαλά ; Eξηγείστε την απάντησή σας. 20

21 10 1. Να δώσετε τον ορισµό της µέσης ταχύτητας (Τύπος, µονάδες ) 2. α) Να γράψετε τον νόµο του Χούκ β) Ένα ελατήριο επιµηκύνεται κατά x1=4cm όταν ασκείται πάνω του µία δύναµη F1=12N. Πόσο θα επιµηκυνθεί αν του ασκηθεί δύναµη F2=21N ; 3. Πώς βρίσκεται η συνισταµένη δύο δυνάµεων που είναι κάθετες µεταξύ τους; ( Τύπος, σχήµα ). 4. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Α) Όταν ένα σώµα κινείται µε σταθερή ταχύτητα προς τα δεξιά, τότε η συνισταµένη δύναµη σε αυτό έχει φορά προς τα δεξιά. Β) Όλα τα σώµατα σταµατούν να κινούνται όταν παύουν να ασκούνται πάνω τους δυνάµεις. Γ) Όταν σε ένα σώµα ασκούνται δύο δυνάµεις υπάρχει περίπτωση αυτό να ισορροπεί. ) Όταν σε ένα σώµα ασκούνται τρείς δυνάµεις αποκλείεται αυτό να κινείται µε σταθερή ταχύτητα. 5. Να διατυπώσετε την αρχή του Αρχιµήδη (Τύπος, µονάδες ). 6. Να γράψετε τον τύπο του έργου µιάς δύναµης. Πότε το έργο είναι θετικό, αρνητικό ή µηδέν; 7. Στην πισίνα ενός ξενοδοχείου πέφτουν 20 κολυµβητές. Θα αυξηθεί ή θα ελαττωθεί η υδροστατική πίεση στον πυθµένα της πισίνας; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 8. Ένα σώµα µάζας m = 0,5 kg κινείται πάνω σε οριζόντιο δάπεδο µε σταθερή ταχύτητα. Στο σώµα ασκείται η δύναµη F = 20 N όπως φαίνεται στο σχήµα. Να σχεδιάσετε όλες τις υπόλοιπες δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα και να τις υπολογίσετε. ίνεται : g =10 m/sec Ένα σώµα µάζας m = 2 kg κινείται οριζόντια σε ύψος h =20m µε σταθερή ταχύτητα υ = 30 m/sec. Πόση είναι η µηχανική ενέργεια του σώµατος; ίνεται g = 10 m/sec 2. 21

22 11 1. Να αντιστοιχήσετε κάθε στοιχείο της 1ης στήλης µε ένα της 2ης 1η ΣΤΗΛΗ 2η ΣΤΗΛΗ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑ Α S.I. 1. θερµοκρασία Α. W 2. δύναµη Β. kg/m 3 3. κινητική ενέργεια Γ. N 4. ισχύς. m/s 5. µετατόπιση Ε. m 6. πυκνότητα ΣΤ. J Ζ. Κ 2. Να χαρακτηρίσετε τα παρακάτω φυσικά µεγέθη σαν µονόµετρα ή διανυσµατικά, σηµειώνοντας δίπλα από αυτό το γράµµα ή Μ αντίστοιχα: θέση, απόσταση, µετατόπιση, ισχύς, τριβή, δυναµική ενέργεια 3. Να γράψετε στο φύλλο των απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που συµπληρώνει σωστά την πρόταση. Α. Η έκφραση «η ταχύτητα είναι 2 m/s» σηµαίνει ότι : α. η ταχύτητα του κινητού µεταβάλλεται κατά δύο µέτρα κάθε δευτερόλεπτο. β. η θέση του κινητού αλλάζει κατά δύο µέτρα κάθε δευτερόλεπτο. γ. η θέση του κινητού αλλάζει κατά ένα µέτρο κάθε δύο δευτερόλεπτα. δ. τίποτα από τα παραπάνω. Β. Στο σχήµα απεικονίζεται η γραφική παράσταση σε συνάρτηση µε το χρόνο της θέσης τριών κινητών Α, Β και Γ που κινούνται ευθύγραµµα. Ποιο κινητό κινείται µε µεγαλύτερη ταχύτητα; α. Το κινητό Α. β. Το κινητό Β. γ. Το κινητό Γ. δ. Και τα τρία κινητά κινούνται µε την ίδια ταχύτητα. 4. Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα Σ αν πιστεύετε ότι είναι σωστή ή το γράµµα Λ αν είναι λάθος. i. Ένα αερόστατο ανεβαίνει µε σταθερή ταχύτητα. Καθώς ανέρχεται η κινητική του ενέργεια ελαττώνεται. ii. Όλες οι δυνάµεις παράγουν έργο. iii. εν µπορεί το έργο µιας δύναµης να είναι αρνητικό iv. Το έργο µιας δύναµης δίνεται από τον τύπο W=F. x µόνο αν η δύναµη έχει την ίδια κατεύθυνση µε τη µετατόπιση. v. Μια µπάλα πέφτει από κάποιο ύψος µε την επίδραση µόνο του βάρους της, το οποίο και παράγει έργο. Τότε η µηχανική της ενέργειά διατηρείται σταθερή. 22

23 vi. Μια µηχανή Α έχει µεγαλύτερη ισχύ από µια άλλη µηχανή Β. Τότε η µηχανή Β παράγει γρηγορότερα κάποιο έργο απ ότι η Α. 5. Στο διπλανό σχήµα, οι δυνάµεις ισορροπούν. Αν είναι F1=25 N και F2=18 N, να βρεθεί η τιµή της δύναµης F3. 6. Να διατυπώσετε τον πρώτο (1ο) Νόµο του Newton. 7. Ένα µεγάλο φορτηγό και ένα µικρό ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούονται µετωπικά. α. Να συγκρίνεις τις δυνάµεις που ασκούνται στα δυο οχήµατα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. β. Σε ποιο όχηµα παρατηρείται µεγαλύτερη µεταβολή της ταχύτητας; Να αιτιολογήσεις τις απαντήσεις σου. 8. Ένα πουλί µάζας m = 200 g πετά σε ύψος h = 50 m οριζόντια ως προς το έδαφος µε ταχύτητα µέτρου υ = 20 m/s. Να βρείτε την µηχανική του ενέργεια. ίνεται: g=10 m/s 2 9. Ένα ηλεκτροκίνητο τρενάκι κινείται κατά µήκος µιας ευθείας γραµµής. Στο σχήµα παριστάνεται η θέση του τρένου σα συνάρτηση του χρόνου. α. Ποιες είναι οι θέσεις του τρένου τις χρονικές στιγµές t1 = 3s και t2 = 8s; β. Να βρείτε τη µετατόπιση του τρένου για το χρονικό διάστηµα 6s 8s. 23

24 12 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το φυσικό µέγεθος από τη Στήλη Α και δίπλα το σύµβολο της µονάδας από τη Στήλη Β που αντιστοιχεί σωστά σ' αυτό. Στήλη Α Στήλη Β χρόνος(t) m/s µάζα(m) m µετατόπιση( χ) kg ταχύτητα(υ) s δύναµη(f) N/m 2 Κινητική ενέργεια(εκιν) N J 2. α) Να διατυπωθεί ο πρώτος νόµος του Νεύτωνα. Πότε ένα υλικό σηµείο ισορροπεί; β) Να αναφέρετε τις βασικές διαφορές µεταξύ µάζας και βάρους 3. Να συµπληρωθεί το κείµενο µε τις κατάλληλες λέξεις. Το σύνολο των διαδοχικών απ τις οποίες περνά ένα κινούµενο σώµα βρίσκονται πάνω σε µια γραµµή που ονοµάζεται της κίνησης. Ορίζουµε µέση ταχύτητα το πηλίκο του που διήνυσε ένα κινητό σε ορισµένο, προς το αυτό. Μια κίνηση στην οποία η διατηρείται σταθερή ονοµάζεται. κίνηση. Σε κάθε ευθύγραµµη οµαλή κίνηση το διάγραµµα της θέσης σε συνάρτηση µε το χρόνο είναι. που περνά απ την των αξόνων ενώ το διάγραµµα της ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο είναι ευθεία.. στον άξονα των χρόνων. 4. Ένα σώµα µάζας m έχει ταχύτητα υ και κινητική ενέργεια 100J. Αν διπλασιαστεί η ταχύτητά του τότε η κινητική του ενέργεια θα γίνει: α) 0 β) 100 J γ) 200J δ) 400J Ποια είναι η σωστή απάντηση; ικαιολογήστε την απάντησή σας 5. α) Τι αποτελέσµατα µπορεί να προκαλέσει µια δύναµη; β) Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται οι δυνάµεις; Να αναφέρετε δύο παραδείγµατα για κάθε κατηγορία. 6. Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η µεταβολής της θέσης ενός οχήµατος µε το χρόνο. 24

25 Να µεταφέρετε στην κόλλα σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα τη λέξη Σωστό αν θεωρείτε ότι είναι σωστή ή Λάθος αν θεωρείτε ότι είναι λανθασµένη. α) Στα πρώτα 50s της κίνησής του το όχηµα µετατοπίστηκε κατά 100m. β) Στο διάστηµα 0 έως 100 s το όχηµα µετατοπίστηκε κατά 100m. γ) Στο διάστηµα 50 έως 100s το όχηµα παρέµεινε ακίνητο. δ) Η συνολική µετατόπιση του οχήµατος είναι 200m. ε) Το συνολικό µήκος της διαδροµής του οχήµατος είναι 200m 7. Με τη βοήθεια ενός σχοινιού ασκείται µια σταθερή οριζόντια δύναµη σε ένα κιβώτιο που κινείται ευθύγραµµα και οµαλά πάνω σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο. Αν η δύναµη του βάρους που ασκείται στο κιβώτιο έχει µέτρο w =120 Ν και η δύναµη της τριβής T=90 Ν: α) Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάµεις που ασκούνται στο κιβώτιο β) Υπολογίστε το µέτρο της δύναµης που ασκεί το σκοινί και γ) το µέτρο της συνισταµένης δύναµης που ασκεί το έδαφος. 8. Από τη θέση Α που βρίσκεται σε ύψος Η=1,8m αφήνεται να κινηθεί µε την επίδραση µόνο του βάρους του ένα σώµα µάζας m=2kg. Να υπολογίσετε : α) την δυναµική και την µηχανική ενέργεια του σώµατος στη θέση Α β) την κινητική ενέργεια του σώµατος σε µια θέση Β, αν η δυναµική βαρυτική ενέργεια είναι 10J γ) την µηχανική ενέργεια και τη ταχύτητα του σώµατος ελάχιστα πριν φτάσει στο έδαφος ( ίνεται g=10m/s 2 ) 9. α) Πώς ορίζεται η ισχύς και τι εκφράζει; Να γράψετε την αντίστοιχη µαθηµατική σχέση και να δώσετε την µονάδα της στο SI. β) Ένας γερανός ασκεί δύναµη 1000Ν και ανυψώνει ένα κιβώτιο µε σταθερή ταχύτητα σε ύψος 12m. Αν ο χρόνος που χρειάστηκε ήταν 6s να υπολογιστεί η ισχύς του. 25

26 13 Ερώτηση 1 Ι) α) Σε ένα ποτήρι που περιέχει υγρό πυκνότητας ρυ = 1 g/cm 3, βυθίζουµε µία σφαίρα που έχει πυκνότητα ρ1 = 1,2 g/cm 3 και την αφήνουµε ελεύθερη. Σε ποια από τις θέσεις Α, Β, Γ του σχήµατος θα ισορροπήσει η σφαίρα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. β) Αν βυθίσουµε µία δεύτερη σφαίρα που έχει πυκνότητα ρ2=0,8g/cm 3 και την αφήσουµε, σε ποια από τις θέσεις Α, Β, Γ θα ισορροπήσει; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε κάθε µία από τις επόµενες προτάσεις µε τη λέξη Σωστή ή µε τη λέξη Λάθος. α) Η θέση ενός σώµατος καθορίζεται πάντοτε ως προς ένα σηµείο αναφοράς. β) Η µετατόπιση και η ταχύτητα είναι διανυσµατικά µεγέθη που έχουν την ίδια κατεύθυνση. γ) Στην ευθύγραµµη κίνηση το πρόσηµο της ταχύτητας δείχνει τη φορά κίνησης. ΙΙΙ) α) Ένα τρένο κινείται ευθύγραµµα και σε κάθε 1s µετακινείται 5m προς την ίδια κατεύθυνση. Η ταχύτητα του τρένου είναι σταθερή ; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. β) Ποιο είναι το είδος της κίνησης του τρένου ; Ερώτηση 2 Ι ) Να χαρακτηρίσετε κάθε µία από τις επόµενες προτάσεις µε τη λέξη Σωστή ή µε τη λέξη Λάθος. α) Στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση η µέση ταχύτητα είναι ίση µε τη στιγµιαία ταχύτητα. β) Στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση η µετατόπιση είναι ανάλογη µε το χρόνο κίνησης. γ) Όταν ένα αυτοκίνητο κινείται σε στροφή και το ταχύµετρο δείχνει συνεχώς την ίδια ένδειξη, τότε η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι σταθερή. ΙΙ) Τα επόµενα διαγράµµατα αντιστοιχούν σε τρία οχήµατα Α, Β, Γ τα οποία µπορούν να κινούνται ευθύγραµµα στον άξονα x x. Το όχηµα Α κάνει 26

27 ευθύγραµµη οµαλή κίνηση, το όχηµα Β κάνει µεταβαλλόµενη κίνηση, ενώ το όχηµα Γ είναι ακίνητο. Να αντιστοιχίσετε κάθε ένα από τα διαγράµµατα (1, 2, 3) σε κάθε όχηµα (Α, Β, Γ). ΙΙΙ) Πως ονοµάζεται το όργανο µέτρησης της δύναµης ; Σε ποια ιδιότητα βασίζεται η λειτουργία του ; Ερώτηση 3 Ι) α) Ποια δύναµη ονοµάζουµε (γήινο) βάρος ή βαρυτική δύναµη ; Ποια διεύθυνση και ποια φορά έχει το βάρος ενός σώµατος που βρίσκεται κοντά στο έδαφος ; β) Όταν αυξάνεται η απόσταση ενός σώµατος από το έδαφος, τότε το βάρος του σώµατος : i) αυξάνεται, ii) µειώνεται, iii) παραµένει σταθερό. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε κάθε µία από τις επόµενες προτάσεις µε τη λέξη Σωστή ή µε τη λέξη Λάθος. α) Η τριβή έχει τέτοια φορά ώστε να αντιστέκεται στην κίνηση του σώµατος πάνω στην επιφάνεια. β) Όταν σε ένα σώµα ασκούνται δύο δυνάµεις µε ίσα µέτρα και αντίθετες κατευθύνσεις, τότε το σώµα ισορροπεί. γ) Όταν ένα σώµα κάνει ευθύγραµµη οµαλή κίνηση, η συνισταµένη δύναµη έχει την κατεύθυνση της ταχύτητας. ΙΙΙ) Σε µία σφαίρα ασκούνται ταυτόχρονα δύο δυνάµεις που έχουν µέτρα F1=8N, F2=6Ν και έχουν : α) ίδια κατεύθυνση, β) αντίθετες κατευθύνσεις. Να υπολογίσετε το µέτρο της συνισταµένης των δύο δυνάµεων σε κάθε περίπτωση. Να σχεδιάσετε στην κόλλα σας ένα σχήµα για κάθε περίπτωση και να σηµειώσετε στο σχήµα τις δύο δυνάµεις και τη συνισταµένη τους. Ερώτηση 4 Ι) Ένα κιβώτιο που έχει βάρος Β = 20 Ν είναι ακίνητο πάνω στο δάπεδο, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα. Ασκούµε στο κιβώτιο µία οριζόντια δύναµη F=10Ν µε φορά προς τα δεξιά, αλλά αυτό παραµένει ακίνητο. α) Να µεταφέρετε το σχήµα στην κόλλα σας και να σχεδιάσετε τις δύο αυτές δυνάµεις. β) Ποιες άλλες δυνάµεις ασκούνται στο κιβώτιο ; Να σχεδιάσετε και τις δυνάµεις αυτές στο ίδιο σχήµα και να υπολογίσετε τα µέτρα τους. ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε κάθε µία από τις επόµενες προτάσεις µε τη λέξη Σωστή ή µε τη λέξη Λάθος. 27

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης

Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης 2013 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις 1 έως 4 γράψτε τον αριθμό τις ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Για ένα

Διαβάστε περισσότερα

6. Το µέγεθος που χρησιµοποιούµε για να συγκρίνουµε τις αδράνειες των σωµάτων είναι α. η µάζα β. η ταχύτητα γ. το βάρος δ. ο όγκος

6. Το µέγεθος που χρησιµοποιούµε για να συγκρίνουµε τις αδράνειες των σωµάτων είναι α. η µάζα β. η ταχύτητα γ. το βάρος δ. ο όγκος Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΝΑΜΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΝΕΥΤΩΝΑ 4. Ένα σώµα ισορροπεί ως προς ένα σύστηµα αναφοράς όταν: α. είναι ακίνητο. β. έχει σταθερή επιτάχυνση. γ. έχει σταθερή ταχύτητα. δ. η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται

Διαβάστε περισσότερα

2. Μια μοτοσυκλέτα τρέχει με ταχύτητα 108 km/h. α) Σε πόσο χρόνο διανύει τα 120 m; β) Πόσα μέτρα διανύει σε 5 s;

2. Μια μοτοσυκλέτα τρέχει με ταχύτητα 108 km/h. α) Σε πόσο χρόνο διανύει τα 120 m; β) Πόσα μέτρα διανύει σε 5 s; 1. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή φορά και το ταχύμετρο του (κοντέρ) δείχνει συνεχώς 36 km/h. α) Τι είδους κίνηση κάνει το αυτοκίνητο; β) Να μετατρέψετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. 1) Τα θεµελιώδη µεγέθη: Το µήκος, ο χρόνος και η µάζα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. 1) Τα θεµελιώδη µεγέθη: Το µήκος, ο χρόνος και η µάζα ΦΥΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1) Τα θεµελιώδη µεγέθη: Το µήκος, ο χρόνος και η µάζα Μερικά φυσικά µεγέθη προκύπτουν άµεσα από τη διαίσθησή µας. εν ορίζονται µε τη βοήθεια άλλων µεγεθών. Αυτά τα φυσικά µεγέθη ονοµάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ).

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). 1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). *1. Μια κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

υ r 1 F r 60 F r A 1

υ r 1 F r 60 F r A  1 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. 4.2.1. Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ. Ένα σώµα µάζας m=2kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύνα- µης, το µέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

10,0 0 11,5 0,5 13,0 1,0 15,0 1,5 16,0 2,0. www.ylikonet.gr 1

10,0 0 11,5 0,5 13,0 1,0 15,0 1,5 16,0 2,0. www.ylikonet.gr 1 σε µια διάσταση. Οµάδα Β. 1.2.1. Ελαστική παραµόρφωση και σκληρότητα ελατηρίου. Στο διάγραµµα δίνεται η γραφική παράσταση της δύναµης που ασκείται σε δύο ελατήρια σε συνάρτηση µε την επιµήκυνση των ελατηρίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/2014 ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Γ Αριθμητικά.. ΧΡΟΝΟΣ: 1,5 ώρες Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η ορµή ενός σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική Α ΤΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική ΜΕΡΟΣ 1 : Ευθύγραμμες Κινήσεις 1. Να επαναληφθεί το τυπολόγιο όλων των κινήσεων - σελίδα 2 (ευθύγραμμων και ομαλών, ομαλά μεταβαλλόμενων) 2. Να επαναληφθούν όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8) ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1 Β1. Στο σχολικό εργαστήριο μια μαθήτρια περιεργάζεται ένα ελατήριο και λέει σε συμμαθητή της: «Θα μπορούσαμε να βαθμολογήσουμε αυτό το ελατήριο και με τον τρόπο αυτό να κατασκευάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

V = Να εκφράσετε τον όγκο αυτό σε: i). / cm. Να βρεθεί η µάζα ενός συµπαγούς και

V = Να εκφράσετε τον όγκο αυτό σε: i). / cm. Να βρεθεί η µάζα ενός συµπαγούς και Αµυραδάκη 0, Νίκαια (10-490576) ΤΑΞΗΒ Γυµνασίου ΜΑΘΗΜΑΦΥΣΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 010 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 α) Να συµπληρωθούν τα κενά στις ακόλουθες προτάσεις: Η πυκνότητα ενός υλικού ορίζεται ως το που έχει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Συγγραμμικές δυνάμεις 1 ος -2 ος νόμος του Νεύτωνα 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; α. Μια δύναμη μπορεί να προκαλέσει αλλαγή στην κινητική

Διαβάστε περισσότερα

υναµική d) Το σώµα ασκεί στο νήµα την αντίδραση του βάρους του.

υναµική d) Το σώµα ασκεί στο νήµα την αντίδραση του βάρους του. υναµική 1) Το σώµα Α του σχήµατος είναι ακίνητο, ενώ το Β κινείται µε σταθερή ταχύτητα Aυ. Σε ποιο από τα δύο σώµατα η συνισταµένη δύναµη είναι µεγαλύτερη; 2) ύο σώµατα Α και Β µε µάζες 2kg και 1 0kg,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ- Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 0 Μαΐου 05 Ώρα : 0:0 - :00 ΘΕΜΑ 0 (µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ: 27 Μαίου 2011 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΩΡΑ: 11.00 1.00 ΒΑΘΜΟΣ: Αριθμητικά:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ.

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2.21. Έργο και µέγιστη Κινητική Ενέργεια. Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή περνά από την θέση x=0 έχοντας ταχύτητα υ 0 =8m/s,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ 1. Στο σώμα του σχήματος έχει βάρος Β = 20Ν είναι ακίνητο και του ασκούνται οι δυνάμεις F 1 = 5Ν, F 2 = 10Ν, F 3 = 15Ν και F 4 = 10Ν. Αν το σώμα μετακινηθεί οριζόντια προς

Διαβάστε περισσότερα

0. Ασκήσεις επανάληψης.

0. Ασκήσεις επανάληψης. 0. Ασκήσεις επανάληψης. 1. Κίνηση με μεταβλητή κατακόρυφη δύναμη Ένα σώμα μάζας 2kg βρίσκεται ακίνητο στο έδαφος. Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση μιας μεταβλητής κατακόρυφης δύναμης F, το μέτρο της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επανάληψης φυσικής β γυμνασίου

Οδηγός επανάληψης φυσικής β γυμνασίου Οδηγός επανάληψης φυσικής β γυμνασίου ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Τι ονομάζεται συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων ; Β.α. Πότε δύο δυνάμεις ονομάζονται αντίθετες και πότε αντίρροπες ; β. Μπορεί δυο αντίρροπες δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6 Ε_3.Φλ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Απριλίου 6 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο απαντητικό

Διαβάστε περισσότερα

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014 minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/014 minimath.eu Περιεχόμενα Κινηση 3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 5 Δυναμικη 7 Οι νόμοι του Νεύτωνα 7 Τριβή 8 Ομαλη κυκλικη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένας μικρός μεταλλικός κύβος βρίσκεται αρχικά ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στον κύβο ασκείται την χρονική στιγμή t= 0 s οριζόντια δύναμη της οποίας η τιμή σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Μαΐου 15 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 9 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 28 Απριλίου, 2013 Ώρα: 10:00 12:30 Οδηγίες: 1) Το δοκίμιο (πέντε σελίδες) αποτελείται από δέκα (10) θέματα. 2) Να απαντήσετε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Δυναμιική.. Θέμα 1 ο 1. Συμπληρώστε την παρακάτω πρόταση. H αρχή της αδράνειας λέει ότι όλα ανεξαιρέτως τα σώματα εκδηλώνουν μια τάση να διατηρούν την... 2. Ένα αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός F 1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του. Αν ασκούνται σε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011. Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:...

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011. Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:... ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 010-011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 011 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:... Ημερομηνία: 7/05/011 Διάρκεια: ώρες Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑÏΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑÏΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΒΑΘΜΟΣ...... ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ... ΥΠΟΓΡΑΦΗ... ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑÏΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΩΡΑ: 7.45-9.45

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 014 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Το έργο μίας από τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα. α. είναι μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο β. έχει πρόσημο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ- ΘΕΩΡΙΑ Μετατόπιση (Δx): Είναι η διαφορά μεταξύ της αρχικής και της τελικής θέσης ενός σώματος και έχει μονάδες τα μέτρα (m).

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη;

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Στην Κινηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:...

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:... ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 01-013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 013 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:... Ημερομηνία: 7/05/013 Διάρκεια: ώρες Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

3 ος νόμος του Νεύτωνα Δυνάμεις επαφής δυνάμεις από απόσταση

3 ος νόμος του Νεύτωνα Δυνάμεις επαφής δυνάμεις από απόσταση 3 ος νόμος του Νεύτωνα Δυνάμεις επαφής δυνάμεις από απόσταση ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή; Με βάση τον 3 ο νόμο του Νεύτωνα, όταν δυο σώματα αλληλεπιδρούν και

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική: Ασκήσεις. Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Φυσική: Ασκήσεις. Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 0 Β Γυμνασίου Φυσική: Ασκήσεις Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 0 1 Ασκήσεις στο 1 ο Κεφάλαιο Ασκήσεις με κενά 1. Να συμπληρώσεις τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1 1. Πότε τα σώματα θεωρούνται υλικά σημεία; Αναφέρεται παραδείγματα. Στη φυσική πολλές φορές είναι απαραίτητο να μελετήσουμε τα σώματα χωρίς να λάβουμε υπόψη τις διαστάσεις τους. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 7. Σε σώµα ασκείται µια δύναµη F 1 = 20 N πλάγια µε γωνία φ = 30 ενώ υπάρχει τριβή Τ = 5 N. Να βρείτε για µετατόπιση του σώµατος κατά χ = 5 m ί) το έργο κάθε δύναµης, ii) εάν το σώµα κερδίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο φύλλο των απαντήσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Αποτελείται από 6 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις.

ΜΕΡΟΣ Α Αποτελείται από 6 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις. ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡ.: 02/06/2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ Ονοματεπώνυμο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες Τάξη: ΟΔΗΓΙΕΣ : α) Το εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική ΤΑΞΗ: A ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/05/2009 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΒΑΘΜΟΣ: Αριθμητικώς:... Ολογράφως:... ΥΠΟΓΡΑΦΗ:... ΩΡΑ: 07:45

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουμε πλήρως, αρκεί να γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΔΥΝΑΜΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:...

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:... 1 ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:... Ημερομηνία: 3/06/2014 Διάρκεια: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ Οριζόντια βολή: Είναι η κίνηση (παραβολική τροχιά) που κάνει ένα σώμα το οποίο βάλλεται με οριζόντια ταχύτητα U 0 μέσα στο πεδίο βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Όταν ένα σώμα ισορροπεί τότε: i. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2.

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2. 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr γ) πr 2 δ) καµία από τις παραπάνω τιµές Το µέτρο της µετατόπισης που έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1 A' ΛΥΚΕΙΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1. Το µέτρο της µετατόπισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:...

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:... ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 011-01 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 01 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:... Ημερομηνία: 3/05/01 Διάρκεια: ώρες Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:... ΟΔΗΓΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός 1 ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Βιομηχανική επανάσταση ατμομηχανές καύσιμα μηχανές απόδοση μιας μηχανής φως θερμότητα ηλεκτρισμός κ.τ.λ Οι δυνάμεις δεν επαρκούν πάντα στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων Ανεπαρκείς

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Τεστ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Επαναληπτικό Τεστ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό Τεστ 3. ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 Ο Στις ερωτήσεις 1- να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετραδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις.

Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις. F 2=2N F 1=6N F 3=3N F 4=5N (α) (β) F 5=4N F 6=1N F 7=3N (γ) Να σχεδιάσετε και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6 /6/12.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6 /6/12. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6 /6/12 ΤΑΞΗ: Γ ΧΡΟΝΟΣ: 90 λεπτά ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: TΜΗΜΑ: AΡ:. ΒΑΘΜΟΣ:... ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗ ΤΡΟΧΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. Παρατηρώντας τις εικόνες προσπαθήστε να ορίσετε τις θέσεις των διαφόρων ηρώων των κινουμένων σχεδίων. Ερώτηση: Πότε ένα σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 25 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 3 Απριλίου, 2011 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: 1) Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα. Το δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) θέματα. 2) Να

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις.

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. 1.1. Μηχανικές. 1) Εξισώσεις ΑΑΤ Ένα υλικό σηµείο κάνει α.α.τ. µε πλάτος 0,1m και στην αρχή των χρόνων, βρίσκεται σε σηµείο Μ µε απο- µάκρυνση 5cm, αποµακρυνόµενο από τη θέση ισορροπίας. Μετά από 1s περνά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΘΕΜΑ 1 Ο : Α1. Σε ένα υλικό σημείο ενεργούν τέσσερις δυνάμεις. Για να ισορροπεί το σημείο θα πρέπει: α. Το άθροισμα

Διαβάστε περισσότερα

Δt 1 x=υo t+ α t 1.2 Εξισώσεις κίνησης

Δt 1 x=υo t+ α t 1.2 Εξισώσεις κίνησης ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/06/2014 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10.45-12.45 Ονοματεπώνυμο Μαθητή/τριας:.......

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 013-014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός 1 ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Βιομηχανική επανάσταση ατμομηχανές καύσιμα μηχανές απόδοση μιας μηχανής φως θερμότητα ηλεκτρισμός κ.τ.λ Οι δυνάμεις δεν επαρκούν πάντα στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων Ανεπαρκείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 ο Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό 1 έως 3 καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1. Να αναφέρετε ποια από τα σώματα που φαίνονται στην εικόνα κινούνται. Α. Ως προς τη Γη B. Ως προς το αυτοκίνητο. Α. Ως προς τη Γη κινούνται το αυτοκίνητο, το αεροπλάνο και ο γλάρος.

Διαβάστε περισσότερα

(ΙΙ) τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας.

(ΙΙ) τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. ΘΕΜΑ Β Β 1. Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από αρχικό μικρό ύψος H, πάνω από το έδαφος και εκτελώντας ελεύθερη πτώση πέφτει στο έδαφος. K (Ι) K (ΙΙ) K (ΙΙΙ) 0 Η y 0 H y 0 H y Α) Να επιλέξετε την σωστή

Διαβάστε περισσότερα

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t = 2 s έχει ταχύτητα μέτρου υ 4. s γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1 Ν.

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t = 2 s έχει ταχύτητα μέτρου υ 4. s γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1 Ν. ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένα παιγνίδι - αυτοκινητάκι μάζας 1 Kg είναι ακίνητο στη θέση x = 0 m. Την χρονική στιγμή t = 0 s ξεκινά να κινείται ευθύγραμμα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές της θέσης του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 50. Σε ένα σώμα μάζας m=2kg που ηρεμεί σε λείο επίπεδο ενεργεί οριζόντια δύναμη F=10Ν για χρόνο t=20s. Να βρεθεί πόσο διάστημα διανύει το σώμα σε χρόνο 25s και να γίνει γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική στο επίπεδο. Ομάδα Γ.

Δυναμική στο επίπεδο. Ομάδα Γ. 1.3.21. Η τριβή και η κίνηση. στο επίπεδο. Ομάδα Γ. Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής μ=μ s =0,2. Σε μια στιγμή t 0 =0 στο σώμα ασκείται μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

β) 8m/s 2 δ) 4m/s 2 (Μονάδες 5)

β) 8m/s 2 δ) 4m/s 2 (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 0-0 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ/Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: // ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ερωτήσεις Α.- Α.4 και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

4.1.α. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. 4.1.22. Κρούση και τριβές. 4.1.23. Κεντρική ανελαστική κρούση

4.1.α. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. 4.1.22. Κρούση και τριβές. 4.1.23. Κεντρική ανελαστική κρούση 4.1.α.. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. Μια πλάκα µάζας Μ=4kg ηρεµεί στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς k=250ν/m, το άλλο άκρο του οποίου στηρίζεται στο έδαφος. Εκτρέπουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑÏΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΤΑΞΗ: Α ΩΡΑ:

ΒΑΘΜΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑÏΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΤΑΞΗ: Α ΩΡΑ: ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-13 ΒΑΘΜΟΣ...... ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ... ΥΠΟΓΡΑΦΗ... ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑÏΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2013 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΤΑΞΗ: Α ΩΡΑ: 7.45-9.45

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει Σ=0 ή Σ x =0 και Σ y =0 B. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια επιάνεια, 1. Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 015-016 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4/01/016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης Απαντήσεις ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI).

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). 1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). Να βρείτε: α. το πλάτος της απομάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης. β.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 1 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα στο σχήμα και ονόμασε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ( ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ( ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 013-014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ( ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο.

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. 3.01. Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου. Στις κορυφές Β και Γ ενόςισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α= 2cm, βρίσκονται ακλόνητα δύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 =2µC και q 2 αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΗ, ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ NEWTON

ΔΥΝΑΜΗ, ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ NEWTON 1 ΔΥΝΑΜΗ, ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ NEWTON Τι είναι «δύναμη»; Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο όρος «δύναμη» στη Φυσική έχει αρκετά διαφορετική σημασία από ότι στην καθημερινή γλώσσα. Εκφράσεις όπως «τον χτύπησε με δύναμη»,

Διαβάστε περισσότερα

Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N.

Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N. ΘΕΜΑ Β Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N. Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. Ο ρυθμός με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Νόμοι των Δυνάμεων 1ος & 3ος Νόμος Νεύτωνα

Νόμοι των Δυνάμεων 1ος & 3ος Νόμος Νεύτωνα Νόμοι των Δυνάμεων 1ος & 3ος Νόμος Νεύτωνα 1. Το κιβώτιο του σχήματος ισορροπεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Η μάζα του είναι m =5kg. Α. Σχεδίασε τις δυνάμεις που δέχεται το κιβώτιο, από την γη και από το

Διαβάστε περισσότερα

Β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που σχεδιάσατε, σε συνάρτηση με τα βάρη Β 1 και Β 2 των δύο σφαιρών. Μονάδες 7

Β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που σχεδιάσατε, σε συνάρτηση με τα βάρη Β 1 και Β 2 των δύο σφαιρών. Μονάδες 7 Β ΘΕΜΑ Β 1. Δύο μεταλλικές σφαίρες Σ 1, Σ 2 έχουν βάρη Β 1 και Β 2 αντίστοιχα και κρέμονται ακίνητες με τη βοήθεια λεπτών νημάτων αμελητέας μάζας από την οροφή, όπως παριστάνεται στο σχήμα. Α) Να μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 24 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 25 Απριλίου, 2010 Ώρα: 11:00-14:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίμιο αποτελείται από οκτώ (8) θέματα. 2) Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα. 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλική Κίνηση - Οριζόντια βολή

Κυκλική Κίνηση - Οριζόντια βολή Μάθημα/Τάξη: Κεφάλαιο: Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου Κυκλική Κίνηση - Οριζόντια βολή Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 24-10-2016 Επιδιωκόμενος Στόχος: 85/100 Θέμα 1 ο Στις ερωτήσεις Α.1 Α.4 επιλέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα